Hyväksytty AMK-hallituksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008"

Transkriptio

1

2 Hyväksytty AMK-hallituksessa

3 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET, TAVOITTEET JA KEINOT 7 Pedagoginen johtaminen 7 Työelämän tarpeita vastaava koulutus ja opetussuunnitelmat 8 Työelämäläheiset oppimisympäristöt 8 Opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan vuorovaikutus 9 Opetuksen ja palvelutoiminnan vuorovaikutus 10 Verkko-opetus oppimisen tukena 10 Monialaisuus ja verkostoituminen 11 Ammatillista kasvua tukeva ohjaus ja arviointi 12 Kansainvälisyys 13 Yrittäjyys 14 Opiskelun tukipalvelut 14 LAADUN YLLÄPITÄMINEN JA JATKUVA KEHITTÄMINEN 16 STRATEGIAN TOIMEENPANO, ARVIOINTI JA SEURANTA 17 STRATEGIAN VIESTINTÄ 17

4 JOHDANTO Vuonna 2003 uudistetun ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulujen perustehtävä on seuraava: Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin näkökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Pedagoginen strategia ohjaa kaiken ammattikorkeakoulun tarjoaman koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä tukee ammattikorkeakoulun kehittymistä oppivana yhteisönä. Pedagoginen strategia kuvaa yhteisiä pedagogisia periaatteita ja määrittää koulutuksen, t&k-toiminnan ja palvelutoiminnan yhteydet sekä opetuksen kehittämistavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Strategia pyrkii lisäämään oppijoiden tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia. Pedagoginen strategia on prosessi, jossa avoin yhteisöllinen vuorovaikutus henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistuu. Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogista strategiaa on työstetty yhteisöllisesti henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa eri foorumeilla. Laajemmin koko yhteisöä koskettava työskentely aloitettiin tulevaisuuden visioinnilla, jossa hyödynnettiin tarinamenetelmää. Parikymmentä opiskelijaa ja työntekijää ideoi tulevaisuuden oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä. Koko henkilöstölle järjestetyissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa huhtikuussa 2008 linjattiin yhdessä strategian keskeisiä teemoja. Tilaisuuksien ohella strategian painotuksiin on voinut vaikuttaa sähköisen kyselyn kautta. Teemoihin otti kantaa yhteensä 102 MAMKin työntekijää sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOKin edustajaa. Lisäksi henkilökunnan intranetin keskustelupalsta tarjosi mahdollisuuden vapaamuotoisempaan keskusteluun pedagogisista näkemyksistä. Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogista strategiaa kehitetään jatkossakin yhteisöllisesti hyödyntämällä sosiaalista mediaa.

5 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Pedagogisen strategian taustalla on ajatus monialaisesta erilaisuuden rikastamasta ammattikorkeakoulusta, joka kehittyy oivaltavien kysymysten ja eri näkökulmien kautta. Olennaisinta on yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen. voivat olla koulutusohjelmasidonnaisia. Pedagoginen strategia 1. tukee MAMKin kehittämissuunnitelman (KESU 2012) tavoitteiden toteutumista 2. kuvaa opetuksen, oppimisen, opintojen ohjauksen ja arvioinnin yhteiset toimintaperiaatteet ja määrittää kehittämistavoitteet ja toimenpiteet 3. edesauttaa kehittämään ja varmistamaan ammattikorkeakouluopintojen pedagogista ja ammatillista laatua 4. ohjaa ammattikorkeakoulua kehittymään työelämän tarpeita ennakoivaksi ja työelämää kehittäväksi monialaiseksi oppivaksi organisaatioksi 5. ohjaa oppimisympäristöjen kehittämistä. Strategian arvioinnissa hyödynnetään opetusministeriön ammattikorkeakoulujen seurannassa ja arvioinnissa käyttämän tietojärjestelmän Amkota-mittaristoa.

6 OPPIMISNÄKEMYS Oppiminen on koko eliniän kestävä prosessi. Oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa lähtökohtana ovat aikaisemmin hankittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Tavoitteena on kriittinen, ymmärtävä ja syvällinen asioiden osaaminen ja taito käyttää oppimaansa työelämässä. Jokaisella on vastuu omasta oppimisestaan. Oppijaa kannustetaan tavoitteelliseen oppimiseen, omatoimisuuteen, osallistumiseen, opiskelutaitojen kehittämiseen sekä tutkivaan ja kehittävään työotteeseen. Työelämäläheiset oppimisympäristöt tukevat kunkin alan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen omaksumista. Oppiminen on luonteeltaan yhteisöllistä: se tapahtuu yhteisön toimintaan osallistumalla ja se tähtää yksilön oppimisen ohella yhteisön oppimiseen. Oppiminen on myös kokemuksellista ja kokemusten reflektointiin kiinnitetään huomiota. Oppimisyhteisö ja -ympäristö tukevat oppijan itseohjautuvuuden ja yhteistoiminnallisuuden kehittymistä. Opettajat ja ohjaajat käyttävät monipuolisia opetus-, ohjaus- ja työmenetelmiä ja heillä on valmiuksia ohjata oppijaa yksilöllisessä oppimisprosessissa sekä tiedon ja toiminnan yhteensovittamisessa. Tavoitteena on, että henkilökunnan osaaminen on ajantasaista ja että se kehittyy mm. tutkimus- ja kehitystoiminnan, palvelutoiminnan ja opetuksen vuorovaikutuksessa. Mikkelin ammattikorkeakoulun yhtenä pedagogisena lähtökohtana on tukea opiskelijoiden kasvua aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen, mukaan lukien EU-kansalaisuuden ja maailmankansalaisuuden ideat. Opinnot tarjoavat osallistumiselle välttämättömät tiedot ja taidot, mutta parhaiten kansalaiseksi sosiaalistutaan osallistumalla itse. Sen vuoksi ammattikorkeakoulu tukee opiskelijakuntatoimintaa, opiskelijoiden osallistumista oppilaitoksen kehittämistyöhön ja päätöksentekoon, osallistavia opetusmenetelmiä ja hankkeita, opiskelijoiden omaa kulttuuritoimintaa sekä yhteistyötä järjestöjen kanssa.

7 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET, TAVOITTEET JA KEINOT Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen lisää koulutuksen vetovoimaa ja edistää opintojen etenemistä. Se luo edellytyksiä ennakoida tulevaisuuden työelämän tarpeita ja edistää toimintatapoja, joilla vastataan oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. MAMKin toiminnanohjausjärjestelmä ja hallinnolliset prosessit tukevat pedagogista toimintaa ja opetuksen kehittämistä. Mittarit Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen Koulutuksen vetovoima ja opintojen eteneminen Selkeytetään MAMKin pedagogisen johtamisen tavoitteita ja keinoja. MAMK-, laitos- ja koulutusohjelmatason pedagogista johtamista kehitetään. Vahvistetaan opiskelijoiden, henkilökunnan ja koko organisaation oppimista ja toiminnan kehittymistä. Lisätään ammattikorkeayhteisössä käytävää pedagogista keskustelua sekä sisäistä benchmarkkausta. Edistetään tutkivaa ja kehittävää toimintaa ammattikorkeakoulussa. Laitosten rooli markkinoinnissa vahvistuu.

8 Työelämän tarpeita vastaava koulutus ja opetussuunnitelmat Koulutus ja opetussuunnitelmat ovat työelämän ja toiminta-alueen muutoksia ennakoivia ja osaamistarpeita vastaavia sekä elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen mahdollistavia. Ne ovat pedagogisesti ja sisällöllisesti joustavia ja eheitä kokonaisuuksia. Mittarit Tutkinnon suorittaneiden työllistymisalue Työllistyneet tutkinnon suorittaneet Koulutusohjelmien profiilia vahvistetaan. Opetuksen sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Varmistetaan t&k-toiminnan, koulutuksen ja työelämän tiivis vuorovaikutus. Kv-yhteistyöllä vahvistetaan koulutusohjelmien opetussuunnitelmia. Opettajat osallistuvat alansa työelämään ja sen kehittämiseen. Opetusta järjestetään työpaikoilla. Henkilökuntaa kannustetaan hankkimaan uutta osaamista. Työelämäläheiset oppimisympäristöt Oppimisessa tavoitteena on hyödyntää aitoja työelämän ympäristöjä ja kehittämishaasteita. Oppimisympäristöt rakentuvat verkostoiksi, jotka on organisoitu esimerkiksi t&k-hankkeiksi, palvelutoiminnaksi, työelämä- tai oppilaitosyhteistyöksi. Mittarit Hankkeistetut opinnäytetyöt Oppiminen t&k-hankkeissa Yrittäjyys Kehitetään uudenlaisia oppimista edistäviä työelämäkumppanuuksia. Lisätään projekteissa ja t&k-hankkeissa oppimista. Lisätään oppimista yrityksissä ja työyhteisöissä. Lisätään vaihtoehtoisia tapoja oppia. Kehitetään työelämäläheisiä oppimisympäristöä tukevia tietohallintoratkaisuja.

9 Oppimisympäristöjä kehitetään viihtyisiksi ja motivoiviksi. Huolehditaan opetusvälineiden nykyaikaisuudesta ja toimivuudesta. Kehitetään erityisesti aikuiskoulutuksessa monipuolisia ja joustavia opintojen suoritustapoja ja hyödynnetään opiskelijoiden työyhteisöjä oppimisympäristöinä. Opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan vuorovaikutus Tavoitteena on tukea opiskelijoiden tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen työotteen vahvistumista yhteiskunnasta ja työelämästä nousevien vaatimusten mukaisesti. Tämä edellyttää, että henkilöstöllä on sekä pedagogista että tutkimus- ja kehittämisosaamista ja näiden integroinnissa tarvittavia taitoja. Osaaminen mahdollistaa t&ktoiminnan ja opetuksen vuorovaikutusta edistävien opetussuunnitelmien, erilaisten oppimisympäristöjen sekä -menetelmien systemaattisen suunnittelun ja käytön yhteistyössä eri työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa. Joustavilla opetusjärjestelyillä tuetaan vuorovaikutuksen toteutumista. T&k-toiminnan ja opetuksen vuorovaikutuksen toteutumisen arviointi varmistetaan sisällyttämällä sen seuranta osaksi ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää. Mittarit Oppiminen t&k-hankkeissa Hankkeistetut opinnäytetyöt on kuvattu Mikkelin ammattikorkeakoulun toimenpideohjelma vuosille t&k-toiminnan ja opetuksen vuorovaikutuksen edistämiseksi -asiakirjassa. Toimenpideohjelmaa päivitetään vuosittain. liittyvät t&k-työn ja opetuksen vuorovaikutuksen merkityksen selkiinnyttämiseen, resurssien turvaamiseen, hyvien käytänteiden siirtämiseen ja kehittämiseen, osaamisen vahvistamiseen, henkilöstön ja opiskelijoiden sitoutumiseen sekä t&k-toiminnan kytkemiseen opetussuunnitelmiin ja opetukseen.

10 Opetuksen ja palvelutoiminnan vuorovaikutus Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamistaan täydentämään olemassa olevien palveluntuottajien verkostoja. Opiskelijalle omaan alaansa liittyvien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen on luonteva osa oppimisprosessia. Opiskelijoiden osallistuminen palvelutoimintaan vahvistaa seutujen elinkeinoelämää ja uutta yrittäjyyttä. Mittarit Palvelutoiminnan laajuus Hankkeistetut opinnäytetyöt Henkilöstöä kannustetaan yrittäjyyteen ja yrittäjyysasenteen sekä palveluosaamisen tuomiseen osaksi opiskelijoiden oppimista ja ohjausprosessia. MAMKin kaikille opiskelijoille tarjotaan useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua palvelutoimintaan sekä osana opintojaan eri muodoissa, osana työssä oppimista tai omissa yrityksissään, esimerkiksi opiskelijaosuuskuntien toiminnan kautta. MAMKissa haetaan aktiivisesti uusia tapoja yhdistää oppiminen aitoon palvelu- ja yritysympäristöön. Opiskelijoiden ansaitseminen tuottamiensa palvelujen kautta mahdollistetaan mm. osuuskuntatoimintana sekä opiskelijoiden palkallisina työsuhteina ammattikorkeakoulun maksullisessa palvelutoiminnassa. Tarkemmat toimenpiteet on esitelty erillisessä palvelustrategiassa. Verkko-opetus oppimisen tukena Verkko-opetuksen hyödyntäminen on olennainen osa MAMKin avointa oppimisympäristöä, joka ruokkii oppijan omaa aktiivisuutta tiedon soveltajana ja tuottajana. Verkko-opetus sulautuu osaksi perinteisen luokkahuoneessa ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen muodostamaa kokonaisuutta. Kaikilla toimijoilla on riittävä pedagoginen ja tekninen taito ottaa käyttöön, hyödyntää ja kehittää joustavasti ja yhteistoiminnallisesti verkko-opetuksen ympäristöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä oppimisen tukemiseksi. Verkkoympäristö ja siihen liittyvät käytännöt edistävät tiedon saatavuutta, luomista ja yhteiskehittelyä (mm. wikipedagogiikka), avoimuutta, verkostoitumista, osallistavuutta ja elämyksellisyyttä.

11 Mittarit Virtuaaliopetus Opetuksesta ja ohjauksesta saatu palaute Seurataan aktiivisesti verkko-oppimisympäristöjen kehitystä sekä kehitetään verkko-opetuksen osaamista ja uusia käytänteitä. Kehitetään edelleen vertaistukea ja toimijoiden verkostoitumista (verkko-opetuksen mentoriverkosto). Verkko-opetuksen vuorovaikutuksellisuutta lisätään. Opettajat perehdytetään sosiaalisen median hyödyntämisessä tarvittaviin open source -ohjelmistoihin ja työympäristöihin. Hyödynnetään ulkopuolisia verkostoja, osallistutaan niiden toimintaan ja kehittämiseen (esim. Virtuaaliammattikorkeakoulu). Monialaisuus ja verkostoituminen Ammattikorkeakoulun monialaisuutta hyödynnetään koulutustarjonnassa ja koulutusohjelmin profiloinnissa ja opetussuunnitelmissa. Yhteistyötä ja profiilia vahvistetaan kaakkoissuomalaisessa korkeakouluyhteistyössä sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Mittarit Yhteiset opinnot ja opetussuunnitelmat MAMKissa (ei Amkota-mittari) Koulutuksen toteutus ja tukipalvelut suunnitellaan siten, että valinnaisuuden periaatetta voidaan toteuttaa yli koulutusohjelmarajojen. Mahdollistetaan opintojen suorittaminen toisista koulutusohjelmista HOPS:n puitteissa. Mahdollistetaan eri alojen opiskelijoiden opiskelu yhdessä. Kehitetään koulutusohjelmien välisiä yhteistyöverkostoja. Osaamiskeskittymät (klusterit) vahvistavat koulutusohjelmien profiilia ja osaamista.

12 Ammatillista kasvua tukeva ohjaus ja arviointi Ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän yksilöllisiä uravalintojaan sekä osaamistavoitteiden saavuttamista. Ohjauksella edistetään opiskelijan motivaatiota, aktiivisuutta ja vastuullisuutta sekä oppimaan oppimisen taitoja. Aikuisopiskelijoiden ohjauksen erityistarpeet huomioidaan ohjauksen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi opintojen ohjauksella pyritään vähentämään keskeyttämisiä ja tukemaan opintojen etenemistä normiajassa. Arvioinnin tavoitteena on tukea tavoitteellista oppimista ja osaamisen kehittymistä. Arviointi kohdistuu sekä oppimistuloksiin että oppimisprosessiin. Arvioinnilla autetaan opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Mittarit Opintojen eteneminen Koulutuksen keskeyttäneet Ohjauksesta saatu palaute (ei Amkota-mittari) Ohjaus kuvataan osana koulutusohjelmien osaamislähtöisiä opetussuunnitelmia. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS) sekä kartoitetaan opiskelijan omat oppimistavoitteet. Ohjauksen apuna käytetään ohjauskeskusteluita, ehops-ohjelmaa sekä muita virtuaalisia kanavia. Opiskelijoiden oppimisvaikeudet ja tukiopetustarpeet tunnistetaan sekä otetaan huomioon HOPS-prosessissa. Erillistä tukiopetusta (mm. oppimisklinikat) sekä ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään tarpeen mukaan opintojen etenemisen varmistamiseksi. Ohjausta kehitetään eri palvelujen muodostamana kokonaisuutena. Tukimuotoja kehitetään vastaamaan erityisesti aikuisopiskelijoiden tarpeeseen päivittää oppimaan oppimisen taitoja. Alumnitoimintaa kehitetään. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen tunnustamiseen sovitaan selkeät periaatteet. Oppimisen arvioinnin menetelmiä monipuolistetaan (mm. itsearviointi, vertaisarviointi ja työelämän antama arviointi). Koulutusohjelmakohtaiset arviointiperiaatteet ja -perusteet kuvataan ja ne ovat kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

13 Kansainvälisyys Kansainvälisyys on olennainen osa Mikkelin ammattikorkeakoulun toimintaa. Kansainvälistymisen mahdollisuuksia on oppimisympäristössä tarjolla jokaiselle, myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä kansainvälistymään ulkomaille. Mikkelin ammattikorkeakoulussa on vieraskielisiä koulutusohjelmia ja kansainvälinen kesälukukausi sekä laajat yhteistyöverkostot. Mittarit Vieraskielinen opetus Ulkomaiset opinnot Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen Ulkomaalaisten opiskelijoiden tutkinnot Henkilöstö- ja asiantuntijavaihto (ei Amkota-mittari) Koulutusohjelmien kansainvälistymispolku määritellään osana opetussuunnitelmaa. Yhteistyöverkostojen toimivuuteen panostetaan Suomessa ja ulkomailla. Venäjä-osaamista laajennetaan kaikkeen toimintaan. Opiskelijan kansainvälistymiseen vaikutetaan erityisesti tukemalla opiskelua ja harjoittelua ulkomailla toteuttamalla kansainvälisiä koulutusohjelmia ja opintojaksoja hankkimalla vierailevia ulkomaisia opettajia. Opetuksen kansainvälistymiseen vaikutetaan erityisesti tukemalla opettajien vaihtoja ja ulkomaisia työjaksoja sekä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja projektiyhteistyötä toteuttamalla kansainvälisiä koulutusohjelmia ja opintojaksoja.

14 Yrittäjyys Valmistuvista yhä suurempi osa ryhtyy yrittäjiksi. Koulutusohjelmiin rakennetaan johdonmukainen polku yrittäjyyteen, jonka lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa yrittäjyysosaamistaan Yrittäjätiellä. Osa koulutusohjelmista suunnitellaan yrittäjyyspainotteisiksi. Oppimisympäristöjä kehitetään monialaisuutta hyödyntäen yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyttä tukeviksi. Henkilöstön yrittäjyysosaaminen vahvistuu. Mittarit Yrittäjyys Koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa kuvataan, miten yrittäjyystaidot ja liiketoimintaosaaminen kehittyvät. Opiskelijat perehdytetään yritysten toimintaympäristöön ja yrittäjyyttä edistävien toimintaorganisaatioiden toimintaan ottaen huomioon alakohtaiset painotukset, alueellinen kehittäminen ja t&k-toiminta. Toteutetaan monialaista Yrittäjätie-opintokokonaisuutta. Opiskelijayritysten, mm. opiskelijaosuuskuntien, toimintaa tuetaan ja rakennetaan yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä. Tuetaan uusien yritysideoiden ja monialaisten innovaatioiden syntyä. Henkilöstön yrittäjyyskoulutusta tehostetaan ja henkilöstöä kannustetaan yritysyhteistyöhön. Opiskelun tukipalvelut Opiskelijapalvelut Opiskelijapalvelut sekä kampusten opintotoimistot ovat osa koulutuksen toteutusta, opetusta ja opiskelijoiden ohjausta. Opiskelijapalvelut huolehtivat opiskelijoiden päivittäisistä opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelijapalvelut palvelevat myös opintotukeen, tutkintolautakuntaan, opiskelijatilastointiin sekä hakuihin liittyvissä asioissa. Opiskelijapalveluiden toteuttama ohjaus tukee opiskelijoiden opintojen ohjausta. Opiskelijoille tarjotaan ura- ja rekrytointipalveluita, joiden avulla tuetaan valmistuvien opiskelijoiden työmarkkinoille siirtymistä. Hakutoimisto palvelee Mikkelin ammattikorkeakouluun opiskelijaksi aikovia hakemiseen ja opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

15 Tietohallintopalvelut Tietohallintopalvelut vastaa koko ammattikorkeakoulun verkosta, yhteisistä tietojärjestelmistä ja niiden kehityksestä. Tietohallinto vastaa myös opiskelijoiden ja henkilökunnan tarvitsemista tietoteknisistä tukipalveluista. Kehitetään ja ylläpidetään tukipalveluita opiskelijoille ja henkilökunnalle. Laitekanta pidetään toimivana ja ajantasaisena. Annetaan laadukasta ohjausta ja neuvontaa verkko-oppimisympäristöihin. Kirjasto- ja tietopalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut osallistuvat oppimisprosessiin tarjoamalla tiedonhankinnan valmiuksia oppimisen ja kriittisen ajattelun tehostamiseksi sekä ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi. Kirjastoissa ja e-kirjastossa on saatavilla opintoja ja työskentelyä tukevaa ajantasaista aineistoa. Kirjasto antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa omatoimista tiedonhakua varten mm. asiakaspalvelussa. Kirjasto osallistuu informaatiolukutaidon kehittämiseen järjestämällä tiedonhankinnan ryhmäohjausta. Kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan ohjausta integroituna oppimispolun sisältöihin. Opintososiaaliset palvelut Opintososiaaliset palvelut tukevat opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ennalta ehkäisevät ongelmia. Opiskelijoille tarjotaan terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluita. Sosiaalikuraattori tukee opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijayhdistystoiminta ja vapaa-ajantoiminta tukevat opiskelijoiden jaksamista. 15

16 LAADUN YLLÄPITÄMINEN JA JATKUVA KEHITTÄMINEN Kaikki MAMKin koulutus on korkealaatuista ja sitä kehitetään jatkuvasti opiskelijoilta ja työelämästä saadun palautteen perusteella. Valituissa koulutusohjelmissa MAMK on vetovoimaisin, tuloksellisin ja laadukkain ammattikorkeakoulu. Kaikkien koulutusohjelmien osaamisperustaiset opetussuunnitelmat päivitetään pedagogisen strategian linjausten sekä työelämästä saadun ennakointi- ja palautetiedon perusteella. Laitokset ja yksiköt kehittävät opetuksen ja t&k-toiminnan yhdistäviä oppimisympäristöjä. Koulutusohjelmat tarkistavat koulutuksen järjestämiseen liittyvät prosessinsa (toimintasuunnitelma, jaksotus, lukujärjestykset). Koulutusohjelmat ja yhteiset palvelut kehittävät ohjaus- ja tukipalveluja laadittujen prosessikuvausten mukaisesti. Henkilöstön osaaminen varmistetaan osaamis- ja henkilöstöstrategian mukaisesti. Koulutuksen laatua seurataan jatkuvasti opiskelijapalautekyselyjen ja opetusministeriön tuloksellisuusmittareiden avulla. Kehittämistarpeisiin reagoidaan nopeasti. Koulutuksen laadun toteutumista arvioidaan vuosittain tavoitesopimusneuvotteluissa, johdon katselmuksissa ja itsearvioinneissa. 16

17 STRATEGIAN TOIMEENPANO, ARVIOINTI JA SEURANTA Pedagogista strategiaa toteutetaan, arvioidaan ja seurataan vuosittain käytännön toiminnassa laitos- ja koulutusohjelmatasolla, kuten oppimistilanteissa, palavereissa sekä kehityskeskusteluissa. Strategian seuranta on myös osa toiminnanohjausjärjestelmää ja hallinnollisia prosesseja, ja sen toteutumista seurataan vuosittain mm. johdon katselmuksissa ja tuloskorteissa. Strategian toimivuuden arvioinnissa ja sen kehittämisessä hyödynnetään myös oppivia ympäristöjä ja sosiaalista mediaa. STRATEGIAN VIESTINTÄ Strategian toteutuminen edellyttää koko henkilöstön sitoutumista sen tavoitteisiin ja toimeenpanoon. Tähän on pyritty jo strategian yhteisöllisen laatimisen avulla. MAMKin pedagoginen strategia viestitään kaikille osapuolille ja strategian läpikäyminen on osa uuden henkilöstön ja uusien opiskelijoiden perehdyttämistä sekä yhteistyökumppaneille tiedottamista. Erillistä viestintäsuunnitelmaa ei laadita, vaan strategiasta viestitään virtuaaliympäristön avulla. 17

18

19

20

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus Päätös ID-17153509 1 (5) 20.07.2017 POL-2017-13405 Poliisiammattikorkeakoulun pedagogiset linjaukset 2017- Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGI Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGILOIKKA Digitalisaation hyötyjen ja mahdollisuuksien konkretisoiminen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Opetuksen johdon foorumi

Opetuksen johdon foorumi Opetuksen johdon foorumi 6.6.2017 helenatompuri Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto www. t y y l i h a n

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot