ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen"

Transkriptio

1 ULOS LUOKKAHUONEESTA Matka vaikuttavaan oppimiseen

2 OPIN SAFARILLA perustelemaan. Ymmärsin, että yleensä perustelut ovat tärkeimpiä avaimia sekä ongelman ytimen että näkökulman ratkaisumahdollisuuksien löytämiseksi. Ennen Safaria yleisin ensimmäinen ajatukseni esitettyyn kysymykseen oli en tiedä, mutta nyt pysähdyn useammin miettimään, että oikeasti, miksi? Mielestäni lukiossa oppiminen on yksisuuntaista, passiivista tiedon vastaanottamista ja tehtävien tekemistä. Safarilla passiivisuuden sijaan saatua tietoa pääsee hyödyntämään niin, että oppimisen suunta on aktiivista tiedon käyttämistä ongelmien ratkaisemisessa. Safarin oppimisympäristö on lukiota mielekkäämpi, sillä koulun malli opettamisesta ja oppimisesta vaihtuu yrityksen ja erehdyksen kautta saataviin tuloksiin ja uusiin ideoihin. Kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön myötä oppiminen on motivoivaa, sillä on helpompi huomata miten opittuja asioita hyödyntämällä johonkin voi todella vaikuttaa. Jenni Aho, vuoden 2013 leiriläinen. Jenni oli mukana myös vuoden 2014 leirin järjestelyissä. KIRJOITTAJAT: Mirja Hämäläinen, Ellen Jabai, Julia Juosilahti, Johannes Nuutinen, Tuomas Pietikäinen, Janne Salovaara, Mikael Sokero, Antti Tarvainen, Markus Wikholm VALOKUVAT: Matti Ollila, Antti Sepponen TAITTO: Maria Okkonen LUKIJALLE Suomalaista oppimisjärjestelmää uudistetaan nyt rytinällä. Ei ihme, sillä kouluissa kasvavan sukupolven pitäisi löytää viisasten kivi jolla ratkotaan niin kilpailukyvyn kuin hyvinvointivaltionkin tulevaisuuden haasteet, ja kansainvälisissä oppimisvertailuissakin pitäisi pysyä kärjessä. Uudistamispaineissa unohtuu usein, että suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on myös paljon hyvää: ammattitaitoiset opettajat ja vaikkapa ilmainen kouluruoka. Kaikkea ei tarvitse muuttaa, mutta on totta, että koulu tarvitsee välineitä uusiin haasteisiin vastaamiseen. Näiden välineiden kehityksen tavoitteen pitää olla selvillä. Meidän, Safari-hankkeen tekijöiden, mielestä se tavoite on maailmaan vaikuttaminen. Tässä julkaisussa esittelemme oppimisenvälineiden kehittelyä ruohonjuuritasolla konkreettisissa projekteissa, joita Safari-hankkeessa on tehty noin 500 helsinkiläisen lukiolaisen kanssaparin vuoden. Julkaisu toimii keskustelunavauksena vaikuttavan oppimisen mallin yhteiseen kehittämiseen. Vaikuttava oppiminen on oppimista jonka tarkoituksena on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen. Me uskomme, että se tavoite mielessä Suomen lukiossa pitäisi tulevaisuudessa oppia. Toivomme, että oikeassa tekemisestä kerätyt esimerkit onnistuvat näyttämään, miltä oppiminen voisi tulevaisuuden lukioissa ja muissa oppilaitoksissa olla. Toivottavasti viihdyt kanssamme!

3 VAIKUTTAVAN OPPIMISEN PERIAATTEET: Ongelmalähtöisyys: Oppiminen lähtee yhteiskunnallisesta ongelmasta, joka tapahtuu käsitettävissä konteksteissa: ihmisten tai organisaatioiden elämässä. Ainerajat ylittävät teemat ja tiimit: Ongelmalähtöisyys tekee oppiainerajoista huokoisia, sillä maailman ongelmat eivät niitä kunnioita. Vaikuttava oppiminen tapahtuu ainerajat ylittävissä uteliaisuusyksiköissä: pienissä tiimeissä, joissa oppijan ja opettajan roolit hämärtyvät ja tiimin koko ja muoto elää tarvittavien taitojen mukaan, koostuen välillä pelkistä opiskelijoista ja toisinaan laajoista yhteisöistä. Vastaukset eivät ole yksilön tiedon varassa vaan kyvyssä etsiä resursseja ja alttiudessa pyytää apua. Kohtaaminen: Uteliaisuusyksiköt tutustuvat monimutkaiseen ongelmaan ja ilmiöihin ihmisten kohtaamisen kautta ja pyrkivät ymmärtämään, miten kohdattavat ihmiset kokevat ja tuntevat ongelmat. LUOKKAHUONEEN SEINÄT RAKOILEVAT Osaamistason lasku on Suomessa kaikista OECD-maista voimakkainta ja koko väestön koulutustason nousu on pysähtynyt 1. Koulu on pysynyt perusrakenteiltaan lähes muuttumattomana perustamisestaan lähtien, vaikka maailma sen ympärillä on muuttunut paljon. Opetettavat aineet, tuntijako ja koulu fyysisenä tilana ovat pitkälti samanlaisia kuin muutama vuosikymmen sitten, 2. Suomessa oppimisesta puhutaan kiihkeästi. Niin opiskelijoilla, vanhemmilla, opettajilla, pääministerillä, toimitusjohtajilla kuin kansalaisaktivisteillakin on omat huolensa ja tarpeensa uudistaa koulu. Uudistamiskeskustelussa takerrutaan kuitenkin helposti lillukanvarsiin[1] eikä keskustelun taustalla olevaan perimmäiseen kysymykseen vastata: mitä varten oikeastaan opimme? Tämä julkaisu on yritys rakentaa yhteinen vastaus tuohon kysymykseen ja antaa oppimiselle merkitys. Me uskomme, että opimme, jotta voimme ratkaista oikeita ongelmia. Uskomme, että tämä on tavoite, joka yhdistää intressiryhmät niin, että Suomi saa tarvitsemansa oppimisvallankumouksen. Ennen kaikkea tämä julkaisu on kutsu toimintaan ja kokeiluun, joilla oppimisen tarkoitus ja keinot muotoillaan uudelleen. Vaikuttavan oppimisen lähtökohdat Olemme astuneet kompleksisuuden aikakauteen, jossa edessämme on ongelmia, joiden ratkaisusta riippuu koko yhteiskunnan tulevaisuus. Tällaisia ovat ilmastonmuutos, taloudellinen epävarmuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen. Tiedämme jo ongelmat, mutta ratkaisujen rakentaminen on kesken. Näiden ongelmien ja tuntemattomien ratkaisujen yhdistelmä on synnyttänyt keskustelun, jossa oppimi Salminen, Jari Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki, Teos. JA Jari Salminen: Koulutuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet -luentokurssi, HY, kevät selta ja lukioissa nyt kasvavalta sukupolvelta odotetaan paljon. Opiskelijat tarvitsevat uudenlaista osaamista, kykyä yhdistää oppiaineita ja muuta tietoa toisiinsa sekä ymmärrystä oppimiensa asioiden linkittymistä monimutkaisiin ilmiöihin, ihmisten elämään ja yhteiskunnan tarpeisiin. Vaikuttava oppiminen on reflektion ja toiminnan yhdistelmä Suomalainen koulujärjestelmä on peruskallio, jolle maamme hyvinvointi rakentuu. Maailman myllerrys saattaa saada vakaallekin pohjalle rakennetun talon huojumaan. Ainerajat, opetussuunnitelmat, luokkahuoneet ja oppimismateriaalit eivät näytä pysyvän uusien ongelmien perässä. Tässä julkaisussa esitellään vaikuttavan oppimisen mallia, joka pyrkii vastaamaan kahteen suureen meneillä olevaan oppimisen murrokseen. 1) Tiedon ja toiminnan uusi liitto: Kompleksisessa, koko yhteiskuntaa uhkaavien ongelmien maailmassa tietoa ja toimintaa ei voida enää erottaa toisistaan. Oppimisen on määriteltävä uudestaan ajattelun ja toiminnan suhde ja ryhdyttävä nopeaan vuorovaikutukseen ja yhteiskehittämiseen luokkahuoneen ulkopuolisen todellisuuden kanssa. Aktiivisella keskustelulla ympäröivän maailman kanssa oppija rakentaa omaa näkemystään ympäristöstään. 2) Oppiminen rakenteiden muokkaajana: Nykyinen oppiminen tuottaa yhteiskuntajäsenyyttä vanhoihin toimimattomiin rakenteisiin, jotka eivät kykene ratkaisemaan uusia kompleksisia ongelmia. Oppimisen on tuotettava oppijoita, jotka pystyvät kyseenalaistamaan ja kehittämään rakenteita muuttuvaan maailmaan, jossa emme vielä tiedä miten toisiinsa liittyvät ongelmat kytkeytyvät yhteen ja ovat hallittavissa. Vaikuttavan oppimisen mallissa lähdetään siitä, että oppiminen on parhaimmillaan maailmaa muuttavaa toiminta Vaikuttavan oppimisen mallissa lähdetään siitä, että oppiminen on parhaimmillaan maailmaa muuttavaa toimintaa. Vaikuttavan oppimisen tavoitteena on kasvattaa uuden sukupolven oppijoita, jotka kykenevät kehittämään konkreettisia ratkaisuja yhteiskuntaa ympäröiviin monimutkaisiin ongelmiin ja itselleen tärkeisiin asioihin.

4 TEKNOLOGIA JA DIGITALISAATIO Tieto- ja viestintäteknologia: Hyödyntäminen koulutuksessa on ollut odotettua vähäisempää. SUOMEN HALLITUS Epätasa-arvon kasvu koulutuksessa: Huoli tasa-arvoisen koulutuksen säilymisestä. Koulutuksella ulos talouskriisistä: Koulutus työllistymisen ja kilpailukyvyn pohjana. MUUTTUVA TYÖLÄMÄ Työelämän ennakoimattomuus: Kyky oppia jatkuvasti uutta, tiedon soveltaminen ja ongelmanratkaisuosaaminen ovat tärkeitä taitoja. Yrittäjämäinen asenne: Yhä useampi keksii työnsä itse. Teknologia ja robotisaatio: Työn tekemisen muuttuvat tavat. Tieto ja toiminta: Kykyä yhdistää opittu konkreettiseen tekemiseen vaaditaan yhä enemmän. OPETTAJAT Arvostus: Haasteena opettajan ammatin arvostuksen säilyminen. Osaamisen säilyminen: Panostukset opettajien jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ovat puutteellisia. Pystyvätkö opettajat omaksumaan ja opettamaan tulevaisuuden taitoja? Työssä jaksaminen: Monet opettajat uupuvat työssään. Resurssit: Lukiokoulutus on kovien säästöpaineiden alla. Erilaiset oppimisen tavat: Eri lähtökohdista tuleville, oppimistavoiltaan erilaisille ja eri asioista motivoiville oppilaille pitää räätälöidä heille parhaiten sopivat oppimisen menetemät. KORKEAKOULUT Lukioista eteenpäin: Oppilaiden siirtymistä korkeakouluihin pitää nopeuttaa. OPPILAAT Jaksaminen: Suomalaisilla lukiolaisilla on vaikeuksia jaksaa koulun tuottaman työtaakan alla. Viihtyminen: Koulussa koetaan turvattomuutta, mutta muuten oppilaat viihtyvät lukiossa hyvin. Osaaminen: Osaamistulosten lasku voimakkainta Suomessa kaikista OECD-maista. Se ei tarkoita sitä, että oppimisen ihanteista poistettaisiin sivistyksen ja kriittisyyden henkiset arvot päinvastoin. Se tarkoittaa sitä, että lukiossa opittavia ajatusrakennelmia kokeiltaisiin käytännön maailmassa ihmisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa parempien ja toimivimpien ajatusrakennelmien kehittämiseksi. Vaikuttavaa oppimista kehitetään yhdessä Vaikuttava oppiminen tarkoittaa, että oppimistilat ovat jatkuvassa muutoksessa: oppijat etsivät tietoa ihmisiltä ja kokeilevat heidän kanssa ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Vaikuttava oppiminen ei ole vain metodinen oppimisuudistus, sillä toimiakseen se vaatii monia vallitsevia käytäntöjä muuttumista. Se kasvattaa oppimisprosessiin osallistuvien ihmisten joukkoja, muuttaa oppimisen hallinnan tapoja ja vaatii uudenlaisia työkaluja niin opiskelijoilta, kuin opettajiltakin. Näitä työkaluja olemme kehittäneet noin 500 lukiolaisen, Helsingin opetusviraston ja lukuisten projektikumppaneiden kanssa Safari-hankkeessa. Siitä on syntynyt luokkahuoneen ulkopuolella toimiva vaikuttavan oppimisen malli. Malli ei ole vielä valmis vaan se vaatii kehittämistä ja testaamista. Kutsumme opiskelijat, opettajat, vanhemmat, tutkijat, virkamiehet, yrittäjät, kansalaisliikkeet ja kaikki oppimisesta kiinnostuneet mukaan vaikuttavan oppimisen kehittämiseen. Hyvinvoiva ja kilpailukykyinen Suomi tarvitsee vaikuttavaa oppimista ja laajenevaa joukkoa, joka antaa osaamisensa oppimisprosessin suunnitteluun. Haluamme, että Safari ja sen vaikuttavan oppimisen malli toimii alustana, jolla luokkahuoneen rajoja piirretään yhdessä uusiksi. Tervetuloa mukaan! OPPIMINEN PAINEIDEN ALLA OPPIMINEN PAINEIDEN ALLA -LÄHTEET: Hallitusohjelma: Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Uudistamista: Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat. OKM Opetus- ja kultuuriministeriö: Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Tulevaisuuden lukio. Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:14. Lukiolaisten Liiton tavoiteohjelma Lukiolaisten Liiton lausunto koskien opetussuunitelman perusteiden päivitämistä Epätasa-arvo: Opetus- ja kulttuuriministeriö: PISA09. Kestääkö osaamisen pohja? Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:12. Harju-Luukkainen, Heidi & Nissinen, Kari & Sulkunen, Sari & Suni, Minna & Vettenranta, Jouni: Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen. Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA tutkimuksessa. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos Oppimisen motivaatio ja erilaiset tavat oppia: Volet, S. and S. Järvelä (2001) (eds.),motivation in Learning Contexts:Theoretical Advances and Methodological Implications. Pergamon/Elsevier, Londo. Bentley, T. and R. Miller (2004), Personalisation; Creating the Ingredients or Systematic and Society-wide Change. Digitalisaatio: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos: Teknologia muuttaa opettajan roolia ( )Opetus- ja kuttuuriministeriön älystrategia Työelämä: Työ- ja elinkeinoministeriö: Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriönjulkaisuja 30/2014. Sitra: Visio Suomelle - Kohti kestävää hyvinvointia. Sitra työpaperi Opetus- ja kulttuuriministeriö: Elinikäisen oppimisen neuvoston ohjelmajulistus Milma Arola: Matka 1700-luvulta tulevaisuuteen on alkanut työelämä ja koulutus muuttuvat. Blogikirjoitus , Sitran Uusi koulutus -foorumi. Richard Sennet: The Craftsman (2009) Opettajien ja Oppilaitten jaksaminen: Kaleva : Barometri: Opettajien työssä jaksaminen muita aloja heikommalla tasolla. Suomen Lukiolaisten Liitto: Onnellisesti opintiellä. Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2012 Opettajien arvostus: HS : Tutkimus: Suomessa ei arvosteta opettajia! Opettajien osaaminen: Jokinen, H., Taajamo, M. & Välijärvi, J. (toim.) Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa huomisen haasteita. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. FM Juho Norrenan tietotekniikan väitöskirja: Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä: Jos haluat opettaa noita taitoja, sinun on ensin hallittava ne itse Oppilaiden osaaminen (osaamistason lasku ja koko väestön koulutustason kasvun pysähdys): Ilkka Turunen, OKM: Koulutusjärjestelmän nykytila ja muutospaineet (Esitys Sitran Uusi koulutus -foorumi)

5 SAFARIN PROSESSI RATKAISUN JAKAMINEN KEHITTÄMISTÄ KOKEILEMALLA ONGELMAN TUNTEMINEN TIETOA KOKEMALLA LUOVA IDEOINTI Vuoden 2014 Safarileiri järjestettiin Helsingissä ja mukana oli nelisenkymmentä lukiolaista. Leiriläiset jaettiin viikon ajaksi ryhmiin, jotka työstivät yhdessä kumppaninsa kanssa yhteiskunnallista ongelmaa konkreettisessa projektissa. Safari-prosessi lähtee liikkeelle ongelmasta, joka vaikuttaa niin nuorten, projektikumppanin kuin yhteiskunnankin tulevaisuuteen. Prosessin aluksi sukelletaan ongelmaan ja kerätään tietoa kohtaamalla mitä erilaisempien ihmisten kanssa. Sen jälkeen siirrytään konkreettisten ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Lopuksi jaetaan kehitetty konkreettinen ratkaisu eteenpäin yhteiskunnan käyttöön. Safari on matka, jonka varrella reflektoidaan jatkuvasti saatua tietoa ja kokeiltuja ratkaisuja. Suurimmat ahaa-elämykset syntyvät, kun opiskelijoita kannustetaan palaamaan takaisin kummastelemaan jo tehtyä matkaa. Tutustu Safari-prosessiin kesän 2014 projektien kautta!

6 Korkeasaareen karttaan oli helppo tehdä muistiinpanoja tutustumiskierroksella. ONGELMAN TUNTEMINEN / MUN TALOUS -VERKOSTO Safarilla oppiminen alkaa aina ongelmasta. Ongelmaan sukelletaan kahdella tasolla. Tietotasolla perehdytään ongelmaa ympäröiviin rakenteisiin ja ilmiöihin. Tunnetasolla löydetään ryhmän oma ainutlaatuinen ja koskettava suhde käsiteltävään ongelmaan. Oivallus on, että suuret ja monimutkaiset ilmiöt näkyvät kaikkien arkipäivässä ja kaikilla on ratkaisuun annettavaa. Safarin teemat ovat suuria ja monimutkaisia, mutta se käännetään mahdollisuudeksi: aihetta voi lähestyä monesta suunnasta. Koska teemat liittyvät oikeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, lukioikäisillä on aina aiheesta jo tietoa, joko koulusta, omasta kokemuksesta tai mediasta. Tämä tieto täytyy vain kaivaa esiin. Kesän 2014 leirin Mun talous -verkoston kanssa töitä tekevä ryhmän aiheena oli nuorten velkaantuminen. Ensimmäisen päivän aikana Safarilla käytetään aikaa ja post it -lappuja oman olemassa olevan tiedon jäsentelemiseen. Aluksi leiriläiset pohtivat taloutta oman arkensa näkökulmasta ja miettivät, miten se liittyy tuttuihin makrotalouden käsitteisiin. Tässä vaiheessa ryhmä myös tiivistyy, sillä kaikilla on yhteiseen teemaan annettavaa. Fasilitaattori kannustaa jatkuvasti hankkimaan eri lähteistä lisää tietoa. Kilauta kaverille tai katso Googlesta! Ryhmän tiedon perusteella ongelmasta pystytään luomaan kartta, jolle viikon työ perustuu. Sekä koulusta että muualta opittu saavat sekoittua teeman ympärille iloisesti. Oman kokemuksen kautta hankittu tieto saa myös innostumaan ongelman ratkaisusta. Oivallus on, että suuret ja monimutkaiset ilmiöt näkyvät kaikkien arkipäivässä ja kaikilla on ratkaisuun annettavaa. Tiedon keräämistä jatketaan keskustelemalla alan asiantuntijoiden kanssa. Mun talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten talousaiheiden parissa työskentelevät yrityksiä, järjestöjä ja viranomaistahoja ja heidän asiantuntijansa. Safari-viikon alussa verkoston asiantuntijoiden kanssa käytiin keskusteluja muun muassa rahoitusinstrumenttien monimuotoisuudesta, velkaantumisesta sekä luottoluokituksen menettämisen vakavuudesta. Samalla asiantuntijatkin oppivat. Nuoret tuovat ryhmänä jokaiseen projektiin myös oman ainutlaatuisen tietonsa. Heillä on syvä- ja kokemustietoa juuri 2010-luvun nuorten kokemuksesta käsiteltävästä ilmiöstä, jota kenelläkään muulla ei voi olla, ja tämän tiedon yhdistäminen asintuntijatietoon on pohja ratkaisun keksimiselle. Lue kumppanistamme lisää: muntalous.fi Safarilla opitaan ihmettelemällä ja kokeilemalla.

7 Leirin aikana ryhmät työskentelevät kumppanien tiloissa ja levittäytyvät näin ympäri kaupunkia.

8 Safarilla ongelmia ratkotaan kohtaamalla ihmisiä ja luomalla yhteyksiä. TIETOA KOKEMALLA / SATO Safarilla mennään aina sinne missä tapahtuu ja tavataan erilaisia ihmisiä. Kysymykset, tarkkailu ja kuuntelu ovat kokemuksellisia oppimisen välineitä. Yksi vuoden 2014 leirin kumppaneista oli asuntosijoitusyhtiö SATO Oyj, jonka kanssa safarilaiset pohtivat miten uusi nuorten asumiskonsepti Junior- Koti voisi sekä sujuvoittaa nuorten asukkaiden arkea että helpottaa yhteisöllisellä asumisella Helsingin asuntopulaa. Saadakseen kokemuksia tämän päivän nuorten aikuisten yhteisöllisestä asumisesta safarilaiset haastattelivat kansalaisjärjestö Oranssi ry:n omistamissa asunnoissa asuvia nuoria aikuisia ja pääsivät heidän koteihinsa. Haastattelua suunniteltiin niin, mukana oli kysymyksiä esimerkiksi asukkaiden arvoista ja niiden näkemisestä elämässä laajemminkin, ei suoraan asumisarjesta. Safarilaiset saivat evääksi ohjeita kuten kysy aina miksi ja ole tyhmä. Etnografin tai toimittajan otteella lähestymisen tarkoitus oli kannustaa oppimaan kysymyksillä, tarkkailemalla ja yhdistämään tunteita ja kokemuksia sisällään pitävää käyttäjätietoa asiantuntijatietoon. Kohtaamiset ja kokemuksellisuus avarsivat leiriläisten näkemyksiä siitä, mitä asuminen voi olla ja miten eri tavoilla ihmiset voivat haluta asua. Seuraavaksi näkemystä asumisesta syvennettiin tapaamalla SATOn nyt jo olemassa olevan asumiskonseptin, SenioriKodin, asukkaita. Vanhempia ihmisiä tapaamalla haettiin näkemyksiä asumisen historiasta ja esimerkkejä siitä, miten asumiskonsepti pitää suunnitella asukkaiden tarpeita kuunnellen. Elävien kohtaamisten tarkoitus on kerätä lisää tietoa ongelmasta, vahvistaa oppijoiden empatiataitoja sekä pohjustaa ongelmien ratkaisuja, jotka nyt huomioivat paremmin niiden tarpeet, joita ratkaisut koskevat. Lue lisää kumppanistamme: Kokemus avarsi leiriläisten näkemyksiä siitä, mitä asuminen voi olla ja miten eri tavoilla ihmiset voivat haluta asua. Prosessin aikana tärkeintä ei ole muoto vaan sisältö, helppous ja hauskuus.

9 Ideoinnin sääntöjä ovat muiden ajatusten päälle rakentaminen ja hullujen ideoiden juhliminen. Välipaloille pitää olla aikaa. LUOVA IDEOINTI / EETTISEN KAUPAN PUOLESTA RY Tähän vaiheeseen asti safarilaiset ovat joutuneet jättämään kaikki ratkaisuehdotukset muhimaan päähänsä yhdessä uuden tiedon kanssa. Seuraavaksi päästetään ideat vapaiksi ja opetellaan tietojen yhdistämistä ratkaisuihin luovilla tavoilla. Kuluttaminen on tämän päivän nuorten elämässä keskeisimpiä asioita. Se ei kuitenkaan tarkoita kerskakulutuksen ihannointia, vaan meille on kasvamassa sukupolvi, joka on aina ollut tietoinen kulutusvalintojensa merkityksestä ympäristölle ja työntekijöille. Vaihtoehdot ja keinot vaikuttaa vain ovat vähissä. Eettisen kaupan puolesta ry:n kanssa tehtävässä projektissa tähän haasteeseen pyrittiin vaikuttamaan luovilla ideoilla, jotka toimisivat nimenomaan nuorten elämässä. Ideointipajoissa syntyi ideoita bloggariyhteistyöstä, muotinäytöksestä ja eettisistä abihuppareista. Ideoinnin sääntöjä ovat muiden ajatusten päälle rakentaminen ja hullujen ideoiden juhliminen. Safarilla ideointia tehdään yhdistämällä oma pohdinta muiden ideoihin. Leiriläisiä kannustetaan esimerkiksi kolme mahdollisimman huonoa ideaa ja yhdistämään ne. Ehkä vahingossa keksitäänkin jotain hienoa? Tässä projektissa ideoita ja tietoa yhdistelemällä syntyi nuorten kehittämä ELE-ajattelu. Tavoitteena oli näyttää, että eettinen vaate on aivan normaali vaate. ELE-vaate on eettinen, laadukas ja ekologinen vaatebrändi. Brändi yhdistää monimutkaisen ajattelun vaatteen taustoista ja pyrkii opastamaan nuoria tekemään ELE-valintoja kulutuksessaan. Ideologian ympärille nuoret suunnittelivat vaikutuskampanjan, jossa juuri nuorille kuluttajille suunnatulla tiedolla pyritään luomaan ymmärrystä siitä, miten hekin kuluttajina voivat vaikuttaa. Ideaa jalostettiin eteenpäin ja ryhmä ryhtyi kehittelemään ekologiseen vaatetuotantoon panostavan suomalaisen yrityksen kanssa konseptia, jossa Suomen lukioita kannustetaan tekemään abi-vaatteidensa valinnat ELE-ideologiaa mielessä pitäen. Lue lisää kumppanistamme: Viikon aikana kului kiitettävä määrä Post it -lappuja.

10 Jos Safari-prosessin alussa tavoitteena on saada nuoret ongelman omistajiksi, loppua kohden nuoret opettelevat miten saada muutkin mukaan ideansa toteutukseen. Ideoiden esittely on Safari-tiimeille osa ratkaisun kehitystä. KEHITTÄMISTÄ KOKEILEMALLA / HELSINGIN ENERGIA Safarin ainutlaatuisuus oppimisen näkökulmasta on siinä että yhteistyökumppanit mahdollistavat idean toteuttamisen oikeassa maailmassa. Siksi ideoita pitää testata esittelemällä ne kumppanille ja kehittämällä niitä yhdessä kumppanin kanssa eteenpäin. Energiayhtiö Helsingin Energian kanssa toimineen ryhmän tavoitteena oli energiafiksujen elämäntapojen levittäminen Helsinkiin ja osallistuminen näin ilmastonmuutoksen hillintään. Ryhmäläiset yhdistivät asiantuntijoilta energiankulutuksesta saamansa tiedon kaupunkitilasta löytämiinsä ongelmakohtiin, kuvasivat mahdollisia muutoksen paikkoja ja ideoivat paikallisia ratkaisuja. Kuvat sijoitettiin Helsingin kartalle, joka sitten esiteltiin heleniläisille. Organisaatiossa jatkokehittämiseen tartuttiin innostuneesti. Yksi ryhmän ajatuksista oli vahvistaa ruokakulttuurin näkyvyyttä Helsingin Energian toiminnassa järjestämällä ruokatapahtuma, jossa kokki laittaa ilmastoystävällistä ruokaa ja jakaa reseptejään. Tämä tapahtuma järjestettiin syksyllä 2014 osana Helsingin Energian asiakas- ohjelmaa. Jos Safari-prosessin alussa tavoitteena on saada nuoret ongelman omistajiksi, loppua kohden nuoret opettelevat miten saada muutkin mukaan ideansa toteutukseen. Se on tapa testata, onko idea toteuttamiskelpoinen. Kumppanin kanssa yhteiskehittämiseen lähdetään palaamalla yhteisiin tavoitteisiin, joista lähdettiin viikon alussa liikkeelle. Helsingin Energian kanssa se oli ilmastonmuutokseen vaikuttaminen helsinkiläisten elämäntapojen kautta ja kaikki ideat arvioitiin tästä lähtökohdasta. Kokeilu tarkoitti tässä yhteydessä siis idea-aihioiden sovittamista yhteen kumppanin tavoitteisiin ja toimintoihin. Näin kumppani sitoutetaan ideoiden toteutumiseen ja kehitetään niistä mahdollisimman realistisia ja oikeisiin tarpeisiin linkittyviä. Lue lisää kumppanistamme: Valokuvakartta oli hyvä tapa havainnollistaa energiatyhmiä paikkoja Helsingissä

11 Jännitystä voi purkaa ja ajatuksia tuulettaa esimerkiksi hölmöllä Youtube-videolla. RATKAISUN JAKAMINEN / KORKEASAARI Prosessin lopuksi kaikki ryhmät esittelevät viikon työn tulokset maailmalle. Esittelyssä käytetään yritysmaailman oppeja ja pitchataan eli myydään idea yleisölle viikon päättävässä loppujuhlassa. Juhlaan kutsutaan mukaan kumppani, viikon aikana tavattuja asiantuntijoita, ystäviä, perhettä ja mediaa. Tiivistäminen on yllättävän vaikeaa. Se on kuitenkin tehokas tapa työstää oppimaansa ja löytää siitä olennainen että yhteys muihin ilmiöihin. Tiivistäminen on Safarin loppujuhlan tärkein oppi. Koko viikon työn tulokset täytyy pystyä selittämään muutamalla kalvolla, kahdeksassa minuutissa. Esiintyjän täytyy eläytyä kuuntelijan rooliin: mikä tässä on oikeasti kiinnostavaa ja mikä kannustaisi minua toimimaan tämän asian puolesta? Tavoitteena on saada yleisö oman idean puolelle ja nauttia siitä. Ihan kylmään veteen safarilaisia ei heitetä. Leirin aikana pohditaan esiintymisoppeja ja muotoilija auttaa kalvojen tekemisessä. Lavalla ei tarvitse nousta yksin. Sitä paitsi aikataulu on niin tiivis, että kovin paljon esitystä ei ehdi edes jännäilemään. Kaikki esitykset saavat olla ryhmän näköisiä. Korkeasaaren eläintarhan kanssa työskennellyt ryhmä päätti kesän 2014 leirillä tehdä tarinallisen, visuaalisen esityksen. Ryhmäläiset kertoivat Korkeasaaren missiosta, eli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, muun muassa kauhutalo- ja treffipaikkatarinoiden kautta. Loppujuhlassa safarilaiset oppivat, että omaa työtä on hetkittäin hyvä pysähtyä tarkastelemaan ja juhlimaankin. Jotta tekeminen ja oppiminen olisivat mielekkäitä, Safarilla ratkotaan aina todellisia ongelmia, oikein kumppaneiden kanssa. Siksi työ ei koskaan lopu loppujuhlaan, vaan ideoita yritetään aina viedä kumppanin kanssa toteutukseen asti ja jatko seurataan Safari-verkostossa. Viikon prosessista ja tuloksista toimitetaan kumppanin käyttöön materiaalia, jonka pohjalta omaan toimintaan on mahdollisimman helppo tehdä muutoksia. Lue lisää kumppanistamme: Tavoitteena on saada yleisö oman idean puolelle ja nauttia siitä. Safarilla pääosassa ja äänessä ovat nuoret.

12 OPPIMISEN CHEKLIST SAFARILLA 1. Tunnetteko ongelman? Yhdistä yhteiskunnallinen ongelma ja oppijan omat kokemukset heti oppimisprosessin alussa. 2. Voiko tästä oppia kokemalla? Ihmisten ja organisaatioiden parissa hankittu tieto lisää empatiakykyjä ja auttaa ymmärtämään yhteisökunnallisten ongelmia erilaisissa konteksteissa. 3. Ovatko kaikki mukana? Ideoiden kehittäminen ryhmässä on paras tapa lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja tehdä tiedosta toiminnallista. SAFARIN TAVOITTEENA on ollut kehittää vaikuttavan oppimisen malli, joka voidaan viedä olemassa olevien oppimisrakenteiden sisään. Kolme vuotta oppimiskehittämistä luokkahuoneen ulkopuolella on auttanut löytämään keinoja lisätä oppijoiden motivaatiota ja kykyjä vastata tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeisiin. On tullut aika yhdistää luokkahuoneen sisä- ja ulkopuoli. 4. Miten tätä testataan? Etsikää rinnakkaisia pienimpiä mahdollisia toimivia ratkaisuja isoihin monimutkaisiin ongelmiin. Kokeilkaa ratkaisua käytännössä! 5. Kelle tästä pitää kertoa? Esitelkää tähän hetkiset ratkaisut ja kootkaa laaja tekijäyhteisö ratkaisun ympärille. Yhteisö auttaa kehittämään ratkaisua eteenpäin. 6. Miten palataan alkuun? Vaikuttava oppiminen on syklinen prosessi, jossa matka ongelman tuntemisesta aina ratkaisun jakamiseen kannattaa toistaa. Oppiminen ei lopu koskaan. Kutsumme laajaa yhteisöä mukaan kehittämään kanssamme vaikuttavan oppimisen mallia, joka lisää hyvinvointia niin luokkahuoneen sisällä kuin ulkopuolellakin. Koko Safari-tiimin ja vaikuttavan oppimisen puolesta, Antti Tarvainen MITÄ SAFARILAISET KERTOIVAT OPPINEENSA? Usko vaikuttamisen mahdollisuuteen, uudet työskentelytavat, ryhmätyöskentely, suullinen vuorovaikutus, oma ääni kuuluviin, vaikuttaminen, vaikuttaminen hauskaa, vahvat persoonat, itseluottamus, ryhmätyö, esiintymistaidot, palautteen antaminen, kriittisyys, ryhmätyötaidot, sosiaalisuus, stressinsieto, luottamus, uutta ja tärkeää tietoa taloudesta, hullusta ideasta voi kehittyä se paras, itseluottamus, paljon tietoa ilmastonmuutoksesta, ryhmässä on voimaa, työympäristössä toimiminen, yhteistyötaidot, ison projektin tekeminen, toivoa on, muitakin nuoria kiinnostaa kun ne löytää, ryhmä on vahvempi kuin yksilö, ryhmätyö, ideoiminen voi olla helppo, ihmistä ei tarvitse pelätä, ryhmätyötaidot, omien ajatusten ilmaisu, ryhmätyöskentely, eri järjestöistä oppiminen, velkakierteen ehkäisy, ryhmän tärkeys, yhteistyö, ideoiden selväntäminen ja dokumentointi, tuotantoprosessi, eettisyys ja ekologisuus ei ole hankalaa, porrastamaan ideoita post-iteille, asumistottumukset muiden perspektiviistä, oman vaikuttamisen mahdollisuudet, tuntemaan muita ihmisiä, rohkeus tuoda omia ideoita esiin, toiveikkuus, vähemmän pessimismiä, ryhmätyö, yhdessä on kiva tehdä, nuorikin voi vaikuttaa, hyvien yöunien tärkeys, vaikuttaminen on mahdollista, vaikuttaminen, kehittely, ideointi, hauskaa, merkitykset, pienet asiat, ideointi, yliopisto, vaikuttamismahdollisuudet, ryhmätyö, oppimismuodot, vaikuttaminen, yhteistyö, kaikki, talouden hahmottaminen, nuorten vaikuttaminen, velkaantumisen syyt, nukkumaan aikaisin, oppiminen, erilaisten ihmisten kanssa, kaikki voivat vaikuttaa ja keinoja on erilaisia, opin tuntemaan itseni paremmin, haarukkaa ei saa laittaa jääkaappiin, dokumentointi, budjetointi, nuoret voivat vaikuttaa, uudet työtavat, hullu idea on paras idea, yhteiskuntaan voi vaikuttaa monin tavoin, tyhmiä kysymyksiä ei ole, ideatkaan eivät ole tyhmiä, yhteiskunnallinen taide ja sosiaalinen media, ympäristön havainnointi, palvelumuotoilu, pitchaus, yhteistyön monimuotoisuus, sanavarasto laajeni, muiden mielipiteet ovat kultaakin arvokkaampia.

13 Safari on lukioikäisille suunnattu yhteiskunnallisen vaikuttamisen hanke, jonka sydämessä ovat kesän leirit. Safarilla nuoret oppivat ratkomalla kumppanien yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa maailman suuria ongelmia konkreettisilla projekteilla. Käytännössä Safarilla opitaan viestimään, kehittämään ja esittelemään. Ja ennen kaikkea kysymään kysymyksiä ja perustelemaan omia kantoja. Tässä julkaisussa on keskitytty erityisesti Safarilla tapahtuvaan vaikuttavaan oppimiseen. Safari matka yhteiskunnalliseen tekemiseen

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Mikä ihmeen projektioppiminen?

Mikä ihmeen projektioppiminen? Koostanut: Elina Viro Mikä ihmeen projektioppiminen? Projektioppimisella tarkoitetaan oppilaslähtöistä opetusmenetelmää, jossa keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisen kanssa läheisiä työskentelymuotoja

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Nuoret muutoksen tekijöinä MATKA YHTEISKUNNALLISEEN TEKEMISEEN

Nuoret muutoksen tekijöinä MATKA YHTEISKUNNALLISEEN TEKEMISEEN Nuoret muutoksen tekijöinä 11.11.2016 @MirjaHamalainen MATKA YHTEISKUNNALLISEEN TEKEMISEEN Mikä Safari? Safari on nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja nuorten osallistamisen työkalupakki, jota on

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

OPPIVA OPS - OSALLISUUS

OPPIVA OPS - OSALLISUUS + OPPIVA OPS - OSALLISUUS Osallisuuden taustalla nuorilla menestyjien tiedot ja syrjäytyneiden asenteet (Suutarinen) muuta Eurooppaa pienempi halukkuus osallistua yhteiskunnan toimintaan kouluun liittyvät

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen. Tervetuloa!

Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen. Tervetuloa! Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen Tervetuloa! Koulutuksen tulevaisuuden yhteistä visiota rakentamassa Pääjohtaja Timo Lankinen Johtamisen foorumi 2011

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari 13.9.2016 MIKÄ OSAAMISESSA JA SIVISTYKSESSÄ ON MUUTTUNUT? Lukutaidot: medialukutaito, informaatiolukutaito, teknologialukutaito. 21st Century

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Anne Rongas 7.4.2015 Anne Rongas 2015, Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi Esitys löytyy: bit.ly/ilmioppibyod Jotain vanhaa, jotain uutta Tässä esityksessä: 1. Mitä

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

Minun tulevaisuuden lukioni. Johtaja Jorma Kauppinen Pro Lukion Lukioseminaari Helsinki

Minun tulevaisuuden lukioni. Johtaja Jorma Kauppinen Pro Lukion Lukioseminaari Helsinki Minun tulevaisuuden lukioni Johtaja Jorma Kauppinen Pro Lukion Lukioseminaari Helsinki 4.11.2016 Lyhyempää lyhyt lukiohistoria Suomen ensimmäinen lukio perustettiin 1630 Turkuun lukiokoulutuksella on pitkä,

Lisätiedot

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Valmistelun lähtökohdat - varhaiskasvatuslaki - lasten muuttuva

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Yhdessä tekemisen taidot - Yhdessä onnistumme! Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja, Muistiliiton puheenjohtaja

Yhdessä tekemisen taidot - Yhdessä onnistumme! Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja, Muistiliiton puheenjohtaja Yhdessä tekemisen taidot - Yhdessä onnistumme! Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja, Muistiliiton puheenjohtaja Osallisuus edellytyksenä yhdessä tekemiselle ( Jokainen on tärkeä ) Osallisuus on

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

HYVINVOINTI. Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio

HYVINVOINTI. Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio HYVINVOINTI Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio 3.-4.2.2015 OPS2016 Oppilaan muuttuva rooli - yhdessä tekeminen, osallistuminen - tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma - ympäristö,

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Luottamus sytyttää - oletko valmis?

Luottamus sytyttää - oletko valmis? 16.03.2016 Jyväskylä PESÄPUU RY Toivo syntyy tekemisestä, pienistä teoista, hiljaisten äänten kuulemisesta, teoista, jotka jättävät toivon jälkiä. Toivo on tie unelmien toteutumiseen. Luottamus sytyttää

Lisätiedot

Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns

Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä 23.10.2015 Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns Ajatuksia herättämään Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä (Mahatma

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Johdatus luovaan teknologiaan. Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16

Johdatus luovaan teknologiaan. Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16 Johdatus luovaan teknologiaan Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16 Mehackit lyhyesti Mehackit tutustuttaa lukiolaiset teknologian saloihin! Mehackit-kurssi on lukiolaisten ensiaskel teknologiaan.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot