Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI Sanna Heinilä Tampereen ammattikorkeakoulu

2 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 2 (37) Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyysraportin valmistuttua Rakentaja näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkimisprojekti on tätä kirjoittaessani siirtymässä viimeiseen toteutusvaiheeseensa eli projektin purkamiseen, jossa projektiryhmä ohjausryhmän kanssa arvioi projektin onnistumista. Takana ovat tiiviit valmistelu-, näyttely- sekä tulosten analysointivaiheet. Arvioinnin voin itse aloittaa toteamalla, että projekti kokonaisuudessaan on ollut mielestäni onnistunut. Se on mielestäni kyennyt tuottamaan projektin asettajalle sitä hyötyä ja lisäarvoa, mitä projektia asetettaessa kaivattiin. Arviointia jatkamme tässä viimeisessä vaiheessa katsoen yhdessä myös mitä käytänteitä projektin toteuttamisessa voisi edelleen kehittää. Selvää kuitenkin jo nyt on, että Tampereen ammattikorkeakoulun osastojen välinen yhteistyö on osoittanut vahvuutensa. Eri ammattiosaamista on ehdottomasti luontevaa ja tehokasta yhdistää talon sisällä. Toivon mitä eniten, että projektiraportti esityksineen kykenee osaltaan olemaan mukana Rakentaja-näyttelyiden voitokkaassa kehittämisessä tulevaisuudessa. Rakentaja-näyttely tulee perinteikkään historiansa ja edelleen kehittämisen kautta olemaan taatusti suosittu ja odotettu tapahtuma Pirkanmaalla jatkossakin. Tähän yhteyteen haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat olleet tässä yhteistyössä mukana. Kiitän projektin asettajaa, erityisesti Tero Ahoa ja Risto Roposta, projektin mahdollistamisesta ja tarvittavien resurssien järjestämisestä. Kiitän ohjausryhmästä Kai Hintsasta, joka on taustaohjannut projektia varmistaen sen onnistumista projektinhallinnallisella tuella. Kiitän tutkimusasiantuntijana toiminutta Mira Grönvallia suuresta ja tärkeästä työstä lomakkeiden ja raportin tarkastamisessa sekä parannusehdotusten tekemisessä. Kiitän lomakkeiden testiryhmää ja projektin opponoinnilla avustaneita opiskelijoita. Kiitän kaikkia rakennusosaston opiskelijoita avusta ja yhteistyöstä Rakentaja-näyttelyssä. Erityisesti kiitän Sanna Heinilää ja Tuukka Rantamäkeä eli omaa projektitiimiämme, joka sitoutui tiiviin aikataulun noudattamiseen, tinkimättömään parannustyöhön ja itsearviointiin projektin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kiitos vielä kaikille ja nähdään tulevissa Rakentaja-näyttelyissä! Projektipäällikkö

3 Sisällysluettelo: Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 3 (37) NÄYTTEILLEASETTAJAT... 4 TUTKIMUKSEN TIEDOT... 4 Tutkimusasetelma... 4 Tutkimustapa... 4 Tulosten analysointi ja raportointi... 4 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 5 Näyttelyalueet... 5 Näyttelykerrat... 5 Näytteilleasettajien kohdeyleisö... 6 TUTKIMUSTULOKSET... 7 Ennakkomainonnan määrä... 7 Näyttelyosaston hinnoittelu... 7 Näyttelyn järjestelyt... 8 Tiedonkulkuongelmat... 8 Näyttelyn kävijämäärä... 9 Hyöty näyttelystä liiketoiminnalle... 9 Osallistuminen näyttelyyn tulevaisuudessa Yleisarvosana Vaihteliko tyytyväisyys alueittain? Minkä kohderyhmän näytteilleasettajien liiketoimintaa näyttely palveli parhaiten? Tyytyväisyys järjestelyihin alueittain Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Avoin palaute YHTEENVETO YLEISÖ TUTKIMUKSEN TIEDOT Tutkimusasetelma Tutkimustapa Analysointi ja raportointi VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Sukupuolijakauma Ikäjakauma Kotipaikkakunta TUTKIMUSTULOKSET Vierailuperuste Tieto Rakentaja-näyttelystä Opastus näyttelypaikalle Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn osa-alueet Lisätietotarve Yleisarvosana Osallistuminen ensi vuoden näyttelyyn Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Avoin palaute YHTEENVETO LIITTEET LIITE 1: NÄYTTEILLEASETTAJALOMAKE LIITE 2: KÄVIJÄLOMAKE... 36

4 Näytteilleasettajat Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 4 (37) Tutkimuksen tiedot Tutkimusasetelma Tutkimustapa Tutkimuksen toimeksiantajana ja rahoittajana toimi Rakentaja-näyttelyn vuosittain järjestävä Puusuutarit ry. Näytteilleasettajatyytyväisyystutkimuksen tavoitteena oli selvittää näytteilleasettajien mielipiteitä näyttelyjärjestelyistä, tiedonkulusta ja näyttelyn onnistumisesta. Lisäksi kartoitettiin sitä, aikovatko näytteilleasettajat osallistua ensi vuonna näyttelyyn. Heillä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta. Rakentajanäyttelyn kehitystä viime vuoteen on kuvattu tarkastelemalla näyttelyn yleisarvosanan muutosta sekä näytteilleasettajien suoria kommentteja kehityksestä. Tutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena informoituna kyselynä siten, että kaikille näyttelyssä paikalla olleille näytteilleasettajille jaettiin kaksisivuinen palautelomake lauantai-iltapäivällä ja se kerättiin takaisin sunnuntain aikana. Palautusprosentti oli yli 90, joten tutkimus edustaa näytteilleasettajien mielipiteitä hyvin. Kyselylomakkeet tehtiin ja tarkastettiin yhdessä asiantuntijan ja toimeksiantajan kanssa. Lomake on tutkimuksen liitteenä (Liite 1). Vastauksia saatiin 95 kappaletta, jotka kaikki hyväksyttiin tarkasteluun. Otosyksikkönä oli yritys tai organisaatio, joten vastaaja antoi vastauksen edustaen yhteisöään. Tulosten analysointi ja raportointi Aineisto käsiteltiin SPSS for Windows -tilasto-ohjelmalla maaliskuussa. Avovastaukset käsiteltiin käsin. Saavutetut tulokset on esitetty tässä raportissa graafisesti ja verbaalisesti, eli käyttäen erilaisia kuvaajia ja taulukoita sanallisin selityksin tuettuna. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset on koottu yhteenvedoksi loppuun.

5 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 5 (37) Vastaajien taustatiedot Näyttelyalueet Messualue oli jaettuna kuuteen eri alueeseen ja ulkoalueeseen. Ulkoalueet on tässä tutkimuksessa jätetty kokonaan huomiotta, koska ulkona sijainneet osastot olivat lähes poikkeuksetta miehittämättömiä. Kyselyyn vastanneiden näytteilleasettajien määrät näkyvät alueittain taulukosta 1. Taulukko1 Näytteilleasettajien jakauma alueittain Alueet Näytteilleasettajat Alue 1 16 Alue 2 21 Alue 3 23 Alue 4 17 Alue 5 10 Alue 6 5 Vastanneet yht. 92 Ei vastattu 3 Yhteensä 95 Näyttelykerrat Kuviossa 1 on esitetty, monettako kertaa näytteilleasettajat osallistuivat tänä vuonna Rakentaja-näyttelyyn. Huomionarvoista on, että yhteensä 43 % näytteilleasettajista osallistuu jo vähintään kuudetta kertaa näyttelyyn. Vain reilu viidennes osallistui tänä vuonna ensi kertaa näyttelyyn. Yksi näytteilleasettaja jätti vastaamatta. 40% 30% Prosentit 20% 34% 10% 22% 24% 19% 0% Näyttelykerta > Kuvio1 Näytteilleasettajien vuoden 2006 näyttelykerta Rakentaja-näyttelyssä

6 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 6 (37) Näytteilleasettajien kohdeyleisö Näytteilleasettajat kokivat enimmäkseen palvelevansa useampaa kuin yhtä kohdeyleisöä. Vastaajista jopa 79 % kertoi osastonsa palvelevan omakotirakentajaa, ja yli puolet näytteilleasettajista kertoi palvelevansa asunnonkorjaajaa. Vastaajista 19 % kertoi myös palvelevansa muita kuin vaihtoehdoissa mainittuja yleisöjä. Muiksi kohdeyleisöiksi mainittiin mm. vanhojen talojen ja rakennusten korjausta ja huoltoa suunnittelevat, mökin rakentajat, tontinostajat, asunnonvaihtajat, lehdentilaajat, asunnon ostajat, petsaajat, puusepät, valmistalonostajat, lvi-suunnittelijat ja kaikki kuntalaiset. Kuviosta 2 ilmenevät kaikkien kohdeyleisöjen jakaumat. 79% 75% 52% 50% 38% Prosentit 25% 20% 19% 0% Omakoti Ammattirakentaja Asunnonkorjaaja Sisustaja Kohderyhmä Muuta Kuvio2 Näytteilleasettajien kohdeyleisöt

7 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 7 (37) Tutkimustulokset Ennakkomainonnan määrä Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä ennakkomainonnan määrään mittaavaan kysymykseen vastasi 79 näytteilleasettajaa muutoin kuin "en osaa sanoa". Näistä vain 3 % yllättyi positiivisesti ennakkomainonnan määrästä. Ennakkomainontaan pettyneitä oli 23 %. Mainonta oli enimmäkseen odotetun mukaista (Kuvio 3). 80,0% 60,0% Prosentit 40,0% 75% 20,0% 0,0% 3% Odotettua enemmän Odotetusti 23% Odotettua vähemmän Ennakkomainonta Kuvio3 Ennakkomainonnan määrä suhteessa näytteilleasettajien odotuksiin Näyttelyosaston hinnoittelu Näytteilleasettajista, jotka vastasivat näyttelyosaston hintaan muutoin kuin "en osaa sanoa", 64 % piti osaston hintaa sopivana ja 36 % piti hintaa liian korkeana. Kukaan näytteilleasettaja ei ollut sitä mieltä, että hinta olisi voinut olla korkeampikin. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon kysymyksen subjektiivisuus: kukaan näytteilleasettajista ei tietenkään halua hintojen nousevan, vaikka olisi valmis enemmän maksamaankin.

8 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 8 (37) Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn järjestelyjen toimivuutta näytteilleasettajat arvioivat asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Keskiarvoin mitattuna parhaimmat arvot saivat henkilökunnan toiminta, ruokailu ja jätehuolto. Huonoimmat keskiarvot saivat opastus, ilmastointi ja äänentoisto. Vaikka heikoimpienkin keskiarvot ovat 3,5 tietämillä, täytyy muistaa, että numeroa 3 vastaa sanallinen arvio keskinkertaisesti. Keskiarvo 3,5 on siis vain hiukan keskinkertaista parempi (Kuvio 4). Henkilökunta Ruokailu Jätehuolto Tieopastus Parkkipaikat Osastosijoittelu Opastus Ilmastointi Äänentoisto 4,21 3,93 3,81 3,77 3,69 3,60 3,57 3,51 3,42 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio4 Näytteilleasettajien mielipiteiden keskiarvot näyttelyn järjestelyistä Tiedonkulkuongelmat Tutkimuslomakkeessa kysyttiin, oliko tiedonkulussa vastaajien ja järjestäjien välillä ongelmia. Kysymyksessä oli eritelty ennen näyttelyä ja näyttelyn aikana ilmenneet ongelmat. Ennen näyttelyä ongelmia oli ilmennyt kahdeksan ja näyttelyn aikana vain kahden yrityksen kohdalla. Syntyneistä tiedonkulkuongelmista mainittiin erikseen seuraavat: Osaston otsalaudan puuttuminen ja siihen liittyneet epäselvyydet, ennakkovarauksen unohtuminen tai hukkuminen ja osaston pohjien keskeneräisyys, kun osastoa tultiin torstaina valmistelemaan.

9 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 9 (37) Näyttelyn kävijämäärä Näyttelyn kävijämäärää tutkittiin suhteessa vastaajien omiin odotuksiin. Tulosten mukaan vain 8 % vastanneista oli positiivisesti yllättynyt näyttelyn kävijämäärästä. Yksikään ei vastannut kohtaan "ylitti reilusti odotukset". 15 %:n mielestä kävijämäärä oli joko alittanut odotukset tai alittanut odotukset reilusti. Suurin osa (77 %) sitä mieltä, että kävijämäärä oli odotusten mukainen (Kuvio 5). 80% 60% Prosentit 40% 77% 20% 0% 8% Ylitti odotukset Odotusten mukainen 13% Alitti odotukset 2% Alitti reilusti odotukset Kävijämäärä Kuvio5 Kävijämäärä näytteilleasettajien odotuksiin nähden Hyöty näyttelystä liiketoiminnalle Kuviosta 6 huomataan, että vastanneista 58 % koki näyttelyn palvelevan yrityksen liiketoimintaa hyvin tai erittäin hyvin. Vain neljä vastaajaa 90 vastanneen joukosta koki näyttelyn palvelevan liiketoimintaa huonosti. Kukaan ei vastannut kohtaan "erittäin huonosti". Viisi vastaajaa ei ilmaissut mielipidettään.

10 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 10 (37) 50% 40% Prosentit 30% 20% 43% 38% 10% 14% 0% 4% Erittäin hyvin Hyvin Keskinkertaisesti Huonosti Liiketoiminnan palveleminen Kuvio6 Näytteilleasettajien kokema hyöty näyttelystä liiketoiminnalle Osallistuminen näyttelyyn tulevaisuudessa Vastanneista 70 % arvioi osallistuvansa tuleviin Rakentaja-näyttelyihin. Loput 30 % vastasi kysymykseen "ehkä". Yksikään vastanneista ei tässä vaiheessa sulkenut pois mahdollisuutta osallistua tuleviin näyttelyihin. Kolme ei vastannut kysymykseen lainkaan (Kuvio 7). Osallistuminen tulevaisuudessa Ehkä Aiomme 30% 70% Kuvio7 Näytteilleasettajien osallistuminen ensi vuoden näyttelyyn

11 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 11 (37) Yleisarvosana Yleisarvosanaa koskevassa kysymyksessä vastaajat arvioivat näyttelyä kokonaisuutena asteikolla 4-10 (Kuvio 8). Arvosanojen keskihajonta oli melko pieni (0,683). Vastauksista 97 % sijoittui arvosanoihin 7-9. Kaikkien näyttelyn yleisarvosanojen keskiarvo oli 8,06. Vertailuna esitettäköön, että vuoden 2005 Rakentaja-näyttelyn yleisarvosanojen keskiarvo oli 7, % 9 21% Yleisarvosana % 61% 6 1% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Prosentit Kuvio8 Näyttelyn yleisarvosanojen jakauma Vaihteliko tyytyväisyys alueittain? Taulukko2 Näytteilleasettajien yleisarvosanat näyttelystä alueittain Alueet Vastausten määrä Alueen keskiarvo Alue ,87 Alue ,94 Alue ,32 Alue ,36 Alue ,80 Alue 6 5 7,80 Taulukosta 2 huomaamme, että tyytyväisyys vaihteli jonkin verran alueittain. Suurinta tyytyväisyys oli alueilla 3 ja 4. Tuloksia ei kuitenkaan voida pitää tilastollisesti kovinkaan merkitsevinä; vastausten jakautuessa alueittain jäävät vastausmäärät niin pieniksi, että yksittäisen vastuksen painoarvo nousee melko suureksi.

12 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 12 (37) Minkä kohderyhmän näytteilleasettajien liiketoimintaa näyttely palveli parhaiten? Kohderyhmänään omakotirakentajia palvelevista näytteilleasettajista 63 % koki Rakentaja-näyttelyn palvelevan hyvin tai erittäin hyvin liiketoimintaansa. Vastaavat luvut olivat ammattirakentajia palvelevilla 60 % ja asunnonkorjaajia palvelevilla 53 %. Sisustajia palvelevat kokivat hyötyvänsä verraten huonoiten näyttelystä, sillä heistä vain 42 % koki näyttelyn palvelevan liiketoimintaansa hyvin tai erittäin hyvin. Vertailuarvona ilmoitettakoon, että kaikista vastaajista 57 % arvioi näyttelyn palvelevan liiketoimintaansa hyvin tai erittäin hyvin. Tilastollisesti ei voida tehdä täysin merkitseviä päätelmiä eri kohderyhmiä palvelevien näytteilleasettajien tarkoista arvoista kyseisellä vastaajien määrällä, mutta tulokset ovat selkeästi suuntaa-antavia. Tyytyväisyys järjestelyihin alueittain Näytteilleasettajien tyytyväisyys näyttelyn järjestelyihin ei vaihdellut alueittain paljoa asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Kuitenkin ilmastointi jakoi mielipiteitä alueittain melko selvästi. Taulukosta 3 huomataan, että ilmastointiin oltiin tyytymättömiä erityisesti alueilla 1 ja 5. Alle 3:n jäävät arvot vastaavat sanallisessa arviossa keskinkertaista huonompaa. Taulukko3 Näytteilleasettajien tyytyväisyys ilmastointiin alueittain Alueet Vastausten määrä Ilmastoinnin keskiarvo alueella Alue ,88 Alue ,57 Alue ,68 Alue ,00 Alue ,90 Alue 6 5 4,00 Onko jokin muuttunut viime vuoden näyttelystä? Kyselyn lopussa oli avoimelle palautteelle varattu tila. Ensimmäisenä oli autettu avoin kysymys, jossa kysyttiin mielipidettä siitä, onko jokin asia muuttunut huonompaan tai parempaan suuntaan viime vuoden näyttelyyn nähden. Mielipiteet vaihtelivat voimakkaasti myös tässä, sillä esim. mainonta, opasteet, kävijöiden määrä ja ilmastointi keräsivät sekä negatiivisia että positiivisia kommentteja. Seuraavassa poimintoja kommenteista: Kutsukortit ala-arvoisia. Asiakaskutsussa ei ole näyttelyn aukioloaikoja. Esittelytilassa ei enää kylmä. Ilmastointi ei toiminut ollenkaan

13 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 13 (37) Kävijöitä tuntuu olevan enemmän -06. Vähemmän kävijöitä. Saatiin rakentaa osastolle joka oltiin varattu (parannusta viime vuoteen) Parempi osastojen sijoittelu. Mainonta parantunut! Vuonna 2005 monet eivät tienneet, että näyttelyä on ollenkaan! Vuoden 2006 järjestäjät ovat toimineet ed. vuoden kurssia paremmin! Ei isoja eroja - olisiko mainonta ollut näyttävämpää nyt. Kattomainonta parantunut - niin tulee ollakin. Markkinointi vähentynyt. Opasteet huonontuneet. Tienviitat - opastus - mainostaminen parantuneet hienosti. Huonontui siinä mielessä, että vieressä käy pora niin ettei kuule välillä mitään. Ehkä tilat ovat paremmin ja ruokalan henkilökunta ystävällisempiä. TAMK:in yleisilme parantunut huomattavasti (sisätilat) Yhteydenotot ja yhteistyö messuvastaavien kanssa parantunut Messukävijöiden "laatu" heikentynyt (ei riittävästi rahakkaita rakentajia) Liikkuminen on helpottunut Kohta nähdään onko shampanjan taso pysynyt korkeana Avoin palaute Tutkimuslomakkeen lopussa oli täysin avoimelle palautteelle varattu tila. Risuja, ruusuja ja muuta palautetta keräsikin melko kirjavan joukon vastauksia. Useampia mainintoja saivat mm. osastojen ja sähkön hinnoittelu, äänentoisto ja mainonnan vähäisyys. Kommentit olivat kautta linjan asiallisia, ja ne antavat monin paikoin arvokasta tietoa tulevien vuosien näyttelyjä ajatellen. Tähän osioon on koottu myös viikonlopun aikana näytteilleasettajien kanssa käydyistä keskusteluista kommentteja, joita ei palautelomakkeissa ollut. Seuraavassa poimintoja kommenteista ja parannusehdotuksista: Osastolla tolpat tosi paha miinus. Ulko-oven vieressä vetää! Parkkipaikat liian pienet. Huono ilmastointi (ovenvieruspaikka). Työkaluesittely jonnekin muualle. Roskista ei oltu tyhjätty perjantaina, vaikka siivous oli tilattu! Siivoussopimus tehty etukäteen, mutta ei noteerattu Messuosaston kuljetuskärryjä voisi olla useampia. Tiedotusta näytteilleasettajille etukäteen lisää. Näytteilleasettajakortit ja pankkikortit etukäteen postilla. Naulanlyöntikilpailuun firmaluokka ja kiertopalkinto. Hankkikaa joku nimekäs messuisäntä esim. Juha Mieto! Kulkisi kansan parissa ja juttelisi messuasiakkaille. Toisi paikalle väkeä. Miksi deadline oli torstaina klo osasto valmiina? Jouduin turhaan viettämään ylimääräisen hotelliyön, kun osaston pystyttämiseen meni minulta vain vartti.

14 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 14 (37) Tulevissa näyttelyissä olisi hienoa jos alat olisi koottu omiksi kokonaisuuksikseen ja ne olisivat sijoitettuina omiksi alueikseen. Alakohtaisesti voisi järjestää aluksi näytteilleasettajien yhteisen tietoiskun/seminaarin alasta ja sen tarjonnasta. Nyt messuyleisöllä menee liikaa aikaa tiettyjen osastojen etsimiseen näyttelystä. Yhteistyössä Rakentaja-näyttely informoisi näytteilleasettajia ennen näyttelyä alakohtaisten alueiden mahdollisuuksista. Hommatkaa nyt ihmeessä olut/siiderilippuja joita voi antaa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Äänentoistoon voisi todellakin kiinnittää huomiota. Tiedottajien äänet kannattaa "testata" ennen työhön ryhtymistä. Äänentoisto liian kovalla Hinnoittelua kannattaa hieman miettiä? Hinta liian korkea kävijämäärän nähden. Hinta samoissa isojen messutapahtumien kanssa!? Sähkön hinta muutamaan spottiin kallis. Hyvä palvelu järjestysmiehiltä ja apu. Sähkön hinta = naurettavan kallis. Aika tavalla samanlainen tarjonta kuin viime vuonna. Uutta ehkä kävijöiden kannalta soisi olevan vuosi vuodelta enemmän? Mainontaa ei laisinkaan. Päivän Aamulehteen isompi ja värillinen ilmoitus vaikkapa etusivulle. Lauantai iltapäivä liian hiljainen. Mainontaa ei näkynyt Hämeessä. Kahvikärry saisi käydä useammin! Kahvikärry ei ole käynyt kertaakaan lauantain aikana. Monet messut käyneenä ehdottomasti paras paikka esitellä restaurointialaa tähän asti. Kiitokset yhteistyöstä ja avusta järjestäjille! Samaan malliin vaan. Henkilöstön toiminta upeeta! Mukavaa porukkaa teidän järjestäjien joukossa!! Nikulaisella hieno kravatti! Ihan hyvä fiilis!

15 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 15 (37) Yhteenveto Messujen näytteilleasettajien vaihtuvuus on pieni. Jopa 43 % näytteilleasettajista osallistuu jo vähintään kuudetta kertaa näyttelyyn. Ensikertalaisia oli vain reilu viidennes. Tämä pitää messutarjonnan vaihtuvuuden pienenä. Sama suuntaus jatkunee, sillä 70 % näytteilleasettajista aikoo osallistua näyttelyyn myös tulevina vuosina. Lähes neljä viidestä näytteilleasettajasta koki omakotirakentajat kohderyhmäkseen. Nämä näytteilleasettajat myös kokivat näyttelyn hyödyn liiketoiminnalleen suurimmaksi. Myös asunnonkorjaajat olivat yli puolella kohderyhmänä. Vähiten koettiin palveltavan sisustajia. Sisustajia palvelevat kokivat myös hyötyvänsä näyttelystä vähiten. Yleisötyytyväisyyskyselystä käy kuitenkin ilmi, että tälle alalle olisi tilausta: yli 40 % kävijöistä (naisista jopa yli 60 %) olisi halunnut lisätietoa nimenomaan sisustusasioista. Ongelmana tuntuu olevan, että jostain syystä sisustajat ja sisustusalan näytteilleasettajat eivät kohtaa. Ennakkomainonnan määrä oli monelle pettymys. Vain 3 % yllättyi positiivisesti mainonnan määrästä. Lähes viidennes sanoi määrän alittaneen odotukset. Asia mainittiin useaan otteeseen avoimissa palautteissa. Toisaalta esitettiin myös päinvastaisia mielipiteitä mainonnan tasosta ja määrästä. Vastaajista 36 % piti näyttelyosaston hintaa liian korkeana. Myös sähkön hintaa moitittiin avoimissa palautteissa. Osaston hinta määrittyy kuitenkin kysynnän mukaan; jos näyttely myydään loppuun hyvissä ajoin joka vuosi, lienevät hinnat kohdallaan. Näyttelyn kävijämäärään oltiin yleisesti hiukan pettyneitä: vain 8 % vastaajista yllättyi positiivisesti kävijämäärästä. Positiivisesti yllättyneistä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat näyttelyn ensikertalaisia. Tästä voidaan päätellä, että ainakaan viime vuosiin nähden ei näytteilleasettajien mielestä kehitystä tällä alueella ole tapahtunut. Myös ennakkoarvioon nähden kävijämäärä oli pienoinen pettymys, sillä kävijän tavoitteesta jäätiin lopullisen kävijämäärän ollessa Avoimesta palautteesta saatiin paljon arvokasta informaatiota, jota ei erikseen kysytty. Monet kehitysideat ovat hyvin käyttökelpoisia, ja ne kannattaakin huomioida tulevia Rakentaja-näyttelyitä suunniteltaessa. Hyviä ehdotuksia olivat erityisesti jonkun nimekkään messuisännän hankkiminen, näytteilleasettajien etukäteisinformoinnin lisääminen ja näyttelyosastojen sijoittelu aloittain omiksi kokonaisuuksikseen. Myös maininnat sähkön ylihinnoittelusta, siivoussopimuksen laiminlyönneistä ja asiakaskutsujen puutteellisuudesta kannattaa ottaa vakavasti. Varsinkin asiakaskutsut ovat pieni, mutta tärkeä osa Rakentaja-näyttelyn (ja samalla ehkä myös TAMK:n) ulkoista imagoa. Paljon annettiin myös positiivista palautetta, joista useimmat liittyivät henkilöstön toimintaan.

16 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 16 (37) Yleisö Tutkimuksen tiedot Tutkimusasetelma Tutkimustapa Tutkimuksen toimeksiantajana ja rahoittajana toimi Rakentaja-näyttelyn vuosittain järjestävä Puusuutarit ry. Yleisötyytyväisyystutkimuksen tavoitteena oli selvittää Rakentaja näyttelyn messuvieraiden kävijärakennetta sekä mielipiteitä näyttelyn järjestelyistä ja palveluista. Lisäksi tutkimuksella kerättiin tietoa siitä, mistä aiheista kävijät haluaisivat enemmän informaatiota. Heillä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta järjestäjille. Muutosta viime vuoden näyttelyyn on tarkasteltu yleisarvosanan muutoksen ja avoimen muutospalautteen kautta. Tutkimus toteutettiin osatutkimuksena satunnaisotantamenetelmällä. Kyselylomakkeet tehtiin yhdessä asiantuntijan ja tutkimuksen asettajan kanssa. Lomake on tutkimuksen liitteenä (Liite 2). Kävijöitä pyydettiin vastaamaan kaksisivuiseen palautelomakkeeseen. Lisäksi messualueella oli neljä palautepistettä, joissa kävijät saivat täyttää lomakkeita itsenäisesti. Palautteen antajien kesken arvottiin sunnuntaina akkuruuvinväännin. Näyttelyssä vieraili kolmen päivän aikana yhteensä kävijää, joka on siis perusjoukon koko. Tutkimukseen osallistui yhteensä 495 vastaajaa siten, että perjantaina vastasi 114, lauantaina 233 ja sunnuntaina 148 kävijää. Otosyksikkönä oli luonnollisesti yksi henkilö. Lopulliseen otokseen otettiin mukaan 448 vastausta, eli poistuma oli 47 vastausta. Poistumaa aiheuttivat enimmäkseen vaillinaisesti tai huumorimielessä täytetyt lomakkeet. Otoksen oletetaan vastaavan melko hyvin perusjoukon rakennetta, joten se on tilastollisesti edustava. Myös vastaajien määrä on riittävä, jotta voidaan tehdä luotettavia yleistyksiä koko perusjoukosta. Analysointi ja raportointi Aineisto käsiteltiin SPSS for Windows -tilasto-ohjelmalla maaliskuussa. Avovastaukset käsiteltiin käsin. Saavutetut tulokset on esitetty tässä raportissa graafisesti ja verbaalisesti, eli käyttäen erilaisia kuvaajia ja taulukoita sanallisin selityksin tuettuna.

17 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 17 (37) Vastaajien taustatiedot Sukupuolijakauma Rakentaja näyttelyn messuvieraiden sukupuolijakauma oli verraten tasainen. Miehiä oli hieman enemmän (56 %) kuin naisia (44 %) (Kuvio 8). Sukupuoli Mies Nainen 44% 56% Kuvio8 Näyttelyvieraiden sukupuolijakauma

18 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 18 (37) Ikäjakauma Kuviosta 9 huomataan, että vieraiden ikäjakauma oli melko tasainen. Näyttelyn vierailijoista kuitenkin neljäsosa oli vuotiaita. Toiseksi suurin ryhmä oli vuotiaat. Alle 20-vuotiaita kävijöitä oli vain 3 %. Luokkakeskusten kautta laskettuna keskiverto mieskävijä oli noin 38-vuotias ja keskiverto naiskävijä noin 33-vuotias. 30% 25% 20% Prosentit 15% 10% 25% 21% 17% 22% 5% 11% 0% 3% alle tai yli Ikä Kuvio9 Näyttelyvieraiden ikäjakauma

19 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 19 (37) Kotipaikkakunta Kuvio 10 osoittaa, että Rakentaja-näyttely on hyvin paikallinen tapahtuma. Tämän vuoden kävijöistä lähes puolet (47 %) oli tamperelaisia. Lisäksi 27 % tuli Tampereen naapurikunnista (Kangasala, Kuru, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Pirkkala tai Ylöjärvi) ja 14 % jostakin muusta Pirkanmaan kunnasta. Pirkanmaan rajojen ulkopuolelta tulleita kävijöitä oli ainoastaan reilu kymmenesosa. 50% 40% Prosentit 30% 20% 47% 10% 27% 14% 12% 0% Tampere rajanaapuri muu kunta Pirkanmaalla muu Suomi Asuinpaikka Kuvio10 Näyttelyvieraiden kotipaikkakunta

20 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 20 (37) Tutkimustulokset Vierailuperuste Lähestulkoon puolet (48 %) Rakentaja 2006-näyttelyssä vierailleista ilmoitti tulleensa paikalle siksi, että he suunnittelevat rakentamista tai remontointia. Kutsun tai vapaalipun houkuttelemana näyttelyyn tuli 17 % tapahtuman kokonaiskävijämäärästä. Kymmenen prosenttia näyttelyvieraista kertoi Rakentaja-näyttelyn olevan heille perinne tai tapa, ja 9 % ilmoitti saapumisensa johtuvan ammatillisesta kiinnostuksesta. Jakauma näkyy kuviossa % 40% Prosentit 30% 20% 48% 10% 0% Rakentaminen tai remontointi 17% 10% 9% Kutsu tai vapaalippu Perinne tai tapa Ammatillinen kiinnostus 2% Ei muuta tekemistä 13% Useampi syy Vierailuperuste Kuvio11 Kävijöiden näyttelyyn tulemisen peruste

21 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 21 (37) Tieto Rakentaja-näyttelystä Kysymyksessä, joka koski Rakentaja-näyttelyn mainontaa, vastaaja pystyi halutessaan valitsemaan useita vaihtoehtoja. Puolet (49 %) vierailijoista oli nähnyt Rakentajanäyttelyn mainontaa sanomalehdissä. Kuviosta 12 huomataan lisäksi, että lähes kolmasosa (29 %) kertoi kuulleensa näyttelystä tuttavaltaan, ja 13 % ilmoitti nähneensä tienvarsimainoksia. Vain 7 % oli nähnyt näyttelyn mainontaa internetissä. Rakentajalehdestä -vaihtoehdon olisi luultavasti valinnut useampikin tutkimukseen osallistuja, mutta epäilemme, että moni ei ajatellut Aamulehden välissä ilmestyneen liitteen olevan itse asiassa Rakentajalehti. Usea sanomalehdistä -vaihtoehdon valinnut on siis luultavasti lukenut myös Rakentajalehteä. Sanomalehti 49% Kuulin 29% Tienvarsitaulut 13% Rakentajalehti 11% Internet 7% Muualta 20% 10% 20% 30% 40% 50% Prosenttia vastaajista Kuvio12 Näyttelyvieraiden näkemä näyttelymainonta

22 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 22 (37) Opastus näyttelypaikalle Suurin osa näyttelyssä kävijöistä oli sitä mieltä, että opasteet Rakentaja 2006-näyttelyyn Tampereen ammattikorkeakoululle toimivat joko erittäin hyvin tai hyvin (88 %). Vain yhteensä 2 % messuvieraista oli opasteisiin tyytymättömiä (Kuvio 13). 50% 40% Prosentit 30% 20% 45,5% 42,9% 10% 9,5% 1,9% 0,2% 0% Erittäin hyvin Hyvin Keskinkertais esti Huonosti Erittäin huonosti Tieopastus Kuvio13 Tieopastus näyttelypaikalle

23 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 23 (37) Näyttelyn järjestelyt Näyttelyn järjestelyjen toimivuutta kävijät arvioivat asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Järjestelyihin oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä. Parhaiten vierailijoiden mielestä toimivat lipunmyynti ja pysäköinti (kokonaiskeskiarvot 4,24 ja 4,23). Myös henkilökunnan toimintaan yleensä oltiin todella tyytyväisiä (4,20). Hieman huonommin hoidettuja osa-alueita olivat kävijöiden mielestä opasteet näyttelyalueella (3,94) sekä etenkin osastosijoittelu, joka sai selvästi huonoimman keskiarvon (3,77). Pylväät ovat kuviossa 14. Lipunmyynti Pysäköinti Henkilökunta Vaatesäilytys Ravintolapalvelut YleisöWC Lapsiparkki Opasteet Osastosijoittelu 4,24 4,23 4,20 4,14 4,10 4,09 4,09 3,94 3,77 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio14 Näyttelyn järjestelyiden onnistuminen kävijöiden mielestä Näyttelyn osa-alueet Myös Rakentaja-näyttelyn ohjelmaa ja tuotteita pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=keskinkertaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin). Näyttelyssä vierailleet olivat yleisesti sitä mieltä, että messujen tarjoama ohjelma ja tuotteet olivat hyviä. Erityisen tyytyväisiä oltiin Rakentajamappiin (4,08), jonka pystyi ostamaan tai lunastamaan kahdesta messualueella sijainneesta mappipisteestä. Koska huutokauppa järjestettiin vasta näyttelyn viimeisenä päivänä, eivät kaikki tutkimukseen osallistuneet kävijät pystyneet arvioimaan sen toimivuutta. Osa-alueiden saamat keskiarvot ovat kuviossa 15.

24 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 24 (37) Rakentajamappi 4,08 Näyttelylehti 3,98 Seminaarit 3,98 Tuotetalo 3,96 Huutokauppa 3,89 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskiarvo Kuvio15 Näyttelyn osa-alueiden onnistuminen kävijöiden mielestä Lisätietotarve Kuviosta 16 ilmenevät ne aihe-alueet, joista kävijät jäivät kaipaamaan lisää informaatiota. Vastaajat saivat halutessaan valita useita vaihtoehtoja. Neljän kärjessä olivat sisustaminen, keittiömateriaalit, lämmityslaitteet ja uudet ratkaisut. Jopa yli neljäkymmentä prosenttia vastaajista halusi lisää tietoa sisustuksesta. Sisustaminen Keittiömateriaalit Lämmityslaitteet Uudet ratkaisut Rakennusmateriaalit Saniteettikalusteet Kesämökit Ikkunat ja ovet Talopaketit Sähköistys Työkalut Ilmanvaihto Jätehuolto Taloautomaatio Jostain muusta 24,3% 19,8% 19,3% 17,6% 17,0% 14,2% 12,3% 12,0% 11,5% 10,1% 9,8% 8,4% 7,3% 12,8% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Prosenttia vastaajista 40,8% Kuvio16 Lisätiedon tarve

25 Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 25 (37) Vaihtoehdon "jostain muusta" oli valinnut 13 % kaikista vastanneista. Tähän avoimeen kohtaan oli kirjattu seuraavia mielenkiinnon kohteita: Soutuveneet. Viihde-elektroniikka. Puutarha. Viherrakentaminen. Pihasuunnittelu. (2 vastausta) Painovoimainen ilmanvaihto. LVI. (2 vastausta) Kaappien ovet. Tulisijat. (2 vastausta) Tiilitakat. Kevyttakat/kamiinat. Aurinkoenergia. Saunat ja kylpyhuoneet. (2 vastausta) Saunanlauteet. Saunatilojen varusteet. Kylpysaavit. Kostean tilan rakenneratkaisut hirsitalossa. Ammattilaiset (suunnittelijat, valvojat, tekijät..) (2 vastausta) Suunnittelupalvelut. (2 vastausta) Kerrostalon pintaremontointi. Ilmanvaihtoputket. Perinnerakentaminen. Muuraukseen liittyvät rakennusmateriaalit. Saneeraus/ remontointi. Kaasuliedet. Jääkaapit. Kaasukalusteet. Puupintojen suojaus mökeissä. Sähköttömän mökin kalusteet. Jätevesien käsittely mökillä. Haja-asutusalueen vesiasiat. Sisustus. Valaistus. Ekokäymälät. Lattialämmitys rossipohjan päällä. Autotallit. (3 vastausta) Entisöinti. Kattorakenteet. Perustusasiat. (2 vastausta) Ilmalämpöpumput. Korjausrakentaminen. Rappaukset, tasoitukset. Kalliolämmitys (Ruotsissa paljon käytetty). Pintamateriaalit (tapetit, laatat yms.) Rakenteet ja rakennemateriaalit. Terassit. Lisätiedon tarvetta tutkittiin myös sukupuolittain. Sukupuolijakaumat selviävät kuviosta 17. Naisten lempiaiheita olivat sisustaminen, keittiömateriaalit ja saniteettikalusteet. Miesten aiheita puolestaan olivat lämmityslaitteet, rakennustarvikkeet ja uudet ratkaisut.

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Hyvinkään Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 461 kävijäperhettä.

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Hyvinkään Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 461 kävijäperhettä. MESSUTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Hyvinkään Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 461 kävijäperhettä. Asuntomessut Hyvinkäällä 2013 1. JOHDANTO 3 2. MESSUJEN

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä.

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä. MESSUTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä. Loma-asuntomessut Kalajoella 2014 1. JOHDANTO 3 2.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

KÄVIJÄTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kokkolan Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 11 264 kävijäperhettä.

KÄVIJÄTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kokkolan Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 11 264 kävijäperhettä. KÄVIJÄTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Kokkolan Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 11 264 kävijäperhettä. Asuntomessut Kokkolassa 2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18

Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18 7.1.2013 Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18 Näytteilleasettajien antama palaute 1. Saitteko messuilla tai messujen välittömänä seurauksena uusia vapaaehtoisia? Vastaajien määrä:

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset Christina Daous Kulttuurituotannon koulutusohjelma (240 op) Marraskuu 2014 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 PERUSKYSYMYKSET 4 3 ELÄINTARHAN VIERAILU

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Jyväskylän Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 189 kävijäperhettä.

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Jyväskylän Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 189 kävijäperhettä. MESSUTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Jyväskylän Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 189 kävijäperhettä. Asuntomessut Jyväskylässä 2014 1. JOHDANTO 3 2. MESSUJEN

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Wood Academy: kyselytutkimus Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Melina Maunula 18.1.2013 Sisällysluettelo 1 KYSELYN TOTEUTUS... 1 1.1 Kyselyn valmistelu... 1 1.2 Kyselyn rakenne... 1 1.3 Lomakkeen

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE Anu Ukkonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KÄVIJÄTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Oulun Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14.216 kävijäperhettä.

KÄVIJÄTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Oulun Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14.216 kävijäperhettä. KÄVIJÄTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Oulun Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14.216 kävijäperhettä. Suorakanava Oy -messututkimukset SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

LOMA-ASUNTOMESSUT KOLILLA 2006 KÄVIJÄTUTKIMUS

LOMA-ASUNTOMESSUT KOLILLA 2006 KÄVIJÄTUTKIMUS LOMA-ASUNTOMESSUT KOLILLA 2006 KÄVIJÄTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Kolin Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 4.820 kävijäperhettä. Suorakanava Oy -messututkimukset

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot