TARJOUSPYYNTÖ 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön määrä on alueella n asukasta. Työskentelypiste sijaitsee pääterveysasemalla. Terveysasemia on kantakaupungin lisäksi myös Lammin, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kuntakeskuksissa. Kilpailuttamisen hallinnoijana toimii Seutukeskus Oy Häme Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitoksen toimeksiannosta. Sopimuksen on tarkoitus alkaa Sopimus alkaa kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuskausi on 1 vuosi + 1 optiovuosi + 1 optiovuosi ( vuotta). Hankinnan kohde ja laajuus Hankinnan kohteena on yhden nimetyn terveyshyötyhammaslääkärin palvelun hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnassa ei sitouduta mihinkään hankintamääriin, vaan palveluita hankitaan aina tarpeen mukaan. Palvelukuvaus on esitetty Liitteessä 1. Tilaajan ja tuottajan vastuut on esitetty Liitteessä 2. Solmittava sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Tarjouksen tekemistä varten tässä tarjouspyynnössä ilmoitetut palvelumäärät ovat arvioita ja lopullisen palvelutarpeen määrä voi olla suurempi tai pienempi. Hankintamenettely Hankintaan käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä toissijainen (liite B) palveluhankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus HILMA-palveluun. Hankintapäätöksen jälkeen tilaaja tulee käymään valittujen toimittajien / valitun toimittajan kanssa yksityiskohtaiset kahdenväliset hankintaneuvottelut. Neuvottelujen tarkoituksena on hankintasopimuksen yksityiskohtien täsmentäminen. Hankintamenettelyn tarkoitus on vahvistaa kaikki hankintaan liittyvät ehdot. Tarjousten käsittely: 1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen (mukaan lukien tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus) 2. Tarjousvertailu 3. Hankintapäätös

2 TARJOUSPYYNTÖ 2/12 Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjouksen tai tarjousten valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tältä osin tarjoajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että muiden tarjoajien tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi vain siltä osin kuin ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Tämän jälkeen hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Saatujen tarjousasiakirjojen kopioinnista ja lähettämisestä tietoa pyytäneelle veloitetaan keskimääräisinä käsittelykuluina 50 per tarjous. Valitut tarjoukset kopioidaan veloituksetta. Sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Toissijaisesti noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 PALVELUT). Tarjoaja ei saa liittää tarjouksensa liitteeksi omia tai oman alansa sopimusehtoja. Tarjoajan omat tai tarjoajan oman alan ehdot otetaan sopimukseen mukaan soveltuvin osin ja tästä sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan on siis tarjottava pyydettyä hammaslääkäripalvelua. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous tai jos hankintayksikön käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muulta osin pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Hankintayksiköillä on oikeuskäytännössä katsottu olevan velvollisuus hylätä tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai eivät täytä tarjouspyynnön mukaisia ehtoja sekä tarjoukset, jotka eivät ole saapuneet määräaikaan mennessä. Asiakirjojen pätevyysjärjestys:

3 TARJOUSPYYNTÖ 3/12 1. Sopimus 2. Sopimuksen liitteet 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2009 PALVELUT 5. Tarjous liitteineen (tarjouksessa annetut tiedot tulevat osaksi sopimusta) Hankintasopimus laaditaan tilaajan (eli tarjouksen pyytäjän) sopimuspohjalle. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille. Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus, joka tulee voimaan sopimuksessa määritettynä ajankohtana, on voimassa sopimuskauden ajan, ellei sitä tilaajan toimesta pureta. Purkaminen voi perustua vain toimittajan sopimusrikkomukseen (mm. toistuva sovitun palvelutason alitus). Sopimuskausi on vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen määräaikainen sopimusosa on pituudeltaan yksi vuosi. Tämän jälkeen hankintayksiköllä on oikeus jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden mittaisella optiolla. Kummankin optiovuoden käyttämisestä päätetään erikseen viimeistään 4 kuukautta ennen niiden alkamista. Toimittajan on ilmoitettava haluamistaan hintamuutoksista tilaajalle viimeistään 6 kuukautta ennen optiovuosien käyttöön ottamista. Molemmilla sopijapuolilla on oikeus kieltäytyä optiovuosista. Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta aina siihen asti, kunnes tämän tuoteryhmän seuraavan julkisen tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuskauden jatkamisesta ja jatkamisen yksityiskohdista neuvotellaan aina sopimuskumppanin kanssa erikseen. Sopimustoimittajalla ei ole oikeutta siirtää tehtyä hankintasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman ostajan kirjallista suostumusta. Tarjoaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos ei kykene järjestämään sopimuksen mukaisia palveluja sopimusaikana. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta maksaa täyttä hintaa puutteellisesta palvelusta. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon korvaamisesta toiselle sopijapuolelle. Sopimustoimittajalla ei ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin, mikäli purkaminen tapahtuu heikkoon palvelutasoon / toimimattomaan palveluun vedoten. Purkamisperusteeksi riittää tilaajan toimesta todennettu sovitun palvelutason toistuva alitus, jos palvelun tarjoaja ei ole huomautuksista huolimatta nostanut palvelutasoaan sopimuksen mukaiselle tasolle. Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2009 PALVELUT) mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen.

4 TARJOUSPYYNTÖ 4/12 Hinnat ja hinnoittelumekanismi, hinnanmuutokset Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti. Lisäys tai muutos sopimukseen on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti. Sopimuksen oikeuspaikkana on Hämeenlinnan käräjäoikeus. Tuotettavien palveluiden osalta palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan henkilötietolakia (523/99) ja muita voimassa olevia lakeja, viranomaismääräyksiä sekä asetuksia. Tarjouspyynnön liitteenä on Excel -muotoinen tarjouslomake (liite nro 4), johon tarjouksen hinnoittelu tulee täyttää. Hinnat on ilmoitettava euroina ( ) ilman arvonlisäveroa. Hinnat ovat kiinteät koko varsinaisen sopimuskauden ajan (1 vuosi). Mahdollisten optiovuosien hinnoittelusta voidaan neuvotella erikseen. Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki palvelusta toimittajalle aiheutuvat kustannukset. Mitään muita maksuja ja veloituksia ei hyväksytä (esim. toimenpidepalkkioita, koulutus- tai matkakulujen korvaamista, pienlaskutus-/toimituslisiä, toimitus-/käsittelymaksuja, toimistomaksuja yms. maksuja). Tilaaja maksaa vain hinnoitteluliitteellä tarjotun palvelun hinnan, ei mitään muita palvelusta aiheutuvia maksuja. Mahdollisesti ostettavista lisäpalveluista myyjällä on luonnollisesti oikeus veloittaa etukäteen sovittu tapauskohtainen hinta. Tarjoukseen ei saa liittää mitään hinta- ym. varaumia. Tietoturva Tietoturvarajapinnan tarkempi määrittely tehdään sopimuksen teon yhteydessä. Valittu toimittaja on velvollinen allekirjoittamaan salassapitosopimuksen hankinnan kohteeseen liittyen. Laatu- ja ympäristöjärjestelmä Tarjoajan on toimittava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tarjoaja vastaa tältä osin koko tarjouksestaan ja sen mukaisesta toiminnasta, mukaan lukien mahdollisista alihankkijoistaan ja muista yhteistyökumppaneistaan. Alihankinta Tarjouksessa on yksilöitävä palveluntarjoajan käyttämät alihankkijat ja/tai kaikki tarjousryhmittymän osalliset. Kunkin alihankkijan/osallisen suorittamat osuudet ja työt on selvästi ilmoitettava tarjouksessa. Tarjoaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden töistä kuin omistaan. Sopimuskumppanina tilaajalle toimii vain tarjouksen jättänyt taho. Mahdollisia alihankkijoita ei voida sopimuskauden aikana vaihtaa ilman hankintayksikön lupaa. Mikäli sopimusaikana ilmenee tarvetta vaihtaa alihankkijoita, on vaihtoehtoisen alihankkijan oltava osaamiseltaan ja palvelukyvyltään alkuperäistä vastaava. Hankintayksikkö ei voi estää alihankkijan vaihtamista mikäli edellä mainittu ehto täyttyy ja hinnoittelu pysyy alkuperäisenä.

5 TARJOUSPYYNTÖ 5/12 Maksuehto Laskutus Maksuehto on 21 pv netto. Muuta maksuehtoa ei voi tarjota. Viivästyskorko korkolain mukaan. Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat tarjouspyyntöön ja annettuun tarjoukseen. Laskutuslisiä tms. kustannuksia ei hyväksytä. Laskutus kerran kuukaudessa koontilaskuna jälkikäteen. Soveltuvuus-, valinta- ja vertailuperusteet Soveltuvuusehdot on esitetty liitteessä nro 4. Valintaperuste ja vertailuperusteet on esitetty liitteessä nro 4. Hankintapäätös ja -sopimus Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitoksen toimitusjohtaja tekee hankinnasta hankintapäätöksen ja -sopimuksen. Sopimus tehdään vain valittujen toimittajien kanssa, eikä siihen lähtökohtaisesti sisällytetä kolmatta osapuolta. Sopimuksen tarkoitus on kokonaiskustannuksiltaan edullisimman toimintamallin toteuttaminen. Sopimuksen yksityiskohtia voidaan sopimuksen voimassaoloaikana yhteisesti sopien tarkistaa ilman koko sopimuksen purkamista/irtisanomista. Päätös tulee sitovaksi, kun se tulee lainvoimaiseksi ja sopimus on allekirjoitettu. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjouksessa esitettävät tiedot Tilaaja voi halutessaan käyttää valitsemaansa konsulttia tai konsultteja apuna tarjousten vertailussa ja hankintaprosessissa. Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen klo mennessä. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Kysymyksiin laaditaan kirjallinen vastaus niiden käsittelyn jälkeen. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan Seutukeskus Oy Hämeen internet-sivuilla viimeistään 6 päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista osoitteessa: Tarjous tehdään liitteen nro 3 mukaisesti tarjouslomakkeella. Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjouslomake täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjouslomakkeessa toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun. TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että tarjouslomake on ohjeiden mukaisesti täytetty. Tarjoajan ei saa liittää tarjoukseen mukaan omia tai oman alansa yleisiä toimitusehtoja, koska ne ovat todennäköisesti tämän tarjouspyynnön ehtojen vastaisia.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6/12 Tarjoaja voi tarjota tarjouksessaan parempaa laatua kuin on pyydetty, mutta tällöin on tiedostettava se, että tarjoukset vertaillaan vain tarjouspyynnössä esitellyin perustein, eikä paremmasta laadusta välttämättä tarjousvertailussa hyvitetä. Tarjouksen liitteineen tulee olla virallisesti allekirjoituksella/-kirjoituksilla vahvistettu. Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö. Vastausaika klo mennessä, josta tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään 6 kuukautta. Vastausosoitteet Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan tämän tarjouspyynnön mukaisiin ehtoihin. Tarjous liitteineen tulee palauttaa sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Palvelu sopimusaikana on annettava sujuvalla suomen kielellä. sähköposti Viestin otsikkoon merkintä: Tarjous lääkäri- ja hammaslääkäripalveluista HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT -LIIKELAITOS psta Risto Mäkinen toimitusjohtaja LIITTEET 1. hammaslääkäripalveluiden kuvaus 2. tilaajan ja tuottajan vastuut 3. tarjouspyyntö, tarjouslomake, hinnoitteluliite 4. soveltuvuusehdot, valinta- ja vertailuperusteet

7 TARJOUSPYYNTÖ 7/12 LIITE 1 HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUN KUVAUS Terveyshyötyhammaslääkärin työ on arkipäivisin tehtävää vaativaa perustyötä. Potilaat koostuvat pääosin ns. terveyshyötypotilaista. Terveyshyötypotilaat ovat monisairaita korkean terveysriskin potilaita, jotka lähetetään hammaslääkärin tutkimukseen ja hoitoon. Mikäli ajanvarauskirja ei täyty terveyshyötypotilaista, vapaaksi jäävät ajat täytetään päivystyspotilailla. Palvelun arvioitu tarve on yhden (1) hammaslääkärin työpanos vuodessa. Laadittava sopimus ei kuitenkaan sisällä määräostovelvoitetta. Työaika on 30 tuntia viikossa, josta ei-kliinistä on maksimissaan 5 tuntia. Terveyshyötyhammaslääkärin perustyöhön kuuluu potilaan tutkimus, diagnoosi, kirjallinen hoitosuunnitelma, varsinainen hoito, tarpeelliset lausunnot ja lähetteet, yksilöllisen hoitovälin määrittäminen (= seuraava hoitojakson ajankohdan ja hoidonantajan määrittäminen). Terveyshyötyhammaslääkäriä konsultoidaan terveyshyötypotilaan hoitoprosessin sujuvuuden kehittämiseksi. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä avopuolen terveyshyötyohjaajan kanssa. Vaikeusasteeltaan hoito on vaativaa perushoitoa sisältäen mm. protetiikkaa ja parodontologiaa. Työ on tiimityötä hammashoitajan, suuhygienistin ja preventiohoitajan kanssa. Päivystyspotilaat (hoidon tarpeen arvio tehty ajanvarauksen yhteydessä) tutkitaan, diagnosoidaan ja heille annetaan tarvittava ensiapu, tai mikäli mahdollista tulosyystä riippuen heidän vaivaansa annetaan samalla käynnillä lopullinen hoito. Vaikeusasteeltaan lievien kiinnityskudossairauksien hoito ja ehkäisevä hoito (terveystarkastukset mukaan lukien), on pääsääntöisesti siirretty hoitohenkilöstölle. Myöskään oikomishoito ei kuulu terveyshyötyhammaslääkärin tehtäviin. Terveyshyötyhammaslääkärin pätevyysvaatimuksena on hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto, ja suoritettu käytännön palvelu tai muulla tavoin hankittu vastaava pätevyys. Valviran todistus asiasta on esitettävä ennen kuin ko. työntekijä aloittaa työnteon tilaajalla. Terveyshyötyhammaslääkärillä tulee olla vähintään kolmen vuoden terveyskeskustyökokemus, josta vähintään yhden vuoden työkokemus Suomessa. Potilaat ovat pääosin iäkkäitä, joten terveyshyötyhammaslääkärin Suomen kielen taito tulee olla sujuvaa yhteisymmärryksessä tapahtuvan hoidon varmistamiseksi. Terveyshyötyhammaslääkäri työskentelee arkipäivisin klo välisenä aikana pääterveysasemalla. Työ alkaa Tarjoajan tulee nimetä tarjouslomakkeelle tarjottava terveyshyötyhammaslääkäri. Tarjoaja voi vain painavasta perustellusta syystä vaihtaa tarjouksessa ilmoitetun hammaslääkärin sopimuskauden aikana. Mikäli hammaslääkäri vaihtuu, siitä on sovittava etukäteen Tilaajan kanssa. Mikäli uuden hammaslääkärin pätevyys ja kokemus ei vastaa tarjouksessa esitetyn henkilön osaamista, voi Tilaaja irtisanoa sopimuksen. Tilaaja varmistaa kielitaidon, tiedot ja taidot sekä muut valmiudet ja työkokemuksen ennen aloitusta. Mikäli Tilaaja ei ole tyytyväinen palvelua suorittavaan hammaslääkäriin ja Tilaaja perustelee kantansa, on toimittajalla velvollisuus vaihtaa hammaslääkäriä. Tilaajan ja tuottajan vastuut on määritetty liitteessä 3.

8 TARJOUSPYYNTÖ 8/12 TILAAJAN JA TUOTTAJAN VASTUUT LIITE 2 Palvelun tilaaja: työhuone, hoitoyksikkö ja tarvittavat pienlaitteet ja instrumentit (liikelaitoksen sovitun standardin mukaan) suojavaatteet ja niiden pesu hoitotarvikkeet liikelaitoksen tuotevalikoimasta avustava henkilökunta kuvantamispalvelut toimiva sähköinen potilastietojärjestelmä (= Effica) ja sen käyttöön tarvittavat tietokoneet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot potilasasioiden hoitoon tarvittava puhelinliikenne. Muista puhelinliikenteen kustannuksista tilaaja ei vastaa. tilaaja toimii työntekijän toiminnallisena esimiehenä, henkilöstöhallinnollinen esimiesvastuu jää tuottajalle toiminnallinen esimies seuraa työntekijän työn laatua sekä toimintaa asiakaspalautteiden, kyselyiden ja muiden tarkastusten avulla. Palvelun tuottaja: toimii työntekijän henkilöstöhallinnollisena esimiehenä vastaa tarjoamiensa työntekijöiden koulutuksesta Effica-tietojärjestelmän käyttäjiksi ja siihen liittyvistä kustannuksista potilasasiakirjoista säädettyjen lakien ja asetusten noudattamisesta (työasemien tietoliikenneverkon ja atkjärjestelmien käyttöoikeudet annetaan vain työntekijöille, jotka ovat allekirjoittaneet salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen) palvelun tuottamisen dokumentoinnista, siten, että sen sisältö, laatu, toteutumisajankohta ja palvelua saaneiden antamat palautteet voidaan todeta jälkikäteen tarvittaessa työntekijän tulee noudattaa annettuja työ- ja toimintaohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja työn laatuvaatimuksia, jotta hankittava työ vastaa liikelaitoksen omaa toimintaa palveluntuottajan veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista sekä vakuutuksista. Potilasvahingot korvataan palveluntuottajan potilasvakuutuksesta. Potilasvahinkolaki edellyttää, että terveyden ja sairaanhoidon toimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus tämän lain mukaisen vastuun varalta. työntekijä antaa selvityksen potilaiden muistutuksia ja kanteluita koskevissa asioissa, tilaaja huolehtii vastausten ja vastineiden antamisesta tarjoamiensa työntekijöiden hyvästä suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta (ei suomenkieltä äidinkielenään puhuvien henkilöiden kielitaito osoitettava todistuksella suomen kielen yleisestä kielitutkinnosta) työntekijä hallitsee Suomessa yleisesti hyväksytyt työskentelymenetelmät (esim. aseptiikka, infektiosaneeraus, esilääkitys) työssä noudatetaan Käypä hoito suosituksia vastaa tarjoamiensa työntekijöiden säteilysuojakoulutuksesta STUK:n ohjeiden mukaisesti (työntekijä on suorittanut säädetyn määrän säteilysuojakoulutusta) tarjoamiensa työntekijöiden ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kustannuksista

9 TARJOUSPYYNTÖ 9/12 TARJOUSPYYNTÖ, TARJOUSLOMAKE, HINNOITTELULIITE LIITE 3 Tarjouspyyntö, tarjouslomake, hinnoitteluliite ovat ladattavissa hankintayksikön internetsivulta osoitteessa:

10 TARJOUSPYYNTÖ 10/12 SOVELTUVUUSEHDOT LIITE 4 1. Tarjoajan taloudellinen suorituskyky Tarjoajan tulee antaa tarjouslomakkeella selvitys siitä, että sillä on riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua hankittavien palveluiden tuottamisesta ja että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta. Tarjouslomakkeeseen on liitettävä viralliset todistukset: Tarjoajalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa; tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin. Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja eläkemaksunsa, ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Rästissä olevat maksut aiheuttavat hylkäämismahdollisuuden. Tarjouksen liitteenä on toimitettava verovelkatodistus ja todistus maksetuista työeläkemaksuista, Tarjoaja ja sen mahdolliset alihankkijat täyttävät Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) 5 :n mukaiset perusteet. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys siitä, että tarjoajayritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. yllä mainitut selvitykset, otteet ja todistukset on pyydettäessä toimitettava (myös mahdollisten alihankkijoiden osalta) sopimusaikana hankintayksikölle kerran kalenterivuodessa. Tarjoajalla on voimassa oleva potilasvakuutus ja vastuuvakuutus Selvitykset, todistukset ja kuvaukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Näiden selvitysten perusteella arvioidaan tarjoajan kelpoisuutta suoriutua hankinnan kohteen toteuttamisesta. 2. Kyky suoriutua tarjouspyynnön asettamista velvoitteista Tarjoajan tulee antaa tarjouslomakkeella selvitys seuraavista asioista: Palvelu annetaan suomen kielellä, palveluntarjoajan työntekijöiltä edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa Tarjoajan tulee tarjouksessaan sitoutua siihen, että sillä on viimeistään sopimuskauden alkaessa voimassaoleva terveydenhuoltopalveluiden antamiseen myönnetty lupa (laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990), joka oikeuttaa tämän tarjouspyynnön mukaisten palveluiden tarjoamiseen. Mikäli tarjoaja katsoo, että se ei tarjouspyynnön mukaista toimintaa harjoittaessaan tarvitse edellä mainittua lupaa, tarjoajan tulee esittää tästä tarjouksessaan oikeudellinen selvitys. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa lainkohta, tuomioistuimen päätös tai viranomaisen antama päätös, määräys tai ohje, josta yksiselitteisesti ilmenee, ettei tarjoaja tarvitse edellä tarkoitettua lupaa tarjouspyynnön mukaista toimintaa harjoittaessaan. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että se on esittänyt oikeudellisen selvityksen luvan tarpeellisuudesta. Jos tarjoajan selvitys on virheellinen, tarjous hylätään. Tarjottava terveyshyötyhammaslääkäri täyttää asetetut vaatimukset. Pätevyysvaatimuksena on hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto, ja suoritettu käytännön palvelu tai muulla tavoin hankittu vastaava pätevyys. Valviran todistus asiasta on esitettävä ennen kuin ko. työntekijä aloittaa työnteon tilaajalla. Terveyshyötyhammaslääkärillä tulee olla vähintään kolmen vuoden terveyskeskustyökokemus, josta vähintään yhden vuoden työkokemus Suomessa. Potilaat ovat pääosin iäkkäitä, joten terveyshyötyhammaslääkärin Suomen kielen taito tulee olla sujuvaa yhteisymmärryksessä tapahtuvan hoidon varmistamiseksi. Tarjouksen liitteenä on toimitettava tarjottavan henkilön ansioluettelo, josta vaatimusten täyttyminen on tarkistettavissa.

11 TARJOUSPYYNTÖ 11/12 Näiden selvitysten perusteella arvioidaan tarjoajan kelpoisuutta suoriutua hankinnan kohteen toteuttamisesta. 3. Tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella antaa selvitys siitä, että se hyväksyy kilpailutusasiakirjoissa esitetyt vähimmäisvaatimukset. Lisäksi tarjouksen kelpoisuutta arvioidaan ottaen huomioon koko tarjouksen sisältö.

12 TARJOUSPYYNTÖ 12/12 VALINTAPERUSTE JA VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin perustein: Painoarvo Pistemäärä Hinta 70 % 0 70 pistettä Työkokemus 20 % 0 20 pistettä Täydennyskoulutus 10 % 0 10 pistettä Hinta Edullisin kokonaishinta saa vertailussa maksimipisteet 70 pistettä. Muut suhteessa parhaaseen pistemäärään kaavalla: (edullisin kokonaishinta / vertailukokonaishinta) * 70 pistettä. Työkokemus Nimettävän terveyshyötyhammaslääkärin terveyskeskustyökokemusta arvioidaan vähimmäisvaatimukset ylittävältä osin seuraavasti: vuoden terveyskeskustyökokemus, 10 pistettä vuoden terveyskeskustyökokemus, 15 pistettä - yli 10 vuoden terveyskeskustyökokemus, 20 pistettä Täydennyskoulutus Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys siitä, miten nimetyn hammaslääkärin lakisääteinen täydennyskoulutus on toteutunut. Parhaimmaksi arvioitu täydennyskoulutus saa kohdasta maksimipisteet ja muut suhteutetaan siihen.

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN 1 (8) VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN HANKINNAN KOHDE Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan (www.hattula.fi) ja Janakkalan kunnan (www.janakkala.fi) toimeksiannosta tarjoustanne vakuutusten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot