Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI Sanna Heinilä Tampereen ammattikorkeakoulu

2 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 2 (37) Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyysraportin valmistuttua Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkimisprojekti on tätä kirjoittaessani siirtymässä viimeiseen toteutusvaiheeseensa eli projektin purkamiseen, jossa projektiryhmä ohjausryhmän kanssa arvioi projektin onnistumista. Takana ovat tiiviit valmistelu-, näyttely- sekä tulosten analysointivaiheet. Arvioinnin voin itse aloittaa toteamalla, että projekti kokonaisuudessaan on ollut mielestäni onnistunut. Se on mielestäni kyennyt tuottamaan projektin asettajalle sitä hyötyä ja lisäarvoa, mitä projektia asetettaessa kaivattiin. Arviointia jatkamme tässä viimeisessä vaiheessa katsoen yhdessä myös mitä käytänteitä projektin toteuttamisessa voisi edelleen kehittää. Selvää kuitenkin jo nyt on, että Tampereen ammattikorkeakoulun osastojen välinen yhteistyö on osoittanut vahvuutensa. Eri ammattiosaamista on ehdottomasti luontevaa ja tehokasta yhdistää talon sisällä. Toivon mitä eniten, että projektiraportti esityksineen kykenee osaltaan olemaan mukana Rakentaja-näyttelyiden voitokkaassa kehittämisessä tulevaisuudessa. Rakentaja-näyttely tulee perinteikkään historiansa ja edelleen kehittämisen kautta olemaan taatusti suosittu ja odotettu tapahtuma Pirkanmaalla jatkossakin. Tähän yhteyteen haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat olleet tässä yhteistyössä mukana. Kiitän projektin asettajaa, erityisesti Tero Ahoa ja Risto Roposta, projektin mahdollistamisesta ja tarvittavien resurssien järjestämisestä. Kiitän ohjausryhmästä Kai Hintsasta, joka on taustaohjannut projektia varmistaen sen onnistumista projektinhallinnallisella tuella. Kiitän tutkimusasiantuntijana toiminutta Mira Grönvallia suuresta ja tärkeästä työstä lomakkeiden ja raportin tarkastamisessa sekä parannusehdotusten tekemisessä. Kiitän lomakkeiden testiryhmää ja projektin opponoinnilla avustaneita opiskelijoita. Kiitän kaikkia rakennusosaston opiskelijoita avusta ja yhteistyöstä Rakentaja-näyttelyssä. Erityisesti kiitän Sanna Heinilää ja Tuukka Rantamäkeä eli omaa projektitiimiämme, joka sitoutui tiiviin aikataulun noudattamiseen, tinkimättömään parannustyöhön ja itsearviointiin projektin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kiitos vielä kaikille ja nähdään tulevissa Rakentaja-näyttelyissä! Projektipäällikkö

3 Sisällysluettelo: Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 3 (37) NÄYTTEILLEASETTAJAT... 4 TUTKIMUKSEN TIEDOT... 4 Tutkimusasetelma... 4 Tutkimustapa... 4 Tulosten analysointi ja raportointi... 4 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 5 Näyttelyalueet... 5 Näyttelykerrat... 5 Näytteilleasettajien kohdeyleisö... 6 TUTKIMUSTULOKSET... 7 Ennakkomainonnan määrä... 7 Näyttelyosaston hinnoittelu... 7 Näyttelyn järjestelyt... 8 Tiedonkulkuongelmat... 8 Näyttelyn kävijämäärä... 9 Hyöty näyttelystä liiketoiminnalle... 9 Osallistuminen näyttelyyn tulevaisuudessa Yleisarvosana Vaihteliko tyytyväisyys alueittain? Minkä kohderyhmän näytteilleasettajien liiketoimintaa näyttely palveli parhaiten? Tyytyväisyys järjestelyihin alueittain Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Avoin palaute YHTEENVETO YLEISÖ TUTKIMUKSEN TIEDOT Tutkimusasetelma Tutkimustapa Analysointi ja raportointi VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Sukupuolijakauma Ikäjakauma Kotipaikkakunta TUTKIMUSTULOKSET Vierailuperuste Tieto Rakentaja-näyttelystä Opastus näyttelypaikalle Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn osa-alueet Lisätietotarve Yleisarvosana Osallistuminen ensi vuoden näyttelyyn Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Avoin palaute YHTEENVETO LIITTEET LIITE 1: NÄYTTEILLEASETTAJALOMAKE LIITE 2: KÄVIJÄLOMAKE... 36

4 Näytteilleasettajat Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 4 (37) Tutkimuksen tiedot Tutkimusasetelma Tutkimustapa Tutkimuksen toimeksiantajana ja rahoittajana toimi Rakentaja-näyttelyn vuosittain järjestävä Puusuutarit ry. Näytteilleasettajatyytyväisyystutkimuksen tavoitteena oli selvittää näytteilleasettajien mielipiteitä näyttelyjärjestelyistä, tiedonkulusta ja näyttelyn onnistumisesta. Lisäksi kartoitettiin sitä, aikovatko näytteilleasettajat osallistua ensi vuonna näyttelyyn. Heillä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta. Rakentajanäyttelyn kehitystä viime vuoteen on kuvattu tarkastelemalla näyttelyn yleisarvosanan muutosta sekä näytteilleasettajien suoria kommentteja kehityksestä. Tutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena informoituna kyselynä siten, että kaikille näyttelyssä paikalla olleille näytteilleasettajille jaettiin kaksisivuinen palautelomake lauantai-iltapäivällä ja se kerättiin takaisin sunnuntain aikana. Palautusprosentti oli yli 90, joten tutkimus edustaa näytteilleasettajien mielipiteitä hyvin. Kyselylomakkeet tehtiin ja tarkastettiin yhdessä asiantuntijan ja toimeksiantajan kanssa. Lomake on tutkimuksen liitteenä (Liite 1). Vastauksia saatiin 95 kappaletta, jotka kaikki hyväksyttiin tarkasteluun. Otosyksikkönä oli yritys tai organisaatio, joten vastaaja antoi vastauksen edustaen yhteisöään. Tulosten analysointi ja raportointi Aineisto käsiteltiin SPSS for Windows -tilasto-ohjelmalla maaliskuussa. Avovastaukset käsiteltiin käsin. Saavutetut tulokset on esitetty tässä raportissa graafisesti ja verbaalisesti, eli käyttäen erilaisia kuvaajia ja taulukoita sanallisin selityksin tuettuna. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset on koottu yhteenvedoksi loppuun.

5 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 5 (37) Vastaajien taustatiedot Näyttelyalueet Messualue oli jaettuna kuuteen eri alueeseen ja ulkoalueeseen. Ulkoalueet on tässä tutkimuksessa jätetty kokonaan huomiotta, koska ulkona sijainneet osastot olivat lähes poikkeuksetta miehittämättömiä. Kyselyyn vastanneiden näytteilleasettajien määrät näkyvät alueittain taulukosta 1. Taulukko1 Näytteilleasettajien jakauma alueittain Alueet Näytteilleasettajat Alue 1 16 Alue 2 21 Alue 3 23 Alue 4 17 Alue 5 10 Alue 6 5 Vastanneet yht. 92 Ei vastattu 3 Yhteensä 95 Näyttelykerrat Kuviossa 1 on esitetty, monettako kertaa näytteilleasettajat osallistuivat tänä vuonna Rakentaja-näyttelyyn. Huomionarvoista on, että yhteensä 43 % näytteilleasettajista osallistuu jo vähintään kuudetta kertaa näyttelyyn. Vain reilu viidennes osallistui tänä vuonna ensi kertaa näyttelyyn. Yksi näytteilleasettaja jätti vastaamatta. 40% 30% Prosentit 20% 34% 10% 22% 24% 19% 0% Näyttelykerta > Kuvio1 Näytteilleasettajien vuoden 2006 näyttelykerta Rakentaja-näyttelyssä

6 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 6 (37) Näytteilleasettajien kohdeyleisö Näytteilleasettajat kokivat enimmäkseen palvelevansa useampaa kuin yhtä kohdeyleisöä. Vastaajista jopa 79 % kertoi osastonsa palvelevan omakotirakentajaa, ja yli puolet näytteilleasettajista kertoi palvelevansa asunnonkorjaajaa. Vastaajista 19 % kertoi myös palvelevansa muita kuin vaihtoehdoissa mainittuja yleisöjä. Muiksi kohdeyleisöiksi mainittiin mm. vanhojen talojen ja rakennusten korjausta ja huoltoa suunnittelevat, mökin rakentajat, tontinostajat, asunnonvaihtajat, lehdentilaajat, asunnon ostajat, petsaajat, puusepät, valmistalonostajat, lvi-suunnittelijat ja kaikki kuntalaiset. Kuviosta 2 ilmenevät kaikkien kohdeyleisöjen jakaumat. 79% 75% 52% 50% 38% Prosentit 25% 20% 19% 0% Omakoti Ammattirakentaja Asunnonkorjaaja Sisustaja Kohderyhmä Muuta Kuvio2 Näytteilleasettajien kohdeyleisöt

7 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 7 (37) Tutkimustulokset Ennakkomainonnan määrä Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä ennakkomainonnan määrään mittaavaan kysymykseen vastasi 79 näytteilleasettajaa muutoin kuin "en osaa sanoa". Näistä vain 3 % yllättyi positiivisesti ennakkomainonnan määrästä. Ennakkomainontaan pettyneitä oli 23 %. Mainonta oli enimmäkseen odotetun mukaista (Kuvio 3). 80,0% 60,0% Prosentit 40,0% 75% 20,0% 0,0% 3% Odotettua enemmän Odotetusti 23% Odotettua vähemmän Ennakkomainonta Kuvio3 Ennakkomainonnan määrä suhteessa näytteilleasettajien odotuksiin Näyttelyosaston hinnoittelu Näytteilleasettajista, jotka vastasivat näyttelyosaston hintaan muutoin kuin "en osaa sanoa", 64 % piti osaston hintaa sopivana ja 36 % piti hintaa liian korkeana. Kukaan näytteilleasettaja ei ollut sitä mieltä, että hinta olisi voinut olla korkeampikin. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon kysymyksen subjektiivisuus: kukaan näytteilleasettajista ei tietenkään halua hintojen nousevan, vaikka olisi valmis enemmän maksamaankin.

8 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 8 (37) Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn järjestelyjen toimivuutta näytteilleasettajat arvioivat asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Keskiarvoin mitattuna parhaimmat arvot saivat henkilökunnan toiminta, ruokailu ja jätehuolto. Huonoimmat keskiarvot saivat opastus, ilmastointi ja äänentoisto. Vaikka heikoimpienkin keskiarvot ovat 3,5 tietämillä, täytyy muistaa, että numeroa 3 vastaa sanallinen arvio keskinkertaisesti. Keskiarvo 3,5 on siis vain hiukan keskinkertaista parempi (Kuvio 4). Henkilökunta Ruokailu Jätehuolto Tieopastus Parkkipaikat Osastosijoittelu Opastus Ilmastointi Äänentoisto 4,21 3,93 3,81 3,77 3,69 3,60 3,57 3,51 3,42 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio4 Näytteilleasettajien mielipiteiden keskiarvot näyttelyn järjestelyistä Tiedonkulkuongelmat Tutkimuslomakkeessa kysyttiin, oliko tiedonkulussa vastaajien ja järjestäjien välillä ongelmia. Kysymyksessä oli eritelty ennen näyttelyä ja näyttelyn aikana ilmenneet ongelmat. Ennen näyttelyä ongelmia oli ilmennyt kahdeksan ja näyttelyn aikana vain kahden yrityksen kohdalla. Syntyneistä tiedonkulkuongelmista mainittiin erikseen seuraavat: Osaston otsalaudan puuttuminen ja siihen liittyneet epäselvyydet, ennakkovarauksen unohtuminen tai hukkuminen ja osaston pohjien keskeneräisyys, kun osastoa tultiin torstaina valmistelemaan.

9 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 9 (37) Näyttelyn kävijämäärä Näyttelyn kävijämäärää tutkittiin suhteessa vastaajien omiin odotuksiin. Tulosten mukaan vain 8 % vastanneista oli positiivisesti yllättynyt näyttelyn kävijämäärästä. Yksikään ei vastannut kohtaan "ylitti reilusti odotukset". 15 %:n mielestä kävijämäärä oli joko alittanut odotukset tai alittanut odotukset reilusti. Suurin osa (77 %) sitä mieltä, että kävijämäärä oli odotusten mukainen (Kuvio 5). 80% 60% Prosentit 40% 77% 20% 0% 8% Ylitti odotukset Odotusten mukainen 13% Alitti odotukset 2% Alitti reilusti odotukset Kävijämäärä Kuvio5 Kävijämäärä näytteilleasettajien odotuksiin nähden Hyöty näyttelystä liiketoiminnalle Kuviosta 6 huomataan, että vastanneista 58 % koki näyttelyn palvelevan yrityksen liiketoimintaa hyvin tai erittäin hyvin. Vain neljä vastaajaa 90 vastanneen joukosta koki näyttelyn palvelevan liiketoimintaa huonosti. Kukaan ei vastannut kohtaan "erittäin huonosti". Viisi vastaajaa ei ilmaissut mielipidettään.

10 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 10 (37) 50% 40% Prosentit 30% 20% 43% 38% 10% 14% 0% 4% Erittäin hyvin Hyvin Keskinkertaisesti Huonosti Liiketoiminnan palveleminen Kuvio6 Näytteilleasettajien kokema hyöty näyttelystä liiketoiminnalle Osallistuminen näyttelyyn tulevaisuudessa Vastanneista 70 % arvioi osallistuvansa tuleviin Rakentaja-näyttelyihin. Loput 30 % vastasi kysymykseen "ehkä". Yksikään vastanneista ei tässä vaiheessa sulkenut pois mahdollisuutta osallistua tuleviin näyttelyihin. Kolme ei vastannut kysymykseen lainkaan (Kuvio 7). Osallistuminen tulevaisuudessa Ehkä Aiomme 30% 70% Kuvio7 Näytteilleasettajien osallistuminen ensi vuoden näyttelyyn

11 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 11 (37) Yleisarvosana Yleisarvosanaa koskevassa kysymyksessä vastaajat arvioivat näyttelyä kokonaisuutena asteikolla 4-10 (Kuvio 8). Arvosanojen keskihajonta oli melko pieni (0,683). Vastauksista 97 % sijoittui arvosanoihin 7-9. Kaikkien näyttelyn yleisarvosanojen keskiarvo oli 8,06. Vertailuna esitettäköön, että vuoden 2005 Rakentaja-näyttelyn yleisarvosanojen keskiarvo oli 7, % 9 21% Yleisarvosana % 61% 6 1% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Prosentit Kuvio8 Näyttelyn yleisarvosanojen jakauma Vaihteliko tyytyväisyys alueittain? Taulukko2 Näytteilleasettajien yleisarvosanat näyttelystä alueittain Alueet Vastausten määrä Alueen keskiarvo Alue ,87 Alue ,94 Alue ,32 Alue ,36 Alue ,80 Alue 6 5 7,80 Taulukosta 2 huomaamme, että tyytyväisyys vaihteli jonkin verran alueittain. Suurinta tyytyväisyys oli alueilla 3 ja 4. Tuloksia ei kuitenkaan voida pitää tilastollisesti kovinkaan merkitsevinä; vastausten jakautuessa alueittain jäävät vastausmäärät niin pieniksi, että yksittäisen vastuksen painoarvo nousee melko suureksi.

12 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 12 (37) Minkä kohderyhmän näytteilleasettajien liiketoimintaa näyttely palveli parhaiten? Kohderyhmänään omakotirakentajia palvelevista näytteilleasettajista 63 % koki Rakentaja-näyttelyn palvelevan hyvin tai erittäin hyvin liiketoimintaansa. Vastaavat luvut olivat ammattirakentajia palvelevilla 60 % ja asunnonkorjaajia palvelevilla 53 %. Sisustajia palvelevat kokivat hyötyvänsä verraten huonoiten näyttelystä, sillä heistä vain 42 % koki näyttelyn palvelevan liiketoimintaansa hyvin tai erittäin hyvin. Vertailuarvona ilmoitettakoon, että kaikista vastaajista 57 % arvioi näyttelyn palvelevan liiketoimintaansa hyvin tai erittäin hyvin. Tilastollisesti ei voida tehdä täysin merkitseviä päätelmiä eri kohderyhmiä palvelevien näytteilleasettajien tarkoista arvoista kyseisellä vastaajien määrällä, mutta tulokset ovat selkeästi suuntaa-antavia. Tyytyväisyys järjestelyihin alueittain Näytteilleasettajien tyytyväisyys näyttelyn järjestelyihin ei vaihdellut alueittain paljoa asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Kuitenkin ilmastointi jakoi mielipiteitä alueittain melko selvästi. Taulukosta 3 huomataan, että ilmastointiin oltiin tyytymättömiä erityisesti alueilla 1 ja 5. Alle 3:n jäävät arvot vastaavat sanallisessa arviossa keskinkertaista huonompaa. Taulukko3 Näytteilleasettajien tyytyväisyys ilmastointiin alueittain Alueet Vastausten määrä Ilmastoinnin keskiarvo alueella Alue ,88 Alue ,57 Alue ,68 Alue ,00 Alue ,90 Alue 6 5 4,00 Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Kyselyn lopussa oli avoimelle palautteelle varattu tila. Ensimmäisenä oli autettu avoin kysymys, jossa kysyttiin mielipidettä siitä, onko jokin asia muuttunut huonompaan tai parempaan suuntaan viime vuoden näyttelyyn nähden. Mielipiteet vaihtelivat voimakkaasti myös tässä, sillä esim. mainonta, opasteet, kävijöiden määrä ja ilmastointi keräsivät sekä negatiivisia että positiivisia kommentteja. Seuraavassa poimintoja kommenteista: Kutsukortit ala-arvoisia. Asiakaskutsussa ei ole näyttelyn aukioloaikoja. Esittelytilassa ei enää kylmä. Ilmastointi ei toiminut ollenkaan

13 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 13 (37) Kävijöitä tuntuu olevan enemmän -06. Vähemmän kävijöitä. Saatiin rakentaa osastolle joka oltiin varattu (parannusta viime vuoteen) Parempi osastojen sijoittelu. Mainonta parantunut! Vuonna 2005 monet eivät tienneet, että näyttelyä on ollenkaan! Vuoden 2006 järjestäjät ovat toimineet ed. vuoden kurssia paremmin! Ei isoja eroja - olisiko mainonta ollut näyttävämpää nyt. Kattomainonta parantunut - niin tulee ollakin. Markkinointi vähentynyt. Opasteet huonontuneet. Tienviitat - opastus - mainostaminen parantuneet hienosti. Huonontui siinä mielessä, että vieressä käy pora niin ettei kuule välillä mitään. Ehkä tilat ovat paremmin ja ruokalan henkilökunta ystävällisempiä. TAMK:in yleisilme parantunut huomattavasti (sisätilat) Yhteydenotot ja yhteistyö messuvastaavien kanssa parantunut Messukävijöiden "laatu" heikentynyt (ei riittävästi rahakkaita rakentajia) Liikkuminen on helpottunut Kohta nähdään onko shampanjan taso pysynyt korkeana Avoin palaute Tutkimuslomakkeen lopussa oli täysin avoimelle palautteelle varattu tila. Risuja, ruusuja ja muuta palautetta keräsikin melko kirjavan joukon vastauksia. Useampia mainintoja saivat mm. osastojen ja sähkön hinnoittelu, äänentoisto ja mainonnan vähäisyys. Kommentit olivat kautta linjan asiallisia, ja ne antavat monin paikoin arvokasta tietoa tulevien vuosien näyttelyjä ajatellen. Tähän osioon on koottu myös viikonlopun aikana näytteilleasettajien kanssa käydyistä keskusteluista kommentteja, joita ei palautelomakkeissa ollut. Seuraavassa poimintoja kommenteista ja parannusehdotuksista: Osastolla tolpat tosi paha miinus. Ulko-oven vieressä vetää! Parkkipaikat liian pienet. Huono ilmastointi (ovenvieruspaikka). Työkaluesittely jonnekin muualle. Roskista ei oltu tyhjätty perjantaina, vaikka siivous oli tilattu! Siivoussopimus tehty etukäteen, mutta ei noteerattu Messuosaston kuljetuskärryjä voisi olla useampia. Tiedotusta näytteilleasettajille etukäteen lisää. Näytteilleasettajakortit ja pankkikortit etukäteen postilla. Naulanlyöntikilpailuun firmaluokka ja kiertopalkinto. Hankkikaa joku nimekäs messuisäntä esim. Juha Mieto! Kulkisi kansan parissa ja juttelisi messuasiakkaille. Toisi paikalle väkeä. Miksi deadline oli torstaina klo osasto valmiina? Jouduin turhaan viettämään ylimääräisen hotelliyön, kun osaston pystyttämiseen meni minulta vain vartti.

14 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 14 (37) Tulevissa näyttelyissä olisi hienoa jos alat olisi koottu omiksi kokonaisuuksikseen ja ne olisivat sijoitettuina omiksi alueikseen. Alakohtaisesti voisi järjestää aluksi näytteilleasettajien yhteisen tietoiskun/seminaarin alasta ja sen tarjonnasta. Nyt messuyleisöllä menee liikaa aikaa tiettyjen osastojen etsimiseen näyttelystä. Yhteistyössä Rakentaja-näyttely informoisi näytteilleasettajia ennen näyttelyä alakohtaisten alueiden mahdollisuuksista. Hommatkaa nyt ihmeessä olut/siiderilippuja joita voi antaa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Äänentoistoon voisi todellakin kiinnittää huomiota. Tiedottajien äänet kannattaa "testata" ennen työhön ryhtymistä. Äänentoisto liian kovalla Hinnoittelua kannattaa hieman miettiä? Hinta liian korkea kävijämäärän nähden. Hinta samoissa isojen messutapahtumien kanssa!? Sähkön hinta muutamaan spottiin kallis. Hyvä palvelu järjestysmiehiltä ja apu. Sähkön hinta = naurettavan kallis. Aika tavalla samanlainen tarjonta kuin viime vuonna. Uutta ehkä kävijöiden kannalta soisi olevan vuosi vuodelta enemmän? Mainontaa ei laisinkaan. Päivän Aamulehteen isompi ja värillinen ilmoitus vaikkapa etusivulle. Lauantai iltapäivä liian hiljainen. Mainontaa ei näkynyt Hämeessä. Kahvikärry saisi käydä useammin! Kahvikärry ei ole käynyt kertaakaan lauantain aikana. Monet messut käyneenä ehdottomasti paras paikka esitellä restaurointialaa tähän asti. Kiitokset yhteistyöstä ja avusta järjestäjille! Samaan malliin vaan. Henkilöstön toiminta upeeta! Mukavaa porukkaa teidän järjestäjien joukossa!! Nikulaisella hieno kravatti! Ihan hyvä fiilis!

15 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 15 (37) Yhteenveto Messujen näytteilleasettajien vaihtuvuus on pieni. Jopa 43 % näytteilleasettajista osallistuu jo vähintään kuudetta kertaa näyttelyyn. Ensikertalaisia oli vain reilu viidennes. Tämä pitää messutarjonnan vaihtuvuuden pienenä. Sama suuntaus jatkunee, sillä 70 % näytteilleasettajista aikoo osallistua näyttelyyn myös tulevina vuosina. Lähes neljä viidestä näytteilleasettajasta koki omakotirakentajat kohderyhmäkseen. Nämä näytteilleasettajat myös kokivat näyttelyn hyödyn liiketoiminnalleen suurimmaksi. Myös asunnonkorjaajat olivat yli puolella kohderyhmänä. Vähiten koettiin palveltavan sisustajia. Sisustajia palvelevat kokivat myös hyötyvänsä näyttelystä vähiten. Yleisötyytyväisyyskyselystä käy kuitenkin ilmi, että tälle alalle olisi tilausta: yli 40 % kävijöistä (naisista jopa yli 60 %) olisi halunnut lisätietoa nimenomaan sisustusasioista. Ongelmana tuntuu olevan, että jostain syystä sisustajat ja sisustusalan näytteilleasettajat eivät kohtaa. Ennakkomainonnan määrä oli monelle pettymys. Vain 3 % yllättyi positiivisesti mainonnan määrästä. Lähes viidennes sanoi määrän alittaneen odotukset. Asia mainittiin useaan otteeseen avoimissa palautteissa. Toisaalta esitettiin myös päinvastaisia mielipiteitä mainonnan tasosta ja määrästä. Vastaajista 36 % piti näyttelyosaston hintaa liian korkeana. Myös sähkön hintaa moitittiin avoimissa palautteissa. Osaston hinta määrittyy kuitenkin kysynnän mukaan; jos näyttely myydään loppuun hyvissä ajoin joka vuosi, lienevät hinnat kohdallaan. Näyttelyn kävijämäärään oltiin yleisesti hiukan pettyneitä: vain 8 % vastaajista yllättyi positiivisesti kävijämäärästä. Positiivisesti yllättyneistä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat näyttelyn ensikertalaisia. Tästä voidaan päätellä, että ainakaan viime vuosiin nähden ei näytteilleasettajien mielestä kehitystä tällä alueella ole tapahtunut. Myös ennakkoarvioon nähden kävijämäärä oli pienoinen pettymys, sillä kävijän tavoitteesta jäätiin lopullisen kävijämäärän ollessa Avoimesta palautteesta saatiin paljon arvokasta informaatiota, jota ei erikseen kysytty. Monet kehitysideat ovat hyvin käyttökelpoisia, ja ne kannattaakin huomioida tulevia Rakentaja-näyttelyitä suunniteltaessa. Hyviä ehdotuksia olivat erityisesti jonkun nimekkään messuisännän hankkiminen, näytteilleasettajien etukäteisinformoinnin lisääminen ja näyttelyosastojen sijoittelu aloittain omiksi kokonaisuuksikseen. Myös maininnat sähkön ylihinnoittelusta, siivoussopimuksen laiminlyönneistä ja asiakaskutsujen puutteellisuudesta kannattaa ottaa vakavasti. Varsinkin asiakaskutsut ovat pieni, mutta tärkeä osa Rakentaja-näyttelyn (ja samalla ehkä myös TAMK:n) ulkoista imagoa. Paljon annettiin myös positiivista palautetta, joista useimmat liittyivät henkilöstön toimintaan.

16 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 16 (37) Yleisö Tutkimuksen tiedot Tutkimusasetelma Tutkimustapa Tutkimuksen toimeksiantajana ja rahoittajana toimi Rakentaja-näyttelyn vuosittain järjestävä Puusuutarit ry. Yleisötyytyväisyystutkimuksen tavoitteena oli selvittää Rakentaja näyttelyn messuvieraiden kävijärakennetta sekä mielipiteitä näyttelyn järjestelyistä ja palveluista. Lisäksi tutkimuksella kerättiin tietoa siitä, mistä aiheista kävijät haluaisivat enemmän informaatiota. Heillä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta järjestäjille. Muutosta viime vuoden näyttelyyn on tarkasteltu yleisarvosanan muutoksen ja avoimen muutospalautteen kautta. Tutkimus toteutettiin osatutkimuksena satunnaisotantamenetelmällä. Kyselylomakkeet tehtiin yhdessä asiantuntijan ja tutkimuksen asettajan kanssa. Lomake on tutkimuksen liitteenä (Liite 2). Kävijöitä pyydettiin vastaamaan kaksisivuiseen palautelomakkeeseen. Lisäksi messualueella oli neljä palautepistettä, joissa kävijät saivat täyttää lomakkeita itsenäisesti. Palautteen antajien kesken arvottiin sunnuntaina akkuruuvinväännin. Näyttelyssä vieraili kolmen päivän aikana yhteensä kävijää, joka on siis perusjoukon koko. Tutkimukseen osallistui yhteensä 495 vastaajaa siten, että perjantaina vastasi 114, lauantaina 233 ja sunnuntaina 148 kävijää. Otosyksikkönä oli luonnollisesti yksi henkilö. Lopulliseen otokseen otettiin mukaan 448 vastausta, eli poistuma oli 47 vastausta. Poistumaa aiheuttivat enimmäkseen vaillinaisesti tai huumorimielessä täytetyt lomakkeet. Otoksen oletetaan vastaavan melko hyvin perusjoukon rakennetta, joten se on tilastollisesti edustava. Myös vastaajien määrä on riittävä, jotta voidaan tehdä luotettavia yleistyksiä koko perusjoukosta. Analysointi ja raportointi Aineisto käsiteltiin SPSS for Windows -tilasto-ohjelmalla maaliskuussa. Avovastaukset käsiteltiin käsin. Saavutetut tulokset on esitetty tässä raportissa graafisesti ja verbaalisesti, eli käyttäen erilaisia kuvaajia ja taulukoita sanallisin selityksin tuettuna.

17 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 17 (37) Vastaajien taustatiedot Sukupuolijakauma Rakentaja näyttelyn messuvieraiden sukupuolijakauma oli verraten tasainen. Miehiä oli hieman enemmän (56 %) kuin naisia (44 %) (Kuvio 8). Sukupuoli Mies Nainen 44% 56% Kuvio8 Näyttelyvieraiden sukupuolijakauma

18 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 18 (37) Ikäjakauma Kuviosta 9 huomataan, että vieraiden ikäjakauma oli melko tasainen. Näyttelyn vierailijoista kuitenkin neljäsosa oli vuotiaita. Toiseksi suurin ryhmä oli vuotiaat. Alle 20-vuotiaita kävijöitä oli vain 3 %. Luokkakeskusten kautta laskettuna keskiverto mieskävijä oli noin 38-vuotias ja keskiverto naiskävijä noin 33-vuotias. 30% 25% 20% Prosentit 15% 10% 25% 21% 17% 22% 5% 11% 0% 3% alle tai yli Ikä Kuvio9 Näyttelyvieraiden ikäjakauma

19 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 19 (37) Kotipaikkakunta Kuvio 10 osoittaa, että Rakentaja-näyttely on hyvin paikallinen tapahtuma. Tämän vuoden kävijöistä lähes puolet (47 %) oli tamperelaisia. Lisäksi 27 % tuli Tampereen naapurikunnista (Kangasala, Kuru, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Pirkkala tai Ylöjärvi) ja 14 % jostakin muusta Pirkanmaan kunnasta. Pirkanmaan rajojen ulkopuolelta tulleita kävijöitä oli ainoastaan reilu kymmenesosa. 50% 40% Prosentit 30% 20% 47% 10% 27% 14% 12% 0% Tampere rajanaapuri muu kunta Pirkanmaalla muu Suomi Asuinpaikka Kuvio10 Näyttelyvieraiden kotipaikkakunta

20 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 20 (37) Tutkimustulokset Vierailuperuste Lähestulkoon puolet (48 %) Rakentaja 2006-näyttelyssä vierailleista ilmoitti tulleensa paikalle siksi, että he suunnittelevat rakentamista tai remontointia. Kutsun tai vapaalipun houkuttelemana näyttelyyn tuli 17 % tapahtuman kokonaiskävijämäärästä. Kymmenen prosenttia näyttelyvieraista kertoi Rakentaja-näyttelyn olevan heille perinne tai tapa, ja 9 % ilmoitti saapumisensa johtuvan ammatillisesta kiinnostuksesta. Jakauma näkyy kuviossa % 40% Prosentit 30% 20% 48% 10% 0% Rakentaminen tai remontointi 17% 10% 9% Kutsu tai vapaalippu Perinne tai tapa Ammatillinen kiinnostus 2% Ei muuta tekemistä 13% Useampi syy Vierailuperuste Kuvio11 Kävijöiden näyttelyyn tulemisen peruste

21 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 21 (37) Tieto Rakentaja-näyttelystä Kysymyksessä, joka koski Rakentaja-näyttelyn mainontaa, vastaaja pystyi halutessaan valitsemaan useita vaihtoehtoja. Puolet (49 %) vierailijoista oli nähnyt Rakentajanäyttelyn mainontaa sanomalehdissä. Kuviosta 12 huomataan lisäksi, että lähes kolmasosa (29 %) kertoi kuulleensa näyttelystä tuttavaltaan, ja 13 % ilmoitti nähneensä tienvarsimainoksia. Vain 7 % oli nähnyt näyttelyn mainontaa internetissä. Rakentajalehdestä -vaihtoehdon olisi luultavasti valinnut useampikin tutkimukseen osallistuja, mutta epäilemme, että moni ei ajatellut Aamulehden välissä ilmestyneen liitteen olevan itse asiassa Rakentajalehti. Usea sanomalehdistä -vaihtoehdon valinnut on siis luultavasti lukenut myös Rakentajalehteä. Sanomalehti 49% Kuulin 29% Tienvarsitaulut 13% Rakentajalehti 11% Internet 7% Muualta 20% 10% 20% 30% 40% 50% Prosenttia vastaajista Kuvio12 Näyttelyvieraiden näkemä näyttelymainonta

22 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 22 (37) Opastus näyttelypaikalle Suurin osa näyttelyssä kävijöistä oli sitä mieltä, että opasteet Rakentaja 2006-näyttelyyn Tampereen ammattikorkeakoululle toimivat joko erittäin hyvin tai hyvin (88 %). Vain yhteensä 2 % messuvieraista oli opasteisiin tyytymättömiä (Kuvio 13). 50% 40% Prosentit 30% 20% 45,5% 42,9% 10% 9,5% 1,9% 0,2% 0% Erittäin hyvin Hyvin Keskinkertais esti Huonosti Erittäin huonosti Tieopastus Kuvio13 Tieopastus näyttelypaikalle

23 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 23 (37) Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn järjestelyjen toimivuutta kävijät arvioivat asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Järjestelyihin oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä. Parhaiten vierailijoiden mielestä toimivat lipunmyynti ja pysäköinti (kokonaiskeskiarvot 4,24 ja 4,23). Myös henkilökunnan toimintaan yleensä oltiin todella tyytyväisiä (4,20). Hieman huonommin hoidettuja osa-alueita olivat kävijöiden mielestä opasteet näyttelyalueella (3,94) sekä etenkin osastosijoittelu, joka sai selvästi huonoimman keskiarvon (3,77). Pylväät ovat kuviossa 14. Lipunmyynti Pysäköinti Henkilökunta Vaatesäilytys Ravintolapalvelut YleisöWC Lapsiparkki Opasteet Osastosijoittelu 4,24 4,23 4,20 4,14 4,10 4,09 4,09 3,94 3,77 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio14 Näyttelyn järjestelyiden onnistuminen kävijöiden mielestä Näyttelyn osa-alueet Myös Rakentaja-näyttelyn ohjelmaa ja tuotteita pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Näyttelyssä vierailleet olivat yleisesti sitä mieltä, että messujen tarjoama ohjelma ja tuotteet olivat hyviä. Erityisen tyytyväisiä oltiin Rakentajamappiin (4,08), jonka pystyi ostamaan tai lunastamaan kahdesta messualueella sijainneesta mappipisteestä. Koska huutokauppa järjestettiin vasta näyttelyn viimeisenä päivänä, eivät kaikki tutkimukseen osallistuneet kävijät pystyneet arvioimaan sen toimivuutta. Osa-alueiden saamat keskiarvot ovat kuviossa 15.

24 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 24 (37) Rakentajamappi 4,08 Näyttelylehti 3,98 Seminaarit 3,98 Tuotetalo 3,96 Huutokauppa 3,89 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio15 Näyttelyn osa-alueiden onnistuminen kävijöiden mielestä Lisätietotarve Kuviosta 16 ilmenevät ne aihe-alueet, joista kävijät jäivät kaipaamaan lisää informaatiota. Vastaajat saivat halutessaan valita useita vaihtoehtoja. Neljän kärjessä olivat sisustaminen, keittiömateriaalit, lämmityslaitteet ja uudet ratkaisut. Jopa yli neljäkymmentä prosenttia vastaajista halusi lisää tietoa sisustuksesta. Sisustaminen Keittiömateriaalit Lämmityslaitteet Uudet ratkaisut Rakennusmateriaalit Saniteettikalusteet Kesämökit Ikkunat ja ovet Talopaketit Sähköistys Työkalut Ilmanvaihto Jätehuolto Taloautomaatio Jostain muusta 24,3% 19,8% 19,3% 17,6% 17,0% 14,2% 12,3% 12,0% 11,5% 10,1% 9,8% 8,4% 7,3% 12,8% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Prosenttia vastaajista 40,8% Kuvio16 Lisätiedon tarve

25 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 25 (37) Vaihtoehdon "jostain muusta" oli valinnut 13 % kaikista vastanneista. Tähän avoimeen kohtaan oli kirjattu seuraavia mielenkiinnon kohteita: Soutuveneet. Viihde-elektroniikka. Puutarha. Viherrakentaminen. Pihasuunnittelu. (2 vastausta) Painovoimainen ilmanvaihto. LVI. (2 vastausta) Kaappien ovet. Tulisijat. (2 vastausta) Tiilitakat. Kevyttakat/kamiinat. Aurinkoenergia. Saunat ja kylpyhuoneet. (2 vastausta) Saunanlauteet. Saunatilojen varusteet. Kylpysaavit. Kostean tilan rakenneratkaisut hirsitalossa. Ammattilaiset (suunnittelijat, valvojat, tekijät..) (2 vastausta) Suunnittelupalvelut. (2 vastausta) Kerrostalon pintaremontointi. Ilmanvaihtoputket. Perinnerakentaminen. Muuraukseen liittyvät rakennusmateriaalit. Saneeraus/ remontointi. Kaasuliedet. Jääkaapit. Kaasukalusteet. Puupintojen suojaus mökeissä. Sähköttömän mökin kalusteet. Jätevesien käsittely mökillä. Haja-asutusalueen vesiasiat. Sisustus. Valaistus. Ekokäymälät. Lattialämmitys rossipohjan päällä. Autotallit. (3 vastausta) Entisöinti. Kattorakenteet. Perustusasiat. (2 vastausta) Ilmalämpöpumput. Korjausrakentaminen. Rappaukset, tasoitukset. Kalliolämmitys (Ruotsissa paljon käytetty). Pintamateriaalit (tapetit, laatat yms.) Rakenteet ja rakennemateriaalit. Terassit. Lisätiedon tarvetta tutkittiin myös sukupuolittain. Sukupuolijakaumat selviävät kuviosta 17. Naisten lempiaiheita olivat sisustaminen, keittiömateriaalit ja saniteettikalusteet. Miesten aiheita puolestaan olivat lämmityslaitteet, rakennustarvikkeet ja uudet ratkaisut.

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2.2014

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2.2014 Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2. Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2.

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2.2015

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2.2015 Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2. Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2.

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen messu- ja urheilukeskus 12.-14.2.2010. Suorakanava Oy

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen messu- ja urheilukeskus 12.-14.2.2010. Suorakanava Oy Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen messu- ja urheilukeskus 12.-14.2.2010 Suorakanava Oy Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen messu- ja urheilukeskus 12.-14.2.2010 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 11.-13.2.2011. Suorakanava Oy

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 11.-13.2.2011. Suorakanava Oy Messututkimus Suorakanava Oy Yhteenveto Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 15 382 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,37 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6 499 3 Hankkeet Messututkimukseen vastanneet 590

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 8 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,8 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6 772

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 873 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,06 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 8.-10.2.2013 Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 8.-10.2.2013 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 18 826 1

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 29.-31.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 507 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,84 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 7

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut 2010, Myyrmäki-halli Vantaa 29.-31.1.2010. Suorakanava Oy

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut 2010, Myyrmäki-halli Vantaa 29.-31.1.2010. Suorakanava Oy Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2010, Myyrmäki-halli Vantaa 29.-31.1.2010 Suorakanava Oy Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut 2010, Myyrmäki-halli Vantaa 29.-31.1.2010 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.2013

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.2013 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.213 Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.213 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 548 1

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2016, Lahden Messukeskus

Messututkimus. RAKSA 2016, Lahden Messukeskus Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 11.-13.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 11.-13.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 11.-13.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 17 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 20 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.10.2017 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 12 161 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,13 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 5 717 3 Hankkeet

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy Messututkimus RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Suorakanava Oy Yhteenveto RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 25 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009

Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Suorakanava Oy Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa 28.-30.10.2016 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 11 453 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,91 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 5 993 3 Hankkeet

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2017 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 12 713 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,91 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010

Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010 Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010 Mitä virtuaaliympäristö antaa, palaute Tiina Yli Karhu, projektipäällikkö Esityksen sisältö, aineistot ja analysointi AINEISTOT CAVE

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2015, Lahden Messukeskus 13.-15.3.2015

Messututkimus. RAKSA 2015, Lahden Messukeskus 13.-15.3.2015 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 19 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2014, Lahden Messukeskus 7.-9.3.2014

Messututkimus. RAKSA 2014, Lahden Messukeskus 7.-9.3.2014 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 21 000 1 Kansi Kävijäperheen koko

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013 Kävijäkyselytulokset 2013 Kysely tehty kesällä 2013 Satamosaaren (29), Ruuhonsaaren (25), Hietasaaren (12) ja Ilkonsaaren + Pullikaisen (3) retkisatamissa sekä Päihäniemen (8) virkistysalueella. Lisäksi

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2017 Emma Niskanen Tausta Kysely toteutettiin Kepan ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä Festivaalialueella oli näytteilleasettajia yhteensä

Lisätiedot

Porin valmistuvat rakennusinsinöörit ry toivottaa teidät ja edustamanne yrityksen lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2015 messuille.

Porin valmistuvat rakennusinsinöörit ry toivottaa teidät ja edustamanne yrityksen lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2015 messuille. Porin Rakennus- ja LVI-messut järjestetään tänä vuonna (21.-22.03.2015) 42. kerran paikkanaan tuttu Porin Karhuhalli. Messut ovat kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista opiskelijaprojekteista ja kävijämääräkin

Lisätiedot

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 1. Olen Kysymykseen vastanneet: 24 (ka: 1,8) (1.1) tapahtuman osallistujan vanhempi 37,5% 9 (1.2) seuraohjaaja 45,8% 11 (1.3) järjestäjä

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23..2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi?

Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi? Ctrl + Z Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi? Tietotalkoopäivät Tietotalkoot pidettiin 13. 14.9.2010 Keravan Viertolassa. Päivän tarkoituksena oli opettaa ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 20.9.- 20.10.2013 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 119

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot