Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA TOIMINTA JA TALOUS TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TALOUSYKSIKÖISSÄ MUUTOKSIA OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Määräraha ja tili Piirin ulkopuolella tapahtuva erikoissairaanhoito MYYNTILASKUTUS Kuntalaskutus Potilaslaskutus Muu laskutus SISÄISTEN PALVELUJEN KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT HENKILÖSTÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Henkilöstöresurssit Henkilöstön kehittäminen HANKINTAOHJE OSTOPALVELUT KYNNYSARVOT JA KILPAILUTTAMINEN HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET HANKINTOJEN PÄÄTÖSVALTA TALOUSARVION SITOVUUSTASO VALTUUSTO TOIMITUSJOHTAJA PERUSPALVELUJOHTAJA TILAAJAJOHTAJA TULOSALUEJOHTAJAT TULOSYKSIKKÖJOHTAJA VASTUUYKSIKKÖJOHTAJA SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMAT KUNTAYHTYMÄ MEDISIININEN TULOSALUE Medisiininen tulosalue - Sisätautien ja keuhkosairauksien tulosyksikkö Medisiininen tulosalue Neurologian tulosyksikkö Medisiininen tulosalue Ihotautien tulosyksikkö

3 8.2.4 Medisiininen tulosalue Fysiatrian ja kuntoutuspalveluiden tulosyksikkö OPERATIIVINEN TULOSALUE Operatiivinen tulosalue Päivystyksen ja ensihoidon tulosyksikkö Operatiivinen tulosalue Kirurgian tulosyksikkö Operatiivinen tulosalue Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö Operatiivinen tulosalue Lastentautien tulosyksikkö Operatiivinen tulosalue Silmätautien tulosyksikkö Operatiivinen tulosalue Korva-, nenä-, ja kurkkutautien sekä suu- ja hammassairauksien tulosyksikkö Operatiivinen tulosalue Keskusleikkaussalin, anestesian, tehohoidon ja välinehuollon tulosyksikkö PSYKIATRIAN TULOSALUE Psykiatrian tulosalue - Aikuispsykiatria Psykiatrian tulosalue - Nuorisopsykiatria Psykiatrian tulosalue - Lastenpsykiatria Psykiatrian tulosalue Keskitetyt palvelut Psykiatrian tulosalue - Kehitysvammahuolto TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Tutkimus- ja hoitopalvelujen tulosalue - Radiologia Tutkimus- ja hoitopalvelujen tulosalue - Patologia Tutkimus- ja hoitopalvelujen tulosalue Sairaala-apteekki Tutkimus- ja hoitopalvelujen tulosalue - Infektioyksikkö TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Tukipalvelujen tulosalue Hallinto- ja ATK-palvelut Tukipalvelujen tulosalue Materiaalisten tukipalvelujen yksikkö TALOUSTAULUKOT SUORITETAVOITTEET TULOSALUEITTAIN INVESTOINTIHANKESUUNNITELMA ATK-investoinnit TALOUSARVIO PIENIRTAIMISTOHANKINNAT LASKUTUS JA NK. VYÖRYTETTÄVIEN MENOJEN VYÖRYTYSPERUSTEET

4 1. TALOUSARVIO ON SITOVA Vuoden 2014 talousarvio on hyväksytty valtuuston kokouksessa hallituksen esittämässä muodossa ja on varsin tiukka. Erikoissairaanhoidossa on tavoitteena ns nolla-tulos. Menettely poikkeaa aikaisemmista vuosista ja poikkeusmenettely johtuu ensihoidon kustannusten kasvun aiheuttamasta kuntakustannusten portaittaisesta kasvusta. Kuntahinnoittelulla ei voida nyt tavoitella lainanlyhennysohjelman mukaista 1,3 M :n tulosta. Ensihoidon kustannusten noustessa muita erikoissairaanhoidon kuntahintoja ei voida korottaa tuotantokustannusten kasvun mukaisella tavalla. Hallituksen kevätkesän linjauksen mukaisesti käyttötalousmenojen kasvuksi sallittiin jäsenkuntalaskutuksen kasvu toteumaennusteeseen 2013 nähden + 3 %:n kasvu. Kuntatalouden heikkojen signaalien myötä talousarvion valmistelu päätyi budjettiin, joka mahdollistaa jäsenkuntalaskutukseen vain noin + 1,8 %:n kasvun, mikä on pienempi kuin ensihoidon kustannuskasvuvaikutus. Hallituksen lähtökohtana oli kuitenkin edelleen budjetoinnin pitäminen realistisella tasolle. Toteutuakseen tämä edellyttää merkittäviä toiminnallisia säästötoimia, sillä kustannuskasvun mahdollisuus jää tuotantobudjetissa selvästi alle palkankorotustason eli noin + 0,5 %. Tavoite on hyvin haastava, mutta tiukalla talousseurannalla ja osin hyvällä onnella budjettiraami on myös mahdollista toteuttaa ilman vakiintunutta lisätalousarviokäytäntöä. Talousarvio on tiukka, muttei mahdoton. Yhtälö on kuitenkin mahdollinen vain, jos jäsenkuntien ulkopuolinen myynti säilyy vähintäänkin nykytasolla, käytännössä että se kasvaa. Talouden tasapainottamisen työkaluna käytetään arkijohtamisessa ns. Lean-ajattelua ja kuntayhtymän johto ja henkilöstö on valjastettu ns. Hukka-jahtiin. Työn tuottavuuden seurantaan kiinnitetään entistäkin suurempaa huomioita - Oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Talousarvion toteutumisen kannalta oleellista on se, että piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten taso voidaan edelleen säilyttää vuoden 2013 tasolla ja että henkilöstötilanne säilyy vähintäänkin yhtä hyvänä kuin tällä hetkellä. Oleellista on, että sairauspoissaolo tilastot jatkavat hyvää kehitystään. Käyttösuunnitelmassa säästökohdetta on haettu sijaismäärärahojen leikkauksella. Tavoite on haastava. Tasapainoinen talous on tasapainottelua henkilöstön voimavarojen, riittävyyden ja jaksamisen välillä. Haasteen kerrointa lisää tieto siitä, että hyväksytyn talousarvion jälkeenkin jäsenkunnista on noussut vaatimus leikata edelleen erikoissairaanhoidon menoja ja tuotantokustannuksia toimintavuoden 2014 aikana. Mahdollisten lisäleikkausvaatimusten osalta yksiköitä ohjeistetaan tarkemmin erikseen. Talousarviovuoden aikana tullaan arvioimaan talousarvion pitävyyttä kuukausittain. Tarkemmat analyysit määrärahojen riittävyydestä tai sen mahdollisista paineista tulee esittää vähintään osavuosikatsausten yhteydessä. Yksikköjohtajien koulutusta myös talousvastuun osalta tuetaan kustannusseurannan toteuttamiseksi. Johdon järjestelmän käyttöä lisätään ja täsmennetään edelleen. Määrärahan riittävyys-prosenttien seuranta ja yksittäisten menoerien ennakointi ovat osa vastuuyksikköjohtajan päivittäistä työtä. Realistiseksi laadittu budjetti sitoo käyttäjäänsä nyt enemmän kuin koskaan! Vuoden 2014 aikana lisätään ja ajantasaistetaan kustannuslaskentaa. Tuotteistuksen ja omakustannushinnoittelun täsmennyksen avulla haetaan työvälineitä myös kustannustietoisuuden vahvistamiseen. Samalla tuetaan kuntahinnaston läpinäkyvyyttä. Jäsenkuntien talous on tällä hetkellä todella tiukka. Vuonna 2014 edellytetään noudatettavan erityisen tarkkaa menokuria ja kustannusseurantaa. Sairaalan oman toiminnan taloudellisen toimintaedellytyksen turvaamiseksi on suhtauduttava erityisen kriittisesti ostopalveluiden käyttöön asiantuntijapalveluissa sekä piirin ulkopuolisessa hoidossa. Myös ostopalveluissa hyödynnetään kilpailutuksen mahdolliset taloudelliset hyödyt. Toiminnan kehittämisessä pyritään panostamaan rekrytointiin ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseen. Myös sairauspoissaolojen määrän vähentämiseen kiinnitetään huomiota. Jokainen sairauspoissaolo maksaa organisaatiolle vähintäänkin / päivä ja menetettyjen tuottojen kautta menoerä voi kasvaa paljon suuremmaksi. Eikä vähintä ole potilaalle ja hänen omaisilleen tuleva harmi. Tässäkin työssä korostuu lähiesimiestyö. Työssä jaksamista kannattaa tukea, sillä sen kautta voidaan eliminoida ainakin osa sairauspoissaolopäivistä. Talousseuranta ja niukkojen resurssien kohdentaminen tilanteen edellyttämällä tavalla myös nopein resurssisiirroin on tehtävä osaksi arkijohtamista. Prosessien johtamisessa ja talouden tasapainottamisessa tulosaluejohtajilla on käytettävissään oman tulosalueensa resurssit ja määrärahat toiminnan painopisteiden ja ruuhkahuippujen mukaan. Myös tulosyksikköjohtaja voi siirtää resursseja oman tulosyksikkönsä sisällä tarpeen näin edellyttäessä. 4

5 Vastuuyksikkökohtainen budjetti on perusta, mutta perustelluista syistä resursseja tulee kohdentaa toimintavuoden aikana uudelleen Valtuusto on hyväksynyt sitovina määrärahoina käyttötalouden ja investointien kokonaiseuromäärät. Käyttötaloussuunnitelman hyväksyy vastuuyksiköitä sitovasti hallitus tämän asiakirjan yhteydessä. Käyttösuunnitelma sisältää tulosyksiköittäin laaditut toiminnalliset ja suoritemäärälliset tavoitteet sekä vastuuyksiköittäin laaditut määrärahajaot tileittäin. Vastuuyksikköä sitoo viime kädessä yksikön kokonaismenojen ja tulojen loppusumma, tulot ja menot erikseen ei jako tilien kesken. Käyttösuunnitelma sisältää lisäksi vastuuyksiköittäin laaditut käyttötalousmenoissa varatun kone- ja laitehankinnat määrärahan käytön suunnitelmat. Laiteluettelo on ohjeellinen ja voidaan toteuttaa vain määrärahan puitteissa. Hallitus on käyttösuunnitelmassa vahvistanut investoinnit määrärahan käyttösuunnitelman kohteittain. 2. TOIMINTA JA TALOUS Budjetti sisältää merkittävän laajennuksen ensihoidossa. Uudistus tuo uutta henkilöstöä kuntayhtymään yli 60 ja joukon ambulansseja. Yksikkö toimii päivystyksen ja ensihoidon tulosyksikössä osana operatiivista tulosaluetta. Kokonaisbudjetti on noin 4,5 M. Budjetista poistuu Tunkkarin siivoustoiminta, joka siirtyy suoraan Jytan alaiseksi toiminnaksi. Toimintatavoitteet ja määrärahat perustuvat talousarvioneuvotteluissa yhdessä määriteltyihin perusteisiin Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kuntayhtymän toiminnalle on vahvistettu talousarvion mukaiset toiminnan painopistealueet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Määrälliset tavoitteet pohjautuvat yksiköiden esityksiin. Koko kuntayhtymän yleiset tavoitteet sekä tulosalueiden bsc-kortit ja suoritetavoitteet sitovat tulosalueen johtoa. Kuntayhtymää kokonaisuutena ja tulosalueita erikseen sitoo talousarviossa määritelty tulostavoite. Tämä on tasapainottelua kustannusten ja tulojen kesken. Hallituksen ja valtuuston päättämästä tavoiteasetannasta johtuen erityisen suurta huolta on kannettava jäsenkuntien kuntalaskutuksen maltillisesta kasvusta - jopa laskusta. Tavoitteena on lisätä jäsenkuntien ulkopuolelle tapahtuvaa myyntiä. Hinnat ovat kaikille käyttäjäkunnille samat. Jos palvelujen määrällisessä ja sisällöllisessä tuotannossa ei päästä asetettuihin tavoitteisiin eikä samanaikaisesti kiinnitetä riittävää huomiota kustannusten alentamiseen, palvelujen hinnoittelu johtaa tulosalueen tappiolliseen toimintaan. Kuntayhtymän tulee tehdä vuodelle tulos Talousyksiköissä muutoksia Vuonna 2014 käyttösuunnitelma sisältää seuraavat vastuuyksikkömuutokset: 1. Operatiivisella, medisiinisellä ja psykiatrian tulosalueelle on perustettu uudet Tulosalueen yhteiset vastuuyksiköt, joille kohdennetaan tulosalueen yhteiset määrärahat: koulutusmäärärahat, tulosaluejohtajan palkkamenot hallintotyön osalta ja ylihoitajan palkkamenot. Operatiivisen, medisiinisen ja psykiatrian (sis kehitysvammahuolto) koulutusmäärärahat on yhdistetty kokonaismäärärahaksi, joka jaetaan vuoden aikana 5

6 tulosalueen päätöksellä vastuuyksiköille kaksi kertaa vuodessa. Jakoperusteista annetaan tarkennettu ohjeistus, joka sisällytetään käyttösuunnitelmaan. Vastuuyksikkö 2110 Medisiininen yhteiset Vastuuyksikkö 2210 Operatiivinen yhteiset Vastuuyksikkö 2740 Psykiatrian yhteiset 2. Psykiatrian vastuuyksikön 3743 (entinen kurssiyksikkö) toiminnan sisältö laajentuu merkittävästi ja uusi nimi on Psykiatrian monimuotoinen avohoitoyksikkö 3. Jyta Siivous vyks 6407 poistuu käytöstä (ilmeisesti poistuvat myös vyks 6406 Jyta tekniset Tunkkari ja vyks 6409 Jyta tekniset Markkula) 4. Ensihoidon vastuuyksikön taloutta seurataan toiminnan alkuvaiheessa tarkemmalla tasolla, jolloin erikoisalan 24 Ensihoito alla on useampia vastuuyksikkötason seurantakohteita numeroilla Atk-palvelut (atk-yksikkö) vyks 4904 muuttaa nimensä Tietohallintopalveluiksi (Tietohallinto-yksikkö) 2.3. Ostolaskujen käsittely Saapuvat laskut siirretään Workflow-laskujenkiertojärjestelmään. Sähköisen tarkastus- ja hyväksyntämenettelyn aikana laskun oikeellisuus tarkistetaan, tiliöidään, merkitään oikea alv-kanta sekä merkitään vastuuyksikkö, jonka määrärahoista lasku maksetaan. On tärkeää, että tilausta tehtäessä laskuun pyydetään merkitsemään selvästi se, mitä yksikköä lasku koskee. Näin lasku lähtee oikealle tarkastajalle kiertoon. Nopeus on valttia. Eräpäivien ylityksillä joudumme maksamaan korkoja, jotka ovat ihan turhaa menoa. Muistathan laittaa Workflow-ohjelmaan lomien ajaksi tuuraajan, jottei laskut jää turhaan odottamaan. Alv-merkinnät ovat tärkeä osa laskujen käsittelyä. Yleensä laskusta näkee selvästi, mitä alv-kantaa käytetään. Epäselvissä tilanteissa taloustoimisto ohjeistaa. On hyvä muistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ostettaessa palveluista, jotka myydään alv 0, voidaan alv-kohtaan merkitä laskun maksun yhteydessä alv-palautusoikeus, joka tuottaa kokonaislaskuun 5 %:n alennuksen. Laskulle tarvitaan kaksi käsittelijää: tarkastaja ja hyväksyjä. Tämän kierroksen jälkeen laskut tulevat ns maksumääräykseen taloustoimistoon. Tarkastaja ja hyväksyjä ovat henkilöitä, joilla on vastuu yksikön taloudesta ja määrärahojen riittävyydestä. Lähtökohtaisesti tarkastajana on henkilö, jolla on paras tieto siitä, että lasku on perusteiltaan oikea. Hyväksyjänä on useimmiten tarkastajan esimies tai johtavassa asemassa oleva työpari. Laskujen tarkastukseen ja hyväksyntään tulee määritellä varahenkilöt lukien määritellään kaikille vastuuyksiköille ja toiminnoille laskujen tarkastajat ja hyväksyjät Määräraha ja tili Vastuuyksikön kokonaismenoille tulee olla varattuna määräraha. Kukin käytettävissä oleva määräraha on nimetty omaan tarkoitukseensa tileittäin. Myös tulotilit velvoittavat. Yksiköllä on tulostavoitteeseen perustuva velvollisuus valvoa, että tulotilien mukainen määräraha saavutetaan sen saa myös ylittää. Yksikköä sitoo kokonaismäärärahan riittävyys. Päätösvallan delegoinnilla tulosyksikköjohtaja/tulosaluejohtaja /toimitusjohtaja päättää määrärahasiirroista eri käyttötarkoituksiin tarvittaessa myös yksikkörajojen yli, mutta ei tilien sisällöstä. Jos esimerkiksi tulosalue säästää hoitotarvikkeissa ja hankkii instrumentteja tällä rahalla, instrumentit 6

7 kirjataan ao. tilille eikä hoitotarvikkeisiin. Eli tiliöinti sille tilille, mitä hankintaa ostos koskee. Laskuja ei voi tiliöidä sen mukaisesti, millä tilillä on vielä käyttövaraa. Jos tulosyksikön kokonaismääräraha osoittautuu riittämättömäksi ennalta-arvaamattomien syiden vuoksi, on tulosyksikköjohtajan tehtävä tulosaluejohtajalle perusteltu esitys menoista ja menojen kattamisesta Piirin ulkopuolella tapahtuva erikoissairaanhoito Tulosjohtajien tulee kehittää oman alueensa toimintaan siten, että piirin ulkopuolella tapahtuvaa sairaanhoitoa voidaan vähentää silloin, kuin se on tarkoituksenmukaista ja taloudellista. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi piirin ulkopuolisen hoidon käytön säilyttäminen korkeintaan vuoden 2013 tasolla. Kasvua budjetti ei mahdollista. 1. Piirin ulkopuolinen hoito maksetaan laskun hoidollisen erikoisalan mukaan ja somatiikassa käytössä on tulosalueittain kaksi erillistä vastuuyksikköä. Medisiininen tulosalue ostopalvelut (tarkastus/hyväksyntä) sisätaudit keuhkosairaudet neurologia ihotaudit fysiatria ja kuntoutus Operatiivinen tulosalue ostopalvelut (tarkastus/hyväksyntä) kirurgia onkologia naistentaudit ja synnytykset lastentaudit silmätaudit korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä hammas- ja suusairaudet anestesia ja teho (sis kipuhoito) neurokirurgia perinnöllisyyslääketiede lastenneurologia Psykiatrian tulosalue 2. Laskut tiliöidään tileille (4301 yliopistolliset sairaalat, 4304 muut julkiset sairaalat, 4307 yksityiset sairaalat/laitokset, 4308 psykiatrinen hoito-ostopalvelu, 4309 terapiapalveluiden ostot, 4310 erityishuoltopiiri). Tiliöinti ja potilaiden kotikunnan tarkistus tehdään ensisijassa taloustoimistossa laskun saapuessa. Neotidestä saadaan raportti erikoisalan ostopalveluhoidon käyntimääristä ja hoitovuorokausista Taloustoimisto laatii euro-tilaston piirin ulkopuolisen hoidon ostoista erikoisaloittain ja sairaaloittain. 3. Laskun tarkastaa hoidollisen erikoisalan ylilääkäri/tulosyksikköjohtaja ja hyväksyy tulosaluejohtaja. Jos tulosaluejohtajana on ko erikoisalan ylilääkäri, hyväksyy laskun johtajaylilääkäri. Taloustoimistossa oltava tieto päätöksestä, kuka ko. erikoisalan laskun tarkistaa ja hyväksyy, jotta lasku osataan lähettää Workflow-kierrokselle oikein. Lisäksi on huolehdittava laskun kierrossa sijaistukset kuntoon, jotta lasku ei jää odottamaan koron perintää. Piirin ulkopuolinen hoito läpilaskutetaan kunnilta potilaan kotikunnan mukaisesti. 7

8 2.4. Myyntilaskutus Kuntalaskutus Merkittävin erikoissairaanhoidon tulonlähde on kuntalaskutus. Kuntalaskutus perustuu vuosittain hyväksyttävään hinnastoon. Kuntalaskutus sisältää suoriteperusteista laskutusta, lähinnä piirin ulkopuolisesta hoidosta aiheutuvaa läpilaskutusta sekä eräitä erikseen sovittuja asukaslukuperusteisia maksuja (ensihoito, projektit). Kuntahinnat perustuvat tuotantokustannuksiin. Kuntahinnoittelun oikeellisuuden varmistamiseksi ja erityisesti henkilöstön ja johdon kustannustietoisuuden lisäämiseksi panostetaan kustannuslaskentaan Potilaslaskutus Potilaslaskutus perustuu hallituksen hyväksymiin taksoihin. Pääosin maksut ovat suuruudeltaan ns maksuasetuksen mukaisia enimmäismääriä. Asetus annetaan yleensä kahden vuoden välein ja julkaistaan edellisvuoden joulukuussa Muu laskutus Kuntayhtymä myy palveluhinnaston lisäksi myös muita palveluja ulkoisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Näitä ovat mm erilaiset tukipalvelut. Myös Jyta on ulkoinen laskutuskumppani. Laskutusaineisto tuotetaan suorittavissa yksiköissä ja pääosin laskutustapahtuma tehdään taloustoimistossa (kirjanpito). On tärkeää, että kaikki yksiköt huolehtivat siitä, että kaikki ulos tuotettavat palvelut laskutetaan tehtyjen sopimusten mukaisesti ajallaan. Yksikkö laatii liitteen, joka liitetään tekniseen laskuun Sisäisten palvelujen kustannusten kohdentaminen Sisäisten palvelujen määrärahat on budjetoitu kullekin vastuuyksikölle menoksi ja vastaavasti palvelun tuottajalle tuloksi. Palvelujen laskutus toteutetaan kuukausittain. Tällöin puhutaan ns vyörytettävistä kustannuksista. Yhä enemmän sisäiset kustannukset kohdistetaan sisäisellä laskutuksella. Erikoissairaanhoidon yksiköt voivat myydä palveluja toisillensa. Näin toimitaan mm tukipalveluissa ja tutkimus- ja hoitopalveluissa. Myös sisäisessä laskutuksessa laskutusaineisto syntyy ja sen laadintavastuu on palvelua tuottavassa yksikössä. Teknisesti laskutus tehdään taloustoimistossa (kirjanpito). Kustannusten läpinäkyvyyden parantamiseksi pyritään lisäämään sisäistä laskutusta ja vähentämään puhtaan vyörytyksen määrää. Vuonna 2014 uusi sisäisesti laskutettava kohde on keskusvaraston toimitusmaksu. Varaston toimintamenoja ei enää vyörytetä tilattujen tuoterivimäärien perusteella viimeistään tilinpäätösvaiheessa, vaan toimitusmaksu (arvio 10 ) peritään jokaisesta erikseen tehdystä tilauksesta. Tällä katetaan varaston toiminnan kustannukset pääosin. Keskittämällä tilauksia voit vähentää toimitusmaksujen määrää. Sisäisten palvelujen laskutus ja kustannusten kohdentamisperusteet on esitetty ohjeen liitteessä Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ovat investoinneista (tuotteen arvo yli ) poistoajalle kohdistettavia menoja. Suuren hankinnan kustannusta ei kohdisteta maksavalle yksikölle kerralla yhden vuoden aikana vaan kustannusta tasataan poistosuunnitelman mukaiselle vuosijaksolle. Myös ns isoissa hankinnoissa kustannus siirtyy yksikön omaksi menoksi jaksotettuna. Suunnitelman mukaiset poistot rakennusten osalta kannetaan tilavuokrissa kuukausittain. Irtaimiston poistot jaksotetaan tasaisesti talousarviovuodelle. Lopulliset poistot tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. 8

9 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 3.1. Henkilöstöresurssit Kuntayhtymän henkilöstöresurssit on mitoitettu vastuuyksiköille vakansseina - virkoina ja toimina. Vakanssien käyttöasetta tarkastetaan tulosalueittain. Palkkaus- ja muut henkilöstömenot on varattu vakansseille yksikön käyttöön osoitettujen henkilöstöresurssien mukaisesti. Vakanssien käyttö ei saa ylittää tulosalueelle osoitettujen vakanssien kokonaismäärää. Varattuja palkkamäärärahoja ei saa ylittää. Neotiden Johdon järjestelmä (=Exreport) tuottaa tietoa henkilöstöresurssien käytöstä ja vakanssien käyttöasteista ammattiryhmittäin eri organisaatiotasoilla. Yleisen taloudellinen tilanteen heikentymisen vuoksi lähivuodet tulevat olemaan kunta-alalla erittäin haasteellisia, mistä johtuen henkilöstökustannuksia ei ole varaa kasvattaa. Henkilöstösuunnittelussa tämä tarkoittaa mm. toimintojen uudelleen järjestelyjä, työnjaon kehittämistä, henkilöstöresurssien laajempaa koordinointia ja henkilöstön yhteiskäytön lisäämistä yksiköiden välillä, systemaattisen työkierron toteuttamista sekä prosessien kehittämistä. Tavoitteena on tuottavuuden ja tuloksellisuuden lisääminen. Vuosien suunnitelman lähtökohtana on, että uusia vakansseja tai kustannuksia lisääviä vakanssimuutoksia ei tehdä ellei muutoksella voida vastaavasti vähentää vastaavaa määrää toiminnan kuluja esim. ostopalveluja. Jokaisen avautuvan vakanssin osalta harkitaan erikseen, onko sen täyttäminen tarpeellista vai voidaanko tehtävät hoitaa muilla järjestelyillä. Määräaikaisen ja ylimääräisen henkilöstön käyttöä vähennetään. Varahenkilöstön rakennetta kehitetään tulosalueiden tarvetta vastaavaksi, Varahenkilöstön varausten käyttöastetta nostetaan ja alle 1-3 päivän sijaisten käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti. Sijaisten käyttöä ja ylitöitä on pyrittävä vähentämään hyvällä työn suunnittelulla, työaikajoustoilla sekä vakinaisten sijaisten tarkoituksenmukaisella käytöllä. Työvoiman riittävyyden ja toiminnan tasapainottamisen vuoksi edellytetään, että lomakautta kokonaisuudessaan käytetään vuosilomasuunnittelussa ellei lomien keskittämiseen ole erillisen sulkemissuunnitelman vuoksi tarkoituksenmukaista. Lyhyissä 1 3 päivän sijaisuuksissa ei ilman erityistä perustetta käytetä ulkopuolisia sijaisia vaan hyödynnetään ns. sissihenkilöstöä. Sijaiset palkataan vain välttämättömiin, yhdessä määriteltyihin resurssitarpeisiin, joissa tehtäviä ei voida hoitaa poissaolon aikana työnjakoa muuttamalla tai muilla järjestelyillä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kuntayhtymän tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissolojen vähentäminen alle 15 kalenteripäivän työntekijää kohti laskettuna. Kuntayhtymässä on käytössä ns. varhaisen puuttumisen toimintamalli (=työhyvinvointikeskustelu). Kuntayhtymä työnantajana edellyttää tyhy keskustelun käymistä, mikäli työntekijä on ollut poissa sairauden ja/tai työtapaturman takia vähintään viisitoista (15) työpäivää tai kolme (3) poissaolokertaa neljännesvuosijaksolla. Esimiehen velvollisuutena on olla aloitteellinen ja huolehtia siitä, että keskustelu käydään viipymättä. Aloitteen tyhy -keskustelusta voi tehdä myös työntekijä tai työterveyshuolto. Tyhy-keskustelun lomakepohja ohjeineen on kaikkien saatavilla HR-työpöydällä Työhyvinvointikeskustelu linkin alla Henkilöstön kehittäminen Kuntayhtymän strategian painopisteenä vuosille on päivystävän sairaalan aseman säilyttäminen Pohjois- Suomen erityisvastuualueella. Kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja henkilöstön hyvinvointia tukevat hankkeet painottuvat suunnittelukauden aikana. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä myös painotetaan näitä strategisesti tärkeitä tavoitteita. Osaamisen kehittämisen ja henkilöstön täydennyskoulutusten resurssien käytössä päivystävän sairaalan toimintaa sekä prosessien kehittämistä ja tuloksellisuutta tukevat koulutukset ovat etusijalla. Johdon katselmuksissa raportoidaan kuntayhtymän strategian painotusten toteutumista henkilöstön kehittämisessä. Keskussairaalan tulosalueiden päätösvaltaa henkilöstön koulutusmäärärahoissa on vahvistettu vuoden 2014 budjetissa. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee tapahtua toiminnan kehittämistarpeita vastaavasti kaikki henkilöstöryhmät huomioon ottaen. Koulutussuunnittelussa ja resurssien ammattiryhmäkohtaisessa kohdentamisessa huomioidaan lisäksi 9

10 peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus, toimenkuva ja ammatilliset kehittymistarpeet. Osaamisen kehittämisen suunnittelun lähtökohtina ovat myös kustannustehokkuus ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuus. Koulutusmäärärahat on budjetoitu pääsääntöisesti kullekin tulosalueelle (operatiivinen, medisiininen, psykiatrinen sekä tutkimus- ja hoitopalvelut) yhtenä määrärahana. Yhteiset koulutusmäärärahat (määräraha keskushallinnossa) on jaettu käyttösuunnitelmassa yleisiin henkilöstön koulutusmäärärahoihin (esim. oman alueellisen täydennyskoulutuksen tuottamiseen ja hoitotyön kehittämiskohteisiin erillisen suunnitelman mukaisesti), pitkäkestoisen/prosessiluonteisen johtamiskoulutuksen määrärahoihin sekä psykoterapiakoulutuksen määrärahoihin. Yhteisten koulutusmäärärahojen käytön päätöksenteon koordinoinnista ja valmistelusta vastaa koulutuspäällikkö ja hoitotyön kehittämiskohteiden osalta hallintoylihoitaja. Koulutuksen määrärahat ovat kuluvan vuoden budjetin tasossa. Eritystarpeet on huomioitu määrärahan eurotasoissa (mm. ensihoidon käynnistäminen). Kukin tulosalue päättää koulutusmäärärahojen kohdentamisesta vastuuyksiköille, priorisoi tarpeet ja jakaa määrärahat. Tulosalueen johtoryhmässä asia käsitellään joulukuussa ja toukokuussa. Tulosalueen johtaja jakaa rahat vastuuyksiköille käytettäväksi (=vastuuyksikön määrärahoiksi). Vastuuyksikön esimies/työntekijän esimies päättää edelleen koulutukseen osallistumisesta ja siitä miten kustannukset korvataan. Koulutukseen osallistuminen sovitaan etukäteen. Koulutuksen tulee olla työnantajan hyväksymää ja työtehtäviin liittyvää. Osa-aikaisen työntekijän täydennyskoulutusoikeus arvioidaan aina suhteessa työaikaprosenttiin. Esimiehen lupa ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumiseen sekä työnantajan sitoumus koulutuksen kustannuksiin (osallistumismaksu, matkustus- ja majoituskustannukset) haetaan etukäteen HR -työpöydän kautta (Poissaolot - >Koulutus). Matka- ja majoituskustannukset korvataan aina kokonaiskustannuksiltaan edullisimman tarkoituksenmukaisen vaihtoehdon mukaan (KVTES Liite 16). Koulutuksesta ei ole tarpeen tehdä erillistä matkasuunnitelmaa Populukseen. Koulutukseen hyväksytty työaika (poislukien matka-aika) ja hyväksytyt kustannukset kirjataan ehrm-training koulutuksenhallintajärjestelmään henkilön koulutustietoihin. Esimies toimittaa päätöksen tiedoksi kirjaamisesta vastaavalle henkilölle. Näin voidaan tarkemmin seurata täydennyskoulutukseen suunnatun resurssin kohdentumista työntekijä-, ammattiryhmä- ja yksikkötasolla. Koulutuspäällikkö vastaa täydennyskoulutuksen toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Edellisen vuoden toteutumisesta kootaan yhteenvetoraportit vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Tarvittavat väliraportit voi tilata koulutuspalveluista. Osallistumiset kuntayhtymän tuottamiin alueellisiin koulutuksiin (=koulutukset, joihin ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta) kirjataan keskitetysti koulutuksen hallintajärjestelmän kautta (ehrm-training) henkilön osallistujan omiin kursseihin ja koulutuksiin. Toteutuneet ulkopuolisten järjestäjien täydennyskoulutukset kirjataan ehrm Training järjestelmään yksikköjen ao. vastuuhenkilöiden toimesta. Henkilöstön koulutuskustannusten kohdentumisen seuraaminen on mahdollista, kun koko talon tasolla henkilöstön koulutusten osallistumismaksut sekä koulutuksesta aiheutuvat matkustamiskustannukset (matka- ja majoituskustannukset) tiliöidään laskunkäsittelyn yhteydessä muista virkamatka- ja majoituskustannuksista erilleen. Näin voidaan seurata tarkemmalla tasolla koulutuskustannusten jakautumista. Koulutuksen kustannusten kirjaustaso on vastuuyksikkö ja kustannukset kirjataan erikseen tileille (4430 Henkilöstön koulutus, muut kuin lääkärit (osallistumismaksut), 4431 Henkilöstön koulutus, lääkärit, 4432 Terapiakoulutus, 4433 Johtamiskoulutus, 4435 Koulutuksen matkakustannukset + päivärahat, 4436 Koulutuksen hotelli- ja ravintopalvelut). Näin voidaan seurata tarkemmalla tasolla koulutuskustannusten jakautumista. Koulutuskustannuksen anotaan ja korvataan vain yhdeltä kustannuspaikalta. Keskussairaalan opiskelijaohjaustulot on vuonna 2014 jaettu siten, että osa tuloista käytetään opiskelijaohjauksen kehittämiseen, osa kohdennetaan sijaisten käyttöön opiskelijaohjauksen mahdollistamiseksi yksiköissä ja osa kohdennetaan suoraan yksiköihin ohjauspäivien (2012) mukaisesti. Koulutustilausten osalta sovelletaan organisaation hankintamenettelyohjeita huomioiden palveluntarjoajien tasapuolinen kohtelu. Hankinnat toteutetaan keskitetysti hankintatoimiston kautta. 10

11 4. HANKINTAOHJE Hankinnoissa noudatetaan taloudellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja laillisuuden perusteita. Hankinnat perustuvat suunnitelmallisuuteen ja ennakoitavuuteen. Hankinnat tehdään ensisijaisesti keskitetysti. Kaikessa hankinnassa noudatetaan hankintalain ja hankintaohjeen mukaista kilpailuttamisvelvollisuutta. Keskitetyn hankinnan tuomat hintaedut sekä säästöt turhista toimitus- ja vakuutusmaksuista näkyvät tulosyksiköiden tarvikekustannusten edullisuutena. Hankintayksikön omien kilpailutusten lisäksi hankinnoissa hyödynnetään ensisijaisesti ns. ERVA-hankintoja. Lisäksi kuntayhtymä on mukana eräissä seudullisissa hankinnoissa (mm. IT-hankinnat, yhteistyö Kokkolanseudun hankintarenkaan kassa). Hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa hankintaohjesääntöä. Hankintaan liittyvistä toimistorutiineista, kuten tarjouskilpailusta, huolehtii talous- ja hankintatoimisto. Hankinta ja erityisesti hankintaan liittyvä laadullinen ja sisällöllinen hankintaprosessin valmistelu ja arviointi ovat tilaajayksikön substanssiasiantuntijoiden vastuulla. Hankintaprosessi edellyttää tiivistä yhteistyötä hankintayksikön ja tilaavan asiantuntijayksikön kesken laadullisen, taloudellisen ja juridisen oikeellisuuden varmistamiseksi. Toimintavuosi on lopulta lyhyt. Suunnitellut kilpailutettavat hankinnat on syytä käynnistää jo alkuvuonna Ostopalvelut Ostopalvelujen tulee perustua lähtökohtaisesti kilpailutukseen. Palveluhankinnoista laaditaan molempien osapuolten allekirjoittama ostopalvelusopimus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa käytössä on yrityksiltä ostettuja ostopalveluja, jotka tiliöidään ostopalveluihin tilille 4440 (muistathan alv 0% sotepalveluiden ostamisessa alv-menettelyn, jossa saadaan 5%:n alvvähennys). Lisäksi käytössä on eräitä ns konsulttisopimuksia, joiden perusteella korvaus maksetaan palkkana. Näiden kustannuksissa tulee korvauksen lisäksi maksettavaksi ns sotu-kulut (kustannusvaikutus + 30 %). Tämän eron vuoksi on tärkeää miettiä, kumpaa sopimustyyppiä ostopalveluissa käytetään. Ostopalvelujen käynnistäminen ja voimassa olevien ostopalvelusopimusten muuttaminen valmistellaan yhteistyössä tulosyksikön/vastuuyksikön ja talous- ja hankintatoimiston kanssa. Ostopalveluissa on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että ostopalvelusopimusten päättyessä ryhdytään riittävän ajoissa mahdolliseen uuteen kilpailutukseen ja/tai sopimusten jatkamiseen. Myös palveluiden ostopalvelut (muu kuin piriin ulkopuolinen hoito) edellyttävät viranhaltijan tekemän hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen perusteella laaditaan ostopalvelusopimus. Potilaskohtaiset lähetteet/maksusitoumukset edellyttävät voimassaolevan ostopalvelusopimuksen. Ostopalveluita koskevissa päätöksentekorajoissa noudatetaan jäljempänä olevia hankintarajoja. Myös muilta osin noudatetaan soveltuvin osin hankintatoiminnan hankintojen yleisiä periaatteita (kts alla) Kynnysarvot ja kilpailuttaminen Hankintojen lähtökohtana on hankintojen kilpailuttaminen myös silloin, kun hankinannan euromääräinen raja ei ylitä julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön velvoittamaan kilpailuttamismenettelyä. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä on aina ilmoitettava mm. Hilma-tietokannassa. Kansallinen kynnysraja on tällä hetkellä tavara- ja palveluhankinnoissa (HE 182/ ) ja erikseen määritellyissä terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnoissa (HE 182/ ). EUkynnysarvo on tavara- ja palveluhankinnoissa. 11

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2014

Tilinpäätöskertomus 2014 Tilinpäätöskertomus 2014 Hallitus hyväksynyt 30.3.2015 Valtuusto hyväksynyt xxx SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2014... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kh 7.9.2010 132 2 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 5 3 SISÄINEN VALVONTA... 6 3.1 Sisäisen valvonnan käsite

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot