HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

2

3 Elise Pekkala Mika Pohjonen HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT TIETOSANOMA

4 6., uudistettu laitos (7. painos) vuonna 2007 ensimmäisen kerran ilmestyneestä teoksesta Hankintojen kilpailuttaminen Elise Pekkala, Mika Pohjonen ja Tietosanoma Oy ISBN KL Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C Helsinki puh Kansi: Satu Kontinen / Satukala Graphic Design Taitto: DTP Sisko Honkala Painopaikka: Printon, Tallinna 2015

5 5 SISÄLLYS LUKIJALLE 19 1 YLEISTÄ Hankintalain tarkoitus ja hankintaprosessi Mikä on julkinen hankinta ja hankintayksikkö? Mitä hankintojen kilpailuttamisella tarkoitetaan? Miksi hankinnat pitää kilpailuttaa? Mihin hankintojen kilpailuttamista koskevaa sääntelyä sovelletaan? Voiko hankintalakia kiertää? Miten hankintaprosessi etenee? Hankintadirektiivit, oikeuskäytäntö ja hankintalain keskeinen sisältö EU:n hankintasääntelyn tausta ja direktiivien tavoitteet Direktiivien voimaansaattaminen Suomessa Suomen hankintamarkkinoiden avaaminen Oikeuskäytännön huomioiminen Maailman kauppajärjestön hankintasääntely ja kahdenväliset sopimukset Perustamissopimuksen oikeusperiaatteet Syrjimättömyysperiaate Avoimuusperiaate Yhdenvertaisuusperiaate Suhteellisuusperiaate Hankintojen jaottelu Tavara- ja palveluhankintoihin, palveluja koskeviin käyttö oikeussopimuksiin ja rakennusurakoihin sovellettavat kynnysarvot Kilpailuttamissääntelyn ulkopuolelle jäävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat menettelyt Kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat menettelyt Ahvenanmaan hankintalainsäädäntö Hankintastrategia Hallintotyö Hankintatoimen järjestäminen Hankintastrategia kilpailuttamisessa 46

6 Yleisiä hankintaperiaatteita Laadun huomioiminen hankinnoissa Hankintadirektiivien uudistus vuonna Direktiivi julkisista hankinnoista Direktiivi vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Direktiivi palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista Direktiiviuudistuksen voimaansaattaminen Suomessa 80 2 HANKINTALAIN SOVELTAMISALA Hankintayksiköt Viranomaiset Julkisoikeudelliset laitokset Eräät julkista tukea saavat toimijat Työvoimakoulutus ja sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat Hankinnan määritelmät Kahden oikeushenkilön välinen sopimus Taloudellinen arvo ja vastikkeellisuus Eri sopimustyyppien määritelmät Kynnysarvot ja sopimuksen ennakoidun arvon laskeminen EU-kynnysarvot Kansalliset kynnysarvot Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Kielto jakaa hankintaa tai yhdistellä hankintoja keinotekoisesti POIKKEUKSET KILPAILUTTAMISVELVOITTEESTA Salaiset, sotilaalliset ja eräät kansainväliset hankinnat Salaiset ja turvatoimenpiteitä edellyttävät hankinnat Puolustusvoimien ja valtion turvallisuuteen liittyvät hankinnat Kansainväliset sopimukset ja kehitysyhteistyöhankinnat Palveluhankintoja koskevat poikkeukset Kiinteän omaisuuden hankinta ja vuokraus TV- ja radio-ohjelmat Välimies- ja sovittelutehtävät Arvopapereihin liittyvät palvelut Työsopimukset ja henkilöstöedut Tutkimus- ja kehittämispalvelut Kioton sopimuksen mukaisten päästöyksiköiden hankinta Telepalvelujen kilpailuttaminen Vesi- ja energiahuolto, liikenne, posti sekä eräät muut palvelut 142

7 7 3.3 Suorahankinnat Tulokseton avoin tai rajoitettu menettely Tekninen tai taiteellinen syy taikka yksinoikeus Äärimmäinen kiire Tutkimushankkeeseen liittyvät tavarahankinnat Raaka-ainepörssistä hankittavat tuotteet Osto konkurssipesältä tai muutoin edullisesti Suunnittelukilpailusta johtuvat hankinnat Lisätilaukset ja aiempaa vastaavat uudet hankkeet Sopimusmuutokset Hankinnat yhteishankintayksiköltä Yksikön toimiala Ostaminen omistajille Hankintarengas ja muu hankintayhteistyö Valtion hankintatoiminnan keskittäminen SUORAHANKINTAAN OIKEUTTAVAT YHTEISTYÖJÄRJESTELYT Suorahankinnat omalta sidosyksiköltä Sidosyksikköhankinnan määritelmä Teckal-ratkaisu Kirjallinen sopimus erillisen ja itsenäisen yksikön kanssa Kunnat ja valtion eri yksiköt itsenäisinä oikeushenkilöinä Tosiasiallinen vaikutusvalta sidosyksikön päätöksiin Välillinen tai vähäinen omistus Sidosyksikön yhteisomistus yksityisten kanssa Myynti pääasiallisesti omistajille Ulkoistamisen yhteydessä siirtyvien hankintasopimusten vaikutus sidosyksikköasemaan Viranomaisten välinen aito yhteistyö Kuntalain mukaiset yhteistyömuodot Sopimusyhteistyö Kuntayhtymät ja yhteiset osakeyhtiöt Kuntayhteistyö, SOTE-palvelut ja oikeuskäytäntö Kunta markkinoilla ja kuntalain uudistus Ulkoistaminen ja kumppanuusjärjestelyt yksityisten toimijoiden kanssa Sekamuotoisen sopimuksen määritelmä Kumppanuussopimuksen määritelmä Kumppanuusjärjestelyjen kilpailuttaminen EU-oikeuskäytäntöä Kotimaista oikeuskäytäntöä 210

8 8 4.4 Muun lainsäädännön huomioiminen hankintojen yhteydessä Julkisiin tukiin liittyvät säännökset hankintalaissa Palveluvelvoitteen antaminen erityis- tai yksinoikeudella SGEI-menettely Erityis- tai yksinoikeuden saajan velvoite kilpailuttaa omat hankintansa Muut palveluja koskevat järjestelyt Hankekohtaista valtionapua saavan rakennusurakan kilpailuttaminen Hankintojen varaaminen työkeskuksille Palvelusetelijärjestelmä Hankintayksikkö asiakkaan avustajana HANKINTAMENETTELYN VALINTA Avoin menettely Tarjousasiakirjojen pyytäminen ja tarjousaika Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Rajoitettu menettely Tarjoajien valinta Tarjoajien määrä Rajoitettu menettely kansallisissa hankinnoissa Neuvottelumenettely Edeltävä avoin tai rajoitettu menettely Neuvottelumenettelyn käyttö ilman edeltävää avointa tai rajoitettua menettelyä Neuvottelumenettelyn kulku Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöedellytykset Riskienjako ja muut sopimusoikeudelliset kysymykset sekä rahoitusmallit Luottamuksellisuus ja tasapuolisuus Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku Puitejärjestely Puitejärjestely vai puitesopimus? Puitejärjestelyn käytön edellytykset Toimittajien valinta menettelyyn Puitejärjestelystä luopuminen Puitejärjestelyn kesto Puitejärjestelyn mukaisten hankintojen tilaus tai kilpailutus Ehtojen täsmentäminen yhden toimittajan kanssa Minikilpailutus puitejärjestelyyn valittujen useiden toimittajien kesken Yhteishankintayksikön puitejärjestelyt Avoimesta puitejärjestelystä ilmoittaminen Päällekkäinen hankintasopimus samasta tuotteesta 287

9 9 5.6 Suunnittelukilpailu Suunnittelutyön kilpailuttaminen palveluhankintana Suunnittelukilpailun säännöt Suunnittelijoiden valinta Suunnittelukilpailun tuomaristo ja sen päätöksenteko Suunnittelijan esteellisyys eri menettelyissä Neuvottelumenettelyn käyttö käyttöoikeussopimusten (konsessioiden) kilpailuttamisessa Hankintayksikkö käyttöoikeusurakan saajana ja alihankintojen kilpailuttaminen Yksityinen yritys rakennuskonsession saajana ja alihankintojen kilpailuttaminen Sähköiset hankintamenetelmät Sähköinen huutokauppa Dynaaminen hankintajärjestelmä HANKINNOISTA ILMOITTAMINEN JA MÄÄRÄAJAT Ilmoitusvelvollisuus HILMA-ilmoituskanava Ilmoitusten julkaiseminen muualla CPV-nimikkeistö Ilmoitustyypit ja ilmoitusmenettely Hankintailmoitus sekä suunnittelukilpailua ja käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus Ennakkoilmoitus Jälki-ilmoitus Ilmoitus suorahankinnasta (suorahankintailmoitus) Ilmoitusten ja tarjousasiakirjojen lähettäminen Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen tai julkaiseminen internetissä Sähköiseen viestintään sovellettavat säännöt Vähimmäismääräajat ja määräaikojen laskeminen Osallistumishakemuksen tekeminen ja tarjousaika Käyttöoikeusurakka Nopeutettu menettely kiireellisissä hankinnoissa Määräaikojen lyhentäminen ennakkoilmoitusta käytettäessä ja sähköisessä menettelyssä Määräaikojen pidentäminen HANKINNAN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Hankinnan valmistelu Hankinnat osana tulosohjausta sekä hankintayhteistyö Hankintatyökalut 338

10 Aikataulutus Tarvekartoitus Ennakkokysely, ennakkoilmoitus tai tiedotustilaisuus Tarjouspyynnön sisällön ja tarjoajille asetettavien edellytysten määrittely Tekniset eritelmät Syrjivä tekninen eritelmä Suorituskyky ja toiminnalliset ominaisuudet Teknisten eritelmien käyttäminen Tuotemerkkeihin tai tuotantomenetelmään viittaaminen Muut hankinnan sisältöön vaikuttavat vaatimukset Ympäristönäkökohdat Yhteiskunnalliset vaatimukset Sosiaaliset näkökohdat Tietojen antaminen viranomaisista (verotus, ympäristönsuojelu, työsuojelu ja työehtojen noudattaminen) Innovaatioiden edistäminen TARJOAJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Poissulkemisperusteet Pakolliset poissulkemisperusteet Harkinnanvarainen poissulkeminen Muu tarjoajien soveltuvuuden arviointi Vaatimusten asettaminen Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan tekninen ja ammatillinen pätevyys Tarjoajan yhtiömuoto ja vastuuhenkilöt Alihankinta ja ryhmittymän tekemä tarjous Yhteistyökumppaneiden resurssien osoittaminen Toinen hankintayksikkö tarjoajana TARJOUSPYYNNÖN RAKENNE Yleistä Hankintayksikön oikeus määritellä hankinnan sisältö Tarjouspyynnön keskeiset tiedot ja rakenne Tarjouspyynnöstä perittävä maksu Tarjouspyynnön keskeiset osat Tekniset tiedot Hankinnan kohde Tarjoajan kelpoisuus ja sen osoittaminen 469

11 11 10 TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ Valinta- ja vertailuperusteet Yleiset periaatteet Kokonaistaloudellinen edullisuus Liittymä hankinnan kohteeseen Syrjimättömyys ja objektiivisuus Perusteiden liittymä taloudellisuuteen Tarjoajan ja tarjouksen vertailuperusteiden erottaminen Vertailuperusteiden valinta ja painottaminen Painotuksen ilmoittaminen Pisteytysperusteiden ilmoittaminen Oikeuskäytäntöä vertailuperusteiden ilmoittamisesta Epäselvät tai liian laajan harkintavallan antavat vertailuperusteet Laadun mittaaminen Hinta Tarjouspyynnön muu sisältö Vaihtoehtoisen tarjouksen tai osatarjouksen salliminen Sopimusehdot Neuvottelukutsu eli tarjouspyyntö neuvottelumenettelyssä Tarjouspyynnön virheellisyydet ja jälkikäteinen täydentäminen Tinkiminen Neuvottelumenettelyyn siirtyminen tarjousten saamisen jälkeen TARJOUS Tarjousten vastaanotto ja avaus Tarjouksen myöhästyminen Tarjouksen antaminen Tarjousten vertailukelpoisuus Tarjouspyynnön mukainen tarjous Tarjoajan vaihtoehtoiset tai omat hankintaehdot hylkäämisperusteena Tarjouksen ja muiden tietojen ristiriita Tarjouksessa olevan tiedon täsmentäminen Tarjouksen hylkääminen Merkityksetön puute tarjouksessa Vaihtoehtoiset tekniset eritelmät tarjouksessa Oman vaihtoehtoisen tarjouksen antaminen Rinnakkaisen tarjouksen antaminen Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen Alihankkijoiden ilmoittaminen tarjouksessa 538

12 12 12 TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTA Tarjousten vertailu Tarjousvertailun perusteleminen Koekäyttö, kohteeseen tutustuminen ja haastattelut ennen valintaa Vertailun pisteyttäminen Muut tarjouksen valinnassa huomioitavat seikat Hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset Keskiarvohinta alhaisen tai sopivan hinnan määrittelyssä Julkisen tuen vaikutus alhaiseen hintaan KANSALLISTEN HANKINTOJEN ELI EU-KYNNYSARVOT ALITTAVIEN HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN Yleistä Komission tiedonanto syrjimättömyyden ja avoimuuden toteuttamisesta Avoimuus ja kansalliset kynnysarvot Pienhankinnat Kansallisten ja EU-hankintojen kilpailuttamisen eroja Kansalliset kynnysarvot Hankintamenettelyt Avoin tai rajoitettu menettely Muut menettelyt Neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuudet Suorahankinta Kansalliset hankintailmoitukset Tarjouspyyntö kansallisissa hankinnoissa Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyynnön tekeminen ja lähettäminen Muu viestintä Tarjoajien valinta Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet Tarjoajaa koskevien vertailuperusteiden huomioiminen tarjousvertailussa Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys tai painotus PIENHANKINNAT Yleiset periaatteet pienhankinnoissa Pienhankinnat suorahankintana Tarjouskilpailu 604

13 13 15 HANKINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA HANKINTASOPIMUS Hankintayksikön päätökset Valitusosoitus ja oikaisuohje Hankintapäätöksen tiedoksianto Hankintasopimuksen tekeminen Odotusaika hankintasopimuksen tekemiselle Ilmoitus suorahankinnasta Hankinnan keskeyttäminen HANKINTOJA KOSKEVAT VALITUKSET Hankintaoikaisu Hankintaoikaisu oikeussuojakeinona Hankintaoikaisun vireilletulo Hankintaoikaisun käsittely Hankintaoikaisun suhde markkinaoikeuskäsittelyyn Hankintaoikaisu korvaa kuntalain ja kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimukset Hankintaoikaisun soveltaminen muihin hankintoihin Valitus markkinaoikeuteen Muutoksenhakuun oikeutetut markkinaoikeudessa Muutoksenhaun kohde Muutoksenhakuaika Ilmoitus valituksesta hankintayksikölle sekä hankinta-asioiden luettelo Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen tekemiseen Markkinaoikeuden väliaikaiset päätökset Hankintayksikön väliaikainen sitoumus Hankinnan väliaikainen järjestäminen Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset Reaalikeinot ja muut seuraamukset Malleja valitukseksi markkinaoikeudelle Hyvitysmaksu Tehottomuusseuraamus Seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen Seuraamusten kohdistaminen ja yhteisvaikutus Uhkasakko markkinaoikeuden päätöksen noudattamiselle Oikeudenkäyntikulut Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätökseen Markkinaoikeuden päätösten täytäntöönpano Muutoksenhakukielto kuntalain ja hallintolainkäyttölain nojalla Vahingonkorvaus 688

14 14 17 TARJOUSTEN JULKISUUS Julkisuuslain soveltaminen Tarjousasiakirjojen julkisuuden alkaminen Tarjousasiakirjojen julkisuuden toteuttaminen Hintatietojen julkisuus Vertailussa käytettyjen tietojen asianosaisjulkisuus Liikesalaisuudet Oikeus saada tietoja kilpailijan tarjouksesta oikeudenkäynnin asianosaisena ERITYISALOJEN HANKINTALAIN SOVELTAMISALA Yleistä Erityisalojen hankintalaki verrattuna hankintalakiin Toimialat Keskeiset periaatteet Hankintayksiköt Viranomaiset ja julkisoikeudelliset laitokset Julkinen yritys Erityis- tai yksinoikeuteen perustuva toiminta Energiahuolto Maakaasu ja kaukolämpö Sähkön tuotantoa ja myyntiä koskeva komission poikkeuslupa Polttoturpeen nostaminen Talousvesi Vesirakentaminen Yli jäävän talousveden myynti ja raakaveden hankinta Kuljetus- ja terminaalipalvelut Kuljetuspalvelut Ostoliikenne Satamat ja lentokentät Postipalvelut Hankintalain ja erityisalojen hankintalain mukaisiin toimintoihin liittyvät hankinnat Kilpailutilanteen huomioiminen ja vapautus soveltamisalasta Hakemuksen sisältö Sähkön tuotantoa ja jakelua (myyntiä) sekä postitoimintaa koskeva poikkeuslupa Muut poikkeukset lain soveltamisalasta Käyttöoikeussopimukset ja jälleenmyynti Muihin toimintoihin kohdistuvat hankinnat Yhteisöalueen ulkopuolella toteutettavat hankinnat Salaiset ja turvatoimia edellyttävät hankinnat 730

15 Palveluhankinnat Hankinnat yhteishankintayksiköltä Kynnysarvot ja sopimuksen ennakoidun arvon laskeminen HANKINTAMENETTELYT ERITYISALOILLA Velvollisuus ilmoittaa hankinnoista Kausi-ilmoitus Ilmoitus toimittajarekisterin käytöstä Muut ilmoitukset Menettelyt Neuvottelumenettely Toimittajarekisteri Puitejärjestely Suorahankinta Dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen huutokauppa Määräaikojen laskeminen Vähimmäismääräajat avoimessa menettelyssä Vähimmäismääräajat rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä Määräaikojen pidentäminen Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön sisältö Kutsu tarjouskilpailuun tai neuvotteluun Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden saataville Kausi-ilmoitus hankintailmoituksena Hankinnan sisällön tekninen määrittely Tekninen vastaavuus Vaihtoehtoiset tarjoukset, alihankinta, hankintasopimuksen erityisehdot sekä tietojenantovelvoitteet Viestintä Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta Vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden ja tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta Ehdokkailta ja tarjoajilta pyydettävät selvitykset Muut ehdokasta tai tarjoajaa koskevat säännökset Tarjouksen valinta Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita sisältävät tarjoukset Tuotteiden arvosta yli 50 % kolmansista maista Hintaetu tarjousvertailussa Hankintaa koskevat päätökset ja oikeusturvakeinot Komissiolle annettavat selvitykset ja tilastotiedot 762

16 16 20 PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNAT Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista Puolustus- ja turvallisuushankintalain tarkoitus ja noudatettavat periaatteet Hankintayksiköt Puolustus- ja turvallisuushankinnat Kansalliset kynnysarvot EU-kynnysarvot Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Useita toimintoja koskevat hankintasopimukset ja hankintalain soveltaminen Yleiset poikkeukset lain soveltamisalasta Erityiset poikkeukset lain soveltamisalasta EU-hankintoja koskevat säännökset Hankintamenettelyn valinta Suorahankinta Suorahankinta lisätilauksissa Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Hankintojen ilmoittaminen Tarjouspyyntö ja hankinnan määritteleminen Tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset Huoltovarmuutta koskevat vaatimukset Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja valinta Ehdokkaille ja tarjoajille asetettavat tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset Tarjouskilpailun ratkaisu ja tarjousten vertailuperusteet Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset ja hankintayksikön antama tuki Alihankintasopimukset Alihankinnat sidossuhteessa olevilta yrityksiltä Alihankkijan valinta Alihankintasopimuksia koskevat vaatimukset Alihankkijan hylkääminen Alihankintojen toteuttaminen Alihankintaa koskevasta velvoitteesta vapautuminen Tarjoajan vastuu hankinnan toteuttamisesta Kansalliset hankinnat Yleiset menettelysäännöt Neuvottelut tarjoajien kanssa ja tarjouksen sekä tarjouspyynnön täsmentäminen Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön ja tarjouksen tekeminen Tarjoajan ja tarjouksen valinta sekä tarjouksen hylkääminen Hankintaa koskevat päätökset, muutoksenhaku ja seuraamukset 812

17 17 21 MUUTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Maataloustukiin liittyvät hankinnat Yleistä Hankintamenettelyt ja niiden käyttöedellytykset Hankintailmoitus Tarjouspyyntö ja tarjouksen valinta Tarjoajan oikeusturvakeinot Joukkoliikennelain mukaiset hankinnat Yleistä Joukkoliikennelain soveltuminen Hankintamenettelyt ja määräajat Tarjouspyyntö Tekniset määräykset ja neuvottelujen käyminen Lisätilaus ja sopimuksen sisältö Tarjoajien ja tarjousten valinta Hankintaa koskevat päätökset ja asiakirjajulkisuus Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku Tilaajavastuulaki Soveltamisala Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus Vaitiolovelvollisuus vero- ja eläketiedoista Tilaajavastuulain valvonta ja laiminlyöntimaksu Yhteistarjous ja kilpailulaki Kielletty tarjouskartelli Sallittu yhteistarjous HANKINTASOPIMUKSET JYSE 2014 tavarat- ja JYSE 2014 palvelut -sopimusehdot JYSE-ehtojen sovellettavuus JYSE 2014 tavarat -ehdot JYSE 2014 palvelut -ehdot Hankintasopimusten erityiskysymyksiä Komissio yhteishankintayksikölle Tarjoajalle tapahtunut ilmaisuerehdys tarjouksen sisällössä Tarjoajayrityksen työntekijän oikeus edustaa yritystä tarjouksessa Sopimuskausi, toimitusaika ja tilausjärjestelmä Laskutuserehdys Tarkastus- ja reklamointivelvollisuus Hankintasopimuksen irtisanominen 897 HAKEMISTO 900

SISÄLLYS LUKIJALLE 19

SISÄLLYS LUKIJALLE 19 5 SISÄLLYS LUKIJALLE 19 1 YLEISTÄ 21 1.1 Hankintalain tarkoitus ja hankintaprosessi 21 1.1.1 Mikä on julkinen hankinta ja hankintayksikkö? 21 1.1.2 Mitä hankintojen kilpailuttamisella tarkoitetaan? 21

Lisätiedot

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä...

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... Sisällys Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... V VI VIII 1 Johdanto 1.1 Hankintalainsäädännön tavoitteet... 27 1.2 Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys... 28

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista 614/2007 Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA

JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA 1. Avoin menettely Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö käynnistää hankinnan julkaisemalla hankinnasta hankinta-ilmoituksen, ja

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

IPT-hankkeen 7. Työpaja

IPT-hankkeen 7. Työpaja IPT-hankkeen 7. Työpaja Hankintalain uudistamisen tilannekatsaus Helsinki 15.3.2016 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Julkiset hankinnat vierailuluento

Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Julkiset hankinnat vierailuluento Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Julkiset hankinnat vierailuluento TkL Pekka Kyrenius 2015 Pe 9.10.2015 klo 10.15-11.30 Sali K213 (ei taukoa) Julkiset hankinnat Valtion ja kuntien investointiprojektit Tarjousmenettelyt,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus Huittisten kaupungin Pienhankintaohje Kaupunginhallitus 18.9.2017 Pienhankintaohje Pienhankintaohje koskee kansalliset kynnysarvot alittavia pienhankintoja SISÄLTÖ: 1. Pienhankinnan määrittely, sääntely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hankintojen suunnittelu... 3 3. Hankintarajat ja -valtuudet... 3 4. Menettely hankintoja tehtäessä...

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala . HANKINTALAKI UUDISTUU Elise Pekkala 1 Hankintalain uudistustarve Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Nykyiset hankintalait ovat vuodelta 2007, perusperiaatteet

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät

Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät Ilkka Meriläinen 14.4.2011 Esittely Ilkka Meriläinen Johtaja Kiinteiden

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot