SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1042/ /12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto Voimassa Kaupunginvaltuusto , muutos :ään 9 Voimassa alkaen Kaupunginvaltuusto , muutoksia :ään 9 Voimassa alkaen Kaupunginvaltuusto , muutos :ään 9 Voimassa alkaen TOIMIALA JA TOIMINTA-AJATUS 1 Toimiala Toiminta-ajatus... 2 LAUTAKUNNAT JA JAOSTOT 3 Kokoonpano Tehtävät Ratkaisuvalta Esittely... 4 HENKILÖSTÖORGANISAATIO 7 Toimiala ja sen johtaminen... 5 VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 8 Yleinen ratkaisuvalta Erityinen ratkaisuvalta... 6 YHTEISTOIMINTA 10 Toimielimen ja viranhaltijoiden yhteistoiminta... 10

2 1 luku TOIMIALA JA TOIMINTA-AJATUS 2 1 Toimiala 2 Toiminta-ajatus Sivistystoimi huolehtii opetustoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen palvelujen järjestämisestä toimialallaan. Sivistystoimi tuottaa laadukkaita sivistyspalveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Kasvatus- ja koulutuspalveluita sekä kulttuurija vapaa-aikapalveluita ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Keskeisiä periaatteita toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä yhtenäiset toimintatavat. Palveluiden laatu varmistetaan huolehtimalla riittävästä resursoinnista sekä osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön hyvinvoinnista ja viihtymisestä. 2 luku LAUTAKUNNAT, JAOSTOT JA JOHTOKUNTA 3 Kokoonpano Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi nuorisovaltuusto valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nuorisojäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus julkisia asioita käsiteltäessä. (Vaalikaudella sovelletaan Lohjan ja Nummi-Pusulan sekä Lohjan ja Karjalohjan yhdistymissopimusten määräyksiä). Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee keskuudestaan suomenkieliseen koulutusjaostoon enintään 7 suomenkielistä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden jaoston jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee ruotsinkieliseen koulutusjaostoon enintään 5 ruotsinkielistä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden jaoston ja kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Kaikkien yhteistoimintakuntien (Inkoo ja Siuntio) sivistystoimen johtavalla viranhaltijalla on läsnäolo-oikeus Lohjan kasvatus- ja opetuslautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on 13 valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi nuorisovaltuusto valitsee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nuorisojäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus julkisia asioita käsiteltäessä. (Vaalikaudella sovelletaan Lohjan ja Nummi-Pusulan sekä Lohjan ja Karjalohjan yhdistymissopimusten määräyksiä).

3 Hiiden Opiston johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään erillisessä johtosäännössä. 3 Liikuntapalvelut hoitaa Lohjan Liikuntakeskus Oy. Toimielinten pöytäkirjanpitäjinä toimivat toimielinten nimeämät viranhaltijat. 4 Tehtävät Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty tai määrätty, vastata kaupunkistrategian toteuttamisesta, opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen yleisestä johtamisesta ja ohjauksesta, kehittää asiakaslähtöistä palvelua, toimialan osaamista ja yhteistoimintaa sekä seurata ja valvoa toimialallaan konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaa. Jaostot hoitavat kasvatus- ja opetuslautakunnalle kuuluvat peruskoulun, varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen sekä lukion tulosyksiköiden kieliryhmäkohtaiset tehtävät. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty tai määrätty, vastata kaupunkistrategian toteuttamisesta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yleisestä johtamisesta ja ohjauksesta, kehittää asiakaslähtöistä palvelua, toimialan osaamista ja yhteistoimintaa sekä seurata ja valvoa toimialallaan konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaa. Nuorisovaltuusto toimii kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa. Sen tehtävistä ja toiminnasta säädetään erikseen. 5 Ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai hallintosäännössä määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta/jaosto päättää tai hyväksyy toimialallaan seuraavat asiat: Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman; 2 varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet ja järjestämispaikat; 3 ohjeet peruskouluille ja lukioille tuntijaosta ja kieliohjelmasta; 4 peruskoulun oppilasalueet; 5 oppilaaksi oton periaatteet; 6 lukion aloituspaikkojen määrä ja valintaperusteet; 7 perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimintaresurssin jakamisen perusteet 8 koulujen ja varhaiskasvatuksen avustajaresurssien jakamisenperusteet; 9 kuljetuksen ja kuljetusavustusten perusteet; 10 esitykset koulujen, oppilaitosten sekä päiväkotien rakennushankkeiden toteuttamisesta; 11 työ- ja loma-ajat esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta;

4 4 12 hakea valtion viranomaisilta varhaiskasvatuksen, peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi järjestettävää kokeilua koskevat luvat; 13 lautakunnan alaisen kansainvälisen toiminnan periaatteet; 14 koulutuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioinnin järjestäminen; 15 koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen hankkiminen ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta. Jaostot 1 peruskoulujen ja lukioiden rehtorien valinnat ja rehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antaminen opettajalle; 2 määrää oppilaan tarvittaessa muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun; 3 peruskoulun oppilaan/lukion opiskelijan erottamisesta määräajaksi; 4 lukion opiskelijan pidättäminen opiskelusta rikostutkimuksen ajaksi; 5 oppilaan erityisestä tuesta päättäminen, ellei asiaan ole huoltajan suostumusta; 6 esitykset kasvatus- ja opetuslautakunnalle oman kieliryhmänsä opetustoimen tai varhaiskasvatuksen palvelu- ja resurssitarpeen muutoksista, opetussuunnitelmista ja kieliohjelmasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1 esitykset toimialansa rakennushankkeiden toteuttamisesta; 2 toimialansa opetussuunnitelmat; 3 lautakunnan alaisen kansainvälisen toiminnan periaatteet; 4 kuvataidehankintojen yleiset periaatteet; 5 toimialansa toiminnan arvioinnin järjestäminen; 6 Esittely Sivistysjohtaja esittelee kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa käsiteltävät asiat. Sivistysjohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii kasvatus- ja opetuslautakunnassa ensisijaisesti opetuspäällikkö ja toissijaisesti hallintopäällikkö. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijän sijaisena toimii ensisijaisesti kulttuuripäällikkö ja toissijaisesti hallintopäällikkö. Esittelijää henkilökohtaisesti koskevissa asioissa esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja. Opetuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö esittelevät suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä jaostossa oman vastuualueensa asiat. Sivistysjohtajalla on oikeus ottaa myös opetuspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön esittelemät asiat esiteltäväkseen lukuun ottamatta lainsäädännössä erikseen määrättyjä asioita. Tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotuksen tulee olla esityslistalla.

5 5 3 luku HENKILÖSTÖORGANISAATIO 7 Toimiala ja sen johtaminen Sivistystoimen toimiala käsittää kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan alaisen toiminnan. Siihen kuuluu kaikki toimialaan liittyvät päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa hoitavat sekä palveluja antavat toimintayksiköt sekä niiden henkilöstö. Toimialan päällikkönä toimii sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoimena toimialaa johtaa opetuspäällikkö ja hänen estyneenä ollessa hallintopäällikkö. Sivistystoimi jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: - hallintopalvelut - varhaiskasvatus - yleissivistävä opetus - kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut - nuorisopalvelut - liikuntapalvelut - kulttuuripalvelut (kirjastopalvelut, Hiiden Opisto, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, museo, orkesteri, teatteri ja yleinen kulttuuri) Tulosaluetta johtaa tulosalueen esimies. Tulosalueet jakaantuvat lautakunnan nimeämiin tulosyksikköihin. Tulosyksikköä johtaa tulosyksikön esimies. Kirjastopalvelujen tulosyksikkö jakaantuu edelleen alemman tason tulosyksiköihin kirjastoihin. Kirjastopalvelujen esimiehenä toimii kirjastotoimenjohtaja. Kirjastojen esimiehinä toimivat kirjastonjohtajat. Sivistysjohtaja päättää toimialan sisäisestä työvoiman käytöstä tulosalueiden välillä ja muista useampaa tulosaluetta koskevasta asiasta neuvoteltuaan tulosalueiden esimiesten kanssa. Tulosalueen sisäisestä työvoiman käytöstä ja useampaa tulosyksikköä koskevasta asiasta päättää tulosalueen esimies. Tulosyksikön sisäisestä työvoiman käytöstä päättää tulosyksikön esimies. Toimialan johtoryhmän muodostavat tulosalueiden esimiehet ja henkilökunnan keskuudestaan valitsema edustaja tai hänen varaedustajansa. Sivistysjohtaja kutsuu tarvittaessa johtoryhmän kokoukseen pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita. Toimialan johtoryhmä kokoontuu sivistysjohtajan kutsusta ja tämän puheenjohdolla. Toimialan johtoryhmän tehtävänä on strateginen ohjaus, palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä talouden tasapainosta ja ennakoitavuudesta huolehtiminen. 4 luku VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 8 Yleinen ratkaisuvalta Toimialajohtajan sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten yleisestä ratkaisuvallasta määrätään hallintosäännössä.

6 6 9 Erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä 8 :ssä on määrätty, viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan kuuluvat seuraavat asiat: Sivistysjohtaja 1 ratkaisee asiat, jotka koskevat lautakuntien työskentelyn koordinointia ja yhteisten sekä molempia lautakuntia asiallisesti koskevien asioiden ja tavoitteiden valmistelua; 2 ratkaisee asiat, jotka koskevat tulosalueiden välisen yhteistyön järjestämistä sekä niiden kehittämistä; 3 vastaa toimialansa seudullisesta yhteistyöstä; 4 helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta tai poistamisesta enintään 5000 euroon asti yksittäistapauksessa, jossa siihen on erittäin voimakkaat perusteet; 5 valitsee orkesterin kapellimestarin/taiteellisen johtajan; 6 hyväksyy kaupunginorkesterin kausiohjelman. Hallintopäällikkö 1 valitsee oman tulosalueensa henkilöstön lisäksi koulujen ja päiväkotien toimistohenkilöt 2 päättää käytöstä poistetun tavaran myynnistä; 3 päättää toimialansa kertaluonteisista maksuista tai korvauksista; 4 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosalueensa aukiolo- ja työaikoihin; 5 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta. Varhaiskasvatuspäällikkö 1 vahvistaa lapsen päivähoitomaksut 2 päättää esiopetuksen oppilaan erityisestä tuesta, milloin asiaan on huoltajan suostumus; 3 päättää varhaiserityiskasvatuksen rakenteellisten tukitoimien myöntämisestä; 4 päättää yksityisen palvelutuottajan hyväksymisestä palvelusetelin piiriin; 5 hyväksyy yksikkökohtaiset esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat; 6 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta. Päiväkodin johtaja 1 osoittaa lapselle päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan; 2 myöntää luvan päiväkotikiinteistön ja -huoneiston käyttöön kasvatus- ja opetuslautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 3 [Kumottu] 4 antaa todistuksen päiväkotihenkilöstölle tehtävän hoidosta; Koordinaattori 1 päättää aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta; 2 antaa todistuksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle tehtävän hoidosta; 3 päättää päivähoidon palvelusetelin myöntämisestä; 4 vastaa yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta.

7 7 Opetuspäällikkö sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen koululaitoksen osalta 1 päättää tuntiresurssin jakamisesta koulualueittain lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti; 2 hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat; 3 antaa luvan kielenopetusryhmän aloittamiseen ja jatkamiseen opetussuunnitelmassa määrättyä pienemmällä oppilasmäärällä; 4 hyväksyy yksittäiset muutokset koulujen työaikoihin lukuvuoden aikana; 5 hyväksyy opetussuunnitelmaan pohjautuvat yksikkökohtaiset suunnitelmat sekä niiden arvioinnit; 6 ottaa oppilaat lisäopetukseen; 7 päättää oppilaan erityisestä tuesta, milloin asiaan on huoltajan suostumus; 8 päättää oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta, kun siihen on huoltajan suostumus; 9 hyväksyy oppilaan opiskelun järjestämisen poikkeuksellisesti (PL 18); 10 valitsee peruskoulujen vararehtorit enintään viiden vuoden määräajaksi ja lukion apulaisrehtorin toistaiseksi rehtoria ja opettajakuntaa kuultuaan; 11 määrää peruskoulun ja lukion opettajanviran haltijoiden toimipaikat; 12 nimeää peruskoulun ohjaavat opettajat; 13 päättää virkaehtosopimuksen mukaisten kuntakohtaisten lisätehtävien erilliskorvauksista; 14 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta; 15 määrää ylioppilastutkinnosta vastaavan henkilön lukion rehtorin ollessa estyneenä. Tukipalvelupäällikkö 1 päättää perusopetuksen avustajaresurssista ja varhaiskasvatuksen erityisavustajaresurssista; 2 päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista; 3 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta; 4 vahvistaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kerhomaksut. Peruskoulun rehtori Rehtorilla tarkoitetaan rehtorin viran haltijaa sekä opettajan viran haltijaa, jolle on määrätty koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävät: 1 päättää koulun oppilaaksi otosta ja toteaa koulusta eroamiset; 2 [Kumottu] 3 päättää koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin; 4 päättää oppilaan koulunkäynnin jatkamisesta oppivelvollisuusiän saavuttamisen jälkeen; 5 päättää ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta lautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 6 päättää valitun aineen muuttamisesta toiseksi oppilaan huoltajaa ja ao. aineiden opettajia kuultuaan; 7 vapauttaa oppilaan koulunkäynnistä lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti; 8 antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen; 9 päättää koulun työjärjestyksestä, luokanvalvojista sekä opettajille erikseen määrättävistä tehtävistä; 10 määrää oppilaskuntaa kuultuaan oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan ja hänen sijaisensa;

8 8 11 päättää oppikirjoista ja niihin rinnastettavista oppimateriaaleista asianomaisen opettajan esityksestä; 12 päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta; 13 päättää tuntiopettajan ottamisesta; 14 nimeää oppivelvollisuuden edistymistä tutkivat opettajat; 15 päättää opetusharjoittelijan ottamisesta asianomaista opettajaa kuultuaan; 16 antaa todistuksen opetushenkilöstölle tehtävän hoidosta; 17 myöntää luvan oppilaitoskiinteistön tai -huoneiston käyttöön lautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 18 tekee vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta päätöksen huoltajan hakemuksesta. Lukion rehtori 1 ottaa opiskelijat ja toteaa lukiosta eroamiset; 2 päättää opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä; 3 päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta; 4 antaa luvan lukion suoritusajan pidennykseen; 5 myöntää vapautuksen opiskelusta; 6 antaa luvan suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta; 7 antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen; 8 päättää tarvittaessa lukion oppikirjan valinnasta; 9 päättää opiskelun julkisuuden rajoittamisesta; 10 päättää koulun työjärjestyksestä sekä opettajille erikseen määrättävistä tehtävistä; 11 päättää tuntiopettajan ottamisesta; 12 päättää opetusharjoittelijan ottamisesta asianomaista opettajaa kuultuaan; 13 antaa todistuksen opetushenkilöstölle tehtävän hoidosta; 14 myöntää luvan oppilaitoskiinteistön tai -huoneiston käyttöön lautakunnan antamien ohjeiden mukaan. Nuorisotoimenpäällikkö 1 päättää nuorisotoimen kohdeavustuksista lautakunnan ohjeiden mukaan; 2 päättää toimintakeskus Harjulan tilojen käyttövuoroista sekä Harjulan tilojen, välineiden ja laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 3 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta; 4 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosalueensa aukiolo- ja työaikoihin; Kulttuuripäällikkö 1 päättää kulttuuritoimen kohdeavustuksista lautakunnan ohjeiden mukaan; 2 päättää alkoholin myyntihinnoista toimialansa tilaisuuksissa; 3 päättää tulosalueensa osalta tutkimusluvan antamisesta. Kirjastotoimenjohtaja 1 päättää kirjaston hallintaan kuuluvien tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja kokoelmiin kuuluvan aineiston luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 2 päättää kirjastopalvelujen osalta tutkimusluvan antamisesta; 3 hyväksyy yksittäiset muutokset kirjastopalvelujen aukiolo- ja työaikoihin; 4 antaa todistuksen kirjastopalvelujen henkilöstölle tehtävän hoidosta; 5 valitsee kirjastopalvelujen henkilöstön;

9 6 toimii kulttuuripäällikön sijaisena. 9 Kirjastonjohtaja 1 oman yksikön käyttösuunnitelmat ja niihin perustuva toiminnan järjestäminen; 2 oman yksikön tuloskertomukset; 3 hankinnat ja ostopalvelut myönnettyjen osamäärärahojen ja kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa; 4 vuosiloman myöntäminen yksikkönsä henkilöstölle; 5 virkamatkamääräyksen antaminen; 6 työvuorot, ilta-, yö-, lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityö sekä varallaolo sekä niistä maksettavat korvaukset henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaan; 7 koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen ajalta myönnettävät edut henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaisesti. Kulttuuripalvelujen toimistosihteeri 1 päättää nuoriso- ja kulttuuritoimen hallintaan kuuluvien tilojen ja alueiden käyttövuoroista ja välineiden käytöstä, toimintakeskus Harjulan tiloja ja välineitä lukuun ottamatta Hiiden Opiston rehtori 1 hyväksyy työvuoden toimintasuunnitelman ja opettajien työnjaon; 2 päättää Hiiden Opiston hallintaan kuuluvien tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 3 ottaa Hiiden Opiston tuntiopettajat; 4 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin; 5 antaa todistuksen Hiiden Opiston henkilöstölle tehtävän hoidosta; Musiikkiopiston rehtori 1 päättää oppilaiden ottamisesta musiikkiopistoon, todistusten antamisesta sekä oppilaiden oikeudesta jatkaa opintoja; 2 päättää kurinpitoasioissa opiskelijalle annettavasta varoituksesta opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuultuaan ja tehdä lautakunnalle esitys opiskelijan määräaikaiseksi erottamiseksi; 3 päättää vapaaoppilaspaikoista ja maksualennuksista lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaan; 4 ottaa musiikkiopiston tuntiopettajat; 5 hyväksyy työvuoden toimintasuunnitelman ja opettajien työnjaon; 6 päättää musiikkiopiston hallintaan kuuluvien paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 7 päättää musiikkioppilaitoksen oppilaiden stipendeistä ja avustuksista lautakunnan antamien ohjeiden mukaan; 8 päättää koulutyön aloittamisajankohdasta ja lukuvuoden vapaapäivistä; 9 antaa todistuksen musiikkiopiston henkilöstölle tehtävän hoidosta; 10 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin. Museonjohtaja

10 10 1 päättää museotoimen hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 2 päättää museotoimen kohdeavustuksista lautakunnan ohjeiden mukaan; 3 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin; 4 antaa todistuksen museohenkilöstölle tehtävän hoidosta. Kaupunginorkesterin intendentti 1 päättää orkesterin hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 2 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin; 3 antaa todistuksen orkesterin henkilöstölle tehtävän hoidosta; Teatterin johtaja/ohjaaja 1 päättää teatterin hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön; 2 hyväksyy yksittäiset muutokset tulosyksikkönsä aukiolo- ja työaikoihin. 3 antaa todistuksen teatterin henkilöstölle tehtävän hoidosta; 5 luku YHTEISTOIMINTA 10 Toimielimen ja viranhaltijoiden yhteistoiminta Toimielimen puheenjohtajan kutsusta ja puheenjohdolla järjestetään vähintään kerran vuodessa lautakunnan jäsenten sekä asioiden valmisteluun ja päätösten täytäntöönpanoon osallistuvien viranhaltijoiden yhteisneuvottelu, jossa käsitellään toiminnan kehittämiseen, johtamiseen ja tulosten arviointiin liittyviä asioita.

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2 2. luku KUNNAN SIVISTYSTOIMEN YKSIKÖT...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2017 Nro 26 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.2017) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointipalveluita ohjataan ensisijaisesti

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen toimintasääntö

Sivistyskeskuksen toimintasääntö Sivistyskeskuksen toimintasääntö kasv 18.4.2017 26, liite 1 kultt liik nuor Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Johtoryhmän tehtävät... 1 3 Viranhaltijoiden päätösvalta keskuksessa ja tulosalueella...

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI 13.6.2012 OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 13.6.2012 39 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.2.2010 8. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa 12.10.2009 alkaen A KIRKKONUMMEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA... 1 1. Toimialan toiminta-ajatus...1

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 135 16.12.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 269/02.02.00/2015 KOPLK 16.12.2015 135 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2015

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ LIITE 3, Sivistyslautakunta 28.1.2015 8 SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimi kehittää ja ylläpitää varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikapalveluita sekä tekee

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella Koulutuslautakunta 40 15.08.2017 Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella 2017-2021 50/00.02.01/2017 Koulutuslautakunta 15.08.2017 40 Iitin kunnan uusi hallintosääntö

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen tarkoituksena on luoda korkean elämisen laadun takaamiseksi edellytykset kuhmolaisten henkiselle kasvulle ja kehittymiselle

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö

Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö 1 (12) Oheismateriaali / koultk 21.10.2014 65 Ylöjärven kaupunki Koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan sekä sivistysosaston johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt X.X.2014 Voimaantulo 01.01.2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen tehtävänä on kehittää, suunnitella ja järjestää

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla on jaosto.

Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla on jaosto. Oheismateriaali / sivltk 15.11.2016 98 Sivistyslautakunta 93 Sivistyslautakunta ja lautakunnan jaosto 94 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus KOKEMÄEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.12.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Toimiala Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetushallintoa varten kaupungissa

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 1 SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 Sisällysluettelo 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ... 3 3. OPPILAITOKSET... 3

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 20.12.2004 53 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: Valtuusto 27.8.2007 41 Voimaantulo: 1.1.2008 Muutos: Valtuusto 19.5.2008 32 Voimaantulo: 1.6.2008

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 4 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.12.2013) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 8 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.6.2014) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 1.12.2009, liite 2 Kunnanhallitus 7.12.2009 189 Kunnanvaltuusto 15.12.2009 72 Kunnanvaltuusto 13.9.2011 33 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Sivistyslautakunnassa 7.4.2011 Käsitelty Kunnanhallituksessa 2.5.2011 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 6.6.2011 Voimaantulo 1.6.2011 TOHMAJÄRVEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1.1.2006 LUKIEN Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.12.2005 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.3.2006 Kasvatus- ja opetustoimi 14.3.2006 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN... 2 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.11.2015 48 1. LUKU TOIMIALA Kajaanin kaupungin sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja nuorisopalveluista

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 103 1. LUKU TOIMIALA 1 Toiminta-ajatus Kajaanin kaupungin sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen,

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2016 Nro 6

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2016 Nro 6 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 6 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 23.2.2016, voimaan 1.3.2016) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot