Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, Joensuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/ Aika klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen Malinen Juho jäsen :t 37-43, klo 16:33-18:21 Puhakka Asko jäsen :t 33-42, klo 16:15-18:00 Rautiainen Armi jäsen Varis Päivi jäsen Muut läsnäolleet Vattulainen Risto SAK Kuntsi Tony hallituksen edustaja :t 37-42, klo 16:23-18:00 Koskinen Antti rehtori, esittelijä Maksimainen Osmo aikuiskoulutusjohtaja Kukkonen Osmo henkilöstön edustaja Turunen Tarja henkilöstön varaedustaja Väistö Riitta aikuiskoulutusjohtaja Herranen Jatta Nuutinen Sisko kehitysjohtaja hallintosihteeri, pk:n pitäjä Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Reijo Jeskanen puheenjohtaja Sisko Nuutinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Armi Rautiainen Päivi Varis

2 Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävillä n toimistossa, Kaislakatu 3, Joensuu, tiistaina klo 9:00-14:30. Sisko Nuutinen hallintosihteeri

3 Pöytäkirja 4/ Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen avaus 4 34 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 35 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 37 Aikuisopiston taloustilanne Koulutusalakatsaukset 1/ n opiskelijatilanne Aikuisopiskelijan ohjauksen ja erityisohjauksen järjestäminen Stipendien myöntäminen Aikuiskoulutuksen stipendirahastosta 1/ Ammatillisten perustutkintojen aloituspaikat 2016, Pohjois-Karjalan aikuisopisto Aikuisopiston metallialan koulutustilanne Outokummussa Ilmoitusasiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 18

4 Pöytäkirja 4/ Kokouksen avaus Aikojk 33 Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.

5 Pöytäkirja 4/ Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Aikojk 34 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lousjohtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja controllerilla. Lisäksi voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

6 Pöytäkirja 4/ Työjärjestyksen hyväksyminen Aikojk 35 ehdotus Kokouksen asialista hyväksytään työjärjestykseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Pöytäkirja 4/ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Aikojk 36 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan , että johtokunnan pöy tä kirjan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kas tetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian viimeis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Armi Rautiainen ja Päivi Varis. ehdotus Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Armi Rautiainen ja Päivi Varis.

8 Pöytäkirja 4/ Aikuisopiston taloustilanne / /2015 Aikojk 37 Aikuisopiston taloustilanne esitellään kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi liitteen mukainen taloustilanne. Tony Kuntsi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16:23. Juho Malinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16:33. Liitteet Liite 1 Taloustilanne

9 Pöytäkirja 4/ Koulutusalakatsaukset 1/ / /2011 Aikojk 38 Aikuisopiston johtokunnalle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa oppilaitoksen kolmen alan yhteinen katsaus. Koulutusalakatsaus käsittää teknii kan, hyvinvoinnin ja hallintopalvelujen alojen toiminnan ti lan ne kat saukset, tiedossa olevat haasteet ja näkymät kuluvan vuoden osalta sekä en nak koar viot tulevan / tulevien vuosien osalta kunkin alan toi min taan. Katsaukset esitetään kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Pöytäkirja 4/ n opiskelijatilanne / /2015 Aikojk 39 Kokouksessa esitellään n opiskelijamäärä- se kä hakijatilanne rahoitusmuodoittain (yksikköhinta, li sä kou lu tus, oppisopimus, työvoima, henkilöstö, hanke, muu), tutkinnoittain (pt, at, eat), koulutusaloittain (tekniikka, hyvinvointi) ja koulutusaloittain tii meit täin (tekniikka 5, hyvinvointi 3). Lisäksi esitellään vuoden 2015 aikana eron neet opiskelijat, valmistuneet opiskelijat sekä oppilaitokseen hakeneet opis ke li jat. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi, aikuiskoulutusjohtaja Riitta Väistö, puh , riitta.vaisto(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Pöytäkirja 4/ Aikuisopiskelijan ohjauksen ja erityisohjauksen järjestäminen / /2015 Aikojk 40 Aikuisopiskelijoilla on yhtä lailla kuin nuorilla moninaisia opiskeluun liit ty viä ohjaustarpeita alkaen etä-, lähi- ja monimuoto-opiskelun, verk ko-opis ke lun, ajanhallinnan, työn, opiskelun ja perheen vaatiman ajan yh teen so vit ta mi sen ohjaustarpeista. Erityisopiskelijoiksi hakeutuvilla tuen tar peet liittyvät ohjausta enemmän luki-, hahmottamis-, matematiikka-, tie to tek niik ka- jne. taitojen erityiseen tuen tarpeeseen. Erityisopiskelijoiksi ha keu tu vis ta opiskelijoista oppilaitos saa korotetun valtionosuuden, kun asian mu kai set erityisopiskelijaksi nimeämispäätökset, suunnitelmat ja eri tyis oh jauk sen dokumentointi on tehty huolellisesti. Aikuisopistossa on opiskelijoiden ohjauksen ja eri tyis oh jauk sen jär jes tä mi nen uudistettu alkaen. Ammatillisessa toisen asteen ai kuis kou lu tuk sen valmistavassa näyttötutkintoperusteisessa kou lu tuk ses sa yhä mer kit tä vämpään asemaan nousee opiskelijoiden ohjaus ja myös eri tyis oh jaus, jot ta opiskelijat saavuttavat tavoitteensa. Ammatillisen opettajan perustehtävään kuuluu yhtenä ja yhä suurempana osa na opiskelijoiden ohjaaminen. Ammatillisen opettajan työpanoksesta pääosan tulee aina kohdistua ammatilliseen opettamiseen ja val men ta mi seen, osaamisen tunnistamiseen, tutkintoprosessin sujuvuudesta huo leh ti mi seen siten, että opiskelijoille syntyy asetettujen tavoitteiden mukaisia tut kin to suori tuk sia ja hyviä oppimistuloksia. Ammatillisten opettajien työajan, energian ja jaksamisen sekä opis ke li joi den odotusten ja ohjaustarpeen kasvun kannalta on ollut perusteltua jakaa ja kohdentaa ammatillisten opettajien opiskelijoille annettavan ohjauksen ja erityisohjauksen työpanosta aiempaan verrattuna uudella tavalla. Ai kuis opistos sa on otettu käyttöön toimintatapa, jossa nimetyt ammatilliset opet ta jat toimivat moniammatillisesti sekä substanssialansa opettajina että opis ke li joiden ohjaajina. Samalla logiikalla on organisoitu myös eri tyis opet ta jien rooli. Aikuisopiskelijalle on laadittu vuoden 2015 alusta ohjauksen ja eri tyis oh jauksen suunnitelmat, jotka ohjaavat ohjaavien opettajien ja eri tyis opet ta jien toimintaa. Suunnitelmat liitetään osaksi koulutuskuntayhtymän opis ke li jan hyvinvointisuunnitelmaa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi, aikuiskoulutusjohtaja Riitta Väistö, puh , riitta.vaisto(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Pöytäkirja 4/ Pohjois-Karj alan aikuisopisto Stipendien myöntäminen Aikuiskoulutuksen stipendirahastosta 1/ / /2011 Aikojk 41 Aikuiskoulutuksen stipendirahaston säännön mukaan rahastoa käyttää ja stipendinsaajista päättää aikuisopiston. Aikuisopiston aikuiskoulutusjohtajat esittävät Aikuiskoulutuksen sti pen di rahas tos ta opiskelijoille jaettavat stipendit. Rehtori esittelee asian kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Johtokunta päättää myöntää Aikuiskoulutuksen stipendirahastosta opis ke lijoil le jaettavat stipendit kokouksessa esitetyn mukaisesti. Johtokunta päätti yksimielisesti aikuisopiston aikuiskoulutusjohtajien esi tysten ja perustelujen mukaisesti myöntää Aikuiskoulutuksen sti pen di ra has tos ta jaettavaksi stipendit seuraavasti: Tekniikan koulutusala Tekniikan koulutusala Tekniikan koulutusala Tekniikan koulutusala Tekniikan koulutusala Plattonen Roope, kaivosalan perustutkinto Päivärinta Juho, kaivosalan perustutkinto Pajarinen Mari, liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tuovinen Elina, liiketalouden perustutkinto, merkonomi Hyttinen Sauli, yrittäjän ammattitutkinto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Pöytäkirja 4/ Ammatillisten perustutkintojen aloituspaikat 2016, 446/ /2014 Aikojk 42 Kokouksessa esitellään ammatillisen perustutkintokoulutuksen pohjaesityksen ja aloituspaikkaprosessin tilannekatsaus. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi, kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh , jatta.herranen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Asko Puhakka ja Tony Kuntsi poistuivat kokouksesta tämän asian kä sit te lyn aikana klo 18:00.

14 Pöytäkirja 4/ Aikuisopiston metallialan koulutustilanne Outokummussa 114/ /2012 Aikojk 43 Aikuisopiston metallialan koulutus Outokummussa on pääosin ol lut Pohjois-Kar ja lan ELY-keskuksen taholta rahoitettua työvoimakoulutusta. Ai kuisopis ton Ou to kum mun metallialan koulutuksiin on tulossa ELY-kes kuk sen rahoituksen leik kau tu mi ses ta johtuen merkittäviä muutoksia, mah dol li ses ti jopa ai kuis ten osalta metallikoulutusten lopettaminen Ou to kum mus sa ja tältä osin koulutustoiminnan muuttaminen Joensuun uu dis te tus sa Poh jois-kar jalan koulutuskuntayhtymän Peltolan metallialan op pi mis ym pä ris tös sä to teutet ta vaksi. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n Ou to kum mun toi mi pis teen edustaja, Outokummun seudun teollisuuskylä Oy sekä Outokummun me tal lialan yritykset ovat laa tineet kannanoton asiasta Pohjois-Karjalan ELY-keskuk sel le. Kan nan otos sa on tuo tu julki Outokummussa to teu tet ta van metallialan ai kuis kou lu tuk sen ra hoi tuk sen merkittävän leik kau tu mi sen suorat ja välilliset vai ku tuk set paik ka kun nan metallialan yrityksille ja laa jemmin Outokummun elin kei no elä mäl le. Mikäli ELY-keskuksen ra hoi tus Outokummun metallialan ai kuis kou lu tuk seen leikkautuu, paine kou lu tus ten uudelleenjärjestelyihin kasvaa. Ai kuis opis ton tulee varautua to teut ta maan Outokummun metalliteollisuuden tar peen mukainen koulutus jat kos sa tapaus- ja tarvekohtaisesti paik ka kun nal la alan yrityksissä ja Joen suus sa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi, aikuiskoulutusjohtaja Osmo Maksimainen, puh , osmo.maksimainen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Juho Malinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:21.

15 Pöytäkirja 4/ Ilmoitusasiat Aikojk 44 Rehtori esittelee asian kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Oppisopimuksen sisäisen omavalvonnan tarkastustulokset. 2. Johtokunnan kesäkuun 2015 kokouksen ja seminaarin val mis te lu tilan ne ja ohjelmaluonnos.

16 Pöytäkirja 4/ Seuraava kokous Aikojk 45 ehdotus Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina klo 16:15. Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina klo 16:15. Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 16:15.

17 Pöytäkirja 4/ Kokouksen päättäminen Aikojk 46 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.

18 Pöytäkirja 4/ Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: :t ja Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan koulutuskuntayhty män hallitukselle, os. Tulli portin katu 3, PL 70, Joensuu, seuraavista pykälistä: 41 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päättymistä. Valitus opiskelijaa koskevasta päätöksestä Lisätietoja Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n mukaan useimpiin yksit täis tä opiske lijaa koskevista päätöksistä voi hakea muutosta valit tamalla. Vali tus teh dään hal linto lainkäyt tölain mukaisena valitukse na en siasteessa joko lää ninoi keuteen tai lääninhalli tukseen. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 14 päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL KUOPIO Puhelin: (vaihde), faksi: Sähköposti: Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovirasto Maaherran katu 16, PL 50, MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys 25.02.2011 Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 Aika: 24.2.2011 klo 13.00-13.55

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot