TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA"

Transkriptio

1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA YTHS on valtakunnallinen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa tarjoava organisaatio, jolla on toimintaa 15 paikkakunnalla. Toiminta on kuitenkin parhaillaan laajentumassa, joten uusia paikkakuntia saattaa sopimuskauden aikana tulla mukaan toimintaan. Näiden uusien paikkakuntien huomioimisesta ks. kohta 4.3 YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne laboratoriopalveluiden ostosta. 1. Hankinnan kuvaus Hankinnassa on kyse YTHS:n toiminnassa tarvittavien sellaisten laboratoriopalveluiden ostosta, joita YTHS ei itse analysoi ja konsultaatiotuesta hankittuihin palveluihin ja omaan mikrobiologian työskentelyyn. Mikäli myöhemmin tässä asiakirjassa (kohta 9) kuvattua kokonaistarjousta ei saada, voidaan hankinnat jakaa useamman tarjoajan kesken. YTHS:n toiminta jakautuu useille paikkakunnille, joiden paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suurestikin, joten YTHS varaa mahdollisuuden hankkia yksittäisiä tutkimuksia tai tutkimusnimikkeitä paikallisesti mikäli näin saadaan vastausnopeus tämän hankinnan mahdollistamaa nopeutta paremmaksi. Papa-tutkimuksia YTHS tekee nyt osittain myös omana toimintanaan ( lasien skriinaus ja osa lääkärin lausunnoista), mutta riittämättömän oman kapasiteetin vuoksi tarjouksia pyydetään tällaisen menettelyn jatkamiseksi sekä näytelasien prosessoinnista skriinausta ja lausuntoa varten että lääkärin lausunnosta osasta näytteitä. Vaihtoehtoisesti pyydetään myös tarjous normaalista täydellisestä Papa-tutkimuksesta lausuntoineen. Liitteessä 1 on lueteltu YTHS:n toimipisteet, joita tarjouspyyntö sopimuksentekohetkellä koskee. 2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä ja hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on ilmoitettu (korjausilmoitus ) Hilma-tietokannassa Tarjouspyyntö julkaistaan myös tilaajan kotisivuilla Tarjoajaa pyydetään esittämään eri liitteellä ne kohdat, joita pitää liikesalaisuuksina. Hinta ei voi olla liikesalaisuus. Palveluntuottajan tulee noudattaa salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Palveluntuottajan tulee noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia ja huolehtia myös tietojenkäsittelyyn liittyvästä teknisestä tietoturvasta sekä käsitellä ja säilyttää asiakasasiakirjoja voimassa olevia säädöksiä ja tilaajan antamia ohjeita noudattaen. 3. Tarjousten käsittely, kelpoisuusarviointi ja vertailu Määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

2 (10) 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 3.1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi a. Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. Tarjoaja, joka ei toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Vaatimus 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: - Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Vaatimus 2 Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus ja tarjoaja on huolehtinut vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjouksen mukana toimitettava selvitys: - Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta. Tarjoaja suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tällä ei ole vastuuvakuutusta. Vaatimus 3 Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen.

3 (10) Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. YTHS voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjouksen mukana toimitettava selvitys: - Tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kahdelta edelliseltä tilikaudelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Vaatimus 4 Tarjoajan on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. YTHS tarkistaa rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava YTHS:n pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Lisäksi tarjoajan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa hankintayksikölle tarjoajaa koskeva kaupparekisteriote. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella. Tarjoaja suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos - tarjoajana on elinkeinonharjoittaja tai yritys, jonka yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon - tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä - tarjoaja ei toimita tämän kohdan mukaista selvitystä pyynnössä esitetyssä määräajassa. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: - Kaupparekisterinote - Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.

4 (10) b. Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Vaatimus 5 Palveluntuottajalla tulee olla akkreditoitu laatujärjestelmä. Patologian laboratorion osalta hyväksytään tarkka kuvaus laatujärjestelmästä Tarjouksen mukana toimitettava selvitys: - Akkreditointitodistus EN/ISO/IEC tai tai ulkomaisen palveluntuottajan ollessa kyseessä, vastaava asiakirja tai patologian laboratorion osalta tarkka kuvaus laatujärjestelmästä. Vaatimus 6 Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kuvaus palveluprosessistaan. Kuvauksesta tulee käydä ilmi koko palvelun tuottamiseen tarvittava prosessi, mm. tutkimustilausten ja tutkimustulosten hallinnointi ja raportointi, virhetilanteiden käsittely, kuljetusjärjestelyt ja kuljetusaikataulujen ja olosuhteiden valvontamenetelmät yms, Tarjottavan palvelun tulee olla palvelukuvauksen mukaista. c. Tarjoajan alihankkijoihin liittyvät vaatimukset Jäljempänä kuvatusti (Kohta 9) YTHS pyrkii kokonaissopimukseen, jossa kuitenkin voidaan sallia alihankkijoiden käyttö seuraavin edellytyksin 1. Alihankittavien tutkimusnimikkeiden määrä on alle 30 % kyseiseltä palveluntuottajalta hankittavien tutkimusnimikkeiden määrästä. 2. Alihankkijalla on EN/ISO/IEC tai mukaisesti akkreditoitu laatujärjestelmä tai ulkomaisen alihankkijan kyseessä ollen vastaava asiakirja 3. Alihankkija on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen maksamisesta. 4. Palveluntuottaja vastaa kaikista alihankintaan liittyvistä menettelyistä, viiveistä ja tuloksista kuten omistaan Yllä mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on toimitettava vakuutus siitä, että tarjoaja on tarkistanut em. vaatimusten täyttymisen alihankkijoidensa osalta ja palveluntuottaja vastaa alihankkijansa toiminnasta kuten omastaan Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Toisessa vaiheessa arvioidaan tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen niiden osalta, jotka täyttivät ensimmäisen vaiheen vaatimukset. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjous liitteineen on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa.

5 (10) 3.3. Tarjousten vertailu 4. Tarjouksen sisältö Ne tarjoukset, jotka täyttävät kohtien 3.1 ja 3.2 vaatimukset, vertaillaan kohdan 9 mukaisesti. Alla oleviin vaateisiin on kuhunkin vastattava tarjouksessa: 1. YTHS hankkii tämän tarjouskilpailun perusteella oheisessa tutkimusten volyymi liitteessä mainittuja laboratoriotutkimuksia. YTHS organisoi itse näytteenoton. Hankinnassa priorisoidaan tarjoaja, jolta voidaan hankkia tutkimukset mahdollisimman laajasti (ks. tarjouspyynnön kohta 9). Mikäli kohdan 9 mukaista kokonaistarjousta ei saada, voidaan hankinnat jakaa useamman toimittajan kesken. Tutkimusten taulukkoon on merkittävä myös vastausajat. Vastausajat merkitään täysinä työpäivinä siten, että näytteen ottopäivä on ensimmäinen työpäivä ja toinen työpäivä loppuu näytteen ottoa seuraavana arkipäivänä klo Siten näytteenottopäivänä ennen klo tilaajalla olevan vastauksen viive on 1 työpäivä, Näytteenottopäivänä klo jälkeen tai näytteenottoa seuraavana päivänä ennen klo tilaajalla olevan vastauksen viive on 2 työpäivää jne. Vastausajat merkitään YTHS:n Helsingin toimipisteiden mukaisesti. 2. YTHS:ssä on käytössä laboratorion Multilab-tietojärjestelmä, pyyntöjen ja vastausten pitää kulkea sähköisesti YTHS:n ja palveluntuottajan välillä. Liikenne on järjestettävä 2 kk kuluessa tarjouksen hyväksymisestä siten, että YTHS:lle ei aiheudu muita kustannuksia kuin testaamista varten osoitettava henkilöstön kustannus. YTHS sitoutuu osoittamaan kohdan 9 mukaisen kokonaistarjouksen edellyttämää yhteyksien testaamista varten 5 laboratoriohoitajan henkilötyöpäivää. 3. Näytteiden toimittaminen: Mikäli jokin tai jotkut tutkimukset tarvitsevat määriteltyjä erikoisputkia, tulee niiden vaatimien putkien kuulua tarjottaviin hintoihin. Myöskin näytteiden pakkaus- ja kuljetusmateriaalin tulee kuulua tuotehintoihin. Luettelo saatavista tarvikkeista on mainittava tarjouksessa. Tarjoaja organisoi näytteiden kuljetuksen kaikista YTHS-toimipaikoista kustannuksellaan kaikkina arkipäivinä. Mikäli YTHS käynnistää uusia toimipisteitä, tulee niiden kuulua nyt tarjottavan palvelun piiriin nyt tarjottavilla hinnoilla kulloinkin kulumassa olevan sopimuskauden loppuun. Kuljetusten osalta pitää esittää kuvaus siitä, miten tarjoaja takaa näytteiden säilymisen laadukkaina kuljetuksessa ja vastaanotossa sekä miten näytekuljetuksen logistiikkaa valvotaan. Palveluntuottajan tulee määrittää tutkimuksille kuljetusten sallitut enimmäiskestot ja lämpötilarajat (sekä ylin että alin sallittu lämpötila) sekä kuvata menettelyt, joita käytetään näiden rajojen valvontaan. Tarjous, jossa kuljetuksen tai sen valvonnan kuvaus ei ole kattava, suljetaan pois tarjousvertailusta. 4. Konsultoinnit kuuluvat tutkimusten hintaan: Palveluntuottajalla tulee olla tutkimuksiin ja niiden tuloksiin liittyviä konsultaatioita antavat erikoislääkärit kaikilla myymillään erikoisaloilla (esim. kliininen kemia ja hematologia, mikrobiologia ja patologia). Konsultaatioiden tulee kaikilta muilta, kuin patologian erikoisaloilta olla saatavilla arkisin klo Konsultoivien lääkäreiden nimilista, koulutus, kokemus erikoislääkärin pätevyyttä vaativassa tehtävässä sekä näiden henkilöiden poissaolojen aikaiset sijaisjärjestelyt tulee esittää. Tarjoaja huolehtii mikrobiologiseen toimintaan YTHS:ssä tarvittavan tuen aluehallintovirastojen ja THL:n toimilupaa varten vaatimalla tavalla kustannuksitta ja antaa lisäksi tarvittaessa YTHS- toimipisteille koulutusta, jonka tuntihinta tulee esittää tarjouksessa. 5. Mikrobiologian tutkimuksista on lisäksi kuvattava ainakin seuraavat asiat:

6 (10) 1. Selvitys siitä, miten vastaukset tarkistetaan ennen niiden toimittamista tilaajalle 2. Miten tarjoaja järjestää tartuntatauti-ilmoitusten tekemisen 6. Patologian alan tutkimuksista on lisäksi kuvattava ainakin seuraavat asiat: 1. Patologien erityisperehtyneisyys, joka kuvataan ilmoittamalla kuinka paljon kunkin tarjouspyynnössä mainitun osa-alueen lausuntoja patologi on antanut 2. Selvitys siitä, miten vastaukset tarkistetaan ennen niiden toimittamista tilaajalle 3. Kaksoisluennan laajuus 4. Kuinka patologeja voi konsultoida (puh.numerot, klo-ajat, sijaisjärjestelyt) 5. Mikäli laboratorio tulisi valittua, mikä on näytevolyymin lisäys laboratorion entiseen volyymiin verrattuna (sytologia ja histologia erikseen) 6. Kuvaus materiaalin arkistoinnista. 7. Papa-tutkimukset tulee tarjota kolmella vaihtoehtoisella palvelutasolla a. normaali koko Papa-tutkimus värjäyksineen ja lausuntoineen b. vain Papa-lasien käsittely skriinausta ja lausuntoa varten valmiiksi (fiksaus ja värjäys). c. pelkkä lääkärin lausunto 7. Kaikkien hankittavien tutkimusten osalta tarjoajan tulee lisäksi nimetä päiväaikaiseen aukioloaikaan laitteiden toiminnasta ja suorituskyvyn hetkellisistä muutoksista ajantasaisia tietoja tarvittaessa antava terveydenhuollon ammattirekisteriin merkitty henkilö. Tarve tällaiseen tietoon voi syntyä esim. selviteltäessä epäselvän tuloksen mahdollista syy-yhteyttä laitteen toimintahäiriöön. Edellä kuvattujen konsultaatioiden ja laitteiden toimintaa koskevien tietojen annon on tapahduttava suomen kielellä ja laitteiden toimintaa koskevien tietojen tulee olla reaaliaikaisia ja peräisin laitteen (vastuu)käyttäjältä. Samoin tutkimusten lausuntojen on oltava suomenkielisiä. 8. Lisäksi tarjouksessa on mainittava sopimus- ja neuvotteluyhteyshenkilö, mikrobiologian tukihenkilö sekä näytteenottoon, kuljetuksiin ja muihin käytännön asioihin liittyvät yhteyshenkilöt. Toimittajan avainyhteishenkilöiden on osallistuttava 1-2 kertaa vuodessa yhteisen ohjausryhmän toimintaan ilman lisäkustannuksia. 9. Valitun toimittajan on sitouduttava toimittamaan tiedot ostoista tutkimuksittain (määrät ja eurot) YTHS:n toimipisteittäin jaoteltuna ja yhteissummana kuukausittain tapahtuvan laskutuksen yhteydessä. 5. Hinnat ja niiden voimassaolo Tarjouspyynnön mukana toimitetaan Excel-taulukko, johon on merkittävä tarjoushinnat ilman alv:tä, vastausten viiveajat ja tutkimusten suorituspaikat. Taulukkoa ei saa muuttaa ja se on toimitettava sähköisessä muodossa YTHS:ään samanaikaisesti kirjallisen tarjouksen kanssa. Lisäksi tarjoajan tulee Excel-taulukossa esittää, miten hinnat muuttuvat, jos tilattavien tutkimusten volyymi kasvaa vuosineljänneksen aikana 10, 20, 30 % jne. Korjaus : Sopimuskausi on 24 kuukautta (sopimuksen tekemisestä).

7 (10) Sopimuskausi on kiinteähintaisena 2 v mittainen, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Mahdollisista hintojen muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti vähintään 6 kk ennen uusien hintojen voimaantuloa. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk ja ensimmäisen mahdollinen irtisanomisaika on 18 kk sopimuksen allekirjoittamisesta. Irtisanomisaikana sovelletaan ennen irtisanomista voimassa olleita hintoja. 6. Alihankkijoiden muuttuminen Kaikki käytetyt alihankkijat on merkittävä oheiseen Excel-taulukkoon. Jos palveluntuottaja aikoo muuttaa alihankkijaa, on muutokseen saatava YTHS:n kirjallinen suostumus ennen muutoksen voimaantuloa. 7. Laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko ja toimituksen viivästyminen Maksut suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehdon tulee olla vähintään 30 pv netto. Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelylisiä/-maksuja yms. ei hyväksytä ja niiden tulee sisältyä tarjottaviin tutkimushintoihin. Viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen. 8. Osatarjoukset Osatarjoukset voidaan hyväksyä, kokonaistarjous asetetaan etusijalle, ks kohta Tarjousten ratkaisuperusteet, vertailu, arviointikriteerit ja pisteytys YTHS pyrkii pitkäaikaisen kumppanuuteen sellaisen palveluntarjoajan kanssa, joka voi toimittaa mahdollisimman suuren osan tarvittavista laboratoriopalveluista. Toimittajan valintaan vaikuttaa hinta, laatu, laboratoriotutkimusvalikoiman laajuus, toimittajan luotettavuus ja toimituskyky, tietojärjestelmäyhteydet sekä asiakaspalvelu. YTHS varaa itselleen oikeuden kotiuttaa tarvittaessa analysointia itselleen ja tarjouspyynnön liitteessä mainitut tutkimusmäärät ovat viitteellisiä, eivät YTHS:ä sitovia. HINTA 80 PISTETTÄ a. Tarjousten vertailussa etusijalle asetetaan palveluntuottajat, jotka voivat toimittaa vähintään 80 % tarjouspyynnön liitteessä mainituista tutkimusnimikkeistä. Tällaisten palveluntuottajien tarjouksia vertaillaan siten, että kaikki ne nimikkeet, jotka esiintyvät kaikkien yli 80 % kattavuuteen päässeiden palveluntuottajien tarjouksissa, lasketaan vuosihintoineen (arvioitu kulutus/v x kappalehinta) yhteen ja käytetään näin saatua summaa vertailuhintana. Halvimman vertailuhinnan saanut palveluntuottaja saa 60 pistettä, Muut tarjoajat saavat pisteitä seuraavan kaavan mukaan: (halvimman tarjoajan yhteishinta / tarjoajan yhteishinta) x 60 pistettä. Esimerkki: halvin tarjous /v = 60 pistettä. Tarjous, jonka hinta on /v saa pisteitä ( / ) x 60 pistettä = 53 pistettä. b. Edelleen a. kohdassa mainittujen sellaisten palveluntuottajien, jotka voivat toimittaa vähintään 80 % tarjouspyynnön liitteessä mainituista tutkimusnimikkeistä, tarjouksista lasketaan yhteen 10 %, 20 % ja 30%:lla kasvaneiden tutkimusmäärien mukaisten

8 (10) hintojen summa (arvioitu kulutus/v x kappalehinta 10 % kasvuvolyymilla) + (arvioitu kulutus/v x kappalehinta 20 % kasvuvolyymilla) + (arvioitu kulutus/v x kappalehinta 30 % kasvuvolyymilla) yhteen ja käytetään näin saatua summaa vertailuhintana. Halvimman vertailuhinnan saanut palveluntuottaja saa 20 pistettä, Muut tarjoajat saavat pisteitä seuraavan kaavan mukaan: (halvimman tarjoajan yhteishinta / tarjoajan yhteishinta) x 20 pistettä. Ne tutkimukset, jotka eivät sisälly edellä vertailluksi tulleiden tutkimusnimikkeiden joukkoon, vertaillaan tutkimusnimike kerrallaan edellä kohdissa a. ja b. ilmaistulla kaavalla ja valituksi tulee kullekin yksittäiselle tutkimukselle halvimman yhteissumman saanut tarjoaja. Tarjoaja voi halutessaan ilmoittaa tarjouksessaan pienhankintakertoimen, jota käytetään tutkimuksen hinnan määrityksessä siinä tapauksessa, että tarjoajan tarjous ei tulisi valituksi yli 80 %:n kattavuuteen kykenevien tarjoajien tarjouksista parhaana. Tällä pienhankintakertoimella kerrotaan tarjoajan ilmoittama tutkimushinta ja näin saatua hintaa käytetään sekä myöhemmin laadittavassa hankintasopimuksessa että hintavertailussa. Osatarjoukset huomioidaan yksittäisten tutkimusten kohdalla niiltä osin, kuin tarjottu tutkimus ei sisälly yli 80 %:n kattavuuteen päässeen tarjoajan tutkimusvalikoimaan tai mikäli mikään vertailuun hyväksytyistä tarjouksista ei sisällä yli 80 % tarjouspyynnön liitteessä mainituista tutkimusnimikkeistä. VASTAUSNOPEUS 10 PISTETTÄ Kaikkien edellisen vertailukohdan mukaan hintavertailuun otettujen tutkimusnimikkeiden vastausviiveet lasketaan yhteen ja pienimmän viivesumman saanut tarjoaja saa 10 pistettä., Muut tarjoajat saavat pisteitä seuraavan kaavan mukaan: (pienin viitesumma / tarjoajan viitesumma) x 10 pistettä. KONSULTAATIOT 0-10 PISTETTÄ Kohdissa 4.4, 4.5 ja 4.6 annetut tiedot arvioidaan painottaen erikoislääkärien lukumäärää, tavoitettavuutta ja kokemusta. Konsultteja, joiden sijaisjärjestelyjä ei ole kuvattu, ei huomioida vertailun perusteena. Konsulttien pätevyydestä ja lukumäärästä jaetaan 0-5 vertailupistettä ja muista ilmoitettavista tiedoista 0-5 vertailupistettä. 10. Hankintapäätös Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille sähköpostitse. Tätä varten tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa sähköpostiosoite, johon tieto toimitetaan. Kirjalliset hankintasopimukset allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. 11. Sopimuksen tekeminen ja sen tulkinta Sopimuksen tekemisessä noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta toisiaan täydentävää tulkintajärjestystä seuraavasti: 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö liitteineen

9 (10) 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot soveltuvin osin 4. Toimittajan tarjous liitteineen Hankintasopimuksen tulkinnassa noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta edellä mainittua järjestystä toisiaan täydentäen muutoin paitsi, että ensimmäisenä on tehty hankintasopimus. 12. Sopimuksen irtisanominen Hankinnan muut ehdot Sopimuksen irtisanomisesta on kerrottu kohdassa 5. Sopimus voidaan kuitenkin ostajan toimesta irtisanoa joko kokonaan tai jonkin erikseen nimetyn tutkimuksen osalta ilman irtisanomisaikaa milloin tahansa (siis myös ensimmäisen 2 v aikana) mikäli: 1. Tarjouksessa ilmoitettu vastausviive ylittyy useammin kuin kymmenen kertaa minkä tahansa 3 kk jakson aikana. Tähän viiveiden laskentaan huomioidaan yksittäiset potilasnäytteet ja yksittäiset vastaukset tai 2. ATK-yhteydet eivät ole toiminnassa 2 kk kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta tai 3. Konsultoivaa erikoislääkäriä tai sijaistaan ei ole tavoitettu annetusta kontaktinumerosta arkena klo 8 15 välillä (muut kuin patologian tutkimukset) tai ilmoitettuna konsultaatioaikana (patologian tutkimukset) toistuvista (vähintään 3) yrityksistä huolimatta tai 4. Konsultaatiot, laitteiden suorituskyvyn hetkellisistä muutoksista annetut tiedot tai tutkimuksista annetut lausunnot eivät kieliasultaan tai ymmärrettävyydeltään ole vastanneet tavanomaista suomenkieltä. 5. Palvelu ei vastaa tarjoajan antamaa palvelukuvausta (kohta 3.1 b Vaatimus 6) Hankinnassa ja sopimuksen laadinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja soveltuvin osin. YTHS pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. 13. Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä. 14. Tarjouksen voimassaoloaika 15. Lisätiedot 16. Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään saakka. Tarjouspyyntöä koskevia lisäkysymykset lähetetään johtajaylilääkäri Markku Kanervalle sähköpostilla. Lisäkysymykset on esitettävä viimeistään 10 työpäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista ja niihin vastataan verkkosivuilla viimeistään 5 työpäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista. Kirjalliset tarjoukset liitteineen, sähköisine hintataulukoineen ja lisäselvityksineen tulee toimittaa klo 14:00 mennessä. Kuoreen merkintä "Laboratoriotutkimusten alihankinnat". Toimitusosoite:

10 (10) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Töölönkatu 37 A Helsinki Tarjoukset avataan Avaustilaisuus ei ole julkinen. Lisätietoja antavat johtajaylilääkäri Markku Kanerva ja talousjohtaja Olli-Pekka Luukko. Sähköpostit ovat muotoa Helsingissä / korjauttu YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ Jukka Männistö toimitusjohtaja Markku Kanerva johtajaylilääkäri LIITTEET Liite 1: YTHS:n toimipisteiden osoitetiedot Liite 2: Hinnoittelulomake

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SANELUPALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SANELUPALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SANELUPALVELUSTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta terveyspalvelujen digitaalisesta sanelupalvelusta. Tarjouksessa pyydetään palvelujen käyttökustannuksia tapahtumahinnoitteluna.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 20.6.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 20.6.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleiskuvaus ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan arvo... 2 1.2.2 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1 Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot