Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta"

Transkriptio

1 ÄLLI-julkaisuja 9/2009 Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta Vaatimusmäärittely v. 1.0

2 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009

3 SISÄLTÖ KÄSITTEITÄ YLEISKUVAUS TEHDYT SELVITYKSET Toimijoiden tahtotila Mahdollisia käyttötapauksia Pysäkeillä ja asemilla olevat näyttötaulut Matkustajien näyttötaulut liikennevälineissä Kuljettajamonitorit Kuulutusten ohjaus asemilla Kuulutusten ohjaus liikennevälineissä Taattujen vaihtojen hallinta Ennustetietojen visualisointi kartalla ohjauskeskuksissa Teknisiä toteutustapavaihtoehtoja Standardin hyödyntäminen Toteutus web-palveluna XML + HTTP -tapa XML + TCP -tapa Ulkomaisia rajapintastandardeja SIRI VDV453/ RTIG-XML ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA RAJAUKSET Yleiset vaatimukset Käyttötapauksiin liittyvät vaatimukset Toiminnalliset vaatimukset Tekniset vaatimukset Asetettavia rajauksia SUOSITUKSIA Koordinointiryhmä Tukisivusto Referenssitoteutus Käytettävä viitekehys Paikannusarkkitehtuurin kehitystarpeet...16 LIITE 1: HAASTATTELUISSA ESILLE TULLEET ASIAT...18 LÄHDELUETTELO

4 KÄSITTEITÄ IFOPT ITS XML Identification of fixed objects in public transport. Joukkoliikenteen käsitteitä ja niiden suhteita määrittelevä standardi (CEN-standardi). Intelligent Transport Systems and Services. Extensible Markup Language. Rakenteinen tiedonsiirto formaatti. SIRI Service Interface for Real Time Information. Reealiaikarajapintoja standardoiva eurooppalainen organisaatio. ESB SOA WSDL SOAP Dispatchaus Enterprise Service Bus. Palveluväylään perustuva ITarkkitehtuuri, kts. myös SOA. Service Oriented Architecture. Yrityksen IT-arkkitehtuuri, jossa tietojärjestelmät nähdään tietoja tarjoavina palveluina. Web Service Description Language. Kuvauskieli, jota käytetään web-palvelujen rajapintojen kuvaamiseen. Web-palveluiden oletusprotokolla, joka toimii HTTPprotokollan päällä. Liikennetuotannon ajosarjojen reaaliaikainen seuranta, ohjaus ja muutoksiin reagointi. Kyselytyyppi Tarkoittaa samaa asiaa kuin rajapintafunktio tai rajapintametodi. CEN European Committee for Standardization. Eurooppalainen standardointiorganisaatio. RTIG Real Time Interest Group. Reaaliaikastandardeihin keskittynyt organisaatio. TRANSMODEL VDV Julkisen liikenteen abstrakti tietomalli (CEN-standardi). Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Saksalainen julkisen liikenteen ja rahtiliikenteen toimijoiden liitto. 4

5 1 YLEISKUVAUS Tässä dokumentissa on tehty alustava vaatimusmäärittely kansallisen ennustepalvelimen käyttäjärajapinnasta. Tämän dokumentin pohjalta on laadittu myöhemmin rajapinnan tekninen määrittely, joka löytyy dokumentista ennusterajapinta_tekninenmäärittely.pdf. Ennustepalvelimella tarkoitetaan järjestelmää, jonka tarkoitus on tuottaa reaaliaikatietojen pohjalta ennusteita joukkoliikennevälineiden liikkeistä muille liikenteen järjestelmille. Järjestelmän tärkein tunnistettu käyttötapaus on tuottaa saapumisaikaennusteita pysäkeillä ja asemilla olevia näyttötauluja varten. Tämä työ on tehty Tiehallinnon koordinoiman Älli-ohjelman puitteissa ja liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Hanketta oli ohjaamassa ministeriön lisäksi HSL (YTV liikenne ja HKL suunnittelu) ja Tampereen kaupunki. Työ täydentää osaltaan valmistunutta Kansallinen joukkoliikenteen paikannusarkkitehtuuri -hanketta, jossa määriteltiin paikannuspalvelimen rajapinnat. Ennustepalvelimen toteutuksista vastaavat joukkoliikennetoimijat ja näin ollen toteutuksia tulee siis olemaan useita. Toimijat toteuttavat ennustepalvelinjärjestelmät itsenäisesti siten, että järjestelmien rajapinnat ovat yhteneviä määritellyn rajapinnan teknisen määrittelyn kanssa. Joukkoliikennetoimijoista ennusterajapinnan tulevat toteuttamaan todennäköisesti ainakin tuleva HSL, RHK ja Tampereen Kaupunki. Tämä vaatimusmäärittely on tehty joukkoliikennetoimijoiden toiveiden pohjalta, joita on selvitetty haastatteluin ja workshopin avulla. Vaatimusmäärittelyä varten on lisäksi selvitetty kansainvälisiä standardeja, joita voitaisiin hyödyntää rajapinnan suunnittelussa. Tämän dokumentin perusteella tehdyssä teknisessä määrittelyssä on kuvattu tarkemmin rajapinnan toimintaperiaate, käytettävät sanomatyypit ja muut toteutuksen kannalta olennaiset asiat.

6 2 TEHDYT SELVITYKSET Tässä luvussa on koottu yhteen vaatimusmäärittelyä varten tehtyjen selvitysten tuloksia. 2.1 Toimijoiden tahtotila Joukkoliikennetoimijoiden ja muiden osapuolien tahtotilaa selvitettiin tässä määrittelyssä haastatteluiden ja projektin aikana järjestetyn ennusterajapintatyöpajan avulla. Työssä haastateltiin seuraavia organisaatioita: HKL, YTV, VR, RHK, Koiviston Auto, Matkahuolto, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Oulun kaupunki. Lisäksi haastateltiin Liikenne- ja viestintäministeriötä sekä Seasam House Ky, AB Thureb ja Trim-softa Oy yrityksiä. Projektin aikana järjestettiin myös kaikille sidosryhmille avoin ennusterajapintatyöpaja, johon osallistui 15 henkilöä eri organisaatioista ja yrityksistä. Liitteessä 1 olevaan taulukkoon on kirjattu haastatteluissa ja workshopissa (ks. Lähdeluettelo: Haastattelut ja kuulemistilaisuudet) esille tulleita asioita, ideoita ja mielipiteitä. Asiat on numeroitu, jotta niihin voi myöhemmin yksiselitteisesti viitata. Taulukkoon on myös kommentoitu jokaista kohtaa lyhyesti. Ennusterajapintaan viitataan taulukossa lyhenteellä RP. Taulukkoon kirjattuja toiveita ja tarpeita on pyritty huomioimaan tehdyssä teknisessä määrittelyssä siinä määrin missä mahdollista. Hankkeen tilaajaorganisaatioiden toiveita on määrittelyssä huomioitu suuremmalla painoarvolla kuin muiden osapuolien toiveita. 2.2 Mahdollisia käyttötapauksia Tässä kappaleeseen on koottu esiin tulleita käyttötapauksia ja tilanteita, joissa ennusterajapintaa voitaisiin hyödyntää. Kussakin käyttötapauksissa on pohdittu myös, minkälaista tiedonvälitystä siihen liittyy Pysäkeillä ja asemilla olevat näyttötaulut Tässä käyttötapauksessa ennusterajapintaa hyödyntävät pysäkeillä ja asemilla olevat näyttötaulut, jotka näyttävät matkustajille arvioituja saapumisaikoja liikennevälineistä. Tämä tapaus on tunnistetuista käyttötapauksista selvästi kaikista tärkein. Tässä tapauksessa ennustepalvelimen rooli olisi toimia taustajärjestelmänä, joka välittäisi ennustetiedot näyttötauluja ohjaaville ohjausjärjestelmille, ja jotka edelleen välittäisivät tiedot itse näyttötauluille. Näyttötauluille voitaisiin välittää ennusterajapinnasta ohitusaikojen lisäksi myös häiriötiedotteita. Kuvassa 1 on esitetty tapauksessa välitettäviä tärkeimpiä tietoja. 6

7 Ao. pysäkin kautta kulkevat linjat Linjojen arvioidut lähtöajat Linjojen arvioidut saapumisajat Linjojen käyttämät raiteet/laiturit Linjojen määränpääpysäkit ja välipisteet Kuva 1: Pysäkeillä ja asemilla sijaitseville näyttötauluille välitettävät tiedot Matkustajien näyttötaulut liikennevälineissä Tässä käyttötapauksessa ennusterajapintaa käyttäisivät liikennevälineissä olevat näyttötaulut, jotka näyttävät matkustajalle käynnissä olevan matkan edistymiseen liittyviä tietoja. Lisäksi näytöillä voitaisiin näyttää esim. tiedot siitä ajaako liikenneväline myöhässä aikataulusta ja mitkä ovat seuraavan pysäkin vaihtomahdollisuudet (+ vaihtojen arvioidut toteutumisajat). Ennustepalvelin välittäisi tässäkin tapauksessa tiedot vain näyttöjen ohjausjärjestelmälle, eikä itse näytöille. Kuvassa 2 on esitetty, mitä tietoja olisi näytöille syytä pystyä välittämään. Ao. linjan tunnus Ao. ajoneuvon tunnus Seuraava pysäkki ja sen pysäkkikoodi Sitä seuraavat pysäkit ja niiden pysäkkikoodit Ajaako myöhässä (viivetieto) nopeus Häiriötiedotteet ja niiden aiheuttamat viiveet minuutteina Vaihtomahdollisuudet seuraavalla pysäkillä ja niiden arvioidut toteutumisajat 7

8 Kuva 2: Liikennevälineissä oleville näyttötauluille välitettävät tiedot Kuljettajamonitorit Monissa busseissa on kuljettajamonitoreita, joiden kautta kuljettajille voidaan välittää tietoja ja ohjeita. Ennustepalvelimelta näihin monitoreihin voitaisiin välittää esim. tieto siitä ajaako kuljettaja myöhässä/edellä aikataulua tai siitä kuinka monen minuutin päässä ajaa seuraava/edellinen saman linjan liikenneväline. Kuvassa 3 havainnollistaa tätä tilannetta. Ajaako myöhässä/ edellä aikataulua Monenko minuutin päässä seuraava/ edellinen vuoro Häiriötiedotteet ja niiden aiheuttamat viiveet minuutteina Kuva 3: Kuljettajamonitorille välitettävät tiedot Kuulutusten ohjaus asemilla Tämä käyttötapaus liittyy pääosin junaliikenteeseen. Käyttötapauksessa ennusterajapintaa voitaisiin hyödyntää antamaan automaattinen kuulutus asemaa lähestyvästä junasta tai myöhästyvästä junista. Ennustepalvelin voisi väittää kuulutuksia ohjaavalle järjestelmälle automaattisen myöhästymisilmoituksen esim. kun se arvioi junan saapuvan 5 minuuttia myöhässä aikataulusta. Tätä käyttötapausta voitaisiin soveltaa myös mahdollisesti bussiterminaaleissa ja lentoasemilla. Kuulutuksien välityksessä tarvittavia tietoja: junan tunnus lähtöpaikka raide/laituri jolle saapuu arvioitu saapumisaika arvioitu myöhästymisaika 8

9 2.2.5 Kuulutusten ohjaus liikennevälineissä Tämä käyttötapaus on periaatteessa sama kuin edellinen, mutta automaattiset kuulutukset annettaisiin junassa. Tapauksessa junamatkustajille halutaan välittää tieto siitä milloin junan arvioidaan saapuvan asemalle tai jos se saapuu myöhässä. Ennusterajapinnan tietoja voitaisiin myös käyttää seuraavien asemien kuuluttamiseen. Junakuulutuksien välityksessä tarvittavia tietoja: seuraava pysäkki arvioitu saapumisaika myöhästymisaika Taattujen vaihtojen hallinta Taattujen vaihtojen hallinnalla tarkoitetaan sitä, kun halutaan varmistaa että vaihto liikennevälineestä toiseen onnistuu varmasti. Tässä tapauksessa ennustetietoja voitaisiin hyödyntää esim. siinä että lähetetään liityntäbussin kuljettajille viesti että tämän pitää odottaa myöhästyvää junaa. Taattujen vaihtojen hallinnassa välitettäviä tietoja: linjan A arvioitu saapumisaika pysäkille/asemalle linjan B lähtöaika pysäkiltä/asemalta Ennustetietojen visualisointi kartalla ohjauskeskuksissa Tässä käyttötapauksessa halutaan näyttää kartalla ennustettu liikennetilanne tietyn ajan päästä. Karttanäkymän avulla joukkoliikennetoimija voi paremmin varautua yllättäviin muutoksiin liikenteessä. Esim. häiriön sattuessa voidaan nopeasti arvioida liikenteen ruuhkautuminen puolen tunnin päästä ja varautua siihen. Tarvittavia tietoja: linjojen ennustetut sijainnit jollain ajanhetkellä linjojen ajosuunnat linjojen ennustetut viivetiedot 2.3 Teknisiä toteutustapavaihtoehtoja Tässä kappaleessa on selvitetty rajapinnan eri toteutustapavaihtoehdot tekniseltä kannalta. Tässä kappaleessa on lähdetty olettamuksesta, että ennustepalvelin on internetissä sijaitseva palvelin ja että palvelimen viestinvälityksen halutaan perustuvan standardinmukaisiin XMLtekniikoilla. 9

10 2.3.1 Standardin hyödyntäminen Standardiin pohjautuvassa toteutustavassa rajapinta toteutetaan perustuen johonkin ulkomaiseen standardiin. Edellytyksenä on että löydetään sopiva standardi ja että se vastaa rajapinnalle esitettyihin vaatimuksiin. Standardin perustuisi johonkin tässä kappaleessa esiteltyyn tekniseen toteutustapaan. Standardinmukaisen toteutustavan etuna on että rajapinnasta on käyttökokemuksia muualta ja sen voidaan olettaa olevan toimiva ratkaisu. Toisena merkittävänä etuna voidaan pitää että saadaan säästöjä, kun toteutuksessa voidaan hyödyntää valmiita ohjelmistokomponentteja ja olemassa olevia tietotaitoja Toteutus web-palveluna Web-palvelut (Web Services) ovat joukko viime vuosina yleistyneitä tekniikoita, joilla voidaan toteuttaa standardinmukaisia konekielisiä rajapintoja tietojärjestelmiin. Web-palvelut edustavat tämän päivän de facto tapaa integroida tietojärjestelmiä yhteisen rajapinnan kautta. Webpalvelut soveltuvat erityisesti www-pohjaisten tietojärjestelmien integrointiin. Web-palvelun kehittäminen edellyttää että palvelun rajapinnasta tehdään WSDLkuvausdokumentti ja että välitettävät sanomat kuvataan XML Schemalla. Web-palveluissa sanomat lähetetään useimmiten SOAP-protokollan yli, joka on ohut protokolla HTTPprotokollan päällä. SOAPin käyttö ei kuitenkaan ole pakollista, jos halutaan tehdä ns. RESTtyyppinen web-palvelu. Web-palveluiden kehittäminen on nykyään kohtuullisen helppoa, koska tähän tarkoitukseen on paljon valmiita kehitystyökaluja ja ohjelmakoodikirjastoja. Myös ennusterajapinta voidaan toteuttaa web-palveluna. Tämän tavan suurin etu olisi se että rajapinnasta tulisi yleisten standardien mukainen. Haitaksi voidaan sanoa SOAP-protokollan aiheuttamat ylimääräiset siirtokustannukset XML + HTTP -tapa Tässä toteutustavassa XML-sanomat lähetetään suoraan HTTP-protokollan yli ilman SOAPprotokollaa. Tällöin tarvitsee kuvata pelkästään välitettävät viestit, johon käytetään XML Schemaa. Rajapinnan toimintalogiikkaa ei kuvata tässä tapauksessa erillisellä kuvauskielellä, vaan se voidaan kertoa sanallisesti määrittelydokumentissa. Etuna tässä tavassa on että se on jonkin verran yksinkertaisempi kuin web-palvelun toteutus. Haittana tässä tavassa on että rajapinnasta ei tule koneluettavaa, jolloin sitä ei voi käyttää ja testata valmiilla työkaluilla. Ongelmaksi voi muodostua myös että määrittelydokumentissa rajapinnan toimintalogiikkaa ei pystytä kuvaamaan sanallisesti kyllin tarkasti, jolloin toimijoiden toteutuksista voi tulla erilaisia. 10

11 2.3.4 XML + TCP -tapa Tämä toteutustapa on periaatteessa vastaava kuin edellinen, mutta tässä tapauksessa XMLviestit lähetetään suoraan TCP:n yli ilman HTTP-protokollaa. Käyttäjän pitää siis avata porttiyhteys palvelimeen ennen kuin voi alkaa lähettää tälle XML-kyselyjä. Tämän toteutuksen etuna on että se on kevyt ja yksinkertainen. Ongelmaksi saattaa muodostua mm. se että palomuureihin täytyy tehdä vaikeita porttiavauksia, joilla sallitaan TCPyhteydet erikoisiin porttinumeroihin. Lisäksi tässä tavassa syntyy ylimääräisiä kustannuksia siitä kun porttiyhteyttä joudutaan pitämään jatkuvasti auki tai se joudutaan avaamaan uudestaan jokaista kyselyä varten (vrt. HTTP keep-alive). Tässä tavassa menetetään myös virhekoodien tuoma etu ongelmatilanteiden selvittämisessä. 2.4 Ulkomaisia rajapintastandardeja Tässä kappaleessa on selvitetty ulkomaisia rajapintastandardeja, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää ennusterajapinnan teknisessä määrittelyssä SIRI SIRI (Service Interface for Real Time Information) on yhteiseurooppalainen rajapintastandardi julkisen liikenteen ja ajoneuvojen reaaliaikatietojen välittämiseen joukkoliikennetoimijoiden välillä. SIRI-standardi on käytössä mm. Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa ja Tshekissä. SIRI-standardi vastaisi varsin hyvin tämän projektin tarpeita. [1] SIRI on kehitetty kansallisten standardien pohjalta ja siitä on pyritty kehittämään mahdollisimman joustava, jotta sitä voidaan käyttää mahdollisimman monissa maissa. Standardi on alun perin kehitetty Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. SIRI on hyväksytty CEN-standardiksi vuonna 2006 (CEN ). SIRIä voidaan käyttää mm. aikataulujen välittämiseen muille toimijoille, tietojen välitykseen pysäkkinäytöille, liikennevälineiden seurantaan, taattujen vaihtojen hallintaan ja liikennevälinenäyttöjen ohjaukseen. SIRI määrittelee XML/Web Service -pohjaisen rajapinnan VDV453/454 VDV453/454 on SIRI-standardin Saksa versio. VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) on saksalainen julkisen liikenteen ja rahtiliikenteen toimijoiden liitto. Siihen kuuluu Saksan suurimmat joukkoliikenteen toimijat mukaanlukien paikallisliikenne ja kaukoliikenne. Liiton päätehtäviin kuuluu laatia suosituksia jäsenyrityksilleen parhaista käytännöistä liittyen julkisen liikenteen operointiin. [2] 11

12 VDV453 edustaa SIRIn osajoukkoa ja se on suositus julkisen liikenteen toimijoille AVMSjärjestelmän julkisesta rajapinnasta. AVMS-järjestelmiä (Automatic Vehicle Management Systems) käyttävät operaattorit ja muut toimijat liikennevälineiden seuraamiseen ja hallintaan. Rajapinnan kautta toimija voi tarjota reaaliaikapohjaisia tietoja liikennevälineistään muille toimijoille. VDV453 edustaa SIRI-standardiin CEN osajoukkoa. VDV454 sisältää joitain lisäyksiä edellä mainittuun suositukseen. VDV453 ja VDV454 suositukset löytyvät VDV:n www-sivuilta kohdasta VDV-projects. Suositukset ovat kirjoitettu englanniksi. VDV on tuottanut myös lukuisia muita suosituksia ja standardeja liittyen tiedon vaihtoon sen jäsenyritysten kesken RTIG-XML RTIG-XML on SIRI-standardin Iso-Britannia versio ja edustaa tämän osajoukkoa. RTIG (Real Time Interest Group) on reaaliaikastandardeihin keskittynyt organisaatio Isossa-Britanniassa. RTIG on osallistunut myös SIRI-standardin kehittämiseen. RTIG-XML:n ensimmäinen versio julkaistiin vuonna [3] 12

13 3 ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA RAJAUKSET Tässä luvussa on esitetty rajapinnalle asetettavat vaatimukset. Vaatimukset ja rajaukset on kerätty edellisten lukujen selvitysten perusteella sekä suoraan alkuperäisestä tarjouspyynnöstä. Tämän luvun tarkoitus on luoda perusta myöhemmin tehtävälle tekniselle määrittelylle. 3.1 Yleiset vaatimukset Rajapinnan ensimmäisestä versiosta on suunniteltava mahdollisimman yksinkertainen, jotta se soveltuu käyttöönotettavaksi mahdollisimman monelle toimijalle. Yksinkertaisuudella varmistetaan myös että ennustepalvelimesta ei tule toimijalle liian kallista toteuttaa. Rajapinta suositellaan toteuttavan SIRI-standardin määrittelemällä tavalla, koska SIRI vastaa tämän projektin vaatimuksia varsin hyvin. SIRIn määrittelemä XML-rajapinta on syytä toteuttaa web-palveluna, koska se tarjoaa eniten mahdollisuuksia ja on toimijoiden kannalta helpoin. Rajapinta tulisi tehdä sellainen, että siinä on huomioitu mahdollisimman hyvin eri liikennemuodot. Eri liikennemuodoista tärkeimmät ovat paikallisliikenne, junaliikenne ja bussien kaukoliikenne. Vähemmän tärkeitä liikennemuotoja ovat laiva- ja lentoliikenne. 3.2 Käyttötapauksiin liittyvät vaatimukset Aiemmin esitellyistä käyttötapauksista tärkeimpänä voidaan pitää liikennevälineiden saapumisaikaennusteiden esittämistä pysäkkien ja asemien näyttötauluilla. Täten ao. käyttötapaus on syytä määrittää rajapinnan pääkäyttötapaukseksi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Pääkäyttötapauksessa tärkein välitettävä tieto on milloin tietty linja saapuu tietylle pysäkille tai asemalle. Muut käyttötapaukst (liikennevälineiden näyttötaulut, kalustonhallinta, LIVA-etuudet ym.) voidaan toteuttaa myöhemmin, mutta toistaiseksi ne rajataan tämän määrittelyn ulkopuolelle. Rajapinta on suunniteltava siten, että se tarjoaa tulevaisuudessa riittävät laajennusmahdollisuudet näille käyttötapauksille. Jotta myös netti- ja mobiilipalvelut voivat hyödyntää ennusterajapintaa, on teknisessä määrittelyssä huomioitava mm. reittioppaiden, aikataulusivujen ja omat lähdöt tyyppisten palveluiden erityistarpeet. 3.3 Toiminnalliset vaatimukset Rajapinnasta on voitava tilata ennusteet myös jatkuva-aikaisena syötteenä. Tämä tarkoittaa että rajapinnassa on oltava omat erityiset kyselytyypit, jotka mahdollistavat syötteenä tilaamisen. Toisin sanoen, ennusterajapinnan tuettava sekä pyyntö/vastaus että julkaise/tilaa - tyyppisiä kommunikaatiomalleja ja kyselykäytäntöjä. 13

14 Rajapinnan on syytä tarjota vain yleiskäyttöisiä kyselytyyppejä, jotka soveltuvat käytettäväksi kaikkien toimijoiden toimesta. Tietyn toimijan tietylle järjestelmälle räätälöityjä kyselytyyppejä ei ole rajapintaan järkevää toteuttaa. Laajasta ja suppeasta rajapinnasta: Laajaa ja suppeaa versiota rajapinnasta ei tulla määrittelemään erikseen. Sen sijaan rajapintaan toteutetaan tietty pakollinen (suppea) joukko kyselytyyppejä ja tämän lisäksi laajempi joukko valinnaisia kyselytyyppejä, joista kukin toimija toteuttaa haluamansa. Suppeassa toteutuksessa kyselytyyppien lisäksi voidaan toteutusta rajata tarkemmin myös tietuekohtaisesti kyselytyyppien sisällä. Rajapinta on suunniteltava siten että itse palvelu kykenee lähettämään/vastaanottamaan yli 1000 viestiä sekunnissa ilman merkittäviä viiveitä. Liikennevälineiden saapumisaikaennusteet pysäkeille/asemille on saatava vähintään sekunnin tarkkuudella. 3.4 Tekniset vaatimukset Mikäli rajapinta toteutetaan SIRI-standardin mukaisena web-palveluna, rajapinnan tulee toteuttaa SIRI-standardin mukainen WSDL-rajapintakuvaus. Lisäksi rajapinnassa käytettävien sanomien on oltava SIRIn XML Schemojen mukaisia. Viestinvälityksen on tapahduttava rajapinnasta viiveettömästi ja ilman porrastusta, kun viestejä lähetetään asiakkaalle syötteenä. Rajapinnan eri versioiden on oltava taaksepäin yhteensopivia. 3.5 Asetettavia rajauksia Teknisessä määrittelyssä määritellään ennustepalvelimen rajapinta määrittely ei ota kantaa siihen, miten itse ennustepalvelin tulisi toteuttaa ja mitä teknologioita toteutuksessa tulisi hyödyntää. Näistä asioista päättää kukin toimija itsenäisesti. Rajataan käyttötapaukset liikennevaloetuudet ja Matkapalvelukeskusten (MPK) operatiivinen hallinta kokonaan ennusterajapinnan määrittelyn ulkopuolelle. 14

15 4 SUOSITUKSIA 4.1 Koordinointiryhmä Työryhmä suosittelee, että ennustepalvelimen toteutusprojekteja varten perustetaan oma koordinaatioryhmänsä tai nimetään yksi vastuuhenkilö tilaajaorganisaatioiden toimesta. Ryhmän tai vastuuhenkilön vastuulla olisi opastaa toteutusprojektien tekijöitä ongelmatilanteissa, ylläpitää rajapinnassa käytettävää viitekehystä, testata toteutetut rajapinnat sekä tehdä korjauksia ja parannuksia rajapintamäärittelyyn. Testauksella tarkoitetaan sitä, että koordinaatioryhmä varmistaa, että tehdyt toteutukset ovat määrittelyn mukaisia. Viitekehyksen ylläpidolla tarkoitetaan sitä, että koordinointiryhmä määrittelee minkä muotoisia tunnisteita (viitteitä) toimijoiden on syytä käyttää rajapinnan viesteissä sellaisista asioista kuin pysäkeistä, linjakoodeista, reiteistä, ajosuunnista ym Tukisivusto Työryhmä suosittelee, että ennusterajapintaan liittyvät dokumentit ja muut ohjeet liitetään osaksi Kalkati.net www-sivustoa. Kalkati.net sivustolle voitaisiin perustaa esim. oma alasivunsa ennusterajapinnan asioita varten. Alasivulle voitaisiin laittaa mm. lyhyt johdatus aiheeseen, ajankohtaista-osio, UKK-osio, linkit käytettäviin määrittelydokumentteihin ja skeemoihin, koordinaatioryhmän yhteystiedot, lista jo toteutetuista rajapinnoista sekä linkit mm. SIRIn määrittelydokumentteihin. Sivun ylläpito olisi koordinointiryhmän vastuulla. 4.3 Referenssitoteutus Työryhmä suosittelee, että tehdään ennustepalvelimesta ja sen rajapinnasta ns. referenssitoteutus, jonka tarkoitus on tuottaa käytännön kokemuksia rajapinnan toteuttamisesta ja siinä mahdollisesti ilmenevistä haasteista. Näiden kokemuksien avulla voidaan tehdä tarkennuksia määrittelydokumentteihin ennen kuin rajapintaa aletaan laajemmin toteuttamaan. Referenssitoteutuksen tulee tekemään näillä näkymin HKL, joka toteuttaa ennusterajapinnan Helmi-reaaliaikajärjestelmän yhteyteen. Rajapintaa tulisi käyttämään ainakin ENOjulkaisujärjestelmä. Työryhmä suosittelee, että hankkeen aikana työryhmä voisi toimia avustavassa roolissa. 4.4 Käytettävä viitekehys Työryhmä suosittelee, että ennusterajapintahankkeiden aikana panostetaan riittävästi ennusterajapinnan viitekehyksen suunnitteluun ja sen toteutumiseen. Viitekehyksellä tarkoitetaan rajapinnassa käytettäviä tunnistekäytäntöjä, ts. minkälaisia yksilöiviä tunnisteita ja koodeja (viitteitä) käytetään joistain tärkeistä asioista kuten linjoista, 15

16 pysäkeistä, reiteistä, ajosuunnista ym. Näitä tunnisteita käytetään välitettävissä viesteissä tietueiden arvoina. Yhtenäisten tunnistekäytäntöjen sopiminen on tärkeää, koska vain tällöin on mahdollista käyttää eri toimijoiden rajapintoja täsmälleen samalla tavalla. Jos yhtenäisiä tunnistekäytäntöjä ei sovita, niin asiakassovelluksiin joudutaan ohjelmoimaan jokaista rajapintaa kohden oma tunnisteiden muodostuslogiikka. Tunnistekäytännöistä sopimisella varmistetaan myös, että tarpeelliset yksilöivät tunnisteet säilyvät yksilöllisinä. Teknisessä määrittelyssä olevia alustavia tunnistekäytäntöjä on syytä täydentää referenssitoteutuksen yhteydessä, kun tiedetään tarkasti minkälaisia tunnisteita tarvitaan. Määrittelyä olisi syytä ylläpitää myös tämän jälkeen. Tunnistekäytäntöjä voitaisiin ylläpitää mahdollisesti myös hankkeen www-sivuilla. 4.5 Paikannusarkkitehtuurin kehitystarpeet Alkuperäisessä tehtävänmäärityksessä oli ehto, että ennusterajapinnan määrittelyn aikana listataan myös kehitystarpeet valmistuneelle Kansallisen joukkoliikenteen paikannusarkkitehtuurille [4]. Kuvassa 3 on esitetty työryhmän suositus paikannusarkkitehtuurista. Siinä on paikannus- ja ennusterajapinnat yhdistetty yhdeksi rajapinnaksi, joka tarjoaa asiakassovelluksille kaikki tarvittavat tiedot yhdestä paikasta. Yhdistetty paikannus/ennusterajapinta toteutettaisiin kokonaan SIRI-standardin avulla. Ajoneuvorajapinta voitaisiin toteuttaa Kansallisen joukkoliikenteen paikannusarkkitehtuuri - dokumentin mukaisesti tai sitten käyttää tähän tarkoitukseen soveltuvaa kansainvälistä rajapintastandardia, jos sellainen löydetään. Tätä mahdollisuutta olisi hyvä selvittää. Toimijan taustajärjestelmät suositellaan yhdistettäväksi palveluväylällä. 16

17 Ennustepalvelu Aikatauluttietokanta Muut taustajärjestelmät Database Palveluväylä Paikannuspalvelin SIRI-palvelin Ajoneuvorajapinta Paikannus- ja ennusterajapinta (SIRI) Ajoneuvot Sovellukset Kuva 3: Työryhmän suosittelema paikannusarkkitehtuuri. 17

18 LIITE 1: HAASTATTELUISSA ESILLE TULLEET ASIAT No. Asia 1. Ennustetietoja tulee ensisijaisesti tarjota push-tyyppisesti, koska se on pull-tapaa tehokkaampaa suurten datamäärien jatkuvassa siirtämisessä. 2. Vaikka rajapinta tulee sisältämään monipuolista toiminnallisuutta ja suuren joukon parametreja, pitää silti kiinnittää erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja pitää kokonaisuus niin yksinkertaisena kuin mahdollista. 3. Koko ennustepalvelun tarjoamaa ei voida jakaa julkisesti internetissä, vaan esimerkiksi kuljettajanumerot on pidettävä erillään julkisesti saatavilla olevasta informaatiosta. 4. Pelisäännöt käyttöoikeuksien hallinnan osalta tulee määritellä selvästi, eli mitä tietoa ylipäänsä jaetaan, missä muodossa ja kenelle? 5. Itse ennustepalvelimen on hyvä tukea tietojen vastaanottamista useista lähteistä, esimerkiksi tulevaisuudessa hyödyntää Tiehallinnon sää- ja kelipalveluiden tarjoamia tietoja ennusteiden laadinnassa. 6. Rajapinnan odotetaan palauttavan rajallisen määrän jalostettua tietoa. 7. Rajapintaa tulee voida käyttää myös stream-muotoisen datan välitykseen, mikä tarkoittaa informaation tarjoamista helposti jatkojalostettavana raakadatana. 8. Rajapinnan on tuettava ESB/SOA -pohjaista IT-arkkitehtuuria, jonka osaksi ennustepalvelin kytketään. 9. Määrittelyssä tulee ottaa huomioon noin 2000 ajoneuvon ja 7000 pysäkin asettamat tekniset haasteet. 10. Ennustepalvelimen tulee tukea syötteitä ainakin seuraavista lähteistä: Tiehallinto, sää ja kelipalvelut, Muuli, RHK, VR, Metro. Kommentit Molemmat tavat mahdollisia Huomioitu Huomioitu Rajapinnasta jaetaan vain liikennetietoa Ei liity rajapintaan Huomioitu Streamaus = syötteenä tilaaminen on huomioitu Rajapinta toteutetaan Web-palveluna, joka helppo liittää SOA:aan Huomioitu Ei varsinaisesti liity rajapintaan 11. Dataa on pystyttävä esittämään monenlaisilla näytöillä. Tietojen esittämistapa näytöillä ei liity rajapintaan 18

19 12. Tekstimuotoiset tiedotteet voivat olla osa rajapintaa, mutta ne voivat tulla myös erillisestä rajapinnasta. 13. Yleensä minuutin tarkkuus ennusteissa on riittävä, mutta teknisesti rajapinnan tarkkuus on esitettävä sekunneissa. 14. Paikkatietoa voidaan välittää rajapinnan kautta, mutta se voi tulla myös erillisen rajapinnan kautta. 15. Yksinkertaisemmissa nettipalveluissa voi riittää pull-tyyppinen rajapinta. Poikkeustiedotteita voidaan välittää määritellyn rajapinnan kautta Sekunnin tarkkuus käytössä Paikkatietojen välitys mahdollista Molemmat tavat määritelty 16. Ennustetietoja voidaan hyödyntää liikenteen ohjauksessa. Osittain mahdollista 17. Liikennevaloetuudet ja Matkapalvelukeskusten (MPK) operatiivinen hallinta 18. Alkuperäinen jako laajaan ja suppeaan rajapintaan hylätään, ja sen sijaan määritellään RP:ssa pakolliset ja optionaaliset tiedot ja parametrit. 19. Rajapinnan tulee soveltua pysäkkien, liikennevälineiden, kuljettajan ja terminaalien infonäyttöjen tarpeisiin 20. Rajapinnan tulee soveltua www- ja mobiilisovelluksille, kuten Reittiopas, aikataulusivut, Kamo ym. Ei mahdollista Vain yksi rajapinta määritelty Sopii toistaiseksi pysäkki- ja terminaalinäyttöjen tarpeisiin Mahdollista 21. Rajapinnan tulee soveltua joukkoliikenteen jakelupalveluun Osittain kyllä 22. Bussin siirtyminen linjalta toiselle: jos bussi ei ehdi siirtyä tietyssä ajassa, tulee liikennöitsijälle sakkoa Ei huomioitu 23. Lähtöketjunhallinta Ei huomioitu 24. Rajapinta tukee liikenneinfoportaaleita Osittain mahdollista 25. Rajapinta tukee Nokia mapsia ja Googlea Ao. karttapalvelujen mahdollista käyttää määriteltyä rajapintaa 26. Ruuhkaindikaattori: Jos monet bussit ovat myöhässä aikataulusta jollain reitillä, voidaan päätellä, että siellä on todennäköisesti ruuhkaa. Mahdollinen jatkomäärittelyn aihe 27. Speed profiling Mahdollinen 19

20 jatkomäärittelyn aihe 28. Jos ennustetietoa ei saatavilla, pitäisikö antaa paikannustietoa? Annetaan aikataulun mukaisia aikoja 29. Ennustetietojen viiveetön jakaminen omiin ja kolmansien osapuolien liikennetietotojärjestelmiin 30. Tärkein käyttötapaus on pysäkkien infotaulut, joihin tulee saada push-tyyppisesti saapumisaikaennusteet. 31. Rajapinnan peruskäyttö on tärkein: koska liikenneväline saapuu pysäkille? Huomioitu Tämä on ollut määrittelyn lähtökohta Ollut myös lähtökohtana 32. Rajapintaa käyttää mm. infonäyttöjen ohjausjärjestelmä. Kyllä 33. Viestit näytöille lähetetään laitetoimittajan oman rajapinnan kautta. 34. Liikennöitsijät käyttävät rajapintaa esim. kalustonhallintaan ja dispatchaukseen Riippuu toteuttaako ennusterajapinnan toimija vai laitetoimittaja Mahdollinen jatkomäärittelyn aihe 35. Varautuminen tulevaisuudessa hankittaviin järjestelmiin Huomioitu 36. Tulevaisuudessa liikenteen infokeskus on rajapinnan merkittävä hyödyntäjä. 37. Kuljettajamonitorit liikennevälineissä tulevat käyttämään rajapintaa. 38. Rajapintaa hyödyntävät pysäkkien infonäytöt, jotka näyttävät matkustajille bussien arvioidut saapumisajat pysäkille. 39. Rajapintaa hyödyntävät liikennevälineissä olevat infonäytöt, jotka näyttävät matkustajille reitin, reittimuutokset ja arvioituja ajoaikoja. Kehittyneissä infonäytöissä voitaisiin näyttää myös vaihtomahdollisuudet seuraavalla pysäkillä ja arvioidut saapumisajat vaihdettaviin liikennevälineisiin. 40. Rajapinnan mahdollinen käyttötapaus kalustonhallinnassa: Jos bussi ei ehdi sille määriteltyyn lähtöön, lähtö uudelleenjärjestellään ja kuljettajaa voidaan ohjata kääntämään ympäri ennen päätepysäkkiä. Huomioitu Vaatii jatkomäärittelyn Kyllä Liikennevälinenäytöt tulevat seuraavassa vaiheessa, toistaiseksi vain pysäkkinäytöt Mahdollista myöhemmin 41. Liikennöinnin seuranta ja hallinta Mahdollista myöhemmin 42. Liikennevaloetuudet ja MPK:n operatiivinen hallinta Osittain mahdollista myöhemmin 20

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät Joukkoliikenteen tietojärjestelmät tietopalvelut ja työkalut pysäkit, reitit, aikataulut Martin Johansson Sisältö Matkustajanäkökulma (matka.fi ja digitransit.fi) Infopalveluiden kehittäjät avoin data

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Millosemeni

Harjoitustyö 3 - Millosemeni Harjoitustyö 3 - Millosemeni Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuillaan Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen reaaliaikaiseen seurantaan. Näinpä erilaisille

Lisätiedot

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge -kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Miksi? Sisältö Yleisimmät ongelmat rajapintapalvelujen yhteensopivuudessa WMS- ja WFS-standardeihin

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Tiedon laatu ei aina riitä liikenteessä. Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi #trafi.eto 18.3.2016

Tiedon laatu ei aina riitä liikenteessä. Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi #trafi.eto 18.3.2016 Tiedon laatu ei aina riitä liikenteessä Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi #trafi.eto 18.3.2016 Smart transport data Open data, Big Data, high quality data. Käsitys älykkäästä liikenteestä elää ja muuhuu ajassa.

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

W3C ja alueellinen standardointi

W3C ja alueellinen standardointi W3C ja alueellinen standardointi Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys johdanto, uusimmat standardit ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: on W3C:n suosittama

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluväylässä kehityksen tilanne Väylän varrelta - Kansallisen palveluväylän kehitystilanne -seminaari

Paikkatiedot palveluväylässä kehityksen tilanne Väylän varrelta - Kansallisen palveluväylän kehitystilanne -seminaari 1 Paikkatiedot palveluväylässä kehityksen tilanne Väylän varrelta - Kansallisen palveluväylän kehitystilanne -seminaari Jari Reini 13.05.2015 Hankkeen työkokonaisuudet 3 Pilotin suunnittelu ja kehittäminen

Lisätiedot

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset 1 Pilottipalvelun esittely johtopäätökset Paikkatiedot palveluväylässä -loppuseminaari Paikkatietoverkoston kevätseminaari 18.5.2016 Pekka Latvala, Jari Reini Pilottipalvelu Pilottipalvelun lähtöasetelmana

Lisätiedot

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari 5.6.2014 Katri Lahikainen ehops-palvelun vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittely on työstetty työpajatyöskentelynä kevään aikana konsulttiyhtiö Cerionin,

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 3/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Multimodaalisen liikkumisen seuranta 5. huhtikuuta 2016. mikko.rinne@aalto.fi Project: TrafficSense

Multimodaalisen liikkumisen seuranta 5. huhtikuuta 2016. mikko.rinne@aalto.fi Project: TrafficSense Multimodaalisen liikkumisen seuranta 5. huhtikuuta 2016 mikko.rinne@aalto.fi Project: TrafficSense TrafficSense Säästää aikaa ja energiaa ennakoimalla ihmisten liikkumista ja avustamalla heitä verkosta

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä 08.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 8.3.2016 1 Sisältö 1. Palvelujen ja tekniikan kehittyminen

Lisätiedot

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN 6AIKA PILOTTI - LIIKENTEEN REAALIAIKAISET RAJAPINNAT LIIRA 27.01.2016 Jukka Lintusaari (esitys) Tampereen Yliopisto Jukka.lintusaari@uta.fi (040-1901332) Marko Luomi projekrpäällikkö

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Liikenneviraston avoin data

Liikenneviraston avoin data Liikenneviraston avoin data Liikennelabra-tilaisuus 24.1.2017 Tomi Lapinlampi/Jari Myllärinen 16.1.2017 Avoin data Liikennevirastossa LÄHTÖKOHTA: KAIKKI Liikenneviraston omistamat tietoaineistot ovat avoimia

Lisätiedot

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos Avaras, kyselykooste Petri Linna, TTY Porin laitos Kyselyn tausta Toteutusaika: 2013/12-2014/1 Rajaus: kunnat ja ICT-yritykset Satakunnassa Otos: Lähetetyt/vastaajat Kunta 81/17 ICT 86/27 Tavoite: Selvitetään

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ Reaaliaikaisia varoituksia muilta ajoneuvoilta, erikoistutkija VTT Sisältö Idea ja kehitysvaiheet Mahdollisuudet Jatkosuunnitelmat Tutkimusprojektit Yhteenveto Idea ja kehitysvaiheet

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT Tilannekatsaus 6.8.2003 DIGIROAD PALVELUT DIGIROAD PALVELURAJAPINNAT DIGIROAD Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD tietokanta 1 TietoEnator 2003 Tavoitteet DR-palvelupilotti antaa yleisen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa Jari Torvinen 10.2.2016 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ KuntaGML rajapintojen käyttöönoton tilanne KuntaGML rajapinnat osana prosesseja tai palvelua

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi 2007 17.4.2007 Oodi-konsortio / toimintasuunnitelma WinOodin ja WebOodin ylläpitotyö Olemassa olevien järjestelmien virheiden korjaamista ja uusien

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 ehops ja IHEP Tilannekatsaus Katri Lahikainen ehops-palvelun tavoitetila ja hyödyt ehops-palvelu tukee oppijaa jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto.

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Europan viihderisteily Tallinnaan Lähdöt päivittäin klo 18.30 Helsingistä. Matka sisältää Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilyn valitussa hyttiluokassa. Alkuviikosta Europan 22h

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k 1 Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa ko. toiminnallisuuden hyödyntämisen Web-palveluna.

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Marko Latvanen Valtiokonttori / Kansalaispalvelut Suomi.fi Yhteentoimivuuspalvelujen tuotevisio Yhteentoimivuuspalvelut

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikennelabra-päivä 01.04.2016 Thomas Casey, VTT Englanninkielinen raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t255.pdf Mitä

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4 Lassi Lehto Paikkatiedon sisältöpalvelu 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Päädokumentti ja liite 1 valmistuneet aiemmin JUHTA 28.9.2011

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot