Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI Sanna Heinilä Tampereen ammattikorkeakoulu

2 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 2 (37) Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyysraportin valmistuttua Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkimisprojekti on tätä kirjoittaessani siirtymässä viimeiseen toteutusvaiheeseensa eli projektin purkamiseen, jossa projektiryhmä ohjausryhmän kanssa arvioi projektin onnistumista. Takana ovat tiiviit valmistelu-, näyttely- sekä tulosten analysointivaiheet. Arvioinnin voin itse aloittaa toteamalla, että projekti kokonaisuudessaan on ollut mielestäni onnistunut. Se on mielestäni kyennyt tuottamaan projektin asettajalle sitä hyötyä ja lisäarvoa, mitä projektia asetettaessa kaivattiin. Arviointia jatkamme tässä viimeisessä vaiheessa katsoen yhdessä myös mitä käytänteitä projektin toteuttamisessa voisi edelleen kehittää. Selvää kuitenkin jo nyt on, että Tampereen ammattikorkeakoulun osastojen välinen yhteistyö on osoittanut vahvuutensa. Eri ammattiosaamista on ehdottomasti luontevaa ja tehokasta yhdistää talon sisällä. Toivon mitä eniten, että projektiraportti esityksineen kykenee osaltaan olemaan mukana Rakentaja-näyttelyiden voitokkaassa kehittämisessä tulevaisuudessa. Rakentaja-näyttely tulee perinteikkään historiansa ja edelleen kehittämisen kautta olemaan taatusti suosittu ja odotettu tapahtuma Pirkanmaalla jatkossakin. Tähän yhteyteen haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat olleet tässä yhteistyössä mukana. Kiitän projektin asettajaa, erityisesti Tero Ahoa ja Risto Roposta, projektin mahdollistamisesta ja tarvittavien resurssien järjestämisestä. Kiitän ohjausryhmästä Kai Hintsasta, joka on taustaohjannut projektia varmistaen sen onnistumista projektinhallinnallisella tuella. Kiitän tutkimusasiantuntijana toiminutta Mira Grönvallia suuresta ja tärkeästä työstä lomakkeiden ja raportin tarkastamisessa sekä parannusehdotusten tekemisessä. Kiitän lomakkeiden testiryhmää ja projektin opponoinnilla avustaneita opiskelijoita. Kiitän kaikkia rakennusosaston opiskelijoita avusta ja yhteistyöstä Rakentaja-näyttelyssä. Erityisesti kiitän Sanna Heinilää ja Tuukka Rantamäkeä eli omaa projektitiimiämme, joka sitoutui tiiviin aikataulun noudattamiseen, tinkimättömään parannustyöhön ja itsearviointiin projektin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kiitos vielä kaikille ja nähdään tulevissa Rakentaja-näyttelyissä! Projektipäällikkö

3 Sisällysluettelo: Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 3 (37) NÄYTTEILLEASETTAJAT... 4 TUTKIMUKSEN TIEDOT... 4 Tutkimusasetelma... 4 Tutkimustapa... 4 Tulosten analysointi ja raportointi... 4 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 5 Näyttelyalueet... 5 Näyttelykerrat... 5 Näytteilleasettajien kohdeyleisö... 6 TUTKIMUSTULOKSET... 7 Ennakkomainonnan määrä... 7 Näyttelyosaston hinnoittelu... 7 Näyttelyn järjestelyt... 8 Tiedonkulkuongelmat... 8 Näyttelyn kävijämäärä... 9 Hyöty näyttelystä liiketoiminnalle... 9 Osallistuminen näyttelyyn tulevaisuudessa Yleisarvosana Vaihteliko tyytyväisyys alueittain? Minkä kohderyhmän näytteilleasettajien liiketoimintaa näyttely palveli parhaiten? Tyytyväisyys järjestelyihin alueittain Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Avoin palaute YHTEENVETO YLEISÖ TUTKIMUKSEN TIEDOT Tutkimusasetelma Tutkimustapa Analysointi ja raportointi VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Sukupuolijakauma Ikäjakauma Kotipaikkakunta TUTKIMUSTULOKSET Vierailuperuste Tieto Rakentaja-näyttelystä Opastus näyttelypaikalle Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn osa-alueet Lisätietotarve Yleisarvosana Osallistuminen ensi vuoden näyttelyyn Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Avoin palaute YHTEENVETO LIITTEET LIITE 1: NÄYTTEILLEASETTAJALOMAKE LIITE 2: KÄVIJÄLOMAKE... 36

4 Näytteilleasettajat Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 4 (37) Tutkimuksen tiedot Tutkimusasetelma Tutkimustapa Tutkimuksen toimeksiantajana ja rahoittajana toimi Rakentaja-näyttelyn vuosittain järjestävä Puusuutarit ry. Näytteilleasettajatyytyväisyystutkimuksen tavoitteena oli selvittää näytteilleasettajien mielipiteitä näyttelyjärjestelyistä, tiedonkulusta ja näyttelyn onnistumisesta. Lisäksi kartoitettiin sitä, aikovatko näytteilleasettajat osallistua ensi vuonna näyttelyyn. Heillä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta. Rakentajanäyttelyn kehitystä viime vuoteen on kuvattu tarkastelemalla näyttelyn yleisarvosanan muutosta sekä näytteilleasettajien suoria kommentteja kehityksestä. Tutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena informoituna kyselynä siten, että kaikille näyttelyssä paikalla olleille näytteilleasettajille jaettiin kaksisivuinen palautelomake lauantai-iltapäivällä ja se kerättiin takaisin sunnuntain aikana. Palautusprosentti oli yli 90, joten tutkimus edustaa näytteilleasettajien mielipiteitä hyvin. Kyselylomakkeet tehtiin ja tarkastettiin yhdessä asiantuntijan ja toimeksiantajan kanssa. Lomake on tutkimuksen liitteenä (Liite 1). Vastauksia saatiin 95 kappaletta, jotka kaikki hyväksyttiin tarkasteluun. Otosyksikkönä oli yritys tai organisaatio, joten vastaaja antoi vastauksen edustaen yhteisöään. Tulosten analysointi ja raportointi Aineisto käsiteltiin SPSS for Windows -tilasto-ohjelmalla maaliskuussa. Avovastaukset käsiteltiin käsin. Saavutetut tulokset on esitetty tässä raportissa graafisesti ja verbaalisesti, eli käyttäen erilaisia kuvaajia ja taulukoita sanallisin selityksin tuettuna. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset on koottu yhteenvedoksi loppuun.

5 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 5 (37) Vastaajien taustatiedot Näyttelyalueet Messualue oli jaettuna kuuteen eri alueeseen ja ulkoalueeseen. Ulkoalueet on tässä tutkimuksessa jätetty kokonaan huomiotta, koska ulkona sijainneet osastot olivat lähes poikkeuksetta miehittämättömiä. Kyselyyn vastanneiden näytteilleasettajien määrät näkyvät alueittain taulukosta 1. Taulukko1 Näytteilleasettajien jakauma alueittain Alueet Näytteilleasettajat Alue 1 16 Alue 2 21 Alue 3 23 Alue 4 17 Alue 5 10 Alue 6 5 Vastanneet yht. 92 Ei vastattu 3 Yhteensä 95 Näyttelykerrat Kuviossa 1 on esitetty, monettako kertaa näytteilleasettajat osallistuivat tänä vuonna Rakentaja-näyttelyyn. Huomionarvoista on, että yhteensä 43 % näytteilleasettajista osallistuu jo vähintään kuudetta kertaa näyttelyyn. Vain reilu viidennes osallistui tänä vuonna ensi kertaa näyttelyyn. Yksi näytteilleasettaja jätti vastaamatta. 40% 30% Prosentit 20% 34% 10% 22% 24% 19% 0% Näyttelykerta > Kuvio1 Näytteilleasettajien vuoden 2006 näyttelykerta Rakentaja-näyttelyssä

6 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 6 (37) Näytteilleasettajien kohdeyleisö Näytteilleasettajat kokivat enimmäkseen palvelevansa useampaa kuin yhtä kohdeyleisöä. Vastaajista jopa 79 % kertoi osastonsa palvelevan omakotirakentajaa, ja yli puolet näytteilleasettajista kertoi palvelevansa asunnonkorjaajaa. Vastaajista 19 % kertoi myös palvelevansa muita kuin vaihtoehdoissa mainittuja yleisöjä. Muiksi kohdeyleisöiksi mainittiin mm. vanhojen talojen ja rakennusten korjausta ja huoltoa suunnittelevat, mökin rakentajat, tontinostajat, asunnonvaihtajat, lehdentilaajat, asunnon ostajat, petsaajat, puusepät, valmistalonostajat, lvi-suunnittelijat ja kaikki kuntalaiset. Kuviosta 2 ilmenevät kaikkien kohdeyleisöjen jakaumat. 79% 75% 52% 50% 38% Prosentit 25% 20% 19% 0% Omakoti Ammattirakentaja Asunnonkorjaaja Sisustaja Kohderyhmä Muuta Kuvio2 Näytteilleasettajien kohdeyleisöt

7 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 7 (37) Tutkimustulokset Ennakkomainonnan määrä Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä ennakkomainonnan määrään mittaavaan kysymykseen vastasi 79 näytteilleasettajaa muutoin kuin "en osaa sanoa". Näistä vain 3 % yllättyi positiivisesti ennakkomainonnan määrästä. Ennakkomainontaan pettyneitä oli 23 %. Mainonta oli enimmäkseen odotetun mukaista (Kuvio 3). 80,0% 60,0% Prosentit 40,0% 75% 20,0% 0,0% 3% Odotettua enemmän Odotetusti 23% Odotettua vähemmän Ennakkomainonta Kuvio3 Ennakkomainonnan määrä suhteessa näytteilleasettajien odotuksiin Näyttelyosaston hinnoittelu Näytteilleasettajista, jotka vastasivat näyttelyosaston hintaan muutoin kuin "en osaa sanoa", 64 % piti osaston hintaa sopivana ja 36 % piti hintaa liian korkeana. Kukaan näytteilleasettaja ei ollut sitä mieltä, että hinta olisi voinut olla korkeampikin. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon kysymyksen subjektiivisuus: kukaan näytteilleasettajista ei tietenkään halua hintojen nousevan, vaikka olisi valmis enemmän maksamaankin.

8 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 8 (37) Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn järjestelyjen toimivuutta näytteilleasettajat arvioivat asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Keskiarvoin mitattuna parhaimmat arvot saivat henkilökunnan toiminta, ruokailu ja jätehuolto. Huonoimmat keskiarvot saivat opastus, ilmastointi ja äänentoisto. Vaikka heikoimpienkin keskiarvot ovat 3,5 tietämillä, täytyy muistaa, että numeroa 3 vastaa sanallinen arvio keskinkertaisesti. Keskiarvo 3,5 on siis vain hiukan keskinkertaista parempi (Kuvio 4). Henkilökunta Ruokailu Jätehuolto Tieopastus Parkkipaikat Osastosijoittelu Opastus Ilmastointi Äänentoisto 4,21 3,93 3,81 3,77 3,69 3,60 3,57 3,51 3,42 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio4 Näytteilleasettajien mielipiteiden keskiarvot näyttelyn järjestelyistä Tiedonkulkuongelmat Tutkimuslomakkeessa kysyttiin, oliko tiedonkulussa vastaajien ja järjestäjien välillä ongelmia. Kysymyksessä oli eritelty ennen näyttelyä ja näyttelyn aikana ilmenneet ongelmat. Ennen näyttelyä ongelmia oli ilmennyt kahdeksan ja näyttelyn aikana vain kahden yrityksen kohdalla. Syntyneistä tiedonkulkuongelmista mainittiin erikseen seuraavat: Osaston otsalaudan puuttuminen ja siihen liittyneet epäselvyydet, ennakkovarauksen unohtuminen tai hukkuminen ja osaston pohjien keskeneräisyys, kun osastoa tultiin torstaina valmistelemaan.

9 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 9 (37) Näyttelyn kävijämäärä Näyttelyn kävijämäärää tutkittiin suhteessa vastaajien omiin odotuksiin. Tulosten mukaan vain 8 % vastanneista oli positiivisesti yllättynyt näyttelyn kävijämäärästä. Yksikään ei vastannut kohtaan "ylitti reilusti odotukset". 15 %:n mielestä kävijämäärä oli joko alittanut odotukset tai alittanut odotukset reilusti. Suurin osa (77 %) sitä mieltä, että kävijämäärä oli odotusten mukainen (Kuvio 5). 80% 60% Prosentit 40% 77% 20% 0% 8% Ylitti odotukset Odotusten mukainen 13% Alitti odotukset 2% Alitti reilusti odotukset Kävijämäärä Kuvio5 Kävijämäärä näytteilleasettajien odotuksiin nähden Hyöty näyttelystä liiketoiminnalle Kuviosta 6 huomataan, että vastanneista 58 % koki näyttelyn palvelevan yrityksen liiketoimintaa hyvin tai erittäin hyvin. Vain neljä vastaajaa 90 vastanneen joukosta koki näyttelyn palvelevan liiketoimintaa huonosti. Kukaan ei vastannut kohtaan "erittäin huonosti". Viisi vastaajaa ei ilmaissut mielipidettään.

10 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 10 (37) 50% 40% Prosentit 30% 20% 43% 38% 10% 14% 0% 4% Erittäin hyvin Hyvin Keskinkertaisesti Huonosti Liiketoiminnan palveleminen Kuvio6 Näytteilleasettajien kokema hyöty näyttelystä liiketoiminnalle Osallistuminen näyttelyyn tulevaisuudessa Vastanneista 70 % arvioi osallistuvansa tuleviin Rakentaja-näyttelyihin. Loput 30 % vastasi kysymykseen "ehkä". Yksikään vastanneista ei tässä vaiheessa sulkenut pois mahdollisuutta osallistua tuleviin näyttelyihin. Kolme ei vastannut kysymykseen lainkaan (Kuvio 7). Osallistuminen tulevaisuudessa Ehkä Aiomme 30% 70% Kuvio7 Näytteilleasettajien osallistuminen ensi vuoden näyttelyyn

11 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 11 (37) Yleisarvosana Yleisarvosanaa koskevassa kysymyksessä vastaajat arvioivat näyttelyä kokonaisuutena asteikolla 4-10 (Kuvio 8). Arvosanojen keskihajonta oli melko pieni (0,683). Vastauksista 97 % sijoittui arvosanoihin 7-9. Kaikkien näyttelyn yleisarvosanojen keskiarvo oli 8,06. Vertailuna esitettäköön, että vuoden 2005 Rakentaja-näyttelyn yleisarvosanojen keskiarvo oli 7, % 9 21% Yleisarvosana % 61% 6 1% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Prosentit Kuvio8 Näyttelyn yleisarvosanojen jakauma Vaihteliko tyytyväisyys alueittain? Taulukko2 Näytteilleasettajien yleisarvosanat näyttelystä alueittain Alueet Vastausten määrä Alueen keskiarvo Alue ,87 Alue ,94 Alue ,32 Alue ,36 Alue ,80 Alue 6 5 7,80 Taulukosta 2 huomaamme, että tyytyväisyys vaihteli jonkin verran alueittain. Suurinta tyytyväisyys oli alueilla 3 ja 4. Tuloksia ei kuitenkaan voida pitää tilastollisesti kovinkaan merkitsevinä; vastausten jakautuessa alueittain jäävät vastausmäärät niin pieniksi, että yksittäisen vastuksen painoarvo nousee melko suureksi.

12 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 12 (37) Minkä kohderyhmän näytteilleasettajien liiketoimintaa näyttely palveli parhaiten? Kohderyhmänään omakotirakentajia palvelevista näytteilleasettajista 63 % koki Rakentaja-näyttelyn palvelevan hyvin tai erittäin hyvin liiketoimintaansa. Vastaavat luvut olivat ammattirakentajia palvelevilla 60 % ja asunnonkorjaajia palvelevilla 53 %. Sisustajia palvelevat kokivat hyötyvänsä verraten huonoiten näyttelystä, sillä heistä vain 42 % koki näyttelyn palvelevan liiketoimintaansa hyvin tai erittäin hyvin. Vertailuarvona ilmoitettakoon, että kaikista vastaajista 57 % arvioi näyttelyn palvelevan liiketoimintaansa hyvin tai erittäin hyvin. Tilastollisesti ei voida tehdä täysin merkitseviä päätelmiä eri kohderyhmiä palvelevien näytteilleasettajien tarkoista arvoista kyseisellä vastaajien määrällä, mutta tulokset ovat selkeästi suuntaa-antavia. Tyytyväisyys järjestelyihin alueittain Näytteilleasettajien tyytyväisyys näyttelyn järjestelyihin ei vaihdellut alueittain paljoa asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Kuitenkin ilmastointi jakoi mielipiteitä alueittain melko selvästi. Taulukosta 3 huomataan, että ilmastointiin oltiin tyytymättömiä erityisesti alueilla 1 ja 5. Alle 3:n jäävät arvot vastaavat sanallisessa arviossa keskinkertaista huonompaa. Taulukko3 Näytteilleasettajien tyytyväisyys ilmastointiin alueittain Alueet Vastausten määrä Ilmastoinnin keskiarvo alueella Alue ,88 Alue ,57 Alue ,68 Alue ,00 Alue ,90 Alue 6 5 4,00 Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Kyselyn lopussa oli avoimelle palautteelle varattu tila. Ensimmäisenä oli autettu avoin kysymys, jossa kysyttiin mielipidettä siitä, onko jokin asia muuttunut huonompaan tai parempaan suuntaan viime vuoden näyttelyyn nähden. Mielipiteet vaihtelivat voimakkaasti myös tässä, sillä esim. mainonta, opasteet, kävijöiden määrä ja ilmastointi keräsivät sekä negatiivisia että positiivisia kommentteja. Seuraavassa poimintoja kommenteista: Kutsukortit ala-arvoisia. Asiakaskutsussa ei ole näyttelyn aukioloaikoja. Esittelytilassa ei enää kylmä. Ilmastointi ei toiminut ollenkaan

13 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 13 (37) Kävijöitä tuntuu olevan enemmän -06. Vähemmän kävijöitä. Saatiin rakentaa osastolle joka oltiin varattu (parannusta viime vuoteen) Parempi osastojen sijoittelu. Mainonta parantunut! Vuonna 2005 monet eivät tienneet, että näyttelyä on ollenkaan! Vuoden 2006 järjestäjät ovat toimineet ed. vuoden kurssia paremmin! Ei isoja eroja - olisiko mainonta ollut näyttävämpää nyt. Kattomainonta parantunut - niin tulee ollakin. Markkinointi vähentynyt. Opasteet huonontuneet. Tienviitat - opastus - mainostaminen parantuneet hienosti. Huonontui siinä mielessä, että vieressä käy pora niin ettei kuule välillä mitään. Ehkä tilat ovat paremmin ja ruokalan henkilökunta ystävällisempiä. TAMK:in yleisilme parantunut huomattavasti (sisätilat) Yhteydenotot ja yhteistyö messuvastaavien kanssa parantunut Messukävijöiden "laatu" heikentynyt (ei riittävästi rahakkaita rakentajia) Liikkuminen on helpottunut Kohta nähdään onko shampanjan taso pysynyt korkeana Avoin palaute Tutkimuslomakkeen lopussa oli täysin avoimelle palautteelle varattu tila. Risuja, ruusuja ja muuta palautetta keräsikin melko kirjavan joukon vastauksia. Useampia mainintoja saivat mm. osastojen ja sähkön hinnoittelu, äänentoisto ja mainonnan vähäisyys. Kommentit olivat kautta linjan asiallisia, ja ne antavat monin paikoin arvokasta tietoa tulevien vuosien näyttelyjä ajatellen. Tähän osioon on koottu myös viikonlopun aikana näytteilleasettajien kanssa käydyistä keskusteluista kommentteja, joita ei palautelomakkeissa ollut. Seuraavassa poimintoja kommenteista ja parannusehdotuksista: Osastolla tolpat tosi paha miinus. Ulko-oven vieressä vetää! Parkkipaikat liian pienet. Huono ilmastointi (ovenvieruspaikka). Työkaluesittely jonnekin muualle. Roskista ei oltu tyhjätty perjantaina, vaikka siivous oli tilattu! Siivoussopimus tehty etukäteen, mutta ei noteerattu Messuosaston kuljetuskärryjä voisi olla useampia. Tiedotusta näytteilleasettajille etukäteen lisää. Näytteilleasettajakortit ja pankkikortit etukäteen postilla. Naulanlyöntikilpailuun firmaluokka ja kiertopalkinto. Hankkikaa joku nimekäs messuisäntä esim. Juha Mieto! Kulkisi kansan parissa ja juttelisi messuasiakkaille. Toisi paikalle väkeä. Miksi deadline oli torstaina klo osasto valmiina? Jouduin turhaan viettämään ylimääräisen hotelliyön, kun osaston pystyttämiseen meni minulta vain vartti.

14 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 14 (37) Tulevissa näyttelyissä olisi hienoa jos alat olisi koottu omiksi kokonaisuuksikseen ja ne olisivat sijoitettuina omiksi alueikseen. Alakohtaisesti voisi järjestää aluksi näytteilleasettajien yhteisen tietoiskun/seminaarin alasta ja sen tarjonnasta. Nyt messuyleisöllä menee liikaa aikaa tiettyjen osastojen etsimiseen näyttelystä. Yhteistyössä Rakentaja-näyttely informoisi näytteilleasettajia ennen näyttelyä alakohtaisten alueiden mahdollisuuksista. Hommatkaa nyt ihmeessä olut/siiderilippuja joita voi antaa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Äänentoistoon voisi todellakin kiinnittää huomiota. Tiedottajien äänet kannattaa "testata" ennen työhön ryhtymistä. Äänentoisto liian kovalla Hinnoittelua kannattaa hieman miettiä? Hinta liian korkea kävijämäärän nähden. Hinta samoissa isojen messutapahtumien kanssa!? Sähkön hinta muutamaan spottiin kallis. Hyvä palvelu järjestysmiehiltä ja apu. Sähkön hinta = naurettavan kallis. Aika tavalla samanlainen tarjonta kuin viime vuonna. Uutta ehkä kävijöiden kannalta soisi olevan vuosi vuodelta enemmän? Mainontaa ei laisinkaan. Päivän Aamulehteen isompi ja värillinen ilmoitus vaikkapa etusivulle. Lauantai iltapäivä liian hiljainen. Mainontaa ei näkynyt Hämeessä. Kahvikärry saisi käydä useammin! Kahvikärry ei ole käynyt kertaakaan lauantain aikana. Monet messut käyneenä ehdottomasti paras paikka esitellä restaurointialaa tähän asti. Kiitokset yhteistyöstä ja avusta järjestäjille! Samaan malliin vaan. Henkilöstön toiminta upeeta! Mukavaa porukkaa teidän järjestäjien joukossa!! Nikulaisella hieno kravatti! Ihan hyvä fiilis!

15 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 15 (37) Yhteenveto Messujen näytteilleasettajien vaihtuvuus on pieni. Jopa 43 % näytteilleasettajista osallistuu jo vähintään kuudetta kertaa näyttelyyn. Ensikertalaisia oli vain reilu viidennes. Tämä pitää messutarjonnan vaihtuvuuden pienenä. Sama suuntaus jatkunee, sillä 70 % näytteilleasettajista aikoo osallistua näyttelyyn myös tulevina vuosina. Lähes neljä viidestä näytteilleasettajasta koki omakotirakentajat kohderyhmäkseen. Nämä näytteilleasettajat myös kokivat näyttelyn hyödyn liiketoiminnalleen suurimmaksi. Myös asunnonkorjaajat olivat yli puolella kohderyhmänä. Vähiten koettiin palveltavan sisustajia. Sisustajia palvelevat kokivat myös hyötyvänsä näyttelystä vähiten. Yleisötyytyväisyyskyselystä käy kuitenkin ilmi, että tälle alalle olisi tilausta: yli 40 % kävijöistä (naisista jopa yli 60 %) olisi halunnut lisätietoa nimenomaan sisustusasioista. Ongelmana tuntuu olevan, että jostain syystä sisustajat ja sisustusalan näytteilleasettajat eivät kohtaa. Ennakkomainonnan määrä oli monelle pettymys. Vain 3 % yllättyi positiivisesti mainonnan määrästä. Lähes viidennes sanoi määrän alittaneen odotukset. Asia mainittiin useaan otteeseen avoimissa palautteissa. Toisaalta esitettiin myös päinvastaisia mielipiteitä mainonnan tasosta ja määrästä. Vastaajista 36 % piti näyttelyosaston hintaa liian korkeana. Myös sähkön hintaa moitittiin avoimissa palautteissa. Osaston hinta määrittyy kuitenkin kysynnän mukaan; jos näyttely myydään loppuun hyvissä ajoin joka vuosi, lienevät hinnat kohdallaan. Näyttelyn kävijämäärään oltiin yleisesti hiukan pettyneitä: vain 8 % vastaajista yllättyi positiivisesti kävijämäärästä. Positiivisesti yllättyneistä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat näyttelyn ensikertalaisia. Tästä voidaan päätellä, että ainakaan viime vuosiin nähden ei näytteilleasettajien mielestä kehitystä tällä alueella ole tapahtunut. Myös ennakkoarvioon nähden kävijämäärä oli pienoinen pettymys, sillä kävijän tavoitteesta jäätiin lopullisen kävijämäärän ollessa Avoimesta palautteesta saatiin paljon arvokasta informaatiota, jota ei erikseen kysytty. Monet kehitysideat ovat hyvin käyttökelpoisia, ja ne kannattaakin huomioida tulevia Rakentaja-näyttelyitä suunniteltaessa. Hyviä ehdotuksia olivat erityisesti jonkun nimekkään messuisännän hankkiminen, näytteilleasettajien etukäteisinformoinnin lisääminen ja näyttelyosastojen sijoittelu aloittain omiksi kokonaisuuksikseen. Myös maininnat sähkön ylihinnoittelusta, siivoussopimuksen laiminlyönneistä ja asiakaskutsujen puutteellisuudesta kannattaa ottaa vakavasti. Varsinkin asiakaskutsut ovat pieni, mutta tärkeä osa Rakentaja-näyttelyn (ja samalla ehkä myös TAMK:n) ulkoista imagoa. Paljon annettiin myös positiivista palautetta, joista useimmat liittyivät henkilöstön toimintaan.

16 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 16 (37) Yleisö Tutkimuksen tiedot Tutkimusasetelma Tutkimustapa Tutkimuksen toimeksiantajana ja rahoittajana toimi Rakentaja-näyttelyn vuosittain järjestävä Puusuutarit ry. Yleisötyytyväisyystutkimuksen tavoitteena oli selvittää Rakentaja näyttelyn messuvieraiden kävijärakennetta sekä mielipiteitä näyttelyn järjestelyistä ja palveluista. Lisäksi tutkimuksella kerättiin tietoa siitä, mistä aiheista kävijät haluaisivat enemmän informaatiota. Heillä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta järjestäjille. Muutosta viime vuoden näyttelyyn on tarkasteltu yleisarvosanan muutoksen ja avoimen muutospalautteen kautta. Tutkimus toteutettiin osatutkimuksena satunnaisotantamenetelmällä. Kyselylomakkeet tehtiin yhdessä asiantuntijan ja tutkimuksen asettajan kanssa. Lomake on tutkimuksen liitteenä (Liite 2). Kävijöitä pyydettiin vastaamaan kaksisivuiseen palautelomakkeeseen. Lisäksi messualueella oli neljä palautepistettä, joissa kävijät saivat täyttää lomakkeita itsenäisesti. Palautteen antajien kesken arvottiin sunnuntaina akkuruuvinväännin. Näyttelyssä vieraili kolmen päivän aikana yhteensä kävijää, joka on siis perusjoukon koko. Tutkimukseen osallistui yhteensä 495 vastaajaa siten, että perjantaina vastasi 114, lauantaina 233 ja sunnuntaina 148 kävijää. Otosyksikkönä oli luonnollisesti yksi henkilö. Lopulliseen otokseen otettiin mukaan 448 vastausta, eli poistuma oli 47 vastausta. Poistumaa aiheuttivat enimmäkseen vaillinaisesti tai huumorimielessä täytetyt lomakkeet. Otoksen oletetaan vastaavan melko hyvin perusjoukon rakennetta, joten se on tilastollisesti edustava. Myös vastaajien määrä on riittävä, jotta voidaan tehdä luotettavia yleistyksiä koko perusjoukosta. Analysointi ja raportointi Aineisto käsiteltiin SPSS for Windows -tilasto-ohjelmalla maaliskuussa. Avovastaukset käsiteltiin käsin. Saavutetut tulokset on esitetty tässä raportissa graafisesti ja verbaalisesti, eli käyttäen erilaisia kuvaajia ja taulukoita sanallisin selityksin tuettuna.

17 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 17 (37) Vastaajien taustatiedot Sukupuolijakauma Rakentaja näyttelyn messuvieraiden sukupuolijakauma oli verraten tasainen. Miehiä oli hieman enemmän (56 %) kuin naisia (44 %) (Kuvio 8). Sukupuoli Mies Nainen 44% 56% Kuvio8 Näyttelyvieraiden sukupuolijakauma

18 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 18 (37) Ikäjakauma Kuviosta 9 huomataan, että vieraiden ikäjakauma oli melko tasainen. Näyttelyn vierailijoista kuitenkin neljäsosa oli vuotiaita. Toiseksi suurin ryhmä oli vuotiaat. Alle 20-vuotiaita kävijöitä oli vain 3 %. Luokkakeskusten kautta laskettuna keskiverto mieskävijä oli noin 38-vuotias ja keskiverto naiskävijä noin 33-vuotias. 30% 25% 20% Prosentit 15% 10% 25% 21% 17% 22% 5% 11% 0% 3% alle tai yli Ikä Kuvio9 Näyttelyvieraiden ikäjakauma

19 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 19 (37) Kotipaikkakunta Kuvio 10 osoittaa, että Rakentaja-näyttely on hyvin paikallinen tapahtuma. Tämän vuoden kävijöistä lähes puolet (47 %) oli tamperelaisia. Lisäksi 27 % tuli Tampereen naapurikunnista (Kangasala, Kuru, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Pirkkala tai Ylöjärvi) ja 14 % jostakin muusta Pirkanmaan kunnasta. Pirkanmaan rajojen ulkopuolelta tulleita kävijöitä oli ainoastaan reilu kymmenesosa. 50% 40% Prosentit 30% 20% 47% 10% 27% 14% 12% 0% Tampere rajanaapuri muu kunta Pirkanmaalla muu Suomi Asuinpaikka Kuvio10 Näyttelyvieraiden kotipaikkakunta

20 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 20 (37) Tutkimustulokset Vierailuperuste Lähestulkoon puolet (48 %) Rakentaja 2006-näyttelyssä vierailleista ilmoitti tulleensa paikalle siksi, että he suunnittelevat rakentamista tai remontointia. Kutsun tai vapaalipun houkuttelemana näyttelyyn tuli 17 % tapahtuman kokonaiskävijämäärästä. Kymmenen prosenttia näyttelyvieraista kertoi Rakentaja-näyttelyn olevan heille perinne tai tapa, ja 9 % ilmoitti saapumisensa johtuvan ammatillisesta kiinnostuksesta. Jakauma näkyy kuviossa % 40% Prosentit 30% 20% 48% 10% 0% Rakentaminen tai remontointi 17% 10% 9% Kutsu tai vapaalippu Perinne tai tapa Ammatillinen kiinnostus 2% Ei muuta tekemistä 13% Useampi syy Vierailuperuste Kuvio11 Kävijöiden näyttelyyn tulemisen peruste

21 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 21 (37) Tieto Rakentaja-näyttelystä Kysymyksessä, joka koski Rakentaja-näyttelyn mainontaa, vastaaja pystyi halutessaan valitsemaan useita vaihtoehtoja. Puolet (49 %) vierailijoista oli nähnyt Rakentajanäyttelyn mainontaa sanomalehdissä. Kuviosta 12 huomataan lisäksi, että lähes kolmasosa (29 %) kertoi kuulleensa näyttelystä tuttavaltaan, ja 13 % ilmoitti nähneensä tienvarsimainoksia. Vain 7 % oli nähnyt näyttelyn mainontaa internetissä. Rakentajalehdestä -vaihtoehdon olisi luultavasti valinnut useampikin tutkimukseen osallistuja, mutta epäilemme, että moni ei ajatellut Aamulehden välissä ilmestyneen liitteen olevan itse asiassa Rakentajalehti. Usea sanomalehdistä -vaihtoehdon valinnut on siis luultavasti lukenut myös Rakentajalehteä. Sanomalehti 49% Kuulin 29% Tienvarsitaulut 13% Rakentajalehti 11% Internet 7% Muualta 20% 10% 20% 30% 40% 50% Prosenttia vastaajista Kuvio12 Näyttelyvieraiden näkemä näyttelymainonta

22 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 22 (37) Opastus näyttelypaikalle Suurin osa näyttelyssä kävijöistä oli sitä mieltä, että opasteet Rakentaja 2006-näyttelyyn Tampereen ammattikorkeakoululle toimivat joko erittäin hyvin tai hyvin (88 %). Vain yhteensä 2 % messuvieraista oli opasteisiin tyytymättömiä (Kuvio 13). 50% 40% Prosentit 30% 20% 45,5% 42,9% 10% 9,5% 1,9% 0,2% 0% Erittäin hyvin Hyvin Keskinkertais esti Huonosti Erittäin huonosti Tieopastus Kuvio13 Tieopastus näyttelypaikalle

23 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 23 (37) Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn järjestelyjen toimivuutta kävijät arvioivat asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Järjestelyihin oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä. Parhaiten vierailijoiden mielestä toimivat lipunmyynti ja pysäköinti (kokonaiskeskiarvot 4,24 ja 4,23). Myös henkilökunnan toimintaan yleensä oltiin todella tyytyväisiä (4,20). Hieman huonommin hoidettuja osa-alueita olivat kävijöiden mielestä opasteet näyttelyalueella (3,94) sekä etenkin osastosijoittelu, joka sai selvästi huonoimman keskiarvon (3,77). Pylväät ovat kuviossa 14. Lipunmyynti Pysäköinti Henkilökunta Vaatesäilytys Ravintolapalvelut YleisöWC Lapsiparkki Opasteet Osastosijoittelu 4,24 4,23 4,20 4,14 4,10 4,09 4,09 3,94 3,77 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio14 Näyttelyn järjestelyiden onnistuminen kävijöiden mielestä Näyttelyn osa-alueet Myös Rakentaja-näyttelyn ohjelmaa ja tuotteita pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Näyttelyssä vierailleet olivat yleisesti sitä mieltä, että messujen tarjoama ohjelma ja tuotteet olivat hyviä. Erityisen tyytyväisiä oltiin Rakentajamappiin (4,08), jonka pystyi ostamaan tai lunastamaan kahdesta messualueella sijainneesta mappipisteestä. Koska huutokauppa järjestettiin vasta näyttelyn viimeisenä päivänä, eivät kaikki tutkimukseen osallistuneet kävijät pystyneet arvioimaan sen toimivuutta. Osa-alueiden saamat keskiarvot ovat kuviossa 15.

24 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 24 (37) Rakentajamappi 4,08 Näyttelylehti 3,98 Seminaarit 3,98 Tuotetalo 3,96 Huutokauppa 3,89 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio15 Näyttelyn osa-alueiden onnistuminen kävijöiden mielestä Lisätietotarve Kuviosta 16 ilmenevät ne aihe-alueet, joista kävijät jäivät kaipaamaan lisää informaatiota. Vastaajat saivat halutessaan valita useita vaihtoehtoja. Neljän kärjessä olivat sisustaminen, keittiömateriaalit, lämmityslaitteet ja uudet ratkaisut. Jopa yli neljäkymmentä prosenttia vastaajista halusi lisää tietoa sisustuksesta. Sisustaminen Keittiömateriaalit Lämmityslaitteet Uudet ratkaisut Rakennusmateriaalit Saniteettikalusteet Kesämökit Ikkunat ja ovet Talopaketit Sähköistys Työkalut Ilmanvaihto Jätehuolto Taloautomaatio Jostain muusta 24,3% 19,8% 19,3% 17,6% 17,0% 14,2% 12,3% 12,0% 11,5% 10,1% 9,8% 8,4% 7,3% 12,8% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Prosenttia vastaajista 40,8% Kuvio16 Lisätiedon tarve

25 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 25 (37) Vaihtoehdon "jostain muusta" oli valinnut 13 % kaikista vastanneista. Tähän avoimeen kohtaan oli kirjattu seuraavia mielenkiinnon kohteita: Soutuveneet. Viihde-elektroniikka. Puutarha. Viherrakentaminen. Pihasuunnittelu. (2 vastausta) Painovoimainen ilmanvaihto. LVI. (2 vastausta) Kaappien ovet. Tulisijat. (2 vastausta) Tiilitakat. Kevyttakat/kamiinat. Aurinkoenergia. Saunat ja kylpyhuoneet. (2 vastausta) Saunanlauteet. Saunatilojen varusteet. Kylpysaavit. Kostean tilan rakenneratkaisut hirsitalossa. Ammattilaiset (suunnittelijat, valvojat, tekijät..) (2 vastausta) Suunnittelupalvelut. (2 vastausta) Kerrostalon pintaremontointi. Ilmanvaihtoputket. Perinnerakentaminen. Muuraukseen liittyvät rakennusmateriaalit. Saneeraus/ remontointi. Kaasuliedet. Jääkaapit. Kaasukalusteet. Puupintojen suojaus mökeissä. Sähköttömän mökin kalusteet. Jätevesien käsittely mökillä. Haja-asutusalueen vesiasiat. Sisustus. Valaistus. Ekokäymälät. Lattialämmitys rossipohjan päällä. Autotallit. (3 vastausta) Entisöinti. Kattorakenteet. Perustusasiat. (2 vastausta) Ilmalämpöpumput. Korjausrakentaminen. Rappaukset, tasoitukset. Kalliolämmitys (Ruotsissa paljon käytetty). Pintamateriaalit (tapetit, laatat yms.) Rakenteet ja rakennemateriaalit. Terassit. Lisätiedon tarvetta tutkittiin myös sukupuolittain. Sukupuolijakaumat selviävät kuviosta 17. Naisten lempiaiheita olivat sisustaminen, keittiömateriaalit ja saniteettikalusteet. Miesten aiheita puolestaan olivat lämmityslaitteet, rakennustarvikkeet ja uudet ratkaisut.

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 8.-10.2.2013 Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 8.-10.2.2013 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 18 826 1

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 29.-31.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 507 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,84 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 7

Lisätiedot

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.2013

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.2013 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.213 Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.213 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 548 1

Lisätiedot

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa 28.-30.10.2016 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 11 453 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,91 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 5 993 3 Hankkeet

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2015, Lahden Messukeskus 13.-15.3.2015

Messututkimus. RAKSA 2015, Lahden Messukeskus 13.-15.3.2015 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 19 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2014, Lahden Messukeskus 7.-9.3.2014

Messututkimus. RAKSA 2014, Lahden Messukeskus 7.-9.3.2014 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 21 000 1 Kansi Kävijäperheen koko

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 1. Olen Kysymykseen vastanneet: 24 (ka: 1,8) (1.1) tapahtuman osallistujan vanhempi 37,5% 9 (1.2) seuraohjaaja 45,8% 11 (1.3) järjestäjä

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

Lasten osallisuus

Lasten osallisuus Lasten osallisuus 28.11.2016 1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston korkeakouluharjoittelijoiden vierailu jyväskyläläisessä yläkoulussa Emmi Ronkainen Saara Isosomppi 28.11.2016 2 Vastaajina kasiluokkalaisia

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ. Sari Huumo Marjut Joentausta Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ. Sari Huumo Marjut Joentausta Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ Kaupan alan yksikkö Tilastoaineiston käsittely Sari Huumo Marjut Joentausta 22.5.2000 Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila PYTINKI-MESSUT 14.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT

POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT Menestyksekästä toimintaa Kriisityönpäivät 7.-8.4.2016 Helsinki Hallintotieteiden tohtori, rikoskomisario Juha Järvelin Mistä on kyse FBI vuonna 1985 agenteille, jotka osallisina

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot