SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE. Kyh Kyh liite 2 Kyh Kyh liite 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE. Kyh 23.11.2010 118 Kyh liite 2 Kyh 22.5.2012 65 Kyh liite 6"

Transkriptio

1 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kyh Kyh liite 2 Kyh Kyh liite 6

2 2/27 Sisällysluettelo 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 4 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 4 3 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU JA TAVOITTEET 5 4 TILIVELVOLLISUUS 6 5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN OHJE HALLINTO-ORGANISAATIO Vastuunjako Toimivallan siirtäminen Julkisuusperiaatteen toteuttaminen Hyvä tiedonhallintatapa Asioiden hyvä valmistelu SUUNNITTELU- JA RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ Talousarvion ja vuosisopimuksen valmistelu Toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja käyttösuunnitelmat Talousarvion muuttaminen Raportointijärjestelmä Tilinpäätös Kustannusten seuranta/vertailu HANKINTOJEN SUORITTAMINEN JA VARASTOT AVUSTUKSET JA PROJEKTIT Avustukset Projektitoiminta MENOJEN JA TULOJEN VALVONTA Menojen suorittaminen ja hyväksymisvaltuudet Tulojen laskuttaminen ja perintä ulkoisilta asiakkailta Sisäisten erien laskuttaminen SOPIMUSTEN VALVONTA Sopimusten toteutus- ja seurantavastuu Sopimusasiakirjojen säilytys OMAISUUSREKISTERIEN YLLÄPITO Poistonalainen pysyvä vastaava omaisuus (käyttöomaisuus) Irtaimistoluettelointi Pysyvän vastaavan omaisuuden (kiinteä ja irtain käyttöomaisuus) poistaminen käytöstä Riskienhallinta sekä omaisuuden ja vastuiden vakuuttaminen PÄÄKIRJANPITOJÄRJESTELMÄ Ostoreskontra Laskujen tarkastus, vastaanotto ja hyväksyminen Käteissuoritus/käteiskassat Palvelujen ja tuotteiden hinnoittelu ja sisäisten palveluiden hinnoittelu Palkanlaskenta Vakioraportit Käyttövaltuudet kirjanpitojärjestelmään RAHATOIMEN HOITO Sijoituspolitiikka ja vieraan pääoman käyttö Vieraan pääoman käyttö 19

3 3/ Tilien käyttövaltuudet HENKILÖSTÖHALLINTO Virka- ja työsuhteen käyttö Henkilöstösuunnittelu Palkat ja palvelusuhdeasiat Karviaisen henkilöstöstrategia Yhteistoimintajärjestelmät Palkanlaskenta TIETOHALLINTO RISKIEN HALLINTA Toiminta- ja työketjuihin sisällytettävät varmistukset Riskien hallintasuunnitelma SISÄISET TARKASTUKSET Pysyvä vastaava omaisuus (käyttöomaisuus) Arvopaperit ja vakuudet 25 Liite: Karviaisen johtosäännöt ja toimintaohjeet 25 1

4 4/27 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän johtamis- ja hallintojärjestelmää. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen (taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus); toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen; kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen; erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen; sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen. Sisäinen valvonta on johdon väline varmistua asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä hallita riskejä. Sisäiseen valvontaan kuuluu myös, että organisaation eri tasoja informoidaan perusturvakuntayhtymän toiminnan tarkoituksesta ja asetetuista tulostavoitteista sekä siitä, että asetettujen tulostavoitteiden toetutumista seurataan. Sisäisen valvonnan avulla tulee myös varmistaa organisaation eri tasojen välisen yhteistyön riittävyys ja toimivuus. 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN VALVONTA- JÄRJESTELMÄ Perusturvakuntayhtymä Karviaisen valvonta jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta on jäsenkuntien valtuustojen asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia ja tilintarkastusta. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkkailu (operatiivisen johdon toimesta tapahtuva seuranta) on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa. Sisäinen tarkkailu edellyttää täsmällisiä valtuuksien ja vastuiden määrityksiä sekä kattavia laskenta- ja raportointijärjestelmiä. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan, suunnitellulla ja hyväksytyllä tavalla sekä tehtävään osoitettujen

5 5/27 voimavarojen puitteissa. Kukin esimies vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä tarkkailusta. Seuranta on ennen muuta luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvin osa. Se on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa, jossa tarkastuksen kohde tietää suorituksensa olevan arvioinnin kohteena. Sisäinen tarkastus suoritetaan toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. Siten sisäisen valvonnan kokonaisuudesta sisäinen tarkastus on vasta toissijaista. 3 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU JA TA- VOITTEET Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan toteuttamisvastuu on kuntayhtymän johtajalla, palvelulinjajohtajilla, vastuualueiden päälliköillä sekä perusturvakuntayhtymän muilla tilivelvollisilla ja esimiesasemassa olevilla. Kuntayhtymän henkilöstö toteuttaa sisäisen valvonnan vastuutaan noudattamalla kuntayhtymän ohjeita ja esimiesten määräyksiä. Valvonnan tavoitteena on edistää kuntayhtymän toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palvelujen ja muiden tuotteiden laatua turvata menetyksiltä, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, vahingosta, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista varmistaa säädösten ja määräysten noudattaminen ja ohjauksen vaikuttavuus kehittää ja ylläpitää tietoja taloudesta ja hallinnosta sekä esittää ne määräaikaisissa raporteissa tietoihin pääsyn rajoittaminen valtuutetuille henkilöille, jotka ovat vastuuvelvollisia niiden hallussapidosta ja käytöstä avainvelvollisuuksien ja -tehtävien varmistaminen jakamalla ne eri henkilöiden kesken ja määrittelemällä tarvittavat sijaisuudet tehostaa menestymisen mahdollisuuksia. Jokainen esimies vastaa oman yksikkönsä sisäisen valvonnan järjestämisestä etenkin yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seuran-

6 6/27 nan, toiminta- ja työketjujen toimivuuden varmistamisen, henkilöriskien, tietoturvallisuuden ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Yksiköiden työntekijät toteuttavat sisäisen valvonnan vastuutaan noudattamalla esimiehen määräyksiä. Tilintarkastuksen yhteydessä perusturvakuntayhtymän tilintarkastajan on selvitettävä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 4 TILIVELVOLLISUUS Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittely kuntayhtymäkohtaisesti on tarpeen muistutusja vastuuvapausmenettelyn vuoksi. Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa kuntalain 75 :n 1 momentissa ja hallintosäännön 4 :ssä tarkoitettuja tilivelvollisia ovat: yhtymähallituksen jäsenet kuntayhtymän johtaja palvelulinjajohtajat keskuspäälliköt johtava ylilääkäri Tilivelvollisella johtavalla viranhaltijalla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamallaan toimialalla. 5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN OHJE Sisäisen valvonnan ohjeistamisen lähtökohtana ovat seuraavat periaatteet: Tulostietoisuus Toiminnan tavoitteet pyritään asettamaan mitattavina taloudellisina tuloksina ja toiminnallisina tavoitteina. Tulosten mittaamisen ohella korostetaan tulosten saavuttamiseen kohdistuvaa valvontaa. Keskittyminen oleelliseen Ohjeistamisessa keskitytään toiminnan tuloksellisuuden kannalta oleellisimpiin seikkoihin eli ns. avainalueisiin ja avaintehtäviin.

7 7/27 1 HALLINTO-ORGANISAATIO Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinto on jaettu tulosalueisiin. Muilta osin organisaation jakautuminen toiminnallisiin yksiköihin määritellään yhtymähallituksen päätöksellä. Tulosalueet ovat: lasten, nuorten ja perheiden palvelut, esimiehenä palvelulinjajohtaja työikäisten palvelut, esimiehenä palvelulinjajohtaja ikäihmisten palvelut, esimiehenä palvelulinjajohtaja talous- ja hallintopalvelut, esimiehenä kuntayhtymän johtaja 1 Vastuunjako Tulosalueiden vastuunjaosta ja toimivallasta säädetään hallintosäännössä. Hallintosäännössä annetaan määräykset perusturvakuntayhtymän organisaation perusrakenteesta, johtamisen järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä ja taloudenhoidosta. Henkilötasolla vastuunjakoa täsmennetään tarvittaessa kunkin henkilön tehtäväkuvauksessa, jonka lähin esimies hyväksyy ja jossa määritellään henkilön asema organisaatiossa ja keskeiset tehtävät. Työsopimussuhteeseen palkatun henkilön työtehtävien hoitoon liittyvä vastuu tulee sisällyttää työsopimukseen. 2 Toimivallan siirtäminen Yhtymähallitus voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. Kuntayhtymän johtaja ja palvelulinjajohtajat voivat erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa, mikäli se lainsäädännön mukaan on mahdollista. Toimivallan siirtoa koskevista päätöksistä pitää päätöksentekijä erillistä luetteloa. Toimivallan voi siirtää vain yhden kerran edelleen, mutta siitä aiheutuvaa valvonnan tarvetta ja vastuuta ei voi siirtää.

8 8/27 3 Julkisuusperiaatteen toteuttaminen Kuntayhtymän tiedottamista johtaa yhtymähallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kuntayhtymän tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kuntayhtymän viranhaltijoista. 4 Hyvä tiedonhallintatapa Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää asiakirjahallinnon ja arkistotoimen järjestämistä siten, että lainsäädännön vaatimukset (julkisuuslainsäädäntö, laki sähköisestä asioinnista hallinnolla, henkilötietolaki, hallintolaki ym.) toteutuu. Tietojärjestelmän ja siihen sisältyvien tietojen ja asiakirjojen koko elinkaaren mittainen alkuperäisyys, eheys ja muu laatu samoin kuin käytettävyys on turvattava. Kuntayhtymän asiakirjahallintoa ja arkistointia johtaa yhtymähallitus (arkistol 9 ). Perusturvakuntayhtymä Karviainen on yksi arkistonmuodostaja, jolla on arkistonmuodostussuunnitelma asianhallintajärjestelmässä. Suunnitelma sisältää mm. asiakirjojen rekisteröinnin sekä julkisuutta/salaisuutta, säilytysaikoja, säilytystapoja ja säilytyspaikkoja koskevat ohjeet. Karviaisessa käytetään Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmää. Asianhallintajärjestelmä käsittää kaikki ne asiat ja asiakirjat, joita ei seurata muissa järjestelmissä tai rekistereissä. Asianhallintajärjestelmän toiminnoista ovat käytössä tiedonohjausjärjestelmä, dokumenttien hallinta, asianhallinta (diaari), kokoushallinta, sopimushallinta ja viranhaltijapäätökset. Esimies myöntää alaisilleen käyttöoikeudet järjestelmään käyttäjän työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. 5 Asioiden hyvä valmistelu Päätökset on valmisteltava hyvin. Pelkkä asiakirjojen kokoaminen ei riitä, vaan asiakirjojen tietosisältö on analysoitava ja ratkaisun kannalta olennainen tietoaines seulottava ja yhdistettävä. Valmisteluasiakirja sisältää vähimmäistietona seuraavat asiat: hakemuksen tai esityksen perusteena olevien tosiasioiden selostuksen tietosisällön analysoinnin sovellettavat oikeusohjeet, säännökset ja määräykset selostuksen muista sovellettavista ratkaisuohjeista

9 9/27 kuvauksen toteutuksen arvioiduista vaikutuksista (kustannukset, henkilövaikutukset, vaikutukset tila- ja laitetarpeisiin ym.) päätöksen perustelut lisätietojen antajan yhteystiedot. Hyvä esitys huomioi vaihtoehtoiset ratkaisut sekä ehdotukset täytäntöönpanotoimenpiteiksi. 2 SUUNNITTELU- JA RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja raportointijärjestelmä on johdon sisäisen valvonnan väline, jonka avulla varmistetaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Suunnittelujärjestelmällä varmistetaan, että tavoitteet tulevat asetetuksi, että niiden saavuttamiseksi osoitetaan tarvittavat resurssit ja että toteuttamistoimenpiteet tulevat suunnitelluiksi. Seurannalla varmistetaan, että toiminta on tavoitteiden mukaista. Arviointi on sanallista tai kuvallista selostusta, jota voidaan tehdä suhteessa asetettuun tavoitteeseen poikittaisvertailuna (benchmarking, vertailukehittäminen) tai pitkittäisvertailuna eli aikasarjan tai kehityksen tarkasteluna. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen raportointijärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa huomioon myös arvioinnin edellyttämien tietojen kerääminen. Johtamisjärjestelmä on keskeinen tuloksellisuuden osatekijä. Johtamistoiminnot on järjestettävä siten, että ne tukevat toimintayksikön tavoitteiden saavuttamista. Johdon on tuettava toimillaan taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 1 Talousarvion ja vuosisopimuksen valmistelu Kuntayhtymän taloussuunnittelujärjestelmä perustuu Suomen Kuntaliiton suositukseen "Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma". Kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin Vuosisopimusten liitetiedostot sisältävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Talousarviosuunnitelman ja vuosisopimuksen laatiminen käynnistyy yhtymähallinnossa talousarvion kehysten ja laatimisohjeiden valmistelulla sekä jäsenkuntien kanssa käytävillä neuvotteluilla. Talousarvion kehykset perustuvat edellisen vuoden tilinpäätökseen, voimassa olevaan talous-

10 10/27 suunnitelmaan, osavuosikatsauksiin sekä päätöksiin ja kannanottoihin, jotka on tehty voimassa olevan taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja joita ei ole otettu huomioon taloussuunnitelmassa. Kuntayhtymän johtaja valmistelee yhteistyössä palvelulinjajohtajien ja kuntajohtajien kanssa talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tarvittaessa käydään neuvotteluja jäsenkuntien kanssa. 2 Toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja käyttösuunnitelmat Kuntien valtuustojen hyväksyttyä talousarvion ja vuosisopimukset, ne annetaan palvelulinjoille noudatettavaksi. 3 Talousarvion muuttaminen Jos talousarvioon on tilikauden aikana tehtävä muutos, on yhtymähallituksen tehtävä siitä jäsenkunnille ehdotus. 4 Raportointijärjestelmä Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan yhtymähallitukselle ja annetaan tiedoksi jäsenkunnille kaksi kertaa vuodessa. Osavuosikatsaukset tehdään talousraporttien ja suoriteraporttien perusteella, ensimmäinen annetaan toukokuussa ja toinen syyskuussa. Osavuosikatsaus sisältää lyhyen arvion palvelulinjoittain vuosisopimuksen mukaisten palvelujen toteutumisesta, ennusteen talousarvion toteutumisesta ja ennusteen jäsenkuntalaskelman toteutumisesta tuotteittain ja toimipisteittäin Toteutumavertailun merkittävistä poikkeamista on osavuosikatsauksessa esitettävä selvitys. Talousarviovuoden aikana ilmenevistä yllättävistä ja merkittävistä toiminnallisista ja taloudellisista poikkeamista on raportoitava välittömästi yhtymähallitukselle. Tarkemmasta raportoinnista päättää kuntayhtymän johtaja. Esimiesten tulee luoda tehtäväalueellaan arviointi ja raportointijärjestelmä, joka takaa heille ajantasaisen näkemyksen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahan riittävyydestä ja toiminnan taloudellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. 5 Tilinpäätös

11 11/27 Kolmas osavuosikatsaus on tilinpäätös. Talousarvion toteutumisvertailu esitetään samalla tasolla kuin tavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja tunnusluvut on esitetty talousarviossa. Toteutumisvertailun yhteydessä esitetään selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen poikkeamista. 6 Kustannusten seuranta/vertailu Kunnallisessa laskentatoimessa kustannuslaskenta on sisäistä laskentatointa, jonka keskeisin tehtävä on johtamisen tukeminen. Kustannuslaskentaa tarvitaan mm. seuraaviin tarkoituksiin: toiminnan ohjaus päätöksenteko työprosessien kehittäminen vaihtoehtojen vertailu palvelujen ja tavaroiden hinnoittelu tehokkuuden ja taloudellisuuden selvittäminen kannattavuuden selvittäminen Kuntayhtymän talousarviossa/taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksessä esitetään toiminnan tehokkuutta/taloudellisuutta kuvaavat tunnusluvut palvelulinjoittain. Palvelutuotannon tuloksellisuus edellyttää, että yksiköissä tehdään kustannuslaskentaa ja vertailua sekä saatua tietoa käytetään toiminnan arvioinnissa, kehittämisessä ja päätöksenteossa. 3 HANKINTOJEN SUORITTAMINEN JA VARASTOT Hankintojen suorittamisessa noudatetaan hankintalakia (348/07) ja erityisalojen hankintalakia (349/07). Kuntayhtymän johtaja päättää uusien varastojen perustamisesta ja määrittelee varastoarvojen enimmäismäärät. Varastoilla tulee olla vastuuhenkilö ja tämän varahenkilö. Varastot inventoidaan vähintään kerran vuodessa. Inventointieroista ja hävikkikirjauksista laaditaan asianmukaiset selvitykset, jotka kuntayhtymän johtaja hyväksyy. Tarpeetonta varastointia on vältettävä. Tavoitteena on pitää varastojen arvo mahdollisimman alhaisena ja kiertonopeus mahdollisimman suurena. 4 AVUSTUKSET JA PROJEKTIT

12 12/27 1 Avustukset Avustuksia myönnetään kotitalouksille, palvelutoimintaan sidotuille yhteisöille ja yksityishenkilöille. Etuuksista päättävien viranhaltijoiden tehtävänä on valvoa, että lainsäädäntöä ja Karviaisen ohjeistusta noudatetaan, maksatus toimii asianmukaisesti ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti. Avustuspäätösten tekemisen jälkeen on seurattava, ovatko avustuksen maksamisen perusteet edelleen voimassa. Yhteisölle myönnettyjen avustusten sisäisestä valvonnasta vastaa avustuksen myöntänyt viranomainen. Mikäli avustusta ei ole käytetty avustusehtojen tai avustuspäätösten mukaisesti, on avustuksen myöntäjän harkittava avustuksen takaisinperintää tai maksatuksen keskeyttämistä. Avustuksen myöntämisen ehdoksi tulee asettaa tavoitteisiin ja avustuksen saajan toimintaan sekä edellytyksiin liittyvät toiminnalliset velvoitteet ja niitä vastaava raportointi. Kuntayhtymälle tulee varata mahdollisuus tarkistaa avustusten saajan toimintaa. 2 Projektitoiminta Kuntayhtymä voi itse hallinnoida projekteja ja olla mukana muiden hallinnoimissa projekteissa. Kuntayhtymän omina projekteina toteutettavista hankkeista ja kehittämiskohteista on laadittava yksilöidyt projektisuunnitelmat aikatauluineen ja kustannusarvioineen, nimettävä vastuuhenkilöt sekä määriteltävä vastuunjako. Projektitehtäviä varten voidaan kuntalain 17 :n nojalla perustaa toimikunta, joka on toimielin. Projektin kirjanpito on järjestettävä siten, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Osallistumisesta kuntayhtymän ulkopuolisen toimijan hallinnoimaan projektiin on tehtävä päätös, jossa on nimettävä yhdyshenkilö, hyväksyttävä projektisuunnitelma ja kustannusarvio kuntayhtymän osalta sekä osoitettava, miten projektin tulot ja menot kirjataan. 5

13 13/27 MENOJEN JA TULOJEN VALVONTA 1 Menojen suorittaminen ja hyväksymisvaltuudet Palvelulinjajohtajat ja keskuspäälliköt vastaavat palvelu- ja toimipistekohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja päättävät yksikön hankinnoista ja määrärahojen muusta käytöstä ja hyväksyvät tositteet. Kukin vastuuhenkilö nimeää tehtäväalueensa tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat. Vastaanottajan/asiantarkistajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että se on tilauksen mukainen. 2 Tulojen laskuttaminen ja perintä ulkoisilta asiakkailta Kuntayhtymän saatavat on laskutettava viipymättä. Kukin palvelulinja tai sen alainen toimintayksikkö huolehtii oman tehtäväalueensa palvelujen myyntitulojen, maksujen ja muiden tulojen laskuttamisesta. Saatavat jäsenyhteisöiltä hoidetaan ensisijaisesti neuvottelemalla ilman perintätoimistoa. Muiden saatavien perinnässä käytetään perintätoimistoa. Mikäli laskua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä tai sen jälkeenkään, perintätoimisto lähettää asiakkaalle maksumuistutuksen viimeistään kahden viikon kuluttua eräpäivästä. Laskutussaatava, joka perintätoimenpiteistä huolimatta on tilinpäätöshetkellä saamatta, kirjataan seuraavan vuoden tilinpäätökseen laadinnan yhteydessä luottotappioksi laskuttajan toimintayksikön muihin kuluihin. Laskutuksesta vastaavan toimintayksikön on varmistettava poistetun saatavan seuranta saatavan vanhenemiseen asti. 3 Sisäisten erien laskuttaminen Kukin palvelulinja huolehtii oman tehtäväalueensa palvelujen osalta sisäisten tulojen saamisesta. 6 SOPIMUSTEN VALVONTA 1 Sopimusten toteutus- ja seurantavastuu

14 14/27 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen puolesta tehtävät sopimukset hyväksytään yhtymähallituksessa tai sen alaisen viranhaltijan toimesta hänen toimivaltansa puitteissa. Toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Sopimukset on laadittava kuntayhtymän edun mukaisina ja niiden pitää noudattaa ko. alan sopimusehtoja silloin, kun sopimustyyppi sen sallii. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimuksen noudattamisen osalta valvotaan mm. laskutusta/maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomisia. Sopimusten hyväksymisoikeuksista on määräyksiä hallintosäännössä. Sopimuksiin on sisällytettävä kuntayhtymän edun turvaava riittävän lyhyt irtisanomisaika. Sopimuksen rakenteen ja tekstin on oltava sellainen, että sopimuksen tulkinta voidaan tehdä mahdollisimman yksiselitteisesti. Jos kuntayhtymä hankkii peruspalveluita ulkopuolisilta palvelutuottajilta, tulee palvelusopimuksissa tai niiden tekemisen yhteydessä kuvata, miten palveluiden laadunvarmistus järjestetään. Palveluja hankittaessa on varmistettava, ettei kuntayhtymä joudu jälkikäteen maksamaan työnantajamaksuja. Sopimusten valvontavastuu on joko sopimusten hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Palvelulinjojen hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on palvelulinjajohtajalla tai hänen määräämällään. Tärkeää on, että kullekin sopimukselle tai sopimusryhmälle on nimetty valvontavastuussa oleva henkilö. Sopimusten valvontaan kuuluu sopimusten täytäntöönpano sekä sopimuksista johtuvien toiminnallisten ja taloudellisten toimenpiteiden hoitaminen määräaikana. Tällaisia toimenpiteitä ovat maksatuksen/laskutuksen suorittaminen, indeksitarkistusten laskeminen, tilitysten suorittaminen, sopimuksen irtisanominen jne. Valvontatehtävä on kullakin toimialalla järjestettävä hyväksytyillä toimenkuvauksilla tai muilla määräyksillä, joista ilmenee selkeästi valvontatehtävästä vastuussa oleva viranhaltija. 2 Sopimusasiakirjojen säilytys Tehdyistä sopimuksista pidetään luetteloa tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltynä. Karviaisessa sopimusten hallinnassa käytetään Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmää. Sovelluksessa on muistutustoimintoja, joilla varmistetaan esimerkiksi määrärahoihin sidottujen sopimusten irtisanominen tai tarkistaminen. Sopimuksiin liittyviä toimenpiteiden eräpäiviä on seurattava systemaattisesti. Alkuperäiset sopimukset arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Erityisesti on seurattava sopimusten voimassaoloaikoja, jotta ehditään ajoissa neuvotella sopimusten jatkamisesta tai kilpailuttaa sopimuskohde.

15 15/27 Allekirjoitetut sopimukset skannataan asiahallinnan sopimusjärjestelmään. Hyväksytyistä ja voimassaolevista sopimuksista pidetään säilytyspaikoittain rekisteriä (luetteloa), joista ilmenevät sopimusosapuolet, sopimuksen kohde, hyväksymispäätös ja voimassaoloaika. Sopimukset säilytetään arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. 7 OMAISUUSREKISTERIEN YLLÄPITO 1 Poistonalainen pysyvä vastaava omaisuus (käyttöomaisuus) Pysyvä vastaava omaisuus (PVO) koostuu sellaisista aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä, jotka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijänä useana tilikautena. Aineettomia hyödykkeitä ovat mm. atk-ohjelmien lisenssioikeudet ja osuudet muiden yhteisöjen pysyvien vastaavien hankintamenoihin. Karviaisen pysyvästä vastaavasta omaisuudesta (käyttöomaisuus) pidetään rekisteriä, joka on osa kuntayhtymän laskentajärjestelmää. Käyttöomaisuusrekisterin raportit ovat samalla luettelo käyttöomaisuudesta tasetileittäin ryhmiteltynä. Käyttöomaisuus jaetaan poistosuunnitelman mukaisiin käyttöomaisuusluokkiin, joissa noudatetaan valtuustojen vahvistamia poistoaikoja ja menetelmiä. Käyttöomaisuusrekisteri tuottaa pääkirjanpitoa varten tiedot käyttöomaisuuden poistamattomasta jäännösarvosta, kertyneistä poistoista sekä käyttöomaisuuden lisäyksistä ja vähennyksistä. Hankintamenoon luetaan arvonlisäveroton hankintameno. Hankintamenosta vähennetään valtionosuudet ja rahoitusosuudet. 2 Irtaimistoluettelointi Rekisteröitäväksi irtaimistoksi katsotaan myös vähintään euroa (alv=0) maksavat koneet, laitteet, kuljetusvälineet ja toimistokalusteet, joiden käyttöaika on vähintään 3 vuotta. Alle euron hintaisista esineistä rekisteröitävää irtaimistoa ovat lisäksi atk-laitteet ja sellaiset atk-ohjelmistot, työkoneet, kalusteet, taulut, toimistotekniset ym. laitteet, jotka on tarkoituksenmukaista rekisteröidä huolellisen omaisuudenhoidon kannalta. Irtaimistoluettelointi toteutetaan kuntayhtymän johtajan ohjeistamalla tavalla. Irtaimistoluetteloon merkitään esineestä seuraavat tiedot:

16 16/27 esineen tunnistetiedot hankintameno hankinta-ajankohta sijoituspaikka Käytöstä poistetun irtaimiston käsittelystä antaa ohjeet kuntayhtymän johtaja. 3 Pysyvän vastaavan omaisuuden (kiinteä ja irtain käyttöomaisuus) poistaminen käytöstä Pysyvän vastaavan omaisuuden (käyttöomaisuus) myynnistä päättää kuntayhtymän johtaja, ellei hallintosäännössä ole muutoin määrätty. 4 Riskienhallinta sekä omaisuuden ja vastuiden vakuuttaminen Kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän omaisuuden vakuuttamisesta. Vakuutusturvan riittävyys tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa. 8 PÄÄKIRJANPITOJÄRJESTELMÄ Liikelaitoskuntayhtymä Puhti vastaa kuntayhtymän kirjanpidon teknisestä toteuttamisesta siten kuin palvelukuvauksissa tarkemmin määritellään. Palvelukuvauksissa sovitaan tarkemmin Puhdin ja käyttäjäorganisaation välinen työnjako ja rajapinnat. Taloushallinnon laskentajärjestelmään kuuluva pääkirjanpito hoidetaan kulloinkin voimassa olevalla järjestelmällä. Ohjelmistojen menetelmäkuvauksesta ilmenee tehtävien kulku ja työvaiheet. Ohjelmien ylläpidosta ja laitteistojen käyttövalmiudesta tehdään huoltoja ylläpitosopimus Tietojärjestelmät on suojattava käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeuksilla ja yksityisillä salasanoilla. Esimies myöntää alaisilleen tarvittavan ohjelman käyttöoikeudet. Liikelaitoskuntayhtymä Puhti avaa ja sulkee käyttöoikeudet järjestelmässä. Taloushallinnon ohjelmistoille on nimettävä vastuuhenkilöt. 1 Ostoreskontra

17 17/27 Maksatukset hoidetaan ostoreskontraohjelmaa käyttäen. Manuaalinen ostolaskujenkirjaus on hajautettu, ostolaskut skannataan järjestelmään liikelaitoskuntayhtymä Puhdin toimesta. Paperilla saapuneita laskuja skannattaessa ei saa peittää mitään laskulla näkyvää kohtaa. Skannaaja reitittää laskut asiatarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Ostolaskujen maksatus ja valvonta hoidetaan keskitetysti liikelaitoskuntayhtymä Puhdissa. Toimittajatietojen avaus ja ylläpito hoidetaan liikelaitoskuntayhtymä Puhdissa. 2 Laskujen tarkastus, vastaanotto ja hyväksyminen Kuntayhtymän johtaja nimeää laskujen ja muiden tositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät, ellei hyväksy laskua itse. Laskulla tulee olla ennen maksatusta vähintään kaksi eri käsittelijää, tarkastaja ja hyväksyjä. Laskun vastaanottaja tarkistaa, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on laskun mukainen, tositteeseen tai siihen liittyvään selvitykseen on vastaanottajan merkittävä päivämäärä ja oma nimikirjoitus tai sähköinen vastaanottomerkintä. Hyväksyjä tarkistaa, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikein ja tositteessa on tilimerkintä (tiliöinti). Hyväksyjä vastaa määrärahan käytöstä. 3 Käteissuoritus/käteiskassat Perusturvakuntayhtymä Karviaisella ei ole käteiskassoja. 4 Palvelujen ja tuotteiden hinnoittelu ja sisäisten palveluiden hinnoittelu Jokainen jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palveluiden todellisista omakustannushintaisista kustannuksista. Maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kustannuslaskentaan. Kustannukset jaetaan toimipaikkakohtaisesti. Jäsenkunnan osuus yhteisesti käytetyn toimipaikan kustannuksiin määräytyy käytön suhteessa. Se osoitetaan tuotteistamalla toimipaikan palvelut ja hinnoittelemalla ne omakustannusperiaatteella. Todellisia kustannuksia ei ilmaista keskiarvolukuina, vaan toimipaikan omina euromääräisinä kustannuksina. Omakustannushinta sisältää toiminnan välittömät kustannukset, yhteiset kustannukset sekä pääomakustannukset. Yhteiset kustannukset kohdennetaan toiminnoille niiden talousarviomäärärahojen suhteessa.

18 18/27 Mikäli tuotteistetusta palvelusta aiheutuvia kustannuksia ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa toimipaikkakohtaisesti jaetaan ne suoraan kuntien maksuosuuksiin kyseessä olevan palvelun käytön suhteessa hinnoittelemalla ne omakustannusperiaatteella. Yhtymähallituksen tehtävänä on vahvistaa jäsenkunnilta palveluista perittävät hinnat. 5 Palkanlaskenta Palkanlaskennan teknisestä toteuttamisesta vastaa liikelaitoskuntayhtymä Puhti siten kuin palvelukuvauksissa tarkemmin määritellään. Palvelukuvauksissa sovitaan tarkemmin Puhdin ja käyttäjäorganisaation välinen työnjako ja rajapinnat. Palkkalaskenta tulee hoitaa taloushallinnon ohjelmistoon liittyvällä ja kirjanpitoa päivittävällä palkkalaskentaohjelmistolla. Menetelmäkuvauksen hyväksyy ja ylläpitää liikelaitoskuntayhtymä Puhti. 6 Vakioraportit Tulostettavat vakioraportit ovat vientilistat talousarvio- ja tasetileistä, talousarvion toteutuminen, tase-erittelyt sekä tulos ja rahoituslaskelmat. 7 Käyttövaltuudet kirjanpitojärjestelmään Käyttövaltuudet kirjanpitojärjestelmään antaa kuntayhtymän johtaja.

19 19/27 9 RAHATOIMEN HOITO 1 Sijoituspolitiikka ja vieraan pääoman käyttö Lähtökohtana on, että Karviainen laskuttaa jäsenyhteisöjä siten, että Karviaisen tilille ei pitkäaikaisesti kerry rahaa peruspääoman suuruutta enempää. Maksuliikennetilille pyritään saamaan sellainen korko, että kuntayhtymän maksuvalmius pystytään pitämään yllä riittävässä määrin ja tilillä oleville rahoille saadaan riittävä korko ilman sijoituksia. Kuntayhtymän johtajan päätöksellä voidaan jäsenkunnalle myöntää palveluennakolle maksuaikaa tai lainata lyhytaikaisesti kuntayhtymän kassavaroja. Jäsenkunnan tulee tällöin suorittaa saamalleen maksuajalle tai lyhytaikaiselle kassalainalle vähintään maksuliiketilin korkoa vastaava korko. 2 Vieraan pääoman käyttö Lähtökohtana on, että Karviainen ei käytä lainoja. Jos lainanottoon päädytään, neuvotellaan siitä ensin jäsenyhteisöjen kanssa, ja yhtymähallitus tekee siitä erillisen päätöksen. Päätöksessä määritellään myös toimivaltuudet ja sisäinen valvonta 3 Tilien käyttövaltuudet Kuntayhtymän johtaja päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta. Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän rahatilien käyttöoikeudesta. Päätöksestä ilmenee, ketkä virka-asemansa perusteella yksin tai yhdessä ovat valtuutettuja allekirjoittamaan ottoja ja siirtoja kuntayhtymän rahatililtä. Allekirjoitusoikeudesta lähetetään päätöksen jälkeen, ja aina myös viranhaltijamuutosten yhteydessä, päätös ja tarvittaessa myös nimikirjoitusnäyte pankille. Nimenkirjoitusoikeuden peruuttamisesta esim. tehtäväjärjestelyjen yhteydessä tai kuntayhtymän palveluksesta eroamisen johdosta on välittömästi toimitettava tieto rahalaitoksiin.

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kh 7.9.2010 132 2 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 5 3 SISÄINEN VALVONTA... 6 3.1 Sisäisen valvonnan käsite

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 18.01.2010 / 16 Päivitetty: Kunnanvaltuusto 25.11.2013 / 85 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA. sivut Yleistä 1. 1 Suunnittelujärjestelmä 2. 2 Seurantajärjestelmä 2-3

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA. sivut Yleistä 1. 1 Suunnittelujärjestelmä 2. 2 Seurantajärjestelmä 2-3 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA sivut Yleistä 1 1 Suunnittelujärjestelmä 2 2 Seurantajärjestelmä 2-3 3 Laskentajärjestelmä 3-5 4 Organisointi valvonnan toteuttajana 5-6 5

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot