Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Suomen menestyminen perustuu korkeatasoiseen koulutukseen, innovatiiviseen, luovaan osaamiseen sekä nopeasti ja jatkuvasti kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Yrittäjyyskasvatus on eräs EU:n, Suomen hallituksen, opetusministeriön ja seutukuntamme painopistealueista ja osa seudun kuntien koulutuspoliittista kehittämissuunnitelmaa. Yrittäjyyskasvatus on esillä myös Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmissa. Yrittäjyys on tärkeä perustaito, joka hankitaan elinikäisen oppimisen avulla. Tähän tarvitaan tiivistä koulujen ja elinkeinoelämän/yritysten välistä yhteistyötä ja kaiken toiminnan keskipisteessä on oppilas eli tulevaisuuden työntekijä. Koulunkäynnin aikana saaduilla asenteilla on keskeinen merkitys sille, miten nuoret suhtautuvat omaan työhönsä ja yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatukseen sisältyy tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittäminen oppilaiden iän ja kehityksen mukaisesti. Tavoitteena on tukea oppilaassa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa.. Samalla oppilas oppii oman alueensa elinkeinoelämän vaihtoehdoista sekä oman kotipaikkakuntansa yrityselämän mahdollisuuksista. Nämä tiedot auttavat häntä oman tulevaisuuden suunnittelussa. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on kehittää ja rikastuttaa myös koulujen (opettajien) ja ympäröivän yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä unohtamatta kotien merkitystä. Yrittäjyys ja siihen kasvaminen/kasvattaminen on kaikkien yhteinen asia. Yrittäjyyskasvatuksen/ yrittäjyyden määritelmiä Yrittäjyys - se on yksilön tapa toimia ja suhtautua työntekoon

2 Omaehtoinen yrittäjyys MINÄ Mitä minä teen? Miten minä toimin? Tämä lähtee ja pursuaa minuudesta. Omaehtoinen yrittäjyys eli yrittävyys ilmenee yksilön toimintana, jossa oma-aloitteisuus, tunnollisuus, rohkeus, kekseliäisyys ovat keskeisiä tunnusmerkkejä. Sisäinen yrittäjyys ME- Minä ryhmässä ja me ryhmänä. Kaikki lähtee yhteistyöstä. Miten me toimimme yhdessä, luokassa, ryhmässä, koulussa. Me muodostamme yhdessä toimivan joukon. Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään nuoren tavoitteellisuutta, omaa yritteliäisyyttä, luovuutta, yhteistyökykyä, suoritusmotivaatiota ja sitkeyttä. Koulun arkipäivän toiminta parhaimmillaan palvelee sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksia. Sisäinen yrittäjyys ilmenee tapana toimia tai työskennellä jossakin toimintaympäristössä. Sisäinen yrittäjyys voi näkyä luokan, ryhmän tai koko koulun positiivisen, uusien mahdollisuuksien havaitsemisena ja niihin tarttumisena. Me kuulumme johonkin yhteisöön ja me toimimme sen hyväksi toimimme aktiivisesti, suhtautuminen asioihin on vastuullista samoin suhtautuminen kanssaihmisiin ja ylipäänsä kaikkeen siihen minkä kanssa kulloinkin on tekemisissä. Se on oman itsensä tavoitteellista kehittämistä koululaisena, opiskelijana, harrastajana ja työn tekijänä. Ulkoinen yrittäjyys on yrittäjän ammatissa toimimista ja oman liiketoiminnan harjoittamista HE siinä pyöritetään yritystä ja toiminta, tapahtumat tapahtuvat yksilön ulkopuolella. Ulkoiseen yrittäjyyteen liittyy yrityksen perustaminen ja siihen liittyvä koulutus tai neuvonta. Tähän yrittämiseen tarvitaan tietoja yritysmuodoista, yrityksen perustamisesta ja rahoituksesta ja muusta. Tämä on ajankohtaista vasta yksilön opiskelun loppusuoralla. Oppilaat voivat harjoitella näitä taitoja ja pyörittää omaa yritystä NY- opinto-ohjelman Vuosi yrittäjänä puitteissa perusasteen viimeisellä luokalla.

3 Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet Yrittäjämäisen toimintakulttuurin tavoitteena on oppilaan kasvaminen vastuuseen itsestään ja tekemisistään, rohkeaksi ottamaan uusia askelia sekä kehittymään yksilöksi, jolla on valmiuksia ja keinoja vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Koulutuksen tulisi tukea luovaa oppimista ja rohkaista oppilaita yrittäjämäiseen toimintatapaan, jossa asenne, tahto ja halu toimia yhdistyvät tietoihin, taitoihin ja korkeaan osaamiseen. Uusien innovatiivisten oppimisympäristöjen kautta tulee oppilaita ohjata yhteistyöhön ja verkottumiseen. Oppilaat voivat oppia osoittamaan henkilökohtaista aloitteellisuutta, sekä valmiutta ottaa riskejä. Koulu ja ympäröivä yhteiskunta Kouluilla on tärkeä tehtävä tulevaisuuden rakentajana ja osaajien kasvattajana. Tämän päivän olosuhteissa toimeentulevien, henkisesti vahvojen, tasapainoisten ja omatoimisten kansalaisten kasvattaminen on suuri haaste. Yrittäjät toimivat kunnan yritystoiminnan toteuttajana, palvelujen tuottajina, ammatinharjoittajina ja asiantuntijoina. He välittävät realistista työelämäkuvaa. Oppimisympäristöjen tulee peilata työelämää ja nyky-yhteiskuntaa. Oppimisympäristöjen tulee tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan. Ympäröivän yhteiskunnan haaste on ottaa koulu mukaan tähän kehittymisprosessiin. Samalla koulun tulee yhä enemmän avautuvan ympäröivään yhteiskuntaan. Yrittäjät sitoutuvat yhteistyön tavoitteisiin mm. erilaisten koulujen ja yritysten välisen yhteistyön kautta, kuten tarjoamalla TET- työharjoittelujaksoja, yritysvierailuja, pitämällä yrittäjäpuheenvuoroja kouluilla, olemalla mukana koulujen projekteissa ja ostamalla mainospaikkoja koulun lehteen jne. Yläkoulussa tehdään jo tärkeitä valintoja, jotka vaikuttavat ammatinvalintaan ja omaan elämään. Mitä yrittäjyyskasvatukseen tarvitaan? - Monipuolisia opetusmateriaaleja - Oppilaita aktivoivia oppimisympäristöjä - Oppilailla on mahdollisuusvuorovaikutukseen yrittäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa - Uusien opetusmateriaalien ja yrittäjyyttä tukevien opinto-ohjelmien käyttöä

4 Yrittäjyys on ensin asenne, ajattelu ja lopuksi toimintatapa. Yrittäjyyskasvatus voidaan sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin aihekokonaisuuksina tai opetusmenetelmänä tai uutena oppimisympäristönä. Siinä opetellaan tietoja, taitoja ja asenteita oppilaskeskeisesti, toimintapainotteisesti, yhteistoiminnallisesti ja omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen kasvattavasti. Tulevaisuudentyöelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja. Opettajat ja yrittäjyyskasvatus Opettajilta yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen vaatii omaa sisäisen yrittäjyyden omaksumista sekä avoimen yhteistoiminnan merkityksen ymmärtämistä. Yrityselämän tuntemusta voidaan opettajien keskuudessa lisätä esimerkiksi järjestämällä veso -koulutusta tai tykytoimintaa yhteistyössä yritysten kanssa. Opettajat voivat osallistua myös erilaisiin yrittäjien järjestämin tilaisuuksiin. Opettajien työelämään tutustumista voidaan koulun resursseista riippuen toteuttaa myös OPE TET: in eli opettajien työelämään tutustumisen muodossa. Yrittäjyyden edistäminen lähtee oman toiminnan kuntoon laittamisesta. Yrittäjyyskasvatukselle on tyypillistä se, että kaikki syntyvät mallit ovat erilaisia. Yrittäjyyskasvatuksessa on mahdollista toteuttaa oppimista erilaisissa ympäristöissä. Yrittäjyyskasvatuksen myötä opetusmenetelmät muuttuvat oppilaskeskeisempään suuntaan. Opettaja, joka toimii yrittäjyyskasvattajana - uudistaa omaa työtään - antaa uusia ideoita oppituntien sisältöihin - luo ja kasvattaa uudenlaisia yhteistyömuotoja (toiset koulut ja yritykset, yhteisöt) - konkretisoi uusia ideoita - luo uudenlaisen suhteen ja luottamuksen oppilaisiin

5 YRITTÄJYYSSKASVATUS ESIOPETUKSESSA Esikouluopetuksessa yrittäjyyskasvatus on asennekasvatusta. Täällä yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtana on lapsikeskeinen ja aktivoiva toimintakulttuuri, joka tukee ja rohkaisee oppilasta toteuttamaan itseään luovasti ja innovatiivisesti. Yrittäjyys nähdään lapsen ominaisuutena toimia jokapäiväisissä askareissa. Yritteliäällä lapsella on vahva itsetunto. Hän on luova, rohkea, oma-aloitteinen, avoin, yhteistyökykyinen. Hän osaa ottaa toiset huomioon. Lapsi, joka arvostaa itseään ja tulee toimeen muiden kanssa. Erilaisia toimintatapoja suosiva ympäristö sekä yhteistyö kodin ja lähiympäristön kanssa, toimivat elinikäisen oppimisen tärkeänä tukijana ja alullepanijana. ESIOPETUS Tavoitteet Esikoulun tavoite on ohjata lapsia arkipäivän tilanteissa ja lähiympäristössä omatoimisiksi ja yritteliäiksi. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteina esiopetuksessa ovat: sisäiseen yrittäjyyteen kasvattaminen yhteistyöhön ja toisen arvostukseen kasvattaminen hyviin tapoihin kasvattaminen itsetunnon vahvistaminen Menetelmät - vastuutehtävät, osallistuminen päiväkodin toimintaan ja vastuun antaminen ikätasolle sopivista toiminnoista - osallistuminen sääntöjen laatimiseen - lasten kokoukset - yhteiset juhlat ja tapahtumat - unelma-ammatit leikeissä ja piirustuksissa - kannustaminen omiin ratkaisuihin ja mahdollisuuksien antaminen niiden toteuttamiseen

6 - epäonnistumisten salliminen - kannustavan palautteen antaminen pienistäkin saavutuksista - päätöksentekoon mukaan ottaminen asioissa, jotka koskevat koko lapsiryhmää ja hänen omaa toimintaansa - rajojen ja rakkauden osoittaminen

7 YRITTÄJYYSKASVATUS PERUSOPETUKSESSA Yrittäjyyskasvatus peruskoulun 1-6 luokilla Yrittäjyyskasvatus tulee esiin oppilaan toiminnassa peruskoulun luokilla 1-6. Perusopetuksessa painopiste on asenteellisissa valmiuksissa, yrittäjämäisten ominaisuuksien ja toimintatapojen kehittämisessä. Tärkeää on myös yrittäjyyden merkityksen oivaltaminen tämän päivän elinkeinoelämässä ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Tavoitteet vuosiluokilla 1-6 Vuosiluokkien 1 6 yrittäjyyskasvatus painottuu työhön ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvattamiseen. Tavoitteina ovat: - työhön kasvattaminen - työn arvostaminen - oman opiskelun hoitaminen mahdollisimman hyvin - vastuu koko kouluyhteisöstä ja ympäristöstä - yhteistyö kotien kanssa - yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa - tekemällä oppiminen Menetelmät Työn tekemistä voidaan opiskella paitsi omassa opiskelussa myös yhteistyössä kotien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyönä oppilaalle voidaan sopia kotiin joitakin vastuutehtäviä, joista oppilas huolehtii ilman erityispalkkaa. Kodin ja koulun ulkopuoliseen työelämään tutustuminen voidaan aloittaa tutustumalla vanhempien työpaikkaan. Vanhemmat voivat vierailla koulussa kertomassa omasta työstään tai oppilas voi tehdä haastattelun omalle vanhemmalleen tämän työstä. Alaluokkien puolella painotetaan ennen muuta sisäistä yrittäjyyttä ja työhön kasvattamista. Työn arvostamiseen pyritään mm. vaatimalla oman opiskelun hoitamista mahdollisimman hyvin ja antamalla oppi-

8 laalle vastuutehtäviä kotona, omassa luokassa tai koko koulussa. Työn opiskelu aloitetaan oman opiskelun suunnittelusta, tavoitteiden asettamisesta ja työn tuloksen arvioinnista. Opiskelutaitoja kehitetään käyttämällä hyväksi eri tietolähteitä. Yhteistyötaitoja opiskellaan projektien ja tiimityön menetelmiä käytettäessä omien työvälineiden alkuperästä, miten ja missä ne on valmistettu ja kuinka ne ovat lopulta päätyneet koululuokkaan. Käytännön yritystoimintaan tutustumista voidaan harjoittaa lähialueella sijaitsevien yritysten kanssa. Luokalla voi olla oma kummiyritys, jossa oppilas suorittaa pienimuotoisen TET- jakson. Oppilasryhmä voidaan viedä vierailulle lähikauppaan tai johonkin muuhun oppilaalle omassa elämässä tutuksi tulleeseen yritykseen. Alueemme kulttuuri, urheilu ja museotoiminta antavat hyvät toimintaympäristöt erilaisille yhteistyöprojekteille. Monet elinkeinoelämän laitokset rikastuttavat opetusta kertomalla omista toimistaan tämän päivän yhteiskunnassa. Sisällöt luokka ryhmän jäsenenä oleminen itsenäisen työskentelyn opetteleminen mitä työtä äiti ja isä tekevät vierailut vanhempien työpaikoilla koulun henkilökunnan töihin tutustuminen luokka teemapäivät tutkielmat ammateista, työpaikkavierailut tutustuminen yhteiskunnan tiettyjen palvelujen tuottamiseen ( esim. pankki, posti, poliisi, palokunta) tutustuminen lehden teon eri vaiheisiin ja alan ammattilaisiin urakkaviikot - oppilaille vastuuta omasta työstä kuunnelmat työpistetyöskentelyt kevätretkien suunnittelu ja toteutus luokan juhlien järjestäminen

9 luokka kummiyritykset yrittäjyyttä suosivat oppimistavat: keksiminen ratkaiseminen, ilmaisu, parannusehdotusten teko, työasenne, ideat ja valinnat, kuuntelutaito, näkemysten ilmaisu, riskinotto, epäonnistumisen hyväksyminen, sitkeys luokkalehti, omien juttujen kirjoittaminen myös paikallislehteen, rahan arvon ymmärtäminen(viikkorahat, keräykset, myyjäiset, juhlat jne.) NY 6h leirin toteuttaminen koulussa (liittyy hyvin nivelvaiheeseen) Vuosiluokat 7 9 Tavoitteet Näillä luokilla jatketaan alemmilla luokilla aloitettua oppilaan persoonallisuuden ja yrittäjämäisen asenteen kehittämistä täydentämällä sitä tiedollisella aineksella. Koulutuksen tulee tukea oppilaan valintoja, jotka liittyvät jatkokoulutukseen ja tulevaan ammattiuraan. Asennekasvatusta syvennetään koulun monipuolisilla työtavoilla ja oppimista rikastutetaan uusilla innovatiivisilla työtavoilla. Oppilaalla on tietoa ja kokemusta seuraavista asioita Yrittäjyyskasvatus näkyy Yrittäjyys ja sen merkitys suomalaisille - kokkolalaisille Kansainvälistyvä työelämä ja sen haasteet Alueen elinkeinorakenne Alueen työmarkkinatilanne Hän on tutustunut eri alojen ammatteihin ja työtehtäviin Hän on selvillä seudun jatkokoulutusmahdollisuuksista Hän tiedostaa vastuun koko kouluyhteisöstä ja ympäristöstä Oppilaiden työelämään tutustumisjaksot (TET jaksot),tavoitteena realistinen työelämäkuva ja muu työelämätietous Paikalliset yritykset tulevat tutuksi

10 Yrittäjyyskasvatus liitetään oppiainekohtaisiin sisältöihin koulukohtaisesti Tekemällä oppiminen liittyy jokapäiväiseen oppimiseen Kummiyritystoiminta on mukana koulun käytänteissä Menetelmät Työhön kasvattamista jatketaan kaikissa oppiaineissa ja huolellisesti suunnitellut työelämään tutustumisjaksot ovat tärkeitä opintokokonaisuuksia oppilaanohjauksessa. Eri oppiaineiden tunneilla käsitellään työelämän pelisääntöjä, talouselämää, osallistuvaa kansalaisuutta ja yrittäjyyden merkitystä hyvinvoinnin ja elämän laadun rakentajana koko yhteiskunnan ja kokkolalaisen kannalta. Paikalliseen yritystoimintaan tutustutaan TET- jaksojen lisäksi yritysvierailuilla ja yrittäjien vierailuilla oppitunneilla. Ylemmillä luokilla työhän ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvattamista jatketaan tukemalla oppilaan omaa yrittäjyyttä sekä omassa opiskelussa että osallistumisessa koko koulun toimintaan. Eri oppiaineissa tätä aihe-aluetta voidaan toteuttaa monilla uusilla oppimisympäristövalinnolla ja uudenlaisilla yhteistyömuodoilla. Yrittäjyyskasvatusta voidaan lisätä myös koulukohtaisilla valinnaiskursseilla. Lisäksi opinto-ohjelmaa laajennetaan ottamalla mukaan yhä enemmän ulkoisen yrittäjyyden aineksia. Tähän löytyy sopivia opinto-ohjelmia esim. Nuori yrittäjyys ry:n opintokokonaisuuksista. Tietoja, taitoja ja asenteita opitaan koulun sisäisessä toiminnassa ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa yritysvierailujen, erilaisten yhteistyöhankkeiden, kummiyritystoiminnan ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Kokkolalaiset ja lähialueen yritykset toimivat mielellään yläkoulujen kummiyrityksinä. Eri yritysten osaamista eri aloilla voidaan hyödyntää useissa eri oppiaineissa. Yrityksen edustaja voi koulun ja vanhempien kiinnostuksesta riippuen vierailla myös vanhempainillassa ja toimia opettajien työelämään tutustumisen yhteistyökumppanina. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta tarjoavat mahdollisuuden osallistuvaan toimintaan koulun sisällä. Koko koulun tasolla oppilaat oppivat demokratian pelisääntöjä osallistumalla mm. nuorisovaltuustovaaleihin. Oppilaita kannustetaan myös osallistumaan Kokkolassa tarjolla oleviin harrastuksiin, tapahtumiin ja kulttuuritoimintaan. Jokainen yläkoulu tarjoaa oppilaille ainakin yhden yrittäjyyteen liittyvän valinnaiskurssin tai kerhon. Kurssien suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä myös yhdessä yrittäjien tai järjestöjen kanssa.

11 Sisällöt Oppiainekohtaisesti voidaan tästä poimia omaan oppiaineeseen liittyviä sisältöjä. Näitä ovat esim. omaan oppiaineeseen liittyvät ammatit. Eri toimintavaihtoehtoja yrittäjyyskasvatukseen soveltuvat eri oppiaineisiin. - opintovierailut - kummiluokkatoiminta, kummiyritysten tilaisuuksien kahvitus, oppilaan työpaikkahaastattelu kummiyrityksessä - yritysten edustajien ja yrittäjien vierailut kouluissa - oppilas- yrittäjähaastattelut - eri luokkien ja koulujen väliset projektit - erilaiset messut, (alueelliset NY- messut) - yritysralli- oppilaat kiertävät yrityksissä tietyn ohjelman mukaan ja haastattelevat yrittäjiä - TET- harjoittelun jälkeen oppilaat tekevät messuosaston omasta työharjoitteluyrityksestä ja messut pidetään koululla. - koulujen eri tuotteet, musikaalit, teatteriesitykset ym. niiden markkinoiminen ulkopuolisille - koulujen oma lehti - vierailut paikallisten taiteilijoiden työpajoilla ja ateljeessa - eri alojen tiedotuslehtien käyttö opetuksessa - osallistutaan paikkakunnalla erilaisiin kilpailuihin, joissa tarvitaan koulussa opittuja taitoja - matemaattisiin aineisiin liittyen toteutetaan alan teollisuus- ja yritysvierailuja

12 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PAIKALLISET TAVOITTEET Yrittäjyyden arvostaminen Kokkolan seudun elinvoimaisuuden säilyttäminen Yritteliäisyyteen kasvattaminen Yritysten ja koulujen voimavarojen yhdistäminen Paikallisen yritystoiminnan ja kulttuuritarjonnan tunteminen Itsensä kehittäminen ja alueemme yritysmaailman tuntemuksen lisäänminen YES- keskustoiminta Keski-Pohjanmaan maakunnassa Yrittäjyyskasvatuksen monet mahdollisuudet tarjolla monenlaisia palveluja yrittäjyyskasvatukseen. Apua ja vinkkejä oman koulun yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyyskasvatuksen OPS: an suunnitteluun. - yrittäjäluento - YES- tunti - minimessut koululla - Luovuuslaatikon mielenkiintoiset luovuutta ja innovatiivisuutta tukevat tehtävät - Yritysvierailut, yrittäjälounas - toiminnallisia rasteja sekä opettajille että oppilaille - yrittäjyyspaneeli - minicamp 6h - pidempi NY-leiri (12h tai 24h) - businessrastit ympäristörastien tapaan - ope yrittäjä -treffit, jotka voidaan järjestää myös YES- päivän suunnittelutilaisuutena - NY- Oma talous opinto-ohjelma 8. luokkalisille - NY- Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelma 9. luokkalisille

13 NY opinto-ohjelmat Näihin löytyy materiaaleja ja vinkkejä seuraavista kohteista Kerhokeskus- koulutyön tuki Kauppakamarin yrittäjyys sivuilta Nuorten Akatemia Opetushallitus Suomalaisen yrittäjän päivä Suomen Yrittäjät Suomen 4H liitto Taloudellinen Tiedotustoimisto (TAT) YES- keskukset Yritys- Suomi Uusyrityskeskukset OPM on julkaissut Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, joka linjaa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet vuoteen Maakuntamme kannalta on merkittävää, että suuntaviivoissa yrittäjyyskasvatusten resurssikeskusverkoston, YES- keskustoiminnan, tahdotaan olevan kattava ja toimintansa vakiinnuttanut. Näin suuntaviivoja kommentoivat valtakunnalliset yrittäjyyskasvatuksen vaikuttajatahojen edustajat: Jussi Pihkala, opetusneuvos, OPM: Yrittäjyyskasvatus on sopusoinnussa kasvatuksen ja opetuksen arvopohjan suhteen ja kiinteä osa kasvatuksen ja opetuksen yleistavoitteita. Suuntaviivoihin liittyy vahva viesti verkostoyhteistyöstä ja tämä on myös vahvuutemme, sillä EU:n komissio on nostanut esiin tämän asian ja todennut, että kaikissa maissa pitäisi yrittäjyyskasvatusta edistää suomalaisen verkostoyhteistyön tapaan.

14 Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät: Yrittäjien aluejärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä koskien pitää todeta, että suuntaviivojen kautta pyritään saamaan entistä motivoituneempia ja laadukkaaseen työskentelyyn kykeneviä nuoria. Opettajuuteen kuuluu tietysti paljon muutakin kuin yrittäjyyden edistämistä, mutta on muistettava, että vain oikean asenteen omaavien nuorien avulla nykyinen perusturvajärjestelmä on ikäluokkien koon pienentyessä säilytettävissä lähes nykyisellä tasolla. Olli Luukkainen, kehittämispäällikkö, OAJ: Tavoitteiden ja toiminnan painopistettä ollaan siirtämässä nyt selkeästi keskusohjauksesta paikallis- ja aluetasolle. Tavoitteiden toteuman kannalta keskeistä on, että saadaan paikallis- ja aluetasolle syntymään paikallisia, toimintaa edistäviä ja tukevia resurssikeskuksia Pekka Ropponen, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto: Kouluissa tulee entistä enemmän korostaa yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnallemme. Ei tarvitse olla yrittäjä ollakseen yrittäjämäinen ja myös elinkeinoelämä odottaa tällaista asennetta. Virpi Utriainen, toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys ry: Järjestömme erilaisissa yrittäjyysohjelmissa mukana olevien nuorten määrä tulee loistavan YES- keskusyhteistyön kautta moninkertaistumaan 2015 mennessä ja olemme näin osaltamme mukana tulevaisuuden Suomen rakentamisessa. Satu Ahlman, YES- keskusverkoston johtaja, Porin Seudun Kehittämiskeskus: Olemme erittäin ylpeitä, että YES- keskuksia syntyy nyt myös strategisen tahon tukemana koko ajan lisää uusiin maakuntiin ja että voimme olla auttamassa opettajia ja yrittäjiä yrittäjyyskasvatuksen jalkauttamisessa koulujen arkeen. Opettajien työtä tukemalla voimme varmistaa Suomen tulevaisuuden tähtien hoitavan oman elämän toimitusjohtajuuden mallikkaasti.

15 OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS - VALTAKUNNALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle KESKEISET SISÄLLÖT perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä työnjaosta demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi

16 osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä työelämään tutustuminen

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatus Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään oppilaan yrittävyyttä ja lapsen ja nuoren halua menestyä ja ottaa asioista selvää. Tavoitteena on mm. sosiaalinen,

Lisätiedot

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Antti Iivari, Nurmon yläaste, Seinäjoki antti.iivari@seinajoki.fi Taustaa E-P:n yhteinen ops (17+1) Aineryhmittäin omat työryhmät (mukana

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka Oma ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka 1 Sisältö 7 luokan tavoitteet...3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet...4 Oma-seurantalomake...5 Sisältöalueiden tavoitteet ja itsearvioinnit S1 Oppiminen ja opiskelu...8

Lisätiedot

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä 1 Mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan? Omaehtoinen yrittäjyys eli yrittävyys on toimintaa, jossa omaaloitteisuus, rohkeus, kekseliäisyys ja luovuus ovat keskeisiä tunnusmerkkejä.

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia WISIO on Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii kohtauspaikkana eri toimijoiden välillä. WISIO:ssa on muuntuvien yrittäjyyden

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta Uusi peruskoulu visiotyöpaja 19.1.2017, Lappeenranta #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulokset - 1 Oppijalähtöisyys Vahvan itsetunnon omaava motivoitunut oppija, joka on

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii!

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Minna Koirikivi, Centria-ammattikorkeakoulu Reetta Leppälä, Centria-ammattikorkeakoulu Mari Myllylä, Alavieskan kunta Paula Santapakka, Centria-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

YES Keski-Suomi Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja palvelut Keski-Suomessa

YES Keski-Suomi Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja palvelut Keski-Suomessa YES Keski-Suomi Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja palvelut Keski-Suomessa YES Keski-Suomen perustehtävä YES on yrittäjyyskasvatuksen palvelukeskus, joka auttaa kuntia strategisessa kehittämisessä ja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Mitä osallisuus voisi olla?

Mitä osallisuus voisi olla? Mitä osallisuus voisi olla? Laki ja osallisuus Lasten ja nuorten osallisuudella on hyvin vahva laillinen perusta. Se ei ole onneksi vain aikuisten hyväntahtoisuuden varassa. perustuslaki perusopetus- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot