Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta"

Transkriptio

1 ÄLLI-julkaisuja 9/2009 Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta Vaatimusmäärittely v. 1.0

2 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009

3 SISÄLTÖ KÄSITTEITÄ YLEISKUVAUS TEHDYT SELVITYKSET Toimijoiden tahtotila Mahdollisia käyttötapauksia Pysäkeillä ja asemilla olevat näyttötaulut Matkustajien näyttötaulut liikennevälineissä Kuljettajamonitorit Kuulutusten ohjaus asemilla Kuulutusten ohjaus liikennevälineissä Taattujen vaihtojen hallinta Ennustetietojen visualisointi kartalla ohjauskeskuksissa Teknisiä toteutustapavaihtoehtoja Standardin hyödyntäminen Toteutus web-palveluna XML + HTTP -tapa XML + TCP -tapa Ulkomaisia rajapintastandardeja SIRI VDV453/ RTIG-XML ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA RAJAUKSET Yleiset vaatimukset Käyttötapauksiin liittyvät vaatimukset Toiminnalliset vaatimukset Tekniset vaatimukset Asetettavia rajauksia SUOSITUKSIA Koordinointiryhmä Tukisivusto Referenssitoteutus Käytettävä viitekehys Paikannusarkkitehtuurin kehitystarpeet...16 LIITE 1: HAASTATTELUISSA ESILLE TULLEET ASIAT...18 LÄHDELUETTELO

4 KÄSITTEITÄ IFOPT ITS XML Identification of fixed objects in public transport. Joukkoliikenteen käsitteitä ja niiden suhteita määrittelevä standardi (CEN-standardi). Intelligent Transport Systems and Services. Extensible Markup Language. Rakenteinen tiedonsiirto formaatti. SIRI Service Interface for Real Time Information. Reealiaikarajapintoja standardoiva eurooppalainen organisaatio. ESB SOA WSDL SOAP Dispatchaus Enterprise Service Bus. Palveluväylään perustuva ITarkkitehtuuri, kts. myös SOA. Service Oriented Architecture. Yrityksen IT-arkkitehtuuri, jossa tietojärjestelmät nähdään tietoja tarjoavina palveluina. Web Service Description Language. Kuvauskieli, jota käytetään web-palvelujen rajapintojen kuvaamiseen. Web-palveluiden oletusprotokolla, joka toimii HTTPprotokollan päällä. Liikennetuotannon ajosarjojen reaaliaikainen seuranta, ohjaus ja muutoksiin reagointi. Kyselytyyppi Tarkoittaa samaa asiaa kuin rajapintafunktio tai rajapintametodi. CEN European Committee for Standardization. Eurooppalainen standardointiorganisaatio. RTIG Real Time Interest Group. Reaaliaikastandardeihin keskittynyt organisaatio. TRANSMODEL VDV Julkisen liikenteen abstrakti tietomalli (CEN-standardi). Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Saksalainen julkisen liikenteen ja rahtiliikenteen toimijoiden liitto. 4

5 1 YLEISKUVAUS Tässä dokumentissa on tehty alustava vaatimusmäärittely kansallisen ennustepalvelimen käyttäjärajapinnasta. Tämän dokumentin pohjalta on laadittu myöhemmin rajapinnan tekninen määrittely, joka löytyy dokumentista ennusterajapinta_tekninenmäärittely.pdf. Ennustepalvelimella tarkoitetaan järjestelmää, jonka tarkoitus on tuottaa reaaliaikatietojen pohjalta ennusteita joukkoliikennevälineiden liikkeistä muille liikenteen järjestelmille. Järjestelmän tärkein tunnistettu käyttötapaus on tuottaa saapumisaikaennusteita pysäkeillä ja asemilla olevia näyttötauluja varten. Tämä työ on tehty Tiehallinnon koordinoiman Älli-ohjelman puitteissa ja liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Hanketta oli ohjaamassa ministeriön lisäksi HSL (YTV liikenne ja HKL suunnittelu) ja Tampereen kaupunki. Työ täydentää osaltaan valmistunutta Kansallinen joukkoliikenteen paikannusarkkitehtuuri -hanketta, jossa määriteltiin paikannuspalvelimen rajapinnat. Ennustepalvelimen toteutuksista vastaavat joukkoliikennetoimijat ja näin ollen toteutuksia tulee siis olemaan useita. Toimijat toteuttavat ennustepalvelinjärjestelmät itsenäisesti siten, että järjestelmien rajapinnat ovat yhteneviä määritellyn rajapinnan teknisen määrittelyn kanssa. Joukkoliikennetoimijoista ennusterajapinnan tulevat toteuttamaan todennäköisesti ainakin tuleva HSL, RHK ja Tampereen Kaupunki. Tämä vaatimusmäärittely on tehty joukkoliikennetoimijoiden toiveiden pohjalta, joita on selvitetty haastatteluin ja workshopin avulla. Vaatimusmäärittelyä varten on lisäksi selvitetty kansainvälisiä standardeja, joita voitaisiin hyödyntää rajapinnan suunnittelussa. Tämän dokumentin perusteella tehdyssä teknisessä määrittelyssä on kuvattu tarkemmin rajapinnan toimintaperiaate, käytettävät sanomatyypit ja muut toteutuksen kannalta olennaiset asiat.

6 2 TEHDYT SELVITYKSET Tässä luvussa on koottu yhteen vaatimusmäärittelyä varten tehtyjen selvitysten tuloksia. 2.1 Toimijoiden tahtotila Joukkoliikennetoimijoiden ja muiden osapuolien tahtotilaa selvitettiin tässä määrittelyssä haastatteluiden ja projektin aikana järjestetyn ennusterajapintatyöpajan avulla. Työssä haastateltiin seuraavia organisaatioita: HKL, YTV, VR, RHK, Koiviston Auto, Matkahuolto, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Oulun kaupunki. Lisäksi haastateltiin Liikenne- ja viestintäministeriötä sekä Seasam House Ky, AB Thureb ja Trim-softa Oy yrityksiä. Projektin aikana järjestettiin myös kaikille sidosryhmille avoin ennusterajapintatyöpaja, johon osallistui 15 henkilöä eri organisaatioista ja yrityksistä. Liitteessä 1 olevaan taulukkoon on kirjattu haastatteluissa ja workshopissa (ks. Lähdeluettelo: Haastattelut ja kuulemistilaisuudet) esille tulleita asioita, ideoita ja mielipiteitä. Asiat on numeroitu, jotta niihin voi myöhemmin yksiselitteisesti viitata. Taulukkoon on myös kommentoitu jokaista kohtaa lyhyesti. Ennusterajapintaan viitataan taulukossa lyhenteellä RP. Taulukkoon kirjattuja toiveita ja tarpeita on pyritty huomioimaan tehdyssä teknisessä määrittelyssä siinä määrin missä mahdollista. Hankkeen tilaajaorganisaatioiden toiveita on määrittelyssä huomioitu suuremmalla painoarvolla kuin muiden osapuolien toiveita. 2.2 Mahdollisia käyttötapauksia Tässä kappaleeseen on koottu esiin tulleita käyttötapauksia ja tilanteita, joissa ennusterajapintaa voitaisiin hyödyntää. Kussakin käyttötapauksissa on pohdittu myös, minkälaista tiedonvälitystä siihen liittyy Pysäkeillä ja asemilla olevat näyttötaulut Tässä käyttötapauksessa ennusterajapintaa hyödyntävät pysäkeillä ja asemilla olevat näyttötaulut, jotka näyttävät matkustajille arvioituja saapumisaikoja liikennevälineistä. Tämä tapaus on tunnistetuista käyttötapauksista selvästi kaikista tärkein. Tässä tapauksessa ennustepalvelimen rooli olisi toimia taustajärjestelmänä, joka välittäisi ennustetiedot näyttötauluja ohjaaville ohjausjärjestelmille, ja jotka edelleen välittäisivät tiedot itse näyttötauluille. Näyttötauluille voitaisiin välittää ennusterajapinnasta ohitusaikojen lisäksi myös häiriötiedotteita. Kuvassa 1 on esitetty tapauksessa välitettäviä tärkeimpiä tietoja. 6

7 Ao. pysäkin kautta kulkevat linjat Linjojen arvioidut lähtöajat Linjojen arvioidut saapumisajat Linjojen käyttämät raiteet/laiturit Linjojen määränpääpysäkit ja välipisteet Kuva 1: Pysäkeillä ja asemilla sijaitseville näyttötauluille välitettävät tiedot Matkustajien näyttötaulut liikennevälineissä Tässä käyttötapauksessa ennusterajapintaa käyttäisivät liikennevälineissä olevat näyttötaulut, jotka näyttävät matkustajalle käynnissä olevan matkan edistymiseen liittyviä tietoja. Lisäksi näytöillä voitaisiin näyttää esim. tiedot siitä ajaako liikenneväline myöhässä aikataulusta ja mitkä ovat seuraavan pysäkin vaihtomahdollisuudet (+ vaihtojen arvioidut toteutumisajat). Ennustepalvelin välittäisi tässäkin tapauksessa tiedot vain näyttöjen ohjausjärjestelmälle, eikä itse näytöille. Kuvassa 2 on esitetty, mitä tietoja olisi näytöille syytä pystyä välittämään. Ao. linjan tunnus Ao. ajoneuvon tunnus Seuraava pysäkki ja sen pysäkkikoodi Sitä seuraavat pysäkit ja niiden pysäkkikoodit Ajaako myöhässä (viivetieto) nopeus Häiriötiedotteet ja niiden aiheuttamat viiveet minuutteina Vaihtomahdollisuudet seuraavalla pysäkillä ja niiden arvioidut toteutumisajat 7

8 Kuva 2: Liikennevälineissä oleville näyttötauluille välitettävät tiedot Kuljettajamonitorit Monissa busseissa on kuljettajamonitoreita, joiden kautta kuljettajille voidaan välittää tietoja ja ohjeita. Ennustepalvelimelta näihin monitoreihin voitaisiin välittää esim. tieto siitä ajaako kuljettaja myöhässä/edellä aikataulua tai siitä kuinka monen minuutin päässä ajaa seuraava/edellinen saman linjan liikenneväline. Kuvassa 3 havainnollistaa tätä tilannetta. Ajaako myöhässä/ edellä aikataulua Monenko minuutin päässä seuraava/ edellinen vuoro Häiriötiedotteet ja niiden aiheuttamat viiveet minuutteina Kuva 3: Kuljettajamonitorille välitettävät tiedot Kuulutusten ohjaus asemilla Tämä käyttötapaus liittyy pääosin junaliikenteeseen. Käyttötapauksessa ennusterajapintaa voitaisiin hyödyntää antamaan automaattinen kuulutus asemaa lähestyvästä junasta tai myöhästyvästä junista. Ennustepalvelin voisi väittää kuulutuksia ohjaavalle järjestelmälle automaattisen myöhästymisilmoituksen esim. kun se arvioi junan saapuvan 5 minuuttia myöhässä aikataulusta. Tätä käyttötapausta voitaisiin soveltaa myös mahdollisesti bussiterminaaleissa ja lentoasemilla. Kuulutuksien välityksessä tarvittavia tietoja: junan tunnus lähtöpaikka raide/laituri jolle saapuu arvioitu saapumisaika arvioitu myöhästymisaika 8

9 2.2.5 Kuulutusten ohjaus liikennevälineissä Tämä käyttötapaus on periaatteessa sama kuin edellinen, mutta automaattiset kuulutukset annettaisiin junassa. Tapauksessa junamatkustajille halutaan välittää tieto siitä milloin junan arvioidaan saapuvan asemalle tai jos se saapuu myöhässä. Ennusterajapinnan tietoja voitaisiin myös käyttää seuraavien asemien kuuluttamiseen. Junakuulutuksien välityksessä tarvittavia tietoja: seuraava pysäkki arvioitu saapumisaika myöhästymisaika Taattujen vaihtojen hallinta Taattujen vaihtojen hallinnalla tarkoitetaan sitä, kun halutaan varmistaa että vaihto liikennevälineestä toiseen onnistuu varmasti. Tässä tapauksessa ennustetietoja voitaisiin hyödyntää esim. siinä että lähetetään liityntäbussin kuljettajille viesti että tämän pitää odottaa myöhästyvää junaa. Taattujen vaihtojen hallinnassa välitettäviä tietoja: linjan A arvioitu saapumisaika pysäkille/asemalle linjan B lähtöaika pysäkiltä/asemalta Ennustetietojen visualisointi kartalla ohjauskeskuksissa Tässä käyttötapauksessa halutaan näyttää kartalla ennustettu liikennetilanne tietyn ajan päästä. Karttanäkymän avulla joukkoliikennetoimija voi paremmin varautua yllättäviin muutoksiin liikenteessä. Esim. häiriön sattuessa voidaan nopeasti arvioida liikenteen ruuhkautuminen puolen tunnin päästä ja varautua siihen. Tarvittavia tietoja: linjojen ennustetut sijainnit jollain ajanhetkellä linjojen ajosuunnat linjojen ennustetut viivetiedot 2.3 Teknisiä toteutustapavaihtoehtoja Tässä kappaleessa on selvitetty rajapinnan eri toteutustapavaihtoehdot tekniseltä kannalta. Tässä kappaleessa on lähdetty olettamuksesta, että ennustepalvelin on internetissä sijaitseva palvelin ja että palvelimen viestinvälityksen halutaan perustuvan standardinmukaisiin XMLtekniikoilla. 9

10 2.3.1 Standardin hyödyntäminen Standardiin pohjautuvassa toteutustavassa rajapinta toteutetaan perustuen johonkin ulkomaiseen standardiin. Edellytyksenä on että löydetään sopiva standardi ja että se vastaa rajapinnalle esitettyihin vaatimuksiin. Standardin perustuisi johonkin tässä kappaleessa esiteltyyn tekniseen toteutustapaan. Standardinmukaisen toteutustavan etuna on että rajapinnasta on käyttökokemuksia muualta ja sen voidaan olettaa olevan toimiva ratkaisu. Toisena merkittävänä etuna voidaan pitää että saadaan säästöjä, kun toteutuksessa voidaan hyödyntää valmiita ohjelmistokomponentteja ja olemassa olevia tietotaitoja Toteutus web-palveluna Web-palvelut (Web Services) ovat joukko viime vuosina yleistyneitä tekniikoita, joilla voidaan toteuttaa standardinmukaisia konekielisiä rajapintoja tietojärjestelmiin. Web-palvelut edustavat tämän päivän de facto tapaa integroida tietojärjestelmiä yhteisen rajapinnan kautta. Webpalvelut soveltuvat erityisesti www-pohjaisten tietojärjestelmien integrointiin. Web-palvelun kehittäminen edellyttää että palvelun rajapinnasta tehdään WSDLkuvausdokumentti ja että välitettävät sanomat kuvataan XML Schemalla. Web-palveluissa sanomat lähetetään useimmiten SOAP-protokollan yli, joka on ohut protokolla HTTPprotokollan päällä. SOAPin käyttö ei kuitenkaan ole pakollista, jos halutaan tehdä ns. RESTtyyppinen web-palvelu. Web-palveluiden kehittäminen on nykyään kohtuullisen helppoa, koska tähän tarkoitukseen on paljon valmiita kehitystyökaluja ja ohjelmakoodikirjastoja. Myös ennusterajapinta voidaan toteuttaa web-palveluna. Tämän tavan suurin etu olisi se että rajapinnasta tulisi yleisten standardien mukainen. Haitaksi voidaan sanoa SOAP-protokollan aiheuttamat ylimääräiset siirtokustannukset XML + HTTP -tapa Tässä toteutustavassa XML-sanomat lähetetään suoraan HTTP-protokollan yli ilman SOAPprotokollaa. Tällöin tarvitsee kuvata pelkästään välitettävät viestit, johon käytetään XML Schemaa. Rajapinnan toimintalogiikkaa ei kuvata tässä tapauksessa erillisellä kuvauskielellä, vaan se voidaan kertoa sanallisesti määrittelydokumentissa. Etuna tässä tavassa on että se on jonkin verran yksinkertaisempi kuin web-palvelun toteutus. Haittana tässä tavassa on että rajapinnasta ei tule koneluettavaa, jolloin sitä ei voi käyttää ja testata valmiilla työkaluilla. Ongelmaksi voi muodostua myös että määrittelydokumentissa rajapinnan toimintalogiikkaa ei pystytä kuvaamaan sanallisesti kyllin tarkasti, jolloin toimijoiden toteutuksista voi tulla erilaisia. 10

11 2.3.4 XML + TCP -tapa Tämä toteutustapa on periaatteessa vastaava kuin edellinen, mutta tässä tapauksessa XMLviestit lähetetään suoraan TCP:n yli ilman HTTP-protokollaa. Käyttäjän pitää siis avata porttiyhteys palvelimeen ennen kuin voi alkaa lähettää tälle XML-kyselyjä. Tämän toteutuksen etuna on että se on kevyt ja yksinkertainen. Ongelmaksi saattaa muodostua mm. se että palomuureihin täytyy tehdä vaikeita porttiavauksia, joilla sallitaan TCPyhteydet erikoisiin porttinumeroihin. Lisäksi tässä tavassa syntyy ylimääräisiä kustannuksia siitä kun porttiyhteyttä joudutaan pitämään jatkuvasti auki tai se joudutaan avaamaan uudestaan jokaista kyselyä varten (vrt. HTTP keep-alive). Tässä tavassa menetetään myös virhekoodien tuoma etu ongelmatilanteiden selvittämisessä. 2.4 Ulkomaisia rajapintastandardeja Tässä kappaleessa on selvitetty ulkomaisia rajapintastandardeja, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää ennusterajapinnan teknisessä määrittelyssä SIRI SIRI (Service Interface for Real Time Information) on yhteiseurooppalainen rajapintastandardi julkisen liikenteen ja ajoneuvojen reaaliaikatietojen välittämiseen joukkoliikennetoimijoiden välillä. SIRI-standardi on käytössä mm. Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa ja Tshekissä. SIRI-standardi vastaisi varsin hyvin tämän projektin tarpeita. [1] SIRI on kehitetty kansallisten standardien pohjalta ja siitä on pyritty kehittämään mahdollisimman joustava, jotta sitä voidaan käyttää mahdollisimman monissa maissa. Standardi on alun perin kehitetty Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. SIRI on hyväksytty CEN-standardiksi vuonna 2006 (CEN ). SIRIä voidaan käyttää mm. aikataulujen välittämiseen muille toimijoille, tietojen välitykseen pysäkkinäytöille, liikennevälineiden seurantaan, taattujen vaihtojen hallintaan ja liikennevälinenäyttöjen ohjaukseen. SIRI määrittelee XML/Web Service -pohjaisen rajapinnan VDV453/454 VDV453/454 on SIRI-standardin Saksa versio. VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) on saksalainen julkisen liikenteen ja rahtiliikenteen toimijoiden liitto. Siihen kuuluu Saksan suurimmat joukkoliikenteen toimijat mukaanlukien paikallisliikenne ja kaukoliikenne. Liiton päätehtäviin kuuluu laatia suosituksia jäsenyrityksilleen parhaista käytännöistä liittyen julkisen liikenteen operointiin. [2] 11

12 VDV453 edustaa SIRIn osajoukkoa ja se on suositus julkisen liikenteen toimijoille AVMSjärjestelmän julkisesta rajapinnasta. AVMS-järjestelmiä (Automatic Vehicle Management Systems) käyttävät operaattorit ja muut toimijat liikennevälineiden seuraamiseen ja hallintaan. Rajapinnan kautta toimija voi tarjota reaaliaikapohjaisia tietoja liikennevälineistään muille toimijoille. VDV453 edustaa SIRI-standardiin CEN osajoukkoa. VDV454 sisältää joitain lisäyksiä edellä mainittuun suositukseen. VDV453 ja VDV454 suositukset löytyvät VDV:n www-sivuilta kohdasta VDV-projects. Suositukset ovat kirjoitettu englanniksi. VDV on tuottanut myös lukuisia muita suosituksia ja standardeja liittyen tiedon vaihtoon sen jäsenyritysten kesken RTIG-XML RTIG-XML on SIRI-standardin Iso-Britannia versio ja edustaa tämän osajoukkoa. RTIG (Real Time Interest Group) on reaaliaikastandardeihin keskittynyt organisaatio Isossa-Britanniassa. RTIG on osallistunut myös SIRI-standardin kehittämiseen. RTIG-XML:n ensimmäinen versio julkaistiin vuonna [3] 12

13 3 ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA RAJAUKSET Tässä luvussa on esitetty rajapinnalle asetettavat vaatimukset. Vaatimukset ja rajaukset on kerätty edellisten lukujen selvitysten perusteella sekä suoraan alkuperäisestä tarjouspyynnöstä. Tämän luvun tarkoitus on luoda perusta myöhemmin tehtävälle tekniselle määrittelylle. 3.1 Yleiset vaatimukset Rajapinnan ensimmäisestä versiosta on suunniteltava mahdollisimman yksinkertainen, jotta se soveltuu käyttöönotettavaksi mahdollisimman monelle toimijalle. Yksinkertaisuudella varmistetaan myös että ennustepalvelimesta ei tule toimijalle liian kallista toteuttaa. Rajapinta suositellaan toteuttavan SIRI-standardin määrittelemällä tavalla, koska SIRI vastaa tämän projektin vaatimuksia varsin hyvin. SIRIn määrittelemä XML-rajapinta on syytä toteuttaa web-palveluna, koska se tarjoaa eniten mahdollisuuksia ja on toimijoiden kannalta helpoin. Rajapinta tulisi tehdä sellainen, että siinä on huomioitu mahdollisimman hyvin eri liikennemuodot. Eri liikennemuodoista tärkeimmät ovat paikallisliikenne, junaliikenne ja bussien kaukoliikenne. Vähemmän tärkeitä liikennemuotoja ovat laiva- ja lentoliikenne. 3.2 Käyttötapauksiin liittyvät vaatimukset Aiemmin esitellyistä käyttötapauksista tärkeimpänä voidaan pitää liikennevälineiden saapumisaikaennusteiden esittämistä pysäkkien ja asemien näyttötauluilla. Täten ao. käyttötapaus on syytä määrittää rajapinnan pääkäyttötapaukseksi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Pääkäyttötapauksessa tärkein välitettävä tieto on milloin tietty linja saapuu tietylle pysäkille tai asemalle. Muut käyttötapaukst (liikennevälineiden näyttötaulut, kalustonhallinta, LIVA-etuudet ym.) voidaan toteuttaa myöhemmin, mutta toistaiseksi ne rajataan tämän määrittelyn ulkopuolelle. Rajapinta on suunniteltava siten, että se tarjoaa tulevaisuudessa riittävät laajennusmahdollisuudet näille käyttötapauksille. Jotta myös netti- ja mobiilipalvelut voivat hyödyntää ennusterajapintaa, on teknisessä määrittelyssä huomioitava mm. reittioppaiden, aikataulusivujen ja omat lähdöt tyyppisten palveluiden erityistarpeet. 3.3 Toiminnalliset vaatimukset Rajapinnasta on voitava tilata ennusteet myös jatkuva-aikaisena syötteenä. Tämä tarkoittaa että rajapinnassa on oltava omat erityiset kyselytyypit, jotka mahdollistavat syötteenä tilaamisen. Toisin sanoen, ennusterajapinnan tuettava sekä pyyntö/vastaus että julkaise/tilaa - tyyppisiä kommunikaatiomalleja ja kyselykäytäntöjä. 13

14 Rajapinnan on syytä tarjota vain yleiskäyttöisiä kyselytyyppejä, jotka soveltuvat käytettäväksi kaikkien toimijoiden toimesta. Tietyn toimijan tietylle järjestelmälle räätälöityjä kyselytyyppejä ei ole rajapintaan järkevää toteuttaa. Laajasta ja suppeasta rajapinnasta: Laajaa ja suppeaa versiota rajapinnasta ei tulla määrittelemään erikseen. Sen sijaan rajapintaan toteutetaan tietty pakollinen (suppea) joukko kyselytyyppejä ja tämän lisäksi laajempi joukko valinnaisia kyselytyyppejä, joista kukin toimija toteuttaa haluamansa. Suppeassa toteutuksessa kyselytyyppien lisäksi voidaan toteutusta rajata tarkemmin myös tietuekohtaisesti kyselytyyppien sisällä. Rajapinta on suunniteltava siten että itse palvelu kykenee lähettämään/vastaanottamaan yli 1000 viestiä sekunnissa ilman merkittäviä viiveitä. Liikennevälineiden saapumisaikaennusteet pysäkeille/asemille on saatava vähintään sekunnin tarkkuudella. 3.4 Tekniset vaatimukset Mikäli rajapinta toteutetaan SIRI-standardin mukaisena web-palveluna, rajapinnan tulee toteuttaa SIRI-standardin mukainen WSDL-rajapintakuvaus. Lisäksi rajapinnassa käytettävien sanomien on oltava SIRIn XML Schemojen mukaisia. Viestinvälityksen on tapahduttava rajapinnasta viiveettömästi ja ilman porrastusta, kun viestejä lähetetään asiakkaalle syötteenä. Rajapinnan eri versioiden on oltava taaksepäin yhteensopivia. 3.5 Asetettavia rajauksia Teknisessä määrittelyssä määritellään ennustepalvelimen rajapinta määrittely ei ota kantaa siihen, miten itse ennustepalvelin tulisi toteuttaa ja mitä teknologioita toteutuksessa tulisi hyödyntää. Näistä asioista päättää kukin toimija itsenäisesti. Rajataan käyttötapaukset liikennevaloetuudet ja Matkapalvelukeskusten (MPK) operatiivinen hallinta kokonaan ennusterajapinnan määrittelyn ulkopuolelle. 14

15 4 SUOSITUKSIA 4.1 Koordinointiryhmä Työryhmä suosittelee, että ennustepalvelimen toteutusprojekteja varten perustetaan oma koordinaatioryhmänsä tai nimetään yksi vastuuhenkilö tilaajaorganisaatioiden toimesta. Ryhmän tai vastuuhenkilön vastuulla olisi opastaa toteutusprojektien tekijöitä ongelmatilanteissa, ylläpitää rajapinnassa käytettävää viitekehystä, testata toteutetut rajapinnat sekä tehdä korjauksia ja parannuksia rajapintamäärittelyyn. Testauksella tarkoitetaan sitä, että koordinaatioryhmä varmistaa, että tehdyt toteutukset ovat määrittelyn mukaisia. Viitekehyksen ylläpidolla tarkoitetaan sitä, että koordinointiryhmä määrittelee minkä muotoisia tunnisteita (viitteitä) toimijoiden on syytä käyttää rajapinnan viesteissä sellaisista asioista kuin pysäkeistä, linjakoodeista, reiteistä, ajosuunnista ym Tukisivusto Työryhmä suosittelee, että ennusterajapintaan liittyvät dokumentit ja muut ohjeet liitetään osaksi Kalkati.net www-sivustoa. Kalkati.net sivustolle voitaisiin perustaa esim. oma alasivunsa ennusterajapinnan asioita varten. Alasivulle voitaisiin laittaa mm. lyhyt johdatus aiheeseen, ajankohtaista-osio, UKK-osio, linkit käytettäviin määrittelydokumentteihin ja skeemoihin, koordinaatioryhmän yhteystiedot, lista jo toteutetuista rajapinnoista sekä linkit mm. SIRIn määrittelydokumentteihin. Sivun ylläpito olisi koordinointiryhmän vastuulla. 4.3 Referenssitoteutus Työryhmä suosittelee, että tehdään ennustepalvelimesta ja sen rajapinnasta ns. referenssitoteutus, jonka tarkoitus on tuottaa käytännön kokemuksia rajapinnan toteuttamisesta ja siinä mahdollisesti ilmenevistä haasteista. Näiden kokemuksien avulla voidaan tehdä tarkennuksia määrittelydokumentteihin ennen kuin rajapintaa aletaan laajemmin toteuttamaan. Referenssitoteutuksen tulee tekemään näillä näkymin HKL, joka toteuttaa ennusterajapinnan Helmi-reaaliaikajärjestelmän yhteyteen. Rajapintaa tulisi käyttämään ainakin ENOjulkaisujärjestelmä. Työryhmä suosittelee, että hankkeen aikana työryhmä voisi toimia avustavassa roolissa. 4.4 Käytettävä viitekehys Työryhmä suosittelee, että ennusterajapintahankkeiden aikana panostetaan riittävästi ennusterajapinnan viitekehyksen suunnitteluun ja sen toteutumiseen. Viitekehyksellä tarkoitetaan rajapinnassa käytettäviä tunnistekäytäntöjä, ts. minkälaisia yksilöiviä tunnisteita ja koodeja (viitteitä) käytetään joistain tärkeistä asioista kuten linjoista, 15

16 pysäkeistä, reiteistä, ajosuunnista ym. Näitä tunnisteita käytetään välitettävissä viesteissä tietueiden arvoina. Yhtenäisten tunnistekäytäntöjen sopiminen on tärkeää, koska vain tällöin on mahdollista käyttää eri toimijoiden rajapintoja täsmälleen samalla tavalla. Jos yhtenäisiä tunnistekäytäntöjä ei sovita, niin asiakassovelluksiin joudutaan ohjelmoimaan jokaista rajapintaa kohden oma tunnisteiden muodostuslogiikka. Tunnistekäytännöistä sopimisella varmistetaan myös, että tarpeelliset yksilöivät tunnisteet säilyvät yksilöllisinä. Teknisessä määrittelyssä olevia alustavia tunnistekäytäntöjä on syytä täydentää referenssitoteutuksen yhteydessä, kun tiedetään tarkasti minkälaisia tunnisteita tarvitaan. Määrittelyä olisi syytä ylläpitää myös tämän jälkeen. Tunnistekäytäntöjä voitaisiin ylläpitää mahdollisesti myös hankkeen www-sivuilla. 4.5 Paikannusarkkitehtuurin kehitystarpeet Alkuperäisessä tehtävänmäärityksessä oli ehto, että ennusterajapinnan määrittelyn aikana listataan myös kehitystarpeet valmistuneelle Kansallisen joukkoliikenteen paikannusarkkitehtuurille [4]. Kuvassa 3 on esitetty työryhmän suositus paikannusarkkitehtuurista. Siinä on paikannus- ja ennusterajapinnat yhdistetty yhdeksi rajapinnaksi, joka tarjoaa asiakassovelluksille kaikki tarvittavat tiedot yhdestä paikasta. Yhdistetty paikannus/ennusterajapinta toteutettaisiin kokonaan SIRI-standardin avulla. Ajoneuvorajapinta voitaisiin toteuttaa Kansallisen joukkoliikenteen paikannusarkkitehtuuri - dokumentin mukaisesti tai sitten käyttää tähän tarkoitukseen soveltuvaa kansainvälistä rajapintastandardia, jos sellainen löydetään. Tätä mahdollisuutta olisi hyvä selvittää. Toimijan taustajärjestelmät suositellaan yhdistettäväksi palveluväylällä. 16

17 Ennustepalvelu Aikatauluttietokanta Muut taustajärjestelmät Database Palveluväylä Paikannuspalvelin SIRI-palvelin Ajoneuvorajapinta Paikannus- ja ennusterajapinta (SIRI) Ajoneuvot Sovellukset Kuva 3: Työryhmän suosittelema paikannusarkkitehtuuri. 17

18 LIITE 1: HAASTATTELUISSA ESILLE TULLEET ASIAT No. Asia 1. Ennustetietoja tulee ensisijaisesti tarjota push-tyyppisesti, koska se on pull-tapaa tehokkaampaa suurten datamäärien jatkuvassa siirtämisessä. 2. Vaikka rajapinta tulee sisältämään monipuolista toiminnallisuutta ja suuren joukon parametreja, pitää silti kiinnittää erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja pitää kokonaisuus niin yksinkertaisena kuin mahdollista. 3. Koko ennustepalvelun tarjoamaa ei voida jakaa julkisesti internetissä, vaan esimerkiksi kuljettajanumerot on pidettävä erillään julkisesti saatavilla olevasta informaatiosta. 4. Pelisäännöt käyttöoikeuksien hallinnan osalta tulee määritellä selvästi, eli mitä tietoa ylipäänsä jaetaan, missä muodossa ja kenelle? 5. Itse ennustepalvelimen on hyvä tukea tietojen vastaanottamista useista lähteistä, esimerkiksi tulevaisuudessa hyödyntää Tiehallinnon sää- ja kelipalveluiden tarjoamia tietoja ennusteiden laadinnassa. 6. Rajapinnan odotetaan palauttavan rajallisen määrän jalostettua tietoa. 7. Rajapintaa tulee voida käyttää myös stream-muotoisen datan välitykseen, mikä tarkoittaa informaation tarjoamista helposti jatkojalostettavana raakadatana. 8. Rajapinnan on tuettava ESB/SOA -pohjaista IT-arkkitehtuuria, jonka osaksi ennustepalvelin kytketään. 9. Määrittelyssä tulee ottaa huomioon noin 2000 ajoneuvon ja 7000 pysäkin asettamat tekniset haasteet. 10. Ennustepalvelimen tulee tukea syötteitä ainakin seuraavista lähteistä: Tiehallinto, sää ja kelipalvelut, Muuli, RHK, VR, Metro. Kommentit Molemmat tavat mahdollisia Huomioitu Huomioitu Rajapinnasta jaetaan vain liikennetietoa Ei liity rajapintaan Huomioitu Streamaus = syötteenä tilaaminen on huomioitu Rajapinta toteutetaan Web-palveluna, joka helppo liittää SOA:aan Huomioitu Ei varsinaisesti liity rajapintaan 11. Dataa on pystyttävä esittämään monenlaisilla näytöillä. Tietojen esittämistapa näytöillä ei liity rajapintaan 18

19 12. Tekstimuotoiset tiedotteet voivat olla osa rajapintaa, mutta ne voivat tulla myös erillisestä rajapinnasta. 13. Yleensä minuutin tarkkuus ennusteissa on riittävä, mutta teknisesti rajapinnan tarkkuus on esitettävä sekunneissa. 14. Paikkatietoa voidaan välittää rajapinnan kautta, mutta se voi tulla myös erillisen rajapinnan kautta. 15. Yksinkertaisemmissa nettipalveluissa voi riittää pull-tyyppinen rajapinta. Poikkeustiedotteita voidaan välittää määritellyn rajapinnan kautta Sekunnin tarkkuus käytössä Paikkatietojen välitys mahdollista Molemmat tavat määritelty 16. Ennustetietoja voidaan hyödyntää liikenteen ohjauksessa. Osittain mahdollista 17. Liikennevaloetuudet ja Matkapalvelukeskusten (MPK) operatiivinen hallinta 18. Alkuperäinen jako laajaan ja suppeaan rajapintaan hylätään, ja sen sijaan määritellään RP:ssa pakolliset ja optionaaliset tiedot ja parametrit. 19. Rajapinnan tulee soveltua pysäkkien, liikennevälineiden, kuljettajan ja terminaalien infonäyttöjen tarpeisiin 20. Rajapinnan tulee soveltua www- ja mobiilisovelluksille, kuten Reittiopas, aikataulusivut, Kamo ym. Ei mahdollista Vain yksi rajapinta määritelty Sopii toistaiseksi pysäkki- ja terminaalinäyttöjen tarpeisiin Mahdollista 21. Rajapinnan tulee soveltua joukkoliikenteen jakelupalveluun Osittain kyllä 22. Bussin siirtyminen linjalta toiselle: jos bussi ei ehdi siirtyä tietyssä ajassa, tulee liikennöitsijälle sakkoa Ei huomioitu 23. Lähtöketjunhallinta Ei huomioitu 24. Rajapinta tukee liikenneinfoportaaleita Osittain mahdollista 25. Rajapinta tukee Nokia mapsia ja Googlea Ao. karttapalvelujen mahdollista käyttää määriteltyä rajapintaa 26. Ruuhkaindikaattori: Jos monet bussit ovat myöhässä aikataulusta jollain reitillä, voidaan päätellä, että siellä on todennäköisesti ruuhkaa. Mahdollinen jatkomäärittelyn aihe 27. Speed profiling Mahdollinen 19

20 jatkomäärittelyn aihe 28. Jos ennustetietoa ei saatavilla, pitäisikö antaa paikannustietoa? Annetaan aikataulun mukaisia aikoja 29. Ennustetietojen viiveetön jakaminen omiin ja kolmansien osapuolien liikennetietotojärjestelmiin 30. Tärkein käyttötapaus on pysäkkien infotaulut, joihin tulee saada push-tyyppisesti saapumisaikaennusteet. 31. Rajapinnan peruskäyttö on tärkein: koska liikenneväline saapuu pysäkille? Huomioitu Tämä on ollut määrittelyn lähtökohta Ollut myös lähtökohtana 32. Rajapintaa käyttää mm. infonäyttöjen ohjausjärjestelmä. Kyllä 33. Viestit näytöille lähetetään laitetoimittajan oman rajapinnan kautta. 34. Liikennöitsijät käyttävät rajapintaa esim. kalustonhallintaan ja dispatchaukseen Riippuu toteuttaako ennusterajapinnan toimija vai laitetoimittaja Mahdollinen jatkomäärittelyn aihe 35. Varautuminen tulevaisuudessa hankittaviin järjestelmiin Huomioitu 36. Tulevaisuudessa liikenteen infokeskus on rajapinnan merkittävä hyödyntäjä. 37. Kuljettajamonitorit liikennevälineissä tulevat käyttämään rajapintaa. 38. Rajapintaa hyödyntävät pysäkkien infonäytöt, jotka näyttävät matkustajille bussien arvioidut saapumisajat pysäkille. 39. Rajapintaa hyödyntävät liikennevälineissä olevat infonäytöt, jotka näyttävät matkustajille reitin, reittimuutokset ja arvioituja ajoaikoja. Kehittyneissä infonäytöissä voitaisiin näyttää myös vaihtomahdollisuudet seuraavalla pysäkillä ja arvioidut saapumisajat vaihdettaviin liikennevälineisiin. 40. Rajapinnan mahdollinen käyttötapaus kalustonhallinnassa: Jos bussi ei ehdi sille määriteltyyn lähtöön, lähtö uudelleenjärjestellään ja kuljettajaa voidaan ohjata kääntämään ympäri ennen päätepysäkkiä. Huomioitu Vaatii jatkomäärittelyn Kyllä Liikennevälinenäytöt tulevat seuraavassa vaiheessa, toistaiseksi vain pysäkkinäytöt Mahdollista myöhemmin 41. Liikennöinnin seuranta ja hallinta Mahdollista myöhemmin 42. Liikennevaloetuudet ja MPK:n operatiivinen hallinta Osittain mahdollista myöhemmin 20

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta

Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta ÄLLI-julkaisuja 9/2009 Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta Tekninen määrittely v. 1.0 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009 SISÄLTÖ KÄSITTEITÄ...5 1 JOHDANTO...7 2 YLEISTÄ...8 2.1 Työn tavoitteet...8

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset. Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015

HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset. Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015 HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015 HSL-liikenteessä tehdään päivittäin noin miljoona nousua joukkoliikennevälineisiin Infopalveluilla paras

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit Heili-loppuraportti Ilmailulaitos Sähkö- ja teletoimisto Juha Sarkkinen 20.10.04 Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit 1. Yleistä Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen toiseksi suurin linja-autoasema,

Lisätiedot

Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01

Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01 Sivu 1(19) Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01 Seasam House Oy Helsingin seudun liikenne Hyväksynyt: Päivämäärä: Hyväksynyt: Päivämäärä: www.seasam.com Sivu 2(19) Versio historia Versio 0.01

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 3 AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU... 5 4 PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT...

1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 3 AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU... 5 4 PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT... 1 (15) PARAS REAALIAIKARAJAPINTA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2.1 Rajapintojen tavoitteet...3 2.1.1 PARAS-järjestelmän sisäisen rajapinnan (1) vaatimukset...3 2.1.2 Reaaliaikarajapinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. Ajoissa Pysäkillä Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. "Todelliset aikataulut paperilla, ei vain suunnitellut." Tero Piirainen, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2.

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä Tietovarannot Anna Eteläaho Intressiryhmän 2. kokous 27.2.2014 AVARAS 1.8.2013 31.12.2014 www.tut.fi/avaras Taustaa Apps4Finland

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti

Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti Paikallisliikenneliiton iltapäiväseminaari 16.3.2017 Reaaliaikapilotin alustava arkkitehtuuri Reitti- ja aikataulutietoja Reaaliaikatietoja Palvelu X Sijainti Reitti

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus Sampo Hietanen Tieliikelaitos liikkujan palvelut puh. 040 565 7688 HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus PV 1 00.00.0000 Häiriöinfo-pilotti Pilotin

Lisätiedot

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Järjestelmän yleiskuvaus Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt Kari Ryyppö Tarkoitus: Keskitetyn raideliikenteen informaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän tekninen

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbed Workshop 6.4.2006 Pekka Keränen 06.04.06 Johdanto Projektin www-sivusto http://testbed.fmi.fi Säätuotteet julkisiksi MM-kisoihin,

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Massahaun tulosten tulkintaa

Massahaun tulosten tulkintaa Massahaun tulosten tulkintaa Joonas Pihlaja, Copyright 2003 Novo Meridian Oy 2. heinäkuuta 2003 Sisältö 1 Yleiskatsaus 1 2 Company 1 3 Country 2 4 Timezone 2 5 Language 2 6 Station 3 7 Trnsattr ja Trnsmode

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Informaatiojärjestelmä räätälöitynä Oulun tarpeisiin

Informaatiojärjestelmä räätälöitynä Oulun tarpeisiin Informaatiojärjestelmä räätälöitynä Oulun tarpeisiin tavoitteet toteutus onnistuminen Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Liikenneinsinööri Jukka Talvi, Oulun kaupunki Toimitusjohtaja Antti Jurvelin,FARA

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin

National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin Risto Pitkänen, Atostek Martin Johanssonin (Liikennevirasto) kalvojen pohjalta 7.6.2017 Liikkumispalveluita koskeva olennainen tieto

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi)

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) MyBus Apps4Pirkanmaa Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) 1 Sisällys MyBus yleisesti Tavoite ja kohderyhmät Pääominaisuudet Toimintamalli Käyttöohjeet

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät Joukkoliikenteen tietojärjestelmät tietopalvelut ja työkalut pysäkit, reitit, aikataulut Martin Johansson Sisältö Matkustajanäkökulma (matka.fi ja digitransit.fi) Infopalveluiden kehittäjät avoin data

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut kunnan omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Integraatioratkaisu joukkoviestintäverkkojen esittämiseen paikkatietojärjestelmässä

Integraatioratkaisu joukkoviestintäverkkojen esittämiseen paikkatietojärjestelmässä Integraatioratkaisu joukkoviestintäverkkojen esittämiseen paikkatietojärjestelmässä Tuomas Suni Digita Oy Valvoja: Prof. Jukka Manner Ohjaaja: DI Heikki Isotalo Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari

Lisätiedot

1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota

1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota HELSINGIN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS JOHDATUS SOVELLUSSUUNNITTELUUN (JSS) 19.12.2001 (H.Laine) 1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota Mitkä seuraavista väitteistä ovat kaavion mukaisia t.s.

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Millosemeni

Harjoitustyö 3 - Millosemeni Harjoitustyö 3 - Millosemeni Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuillaan Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen reaaliaikaiseen seurantaan. Näinpä erilaisille

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge -kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle

Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle Olet tässä kilpailussa aikatarkastus- eli AT-asema numero (ei välttämätön tieto). Ensimmäiset kilpailijat saapuvat asemallesi noin kello. asemapaikaltasi ennen purkuauton

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

MaaS-palveluiden houkuttelevuus

MaaS-palveluiden houkuttelevuus MaaS-palveluiden houkuttelevuus Kyselytutkimuksen tulokset Helsingin Seudun Liikenteen toimialueella DI-työn tiivistelmä, syyskuu 2017 Hanna Ratilainen 1 Työn tavoitteet Listata MaaS-pakettien ominaisuuksia,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Attribuutti-kyselypalvelu

Attribuutti-kyselypalvelu Attribuutti-kyselypalvelu sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Palvelut... 3 2.1 Ammattioikeudenrajoituslista... 3 2.2 Ammattioikeuslista... 3 2.3 Attribuutti-rajoitustietosanoma... 3 3 Palvelurajapinnan

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluväylässä kehityksen tilanne Väylän varrelta - Kansallisen palveluväylän kehitystilanne -seminaari

Paikkatiedot palveluväylässä kehityksen tilanne Väylän varrelta - Kansallisen palveluväylän kehitystilanne -seminaari 1 Paikkatiedot palveluväylässä kehityksen tilanne Väylän varrelta - Kansallisen palveluväylän kehitystilanne -seminaari Jari Reini 13.05.2015 Hankkeen työkokonaisuudet 3 Pilotin suunnittelu ja kehittäminen

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä:

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: Tavoitetilana on, että kuka tahansa saa yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen kulkumuodon, reitin ja matkustusajankohdan

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ 5.7.2015 1 IBAN JA BIC maksujenvälityksessä Sisällysluettelo 1 IBAN... 2 1.1 Rakenne... 2 1.2 Validointi... 2 1.3 Käyttö... 3 1.3.1 IBAN saapuvissa maksuissa... 3 1.3.2

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot