KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012"

Transkriptio

1 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /68 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /136 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /28 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /44 Voimaantulo:

2 KERAVAN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta Sisällysluettelo 1. LUKU KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Visio ja toiminta-ajatus Organisaatio Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä LUKU JOHTO JA TUKIPALVELUIDEN VASTUUALUE Toimialan johto ja tukipalvelut Tukipalveluiden vastuualueen johtaja LUKU VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävät Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtaja Päiväkodinjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta LUKU OPETUKSEN VASTUUALUE Opetuksen vastuualueen tehtävät Opetuksen vastuualueen johtaja Lukion ja aikuislukion rehtorin toimivalta Peruskoulun rehtorin toimivalta LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Virkojen ja toimien täyttäminen LUKU TOIMIVALTA HANKINNOISSA JA SOPIMUKSISSA Kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijoiden toimivalta

3 1. LUKU KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1 Visio ja toiminta-ajatus Visiona on olla kasvunyhteisö, joka takaa lapsille ja nuorille, tulevaisuuden tekijöinä, monipuoliset valmiudet elinikäistä kasvua, sivistymistä ja oppimista varten. Kasvatus- ja opetustoimessa varhaiskasvatus ja opetus toimivat kiinteässä yhteistyössä tuottaen laadukkaita palveluita ja tukien perheitä heidän kasvatustehtävässään. Kasvatus- ja opetustoimi on kaupungissa oppilaitosyhteistyön sekä koulutukseen liittyvän omistajapolitiikan ohjaaja ja koordinoija. Varhaiskasvatus luo perustan elinikäiselle kasvulle ja oppimiselle. Perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa oppimispolkua jatketaan antamalla mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja joustaviin opiskeluvalintoihin tavoitteena hyvän elämän edellytysten ja jatko-opintojen turvaaminen. 2 Organisaatio Kasvatus- ja opetustoimea johtaa kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja yhdessä vastuualueiden johtajien kanssa. Kasvatus- ja opetustoimen vastuualueita on kolme: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut ja tukipalvelut. Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus. Opetuksen vastuualueeseen kuuluvat yleissivistävä koulutus, opiskeluhuolto ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Tukipalveluiden vastuualueeseen kuuluvat kaikki kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamiseksi tarvittavat hallinnon tukipalvelut kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, koulusihteeripalvelut, hankinta-, kilpailutus- ja kiinteistöpalvelut sekä koulukuljetusten järjestäminen. 3 Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä Johtoryhmän keskeiset tehtävät: Johtaa kasvatus- ja opetustoimea yhdessä toimialajohtajan kanssa Kehittää toimialan palveluiden järjestämistapoja Uudistaa toimialan käytäntöjä ja palveluprosesseja Valmistelee ja toteuttaa toimialan uudistuksia Vastaa toiminnan ja talouden yhdistämisestä, ohjauksesta ja seurannasta Yhdenmukaistaa toimialan toimintakulttuuria ja käytänteitä Luo edellytykset ammatilliselle, kannustavalle ja työkykyä ylläpitävälle toiminnalle 3

4 2. LUKU JOHTO JA TUKIPALVELUIDEN VASTUUALUE 4 Toimialan johto ja tukipalvelut Kasvatus- ja opetustoimen johtajana toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja, jonka toimivallasta on erikseen määrätty Keravan kaupungin hallintosäännössä sekä kasvatus- ja opetustoimen johtosäännössä. Toimialan johdon ja tukipalvelut vastuualueen tehtävänä on vastata toimialan hallinnon, talouden ja tukipalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista sekä niiden kehittämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan toimialajohtajan määräämä henkilö. Kasvatus- ja opetustoimen opetushenkilöstön henkilökohtaiset vuosisidonnaiset osat myöntää henkilöstösuunnittelija ja hänen estyneenä ollessaan toimialajohtajan määräämä henkilö. 5 Tukipalveluiden vastuualueen johtaja Tukipalvelut vastuualuetta johtaa talousjohtaja. Talousjohtajan tehtävänä on vastata tukipalvelut vastuualueen toiminnasta ja kasvatus- ja opetustoimen taloudesta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta kaupunkia ja toimialaa koskevia säädöksiä noudattaen. Talousjohtaja vastaa kasvatus- ja opetustoimen talouden strategisesta suunnittelusta sekä talouden prosessien ja viraston tukipalveluiden johtamisesta, kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Talousjohtaja 1. vastaa talouden ja tukipalveluiden strategisesta suunnittelusta, toteuttamisesta ja prosessien kehittämisestä 2. vastaa viraston talouden ja tukipalveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvän tiedon tuottamisesta, raportoinnista ja analysoinnista 3. valmistelee kasvatus- ja opetustoimen taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen sekä vastaa palvelujen järjestämissuunnitelman (PJS) kokoamisesta 4. valmistelee, osallistuu ja päättää hankinnoista, kilpailuttamisesta ja sopimuksista lautakunnan päättämien valtuuksien rajoissa 5. valmistelee kasvatus- ja opetustointa koskevia hankkeita yhteistyössä muiden kuntien tai ulkopuolisten tahojen kanssa 6. päättää kuljetusten järjestämisestä 4

5 7. päättää vahingonkorvauksen maksamisesta lautakunnan antamien ohjeiden mukaan silloin, kun kaupunki on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen 8. päättää toimialan irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja hävittämisestä 9. hyväksyy maksualennukset ja -vapautukset 10. vastaa valtiolle tehtävistä hakemuksista ja selvityksistä 11. vastaa talouden ja tukipalveluiden ohjauksesta, neuvonnasta ja esimiesten koulutuksesta 12. suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät 5

6 3. LUKU VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE 6 Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävät Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää päivähoitolain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita paikallisiin oloihin sopivalla tavalla. 7 Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtaja Varhaiskasvatuksen vastuualuetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on vastata varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä, varhaiskasvatuksen pedagogisesta ja taloudellisesta kehittämisestä sekä seurannasta ja arvioinnista siten, että varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti turvallisuusseikat huomioiden ja säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Varhaiskasvatusjohtaja 1. johtaa, kehittää ja arvioi varhaiskasvatusta päivähoitolain sekä esiopetusta perusopetuslain ja lautakunnan antamien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajan, muiden vastuualueiden johtajien, yksiköiden johtajien ja muun henkilökunnan kanssa 2. päättää varhaiskasvatuksessa tarvittavista hoidon, kasvatuksen ja opetuksen erityisjärjestelyistä 3. päättää erityiskasvatuksen piiriin ottamisesta tai siirtämisestä, määrää erityiskasvatukseen osallistuvan hoidon järjestämispaikan sekä päättää muista erityiskasvatuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista 4. vastaa varhaiskasvatuksen erityiskasvatuksen ja -opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä 5. kehittää varhaiskasvatuksessa järjestettävää ulkomaalaistaustaisten opetusta ja -kasvatusta sekä kotikielen opetusta yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualueiden johtajien, erityisasiantuntijan, suunnittelijoiden ja yksiköiden johtajien kanssa 6. vastaa varhaiskasvatuksen maksujärjestelmien kehittämisestä ja päättää ostopalvelukorvauksen myöntämisestä lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 7. päättää varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden ostamisesta lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 8. hyväksyy esiopetussuunnitelmaan perustuvat yksiköiden lukuvuosisuunnitelmiin tulevat muutokset 6

7 9. päättää kotihoidontuen kuntalisän ja yksityisen päiväkotihoidon kuntalisän myöntämisestä lautakunnan päätöksen mukaisesti 10. päättää varhaiskasvatuksen yksiköiden aukioloajoista 11. päättää esiopetuksen järjestämispaikoista 12. suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät 8 Päiväkodinjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Päiväkodinjohtaja 1. johtaa yksikkönsä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä vastaa yksikön pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta 2. osallistuu vuosittain talousarvioprosessin valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 3. määrää alaisensa henkilökunnan tehtävistä tehtävänkuvausten mukaisesti 4. päättää varhaiskasvatuspalveluihin ja esiopetukseen ottamisesta ja määrää toiminnasta perittävistä maksuista lautakunnan päätösten mukaisesti 5. tekee hallinnollisen päätöksen henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS) perusopetuslain mukaisesti esiopetuksessa erityiseen tukeen otetulle oppilaalle ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen otetulle oppilaalle jonka sijoituspaikaksi on määrätty varhaiskasvatusyksikkö 6. päättää alaisuudessaan työskentelevien perhepäivähoitajien kulukorvauksien maksatuksesta 7. päättää varhaiskasvatuspalveluiden maksualennuksista ja maksuvapautuksista 8. myöntää varhaiskasvatusyksikkönsä kiinteistön ja huoneiston käyttöluvan lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 9. suorittaa muut toimialajohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan määräämät tehtävät 7

8 4. LUKU OPETUKSEN VASTUUALUE 9 Opetuksen vastuualueen tehtävät Opetuksen vastuualueen tehtävänä on järjestää ja kehittää lain mukaisia yleissivistävän koulutuksen palveluita sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluita paikallisiin oloihin sopivalla tavalla. 10 Opetuksen vastuualueen johtaja Opetuksen vastuualuetta johtaa opetusjohtaja. Opetusjohtajan tehtävänä on vastata yleissivistävän opetuksen ja koulutuksen pedagogisesta ja taloudellisesta kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista siten, että yleissivistävän koulutuksen palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti turvallisuusseikat huomioiden ja säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Opetusjohtaja 1. johtaa, kehittää ja arvioi yleissivistävää koulutusta lakien ja asetusten sekä lautakunnan antamien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualuejohtajien, rehtoreiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan kanssa 2. vastaa vastuualueensa toiminnan ja talouden kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista siten, että se toimii tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan 3. vastaa vastuualueensa pedagogisesta kehittämisestä 4. vastaa vastuualueensa henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta voimassa olevien ohjeiden mukaisesti 5. vastaa opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä 6. päättää koulutulokkaiden oppilaaksi ottamisesta ja lähikoulun määräämisestä 7. päättää erityisopetuksen erityiseen tukeen ottamisesta tai siirtämisestä, määrää erityisopetuksen järjestämispaikan sekä päättää oppilaan oppiaineiden yksilöllistämisestä ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä tarvittavista seikoista perusopetuksessa 8. päättää valmistavaan opetukseen, aikuisten perusopetukseen ja lisäopetukseen ottamisesta ja valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden siirtämisestä yleisopetukseen 9. kehittää ulkomaalaistaustaisten opetusta yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualueiden johtajien, erityisasiantuntijan, suunnittelijoiden ja yksiköiden johtajien kanssa 8

9 10. vastaa yleissivistävän opetuksen ja koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuollosta opiskeluhuoltolain mukaisesti 11. johtaa oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä erityisen tuen oppilaiden loma-ajan toimintaa ja vastaa niiden järjestämisestä ja kehittämisestä 12. päättää opetuksen erityisjärjestelyistä 13. antaa luvan opetuksen aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin 14. päättää yleissivistävää opetusta antavien yksiköiden lukuvuosisuunnitelman muutoksista 15. määrittää koulutulokkaiden oppilaspaikkojen sijoittumisen kaupungissa 16. päättää perusopetuksen oppilaan koulunkäynnin jatkumisesta oppivelvollisuusoikeuden päätyttyä 17. määrää rehtoreiden ja virka-apulaisrehtoreiden sijaiset sekä määrää apulaisrehtorin tehtävään ja tehtävien pois ottamisesta rehtoria kuultuaan sekä vahvistaa tarvittaessa apulaisrehtorin tehtävät 18. vapauttaa viranhaltijan ja tuntiopettajan virantoimituksesta sairauden ajaksi ellei hän itse pyydä virkavapautta ja määrää hänet tarvittaessa terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 19. suorittaa muut lautakunnan toimialajohtajan määräämät tehtävät 11 Lukion ja aikuislukion rehtorin toimivalta Rehtori 1. johtaa oppilaitoksen toimintaa ja taloutta sekä vastaa sen pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 2. osallistuu vuosittain talousarvion valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman ja palvelujen järjestämissuunnitelman (PJS) valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 3. määrää oppilaitoksen opetushenkilökunnan tehtävistä yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 4. päättää oppilaitoksen hankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa 5. päättää oppikirjojen käyttöönotosta asianomaisia opettajia kuultuaan 6. ottaa opiskelijan lukiokoulutukseen lukiolain ja lautakunnan määräämien periaatteiden mukaisesti 9

10 7. päättää opiskelijan opiskelun erityisestä järjestämisestä 8. vapauttaa opiskelijan opetukseen osallistumisesta 9. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta 10. päättää luvasta opintojen suoritusajan pidennykseen 11. toteaa opiskelijan eronneeksi 12. antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen 13. vastaa opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä toimialan linjausten ja vastuualueen johtajan ohjeiden mukaisesti 14. antaa luvan suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta 15. päättää päättötodistuksen antamisesta, erotodistuksen antamisesta ja oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta yhdessä opiskelijaa opettavien opettajien kanssa 16. myöntää anomuksesta opiskelijalle vapautuksen opetukseen osallistumisesta 17. vastaa oppilaitoksen opiskelijakuntatoiminnan toteutumisesta 18. myöntää koulukiinteistön ja -huoneiston käyttöluvan 19. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 20. suorittaa muut toimialajohtajan ja vastuualueen johtajan määräämät tehtävät. 12 Peruskoulun rehtorin toimivalta Rehtori 1. johtaa oppilaitoksen toimintaa ja taloutta sekä vastaa sen pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 2. osallistuu vuosittain talousarvion valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 3. määrää koulun henkilökunnan tehtävistä tehtävänkuvausten mukaisesti 4. päättää kouluaan koskevista hankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa 5. myöntää koulukiinteistön ja -huoneiston käyttöluvan 6. päättää toissijaisesta oppilaaksi ottamisesta 10

11 7. päättää valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi 8. valvoo kotiopetuksessa olevan ja kotona oppijan oppivelvollisuuden edistymistä 9. vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt 10. vapauttaa oppilaan jonkin aineen opiskelusta tilapäisesti sairauden tai vamman perusteella 11. myöntää oppilaalle vapautuksen oppiaineeseen osallistumisesta 12. antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen 13. päättää päättötodistuksen antamisesta, erotodistuksen antamisesta ja oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa 14. päättää todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa 15. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 16. myöntää anomuksesta oppilaalle vapautuksen opetukseen osallistumisesta 17. vastaa opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä toimialan linjausten ja vastuualueen johtajan ohjeiden mukaisesti 18. vastaa koulun oppilaskuntatoiminnan toteutumisesta 19. johtaa oman yksikkönsä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä ja kehittämistä 20. päättää oman yksikkönsä osalta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta ja määrää toiminnasta perittävistä maksuista, maksualennuksista tai vapautuksista lautakunnan ohjeiden mukaisesti 21. suorittaa muut toimialajohtajan ja vastuualueen johtajan määräämät tehtävät. 11

12 5. LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 13 Virkojen ja toimien täyttäminen Valtuusto ottaa kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtajan. Lautakunta ottaa vastuualueiden johtajat. Toimialajohtaja ottaa toimialan johdon muun henkilöstön ja tukipalveluiden henkilöstön, rehtorit, virka-apulaisrehtorit ja päiväkodinjohtajat. Lisäksi toimialajohtaja ottaa suunnittelijat. Vastuualueen johtajan tai vastaavan sijaisen määrää toimialajohtaja. Vastuualueen johtajan tai tämän sijaisen poissa ollessa näiden sijaisena voi toimia kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja. Talousjohtaja ottaa vakinaiset koulu- ja opintosihteerit ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Varhaiskasvatusjohtaja ottaa varhaiskasvatuksen vastuualueen vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Opetusjohtaja ottaa opetuksen vastuualueen vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Hallintopäällikkö ottaa määräaikaiset koulu- ja opintosihteerit ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Vastuualueiden kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä muun henkilöstön määräaikaiset työntekijät ottaa täytettävän vakanssin esimies, vastuualueen johtaja tai yksikön johtaja hallinto-, johto- ja toimintasäännön ohjeita noudattaen. Viranhaltijan/työntekijän sijaisen määrää se viranhaltija, joka on myöntänyt virkavapauden/työloman, vuosiloman tai muun virantoimituksen keskeytyksen ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Henkilöstöön liittyvät päätösvaltuudet ja esimiesasema on kirjattu toimintasäännön liitteeseen nro 1. 12

13 6. LUKU TOIMIVALTA HANKINNOISSA JA SOPIMUKSISSA 14 Kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijoiden toimivalta - tavarahankinnoissa, - koulutuspalvelusopimuksissa, - ostopalvelusopimuksissa, - muissa sopimuksissa ja - tilojen, koneiden ja laitteiden vuokrauksessa ovat seuraavat: Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Talousjohtaja ei rajaa euroa ja toimialaa koskevissa vahingonkorvauspäätöksissä Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja euroa Talousjohtaja euroa Kasvatus- ja opetustoimen päätäntävaltuudet toimialan alaisten vastuualueiden hankinnoissa, koulutuspalveluiden hankinnoissa ja sopimuksissa ja perhepäivähoidon ostopalvelusopimuksissa on Varhaiskasvatusjohtaja Opetusjohtaja euroa euroa Kasvatus- ja opetustoimen päätäntävaltuudet toimialan alaisten yksiköiden tavarahankinnoissa on Rehtori Päiväkodin johtaja euroa euroa Päätösten tulee perustua kaupungin hyväksymiin, talousarviossa esitettyihin tai ao. toimielinten muuten hyväksymiin ohjeisiin. Lisäksi edellytyksenä on, että talousarviomäärärahat riittävät ja hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita. Kaupungin tuoteryhmävastaavaksi nimetyllä viranhaltijalla hankinta- ja sopimuksentekovaltuudet ovat ko. tuoteryhmän osalta tehtävän erillispäätöksen mukaiset. 13

14 Kasvatus- ja opetusvirasto Toimintasääntö LIITE 1. TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA ALKAEN VIRKAVAPAUKSISTA/ TYÖLOMISTA JA VUOSILOMISTA TEHTÄVÄNIMIKE VAKINAINEN TÄYTTÖ TILAPÄINEN TÄYTTÖ PÄÄTTÄMINEN ESIMIES JOHTO Toimialajohtaja valtuusto kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja Talousjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Opetusjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Varhaiskasvatusjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Erityisasiantuntija toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja TUKIPALVELUT Hallintopäällikkö toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Suunnittelija toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Taloussihteeri toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Toimistosihteeri toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Koulusihteeri talousjohtaja hallintopäällikkö hallintopäällikkö hallintopäällikkö Opintosihteeri talousjohtaja hallintopäällikkö hallintopäällikkö hallintopäällikkö VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen suunnittelija toimialajohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodinjohtaja toimialajohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Lastentarhanopettaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Lastenhoitaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Päiväkotiapulainen varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Ryhmäavustaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Perhepäivähoitaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja OPETUS Opetuksen suunnittelija toimialajohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Rehtori toimialajohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Virka-apulaisrehtori toimialajohtaja opetusjohtaja rehtori rehtori Lehtori opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Luokanopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Erityisluokanopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Erityisopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Tuntiopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Psykologi opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Koulukuraattori opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Kasvatusohjaaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori Oppilaiden ohjaaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Koulunkäyntiavustaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Koulutussuunnittelija (lukio) opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Kalustonkunnostaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori määrätty rehtori Kouluisäntä opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012 134 2 Poisto: yliviivaus

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 22.1.2014, voimaan 1.2.2014. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH Sisällysluettelo 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos Kuopion kaupunki Toimintasääntövertailu 1 (13) Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos 1 Yleistä 2 Toimiala 3 Tehtävät Toimintasääntö perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston

Lisätiedot