Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua"

Transkriptio

1 Ari Ahonen Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Johdanto Uudistettu postilaki tuli voimaan Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka tarkoituksena on turvata postin yleispalvelun toteutuminen tilanteessa, jossa palvelua ei voida toteuttaa markkinaehtoisesti. Liikenneja viestintäministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten postilain tarkoittama rahoitusmekanismi käytännössä toteutettaisiin. Työryhmän toimeksiantoa laajennettiin siten, että työryhmän annettiin selvittää myös muita rahoitusvaihtoehtoja, joilla postin yleispalvelu voitaisiin turvata. Postilaissa tarkoitettu rahoitusmekanismi on uusi, ja se perustuu Euroopan unionin postidirektiiviin. Direktiivi mahdollistaa myös muiden kuin postilaissa nyt tarkoitettujen rahoituskeinojen käyttöönoton. Työryhmä arvioi ensisijaisesti postilain mukaisen rahoitusmekanismin toteuttamista. Työryhmä esittääkin luovutetussa raportissaan, että postin yleispalvelun rahoitus turvataan tarvittaessa postilain mukaisella menetelmällä, jossa postiyritykset osallistuvat yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen yleispalvelun tarjoajalle, jos nettokustannusten on todettu aiheuttaneen tälle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Samalla työryhmä kuitenkin katsoi, että menetelmän tehokas käyttö edellyttää riittävän kilpailun turvaamista erityisesti postiverkkoon pääsyn sääntelyn kautta. Postiyrityksiltä kerättävä maksu yleispalvelun turvaamiseksi Postin yleispalvelun rahoitusta pohtinut työryhmä päätyi siis esittämään, että yleispalvelun rahoitus turvataan tarvittaessa postilain mukaisella menetelmällä, jossa postiyritykset osallistuvat yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen. Rahoitus tulisi työryhmän mukaan toteuttaa käytännössä 50

2 Työryhmä esittää raportissaan, että postin yleispalvelun rahoitus turvataan tarvittaessa menetelmällä, jossa postiyritykset osallistuvat yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen. työskentelyn yhteydessä laaditun lakiehdotuksen mukaisesti postiyrityksiltä perittävällä maksulla. Huomionarvoista on, että tämän rahoitusmallin yhteydessä tarkoitetut nettokustannukset ovat eri asia kuin yleispalvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset yrityksen kirjanpidossa tai sisäisessä laskennassa. Sen sijaan nettokustannuslaskennan yhteydessä arvioidaan ennen muuta yleispalvelusta aiheutunutta todellista lisärasitetta palvelun tuottajalle ja myös tämän palvelun tuottamisesta aiheutuneita mahdollisia hyötyjä. Mainittuna lisärasitteena voidaankin pitää esimerkiksi velvollisuutta viisipäiväiseen jakeluun esimerkiksi kolmipäiväisen jakelun sijasta. Lähtökohtaisesti nettokustannukset ovat siten esimerkiksi kirjanpidollisia kustannuksia pienempiä, eivätkä kaikki yleispalvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset tulisi muiden toimijoiden maksettaviksi. Käänteisesti yleispalvelun tuottaja taas voi joutua tarjoamaan palveluita myös tappiolla, ellei se yrityksen kokonaistaloudellinen tilanne huomioon ottaen ole kohtuutonta. Työryhmän saamien tietojen mukaan välitöntä tarvetta postilaissa tarkoitettujen yleispalvelun aiheuttamien nettokustannusten korvaamiseen yleispalvelun tarjoajalle ei itse asiassa tällä hetkellä Suomessa ole. Jos nettokustannusten korvaaminen tulee kuitenkin myöhemmin ajankohtaiseksi, ne tulisi rahoittaa muilta postiyrityksiltä kerättävällä maksulla. Yleispalvelun rahoitus perustuisi tällöin postilain 6 luvun mukaiseen menetelmään. Huomionarviosta tämän menetelmän osalta on se, että ellei alalle ylipäätään tule muita postiyrityksiä, nettokustannukset jäävät valtion maksettaviksi, mitä ei myöskään voida pitää toivottavana. Tämän vuoksi työryhmän arvion mukaan onkin tärkeää, ettei tässä yhteydessä luoda alalle pääsyä estävää tai haittaavaa sääntelyä. Postilain 33 :n mukaan muiden postiyritysten maksaman korvauksen määräytymisestä ja perusteista säädetään erikseen lailla. Muilta postiyrityksiltä kerättävä maksu kerättäisiin postin yleispalvelun turvaamiseksi perittävää maksua koskevan lakiehdotuksen mukaisesti. Lakiehdotuksen mukaan maksuvelvollisia olisivat postilain mukaista toimiluvanvaraista postitoimintaa, eli 51

3 kirjelähetyksiä koskevaa toimintaa harjoittavat postiyritykset. Maksua suoritettaisiin toimiluvanvaraisesta postitoiminnasta lukuun ottamatta yleispalveluun kuuluvaa toimintaa. Näin ollen tuettavasta toiminnasta ei olisi suoritettava maksua. Maksun piiriin kuuluvan toiminnan määräytymistä sekä eri vaihtoehtoja ja perusteita työryhmän ehdottamalle mallille käsitellään tarkemmin työryhmäraportissa. Maksun määrä määriteltäisiin joka tapauksessa siten, että se vastaisi lähtökohtaisesti postilain perusteella yleispalvelun tarjoajalle kulloinkin valtion varoista maksettavaa korvausta. Edellä todetuista syistä maksun määrä ei kuitenkaan saisi kasvaa niin suureksi, että maksusta muodostuisi markkinoille tulon este. Työryhmä on saamiensa selvitysten pohjalta arvioinut, että maksun suuruus voisi käytännössä olla noin 2 4 prosenttia tässä tarkoitetusta liikevaihdosta ilman, että siitä vielä muodostuisi merkittävä alalle pääsyn este. Postilain 33 :n ja postilakia koskevan hallituksen esityksen mukaan sääntelyn lähtökohtana voidaan pitää sitä, että yleispalvelun tarjoaja ei osallistu yleispalvelun rahoittamiseen yleispalvelun alaisen toiminnan perusteella. Siltä osin kuin yleispalveluvelvollinen postiyritys tarjoaa muita kuin yleispalveluvelvoitteen alaisia postipalveluita, sitä voidaan kuitenkin pitää postilain 33 :ssä tarkoitettuna muuna postiyrityksenä, jonka on osallistuttava yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen. Työryhmä katsoi edelleen, että sen ehdottamaa rahoitusjärjestelmää käyttöönotettaessa olisi selvitettävä mahdollisuudet ottaa käyttöön järjestelmä, jossa yleispalvelun tarjoajalle valtion varoista maksettava korvaus ja siltä lakiehdotuksen mukaisesti perittävä maksu voidaan kuitata keskenään. Tämä olisi markkinatilanne huomioon ottaen perusteltua järjestelmästä aiheutuvien hallinnollisten kustannusten alentamiseksi. Työryhmän esittämän rahoitusmallin käyttöönotto sinänsä ei työryhmän saaman selvityksen perusteella aiheuttaisi merkittäviä hallinnollisia kustannuksia. Esimerkiksi julkiseen hankintaan perustuvan mallin käyttöönottoon verrattuna kustannukset olisivat merkittävästi alhaisemmat. Ehdotuksen mukainen malli aiheuttaisi uusia tehtäviä ennen muuta verohallinnolle, jolle kuuluisivat maksun hallinnointiin liittyvät tehtävät. Lisäksi ehdotettu rahoitusjärjestelmä aiheuttaa kustannuksia lähinnä Viestintävirastolle, joka suorittaa postilain mukaisesti yleispalvelun aiheuttamien nettokustannusten laskennan. Maksu aiheuttaisi jonkin verran hallinnollisia kustannuksia myös maksuvelvollisille. Markkinoille pääsyä koskevien säännösten tehostaminen Postin yleispalvelun rahoitusta selvittänyt työryhmä esitti raportissaan, että postilakiin lisätään säännös, jonka mukaan postiyrityksen on luovutettava muille postiyrityksille käyttöoikeus omaan postijakeluverkkoonsa. Käyttöoikeus on 52

4 luovutettava kustannussuuntautuneeseen hintaan ja syrjimättömin ehdoin. Tämä on itse asiassa varsin olennainen osa työryhmän esitystä, sillä ehdotetun rahoitusmallin toimivuus edellyttäisi käytännössä jo edellä todetulla tavalla riittävää kilpailua myös yleispalvelutuotteissa. Uutta postilakia valmisteltaessa pidettiin riittävänä säätää muille postiyrityksille pääsy vain tiettyihin postijakeluverkkoinfrastruktuurin osiin, joita olivat postinumerojärjestelmä, osoiterekisteri sekä jakelussa käytettävät laitteet ja rakennelmat. Ainoalla kirjepostin markkinoilla toimivalla yrityksellä nähtiin määräävän markkina-aseman perusteella olevan velvollisuus tarjota muille yrityksille palveluita kilpailulainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Kilpailuviranomaisten markkinavalvontaa pidettiin postilakia säädettäessä riittävänä. Lakia valmisteltaessa myönnettiin kuitenkin, että kilpailutilanteen kehitystä tulisi seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Kirjelähetyksiä koskevan postitoiminnan osalta suomalaisilla postimarkkinoilla ei ole käytännössä vielä toimivaa kilpailua. Yleispalvelun turvaamisen kannalta on tärkeää, että markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Myös työryhmän ehdottama rahoitusjärjestelmä täyttäisi tarkoituksensa parhaiten sellaisilla markkinoilla, joille voisi suhteellisen helposti tulla uusia toimijoita ja joilla eri toimijoilla olisi hyvät mahdollisuudet markkinaosuutensa kasvattamiseen. Tällöin kilpailu osaltaan kannustaisi yleispalvelun myös tarjoajaa tuottavuuden kehittämiseen ja yleispalvelun kustannusten hyvään hallintaan. Nettokustannusten laskentaan perustuva korvausjärjestelmä itse asiassa edellyttää, että yleispalvelun tarjoajan toiminta on kustannustehokasta. Tehottoman toiminnan kustannuksia ei ole tarkoituksenmukaista rahoittaa muilta toimijoilta perittävillä maksuilla. Edellytyksenä mahdollisen kohtuuttoman kustannusrasitteen toteamiselle yleispalvelun tarjonnassa on se, että toiminta on mahdollisimman kustannustehokasta ja siitä syntyvät kustannukset voidaan näin ollen tulkita väistämättömiksi. Helpottamalla laajemmin postimarkkinoille pääsyä tuettaisiin otollisten kilpailuolosuhteiden syntymisen kautta myös yleispalvelun tehokasta toteutusta. Postilakiin tulisi työryhmän näkemyksen mukaan lisätä säännös, jolla markkinoita hallitsevan yrityksen jakeluverkko avataan kilpailulle. Postimarkkinoiden tehokkaan toiminnan yhtenä mittarina työryhmä piti sitä, ettei päällekkäisiä postijakeluverkkoja tarvitse rakentaa ja ylläpitää. Alalle tuleville postiyrityksille tulee tästä syystä taata pääsy hallitsevassa asemassa olevan postiyrityksen jakeluverkkoon. Tämä alentaisi alalle tulon kynnystä ja lisäisi kilpailua markkinoilla. Se myös lisäisi toimialan hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä toiminnan 53

5 tehokkuutta. Postidirektiivi tukee myös työryhmän esityksen mukaista kansallista sääntelyä, joka edistää tehokasta kilpailua markkinoilla ja jolla varmistetaan postiverkkoon pääsy avoimin, suhteellisin ja syrjimättömin ehdoin. Pääsy verkkoon on perusteltua myös kansainvälisen vertailun valossa. Esimerkiksi Ruotsin postilain mukaan toimiluvan haltijan on sallittava muiden postiyritysten pääsy tiettyihin infrastruktuurin osiin tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin. Saksassa taas postilaki velvoittaa määräävässä asemassa olevan palveluntarjoajan myöntämään muille toimijoille pääsyn postiverkkoon. Postiverkkoon pääsy on myönnettävä ehdoin, joita sääntelyviranomainen pitää kohtuullisina. Myös Isossa-Britanniassa on vuodesta 2001 alkaen säännelty pakollisesta pääsystä Royal Mailin postiverkkoon, ja pääsyn ehtojen suhteen ennakkotapauksen luonteisena pohjana on pidetty Royal Mailin ja UK Mailin välillä tehtyä sopimusta vuodelta Postiverkkoon pääsyn helpottaminen on perusteltua muun muassa siitä syystä, että yleispalvelun tarjoaja saa asemastaan kilpailuetua myös muille palvelumarkkinoille ja pystyy hyödyntämään toiminnassaan muun muassa mittakaavaetuja. Kilpailuetuna voidaan pitää myös sitä, että yrityksen jakeluverkko on rakennettu käytännössä monopolimarkkinoilla. Verkkoon pääsy tuleekin työryhmän näkemyksen mukaan toteuttaa julkisin ja syrjimättömin ehdoin. Tämä vaatimus koskee myös hintoja. Syrjimättömyysnäkökulman lisäksi hintojen tulee olla kustannussuuntautuneita. Kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka on aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehokkuus huomioon ottaen kohtuullinen. Postiyrityksen oma käyttö sekä kohtuullinen tuleva tarve tulee kuitenkin suojata perustuslain omaisuudensuojan edellyttämällä tavalla. Työryhmä esittää raportissaan kaksi vaihtoehtoa, joilla verkkoon pääsystä voitaisiin lain tasolla säätää. Ensimmäinen ehdotus on sisällöltään suppeampi, sillä se käsittäisi vain yleispalvelun tarjoajan velvollisuuden vastaanottaa ja välittää muiden postiyritysten lähetyksiä postin saajalle. Välittämisestä perittävien hintojen tulisi olla kustannussuuntautuneita ja syrjimättömiä ja yleispalvelun Postiverkkoon pääsyn helpottaminen on perusteltua muun muassa siitä syystä, että yleispalvelun tarjoaja saa asemastaan kilpailuetua myös muille palvelumarkkinoille ja pystyy hyödyntämään toiminnassaan muun muassa mittakaavaetuja. 54

6 tarjoajan tulisi muutoinkin noudattaa välittämisessä avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Toinen ehdotus on sisällöltään ensimmäistä laajempi, sillä se käsittää lähetysten vastaanottamisen ja välittämisen ohella yleispalvelun tarjoajan velvollisuuden luovuttaa postiyritykselle käyttöoikeus postijakeluverkkoon. Kilpailun avaamisen ja markkinoille pääsyn näkökulmasta toinen ehdotus olisi todennäköisesti merkittävämpi. Myös tässä tapauksessa yleispalvelun tarjoajalla olisi velvollisuus luovuttaa postiyritykselle käyttöoikeus postijakeluverkkoon kustannussuuntautuneeseen hintaan ja muutoin syrjimättömin ehdoin. Käyttöoikeuden luovutus olisi toteutettava luovutusta pyytävän postiyrityksen osoittamassa jakeluverkon kohdassa, jollei se olisi teknisesti epätarkoituksenmukaista tai kohtuutonta yleispalvelun tarjoajan kannalta. Käyttöoikeuden tulisi sisältää kaikki tarvittavat postijakeluverkon elementit, jotka ovat tarpeen käyttöoikeutta pyytävän postiyrityksen lähetysten perille viemiseksi. Työryhmän näkemyksen mukaan kummankin vaihtoehdon osalta tarvitaan kuitenkin vielä tarkempaa lisäselvitystä etenkin näiden käytännön toteutuksen ja vaikutusten osalta. Jos virkamiestyöryhmän esittämä sääntelyehdotus hyväksytään poliittisesti jatkovalmistelun pohjaksi, sääntelyn vaikutusten tarkempi arviointi ja käytännön soveltamistilanteita koskeva analyysi voidaan tehdä esimerkiksi asiaa käsittelevän hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä. Nettokustannuslaskentaa koskeva asetus Postilain mukaan Viestintävirasto vastaa postin yleispalvelun nettokustannusten laskemisesta Suomessa. Nettokustannusten laskemisen tulee noudattaa postilaissa ja postidirektiivin liitteessä I esitettyjä velvoitteita. Postilain mukaan tarkempia säännöksiä nettokustannusten laskemisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Työryhmä katsoi kuitenkin, että postilaissa ja postidirektiivissä on nettokustannuslaskentaa koskevat riittävät säännökset ja perusteet, eikä niitä tarkentavien säännösten antaminen ole tässä vaiheessa tarpeen. Viestintävirasto on myös jo käytännössä selvittänyt postilain ja postidirektiivin liitteen I mukaisen menettelyn, jonka mukaisesti yleispalvelun aiheuttamat nettokustannukset laskettaisiin siinä tapauksessa, että liikenne- ja viestintäministeriö sitä pyytää. Nettokustannusten laskenta on uusi menettely Euroopan Unionissa. EU:n komissio on käynnistänyt alkuvuodesta 2012 hankkeen, jossa selvitetään, miten eri maat toteuttavat nettokustannusten laskennan. Ennen työryhmäraportin julkistamista nettokustannuslaskenta oli tehty loppuun saakka vain Tanskassa. Kaiken kaikkiaan työryhmä katsoi siis, ettei nettokustannuslaskentaa koskevaa asetusta ole tässä vaiheessa tarpeen antaa. 55

7 Julkinen hankinta ja suora valtion tuki Postin yleispalvelua voidaan rahoittaa myös muilla menetelmillä kuin postilaissa tarkoitetulla nettokustannuslaskentaan pohjautuvalla menetelmällä. Tällaisia julkisessa keskustelussa esillä olleita muita menetelmiä ovat ennen muuta julkiset hankinnat ja suora valtiontuki. Saamiensa selvitysten perusteella työryhmä katsoi kuitenkin, että sen selvittämistä muista rahoitusvaihtoehdoista erityisesti julkinen hankinta soveltuu varsin huonosti suomalaisille postimarkkinoille. Yleispalvelun rahoitus julkisen hankinnan muodossa merkitsisi työryhmän näkemyksen mukaan merkittäviä hallinnollisia kustannuksia, koska se edellyttäisi alueellista markkina-analyysiä sekä toiminnan kilpailuttamista maantieteellisesti jaetuilla postimarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä soveltuu jo luonteensakin mukaisesti vain sellaisille palvelumarkkinoille, joilla palveluntarjoajia on useita. Tällaista kehitystä ei ole työryhmän käsityksen mukaan vielä nähtävissä suomalaisilla postimarkkinoilla. Työryhmä katsoi edelleen, että suoran valtion tuen tulisi olla viimesijainen vaihtoehto postitoiminnan rahoittamiselle. Työryhmän lähtökohtana oli, että postilain mukaan yleispalvelun tarjoajalle mahdollisesti tulevaisuudessa valtion varoista maksettava korvaus rahoitetaan ensisijaisesti postialalta työryhmän ehdotuksen mukaisesti kerättävällä maksulla. Työryhmän saaman selvityksen mukaan postitoiminta on tällä hetkellä vielä kohtuullisen kannattavaa liiketoimintaa ja Itella Oyj varsin vakavarainen yhtiö. Työryhmän näkemyksen mukaan ei siten ole näköpiirissä, että yleispalvelun tarjoajan harjoittaman postitoiminnan kannattavuus kokonaisuudessaan tulisi laskemaan voimakkaasti lähivuosina. Jos tällainen merkittävä muutos kuitenkin tapahtuisi postimarkkinoilla, toiminnan rahoituskysymyksiä on tarkasteltava kokonaisuutena uudelleen. Työryhmä katsoi, että tällaisessa uudessa tilanteessa taas olisi tarkasteltava avoimesti ja ennakkoluulottomasti myös yleispalveluvelvoitteen sisältöä. Sähköisen viestinnän lisääntyminen ja tietoyhteiskuntakehitys vaikuttavat olennaisesti postimarkkinoiden kehitykseen, ja tällöin myös yleispalveluvelvoitteen laajuutta on arvioitava uudelleen. Työryhmä piti yleispalvelun tarjoajan merkittävimpänä taloudellisena rasitteena postidirektiivin edellyttämää viisipäiväistä jakeluvelvoitetta. Velvoite on maantieteellisistä olosuhteista johtuen erityisesti Suomen kaltaisessa maassa merkittävä yleispalvelun kustannusten kannalta. Yleispalveluvelvoitteen laajuus tulevissa EU:n säännöksissä onkin työryhmän näkemyksen mukaan keskeisessä asemassa tulevaisuuden rahoitustarpeiden kannalta. 56

8 Esitetyn rahoitusmenetelmän tehokas käyttö edellyttää riittävän kilpailun turvaamista erityisesti postiverkkoon pääsyn sääntelyn kautta. Yhteenveto Uudistettu postilaki tuli voimaan Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka tarkoituksena on turvata postin yleispalvelun toteutuminen tilanteessa, jossa palvelua ei voida toteuttaa markkinaehtoisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten postilain tarkoittama rahoitusmekanismi käytännössä toteutettaisiin. Työryhmän toimeksiantoa laajennettiin siten, että työryhmän annettiin selvittää myös muita rahoitusvaihtoehtoja, joilla postin yleispalvelu voitaisiin turvata. Postilaissa tarkoitettu rahoitusmekanismi on uusi, ja se perustuu Euroopan unionin postidirektiiviin. Direktiivi mahdollistaa myös muiden kuin postilaissa nyt tarkoitettujen rahoituskeinojen käyttöönoton. Työryhmä arvioi ensisijaisesti postilain mukaisen rahoitusmekanismin toteuttamista. Työryhmä esittääkin luovutetussa raportissaan, että postin yleispalvelun rahoitus turvataan tarvittaessa postilain mukaisella menetelmällä, jossa postiyritykset osallistuvat yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaamiseen yleispalvelun tarjoajalle, jos nettokustannusten on todettu aiheuttaneen tälle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Samalla työryhmä kuitenkin katsoi, että menetelmän tehokas käyttö edellyttää riittävän kilpailun turvaamista erityisesti postiverkkoon pääsyn sääntelyn kautta. Työryhmä valmisteli lakiehdotuksen, jonka mukaan postiyrityksiltä perittäisiin yleispalvelun turvaamiseksi maksu. Lakiehdotuksen mukaan maksuvelvollisia olisivat postilain mukaista toimiluvanvaraista postitoimintaa harjoittavat postiyritykset. Maksua suoritettaisiin toimiluvanvaraisesta postitoiminnasta lukuun ottamatta yleispalveluun kuuluvaa toimintaa. Maksun määrä määriteltäisiin siten, että se vastaisi postilain perusteella yleispalvelun tarjoajalle kulloinkin valtion varoista maksettavaa korvausta. Työryhmän saamien tietojen mukaan välitöntä tarvetta yleispalvelun kustannusten korvaamiseen tällä hetkellä ei kuitenkaan ole. Yleispalvelun rahoituksella on vahva yhteys alan kilpailuun ja sen dynamiikkaan. Työryhmän raportin mukaan yleispalvelun turvaamisen kannalta 57

9 on tärkeää, että postimarkkinat toimivat tehokkaasti. Ehdotettu rahoitusjärjestelmä täyttäisi tarkoituksensa parhaiten sellaisilla markkinoilla, joilla on useita palvelun tarjoajia, ja näillä on myös hyvät mahdollisuudet markkinaosuutensa kasvattamiseen. Tällöin kilpailu kannustaisi myös yleispalvelun tarjoajaa tuottavuuden kehittämiseen ja yleispalvelun kustannusten hyvään hallintaan. Helpottamalla postimarkkinoille pääsyä tuettaisiin itse asiassa otollisten kilpailuolosuhteiden syntymisen kautta myös yleispalvelun tehokasta toteutumista. Tämän vuoksi työryhmä esittikin, että postilakiin tulisi lisätä säännös, jolla yleispalvelun tarjoaja velvoitetaan tietyissä tilanteissa tarjoamaan käyttöoikeutta jakeluverkkoonsa. Säännöksellä pyrittäisiin alentamaan uusien alalle tulijoiden kynnystä toiminnan aloittamiseen. Työryhmä arvioi myös muita rahoituksellisia keinoja turvata postin yleispalvelun toteutuminen. Näitä keinoja ovat ennen muuta julkinen hankinta ja suora valtion tuki yleispalvelun tarjoajalle. Työryhmä ei kuitenkaan suosittele näiden rahoitusmallien käyttöönottoa Suomen markkinoilla. Itella Oyj:n kannattavuus ja näkymät huomioon ottaen välitöntä tarvetta suoraan valtion tukeen ei ainakaan lähivuosina näyttäisi vielä olevan. Tehokas julkisen hankinnan malli taas edellyttäisi riittävää kilpailua myös yleispalvelutuotteissa, mikä ei vielä toteudu. Lisäksi julkisen hankinnan malli aiheuttaa helposti melko suuria hallinnollisia kustannuksia. Jos olosuhteet toimialalla kehittyvät kuitenkin olennaisesti nyt nähtävissä olevaa kehitystä heikompaan suuntaan, rahoitusmallia joudutaan työryhmän näkemyksen mukaan arvioimaan kokonaisuutena uudelleen. Tässä yhteydessä taas olisi tarkasteltava avoimesti ja ennakkoluulottomasti myös yleispalveluvelvoitteen sisältöä, sillä erityisesti Suomen kaltaisessa maassa nimenomaan EU:n säännöksiin nykyisin vahvasti kytketty yleispalveluvelvoitteen laajuus on käytännössä avainasemassa tulevaisuuden rahoitustarpeita ajatellen. Artikkelin kirjoittaja KTT, VTM Ari Ahonen toimii tutkimuspäällikkönä kilpailunedistämisryhmässä. Hän edusti virastoa postin yleispalvelun rahoitusta pohtineessa työryhmässä. 58

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II)

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Julkaisuja 18/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 sivu 1/40 Viestintävirasto kirjaamo@viestintavirasto.fi Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 Yleisradion lausunto Viestintävirastolle tv- ja radiopalveluiden tukkumarkkinoiden

Lisätiedot

Lausunto postilainsäädännön uudistamisesta LVM104:00/2008

Lausunto postilainsäädännön uudistamisesta LVM104:00/2008 Helsinki 26.4.2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi viestintapalvelut@lvm.fi Lausuntopyyntö LVM104:00/2008 Lausunto postilainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000 Valtiovarainministeriö 2 V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l l e 1. Työryhmän toimeksianto Valtiovarainministeriö asetti 9.9.1999 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus Dnro 45 31 2010. Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.3.2010 LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtiontalouden tarkastusvirastolta (tarkastusvirasto)

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot