Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012"

Transkriptio

1 Kertomus 1 (9) Dnro: /9322/2012 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Tiivistelmä Postilain (415/2011) 30 :n mukaan Viestintäviraston on julkaistava vuosittain kertomus siitä, miten kustannuslaskentajärjestelmiä noudatetaan postiyrityksissä. Vuonna 2012 Itella Posti Oy oli ainoa postitoimiluvanhaltija ja yleispalveluvelvollinen postiyritys. Postilain mukaan yleispalvelun tarjoajan tulee valita tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu tilintarkastaja tarkastamaan kustannuslaskentajärjestelmä yrityksen tilintarkastuksen yhteydessä. Tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus. Yleispalveluyrityksen velvollisuus noudattaa kustannuslaskentajärjestelmää tuli uutena velvoitteena voimaan kesäkuussa 2011 voimaan tulleen postilain myötä. Tätä aiemmin vastaavaa velvoitetta ei postiyrityksiin kohdistuen ollut. Uuden lain myötä muutoksia tuli myös yleispalveluun kuuluviin palveluihin, joiden määrä supistui huomattavasti. Uuden postilain voimaantulon jälkeen Viestintävirasto on joutunut kehittämään hinnoitteluvalvontaansa. Virasto antoi yleispalvelun tarjoajan kustannuslaskentajärjestelmää ja järjestelmän kuvausta koskevat postilakia täydentävät määräykset 62/2011 M ja 63/2011 M, jotka tulivat voimaan Lisäksi Viestintävirasto julkaisi vuoden 2011 lopussa arviointiperiaatteet yleispalveluun kuuluvien postipalvelujen hinnoittelun kohtuullisuudesta ja kustannussuuntautuneisuudesta. Postilakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että käytännössä Viestintäviraston julkaisema kertomus on tiivistelmä tilintarkastajalta saadusta kertomuksesta. Viestintävirasto toteaa, ettei kustannuslaskentajärjestelmän tarkastusta ole tehty vuonna 2012 tilintarkastuksen yhteydessä. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastus tehdään ensimmäisen kerran vuonna 2013 tehtävän tilintarkastuksen yhteydessä. Tuolloin on saatavilla taloudellista toteumatietoa sellai- Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (9) sen kokonaisen tilikauden ajalta, kun uuden postilain mukaiset yleispalveluvelvoitteet ovat olleet voimassa. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksen raportoimisen lisäksi kertomukseen on sisällytetty tiivistelmä vuoden 2012 hinnoitteluvalvonnasta. Kertomus on laadittu siten, ettei se sisällä Itella Posti Oy:n salaiseksi ilmoittamia tietoja. Hinnoittelun valvonta Yleispalveluvelvollisuuteen kohdistuvat hinnoitteluvaatimukset Postilain (415/2011) 26 :n mukaan yleispalvelun tarjoajan on hinnoiteltava yleispalveluun kuuluvat postipalvelut siten, että hinnat - ovat kohtuulliset; - ovat sellaiset, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla heidän asuinpaikastaan riippumatta; - ovat kustannussuuntautuneet; - kannustavat tehokkaaseen yleispalvelun tarjontaan; ja - noudattavat avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Lisäksi yleispalvelun tarjoajan on käytettävä kustannuslaskentajärjestelmää (28 ), jonka avulla kerättävistä tiedoista selviää eri palvelujen hintojen kohtuullisuus ja suhde kustannuksiin. Yleispalvelun tarjoajan on myös lain mukaisesti valittava tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja tarkastamaan kustannuslaskentajärjestelmä yrityksen tilintarkastuksen yhteydessä (30 ). Postiyritykselle asetetut hinnoitteluvaatimukset Postilain 36 :n mukaan postiyritys on velvollinen huolehtimaan, että sen välitettäväksi erehdyksessä jätetty kirjelähetys toimitetaan muun postiyrityksen välitettäväksi, jos kirjelähetyksen vastaanottajan osoitepaikka ei sijaitse ensiksi mainitun postiyrityksen toimilupa-alueella. Välittäminen on tehtävä kustannussuuntautuneella hinnalla ja avoimin ja syrjimättömin ehdoin. Lain 37 :n mukaan postiyrityksen, jolle on toimiluvassa asetettu ehto ylläpitää postinumerojärjestelmää, tulee pyydettäessä luovuttaa tietoja postinumerojärjestelmästä. Tiedot on luovutettava postitoiminnan hoitamiseksi käyttökelpoisessa muodossa sekä kustannussuuntautuneella hinnalla ja avoimin ja syrjimättömin ehdoin. Lain 38 :n mukaan postiyrityksellä on oikeus ylläpitää postitoiminnan hoitamiseksi ja muiden kuin postitoimintaan kuuluvien lähetysten välittämiseksi postin saajia koskevaa osoiterekisteriä. Postiyrityksen on pyynnöstä luovutettava osoiterekisteriä koskevat tiedot kustannussuuntautuneella hinnalla ja avoimin ja syrjimättömin ehdoin. Postilain 39 :n mukaan postiyritys on velvollinen järjestämään toiselle postiyritykselle pääsyn hallinnassaan olevaan postiloke-

3 3 (9) roon tai muuhun sellaiseen rakennelmaan, jossa postin saajan osoitepaikka sijaitsee. Pääsy tulee toteuttaa kustannussuuntautuneella hinnalla sekä avoimin ja syrjimättömin ehdoin. Viestintäviraston tehtävä Viestintäviraston tehtävänä on valvoa postilain hinnoittelua koskevien säännösten ja lain pohjalta annettujen määräysten noudattamista. Säännöllisen vuosivalvonnan yhteydessä Viestintävirasto tarkistaa postiyrityksiltä keräämänsä hinnoittelua ja kustannuslaskentajärjestelmää koskevat tiedot ja antaa niiden pohjalta palautteen. Jos virastolla herää epäilys postiyrityksen hinnoittelun lainvastaisuudesta, käynnistää se asiasta omaaloitteisen tutkinnan. Viestintävirasto voi arvioida hinnoittelun kohtuullisuutta ja kustannussuuntautuneisuutta myös virastolle tehdyn toimenpidepyynnön pohjalta. Viestintävirasto ei ole vielä ryhtynyt valvomaan erehdyksessä jätettyjen kirjelähetysten luovutuksen hinnoittelua (lain 36 ), koska postimarkkinoilla ei ole muita toimijoita eikä palvelusta ole aiheutunut todellisia kustannuksia. Viestintävirasto ei myöskään ole ryhtynyt valvomaan postinumerojärjestelmän tietojen luovutuksen hinnoittelua (lain 37 ), koska velvoitetta ei ole vielä asetettu toimiluvassa. Viestintävirasto on sen sijaan pyytänyt Itellalta tietoa osoiterekisteri- ja postilokeropalveluiden arvioiduista kustannuksista (lain 38 ja 39 :t), koska toimialalla on herännyt niistä kysymyksiä. Valvonnan lähtökohdat Postilain 72 :ssä on säädetty postiyrityksen tiedonantovelvollisuudesta, jonka mukaan postiyrityksen on kerättävä ja luovutettava Viestintävirastolle sellaisia tietoja taloudestaan, jotka ovat tarpeen postilaissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi. Tiedot on luovutettava ilman aiheetonta viivästystä ja viranomaisen pyytämässä muodossa. Postilaissa säädettyjä hinnoitteluvelvoitteita täydentävät Viestintäviraston määräykset 62/2011 M ja 63/2011 M, jotka koskevat postin yleispalvelun tarjoajan kustannuslaskentajärjestelmää ja järjestelmän tarkastusta. Viestintävirasto on lisäksi julkaissut vuoden 2011 lopussa arviointiperiaatteet yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden hinnoittelun kohtuullisuudesta ja kustannussuuntautuneisuudesta. Arviointiperiaatteissa kuvataan ne keskeiset lähtökohdat, joiden pohjalta virasto arvioi hinnoittelun lainmukaisuutta. Arviointiperiaatteiden tarkoituksena on auttaa yleispalvelun tarjoajaa lainmukaisen hinnan määrittämisessä. Postiyritys määrittelee itse mihin ajanjaksoon sen kustannukset perustuvat. Myös ajanjakson pituus on postiyrityksestä itsestään kiinni. Postiyrityksen lähettämät hinnoittelulaskelmat eivät ole sidottuja tilikauteen, vaan ne voivat osittain perustua myös

4 4 (9) Itellan toimittamat selvitykset perusteltuihin arvioihin tulevasta kehityksestä. Hinnoittelulaskelmat on laadittava aina ennen hinnan asettamista tai muuttamista. Viestintävirasto on pyrkinyt kehittämään valvontaa kohti rutiininomaista toimintamallia, joka yksinkertaistaisi valvontaprosessia. Aikataulu ja toteutus Viestintäviraston säännöllinen valvonta (ns. vuosivalvonta) toteutetaan postiyritykselle lähetettävien ohjeiden ja hinnoittelupohjien perusteella. Virasto lähetti vuosivalvontaa koskevan materiaalin Itellalle Vastausaineisto pyydettiin palauttamaan mennessä. Vuosivalvontaa koskeva palautekirje annetaan kunkin valvontavuoden loppuun mennessä. Yleispalvelutuotteiden voimaan tulleet hinnat Itella toimitti Viestintävirastolle tiedot koskien elokuun 2012 alussa voimaan tulleiden hintojen hinnoittelulaskelmia ja niiden perusteita. Vuosivalvonta-aineisto Viestintävirasto vastaanotti Itellan vuosivalvonta-aineiston määräaikaan mennessä. Toimitettu aineisto sisälsi: - Yleispalvelutuotteiden hinnoittelulaskelman - Rekisteripalvelun hinnoittelulaskelman - Lokeropalvelun hinnoittelulaskelman - Laskelmien taustat - Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen (julkinen) - Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen liitteet (ei-julkinen) Toimitetusta aineistosta puuttuivat yleispalveluun kuulumattomien palvelujen liikevaihto-, kustannus-, ja volyymitiedot sekä näiden ja yleispalvelutuotteiden yhteenlasketut vastaavat tiedot. Aineistosta puuttui myös muiden palveluiden erittely. Viestintävirasto pyysi Itellaa tarkentamaan muutamia hinnoittelulaskelmaa koskevia kysymyksiä ja lähettämään aineistosta puuttuneet tiedot viipymättä. Itellalle oli jo ja lähetetyissä viesteissä painotettu, että yllä mainitut tiedot täytyy vuosivalvonnan yhteydessä ehdottomasti toimittaa, jotta virasto pystyy toteuttamaan laissa säädetyn valvontatehtävänsä. Itella ei näiden viestien yhteydessä tuonut esiin haluttomuuttaan luovuttaa kyseisiä tietoja. Vastauksena Viestintäviraston pyyntöön Itella toimitti pyydetyt tarkennukset ja tiedon postilain soveltamisalaan kuuluvien kirjeiden kustannus-, liikevaihto-, ja volyymitiedoista.

5 5 (9) Viestintäviraston arviointi Täydennysselvitys ei kuitenkaan sisältänyt pyydettyjä tietoja muilta osin. Puuttuvista tiedoista käytiin Viestintäviraston ja Itellan välillä vielä uudelleen keskustelua, jonka seurauksena Itella lähetti uuden täydennysselvityksen Tähän selvitykseen oli lisätty pyydetyt tiedot pääosin ja joitakin aiemmin annettuja tietoja oli korjattu. Selvityksestä jäi kuitenkin yhä puuttumaan muiden kuin yleispalveluun kuuluvien palveluiden tarkempi erittely. Yleispalvelutuotteiden voimaan tulleet hinnat Elokuun 2012 alusta voimaan tulivat korotetut hinnat yleispalvelutuotteiden osalta. Hinnankorotukset eivät koskeneet kotimaan pakettien hintoja eivätkä yritysten maksamia postimaksuja. Itellan toimittaman aineiston perusteella voidaan todeta, että hinnankorotukset koskivat kirjeitä kautta linjan. Itellan hinnankorotusten taustaksi lähetettiin sekä toteuma- että ennustelaskelmat. Saatujen tietojen pohjalta Viestintävirastolla ei ole tässä vaiheessa tarvetta käynnistää hinnoittelusta oma-aloitteista tutkintaa. Tietojen perusteella voidaan todeta, että korotukset ovat maltillisia suhteessa Itellan esittämiin kustannuksiin. Hinnankorotukset eivät myöskään viraston alustavan arvion mukaan vaaranna palvelujen saatavuutta. Yleispalvelutuotteiden kustannussuuntautuneisuus Postiyritys ei ole velvollinen noudattamaan tilikautta lähettämiensä hinnoittelulaskelmien pohjana vaan määrittelee ja tarvittaessa osoittaa hintojen perusteet itse. Itellan toimittamassa laskelmassa oli mukana sekä toteutuma- että ennustelaskelmia. Laskelmien pohjalta Viestintävirasto tarkasteli yleispalvelutuotteiden volyymi- ja kustannuskehitystä. Viestintävirasto tarkisti sitoutuneen pääoman tuottoprosentin sekä yrityksen noudattamat poistoperiaatteet. Erityisen tarkkaan virasto kiinnitti huomiota Itella Posti Oy:n kustannusten jakautumiseen välittömiin, välillisiin ja yhteiskustannuksiin. Virasto tarkasteli myös kustannusten ja hintojen suhdetta toisiinsa. Viestintävirasto ei toimitettujen tietojen perusteella näe tässä vaiheessa tarpeelliseksi puuttua Itellan hinnoitteluun. Tarvittaessa Itellan tulee kuitenkin pystyä osoittamaan, miten kustannukset kohdistuvat kullekin yleispalvelutuotteelle. Rekisteri- ja lokeropalvelutuotteiden kustannussuuntautuneisuus Itellan toimittamissa rekisteri- ja lokeropalveluita koskevissa hinnoittelulaskelmissa on tarkistettu laskelmat edelliseen raportointiin verrattuna, mutta laskennan perusteet ovat samat kuin aiemmin. Ilmoitetut kustannukset ja niiden kohdistuminen tietyille toiminnoille perustuu kuitenkin vasta hypoteettiseen arvi-

6 6 (9) oon, koska palveluita ei muiden postiyritysten puuttuessa ole vielä jouduttu tosiasiallisesti tarjoamaan. Rekisteripalveluiden hinnoittelu perustuu Itellalta saatujen tietojen perusteella postinsaajakohtaiseen kuukausihintaan ja käyttöönoton kertakustannukseen. Hinnoittelulaskelman mukaan pääosa rekisteripalveluille kohdistetuista kustannuksista koostuu käyttökustannuksista. Käyttöönoton kertakustannus perustuu neuvotteluista, sopimuksen tekemisestä ja käyttöönotosta aiheutuviin kustannuksiin. Lokeropalveluiden hinnoittelu perustuu sekä kappale- että kiloperusteiseen hinnoitteluun. Itellan toimittaman hinnoittelulaskelman mukaan pääosa lokeropalvelulle kohdistetuista kustannuksista koostuu käyttöönottokustannuksista. Viestintävirasto ei tässä vaiheessa näe tarvetta puuttua Itellan rekisteri- ja lokeropalveluita koskeviin hinnoittelulaskelmiin. Markkinoille ei vielä tätä palautetta annettaessa ole tullut muita postitoimijoita, eikä ole selkeää näyttöä siitä, etteivät Itellan rekisteri- ja lokeropalvelut olisi postilain vaatimusten mukaisesti hinnoiteltuja. Virasto kuitenkin seuraa näiden palvelujen hinnoittelua aktiivisesti siitä syystä, että palvelujen hinnoittelusta on herännyt toimialalla kysymyksiä. Mahdollisen hinnoittelun lainmukaisuuden tutkinnan yhteydessä Itellan tulee osoittaa hinnoittelun perusteena olevat palvelun tarjoamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvaus Itellan toimittamasta kustannuslaskentajärjestelmä on löydettävissä kaikki postilaissa sekä Viestintäviraston määräyksessä 62/2011 M vaaditut asiat. Kustannuslaskentajärjestelmä ei kuitenkaan noudata Viestintäviraston määräyksessä olevaa muotoa ja sisältää suuren määrä valvonnan kannalta epäolennaista tietoa. Viestintäviraston valvontatyön kannalta olennaista on tuoda laskentajärjestelmän kuvauksessa selkeästi esille määräyksessä 62/2011 M esitetyt asiat. Toimintolaskennan yleisten periaatteiden kuvaaminen ei tuo lisäarvoa vaan keskeistä on kohdistaa kaikki kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksessa olevat asiat valvottuun toimintaan, eli Itellan käyttämään järjestelmään. Virasto kehottaa Itellaa jatkossa noudattamaan paremmin Viestintäviraston määräyksen 62/2011 M muotoa ja sisältöä. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastus Postilain mukaan yleispalvelun tarjoajan tulee valita tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu tilintarkastaja tarkastamaan kustannuslaskentajärjestelmä yrityksen tilintarkastuksen yhteydessä. Tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus. Postilaissa säädettyä täydentää Viestintäviraston määräys 63/2011 M kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta. Määräys tuli voimaan

7 7 (9) Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastus tehdään ensimmäisen kerran vuonna 2013 tehtävän tilintarkastuksen yhteydessä. Tuolloin on saatavilla taloudellista toteumatietoa sellaisen kokonaisen tilikauden ajalta, kun uuden postilain mukaiset yleispalveluvelvoitteet ovat olleet voimassa. Puutteet toimitetuissa tiedoissa 1) Itella ei ole toimittanut erittelytietoja muiden kuin yleispalveluun kuuluvien palvelujen osalta. Viestintävirasto on useaan otteeseen painottanut Itellalle, että säännöllisen vuosivalvonnan yhteydessä toimitettaviin tietoihin on sisällytettävä tieto muiden kuin yleispalveluun kuuluvien palveluiden kustannuksista, liikevaihdosta ja volyymistä sekä tieto näiden ja yleispalveluun kuuluvien palvelujen kustannuksista, liikevaihdosta ja volyymistä yhteensä. Virasto on myös pyytänyt erittelemään muiden kuin yleispalveluun kuuluvien palvelujen kyseiset tiedot erilliselle lomakepohjalle. Virasto on perustellut pyyntöänsä sillä, että pyydetyt tiedot ovat sellaisia, joita virasto tarvitsee laissa säädetyn valvontatehtävänsä toteuttamiseksi. Viestintävirasto on tuonut yhteisissä keskusteluissa esiin myös sen, että viraston tavoitteena on kehittää hinnoitteluvalvontaa kohti rutiininomaista ja systemaattista vuosivalvontaa. Tämän takia virasto pyrkii yksinkertaistamaan valvontatoimenpiteitä ja pyytää Itellalta ainoastaan valvonnan kannalta oleellisia ja tarpeellisia tietoja. Itella on lopulta toimittanut usean yhteydenoton jälkeen tiedon muiden kuin yleispalveluun kuuluvien palvelujen kustannuksista, liikevaihdosta ja volyymistä sekä vastaavat tiedot Itella Posti Oy:n osalta. Samalla Itella korjasi aiemmin lähetetyissä tiedoissa olleita lukuja vastaamaan Itella Posti Oy:n lukuja. Itellan näkemyksen mukaan postilaki ei edellytä hinnoittelulaskelmien toimittamista yleispalvelun ulkopuolisista palveluista. Itella on todennut päivätyssä selvityksessä, että postilain 5 luvun mukainen velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää ei voi ulottua yleispalvelun ulkopuolelle jääviin palveluihin Viestintäviraston vaatimalla tavalla. Itellan mukaan Viestintävirastolla ei ole toimivaltaa vaatia muiden kuin yleispalveluun kuuluvien postilähetysten kustannusten, liikevaihdon ja volyymin erittelyä siten kuin asiaa koskevan määräyksen liitteenä olevassa hinnoittelulaskelmamallissa edellytetään. Viestintävirasto ei ole missään vaiheessa edellyttänyt Itellaa käyttämään postilain 5 luvun mukaista kustannuslaskentajärjestelmää yleispalvelutuotteiden ulkopuolisiin palveluihin. Virasto on nimenomaisesti pyytänyt tietoa näiden palveluiden kustannuksista, liikevaihdosta ja volyymistä palveluittain eriteltynä. Virasto ei kuitenkaan ole esittänyt kustannusten kohdistamisvaatimuksia näiden palveluiden osalta. Viestintäviraston pyyntö perustuu postilaissa säädettyyn. Virasto on myös perustellut pyyntönsä lain edellyttämällä tavalla.

8 8 (9) 2) Itella ei ole toimittanut tietoja maahan saapuvien yleispalvelupakettien osalta. Itella on perustellut tietojen puuttumista sillä, että yleispalveluvelvollisuus on asetettu annetulla päätöksellä 1646/921/2011 maantieteellisesti hyvin rajoitetulle alueelle (12 kuntaa), joten lähetysten volyymit ovat hyvin vähäiset. Viestintävirasto on hyväksynyt Itellan aiemmin esittämät perustelut maahan saapuvien lähetysten jättämisestä hinnoittelun kohtuullisuuden tarkastelun ulkopuolelle niitä koskevien kansainvälisten hinnoittelumekanismien takia. Viestintävirasto ei kuitenkaan hyväksy lähetysten vähäisyyttä syyksi jättää kyseinen yleispalveluun kuuluva tuote hinnoittelulaskelmien ulkopuolelle. Yhteenveto vuosivalvonnasta ja Viestintäviraston palaute 1. Tietojen pohjalta voidaan todeta, että hinnankorotuksille vaikuttaisi olevan perusteita ja että elokuun alusta voimaan tulleet hinnankorotukset ovat maltillisia suhteessa esitettyihin kustannuksiin. Hinnankorotukset eivät myöskään viraston alustavan arvion mukaan vaaranna palvelujen saatavuutta. Hinnoittelun kohtuullisuutta ei kuitenkaan ole vielä arvioitu keskimääräisen käyttäjän kannalta. Tarvittaessa Viestintävirasto arvioi hinnoittelun kohtuullisuutta ja kustannussuuntautuneisuutta virastolle tehdyn toimenpidepyynnön pohjalta tai oma-aloitteisen tutkinnan perusteella. Saatujen tietojen perusteella Viestintävirasto ei tässä vaiheessa käynnistä hintojen kustannussuuntautuneisuudesta tutkintaa. 2. Viestintävirasto ei hyväksy lähetysten vähäisyyttä syyksi jättää yleispalveluun kuuluvat saapuvat pakettilähetykset hinnoittelulaskelmien ulkopuolelle. Virasto kehottaa Itellaa sisällyttämään nämä tiedot seuraaviin hinnoittelulaskelmiin. 3. Viestintävirasto ei tässä vaiheessa näe tarvetta puuttua Itellan rekisteri- ja lokeropalveluita koskeviin hinnoittelulaskelmiin. Markkinoille ei vielä tätä palautetta annettaessa ole tullut muita postitoimijoita, eikä ole selkeää näyttöä siitä, etteivät Itellan rekisteri- ja lokeropalvelut olisi postilain vaatimusten mukaisesti hinnoiteltuja. Virasto seuraa näiden palvelujen hinnoittelua kuitenkin siitä syystä, että palvelujen hinnoittelusta on herännyt toimialalla kysymyksiä. Mahdollisen hinnoittelun lainmukaisuuden tutkinnan yhteydessä Itellan tulee osoittaa hinnoittelun perusteena olevat palvelun tarjoamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. 4. Virasto kehottaa Itellaa jatkossa noudattamaan paremmin Viestintäviraston määräyksen 62/2011 M muotoa ja sisältöä. 5. Viestintävirasto muistuttaa Itellaa, että kustannuslaskentajärjestelmän tarkastus on tehtävä seuraavan tilintarkastuksen yhteydessä.

9 9 (9) 6. Itellaa kehotetaan toimittamaan Viestintävirastolle kaikki sen pyytämät ja valvontatehtävän kannalta tarvittavat tiedot ilman aiheetonta viivästystä ja pyydetyssä muodossa. Mikäli Itella ei seuraavalla kerralla valvontatietoja pyydettäessä suostu niitä luovuttamaan, on Viestintäviraston ryhdyttävä tarpeellisiin pakkokeinoihin asian kuntoon saattamiseksi. Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Aleksandra Partanen, puh. (09) tai Yksikön päällikkö Marja Lehtimäki Erityisasiantuntija Aleksandra Partanen Tiedoksi Itella Posti Oy Liikenne- ja viestintäministeriö

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Päätös 1 (8) Dnro: 23.4.2014 1/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL 1 00011 Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Ari Ahonen Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Johdanto Uudistettu postilaki tuli voimaan 1.6.2011. Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin komission virallisen huomautuksen

Lisätiedot

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU 5.4.2004 42/531/2004 ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ACN:N TOIMINNASTA ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Viestintäviraston

Lisätiedot

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa 1/2009 Veloituksen toteutus viestintäverkoissa Työryhmäraportti 1/2009 1 (46) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Veloituksen toteutus viestintäverkoissa -työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 25.2.2009

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

OPAS YLEISPALVELUN NET-

OPAS YLEISPALVELUN NET- OPAS YLEISPALVELUN NET- TOKUSTANNUKSEN LASKEMI- SEEN LOPPURAPORTTI 31.10.2011 Käännös englanninkielisestä raportista "Manual for calculating the net cost of the USO" 1 NIMIÖSIVU Tekijät: Simen Karlsen,

Lisätiedot

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrajoituslain 6 :n (7 :n ennen 1.5.2004) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II)

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Julkaisuja 18/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 Viestintävirasto MPS 58 1 (45) SISÄLLYS 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuosille 2014 2017

Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuosille 2014 2017 Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuosille 2014 2017 Päivitetty 25.5.2015 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Toimintaympäristö 4 3. Valvonnan

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen

19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen Viestintävirasto Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 1 Copyright Viestintävirasto Tämän raportin on laatinut Viestintäviraston toimeksiannosta Pöyry Telecom Oy. Raportin

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (16) Dnro: 14.4.2014 31/931/2014 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Asian tausta ja tarkastelun rajaus

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot