HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

2

3 Elise Pekkala Mika Pohjonen HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT TIETOSANOMA

4 6., uudistettu laitos (7. painos) vuonna 2007 ensimmäisen kerran ilmestyneestä teoksesta Hankintojen kilpailuttaminen Elise Pekkala, Mika Pohjonen ja Tietosanoma Oy ISBN KL Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C Helsinki puh Kansi: Satu Kontinen / Satukala Graphic Design Taitto: DTP Sisko Honkala Painopaikka: Printon, Tallinna 2015

5 5 SISÄLLYS LUKIJALLE 19 1 YLEISTÄ Hankintalain tarkoitus ja hankintaprosessi Mikä on julkinen hankinta ja hankintayksikkö? Mitä hankintojen kilpailuttamisella tarkoitetaan? Miksi hankinnat pitää kilpailuttaa? Mihin hankintojen kilpailuttamista koskevaa sääntelyä sovelletaan? Voiko hankintalakia kiertää? Miten hankintaprosessi etenee? Hankintadirektiivit, oikeuskäytäntö ja hankintalain keskeinen sisältö EU:n hankintasääntelyn tausta ja direktiivien tavoitteet Direktiivien voimaansaattaminen Suomessa Suomen hankintamarkkinoiden avaaminen Oikeuskäytännön huomioiminen Maailman kauppajärjestön hankintasääntely ja kahdenväliset sopimukset Perustamissopimuksen oikeusperiaatteet Syrjimättömyysperiaate Avoimuusperiaate Yhdenvertaisuusperiaate Suhteellisuusperiaate Hankintojen jaottelu Tavara- ja palveluhankintoihin, palveluja koskeviin käyttö oikeussopimuksiin ja rakennusurakoihin sovellettavat kynnysarvot Kilpailuttamissääntelyn ulkopuolelle jäävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat menettelyt Kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat menettelyt Ahvenanmaan hankintalainsäädäntö Hankintastrategia Hallintotyö Hankintatoimen järjestäminen Hankintastrategia kilpailuttamisessa 46

6 Yleisiä hankintaperiaatteita Laadun huomioiminen hankinnoissa Hankintadirektiivien uudistus vuonna Direktiivi julkisista hankinnoista Direktiivi vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Direktiivi palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista Direktiiviuudistuksen voimaansaattaminen Suomessa 80 2 HANKINTALAIN SOVELTAMISALA Hankintayksiköt Viranomaiset Julkisoikeudelliset laitokset Eräät julkista tukea saavat toimijat Työvoimakoulutus ja sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat Hankinnan määritelmät Kahden oikeushenkilön välinen sopimus Taloudellinen arvo ja vastikkeellisuus Eri sopimustyyppien määritelmät Kynnysarvot ja sopimuksen ennakoidun arvon laskeminen EU-kynnysarvot Kansalliset kynnysarvot Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Kielto jakaa hankintaa tai yhdistellä hankintoja keinotekoisesti POIKKEUKSET KILPAILUTTAMISVELVOITTEESTA Salaiset, sotilaalliset ja eräät kansainväliset hankinnat Salaiset ja turvatoimenpiteitä edellyttävät hankinnat Puolustusvoimien ja valtion turvallisuuteen liittyvät hankinnat Kansainväliset sopimukset ja kehitysyhteistyöhankinnat Palveluhankintoja koskevat poikkeukset Kiinteän omaisuuden hankinta ja vuokraus TV- ja radio-ohjelmat Välimies- ja sovittelutehtävät Arvopapereihin liittyvät palvelut Työsopimukset ja henkilöstöedut Tutkimus- ja kehittämispalvelut Kioton sopimuksen mukaisten päästöyksiköiden hankinta Telepalvelujen kilpailuttaminen Vesi- ja energiahuolto, liikenne, posti sekä eräät muut palvelut 142

7 7 3.3 Suorahankinnat Tulokseton avoin tai rajoitettu menettely Tekninen tai taiteellinen syy taikka yksinoikeus Äärimmäinen kiire Tutkimushankkeeseen liittyvät tavarahankinnat Raaka-ainepörssistä hankittavat tuotteet Osto konkurssipesältä tai muutoin edullisesti Suunnittelukilpailusta johtuvat hankinnat Lisätilaukset ja aiempaa vastaavat uudet hankkeet Sopimusmuutokset Hankinnat yhteishankintayksiköltä Yksikön toimiala Ostaminen omistajille Hankintarengas ja muu hankintayhteistyö Valtion hankintatoiminnan keskittäminen SUORAHANKINTAAN OIKEUTTAVAT YHTEISTYÖJÄRJESTELYT Suorahankinnat omalta sidosyksiköltä Sidosyksikköhankinnan määritelmä Teckal-ratkaisu Kirjallinen sopimus erillisen ja itsenäisen yksikön kanssa Kunnat ja valtion eri yksiköt itsenäisinä oikeushenkilöinä Tosiasiallinen vaikutusvalta sidosyksikön päätöksiin Välillinen tai vähäinen omistus Sidosyksikön yhteisomistus yksityisten kanssa Myynti pääasiallisesti omistajille Ulkoistamisen yhteydessä siirtyvien hankintasopimusten vaikutus sidosyksikköasemaan Viranomaisten välinen aito yhteistyö Kuntalain mukaiset yhteistyömuodot Sopimusyhteistyö Kuntayhtymät ja yhteiset osakeyhtiöt Kuntayhteistyö, SOTE-palvelut ja oikeuskäytäntö Kunta markkinoilla ja kuntalain uudistus Ulkoistaminen ja kumppanuusjärjestelyt yksityisten toimijoiden kanssa Sekamuotoisen sopimuksen määritelmä Kumppanuussopimuksen määritelmä Kumppanuusjärjestelyjen kilpailuttaminen EU-oikeuskäytäntöä Kotimaista oikeuskäytäntöä 210

8 8 4.4 Muun lainsäädännön huomioiminen hankintojen yhteydessä Julkisiin tukiin liittyvät säännökset hankintalaissa Palveluvelvoitteen antaminen erityis- tai yksinoikeudella SGEI-menettely Erityis- tai yksinoikeuden saajan velvoite kilpailuttaa omat hankintansa Muut palveluja koskevat järjestelyt Hankekohtaista valtionapua saavan rakennusurakan kilpailuttaminen Hankintojen varaaminen työkeskuksille Palvelusetelijärjestelmä Hankintayksikkö asiakkaan avustajana HANKINTAMENETTELYN VALINTA Avoin menettely Tarjousasiakirjojen pyytäminen ja tarjousaika Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Rajoitettu menettely Tarjoajien valinta Tarjoajien määrä Rajoitettu menettely kansallisissa hankinnoissa Neuvottelumenettely Edeltävä avoin tai rajoitettu menettely Neuvottelumenettelyn käyttö ilman edeltävää avointa tai rajoitettua menettelyä Neuvottelumenettelyn kulku Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöedellytykset Riskienjako ja muut sopimusoikeudelliset kysymykset sekä rahoitusmallit Luottamuksellisuus ja tasapuolisuus Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku Puitejärjestely Puitejärjestely vai puitesopimus? Puitejärjestelyn käytön edellytykset Toimittajien valinta menettelyyn Puitejärjestelystä luopuminen Puitejärjestelyn kesto Puitejärjestelyn mukaisten hankintojen tilaus tai kilpailutus Ehtojen täsmentäminen yhden toimittajan kanssa Minikilpailutus puitejärjestelyyn valittujen useiden toimittajien kesken Yhteishankintayksikön puitejärjestelyt Avoimesta puitejärjestelystä ilmoittaminen Päällekkäinen hankintasopimus samasta tuotteesta 287

9 9 5.6 Suunnittelukilpailu Suunnittelutyön kilpailuttaminen palveluhankintana Suunnittelukilpailun säännöt Suunnittelijoiden valinta Suunnittelukilpailun tuomaristo ja sen päätöksenteko Suunnittelijan esteellisyys eri menettelyissä Neuvottelumenettelyn käyttö käyttöoikeussopimusten (konsessioiden) kilpailuttamisessa Hankintayksikkö käyttöoikeusurakan saajana ja alihankintojen kilpailuttaminen Yksityinen yritys rakennuskonsession saajana ja alihankintojen kilpailuttaminen Sähköiset hankintamenetelmät Sähköinen huutokauppa Dynaaminen hankintajärjestelmä HANKINNOISTA ILMOITTAMINEN JA MÄÄRÄAJAT Ilmoitusvelvollisuus HILMA-ilmoituskanava Ilmoitusten julkaiseminen muualla CPV-nimikkeistö Ilmoitustyypit ja ilmoitusmenettely Hankintailmoitus sekä suunnittelukilpailua ja käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus Ennakkoilmoitus Jälki-ilmoitus Ilmoitus suorahankinnasta (suorahankintailmoitus) Ilmoitusten ja tarjousasiakirjojen lähettäminen Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen tai julkaiseminen internetissä Sähköiseen viestintään sovellettavat säännöt Vähimmäismääräajat ja määräaikojen laskeminen Osallistumishakemuksen tekeminen ja tarjousaika Käyttöoikeusurakka Nopeutettu menettely kiireellisissä hankinnoissa Määräaikojen lyhentäminen ennakkoilmoitusta käytettäessä ja sähköisessä menettelyssä Määräaikojen pidentäminen HANKINNAN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Hankinnan valmistelu Hankinnat osana tulosohjausta sekä hankintayhteistyö Hankintatyökalut 338

10 Aikataulutus Tarvekartoitus Ennakkokysely, ennakkoilmoitus tai tiedotustilaisuus Tarjouspyynnön sisällön ja tarjoajille asetettavien edellytysten määrittely Tekniset eritelmät Syrjivä tekninen eritelmä Suorituskyky ja toiminnalliset ominaisuudet Teknisten eritelmien käyttäminen Tuotemerkkeihin tai tuotantomenetelmään viittaaminen Muut hankinnan sisältöön vaikuttavat vaatimukset Ympäristönäkökohdat Yhteiskunnalliset vaatimukset Sosiaaliset näkökohdat Tietojen antaminen viranomaisista (verotus, ympäristönsuojelu, työsuojelu ja työehtojen noudattaminen) Innovaatioiden edistäminen TARJOAJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Poissulkemisperusteet Pakolliset poissulkemisperusteet Harkinnanvarainen poissulkeminen Muu tarjoajien soveltuvuuden arviointi Vaatimusten asettaminen Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan tekninen ja ammatillinen pätevyys Tarjoajan yhtiömuoto ja vastuuhenkilöt Alihankinta ja ryhmittymän tekemä tarjous Yhteistyökumppaneiden resurssien osoittaminen Toinen hankintayksikkö tarjoajana TARJOUSPYYNNÖN RAKENNE Yleistä Hankintayksikön oikeus määritellä hankinnan sisältö Tarjouspyynnön keskeiset tiedot ja rakenne Tarjouspyynnöstä perittävä maksu Tarjouspyynnön keskeiset osat Tekniset tiedot Hankinnan kohde Tarjoajan kelpoisuus ja sen osoittaminen 469

11 11 10 TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ Valinta- ja vertailuperusteet Yleiset periaatteet Kokonaistaloudellinen edullisuus Liittymä hankinnan kohteeseen Syrjimättömyys ja objektiivisuus Perusteiden liittymä taloudellisuuteen Tarjoajan ja tarjouksen vertailuperusteiden erottaminen Vertailuperusteiden valinta ja painottaminen Painotuksen ilmoittaminen Pisteytysperusteiden ilmoittaminen Oikeuskäytäntöä vertailuperusteiden ilmoittamisesta Epäselvät tai liian laajan harkintavallan antavat vertailuperusteet Laadun mittaaminen Hinta Tarjouspyynnön muu sisältö Vaihtoehtoisen tarjouksen tai osatarjouksen salliminen Sopimusehdot Neuvottelukutsu eli tarjouspyyntö neuvottelumenettelyssä Tarjouspyynnön virheellisyydet ja jälkikäteinen täydentäminen Tinkiminen Neuvottelumenettelyyn siirtyminen tarjousten saamisen jälkeen TARJOUS Tarjousten vastaanotto ja avaus Tarjouksen myöhästyminen Tarjouksen antaminen Tarjousten vertailukelpoisuus Tarjouspyynnön mukainen tarjous Tarjoajan vaihtoehtoiset tai omat hankintaehdot hylkäämisperusteena Tarjouksen ja muiden tietojen ristiriita Tarjouksessa olevan tiedon täsmentäminen Tarjouksen hylkääminen Merkityksetön puute tarjouksessa Vaihtoehtoiset tekniset eritelmät tarjouksessa Oman vaihtoehtoisen tarjouksen antaminen Rinnakkaisen tarjouksen antaminen Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen Alihankkijoiden ilmoittaminen tarjouksessa 538

12 12 12 TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTA Tarjousten vertailu Tarjousvertailun perusteleminen Koekäyttö, kohteeseen tutustuminen ja haastattelut ennen valintaa Vertailun pisteyttäminen Muut tarjouksen valinnassa huomioitavat seikat Hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset Keskiarvohinta alhaisen tai sopivan hinnan määrittelyssä Julkisen tuen vaikutus alhaiseen hintaan KANSALLISTEN HANKINTOJEN ELI EU-KYNNYSARVOT ALITTAVIEN HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN Yleistä Komission tiedonanto syrjimättömyyden ja avoimuuden toteuttamisesta Avoimuus ja kansalliset kynnysarvot Pienhankinnat Kansallisten ja EU-hankintojen kilpailuttamisen eroja Kansalliset kynnysarvot Hankintamenettelyt Avoin tai rajoitettu menettely Muut menettelyt Neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuudet Suorahankinta Kansalliset hankintailmoitukset Tarjouspyyntö kansallisissa hankinnoissa Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyynnön tekeminen ja lähettäminen Muu viestintä Tarjoajien valinta Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet Tarjoajaa koskevien vertailuperusteiden huomioiminen tarjousvertailussa Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys tai painotus PIENHANKINNAT Yleiset periaatteet pienhankinnoissa Pienhankinnat suorahankintana Tarjouskilpailu 604

13 13 15 HANKINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA HANKINTASOPIMUS Hankintayksikön päätökset Valitusosoitus ja oikaisuohje Hankintapäätöksen tiedoksianto Hankintasopimuksen tekeminen Odotusaika hankintasopimuksen tekemiselle Ilmoitus suorahankinnasta Hankinnan keskeyttäminen HANKINTOJA KOSKEVAT VALITUKSET Hankintaoikaisu Hankintaoikaisu oikeussuojakeinona Hankintaoikaisun vireilletulo Hankintaoikaisun käsittely Hankintaoikaisun suhde markkinaoikeuskäsittelyyn Hankintaoikaisu korvaa kuntalain ja kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimukset Hankintaoikaisun soveltaminen muihin hankintoihin Valitus markkinaoikeuteen Muutoksenhakuun oikeutetut markkinaoikeudessa Muutoksenhaun kohde Muutoksenhakuaika Ilmoitus valituksesta hankintayksikölle sekä hankinta-asioiden luettelo Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen tekemiseen Markkinaoikeuden väliaikaiset päätökset Hankintayksikön väliaikainen sitoumus Hankinnan väliaikainen järjestäminen Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset Reaalikeinot ja muut seuraamukset Malleja valitukseksi markkinaoikeudelle Hyvitysmaksu Tehottomuusseuraamus Seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen Seuraamusten kohdistaminen ja yhteisvaikutus Uhkasakko markkinaoikeuden päätöksen noudattamiselle Oikeudenkäyntikulut Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätökseen Markkinaoikeuden päätösten täytäntöönpano Muutoksenhakukielto kuntalain ja hallintolainkäyttölain nojalla Vahingonkorvaus 688

14 14 17 TARJOUSTEN JULKISUUS Julkisuuslain soveltaminen Tarjousasiakirjojen julkisuuden alkaminen Tarjousasiakirjojen julkisuuden toteuttaminen Hintatietojen julkisuus Vertailussa käytettyjen tietojen asianosaisjulkisuus Liikesalaisuudet Oikeus saada tietoja kilpailijan tarjouksesta oikeudenkäynnin asianosaisena ERITYISALOJEN HANKINTALAIN SOVELTAMISALA Yleistä Erityisalojen hankintalaki verrattuna hankintalakiin Toimialat Keskeiset periaatteet Hankintayksiköt Viranomaiset ja julkisoikeudelliset laitokset Julkinen yritys Erityis- tai yksinoikeuteen perustuva toiminta Energiahuolto Maakaasu ja kaukolämpö Sähkön tuotantoa ja myyntiä koskeva komission poikkeuslupa Polttoturpeen nostaminen Talousvesi Vesirakentaminen Yli jäävän talousveden myynti ja raakaveden hankinta Kuljetus- ja terminaalipalvelut Kuljetuspalvelut Ostoliikenne Satamat ja lentokentät Postipalvelut Hankintalain ja erityisalojen hankintalain mukaisiin toimintoihin liittyvät hankinnat Kilpailutilanteen huomioiminen ja vapautus soveltamisalasta Hakemuksen sisältö Sähkön tuotantoa ja jakelua (myyntiä) sekä postitoimintaa koskeva poikkeuslupa Muut poikkeukset lain soveltamisalasta Käyttöoikeussopimukset ja jälleenmyynti Muihin toimintoihin kohdistuvat hankinnat Yhteisöalueen ulkopuolella toteutettavat hankinnat Salaiset ja turvatoimia edellyttävät hankinnat 730

15 Palveluhankinnat Hankinnat yhteishankintayksiköltä Kynnysarvot ja sopimuksen ennakoidun arvon laskeminen HANKINTAMENETTELYT ERITYISALOILLA Velvollisuus ilmoittaa hankinnoista Kausi-ilmoitus Ilmoitus toimittajarekisterin käytöstä Muut ilmoitukset Menettelyt Neuvottelumenettely Toimittajarekisteri Puitejärjestely Suorahankinta Dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen huutokauppa Määräaikojen laskeminen Vähimmäismääräajat avoimessa menettelyssä Vähimmäismääräajat rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä Määräaikojen pidentäminen Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön sisältö Kutsu tarjouskilpailuun tai neuvotteluun Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden saataville Kausi-ilmoitus hankintailmoituksena Hankinnan sisällön tekninen määrittely Tekninen vastaavuus Vaihtoehtoiset tarjoukset, alihankinta, hankintasopimuksen erityisehdot sekä tietojenantovelvoitteet Viestintä Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta Vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden ja tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta Ehdokkailta ja tarjoajilta pyydettävät selvitykset Muut ehdokasta tai tarjoajaa koskevat säännökset Tarjouksen valinta Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita sisältävät tarjoukset Tuotteiden arvosta yli 50 % kolmansista maista Hintaetu tarjousvertailussa Hankintaa koskevat päätökset ja oikeusturvakeinot Komissiolle annettavat selvitykset ja tilastotiedot 762

16 16 20 PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNAT Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista Puolustus- ja turvallisuushankintalain tarkoitus ja noudatettavat periaatteet Hankintayksiköt Puolustus- ja turvallisuushankinnat Kansalliset kynnysarvot EU-kynnysarvot Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Useita toimintoja koskevat hankintasopimukset ja hankintalain soveltaminen Yleiset poikkeukset lain soveltamisalasta Erityiset poikkeukset lain soveltamisalasta EU-hankintoja koskevat säännökset Hankintamenettelyn valinta Suorahankinta Suorahankinta lisätilauksissa Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Hankintojen ilmoittaminen Tarjouspyyntö ja hankinnan määritteleminen Tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset Huoltovarmuutta koskevat vaatimukset Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja valinta Ehdokkaille ja tarjoajille asetettavat tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset Tarjouskilpailun ratkaisu ja tarjousten vertailuperusteet Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset ja hankintayksikön antama tuki Alihankintasopimukset Alihankinnat sidossuhteessa olevilta yrityksiltä Alihankkijan valinta Alihankintasopimuksia koskevat vaatimukset Alihankkijan hylkääminen Alihankintojen toteuttaminen Alihankintaa koskevasta velvoitteesta vapautuminen Tarjoajan vastuu hankinnan toteuttamisesta Kansalliset hankinnat Yleiset menettelysäännöt Neuvottelut tarjoajien kanssa ja tarjouksen sekä tarjouspyynnön täsmentäminen Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön ja tarjouksen tekeminen Tarjoajan ja tarjouksen valinta sekä tarjouksen hylkääminen Hankintaa koskevat päätökset, muutoksenhaku ja seuraamukset 812

17 17 21 MUUTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Maataloustukiin liittyvät hankinnat Yleistä Hankintamenettelyt ja niiden käyttöedellytykset Hankintailmoitus Tarjouspyyntö ja tarjouksen valinta Tarjoajan oikeusturvakeinot Joukkoliikennelain mukaiset hankinnat Yleistä Joukkoliikennelain soveltuminen Hankintamenettelyt ja määräajat Tarjouspyyntö Tekniset määräykset ja neuvottelujen käyminen Lisätilaus ja sopimuksen sisältö Tarjoajien ja tarjousten valinta Hankintaa koskevat päätökset ja asiakirjajulkisuus Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku Tilaajavastuulaki Soveltamisala Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus Vaitiolovelvollisuus vero- ja eläketiedoista Tilaajavastuulain valvonta ja laiminlyöntimaksu Yhteistarjous ja kilpailulaki Kielletty tarjouskartelli Sallittu yhteistarjous HANKINTASOPIMUKSET JYSE 2014 tavarat- ja JYSE 2014 palvelut -sopimusehdot JYSE-ehtojen sovellettavuus JYSE 2014 tavarat -ehdot JYSE 2014 palvelut -ehdot Hankintasopimusten erityiskysymyksiä Komissio yhteishankintayksikölle Tarjoajalle tapahtunut ilmaisuerehdys tarjouksen sisällössä Tarjoajayrityksen työntekijän oikeus edustaa yritystä tarjouksessa Sopimuskausi, toimitusaika ja tilausjärjestelmä Laskutuserehdys Tarkastus- ja reklamointivelvollisuus Hankintasopimuksen irtisanominen 897 HAKEMISTO 900

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala . HANKINTALAKI UUDISTUU Elise Pekkala 1 Hankintalain uudistustarve Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Nykyiset hankintalait ovat vuodelta 2007, perusperiaatteet

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja RIL 262-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja 2 RIL 262-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset

Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset Uusiutuva hankintalaki seminaari Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto OSA III 11 luku: Kansalliset menettelyt»

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot