KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012"

Transkriptio

1 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /68 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /136 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /28 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /44 Voimaantulo:

2 KERAVAN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta Sisällysluettelo 1. LUKU KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Visio ja toiminta-ajatus Organisaatio Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä LUKU JOHTO JA TUKIPALVELUIDEN VASTUUALUE Toimialan johto ja tukipalvelut Tukipalveluiden vastuualueen johtaja LUKU VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävät Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtaja Päiväkodinjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta LUKU OPETUKSEN VASTUUALUE Opetuksen vastuualueen tehtävät Opetuksen vastuualueen johtaja Lukion ja aikuislukion rehtorin toimivalta Peruskoulun rehtorin toimivalta LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Virkojen ja toimien täyttäminen LUKU TOIMIVALTA HANKINNOISSA JA SOPIMUKSISSA Kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijoiden toimivalta

3 1. LUKU KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1 Visio ja toiminta-ajatus Visiona on olla kasvunyhteisö, joka takaa lapsille ja nuorille, tulevaisuuden tekijöinä, monipuoliset valmiudet elinikäistä kasvua, sivistymistä ja oppimista varten. Kasvatus- ja opetustoimessa varhaiskasvatus ja opetus toimivat kiinteässä yhteistyössä tuottaen laadukkaita palveluita ja tukien perheitä heidän kasvatustehtävässään. Kasvatus- ja opetustoimi on kaupungissa oppilaitosyhteistyön sekä koulutukseen liittyvän omistajapolitiikan ohjaaja ja koordinoija. Varhaiskasvatus luo perustan elinikäiselle kasvulle ja oppimiselle. Perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa oppimispolkua jatketaan antamalla mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja joustaviin opiskeluvalintoihin tavoitteena hyvän elämän edellytysten ja jatko-opintojen turvaaminen. 2 Organisaatio Kasvatus- ja opetustoimea johtaa kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja yhdessä vastuualueiden johtajien kanssa. Kasvatus- ja opetustoimen vastuualueita on kolme: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut ja tukipalvelut. Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus. Opetuksen vastuualueeseen kuuluvat yleissivistävä koulutus, opiskeluhuolto ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Tukipalveluiden vastuualueeseen kuuluvat kaikki kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamiseksi tarvittavat hallinnon tukipalvelut kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, koulusihteeripalvelut, hankinta-, kilpailutus- ja kiinteistöpalvelut sekä koulukuljetusten järjestäminen. 3 Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä Johtoryhmän keskeiset tehtävät: Johtaa kasvatus- ja opetustoimea yhdessä toimialajohtajan kanssa Kehittää toimialan palveluiden järjestämistapoja Uudistaa toimialan käytäntöjä ja palveluprosesseja Valmistelee ja toteuttaa toimialan uudistuksia Vastaa toiminnan ja talouden yhdistämisestä, ohjauksesta ja seurannasta Yhdenmukaistaa toimialan toimintakulttuuria ja käytänteitä Luo edellytykset ammatilliselle, kannustavalle ja työkykyä ylläpitävälle toiminnalle 3

4 2. LUKU JOHTO JA TUKIPALVELUIDEN VASTUUALUE 4 Toimialan johto ja tukipalvelut Kasvatus- ja opetustoimen johtajana toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja, jonka toimivallasta on erikseen määrätty Keravan kaupungin hallintosäännössä sekä kasvatus- ja opetustoimen johtosäännössä. Toimialan johdon ja tukipalvelut vastuualueen tehtävänä on vastata toimialan hallinnon, talouden ja tukipalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista sekä niiden kehittämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan toimialajohtajan määräämä henkilö. Kasvatus- ja opetustoimen opetushenkilöstön henkilökohtaiset vuosisidonnaiset osat myöntää henkilöstösuunnittelija ja hänen estyneenä ollessaan toimialajohtajan määräämä henkilö. 5 Tukipalveluiden vastuualueen johtaja Tukipalvelut vastuualuetta johtaa talousjohtaja. Talousjohtajan tehtävänä on vastata tukipalvelut vastuualueen toiminnasta ja kasvatus- ja opetustoimen taloudesta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta kaupunkia ja toimialaa koskevia säädöksiä noudattaen. Talousjohtaja vastaa kasvatus- ja opetustoimen talouden strategisesta suunnittelusta sekä talouden prosessien ja viraston tukipalveluiden johtamisesta, kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Talousjohtaja 1. vastaa talouden ja tukipalveluiden strategisesta suunnittelusta, toteuttamisesta ja prosessien kehittämisestä 2. vastaa viraston talouden ja tukipalveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvän tiedon tuottamisesta, raportoinnista ja analysoinnista 3. valmistelee kasvatus- ja opetustoimen taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen sekä vastaa palvelujen järjestämissuunnitelman (PJS) kokoamisesta 4. valmistelee, osallistuu ja päättää hankinnoista, kilpailuttamisesta ja sopimuksista lautakunnan päättämien valtuuksien rajoissa 5. valmistelee kasvatus- ja opetustointa koskevia hankkeita yhteistyössä muiden kuntien tai ulkopuolisten tahojen kanssa 6. päättää kuljetusten järjestämisestä 4

5 7. päättää vahingonkorvauksen maksamisesta lautakunnan antamien ohjeiden mukaan silloin, kun kaupunki on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen 8. päättää toimialan irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja hävittämisestä 9. hyväksyy maksualennukset ja -vapautukset 10. vastaa valtiolle tehtävistä hakemuksista ja selvityksistä 11. vastaa talouden ja tukipalveluiden ohjauksesta, neuvonnasta ja esimiesten koulutuksesta 12. suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät 5

6 3. LUKU VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE 6 Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävät Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää päivähoitolain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita paikallisiin oloihin sopivalla tavalla. 7 Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtaja Varhaiskasvatuksen vastuualuetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on vastata varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä, varhaiskasvatuksen pedagogisesta ja taloudellisesta kehittämisestä sekä seurannasta ja arvioinnista siten, että varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti turvallisuusseikat huomioiden ja säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Varhaiskasvatusjohtaja 1. johtaa, kehittää ja arvioi varhaiskasvatusta päivähoitolain sekä esiopetusta perusopetuslain ja lautakunnan antamien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajan, muiden vastuualueiden johtajien, yksiköiden johtajien ja muun henkilökunnan kanssa 2. päättää varhaiskasvatuksessa tarvittavista hoidon, kasvatuksen ja opetuksen erityisjärjestelyistä 3. päättää erityiskasvatuksen piiriin ottamisesta tai siirtämisestä, määrää erityiskasvatukseen osallistuvan hoidon järjestämispaikan sekä päättää muista erityiskasvatuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista 4. vastaa varhaiskasvatuksen erityiskasvatuksen ja -opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä 5. kehittää varhaiskasvatuksessa järjestettävää ulkomaalaistaustaisten opetusta ja -kasvatusta sekä kotikielen opetusta yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualueiden johtajien, erityisasiantuntijan, suunnittelijoiden ja yksiköiden johtajien kanssa 6. vastaa varhaiskasvatuksen maksujärjestelmien kehittämisestä ja päättää ostopalvelukorvauksen myöntämisestä lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 7. päättää varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden ostamisesta lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 8. hyväksyy esiopetussuunnitelmaan perustuvat yksiköiden lukuvuosisuunnitelmiin tulevat muutokset 6

7 9. päättää kotihoidontuen kuntalisän ja yksityisen päiväkotihoidon kuntalisän myöntämisestä lautakunnan päätöksen mukaisesti 10. päättää varhaiskasvatuksen yksiköiden aukioloajoista 11. päättää esiopetuksen järjestämispaikoista 12. suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät 8 Päiväkodinjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Päiväkodinjohtaja 1. johtaa yksikkönsä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä vastaa yksikön pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta 2. osallistuu vuosittain talousarvioprosessin valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 3. määrää alaisensa henkilökunnan tehtävistä tehtävänkuvausten mukaisesti 4. päättää varhaiskasvatuspalveluihin ja esiopetukseen ottamisesta ja määrää toiminnasta perittävistä maksuista lautakunnan päätösten mukaisesti 5. tekee hallinnollisen päätöksen henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS) perusopetuslain mukaisesti esiopetuksessa erityiseen tukeen otetulle oppilaalle ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen otetulle oppilaalle jonka sijoituspaikaksi on määrätty varhaiskasvatusyksikkö 6. päättää alaisuudessaan työskentelevien perhepäivähoitajien kulukorvauksien maksatuksesta 7. päättää varhaiskasvatuspalveluiden maksualennuksista ja maksuvapautuksista 8. myöntää varhaiskasvatusyksikkönsä kiinteistön ja huoneiston käyttöluvan lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 9. suorittaa muut toimialajohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan määräämät tehtävät 7

8 4. LUKU OPETUKSEN VASTUUALUE 9 Opetuksen vastuualueen tehtävät Opetuksen vastuualueen tehtävänä on järjestää ja kehittää lain mukaisia yleissivistävän koulutuksen palveluita sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluita paikallisiin oloihin sopivalla tavalla. 10 Opetuksen vastuualueen johtaja Opetuksen vastuualuetta johtaa opetusjohtaja. Opetusjohtajan tehtävänä on vastata yleissivistävän opetuksen ja koulutuksen pedagogisesta ja taloudellisesta kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista siten, että yleissivistävän koulutuksen palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti turvallisuusseikat huomioiden ja säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Opetusjohtaja 1. johtaa, kehittää ja arvioi yleissivistävää koulutusta lakien ja asetusten sekä lautakunnan antamien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualuejohtajien, rehtoreiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan kanssa 2. vastaa vastuualueensa toiminnan ja talouden kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista siten, että se toimii tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan 3. vastaa vastuualueensa pedagogisesta kehittämisestä 4. vastaa vastuualueensa henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta voimassa olevien ohjeiden mukaisesti 5. vastaa opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä 6. päättää koulutulokkaiden oppilaaksi ottamisesta ja lähikoulun määräämisestä 7. päättää erityisopetuksen erityiseen tukeen ottamisesta tai siirtämisestä, määrää erityisopetuksen järjestämispaikan sekä päättää oppilaan oppiaineiden yksilöllistämisestä ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä tarvittavista seikoista perusopetuksessa 8. päättää valmistavaan opetukseen, aikuisten perusopetukseen ja lisäopetukseen ottamisesta ja valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden siirtämisestä yleisopetukseen 9. kehittää ulkomaalaistaustaisten opetusta yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualueiden johtajien, erityisasiantuntijan, suunnittelijoiden ja yksiköiden johtajien kanssa 8

9 10. vastaa yleissivistävän opetuksen ja koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuollosta opiskeluhuoltolain mukaisesti 11. johtaa oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä erityisen tuen oppilaiden loma-ajan toimintaa ja vastaa niiden järjestämisestä ja kehittämisestä 12. päättää opetuksen erityisjärjestelyistä 13. antaa luvan opetuksen aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin 14. päättää yleissivistävää opetusta antavien yksiköiden lukuvuosisuunnitelman muutoksista 15. määrittää koulutulokkaiden oppilaspaikkojen sijoittumisen kaupungissa 16. päättää perusopetuksen oppilaan koulunkäynnin jatkumisesta oppivelvollisuusoikeuden päätyttyä 17. määrää rehtoreiden ja virka-apulaisrehtoreiden sijaiset sekä määrää apulaisrehtorin tehtävään ja tehtävien pois ottamisesta rehtoria kuultuaan sekä vahvistaa tarvittaessa apulaisrehtorin tehtävät 18. vapauttaa viranhaltijan ja tuntiopettajan virantoimituksesta sairauden ajaksi ellei hän itse pyydä virkavapautta ja määrää hänet tarvittaessa terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 19. suorittaa muut lautakunnan toimialajohtajan määräämät tehtävät 11 Lukion ja aikuislukion rehtorin toimivalta Rehtori 1. johtaa oppilaitoksen toimintaa ja taloutta sekä vastaa sen pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 2. osallistuu vuosittain talousarvion valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman ja palvelujen järjestämissuunnitelman (PJS) valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 3. määrää oppilaitoksen opetushenkilökunnan tehtävistä yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 4. päättää oppilaitoksen hankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa 5. päättää oppikirjojen käyttöönotosta asianomaisia opettajia kuultuaan 6. ottaa opiskelijan lukiokoulutukseen lukiolain ja lautakunnan määräämien periaatteiden mukaisesti 9

10 7. päättää opiskelijan opiskelun erityisestä järjestämisestä 8. vapauttaa opiskelijan opetukseen osallistumisesta 9. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta 10. päättää luvasta opintojen suoritusajan pidennykseen 11. toteaa opiskelijan eronneeksi 12. antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen 13. vastaa opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä toimialan linjausten ja vastuualueen johtajan ohjeiden mukaisesti 14. antaa luvan suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta 15. päättää päättötodistuksen antamisesta, erotodistuksen antamisesta ja oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta yhdessä opiskelijaa opettavien opettajien kanssa 16. myöntää anomuksesta opiskelijalle vapautuksen opetukseen osallistumisesta 17. vastaa oppilaitoksen opiskelijakuntatoiminnan toteutumisesta 18. myöntää koulukiinteistön ja -huoneiston käyttöluvan 19. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 20. suorittaa muut toimialajohtajan ja vastuualueen johtajan määräämät tehtävät. 12 Peruskoulun rehtorin toimivalta Rehtori 1. johtaa oppilaitoksen toimintaa ja taloutta sekä vastaa sen pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 2. osallistuu vuosittain talousarvion valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 3. määrää koulun henkilökunnan tehtävistä tehtävänkuvausten mukaisesti 4. päättää kouluaan koskevista hankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa 5. myöntää koulukiinteistön ja -huoneiston käyttöluvan 6. päättää toissijaisesta oppilaaksi ottamisesta 10

11 7. päättää valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi 8. valvoo kotiopetuksessa olevan ja kotona oppijan oppivelvollisuuden edistymistä 9. vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt 10. vapauttaa oppilaan jonkin aineen opiskelusta tilapäisesti sairauden tai vamman perusteella 11. myöntää oppilaalle vapautuksen oppiaineeseen osallistumisesta 12. antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen 13. päättää päättötodistuksen antamisesta, erotodistuksen antamisesta ja oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa 14. päättää todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa 15. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 16. myöntää anomuksesta oppilaalle vapautuksen opetukseen osallistumisesta 17. vastaa opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä toimialan linjausten ja vastuualueen johtajan ohjeiden mukaisesti 18. vastaa koulun oppilaskuntatoiminnan toteutumisesta 19. johtaa oman yksikkönsä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä ja kehittämistä 20. päättää oman yksikkönsä osalta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta ja määrää toiminnasta perittävistä maksuista, maksualennuksista tai vapautuksista lautakunnan ohjeiden mukaisesti 21. suorittaa muut toimialajohtajan ja vastuualueen johtajan määräämät tehtävät. 11

12 5. LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 13 Virkojen ja toimien täyttäminen Valtuusto ottaa kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtajan. Lautakunta ottaa vastuualueiden johtajat. Toimialajohtaja ottaa toimialan johdon muun henkilöstön ja tukipalveluiden henkilöstön, rehtorit, virka-apulaisrehtorit ja päiväkodinjohtajat. Lisäksi toimialajohtaja ottaa suunnittelijat. Vastuualueen johtajan tai vastaavan sijaisen määrää toimialajohtaja. Vastuualueen johtajan tai tämän sijaisen poissa ollessa näiden sijaisena voi toimia kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja. Talousjohtaja ottaa vakinaiset koulu- ja opintosihteerit ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Varhaiskasvatusjohtaja ottaa varhaiskasvatuksen vastuualueen vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Opetusjohtaja ottaa opetuksen vastuualueen vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Hallintopäällikkö ottaa määräaikaiset koulu- ja opintosihteerit ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Vastuualueiden kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä muun henkilöstön määräaikaiset työntekijät ottaa täytettävän vakanssin esimies, vastuualueen johtaja tai yksikön johtaja hallinto-, johto- ja toimintasäännön ohjeita noudattaen. Viranhaltijan/työntekijän sijaisen määrää se viranhaltija, joka on myöntänyt virkavapauden/työloman, vuosiloman tai muun virantoimituksen keskeytyksen ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Henkilöstöön liittyvät päätösvaltuudet ja esimiesasema on kirjattu toimintasäännön liitteeseen nro 1. 12

13 6. LUKU TOIMIVALTA HANKINNOISSA JA SOPIMUKSISSA 14 Kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijoiden toimivalta - tavarahankinnoissa, - koulutuspalvelusopimuksissa, - ostopalvelusopimuksissa, - muissa sopimuksissa ja - tilojen, koneiden ja laitteiden vuokrauksessa ovat seuraavat: Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Talousjohtaja ei rajaa euroa ja toimialaa koskevissa vahingonkorvauspäätöksissä Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja euroa Talousjohtaja euroa Kasvatus- ja opetustoimen päätäntävaltuudet toimialan alaisten vastuualueiden hankinnoissa, koulutuspalveluiden hankinnoissa ja sopimuksissa ja perhepäivähoidon ostopalvelusopimuksissa on Varhaiskasvatusjohtaja Opetusjohtaja euroa euroa Kasvatus- ja opetustoimen päätäntävaltuudet toimialan alaisten yksiköiden tavarahankinnoissa on Rehtori Päiväkodin johtaja euroa euroa Päätösten tulee perustua kaupungin hyväksymiin, talousarviossa esitettyihin tai ao. toimielinten muuten hyväksymiin ohjeisiin. Lisäksi edellytyksenä on, että talousarviomäärärahat riittävät ja hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita. Kaupungin tuoteryhmävastaavaksi nimetyllä viranhaltijalla hankinta- ja sopimuksentekovaltuudet ovat ko. tuoteryhmän osalta tehtävän erillispäätöksen mukaiset. 13

14 Kasvatus- ja opetusvirasto Toimintasääntö LIITE 1. TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA ALKAEN VIRKAVAPAUKSISTA/ TYÖLOMISTA JA VUOSILOMISTA TEHTÄVÄNIMIKE VAKINAINEN TÄYTTÖ TILAPÄINEN TÄYTTÖ PÄÄTTÄMINEN ESIMIES JOHTO Toimialajohtaja valtuusto kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja Talousjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Opetusjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Varhaiskasvatusjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Erityisasiantuntija toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja TUKIPALVELUT Hallintopäällikkö toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Suunnittelija toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Taloussihteeri toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Toimistosihteeri toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Koulusihteeri talousjohtaja hallintopäällikkö hallintopäällikkö hallintopäällikkö Opintosihteeri talousjohtaja hallintopäällikkö hallintopäällikkö hallintopäällikkö VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen suunnittelija toimialajohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodinjohtaja toimialajohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Lastentarhanopettaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Lastenhoitaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Päiväkotiapulainen varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Ryhmäavustaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Perhepäivähoitaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja OPETUS Opetuksen suunnittelija toimialajohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Rehtori toimialajohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Virka-apulaisrehtori toimialajohtaja opetusjohtaja rehtori rehtori Lehtori opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Luokanopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Erityisluokanopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Erityisopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Tuntiopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Psykologi opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Koulukuraattori opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Kasvatusohjaaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori Oppilaiden ohjaaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Koulunkäyntiavustaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Koulutussuunnittelija (lukio) opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Kalustonkunnostaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori määrätty rehtori Kouluisäntä opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1.1.2006 LUKIEN Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.12.2005 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.3.2006 Kasvatus- ja opetustoimi 14.3.2006 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN... 2 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN 1 Toimintasäännön sisältö Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 19-kohdassa määrätään, että lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä. Kasvatus- ja opetustoimen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen tehtävänä on kehittää, suunnitella ja järjestää

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset kasvatuksellisen vuorovaikutuksen, tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten hyvinvointiin,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksynyt 17.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Tämä toimintasääntö kattaa koko kasvatus- ja opetustoimen. 1 ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 20.12.2004 53 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: Valtuusto 27.8.2007 41 Voimaantulo: 1.1.2008 Muutos: Valtuusto 19.5.2008 32 Voimaantulo: 1.6.2008

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö

Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö Haminan kaupunginhallitus 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatus... 1 2 Hyvinvointipalvelujen tehtävät... 1 3 Hyvinvointipalvelujen organisaatio...

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 1 SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 Sisällysluettelo 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ... 3 3. OPPILAITOKSET... 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2 2. luku KUNNAN SIVISTYSTOIMEN YKSIKÖT...

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 22.1.2014, voimaan 1.2.2014. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4590/07.01.01/2014 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2016 Nro 6

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2016 Nro 6 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 6 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 23.2.2016, voimaan 1.3.2016) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot