HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 30.8.2008"

Transkriptio

1 1(20) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan tunnistenumeroa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 1_ C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 2_ jne.

2 2(20) Tehtävä 1 (80 min.) Puunjalostusliike Kuusi Oy on puunjalostusteollisuudessa toimiva suomalaisten yksityishenkilöiden omistama yritys. Yrityksen tuotteista merkittävä osa myydään suomalaisen teollisuuden käyttöön, mutta vienti Venäjälle on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana merkittävästi. Yrityksen toiminnan kasvattaminen nykyisestä vaatisi merkittäviä investointeja laitteisiin ja markkinointiin. Kaikki yrityksen omistajat eivät ole halukkaita lähtemään mukaan kyseisiin investointeihin ottaen huomioon markkinoilla vallitsevan epävarmuuden. Puunjalostusliike Kuusi Oy:n omistajat ovat yhteisesti päättäneet tutkia mahdollisuuksia myydä yhtiö ja etsiä sopivia ostajaehdokkaita. Puunjalostusliike Kuusi Oy laatii tilinpäätöksen suomalaisen tilinpäätöslainsäädännön mukaisesti. Yritys on ulkoistanut palkanlaskennan, mutta muilta osin taloushallinto hoidetaan yhtiössä itse. Sillä ei ole omaa sisäistä tarkastusta, mutta mahdolliset myyntiajatukset huomioiden yritys on tehnyt sopimuksen ulkoisen palveluntuottajan kanssa myyntisopimuskannan tarkastamisesta. Olet Puunjalostusliike Kuusi Oy:n tilintarkastajan apulainen. Tilintarkastajan tulee laatia tilintarkastusta varten tilintarkastussuunnitelma tilintarkastusriskin alentamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Tehtävänäsi on täydentää keskeneräinen tilintarkastussuunnitelma. Sinulla on käytettävissäsi tiivistelmä tilikauden tilinpäätöksestä (liite 1) sekä keskeneräinen tilintarkastussuunnitelma tilikaudelle , joka käsittää kohdat 1-6 (liite 2). Tehtävä: a) Arvioi keskeneräisessä tilintarkastussuunnitelmassa annettujen tietojen ja annetun tilinpäätösinformaation pohjalta Puunjalostusliike Kuusi Oy:n sisäistä kontrolliympäristöä. Miten tekemäsi johtopäätös vaikuttaa tilintarkastustoimenpiteiden suunnitteluun? b) Määritä ne Puunjalostusliike Kuusi Oy:n tilintarkastuksen osa-alueet, joihin sisältyy olennaisen virheen ja puutteen riski. Määritä lisäksi tarvittava kontrollitarkastuksen laajuus sekä muut vaadittavat tarkastustoimenpiteet esitettyjen dokumenttien pohjalta. c) Määritä tarkastustoimenpiteet koskien Puunjalostusliike Kuusi Oy:ssä olevaa väärinkäytösriskiä. Käytä vastatessasi vastaustaulukkoa, joka on 1 tehtävän vastauspohjassa.

3 3(20) Tehtävä 2 (60 min.) Päästö Oy suunnittelee ja myy räätälöityjä tietokoneohjelmia teollisuudelle päästötutkimusten toteuttamiseen. Lisäksi se myy päästötutkimuksessa käytettäviä päätelaitteita. Yrityksen liikevaihto tilikaudelta oli 45 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 60 prosenttia koostuu ohjelmistopalveluista, 30 prosenttia laitemyynnistä ja 10 prosenttia erilaisista edelleen laskutettavista tuotoista. Yrityksen asiakkaat sijaitsevat pääosin ulkomailla. Ohjelmiston asennus vaatii aina käyntiä päästötutkimuspaikalla. Ohjelmistopalvelusopimukset ovat kiinteähintaisia ja ne on hinnoiteltu kolmeen osaan, jotka ovat perustamisvaihe, ylläpitovaihe ja ohjelmistolisenssi. Perustamisvaihe kestää tyypillisesti 3-6 kuukautta ja ylläpitovaihe kestää muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. Ohjelmistolisenssi on voimassa sopimuksessa mainitun päästötutkimuksen kestoajan, joka vaihtelee puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Päästö Oy:lle aiheutuu rahti-, matka- ja tietoliikennekuluja, jotka laskutetaan edelleen asiakkaalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Muut yritykselle aiheutuvat kulut ovat pääosin työntekijöiden palkkakuluja ja laitteiden hankintakustannuksia. Kustannukset budjetoidaan ja kohdistetaan sisäisessä laskennassa projekteille. Merkittävä osa koko projektin kustannuksista aiheutuu perustamisvaiheen aikana. Tilikauden 2007 laitemyyntituotoista 30 prosenttiin sisältyy laitteiden takaisinostovelvollisuus tutkimusprojektin päätyttyä laitteen käypään jäännösarvoon. Tutkimusprojekti päättyy atk-ohjelmiston käyttämän tietokannan sulkemiseen, jonka jälkeen asiakas ei enää voi käyttää ohjelmistoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta kesken sopimuskauden. Päästö Oy kirjaa kirjanpitoon tuotot ohjelmistopalveluiden myynnistä jaksottaen ne ajan kulumisen perusteella tutkimusprojektin eli sopimuksen kestoajalle. Laitteiden myyntihinnan yritys tulouttaa, kun laitteet on luovutettu asiakkaalle. Rahti-, matka- ja tietoliikennekuluista saatavat läpilaskutustuotot yritys tulouttaa saman kuukauden aikana, kuin vastaava kululasku on kirjattu kirjanpitoon. Tehtävä: a) Selosta, onko Päästö Oy:n liikevaihtoon kirjattujen tuottoerien kirjaustapa hyvän kirjanpitotavan mukainen. Esitä tarvittaessa korjausehdotuksesi. b) Selosta, miten tuottoerien tuloutusperiaatteita tulisi muuttaa, jos Päästö Oy laatisi tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti.

4 4(20) Tehtävä 3 (100 min.) Värimaali-konserni on kansainvälinen Itämeren alueella toimiva maalialan konserni. Konserni toimii sekä kuluttajamarkkinoilla että rakennusteollisuuden tavarantoimittajana. Värimaali-konsernin emoyritys Maali Oy on erikoistunut maalien valmistukseen ja tukkumyyntiin. Emoyrityksen lisäksi konserniin kuuluu useita kotimaisia ja ulkomaisia tytäryrityksiä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään usean osakkuusyrityksen luvut pääomaosuusmenetelmällä. Kahdessa kotimaisessa tytäryrityksessä on vähemmistöosakkaita. Olet Maali Oy:n tilintarkastajan apulainen. Osana Maali Oy:n tilinpäätöksen tilintarkastusta tehtäväsi on huhtikuussa tarkastaa myös emoyrityksen rahoituslaskelma (liite 4), joka on talouspäällikkö Anni Keltasen mukaan laadittu kirjanpitolautakunnan päivittämän rahoituslaskelman laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti. Talouspäälliköllä on kuitenkin ollut vaikeuksia saada rahoituslaskelman luvut täsmäämään rahavarojen muutoksen kanssa. Anni toivoo, että laskelmassa oleva täsmäytysero selviäisi tilintarkastuksen yhteydessä. Käytössäsi on tiivistelmät Maali Oy:n tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta (liite 3). Yhtiön kirjanpitoaineistosta, liitetiedoista ja tase-erittelyistä ilmenevät lisäksi seuraavat seikat: 1. Tilikaudella maksettiin osinkoja ,40 euroa. 2. Yhtiön osakepääomaa korotettiin vuoden 2005 optioilla merkityillä osakkeilla 1 247,70 eurolla. Osakemerkintöihin liittyvä kirjaus ylikurssirahastoon oli 103,60 euroa. 3. Siirtovelkoihin sisältyvät tuloverovelat olivat tilikauden lopussa ,60 euroa ja tilikauden alussa 5 154,55 euroa. 4. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy konsernin sisäisiä ostoja ,73 euroa. 5. Tilikaudella hankittiin tytäryritys Pihamaalit Oy:n koko osakekanta hintaan ,86 euroa. Koko kauppasumma oli maksettu tilikauden loppuun mennessä. Tytäryrityksen rahavarat olivat hankintahetkellä ,36 euroa. 6. Tilikaudella ostettujen muiden osakkeiden hankinnasta aiheutunut kassavirta oli yhteensä ,60 euroa ja muiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnoista aiheutuneet kassavirrat olivat yhteensä ,00 euroa. Tilikaudella tehtyihin investointeihin liittyvät kassavirrat on koottu seuraavaan taulukkoon. Tilintarkastuksen yhteydessä investointeja koskevan taulukon lukujen on todettu olevan oikein. Hyödyke Kassavirta Hankintahetken rahavarat Tytäryhtiöosakkeet , ,36 Muut osakkeet ,60 Muut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ,00 7. Luovutustulot konserniyhtiöiden osakkeiden myynneistä olivat yhteensä ,00 euroa sekä muiden osakkeiden ja osakkuusyritysosakkeiden myynnistä ,52 euroa. Muista osakkeista kirjattu myyntitappio oli yhteensä ,88 euroa. Tappio on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeitten myynnistä saadut luovutustulot olivat yhteensä ,35 euroa. Niiden myynnistä kertyi myyntivoittoa yhteensä ,00 euroa, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

5 5(20) Tilikauden pysyvien vastaavien luovutuksista aiheutuneet kassavirrat on koottu seuraavaan taulukkoon. Tilintarkastuksen yhteydessä luovutustuloja koskevan taulukon lukujen on todettu olevan oikein. Hyödyke Kassavirta Myyntivoitto Myyntitappio Tytäryhtiöosakkeet ,00 Osakkuusyritysosakkeet ja , ,88 muut osakkeet Muut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet , ,00 8. Tuloslaskelman liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin sisältyy realisoitumattomia valuuttakurssivoittoja ja tappioita nettoarvoltaan yhteensä ,00 euroa. 9. Konserniavustuksia saatiin yhteensä ,50 euroa ja ne on kirjattu satunnaisiin eriin. 10. Korkotuottojen kassavirta oli vuonna 2007 yhteensä ,14 euroa ja korkokulujen kassavirta ,90 euroa. Taseen saamisiin ei sisälly korkosaamisia. Taseen siirtovelkoihin sisältyvät korkovelat ovat kasvaneet edellisvuodesta euroa. 11. Rahoitustuottoihin sisältyy tytär- ja osakkuusyrityksiltä saatuja osinkotuottoja yhteensä ,59 euroa. Osinkotuotot on saatu liiketoiminnasta. 12. Kaikki lyhytaikaiset saamiset ovat korottomia ja liittyvät yrityksen liiketoimintaan. 13. Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvien korottomien velkojen vähennys edellisvuodesta oli ,82 euroa. Taseen lyhytaikainen vieras pääoma on kokonaisuudessaan kasvanut ,40 euroa. Kasvu johtuu muun muassa vero- ja korkojaksotusten, ostovelkojen ja valuuttakurssierojen kasvusta. 14. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ,54 euroa. 15. Konsernissa on käytössä konsernitili, jonka avulla konsernin ja pankin välinen rahaliikenne hoidetaan konsernin emoyrityksen kautta. Rahavarat muodostuvat rahoista ja pankkisaamisista sekä rahamarkkinasijoituksista. Emoyrityksen rahavarojen kirjanpitoarvo (tuhatta euroa) oli päättyneenä ja sitä edellisenä vuonna seuraava: Rahat ja pankkisaamiset 41,8 370,8 Rahamarkkinasijoitukset 43,0 165,6 Rahavarat yhteensä 84,8 536,4

6 6(20) Tehtävä: Mitä virheitä tai puutteita on talouspäällikkö Anni Keltasen laatimassa rahoituslaskelmassa (liite 4)? Ota kantaa laskelman jokaisen rivin oikeellisuuteen. Jos rahoituslaskelmassa esitetty luku on virheellinen, esitä yksityiskohtainen laskelma, miten oikeaan lukuun päästään. Voit lisätä rahoituslaskelmaan tarvittaessa uusia rivejä. Käytä vastatessasi vastaustaulukkoa, joka on tehtävän 3 vastauspohjassa. LIITE 3: Tiivistelmä Maali Oy:n tuloslaskelmasta ja taseesta LIITE 4: Anni Keltasen laatima Maali Oy:n rahoituslaskelma

7 7(20) HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA LIITTEET SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 1 8 Liite 2, tehtävä 1 16 Liite 3, tehtävä 3 18 Liite 4, tehtävä 3 20

8 8(20) LIITE 1 (tehtävä 1). Tiivistelmä Puunjalostusliike Kuusi Oy:n tilinpäätöksestä Puunjalostusliike Kuusi Oy TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 65 miljoonaa euroa (70 miljoonaa euroa vuonna 2006). Kotimaan markkinoiden kysyntä hiipui, mutta vienti Venäjälle kasvoi edelleen voimakkaasti. Liikevoittoa rasitti kysynnän hiipumisen lisäksi liiketoimintojen uudelleenjärjestelyprojekti, jolla pyritään vuosittaiseen noin euron säästöihin. Yhtiö kasvatti tilikauden aikana omistusosuuttaan venäläisessä OOO Timber Investosakkuusyhtiössä 20 prosentista 40 prosenttiin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Näkymät tulevalle kaudelle ovat haasteelliset johtuen kustannustason noususta ja kysynnän hiipumisesta. Mikäli raaka-aineiden hinnannousut kyetään siirtämään myyntihintoihin odotusten mukaisesti, niin yhtiö uskoo toiminnan säilyvän voitollisena. Päättyneen tilikauden aikana yhtiössä panostettiin voimakkaasti toiminnan järkeistämiseen, tulokset heijastunevat kuluvan tilikauden toimintaan. Venäjän liiketoiminnalle on asetettu suuret odotukset, etenkin kysyntävaihtelujen tasaamisen osalta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat euroa vuonna 2007 ( euroa vuonna 2006), mikä vastaa 0,7 % liikevaihdosta (0,9 % vuonna 2006). Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä Raaka-aineiden ja energiakustannusten muutoksilla on merkittävä vaikutus yhtiön toiminnan tuloksiin. Yhtiö harjoittaa USD-määräistä vientikauppaa Venäjälle. Myös inflaatio on Venäjällä korkea. Riskeiltä on suojauduttu, mutta kaikkia valuuttariskejä ei kuitenkaan voida suojaustoimin ehkäistä. Yhtiön käyttöomaisuus on suojattu tavanomaisilla vakuutuksilla. Ympäristöasiat Ympäristölupahakemusta koskien annettiin viranomaisten pyytämiä lisäselvityksiä syksyllä 2007 ja uusi lupa uskotaan saatavan kuulutusten jälkeen viimeistään syksyllä Naapurikiinteistö on esittänyt korvausvaatimuksia euron edestä liittyen maan saastumisesta johtuviin haittoihin. Yhtiön näkemyksen mukaan perusteita vaatimuksille ei ole. Korvausvaatimus on käsittelyssä ympäristölupavirastossa ja ratkaisu uskotaan saatavan vuoden 2008 aikana.

9 9(20) TULOSLASKELMA Puunjalostusliike Kuusi Oy Liikevaihto , ,51 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,85 Ulkopuoliset palvelut , ,55 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,40 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,87 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut , ,85 Henkilöstökulut yhteensä , ,29 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,92 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,92 Liiketoiminnan muut kulut , ,03 Liikevoitto (-tappio) , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta , ,30 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,88 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,09 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,09 Tuloverot , ,99 Tilikauden voitto (tappio) , ,11

10 10(20) TASE Puunjalostusliike Kuusi Oy VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,02 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,02 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn , ,54 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,24 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Sijoitukset yhteensä , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,81 Valmiit tuotteet/tavarat , ,08 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,89 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,44 Lainasaamiset , ,16 Muut saamiset , ,03 Siirtosaamiset , ,20 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,56

11 11(20) TASE Puunjalostusliike Kuusi Oy VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,11 Oma pääoma yhteensä , ,13 PAKOLLISET VARAUKSET ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,34 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,34 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,83 Saadut ennakot , ,20 Ostovelat , ,92 Muut velat , ,16 Siirtovelat , ,99 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,09 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,56

12 12(20) Puunjalostusliike Kuusi Oy LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kursseihin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saatavat ja velat on muutettu Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Saamisten arvostamisesta syntyneet kurssierot on kirjattu liikevaihtoon. Valuuttariskit on osittain katettu suojaustoimin. Valuuttatermiinit on arvostettu tilinpäätöksessä käypään arvoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon, johon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot, samoin kuin hankintamenoon kohdistuva osuus kiinteistä menoista. Vaihto-omaisuus arvostetaan kuitenkin korkeintaan todennäköiseen jälleenhankintamenoon tai luovutushintaan. Sijoitukset ja aineelliset hyödykkeet Osakkuusyhtiö on arvostettu hankintamenoon. Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisia poistoja laskettaessa käytetään seuraavia arvioon perustuvia taloudellisia elinikiä: Rakennukset Tuotantokoneet Muut koneet ja kalusto Muu aineellinen käyttöomaisuus Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja vuotta vuotta 5 15 vuotta 5 10 vuotta Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjanpidossa tehtyjen poistojen erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena sekä taseen vastattavissa kumulatiivisena kertyneenä poistoerona. Eläkejärjestelyt Henkilöstön eläketurva on järjestetty kotimaisissa vakuutusyhtiöissä. Verot Verot ovat tuloksen perusteella määräytyvät suoriteperusteiset verot. Valuuttatermiinit on arvostettu tilinpäätöksessä käypään arvoon.

13 13(20) Puunjalostusliike Kuusi Oy LIITETIEDOT 7. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno ,42 Lisäykset ,73 Vähennykset - Hankintameno ,15 Kertyneet poistot ,97 Tilikauden poisto ,29 Kertyneet poistot ,26 Kirjanpitoarvo ,89 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja Rakennukset Koneet ja Muut aineelliset vesialueet rakennelmat kalusto hyödykkeet Hankintameno , , , ,36 Lisäykset , ,93 0,00 Vähennykset ,36 0,00 - Siirrot erien välillä - - 0,00 - Hankintameno , , , ,36 Kertyneet poistot , , ,85 Tilikauden poisto , , ,34 Kertyneet poistot , , ,19 Kirjanpitoarvo , , , ,17 Tuotannon koneiden ja laitteiden poistamaton hankintameno ,55 8. Sijoitukset Osakkuusyritysosakkeet OOO Timber Invest Omistusosuus % Oma pääoma , ,00 Tilikauden tulos , ,00

14 14(20) Puunjalostusliike Kuusi Oy LIITETIEDOT 9. Lyhytaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset , ,16 Myyntisaamiset , ,50 Muut saamiset Verot , ,54 Muut , ,49 Muut saamiset yhteensä , ,03 Siirtosaamiset ALV-saaminen , ,45 Muut siirtosaamiset , ,75 Siirtosaamiset yhteensä , , Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Suunnattu osakeanti 0, ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Vapaa oma pääoma Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Osingonjako ,00 0,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,11 Oma pääoma yhteensä , ,13 Voitonjakokelpoiset varat , , Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , , Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Maksamattomat vuosilomapalkat , ,56 Muut siirtovelat , ,43 Siirtovelat yhteensä , ,99

15 15(20) Puunjalostusliike Kuusi Oy LIITETIEDOT 13. Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 2007 Lainat rahoituslaitoksilta ,33 Kiinteistökiinnitykset ,80 Yrityskiinnitykset ,15 Kiinnitykset yhteensä , Vastuusitoumukset ja muut vastuut Leasingvastuut Tilikaudella 2008 maksettavat ,65 Myöhemmin maksettavat ,15 Yhteensä ,80

16 16(20) LIITE 2 (tehtävä 1). Keskeneräinen tilintarkastussuunnitelma tilikaudelle PUUNJALOSTUSLIIKE KUUSI OY TILINTARKASTUSSUUNNITELMA TILIKAUDELLE Toimeksiannon kuvaus ja alustavat toimenpiteet Tilintarkastajan valinta on vahvistettu Puunjalostusliike Kuusi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Tilikauden 2008 tarkastus on toimeksiantomme toinen vuosi. Toimeksianto käsittää Suomen lakien mukaisen tilintarkastuksen. Tilikauden 2008 tarkastukseen liittyen olemme suorittaneet toimenpiteet, jonka pohjalta voimme todeta, että toimeksiannon jatkamiselle ei ole estettä tiimimme jäsenet täyttävät riippumattomuus- sekä eettiset vaatimukset toimeksiantokirje on laadittu. 2. Asiakkaan ja sen liiketoiminnan kuvaus Puunjalostusliike Kuusi Oy ( yhtiö ) on puunjalostusteollisuudessa toimiva suomalaisten yksityishenkilöiden omistama yritys. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin vuonna Yhtiön liiketoiminta, omistusrakenne sekä johto on kuvattu tarkemmin Yhtiön liiketoiminnan ja toimintaympäristön ymmärtäminen -nimisessä työpaperissa (ei sisälly annettuun tutkintoaineistoon). 3. Tilintarkastuksen kokonaisstrategia Tilintarkastuksen laajuus: Toimeksianto käsittää Suomen lakien mukaisen tilintarkastuksen Raportointivelvoitteet: Tilintarkastuslain mukainen raportointi Toimeksiantotiimin valinta: Toimeksiantotiimi koostuu vastuullisesta tilintarkastajasta ja hänen apunaan käyttämästä tilintarkastusmanagerista sekä kolmesta nuoremmasta tarkastajasta. Vastuullinen tilintarkastaja ja tilintarkastusmanager ovat toimineet toimeksiannossa myös edellisen tilikauden. Tiimin osaaminen ja kokemus on asianmukainen. Tarkastuksessa käytetään lisäksi apuna tietojärjestelmätarkastajia. Muita asiantuntijoita käytetään tarpeen mukaan. Toimeksiannon tarkempi aikataulu ja tuntibudjetti on dokumentoitu erilliselle liitteelle (ei sisälly tutkintoaineistoon).

17 17(20) 4. Budjetointi, sisäinen raportointi, seuranta Yhtiön sisäisiä kontrolleja ei ole muodollisesti dokumentoitu ja rajallisesta taloushallinnon henkilökunnan määrästä johtuen kaikkia vaarallisia työyhdistelmiä ei voida välttää, mm inventointi suoritetaan varastohenkilökunnan toimesta satunnaisesti. Yrityksen johto seuraa ja analysoi kuitenkin kuukausittain toteutuneita lukuja verrattuna edelliseen tilikauteen ja budjettiin. Olennaiset poikkeamat käsitellään ja kirjataan johtoryhmän kokousten pöytäkirjoihin. Yhtiöllä ei ole sisäistä tarkastusta. Yhtiö on ulkoistanut palkanlaskennan. 5. Yhtiön tietojärjestelmäkontrollit Yhtiön käyttämän tietojärjestelmän PLUS100 ja siihen liittyvien räätälöityjen sovellusten osalta tietojärjestelmätarkastajat ovat aikaisempina vuosina tehneet mm. seuraavia havaintoja: -Yhtiössä ei ole laadittu tietoturvapolitiikkaa koskevia kirjallisia ohjeita eikä tietohallinnon henkilöstön vastuita ja velvollisuuksia ole muodollisesti määritelty. -Tietojärjestelmän ja sovellusten käyttöoikeuksia ei käydä läpi säännöllisesti. -Tietoturva-asetukset eivät vastaa yleisesti hyväksyttyjä suosituksia. -Tietohallintoon liittyvää riskianalyysiä ja tietojärjestelmien muutoksiin liittyviä kirjallisia prosessikuvauksia (eli kuvauksia päätös- ja käyttöönottoprosesseista, joihin sisältyvät asiaankuuluvat järjestelmien tai niiden osien testaukset) ei ole laadittu. -Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa tietojärjestelmien osalta ei ole laadittu ja automaattista varmuuskopiointia ei ole käytössä. 6. Alustava oleellisuuden määritys Toimeksiannon alustavaksi merkittävän virheen tai puutteen olennaisuusrajaksi on määritelty euroa. Olennaisuuden alustavassa arvioinnissa on huomioitu johdon suunnittelema yrityksen mahdollinen myynti sekä valvontaympäristöön liittyvät riskit. Tämä tullaan huomioimaan myös lopullisten virheiden eräkohtaisessa analysoinnissa.

18 18(20) LIITE 3 (tehtävä 3) Tiivistelmä Maali Oy tuloslaskelmasta ja taseesta Maali Oy:n tuloslaskelma (euroa) Liikevaihto , ,4 Varaston muutos , ,7 Liiketoiminnan muut tuotot , ,8 Materiaalit ja palvelut , ,9 Henkilöstökulut , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Liiketoiminnan muut kulut , ,6 Liiketappio , ,9 0,0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,1 Tappio ennen satunnaisia eriä , ,7 0,0 0,0 Satunnaiset erät , ,7 Tappio/voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,9 0,0 0,0 Tilinpäätössiirrot , ,2 Tuloverot , ,0 Tilikauden tappio/voitto , ,0

19 19(20) Maali Oy:n tase (euroa) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,4 Aineelliset hyödykkeet , ,2 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,0 Osuudet osakkuusyrityksissä 9 240, ,4 Muut osakkeet ja osuudet , ,1 Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahamarkkinasijoitukset ja rahavarat Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä , , , , , , , , , , , , , ,3 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3

20 20(20) LIITE 4 (tehtävä 3): Anni Keltasen laatima Maali Oy:n rahoituslaskelma Maali Oy:n rahoituslaskelma (1000 EUR) 2007 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 24,1 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 330,7 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 1 185,2 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 540,0 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos 39,4 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 2 680,4 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -180,9 Käyttöpääoman muutos yhteensä 2 538,9 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 078,9 Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) 405,5-620,9-35, ,4 Investointien rahavirta Investoinnit tytäryritysosakkeisiin ,5 Investoinnit muiden osakkeisiin -74,5 Investoinnit muihin pysyviin vastaaviin -420,0 Luovutustulot tytäryhtiöosakkeiden myynnistä 42,0 Luovutustulot muiden osakkeiden myynnistä 45,9 Luovutustulot muiden pysyvien vastaavien myynnistä 32,7 Saadut konserniavustukset 442,5 Investointien rahavirta (B) ,9 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus Pitkäaikaisten lainojen nostot (+), maksut (-) Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos ( A+B+C) Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos 1,4-318, ,7 859,1 231,6 84,8 536,4-451,6

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 4.9.2010. Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1(12)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 4.9.2010. Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1(12) 1(12) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2010 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2013

KHT-TUTKINTO 1.9.2013 1 (55) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2011

HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1 (18) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(19) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 5.9.2009

KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1 (43) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1 (16) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2012 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2013

KHT-TUTKINTO 31.8.2013 1(26) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2013 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 3. KAARNION KIINTEISTÖAPU

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1(45) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO 2.1. TEHTÄVÄ 1 2.2. TEHTÄVÄ 2 2.3. TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot