Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua"

Transkriptio

1 Ari Ahonen Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Johdanto Uudistettu postilaki tuli voimaan Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka tarkoituksena on turvata postin yleispalvelun toteutuminen tilanteessa, jossa palvelua ei voida toteuttaa markkinaehtoisesti. Liikenneja viestintäministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten postilain tarkoittama rahoitusmekanismi käytännössä toteutettaisiin. Työryhmän toimeksiantoa laajennettiin siten, että työryhmän annettiin selvittää myös muita rahoitusvaihtoehtoja, joilla postin yleispalvelu voitaisiin turvata. Postilaissa tarkoitettu rahoitusmekanismi on uusi, ja se perustuu Euroopan unionin postidirektiiviin. Direktiivi mahdollistaa myös muiden kuin postilaissa nyt tarkoitettujen rahoituskeinojen käyttöönoton. Työryhmä arvioi ensisijaisesti postilain mukaisen rahoitusmekanismin toteuttamista. Työryhmä esittääkin luovutetussa raportissaan, että postin yleispalvelun rahoitus turvataan tarvittaessa postilain mukaisella menetelmällä, jossa postiyritykset osallistuvat yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen yleispalvelun tarjoajalle, jos nettokustannusten on todettu aiheuttaneen tälle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Samalla työryhmä kuitenkin katsoi, että menetelmän tehokas käyttö edellyttää riittävän kilpailun turvaamista erityisesti postiverkkoon pääsyn sääntelyn kautta. Postiyrityksiltä kerättävä maksu yleispalvelun turvaamiseksi Postin yleispalvelun rahoitusta pohtinut työryhmä päätyi siis esittämään, että yleispalvelun rahoitus turvataan tarvittaessa postilain mukaisella menetelmällä, jossa postiyritykset osallistuvat yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen. Rahoitus tulisi työryhmän mukaan toteuttaa käytännössä 50

2 Työryhmä esittää raportissaan, että postin yleispalvelun rahoitus turvataan tarvittaessa menetelmällä, jossa postiyritykset osallistuvat yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen. työskentelyn yhteydessä laaditun lakiehdotuksen mukaisesti postiyrityksiltä perittävällä maksulla. Huomionarvoista on, että tämän rahoitusmallin yhteydessä tarkoitetut nettokustannukset ovat eri asia kuin yleispalvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset yrityksen kirjanpidossa tai sisäisessä laskennassa. Sen sijaan nettokustannuslaskennan yhteydessä arvioidaan ennen muuta yleispalvelusta aiheutunutta todellista lisärasitetta palvelun tuottajalle ja myös tämän palvelun tuottamisesta aiheutuneita mahdollisia hyötyjä. Mainittuna lisärasitteena voidaankin pitää esimerkiksi velvollisuutta viisipäiväiseen jakeluun esimerkiksi kolmipäiväisen jakelun sijasta. Lähtökohtaisesti nettokustannukset ovat siten esimerkiksi kirjanpidollisia kustannuksia pienempiä, eivätkä kaikki yleispalvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset tulisi muiden toimijoiden maksettaviksi. Käänteisesti yleispalvelun tuottaja taas voi joutua tarjoamaan palveluita myös tappiolla, ellei se yrityksen kokonaistaloudellinen tilanne huomioon ottaen ole kohtuutonta. Työryhmän saamien tietojen mukaan välitöntä tarvetta postilaissa tarkoitettujen yleispalvelun aiheuttamien nettokustannusten korvaamiseen yleispalvelun tarjoajalle ei itse asiassa tällä hetkellä Suomessa ole. Jos nettokustannusten korvaaminen tulee kuitenkin myöhemmin ajankohtaiseksi, ne tulisi rahoittaa muilta postiyrityksiltä kerättävällä maksulla. Yleispalvelun rahoitus perustuisi tällöin postilain 6 luvun mukaiseen menetelmään. Huomionarviosta tämän menetelmän osalta on se, että ellei alalle ylipäätään tule muita postiyrityksiä, nettokustannukset jäävät valtion maksettaviksi, mitä ei myöskään voida pitää toivottavana. Tämän vuoksi työryhmän arvion mukaan onkin tärkeää, ettei tässä yhteydessä luoda alalle pääsyä estävää tai haittaavaa sääntelyä. Postilain 33 :n mukaan muiden postiyritysten maksaman korvauksen määräytymisestä ja perusteista säädetään erikseen lailla. Muilta postiyrityksiltä kerättävä maksu kerättäisiin postin yleispalvelun turvaamiseksi perittävää maksua koskevan lakiehdotuksen mukaisesti. Lakiehdotuksen mukaan maksuvelvollisia olisivat postilain mukaista toimiluvanvaraista postitoimintaa, eli 51

3 kirjelähetyksiä koskevaa toimintaa harjoittavat postiyritykset. Maksua suoritettaisiin toimiluvanvaraisesta postitoiminnasta lukuun ottamatta yleispalveluun kuuluvaa toimintaa. Näin ollen tuettavasta toiminnasta ei olisi suoritettava maksua. Maksun piiriin kuuluvan toiminnan määräytymistä sekä eri vaihtoehtoja ja perusteita työryhmän ehdottamalle mallille käsitellään tarkemmin työryhmäraportissa. Maksun määrä määriteltäisiin joka tapauksessa siten, että se vastaisi lähtökohtaisesti postilain perusteella yleispalvelun tarjoajalle kulloinkin valtion varoista maksettavaa korvausta. Edellä todetuista syistä maksun määrä ei kuitenkaan saisi kasvaa niin suureksi, että maksusta muodostuisi markkinoille tulon este. Työryhmä on saamiensa selvitysten pohjalta arvioinut, että maksun suuruus voisi käytännössä olla noin 2 4 prosenttia tässä tarkoitetusta liikevaihdosta ilman, että siitä vielä muodostuisi merkittävä alalle pääsyn este. Postilain 33 :n ja postilakia koskevan hallituksen esityksen mukaan sääntelyn lähtökohtana voidaan pitää sitä, että yleispalvelun tarjoaja ei osallistu yleispalvelun rahoittamiseen yleispalvelun alaisen toiminnan perusteella. Siltä osin kuin yleispalveluvelvollinen postiyritys tarjoaa muita kuin yleispalveluvelvoitteen alaisia postipalveluita, sitä voidaan kuitenkin pitää postilain 33 :ssä tarkoitettuna muuna postiyrityksenä, jonka on osallistuttava yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen. Työryhmä katsoi edelleen, että sen ehdottamaa rahoitusjärjestelmää käyttöönotettaessa olisi selvitettävä mahdollisuudet ottaa käyttöön järjestelmä, jossa yleispalvelun tarjoajalle valtion varoista maksettava korvaus ja siltä lakiehdotuksen mukaisesti perittävä maksu voidaan kuitata keskenään. Tämä olisi markkinatilanne huomioon ottaen perusteltua järjestelmästä aiheutuvien hallinnollisten kustannusten alentamiseksi. Työryhmän esittämän rahoitusmallin käyttöönotto sinänsä ei työryhmän saaman selvityksen perusteella aiheuttaisi merkittäviä hallinnollisia kustannuksia. Esimerkiksi julkiseen hankintaan perustuvan mallin käyttöönottoon verrattuna kustannukset olisivat merkittävästi alhaisemmat. Ehdotuksen mukainen malli aiheuttaisi uusia tehtäviä ennen muuta verohallinnolle, jolle kuuluisivat maksun hallinnointiin liittyvät tehtävät. Lisäksi ehdotettu rahoitusjärjestelmä aiheuttaa kustannuksia lähinnä Viestintävirastolle, joka suorittaa postilain mukaisesti yleispalvelun aiheuttamien nettokustannusten laskennan. Maksu aiheuttaisi jonkin verran hallinnollisia kustannuksia myös maksuvelvollisille. Markkinoille pääsyä koskevien säännösten tehostaminen Postin yleispalvelun rahoitusta selvittänyt työryhmä esitti raportissaan, että postilakiin lisätään säännös, jonka mukaan postiyrityksen on luovutettava muille postiyrityksille käyttöoikeus omaan postijakeluverkkoonsa. Käyttöoikeus on 52

4 luovutettava kustannussuuntautuneeseen hintaan ja syrjimättömin ehdoin. Tämä on itse asiassa varsin olennainen osa työryhmän esitystä, sillä ehdotetun rahoitusmallin toimivuus edellyttäisi käytännössä jo edellä todetulla tavalla riittävää kilpailua myös yleispalvelutuotteissa. Uutta postilakia valmisteltaessa pidettiin riittävänä säätää muille postiyrityksille pääsy vain tiettyihin postijakeluverkkoinfrastruktuurin osiin, joita olivat postinumerojärjestelmä, osoiterekisteri sekä jakelussa käytettävät laitteet ja rakennelmat. Ainoalla kirjepostin markkinoilla toimivalla yrityksellä nähtiin määräävän markkina-aseman perusteella olevan velvollisuus tarjota muille yrityksille palveluita kilpailulainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Kilpailuviranomaisten markkinavalvontaa pidettiin postilakia säädettäessä riittävänä. Lakia valmisteltaessa myönnettiin kuitenkin, että kilpailutilanteen kehitystä tulisi seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Kirjelähetyksiä koskevan postitoiminnan osalta suomalaisilla postimarkkinoilla ei ole käytännössä vielä toimivaa kilpailua. Yleispalvelun turvaamisen kannalta on tärkeää, että markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Myös työryhmän ehdottama rahoitusjärjestelmä täyttäisi tarkoituksensa parhaiten sellaisilla markkinoilla, joille voisi suhteellisen helposti tulla uusia toimijoita ja joilla eri toimijoilla olisi hyvät mahdollisuudet markkinaosuutensa kasvattamiseen. Tällöin kilpailu osaltaan kannustaisi yleispalvelun myös tarjoajaa tuottavuuden kehittämiseen ja yleispalvelun kustannusten hyvään hallintaan. Nettokustannusten laskentaan perustuva korvausjärjestelmä itse asiassa edellyttää, että yleispalvelun tarjoajan toiminta on kustannustehokasta. Tehottoman toiminnan kustannuksia ei ole tarkoituksenmukaista rahoittaa muilta toimijoilta perittävillä maksuilla. Edellytyksenä mahdollisen kohtuuttoman kustannusrasitteen toteamiselle yleispalvelun tarjonnassa on se, että toiminta on mahdollisimman kustannustehokasta ja siitä syntyvät kustannukset voidaan näin ollen tulkita väistämättömiksi. Helpottamalla laajemmin postimarkkinoille pääsyä tuettaisiin otollisten kilpailuolosuhteiden syntymisen kautta myös yleispalvelun tehokasta toteutusta. Postilakiin tulisi työryhmän näkemyksen mukaan lisätä säännös, jolla markkinoita hallitsevan yrityksen jakeluverkko avataan kilpailulle. Postimarkkinoiden tehokkaan toiminnan yhtenä mittarina työryhmä piti sitä, ettei päällekkäisiä postijakeluverkkoja tarvitse rakentaa ja ylläpitää. Alalle tuleville postiyrityksille tulee tästä syystä taata pääsy hallitsevassa asemassa olevan postiyrityksen jakeluverkkoon. Tämä alentaisi alalle tulon kynnystä ja lisäisi kilpailua markkinoilla. Se myös lisäisi toimialan hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä toiminnan 53

5 tehokkuutta. Postidirektiivi tukee myös työryhmän esityksen mukaista kansallista sääntelyä, joka edistää tehokasta kilpailua markkinoilla ja jolla varmistetaan postiverkkoon pääsy avoimin, suhteellisin ja syrjimättömin ehdoin. Pääsy verkkoon on perusteltua myös kansainvälisen vertailun valossa. Esimerkiksi Ruotsin postilain mukaan toimiluvan haltijan on sallittava muiden postiyritysten pääsy tiettyihin infrastruktuurin osiin tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin. Saksassa taas postilaki velvoittaa määräävässä asemassa olevan palveluntarjoajan myöntämään muille toimijoille pääsyn postiverkkoon. Postiverkkoon pääsy on myönnettävä ehdoin, joita sääntelyviranomainen pitää kohtuullisina. Myös Isossa-Britanniassa on vuodesta 2001 alkaen säännelty pakollisesta pääsystä Royal Mailin postiverkkoon, ja pääsyn ehtojen suhteen ennakkotapauksen luonteisena pohjana on pidetty Royal Mailin ja UK Mailin välillä tehtyä sopimusta vuodelta Postiverkkoon pääsyn helpottaminen on perusteltua muun muassa siitä syystä, että yleispalvelun tarjoaja saa asemastaan kilpailuetua myös muille palvelumarkkinoille ja pystyy hyödyntämään toiminnassaan muun muassa mittakaavaetuja. Kilpailuetuna voidaan pitää myös sitä, että yrityksen jakeluverkko on rakennettu käytännössä monopolimarkkinoilla. Verkkoon pääsy tuleekin työryhmän näkemyksen mukaan toteuttaa julkisin ja syrjimättömin ehdoin. Tämä vaatimus koskee myös hintoja. Syrjimättömyysnäkökulman lisäksi hintojen tulee olla kustannussuuntautuneita. Kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka on aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehokkuus huomioon ottaen kohtuullinen. Postiyrityksen oma käyttö sekä kohtuullinen tuleva tarve tulee kuitenkin suojata perustuslain omaisuudensuojan edellyttämällä tavalla. Työryhmä esittää raportissaan kaksi vaihtoehtoa, joilla verkkoon pääsystä voitaisiin lain tasolla säätää. Ensimmäinen ehdotus on sisällöltään suppeampi, sillä se käsittäisi vain yleispalvelun tarjoajan velvollisuuden vastaanottaa ja välittää muiden postiyritysten lähetyksiä postin saajalle. Välittämisestä perittävien hintojen tulisi olla kustannussuuntautuneita ja syrjimättömiä ja yleispalvelun Postiverkkoon pääsyn helpottaminen on perusteltua muun muassa siitä syystä, että yleispalvelun tarjoaja saa asemastaan kilpailuetua myös muille palvelumarkkinoille ja pystyy hyödyntämään toiminnassaan muun muassa mittakaavaetuja. 54

6 tarjoajan tulisi muutoinkin noudattaa välittämisessä avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Toinen ehdotus on sisällöltään ensimmäistä laajempi, sillä se käsittää lähetysten vastaanottamisen ja välittämisen ohella yleispalvelun tarjoajan velvollisuuden luovuttaa postiyritykselle käyttöoikeus postijakeluverkkoon. Kilpailun avaamisen ja markkinoille pääsyn näkökulmasta toinen ehdotus olisi todennäköisesti merkittävämpi. Myös tässä tapauksessa yleispalvelun tarjoajalla olisi velvollisuus luovuttaa postiyritykselle käyttöoikeus postijakeluverkkoon kustannussuuntautuneeseen hintaan ja muutoin syrjimättömin ehdoin. Käyttöoikeuden luovutus olisi toteutettava luovutusta pyytävän postiyrityksen osoittamassa jakeluverkon kohdassa, jollei se olisi teknisesti epätarkoituksenmukaista tai kohtuutonta yleispalvelun tarjoajan kannalta. Käyttöoikeuden tulisi sisältää kaikki tarvittavat postijakeluverkon elementit, jotka ovat tarpeen käyttöoikeutta pyytävän postiyrityksen lähetysten perille viemiseksi. Työryhmän näkemyksen mukaan kummankin vaihtoehdon osalta tarvitaan kuitenkin vielä tarkempaa lisäselvitystä etenkin näiden käytännön toteutuksen ja vaikutusten osalta. Jos virkamiestyöryhmän esittämä sääntelyehdotus hyväksytään poliittisesti jatkovalmistelun pohjaksi, sääntelyn vaikutusten tarkempi arviointi ja käytännön soveltamistilanteita koskeva analyysi voidaan tehdä esimerkiksi asiaa käsittelevän hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä. Nettokustannuslaskentaa koskeva asetus Postilain mukaan Viestintävirasto vastaa postin yleispalvelun nettokustannusten laskemisesta Suomessa. Nettokustannusten laskemisen tulee noudattaa postilaissa ja postidirektiivin liitteessä I esitettyjä velvoitteita. Postilain mukaan tarkempia säännöksiä nettokustannusten laskemisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Työryhmä katsoi kuitenkin, että postilaissa ja postidirektiivissä on nettokustannuslaskentaa koskevat riittävät säännökset ja perusteet, eikä niitä tarkentavien säännösten antaminen ole tässä vaiheessa tarpeen. Viestintävirasto on myös jo käytännössä selvittänyt postilain ja postidirektiivin liitteen I mukaisen menettelyn, jonka mukaisesti yleispalvelun aiheuttamat nettokustannukset laskettaisiin siinä tapauksessa, että liikenne- ja viestintäministeriö sitä pyytää. Nettokustannusten laskenta on uusi menettely Euroopan Unionissa. EU:n komissio on käynnistänyt alkuvuodesta 2012 hankkeen, jossa selvitetään, miten eri maat toteuttavat nettokustannusten laskennan. Ennen työryhmäraportin julkistamista nettokustannuslaskenta oli tehty loppuun saakka vain Tanskassa. Kaiken kaikkiaan työryhmä katsoi siis, ettei nettokustannuslaskentaa koskevaa asetusta ole tässä vaiheessa tarpeen antaa. 55

7 Julkinen hankinta ja suora valtion tuki Postin yleispalvelua voidaan rahoittaa myös muilla menetelmillä kuin postilaissa tarkoitetulla nettokustannuslaskentaan pohjautuvalla menetelmällä. Tällaisia julkisessa keskustelussa esillä olleita muita menetelmiä ovat ennen muuta julkiset hankinnat ja suora valtiontuki. Saamiensa selvitysten perusteella työryhmä katsoi kuitenkin, että sen selvittämistä muista rahoitusvaihtoehdoista erityisesti julkinen hankinta soveltuu varsin huonosti suomalaisille postimarkkinoille. Yleispalvelun rahoitus julkisen hankinnan muodossa merkitsisi työryhmän näkemyksen mukaan merkittäviä hallinnollisia kustannuksia, koska se edellyttäisi alueellista markkina-analyysiä sekä toiminnan kilpailuttamista maantieteellisesti jaetuilla postimarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä soveltuu jo luonteensakin mukaisesti vain sellaisille palvelumarkkinoille, joilla palveluntarjoajia on useita. Tällaista kehitystä ei ole työryhmän käsityksen mukaan vielä nähtävissä suomalaisilla postimarkkinoilla. Työryhmä katsoi edelleen, että suoran valtion tuen tulisi olla viimesijainen vaihtoehto postitoiminnan rahoittamiselle. Työryhmän lähtökohtana oli, että postilain mukaan yleispalvelun tarjoajalle mahdollisesti tulevaisuudessa valtion varoista maksettava korvaus rahoitetaan ensisijaisesti postialalta työryhmän ehdotuksen mukaisesti kerättävällä maksulla. Työryhmän saaman selvityksen mukaan postitoiminta on tällä hetkellä vielä kohtuullisen kannattavaa liiketoimintaa ja Itella Oyj varsin vakavarainen yhtiö. Työryhmän näkemyksen mukaan ei siten ole näköpiirissä, että yleispalvelun tarjoajan harjoittaman postitoiminnan kannattavuus kokonaisuudessaan tulisi laskemaan voimakkaasti lähivuosina. Jos tällainen merkittävä muutos kuitenkin tapahtuisi postimarkkinoilla, toiminnan rahoituskysymyksiä on tarkasteltava kokonaisuutena uudelleen. Työryhmä katsoi, että tällaisessa uudessa tilanteessa taas olisi tarkasteltava avoimesti ja ennakkoluulottomasti myös yleispalveluvelvoitteen sisältöä. Sähköisen viestinnän lisääntyminen ja tietoyhteiskuntakehitys vaikuttavat olennaisesti postimarkkinoiden kehitykseen, ja tällöin myös yleispalveluvelvoitteen laajuutta on arvioitava uudelleen. Työryhmä piti yleispalvelun tarjoajan merkittävimpänä taloudellisena rasitteena postidirektiivin edellyttämää viisipäiväistä jakeluvelvoitetta. Velvoite on maantieteellisistä olosuhteista johtuen erityisesti Suomen kaltaisessa maassa merkittävä yleispalvelun kustannusten kannalta. Yleispalveluvelvoitteen laajuus tulevissa EU:n säännöksissä onkin työryhmän näkemyksen mukaan keskeisessä asemassa tulevaisuuden rahoitustarpeiden kannalta. 56

8 Esitetyn rahoitusmenetelmän tehokas käyttö edellyttää riittävän kilpailun turvaamista erityisesti postiverkkoon pääsyn sääntelyn kautta. Yhteenveto Uudistettu postilaki tuli voimaan Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka tarkoituksena on turvata postin yleispalvelun toteutuminen tilanteessa, jossa palvelua ei voida toteuttaa markkinaehtoisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten postilain tarkoittama rahoitusmekanismi käytännössä toteutettaisiin. Työryhmän toimeksiantoa laajennettiin siten, että työryhmän annettiin selvittää myös muita rahoitusvaihtoehtoja, joilla postin yleispalvelu voitaisiin turvata. Postilaissa tarkoitettu rahoitusmekanismi on uusi, ja se perustuu Euroopan unionin postidirektiiviin. Direktiivi mahdollistaa myös muiden kuin postilaissa nyt tarkoitettujen rahoituskeinojen käyttöönoton. Työryhmä arvioi ensisijaisesti postilain mukaisen rahoitusmekanismin toteuttamista. Työryhmä esittääkin luovutetussa raportissaan, että postin yleispalvelun rahoitus turvataan tarvittaessa postilain mukaisella menetelmällä, jossa postiyritykset osallistuvat yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen yleispalvelun tarjoajalle, jos nettokustannusten on todettu aiheuttaneen tälle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Samalla työryhmä kuitenkin katsoi, että menetelmän tehokas käyttö edellyttää riittävän kilpailun turvaamista erityisesti postiverkkoon pääsyn sääntelyn kautta. Työryhmä valmisteli lakiehdotuksen, jonka mukaan postiyrityksiltä perittäisiin yleispalvelun turvaamiseksi maksu. Lakiehdotuksen mukaan maksuvelvollisia olisivat postilain mukaista toimiluvanvaraista postitoimintaa harjoittavat postiyritykset. Maksua suoritettaisiin toimiluvanvaraisesta postitoiminnasta lukuun ottamatta yleispalveluun kuuluvaa toimintaa. Maksun määrä määriteltäisiin siten, että se vastaisi postilain perusteella yleispalvelun tarjoajalle kulloinkin valtion varoista maksettavaa korvausta. Työryhmän saamien tietojen mukaan välitöntä tarvetta yleispalvelun kustannusten korvaamiseen tällä hetkellä ei kuitenkaan ole. Yleispalvelun rahoituksella on vahva yhteys alan kilpailuun ja sen dynamiikkaan. Työryhmän raportin mukaan yleispalvelun turvaamisen kannalta 57

9 on tärkeää, että postimarkkinat toimivat tehokkaasti. Ehdotettu rahoitusjärjestelmä täyttäisi tarkoituksensa parhaiten sellaisilla markkinoilla, joilla on useita palvelun tarjoajia, ja näillä on myös hyvät mahdollisuudet markkinaosuutensa kasvattamiseen. Tällöin kilpailu kannustaisi myös yleispalvelun tarjoajaa tuottavuuden kehittämiseen ja yleispalvelun kustannusten hyvään hallintaan. Helpottamalla postimarkkinoille pääsyä tuettaisiin itse asiassa otollisten kilpailuolosuhteiden syntymisen kautta myös yleispalvelun tehokasta toteutumista. Tämän vuoksi työryhmä esittikin, että postilakiin tulisi lisätä säännös, jolla yleispalvelun tarjoaja velvoitetaan tietyissä tilanteissa tarjoamaan käyttöoikeutta jakeluverkkoonsa. Säännöksellä pyrittäisiin alentamaan uusien alalle tulijoiden kynnystä toiminnan aloittamiseen. Työryhmä arvioi myös muita rahoituksellisia keinoja turvata postin yleispalvelun toteutuminen. Näitä keinoja ovat ennen muuta julkinen hankinta ja suora valtion tuki yleispalvelun tarjoajalle. Työryhmä ei kuitenkaan suosittele näiden rahoitusmallien käyttöönottoa Suomen markkinoilla. Itella Oyj:n kannattavuus ja näkymät huomioon ottaen välitöntä tarvetta suoraan valtion tukeen ei ainakaan lähivuosina näyttäisi vielä olevan. Tehokas julkisen hankinnan malli taas edellyttäisi riittävää kilpailua myös yleispalvelutuotteissa, mikä ei vielä toteudu. Lisäksi julkisen hankinnan malli aiheuttaa helposti melko suuria hallinnollisia kustannuksia. Jos olosuhteet toimialalla kehittyvät kuitenkin olennaisesti nyt nähtävissä olevaa kehitystä heikompaan suuntaan, rahoitusmallia joudutaan työryhmän näkemyksen mukaan arvioimaan kokonaisuutena uudelleen. Tässä yhteydessä taas olisi tarkasteltava avoimesti ja ennakkoluulottomasti myös yleispalveluvelvoitteen sisältöä, sillä erityisesti Suomen kaltaisessa maassa nimenomaan EU:n säännöksiin nykyisin vahvasti kytketty yleispalveluvelvoitteen laajuus on käytännössä avainasemassa tulevaisuuden rahoitustarpeita ajatellen. Artikkelin kirjoittaja KTT, VTM Ari Ahonen toimii tutkimuspäällikkönä kilpailunedistämisryhmässä. Hän edusti virastoa postin yleispalvelun rahoitusta pohtineessa työryhmässä. 58

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa?

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? Jakelun ajankohtaispäivä 25.11.2010 Viestintäneuvos Elina Normo, Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Postilain käsittelyvaihe hallituksen esityksen

Lisätiedot

POSTILAKI. Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus Viestintäneuvos Elina Normo

POSTILAKI. Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus Viestintäneuvos Elina Normo POSTILAKI Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus 16.3.2010 Viestintäneuvos Elina Normo Postityöryhmän tehtävä työryhmän tehtävänä tehdä ehdotus postipalvelulain

Lisätiedot

UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely

UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely 21.10.2010 1 Soveltamisala ja voimaantulo kokonaan uusi laki postipalvelulain tilalle soveltamisala ennallaan; osoitteellisten kirjelähetysten

Lisätiedot

Postin yleispalvelun rahoitustyöryhmän raportti

Postin yleispalvelun rahoitustyöryhmän raportti Lausunto 1 (8) Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto LVM/2655/05/2010 Postin yleispalvelun rahoitustyöryhmän raportti Itellan keskeiset viestit Pyydettynä lausuntona liikenne- ja

Lisätiedot

Postilain uudistaminen. Perustuslakivaliokunta

Postilain uudistaminen. Perustuslakivaliokunta Postilain uudistaminen Perustuslakivaliokunta 23.2.2017 1 Postimarkkinoiden tilanne nyt Postimarkkinat käyvät läpi hyvin rajua monivuotista rakennemuutosta, kun digitalisaatio vähentää voimakkaasti kirjeiden

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1646/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1645/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

Postilain uudistaminen. Liikenne- ja viestintävaliokunta

Postilain uudistaminen. Liikenne- ja viestintävaliokunta Postilain uudistaminen Liikenne- ja viestintävaliokunta 15.3.2017 1 Postimarkkinoiden tilanne nyt Postimarkkinat käyvät läpi hyvin rajua monivuotista rakennemuutosta, kun digitalisaatio vähentää voimakkaasti

Lisätiedot

Savon Jakelu Oy:n postitoimilupa

Savon Jakelu Oy:n postitoimilupa Muistio 1 (5) PAO / PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/153/07/2016 Savon Jakelu Oy:n postitoimilupa Savon Jakelu Oy:n toimilupahakemus Savon jakelu Oy on hakenut 22.1.2016 päivätyllä hakemuksella postitoimilupaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n postitoimilupa

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n postitoimilupa Muistio 1 (5) PAO/PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/2347/07/2015 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n postitoimilupa Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n toimilupahakemus Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj on hakenut

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumisesta

Viestintäviraston päätös yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumisesta Päätös 1 (5) Dnro: 10.6.2014 663/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj / lakiasiat PL 1 00011 ITELLA Viestintäviraston selvityspyyntö 13.5.2014, Itella Posti Oy:n selvitys 28.5.2014 Viestintäviraston päätös

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Marva Media Oy:n postitoimilupa

Marva Media Oy:n postitoimilupa Muistio 1 (5) PAO / PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/1957/07/2015 Marva Media Oy:n postitoimilupa Marva Media Oy:n toimilupahakemus Marva Media Oy on hakenut 15.10.2015 päivätyllä hakemuksella postitoimilupaa

Lisätiedot

Lausunto 1 (6) KKV/1105/03.02/ Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne 3.11.

Lausunto 1 (6) KKV/1105/03.02/ Liikenne- ja viestintäministeriö  Lausuntopyyntönne 3.11. Lausunto 1 (6) Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi tomi.lindholm@lvm.fi Lausuntopyyntönne 3.11.2016 Arviomuistio postilain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kilpailu-

Lisätiedot

Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan seuraavan postitoimilupaa koskevan päätöksen Savon Jakelu Oy:n osalta:

Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan seuraavan postitoimilupaa koskevan päätöksen Savon Jakelu Oy:n osalta: Muistio PAO / PMA Tomi Lindholm 7.4.2016 Liite 1 LVM/153/07/2016 1(6) Savon Jakelu Oy:n postitoimilupaa koskevan päätöksen korjaaminen Korjattava päätös Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan

Lisätiedot

Postin näkemyksiä postilain muutokseen HE 272/2016 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

Postin näkemyksiä postilain muutokseen HE 272/2016 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Postin näkemyksiä postilain muutokseen HE 272/2016 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Sääntelyn keventämisellä turvataan yleispalvelu Esitys postilain muuttamisesta on oikeansuuntainen ja tärkeä

Lisätiedot

HSS Media bolagen Ab:n postitoimilupa

HSS Media bolagen Ab:n postitoimilupa Muistio 1 (5) PAO / PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/210/07/2016 HSS Media bolagen Ab:n postitoimilupa HSS Media bolagen Ab:n toimilupahakemus HSS Media bolagen Ab on hakenut 1.2.2016 päivätyllä hakemuksella

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI KIRJELÄHETYSTEN POSTIPALVELUN TARJONTAAN

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI KIRJELÄHETYSTEN POSTIPALVELUN TARJONTAAN Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1644/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:n postitoimilupa

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:n postitoimilupa Muistio 1 (5) PAO/PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/1773/07/2015 Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:n postitoimilupa Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:n toimilupahakemus Lounais-Suomen Tietojakelu Oy on hakenut 29.09.2015

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (11) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnokseen 6.11.2015 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (14) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnoksiin 6.11.2015 ja 11.3.2016 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta

Lisätiedot

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: SLP Jakelu Oy

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: SLP Jakelu Oy Päätös 1 (8) PAO / PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/2465/07/2015 Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: SLP Jakelu Oy Hakemus SLP Jakelu Oy on hakenut 9.12.2015 päivätyllä hakemuksella

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN Viestintäviraston perustelumuistio 1643 /9210/2011 29.12.2011 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO JA KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA...

Lisätiedot

HE 67/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilain kansainvälisiä maksuvelvoitteita.

HE 67/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilain kansainvälisiä maksuvelvoitteita. HE 67/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi postilain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilain postitoiminnan valvontamaksua kosketoiminnan

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 1.9.2015 Versio 1.1 REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postintaival 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta Muistio 1(8) PAO / PMA 22.2.2017 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta Esityksen tavoitteet ja postimarkkinoiden nykytila Esityksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Lausunto 1 (6) KKV/760/03.02/ Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne

Lausunto 1 (6) KKV/760/03.02/ Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne Lausunto 1 (6) Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Lausuntopyyntönne 1.8.2016 Arviomuistio postilain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta

Lisätiedot

Suurin yksityinen osoitteettoman erillisjakelun yritys Suomessa, liikevaihto n. 45 M

Suurin yksityinen osoitteettoman erillisjakelun yritys Suomessa, liikevaihto n. 45 M SUOMEN SUORAMAINONTA LYHYESTI Suurin yksityinen osoitteettoman erillisjakelun yritys Suomessa, liikevaihto n. 45 M Vastuullinen ja yksi Suomen suurimpia nuorten ja osa-aikaisten työnantajia Oma jakeluverkko,

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Kertomus 1 (9) Dnro: 20.12.2012 668/9322/2012 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2012 Tiivistelmä Postilain (415/2011)

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

TOIMILUPAPÄÄTÖS KIRJELÄHETYKSIÄ KOSKEVAAN POSTITOIMINTAAN. 30.1.2014 Diaarinumero LVM/1812/07/2012. TOIMILUVAN HALTIJA Ilves Jakelu Oy HAKEMUS

TOIMILUPAPÄÄTÖS KIRJELÄHETYKSIÄ KOSKEVAAN POSTITOIMINTAAN. 30.1.2014 Diaarinumero LVM/1812/07/2012. TOIMILUVAN HALTIJA Ilves Jakelu Oy HAKEMUS Päätös 1 (11) 21.1.2014 LVM/1812/07/2012 TOIMILUPAPÄÄTÖS KIRJELÄHETYKSIÄ KOSKEVAAN POSTITOIMINTAAN 30.1.2014 Diaarinumero LVM/1812/07/2012 TOIMILUVAN HALTIJA Ilves Jakelu Oy HAKEMUS Ilves Jakelu Oy (myöh.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta

Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta Päätös 1 (9) Dnro: 28.6.2016 788/911/2016 Posti Oy Posti Group Oyj/lakiasiat PL 1 00011 POSTI Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta Yritys, jota päätös koskee Tiivistelmä Päätös Posti Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2016 507/912/2016 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

Laki. postilain muuttamisesta

Laki. postilain muuttamisesta Laki postilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan postilain (415/2011) 15 :n 1 momentin 1 kohta, 17 19, 26 :n 1 momentti, 27 :n 1 ja 3 momentti, 37 :n 3 momentti, 38 :n 3, 4 ja 6 momentti,

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa.

Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. Postilaki 29.4.2011/415 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 415/2011 Postilaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 415/2011 Postilaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2011 415/2011 Postilaki Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasavertaisuus Kilpailuneutraliteettiongelmat

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Postilakiehdotus ja lehtijakelu. Selvitysmiehen väliraportti

Postilakiehdotus ja lehtijakelu. Selvitysmiehen väliraportti Postilakiehdotus ja lehtijakelu Selvitysmiehen väliraportti Liikenne- ja viestintäministeriö 16.3.2010 Liikenne- ja viestintäministeriölle Liikenne- ja viestintäministeriö määräsi minut 11.12.2009 selvittämään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Marva Media Oy

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Marva Media Oy Päätös 1 (8) PAO / PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/1957/07/2015 Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Marva Media Oy Hakemus Marva Media Oy on hakenut 15.10.2015 päivätyllä hakemuksella

Lisätiedot

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Päätös 1 (9) PAO / PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/2347/07/2015 Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Hakemus Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj on hakenut

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

U 41/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista

U 41/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle. Hallituksen esitys laiksi postilain muuttamisesta (HE 272/2016 vp) Yhdenvertaisuus

Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle. Hallituksen esitys laiksi postilain muuttamisesta (HE 272/2016 vp) Yhdenvertaisuus Olli Mäenpää 23.2.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi postilain muuttamisesta (HE 272/2016 vp) Yhdenvertaisuus Lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on postipalvelujen tasapuolisen saatavuuden

Lisätiedot

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010 Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) YHTEENVETO YLEISPALVELUN INTERNET-YHTEYSPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA Teleyritykset TeliaSonera Finland

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: HSS Media bolagen Ab

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: HSS Media bolagen Ab Päätös 1 (8) PAO / PMA Tomi Lindholm 10.3.2016. LVM/210/07/2016 Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: HSS Media bolagen Ab Hakemus HSS Media bolagen Ab (jäljempänä HSS Media) on hakenut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Savon Jakelu Oy

Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Savon Jakelu Oy Päätös PAO / PMA Tomi Lindholm 7.4.2016 Liite 2 LVM/153/07/2016 1(8) Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Savon Jakelu Oy Hakemus Savon jakelu Oy on hakenut 22.1.2016 päivätyllä hakemuksella

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Toimilupapäätös sopimusasiakkaita koskevaan postitoimintaan: Lounais- Suomen Tietojakelu Oy

Toimilupapäätös sopimusasiakkaita koskevaan postitoimintaan: Lounais- Suomen Tietojakelu Oy Päätös 1 (9) PAO/PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/1773/07/2015 Toimilupapäätös sopimusasiakkaita koskevaan postitoimintaan: Lounais- Suomen Tietojakelu Oy Hakemus Lounais-Suomen Tietojakelu Oy on hakenut

Lisätiedot

Postin yleispalvelun nettokustannusten laskeminen. Infotilaisuus 31.1.2012 Mari Minkkinen

Postin yleispalvelun nettokustannusten laskeminen. Infotilaisuus 31.1.2012 Mari Minkkinen Postin yleispalvelun nettokustannusten laskeminen Infotilaisuus 31.1.2012 Mari Minkkinen Taustaa Uusi postilaki voimaan 1.6.2011. Postilaki sisältää uutta sääntelyä yleispalvelun rahoituksen turvaamiseksi.

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI POSTILAIN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI POSTILAIN MUUTTAMISESTA Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry LAUSUNTO 1 (10) Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi tomi.lindholm@lvm.fi LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI POSTILAIN MUUTTAMISESTA 1. Yleistä

Lisätiedot

Kaleva Oy:n postitoimilupa

Kaleva Oy:n postitoimilupa Muistio 1 (6) PAO/PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/1809/07/2015 Kaleva Oy:n postitoimilupa Kaleva Oy:n toimilupahakemus Kaleva Oy on hakenut 02.10.2015 päivätyllä hakemuksella postitoimilupaa sopimusasiakkaiden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 2.3.2016 Kreetta Simola VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden 2015

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015 Kertomus 1 (6) Dnro: 17.12.2015 622/912/2015 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI POSTILAIN MUUTTAMISEKSI

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI POSTILAIN MUUTTAMISEKSI Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry LAUSUNTO 1 (6) Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta LiV@eduskunta.fi LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI POSTILAIN MUUTTAMISEKSI Hallituksen esitystä

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (postipalveludirektiivin muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Postilain kokonaisuudistus

Postilain kokonaisuudistus Lausunto 1 (10) Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi Dnro LVM/1024/03/2015 Postilain kokonaisuudistus Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt :ltä (jäljempänä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely

Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely Menettelymuistio 1 (9) Dnro: 31.8.2017 240/919/2017 Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely DOHA-#4525634-v13-Viisipäiväiseen_jakeluun_kuuluvien_alueiden_määrittely.docx 2 (9) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Edellä mainituilla perusteilla valtioneuvosto pidensi postilain 4 :n 3 momentin nojalla määräaikaa kolmella kuukaudella.

Edellä mainituilla perusteilla valtioneuvosto pidensi postilain 4 :n 3 momentin nojalla määräaikaa kolmella kuukaudella. Päätös 1 (9) PAO/PMA Tomi Lindholm 10.3.2016 LVM/1872/07/2015 Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan: Kaakon Viestintä Oy Hakemus Kaakon Viestintä Oy on hakenut 08.10.2015 päivätyllä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot