HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 30.8.2008"

Transkriptio

1 1(20) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan tunnistenumeroa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 1_ C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 2_ jne.

2 2(20) Tehtävä 1 (80 min.) Puunjalostusliike Kuusi Oy on puunjalostusteollisuudessa toimiva suomalaisten yksityishenkilöiden omistama yritys. Yrityksen tuotteista merkittävä osa myydään suomalaisen teollisuuden käyttöön, mutta vienti Venäjälle on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana merkittävästi. Yrityksen toiminnan kasvattaminen nykyisestä vaatisi merkittäviä investointeja laitteisiin ja markkinointiin. Kaikki yrityksen omistajat eivät ole halukkaita lähtemään mukaan kyseisiin investointeihin ottaen huomioon markkinoilla vallitsevan epävarmuuden. Puunjalostusliike Kuusi Oy:n omistajat ovat yhteisesti päättäneet tutkia mahdollisuuksia myydä yhtiö ja etsiä sopivia ostajaehdokkaita. Puunjalostusliike Kuusi Oy laatii tilinpäätöksen suomalaisen tilinpäätöslainsäädännön mukaisesti. Yritys on ulkoistanut palkanlaskennan, mutta muilta osin taloushallinto hoidetaan yhtiössä itse. Sillä ei ole omaa sisäistä tarkastusta, mutta mahdolliset myyntiajatukset huomioiden yritys on tehnyt sopimuksen ulkoisen palveluntuottajan kanssa myyntisopimuskannan tarkastamisesta. Olet Puunjalostusliike Kuusi Oy:n tilintarkastajan apulainen. Tilintarkastajan tulee laatia tilintarkastusta varten tilintarkastussuunnitelma tilintarkastusriskin alentamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Tehtävänäsi on täydentää keskeneräinen tilintarkastussuunnitelma. Sinulla on käytettävissäsi tiivistelmä tilikauden tilinpäätöksestä (liite 1) sekä keskeneräinen tilintarkastussuunnitelma tilikaudelle , joka käsittää kohdat 1-6 (liite 2). Tehtävä: a) Arvioi keskeneräisessä tilintarkastussuunnitelmassa annettujen tietojen ja annetun tilinpäätösinformaation pohjalta Puunjalostusliike Kuusi Oy:n sisäistä kontrolliympäristöä. Miten tekemäsi johtopäätös vaikuttaa tilintarkastustoimenpiteiden suunnitteluun? b) Määritä ne Puunjalostusliike Kuusi Oy:n tilintarkastuksen osa-alueet, joihin sisältyy olennaisen virheen ja puutteen riski. Määritä lisäksi tarvittava kontrollitarkastuksen laajuus sekä muut vaadittavat tarkastustoimenpiteet esitettyjen dokumenttien pohjalta. c) Määritä tarkastustoimenpiteet koskien Puunjalostusliike Kuusi Oy:ssä olevaa väärinkäytösriskiä. Käytä vastatessasi vastaustaulukkoa, joka on 1 tehtävän vastauspohjassa.

3 3(20) Tehtävä 2 (60 min.) Päästö Oy suunnittelee ja myy räätälöityjä tietokoneohjelmia teollisuudelle päästötutkimusten toteuttamiseen. Lisäksi se myy päästötutkimuksessa käytettäviä päätelaitteita. Yrityksen liikevaihto tilikaudelta oli 45 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 60 prosenttia koostuu ohjelmistopalveluista, 30 prosenttia laitemyynnistä ja 10 prosenttia erilaisista edelleen laskutettavista tuotoista. Yrityksen asiakkaat sijaitsevat pääosin ulkomailla. Ohjelmiston asennus vaatii aina käyntiä päästötutkimuspaikalla. Ohjelmistopalvelusopimukset ovat kiinteähintaisia ja ne on hinnoiteltu kolmeen osaan, jotka ovat perustamisvaihe, ylläpitovaihe ja ohjelmistolisenssi. Perustamisvaihe kestää tyypillisesti 3-6 kuukautta ja ylläpitovaihe kestää muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. Ohjelmistolisenssi on voimassa sopimuksessa mainitun päästötutkimuksen kestoajan, joka vaihtelee puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Päästö Oy:lle aiheutuu rahti-, matka- ja tietoliikennekuluja, jotka laskutetaan edelleen asiakkaalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Muut yritykselle aiheutuvat kulut ovat pääosin työntekijöiden palkkakuluja ja laitteiden hankintakustannuksia. Kustannukset budjetoidaan ja kohdistetaan sisäisessä laskennassa projekteille. Merkittävä osa koko projektin kustannuksista aiheutuu perustamisvaiheen aikana. Tilikauden 2007 laitemyyntituotoista 30 prosenttiin sisältyy laitteiden takaisinostovelvollisuus tutkimusprojektin päätyttyä laitteen käypään jäännösarvoon. Tutkimusprojekti päättyy atk-ohjelmiston käyttämän tietokannan sulkemiseen, jonka jälkeen asiakas ei enää voi käyttää ohjelmistoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta kesken sopimuskauden. Päästö Oy kirjaa kirjanpitoon tuotot ohjelmistopalveluiden myynnistä jaksottaen ne ajan kulumisen perusteella tutkimusprojektin eli sopimuksen kestoajalle. Laitteiden myyntihinnan yritys tulouttaa, kun laitteet on luovutettu asiakkaalle. Rahti-, matka- ja tietoliikennekuluista saatavat läpilaskutustuotot yritys tulouttaa saman kuukauden aikana, kuin vastaava kululasku on kirjattu kirjanpitoon. Tehtävä: a) Selosta, onko Päästö Oy:n liikevaihtoon kirjattujen tuottoerien kirjaustapa hyvän kirjanpitotavan mukainen. Esitä tarvittaessa korjausehdotuksesi. b) Selosta, miten tuottoerien tuloutusperiaatteita tulisi muuttaa, jos Päästö Oy laatisi tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti.

4 4(20) Tehtävä 3 (100 min.) Värimaali-konserni on kansainvälinen Itämeren alueella toimiva maalialan konserni. Konserni toimii sekä kuluttajamarkkinoilla että rakennusteollisuuden tavarantoimittajana. Värimaali-konsernin emoyritys Maali Oy on erikoistunut maalien valmistukseen ja tukkumyyntiin. Emoyrityksen lisäksi konserniin kuuluu useita kotimaisia ja ulkomaisia tytäryrityksiä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään usean osakkuusyrityksen luvut pääomaosuusmenetelmällä. Kahdessa kotimaisessa tytäryrityksessä on vähemmistöosakkaita. Olet Maali Oy:n tilintarkastajan apulainen. Osana Maali Oy:n tilinpäätöksen tilintarkastusta tehtäväsi on huhtikuussa tarkastaa myös emoyrityksen rahoituslaskelma (liite 4), joka on talouspäällikkö Anni Keltasen mukaan laadittu kirjanpitolautakunnan päivittämän rahoituslaskelman laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti. Talouspäälliköllä on kuitenkin ollut vaikeuksia saada rahoituslaskelman luvut täsmäämään rahavarojen muutoksen kanssa. Anni toivoo, että laskelmassa oleva täsmäytysero selviäisi tilintarkastuksen yhteydessä. Käytössäsi on tiivistelmät Maali Oy:n tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta (liite 3). Yhtiön kirjanpitoaineistosta, liitetiedoista ja tase-erittelyistä ilmenevät lisäksi seuraavat seikat: 1. Tilikaudella maksettiin osinkoja ,40 euroa. 2. Yhtiön osakepääomaa korotettiin vuoden 2005 optioilla merkityillä osakkeilla 1 247,70 eurolla. Osakemerkintöihin liittyvä kirjaus ylikurssirahastoon oli 103,60 euroa. 3. Siirtovelkoihin sisältyvät tuloverovelat olivat tilikauden lopussa ,60 euroa ja tilikauden alussa 5 154,55 euroa. 4. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy konsernin sisäisiä ostoja ,73 euroa. 5. Tilikaudella hankittiin tytäryritys Pihamaalit Oy:n koko osakekanta hintaan ,86 euroa. Koko kauppasumma oli maksettu tilikauden loppuun mennessä. Tytäryrityksen rahavarat olivat hankintahetkellä ,36 euroa. 6. Tilikaudella ostettujen muiden osakkeiden hankinnasta aiheutunut kassavirta oli yhteensä ,60 euroa ja muiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnoista aiheutuneet kassavirrat olivat yhteensä ,00 euroa. Tilikaudella tehtyihin investointeihin liittyvät kassavirrat on koottu seuraavaan taulukkoon. Tilintarkastuksen yhteydessä investointeja koskevan taulukon lukujen on todettu olevan oikein. Hyödyke Kassavirta Hankintahetken rahavarat Tytäryhtiöosakkeet , ,36 Muut osakkeet ,60 Muut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ,00 7. Luovutustulot konserniyhtiöiden osakkeiden myynneistä olivat yhteensä ,00 euroa sekä muiden osakkeiden ja osakkuusyritysosakkeiden myynnistä ,52 euroa. Muista osakkeista kirjattu myyntitappio oli yhteensä ,88 euroa. Tappio on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeitten myynnistä saadut luovutustulot olivat yhteensä ,35 euroa. Niiden myynnistä kertyi myyntivoittoa yhteensä ,00 euroa, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

5 5(20) Tilikauden pysyvien vastaavien luovutuksista aiheutuneet kassavirrat on koottu seuraavaan taulukkoon. Tilintarkastuksen yhteydessä luovutustuloja koskevan taulukon lukujen on todettu olevan oikein. Hyödyke Kassavirta Myyntivoitto Myyntitappio Tytäryhtiöosakkeet ,00 Osakkuusyritysosakkeet ja , ,88 muut osakkeet Muut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet , ,00 8. Tuloslaskelman liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin sisältyy realisoitumattomia valuuttakurssivoittoja ja tappioita nettoarvoltaan yhteensä ,00 euroa. 9. Konserniavustuksia saatiin yhteensä ,50 euroa ja ne on kirjattu satunnaisiin eriin. 10. Korkotuottojen kassavirta oli vuonna 2007 yhteensä ,14 euroa ja korkokulujen kassavirta ,90 euroa. Taseen saamisiin ei sisälly korkosaamisia. Taseen siirtovelkoihin sisältyvät korkovelat ovat kasvaneet edellisvuodesta euroa. 11. Rahoitustuottoihin sisältyy tytär- ja osakkuusyrityksiltä saatuja osinkotuottoja yhteensä ,59 euroa. Osinkotuotot on saatu liiketoiminnasta. 12. Kaikki lyhytaikaiset saamiset ovat korottomia ja liittyvät yrityksen liiketoimintaan. 13. Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvien korottomien velkojen vähennys edellisvuodesta oli ,82 euroa. Taseen lyhytaikainen vieras pääoma on kokonaisuudessaan kasvanut ,40 euroa. Kasvu johtuu muun muassa vero- ja korkojaksotusten, ostovelkojen ja valuuttakurssierojen kasvusta. 14. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ,54 euroa. 15. Konsernissa on käytössä konsernitili, jonka avulla konsernin ja pankin välinen rahaliikenne hoidetaan konsernin emoyrityksen kautta. Rahavarat muodostuvat rahoista ja pankkisaamisista sekä rahamarkkinasijoituksista. Emoyrityksen rahavarojen kirjanpitoarvo (tuhatta euroa) oli päättyneenä ja sitä edellisenä vuonna seuraava: Rahat ja pankkisaamiset 41,8 370,8 Rahamarkkinasijoitukset 43,0 165,6 Rahavarat yhteensä 84,8 536,4

6 6(20) Tehtävä: Mitä virheitä tai puutteita on talouspäällikkö Anni Keltasen laatimassa rahoituslaskelmassa (liite 4)? Ota kantaa laskelman jokaisen rivin oikeellisuuteen. Jos rahoituslaskelmassa esitetty luku on virheellinen, esitä yksityiskohtainen laskelma, miten oikeaan lukuun päästään. Voit lisätä rahoituslaskelmaan tarvittaessa uusia rivejä. Käytä vastatessasi vastaustaulukkoa, joka on tehtävän 3 vastauspohjassa. LIITE 3: Tiivistelmä Maali Oy:n tuloslaskelmasta ja taseesta LIITE 4: Anni Keltasen laatima Maali Oy:n rahoituslaskelma

7 7(20) HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA LIITTEET SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 1 8 Liite 2, tehtävä 1 16 Liite 3, tehtävä 3 18 Liite 4, tehtävä 3 20

8 8(20) LIITE 1 (tehtävä 1). Tiivistelmä Puunjalostusliike Kuusi Oy:n tilinpäätöksestä Puunjalostusliike Kuusi Oy TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 65 miljoonaa euroa (70 miljoonaa euroa vuonna 2006). Kotimaan markkinoiden kysyntä hiipui, mutta vienti Venäjälle kasvoi edelleen voimakkaasti. Liikevoittoa rasitti kysynnän hiipumisen lisäksi liiketoimintojen uudelleenjärjestelyprojekti, jolla pyritään vuosittaiseen noin euron säästöihin. Yhtiö kasvatti tilikauden aikana omistusosuuttaan venäläisessä OOO Timber Investosakkuusyhtiössä 20 prosentista 40 prosenttiin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Näkymät tulevalle kaudelle ovat haasteelliset johtuen kustannustason noususta ja kysynnän hiipumisesta. Mikäli raaka-aineiden hinnannousut kyetään siirtämään myyntihintoihin odotusten mukaisesti, niin yhtiö uskoo toiminnan säilyvän voitollisena. Päättyneen tilikauden aikana yhtiössä panostettiin voimakkaasti toiminnan järkeistämiseen, tulokset heijastunevat kuluvan tilikauden toimintaan. Venäjän liiketoiminnalle on asetettu suuret odotukset, etenkin kysyntävaihtelujen tasaamisen osalta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat euroa vuonna 2007 ( euroa vuonna 2006), mikä vastaa 0,7 % liikevaihdosta (0,9 % vuonna 2006). Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä Raaka-aineiden ja energiakustannusten muutoksilla on merkittävä vaikutus yhtiön toiminnan tuloksiin. Yhtiö harjoittaa USD-määräistä vientikauppaa Venäjälle. Myös inflaatio on Venäjällä korkea. Riskeiltä on suojauduttu, mutta kaikkia valuuttariskejä ei kuitenkaan voida suojaustoimin ehkäistä. Yhtiön käyttöomaisuus on suojattu tavanomaisilla vakuutuksilla. Ympäristöasiat Ympäristölupahakemusta koskien annettiin viranomaisten pyytämiä lisäselvityksiä syksyllä 2007 ja uusi lupa uskotaan saatavan kuulutusten jälkeen viimeistään syksyllä Naapurikiinteistö on esittänyt korvausvaatimuksia euron edestä liittyen maan saastumisesta johtuviin haittoihin. Yhtiön näkemyksen mukaan perusteita vaatimuksille ei ole. Korvausvaatimus on käsittelyssä ympäristölupavirastossa ja ratkaisu uskotaan saatavan vuoden 2008 aikana.

9 9(20) TULOSLASKELMA Puunjalostusliike Kuusi Oy Liikevaihto , ,51 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) , ,91 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,85 Ulkopuoliset palvelut , ,55 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,40 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,87 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut , ,85 Henkilöstökulut yhteensä , ,29 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,92 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,92 Liiketoiminnan muut kulut , ,03 Liikevoitto (-tappio) , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta , ,30 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,88 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,09 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,09 Tuloverot , ,99 Tilikauden voitto (tappio) , ,11

10 10(20) TASE Puunjalostusliike Kuusi Oy VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,02 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,02 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn , ,54 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,24 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Sijoitukset yhteensä , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,81 Valmiit tuotteet/tavarat , ,08 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,89 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,44 Lainasaamiset , ,16 Muut saamiset , ,03 Siirtosaamiset , ,20 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,56

11 11(20) TASE Puunjalostusliike Kuusi Oy VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,11 Oma pääoma yhteensä , ,13 PAKOLLISET VARAUKSET ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,34 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,34 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,83 Saadut ennakot , ,20 Ostovelat , ,92 Muut velat , ,16 Siirtovelat , ,99 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,09 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,56

12 12(20) Puunjalostusliike Kuusi Oy LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kursseihin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saatavat ja velat on muutettu Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Saamisten arvostamisesta syntyneet kurssierot on kirjattu liikevaihtoon. Valuuttariskit on osittain katettu suojaustoimin. Valuuttatermiinit on arvostettu tilinpäätöksessä käypään arvoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon, johon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot, samoin kuin hankintamenoon kohdistuva osuus kiinteistä menoista. Vaihto-omaisuus arvostetaan kuitenkin korkeintaan todennäköiseen jälleenhankintamenoon tai luovutushintaan. Sijoitukset ja aineelliset hyödykkeet Osakkuusyhtiö on arvostettu hankintamenoon. Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisia poistoja laskettaessa käytetään seuraavia arvioon perustuvia taloudellisia elinikiä: Rakennukset Tuotantokoneet Muut koneet ja kalusto Muu aineellinen käyttöomaisuus Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja vuotta vuotta 5 15 vuotta 5 10 vuotta Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjanpidossa tehtyjen poistojen erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena sekä taseen vastattavissa kumulatiivisena kertyneenä poistoerona. Eläkejärjestelyt Henkilöstön eläketurva on järjestetty kotimaisissa vakuutusyhtiöissä. Verot Verot ovat tuloksen perusteella määräytyvät suoriteperusteiset verot. Valuuttatermiinit on arvostettu tilinpäätöksessä käypään arvoon.

13 13(20) Puunjalostusliike Kuusi Oy LIITETIEDOT 7. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno ,42 Lisäykset ,73 Vähennykset - Hankintameno ,15 Kertyneet poistot ,97 Tilikauden poisto ,29 Kertyneet poistot ,26 Kirjanpitoarvo ,89 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja Rakennukset Koneet ja Muut aineelliset vesialueet rakennelmat kalusto hyödykkeet Hankintameno , , , ,36 Lisäykset , ,93 0,00 Vähennykset ,36 0,00 - Siirrot erien välillä - - 0,00 - Hankintameno , , , ,36 Kertyneet poistot , , ,85 Tilikauden poisto , , ,34 Kertyneet poistot , , ,19 Kirjanpitoarvo , , , ,17 Tuotannon koneiden ja laitteiden poistamaton hankintameno ,55 8. Sijoitukset Osakkuusyritysosakkeet OOO Timber Invest Omistusosuus % Oma pääoma , ,00 Tilikauden tulos , ,00

14 14(20) Puunjalostusliike Kuusi Oy LIITETIEDOT 9. Lyhytaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset , ,16 Myyntisaamiset , ,50 Muut saamiset Verot , ,54 Muut , ,49 Muut saamiset yhteensä , ,03 Siirtosaamiset ALV-saaminen , ,45 Muut siirtosaamiset , ,75 Siirtosaamiset yhteensä , , Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Suunnattu osakeanti 0, ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Vapaa oma pääoma Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Osingonjako ,00 0,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,11 Oma pääoma yhteensä , ,13 Voitonjakokelpoiset varat , , Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , , Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Maksamattomat vuosilomapalkat , ,56 Muut siirtovelat , ,43 Siirtovelat yhteensä , ,99

15 15(20) Puunjalostusliike Kuusi Oy LIITETIEDOT 13. Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 2007 Lainat rahoituslaitoksilta ,33 Kiinteistökiinnitykset ,80 Yrityskiinnitykset ,15 Kiinnitykset yhteensä , Vastuusitoumukset ja muut vastuut Leasingvastuut Tilikaudella 2008 maksettavat ,65 Myöhemmin maksettavat ,15 Yhteensä ,80

16 16(20) LIITE 2 (tehtävä 1). Keskeneräinen tilintarkastussuunnitelma tilikaudelle PUUNJALOSTUSLIIKE KUUSI OY TILINTARKASTUSSUUNNITELMA TILIKAUDELLE Toimeksiannon kuvaus ja alustavat toimenpiteet Tilintarkastajan valinta on vahvistettu Puunjalostusliike Kuusi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Tilikauden 2008 tarkastus on toimeksiantomme toinen vuosi. Toimeksianto käsittää Suomen lakien mukaisen tilintarkastuksen. Tilikauden 2008 tarkastukseen liittyen olemme suorittaneet toimenpiteet, jonka pohjalta voimme todeta, että toimeksiannon jatkamiselle ei ole estettä tiimimme jäsenet täyttävät riippumattomuus- sekä eettiset vaatimukset toimeksiantokirje on laadittu. 2. Asiakkaan ja sen liiketoiminnan kuvaus Puunjalostusliike Kuusi Oy ( yhtiö ) on puunjalostusteollisuudessa toimiva suomalaisten yksityishenkilöiden omistama yritys. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin vuonna Yhtiön liiketoiminta, omistusrakenne sekä johto on kuvattu tarkemmin Yhtiön liiketoiminnan ja toimintaympäristön ymmärtäminen -nimisessä työpaperissa (ei sisälly annettuun tutkintoaineistoon). 3. Tilintarkastuksen kokonaisstrategia Tilintarkastuksen laajuus: Toimeksianto käsittää Suomen lakien mukaisen tilintarkastuksen Raportointivelvoitteet: Tilintarkastuslain mukainen raportointi Toimeksiantotiimin valinta: Toimeksiantotiimi koostuu vastuullisesta tilintarkastajasta ja hänen apunaan käyttämästä tilintarkastusmanagerista sekä kolmesta nuoremmasta tarkastajasta. Vastuullinen tilintarkastaja ja tilintarkastusmanager ovat toimineet toimeksiannossa myös edellisen tilikauden. Tiimin osaaminen ja kokemus on asianmukainen. Tarkastuksessa käytetään lisäksi apuna tietojärjestelmätarkastajia. Muita asiantuntijoita käytetään tarpeen mukaan. Toimeksiannon tarkempi aikataulu ja tuntibudjetti on dokumentoitu erilliselle liitteelle (ei sisälly tutkintoaineistoon).

17 17(20) 4. Budjetointi, sisäinen raportointi, seuranta Yhtiön sisäisiä kontrolleja ei ole muodollisesti dokumentoitu ja rajallisesta taloushallinnon henkilökunnan määrästä johtuen kaikkia vaarallisia työyhdistelmiä ei voida välttää, mm inventointi suoritetaan varastohenkilökunnan toimesta satunnaisesti. Yrityksen johto seuraa ja analysoi kuitenkin kuukausittain toteutuneita lukuja verrattuna edelliseen tilikauteen ja budjettiin. Olennaiset poikkeamat käsitellään ja kirjataan johtoryhmän kokousten pöytäkirjoihin. Yhtiöllä ei ole sisäistä tarkastusta. Yhtiö on ulkoistanut palkanlaskennan. 5. Yhtiön tietojärjestelmäkontrollit Yhtiön käyttämän tietojärjestelmän PLUS100 ja siihen liittyvien räätälöityjen sovellusten osalta tietojärjestelmätarkastajat ovat aikaisempina vuosina tehneet mm. seuraavia havaintoja: -Yhtiössä ei ole laadittu tietoturvapolitiikkaa koskevia kirjallisia ohjeita eikä tietohallinnon henkilöstön vastuita ja velvollisuuksia ole muodollisesti määritelty. -Tietojärjestelmän ja sovellusten käyttöoikeuksia ei käydä läpi säännöllisesti. -Tietoturva-asetukset eivät vastaa yleisesti hyväksyttyjä suosituksia. -Tietohallintoon liittyvää riskianalyysiä ja tietojärjestelmien muutoksiin liittyviä kirjallisia prosessikuvauksia (eli kuvauksia päätös- ja käyttöönottoprosesseista, joihin sisältyvät asiaankuuluvat järjestelmien tai niiden osien testaukset) ei ole laadittu. -Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa tietojärjestelmien osalta ei ole laadittu ja automaattista varmuuskopiointia ei ole käytössä. 6. Alustava oleellisuuden määritys Toimeksiannon alustavaksi merkittävän virheen tai puutteen olennaisuusrajaksi on määritelty euroa. Olennaisuuden alustavassa arvioinnissa on huomioitu johdon suunnittelema yrityksen mahdollinen myynti sekä valvontaympäristöön liittyvät riskit. Tämä tullaan huomioimaan myös lopullisten virheiden eräkohtaisessa analysoinnissa.

18 18(20) LIITE 3 (tehtävä 3) Tiivistelmä Maali Oy tuloslaskelmasta ja taseesta Maali Oy:n tuloslaskelma (euroa) Liikevaihto , ,4 Varaston muutos , ,7 Liiketoiminnan muut tuotot , ,8 Materiaalit ja palvelut , ,9 Henkilöstökulut , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Liiketoiminnan muut kulut , ,6 Liiketappio , ,9 0,0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,1 Tappio ennen satunnaisia eriä , ,7 0,0 0,0 Satunnaiset erät , ,7 Tappio/voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,9 0,0 0,0 Tilinpäätössiirrot , ,2 Tuloverot , ,0 Tilikauden tappio/voitto , ,0

19 19(20) Maali Oy:n tase (euroa) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,4 Aineelliset hyödykkeet , ,2 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,0 Osuudet osakkuusyrityksissä 9 240, ,4 Muut osakkeet ja osuudet , ,1 Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahamarkkinasijoitukset ja rahavarat Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä , , , , , , , , , , , , , ,3 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3

20 20(20) LIITE 4 (tehtävä 3): Anni Keltasen laatima Maali Oy:n rahoituslaskelma Maali Oy:n rahoituslaskelma (1000 EUR) 2007 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 24,1 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 330,7 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 1 185,2 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 540,0 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos 39,4 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 2 680,4 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -180,9 Käyttöpääoman muutos yhteensä 2 538,9 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 078,9 Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) 405,5-620,9-35, ,4 Investointien rahavirta Investoinnit tytäryritysosakkeisiin ,5 Investoinnit muiden osakkeisiin -74,5 Investoinnit muihin pysyviin vastaaviin -420,0 Luovutustulot tytäryhtiöosakkeiden myynnistä 42,0 Luovutustulot muiden osakkeiden myynnistä 45,9 Luovutustulot muiden pysyvien vastaavien myynnistä 32,7 Saadut konserniavustukset 442,5 Investointien rahavirta (B) ,9 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus Pitkäaikaisten lainojen nostot (+), maksut (-) Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos ( A+B+C) Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos 1,4-318, ,7 859,1 231,6 84,8 536,4-451,6

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot