SELITYS MAAPERAKARTTA 1: MAAPERAKARTTOJEN SElITYKSET. KIVENNAISMAALAJIT [a ELOPERAISET KERROSTUMAT Peter Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3831 2 SELITYS MAAPERAKARTTA 1:50 000. MAAPERAKARTTOJEN SElITYKSET. KIVENNAISMAALAJIT [a ELOPERAISET KERROSTUMAT Peter Johansson"

Transkriptio

1 MAAPERAKARTTA 1: MAAPERAKARTTOJEN SElITYKSET KIILOPAAN II MAAPERAKARTAN SELITYS KIVENNAISMAALAJIT [a ELOPERAISET KERROSTUMAT Peter Johansson POHJAVESI Ulpu Vaisanen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemi 1998

2 2 SUOMEN MAAPERAN KEHITYS Kallioperaa peittava irtaimista maalajeista koostuva maapera on syntynyt nuorimman maailmankauden, kvartaarikauden aikana, joka alkoi noin 2 miljoonaa vuotta sitten ja ulottuu nykyaikaan saakka. Kvartaarikaudella on ollut useita jaakausia, joiden aikana rnannerjaatikot ovat peittaneet laajoja alueita Pohjois-Euroopassa. Jaakausien valisina ns. interglasiaalikausina ilmasto on ollut nykyisen kaltainen tai jopa jon kin verran nykyista lampirnarnpi. Viimeisin [aakausi, jota kutsutaan Veiksel-jaakaudeksi, alkoi runsaat vuotta sitten ja paattyi Pohjois-Suomessa noin vuotta sitten. Veiksel-jaakauden alkupuolella oli kaksi vahsrnrnan ankaran ilmaston jaksoa, interstadiaalivaihetta, joiden aikana rnannerjaatikot pienenivat ja havisivat Pohjois-Euroopassa lahes kokonaan. Suomen rnaapera on paaosin syntynyt viime jaakauden aikana, mutta paikoin tavataan my6s kerrostumia, jotka ovat peraisin viime jaakautta vanhemmilta jaakausilta ja niiden valisilta ajoilta. Kerrostumia tutkimalla on saatu kuva maamme kvartaarikautisesta kehityksesta. Mannerjaatikon toiminnan tuloksena, paaosin sen reunaosan alia, syntyi maamme yleisin maalaji, moreeni, joka esiintyy joko kallioperan muotoja peittavana ja myotailevana kerroksena tai erilaisina moreenimuodostumina. Mannerjaatikon sulaessa valtavat sulamisvesivirrat, jaatikkojoet, kuluttivat alustaansa muodostaen sulamisvesiuomia ja kerrostivat lajittelemaansa ainesta jaatikon pohjalla harjuiksi tai deltoiksi, jotka kerrostuivat jaatikon reunan eteen mereen tai jaajarveen. Kun rnannerjaatikko suli, peitti muinaisen Itameren vedet laajoja alueita Etela- ja Keski-Suomessa. Sinne kerrostui hienorakeisia maalajeja, savea ja hiesua..jaakaudella 2-4 km:n paksuinen jaakerros painoi maankuorta alas. Jaatikon sulamisen jalkeen maankuori alkoi kohota aikaisempaan asemaansa. Veden pinnan asemia osoittavat muinaisrannat, joita nakyy vaarojen rinteisiin syntyneina rantatormina ja -kivikkoina. Maankohoaminen, joka oli aluksi hyvin nopeaa, jatkuu edelleen hitaasti. Suurimmillaan se on Merenkurkussa, noin metri sadassa vuodessa ja pienirnrnillaan Kaakkois-Suomessa, aile 20 em sadassa vuodessa. Kiilopaan alueella maankohoaminen on noin 40 em sadassa vuodessa. Veden alta paljastuneilla alueilla alkoi jokien toiminta, joka yhdessa maankohoamisen kanssa sai aikaan sarjan vahitellen maatuvia hiekkaisia ja hietaisia suistomaita jokivarsiin. Tuuli kuljetti ja kerrosti hiekkaa lentohiekkakinoksiksi eli dyyneiksi, joita esiintyy yleisesti jaatikkojoki- ja rantakerrostumien paalla, Alavilla alueilla alkoi soistuminen ja turpeen muodostuminen alueen vapauduttua [aan tai veden alta.

3 3 KIVENNAISMAALAJIT (Peter Johansson GTK) Taulukko 1. Maalajit hehtaareina ja prosentteina maa-alasta. ha % ha % Ka ,1 SrM 471 0,8 Ra 106 0,2 MSrM 92 0,2 MrM ,8 Sr 837 1,4 RMrM 1 CtiSr 55 0,1 Mr ,2 HkM 455 0,8 CtlMr 38 0,1 Hk 357 0,6 KiM 10 Ht 173 0,3 Ki 7 Ct 264 0,4 Maa-ala Vesi Kartta-alueen pinta-ala ha ha ha YLEISPIIRTEET YLEISPIIRTEET Alueen sijainti ja korkeussuhteet Kartta-alue sijaitsee Keski-Lapin pohjoisosassa, Inarin ja So dankylan kunnissa. Sen etelaosa on Saariselan tunturialuetta, jonka lantista osa-aluetta kutsutaan rnycs Raututuntureiksi. Puuttomat pyorealakiset tunturit kasittavat laajoja yhtenaisia alueita, joiden valissa on harvaa rnannikkoa tai tunturikoivikkoa kasvavia jokilaaksoja. Korkein kohta on Kiilopaan huippu (korkeus 546 m). Sen ymparlstossa on useita yli 500 m kohoavia huippuja, kuten Niilanpaa ja Hautupaa, Etelaosan suhteelliset korkeusvaihtelut ovat m. Kartta-alueen keski- ja pohjoisosassa on rnantyrnetsien peittarnaa vuorimaata, joka kuuluu osana Inarin jarvialankoon. Alueeelle tyypilllsla ovat jokilaaksot ja niiden varrella olevat suvantojarvet. Huomattavimmat joet ovat Lutto ja sen sivujoet Suomu ja Kulasjoki, jotka virtaavat itaan Tulomajokeen ja edelleen Barentsinmereen. Kartta-alueen matalin kohta sijaitsee sen luoteiskulmassa Alajoen laaksossa, jonka korkeus on noin 148 m. Keski- ja pohjoisosan suhteelliset korkeusvaihtelut ovat m. KALLIOPERA Kartta-alueen kalllopera on paaosiltaan granuliittia, joka syntyi svekokarelidisessa vuorenpoimutuksessa miljoonaa vuotta sitten (Merilainen 1976). Tata seurasi pitka vaihe, jolloin vuorijonot tasottuivat puolitasangoksi eli peneplaaniksi. Tertiaarikauden lohkoliikunnoissa, noin miljoonaa vuotta sitten Saariselan ja Raututunturien tunturialueet kohosivat horsteina yrnparistonsa ylapuolelle lnarijarven altaan jaadess a alemmalle tasolle. Tertiaaristen liikuntojen seurauksena syntyi rikkonalsuusvyohykkeita, jotka ovat paaasiassa

4 lounais - koillissuuntaisia, kuten Suomun ja Kulasjoen laaksot tai luode - kaakkosuuntaisia, kuten Luulammen laakso ja Luttojarvelta Aittajiirven ja Kuoppajiirven kautta Alalompoloon johtava laakso. Liikuntojen jiilkeen virtaavan veden eroosio keskittyi horstien viilisiin rikkonaisuusvy6hykkeisiin, joiden reunat loivenivat. Paikalle syntyi laaksoja, joissa alueen nykyiset joet virtaavat. Jokilaaksot lieneviit saavuttaneet nykyisen muotonsa jo ennen jiiiikauden alkua. Mannerjiiiitik6n ja sen sulamisvesien aiheuttama eroosio vaikutti vain vahan maaston pinnanmuotoihin joitakin sulamisvesikuruja lukuun ottamatta (Mikkola 1932, Penttila 1963). 4 MAAPERAGEOLOGINEN KEHITYS Mannerjaatikon vlrtaussuunnat Viimeisen kahden miljoonan vuoden aikana alue oli useaan otteeseen mannerjiiiin peitossa. Siitii todisteena ovat eri jiiiitik6itymisten aikana syntyneet paallekkaiset moreenipatjat. Kiilopiiiin alueella esiintyy kaksi moreenipatjaa, jotka Iieneviit syntyneet viimeisen eli Veikseljiiiikauden aikana, joka alkoi noin vuotta sitten. Alempi eli vanhempi moreeni syntyi [aatikon vanhemman virtausvaiheen aikana, jolloin jaatikko virtasi suunnasta Suuntaukseltaan se vastaa Pohjois-Suomesta 16ydettyii moreenipatjaa III, joka Hirvaksen (1991) mukaan kerrostui varhais-veikselkaudella. Ylempi eli nuorempi moreenipatja kerrostui jaatikon viimeisen virtausvaiheen aikana. Se vastaa moreenipatjaa II, joka on keski- ja rnyohais-veikselkautinen (Hirvas 1991). Moreenin kivien suuntauksen, uurresuuntien ja vakoutumien perusteella jaatikko virtasi kartta-alueen eteliiosassa suunnasta 200. Karttaalueen pohjoisosassa virtaus kiiiintyi koilliseen ollen suunnasta Kartta-alueen lounaispuolella Makararovasta ja Vuotsosta on loydetty orgaanista ainesta moreenikerrostuman alta. Miikiiriirovan liejukerros on siita 16ytyneiden siitep61yjen perusteella syntynyt viimeisen jiiiikauden alkupuolella olleen Periipohjolan interstadiaalin aikana. Silloin alue oli jaaton, mutta ilmasto oli nykyista viileiimpi (Kujansuu 1994). Vuotson kanavasta loytynyt lehtikuusen runko on interglasiaalinen eli syntynyt ennen viimeistii jaakautta (Miikinen 1982). Samanikiiinen lienee Taivalseliin eteliipuolinen moreenipeitteinen liejukerrostuma (Kujansuu ja Hyyppii 1995). Vuotson itapuolelta, Pauluksen montusta 16ytynyt vanha maannos on rinnastettu Periipohjolan interstadiaaliin (Kujansuu 1972), silla siita loytyneiden hiilenkappaleiden iaksi on saatu radiohiilimenetelmiillii ± vuotta. Nykyisen tulkinnan mukaan hiilenkappaleet ovat rnantya, joten maannos on ilmeisesti interglasiaalinen (Ikonen ja Kujansuu 1996). Mannerjaatikon peraantyrnlnen [a jaajarvivaiheet Mannerjaatikko havisi alueelta vuotta sitten (Johansson 1995). Ensimmiiisenii jaatikon alta paljastuivat koillisosan vaarojen laet, jotka kohosivat nunatakkeina loivasti koilliseen viettiiviin jaatikon pinnan yliipuolelle. Sulamisen edetessii jaatikko oheni, ja sen reuna periiiintyi kohti lounasta. Eteliiosan tunturien huiput paljastuivat jaatikon alta, ja lopulta enaa Suomun ja Luton laaksojen pohjia peittivat itiikoilliseen tyontyvat jaatikkokielekkeet. Koska jaatikkokieleke oli pinnaltaan kupera, keviiiset sulamisvedet virtasivat sen reunalle. Jos reuna oli ehyt, sulamisvedet jatkoivat virtaustaan reunan suuntaisesti ja kuluttivat tunturin rinteeseen Iieveuoman. Rikkonaisissa kohdissa sulamisvedet paasivat tunkeutumaan reunan aile, jolloin rinteeseen syntyi nielu-uomia. Lieveuomat ovat noin 0,1-1 km pltkia ja 1-2 m syviii. Ne ovat avoimia molemmista paista ja alkavat ja loppuvat rinteellii huomaamattomasti. Niitii esiintyy varsinkin tunturien lansi- ja lounaisrinteilla, jossa ne liihes yhdensuuntaisina parvina viettavat loivasti alas rinnettii. Luulammen itapuolella Pirttinokalla on kymmeniii allekkaisia lieveuomia, joista kukin kuvastaa jaatikon reunan asemaa ja sen pinnan gradienttia. Lieveuomien esiintyminen saannollisina sarjoina antaa aiheen olettaa, etta ne syntyiviit vuosittain, jolloin niita voidaan kayttaa avuksi selvitettiiessii [aatikon reunan vuosittaista peraantymisnopeutta. Lieveuomien perusteella jaatikon reunaosan gradientti oli Laanilan alueella noin kolme metria sadalla metrillii ja

5 jaatikon reuna peraantyi noin 70 m vuodessa (Penttila 1963). Saariselan tunturialueella jaatikon keskirnaataiseksi peraantymisnopeudeksi on arvioitu metria vuodessa gradientin vaihdellessa tasaisilla alueilla 1,5-2,5 m sadalla rnetrilla ja [aatikkokielekkelssa 3-6 m sadalla rnetrilla (Johansson 1990). Koska Kiilopaan alue sijaitsee paavedenjakajan pohjoispuolella, jaatikolta virranneet sulamisvedet paasivat lahes kaikkialla virtaamaan koilliseen jaasta vapautuneelle alueelle. Jaatikon reunan peraannyttya Kiilopaan ja sita yrnparolvien tunturien muodostaman paikallisen vedenjakajan lounaispuolelle alkoi sen ja tunturin rinteen valiin patoutua sularnisvesia. Ne virtasivat tunturiselanteen yli sen matalimmasta kohdasta eli satulasta kuluttaen alia olevaan kallioon 3-10m syvla ja poikkileikkaukseltaan V-kirjaimen muotoisia satulakuruja. Kooltaan huomattavin satulakuru on Niilanpaan ja Hautupaan valinen m syva kuru, jota alueen retkeilijat kutsuvat epavirallisesti Kuutamokuruksi. Kiilopaan satulakurut ovat ns. riippuvia kuruja. Ne eivat ulotu Luulammin laakson pohjalle asti, sllla kurun syntyessa laakson pohjaa peitti viela jaatikko, Noin 30 m syva, rinteiltaan ja pohjaltaan louhikkoinen Rumakuru on kooltaan alueen huomattavin satulakuru. Penttilan (1963) mukaan Rumakuru syntyi ennen viimeista jaatikoityrnista, silla sen suuntaus ja sijainti jaatikon viimeiseen virtaussuuntaan nahden on ristiriitainen. Viimeisen jaatikoityrnisen sulamisvaiheen aikana Rumakurun kautta virtasi jonkin verran sularnisvesta, mutta niilla ei ollut vaikutusta kurun syntyyn. Koska Rumakuru ja Kiilopaan ympariston kurut ovat erikoisia geologisia luontokohteita, ne on merkitty karttaan erityismuodostumiksi. Jaatikon sulamisen edetessa Killopaan tunturin rinteen ja jaatikon reunan valiin kasvoi jaajarvi, jota kutsutaan Killopaan [aajarveksi (Tanner 1915, Penttila 1963, Johansson 1995) (kuva 1). Alkuvaiheessaan se purkautui Kiilopaan pohjoispuolella ollutta, alunperin subglasiaalisesti syntynytta kurua pitkin Luulammen laaksoon. Sen kynnyskohdan korkeus on 465 m. Siita 400 metria pohjoiseen sijaitsee toinen satulakuru, jonka pohja on 445 m korkeudella. Se toimi Kiilopaan jaajarven toisena lasku-uomana. Noin kilometri siita pohjoiseen oleva satulakuru on [arjestyksessa jaajarven kolmas lasku-uoma. Sen pohja on noin 420 m korkeudella. Sen lahella tunturin rinteessa on sulamisvesien huuhtoma kallioalue, joka syntyi kolmannen lasku-uoman avautuessa ja vedenpinnan laskiessa akillisesti 25 metria. Edella kuvatut lasku-uomat samoin kuin niita vastaavat [aajarvivaiheet olivat Iyhytaikaisia eika niita vastaavia muinaisrantoja ehtinyt syntya tunturin rinteelle. Killopaan luoteisrinteella noin 405 ja 408 m korkeudella olevat heikot muinaisrannat vastaavat Klilopaan jaajarven nuorempia vaiheita. Silloin jaajarvi peitti Kiilo-ojan laaksoa, ja lasku-uomat sijaitsivat kartta-alueen lansipuolella, Ahopailla, 5 MAAPERA Kallio- [a rakka-alueet Avokallioita ja aile metrin paksuisen moreenikerroksen peittarnia kallioalueita on 14% karttaalueesta. Ne sijaitsevat paaasiassa sen etela- ja keskiosassa, jossa tunturien laet ja ylarinteet ovat jaatikon pohjaeroosion tai sen sulamisvesien paljastamia. Pohjaeroosion paljastamia kallioalueita on esimerkiksi Kiilopaalla ja Aittavaaralla. Pirttinokan ja Taajosnokan rinteilla olevat laajat avokalliot syntyivat, kun sulamisvedet virtasivat Luulammin laaksoa peittaneen [aatikkokiekkeen reunaa seuraten Kulasjoen laaksoon ja huuhtoivat moreenin pois. Kiilopaan pohjoispuolella ja Kutturapaalla olevien kurujen avokalliot ovat osaksi jaatlkkojokien ja osaksi [aajarvesta lahteneiden vesipurkausten synnyttarnla. Rakka on fysikaalisen rapautumisen seurauksena paikoilleen rapautunutta kalliota. Sita esiintyy Kiilopaalla, Niilanpaalla seka l.ankopaan yrnparlstossa tuntureiden rinteilla ja laella. Rakka on syntynyt vuosituhansien kuluessa kallion rakoihin tunkeutuneen veden [aatyessa ja rikkoessa sen pintaa. Voimakkainta rapautuminen on auringonpaisteen puoleisilla rinteilla, rnissa vuorokautiset larnpotilaerot ovat suuret. Tunturien alarinteilla rakka on vierinyt rinnetta alas moreenin paalle,

6 6 c ;r I Kuva 1. Kiilopaan jaajarven eri vaiheet ja niita vastaavat lasku-uomat (ikajarjestyksessa A. G). Pohjamoreeni [a moreenlrnuodostumat Pohjamoreeni on kartta-alueen yleisin kivennaisrnaalaji. Ainekseltaan se on hiekkamoreenia. Se muodostaa alia olevaa kalliota rnyotailevan maapeitteen. Paksuimmillaan se on laaksoissa ja tasaisilla alueilla, mutta ohenee tunturien rinteilla. Myos turvekerrostumien alia oleva maalaji on useimmiten pohjamoreenia.

7 Kartta-alueen koillisosassa on jaatikon viimeisen virtauksen suuntaisia vakoutumia eli flutingeja. Ne ovat satoja rnetreja pitkia, m leveita ja muutaman metrin korkuisia rnoreeniselanteita, jotka selvimmin erottuvat ilmasta nahtyna, Suuntautuneiden moreenimuotojen rnaara ja koko kasvavat alueen pohjoispuolella, lnarijarven yrnparistossa, rnissa esiintyy lisaksi drumliineja (Heikkinen ja Tikkanen 1979). Raututunturien lanslrinteella on yksi pieni rnoreeniselanne, joka on tulkittu reunamoreeniksi (Penttila 1963). Muut kartta-alueen moreenimuodostumat ovat kumpumoreenialueita. Niissii on noin 2-5 m korkeita kumpuja ja suuntautumattomia selanteita, jotka ainekseltaan ovat hiekkamoreenia. Moreenin seassa on hiekkaisia valikerroksia. Luulammin koillispuolella Vellinsarpirnapaan rinteilla esiintyy muodoltaan rengasmaisia tai kraaterimaisia moreenikumpuja, joiden korkeus vaihtelee 2-4 m. Ne muistuttavat Kujansuun (1967) seka Johanssonin [a Nenosen (1991) kuvaamia Pulju-moreenikumpuja Kittilan pohjoisosassa. Niiden on tulkittu syntyneen jaatikon pohjalla plastisessa tilassa olleen pohjamoreeniaineksen tunkeutuessa rikkonaisen [aatikon halkeamiin ja railoihin. Rengasmaiset kumpumoreenit on merkitty karttaan muodostumatunnuksen lisaksi erityismuodostumarnerkilla. 7 JiHitikkojokiml.lodostl.lmat [a marginaaliset kerrosturnat Kopsusjarven alueella esiintyy neljaan eri jaatikkojokisysteemiin kuuluvia harjuja, yksi laaksontayte ja purkausdeltoja. Harjujaksot kulkevat lounaasta koilliseen. Ne seuraavat nykyisia laaksonpohjia ja kallion rikkonaisuusvyohykkeita, joilla nayttaa olleen huomattava vaikutus sulamisvesitunnelien sijoittumiseen. Tunnelissa vallinneen paineen vaikutuksesta jaatikkojoki saattoi ylittaa rnyos tunturiselanteita ja kalliokynnyksia, jolloin syntyi huuhtoutuneita avokallioita tai kallloseinaisia subglasiaalisia kuruja. Niita esiintyy Kiilopaan pohjoispuolelia seka Kulasniemen lansipuolella Uomavaaralla. Etelaisin harjujakso kulkee Suomun laaksossa. Laakson pohja ja alarinteet ovat paaasiassa [aatikkojoen huuhtomaa avokalliota, mutta varsinkin Porttikosken alueella on useita yli 10m korkeita harjuselanteita. Suomun laaksoa seuraava harjujakso kuuluu osana Tankavaarasta Kopsusjarven kautta Luton laaksoon kulkevaan harjujaksoon (Mikkola 1932, Tanner 1936, Kujansuu [a Hyyppa 1995, Johansson ja Makinen 1994 seka Johansson 1995). Seuraava harjujakso kulkee Kiilopaan pohjoispuolitse Luulammille, Kulasjoen laaksoon ja Kuutuskuruun. Kiilopaan luoteisrinteella, Taajostuvan itapuolella seka Kuutuskurun pohjalla on siihen kuuluvia matalia ja teravaharjaisia harjuselanteita. Tunturialueen harjut ovat ainekseltaan huonosti lajittuneita ja klvisia. Kivet ovat pyoristyrnattornia [a jaatikkojoen mukana Iyhyen matkaa kulkeutuneita. Luton etelarannalla on useita perattaisia, noin 5-15 m korkeita harjuselanteita (Penttila 1963). Niiden jatkeena Kivipaan ja Uornapaan alueella esiintyy paaasiassa jaatikkojoen huuhtomia avokallioita, joista kerrostumismuodot puuttuvat. Harjuselanteita esiintyy uudelleen Luton ja Kulasjoen yhtyrnakohdassa Kulasniemella. Harjujakso jatkuu kartta-alueen koillispuolelle Kolmosjoen laaksoon ja Sarmitunturien itapuolelle. Palkisojan yli kymmenmetriset harjuselanteet liittyvat neljanteen kartta-alueen poikki kulkevaan harjujaksoon, joka alkaa alueen lansipuolelta Kulmakurusta ja Tolosjoelta (Vaisanen 1994) ja jatkuu alueen pohjoispuolelle Pannuharjulle ja Ivalon itapuolelle (Vaisanen 1995). Palkisojan alueella on harjuleikkauksia, joista on otettu soraa ja hiekkaa varsinkin valtatie 4:n korjaukseen. Kutturapaan pohjoisrintaella on kolmen erillisen selantaen muodostama harju. Se ei ole yhteydessa alueen muihin harjujaksoihin, silla se syntyi jaatikon pinnalla olleeseen avoimeen railoon. Harjun tasainen laki kuvastaa railon pohjalla olleen vedenpinnan tasoa, jota saateli harjun itapuolella olleen kurun pohjan korkeus. Marginaalisia eli jaatikon reunalla syntyneita sora- ja hiekkakerrostumia esiintyy Ruohokankaan ymparistossa ja Kulasjoen laaksossa. Ne syntyivat joko proglasiaalisesti jaatikkojoen

8 suulle tai jaajarvien akillisten purkausten seurauksena. Kiilopaan etelapuolella on kaksi pienta marginaalista purkausdeltaa. Nilsta lantisernpi sijaitsee Kaarreojan latvoilla, tunturin rlntestla olevan satulakurun suulla (Kuva 2)(Penttila 1963). ltaisempi purkausdelta on Niilanpaan etelapuolella olevan kurun suulla. Ne syntyivat paikallisen jaajarven purkautuessa tunturiselanteen yli. Purkauksessa syntyi matala uoma, jonka suulle aines kerrostui. Kerrostuma sai deltaa muistuttavan muodon, silla kerrostuminen tapahtui alemmalla tasolla aileen toisen jaajarven vedenpinnan tasoon. Purkausdeltan aines on huonosti lajittunutta kivikkoa, soraa ja hiekkaa, silla vesipurkaus ja kerrostuminen tapahtuivat nopeasti eika virtaus ehtinyt lajitella ainesta kuin Iyhyen aikaa. 8 I ~ "";: Kuva 2. Kaarreojan purkausdelta (alkuperainen piirros: Penttila 1963) Jckikerrostumat Jokikerrostumia esiintyy Luton ja Kulasjoen varrella. Niiden raekoko vaihtelee hiekasta hietaan. Yleisin maalaji on karkea hieta. Jokikerrostumat reunustavat jokia kapeana nauhana, mutta jokiuomien gradientin loiventuessa ne mutkittuvat eli meanderoituvat ja silloin sedimenttikerrostumat levenevat. Jokikerrostumia esiintyy rnyos vanhojen jokiuomien ja umpeen kasvavien kaarimaisten juolua-jarvien reunoilla. ElOPERAISET KERROSTUMAT Kartta-alueella on eloperaisia kerrostumia aile 1% maa-alasta. Ne ovat pienia luonnontilaisia aapasoita, jotka ovat pintaosiltaan saraturpeiksi kartoitettuja. Ne sijaitsevat Alajoen ja sen sivuhaarojen varsilla seka Kerrnikkajarvien yrnparilla. Kartoituksen yhteydessa alueella ei ole tehty yksityiskohtaisia turvetutkimuksia, silla kokonsa ja sijaintinsa takia soilla ei ole tu rveteoiiista me rkitysta. POHJAVESI (Utpu Vaisanen, GTK) Pohjaveden muodostumiseen vaikuttavat eniten sateen rnaara ja voimakkuus, haihdunta, lumen osuus sadannasta ja roudan kesto. Pohjavedeksi suotautuvan veden rnaaraan vaikuttavat rnyos kasvillisuus, maanpinnan muodot, pintakerroksen kosteus, maalajien raekoko, kerrosrakenne ja tiivistyneisyys. Pohjavetta varastoituu eniten huokoisiin ja paksuihin hiekka- ja sorakerrostumiin, kallioperassa ruhjeisiin ja rakoihin. Hiekka- ja soramuodostumien rnaapera on hyvin Yetta lapaisevaa ja kerrostumien paksuus yle ensa riittava pohjaveden runsaalle varastoitumiselle. Tallaisia lajittuneen aineksen kerrostumia on kartta-alueen harjujaksoissa ja laaksontaytteissa. Pohjaveden muodostuminen on runsainta niissa harjujaksojen osissa ja laaksontaytteissa, rnissa kerrostumat ovat paksuimmat. Antoisuutta parantaa viela niiden sijainti kallioperan ruhjeissa.

9 Kartta-alueen yleisin maalaji on pohjamoreeni. Sen rakenne on yleensa niin tiivis, etta siina olevaa pohjavetta voidaan hyodyntaa vain paikallisesti. Pohjamoreenin vedenlapalsyvyydessa on kuitenkin suuria eroja seka alueellisesti etta sen eri kerrosten valilla. Rikkonaisesta kalliosta lahtoisin olevaa pohjavetta purkautuu moreenialueilla lukuisina lahteina vaarojen ja tunturien alarinteilla. l.ahteiden antoisuudet ovat enimrnakseen muutamia kyrnrnenia tuhansia litroja vuorokaudessa. l.ahteiden antoisuudet on mitattu tai arvioitu vuosina 1978 ja Suurimmat antoisuudet, 200 ja 170 ms/vrk, olivat kartta-alueen pohjoisosassa, Pikku Peuravaaran ja Aittavaaran alarinteissa (rnaaperakartalla lahteet nro 520 ja 522). 9 Pohjaveden laatu Pohjaveden laatuun vaikuttavat maaperaan suotautuvan veden sisaltamat suolat, maa- ja kallioperan rakenne ja mineraalikoostumus. Pohjaveteen liuenneiden aineiden maara kasvaa viipyrnan pidetessa. Moreenissa virranneessa pohjavedessa liuenneiden aineiden rnaara on yleensa suurempi kuin hyvin vetta johtavien, lajittuneiden ja karkeiden maalajien pohjavedessa. Taulukko 2. Pohjaveden laatu. KENTTAMAARITYKSET ph, Sahkonjohtavuus ms/m, 25 C l.ampotila C CO 2 mg/l 2% Redox mv LABORATORIOMAARITYKSET Sahkonjohtavuus ms/m, 25 C Varlluku Pt mg/l KMn04 -Iuku mg/l Si0 2 mg/l Alkaliteetti mmol/l HCOs mg/l S04 mg/l CI mg/l F mg/l NH 4 mg/l NOs mg/l P04 mg/l Ca mg/l Mg mg/l Kokonaiskovuus dh Na mg/l K mg/l Fe mg/l Mn mg/l Cd 1-1 gil Co 1-1 gil Cr I-Ig/l Cu 1-1 gil Ni 1-1 gil Pb 1-1 gil Zn 1-1 gil U 1-1 gil ka. 6,9 2,8 4, ,5 5 3,6 7,6 0,17 10,1 2,5 1,1 0,06 0,1 0,2 0,01 2,0 0,71 0,4 1,4 0,5 0,05 0,02 0,2 0,5 1,3 3,9 1,1 0, med. 6,7 2,6 3, ,3 5 3,2 7,3 0,17 10,4 2,1 1,2 0,05 0,1 0,2 0,01 1,7 0,70 0,4 1,4 0,5 0,05 0,02 0,1 0,5 1,1 3,5 0,7 0, Naytteita 13 kpl. (Keskiarvo = ka. ja mediaani = med.)

10 Kartta-alueelta on analysoitu 13 pohjavesinaytetta, jotka on otettu moreenialueiden lahteista. Analyysit on tehty vuosina 1978 ja Taulukossa 2 on esitetty analyysitulosten keskiarvot ja mediaanit. Pohjavesi vaihtelee llevasti happamasta neutraaliin ja lievasti emaksiseen. Liuenneiden aineiden pitoisuudet ovat pienia, samoin raskasmetallipitoisuudet, jotka ovat usein jopa aile rnaaritysrajan. Analyysitulosten mukaan veden laatu tayttaa fysikaaliskemiallisilta ominaisuuksiltaan sosiaali- ja terveysrninisterion talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. 10 KAIRAUS- JA KOEKUOPPATIEDOT piste n:o kerroksen alarajan piste n:o kerroksen alarajan syvyys (m) ja maalaji syvyys (m) ja maalaji 301 5,5 Hk 319 4,0 Mr 302 1,0 Sr 1,7 Hk 320 1,0 Hk 303 1,0 Mr 321 1,0 Sr 304 1,0 Mr 322 1,0 Ht 305 1,0 Mr 323 1,0 Hk 306 1,5 Mr 324 2,0 Hk 307 1,8 Mr 325 1,5 Mr 308 0,5 Mr 326 3,5 Sr 309 1,0 Hk 327 1,0 Mr 310 2,2 Mr 328 5,0 Mr 311 1,9 Hk 329 5,0 Mr 312 1,0 Sr 330 2,8 Mr 2,8 Ka 313 1,0 Hk 3,0 Sr 331 3,0 Mr 314 0,5 Hk 3,5 Sr 332 3,1 Mr 315 3,0 Sr 333 0,5 Hk 2,8 Sr 316 3,0 Hk 334 1,1 Hk 4,4 Ht 317 2,0 Sr 335 0,4 Hk 2,1 Mr 318 0,7 Sr 1,6 Hk 336 1,1 Mr 1,1 Ka 2,1 Sr Maaperakartoitus on tehty kayttaen osittain apuna ilmakuvatulkintaa. Kartoittajat: Mikko Hetta, Erkki Magga, Veikko Musta, Jari Nenonen ja Sulo Sieppi. Kartoitustyon valvonnasta ovat vastanneet geologit Peter Johansson ja Ulpu Vaisanen. Tarkernmat tiedot alueen maa-aineksteta, turvevarolsta seka pohjavealeaiintymista ovat saatavlssa Geologian tutklmuskeskuksesta, PL 77,96101 Hovanlerni.

11 11 KIRJALLlSUUTTA Heikkinen, O. ja Tikkanen, M Glacial flutings in north-ern Finnish Lapland. Fennia 157, 1,1-12. Hirvas, H Pleistocene stratigraphy of Finnish Lapland. Bulletin s. Geological Survey of Finland, Ikonen, L. ja Kujansuu, R Hiiltyneiden mannynkappaleiden tunnistaminen Vuotson paleomaannoksesta: nopea ja kayttokelpoinen menetelma puun ja hiilen solukkornaaritykseen. Geologi 48 (2), Johansson, P Deglasiaatio Saariselan alueella lta-lapissa. Lisensiaatintutkimus. Turun yliopisto, Geologian laitos. 92 s. Johansson, P The deglaciation in the eastern part of the Weichselian ice divide in Finnish Lapland. Geological Survey of Finland, Bulletin s. Johansson, P. ja Nenonen, J Till stratigraphical studies in the Pulju area in northern Finland. Julkaisussa : Autio, S. (toim.) Geological Survey of Finland, Current Research Geological Survey of Finland, Special Paper 12, Johansson, P. & Makinen, K Koilliskaira. Maaperageologinen kartta - Map of the surficial geology 1:100 ODD. Rovaniemi. Geologian tutkimuskeskus. Kujansuu, R On the deglaciation of western Finnish Lapland. Bulletin de la Commission Geologique Finlande s. Kujansuu, R Interstadiaalikerrostuma Vuotsossa. Geologi 24, 5-6, Kujansuu, R Moreenipeitteinen Makaraharju Lapissa. Geologi 45, 8, Kujansuu, R. ja Hyyppa, J Vuotson kartta-alueen rnaapera. Suomen geologinen kartta 1:100 ODD. Maaperakarttojen selitykset, lehti Espoo: Geologian tutkimuskeskus. Merilainen, K The granulite complex and adjacent rocks Geological Survey of Finland, Bulletin s. in Lapland, northern Finland. Mikkola, E. On the physiography and the late-glacial deposits in northern Lapland. Bulletin de la Commission Geologique Finlande s. Makinen, K Tiedonanto Vuotson interglasiaalisesta lehtikuusen rungosta. Geologi 34, 9-10, Penttila, S The deglaciation of the Laanila area, Commission Geologique Finlande s. Finnish Lapland. Bulletin de la Tanner, V Studier 6fver kvartarsysternet i Fennoskandias nordliga delar III. Fennia 36, 2.815s. Tanner, V Det senglaciala havets utbredning i Lutto och Suomu alvarnas dalqanqar ovanf6r sammanfl6det samt naqra ord om morfologien inom denna trakt. Bulletin de la Commission Geologique Finlande 115, Vaisanen, U Laanila, lehti Maaperakartta 1: 50 ODD. Vaisanen, U Ivalo, lehti Maaperakartta 1:

OULUNSALON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen

OULUNSALON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2444 08 OULUNSALON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen ISBN 999-999-999-9 URN:NBN:fi-fe999999 Rovaniemi 2001 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Kallioperää peittävä irtaimista

Lisätiedot

Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana

Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana Siikaniemi 26. 27.10. 2010 Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana Salpausselän haasteet ja mahdollisuudet Mari Aartolahti http://fi.wikipedia.org/wiki/salpaussel%c3%a4t Salpausselät Salpausselät

Lisätiedot

SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS

SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä ja sitä peittävistä maalajeista eli maaperästä. Maapeite ei ole yhtenäinen, vaan kallioperä on paikoin paljastuneena.

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

KOLARIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KOLARIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHDET 2713 08 ja 11 KOLARIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Ulpu Väisänen ja Tapio Muurinen 271309 271312 273103 ÄKÄSJOKISUU RAUTUVAARA NIESASELKÄ 271308 271311 273102 KOLARI KOLARI

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3244 11 TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 324409 324412 TUUSJÄRVI PAJUMÄKI 422203 OHTAANNIEMI 422206 RAIVANTAIPALE Tuusniemi 324408 324411 LITMANIEMI

Lisätiedot

AAVASAKSAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

AAVASAKSAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA LEHTI 2613 09 AAVASAKSAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Peter Johansson, Matti Maunu ja Ulpu Väisänen Rovaniemi 2000 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3332 11 VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3332 09 3332 12 3334 03 KIUKONMÄKI PÄLLIKÄS SYVÄRINPÄÄ Lapinlahti Varpaisjärvi 3332 08 3332 11 3334

Lisätiedot

1 KOKEMÄENJOEN SUISTON MAAPERÄN SYNTYHISTORIA

1 KOKEMÄENJOEN SUISTON MAAPERÄN SYNTYHISTORIA 1 KOKEMÄENJOEN SUISTON MAAPERÄN SYNTYHISTORIA Porin alueen maaperä on Suomen oloissa erityislaatuinen. Poikkeuksellisen paksun maaperäpeitteen syntyyn on vaikuttanut hiekkakiven hauras rakenne. Hiekkakivi

Lisätiedot

Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa

Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa Ulpu Väisänen, Peter Johansson, Kristina Lehtinen, Raija Pietilä, Jukka Räisänen ja Pertti Sarala 1 Johdanto Kasvava matkailu Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR

ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR Jari Nenonen Geologian päivä 30.08.2014 Rokua Geopark Rokua on Osa pitkää Ilomantsista Ouluun ja Hailuotoon kulkevaa harjujaksoa, joka kerrostui mannerjäätikön sulaessa noin 12

Lisätiedot

1. Vuotomaa (massaliikunto)

1. Vuotomaa (massaliikunto) 1. Vuotomaa (massaliikunto) Vuotomaa on yksi massaliikuntojen monista muodoista Tässä ilmiössä (usein vettynyt) maa aines valuu rinnetta alaspa in niin hitaasti, etta sen voi huomata vain rinteen pinnan

Lisätiedot

Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 67,8 ha

Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 67,8 ha 3518000 3519000 3520000 TUU-11-094 7254000 7255000 7256000 7257000 7257000 7256000 7255000 7254000 7253000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian

Lisätiedot

RÖYTÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

RÖYTÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2541 02 RÖYTÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen ja Ulpu Väisänen TORNIO Keminmaa 254103 254106 TORNIO KYLÄJOKI Alatornio K Röyttä 254102 254105 RÖYTTÄ ALA-KAAKAMO

Lisätiedot

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 342,2 ha

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 342,2 ha 3514000 3515000 3516000 TUU-11-098 7264000 7265000 7266000 7267000 7267000 7266000 7265000 7264000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä

6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä 6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä Maaperä on syntynyt geologisten prosessien tuloksena. Näitä ovat rapautuminen

Lisätiedot

JÄNNEVIRRAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

JÄNNEVIRRAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3333 01 JÄNNEVIRRAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen Siilinjärvi 3331 11 3333 02 3333 05 SIILINJÄRVI TIHVONJÄRVI KESÄMÄKI Muuruvesi 3331 10 3333 01 3333 04

Lisätiedot

NORVAJÄRVEN MAAPERÄKARTAN SELITYS

NORVAJÄRVEN MAAPERÄKARTAN SELITYS MAAPERÄKARTTA 1:20 000 MAAPERÄKARTTOJEN SELITYKSET NORVAJÄRVEN MAAPERÄKARTAN 3612 09 SELITYS KIVENNÄISMAALAJIT, POHJAVESI Ulpu Väisänen ELOPERÄISET KERROSTUMAT Matti Maunu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemi

Lisätiedot

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS Pohjois-Euroopan mannerjäätiköiden laajimmat levinneisyydet ja reuna-asemat Jäätiköitymishistorialla keskeinen

Lisätiedot

KUMPUKIVALON MAAPERÄ- KARTAN SELITYS

KUMPUKIVALON MAAPERÄ- KARTAN SELITYS MAAPERÄKARTTA 1:20 000 MAAPERÄKARTTOJEN SELITYKSET KUMPUKIVALON MAAPERÄ- KARTAN 3613 08 SELITYS KIVENNÄISMAALAJIT JA POHJAVESI Ulpu Väisänen ELOPERÄISET KERROSTUMAT Matti Maunu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PUDASJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3514 10 PUDASJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Peter Johansson, Jukka Räisänen ja Ulpu Väisänen 351408 TYRÄSUO 351411 ALA-LIVO 353202 KIVARINJOKI A 351407 AITTOJÄRVI 351410

Lisätiedot

JOUHTENISEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

JOUHTENISEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 4224 08 JOUHTENISEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 422406 KINAHMO 422409 TEYRISAARI 422412 KOLVANANUURO 422405 KUOREVAARA 422408 JOUHTEHINEN 422411 KONTIOLAHTI

Lisätiedot

PEKKALAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PEKKALAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3613 12 PEKKALAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Ulpu Väisänen, Jari Nenonen ja Tapio Muurinen 361407 361410 VANTTAUSJÄRVI ISO-KAARNI 363201 ISO SEVERIVAARA 361309 VANTTAUSKOSKI

Lisätiedot

PIITTISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PIITTISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3613 11 PIITTISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Ulpu Väisänen, Jari Nenonen ja Matti Maunu 361309 VANTTAUSKOSKI 361312 PEKKALA 363103 LISTIMÄ-SUUAS 361308 KUMPUKIVALO

Lisätiedot

ALA-KAAKAMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

ALA-KAAKAMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2541 05 ALA-KAAKAMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen ja Ulpu Väisänen TORNIO Keminmaa 254103 254106 254109 TORNIO KYLÄJOKI Alatornio KEMINMAA Lautiosaari Röyttä

Lisätiedot

SOPPELAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

SOPPELAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3632 09 SOPPELAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Ulpu Väisänen ja Matti Maunu 364104 364107 364110 KEMIJÄRVI ISOKYLÄ PIETARISELKÄ 363206 363209 363212 RUOPSA SOPPELA UNTAMOVAARA

Lisätiedot

SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS

SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä ja sitä peittävistä maalajeista eli maaperästä. Maapeite ei ole yhtenäinen, vaan kallioperä on paikoin paljastuneena.

Lisätiedot

FAKTAT M1. Maankohoaminen

FAKTAT M1. Maankohoaminen Teema 3. Nousemme koko ajan FAKTAT. Maankohoaminen Jääpeite oli viime jääkauden aikaan paksuimmillaan juuri Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston yllä. Jään paksuudeksi arvioidaan vähintään kolme kilometriä.

Lisätiedot

VANTTAUSKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

VANTTAUSKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3613 09 VANTTAUSKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Ulpu Väisänen ja Tapio Muurinen 361404 361407 361410 KULUSSELKÄ VANTTAUSJÄRVI ISO-KAARNI ISO 361306 TENNILÄ 361309 VANTTAUSKOSKI

Lisätiedot

Jari Nenonen, Tapio Muurinen ja Jukka Vggngnen

Jari Nenonen, Tapio Muurinen ja Jukka Vggngnen PISSIV RTTA-ALUEEN M Jari Nenonen, Tapio Muurinen ja Jukka Vggngnen ISBN 999-999-999-9 URN:NBN:fi-fe999999 Suomen maankamara koostuu ikivanhasta perusblliosta eli kalliopergstg ja sita peittavista maalajeistsa

Lisätiedot

- Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20).

- Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20). 1 Kartat (kpl 2) - Opettele ilmansuunnat (s. 17) ja yleisimmät karttamerkit (s. 20). - Mittakaava kertoo, kuinka paljon kohteita on pienennetty. Mittakaava 1: 20 00 tarkoittaa, että 1 cm kartalla on 20

Lisätiedot

OLKKA-TORAMOSELÄN MAAPERÄ- KARTAN SELITYS

OLKKA-TORAMOSELÄN MAAPERÄ- KARTAN SELITYS MAAPERÄKARTTA 1:20 000 MAAPERÄKARTTOJEN SELITYKSET OLKKA-TORAMOSELÄN MAAPERÄ- KARTAN 3612 12 SELITYS KIVENNÄISMAALAJIT Jari Nenonen & Ulpu Väisänen ELOPERÄISET KERROSTUMAT Tapio Muurinen POHJAVESI Ulpu

Lisätiedot

PELLON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PELLON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2623 10 PELLON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen, Matti Maunu ja Ulpu Väisänen 2623 11 2641 02 2641 05 LEMPEÄ KITTISVAARA KONTTAJÄRVI Pello # 2623 10 2641 01 PELLO

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

YLIKIIMINGIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

YLIKIIMINGIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3422 12 YLIKIIMINGIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouni Pihlaja, Jukka Räisänen ja Ulpu Väisänen 351107 351110 351301 KIIMINKI HANNUSPERÄ JOLOSKYLÄ 342209 342212 342403

Lisätiedot

NUUKSVAARAN MAAPERÄKARTAN SELITYS

NUUKSVAARAN MAAPERÄKARTAN SELITYS MAAPERÄKARTTA 1:20 000 MAAPERÄKARTTOJEN SELITYKSET NUUKSVAARAN MAAPERÄKARTAN 3612 06 SELITYS KIVENNÄISMAALAJIT Peter Johansson ELOPERÄISET KERROSTUMAT Matti Maunu POHJAVESI Ulpu Väisänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TÖRMÄVAARA. Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 409,7 ha Karttalehti: Tietokantatunnus: TUU Muodostuma: Rantakerrostuma

TÖRMÄVAARA. Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 409,7 ha Karttalehti: Tietokantatunnus: TUU Muodostuma: Rantakerrostuma 2530000 2531000 2532000 7335000 7336000 7337000 7338000 7338000 7337000 7336000 TUU-13-135 7335000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m 7334000 Karttatuloste Geologian

Lisätiedot

KUKKAROMÄEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KUKKAROMÄEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3232 06 KUKKAROMÄEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen Haapakoski 3241 01 3241 04 3241 07 HAAPAKOSKI KOTAMÄKI RUUHILAMPI Jäppilä 3232 03 3232 06 3232 09 PIEKSÄMÄKI

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

KYRSYÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KYRSYÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3233 07 KYRSYÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen 3233 05 3233 08 3233 11 TUUSMÄKI HIISMÄKI MIELOJÄRVI PA 3233 04 3233 07 3233 10 PAATELA KYRSYÄ PIHLAJALAHTI KA

Lisätiedot

KIIVENNAI~SMAALAJIT Jari Nenonen POHJAVESI

KIIVENNAI~SMAALAJIT Jari Nenonen POHJAVESI KIIVENNAI~SMAALAJIT Jari Nenonen POHJAVESI Jari Nenonen Kallioperaa peittava irtaimista maalajeista koostuva maapera on syntynyt nuorimman maailmankauden, kvartaarikauden aikana, joka alkoi noin 2 miljoonaa

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

SIMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jari Nenonen, Tapio Muurinen ja Ulpu Väisänen

SIMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jari Nenonen, Tapio Muurinen ja Ulpu Väisänen MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2543 01 SIMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jari Nenonen, Tapio Muurinen ja Ulpu Väisänen 254111 254302 254305 KIRVESAAPA VIANTIENJOKI ALA-JOKIKYLÄ # Maksniemi # Simo 254110

Lisätiedot

JUVAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

JUVAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3233 01 JUVAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen 3231 11 3233 02 3233 05 NARILA PAKINMAA TUUSMÄKI Juva 3231 10 3233 01 3233 04 NÄÄRINKI JUVA PAATELA 3142 12 3144

Lisätiedot

SYVÄRINPÄÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

SYVÄRINPÄÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3334 03 SYVÄRINPÄÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3341 10 3343 01 3343 04 YLÄ-VARPANEN JUMINEN ÄLÄNNE 3332 12 3334 03 3334 06 PÄLLIKÄS SYVÄRINPÄÄ KANGASLAHTI

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

KOLKONTAIPALEEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KOLKONTAIPALEEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3233 06 KOLKONTAIPALEEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen Joroinen 3234 01 3234 04 3234 07 JOROINEN TIEMASSAARI VOINSALMI A Rantasalmi 3233 03 3233 06 3233 09 LAHNALAHTI

Lisätiedot

TUUPOVAARAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

TUUPOVAARAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 4241 11 TUUPOVAARAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Aimo Kejonen Espoo 2009 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä ja

Lisätiedot

PUUPPOLAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PUUPPOLAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3212 06 PUUPPOLAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Aimo Kejonen Espoo 2009 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä ja

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

LEPPÄVIRRAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3243 02 LEPPÄVIRRAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen 3241 12 3243 03 3243 06 ORAVIKOSKI LÄNSI-SAAMAINEN TUPPURINMÄKI 3241 11 3243 02 3243 05 KONNUSVESI LEPPÄVIRTA

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

VAMMAVAARA. Rovaniemi Tervola. Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 741,4 ha. Tietokantatunnus: TUU Muodostuma: Rantakerrostuma

VAMMAVAARA. Rovaniemi Tervola. Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 741,4 ha. Tietokantatunnus: TUU Muodostuma: Rantakerrostuma 7346000 7347000 7348000 2562000 2563000 2564000 2565000 2566000 TUU-13-126 7348000 7347000 7346000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500 m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

NILSIÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

NILSIÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3334 04 NILSIÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3334 02 3334 05 3334 08 REITTIÖ KEYRITTY RUMMAKKO 3334 01 3334 04 3334 07 KONTTIMÄKI NILSIÄ PISA Nilsiä 3333

Lisätiedot

JUANKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

JUANKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3333 08 JUANKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 333306 333309 333312 431103 HALUNA VUOTJÄRVI VIITANIEMI Juankoski 333305 333308 333311 431102 KESÄMÄKI

Lisätiedot

MUURATJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

MUURATJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3212 01 MUURATJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Aimo Kejonen Espoo 2009 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä

Lisätiedot

KOMOTTAVAARAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KOMOTTAVAARAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3611 12 KOMOTTAVAARAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Peter Johansson, Matti Maunu, Vesa Perttunen ja Ulpu Väisänen 3612 3 361207 361210 ROVANIEMI OIKARAINEN 361401 JYRHÄMÄVAARA

Lisätiedot

KUTUNKYLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KUTUNKYLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3242 04 KUTUNKYLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Aimo Kejonen Kuopio 2005 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä ja

Lisätiedot

JÄPPILÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

JÄPPILÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3232 09 JÄPPILÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen Haapakoski Sorsakoski 3241 04 3241 07 3241 10 KOTAMÄKI RUUHILAMPI SORSAKOSKI Jäppilä 3232 06 3232 09 3232 12

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PIEKSÄMÄEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3232 03 PIEKSÄMÄEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen Haapakoski 3223 10 3241 01 3241 04 MATARAMÄKI HAAPAKOSKI KOTAMÄKI 3214 12 3232 03 3232 06 PALTANEN PIEKSÄMÄKI

Lisätiedot

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50

Lisätiedot

REITTIÖN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

REITTIÖN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3334 02 REITTIÖN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3332 12 3334 03 3334 06 PÄLLIKÄS SYVÄRINPÄÄ KANGASLAHTI Varpaisjärvi 3332 11 3334 02 3334 05 VARPAISJÄRVI

Lisätiedot

MAANINGAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

MAANINGAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3331 06 MAANINGAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen ja Jukka Leino 3332 01 3332 04 3332 07 TUOVILANLAHTI KÄÄNNINNIEMI ALA-PITKÄ Maaninka 3331 03 3331 06 3331

Lisätiedot

LUMIJOENSELKÄ KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

LUMIJOENSELKÄ KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2444 05 LUMIJOENSELKÄ KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Peter Johansson ja Ulpu Väisänen 244403 SANTONEN 244406 PAJUNIEMI 244409 OULU 244402 SÄÄRENPERÄ 244405 LUMIJOENSELKÄ 244408

Lisätiedot

KUHMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KUHMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 4413 05 KUHMON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen ja Jukka Häikiö 441303 JUONTO 441306 TIMONIEMI 441309 VARAJOKI 441302 RUUNAKANGAS 441305 KUHMO KUHMO 441308

Lisätiedot

ÄKÄSLOMPOLON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

ÄKÄSLOMPOLON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 50 000 SELITYS LEHTI 2732 1 ÄKÄSLOMPOLON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Peter Johansson, Tapio Muurinen, Ulpu Väisänen ja Jukka Väänänen Rovaniemi 2001 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Suomen maankamara

Lisätiedot

KONNUSVEDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KONNUSVEDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3241 11 KONNUSVEDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen 3241 09 3241 12 3243 03 MÄKRÄMÄKI ORAVIKOSKI LÄNSI-SAAMAINEN 3241 08 3241 11 3243 02 SORSAVESI KONNUSVESI

Lisätiedot

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 206,6 ha

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 206,6 ha 2487000 2488000 2489000 7366000 7367000 7368000 7369000 7369000 7368000 7367000 7366000 7365000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Georetki Rautalammilla 11.9. 2011

Georetki Rautalammilla 11.9. 2011 Georetki Rautalammilla 11.9. 2011 Näköala Kilpimäeltä pohjoiseen. Hannu Rönty Hetteisenlampi Liimattalanharjun juurella. GEORETKEN KOHTEET 1. Kilpimäki Kilpimäki on kolmisen kilometriä Rautalammin kirkonkylän

Lisätiedot

Antti Peronius geologi, kullankaivaja

Antti Peronius geologi, kullankaivaja Antti Peronius geologi, kullankaivaja antti.peronius@kullankaivajat.fi Primäärijuoniteoriat - maallikot - kulta tullut läheltä tai kaukaa - räjähdys, tulivuori, asteroidi - jättiläistulva, salaperäinen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PIHTIPUTAAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2334 12 + 3312 03 PIHTIPUTAAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen Muurasjärvi 2343 07 2343 10 3321 01 3321 04 MUURASJÄRVI RAUDANJÄRVI ELÄMÄJÄRVI 2334 09 2334

Lisätiedot

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto Puruveden kehitys ja erityispiirteet Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto PURUVESI KARU JA KIRKASVETINEN SUURJÄRVI Sekä Puruvesi että Pyhäjärvi ovat kirkasvetisiä suurjärviä,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

YLIVIESKAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2431 07 YLIVIESKAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen ja Jukka Turunen Alavieska 2431 05 2431 08 2431 11 ALAVIESKA NIEMELÄNKYLÄ KANGAS Rautio YLIVIESKA 2431

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KIIVENNAISMMLA~ Peter Johansson

KIIVENNAISMMLA~ Peter Johansson KIIVENNAISMMLA~ Peter Johansson GECBLBGIAN TUYKIMLBSKESKUS Rovaniemi 1996 Kallioperaa peittava irtaimista maalajeista koostuva maapera on syntynyt nuorimman maailmankauden, kvartaarikauden aikana, joka

Lisätiedot

TUHMALAMMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

TUHMALAMMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2244 02 TUHMALAMMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Esa Kukkonen ja Martti Korpijaakko 2242 12 2244 03 2244 06 Karstula RANTAKYLÄ KARSTULA AHO-VASTINKI 2242 11 2244 02 2244

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

KIVARIJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KIVARIJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3532 01 KIVARIJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Peter Johansson, Jukka Räisänen ja Ulpu Väisänen 351411 ALA-LIVO 353202 KIVARINJOKI 353205 OHTAVAARA 351410 PUDASJÄRVI

Lisätiedot

Suomen maantiede 2. luento Suomen kallioperä ja maaperä. kehitysvaiheet merkitys alueellinen levinneisyys

Suomen maantiede 2. luento Suomen kallioperä ja maaperä. kehitysvaiheet merkitys alueellinen levinneisyys Suomen maantiede 2. luento Suomen kallioperä ja maaperä kehitysvaiheet merkitys alueellinen levinneisyys Suomen kallioperän alkuvaiheet vanhaa: Siuruan gneissi 3,5 miljardia vuotta arkeeinen poimuvuoristo

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

KÖNÖLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KÖNÖLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2542 08 KÖNÖLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jukka Räisänen, Vesa Perttunen & Ulpu Väisänen 254206 SATTAJÄRVI 254209 KAISAJOKI 254212 TERVOLA 254205 ARPELA 254208 KÖNÖLÄ

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

KONTIOLAHDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 4224 11 KONTIOLAHDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 422409 TEYRISAARI 422412 KOLVANANUURO 424203 SUPPURA 422408 JOUHTEHINEN 422411 KONTIOLAHTI Kontiolahti

Lisätiedot

SOINLAHDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

SOINLAHDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3341 05 SOINLAHDEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3341 03 3341 06 3341 09 VALKEISKYLÄ KAUPPILANMÄKI SONKAJÄRVI Sonkajärvi 3341 02 3341 05 3341 08 IISALMI

Lisätiedot

ILOSJOEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

ILOSJOEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3312 05 ILOSJOEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 2334 12 3312 03 3312 06 3312 09 PIHTIPUDAS RÖNNYNKYLÄ LIITONMÄKI Pihtipudas 2334 11 3312 02 3312 05 3312

Lisätiedot

PUUMALAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PUUMALAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3143 09 PUUMALAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3144 04 3144 07 3144 10 KAIPAALA KERINIEMI KIETÄVÄLÄNVIRTA 3143 06 Puumala 3143 09 3143 12 ROKANSALO PUUMALA

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

RÖNNYNKYLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

RÖNNYNKYLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3312 06 RÖNNYNKYLÄN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen I 234310 332101 332104 332107 RAUDANJÄRVI ELÄMÄJÄRVI HIIDENNIEMI 233412 331203 331206 331209 PIHTIPUDAS

Lisätiedot

YJAAPERAKARTTOJEN SELETY KSET

YJAAPERAKARTTOJEN SELETY KSET MAAPERAKART"~"~ I 9s sos YJAAPERAKARTTOJEN SELETY KSET KIVENNAISMMLAJIT Peter Johansson Kallioperaa peittava irtaimista maalajeista koostuva maapera on syntynyt nuorimman maailmankauden, kvartaarikauden

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

HUUTOKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

HUUTOKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3232 11 HUUTOKOSKEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen Jäppilä 3232 09 3232 12 3234 03 JÄPPILÄ TIHUSNIEMI VARKAUS VARKAUS 3232 08 3232 11 MAAVESI HUUTOKOSKI 3234

Lisätiedot

VALTATIEN 6 KOHDALLA

VALTATIEN 6 KOHDALLA NAPAN POHJAVESIALUEEN SUOJAUSTARVE VALTATIEN 6 KOHDALLA Pekka Vallius GeoPex Oy Kouvola 30.12.2010 16.3T-1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA.. 1 3. POHJAVESIALUEEN HYDROGEOLOGIA...

Lisätiedot

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio 1 Tausta Metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun kannalta kiintoaineshuuhtouman torjunta on avainasemassa.

Lisätiedot

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA O U T O K U M P U Oy ~alminetsintä KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA ROVANIEMI MLK KUOHUNKI Ttitkimusalueen sijainti Tutkimusten tarkoitus ja suoritus Tulosten tarkastelua Tutkimusalue sijaitsee

Lisätiedot

VIRTASALMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

VIRTASALMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3232 07 VIRTASALMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Timo Huttunen PIEKSÄMÄKI 3232 05 3232 08 3232 11 PYHITTY MAAVESI HUUTOKOSKI 3232 04 3232 07 3232 10 MONTOLA VIRTASALMI SAVUNIEMI

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

HYRYNSALMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3443 08 HYRYNSALMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen ja Ari Luukkanen 3443 06 3443 09 ISO TUOMIVAARA HAAPOLA 4421 06 HOIKKA Hyrynsalmi 3443 05 3443 08 LIETEKYLÄ

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

SÄYNEISEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

SÄYNEISEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3334 10 + 4312 01 SÄYNEISEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen ja Ari Luukkanen 3334 08 3334 11 4312 02 RUMMAKKO HANKAMÄKI 4312 05 VAIKKO 3334 07 3334 10 4312

Lisätiedot

Yyterin luonto Geologia ja maankohoaminen. Teksti: Marianna Kuusela (2014) Toimitus: Anu Pujola (2015)

Yyterin luonto Geologia ja maankohoaminen. Teksti: Marianna Kuusela (2014) Toimitus: Anu Pujola (2015) Yyterin luonto Geologia ja maankohoaminen Teksti: Marianna Kuusela (2014) Toimitus: Anu Pujola (2015) Yyterin alueen peruskallio on muodostunut hiekkakivestä Kallioperä on maapallon kiinteä kuori, joka

Lisätiedot

PUOLANGAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

PUOLANGAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3442 10 PUOLANGAN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3442 08 3442 11 3444 02 AUHO AITTOKYLÄ NAULAPERÄ Puolanka 3442 07 3442 10 3444 01 PUUTIOKANGAS PUOLANKA

Lisätiedot