KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK /23 Voimaantulo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012"

Transkriptio

1 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK /23 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /68 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /136 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /28 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /44 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /6 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /64 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /107 Voimaantulo: Hyväksytty: Kasvo LTK /12 Voimaantulo Hyväksytty: Kasvo LTK / 31 Voimaantulo

2 KERAVAN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta Sisällysluettelo 1. LUKU KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Visio ja toiminta-ajatus Organisaatio Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä LUKU JOHTO JA TUKIPALVELUIDEN VASTUUALUE Toimialan johto ja tukipalvelut Tukipalveluiden vastuualueen johtaja LUKU VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävät Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtaja Päiväkodinjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta LUKU OPETUKSEN VASTUUALUE Opetuksen vastuualueen tehtävät Opetuksen vastuualueen johtaja Lukion ja aikuislukion rehtorin toimivalta Lukion ja aikuislukion opettajan toimivalta Peruskoulun rehtorin toimivalta Peruskoulun opettajan toimivalta LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Virkojen ja toimien täyttäminen LUKU TOIMIVALTA HANKINNOISSA JA SOPIMUKSISSA Kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijoiden toimivalta

3 1. LUKU KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1 Visio ja toiminta-ajatus Visiona on olla kasvunyhteisö, joka takaa lapsille ja nuorille, tulevaisuuden tekijöinä, monipuoliset valmiudet elinikäistä kasvua, sivistymistä ja oppimista varten. Kasvatus- ja opetustoimessa varhaiskasvatus ja opetus toimivat kiinteässä yhteistyössä tuottaen laadukkaita palveluita ja tukien perheitä heidän kasvatustehtävässään. Kasvatus- ja opetustoimi on kaupungissa oppilaitosyhteistyön sekä koulutukseen liittyvän omistajapolitiikan ohjaaja ja koordinoija. Varhaiskasvatus luo perustan elinikäiselle kasvulle ja oppimiselle. Perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa oppimispolkua jatketaan antamalla mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja joustaviin opiskeluvalintoihin tavoitteena hyvän elämän edellytysten ja jatko-opintojen turvaaminen. 2 Organisaatio Kasvatus- ja opetustoimea johtaa kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja yhdessä vastuualueiden johtajien kanssa. Kasvatus- ja opetustoimen vastuualueita on kolme: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut ja tukipalvelut. Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus. Opetuksen vastuualueeseen kuuluvat yleissivistävä koulutus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Tukipalveluiden vastuualueeseen kuuluvat kaikki kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamiseksi tarvittavat tukipalvelut kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, koulusihteeripalvelut, hankinta-, kilpailutus- ja kiinteistöpalvelut sekä koulukuljetusten järjestäminen. 3 Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä Johtoryhmän keskeiset tehtävät: Johtaa kasvatus- ja opetustoimea yhdessä toimialajohtajan kanssa Kehittää toimialan palvelujen järjestämistapoja Uudistaa toimialan käytäntöjä ja palveluprosesseja Valmistelee ja toteuttaa toimialan uudistuksia Vastaa toiminnan ja talouden yhdistämisestä, ohjauksesta ja seurannasta Yhdenmukaistaa toimialan toimintakulttuuria ja käytänteitä Luo edellytykset ammatilliselle, kannustavalle ja työkykyä ylläpitävälle toiminnalle 3

4 2. LUKU JOHTO JA TUKIPALVELUIDEN VASTUUALUE 4 Toimialan johto ja tukipalvelut Kasvatus- ja opetustoimen johtajana toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja, jonka toimivallasta on erikseen määrätty Keravan kaupungin hallintosäännössä sekä kasvatus- ja opetustoimen johtosäännössä. Toimialan johdon ja tukipalvelut vastuualueen tehtävänä on vastata toimialan hallinnon, talouden ja tukipalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista sekä niiden kehittämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii hallinnon erityisasiantuntija ja hänen estyneenä ollessaan toimialajohtajan määräämä henkilö. Kasvatus- ja opetustoimen opetushenkilöstön henkilökohtaiset vuosisidonnaiset osat myöntää henkilöstösuunnittelija ja hänen estyneenä ollessaan toimialajohtajan määräämä henkilö. 5 Tukipalveluiden vastuualueen johtaja Tukipalvelut vastuualuetta johtaa talousjohtaja. Talousjohtajan tehtävänä on vastata tukipalvelut vastuualueen toiminnasta ja kasvatus- ja opetustoimen taloudesta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta kaupunkia ja toimialaa koskevia säädöksiä noudattaen. Talousjohtaja vastaa kasvatus- ja opetustoimen talouden strategisesta suunnittelusta sekä talouden prosessien ja toimialan tukipalveluiden johtamisesta, kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Talousjohtaja 1. vastaa talouden ja tukipalveluiden strategisesta suunnittelusta, toteuttamisesta ja prosessien kehittämisestä 2. vastaa toimialan talouden ja tukipalvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvän tiedon tuottamisesta, raportoinnista ja analysoinnista 3. valmistelee kasvatus- ja opetustoimen taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen sekä vastaa palvelujen järjestämissuunnitelman (PJS) kokoamisesta 4. valmistelee, osallistuu ja päättää hankinnoista, kilpailuttamisesta ja sopimuksista lautakunnan päättämien valtuuksien rajoissa 5. valmistelee kasvatus- ja opetustointa koskevia hankkeita yhteistyössä muiden kuntien tai ulkopuolisten tahojen kanssa 6. päättää kuljetusten järjestämisestä 7. päättää vahingonkorvauksen maksamisesta lautakunnan antamien ohjeiden mukaan silloin, kun kaupunki on tai sen voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen 4

5 8. päättää toimialan irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja hävittämisestä 9. päättää maksualennuksista ja -vapautuksista 10. vastaa valtiolle tehtävistä hakemuksista ja selvityksistä 11. vastaa talouden ja tukipalvelujen ohjauksesta, neuvonnasta ja esimiesten koulutuksesta 12. suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät 5

6 3. LUKU VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE 6 Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävät Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita paikallisiin oloihin sopivalla tavalla. 7 Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtaja Varhaiskasvatuksen vastuualuetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on vastata varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä, varhaiskasvatuksen pedagogisesta ja taloudellisesta kehittämisestä sekä seurannasta ja arvioinnista siten, että varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti turvallisuusseikat huomioiden ja säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Varhaiskasvatusjohtaja 1. johtaa, kehittää ja arvioi varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain sekä esiopetusta perusopetuslain ja lautakunnan antamien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajan, muiden vastuualueiden johtajien, yksiköiden johtajien ja muun henkilökunnan kanssa 2. vastaa vastuualueensa toiminnan ja talouden kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista siten, että se toimii tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan 3. päättää varhaiskasvatuksessa tarvittavista hoidon, kasvatuksen ja opetuksen erityisjärjestelyistä 4. päättää esiopetukseen, päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon ottamisesta ja määrää toiminnasta perittävistä maksuista lautakunnan päätösten mukaisesti 5. päättää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityiseen tukeen ottamisesta tai siirtämisestä, määrää erityisopetuksen järjestämispaikan sekä päättää muista erityisopetuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 6. vastaa varhaiskasvatuksen erityiskasvatuksen ja -opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä 7. kehittää varhaiskasvatuksessa järjestettävää maahanmuuttajien opetusta ja kasvatusta sekä kotikielen opetusta yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualueiden johtajien, suunnittelijoiden ja yksiköiden johtajien kanssa 8. vastaa esiopetuksen oppilashuoltopalveluiden järjestämisestä toimialan linjausten ja ohjeiden mukaisesti 6

7 9. vastaa varhaiskasvatuksen maksujärjestelmien kehittämisestä ja päättää ostopalvelukorvauksen myöntämisestä lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 10. päättää varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen ostamisesta lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 11. hyväksyy esiopetussuunnitelmaan perustuvat yksiköiden lukuvuosisuunnitelmiin tulevat muutokset 12. päättää kotihoidontuen kuntalisän ja yksityisen päiväkotihoidon kuntalisän myöntämisestä lautakunnan päätöksen mukaisesti 13. päättää varhaiskasvatuksen yksiköiden aukioloajoista 14. päättää esiopetuksen järjestämispaikoista 15. määrää päiväkodinjohtajien sijaiset sekä määrää apulaisjohtajan tehtävään ja tehtävien pois ottamisesta päiväkodinjohtajaa kuultuaan sekä vahvistaa tarvittaessa apulaisjohtajan tehtävät 16. suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät 8 Päiväkodinjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Päiväkodinjohtaja 1. johtaa yksikkönsä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä vastaa yksikön pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta 2. osallistuu vuosittain talousarvioprosessin valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 3. päättää yksikköään koskevista hankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa 4. määrää alaisensa henkilökunnan tehtävistä tehtävänkuvausten mukaisesti 5. päättää leikkikouluun ottamisesta 6. myöntää anomuksesta oppilaalle vapautuksen esiopetukseen osallistumisesta 7. päättää alaisuudessaan työskentelevien perhepäivähoitajien kulukorvauksien maksatuksesta 8. myöntää varhaiskasvatusyksikkönsä kiinteistön ja huoneiston käyttöluvan lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti 9. suorittaa muut toimialajohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan määräämät tehtävät 7

8 4. LUKU OPETUKSEN VASTUUALUE 9 Opetuksen vastuualueen tehtävät Opetuksen vastuualueen tehtävänä on järjestää ja kehittää lain mukaisia yleissivistävän koulutuksen palveluita sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluita paikallisiin oloihin sopivalla tavalla. 10 Opetuksen vastuualueen johtaja Opetuksen vastuualuetta johtaa opetusjohtaja. Opetusjohtajan tehtävänä on vastata yleissivistävän opetuksen ja koulutuksen pedagogisesta ja taloudellisesta kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista siten, että yleissivistävän koulutuksen palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti turvallisuusseikat huomioiden ja säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Opetusjohtaja 1. johtaa, kehittää ja arvioi yleissivistävää koulutusta lakien ja asetusten sekä lautakunnan antamien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualuejohtajien, rehtoreiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan kanssa 2. vastaa vastuualueensa toiminnan ja talouden kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista siten, että se toimii tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti säädöksiä noudattaen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan 3. vastaa vastuualueensa pedagogisesta kehittämisestä 4. vastaa vastuualueensa henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta voimassa olevien ohjeiden mukaisesti 5. vastaa opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä 6. päättää koulutulokkaiden oppilaaksi ottamisesta ja lähikoulun määräämisestä 7. päättää erityisopetuksen erityiseen tukeen ottamisesta tai siirtämisestä, määrää erityisopetuksen järjestämispaikan sekä päättää oppilaan oppiaineiden yksilöllistämisestä, lyhennetystä koulupäivästä ja muista erityisopetuksen järjestelyistä 8. päättää valmistavaan opetukseen, aikuisten perusopetukseen ja lisäopetukseen ottamisesta ja valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden siirtämisestä yleisopetukseen 9. kehittää maahanmuuttajien opetusta yhteistyössä toimialajohtajan, vastuualueiden johtajien, suunnittelijoiden ja yksiköiden johtajien kanssa 8

9 10. vastaa yleissivistävän opetuksen ja koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuollosta sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä Keravan kaupungin alueella sijaitsevien ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta 11. johtaa oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä erityisen tuen oppilaiden loma-ajan toimintaa ja vastaa niiden järjestämisestä ja kehittämisestä 12. päättää opetuksen erityisjärjestelyistä 13. antaa luvan opetuksen aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin 14. päättää yleissivistävää opetusta antavien yksiköiden lukuvuosisuunnitelman muutoksista 15. määrittää koulutulokkaiden oppilaspaikkojen sijoittumisen kaupungissa 16. päättää perusopetuksen oppilaan koulunkäynnin jatkumisesta oppivelvollisuusoikeuden päätyttyä 17. määrää rehtoreiden ja virka-apulaisrehtoreiden sijaiset sekä määrää apulaisrehtorin tehtävään ja tehtävien pois ottamisesta rehtoria kuultuaan sekä vahvistaa tarvittaessa apulaisrehtorin tehtävät 18. vapauttaa viranhaltijan ja tuntiopettajan virantoimituksesta sairauden ajaksi ellei hän itse pyydä virkavapautta ja määrää hänet tarvittaessa terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 19. suorittaa muut lautakunnan toimialajohtajan määräämät tehtävät 11 Lukion ja aikuislukion rehtorin toimivalta Rehtori 1. johtaa oppilaitoksen toimintaa ja taloutta sekä vastaa sen pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 2. osallistuu vuosittain talousarvion valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman ja palvelujen järjestämissuunnitelman (PJS) valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 3. määrää oppilaitoksen opetushenkilökunnan tehtävistä yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 4. päättää oppilaitoksen hankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa 5. päättää oppikirjojen käyttöönotosta asianomaisia opettajia kuultuaan 6. ottaa opiskelijan lukiokoulutukseen lukiolain ja lautakunnan määräämien periaatteiden mukaisesti 9

10 7. päättää opiskelijan opiskelun erityisestä järjestämisestä 8. myöntää opiskelijalle vapautuksen oppiaineen opetukseen osallistumisesta 9. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta 10. päättää luvasta opintojen suoritusajan pidennykseen 11. toteaa opiskelijan eronneeksi 12. antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen 13. vastaa opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä toimialan linjausten ja vastuualueen johtajan ohjeiden mukaisesti 14. antaa luvan suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta 15. päättää päättötodistuksen antamisesta, erotodistuksen antamisesta ja oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta yhdessä opiskelijaa opettavien opettajien kanssa 16. myöntää anomuksesta opiskelijalle vapautuksen opetukseen osallistumisesta yli kolmen päivän poissaoloissa 17. vastaa oppilaitoksen opiskelijakuntatoiminnan toteutumisesta 18. myöntää koulukiinteistön ja -huoneiston käyttöluvan liikuntasalien kausivarauksia lukuun ottamatta 19. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 20. suorittaa muut toimialajohtajan ja vastuualueen johtajan määräämät tehtävät. 12 Lukion ja aikuislukion opettajan toimivalta Opettaja 1. Myöntää anomuksesta opiskelijalle 1-3 päivän vapautuksen opetukseen osallistumisesta. 13 Peruskoulun rehtorin toimivalta Rehtori 1. johtaa oppilaitoksen toimintaa ja taloutta sekä vastaa sen pedagogiikan kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta yhdessä vastuualueen johtajan kanssa 2. osallistuu vuosittain talousarvion valmisteluun sekä vastaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman valmistelusta, seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista 10

11 3. määrää koulun henkilökunnan tehtävistä tehtävänkuvausten mukaisesti 4. päättää kouluaan koskevista hankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa 5. myöntää koulukiinteistön ja -huoneiston käyttöluvan liikuntasalien kausivarauksia lukuun ottamatta 6. päättää toissijaisesta oppilaaksi ottamisesta 7. päättää valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi 8. valvoo kotiopetuksessa olevan ja kotona oppijan oppivelvollisuuden edistymistä 9. vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt 10. vapauttaa oppilaan jonkin aineen opiskelusta tilapäisesti sairauden tai vamman perusteella 11. myöntää oppilaalle vapautuksen oppiaineen opetukseen osallistumisesta 12. antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen 13. päättää päättötodistuksen antamisesta, erotodistuksen antamisesta ja oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa 14. päättää todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa 15. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 16. myöntää anomuksesta oppilaalle vapautuksen opetukseen osallistumisesta yli kolmen päivän poissaoloissa 17. vastaa opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä toimialan linjausten ja vastuualueen johtajan ohjeiden mukaisesti 18. vastaa koulun oppilaskuntatoiminnan toteutumisesta 19. johtaa oman yksikkönsä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä ja kehittämistä 20. päättää oman yksikkönsä osalta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta ja määrää toiminnasta perittävistä maksuista, maksualennuksista tai vapautuksista lautakunnan ohjeiden mukaisesti 21. suorittaa muut toimialajohtajan ja vastuualueen johtajan määräämät tehtävät. 11

12 14 Peruskoulun opettajan toimivalta Opettaja 1. Myöntää anomuksesta oppilaalle 1-3 päivän vapautuksen opetukseen osallistumisesta. 12

13 5. LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 15 Virkojen ja toimien täyttäminen Valtuusto ottaa kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtajan. Lautakunta ottaa vastuualueiden johtajat. Toimialajohtaja ottaa toimialan johdon muun henkilöstön ja tukipalveluiden henkilöstön sekä vakituiset rehtorit, virka-apulaisrehtorit ja päiväkodinjohtajat. Lisäksi toimialajohtaja ottaa suunnittelijat. Vastuualueen johtajan tai vastaavan sijaisen määrää toimialajohtaja. Vastuualueen johtajan tai tämän sijaisen poissa ollessa näiden sijaisena voi toimia kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja. Talousjohtaja ottaa vakinaiset ja määräaikaiset koulu- ja opintosihteerit ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Varhaiskasvatusjohtaja ottaa varhaiskasvatuksen vastuualueen vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Opetusjohtaja ottaa opetuksen vastuualueen vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Vastuualueiden kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä muun henkilöstön määräaikaiset työntekijät ottaa täytettävän vakanssin esimies, vastuualueen johtaja tai yksikön johtaja hallinto-, johto- ja toimintasäännön ohjeita noudattaen. Viranhaltijan/työntekijän sijaisen määrää se viranhaltija, joka on myöntänyt virkavapauden/työloman, vuosiloman tai muun virantoimituksen keskeytyksen ellei Keravan kaupungin hallintosäännössä, toimialan johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Henkilöstöön liittyvät päätösvaltuudet ja esimiesasema on kirjattu toimintasäännön liitteeseen nro 1. 13

14 6. LUKU TOIMIVALTA HANKINNOISSA JA SOPIMUKSISSA 16 Kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijoiden toimivalta - tavarahankinnoissa, - koulutuspalvelusopimuksissa, - ostopalvelusopimuksissa, - muissa sopimuksissa ja - tilojen, koneiden ja laitteiden vuokrauksessa ovat seuraavat: Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Talousjohtaja ei rajaa euroa ja toimialaa koskevissa vahingonkorvauspäätöksissä Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Talousjohtaja euroa euroa Kasvatus- ja opetustoimen päätäntävaltuudet toimialan alaisten vastuualueiden hankinnoissa, koulutuspalveluiden hankinnoissa ja sopimuksissa ja perhepäivähoidon ostopalvelusopimuksissa on Varhaiskasvatusjohtaja Opetusjohtaja euroa euroa Kasvatus- ja opetustoimen päätäntävaltuudet toimialan alaisten yksiköiden tavarahankinnoissa on Rehtori Päiväkodin johtaja euroa euroa Päätösten tulee perustua kaupungin hyväksymiin, talousarviossa esitettyihin tai ao. toimielinten muuten hyväksymiin ohjeisiin. Lisäksi edellytyksenä on, että talousarviomäärärahat riittävät ja hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita. Kaupungin tuoteryhmävastaavaksi nimetyllä viranhaltijalla hankinta- ja sopimuksentekovaltuudet ovat ko. tuoteryhmän osalta tehtävän erillispäätöksen mukaiset. 14

15 Kasvatus- ja opetustoimi Toimintasääntö LIITE 1. TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA ALKAEN VIRKAVAPAUKSISTA/ TYÖLOMISTA JA VUOSILOMISTA TEHTÄVÄNIMIKE VAKINAINEN TÄYTTÖ TILAPÄINEN TÄYTTÖ PÄÄTTÄMINEN ESIMIES JOHTO Toimialajohtaja valtuusto lautakunta kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja Talousjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Opetusjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Varhaiskasvatusjohtaja lautakunta toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Hallinnon erityisasiantuntija toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja toimialajohtaja Tvt-suunnittelija toimialajohtaja hallinnon erityisasiantuntija hallinnon erityisasiantuntija hallinnon erityisasiantuntija Suunnittelija toimialajohtaja hallinnon erityisasiantuntija hallinnon erityisasiantuntija hallinnon erityisasiantuntija TUKIPALVELUT Talouden erityisasiantuntija toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Henkilöstösuunnittelija toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Taloussihteeri toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Toimistosihteeri toimialajohtaja talousjohtaja talousjohtaja talousjohtaja Koulusihteeri talousjohtaja talousjohtaja määrätty rehtori määrätty rehtori Opintosihteeri talousjohtaja talousjohtaja määrätty rehtori määrätty rehtori VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen suunnittelija toimialajohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodinjohtaja toimialajohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja Lastentarhanopettaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Lastenhoitaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Päiväkotiapulainen varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Ryhmäavustaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja Perhepäivähoitaja varhaiskasvatusjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja päiväkodinjohtaja OPETUS Opetuksen suunnittelija toimialajohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Rehtori toimialajohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Virka-apulaisrehtori toimialajohtaja opetusjohtaja rehtori rehtori Lehtori opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Luokanopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Erityisluokanopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Erityisopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Tuntiopettaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Psykologi opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Vastaava kuraattori opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Koulukuraattori opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja Kasvatusohjaaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori määrätty rehtori Oppilaiden ohjaaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Koulunkäyntiavustaja opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Koulutussuunnittelija (lukio) opetusjohtaja rehtori rehtori rehtori Kalustonkunnostaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori määrätty rehtori Kouluisäntä opetusjohtaja opetusjohtaja opetusjohtaja määrätty rehtori

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunta / 72 Voimaantulo: 1.6.

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunta / 72 Voimaantulo: 1.6. KERAVAN KAUPUNKI KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.5.2017/ 72 Voimaantulo: 1.6.2017 KERAVAN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2017 Nro 26 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.2017) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointipalveluita ohjataan ensisijaisesti

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella Koulutuslautakunta 40 15.08.2017 Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella 2017-2021 50/00.02.01/2017 Koulutuslautakunta 15.08.2017 40 Iitin kunnan uusi hallintosääntö

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81 Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä 16.9.2015/ 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta 10.10.2017/ 81 Sisällys Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus KOKEMÄEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.12.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Toimiala Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetushallintoa varten kaupungissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1.1.2006 LUKIEN Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.12.2005 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.3.2006 Kasvatus- ja opetustoimi 14.3.2006 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN... 2 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2014 Voimaan 1.8.2014 Muutettu 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla on jaosto.

Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla on jaosto. Oheismateriaali / sivltk 15.11.2016 98 Sivistyslautakunta 93 Sivistyslautakunta ja lautakunnan jaosto 94 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen toimintasääntö

Sivistyskeskuksen toimintasääntö Sivistyskeskuksen toimintasääntö kasv 18.4.2017 26, liite 1 kultt liik nuor Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Johtoryhmän tehtävät... 1 3 Viranhaltijoiden päätösvalta keskuksessa ja tulosalueella...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö Versio 1.12.2010 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö 1. Luku Yleistä 1 Yleiset määräykset Pääprosessia säätelevät lasten päivähoidosta ja perusopetuksesta annetut lait ja asetukset

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI 13.6.2012 OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 13.6.2012 39 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.2.2010 8. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2 2. luku KUNNAN SIVISTYSTOIMEN YKSIKÖT...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö

Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö Versio 1.12.2010 Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö 1. Luku Kasvatus- ja opetusvirasto 1 Kasvatus- ja opetustoimen johto 2 Kasvatus- ja opetusviraston organisaatio Kasvatus- ja opetustointa virastopäällikkönä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö

Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö 1 (12) Oheismateriaali / koultk 21.10.2014 65 Ylöjärven kaupunki Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt X.X.2014 Voimaantulo 01.01.2015

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toimintasääntö 1 (12) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Kuopion kaupunki Toimintasääntö 1 (12) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kuopion kaupunki Toimintasääntö 1 (12) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimintasäännössä määrätään johtosääntöjä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 8 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.6.2014) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN 1 Toimintasäännön sisältö Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 19-kohdassa määrätään, että lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä. Kasvatus- ja opetustoimen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen tehtävänä on kehittää, suunnitella ja järjestää

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen tarkoituksena on luoda korkean elämisen laadun takaamiseksi edellytykset kuhmolaisten henkiselle kasvulle ja kehittymiselle

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 4 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.12.2013) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ LIITE 3, Sivistyslautakunta 28.1.2015 8 SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimi kehittää ja ylläpitää varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikapalveluita sekä tekee

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa 12.10.2009 alkaen A KIRKKONUMMEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA... 1 1. Toimialan toiminta-ajatus...1

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot