SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt , 28 - Tulee voimaan TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia kouluttautumiseen, harrastuksiin ja luovaan itsensä kehittämiseen sekä tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja. 2 SIVISTYSTOIMEN TOIMIELIMET, NIIDEN TEHTÄVÄALUEET, JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY A. Sivistyslautakunta Lautakunnan tehtäväalueina ovat: 1. varhaiskasvatus, joka sisältää päivähoidon ja esiopetuksen 2. peruskoulutus 3. toisen asteen koulutus 4. aikuiskoulutus 5. taiteen perusopetus 6. kirjastopalvelut 7. kulttuuripalvelut 8. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja sekä varhaiskasvatusjohtaja omaa toimialaa koskevissa asioissa.

2 2 B. Nuoriso- ja liikuntalautakunta Lautakunnan tehtäväalueina ovat: 1. liikuntatyö 2. nuorisotyö 3. vapaa-aikapalvelut Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Esittelijöinä toimivat vapaa-aikatoimenjohtaja ja nuorisosihteeri kumpikin oman toimialansa osalta. C. Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunta Johtokunnan tehtäväalueina ovat: 1. lukiokoulutus 2. aikuiskoulutus 3. taiteen perusopetus Johtokunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Esittelijöinä toimivat lukion ja Ilmajoki-opiston rehtorit oman oppilaitoksensa osalta. D. Peruskoulujen johtokunnat Johtokuntien tehtäväalueena on yleissivistävä peruskoulutus. Johtokunta vastaa koulun kasvatuksen ja opetuksen kehittämisestä, koulun sisäisestä, kodin ja koulun sekä koulun ja ympäröivän muun yhteiskunnan välisestä yhteistyöstä sekä työrauhan ylläpitämisestä. Kullakin koululla on oma tai useamman koulun yhteinen johtokunta, johon valitaan viisi (5) jäsentä. Jaakko Ilkan koulun johtokunnassa on kuitenkin seitsemän (7) jäsentä. Esittelijänä toimii koulun johtaja/rehtori. Mikäli useammalla koululla on yhteinen johtokunta, sivistyslautakunta määrää johtokunnalle esittelijän. E. Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuusto toimii nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa. Nuorisovaltuuston tehtäväalueita ovat edesauttaa nuorten tarpeiden

3 välittymistä kunnan päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi tehdä nuorille tunnetuksi kunnan toimintaa ja palveluja. Nuorisovaltuuston valintaa ja toimintaperiaatteita koskevat ohjeet sisältyvät valtuuston päätökseen , 7. Nuorisovaltuustossa on viisitoista (15) jäsentä. Esittelijänä toimii puheenjohtaja. 3 3 LAUTAKUNTIEN / JOHTOKUNTIEN RATKAISUVALTA A. Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta 1. päättää perusopetuslain mukaisten opetussuunnitelmien hyväksymisestä 2. päättää päiväkotien esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman (työsuunnitelma) hyväksymisestä 3. päättää lukuvuoden työpäivistä 4. päättää peruskoulun palkattujen tuntien sijoittamisesta eri kouluihin 5. päättää peruskoulun opetuskokeiluihin osallistumisesta 6. päättää peruskoulussa erikseen toimeenpantavasta itsearvioinnista 7. päättää vakinaisen sivistystoimen henkilöstön valinnasta 8. päättää peruskoulun johtajan/varajohtajan tehtävien hoidon määräämisestä opettajanviran haltijalle tai tehtävien poisottamisesta 9. päättää perusopetuslaissa mainittujen ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta 10. päättää luvan myöntämisestä koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä myöhemmin tai aikaisemmin 11. päättää esioppilaan ja kyläkoulun oppilaan opetuksen erityisestä tuesta ja tuen järjestämisen lopettamisesta, jos toimenpiteestä ei ole löytynyt yhteistä näkemystä oppilashuoltoväen ja huoltajan kanssa 12. päättää koulukuljetuksen ja saattoavustuksen myöntämisperusteista peruskoulun oppilaille ja esioppilaille 13. päättää koulutilojen käyttömaksuista kunnanvaltuuston määrittelemät yleiset perusteet huomioon ottaen 14. päättää kirjaston sijainnista sekä kotipalvelujen ja asiakaskuljetusten järjestämisestä

4 4 15. päättää järjestämiensä kirjasto- ja tietopalvelujen arvioinnista 16. päättää kirjaston käyttösäännöistä 17. päättää kirjastossa perittävistä maksuista 18. päättää perusteet, miten kulttuuritoiminnan tukemiseen varatut määrärahat jaetaan 19. päättää perusteet, joiden mukaan kulttuuritoimen kokoelmia täydennetään 20. päättää luottamushenkilöiden koulutuksesta 21. päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksymisestä 22. päättää avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan ja päivähoidon maksuperusteista B. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan ratkaisuvalta 1. päättää hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden käyttöperiaatteista ja järjestyssäännöistä 2. päättää hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden sekä tuottamiensa palveluiden käytöstä perittävistä maksuista kunnanvaltuuston hyväksymät yleiset perusteet huomioon ottaen, jos kunnanhallitus on antanut hallintosäännössä tarkoitetun mahdollisuuden siihen 3. päättää harkinnanvaraisten stipendien jakamisesta, avustusten jakoperusteista sekä liikuntatoimen palkitsemissäännöstä 4. päättää nuoriso- ja liikuntatoimen vakinaisen, työsuhteessa olevan henkilöstön valinnasta C. Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunnan ratkaisuvalta 1. päättää opetuskokeiluihin osallistumisesta 2. päättää lukion opetussuunnitelmien ja kansalaisopiston toimintasuunnitelman hyväksymisestä 3. päättää lukion opetussuunnitelmaan perustuvan vuosittaisen suunnitelman (työsuunnitelma) hyväksymisestä 4. päättää lukion palkattujen tuntien määrästä 5. päättää erikseen toimeenpantavasta itsearvioinnista 6. päättää itsearviointikohteista

5 5 7. päättää apulaisrehtorin / vararehtorin tehtävien hoidon määräämisestä opettajanviran haltijalle tai tehtävien pois ottamisesta 8. päättää lukion opiskelijan erottamisesta määräajaksi 9. päättää opintomaksuista kunnanvaltuuston hyväksyminen yleisten perusteiden pohjalta 10. päättää järjestyssäännöistä D. Jaakko Ilkan koulun johtokunnan ratkaisuvalta 1. päättää opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman työsuunnitelman) hyväksymisestä 2. päättää itsearviointikohteista 3. päättää apulaisrehtorin/vararehtorin tehtävien hoidon määräämisestä opettajanviranhaltijalle tai tehtävien pois ottamisesta 4. päättää luokanvalvojien määräämisestä 5. päättää oppilaan erityisestä tuesta, jos toimenpiteestä ei ole löytynyt yhteistä näkemystä oppilashuoltoväen ja huoltajan kanssa 6. päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18 ) 7. päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta 8. päättää koulun järjestyssäännöistä E. Peruskoulun kyläkoulujen johtokuntien ratkaisuvalta 1. päättää koulun opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman (työsuunnitelma) hyväksymisestä 2. päättää itsearviointikohteista 3. päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18 ) 4. päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta 5. päättää koulun järjestyssäännöistä

6 6 4 VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA A. Sivistystoimenjohtajan ratkaisuvalta 1. päättää harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä kyläkoulun opettajanviranhaltijalle sekä sijaisen ottamisesta 2. päättää virkaehtosopimuksen mukaisen virkavapauden myöntämisestä sekä sijaisen määräämisestä kyläkoulun opettajanviranhaltijalle, ellei ole siirtänyt tehtävää alaiselleen viranhaltijalle 3. päättää opettajanviran väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan ottamisesta kyläkoulussa sekä koulunkäynninohjaajan ottamisesta peruskoulussa 4. päättää virkavalinnan vahvistamisesta vakinaisten osalta peruskoulussa ja määräaikaisten osalta kyläkouluissa 5. päättää palvelulisien ja määrävuosikorotusten myöntämisestä peruskoulun ja lukion opettajan- ja rehtorinviranhaltijalle 6. päättää sivistystoimen alaisen henkilöstön virkasuhteen päättymisen toteamisesta säädösten tai VES:n mukaisissa eronpyyntö- ja kuolemantapauksissa 7. päättää varhaiskasvatusjohtajan, peruskoulun, lukion ja Ilmajoki-opiston rehtoreiden ja kyläkoulujen opettajien sekä peruskoulun muun kuin opetushenkilöstön koulutuksesta 8. päättää peruskoulun ja esiopetuksen koulukuljetusten ja saattoavustusten myöntämisestä sivistyslautakunnan hyväksymien perusteiden pohjalta 9. päättää oppilaan oikeudesta käydä koulua muussa kuin lähikoulussa sivistyslautakunnan hyväksymien perusteiden pohjalta 10. päättää esioppilaan ja kyläkoulun oppilaan opetuksen erityisen tuen antamisesta ja pidennetystä oppivelvollisuudesta huoltajan tahdon mukaisesti 11. päättää oppilaan ottamisesta esiopetukseen 12. päättää useampaa alaistansa yksikköä koskevan tutkimusluvan myöntämisestä, muutoin ko. yksikön johtaja päättää asiasta 13. päättää maksusitoumuksen antamisesta selvien lakisääteisten asioiden osalta

7 7 B. Ilmajoki-opiston rehtorin ratkaisuvalta 1. päättää toimintasuunnitelmaan perustuvan vuosittaisen työsuunnitelman hyväksymisestä 2. päättää opiskelijoiden ottamisesta 3. päättää tilojen luovuttamisesta muuhun käyttöön 4. päättää alaistensa koulutuksesta C. Kirjastotoimenjohtajan ratkaisuvalta 1. päättää kirjaston ja kulttuuritoimen hallinnassa olevien tilojen ja irtaimiston käytöstä 2. päättää kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä 3. päättää stipendien ja avustusten jakamisesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti 4. päättää taidenäyttelyjen näytteilleasettajien hyväksymisestä ja järjestettävistä kutsunäyttelyistä 5. päättää alaistensa koulutuksesta D. Vapaa-aikatoimenjohtajan ratkaisuvalta 1. päättää liikuntatoimen hallinnassa olevien tilojen aukioloajoista sekä tilojen, alueiden ja liikuntatoimen irtaimiston käytöstä 2. päättää avustusten jakamisesta lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti 3. päättää alaistensa koulutuksesta E. Nuorisosihteerin ratkaisuvalta 1. päättää nuorisotoimen hallinnassa olevien alueiden, tilojen ja irtaimiston käytöstä 2. päättää avustusten jakamisesta lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti 3. päättää alaistensa koulutuksesta F. Lukion rehtorin ratkaisuvalta 1. päättää yhdessä opettajien kanssa käytettävistä oppikirjoista

8 8 2. päättää opiskelijaksi ottamisen perusteista ja opiskelijoiden valinnasta 3. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta 4. päättää antaa opiskelijalle luvan suorittaa lukion opintoja opetukseen osallistumatta 5. päättää opiskelijan vapauttamisesta opiskelusta, ellei ole siirtänyt tehtävää ryhmänohjaajalle 6. päättää pidennyksen myöntämisestä opiskelijalle lukion suoritusaikaan perustellusta syystä 7. päättää opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä 8. päättää opiskelijan eronneeksi toteamisesta 9. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle 10. päättää rajoituksesta päästä seuraamaan opetusta perustellusta syystä 11. päättää opetusharjoittelijan ottamisesta 12. päättää tilojen luovuttamisesta muuhun kuin koulukäyttöön 13. päättää alaistensa koulutuksesta G. Peruskoulun johtajien / rehtorien ratkaisuvalta 1. Johtaja toimii perusopetuslain tarkoittamana toiminnasta vastaavana rehtorina. 2. päättää yhdessä opettajien kanssa käytettävistä oppikirjoista 3. päättää valinnaisaineen tai oppimäärän vaihtamisesta 4. päättää muun kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan vapauttamisesta oppimäärän tai jonkin aineen opiskelusta 5. päättää Jaakko Ilkan koulun oppilaan erityisestä tuesta ja tuen järjestämisen lopettamisesta huoltajan tahdon mukaisesti 6. myöntää peruskoulun oppilaalle tilapäisen vapautuksen koulunkäynnistä, ellei ole siirtänyt tehtävää alaiselleen viranhaltijalle 7. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle 8. määrää tutkivan opettajan kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymisen seurantaa varten ja päättää valvonnan järjestämistavasta 9. päättää muun kuin peruskoulun oppilaan suorittaman tutkinnon vas-

9 9 taanottamisesta yhdessä opettajan kanssa 10. päättää rajoituksesta päästä seuraamaan opetusta perustellusta syystä 11. päättää opetusharjoittelijan ottamisesta kouluun 12. päättää koulukiinteistön ja kaluston luovuttamisesta muuhun kuin koulukäyttöön 13. päättää oppilaan joustavasta perusopetuksesta ja sen päättymisestä ennen perusopetuksen päättymistä H. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori-ohjaajan ratkaisuvalta 1. päättää hallintosäännön 8-10 :ien mukaisista henkilöstöasioista alaistensa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien osalta 2. päättää oppilaan ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan 3. päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävistä maksuista sivistyslautakunnan hyväksymien maksuperusteiden pohjalta I. Varhaiskasvatusjohtajan ratkaisuvalta 1. päättää päivähoitopaikkojen täyttämisestä koko päivähoidon vastuualueella, ellei ole delegoinut päätösvaltaa päiväkotien johtajille, perhepäivähoidon ohjaajille tai aluejohtajalle 2. päättää määräaikaisen henkilökohtaisen avustajan ja ryhmäavustajan ottamisesta päivähoidon vastuualueella 3. päättää määräaikaisen henkilökunnan valinnasta välittömien alaistensa osalta 4. päättää vakinaisen henkilöstön valinnan vahvistamisesta varhaiskasvatuksen vastuualueella 5. päättää määräaikaisen henkilöstön valinnan vahvistamisesta välittömien alaistensa osalta 6. päättää henkilökunnan, mukaan lukien aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori, käytöstä varhaiskasvatuksen vastuualueella 7. hyväksyy koulutussuunnitelmat ja tekee koulutuspäätökset välittömien alaistensa osalta 8. päättää päivähoitomaksuista sivistyslautakunnan hyväksymien maksuperusteiden pohjalta

10 9. koordinoi sivistystoimen avustaja- ja koulunkäynninohjaaja-yhteistyötä J. Aluejohtajan ratkaisuvalta 1. Päättää alueensa päivähoitopaikkojen täyttämisestä 2. päättää alaistensa koulutuksesta alueellaan 3. päättää määräaikaisen henkilökunnan valinnasta alaistensa osalta alueellaan 4. päättää määräaikaisen henkilökunnan valinnan vahvistamisesta alaistensa osalta alueellaan 10 K. Päiväkodinjohtajien ja perhepäivähoidonohjaajien ratkaisuvalta 1. päättää alueensa ja yksikkönsä päivähoitopaikkojen täyttämisestä varhaiskasvatusjohtajan delegoiman päätösvallan puitteissa niillä alueilla, millä aluejohtajaa ei ole 2. päättää määräaikaisen henkilökunnan valinnasta alaistensa osalta 3. päättää määräaikaisen henkilökunnan valinnan vahvistamisesta alaistensa osalta 4. päättää alaistensa koulutuksesta 5 LÄSNÄOLO-OIKEUS Sivistystoimenjohtajalla ja sivistyslautakunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistystoimen lauta- ja johtokuntien kokouksissa. 6 VOIMAANTULO JA ENTISTEN SÄÄNNÖSTEN KUMOAMINEN Tämä johtosääntö tulee voimaan ja sillä kumotaan sivistystoimen päävastuualueen johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.