Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, Valtimo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1/ Aika klo 09:15-12:40 Paikka Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, Valtimo Osallistujat Läsnä Suhonen Keijo puheenjohtaja Hiltunen Reijo jäsen Hölttä Anna jäsen Piippo Eila jäsen Rautiainen Tuula jäsen Väisänen Jorma jäsen Nevalainen Lahja varajäsen Poissa Mikkilä Hannu varapuheenjohtaja Muut läsnäolleet Huusko Anu hallituksen edustaja Läsnä 1-8, poistui klo Anttonen Tommi rehtori, pöytäkirjanpitäjä Nivanaho Tuula controller Lyncin kautta Naasko Markku asiantuntijajäsen Savolainen Jani opettajien edustaja Pussinen Raija pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-13 Allekirjoitukset Keijo Suhonen puheenjohtaja Raija Pussinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty / Jorma Väisänen Lahja Nevalainen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Valtimon toimistossa, Metsurintie 2 A, Valtimo, klo 9:00-14:30. Raija Pussinen

2 Pöytäkirja 1/ toimistopäällikkö

3 Pöytäkirja 1/ Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 5 Valtimon opiskelijatilanne 8 6 Koulutusjohtajan viran täyttäminen 9 7 Valtimo, toimintakertomus ja tilinpäätös Valtimon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma Valtimon työolobarometrin tulokset Valtimon tulokyselyn tulokset Ilmoitusasiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 19

4 Pöytäkirja 1/ Kokouksen avaus AmoVjk 1 Puheenjohtaja avaa kokouksen. : Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15.

5 Pöytäkirja 1/ Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AmoVjk 2 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lous johtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, apulaisrehtorilla, talous päälliköllä ja toimistopäälliköllä Lisäksi johtokunta voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Rehtori: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. : Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pöytäkirja 1/ Työjärjestyksen hyväksyminen AmoVjk 3 : Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

7 Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen AmoVjk 4 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan , että johtokunnan pöy tä kir jan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kastetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkas ta jille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian vii meis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jorma Väisänen ja Hannu Mikkilä. ehdotus Rehtori: Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Väisänen ja Lahja Nevalainen.

8 Pöytäkirja 1/ Valtimon opiskelijatilanne 79/ /2014 AmoVjk 5 Vuoden 2014 alussa ammattiopisto Valtimon opiskelijatilanne on kohtuullinen. Kokonaisopiskelijamäärä yksikköhintaisten opiskelijoiden osalta oli 185 mikä on noin 10 enemmän kuin syksyn 2013 antoi odottaa. Muita mm. työvoima-, oppisopimus- ja lisäkoulutuksia oli käynnissä kol me joissa oli 22 opiskelijaa. Ammattiopisto Valtimo koulutti yhteistyössä aikuisopiston kanssa kolmea metsäalan perus tai ammatitutkintoa. Niissä opiskelijoita oli yhteensä 33 opiskelijaa. Kaikkiaan ammattiopisto Valtimon koulutettavana oli tammikuusa 2014 yhteensä 240 opiskelijaa. Vuodelle 2014 asetettujen opiskelijamäärätavoitteiden toteutuminen on haastavaa, koska yksikköhintaisten opiskelijoiden tavoitemäärä kasvoi edellisestä vuodesta 16,3 % ja tammikuussa kasvutavoitteesta jäätiin puo let. Kevään opiskelijamäärä on painoarvoltaan hieman syksyn opiskelija määrää suurempi, joten kevään opiskelijahankinnassa on onnistuttava hy vin tavoitteeseen pääsemiseksi. Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta merkitsee tiedoksi opiskelijatilanteen. : Johtokunta merkitsi tiedoksi opiskelijatilanteen. Liitteet Liite 1 Opiskleijamäärät 2014

9 Pöytäkirja 1/ Koulutusjohtajan viran täyttäminen 284/ /2013 AmoVjk 6 Pohjois-Karjalan ammattiopisttossa Valtimolla on haettavana koulutusjohtajan virka mennessä. Koulutusjohtajan virka täytetään sisäises ti. Johtokunnan kokouksessa toimitetaan johtokunnalle yhteenveto hakijois ta. Rehtori esittelee kokouksessa hakijat ja tekee päätösehdotuksen kokouk sessa. Koulutusjohtajan virkaan tuli yksi hakemus. Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta päättää valita yhden hakijoista Pohjois-Karjalan ammatti opis to Val ti mon kou lutusjohtajan virkaan kokouksessa tehdyn päätösesityksen jälkeen. Rehtorin päätösehdotus kokouksessa Johtokunta valitsee Valtimon koulutusjohtajan virkaan Harri Savosen alkaen toistaiseksi. Harri Savosen palkkaukseen sovelletaan koulutuskuntayhtymän ammattiopis tojen kou lutusjohtajien palkkauksessa noudatetta via pe ri aat tei ta, joi hin vai kuttaa mm. alaisten määrä, opiskelijoiden mää rä ja tut kin to jen määrä. Johtokunta vahvistaa koulutusjohtaja Harri Savosen palkkausperusteet koulu tus kun tayhtymän koulutusjohtajien palkkauksessa noudatettavien peri aattei den mukaisesti. : Johtokunta valitsi Valtimon koulutusjohtajan virkaan Harri Savosen alkaen toistaiseksi. Harri Savosen palkkaukseen sovelletaan koulutuskuntayhtymän ammattiopis tojen kou lutusjohtajien palkkauksessa noudatetta via pe ri aat tei ta, joi hin vai kuttaa mm. alaisten määrä, opiskelijoiden mää rä ja tut kin to jen määrä. Johtokunta vahvisti koulutusjohtaja Harri Savosen palkkausperusteet kou lutus kun tayhtymän koulutusjohtajien palkkauksessa noudatettavien peri aat teiden mukaisesti.

10 Pöytäkirja 1/ Valtimo, toimintakertomus ja tilinpäätös / /2013 AmoVjk 7 Valtimon tilinpäätös ja toimintakerto mus 2013 ovat valmistuneet. Rehtori esittelee vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ko kouksessa. Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta hyväksyy Valtimon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2013 kuntayhtymän hallituksen käsiteltä väksi. : Johtokunta hyväksyi Valtimon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2013 kuntayhtymän hallituksen käsiteltä väksi. Liitteet Liite 2 Toimintakertomus 2013 Liite 3 Tuloslaskelma

11 Pöytäkirja 1/ Valtimon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma / /2011 AmoVjk 8 Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee laatia vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvon nan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet niiden toteuttami seksi. Oppilaitosten ja vastuualueiden riskimatriisit ja niiden pohjalta laaditut riskienhallintasuunnitelmat, säännöllisen sisäisen valvonnan kohdealueet ja muut valvonnassa havaitut, varmentamista edellyttävät asiat toimivat lähtökohtana suunnitelmalle. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: toimialue, laatijat ja päivämäärä, sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet tilikaudella, toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö, seuranta ja raportointi; toimenpiteen toteutuminen ja mahdolliset vaikutukset toimintaan, raportointitaho ja ajankohta ja arviointi ja kehittäminen; arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallin nan toteutumisesta edellisellä tilikaudella sekä kehittämistarpeista tulevaisuudessa Oppilaitoksen suunnitelma hyväksytään johtokunnassa ja yhteisten palvelujen vastuualueiden suunnitelmat hallinnollisessa johtoryhmässä helmi kuun loppuun mennessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulman tulisi sisältyä kehityskeskusteluissa käsiteltäviin asioihin. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan osana kuntayhtymän raportointikäytäntöjä sekä sisäisen valvonnan selonteossa. Rehtori kertoo Valtimon sisäi sen val von nan ja ris kienhallinnan järjestämisestä ja esittelee sisäisen val von nan suunnitelman Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta hyväksyy Valtimon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman : Johtokunta hyväksyi Valtimon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman 2014.

12 Pöytäkirja 1/ Anu Huusko poistui pykälän 8 käsittelyn jälkeen klo Liitteet Liite 4 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2014

13 Pöytäkirja 1/ Valtimon työolobarometrin tulokset / /2011 AmoVjk 9 Kuntayhtymän hallitus Työolobarometrikysely toteutettiin syksyllä 2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä kahdennentoista kerran koko henkilöstön keskuudes sa. Mittauksen tuloksena saadaan yksiköittäin ja yhtymäkohtaisesti arvo kasta tietoa siitä, millaisena henkilöstö kokee työympäristönsä ja työsken telyolonsa. Työolobarometrissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henkilös tön työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä; työn kehittävyyttä, johtamista, tiedonkulkua, työkykyä ja ergonomiaa. Kyselyn tulokset ovat osa kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuuden arviointijärjestelmää. Mittauksen tavoitteena on saada käsitys siitä, mitkä ovat ne kehittämistä vaativat asiat, joihin tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ja/tai joiden osalta jo aiemmin tehty kehittämistyö on tärkeää todentaa. Kysely luo pohjaa pitkäjänteiselle, suunnitelmalliselle henkilöstövoimavarojen kehittämistyölle. Mittauksen onnistumiselle on tärkeää, että mahdollisimman moni työnte kijä vastaa siihen. Tämä edellyttää johtoryhmän 100 %:sta sitoutumista ky selyyn: kehittämiseen kohdistuvan toiminnan tukemista, etukäteiskeskus telua kaikissa yksiköissä mittauksen merkityksestä ja tavoitteista, henkilös tön vakuuttumista siitä, että tulokset käsitellään luottamuksellisina, mittaamisesta saadun hyödyn selventämistä, vakuuttamalla että osallistumalla voi vaikuttaa oman työnsä, työyhteisönsä ja koko yhtymän kehittymiseen. Jotta työolobarometrin tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää työyhteisöjen kehittämisessä, noudatetaan tulosten käsittelemisessä seuraavia periaatteita ja aikatauluja: Tulokset käsitellään työyksiköittäin tai oppilaitoksittain men nessä. Tulosten käsittelyn yhteydessä päätetään seuraavista asioista: valitaan 1-3 kehittämiskohdetta (tasot: henkilöstö, oppilaitos, kuntayhty mä) valitaan ne käytännön toimenpiteet, joilla kehittämiskohteiksi valittuja asioita viedään eteenpäin nimetään henkilö/henkilöt, joiden vastuulla on valittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Barometrissa esille nousseista kehittämiskohteista johdetaan konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2014 henkilöstövoimavarojen kehittämistyölle sekä yksikkö- että koulutuskuntayhtymätasolla. Kyselyn tulokset ovat valmistuneet, ja niitä tullaan käsittelemään sekä luottamuselimissä, kuntayhtymän johdossa että henkilöstön kanssa yksiköittäin. Kuntayhtymän johtaja esittelee syksyn 2013 tulokset PKKY -tasolla.

14 Pöytäkirja 1/ Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. : Kuntayhtymän hallitus: Merkittiin tiedoksi. Valtimon henkilökunta on käsitellyt työolobarometrin 2013 tuloksia henkilöstökokouksissa. Rehtori esittelee tuloksia kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta merkitsee tiedoksi työolobarometrin tulokset : Johtokunta merkitsi tiedoksi työolobarometrin tulokset 2013.

15 Pöytäkirja 1/ Valtimon tulokyselyn tulokset / /2012 AmoVjk 10 AmoVjk Ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu tulokysely toteutettiin marras-joulukuussa Kyselyyn vastasi 1371 ammattiopistoissa opetussuunnitelmaperustaisessa am ma til li sessa pe rustukintokoulutuksessa opiskele vaa nuor ta. Tulokyselyn tulosten perusteella PKKY sijoittuu Pohjois- ja Itä-Suomen koulutuksen järjestäjien joukossa edelleen parhaaseen kolmannekseen. Aiempien vuosien tavoin ammatillisen perustutkintokoulutuksen vahvuudet (keskiarvo yli 4) liittyvät opiskeluilmapiiriin, koulutuksen toteutukseen ja oppimisympäristöön. Kehit tä mistä vaati viksi asioiksi (keskiar vo alle 3,6) ensim mäisen vuoden opiskelijoiden palautteen perusteella osoittautuivat yhtäältä kansainvälisen toiminnan näkyvyys oppilaitoksessa ja opin to jen valin nai suuk sista tiedottaminen. Ensimmäisen vuoden opiskelijat antoi vat koulutuksesta yleisarvosanan ka. 3,94 (vuonna 2012 ka. 3,86). Vuoden 2013 tu loky selyn pe rus tella erot op pi lai tosten vä lil lä ovat pie net, mut ta vastaa vasti erot eri pe rustut kinto jen ja opiskelija ryh mien vä lillä ovat suh teellisen suu ret. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän hallitus: Merkittiin tiedoksi. _ Anssi Törmälä saapui kokoukseen klo asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. _ Valtimon henkilökunta käsitteli tulokyse lyn 2013 tuloksia henkilöstökokouksessa Rehtori esittelee tuloksia kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta merkitsee tiedoksi tulokyselyn tulokset : Johtokunta merkitsi tiedoksi tulokyselyn tulokset 2013.

16 Pöytäkirja 1/ _

17 Pöytäkirja 1/ Ilmoitusasiat AmoVjk 11 Ruokapalvelujen tuottaminen. Rehtori kertoi neuvonpidoista yhteisten ruokapalvelujen tuottamisesta ammattiopisto Valtimon ja Valtimon kunnan kanssa. ehdotus Rehtori: Johtokunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi. : Johtokunta merkitsi ilmoitusasian tiedoksi.

18 Pöytäkirja 1/ Seuraava kokous AmoVjk 12 Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi toukokuussa. ehdotus Rehtori: Johtokunnan seuraava kokous pidetään torstaina klo : Johtokunnan seuraava kokous pidetään torstaina klo 9.15.

19 Pöytäkirja 1/ Kokouksen päättäminen AmoVjk 13 : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

20 Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1-5 ja 7-13 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan koulutuskuntayhty män hallitukselle, os. Tulli portin katu 3, PL 70, Joensuu, seuraavista pykälistä: 6 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päättymistä. Valitus opiskelijaa koskevasta päätöksestä Lisätietoja Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n mukaan useimpiin yksit täis tä opiske lijaa koskevista päätöksistä voi hakea muutosta valit tamalla. Vali tus teh dään hal linto lainkäyt tölain mukaisena valitukse na en siasteessa joko lää ninoi keuteen tai lääninhalli tukseen. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 14 päivää, osoitetaan: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A 2 krs, PL Kuopio Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovirasto Maaherran katu 16, PL 50, MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu. Rautiainen Armi jäsen

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu. Rautiainen Armi jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 17.02.2015 klo 16:15-18:05 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo. Rautiainen Tuula jäsen

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo. Rautiainen Tuula jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 13.05.2015 klo 09:15-11:36 Paikka Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo Osallistujat Läsnä Suhonen Keijo puheenjohtaja Hiltunen Reijo jäsen Hölttä Anna jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015 Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 05.05.2015 klo 17:30-19:16 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Pöytäkirja 2/2014 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 18.06.2014 klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 Kunnanhallitus 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:30-21:10 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 309 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193 Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 16:00-18:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

17 Puheenjohtajan valinta 8 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 9 19 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille

17 Puheenjohtajan valinta 8 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 9 19 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Yhtymäkokous 04.12.2014 AIKA 04.12.2014 klo 9:00-10:07 PAIKKA Mikpoli-sali, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot