SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1042/ /12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto Voimassa Kaupunginvaltuusto , muutos :ään 9 Voimassa alkaen Kaupunginvaltuusto , muutoksia :ään 9 Voimassa alkaen Kaupunginvaltuusto , muutos :ään 9 Voimassa alkaen TOIMIALA JA TOIMINTA-AJATUS 1 Toimiala Toiminta-ajatus... 2 LAUTAKUNNAT JA JAOSTOT 3 Kokoonpano Tehtävät Ratkaisuvalta Esittely... 4 HENKILÖSTÖORGANISAATIO 7 Toimiala ja sen johtaminen... 5 VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 8 Yleinen ratkaisuvalta Erityinen ratkaisuvalta... 6 YHTEISTOIMINTA 10 Toimielimen ja viranhaltijoiden yhteistoiminta... 10

2 1 luku TOIMIALA JA TOIMINTA-AJATUS 2 1 Toimiala 2 Toiminta-ajatus Sivistystoimi huolehtii opetustoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen palvelujen järjestämisestä toimialallaan. Sivistystoimi tuottaa laadukkaita sivistyspalveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Kasvatus- ja koulutuspalveluita sekä kulttuurija vapaa-aikapalveluita ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Keskeisiä periaatteita toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä yhtenäiset toimintatavat. Palveluiden laatu varmistetaan huolehtimalla riittävästä resursoinnista sekä osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön hyvinvoinnista ja viihtymisestä. 2 luku LAUTAKUNNAT, JAOSTOT JA JOHTOKUNTA 3 Kokoonpano Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi nuorisovaltuusto valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nuorisojäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus julkisia asioita käsiteltäessä. (Vaalikaudella sovelletaan Lohjan ja Nummi-Pusulan sekä Lohjan ja Karjalohjan yhdistymissopimusten määräyksiä). Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee keskuudestaan suomenkieliseen koulutusjaostoon enintään 7 suomenkielistä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden jaoston jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee ruotsinkieliseen koulutusjaostoon enintään 5 ruotsinkielistä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden jaoston ja kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Kaikkien yhteistoimintakuntien (Inkoo ja Siuntio) sivistystoimen johtavalla viranhaltijalla on läsnäolo-oikeus Lohjan kasvatus- ja opetuslautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on 13 valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi nuorisovaltuusto valitsee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nuorisojäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus julkisia asioita käsiteltäessä. (Vaalikaudella sovelletaan Lohjan ja Nummi-Pusulan sekä Lohjan ja Karjalohjan yhdistymissopimusten määräyksiä).

3 Hiiden Opiston johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään erillisessä johtosäännössä. 3 Liikuntapalvelut hoitaa Lohjan Liikuntakeskus Oy. Toimielinten pöytäkirjanpitäjinä toimivat toimielinten nimeämät viranhaltijat. 4 Tehtävät Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty tai määrätty, vastata kaupunkistrategian toteuttamisesta, opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen yleisestä johtamisesta ja ohjauksesta, kehittää asiakaslähtöistä palvelua, toimialan osaamista ja yhteistoimintaa sekä seurata ja valvoa toimialallaan konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaa. Jaostot hoitavat kasvatus- ja opetuslautakunnalle kuuluvat peruskoulun, varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen sekä lukion tulosyksiköiden kieliryhmäkohtaiset tehtävät. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty tai määrätty, vastata kaupunkistrategian toteuttamisesta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yleisestä johtamisesta ja ohjauksesta, kehittää asiakaslähtöistä palvelua, toimialan osaamista ja yhteistoimintaa sekä seurata ja valvoa toimialallaan konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaa. Nuorisovaltuusto toimii kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa. Sen tehtävistä ja toiminnasta säädetään erikseen. 5 Ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai hallintosäännössä määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta/jaosto päättää tai hyväksyy toimialallaan seuraavat asiat: Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman; 2 varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet ja järjestämispaikat; 3 ohjeet peruskouluille ja lukioille tuntijaosta ja kieliohjelmasta; 4 peruskoulun oppilasalueet; 5 oppilaaksi oton periaatteet; 6 lukion aloituspaikkojen määrä ja valintaperusteet; 7 perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimintaresurssin jakamisen perusteet 8 koulujen ja varhaiskasvatuksen avustajaresurssien jakamisenperusteet; 9 kuljetuksen ja kuljetusavustusten perusteet; 10 esitykset koulujen, oppilaitosten sekä päiväkotien rakennushankkeiden toteuttamisesta; 11 työ- ja loma-ajat esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta;

4 4 12 hakea valtion viranomaisilta varhaiskasvatuksen, peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi järjestettävää kokeilua koskevat luvat; 13 lautakunnan alaisen kansainvälisen toiminnan periaatteet; 14 koulutuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioinnin järjestäminen; 15 koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen hankkiminen ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta. Jaostot 1 peruskoulujen ja lukioiden rehtorien valinnat ja rehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antaminen opettajalle; 2 määrää oppilaan tarvittaessa muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun; 3 peruskoulun oppilaan/lukion opiskelijan erottamisesta määräajaksi; 4 lukion opiskelijan pidättäminen opiskelusta rikostutkimuksen ajaksi; 5 oppilaan erityisestä tuesta päättäminen, ellei asiaan ole huoltajan suostumusta; 6 esitykset kasvatus- ja opetuslautakunnalle oman kieliryhmänsä opetustoimen tai varhaiskasvatuksen palvelu- ja resurssitarpeen muutoksista, opetussuunnitelmista ja kieliohjelmasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1 esitykset toimialansa rakennushankkeiden toteuttamisesta; 2 toimialansa opetussuunnitelmat; 3 lautakunnan alaisen kansainvälisen toiminnan periaatteet; 4 kuvataidehankintojen yleiset periaatteet; 5 toimialansa toiminnan arvioinnin järjestäminen; 6 Esittely Sivistysjohtaja esittelee kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa käsiteltävät asiat. Sivistysjohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii kasvatus- ja opetuslautakunnassa ensisijaisesti opetuspäällikkö ja toissijaisesti hallintopäällikkö. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijän sijaisena toimii ensisijaisesti kulttuuripäällikkö ja toissijaisesti hallintopäällikkö. Esittelijää henkilökohtaisesti koskevissa asioissa esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja. Opetuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö esittelevät suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä jaostossa oman vastuualueensa asiat. Sivistysjohtajalla on oikeus ottaa myös opetuspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön esittelemät asiat esiteltäväkseen lukuun ottamatta lainsäädännössä erikseen määrättyjä asioita. Tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotuksen tulee olla esityslistalla.

5 5 3 luku HENKILÖSTÖORGANISAATIO 7 Toimiala ja sen johtaminen Sivistystoimen toimiala käsittää kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan alaisen toiminnan. Siihen kuuluu kaikki toimialaan liittyvät päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa hoitavat sekä palveluja antavat toimintayksiköt sekä niiden henkilöstö. Toimialan päällikkönä toimii sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoimena toimialaa johtaa opetuspäällikkö ja hänen estyneenä ollessa hallintopäällikkö. Sivistystoimi jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: - hallintopalvelut - varhaiskasvatus - yleissivistävä opetus - kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut - nuorisopalvelut - liikuntapalvelut - kulttuuripalvelut (kirjastopalvelut, Hiiden Opisto, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, museo, orkesteri, teatteri ja yleinen kulttuuri) Tulosaluetta johtaa tulosalueen esimies. Tulosalueet jakaantuvat lautakunnan nimeämiin tulosyksikköihin. Tulosyksikköä johtaa tulosyksikön esimies. Kirjastopalvelujen tulosyksikkö jakaantuu edelleen alemman tason tulosyksiköihin kirjastoihin. Kirjastopalvelujen esimiehenä toimii kirjastotoimenjohtaja. Kirjastojen esimiehinä toimivat kirjastonjohtajat. Sivistysjohtaja päättää toimialan sisäisestä työvoiman käytöstä tulosalueiden välillä ja muista useampaa tulosaluetta koskevasta asiasta neuvoteltuaan tulosalueiden esimiesten kanssa. Tulosalueen sisäisestä työvoiman käytöstä ja useampaa tulosyksikköä koskevasta asiasta päättää tulosalueen esimies. Tulosyksikön sisäisestä työvoiman käytöstä päättää tulosyksikön esimies. Toimialan johtoryhmän muodostavat tulosalueiden esimiehet ja henkilökunnan keskuudestaan valitsema edustaja tai hänen varaedustajansa. Sivistysjohtaja kutsuu tarvittaessa johtoryhmän kokoukseen pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita. Toimialan johtoryhmä kokoontuu sivistysjohtajan kutsusta ja tämän puheenjohdolla. Toimialan johtoryhmän tehtävänä on strateginen ohjaus, palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä talouden tasapainosta ja ennakoitavuudesta huolehtiminen. 4 luku VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 8 Yleinen ratkaisuvalta Toimialajohtajan sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten yleisestä ratkaisuvallasta määrätään hallintosäännössä.

6 6 9 Erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä 8 :ssä on määrätty, viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan kuuluvat seuraavat asiat: Sivistysjohtaja 1 ratkaisee asiat, jotka koskevat lautakuntien työskentelyn koordinointia ja yhteisten sekä molempia lautakuntia asiallisesti koskevien asioiden ja tavoitteiden valmistelua; 2 ratkaisee asiat, jotka koskevat tulosalueiden välisen yhteistyön järjestämistä sekä niiden kehittämistä; 3 vastaa toimialansa seudullisesta yhteistyöstä; 4 helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta tai poistamisesta enintään 5000 euroon asti yksittäistapauksessa, jossa siihen on erittäin voimakkaat perusteet; 5 valitsee orkesterin kapellimestarin/taiteellisen johtajan; 6 hyväksyy kaupunginorkesterin kausiohjelman. Hallintopäällikkö 1 valitsee oman tulosalueensa henkilöstön lisäksi koulujen ja päiväkotien toimistohenkilöt 2 päättää käytöstä poistetun tavaran myynnistä; 3 päättää toimialansa kertaluonteisista maksuista tai korvauksista; 4 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosalueensa aukiolo- ja työaikoihin; 5 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta. Varhaiskasvatuspäällikkö 1 vahvistaa lapsen päivähoitomaksut 2 päättää esiopetuksen oppilaan erityisestä tuesta, milloin asiaan on huoltajan suostumus; 3 päättää varhaiserityiskasvatuksen rakenteellisten tukitoimien myöntämisestä; 4 päättää yksityisen palvelutuottajan hyväksymisestä palvelusetelin piiriin; 5 hyväksyy yksikkökohtaiset esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat; 6 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta. Päiväkodin johtaja 1 osoittaa lapselle päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan; 2 myöntää luvan päiväkotikiinteistön ja -huoneiston käyttöön kasvatus- ja opetuslautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 3 [Kumottu] 4 antaa todistuksen päiväkotihenkilöstölle tehtävän hoidosta; Koordinaattori 1 päättää aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta; 2 antaa todistuksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle tehtävän hoidosta; 3 päättää päivähoidon palvelusetelin myöntämisestä; 4 vastaa yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta.

7 7 Opetuspäällikkö sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen koululaitoksen osalta 1 päättää tuntiresurssin jakamisesta koulualueittain lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti; 2 hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat; 3 antaa luvan kielenopetusryhmän aloittamiseen ja jatkamiseen opetussuunnitelmassa määrättyä pienemmällä oppilasmäärällä; 4 hyväksyy yksittäiset muutokset koulujen työaikoihin lukuvuoden aikana; 5 hyväksyy opetussuunnitelmaan pohjautuvat yksikkökohtaiset suunnitelmat sekä niiden arvioinnit; 6 ottaa oppilaat lisäopetukseen; 7 päättää oppilaan erityisestä tuesta, milloin asiaan on huoltajan suostumus; 8 päättää oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta, kun siihen on huoltajan suostumus; 9 hyväksyy oppilaan opiskelun järjestämisen poikkeuksellisesti (PL 18); 10 valitsee peruskoulujen vararehtorit enintään viiden vuoden määräajaksi ja lukion apulaisrehtorin toistaiseksi rehtoria ja opettajakuntaa kuultuaan; 11 määrää peruskoulun ja lukion opettajanviran haltijoiden toimipaikat; 12 nimeää peruskoulun ohjaavat opettajat; 13 päättää virkaehtosopimuksen mukaisten kuntakohtaisten lisätehtävien erilliskorvauksista; 14 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta; 15 määrää ylioppilastutkinnosta vastaavan henkilön lukion rehtorin ollessa estyneenä. Tukipalvelupäällikkö 1 päättää perusopetuksen avustajaresurssista ja varhaiskasvatuksen erityisavustajaresurssista; 2 päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista; 3 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta; 4 vahvistaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kerhomaksut. Peruskoulun rehtori Rehtorilla tarkoitetaan rehtorin viran haltijaa sekä opettajan viran haltijaa, jolle on määrätty koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävät: 1 päättää koulun oppilaaksi otosta ja toteaa koulusta eroamiset; 2 [Kumottu] 3 päättää koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin; 4 päättää oppilaan koulunkäynnin jatkamisesta oppivelvollisuusiän saavuttamisen jälkeen; 5 päättää ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta lautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 6 päättää valitun aineen muuttamisesta toiseksi oppilaan huoltajaa ja ao. aineiden opettajia kuultuaan; 7 vapauttaa oppilaan koulunkäynnistä lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti; 8 antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen; 9 päättää koulun työjärjestyksestä, luokanvalvojista sekä opettajille erikseen määrättävistä tehtävistä; 10 määrää oppilaskuntaa kuultuaan oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan ja hänen sijaisensa;

8 8 11 päättää oppikirjoista ja niihin rinnastettavista oppimateriaaleista asianomaisen opettajan esityksestä; 12 päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta; 13 päättää tuntiopettajan ottamisesta; 14 nimeää oppivelvollisuuden edistymistä tutkivat opettajat; 15 päättää opetusharjoittelijan ottamisesta asianomaista opettajaa kuultuaan; 16 antaa todistuksen opetushenkilöstölle tehtävän hoidosta; 17 myöntää luvan oppilaitoskiinteistön tai -huoneiston käyttöön lautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 18 tekee vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta päätöksen huoltajan hakemuksesta. Lukion rehtori 1 ottaa opiskelijat ja toteaa lukiosta eroamiset; 2 päättää opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä; 3 päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta; 4 antaa luvan lukion suoritusajan pidennykseen; 5 myöntää vapautuksen opiskelusta; 6 antaa luvan suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta; 7 antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen; 8 päättää tarvittaessa lukion oppikirjan valinnasta; 9 päättää opiskelun julkisuuden rajoittamisesta; 10 päättää koulun työjärjestyksestä sekä opettajille erikseen määrättävistä tehtävistä; 11 päättää tuntiopettajan ottamisesta; 12 päättää opetusharjoittelijan ottamisesta asianomaista opettajaa kuultuaan; 13 antaa todistuksen opetushenkilöstölle tehtävän hoidosta; 14 myöntää luvan oppilaitoskiinteistön tai -huoneiston käyttöön lautakunnan antamien ohjeiden mukaan. Nuorisotoimenpäällikkö 1 päättää nuorisotoimen kohdeavustuksista lautakunnan ohjeiden mukaan; 2 päättää toimintakeskus Harjulan tilojen käyttövuoroista sekä Harjulan tilojen, välineiden ja laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 3 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta; 4 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosalueensa aukiolo- ja työaikoihin; Kulttuuripäällikkö 1 päättää kulttuuritoimen kohdeavustuksista lautakunnan ohjeiden mukaan; 2 päättää alkoholin myyntihinnoista toimialansa tilaisuuksissa; 3 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta. Kirjastotoimenjohtaja 1 päättää kirjaston hallintaan kuuluvien tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja kokoelmiin kuuluvan aineiston luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 2 päättää kirjastopalvelujen osalta tutkimusluvan antamisesta; 3 hyväksyy yksittäiset muutokset kirjastopalvelujen aukiolo- ja työaikoihin; 4 antaa todistuksen kirjastopalvelujen henkilöstölle tehtävän hoidosta; 5 valitsee kirjastopalvelujen henkilöstön;

9 6 toimii kulttuuripäällikön sijaisena. 9 Kirjastonjohtaja 1 oman yksikön käyttösuunnitelmat ja niihin perustuva toiminnan järjestäminen; 2 oman yksikön tuloskertomukset; 3 hankinnat ja ostopalvelut myönnettyjen osamäärärahojen ja kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa; 4 vuosiloman myöntäminen yksikkönsä henkilöstölle; 5 virkamatkamääräyksen antaminen; 6 työvuorot, ilta-, yö-, lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityö sekä varallaolo sekä niistä maksettavat korvaukset henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaan; 7 koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen ajalta myönnettävät edut henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaisesti. Kulttuuripalvelujen toimistosihteeri 1 päättää nuoriso- ja kulttuuritoimen hallintaan kuuluvien tilojen ja alueiden käyttövuoroista ja välineiden käytöstä, toimintakeskus Harjulan tiloja ja välineitä lukuun ottamatta Hiiden Opiston rehtori 1 hyväksyy työvuoden toimintasuunnitelman ja opettajien työnjaon; 2 päättää Hiiden Opiston hallintaan kuuluvien tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 3 ottaa Hiiden Opiston tuntiopettajat; 4 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin; 5 antaa todistuksen Hiiden Opiston henkilöstölle tehtävän hoidosta; Musiikkiopiston rehtori 1 päättää oppilaiden ottamisesta musiikkiopistoon, todistusten antamisesta sekä oppilaiden oikeudesta jatkaa opintoja; 2 päättää kurinpitoasioissa opiskelijalle annettavasta varoituksesta opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuultuaan ja tehdä lautakunnalle esitys opiskelijan määräaikaiseksi erottamiseksi; 3 päättää vapaaoppilaspaikoista ja maksualennuksista lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaan; 4 ottaa musiikkiopiston tuntiopettajat; 5 hyväksyy työvuoden toimintasuunnitelman ja opettajien työnjaon; 6 päättää musiikkiopiston hallintaan kuuluvien paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 7 päättää musiikkioppilaitoksen oppilaiden stipendeistä ja avustuksista lautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 8 päättää koulutyön aloittamisajankohdasta ja lukuvuoden vapaapäivistä; 9 antaa todistuksen musiikkiopiston henkilöstölle tehtävän hoidosta; 10 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin. Museonjohtaja

10 10 1 päättää museotoimen hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 2 päättää museotoimen kohdeavustuksista lautakunnan ohjeiden mukaan; 3 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin; 4 antaa todistuksen museohenkilöstölle tehtävän hoidosta. Kaupunginorkesterin intendentti 1 päättää orkesterin hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 2 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin; 3 antaa todistuksen orkesterin henkilöstölle tehtävän hoidosta; Teatterin johtaja/ohjaaja 1 päättää teatterin hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 2 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin. 3 antaa todistuksen teatterin henkilöstölle tehtävän hoidosta; 5 luku YHTEISTOIMINTA 10 Toimielimen ja viranhaltijoiden yhteistoiminta Toimielimen puheenjohtajan kutsusta ja puheenjohdolla järjestetään vähintään kerran vuodessa lautakunnan jäsenten sekä asioiden valmisteluun ja päätösten täytäntöönpanoon osallistuvien viranhaltijoiden yhteisneuvottelu, jossa käsitellään toiminnan kehittämiseen, johtamiseen ja tulosten arviointiin liittyviä asioita.

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2 2. luku KUNNAN SIVISTYSTOIMEN YKSIKÖT...

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 135 16.12.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 269/02.02.00/2015 KOPLK 16.12.2015 135 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2015

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa 12.10.2009 alkaen A KIRKKONUMMEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA... 1 1. Toimialan toiminta-ajatus...1

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen tehtävänä on kehittää, suunnitella ja järjestää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1.1.2006 LUKIEN Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.12.2005 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.3.2006 Kasvatus- ja opetustoimi 14.3.2006 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN... 2 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 20.12.2004 53 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: Valtuusto 27.8.2007 41 Voimaantulo: 1.1.2008 Muutos: Valtuusto 19.5.2008 32 Voimaantulo: 1.6.2008

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 1 SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 Sisällysluettelo 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ... 3 3. OPPILAITOKSET... 3

Lisätiedot

Neuvottelukunnat, toimikunnat ja työryhmät Lautakunta voi asettaa erityistä tehtävää varten neuvottelukunnan, toimikunnan ja työryhmän.

Neuvottelukunnat, toimikunnat ja työryhmät Lautakunta voi asettaa erityistä tehtävää varten neuvottelukunnan, toimikunnan ja työryhmän. 1/12 LIEKSAN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Sivistyspalvelukeskuksen toimiala Sivistyspalvelukeskus huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksen (lasten päivähoito, esiopetus, alkuopetus

Lisätiedot

PERUSPALVELUOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSPALVELUOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Liite nro 1 Kvalt 8.6.2015 24 PERUSPALVELUOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 10.3.2014 valtuustoseminaari 27.5.2014 Perusturvalautakunta 3.6.2014 Sivistyslautakunta 22.10.2014 Perusturvalautakunta 19.11.2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena kulttuurilautakunnan toimialaan toimialaansa kuuluvista ja sille määrätyistä

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 22.1.2014, voimaan 1.2.2014. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä.

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä. 1 RAISION KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 4 01 06 Kaupunginvaltuuston 21.3.2005 hyväksymä, voimaantulo 1.4.2005, valtuuston 20.10.2008 142 muuttama, muutos voimaan 1.1.2009, valtuuston 20.10.2008

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Sisällys. Ojaniitun ja Metsolan koulujen johtaminen. 1. Lähtökohdat

Sisällys. Ojaniitun ja Metsolan koulujen johtaminen. 1. Lähtökohdat Sisällys Ojaniitun ja Metsolan koulujen johtaminen 1 Lähtökohdat 1 Rehtorin tehtävät - kaksi yksikköä - uuden yksikön perustamisen haasteet/vaatimukset 2 Rehtorin toimenkuva 4 Rehtorin tehtävät 8 Vaihtoehtoja

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö

Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö Haminan kaupunginhallitus 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatus... 1 2 Hyvinvointipalvelujen tehtävät... 1 3 Hyvinvointipalvelujen organisaatio...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 22.1.2014 Voimaantulopäivä 11.2.2014 1 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN ORGANISAATIO JA

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta Johtosääntö 1 Voimaantulo Alajärven kvalt 25.5.2015 36 1.12.2015 Soinin kvalt 15.6.2015 27 Vimpelin kvalt 25.5.2015 26 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 Opetuslautakunta 15.05.2012. Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 Opetuslautakunta 15.05.2012. Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 Kokousaika 15.5.2012 klo 16.05-17.12 Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Läsnä Jäsenet Pakarinen, Pia Aaltio, Elina Björnberg-Enckell, Maria

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN 1 Toimintasäännön sisältö Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 19-kohdassa määrätään, että lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä. Kasvatus- ja opetustoimen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset kasvatuksellisen vuorovaikutuksen, tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten hyvinvointiin,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008

Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 600/04/040/2007 SIVLK 141 Sivistyslautakunta on käsitellyt 19.9.2007

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

Lautakunnan alainen kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto huolehtii kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja museotoimesta sekä matkailupalveluista.

Lautakunnan alainen kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto huolehtii kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja museotoimesta sekä matkailupalveluista. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 Lautakunnan toimiala Sivistyslautakunta huolehtii päivähoito-, perusopetus-,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot