Vuoden 2014 kaupunginstrategian yhdeksi tavoitteeksi on ase tet tu kahden tai kolmen kokoluokaltaan merkittävän pää tök sen vaikuttavuuden arviointi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2014 kaupunginstrategian yhdeksi tavoitteeksi on ase tet tu kahden tai kolmen kokoluokaltaan merkittävän pää tök sen vaikuttavuuden arviointi."

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus ten vaikutusten arviointi 370/05.051/2013 KOULTK 66 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Vuoden 2014 kaupunginstrategian yhdeksi tavoitteeksi on ase tet tu kahden tai kolmen kokoluokaltaan merkittävän pää tök sen vaikuttavuuden arviointi. Arvioinnin kohteet nimettiin keväällä kaupungin joh to ryh mäs sä. Sivistysosastolla arviointi päätettiin kohdistaa kou lu tus kes kus Valon perustamiseen. Tämä linjaus on erittäin pe rus tel tu, sillä koulutuskeskus Valon saamiseen liittyvä pää tök sen te ko pro ses si on ollut julkisen palvelusektorin osal ta yksi Ylöjärven lähihistorian merkittävimpiä. Vaikuttavuuden arvioinnissa on käytetty alla olevaa tau luk ko muo toista työkalua, joka jäsentää ja ohjaa arviointityötä. It se arviointiprosessi tapahtuu kaksivaiheisesti: 1. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. pää tök sel lä ollut alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun). 2. Tämän jälkeen toisessa vaiheessa arvioidaan lyhyesti sa nal li sesti ne kohteet, joiden osalta on ensimmäisessä vai hees sa todettu olevan vaikutuksia. Alla olevan taulukko-työkalun avulla arvioinnin ovat omalta osal taan jo tehneet Ylöjärven lukion edustajat ja si vis tys joh ta ja. Kokouksessa varataan aikaa siten, että koulutuslautakunta työs tää oman osuutensa arviointiin. Käytännössä tämä ta pah tuu täydentämällä jo nyt taulukossa olevia huomioita. Symbolien merkitykset: = on ollut vaikutusta = on ollut merkittävää vaikutusta Koulutuskeskus Valon perustaminen: Kuntalaisvaikutukset Terveys ja hyvinvointi Uudet koulutilat ovat viihtyisät. Van-

2 Yhdenvertaisuus ja osal li suus Työllisyys ja työelämä Tietoyhteiskuntataidot Turvallisuus (ml. tie totur va) Palvelujen taso, kat tavuus ja saatavuus hois sa tiloissa oli mm. si sä il ma ongel mia puutteellisen il man vaih to järjes tel män takia. Lisäopetus, lukio-opetus ja am ma tilli nen opetus toi mi vat fyysisesti saman katon alla. Ammatillista koulutusta on voitu tuoda lä hem mäk si työpaikkoja. Lukiolla on korkea profiili tie to tekniik kaa hyödyntävänä op pi lai tok sena. Fyysinen toimintaympäristö entistä tur val li sem pi. Puitteet ovat uudet ja resurssit kasva neet (mm. oppilaspaikat, opis ke luhuol to, oppilaitoskirjasto). Am ma til linen koulutus on saatu ylöjärveläisille nuo ril le lähipalveluksi. Lisäopetuksen sijoittuminen Valoon mah dol lis taa opiskelijoiden jous tavien koulumuotojen kokeilemisen. Ympäristövaikutukset Ihmisten elinolot, terveys ja viih ty vyys Maaperä, luonnon moni muo toi suus, ilmasto Maisema, kau pun ki kuva,kult tuu ri pe rin tö Fyysinen työympäristö en tis tä tur valli sem pi ja viih tyi säm pi sekä moderni. Koulutuskeskus Valo on ark ki teh tuuril taan kor kea ta soi nen. Henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset Organisaatioiden kes kinäi set toi mi val ta muutok set Uudenlaiset palvelujen tuot ta mis ta vat (esim. tilaaja-tuottajamalli, palve lusete lin käyttö jne.) Organisaation tehtävien mää rä, laatu tai menettelytavat Perustettu Ylöjärven kaupungin ja Tre dun yhteinen Valon yh teis toi mintaa ohjaava ohjausryhmä. Ylötehdas, ulkoistettu ruo ka huol to ja vah ti mes ta ri pal ve lut, 2. asteen ns. kak sois- ja kol mois tut kin not, am matil li nen ai kuis kou lu tus Yhteistoiminta Tredun kanssa se kä ul kois ten toimijoiden kans sa.

3 Henkilöstön määrä, ase ma ja osal li suus Organisaation ra portoin ti-, tie dot ta mis- ja selvitysvelvoitteet ja muut uu det hallinnolliset tehtävät Henkilöstön määrä on kas va nut huomat ta vas ti, am mat ti ni mik kei den luku mää rä mo ni puo lis tu nut. Uudistunut markkinointi kou lu tus keskuk se na, yhteistoiminta eri tahojen kans sa, yhteistoimintasopimukset. Taloudelliset vai kutuk set Hankinta- tai in ves tointi kus tan nuk set sekä henkilöstön palk kauskus tan nuk set Väestöryhmien ja ko tita louk sien asema ja käyttäytyminen Yritysten toiminta, niiden vä li nen kilpailu ja kansainvälinen kil pai luky ky ja mark ki noi den toimivuus Kunnallistalouden yh teisö jen ra hoi tus, voi mava ro jen jako, työllisyys ja tuot tavuus Palvelutuotannon muutos Kasvaneet (henkilökunta) Opiskelijamäärä kasvanut Koulutuskeskus tukee sekä vä lit tömäs ti että välillisesti pai kal lis ten yritys ten toi min taa. Kunta panostaa voimavaroja kou lutus kes kus Valon ke hit tä mi seen edelleen. Ns. kaksois- ja kolmoistutkinnot. Lisätiedot Matti Hursti, p , Sivistysjohtaja ehdottaa: Koulutuslautakunta täydentää edellä selosteosassa olevaan taulukkoon oman arviointiosuutensa ja päättää lähettää sen edel leen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. KAUPHALL PERLTK 133 Johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto Viljakkalan terveysasema muutettiin lähipalvelupisteeksi Päätöksen takana on Ylöjärven kaupungin valtuuston päätös, jonka takana on laajempi kuntatalouden vaikea tilanne. Viljakkalan terveysaseman muutoksella lähipalvelupisteeksi haettiin noin

4 euron säästöä.suoraa säästöä saavutettiin yhden terveyskeskusavustajan palkkakustannusten verran. Jatkossa terveysaseman tilojen osittainen muutos jaksohoitoa tarjoaviksi palveluasuntopaikoiksi tuo Elokaaren palvelukeskukseen toiminnallista tehokkuutta ja kyseisten tilojen vuokra siirtyy pois Terveyskeskuspalveluiden kustannuksista. Nykyisellään koko Viljakkalan lähipalvelupisteen vuokra on vuodessa. Tästä tulee yksittäisille vastaanottokäynneille huomattavat kustannusten vyörytykset. Henkilökunnassa esiintyi odotetusti muutosvastarintaa, etenkin suunterveydenhuollossa. Vastaavasti lääkäripalveluista esitettiin toiveita toiminnan keskittämiselle jo ennen terveysaseman profiilin muutosta. Kokonaisuudessaan Viljakkalan muutos palvelupisteeksi sujui yllättävänkin kitkattomasti. Terveyskeskuksen henkilökunta ei ole saanut kuin yksittäisiä kielteisiä palautteita muutoksesta. Myös henkilökunta on kokenut muutoksen suurelta osin positiivisena. Viljakkalan terveysasema oli äärettömän haavoittuva yksikkö, koska kaikkia ammattikunnan edustajia oli vain yksi kutakin. Nykyisellään yksittäinen työntekijän lyhyt poissaolo on huomattavasti helpompi paikata ja työntekijöiden konsultaatiomahdollisuudet ja vertaistuki ovat parantuneet oleellisesti. Syyskuuhun 2014 mennessä 243 Viljakkalalaista oli käyttänyt hyväkseen mahdollisuutta vaihtaa terveysasemaa myös oman kotikunnan rajojen ulkopuolelle. Valtaosa vaihtajista vaihtoi terveysasemakseen Hämeenkyrön terveyskeskuksen. Viljakkalan terveysaseman muutos lähipalvelupisteeksi on varmasti osaltaan kiihdyttänyt tätä siirtymistä. Valinnan vapaus ei koske edelleenkään kotihoitoa, eikä terveyskeskussairaalassa annettua hoitoa. Hämeenkyrön kanssa on kuitenkin sovittu, että heillä voidaan resurssien puitteissa hoitaa myös Ylöjärveläisiä terveyskeskussairaalassa. Tätä mahdollisuutta on käytetty kuluvan vuoden aikana joitakin kertoja. Ylöjärven kaupunki hankkii kaikki lääkkeensä PSHP:n keskusapteekista. Täten Viljakkalan apteekin käyttäjät ovat yksityisasiakkaita, ja heillä on vapaa oikeus valita haluamansa apteekki. Ylöjärvellä toimitetaan jokseenkin kaikki reseptilääkkeet sähköisellä reseptillä. ValtakunnallisestI on arvioitu, että sähköinen resepti suosii suurien kauppakeskusten apteekkeja pienten sivuapteekkien kustannuksella Viljakkalan lähipalvelupisteessä käydyssä seurantapalaverissa arvioitiin, että yksikään potilasasia ei ole jäänyt

5 hoitamatta tai viivästynyt kohtuuttomasti profiilimuutoksen seurauksena. Kaikki terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat ovat tulleet hoidetuksi ajallaan. Lisäksi moni omahoitoinen, ei terveydenhoidollinen tai hyvin matalankynnyksen vastaanottokäynti on jäänyt pois. Lisäksi arvioitiin, että sairaanhoitajan vastaanoton kuormitus Viljakkalan lähipäivänä on tasaantunut vuoden edetessä. Aluksi kysyntää oli ruuhkaksi asti. Vastaavasti lääkärin lähipäivän ajat on saatu hyvin täytettyä ja palvelu on vastannut ennakko-odotuksia. Hankalasti liikkumaan pääsevät ovat saaneet ajan lähipalvelupäivästä. Arkiston siirtoa pääterveysasemalle tulee harkita jatkossa vakavasti. Lisäksi asialliset kulkuyhteydet esim palvelubussin muodossa tulisi varmistaa. Oheismateriaali - päätösten vaikutusten arviointi Lisätiedot johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto, p , Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi johtava ylilääkäri Jussi Saarniston esittämän vaikutusten arvioinnin koskien Viljakkalan terveysaseman muuttamista lähipalvelupisteeksi ja antaa oman arvionsa asiasta sekä lähettää näin syntyvän vaikutustenarviointilomakkeen edelleen kaupungin hallituk- selle tiedoksi. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. KAUPHALL Oheismateriaali - päätösten vaikutusten arviointi / Viljakkalan terveysasema Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus merkitsee Koulutuskeskus Valon perustamista ja Viljakkalan terveysaseman muuttamista lähipalvelupisteeksi koskevien päätösten vaikutusten arvioinnit tiedoksi. Hyväksyttiin.

Päätösten vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten arviointi Arvioinnin kohde: Viljakkalan terveysaseman muuttaminen palvelupisteeksi Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. päätöksellä ollut alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun).

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Hallitus Aika klo 08:00-09:45 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 153 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 154 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot