HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS"

Transkriptio

1 HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS

2 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 2 OSAPUOLET TAUSTA JA TARKOITUS YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS YHTIÖN HALLINTO YHTIÖN RAHOITUS OSAKKEIDEN LUOVUTUS MUUT EHDOT SOPIMUSKAPPALEET... 13

3 3 (14) LIITTEET (1) Yhtiöjärjestys (2) Hallituskierto (3) Rahoitussitoumukset (4) Liittymissopimus

4 4 (14) 2 OSAPUOLET (1) Hanhikiven Sähkönmyynti Oy, y-tunnus [ ] ( Yhtiö ). Yhteystiedot kohdan 8.6 mukaisia tarkoituksia varten: [ ]. (2) (3) (4) (5) ( n) Osapuolet (1) (n) yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. Osapuolet (2) (n) yhdessä jäljempänä Osakkaat ja kukin erikseen Osakas. Lisäksi Osapuoleksi ja Osakkaaksi voi tulla sellainen, joka tämän osakassopimuksen mukaisesti tulee Yhtiön osakkeenomistajaksi. 3 TAUSTA JA TARKOITUS 3.1 Voimaosakeyhtiö SF ( VSF ) ja Rusatom Overseas CJSC ovat solmineet Fennovoima Oy:tä (jäljempänä Fennovoima ) koskevan osakassopimuksen. VSF ja Rusatom Overseas CJSC tai sen suomalainen tytäryhtiö RAOS Voima Oy (Rusatom Overseas CJSC tai sen suomalainen tytäryhtiö RAOS Voima Oy jäljempänä yhdessä Rosatom ) tulevat omistamaan yhdessä Fennovoiman kaikki osakkeet. 3.2 Fennovoiman tavoitteena on hallinnoida Pyhäjoelle rakennettavaa sähkötuotantoteholtaan megawatin suuruista ydinvoimalaitosta. Yhtiö omistaa välillisesti VSF:n kautta Fennovoiman osakkeita. VSF:n tarkoituksena on omistaa 66 % Fennovoiman osakekannasta ja se toimii yhteistyössä Rosatomin kanssa Fennovoiman osakassopimuksessa määritellyin tavoin. 3.3 Fennovoima ja VSF tulevat toimimaan mankala-periaatteen mukaisesti siten, että VSF:n osakkeenomistajalla on oikeus saada VSF:n kautta Fennovoiman tuottamaa tai välittämää sähköä ja muuta energiaa osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, jolloin kukin VSF:n osakkeenomistaja vastaa välillisesti VSF:n ja Fennovoiman kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista siten kuin VSF:n ja Fennovoiman ja Yhtiön yhtiöjärjestyksissä ja osakassopimuksissa tarkemmin määritellään. Yhtiön tarkoituksena on myydä VSF:n osakkeenomistajana kulloinkin vastaanottamansa omakustannehintainen sähkö- tai muu energia pohjoismaiseen sähköpörssiin ja jakaa osakkeenomistajilleen tästä syntynyt voitto osinkoina osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Yhtiön kulut on tarkoitus kattaa vuosittain osakkeenomistajana olevien kuntien budjettivaroista niiden omistuksen mukaisessa suhteessa siltä osin, kuin niitä ei saada katettua Yhtiön liiketoiminnasta syntyvällä kassavirralla. 3.4 Yhtiölle on tarjottu mahdollisuutta tulla VSF:n osakkaaksi sillä vastaavalla osuudella kuin Osakkaat tulevat yhdessä Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen rahoitukseen sitoutumaan. 3.5 Osapuolten tarkoituksena on tällä osakassopimuksella ( Osakassopimus ) sopia muun muassa Yhtiön hallinnon järjestämisestä, Yhtiön rahoituksesta sekä Yhtiön osakkeiden omistukseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

5 5 (14) 4 YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS 4.1 Toimiala ja yhtiöjärjestys Yhtiön toimialana on omistaa VSF:n osakkeita, jotka oikeuttavat sähkön saantiin Fennovoimasta, sekä myydä tämä sähkö tai muu energia ja tuottaa siten voittoa osakkailleen Osakkaat sopivat, että Yhtiön yhtiöjärjestys tullaan Osakassopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä muuttamaan Liitteen 1 mukaiseksi. 4.2 Toimintatapa Osapuolet sitoutuvat noudattamaan seuraavia periaatteita sekä toimimaan siten, että Yhtiö harjoittaa toimintaansa seuraavien periaatteiden mukaisesti: (i) (ii) (iii) (iv) Yhtiö pyrkii panoksellaan VSF:ssä myötävaikuttamaan siihen, että Fennovoima rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle. VSF:n osakassopimuksen mukaan ydinvoimalaitosprojekti toteutetaan vaiheittain. Ensimmäinen tavoite projektiin oli eduskunnan hyväksymän rakentamista puoltavan periaatepäätöksen saaminen valtioneuvostolta. Toisen vaiheen päätavoitteina ovat olleet lopullisen investointipäätöksen tekeminen ja ydinvoimalaitoshankintaa koskevan sopimuksen solmiminen. Kolmannen vaiheen päätavoitteena on ydinvoimalaitoksen rakentaminen tuotantovalmiuteen. Kun Fennovoiman uusi ydinvoimalaitos on valmistunut ja otettu tuotantokäyttöön, Yhtiö myy omistamiensa VFS:n osakkeiden perusteella saamansa sähkön yhtiönjärjestykseensä kirjatun periaatteen mukaisesti pohjoismaiseen sähköpörssiin ja jakaa tästä liiketoiminnasta saamansa voiton osinkona Osakkaille. Yhtiön hallinto järjestetään tehokkaasti. 4.3 Yhtiön purkaminen Osakkaat sitoutuvat asettamaan Yhtiön selvitystilaan Yhtiön purkamiseksi, mikäli VSF puretaan ja mikäli Yhtiöllä ei purun seurauksena enää ole välitöntä tai välillistä asemaa ja/tai omistusta energiatuotannossa tai muussa liiketoiminnassa (eli esimerkiksi silloin, jos Yhtiöllä olisi ainoastaan rahoitusomaisuutta). 5 YHTIÖN HALLINTO 5.1 Yhtiön hallituksen jäsenten nimeäminen Yhtiön hallitus koostuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään [kolmesta (3) ja enintään seitsemästä (7)] varsinaisesta jäsenestä Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti: (i) (ii) (iii) Kullakin Osakkaalla on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen tai varajäsen Liitteessä 2 kuvatun kiertävän rotaatiovuoron mukaisesti niin pitkään kuin kyseinen Osakas (mukaan lukien Konserniyhtiöt; Konserniyhtiöt määritetty jäljempänä kohdassa (ii)) omistaa Yhtiön osakkeita edellyttäen kuitenkin, että kyseinen Osakas on täyttänyt kaikki tämän Osakassopimuksen mukaiset maksuvelvollisuutensa. Tässä Osakassopimuksessa Konserniyhtiöllä tarkoitetaan minkä tahansa Osapuolen suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä, siihen suorasti tai epäsuorasti määräysvaltaa käyttävää oikeushenkilöä tai sen kanssa yhteisessä suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä. Yksikään Osakas ei saa nimittää enempää kuin yhden (1) hallituksen jäsenen.

6 6 (14) Osakkaalla tai Osakkailla, joilla on oikeus nimetä Yhtiön hallituksen jäseniä, on oikeus itsenäisesti ilman perusteita edellyttää nimeämänsä hallituksen jäsenen erottamista ja nimetä hänelle seuraaja. Mikäli tarpeen, Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous tai hallituksen kokous kutsutaan viivytyksettä koolle päättämään erottamisesta ja korvaavan hallituksen jäsenen valinnasta Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan palkkio ja kulukorvaus Yhtiön kotikunnan kokouspalkkio-ohjeen mukaisesti. Mikäli Yhtiöön ei valita toimitusjohtajaa, maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kiinteä korvaus toimitusjohtajan tehtävänkuvaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, joka valitaan Yhtiön kolmen suurimman Osakkaan nimeämien hallitusten jäsenten joukosta vuoro vuosin VSF:n yhtiökokouksessa Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen nimeämä. 5.2 Päätöksenteko hallituksessa ja yhtiökokouksessa Päätösten tekeminen Yhtiön hallituksessa, yhtiökokouksessa edellyttää yksinkertaista määräenemmistöä muissa kuin tässä kohdassa erikseen määritellyissä, tai osakeyhtiölaissa määritetyissä asioissa Yhtiön omistusosuuden pienentäminen taikka kasvattaminen VSF:ssä sekä uusien kolmansien yhtiöiden omistusosuuden hankkiminen edellyttää Osakkaiden yksimielistä päätöstä Päätös alla tässä kohdassa luetelluissa asioissa tulee tehdä yhtiökokouksessa. Päätöksen tekeminen edellyttää hyväksyntää sellaisilta Osakkailta, jotka yhdessä edustavat 3/4 enemmistöä Osakkaiden omistamien Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) sellaisen lainan ottamisesta päättäminen, joka johtaa siihen, että Yhtiön kokonaisvelkaantuminen nousee yli euroon; lainan ottamisesta päättäminen, mikäli Yhtiön kokonaisvelkaantumisaste ylittää euroa ennen lainan nostamista; vakuuden (mukaan lukien takaus ja muut henkilövakuudet) asettaminen muun kuin Yhtiön velasta tai vastuusta; merkittävien sopimusten, järjestelyjen tai transaktioiden tekeminen Yhtiön osakkeenomistajan tai osakkeenomistajalle läheisen oikeushenkilön kanssa; luonteeltaan tai taloudellisilta vaikutuksiltaan Yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavan päätöksen tekeminen; merkittävien tai periaatteellisesti tärkeiden Yhtiön rahoitusta, vakuuksien myöntämistä, takausten antamista tai ottamista tai niiden ehtojen muuttamista koskevat asiat; lainan (pois lukien laskusaatavat) antamista koskevat päätökset; hakeutuminen selvitystilaan, konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, ellei kohdasta 4.3 (Yhtiön purkaminen) muuta johdu; Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen; liiketoimintasuunnitelmaan ja/tai budjettiin sisältymättömistä yli euron kerta- tai sarjainvestointien tekemisestä päättäminen; Yhtiön osakeannit sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen, sekä näitä koskevien valtuutusten antaminen hallitukselle, ellei kohdasta 6 (Yhtiön rahoitus) muuta johdu;

7 7 (14) (xii) (xiii) Yhtiön omien osakkeiden suunnattu hankkiminen tai lunastaminen ellei yhtiöjärjestyksen lunastusmääräyksestä muuta johdu; ja suunnatusta osakeannista päättäminen, ellei kohdasta 6 (Yhtiön rahoitus) muuta johdu. 5.3 Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan tulee olla Osakkaista riippumaton Yhtiössä tulee olla yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi tulee valita tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Mikäli mahdollista, tilintarkastajaksi tulee valita energia-alaa hyvin tunteva tilintarkastusyhteisö. 5.4 Oikeus saada tietoa Osapuolilla on oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitomateriaaliin, sopimuksiin ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin, sikäli kuin kyseisten asiakirjojen ja sopimusten luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat ehdot eivät sitä estä sekä saada Yhtiöltä kaikki Yhtiön tilintarkastajien toimittamat muistiot Osakkaille tiedotetaan Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen edistymisestä vuosittain yhtiökokouksen yhteydessä annettavalla katsauksella sekä tarvittaessa erillisissä tilaisuuksissa tai kirjeillä. 5.5 Kieli Yhtiön virallinen kieli on suomi. 5.6 Osakeyhtiölaki Siltä osin kuin tästä Osakassopimuksesta tai Yhtiön yhtiöjärjestyksestä ei muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä. 6 YHTIÖN RAHOITUS 6.1 Osakkaiden rahoitussitoumukset Tulevat oman pääoman ehtoiset rahoituskierrokset on kuvattu Liitteessä 3, jossa kokonaissijoituksen suuruus on suhteutettu VSF:ltä Yhtiölle tulevaan sähkönmäärään megawatteina. Osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät että Liitteessä 3 kuvatut megawattimäärät ovat arvioita ja osoittavat Yhtiölle tulevan sähkön tai muun energiamäärän suuruusluokan, eivät täsmällistä energiamäärää Osakkaat sitoutuvat tämän Osakassopimuksen allekirjoittamiselle Liitteessä 3 määritettyihin rahoitussitoumuksiin. Tämä Liitteessä 3 kullekin Osakkaalle määritetty rahoitussitoumuksen määrä on se enimmäismäärä, johon kukin Osakas on sitoutunut. Osakkaan enimmäissitoumusmäärää ei voida ylittää ilman kyseisen Osakkaan tekemään päätöstä lisärahoituksesta. Rahoitussitoumusten maksamisen edellytyksenä on puoltavan täydennetyn periaatepäätöksen saaminen eduskunnalta Fennovoiman tekemän täydennyslupahakemuksen johdosta sekä lisäksi kunkin rahoitussitoumuksen osalta VSF:n Yhtiölle VSF:n osakassopimuksen mukaisesti esittämä kyseistä rahoitussitoumusta vastaava pyyntö Rahoituskierrosten pääomasijoitukset tehdään joko; (i) (ii) (iii) osakepääoman korotuksina vapaan oman pääoman rahaston sijoituksina, taikka pääomalainoina.

8 8 (14) Rahoituskierrosten tarkemmista ehdoista päätetään yhtiökokouksessa. 6.2 Hallinnolliset kulut Yhtiön taloushallinto ja hallinto pidetään kevyenä ja taloushallinto voidaan mahdollisuuksien mukaan hankkia ostopalveluna toiselta energiayhtiöltä. Yhtiön hallinnollisten kulujen (esim. kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, vakuutuksista ja oikeudellisista ja muista palveluista johtuvat kulut) kattamiseksi, ovat Osakkaat velvollisia maksamaan hallintomaksua Yhtiölle laskua vastaan, Yhtiön hallituksen määrittelemällä tavalla Yhtiön Osakkaiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Laskutus tapahtuu yhdestä kolmeen kertaan vuodessa. 6.3 VSF:n kulut Yhtiön omien hallinnollisten kulujen lisäksi Yhtiö laskuttaa Osakkailta VSF:n rakentamisaikaiset hallinnolliset kulut (esim. kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, vakuutuksista ja oikeudellisista ja muista palveluista johtuvat kulut) Osakkaiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa siten, kuin Liitteessä 3 on kuvattu. 6.4 Rahoitusvelvoitteen laiminlyönti Mikäli Osakas olennaisesti laiminlyö tämän Osakassopimuksen tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista rahoitusvelvoitettaan, sovelletaan kyseiseen Osakkaaseen ( Rahoitusvelvoitteensa Laiminlyönyt Osapuoli ) tämän kohdan säännöksiä Rahoitusvelvoitteen laiminlyöntiä pidetään olennaisena, mikäli Yhtiön saatavat Rahoitusvelvoitteensa Laiminlyöneeltä Osapuolelta ylittävät euroa ja mikäli Rahoitusvelvoitteensa Laiminlyönyt Osapuoli ei täytä sanottuja rahoitusvelvoitteitaan neljäntoista (14) päivän kuluessa Yhtiön sille toimittaman laiminlyötyjen rahoitusvelvoitteiden ja niille kertyneiden viivästyskorkojen määrän yksilöivän kirjallisen maksuvaatimuksen vastaanottamisesta Rahoitusvelvollisuutensa Laiminlyönyt Osapuoli on velvollinen korvaamaan Yhtiölle laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon. Kukin rahoitusvelvoitteensa Yhtiötä kohtaan asianmukaisesti täyttänyt Osapuoli ( Rahoitusvelvoitteensa Täyttänyt Osapuoli ) sekä Yhtiö on lisäksi niin halutessaan oikeutettu lunastamaan Rahoitusvelvollisuutensa Laiminlyöneen Osapuolen osakkeet yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn mukaan kuitenkin siten, että lunastushinta on osakkeen viimeisin vahvistettu verotusarvo. 7 OSAKKEIDEN LUOVUTUS 7.1 Yleistä Osakkeiden luovutuksella tarkoitetaan tässä Osakassopimuksessa kaikkia Yhtiön osakkeiden luovutuksia millä tahansa perusteella tai tavalla; mukaan lukien sulautumisen, jakautumisen tai selvitystilan seurauksena riippumatta siitä, tapahtuuko luovutus vapaaehtoisesti tai pakottavan määräyksen johdosta Kaikkia osake- ja muita omaan pääomaan liittyviä rahoitusinstrumentteja, jotka voidaan muuntaa tai vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, käsitellään tämän kohdan 7 tarkoituksia varten Yhtiön osakkeina Kaikilla yhtiön Osakkailla on tässä kohdassa 7 astetuin rajoituksin oikeus luopua osuudestaan Yhtiössä noudattamalla tässä kohdassa 7 asetettuja ehtoja. 7.2 Yhtiöjärjestys Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää lunastuslausekkeen (11 ) koskien Yhtiön osakkeiden siirtymisiä kolmansille osapuolille. Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa Yhtiön osakkeita tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti ei yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen voida vedota, ja Yhtiön hallituksen tulee antaa suostumus luovutukselle.

9 9 (14) Yhtiön hallitus ei saa antaa suostumusta luovutukselle, mikäli luovutus on tapahtunut vastoin tämän Osakassopimuksen määräyksiä. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Osapuoli on luovuttanut Yhtiön osakkeita tämän Osakassopimuksen määräysten vastaisesti, tulee hallituksen evätä suostumus ja muilla Osapuolilla on oikeus lunastaa luovutetut osakkeet yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisilla ehdoilla. Jäljellä olevat Osapuolet säilyttävät lunastuksesta huolimatta myös kaikki muut tämän Osakassopimuksen mukaiset oikeutensa. 7.3 Yleiset luovutusrajoitukset Jokainen Osakas sitoutuu olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta omistamiaan Yhtiön osakkeita tai niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia todistuksia, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia muuten kuin tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti. Osakas, joka siirtää Yhtiön osakkeita tämän Osakassopimuksen vastaisesti (mukaan lukien Osakas, joka rikkoo kohtaa 7.5 (Konsernin sisäiset luovutukset), kantaa kuitenkin yhteisvastuullisesti siirronsaajan kanssa vastuun tämän Osakassopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisista rahoitusvelvoitteista (Osakassopimuksen kohdan 6 nojalla) siirrettyjenkin osakkeiden osalta Jokainen Osakas sitoutuu edelleen, ilman kaikkien Osapuolten etukäteistä kirjallista hyväksyntää, olemaan luovuttamatta omistamiaan Yhtiön osakkeita tai niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia todistuksia, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia ennen kuin Osakas on maksanut täysimääräisesti sen Liitteessä 3 määritetyn kokonaissijoitusosuuden, jonka Osakas on sitoutunut sijoittamaan Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeeseen sen kaupallisen käyttöönottoon mennessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 7 määritetyt ehdot Osapuolten etuosto-oikeudesta koskevat kaupallisen käyttöönoton jälkeisiä luovutuksia, eikä niillä ole tarkoitus muuttaa millään tavoin tässä määritettyä luovutusrajoitusta. 7.4 Osapuolten etuosto-oikeus Mikäli Osapuoli vastaanottaa tarjouksen tai muulla tavoin neuvottelee järjestelystä, jolla toteutuessaan siirretään osa tai kaikki Osapuolen omistamista Yhtiön osakkeista kolmannelle osapuolelle (eli muulle kuin Osapuolena olevalle Osakkaalle) ( Tarjous ), ja kyseinen Osakas ( Myyvä Osakas ) aikoo luovuttaa osakkeet kolmannelle osapuolelle, tulee Myyvän Osakkaan pyytää muilta Osakkailta suostumus tämän Osakassopimuksen esittämiseksi kyseessä olevalle kolmannelle osapuolelle, mitä suostumusta ei tule perusteettomasti evätä. Mikäli kyseessä oleva kolmas osapuoli sitoutuu kirjallisesti noudattamaan tämän Osakassopimuksen ehtoja allekirjoittamalla Liittymissopimuksen (käsite määritelty kohdassa 7.8 (Liittymissopimus)) luovutuksen toteuttamiseksi, tulee Myyvän Osakkaan toimittaa muille osakkaille ( Etuosto-Osakkaat ) viivytyksettä kirjallinen ilmoitus tästä tarjouksesta ( Tarjousilmoitus ). Tarjousilmoitukseen on sisällytettävä tarjouksen mukainen osakekohtainen vastike, jonka tulee olla käteisenä ( Tarjottu Hinta ), ja kaikki muut Tarjoukseen liittyvät olennaiset ehdot ja rajoitukset Etuosto-Osakkaiden vastaanottama Tarjousilmoitus katsotaan Myyvän Osakkaan sitovaksi ja peruuttamattomaksi tarjoukseksi myydä Etuosto-Osakkaille heidän keskinäisessä Yhtiön osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa Tarjouksen kohteena olevat osakkeensa käteiskaupalla hintaan ( Lunastushinta ), joka on Tarjouksen mukainen hinta. Mikäli on ilmeistä, että Myyvän Osakkaan ja kolmannen osapuolen välillä sovittu Tarjottu Hinta ei vastaa riippumattomien osapuolten vilpittömin mielin sopimaa hintaa (esim. jos kyseinen kauppa on osa laajempaa järjestelyä, jossa osakkeiden kauppahinnaksi sovittu hinta on tarkoituksella asetettu käypää hintaa korkeammaksi), tulee Lunastushinnaksi kuitenkin Tarjottua Hintaa alhaisempi käypä hinta. Mikäli tässä tilanteessa vallitsee erimielisyys käyvästä hinnasta, määritetään se Yhtiön tilintarkastajan, tai mikäli tilintarkastaja kieltäytyy tehtävästä, muun Yhtiön hallituksen nimittämän KHT-tilintarkastajan toimesta. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei kyseisellä tilintarkastajalla ole oikeutta ottaa kantaa siihen, onko kyseessä tämän kappaleen ensimmäisen virkkeen tarkoittama tilanne. Yhtiön

10 10 (14) hallituksen päättäessä tässä kappaleessa tarkoitetusta menettelystä ei Myyvän Osakkaan edustaja saa osallistua päätöksentekoon eikä Myyvän Osakkaan osakeomistusta oteta huomioon päätökseen vaadittavaa osake-enemmistöä laskettaessa. Tilintarkastajan tässä kappaleessa tarkoitetussa menettelyssä päättämä hinta on lopullinen Lunastushinta. Tilintarkastajan nimittäminen tapahtuu Myyvän Osakkaan kustannuksella, mikäli nimitetty tilintarkastaja kohtuullistaa Tarjottua Hintaa, ja tilintarkastajaa vaatineen Osakkaan kustannuksella, mikäli Tarjotun Hinnan todetaan vastaavan käypää hintaa Myyvän Osakkaan tarjous Etuosto-Osakkaille on sitova kuusikymmentä (60) päivää siitä, kun Tarjousilmoitus on lähetetty Etuosto-Osakkaille ( Tarjousaika ). Tarjousajan kuluessa Etuosto-Osakkailla on oikeus hyväksyä tai hylätä Tarjous kaikkia osakkeita tai niiden osaa koskien Mikäli Etuosto-Osakas hyväksyy Tarjouksen kirjallisesti, tulee hyväksyvän Etuosto- Osakkaan ostaa kaikki tai osa siirron kohteena olevista osakkeista hyväksyntänsä mukaisesti. Mikäli useampi Etuosto-Osakas ilmoittaa käyttävänsä etuosto-oikeuttaan, eivätkä siirron kohteena olevat osakkeet riitä kattamaan Etuosto-Osakkaiden ilmoitusten mukaisia ostomääriä, myydään Tarjouksen kohteena olevat osakkeet em. Etuosto-Osakkaiden osakkeiden omistuksen keskinäisessä suhteessa siten, ettei kukaan kyseisistä Etuosto- Osakkaista osta ilmoituksessaan määrittelemäänsä määrää ylittävää määrää osakkeita, Lunastushintaan kolmenkymmenen (30) päivän ajanjakson kuluessa Tarjouksen hyväksymisestä lukien. Ostaja maksaa kaupasta johtuvan varainsiirtoveron. Mikäli osakkeiden ostolle tai myynnille vaaditaan viranomaisen hallinnollinen lupa tai suostumus (esim. kilpailuviranomaisen lupa), tulee kauppakirja allekirjoittaa mainitun kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ehdollisesti siten, että kauppa saatetaan loppuun viiden (5) arkipäivän sisällä tarvittavien hallinnollisten lupien tai suostumusten myöntämisestä lukien. Mikäli osakkeiden myynnille tai ostamiselle vaaditaan hallinnollinen lupa tai suostumus, tulee tämän Osakassopimuksen mukaista oikeuttaan käyttävän Etuosto-Osakkaan hakea sekä pyrkiä asianmukaisin keinoin saamaan kyseinen lupa tai hyväksyntä niin pian kuin mahdollista kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen Tarjouksen hylkäämisestä lukien tai mikäli hallinnollinen lupa tai suostumus osakkeiden ostamiseksi tai myymiseksi evätään, on Myyvällä Osakkaalla oikeus toteuttaa Tarjouksen kohteena olevien osakkeiden osalta kauppa kolmannen osapuolen kanssa Tarjouksen mukaisesti edellyttäen, että (i) kyseinen kolmas osapuoli on liittynyt tähän Osakassopimukseen allekirjoittamalla Liittymissopimuksen ja(ii) osakkeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ei tapahdu soveltuvien lakien vastaisesti Mikäli osakkeiden ostaminen ja myynti kolmannelle osapuolelle vaatii hallinnollisen luvan tai suostumuksen, pidennetään kaupan toteuttamiseksi asetettua määräaikaa kunnes tarvittavat luvat tai suostumukset on saatu. Kaupan toteuttamiseksi varattu aika ei kuitenkaan ilman Yhtiön suostumusta voi ylittää yhdeksääkymmentä (90) päivää ehdollisen kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. 7.5 Konsernin sisäiset luovutukset Edellyttäen, että siirronsaaja liittyy tähän Osakassopimukseen allekirjoittamalla Liittymissopimuksen Osapuolen ja Osakkaan ominaisuudessa, on Osakkaalla oikeus tämän Osakassopimuksen määräysten rajoittamatta milloin tahansa luovuttaa omistamansa Yhtiön osakkeet osittain tai kokonaan Konserniyhtiölleen ilman, että kohdan 7 tai yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaiset määräykset tulevat sovellettaviksi Mikäli Yhtiön osakkeita omistava Konserniyhtiö, tai sen myöhempi siirronsaaja, lakkaa olemasta alkuperäisen siirtäjän Konserniyhtiö, vastaavat kyseinen Osakas ja kaikki sen Osakkaina olevat Konserniyhtiöt siitä, että kyseinen Osakas siirtää Yhtiön osakkeet toiselle alkuperäisen siirtäjän Konserniyhtiölle ennen kuin siirtävä Osakas lakkaa olemasta alkuperäisen siirtäjän Konserniyhtiö.

11 11 (14) Mikäli Osakas liitetään toiseen kuntaan, katsotaan osakkeiden siirto uudelle, liitoksessa muodostuneelle kunnalle taikka kunnalle, johon Osakas on liitetty tämän kohdan mukaiseksi konsernin sisäiseksi luovutukseksi ja siihen sovelletaan tämän kohdan 7.5 mukaisia ehtoja vastaavia ehtoja. 7.6 Osakkeiden panttauskielto Yhtiön osakkeita (tai osakekirjoja) ei saa missään tilanteessa pantata ilman kaikkien Osakkaiden antamaa etukäteistä kirjallista hyväksyntää. 7.7 Rahoitusvastuun päättyminen Tämän kohdan 7 määräysten mukaisesti Yhtiön osakkeita siirtävä Osakas vapautuu siirtyneiden osakkeiden lukumäärää vastaavasta suhteellisesta osastaan tämän Osakassopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesta rahoitusvastuustaan. Rahoitusvastuulla tarkoitetaan tässä yhteydessä velvoitetta osallistua kohdan 6 mukaiseen rahoitukseen ja vastuuseen kustannuksista. 7.8 Liittymissopimus Tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisen Yhtiön osakkeiden siirto uudelle Osakkaalle edellyttää sitä, että kyseinen uusi Osakas liittyy tähän Osakassopimukseen allekirjoittamalla Liitteen 4 mukaisen liittymissopimuksen ( Liittymissopimus ) ennen tuloaan osakkaaksi. Osakkeita siirtävä Osakas vastaa siitä, että uusi Osakas toimii edellä mainitun mukaisesti Mikäli Yhtiön osakkeiden siirto tapahtuu tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti, tulee Yhtiön hyväksyä uusi Osakas Osakkaaksi ja Osapuoleksi allekirjoittamalla uuden Osakkaan allekirjoittama Liittymissopimus. Yhtiön allekirjoitettua Liittymissopimuksen tulee uusi Osakas Osakkaaksi ja Osapuoleksi tämän Osakassopimuksen nojalla siten, että se myös sitoo kaikkia muita Osapuolia. 8 MUUT EHDOT 8.1 Yleisvelvoitteet Kukin Osakas sitoutuu toimimaan tämän Osakassopimuksen mukaisesti siten, että Yhtiö pystyy täyttämään VSF:n osakassopimuksesta ja VSF:n yhtiöjärjestyksestä johtuvat velvoitteensa, ja ottaa vastattavakseen tästä johtuvat velvoitteet Yhtiölle. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän kohdan 8.1 tarkoittamissa tilanteissa Osakkaan vastuu on Osakkaan omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön kaikkiin osakkeisiin (pois lukien Yhtiöllä olevat omat osakkeet), ellei tässä Osakassopimuksessa muuta todeta. 8.2 Vahingonkorvaus Siinä tapauksessa, että Osakas tai sen nimeämä hallituksen jäsen taikka yhtiökokousedustaja rikkoo tätä Osakassopimusta tai Yhtiön yhtiöjärjestystä, on Osakas velvollinen korvaamaan täysimääräisesti tästä Yhtiölle taikka muille Osakkaille aiheutuneen vahingon sekä lopettamaan Osakassopimuksen taikka yhtiöjärjestyksen vastaisen toiminnan. 8.3 Vakuutus Yhtiö sitoutuu ottamaan ja ylläpitämään Yhtiön taloudellisen toiminnan huomioiden asianmukaisen vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle. 8.4 Voimassaolo Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun vähintään kaksi Osakasta ovat allekirjoittaneet Osakassopimuksen. Myöhemmin Osakassopimuksen allekirjoittavien Osakkaiden osalta Osakassopimus sitoo allekirjoitushetkestä lukien.

12 12 (14) Tämä Osakassopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin kyseessä oleva Osakas ja yksikin toinen Osakas omistaa Yhtiön osakkeita. Tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa sellaisen Osakkaan osalta, joka tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti luopuu kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiön osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä. Tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, jos Yhtiö puretaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Osakassopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden siirto ei vapauta siirtäjää Osakassopimuksen mukaisista velvoitteista, ja että tämä Osakassopimus ei voi lakata olemasta voimassa (eikä sitä voi irtisanoa) muilla kuin tässä alakohdassa (b) määritellyillä perusteilla Tämän Osakassopimuksen päättyminen jonkun Osapuolen osalta ei vapauta kyseistä Osapuolta tämän Osakassopimuksen mukaisesta vastuusta toisille Osapuolille asiassa, jonka peruste on syntynyt ennen kuin tämän Osakassopimuksen voimassaolo päättyi suhteessa kyseiseen Osakkaaseen Mikäli Yhtiö jakautuu, sovelletaan tätä Osakassopimusta soveltuvin osin myös jakautumisen myötä perustettavaan uuteen yhtiöön ja uusin yhtiöihin, ellei kyseisen yhtiön osakkeenomistajien kesken muuta sovita Seuraavien kohtien voimassaolo jatkuu Osapuolia sitovana tämän Osakassopimuksen päättymisestä huolimatta: 8.4 (Voimassaolo), 8.5 (Salassapito), 8.6 (Tiedoksiannot), 8.9 (Kulut), ja 8.10 (Sovellettava laki ja riidanratkaisu). 8.5 Salassapito Osapuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta VSF:n osakassopimuksen taikka Fennovoiman osakassopimuksen tai tämän Osakassopimuksen tarkoittaman hankkeen yhteydessä saamaansa toisen Osapuolen luottamukselliseksi katsottavaa tietoa ulkopuolisille ilman muiden Osapuolten, tai kyseisen toisen Osapuolen, etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, paitsi milloin: (i) (ii) (iii) (iv) tiedon ilmaiseminen perustuu velvoittavaan lainsäädökseen, pörssin sääntöihin tai viranomaisen tai oikeuden päätökseen; tai milloin tämän Osakassopimuksen asianmukainen hyväksyminen Osapuolen päättävissä elimissä, sen toteuttaminen tai siihen liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien vahvistaminen taikka tämän Osakassopimuksen muu täytäntöönpano sitä edellyttää; tai milloin tieto annetaan Osapuolen salassapitovelvollisuuden velvoittamille edustajille tai neuvonantajille; tai milloin kyseessä on ilman tämän Osakassopimuksen rikkomista yleiseen tietoon tullut seikka Edellä tässä kohdassa 8 mainitusta huolimatta tämä Osakassopimus ei ole luottamuksellinen. 8.6 Tiedoksiannot Tämän Osakassopimuksen mukaiset ilmoitukset ja muut tiedoksiannot Osapuolelle voidaan tehdä telefaksilla, sähköpostilla, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun telefaksi on lähetetty tai kun kaksi (2) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai kun tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti. Tiedoksiannot on toimitettava kohdan 1 mukaisia yhteystietoja käyttäen tai Osapuolen myöhemmin muille Osapuolille ilmoittamien toisten yhteystietojen mukaisesti. 8.7 Sopimuksen siirtäminen

13 13 (14) 8.8 Etusija 8.9 Kulut Tätä Osakassopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle paitsi tämän Osakassopimuksen 7 kohdan mukaisesti. Mikäli tämä Osakassopimus poikkeaa tai on ristiriidassa yhtiöjärjestyksen kanssa, noudatetaan tämän Osakassopimuksen ehtoja. Osapuolet vastaavat omista tämän Osakassopimuksen mukaisista toimenpiteistä aiheutuvista kuluistaan ja kustannuksistaan, sisältäen neuvonantajien ja asianajajien käytöstä aiheutuneet kulut Sovellettava laki ja riidanratkaisu Tähän Osakassopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia Tätä Osakassopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida Osapuolten välisin neuvotteluin sopia, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 9 SOPIMUSKAPPALEET Tätä Osakassopimusta on laadittu ja allekirjoitettu [ ] ( ) alkuperäistä kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle. [allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

14 14 (14) Nimi: Asema: Nimi: Asema: Nimi: Asema: Nimi: Asema: Nimi: Asema: Nimi: Asema:

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Kiikoisten kunta 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos 15.3.2016 liite 3 1. SOPIJAPUOLET Me allekirjoittaneet, jotka yhdessä omistamme Kuntien Sosiaalitekniikka Osakeyhtiön kaikki osakkeet, olemme tänään tehneet

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Osakassopimus

Koha-Suomi Oy Osakassopimus 1 Koha-Suomi Oy Osakassopimus 2 1. Osapuolet A kunta, Y-tunnus B kunta, Y-tunnus C kunta, Y-tunnus.. x, Koha Suomi Oy Edellä kohdissa a) y) tarkoitetut tahot jäljempänä erikseen Osakkeenomistaja ja yhdessä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet 1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Joensuun kaupunki 2. Kiteen kaupunki 3. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä kumpikin yhdessä

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 1 Osapuolet Hyvinkään kaupunki - y-tunnus: 0125866-0 - osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää Järvenpään kaupunki - y-tunnus: 0126541-4 - osoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP )

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP ) 1 OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Kuopion kaupunki (jäljempänä myös Kuopio ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja.

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja. 11.5.2016 OSAKASSOPIMUS Mustankorkea Oy 1. Osapuolet Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Jäljempänä kaikki yhdessä ovat osapuolet tai osakkaat. Mustankorkea Oy:n osakkaaksi myöhemmin tuleva

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 1 OSAKASSOPIMUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru ( Kiuru ), Y-tunnus 0216462-3, Pro Lex Oy ("Prolex"), Y-tunnus 1014898-1, yhdessä "Osakkaat" sekä Kokkolan Iltasairaala

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU 1 (7) KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I O S A K A S S O P I M U S Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ) osakkaat (jäljempänä Osakkaat ) ovat tänään

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I

LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I LUONNOS 19.1.2016 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 PYSÄKÖINTILAITOKSEN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Joki ICT Oy

OSAKASSOPIMUS. Joki ICT Oy OSAKASSOPIMUS Joki ICT Oy 1.2.2017 OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Alavieskan kunta 2. Haapajärven kaupunki 3. Haapaveden kaupunki 4. Kalajoen kaupunki 5. Kärsämäen kunta 6. Merijärven kunta 7.

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

LUONNOS Osapuolet 1 9 jäljempänä yhdessä Kunnat ja kukin yksin Kunta.

LUONNOS Osapuolet 1 9 jäljempänä yhdessä Kunnat ja kukin yksin Kunta. LUONNOS 21.9.2016 SOPIMUS Osapuolet 1) Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101 Lappeenranta 2) lmatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 lmatra 3) Ruokolahden kunta, Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 4) Parikkalan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ).

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ). LUONNOS 16.12.2016 OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Suomen Urheiluliitto r.y. Y-tunnus: Osoite: Omistusosuus ¼ Jäljempänä: Myyjä. 1.2 Ostaja Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos Y-tunnus:

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Turun seudun kehitys Oy

Turun seudun kehitys Oy LUONNOS 17.12.15 Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 28.8.2015 LIITE 2 muokkauksin Laura Klami 19.10.2015 ja 12.11.2015 Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 28.10.2015 LIITE 2 Turun Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Liite 4 64

Kaupunginvaltuusto Liite 4 64 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 4 64 [ ] OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1. Kinos Holding Oy, y-tunnus 2293900-0, tai määräämänsä ( Kinos ) 2. Mikkelin kaupunki, y-tunnus 0165116-3 ( Kaupunki ) 3. [

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Kiikoisten kunta 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot