HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS"

Transkriptio

1 HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS

2 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 2 OSAPUOLET TAUSTA JA TARKOITUS YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS YHTIÖN HALLINTO YHTIÖN RAHOITUS OSAKKEIDEN LUOVUTUS MUUT EHDOT SOPIMUSKAPPALEET... 13

3 3 (14) LIITTEET (1) Yhtiöjärjestys (2) Hallituskierto (3) Rahoitussitoumukset (4) Liittymissopimus

4 4 (14) 2 OSAPUOLET (1) Hanhikiven Sähkönmyynti Oy, y-tunnus [ ] ( Yhtiö ). Yhteystiedot kohdan 8.6 mukaisia tarkoituksia varten: [ ]. (2) (3) (4) (5) ( n) Osapuolet (1) (n) yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. Osapuolet (2) (n) yhdessä jäljempänä Osakkaat ja kukin erikseen Osakas. Lisäksi Osapuoleksi ja Osakkaaksi voi tulla sellainen, joka tämän osakassopimuksen mukaisesti tulee Yhtiön osakkeenomistajaksi. 3 TAUSTA JA TARKOITUS 3.1 Voimaosakeyhtiö SF ( VSF ) ja Rusatom Overseas CJSC ovat solmineet Fennovoima Oy:tä (jäljempänä Fennovoima ) koskevan osakassopimuksen. VSF ja Rusatom Overseas CJSC tai sen suomalainen tytäryhtiö RAOS Voima Oy (Rusatom Overseas CJSC tai sen suomalainen tytäryhtiö RAOS Voima Oy jäljempänä yhdessä Rosatom ) tulevat omistamaan yhdessä Fennovoiman kaikki osakkeet. 3.2 Fennovoiman tavoitteena on hallinnoida Pyhäjoelle rakennettavaa sähkötuotantoteholtaan megawatin suuruista ydinvoimalaitosta. Yhtiö omistaa välillisesti VSF:n kautta Fennovoiman osakkeita. VSF:n tarkoituksena on omistaa 66 % Fennovoiman osakekannasta ja se toimii yhteistyössä Rosatomin kanssa Fennovoiman osakassopimuksessa määritellyin tavoin. 3.3 Fennovoima ja VSF tulevat toimimaan mankala-periaatteen mukaisesti siten, että VSF:n osakkeenomistajalla on oikeus saada VSF:n kautta Fennovoiman tuottamaa tai välittämää sähköä ja muuta energiaa osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, jolloin kukin VSF:n osakkeenomistaja vastaa välillisesti VSF:n ja Fennovoiman kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista siten kuin VSF:n ja Fennovoiman ja Yhtiön yhtiöjärjestyksissä ja osakassopimuksissa tarkemmin määritellään. Yhtiön tarkoituksena on myydä VSF:n osakkeenomistajana kulloinkin vastaanottamansa omakustannehintainen sähkö- tai muu energia pohjoismaiseen sähköpörssiin ja jakaa osakkeenomistajilleen tästä syntynyt voitto osinkoina osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Yhtiön kulut on tarkoitus kattaa vuosittain osakkeenomistajana olevien kuntien budjettivaroista niiden omistuksen mukaisessa suhteessa siltä osin, kuin niitä ei saada katettua Yhtiön liiketoiminnasta syntyvällä kassavirralla. 3.4 Yhtiölle on tarjottu mahdollisuutta tulla VSF:n osakkaaksi sillä vastaavalla osuudella kuin Osakkaat tulevat yhdessä Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen rahoitukseen sitoutumaan. 3.5 Osapuolten tarkoituksena on tällä osakassopimuksella ( Osakassopimus ) sopia muun muassa Yhtiön hallinnon järjestämisestä, Yhtiön rahoituksesta sekä Yhtiön osakkeiden omistukseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

5 5 (14) 4 YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS 4.1 Toimiala ja yhtiöjärjestys Yhtiön toimialana on omistaa VSF:n osakkeita, jotka oikeuttavat sähkön saantiin Fennovoimasta, sekä myydä tämä sähkö tai muu energia ja tuottaa siten voittoa osakkailleen Osakkaat sopivat, että Yhtiön yhtiöjärjestys tullaan Osakassopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä muuttamaan Liitteen 1 mukaiseksi. 4.2 Toimintatapa Osapuolet sitoutuvat noudattamaan seuraavia periaatteita sekä toimimaan siten, että Yhtiö harjoittaa toimintaansa seuraavien periaatteiden mukaisesti: (i) (ii) (iii) (iv) Yhtiö pyrkii panoksellaan VSF:ssä myötävaikuttamaan siihen, että Fennovoima rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle. VSF:n osakassopimuksen mukaan ydinvoimalaitosprojekti toteutetaan vaiheittain. Ensimmäinen tavoite projektiin oli eduskunnan hyväksymän rakentamista puoltavan periaatepäätöksen saaminen valtioneuvostolta. Toisen vaiheen päätavoitteina ovat olleet lopullisen investointipäätöksen tekeminen ja ydinvoimalaitoshankintaa koskevan sopimuksen solmiminen. Kolmannen vaiheen päätavoitteena on ydinvoimalaitoksen rakentaminen tuotantovalmiuteen. Kun Fennovoiman uusi ydinvoimalaitos on valmistunut ja otettu tuotantokäyttöön, Yhtiö myy omistamiensa VFS:n osakkeiden perusteella saamansa sähkön yhtiönjärjestykseensä kirjatun periaatteen mukaisesti pohjoismaiseen sähköpörssiin ja jakaa tästä liiketoiminnasta saamansa voiton osinkona Osakkaille. Yhtiön hallinto järjestetään tehokkaasti. 4.3 Yhtiön purkaminen Osakkaat sitoutuvat asettamaan Yhtiön selvitystilaan Yhtiön purkamiseksi, mikäli VSF puretaan ja mikäli Yhtiöllä ei purun seurauksena enää ole välitöntä tai välillistä asemaa ja/tai omistusta energiatuotannossa tai muussa liiketoiminnassa (eli esimerkiksi silloin, jos Yhtiöllä olisi ainoastaan rahoitusomaisuutta). 5 YHTIÖN HALLINTO 5.1 Yhtiön hallituksen jäsenten nimeäminen Yhtiön hallitus koostuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään [kolmesta (3) ja enintään seitsemästä (7)] varsinaisesta jäsenestä Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti: (i) (ii) (iii) Kullakin Osakkaalla on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen tai varajäsen Liitteessä 2 kuvatun kiertävän rotaatiovuoron mukaisesti niin pitkään kuin kyseinen Osakas (mukaan lukien Konserniyhtiöt; Konserniyhtiöt määritetty jäljempänä kohdassa (ii)) omistaa Yhtiön osakkeita edellyttäen kuitenkin, että kyseinen Osakas on täyttänyt kaikki tämän Osakassopimuksen mukaiset maksuvelvollisuutensa. Tässä Osakassopimuksessa Konserniyhtiöllä tarkoitetaan minkä tahansa Osapuolen suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä, siihen suorasti tai epäsuorasti määräysvaltaa käyttävää oikeushenkilöä tai sen kanssa yhteisessä suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä. Yksikään Osakas ei saa nimittää enempää kuin yhden (1) hallituksen jäsenen.

6 6 (14) Osakkaalla tai Osakkailla, joilla on oikeus nimetä Yhtiön hallituksen jäseniä, on oikeus itsenäisesti ilman perusteita edellyttää nimeämänsä hallituksen jäsenen erottamista ja nimetä hänelle seuraaja. Mikäli tarpeen, Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous tai hallituksen kokous kutsutaan viivytyksettä koolle päättämään erottamisesta ja korvaavan hallituksen jäsenen valinnasta Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan palkkio ja kulukorvaus Yhtiön kotikunnan kokouspalkkio-ohjeen mukaisesti. Mikäli Yhtiöön ei valita toimitusjohtajaa, maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kiinteä korvaus toimitusjohtajan tehtävänkuvaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, joka valitaan Yhtiön kolmen suurimman Osakkaan nimeämien hallitusten jäsenten joukosta vuoro vuosin VSF:n yhtiökokouksessa Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen nimeämä. 5.2 Päätöksenteko hallituksessa ja yhtiökokouksessa Päätösten tekeminen Yhtiön hallituksessa, yhtiökokouksessa edellyttää yksinkertaista määräenemmistöä muissa kuin tässä kohdassa erikseen määritellyissä, tai osakeyhtiölaissa määritetyissä asioissa Yhtiön omistusosuuden pienentäminen taikka kasvattaminen VSF:ssä sekä uusien kolmansien yhtiöiden omistusosuuden hankkiminen edellyttää Osakkaiden yksimielistä päätöstä Päätös alla tässä kohdassa luetelluissa asioissa tulee tehdä yhtiökokouksessa. Päätöksen tekeminen edellyttää hyväksyntää sellaisilta Osakkailta, jotka yhdessä edustavat 3/4 enemmistöä Osakkaiden omistamien Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) sellaisen lainan ottamisesta päättäminen, joka johtaa siihen, että Yhtiön kokonaisvelkaantuminen nousee yli euroon; lainan ottamisesta päättäminen, mikäli Yhtiön kokonaisvelkaantumisaste ylittää euroa ennen lainan nostamista; vakuuden (mukaan lukien takaus ja muut henkilövakuudet) asettaminen muun kuin Yhtiön velasta tai vastuusta; merkittävien sopimusten, järjestelyjen tai transaktioiden tekeminen Yhtiön osakkeenomistajan tai osakkeenomistajalle läheisen oikeushenkilön kanssa; luonteeltaan tai taloudellisilta vaikutuksiltaan Yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavan päätöksen tekeminen; merkittävien tai periaatteellisesti tärkeiden Yhtiön rahoitusta, vakuuksien myöntämistä, takausten antamista tai ottamista tai niiden ehtojen muuttamista koskevat asiat; lainan (pois lukien laskusaatavat) antamista koskevat päätökset; hakeutuminen selvitystilaan, konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, ellei kohdasta 4.3 (Yhtiön purkaminen) muuta johdu; Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen; liiketoimintasuunnitelmaan ja/tai budjettiin sisältymättömistä yli euron kerta- tai sarjainvestointien tekemisestä päättäminen; Yhtiön osakeannit sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen, sekä näitä koskevien valtuutusten antaminen hallitukselle, ellei kohdasta 6 (Yhtiön rahoitus) muuta johdu;

7 7 (14) (xii) (xiii) Yhtiön omien osakkeiden suunnattu hankkiminen tai lunastaminen ellei yhtiöjärjestyksen lunastusmääräyksestä muuta johdu; ja suunnatusta osakeannista päättäminen, ellei kohdasta 6 (Yhtiön rahoitus) muuta johdu. 5.3 Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan tulee olla Osakkaista riippumaton Yhtiössä tulee olla yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi tulee valita tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Mikäli mahdollista, tilintarkastajaksi tulee valita energia-alaa hyvin tunteva tilintarkastusyhteisö. 5.4 Oikeus saada tietoa Osapuolilla on oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitomateriaaliin, sopimuksiin ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin, sikäli kuin kyseisten asiakirjojen ja sopimusten luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat ehdot eivät sitä estä sekä saada Yhtiöltä kaikki Yhtiön tilintarkastajien toimittamat muistiot Osakkaille tiedotetaan Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen edistymisestä vuosittain yhtiökokouksen yhteydessä annettavalla katsauksella sekä tarvittaessa erillisissä tilaisuuksissa tai kirjeillä. 5.5 Kieli Yhtiön virallinen kieli on suomi. 5.6 Osakeyhtiölaki Siltä osin kuin tästä Osakassopimuksesta tai Yhtiön yhtiöjärjestyksestä ei muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä. 6 YHTIÖN RAHOITUS 6.1 Osakkaiden rahoitussitoumukset Tulevat oman pääoman ehtoiset rahoituskierrokset on kuvattu Liitteessä 3, jossa kokonaissijoituksen suuruus on suhteutettu VSF:ltä Yhtiölle tulevaan sähkönmäärään megawatteina. Osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät että Liitteessä 3 kuvatut megawattimäärät ovat arvioita ja osoittavat Yhtiölle tulevan sähkön tai muun energiamäärän suuruusluokan, eivät täsmällistä energiamäärää Osakkaat sitoutuvat tämän Osakassopimuksen allekirjoittamiselle Liitteessä 3 määritettyihin rahoitussitoumuksiin. Tämä Liitteessä 3 kullekin Osakkaalle määritetty rahoitussitoumuksen määrä on se enimmäismäärä, johon kukin Osakas on sitoutunut. Osakkaan enimmäissitoumusmäärää ei voida ylittää ilman kyseisen Osakkaan tekemään päätöstä lisärahoituksesta. Rahoitussitoumusten maksamisen edellytyksenä on puoltavan täydennetyn periaatepäätöksen saaminen eduskunnalta Fennovoiman tekemän täydennyslupahakemuksen johdosta sekä lisäksi kunkin rahoitussitoumuksen osalta VSF:n Yhtiölle VSF:n osakassopimuksen mukaisesti esittämä kyseistä rahoitussitoumusta vastaava pyyntö Rahoituskierrosten pääomasijoitukset tehdään joko; (i) (ii) (iii) osakepääoman korotuksina vapaan oman pääoman rahaston sijoituksina, taikka pääomalainoina.

8 8 (14) Rahoituskierrosten tarkemmista ehdoista päätetään yhtiökokouksessa. 6.2 Hallinnolliset kulut Yhtiön taloushallinto ja hallinto pidetään kevyenä ja taloushallinto voidaan mahdollisuuksien mukaan hankkia ostopalveluna toiselta energiayhtiöltä. Yhtiön hallinnollisten kulujen (esim. kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, vakuutuksista ja oikeudellisista ja muista palveluista johtuvat kulut) kattamiseksi, ovat Osakkaat velvollisia maksamaan hallintomaksua Yhtiölle laskua vastaan, Yhtiön hallituksen määrittelemällä tavalla Yhtiön Osakkaiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Laskutus tapahtuu yhdestä kolmeen kertaan vuodessa. 6.3 VSF:n kulut Yhtiön omien hallinnollisten kulujen lisäksi Yhtiö laskuttaa Osakkailta VSF:n rakentamisaikaiset hallinnolliset kulut (esim. kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, vakuutuksista ja oikeudellisista ja muista palveluista johtuvat kulut) Osakkaiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa siten, kuin Liitteessä 3 on kuvattu. 6.4 Rahoitusvelvoitteen laiminlyönti Mikäli Osakas olennaisesti laiminlyö tämän Osakassopimuksen tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista rahoitusvelvoitettaan, sovelletaan kyseiseen Osakkaaseen ( Rahoitusvelvoitteensa Laiminlyönyt Osapuoli ) tämän kohdan säännöksiä Rahoitusvelvoitteen laiminlyöntiä pidetään olennaisena, mikäli Yhtiön saatavat Rahoitusvelvoitteensa Laiminlyöneeltä Osapuolelta ylittävät euroa ja mikäli Rahoitusvelvoitteensa Laiminlyönyt Osapuoli ei täytä sanottuja rahoitusvelvoitteitaan neljäntoista (14) päivän kuluessa Yhtiön sille toimittaman laiminlyötyjen rahoitusvelvoitteiden ja niille kertyneiden viivästyskorkojen määrän yksilöivän kirjallisen maksuvaatimuksen vastaanottamisesta Rahoitusvelvollisuutensa Laiminlyönyt Osapuoli on velvollinen korvaamaan Yhtiölle laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon. Kukin rahoitusvelvoitteensa Yhtiötä kohtaan asianmukaisesti täyttänyt Osapuoli ( Rahoitusvelvoitteensa Täyttänyt Osapuoli ) sekä Yhtiö on lisäksi niin halutessaan oikeutettu lunastamaan Rahoitusvelvollisuutensa Laiminlyöneen Osapuolen osakkeet yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn mukaan kuitenkin siten, että lunastushinta on osakkeen viimeisin vahvistettu verotusarvo. 7 OSAKKEIDEN LUOVUTUS 7.1 Yleistä Osakkeiden luovutuksella tarkoitetaan tässä Osakassopimuksessa kaikkia Yhtiön osakkeiden luovutuksia millä tahansa perusteella tai tavalla; mukaan lukien sulautumisen, jakautumisen tai selvitystilan seurauksena riippumatta siitä, tapahtuuko luovutus vapaaehtoisesti tai pakottavan määräyksen johdosta Kaikkia osake- ja muita omaan pääomaan liittyviä rahoitusinstrumentteja, jotka voidaan muuntaa tai vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, käsitellään tämän kohdan 7 tarkoituksia varten Yhtiön osakkeina Kaikilla yhtiön Osakkailla on tässä kohdassa 7 astetuin rajoituksin oikeus luopua osuudestaan Yhtiössä noudattamalla tässä kohdassa 7 asetettuja ehtoja. 7.2 Yhtiöjärjestys Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää lunastuslausekkeen (11 ) koskien Yhtiön osakkeiden siirtymisiä kolmansille osapuolille. Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa Yhtiön osakkeita tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti ei yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen voida vedota, ja Yhtiön hallituksen tulee antaa suostumus luovutukselle.

9 9 (14) Yhtiön hallitus ei saa antaa suostumusta luovutukselle, mikäli luovutus on tapahtunut vastoin tämän Osakassopimuksen määräyksiä. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Osapuoli on luovuttanut Yhtiön osakkeita tämän Osakassopimuksen määräysten vastaisesti, tulee hallituksen evätä suostumus ja muilla Osapuolilla on oikeus lunastaa luovutetut osakkeet yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisilla ehdoilla. Jäljellä olevat Osapuolet säilyttävät lunastuksesta huolimatta myös kaikki muut tämän Osakassopimuksen mukaiset oikeutensa. 7.3 Yleiset luovutusrajoitukset Jokainen Osakas sitoutuu olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta omistamiaan Yhtiön osakkeita tai niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia todistuksia, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia muuten kuin tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti. Osakas, joka siirtää Yhtiön osakkeita tämän Osakassopimuksen vastaisesti (mukaan lukien Osakas, joka rikkoo kohtaa 7.5 (Konsernin sisäiset luovutukset), kantaa kuitenkin yhteisvastuullisesti siirronsaajan kanssa vastuun tämän Osakassopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisista rahoitusvelvoitteista (Osakassopimuksen kohdan 6 nojalla) siirrettyjenkin osakkeiden osalta Jokainen Osakas sitoutuu edelleen, ilman kaikkien Osapuolten etukäteistä kirjallista hyväksyntää, olemaan luovuttamatta omistamiaan Yhtiön osakkeita tai niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia todistuksia, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia ennen kuin Osakas on maksanut täysimääräisesti sen Liitteessä 3 määritetyn kokonaissijoitusosuuden, jonka Osakas on sitoutunut sijoittamaan Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeeseen sen kaupallisen käyttöönottoon mennessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 7 määritetyt ehdot Osapuolten etuosto-oikeudesta koskevat kaupallisen käyttöönoton jälkeisiä luovutuksia, eikä niillä ole tarkoitus muuttaa millään tavoin tässä määritettyä luovutusrajoitusta. 7.4 Osapuolten etuosto-oikeus Mikäli Osapuoli vastaanottaa tarjouksen tai muulla tavoin neuvottelee järjestelystä, jolla toteutuessaan siirretään osa tai kaikki Osapuolen omistamista Yhtiön osakkeista kolmannelle osapuolelle (eli muulle kuin Osapuolena olevalle Osakkaalle) ( Tarjous ), ja kyseinen Osakas ( Myyvä Osakas ) aikoo luovuttaa osakkeet kolmannelle osapuolelle, tulee Myyvän Osakkaan pyytää muilta Osakkailta suostumus tämän Osakassopimuksen esittämiseksi kyseessä olevalle kolmannelle osapuolelle, mitä suostumusta ei tule perusteettomasti evätä. Mikäli kyseessä oleva kolmas osapuoli sitoutuu kirjallisesti noudattamaan tämän Osakassopimuksen ehtoja allekirjoittamalla Liittymissopimuksen (käsite määritelty kohdassa 7.8 (Liittymissopimus)) luovutuksen toteuttamiseksi, tulee Myyvän Osakkaan toimittaa muille osakkaille ( Etuosto-Osakkaat ) viivytyksettä kirjallinen ilmoitus tästä tarjouksesta ( Tarjousilmoitus ). Tarjousilmoitukseen on sisällytettävä tarjouksen mukainen osakekohtainen vastike, jonka tulee olla käteisenä ( Tarjottu Hinta ), ja kaikki muut Tarjoukseen liittyvät olennaiset ehdot ja rajoitukset Etuosto-Osakkaiden vastaanottama Tarjousilmoitus katsotaan Myyvän Osakkaan sitovaksi ja peruuttamattomaksi tarjoukseksi myydä Etuosto-Osakkaille heidän keskinäisessä Yhtiön osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa Tarjouksen kohteena olevat osakkeensa käteiskaupalla hintaan ( Lunastushinta ), joka on Tarjouksen mukainen hinta. Mikäli on ilmeistä, että Myyvän Osakkaan ja kolmannen osapuolen välillä sovittu Tarjottu Hinta ei vastaa riippumattomien osapuolten vilpittömin mielin sopimaa hintaa (esim. jos kyseinen kauppa on osa laajempaa järjestelyä, jossa osakkeiden kauppahinnaksi sovittu hinta on tarkoituksella asetettu käypää hintaa korkeammaksi), tulee Lunastushinnaksi kuitenkin Tarjottua Hintaa alhaisempi käypä hinta. Mikäli tässä tilanteessa vallitsee erimielisyys käyvästä hinnasta, määritetään se Yhtiön tilintarkastajan, tai mikäli tilintarkastaja kieltäytyy tehtävästä, muun Yhtiön hallituksen nimittämän KHT-tilintarkastajan toimesta. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei kyseisellä tilintarkastajalla ole oikeutta ottaa kantaa siihen, onko kyseessä tämän kappaleen ensimmäisen virkkeen tarkoittama tilanne. Yhtiön

10 10 (14) hallituksen päättäessä tässä kappaleessa tarkoitetusta menettelystä ei Myyvän Osakkaan edustaja saa osallistua päätöksentekoon eikä Myyvän Osakkaan osakeomistusta oteta huomioon päätökseen vaadittavaa osake-enemmistöä laskettaessa. Tilintarkastajan tässä kappaleessa tarkoitetussa menettelyssä päättämä hinta on lopullinen Lunastushinta. Tilintarkastajan nimittäminen tapahtuu Myyvän Osakkaan kustannuksella, mikäli nimitetty tilintarkastaja kohtuullistaa Tarjottua Hintaa, ja tilintarkastajaa vaatineen Osakkaan kustannuksella, mikäli Tarjotun Hinnan todetaan vastaavan käypää hintaa Myyvän Osakkaan tarjous Etuosto-Osakkaille on sitova kuusikymmentä (60) päivää siitä, kun Tarjousilmoitus on lähetetty Etuosto-Osakkaille ( Tarjousaika ). Tarjousajan kuluessa Etuosto-Osakkailla on oikeus hyväksyä tai hylätä Tarjous kaikkia osakkeita tai niiden osaa koskien Mikäli Etuosto-Osakas hyväksyy Tarjouksen kirjallisesti, tulee hyväksyvän Etuosto- Osakkaan ostaa kaikki tai osa siirron kohteena olevista osakkeista hyväksyntänsä mukaisesti. Mikäli useampi Etuosto-Osakas ilmoittaa käyttävänsä etuosto-oikeuttaan, eivätkä siirron kohteena olevat osakkeet riitä kattamaan Etuosto-Osakkaiden ilmoitusten mukaisia ostomääriä, myydään Tarjouksen kohteena olevat osakkeet em. Etuosto-Osakkaiden osakkeiden omistuksen keskinäisessä suhteessa siten, ettei kukaan kyseisistä Etuosto- Osakkaista osta ilmoituksessaan määrittelemäänsä määrää ylittävää määrää osakkeita, Lunastushintaan kolmenkymmenen (30) päivän ajanjakson kuluessa Tarjouksen hyväksymisestä lukien. Ostaja maksaa kaupasta johtuvan varainsiirtoveron. Mikäli osakkeiden ostolle tai myynnille vaaditaan viranomaisen hallinnollinen lupa tai suostumus (esim. kilpailuviranomaisen lupa), tulee kauppakirja allekirjoittaa mainitun kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ehdollisesti siten, että kauppa saatetaan loppuun viiden (5) arkipäivän sisällä tarvittavien hallinnollisten lupien tai suostumusten myöntämisestä lukien. Mikäli osakkeiden myynnille tai ostamiselle vaaditaan hallinnollinen lupa tai suostumus, tulee tämän Osakassopimuksen mukaista oikeuttaan käyttävän Etuosto-Osakkaan hakea sekä pyrkiä asianmukaisin keinoin saamaan kyseinen lupa tai hyväksyntä niin pian kuin mahdollista kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen Tarjouksen hylkäämisestä lukien tai mikäli hallinnollinen lupa tai suostumus osakkeiden ostamiseksi tai myymiseksi evätään, on Myyvällä Osakkaalla oikeus toteuttaa Tarjouksen kohteena olevien osakkeiden osalta kauppa kolmannen osapuolen kanssa Tarjouksen mukaisesti edellyttäen, että (i) kyseinen kolmas osapuoli on liittynyt tähän Osakassopimukseen allekirjoittamalla Liittymissopimuksen ja(ii) osakkeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ei tapahdu soveltuvien lakien vastaisesti Mikäli osakkeiden ostaminen ja myynti kolmannelle osapuolelle vaatii hallinnollisen luvan tai suostumuksen, pidennetään kaupan toteuttamiseksi asetettua määräaikaa kunnes tarvittavat luvat tai suostumukset on saatu. Kaupan toteuttamiseksi varattu aika ei kuitenkaan ilman Yhtiön suostumusta voi ylittää yhdeksääkymmentä (90) päivää ehdollisen kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. 7.5 Konsernin sisäiset luovutukset Edellyttäen, että siirronsaaja liittyy tähän Osakassopimukseen allekirjoittamalla Liittymissopimuksen Osapuolen ja Osakkaan ominaisuudessa, on Osakkaalla oikeus tämän Osakassopimuksen määräysten rajoittamatta milloin tahansa luovuttaa omistamansa Yhtiön osakkeet osittain tai kokonaan Konserniyhtiölleen ilman, että kohdan 7 tai yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaiset määräykset tulevat sovellettaviksi Mikäli Yhtiön osakkeita omistava Konserniyhtiö, tai sen myöhempi siirronsaaja, lakkaa olemasta alkuperäisen siirtäjän Konserniyhtiö, vastaavat kyseinen Osakas ja kaikki sen Osakkaina olevat Konserniyhtiöt siitä, että kyseinen Osakas siirtää Yhtiön osakkeet toiselle alkuperäisen siirtäjän Konserniyhtiölle ennen kuin siirtävä Osakas lakkaa olemasta alkuperäisen siirtäjän Konserniyhtiö.

11 11 (14) Mikäli Osakas liitetään toiseen kuntaan, katsotaan osakkeiden siirto uudelle, liitoksessa muodostuneelle kunnalle taikka kunnalle, johon Osakas on liitetty tämän kohdan mukaiseksi konsernin sisäiseksi luovutukseksi ja siihen sovelletaan tämän kohdan 7.5 mukaisia ehtoja vastaavia ehtoja. 7.6 Osakkeiden panttauskielto Yhtiön osakkeita (tai osakekirjoja) ei saa missään tilanteessa pantata ilman kaikkien Osakkaiden antamaa etukäteistä kirjallista hyväksyntää. 7.7 Rahoitusvastuun päättyminen Tämän kohdan 7 määräysten mukaisesti Yhtiön osakkeita siirtävä Osakas vapautuu siirtyneiden osakkeiden lukumäärää vastaavasta suhteellisesta osastaan tämän Osakassopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesta rahoitusvastuustaan. Rahoitusvastuulla tarkoitetaan tässä yhteydessä velvoitetta osallistua kohdan 6 mukaiseen rahoitukseen ja vastuuseen kustannuksista. 7.8 Liittymissopimus Tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisen Yhtiön osakkeiden siirto uudelle Osakkaalle edellyttää sitä, että kyseinen uusi Osakas liittyy tähän Osakassopimukseen allekirjoittamalla Liitteen 4 mukaisen liittymissopimuksen ( Liittymissopimus ) ennen tuloaan osakkaaksi. Osakkeita siirtävä Osakas vastaa siitä, että uusi Osakas toimii edellä mainitun mukaisesti Mikäli Yhtiön osakkeiden siirto tapahtuu tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti, tulee Yhtiön hyväksyä uusi Osakas Osakkaaksi ja Osapuoleksi allekirjoittamalla uuden Osakkaan allekirjoittama Liittymissopimus. Yhtiön allekirjoitettua Liittymissopimuksen tulee uusi Osakas Osakkaaksi ja Osapuoleksi tämän Osakassopimuksen nojalla siten, että se myös sitoo kaikkia muita Osapuolia. 8 MUUT EHDOT 8.1 Yleisvelvoitteet Kukin Osakas sitoutuu toimimaan tämän Osakassopimuksen mukaisesti siten, että Yhtiö pystyy täyttämään VSF:n osakassopimuksesta ja VSF:n yhtiöjärjestyksestä johtuvat velvoitteensa, ja ottaa vastattavakseen tästä johtuvat velvoitteet Yhtiölle. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän kohdan 8.1 tarkoittamissa tilanteissa Osakkaan vastuu on Osakkaan omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön kaikkiin osakkeisiin (pois lukien Yhtiöllä olevat omat osakkeet), ellei tässä Osakassopimuksessa muuta todeta. 8.2 Vahingonkorvaus Siinä tapauksessa, että Osakas tai sen nimeämä hallituksen jäsen taikka yhtiökokousedustaja rikkoo tätä Osakassopimusta tai Yhtiön yhtiöjärjestystä, on Osakas velvollinen korvaamaan täysimääräisesti tästä Yhtiölle taikka muille Osakkaille aiheutuneen vahingon sekä lopettamaan Osakassopimuksen taikka yhtiöjärjestyksen vastaisen toiminnan. 8.3 Vakuutus Yhtiö sitoutuu ottamaan ja ylläpitämään Yhtiön taloudellisen toiminnan huomioiden asianmukaisen vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle. 8.4 Voimassaolo Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun vähintään kaksi Osakasta ovat allekirjoittaneet Osakassopimuksen. Myöhemmin Osakassopimuksen allekirjoittavien Osakkaiden osalta Osakassopimus sitoo allekirjoitushetkestä lukien.

12 12 (14) Tämä Osakassopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin kyseessä oleva Osakas ja yksikin toinen Osakas omistaa Yhtiön osakkeita. Tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa sellaisen Osakkaan osalta, joka tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti luopuu kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiön osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä. Tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, jos Yhtiö puretaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Osakassopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden siirto ei vapauta siirtäjää Osakassopimuksen mukaisista velvoitteista, ja että tämä Osakassopimus ei voi lakata olemasta voimassa (eikä sitä voi irtisanoa) muilla kuin tässä alakohdassa (b) määritellyillä perusteilla Tämän Osakassopimuksen päättyminen jonkun Osapuolen osalta ei vapauta kyseistä Osapuolta tämän Osakassopimuksen mukaisesta vastuusta toisille Osapuolille asiassa, jonka peruste on syntynyt ennen kuin tämän Osakassopimuksen voimassaolo päättyi suhteessa kyseiseen Osakkaaseen Mikäli Yhtiö jakautuu, sovelletaan tätä Osakassopimusta soveltuvin osin myös jakautumisen myötä perustettavaan uuteen yhtiöön ja uusin yhtiöihin, ellei kyseisen yhtiön osakkeenomistajien kesken muuta sovita Seuraavien kohtien voimassaolo jatkuu Osapuolia sitovana tämän Osakassopimuksen päättymisestä huolimatta: 8.4 (Voimassaolo), 8.5 (Salassapito), 8.6 (Tiedoksiannot), 8.9 (Kulut), ja 8.10 (Sovellettava laki ja riidanratkaisu). 8.5 Salassapito Osapuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta VSF:n osakassopimuksen taikka Fennovoiman osakassopimuksen tai tämän Osakassopimuksen tarkoittaman hankkeen yhteydessä saamaansa toisen Osapuolen luottamukselliseksi katsottavaa tietoa ulkopuolisille ilman muiden Osapuolten, tai kyseisen toisen Osapuolen, etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, paitsi milloin: (i) (ii) (iii) (iv) tiedon ilmaiseminen perustuu velvoittavaan lainsäädökseen, pörssin sääntöihin tai viranomaisen tai oikeuden päätökseen; tai milloin tämän Osakassopimuksen asianmukainen hyväksyminen Osapuolen päättävissä elimissä, sen toteuttaminen tai siihen liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien vahvistaminen taikka tämän Osakassopimuksen muu täytäntöönpano sitä edellyttää; tai milloin tieto annetaan Osapuolen salassapitovelvollisuuden velvoittamille edustajille tai neuvonantajille; tai milloin kyseessä on ilman tämän Osakassopimuksen rikkomista yleiseen tietoon tullut seikka Edellä tässä kohdassa 8 mainitusta huolimatta tämä Osakassopimus ei ole luottamuksellinen. 8.6 Tiedoksiannot Tämän Osakassopimuksen mukaiset ilmoitukset ja muut tiedoksiannot Osapuolelle voidaan tehdä telefaksilla, sähköpostilla, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun telefaksi on lähetetty tai kun kaksi (2) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai kun tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti. Tiedoksiannot on toimitettava kohdan 1 mukaisia yhteystietoja käyttäen tai Osapuolen myöhemmin muille Osapuolille ilmoittamien toisten yhteystietojen mukaisesti. 8.7 Sopimuksen siirtäminen

13 13 (14) 8.8 Etusija 8.9 Kulut Tätä Osakassopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle paitsi tämän Osakassopimuksen 7 kohdan mukaisesti. Mikäli tämä Osakassopimus poikkeaa tai on ristiriidassa yhtiöjärjestyksen kanssa, noudatetaan tämän Osakassopimuksen ehtoja. Osapuolet vastaavat omista tämän Osakassopimuksen mukaisista toimenpiteistä aiheutuvista kuluistaan ja kustannuksistaan, sisältäen neuvonantajien ja asianajajien käytöstä aiheutuneet kulut Sovellettava laki ja riidanratkaisu Tähän Osakassopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia Tätä Osakassopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida Osapuolten välisin neuvotteluin sopia, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 9 SOPIMUSKAPPALEET Tätä Osakassopimusta on laadittu ja allekirjoitettu [ ] ( ) alkuperäistä kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle. [allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

14 14 (14) Nimi: Asema: Nimi: Asema: Nimi: Asema: Nimi: Asema: Nimi: Asema: Nimi: Asema:

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Osapuolet perustavat Savon Verkkoholding Oy nimisen osakeyhtiön (myöhemmin Yhtiö ),

Osapuolet perustavat Savon Verkkoholding Oy nimisen osakeyhtiön (myöhemmin Yhtiö ), 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Keiteleen kunta 1.2. Kiuruveden kaupunki 1.3. Maaningan kunta 1.4. Pielaveden kunta 1.5. Siilinjärven kunta 1.6. Tervon kunta 1.7. Tuusniemen kunta 1.8. Vesannon kunta

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Kiikoisten kunta 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Hetapalvelut Oy

OSAKASSOPIMUS. Hetapalvelut Oy OSAKASSOPIMUS Hetapalvelut Oy OSAKASSOPIMUS SOPIMUKSEN OSAPUOLET Hetapalvelut Oy:n osakassopimus on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Alavieskan kunta 2. Nivalan kaupunki 3. Sievin kunta 4. Ylivieskan

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

VIRPINIEMI SPORT OY. nimisen osakeyhtiön OSAKASSOPIMUS. seuraavien osapuolten välillä: POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTAOPISTOSÄÄTIÖ OULUN KAUPUNKI

VIRPINIEMI SPORT OY. nimisen osakeyhtiön OSAKASSOPIMUS. seuraavien osapuolten välillä: POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTAOPISTOSÄÄTIÖ OULUN KAUPUNKI VIRPINIEMI SPORT OY nimisen osakeyhtiön OSAKASSOPIMUS seuraavien osapuolten välillä: POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTAOPISTOSÄÄTIÖ ja OULUN KAUPUNKI ja HAUKIPUTAAN KUNTA 18.5.2008 2 OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Osakassopimus

Koha-Suomi Oy Osakassopimus 1 Koha-Suomi Oy Osakassopimus 2 1. Osapuolet A kunta, Y-tunnus B kunta, Y-tunnus C kunta, Y-tunnus.. x, Koha Suomi Oy Edellä kohdissa a) y) tarkoitetut tahot jäljempänä erikseen Osakkeenomistaja ja yhdessä

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos 15.3.2016 liite 3 1. SOPIJAPUOLET Me allekirjoittaneet, jotka yhdessä omistamme Kuntien Sosiaalitekniikka Osakeyhtiön kaikki osakkeet, olemme tänään tehneet

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet 1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Joensuun kaupunki 2. Kiteen kaupunki 3. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä kumpikin yhdessä

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat yksimielisesti muuttavat [].[].2013

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 2 (9) [KEHITYSYHTIÖ] OY:N OSAKASSOPIMUS Allekirjoittaneet sopimuspuolet ovat perustaneet [Kehitysyhtiö] Oy -nimisen osakeyhtiön (jäljempänä: yhtiö)

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja.

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja. 11.5.2016 OSAKASSOPIMUS Mustankorkea Oy 1. Osapuolet Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Jäljempänä kaikki yhdessä ovat osapuolet tai osakkaat. Mustankorkea Oy:n osakkaaksi myöhemmin tuleva

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 1 OSAKASSOPIMUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru ( Kiuru ), Y-tunnus 0216462-3, Pro Lex Oy ("Prolex"), Y-tunnus 1014898-1, yhdessä "Osakkaat" sekä Kokkolan Iltasairaala

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 1 Osapuolet Hyvinkään kaupunki - y-tunnus: 0125866-0 - osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää Järvenpään kaupunki - y-tunnus: 0126541-4 - osoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP )

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP ) 1 OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Kuopion kaupunki (jäljempänä myös Kuopio ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU 1 (7) KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I O S A K A S S O P I M U S Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ) osakkaat (jäljempänä Osakkaat ) ovat tänään

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus Yhtymähallitus Liite nro 6

Koulutuskeskus Salpaus Yhtymähallitus Liite nro 6 LUONNOS Koulutuskeskus Salpaus Yhtymähallitus 13.3.2017 Liite nro 6 8.3.2016 SOPIMUS Osapuolet 1) Lahden kaupunki (0149669-3) 2) Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä (0993644-6) 3) Heinolan kaupunki (1068892-9)

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET Sivu 1 / 5 SOPIMUS luonnos OSAPUOLET I YIT Rakennus Oy, y-tunnus 1565583-5 Hatanpään valtatie 11 33100 TAMPERE, omasta ja kortteliin Tampella-992 perustettavan pysäköintiyhtiön puolesta, jäljempänä YIT

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Joki ICT Oy

OSAKASSOPIMUS. Joki ICT Oy OSAKASSOPIMUS Joki ICT Oy 1.2.2017 OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Alavieskan kunta 2. Haapajärven kaupunki 3. Haapaveden kaupunki 4. Kalajoen kaupunki 5. Kärsämäen kunta 6. Merijärven kunta 7.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Liite 1 65

Kaupunginvaltuusto Liite 1 65 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 65 AIESOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy (jälj. Mamk ) Yritys- ja yhteisötunnus: 2189312-7 Kotipaikka ja postiosoite: Mikkeli, PL 181, 50101

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot