Vuosikertomus. Svensk resumé 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Svensk resumé 2014"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Svensk resumé 2014

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden vuosikertomus 2014 Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallituksen kertomus...4 Tilinpäätös...12 Tilinpäätöksen allekirjoitus...24 Tilintarkastuskertomus...26 Hallitus...27 Valiokunnat...28 Varsinaiset jäsenet...32 Yhteistoimintajäsenet...34 Svensk resumé...35

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kulunut vuosi oli Energiateollisuus ry:n 10 toimintavuosi. Energiateollisuus ry muodostettiin Energia-alan Keskusliitto Finergyn, Sähköenergialiitto Senerin, Suomen Kaukolämpö Skyn ja Energia-alan työnantajayhdistys Enertan toiminnat yhdistämällä. Energiateollisuus ry on etujärjestö, joka haluaa katsoa tulevaisuuteen. Vuosina laadimme alalle varsin pitkälle, eli vuoteen 2050 ulottuvan vision. Visiossa totesimme, että hiilineutraali sähkön ja kaukolämmön tuotanto ja käyttö on mahdollista saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Vision esittämällä tavalla pystymme samalla parantamaan merkittävästi energiatehokkuutta ja kasvattamaan omavaraisuutta. Oikein valituilla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla pystymme saavuttamaan tavoitteemme niin, että sähkön ja kaukolämmön hinta kasvavat hitaammin kuin kansalaistemme ostovoima. Energia-alalla, jossa toimintaan sitoutuneet pääomat ovat varsin suuria ja investointien käyttöajat vuosikymmenien mittaisia, pitääkin katsoa kauaksi ja pohtia eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Olemme Suomessa saavuttaneet jo kohtuullisen hyvän tilanteen. Päästöttömän tuotannon osuus sähköntuotannosta on jo noin 75 prosenttia. Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannostamme on noin 40 prosenttia ja kotimaisten energialähteiden osuus noin 45 prosenttia. Sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt ovat vähäisyydessään EU:n kärkikastia. Meillä on monipuolinen sähköntuotantopaletti, energia on hinnaltaan kilpailukykyistä ja edullista niin teollisuudelle kuin kuluttajille. Kaukolämmön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa uusiutuva kotimainen metsäenergia on suurin yksittäinen energianlähde. Kaukolämmön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon tehokkuus ja laaja käyttö herättävät mielenkiintoa myös muualla. Suomea voidaankin perustellusti pitää sähkön ja kaukolämmön tuotannon ja käytön kannalta hyvänä mallimaana Euroopassa. Energiateollisuus on jo pitkään puhunut kolmen tärkeän tekijän eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, toimivien markkinoiden sekä turvatun energiansaannin ja samalla riittävän omavaraisuuden tasapainoisesta yhteydestä. Näitä kolmea tavoitetta pitää mielestämme tarkastella samanaikaisesti rinnakkain ja yhtenä kokonaisuutena. Politiikkatoimet, jotka painottuvat vain johonkin näistä tavoitteista, johtavat helposti vääristymiin muilla osa-alueilla. Kasvihuonekaasujen vähentämiskeinoista tärkein on päästökauppajärjestelmä. Nyt tätä järjestelmää ovat rapauttaneet sen kanssa päällekkäiset ja ristikkäiset, kansallisista lähtökohdista rakennetut ohjaustoimet. Tämä on johtanut monissa Euroopan maissa varsin kustannustehottomiin ja kalliisiin ratkaisuihin. Energiateollisuus korostaa, että päästövähennykset on tehtävä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja markkinaehtoisesti aina siellä, missä ne ovat pienimmin kustannuksin toteutettavissa. Uskomme vahvasti päästökaupan ja toimivien markkinoiden ohjaavaan vaikutukseen. Hyvin toimiva päästökauppajärjestelmä tukee myös ener- 2 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

5 giatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja teknologiakehitystä. Kustannustehokkaat ratkaisut tukevat samalla myös kansalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Energia-alalle on oleellisen tärkeää, että markkinoiden toimivuutta parannetaan ja päästökauppajärjestelmä nostetaan sille kuuluvaan rooliin, eli keskeiseksi työkaluksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. EU:ssa on nyt määrätietoisesti toimeenpantava Eurooppa-neuvoston viime vuoden loppupuolella tekemät tähän liittyvät linjaukset. Energiateollisuudelle on myös tärkeätä se, että maamme hallitus ja kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat työssään parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean viime vuoden loppupuolella yksimielisesti hyväksymiin, yli hallituskausien ulottuviin tavoitteisiin. Tämä sitoutuminen luo alan kaipaamaa vakautta, toimintavarmuutta, edellytyksiä investoida ja edetä investointienkin kautta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Nyt 10 vuotta toimineella Energiateollisuudella on pitkälti samat haasteet edessään kuin mitä sillä oli toiminnan alkaessa. Kasvihuonekaasupäästöt on saatava murtoosaan nykyisestään. Hiilineutraali tulevaisuus on pystyttävä toteuttamaan. Energian hinnan on samalla pysyttävä kohtuullisena ja kilpailukykyisenä. Näin mahdollistamme hyvinvoinnin jatkumisen. Riittävästä energiaomavaraisuudesta ja -turvallisuudesta on huolehdittava. Tätä työtä olemme tehneet 10 vuotta. Tätä työtä haluamme edelleen jatkaa. Juha Naukkarinen Toimitusjohtaja ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

6 HALLITUKSEN KERTOMUS 2014 Toimintaympäristö vuonna 2014 Kulunut vuosi oli Energiateollisuus ry:n kymmenes toimintavuosi. Vuosi 2014 oli haastava. Sähkön hinta pysyi alhaalla ja hinnan volatiliteetti kasvoi. Toimintaympäristö oli erittäin vaikea niin tuotannon kuin investointienkin osalta. Myös energiapolitiikassa tapahtui paljon. Vuoden keskeisimpiin edunvalvontakohteisiin lukeutuivat EU:n energia ja ilmastopolitiikan arkkitehtuuri kohti vuotta 2030 sekä Suomen kansallinen energia ja ilmastotiekartta Keskeinen tavoitteemme on ollut, että EU:n sähkömarkkinoiden toimivuutta voidaan nykyisestään parantaa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi asetimme EU:n 2030 energia ja ilmastopaketille kaksi tärkeää tavoitetta: 1) päästökauppajärjestelmää kehitetään EU:n yhteisenä tärkeimpänä ilmastopolitiikan ohjauskeinona ja 2) päästökaupalle päällekkäinen ilmastopoliittinen ohjaus poistuu. Nämä molemmat tavoitteet ottivat edistysaskeleen uudessa EU:n 2030 energia ja ilmastopaketissa. Eurooppa-neuvosto ei asettanut ilmastotavoitteen kanssa päällekkäisiä kansallisia tavoitteita uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle vaan EU-tason tavoitteet, jotka ovat pääosin linjassa päästötavoitteen kanssa. Komissio pyrkii vahvistamaan päästökaupan roolia mm. markkinavakausmekanismilla. Hiilivuotoalojen kilpailukyvystä huolehditaan jatkossa vahvemmin siten, että myös päästökaupan epäsuorat vaikutukset sähkön hinnassa otetaan huomioon. Nämä ovat tärkeitä linjauksia alallemme. Kansalliselle energia- ja ilmastotiekartalle vuoteen 2050 asettamamme tavoite oli, että kartta loisi edellytykset kestävälle ja kustannustehokkaalle energiajärjestelmälle myös tulevaisuudessa. Tämä tavoite täyttyi varsin hyvin tiekarttaa valmistelleen parlamentaarisen komitean yksimielisissä poliittisissa linjauksissa. Poliittisiin prosesseihin vaikuttaakseen ET toteutti Polkuja hankkeen, jonka yhteydessä osallistutimme laajasti myös sidosryhmiä pohtimaan energia ja ilmastopoliittisten päätösten synnyttämiä kehityspolkuja. Vuonna 2014 Energiateollisuuden toiminnan painopistealueita olivat: Investointiedellytysten turvaaminen Energiamarkkinoiden kehitys Energiaverotus Kotimaiset polttoaineet Investointiedellytysten turvaaminen Epävarma taloustilanne ja sähkömarkkinoiden pohjoiseurooppalainen ylitarjonta ovat aiheuttaneet merkittäviä haasteita tuotannon investointiedellytyksille. ET ajoi esityksiä, joiden avulla investointiympäristöä parannettaisiin ja vältyttäisiin uusilta, investointeja vaarantavilta päätöksiltä. Keskeisenä tavoitteena on ollut selkeyttää ja vakauttaa politiikkaohjausta. Tähän toi mahdollisuuden parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea, joka antoi raporttinsa loppuvuodesta. Komitean yksimieliset linjaukset markkinaehtoisesta ja kustannustehokkaasta lähestymistavasta energiapoliittiseen ohjaukseen ja investointiedellytysten pa- 4 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

7 rantamisesta kotimaiseen tuotantoon olivat hyvin sopusoinnussa ET:n linjausten kanssa. Komitean linjaukset voivat luoda hyvän pohjan tulevien hallitusten toiminnalle. Uutena lakina säädetty ilmastolaki ei ET:n tavoitteen mukaisesti asettanut päästökauppatoimijoille uusia päällekkäisiä velvoitteita. ET:n yhtenä pääteemana on ollut kaavoitus-, lupa- ja valitusmenettelyjen selkeyttäminen ja nopeuttaminen. ET on osallistunut EK:n Sujuva-hankkeeseen, jossa asiaa on viety eteenpäin koko elinkeinoelämän yhteistyössä. Polttolaitosten säätelyn osalta ET vaikutti useissa työryhmissä. Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksessa teollisuuspäästödirektiivin toimeenpano saatiin toteutettua ilman kansallisia kiristyksiä ja lakiin esitettyjä muita muutoksia saatiin lievennettyä. EU komission teknisessä työryhmässä viestittiin suomalaisen energiantuotannon erityispiirteistä, jotka vaikuttavat suurten polttolaitosten (yli 50 MW) parhaan käytettävissä olevan tekniikan referenssiasiakirjassa asetettaviin päästötasoihin. Keskisuurten polttolaitosten (1-50 MW) direktiiviehdotuksen sisältöön vaikutettiin ministeriön työryhmässä ja EU parlamentissa. ET puolusti myönteisten periaatepäätösten saaneita ydinvoimahankkeita yhtiöiden hakiessa täydennyksiä periaatepäätöshakemuksiinsa ja korosti vakaan, päästöttömän sähköntuotantokapasiteetin tarvetta. ET toteutti ydinvoiman hyväksyttävyyttä edistävää viestintähanketta yhdessä ydinvoimayhtiöiden kanssa. Vesivoiman edistämiseksi ET korosti erityisesti kotimaisen säätövoiman lisätarvetta ja ajoi vesivoiman lisäysmahdollisuuksia jo rakennetuissa vesistöissä. ET on aktiivisesti hakenut yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa ratkaisuja, miten vaelluskalojen luontaista kiertoa kyettäisiin palauttamaan jokiin ilman merkittäviä voimataloustappioita. ET on osallistunut erityisesti tuulivoiman investointiedellytysten kehittämiseen ja investointiesteiden purkamiseen. Tuulivoiman melusääntelystä saavutettiin kohtuullinen kompromissi. Sähkömarkkinalain mukaisten sähköverkkoinvestointien toteuttamiseksi ET on aktiivisesti osallistunut verkkoregulaation kehittämiseen. Asiasta on keskusteltu Energiaviraston kanssa myös palveluyhtiöitten näkökulmasta. Palveluprosessien kehittämiseksi ja epäselvien sopimusehtojen vähentämiseksi on käyty keskustelua verkko- ja palvelutoimialojen kesken. Yhteistyöllä on lisäksi pyritty ratkaisemaan maakaapelointiin liittyvän kausiluonteisuuden aiheuttamia ongelmia. Palvelutoimialan edunvalvonnan vahvistamiseksi ET on lisännyt yhteistyötä muiden alan osapuolien ja yhdistysten kanssa. ET edisti kaukolämpöalan kilpailukykyä ja investointiedellytyksiä teettämällä selvityksen määräävän markkina-aseman väärinkäyttövalvonnan asettamista reunaehdoista kaukolämpöliiketoiminnan kehittämiselle sekä mahdollisuuksista kehittää liiketoimintaa määräävästä markkina-asemasta huolimatta. Kaukolämpöyritysten asiakastyytyväisyyttä ET edisti kehittämällä tapoja, joilla voidaan lisätä asiakkaan ymmärrystä kaukolämmön sekä siihen liittyvien palveluiden hinnoittelusta, hinnan muodostumisesta ja hinnalla saatavasta arvosta. Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntämistä kaukolämmityksessä ET edisti selvityksellä, jonka tavoitteena oli selvittää sekä asiakkaiden että kaukolämpöyritysten kiinnostusta lämmön pientuotantoa sekä ylijäämälämmön myyntiä ja ostoa kohtaan. Huoltovarmuuskeskus ja ET kartoittivat kyselytutkimuksella kaukolämpöyhtiöiden varautumista suurhäiriöihin. Tulosten pohjalta laadittiin tiekartta kaukolämpöyhtiöiden varautumissuunnittelun kehittämiseksi pidemmällä tähtäimellä. ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

8 ET ja Adato selvittivät kyselytutkimuksella ja toimikuntakeskusteluilla kaukolämpöyritysten osaamisen kehittämistarpeita. Selvityksen tulosten pohjalta kehitetään koulutus- ja palvelutarjontaa. Hankkeessa kehitettiin myös helppokäyttöinen osaamisen analysoinnin ja kehittämisen työkalu jäsenten käyttöön. Energiamarkkinoiden kehitys ET osallistui keskusteluun EU:n yhteisten sähkömarkkinoiden tulevaisuudesta korostamalla ilmasto- ja energiapoliittisten päätösten merkitystä markkinoiden tulevaisuudelle ja erityisesti energian hinnalle, kansalaisten hyvinvoinnille ja elinkeinoelämän kilpailukyvylle sekä toimitusvarmuudelle. ET:n viesti eurooppalaiseen keskusteluun on ollut, että erityisiä kapasiteettimarkkinoita ei tarvita, mikäli toimintaympäristön markkinaehtoisuus voidaan palauttaa vahvistamalla päästökaupan ohjausta ja purkamalla kansallisia tukijärjestelmiä. ET on tukenut päästökaupan toimivuuden kehittämistä ja vahvistamista ja siihen liittyvän markkinavakausvarannon käyttöönottoa. Kotimaassa ET on pitänyt esillä tuotantokapasiteetin riittävyyden, tuotannon säätökykyisyyden ja voimalaitosten investointiedellytysten haasteita nykyisessä markkinatilanteessa. ET järjesti sidosryhmät koonneen työpajan, jossa pohdittiin kapasiteettimarkkinoiden ja mekanismien kansallisia näkökulmia. Vuoden lopulla ET käynnisti yhdessä TEMin, Metsäteollisuus ry:n, ELFIn ja Fingridin kanssa selvityksen tuotantokapasiteetin riittävyydestä vuoteen 2030 asti. Huolena ovat olleet heikosta kannattavuudesta johtuva tuotantokapasiteetin poistuma ja sen vaikutus sähkön kansalliseen toimitusvarmuuteen ja toisaalta huonon investointiympäristön vaikutus sähkömarkkinoihin ja sähköjärjestelmän luotettavuuteen pidemmällä ajalla. myös komissiolle. Komiteakäsittelyn aikana ET on ollut mukana muodostamassa Suomen kantaa verkkosääntöjen yksityiskohtiin TEMin järjestämissä sidosryhmäpalavereissa. Sähkönsiirtokapasiteetin laskentaa ja sen markkinaehtoista käyttöä sääntelevät CACMsäännöt (Capacity Allocation and Congestion Management, suomeksi kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevat suuntaviivat) hyväksyttiin joulukuussa 2014 jäsenvaltioiden rajat ylittävää energiakauppaa käsittelevässä komiteassa. Tuotannon ja kulutuksen verkkoon liittämisen sääntöjen komitologiakäsittely on myös alkanut. Komissio on ilmoittanut tavoitteeksensa saada kaikkien valmisteilla olevien verkkosääntöjen ja puiteohjeiden komitologiakäsittelyt päätökseen vuoden 2015 aikana. Jäsenille on tiedotettu käsittelyvaiheista ja odotuksista sääntöjen sisällön suhteen. ET on yhteistoiminnassa lähinnä pohjoismaisten sidostahojen kanssa vaatinut komissiota tekemään aloitteen, jolla vuodesta 2016 alkaen uhkaava pankkitakausten käytön rajoittaminen sähkön pörssikaupassa peruttaisiin. ET on tukenut Fingridiä sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa koskevassa selvityshankkeessa. ET:ssä on laadittu toimintavuoden aikana selvityksiä pitkän aikavälin laskutusmallin päätöksenteonperusteiksi. ET tuki Suomen Omakotiliiton kansalaisaloitetta energiatodistuksen muuttamiseksi paremmin yleisöä palvelevaksi. Aloite tuli virallisesti hylätyksi, mutta asian käsittely jatkuu ympäristöministeriössä. ET on osallistunut ns. lähes nollaenergiatalon määrittelyä koskeviin valmisteluihin, mutta selkeää yhteistä kantaa tavoitteista ei pystytty muodostamaan. ET on osallistunut EU:n verkkosääntöprosessiin kommentoimalla sääntöjä eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen kautta sekä suoraan 6 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

9 Energiaverotus ET piti esillä Suomen korkeaa energiaverotuksen tasoa ja priorisoi veroedunvalvontaansa siten, että ensisijaisesti pyritään torjumaan windfall-vero ja polttoaineverojen korotukset sekä palauttamaan turpeen vero vuoden 2012 tasolle. Lisäksi pyrittiin välttämään muiden verojen korotukset ja mahdollisuuksien mukaan kohtuullistamaan niitä. Eduskunnan jo säätämä vesi-, ydin- ja tuulivoimalaitosten windfall-vero onnistuttiinkin torjumaan. ET toimi veroedunvalvonnassa yhteistyössä EK:n, Metsäteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n sekä isoimpien veron kohteena olevien yritysten kanssa. Hallitus alensi ensin windfall-veron tavoitetasoa 170 miljoonasta eurosta vuodessa 50 miljoonaan ja luopui lopulta verosta kokonaan. Eduskunta hyväksyi lopulta lain, jolla aiempi laki kumottiin. Turpeen aiemmin päätetty energiaveron korotus vuoden 2015 alusta peruutettiin ja turpeen veroa päätettiin alentaa kahdessa vaiheessa vuoden 2012 tasolle. ET edisti turveveron alennusta erityisesti Bioenergia ry:n kanssa. ET:n muut tavoitteet eivät täysin onnistuneet, koska lämmityspolttoaineiden veroja nostettiin korottamalla hiilidioksidiveron osuutta ja 1. veroluokan sähköveroa korotettiin 0,35 c/kwh. Kotimaiset polttoaineet ET teki EU:n kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyskriteerien valmisteluun liittyvää edunvalvontaa yhteistyössä muiden suomalaistoimijoiden kanssa. Lopulta EU:n komissio päätyi siihen, että kriteereille ei tässä vaiheessa ole erityistä tarvetta. Tämä oli helpottava päätös, koska valmistelussa olleet esitykset vaikuttivat suomalaisen metsäenergian energiakäytön näkökulmasta varsin byrokraattisilta ja ongelmallisilta. Asiaan palattaneen kuitenkin lähivuosina. Turpeen energiaveron alentamiseen liittyen metsähakkeen tuki sähköntuotannossa nousee. Loppuvuodesta hallitus alkoi valmistella metsähakkeen tuotantotukeen rajausta, jotta tuki ei vääristäisi ainespuumarkkinoita. ET pyrki torjumaan rajaukset aiheettomina ja tarpeettomina ja korosti rajauksen aiheuttamia mittavia ongelmia metsäenergian käytön kasvulle, tukilakien jatkuvuudelle ja metsäenergiamarkkinoiden kehitykselle. Työmarkkinat Kattavan keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen nimellä olevan työmarkkinaratkaisun pohjalta sovittiin energia-alallekin loppusyksyllä 2013 uudet työehtosopimukset. Aikaisemman keskitetyn eli ns. raamisopimuksen mukaiset työehtosopimukset olivat voimassa vuoden 2014 syyskuun loppuun saakka. Uusien työehtosopimusten voimassaolokaudet näin ollen alkoivat Vuonna 2014 ei energia-alalla ollut yhtään ns. TES-korotusta. Työmarkkinatoimialan vuoden 2014 toiminnan painopistealueita ovat olleet: TES-toiminta, uusien työehtosopimusten julkaiseminen, käännökset ja työryhmien sekä selvitysten ja muiden toimeksiantojen käynnistäminen Yhteisen koulutuksen järjestäminen palkansaajaliittojen kanssa Työnantajapuolen oma koulutus ja tilaisuudet Työvoiman saannin varmistaminen, koulutukseen vaikuttaminen, alan maine Turvallisuus, työhyvinvointi, pitemmät työurat Työehtosopimukset julkaistiin ja käännettiin ruotsiksi ja englanniksi. Harmaan talouden torjuntaan liittyvä työntekijöiden työehtoja koskeva ohjeistus uusittiin ja käännettiin kuudelle eri kielelle. Työnantajille suunnattua ns. omaa koulutusta järjestettiin mm. yhteistoimintamenettelystä, työoikeuden perusteista ja työeh- ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

10 tosopimuksista. Avoimia tilaisuuksia olivat syksyllä järjestetyt Työmarkkinaseminaari ja Työturvallisuuspäivä. Palkansaajaliittojen kanssa järjestettiin mm. paikallista sopimista käsittelevää koulutusta. Myös muita uudistettujen työehtosopimusten edellyttämiä toimenpiteitä käynnistettiin, kuten työaikapankkeja koskeva selvityshanke sekä työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää, miten yritysten tuottavuutta voidaan edistää tarkoituksenmukaisilla työaikajärjestelyillä ja muilla työolosuhteisiin liittyvillä keinoilla. Liittojen ratkaistavaksi alistettiin useita paikallisia erimielisyysasioita, joissa aiheina oli mm. TES-tulkintoja sekä työsuhderiitoja. Osassa erimielisyysasioita päästiin ratkaisuun, osassa jäätiin erimielisiksi. Näistä osan palkansaajapuoli on vienyt tai harkintansa mukaan tulee viemään oikeuden ratkaistavaksi. Työtuomioistuin ratkaisi ns. marginaalisääntöä koskevan riidan työnantajan eduksi. Jäsenten neuvonta ja konsultointi työlainsäädäntöön, työehtosopimuksiin, palkkaukseen, työturvallisuuteen ja rekrytointiin sekä nuoriin liittyvissä asioissa on ollut päivittäistä. Mm. YT-neuvotteluihin ja niihin liittyviin irtisanomisiin sekä liikelaitosten yhtiöittämisiin on annettu runsaasti neuvontapalveluja. Työvoiman saannin varmistamiseksi toteutettiin useita hankkeita. Vuoden näkyvin nuorisomarkkinointitoimi oli jäsenyritysten kanssa yhteistyössä toteutettu Sanoita itsellesi kesäduuni kisa. Kilpailun voittaneesta Energiaa räpistä tehtiin video, joka sai runsaasti myönteistä palautetta. Energia-alan ammatteja, ammattilaisia ja koulutusväyliä esiteltiin valtakunnallisissa tapahtumissa (mm. NextStep, Studia, Opinto-ohjaaja päivät, Taitaja-kilpailut, TeknologiaUra-messut). Jäsenyhtiöiden toteuttaman nuorisoviestinnän tueksi tuotettiin Tervetuloa energiaalalle perehdytysvideo, uusia esitteitä ja ammattiesittelyjä sisältäviä materiaaleja. Koulutuspoliittinen edunvalvonta painottui erityisesti näyttötutkintojärjestelmän, koulutuksen rahoitusjärjestelmän sekä koulutuksen järjestäjäverkon uudistamishankkeisiin ja näissä työelämätarpeiden esillä pitämiseen. Toimisto on ollut aloitteellinen myös voimalaitoskäyttäjän erikoisammattitutkinnon käynnistämisessä. Vuonna 2014 jatkettiin 0-tapaturmaa tavoitetta. Tätä tukemaan koottiin jäsenyhtiöiden käyttöön mm. korvaavan työn käytäntöjä sekä riskien arvioinnin säädöspohjaa koskevat materiaalit. Toiminta Brysselissä Brysselin toimistossa jatkui asiantuntijavaihto keväällä jäsenyrityksestä ja syksyllä ET:stä. Kesällä kesäharjoittelija teki selvityksen kriisitilanteiden vaikutuksesta Euroopan unionin energiaturvallisuuteen ja energiapolitiikkaan. Toimintavuonna Brysselissä vierailivat ET:n kaukolämpövaliokunta, sähköverkkovaliokunta, työmarkkinavaliokunta ja hallintoyksikkö. Maalis- ja marraskuussa järjestettiin tilaisuus Brysselin suomalaistoimittajille sekä marraskuussa lounastilaisuus suomalaisille europarlamentaarikoille ja heidän avustajilleen. Yhteistyössä EK:n kanssa järjestettiin myös tilaisuuksia MEP-avustajille. ET:n aloitteesta perustettiin Brysseliin suomalaisten energia- ja ilmastoverkosto, johon kuuluu jo yli 50 henkilöä. Energiateollisuus on jäsenenä Brysselissä toimivissa energia-alan etujärjestöissä varsin kattavasti. Toimintaa kehitettiin erityisesti Eurelectricin, Euroheat & Powerin, Foratomin ja GEODEn kanssa. Energiateollisuudella on lähetetty työntekijä Eurelectricissä. Lisäksi Energiateollisuus on jäsenenä EWEA:ssa (European Wind Energy Association) ja EEF:ssä (European Energy Forum) sekä eräissä muissa yleisemmällä tasolla EU-asioissa toimivissa järjestöissä. Brysselissä yhteistyö Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa on tiivistä ja sitä kautta myös BusinessEuropen suuntaan. 8 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

11 Viestintä Energiateollisuus viesti toiminnastaan ja kannoistaan noin 40 mediatiedotteen avulla. Keskeisten tiedotusvälineiden toimituksia tavattiin taustoittavissa tapaamisissa, minkä lisäksi medialle järjestettiin teematilaisuus sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimuksista ja sähkön pientuotannosta. Energiavuositiedotustilaisuus pidettiin tammikuussa. Energiateollisuus järjesti maakunnalliset energiatapaamiset jäsenyrityksille huhtikuussa Vaasassa, kesäkuussa Rovaniemellä ja lokakuussa Tampereella. Samassa yhteydessä tavattiin alueiden keskeisiä medioita vierailemalla Pohjalaisen, Yle Lapin Radion ja Aamulehden toimituksissa. Liiton kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettiin seminaarit ja pidettiin tiedotustilaisuudet medialle. Turussa järjestettyyn Kevätseminaariin osallistui noin 260 henkeä ja Helsingissä järjestettyyn Syysseminaariin noin 270 henkeä. Syysseminaarin jälkeen juhlittiin Energiateollisuus ry:n 10-vuotista taivalta Vanhalla ylioppilastalolla järjestetyssä iltajuhlassa. Lisäksi toimialat järjestivät useita seminaareja, sidosryhmätapaamisia ja jäsentilaisuuksia. Jäsenviestinnän keskeisiä välineitä olivat Tj-kirjeet, toimialojen jäsentiedotteet, jäsenekstranet ja sähköinen uutiskirje, joista jälkimmäistä lähetettiin myös medialle ja päättäjille. Painettu Energiauutiset-lehti ilmestyi seitsemän kertaa, jonka rinnalla julkaistiin säännöllisesti päivitettävää Energiauutisten verkkolehteä. Energia-akatemia toteutettiin toista kertaa. Osallistujia oli 40 henkeä ja lista oli jälleen korkeatasoinen ja monipuolinen. Seminaarijakso pidettiin huhtikuussa Majvikissa ja kenttäjakso toukokuussa Etelä-Karjalassa. Vuosikurssin ensimmäinen jälleentapaaminen järjestettiin heti lokakuun alussa Sitran isännöimänä. Heinäkuussa Energiateollisuus osallistui nyt kolmatta kertaa SuomiAreena-tapahtumaan Porissa. Siellä pidettyyn korkeatasoiseen keskustelutilaisuuteen osallistui runsaasti yleisöä. Yleisölle avoimen keskustelutilaisuuden lisäksi Porissa järjestettiin SuomiAreena-viikon aikana myös muita eri kohderyhmille suunnattuja sidosryhmätilaisuuksia. Toimintavuoden aikana toteutettiin myös viisi Naiset ja energia -hankkeen tiimoilta järjestettyä tapahtumaa, joiden kohderyhmänä olivat teekkaritytöt, naiskansanedustajat, naistoimittajat, naisyrittäjät sekä energiaalalla työskentelevät naiset. Vuoden ilmastoteko -tunnustus myönnettiin huhtikuun ilmastoseminaarissa Oulun Sähkönmyynti Oy:n Farmivirralle. Tutkimustoiminta ET osallistui EU:n energia-alan tutkimus- ja innovaatiostrategiaa päivittävän Integrated Roadmapin valmisteluun kansallisesti viranomaisten kanssa sekä Eurelectricin kautta. Komission joulukuussa julkaisema dokumentti painottaa samoja teemoja kuin ET:n energiatulevaisuusvisio. ET osallistui Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tutkimustoimintaan District Heating and Cooling & CHP sekä Hydropower Implementing Agreementien kautta. Vesivoimasopimuksen osalta Kemijoki Oy ja ET isännöivät kesällä myös seminaaria ja IEA:n vesivoimasopimuksen hallintokomitean kokousta. ET oli mukana tekemässä kansallista ydinenergia-alan tutkimusstrategiaa (YES), joka määrittää suuntaviivat suomalaiselle ydinenergia-alan tutkimukselle sisältäen mm. vision ja tiekartat vuoteen ET:n koordinoimat Sähkötutkimus- sekä ympäristötutkimuspooli järjestivät perinteiset seminaarit ja ET:n viestintää energia-alan innovaatio- ja tutkimusteemoista on lisätty mm. Energiauutisten ja toimittajatapaamisten kautta. Poolit käynnistivät ja rahoittivat vuonna 2014 useita hankkeita, joista osa on mit- ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

12 tavia yhteisyöhankkeita muiden rahoittajatahojen kanssa. Sähkötutkimuspooli sopi uudesta kolmivuotisesta toimintakaudesta vuosille Edellisellä kaudella STpooli rahoitti 18 tutkimushanketta. Ympäristöpooli rahoitti 15 tutkimushanketta vuonna Kaukolämpöteemasta ET rahoitti osittain tai kokonaan kuutta tutkimushanketta ja toimi aktiivisesti EU:n DHC+ Technology Platformissa. Hallinto ja talous Hallitus Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokoukseen saakka Kevätkokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kokouksen yhteydessä järjestettiin Energiajärjestelmä murroksessa -seminaari. Syyskokouksessa mm. hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma, vahvistettiin talousarvio, päätettiin jäsenmaksuista, valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valittiin liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallituksella oli tilikauden aikana 10 kokousta. Liiton toimitusjohtajana on joulukuusta 2004 lähtien toiminut Juha Naukkarinen. Matti Rintanen (pj) Timo Karttinen (varapj) Antti Vilkuna (varapj) Sami Huusko Tapio Jalonen Jukka Järvenpää Minna Korkeaoja Hannu Kostiainen Esa Lindholm Juha Lindholm Pekka Manninen Ari-Matti Mattila Perttu Rinta Jukka Ruusunen Pori Energia Oy Fortum Oyj Kanteleen Voima Oy Voimatel Oy Rovakaira Oy Kokemäen Lämpö Oy Pohjolan Voima Oy Vattenfall Oy Kuopion Energia Oy Vatajankosken Sähkö Oy Helsingin Energia Kauhavan Kaukolämpö Oy Suur-Savon Sähkö Oy Fingrid Oyj Vuoden 2014 lopussa varsinaisia jäseniä oli 257 ja yhteistoimintajäseniä 74. Liiton jäsenmäärä oli liittoa perustettaessa 149. Energiateollisuus ry:llä on tytäryhtiö Adato Energia Oy, jonka osakkeista se on vuodesta 2007 alkaen omistanut 100 %. Konsernin ja liiton taloudellinen asema ja toiminnan tulos käyvät ilmi konsernin ja liiton tuloslaskelmasta ja taseesta. Liiton tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokouksen jälkeen Antti Vilkuna (pj) Kanteleen Voima Oy Minna Korkeaoja (varapj) Pohjolan Voima Oy Esa Lindholm (varapj) Kuopion Energia Oy Sami Huusko Voimatel Oy Esa Hyvärinen Fortum Oyj Tapio Jalonen Rovakaira Oy Jukka Järvenpää Kokemäen Lämpö Oy Tuomo Kantola Jyväskylän Energia Oy Reijo Kolehmainen Lappeenrannan Energia Oy Hannu Kostiainen Vattenfall Oy Olli-Pekka Marttila Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Ari-Matti Mattila Kauhavan Kaukolämpö Oy Perttu Rinta Suur-Savon Sähkö Oy Jukka Ruusunen Fingrid Oyj 10 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

13 Taloutta kuvaavia tunnuslukuja TEUR Konserni 2014 Energiateollisuus 2014 Konserni 2013 Energiateollisuus 2013 Konserni 2012 Energiateollisuus 2012 Vars. toiminnan tuotot Vars. toiminnan kulut Jäsenmaksutuotot Tilikauden tulos Taseen loppusumma Vuotta 2014 koskeva henkilöstökysely osoitti, että ET:n henkilöstötyytyväisyys on kiitettävää tasoa. ET:n tulospalkkiojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämismahdollisuuksista tehtiin sisäinen selvitys. Tulokset otetaan huomioon vuonna 2015 järjestelmässä. ET:n edunvalvontamenettelyjä ja henkilöstön toimintaa ohjaa dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka sertifiointi uusittiin jo toisen kerran. Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Joista perhevapaalla osan vuotta tai koko vuoden Konserni 2014 Energiateollisuus 2014 Konserni 2013 Energiateollisuus 2013 Konserni Energiateollisuus 2012 Palkat ja palkkiot (TEUR) Miehiä/naisia (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) Keski-ikä (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) 27/33 19/24 27/33 19/24 28/30 20/22 44,7 43,7 44,0 42,7 43,9 42,4 Hallitus ehdottaa liittokokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

14 ENERGIATEOLLISUUS RY TILINPÄÄTÖS Konsernituloslaskelma Euroa VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot tilaisuuksista ja myynnistä Tutkimusmaksut Informaatio- ja neuvontamaksut Muut tuotot Tuotot yhteensä , , , , , , , , , ,00 Kulut Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä , , , , , , , , , , , ,20 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Varainhankinta yhteensä Kulujäämä , , , , , ,26 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä , , , , , , , ,96 SIIRROT SIDOTTUIHIN RAHASTOIHIN Rahastosiirrot yhteensä Tilikauden yli/alijäämä 2 314, , , ,43 12 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

15 Konsernitase Euroa V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,40 Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä Vaihtuvat vastaavat yhteensä V a s t a a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

16 Konsernitase Euroa V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Muut rahastot Stipendirahasto Skyn lahjoitusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli/alijäämä Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,60 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , , , , ,04 14 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konserniin on yhdistelty seuraavat yhtiöt Emoyhtiö Tytäryhtiö Omistusosuus Energiateollisuus ry Adato Energia Oy 100,00 % kotipaikka Helsinki Konsernitilinpäätös on saatavissa emoyhtiön tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu B, 5. krs, HELSINKI Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet samoin suunitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Sisäisen omistuksen ja sisäisten liiketapahtumien eliminointi Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , ,52 Yhteensä , ,71 Henkilökunnan keskim. lukumäärä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista oikeuksista Koneista ja kalustosta , , , ,72 Yhteensä , ,72 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

18 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta paitsi tytäryhtiön koneet ja kalusto, mikä poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto, tytäryhtiö 25 % menojäännöspoisto Konserniliikearvo sekä konsernireservi Tytäryhtiön osakkeet on hankittu neljässä vaiheessa. Ensimmäiset 35 % osakkeista yhdistys sai lahjoituksena helmikuun lopussa Lahjoituksen arvo oli ,47 euroa. Tästä syntyi konsernireserviä ,86 euroa. Toisessa vaiheessa yhdistys hankki 16 % tytäryhtiön osakkeista, mistä syntyi konserniaktiivaa ,53 euroa. Kolmannessa vaiheessa osakkeita hankittiin 12,25 %. Kolmannen vaiheen hankinnasta syntyi konserniaktiivaa ,46 euroa. Viimeisessä vaiheessa osakkeita hankittiin 11,75 %, mistä syntyi konserniaktiivaa ,21 euroa tytäryhtiö hankki itse 25 % omia osakkeitaan, jotka sitten mitätöitiin. Tämän toimenpiteen jälkeen yhdistys omistaa tytäryhtiön osakkeet 100 %:sesti. Konsernitilinpäätöksessä edellä mainitut konsernireservi sekä -aktiivat on käsitelty yhtenä kokonaisuutena niin, että konsernireserviä ei ole esitetty omana eränään, vaan kaikkien hankintojen konsernireservi ja -aktiivat on laskettu yhteen. Tämän yhteenlaskun seurauksena on saatu konserniliikearvoksi ,33 euroa, joka on poistettu kokonaan 5 vuoden tasapoistoina vuosina Laskennassa on käytetty hankintamenomenetelmää. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot Rahoitus- ja sijoitustuotot Rahoitus- ja sijoituskulut , , , ,81 Yhteensä , ,30 16 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

19 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 090, ,00 0,00 0,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo ,18 0, , ,10 Moottoriajoneuvot ei alv Kirjanpitoarvo Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto yhteensä , , , ,92 Kulumaton käyttöomaisuus Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Toimintarahasto tilikauden alussa Muutos Toimintarahasto tilikauden lopussa Stipendirahasto tilikauden alussa Muutos Stipendirahasto tilikauden lopussa Skyn lahjoitusrahasto tilikauden alussa Muutos Skyn lahjoitusrahasto tilikauden lopussa Ed. tilikausien ylijäämät tilikauden alussa Muutos Ed. tilikausien ylijäämät tilikauden lopussa Tilikauden yli/alijäämä Oma pääoma yhteensä LEASINGVUOKRAVASTUUT Leasingvastuut yhteensä Seuraavan tilikauden aikana erääntyvät Myöhemmin erääntyvät 9 883, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,51 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

20 Energiateollisuus ry:n tuloslaskelma Euroa VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Tuotot tilaisuuksista ja myynnistä Tutkimusmaksut Neuvonta- ja informaatiomaksut Vuokratuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Varainhankinta yhteensä Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä SIIRROT SIDOTTUIHIN RAHASTOIHIN Rahastosiirrot yhteensä Tilikauden ylijäämä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 18 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2014

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Maira Kettunen Fennovoima Oy Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Suomalainen enemmistöomistus turvattu osakassopimuksin 48 paikallista energiayhtiötä 15 teollisuuden

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto Rovaniemen Energia konserni - matalat tariffit Asiakkaille, osingot ja korot Omistajalle, uusiutuvan energian käytön lisääminen, henkilöstöresurssien kehittäminen ja investointien valmistelu Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot