HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

2

3 Elise Pekkala Mika Pohjonen HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT TIETOSANOMA

4 6., uudistettu laitos (7. painos) vuonna 2007 ensimmäisen kerran ilmestyneestä teoksesta Hankintojen kilpailuttaminen Elise Pekkala, Mika Pohjonen ja Tietosanoma Oy ISBN KL Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C Helsinki puh Kansi: Satu Kontinen / Satukala Graphic Design Taitto: DTP Sisko Honkala Painopaikka: Printon, Tallinna 2015

5 5 SISÄLLYS LUKIJALLE 19 1 YLEISTÄ Hankintalain tarkoitus ja hankintaprosessi Mikä on julkinen hankinta ja hankintayksikkö? Mitä hankintojen kilpailuttamisella tarkoitetaan? Miksi hankinnat pitää kilpailuttaa? Mihin hankintojen kilpailuttamista koskevaa sääntelyä sovelletaan? Voiko hankintalakia kiertää? Miten hankintaprosessi etenee? Hankintadirektiivit, oikeuskäytäntö ja hankintalain keskeinen sisältö EU:n hankintasääntelyn tausta ja direktiivien tavoitteet Direktiivien voimaansaattaminen Suomessa Suomen hankintamarkkinoiden avaaminen Oikeuskäytännön huomioiminen Maailman kauppajärjestön hankintasääntely ja kahdenväliset sopimukset Perustamissopimuksen oikeusperiaatteet Syrjimättömyysperiaate Avoimuusperiaate Yhdenvertaisuusperiaate Suhteellisuusperiaate Hankintojen jaottelu Tavara- ja palveluhankintoihin, palveluja koskeviin käyttö oikeussopimuksiin ja rakennusurakoihin sovellettavat kynnysarvot Kilpailuttamissääntelyn ulkopuolelle jäävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat menettelyt Kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat menettelyt Ahvenanmaan hankintalainsäädäntö Hankintastrategia Hallintotyö Hankintatoimen järjestäminen Hankintastrategia kilpailuttamisessa 46

6 Yleisiä hankintaperiaatteita Laadun huomioiminen hankinnoissa Hankintadirektiivien uudistus vuonna Direktiivi julkisista hankinnoista Direktiivi vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Direktiivi palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista Direktiiviuudistuksen voimaansaattaminen Suomessa 80 2 HANKINTALAIN SOVELTAMISALA Hankintayksiköt Viranomaiset Julkisoikeudelliset laitokset Eräät julkista tukea saavat toimijat Työvoimakoulutus ja sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat Hankinnan määritelmät Kahden oikeushenkilön välinen sopimus Taloudellinen arvo ja vastikkeellisuus Eri sopimustyyppien määritelmät Kynnysarvot ja sopimuksen ennakoidun arvon laskeminen EU-kynnysarvot Kansalliset kynnysarvot Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Kielto jakaa hankintaa tai yhdistellä hankintoja keinotekoisesti POIKKEUKSET KILPAILUTTAMISVELVOITTEESTA Salaiset, sotilaalliset ja eräät kansainväliset hankinnat Salaiset ja turvatoimenpiteitä edellyttävät hankinnat Puolustusvoimien ja valtion turvallisuuteen liittyvät hankinnat Kansainväliset sopimukset ja kehitysyhteistyöhankinnat Palveluhankintoja koskevat poikkeukset Kiinteän omaisuuden hankinta ja vuokraus TV- ja radio-ohjelmat Välimies- ja sovittelutehtävät Arvopapereihin liittyvät palvelut Työsopimukset ja henkilöstöedut Tutkimus- ja kehittämispalvelut Kioton sopimuksen mukaisten päästöyksiköiden hankinta Telepalvelujen kilpailuttaminen Vesi- ja energiahuolto, liikenne, posti sekä eräät muut palvelut 142

7 7 3.3 Suorahankinnat Tulokseton avoin tai rajoitettu menettely Tekninen tai taiteellinen syy taikka yksinoikeus Äärimmäinen kiire Tutkimushankkeeseen liittyvät tavarahankinnat Raaka-ainepörssistä hankittavat tuotteet Osto konkurssipesältä tai muutoin edullisesti Suunnittelukilpailusta johtuvat hankinnat Lisätilaukset ja aiempaa vastaavat uudet hankkeet Sopimusmuutokset Hankinnat yhteishankintayksiköltä Yksikön toimiala Ostaminen omistajille Hankintarengas ja muu hankintayhteistyö Valtion hankintatoiminnan keskittäminen SUORAHANKINTAAN OIKEUTTAVAT YHTEISTYÖJÄRJESTELYT Suorahankinnat omalta sidosyksiköltä Sidosyksikköhankinnan määritelmä Teckal-ratkaisu Kirjallinen sopimus erillisen ja itsenäisen yksikön kanssa Kunnat ja valtion eri yksiköt itsenäisinä oikeushenkilöinä Tosiasiallinen vaikutusvalta sidosyksikön päätöksiin Välillinen tai vähäinen omistus Sidosyksikön yhteisomistus yksityisten kanssa Myynti pääasiallisesti omistajille Ulkoistamisen yhteydessä siirtyvien hankintasopimusten vaikutus sidosyksikköasemaan Viranomaisten välinen aito yhteistyö Kuntalain mukaiset yhteistyömuodot Sopimusyhteistyö Kuntayhtymät ja yhteiset osakeyhtiöt Kuntayhteistyö, SOTE-palvelut ja oikeuskäytäntö Kunta markkinoilla ja kuntalain uudistus Ulkoistaminen ja kumppanuusjärjestelyt yksityisten toimijoiden kanssa Sekamuotoisen sopimuksen määritelmä Kumppanuussopimuksen määritelmä Kumppanuusjärjestelyjen kilpailuttaminen EU-oikeuskäytäntöä Kotimaista oikeuskäytäntöä 210

8 8 4.4 Muun lainsäädännön huomioiminen hankintojen yhteydessä Julkisiin tukiin liittyvät säännökset hankintalaissa Palveluvelvoitteen antaminen erityis- tai yksinoikeudella SGEI-menettely Erityis- tai yksinoikeuden saajan velvoite kilpailuttaa omat hankintansa Muut palveluja koskevat järjestelyt Hankekohtaista valtionapua saavan rakennusurakan kilpailuttaminen Hankintojen varaaminen työkeskuksille Palvelusetelijärjestelmä Hankintayksikkö asiakkaan avustajana HANKINTAMENETTELYN VALINTA Avoin menettely Tarjousasiakirjojen pyytäminen ja tarjousaika Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Rajoitettu menettely Tarjoajien valinta Tarjoajien määrä Rajoitettu menettely kansallisissa hankinnoissa Neuvottelumenettely Edeltävä avoin tai rajoitettu menettely Neuvottelumenettelyn käyttö ilman edeltävää avointa tai rajoitettua menettelyä Neuvottelumenettelyn kulku Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöedellytykset Riskienjako ja muut sopimusoikeudelliset kysymykset sekä rahoitusmallit Luottamuksellisuus ja tasapuolisuus Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku Puitejärjestely Puitejärjestely vai puitesopimus? Puitejärjestelyn käytön edellytykset Toimittajien valinta menettelyyn Puitejärjestelystä luopuminen Puitejärjestelyn kesto Puitejärjestelyn mukaisten hankintojen tilaus tai kilpailutus Ehtojen täsmentäminen yhden toimittajan kanssa Minikilpailutus puitejärjestelyyn valittujen useiden toimittajien kesken Yhteishankintayksikön puitejärjestelyt Avoimesta puitejärjestelystä ilmoittaminen Päällekkäinen hankintasopimus samasta tuotteesta 287

9 9 5.6 Suunnittelukilpailu Suunnittelutyön kilpailuttaminen palveluhankintana Suunnittelukilpailun säännöt Suunnittelijoiden valinta Suunnittelukilpailun tuomaristo ja sen päätöksenteko Suunnittelijan esteellisyys eri menettelyissä Neuvottelumenettelyn käyttö käyttöoikeussopimusten (konsessioiden) kilpailuttamisessa Hankintayksikkö käyttöoikeusurakan saajana ja alihankintojen kilpailuttaminen Yksityinen yritys rakennuskonsession saajana ja alihankintojen kilpailuttaminen Sähköiset hankintamenetelmät Sähköinen huutokauppa Dynaaminen hankintajärjestelmä HANKINNOISTA ILMOITTAMINEN JA MÄÄRÄAJAT Ilmoitusvelvollisuus HILMA-ilmoituskanava Ilmoitusten julkaiseminen muualla CPV-nimikkeistö Ilmoitustyypit ja ilmoitusmenettely Hankintailmoitus sekä suunnittelukilpailua ja käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus Ennakkoilmoitus Jälki-ilmoitus Ilmoitus suorahankinnasta (suorahankintailmoitus) Ilmoitusten ja tarjousasiakirjojen lähettäminen Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen tai julkaiseminen internetissä Sähköiseen viestintään sovellettavat säännöt Vähimmäismääräajat ja määräaikojen laskeminen Osallistumishakemuksen tekeminen ja tarjousaika Käyttöoikeusurakka Nopeutettu menettely kiireellisissä hankinnoissa Määräaikojen lyhentäminen ennakkoilmoitusta käytettäessä ja sähköisessä menettelyssä Määräaikojen pidentäminen HANKINNAN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Hankinnan valmistelu Hankinnat osana tulosohjausta sekä hankintayhteistyö Hankintatyökalut 338

10 Aikataulutus Tarvekartoitus Ennakkokysely, ennakkoilmoitus tai tiedotustilaisuus Tarjouspyynnön sisällön ja tarjoajille asetettavien edellytysten määrittely Tekniset eritelmät Syrjivä tekninen eritelmä Suorituskyky ja toiminnalliset ominaisuudet Teknisten eritelmien käyttäminen Tuotemerkkeihin tai tuotantomenetelmään viittaaminen Muut hankinnan sisältöön vaikuttavat vaatimukset Ympäristönäkökohdat Yhteiskunnalliset vaatimukset Sosiaaliset näkökohdat Tietojen antaminen viranomaisista (verotus, ympäristönsuojelu, työsuojelu ja työehtojen noudattaminen) Innovaatioiden edistäminen TARJOAJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Poissulkemisperusteet Pakolliset poissulkemisperusteet Harkinnanvarainen poissulkeminen Muu tarjoajien soveltuvuuden arviointi Vaatimusten asettaminen Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan tekninen ja ammatillinen pätevyys Tarjoajan yhtiömuoto ja vastuuhenkilöt Alihankinta ja ryhmittymän tekemä tarjous Yhteistyökumppaneiden resurssien osoittaminen Toinen hankintayksikkö tarjoajana TARJOUSPYYNNÖN RAKENNE Yleistä Hankintayksikön oikeus määritellä hankinnan sisältö Tarjouspyynnön keskeiset tiedot ja rakenne Tarjouspyynnöstä perittävä maksu Tarjouspyynnön keskeiset osat Tekniset tiedot Hankinnan kohde Tarjoajan kelpoisuus ja sen osoittaminen 469

11 11 10 TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ Valinta- ja vertailuperusteet Yleiset periaatteet Kokonaistaloudellinen edullisuus Liittymä hankinnan kohteeseen Syrjimättömyys ja objektiivisuus Perusteiden liittymä taloudellisuuteen Tarjoajan ja tarjouksen vertailuperusteiden erottaminen Vertailuperusteiden valinta ja painottaminen Painotuksen ilmoittaminen Pisteytysperusteiden ilmoittaminen Oikeuskäytäntöä vertailuperusteiden ilmoittamisesta Epäselvät tai liian laajan harkintavallan antavat vertailuperusteet Laadun mittaaminen Hinta Tarjouspyynnön muu sisältö Vaihtoehtoisen tarjouksen tai osatarjouksen salliminen Sopimusehdot Neuvottelukutsu eli tarjouspyyntö neuvottelumenettelyssä Tarjouspyynnön virheellisyydet ja jälkikäteinen täydentäminen Tinkiminen Neuvottelumenettelyyn siirtyminen tarjousten saamisen jälkeen TARJOUS Tarjousten vastaanotto ja avaus Tarjouksen myöhästyminen Tarjouksen antaminen Tarjousten vertailukelpoisuus Tarjouspyynnön mukainen tarjous Tarjoajan vaihtoehtoiset tai omat hankintaehdot hylkäämisperusteena Tarjouksen ja muiden tietojen ristiriita Tarjouksessa olevan tiedon täsmentäminen Tarjouksen hylkääminen Merkityksetön puute tarjouksessa Vaihtoehtoiset tekniset eritelmät tarjouksessa Oman vaihtoehtoisen tarjouksen antaminen Rinnakkaisen tarjouksen antaminen Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen Alihankkijoiden ilmoittaminen tarjouksessa 538

12 12 12 TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTA Tarjousten vertailu Tarjousvertailun perusteleminen Koekäyttö, kohteeseen tutustuminen ja haastattelut ennen valintaa Vertailun pisteyttäminen Muut tarjouksen valinnassa huomioitavat seikat Hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset Keskiarvohinta alhaisen tai sopivan hinnan määrittelyssä Julkisen tuen vaikutus alhaiseen hintaan KANSALLISTEN HANKINTOJEN ELI EU-KYNNYSARVOT ALITTAVIEN HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN Yleistä Komission tiedonanto syrjimättömyyden ja avoimuuden toteuttamisesta Avoimuus ja kansalliset kynnysarvot Pienhankinnat Kansallisten ja EU-hankintojen kilpailuttamisen eroja Kansalliset kynnysarvot Hankintamenettelyt Avoin tai rajoitettu menettely Muut menettelyt Neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuudet Suorahankinta Kansalliset hankintailmoitukset Tarjouspyyntö kansallisissa hankinnoissa Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyynnön tekeminen ja lähettäminen Muu viestintä Tarjoajien valinta Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet Tarjoajaa koskevien vertailuperusteiden huomioiminen tarjousvertailussa Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys tai painotus PIENHANKINNAT Yleiset periaatteet pienhankinnoissa Pienhankinnat suorahankintana Tarjouskilpailu 604

13 13 15 HANKINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA HANKINTASOPIMUS Hankintayksikön päätökset Valitusosoitus ja oikaisuohje Hankintapäätöksen tiedoksianto Hankintasopimuksen tekeminen Odotusaika hankintasopimuksen tekemiselle Ilmoitus suorahankinnasta Hankinnan keskeyttäminen HANKINTOJA KOSKEVAT VALITUKSET Hankintaoikaisu Hankintaoikaisu oikeussuojakeinona Hankintaoikaisun vireilletulo Hankintaoikaisun käsittely Hankintaoikaisun suhde markkinaoikeuskäsittelyyn Hankintaoikaisu korvaa kuntalain ja kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimukset Hankintaoikaisun soveltaminen muihin hankintoihin Valitus markkinaoikeuteen Muutoksenhakuun oikeutetut markkinaoikeudessa Muutoksenhaun kohde Muutoksenhakuaika Ilmoitus valituksesta hankintayksikölle sekä hankinta-asioiden luettelo Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen tekemiseen Markkinaoikeuden väliaikaiset päätökset Hankintayksikön väliaikainen sitoumus Hankinnan väliaikainen järjestäminen Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset Reaalikeinot ja muut seuraamukset Malleja valitukseksi markkinaoikeudelle Hyvitysmaksu Tehottomuusseuraamus Seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen Seuraamusten kohdistaminen ja yhteisvaikutus Uhkasakko markkinaoikeuden päätöksen noudattamiselle Oikeudenkäyntikulut Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätökseen Markkinaoikeuden päätösten täytäntöönpano Muutoksenhakukielto kuntalain ja hallintolainkäyttölain nojalla Vahingonkorvaus 688

14 14 17 TARJOUSTEN JULKISUUS Julkisuuslain soveltaminen Tarjousasiakirjojen julkisuuden alkaminen Tarjousasiakirjojen julkisuuden toteuttaminen Hintatietojen julkisuus Vertailussa käytettyjen tietojen asianosaisjulkisuus Liikesalaisuudet Oikeus saada tietoja kilpailijan tarjouksesta oikeudenkäynnin asianosaisena ERITYISALOJEN HANKINTALAIN SOVELTAMISALA Yleistä Erityisalojen hankintalaki verrattuna hankintalakiin Toimialat Keskeiset periaatteet Hankintayksiköt Viranomaiset ja julkisoikeudelliset laitokset Julkinen yritys Erityis- tai yksinoikeuteen perustuva toiminta Energiahuolto Maakaasu ja kaukolämpö Sähkön tuotantoa ja myyntiä koskeva komission poikkeuslupa Polttoturpeen nostaminen Talousvesi Vesirakentaminen Yli jäävän talousveden myynti ja raakaveden hankinta Kuljetus- ja terminaalipalvelut Kuljetuspalvelut Ostoliikenne Satamat ja lentokentät Postipalvelut Hankintalain ja erityisalojen hankintalain mukaisiin toimintoihin liittyvät hankinnat Kilpailutilanteen huomioiminen ja vapautus soveltamisalasta Hakemuksen sisältö Sähkön tuotantoa ja jakelua (myyntiä) sekä postitoimintaa koskeva poikkeuslupa Muut poikkeukset lain soveltamisalasta Käyttöoikeussopimukset ja jälleenmyynti Muihin toimintoihin kohdistuvat hankinnat Yhteisöalueen ulkopuolella toteutettavat hankinnat Salaiset ja turvatoimia edellyttävät hankinnat 730

15 Palveluhankinnat Hankinnat yhteishankintayksiköltä Kynnysarvot ja sopimuksen ennakoidun arvon laskeminen HANKINTAMENETTELYT ERITYISALOILLA Velvollisuus ilmoittaa hankinnoista Kausi-ilmoitus Ilmoitus toimittajarekisterin käytöstä Muut ilmoitukset Menettelyt Neuvottelumenettely Toimittajarekisteri Puitejärjestely Suorahankinta Dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen huutokauppa Määräaikojen laskeminen Vähimmäismääräajat avoimessa menettelyssä Vähimmäismääräajat rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä Määräaikojen pidentäminen Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön sisältö Kutsu tarjouskilpailuun tai neuvotteluun Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden saataville Kausi-ilmoitus hankintailmoituksena Hankinnan sisällön tekninen määrittely Tekninen vastaavuus Vaihtoehtoiset tarjoukset, alihankinta, hankintasopimuksen erityisehdot sekä tietojenantovelvoitteet Viestintä Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta Vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden ja tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta Ehdokkailta ja tarjoajilta pyydettävät selvitykset Muut ehdokasta tai tarjoajaa koskevat säännökset Tarjouksen valinta Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita sisältävät tarjoukset Tuotteiden arvosta yli 50 % kolmansista maista Hintaetu tarjousvertailussa Hankintaa koskevat päätökset ja oikeusturvakeinot Komissiolle annettavat selvitykset ja tilastotiedot 762

16 16 20 PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNAT Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista Puolustus- ja turvallisuushankintalain tarkoitus ja noudatettavat periaatteet Hankintayksiköt Puolustus- ja turvallisuushankinnat Kansalliset kynnysarvot EU-kynnysarvot Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Useita toimintoja koskevat hankintasopimukset ja hankintalain soveltaminen Yleiset poikkeukset lain soveltamisalasta Erityiset poikkeukset lain soveltamisalasta EU-hankintoja koskevat säännökset Hankintamenettelyn valinta Suorahankinta Suorahankinta lisätilauksissa Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Hankintojen ilmoittaminen Tarjouspyyntö ja hankinnan määritteleminen Tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset Huoltovarmuutta koskevat vaatimukset Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja valinta Ehdokkaille ja tarjoajille asetettavat tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset Tarjouskilpailun ratkaisu ja tarjousten vertailuperusteet Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset ja hankintayksikön antama tuki Alihankintasopimukset Alihankinnat sidossuhteessa olevilta yrityksiltä Alihankkijan valinta Alihankintasopimuksia koskevat vaatimukset Alihankkijan hylkääminen Alihankintojen toteuttaminen Alihankintaa koskevasta velvoitteesta vapautuminen Tarjoajan vastuu hankinnan toteuttamisesta Kansalliset hankinnat Yleiset menettelysäännöt Neuvottelut tarjoajien kanssa ja tarjouksen sekä tarjouspyynnön täsmentäminen Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön ja tarjouksen tekeminen Tarjoajan ja tarjouksen valinta sekä tarjouksen hylkääminen Hankintaa koskevat päätökset, muutoksenhaku ja seuraamukset 812

17 17 21 MUUTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Maataloustukiin liittyvät hankinnat Yleistä Hankintamenettelyt ja niiden käyttöedellytykset Hankintailmoitus Tarjouspyyntö ja tarjouksen valinta Tarjoajan oikeusturvakeinot Joukkoliikennelain mukaiset hankinnat Yleistä Joukkoliikennelain soveltuminen Hankintamenettelyt ja määräajat Tarjouspyyntö Tekniset määräykset ja neuvottelujen käyminen Lisätilaus ja sopimuksen sisältö Tarjoajien ja tarjousten valinta Hankintaa koskevat päätökset ja asiakirjajulkisuus Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku Tilaajavastuulaki Soveltamisala Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus Vaitiolovelvollisuus vero- ja eläketiedoista Tilaajavastuulain valvonta ja laiminlyöntimaksu Yhteistarjous ja kilpailulaki Kielletty tarjouskartelli Sallittu yhteistarjous HANKINTASOPIMUKSET JYSE 2014 tavarat- ja JYSE 2014 palvelut -sopimusehdot JYSE-ehtojen sovellettavuus JYSE 2014 tavarat -ehdot JYSE 2014 palvelut -ehdot Hankintasopimusten erityiskysymyksiä Komissio yhteishankintayksikölle Tarjoajalle tapahtunut ilmaisuerehdys tarjouksen sisällössä Tarjoajayrityksen työntekijän oikeus edustaa yritystä tarjouksessa Sopimuskausi, toimitusaika ja tilausjärjestelmä Laskutuserehdys Tarkastus- ja reklamointivelvollisuus Hankintasopimuksen irtisanominen 897 HAKEMISTO 900

SISÄLLYS LUKIJALLE 19

SISÄLLYS LUKIJALLE 19 5 SISÄLLYS LUKIJALLE 19 1 YLEISTÄ 21 1.1 Hankintalain tarkoitus ja hankintaprosessi 21 1.1.1 Mikä on julkinen hankinta ja hankintayksikkö? 21 1.1.2 Mitä hankintojen kilpailuttamisella tarkoitetaan? 21

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Hankintalaki ja sen tuomat mahdollisuudet

Hankintalaki ja sen tuomat mahdollisuudet Hankintalaki ja sen tuomat mahdollisuudet 31.8.2010 Asianajaja, varatuomari Jaana Juutilainen ASIANAJOTOIMISTO JUUTILAINEN & CO OY Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki + 358-9-682 9140 jaana.juutilainen@jlaw.fi

Lisätiedot

Yhteinen kunnallistekninen työmaa. Liite 4. Ohjeistus yhteenliittymän yhteishankinnoista

Yhteinen kunnallistekninen työmaa. Liite 4. Ohjeistus yhteenliittymän yhteishankinnoista Yhteinen kunnallistekninen työmaa Liite 4 Ohjeistus yhteenliittymän yhteishankinnoista Sisällys 1 Mitä säädöksiä noudatetaan yhteenliittymän (YKT-yhteistoimintasopimuksen osapuolet yhdessä) yhteishankinnassa,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Hankintalaki. Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015

Hankintalaki. Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 Hankintalaki Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 Mikä on julkinen hankinta Tavaroiden ja palveluiden ostamista sekä rakennusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla Hankkijana hankintayksikkö Kansallisen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus

Hankintalain kokonaisuudistus Hankintalain kokonaisuudistus Hyvinvointipalveluiden hankintailta 21.2.2017 1 24.2.2017 Katja Korhonen Taustaa Uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot.

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot. 1 Päivämäärä Dnro 1424/55/2015 16.9.2015 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN MAATALOUDEN INVESTOINNEISSA, KUN TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON YLI 50 PROSENTTIA HANKINNAN KUSTANNUSARVIOSTA JA HANKINNAN ARVO ILMAN ARVONLISÄVEROA

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Hankintamenettelyt EUhankinnoissa

Hankintamenettelyt EUhankinnoissa Hankintamenettelyt EUhankinnoissa Lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi Hansel Oy 3.2.2017 1 Hankintamenettelyt Avoin menettely (Lähes) ennallaan Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely uusia prosessisääntöjä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikenneviraston hankinnan ohjauksesta

Ajankohtaista Liikenneviraston hankinnan ohjauksesta Ajankohtaista Liikenneviraston hankinnan ohjauksesta Siltatekniikan päivät 27.1.2016 27.1.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintalakien kokonaisuudistuksen taustat ja tavoitteet 2. Hankintalainsäädännön keskeisimmät

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni HANKINTAOHJEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIA KOSKEVAT HANKINTAOHJEET 1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2. Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA

POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA Liittokokous 21.11.2014 Lakimies Inka-Liisa Ahokas UUDET HANKINTADIREKTIIVIT(2014/24/EU JA 2014/25 /EU) Direktiivit tulivat voimaan 17.4.2014 Tavoitteena yksinkertaistaa

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville Hansel Oy 2 Sisällys 1. Hansel Oy ja julkiset hankinnat... 3 2. Yhteishankinnat ja puitejärjestelyt... 3 3.

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 20.8.2007 2007/nro 2 Tkj 21.1.2010 nro 9 HANKINTAOHJEET Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa, sitä täydentävissä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot