TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET"

Transkriptio

1 TYÖJÄRJESTYS ja ESITYKSET Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) r.y:n yhdeksännelle varsinaiselle edustajakokoukselle Edustajakokous pidetään Helsingin työväentalon juhlasalissa alkaen keskiviikkona 29 päivänä kesäkuuta 1966 klo

2 Helsinki 1966, Kirjapaino Kursiivi Oy

3 TYÖJÄRJESTYS Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) r.y:n yhdeksännessä sääntömääräisessä edustajakokouksessa kesäkuun 29. ja sitä seuraavina päivinä Kokouksen alkutoimenpiteet: a) kokouksen avaus, b) kutsuvieraiden tervehdykset, c) edustajain nimenhuuto, d) kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen. 2. Kokousvirkailijain vaalit: a) puheenjohtajäin vaalia b) sihteerien vaali, c) pöytäkirjan tarkastajain vaali, d) ääntenlaskijain vaali. 3. Kokouksen työjärjestyksen ja kokoussääntöjen hyväksyminen. 4. Valiokuntien vaalit: > a) järjestävä valiokunta, b) yleisvaliokunta, c) sääntövaliokunta, d) järjestömuotovaliokunta, e) raha-asiain valiokunta, f) valistusasiain valiokunta. 5. Kertomukset SAK:n toiminnasta vuosilta SAK:n tuikertomus vuosilta Vastuuvapauden myöntäminen työvaliokunnalle ja valtuustolle. 8. Katsaus toimintaan vuosina Edustajain päivärahan suuruuden määrääminen.

4 10. Palkka- ja talouspoliittiset esitykset. 11. Työehtosopimuspoliittiset esitykset. 13. Sosiaalipoliittiset esitykset. 13. SAK:n sääntöjä ja järjestödemokratiaa koskevat esitykset. 14. Kasvatus-, valistus- ja opintotyötä koskevat esitykset. 15. Kulttuuripoliittinen ohjelma. 16. Sekalaiset esitykset. 17. SAK:n puheenjohtajien vaali. 18. SAK:n työvaliokunnan varsinaisten ja varajäsenten vaali. 19. SAK:n valtuuston varsinaisten ja varajäsenten vaali. 20. SAK:n tilintarkastajain ja heidän varamiestensä vaali. 21. Kokouksen päättäminen.

5 10. Palkka- ja talouspoliittiset esitykset SAK:n talouspoliittinen ohjelma Johdanto SAK:n jokavuotiseen toimintakertomukseen kuten tämänvuotiseenkin sisältyy runsaalla numero-aineistolla varustettu taloudellinen katsaus. Toimintakertomusten yhteydessä on tavallisesti esitetty myös eräitä talouspoliittisiakin näkökohtia kulloinkin keskeisiksi katsottujen ilmiöitten ja kehityspiirteiden yhteydessä. Varsinaista, kokonaisnäkemykseen pyrkivää talouspoliittista analyysia ne eivät kuitenkaan anna. SAK:n talouspoliittiset käsitykset on sen sijaan lähinnä esitetty puheissa, valtuustolle esitetyissä alustuksissa sekä viranomaisille osoitetuissa erilaisissa kirjelmissä jne. Näidenkin sisällön on sanellut kulloinkin vallitsevan tilanteen polttavimmat kysymykset, eikä niihin ole ollut mahdollista sisällyttää riittävän laajaa perusanalyysia. Edustajakokoukselle on kuitenkin tarpeellista yrittää esittää kokonaisnäkemyksellinen tilanteen arviointi, jonka kokemusperäisenä pohjana on koko edellisen edustajakokouksen jälkeinen kehitys, ja joka samalla yrittää ennakoida myös tulevaisuudessa todennäköisesti vaikuttavia tekijöitä ja näiden asettamia tehtäviä. Tähän on tällä kertaa sitä suurempi syy, kun tänä vuonna suoritettujen vaalien ansiosta eduskunta on saanut ratkaisevasti uuden kokoonpanon ajankohtana, jolloin kansa yhä voimakkaammin vaatii viime vuosina harjoitetun talouspolitiikan muuttamista. Onhan eduskuntavaalien tuloskin sinänsä ilmaus tästä vaatimuksesta. Tälläkin kertaa SAK:n edustajakokous näin ollen pidetään talouspoliittisesti historiallisena ajankohtana. Näin ei siis tapahdu ensimmäistä kertaa. Voitaneen itse asiassa sanoa, että kaikki sodanjälkeiset edustajakokoukset on pidetty talouspoliittisessa käännekohdassa. Niinpä VI edustajakokous pidettiin vuonna 1951, jolloin linnarauhan ja vakauttamissopimuksen tietä pyrittiin ja onnistuttiinkin lopettamaan sodanjälkeisen jälleenrakennus vaiheen kaaosmainen inflaatio. Siirryttiin täystyöllisyyteen ja kiinteään rahanarvoon perustuvaan 5

6 suhteellisen suunnitelmalliseen talouspolitiikkaan. SAK:n panos tämän vakauttamisohjelman muotoilussa oli tuntuva useat sen käyttökelpoisiksi osoittautuneista uudistuksista olivatkin SAK:n käsialaa. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan tässä yhteydessä esittää silloisen vakauttamispolitiikan yleisarvostelua, heikkouksia siinäkin epäilemättä esiintyi palkansaajien kannaltakin katsottuna. Se että vakauttamispolitiikan kuitenkin katsottiin syntyneen liian suuressa määrin SAK:n ja palkansaajien tähtien alla kävi ilmi siitä, että sen romuttamiseksi mobilisoidut johtovoimat olivat kotoisin aivan toisista leireistä. Niinpä VII edustajakokous v pidettiinkin uudessa talouspoliittisessa käännekohdassa, jonka pääpiirteeenä oli vakauttamispolitiikan romuttaminen ja sen korvaaminen "vapaalla markkinajärjestelmällä ja hinnanmuodostuksella". Näköpiirissä oli vielä tämän politiikan ankkuroiminen kansainväliseen systeemiin devalvoinnin ja sopimusten kautta. Tätä politiikkaa toteutetuinkin SAK:n vastarinnasta huolimatta seuraavina vuosina. Siihen liittyvistä piirteistä mainittakoon yleislakko vuonna 1956, devalvaatio vuonna 1957, elinkustannusindeksin nousu 30 %:lla kahden vuoden aikana, kaikkien aikojen työttömyysennätys, kansantalouden kasvun melko täydellinen pysähdys kolmeksi vuodeksi ja sopimuspolitiikan jäätyminen vuosina SAK:n vastustuskykyä heikensivät siihen kohdistuneet hajoituspyrkimykset, joiden perimmäisenä syynä oli, että osa poliittisesta työväenliikkeestä oli lähtenyt yhdessä oikeiston kanssa näille uusille talouspoliittisille linjoille ja tämä osa katsoi ammattiyhdistysliikkeestä muodostuneen pääasiallisen kompastuskiven pyrkimyksille sälyttää "taloudellisen vapauden" hinta palkansaajain harteille. VIII edustajakokousta v ei pidetty aivan yhtä selvän käännekohdan merkeissä. Edellisenä vuonna alkanut kansainvälinen korkeasuhdanne oli aikaisempien hallavuosien jälkeen tuonut lievennystä palkansaajillekin. Uutta vaihetta edusti lähinnä talouspoliittisen suunnan kansainvälinen ankkurointi samana vuonna solmitun Suomen EFA-sopimuksen avulla. Siihen liittyvistä mukauttamisvaikeuksista, erityisesti työvoiman osalta, SAK oli eri yhteyksissä esittänyt varoituksensa. Hallavuosien toistumisen varalta SAK oli jo syksyllä 1960 solmitun runkosopimuksen ja yleensä pitempiaikaisen sopimuspolitiikan avulla lähtenyt hakemaan palkansaajille turvaa ja tasaista elintason kehitystä. Nämä pyrkimykset VIII edustajakokous talous- ja palkkapoliittisessa ohjelmassaan vahvisti. Viimeksi kuluneiden vuosien kehitys varsinkin v suoritettujen eduskuntavaalien jälkeen on osoittanut, että SAK:n varoitukset olivat olleet paikallaan. Maksutase on huononemistaan huonontunut, ja siihen liittyen on harjoitettu talouspolitiikkaa, joka on merkinnyt taloudellisen kasvun hidastumista, työttömyyden kasvua ja työvoiman kasvavaa muuttoa maan rajojen ulkopuolelle. Suuntaa olisi nyt muutettava 6

7 ja siirryttävä johdonmukaisen kasvupolitiikan linjalle. Tätä kansa odottaa uudelta eduskunnalta, ja näitä pyrkimyksiä SAK varmasti haluaa lojaalisesti tukea. Siinä määrin kun näissä pyrkimyksissä onnistutaan, tämäkin edustajakokousvuosi tulee merkitsemään käännekohtaa. Jo tästä lyhyestä katsauksesta on käynyt ilmi, miten läheisesti SAK:n järjestöongelmat liittyvät talouspoliittiseen kehitykseen ja siihen vaikuttavien poliittisten ja taloudellisten voimien toimintaan. Vaikkakin monia muitakin tekijöitä on otettava huomioon, on kuitenkin selvää, että pyrkimykset hajoittaa ammattiyhdistysliikettä ja lamauttaa sen päätöksentekovoimaa juontavat juurensa pyrkimyksistä hoitaa maan talousasioita palkansaajain kustannuksella. Tämä on se keskeinen näkökulma, jota olisi pidettävä silmällä, vaikka tämä edustajakokous joutuukin syventymään entistä enemmän suuriin järjestöasioihin. Se, että tämäkin on aikaisempien talouspoliittisten vaiheiden elimellinen johdannainen, pitäisi olla kaikille ajatteleville ammattiyhdistysmiehille ja naisille täysin selvää. Kansainvälinen yleiskehitys Tyydytyksellä on todettava, että yleensä markkinatalousmaiden tuotanto, kauppa ja työllisyys on viime vuosina ylläpidetty melko tyydyttävällä tasolla. Useimmissa johtavissa teollisuusmaissa kansantulo on kasvanut melko tasaisesti n. 4 4,5 %:n vuosivauhtia. Sellaisia voimakkaita suhdanneheilahteluja kuin maailmansotien välisenä aikana ja sitä ennen ei ole esiintynyt. Vuosien 1949, 1953 ja 1957 takaiskut olivat tuntuvat, mutta eivät sittenkään läheskään yhtä pitkäaikaisia ja syviä kuin 30-luvun kriisit. Uusimmilla taantumilla on ollut lähinnä kasvuvauhdin hidastumisen luonne. Tämän suotuisan kehityksen syitä voidaan esittää useita, sekä yleisesti vaikuttavia että tilapäisluöntoisiakin. Voimakkaat kasvun sysäykset olivat seurauksena ensimmäisinä sodanjälkeisinä vuosina valtavasta jälleenrakennustarpeesta, ja eri maiden suurista ikäluokista, jotka merkitsivät samalla sekä lisääntyvää kysyntää että tuotantokykyä. Uudet ja mullistavat keksinnöt elvyttivät investointitoimintaa. Kasvua edisti myös laajentunut kansainvälinen työnjako ja kauppa sekä siten saavutettu työn tuottavuuden nousu. On toistaiseksi vaikeata arvioida missä määrin nimenomaan ns. kaupparyhmittymät ja talousyhteisöt, jotka toisaalta merkitsevät parempaa työnjakoa niihin osallistuvien maiden välillä, mutta toisaalta ulkopuolisiin nähden uusia esteitä ja syrjintääkin, ovat myötävaikuttaneet maailmantalouden kasvuun. Todettakoon tässä yhteydessä, että GATTän puitteissa suoritetut yritykset aikaansaada yleisiä tullien alennuksia, viimeksi ns.^ Kennedy-kierroksen puitteissa, ovat kohdanneet varsin suuria vaikeuksia. Tästä voitaneen vetää se johto- 7

8 päätös, että vilkastunut maailmankauppa on sittenkin ollut pikemminkin taloudellisen kasvun seuraus kuin sen syy, joten vakavamman takaiskun tapahtuessa protektionistisempi suunta voi uudelleen olla mahdollinen. Tämän vuosikymmenen alussa, lähinnä vuoden 1958 takaiskun yhteydessä, vallitsi yleinen käsitys, että em. kasvutekijäin elvyttävä voima oli jo tyrehtymässä ja että kasvuvauhti hidastuisi. Järjestäytyneet työntekijät, jotka olivat todenneet, että täystyöllisen tuotannon ansiosta elintason tasainen nousu on mahdollinen, ja joiden järjestöt olivat huomattavasti vahvistuneet, eivät ole kuitenkaan suostuneet tulo- ja kysyntätason kasvun olennaiseen alentamiseen. Sama koskee sosiaaliturvan ja muun sosiaalisen lainsäädännön jatkuvaa kehittämistä. Tällä seikalla on ollut ratkaiseva merkitys taloudellisen kasvun ylläpitämiseen. Se ei ole merkinnyt ainoastaan kokonaiskysynnän tukemista; se on samalla pakottanut yrittäjät entistä suurempiin tuottavuusponnistuksiin, joten työn tuottavuuden kasvu on seurannut palkkojen kehitystä. Palkkojen korotukset sekä sosiaaliturvan laajentaminen ovat siten olleet sekä työllisyyden, taloudellisen että teknillisen kasvun perusedellytyksinä. Tosin on yritetty väittää, että nimenomaan palkkapolitiikalla olisi ollut inflatorisia vaikutuksia, mutta kun toisaalta ei ole pystytty kartoittamaan tai hallitsemaan muita inflatorisia tekijöitä, näitä väitteitä ei ole pystytty todistamaan. Sama koskee eri maiden työnantajien esittämiä väitteitä siitä, että kilpailukyky on heikentynyt. Jos eri maiden työntekijät olisivat täysin ottaneet huomioon nämä väitteet, olisi seurauksena ollut kansainvälinen kilpailu palkansaajain ostokyvyn rajoittamiseksi ja tuotannon supistuminen. Viime kädessä onkin sanottava, että ellei pystytä tyydyttävästi yhdistämään toisiinsa toisaalta reaalista kasvua ja täystyöllisyyttä ja toisaalta kiinteätä rahanarvoa ja näin onkin toistaiseksi yleensä asianlaita on tuotannolle ja työlle annettava ensi sija. Epäilemättä psykologinen, taloudellinen ja poliittinen kilpailu sosialististen ja kapitalististen maiden välillä on näytellyt melkoista osaa jälkimmäisten kehityksessä. Sosialististen maitten osoittaessa jatkuvasti korkeita kasvuprosentteja, lamakausien toistuminen jälkimmäisissä maissa olisi merkinnyt ratkaisevaa moraalista ja ideologista tappiota, ja yritykset turvata "klassillinen" tasapaino kovemmilla otteilla olisivat aiheuttaneet vaikeasti hallittavia poliittisia seurauksia. Leikillisesti voitaisiin sanoa, että kapitalististen maitten työntekijät, sekä nämä maat sinänsä, ovat melkoisesti hyötyneet antikommunismin taloudellisista välttämättömyyksistä. * * * Vaikkakin kansainvälinen kehitys yleisesti katsoen on ollut kohtalaisen tyydyttävä, tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö vakaviakin 8

9 ongelmia edelleen olisi olemassa, tai että tasainen kehitys olisi turvattu. Erään tällaisen ongelmavyyhdin muodostavat eri maiden maksutasevaikeudet eli ns. kansainvälinen maksuvalmiuskysymys. Kajoamatta lähemmin tämän visaisen vyyhdin yksityiskohtiin, todettakoon, että maksutasevaikeuksiin joutuneitten maitten "klassilliset" keinot tähtäävät "kokonaiskysynnän" ja sitä tietä tuotannon ja työllisyyden vähentämiseen, ja että näitä keinoja voidaan, kuten Suomen kohdalla ryhtyä käyttämään jo paljon ennen kuin täystyöllisyyttä on saavutettukaan. Eri maiden tasapainottamisyritykset mm. palkkojen kurissapitokilpailu tähtäävät tietenkin oman maksutaseen parantamiseen toisten maiden kustannuksella, ja mikäli nämä toiset puolustautuvat samoilla keinoilla, epätyydyttävän rahajärjestelmän vuoksi joissakin maissa syntyneet takaiskut uhkaavat yleistyä. Aivan erityisen epävarmuustekijän muodostaa se tosiasia, että varsin riittämättömien kultavarantojen lisäksi, maailman maksuliike perustuu kahteen reservivaluuttaan, puntaan ja dollariin. Punnan heikkous on jo kaikille tunnettu, ja tilanne on viime vuosina ollut sen osalta joten kuten hoidettavissa ainoastaan toisten maiden keskuspankkien radikaaleilla tukitoimenpiteillä. Tämä on tietenkin rajoittanut Englannin hallituksen poliittista toimintavapautta. Mutta Yhdysvaltojenkin on ollut pakko ryhtyä toimenpiteisiin dollarin tukemiseksi, osaksi sen takia, että Yhdysvaltain poliittiset ja sotilaalliset menot ovat merkinneet valuuttojen virtaamista Eurooppaan ja muualle. Toistaiseksi tämä on tapahtunut ilman vakavampia kansainvälisiä maksuvalmiushäiriöitä. Kansainvälisen Valuuttarahaston pääjohtajan tuonnottain pitämän puheen mukaan vaara siitä, että maksuvalmiusvaikeudet synnyttäisivät kahden lähivuoden aikana vakavan taloudellisen takaiskun, ei ole ylen suuri. Selvää on kuitenkin, että kiireimmiten olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin paremman järjestelmän aikaansaamiseksi, jotta enemmän tai vähemmän tilapäisten maksutasevaikeuksien vuoksi eri maiden ei tarvitsisi heti ryhtyä tuotantoa supistaviin toimenpiteisiin, vaan ne voisivat hoitaa juoksevat maksunsa kansainvälisillä lähinnä juuri Valuuttarahastolta saaduilla reserveillä. On esitetty joukko ehdotuksia, jotka ovat parasfaikaa keskustelun ja käsittelyn alaisina. Edistys on kuitenkin hidasta, koska siihen liittyy eri maiden erilaisia käsityksiä ja etuja. Esimerkkinä mainittakoon se, että erääksi keinoksi rahakireyden helpottamiseksi on esitetty kullan hinnan nostamista, mikä samalla merkitsisi eri keskuspankkien rahapoliittisten mahdollisuuksien väljentämistä. Tätä on vastustettu mm. ja ehkä ennen kaikkea sen perusteella, että Neuvostoliitto, kultaa tuottavana maana, hyötyisi siitä. Siltä osin kun SAK on osallistunut kansainväliseen talouspoliittiseen keskusteluun, ILO:n, VAKLrn ja EFTA:n piirissä, se on tapahtunut lähinnä em. ongelmia koskevissa kysymyksissä. Liittyväthän maamme tämän hetken tärkeimmät talouspoliittiset ongelmat työllisyys, hintataso, teollisuusinvestoinnit, asuntokysymys ym. maksutasevajauk- 9

10 seemme ja siitä johtuvaan kireään raha- ja budjettipolitiikkaan. Todettakoon myös että VAKL, joka aikaisemmin on suhtautunut tietyllä "vaatimattomuudella" kansainvälisiin maksuvalmiusongelmiin, on viime aikoina osoittanut tällä alalla suurempaa toimeliaisuutta. * * * Toinen ja yhtä vakava maailmantaloudellinen ongelmavyyhti on ns. kehitysmaiden tilanne. Yhä edelleen pätee tässä asiassa se marxilainen näkemys, että kun rikkaat maat yhä rikastuvat, niin köyhät maat yhfi köyhtyvät. Taloudellinen avustustoiminta, jonka tavoitteeksi tämän YK:n julistaman kehitysvuosikymmenen alussa asetettiin se, että rikkaat maat käyttäisivät 1 %:n kansantulostaan avustustoimintaan, on viime vuosina pikemminkin taantunut kuin lisääntynyt. Vain harvat maat ovat saavuttaneet tuon 1 %:n tavoitteen, ja tämäkin koskee vain sellaisia maita, jotka tällä tuella ovat samalla voineet valvoa omia etujaan. Hintasuhde on edelleen pysynyt kehitysmaille epäedullisena niiden tuontitavarain hinnat ovat nousseet ja vientitavarain hinnat alentuneet. Seurauksena ovat olleet yhä kasvavat maksutaseongelmat. Useissa kehitysmaissa aikaisemmin saatujen lainojen korot ja kuoletukset vievät siinä määrin ansaittuja valuuttoja, että uusien investointikoneiden ja laitteiden tuontia varten on tuskin lainkaan ollut valuuttaa käytettävissä. On ollut pakko supistaa monia suuria teollistamis- ym. suunnitelmia, joista epäilemättä eräät ovatkin osoittautuneet huonosti harkituiksi. Näissä olosuhteissa kehitysmaat ovat poliittisista ja taloudellisista järjestelmistään riippumatta pyrkineet muodostamaan määrätyn talouspoliittisen yhteisrintaman, lähinnä ns. YK:n Kauppa- ja kehityselimen (UNCTAD :n) puitteissa. Kun niidenkin osalta ongelma koskee ennen kaikkea maksutasetta ja luotonsaantia, ne ovat Kansainvälisen Valuuttarahaston ja YK:n piirissä esiintyneet omilla maksuvalmiuskysymysten ratkaisuehdotuksillaan, useimmiten ristiriidassa johtavien valuuttamaiden ns. kymmenen kerhon maiden kanssa. Ammattiyhdistysliike eri maissa riippumatta kansainvälisestä jäsenyydestään on tukenut kehitysmaiden taloudellisia pyrkimyksiä. Toistaiseksi konkreettiset tulokset ovat kuitenkin olleet melko rajoitettuja. Kun tämän lisäksi useassa kehitysmaassa ammattiyhdistystoiminta on rakennettu toiselle pohjalle kuin teollisuusmaissa, ja kun niissä ori katsottu, että teollisuusmaiden järjestöt ovat yrittäneet sekaantua "nuorten valtioiden" sisäisiin asioihin, mahdollisuudet toimia ao. kehitysmaissa ovat supistuneet. * * * Muista tärkeistä kehityksen piirteistä mainittakoon vielä voimakas monopolisoituminen ja kansainvälinen kartelli- 10

11 soituminen, mitä tapahtuu sekä eri talousyhteisöjen rajojen sisäpuolella että näiden rajojen ylikin, suurten konsernien pyrkiessä turvaamaan tytäryhtiöillä ja yrityksiä ostamalla markkinoitaan myös eri ryhmitysten tullirajojen sisäpuolella. Nämä pyrkimykset, jotka epäilemättä monessa tapauksessa merkitsevät rationalisointia, aiheuttavat toisaalta taloudellisen vaikutusvallan voimakasta keskittymistä. Tällä seikalla on suuri ay- ja palkkapoliittinenkin merkitys. On osoittautunut, että tällaisilla kansainvälisillä trusteilla on ollut pyrkimys vastustaa palkankorotuksia ja pyrkimys vaikuttaa työtaisteluihin siirtämällä osan tuotannostaan sellaisiin maihin, missä palkkataso on alhaisempi ja järjestäytyneisyys heikompi. * * * Sosialistisissa maissa kehitys on jatkunut laadittujen tuotanto- ja siihen liittyvien yhteistyösuunnitelmien puitteissa. Vaikuttaa siltä, että kasvuvauhtia osoittavat prosentit ovat kuitenkin tasaantuneet sodanjälkeiseen voimakkaaseen jälleenrakennustahtiin verrattuna. Kun toisaalta markkinatalousmaiden kasvuprosentit ovat pysyneet suhteellisen korkealla tasolla, vertailussa aikaisemmin esiintyneet suuret erot ovat tasaantuneet. Toisena mielenkiintoisena piirteenä mainittakoon "idän ja lännen" välisen kaupan vilkastuminen esiintyvistä rajoittamisja diskriminointiyrityksistä huolimatta. Kilpailusta Neuvostoliiton markkinoista on tullut tekijä, jolla on ollut huomattava merkitys Suomellekin. Eräänä mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon sosialististen maiden joinakin huonojen satojen vuosina lännestä suorittamat viljaostot, joita on huomattavalta osalta maksettu kullalla. On osoitettu, että nämä ostot ovat huomattavasti helpottaneet lännen maksuvalmiusongelmia ja tämän yhteydessä on jopa puhuttu sosialististen maiden keskuspankkien mahdollisesta liittymisestä yleiseen kansainväliseen valuuttojen vaihdettavuusjärjestelmään. Tällaiset huhut tuntuvat kuitenkin varsin ennenaikaisilta. TYÖLLISYYS Suomen talouspoliittinen tilanne Viime vuosina vallinneista hyvistä suhdanteista huolimatta työllisyys on kehittynyt yleensä epäedulliseen suuntaan. Siihen ovat myötävaikuttaneet monet syyt, joista useat liittyvät tuotantorakenteessamme tapahtuviin muutoksiin, eikä niitä siten voida kirjata suhdanneheilahtelujen tilille. Yleisesti katsoen talouspolitiikalla on pyritty rajoittamaan työpanokseen kohdistuvaa kysyntää, samalla kun taloutemme niveltyminen ns. avoimeen talouteen ja siihen liittyvät tullien alennukset ym. toimen- 11

12 piteet ja harjoitettu tulonjakopolitiikka ovat suosineet tuontia. Tapahtumasarjaan liittyvät myös kiihdytetyt rationalisoimisponnistukset, jotka ovat vähentäneet työvoimantarvetta teollisuudessa, metsätaloudessa, rakennustoiminnassa ym. aloilla. Toisena keskeisenä teollisuuden kehityspiirteenä on ollut kasvun painopisteen siirtyminen työvoimavaltaisilta aloilta pääomavaltaisille aloilla. Tuontienemmyyteen liittynyt kireä rahapolitiikka on vaikuttanut yleisesti tuontantoa ja investointeja supistavasta. Silmiinpistävimpänä seurauksena tästä on ollut rakennusalan jatkuvasti korkea työttömyysaste. Minkäänlaista luotettavaa työttömyyttä ja työllisyyttä kuvaavaa tilastoa ei meillä ole. Ns. jatkuvan työvoimatilaston mukaan työttömyys on viime vuosina melko pysyvästi ollut n. 1,4 1,5 % koko työvoimasta. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta kuvaavana tilastona näillä numeroilla ei kuitenkaan ole kovinkaan paljon arvoa. Niihin ei sisälly vajain työviikoin työskenteleviä eikä pakkolomautettuja työntekijöitä. Suuri osa työttömiksi joutuneista jää monestakin syystä odottamaan sopivaa työtä eikä ilmoittaudu työnvälitystoimistoihin, jääden siten sekä työvoimatilastojen että työttömyyslukujen ulkopuolelle. Näin ollen työllisyyden heikkeneminen ilmenee tilastoissa pikemminkin työvoiman vähennyksenä kuin työttömyyden lisäyksenä. Työmarkkinain kysynnän ja tarjonnan välistä kehitystä arvioitaessa olisi myös otettava huomioon ne työntekijät, jotka työllistetään julkisin työllisyysvaroin; tuskinpa tällaiset työt aina ovat "vapaasti valittua, kunkin työntekijäin taitoa ja kokemusta vastaavaa, tuottavaa työtä", jota kansainväliset työllisyysmääritelmät edellyttävät. Ja ennen kaikkea, ulkomaille työtä hakemaan siirtyvä työvoima jää tilastoistamme pois huolimatta siitä, että tämäkin siirtolaisuus kuvastaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta kotimaassa. Kun koko talous- ja tulonjakopolitiikka on viime aikoina perustunut väitettyyn täystyöllisyyteen ja liikakysyntään, on näistä selitysvaikeuksista päästy yksinkertaisesti kieltämällä ilmeisiä tosiasioita. Niinpä sekä pääministeri että valtiovarainministeri ovat julkisesti selittäneet, että työllisyystilanne on Suomessa jopa parempi kuin Ruotsissa. Toisaalta on yritetty lohduttautua sillä, että 1970-luvulla, ikäluokkien supistuessa, nykyinen työttömyys muuttuu työvoimapulaksi. Tämä käsitys on sinänsä varsin kyseenalainen ja toiseksi lohduton. Sen lähtökohtana on yksipuolisesti työvoiman tarjonta. Työelämän piiriin tulevat uudet ikäluokat luovat kuitenkin työstä hankkimillaan tuloilla, varsinkin perheen perustamisvaiheessa, monenlaista kysyntää ja sitä vastaavia työtilaisuuksia, samalla kun ne verotuloillaan tukevat erilaisia perusinvestointeja. Voitaneen sanoa, että ne luovat omat työtilaisuutensa, muodostaen siten voimakkaan kasvutekijän. Päinvastaisista ennusteista huolimatta ns. suurten ikäluokkien sijoittuminen markkinoille osoittautui sen vuoksi takavuosina melko helpoksi; vasta viime vuosina on harjoitetun talouspolitiikan seurauksena tässä suhteessa esiintynyt eräitä 12

13 vaikeuksia. Näin on asia käsitetty myös muualla; esimerkiksi Ranskan talouselämän viimeaikainen kasvu on kirjattu suurten ikäluokkien tilille. Kun Suomessa lähivuosina työelämän piiriin tulevien ikäluokkien suuruus vähenee, on tämän vaikutus myös kansantalouteen supistava. Ellei talouspolitiikkaa aivan olennaisesti muuteta, on tästä seurauksena, että työtilaisuudet vähenevät. Mikäli Ruotsin työvoimatarve edelleen pysyy korkeana, niin pienemmistäkin ikäluokista melkoinen osa siirtyy edelleen rajojemme ulkopuolelle. Tämä tietenkin merkitsee koko kansallisen elämämme suhteellista köyhtymistä kaikilla elämänaloilla. Kun Suomi siirtyi ns. avoimeen talouteen selitettiin, että tämä tulisi merkitsemään nopeata kasvua ja elintason nousua tuotannon ja viennin jalostusasteen korottamisen kautta. Tähänastiset tulokset ovat siinä suhteessa päinvastaiset. On käynyt ilmi,. että metsäteollisuuden lopputuotteiden tuotanto joka tapauksessa hakeutuu lähemmäksi suuria kulutusmarkkinoita. Useat suomalaisetkin puunjalostusyhtiöt ovat katsoneet tarpeelliseksi seurata tätä kehitystä. Joitakin ehkä avoimen talouden tilille kirjattavia ns. uusviennin tuloksia on tosiaan saavutettu, mutta niitä "tasapainottaa" moninkertaisesti tärkeimmän tuotannontekijämme, työvoiman vienti. Sehän muodostaa nykyään ylivoimaisesti suurimman uusvientiryhmämme. Kun tähän "uusvientiin" sisältyy melkoinen lukumäärä koulutettuja ammattimiehiä, teknikoita ja tutkijoitakin, niin sen vaikutukset tuntuvat pitkälle tulevaisuuteen. TEOLLISTAMISKYSYMYS Työllisyyskysymyksen ratkaisuna on usein, varsinkin poliittisessa propagandassa, umpimähkäisesti viitattu teollistamiseen. Tällöin ei ole paljonkaan pohdittu reaalisia mahdollisuuksiamme. Ei ole kysytty mitä pitäisi tuottaa tai minne tuotteet pitäisi myydä, mistä saataisiin raakaaineita ja mikä olisi tuotteiden kilpailukyky ja tuotannon jatkuvuus. Kun on esitetty mm. sellaista, että neljän vuoden kuluessa teollisuuden piirissä pitäisi luoda n uutta työpaikkaa, ts. yli 30% enemmän kuin nykyään, ei ole edes harkittu, olisiko tällaisen kasvun vaatima ammattityö voima löydettävissä tai näin lyhyessä ajassa edes koulutettavissa nykyisen koulutuskapasiteetin puitteissa. Tämänkin kapasiteetin laajentaminen vaatii aikansa. Sama koskee konekantaa, josta teknillisen tuotantomme nykyvaiheessa varsin huomattava osa olisi hankittava ulkomailta. Tarpeellisen työstökonetuotannon aikaansaaminenkaan ei sekään ole yhden tai kahden vuoden asia ja vaatii tarkkaa tuonnin ohjailua tai tähänastista huomattavasti suurempaa ulkomaisten lainojen saantia. Kun teollisuustuotannon 7 % :n vuotuinen kasvu on luonut vuosittain keskimäärin vain uutta työpaikkaa, niin kasvun kaksinkertaistaminenkin, huomioonottaen teollisuuden rationalisoinnin ja pääomavoittoisuuden, merkitsisi ehkä n uutta työpaikkaa. 13

14 Teollisuustuotannon kasvuvauhdin ylläpitäminen neljän vuoden aikana keskimäärin 14%:n tasolla on kuitenkin jo sellainen saavutus, että kansantalouden historia ei tunne montakaan sellaista tapausta työpaikan luominen neljässä vuodessa edellyttäisi vielä n. kolminkertaista kasvuvauhtia maassa, jonka luontaiset edellytykset eivät ole erityisen suuret. Viime vuosina ns. palveluelinkeinot ovat tarjonneet suhteellisen paljon uusia työtilaisuuksia, ja tämä kehitys voinee määrätyissä puitteissa vielä jonkin aikaa, jatkua. Kun kuitenkin nämä elinkeinonalat itse tarvitsevat lukemattomia tarvikkeita, puhumattakaan näissä elinkeinoissa toimeentulonsa saavien aineellisista tarpeista, on ilman muuta selvää, että kotimainen tavaratuotanto, tai tavaratuotannon avulla rahoitettu tavarantuonti, määrää palveluselinkeinojen laajenemismahdollisuuksien rajat. Näin ollen pätee edelleen se SAK:n VIII:n edustajakokouksen hyväksymän ohjelman periaate, että työllisyyden turvaamiseksi tarvitaan kaikkien pääelinkeinojemme sopusointuista kehittämistä. Maatalpudenkaan työllisyyden supistamista ei voi aivan mielin määrin nopeuttaa, ennen kuin maataloudesta irtaantuville on luotu työpaikkoja muilla tuotannon aloilla. Kuten ohjelmassa tähdennetään, sopusointuisuus ei kuitenkaan merkitse sitä, että kaikkia elinkeinonaloja olisi kehitettävä samalla vauhdilla; etusija on annettava paremmin tuottaville elinkeinoille ja ennen kaikkea teollisuudelle. Mutta kannattavuusasteikon heikommassakin päässä on ylläpidettävä toimintaa siinä määrin, että jokaiselle suomalaiselle työntekijälle voidaan tarjota kunnollista ja kohtuullisesti palkattua työtä hänen omassa maassaan. Tämä on ns. rakennemuutoskysymyksen ja aktiivisen työmarkkinapolitiikan tausta, johon seuraavassa vielä palataan. TEOLLISUUSINVESTOINNIT JA RAHAPOLITIIKKA Reaalisten mahdollisuuksien puitteissa on teollistamisponnistuksia tietenkin tehostettava. Tämä edellyttää johdonmukaista raha- ja valuuttapolitiikkaa teollisuusinvestointien turvaamiseksi. Jos maksutasetta ja valuuttavarantoa silmälläpitäen noudatetaan niin kireätä rahapolitiikkaa, että vientituotteiden tai tuontitavaroita korvaavan tuotannon kasvuvauhti hidastuu, ei maksutasekaan voi ratkaisevasti parantua, jolloin edessä on umpikuja. Valuutta-, luotto- ja investointipolitiikan suuntaa olisi siten harkittava uudelleen. Useat teollisuusalat tarvitsevat kuitenkin kasvupohjakseen riittävän suuret kotimaiset markkinat: kasvua ei sen tähden voida turvata myöskään kotimaista kokonaiskysyntää supistamalla. Tuotannontekijäin, kyvykkään johdon ja markkinoiden lisäksi kiihtyvä teollistaminen vaatii myös ns. kansantaloudellisten perusinvestointien lisäämistä voimalaitoksiin, erilaisiin kuljetuksiin, tutkimukseen ja eriasteiseen ammattikoulutukseen, asuntoihin ym. Tämäkin vaatii pääomia, ts. valuuttoja. Valuuttavaranto on siten ollut se pullonkaula, 14

15 joka kulloinkin on määrännyt missä tahdissa kansantaloutemme saa kasvaa ja miten monta ihmistä voimme työllistää siis viime kädessä maallemme sallitun väestökehityksen. Taloudellisuuden lain mukaan pitäisi juuri tämän, niukimman tekijän käyttöä ohjata aivan erityisen taloudellisesti, te. niihin tarkoituksiin, joihin sitä kipeimmin tarvitaan. Avoimen talouden puitteissa tällainen taloudeuiisuus ei ole sallittua. Varsin kyseenalaista on, voidaanko tätä ongelmaa yleensäkään ratkaista avoimen talouden puitteissa. Keskuspankki on viime aikoina turvautunut entistä "erittelevämpään" luottopolitiikkaan, ts. sellaiseen, joka pyrkii helpottamaan toimintaa niillä tuotannonaloilla, jotka lisäävät eniten vientituloja tai säästävät tuontivaluuttoja. Tämä on tietenkin askel oikeaan suuntaan. Mikäli valuuttavarannon supistuminen kuitenkin jatkuu, samalla kun valuuttaa vapaasti myydään, erittelevänkin rahapolitiikan tarjoamat mahdollisuudet ovat melko ahtaat. Kaiken lisäksi kehitys on kärsinyt valtiovallan harjoittaman finanssipolitiikan ja keskuspankin rahapolitiikan koordinoinnin puutteesta. Yritysten poisto-oikeuksien ja varastojen arvostusoikeuksien liberalisointi on merkinnyt investointien rahoittamista voittovaroilla. Voidaksensa hyötyä poisto-oikeuksista yrittäjät ovat pyrkineet investoimaan mahdollisimman paljon omia voittovaroja sekä lainavaroja jo olemassa oleviin yrityksiinsä. Tällöin ei aina ole kysytty ko. investointien kansantaloudellista kannattavuutta. Toisaalta valtiovalta, joka on menettänyt satoja miljoonia verotuloja, on yrittänyt peittää budjetin alijäämän osaksi verohintoja nostamalla, osaksi turvautumalla jo ennestään kireisiin rahamarkkinoihin. Edellinen keino on viime vuosina ollut eräänä inflatorisen kehityksen ja heikentyneen kilpailukykymme pääasiallisena aiheuttajana. Jälkimmäinen keino on merkinnyt sitä, että monet kasvuhakuiset tuotannonalat ovat pääomien puutteen vuoksi joutuneet rajoittamaan investointejaan.järjestelmä on siten aiheuttanut virheinvestointeja, kasvun hidastumista ja inflaatiota. Suuri osa ellei suorastaan valtaosa investoinneista on tapahtunut valtion finanssipolitiikan eikä rahapolitiikan puitteissa. Viimeisen hallituksen aikana tätä suuntaa on kaiken lisäksi kiihdytetty yhä jatkuvilla veronhuojennuksilla mitä erilaisimpia tarkoituksia varten, ilman, että käytettävissä olisi ollut laskelmia näitten huojennusten tuotantopoliittisesta hyödystä. Useassa tapauksessa veronhuojennukset menevät sekä päällekkäin että ristikkäin, jolloin moni yrittäjä voi hyötyä useammastakin. Ainoana selvänä tuloksena tästä on ollut valtiontalouden jatkuva heikkeneminen. Mainittakoon vielä, että veronhuojennusten lisäksi valtion suoraan myöntämät lainat ovat huomattavan* suuria. Näin ollen näyttää siltä, että keskuspankki on tehnyt tehtävänsä itselleen melko helpoksi ja yksioikoiseksi. Kun valtiovalta, hoitaessaan rahamarkkinoille kuuluvia tehtäviä, on joutunut rahoitusvaikeuksiin, keskuspankki on koulumestarin tapaan siirtänyt vastuun valtiovallan finanssipolitiikan puolelle ja katsonut, että sen itse ei tarvitse tehdä 15

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AII{AKAUSKIRJA 1961

KANSANTALOUDELLINEN AII{AKAUSKIRJA 1961 KANSANTALOUDELLINEN AII{AKAUSKIRJA 1961 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 57. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J.J. PAUNIO päätoimittaja LAURI KORPELAINEN toimitussihteeri

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

;Kan santa I 0 u de II in en

;Kan santa I 0 u de II in en ;Kan santa I 0 u de II in en aikakauskirja Kansantaloudellisen Yhdistyksen julkaisema LXI I I vuosikerta 1967 Nide 3 KIRJOITUKSIA TIMO HELELÄ: Tulopolitiikka - uusi nimi vai uusi suunta 151 Puheenvuorot

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 58. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J. J. PAUNIO LAURI KORPELAINEN päätoimittaja toimitussihteeri

Lisätiedot

PENTTI VARTIA PIRKKO AHMAVAARA PERTTI KUKKONEN UNTO LUUKKa

PENTTI VARTIA PIRKKO AHMAVAARA PERTTI KUKKONEN UNTO LUUKKa Työvoima, automaatio ja työllisyys: PENTTI VARTIA PIRKKO AHMAVAARA PERTTI KUKKONEN UNTO LUUKKa ERKKI KOSKELA Luotonsäännöstely ja talouspolitiikka VEIKKO REINIKAINEN Ekonomistien ammattitaidosta ja koulutuksesta

Lisätiedot

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta HENRI J. VARTIAINEN Vapaakauppa, kasvu, sopeutuminen VESA KANNIAINEN Vielä differensseistä c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot

FERENC KOZMA Unkarin talouspolitiikka ja taloudenohjau~

FERENC KOZMA Unkarin talouspolitiikka ja taloudenohjau~ FERENC KOZMA Unkarin talouspolitiikka ja taloudenohjau~ AHTI PEKKALA Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitys PEKKA SIREN Terveydenhuollon menot, rakenne ja rahoitus HEIKKI SOLTTILA Työttömyyden kohdistuminen

Lisätiedot

PER FORSSKAHL Merenkulun murrosaika

PER FORSSKAHL Merenkulun murrosaika PER FORSSKAHL Merenkulun murrosaika Mikä talouspolitiikan suunnaksi? PEKKA AHTIALA Uuden hallituksen talouspolitiikka: haasteita ja mahdollisuuksia VEIKKO REINIKAINEN Talouspolitiikan suunnan valinnan

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 56. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. VEIKKO HALME J. J. PAUNIO REINO ROSSI päätoimittaja TOIMITUS

Lisätiedot

Baltian rahauudistukset*

Baltian rahauudistukset* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 4/1993 Artikkeleita Baltian rahauudistukset* SEIJA LAINE LA ja PEKKA SUTELA 1. Baltian maat ottavat jälleen käyttöön omat valuutat Baltian maat ottivat käyttöön

Lisätiedot

näkökulmia globalisaatioon

näkökulmia globalisaatioon halavaara hulkko mäkilä ritvos näkökulmia globalisaatioon sanomalehdet taloustiedon opetuksessa 02 20 Globalisaatio, maailmanlaajuinen talous, on nykyisessä merkityksessään tullut laajasti tunnetuksi vasta

Lisätiedot

Voiko Japanin pitkä taantuma toistua Suomessa?

Voiko Japanin pitkä taantuma toistua Suomessa? Voiko Japanin pitkä taantuma toistua Suomessa? Jaakko Kiander 1.12. 2 Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Suomi Pohjolan Japani?...4 2. Hitaan kasvun kausi Japanissa 199 -...5 2.1. Taustalla pitkä nopean kasvun

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu-

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu- 221 TUL:n piirissä syntyneet erimielisyydet saivat alkunsa samasta kysymyksestä, joka on nyt käsiteltävänä olevan alustuksen ydinasia. Kiista syntyi siitä, olisiko mentävä yhteisiin liittoihin porvareiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Suomen kestävän kasvun strategia

Suomen kestävän kasvun strategia Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 2/1993 * Suomen kestävän kasvun strategia PEKKA AHTIALA Maailmanpankki on pitkään auttanut jäsenmaitaan kestävän kasvun tielle. Näin tehdessään se on lähettänyt

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä.

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä. tukset ovat tavallisesti julkisen sektorin henkilöstön ja yleisemminkin työllisyyden kannalta kielteisiä. Tässä taannoin runnottiin kokoon yhdenasianliike, jonka piti hoitaa työllisyys kuntoon. Vaikka

Lisätiedot

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 1/2001 ISSN 1455-7614 ISBN 951-804-185-7 SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ HELSINKI 2001 ESIPUHE

Lisätiedot

EDUSTAJAKOKOUKSELLE. Työjärjestys, kokoussäännöt esitykset SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON (SAK)

EDUSTAJAKOKOUKSELLE. Työjärjestys, kokoussäännöt esitykset SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON (SAK) Työjärjestys, kokoussäännöt esitykset ja SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON (SAK) TOISELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE Edustajakokous alkaa Helsingin Työväentalon juhlasalissa sunnuntaina toukokuun

Lisätiedot

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA ISMOPYKÄLÄINEN KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUKSEN JULKAISUSARJA 48 Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen julkaisusarja 48. ISBN 951-8925-70-4

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

2010 2010 Pohjoisen eu-integraation näköalat

2010 2010 Pohjoisen eu-integraation näköalat 2010 Pohjoisen EU-INTEGRAATION NÄKÖALAT POHJOISEN EU-INTEGRAATION NÄKÖALAT Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET

KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET VATT-JULKAISUJA 44 VATT PUBLICATIONS KASVUMALLIN MUUTOS JA VEROPOLITIIKAN HAASTEET Toimittaneet Reino Hjerppe Seppo Kari Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

t i! 5AK = n PÖYTÄKIRJA

t i! 5AK = n PÖYTÄKIRJA I t i r I >! 5AK = n PÖYTÄKIRJA! f?' ^...^^0'0 f S o:... ;^' s t/5 SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON R.Y Helsingissä nuntikuun aa., a3. ja»4- päivinä ig34 pidetyn ensimäisen varsinaisen edustajakokouksen

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA SUOMESSA

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA SUOMESSA Raimo Väyrynen GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA SUOMESSA Yhteenveto Sitran Globalisaatio, hyvinvointi ja työllisyys -tutkimusohjelman tuloksista Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Helsinki 1999 1

Lisätiedot