Opas turvallisuuskävelyn järjestämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas turvallisuuskävelyn järjestämiseen"

Transkriptio

1 Opas turvallisuuskävelyn järjestämiseen Kytömäki, Linnea 2011 Leppävaara

2 Sisällys 1 Johdanto Turvallisuuskävelyn tarkoitus Turvallisuuskävelyn järjestäminen Ennakkovalmistelut Turvallisuuskävelyn aikana Jälkeenpäin Turvallisuuskävely oppilaille Esimerkkejä oppilaiden turvallisuuskävelyn toteuttamiseksi Esimerkki 1. Turvallisuuskävely ulkona vuodenaika teema Esimerkki 2. Turvallisuuskävely kartan avulla aarteenetsintä teema Esimerkki 3. Turvallisuuskävely opettajan johdolla pohdintakysymykset Esimerkki 4. Turvallisuuskävely itsenäisesti turvallisuuskysymykset Turvallisuuskävely henkilökunnalle Esimerkkejä henkilökunnan turvallisuuskävelyn toteuttamiseksi Esimerkki 1. Koko henkilökunnan turvallisuuskävely Esimerkki 2. Opettajien turvallisuuskävely Turvallisuuskävelyn vetäjälle Lopuksi Lähteet Liitteet... Error! Bookmark not defined.

3 1 Johdanto Tämä opas on tehty helpottamaan ja antamaan ohjeita, työkaluja ja materiaalia turvallisuuskävelyn järjestämiseen kouluympäristössä. Opas on tarkoitettu koulujen turvallisuusvastaavien, opettajien ja rehtorin käyttöön, aina koulutettavasta kohderyhmästä riippuen. Opas on jaettu kahteen osaan: turvallisuuskävelyn järjestäminen oppilaille ja turvallisuuskävelyn järjestäminen opettajille ja henkilökunnalle. Oppaan lisäksi tarjolla on koulutusmateriaalia eri aiheita ja kohderyhmiä varten. Oppaan tarkoituksena on, että koulutusta järjestävä henkilö/henkilöt voivat ottaa oppaan tarkasteltavaksi koulutusta järjestettäessä. Sen tarkoituksena on antaa vinkkejä, materiaalia ja runko koulutuksen järjestämiseen. Opasta tukevat eri materiaalit ja työkalut, kuten PowerPoint esitykset, linkit ja erilliset ohjeistukset. Lähteinä oppaan tekoon on käytetty mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton turvallisuuskävely ohjeistusta sekä Suomen palopäällystöliiton Turvallisuuskävely Varautumiseen oppeja kokemalla kirjaa. Kaikki lähteet ja linkit ovat tämän oppaan lopussa. Oppaan on laatinut turvallisuusalan tradenomi Linnea Kytömäki työharjoittelujaksollaan Hakunilanrinteen koulussa. Oppaan laatiminen on osa Lapsen ja nuoren hyvä arki projektia. Lapsen ja nuoren hyvä arki hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun organisoima projekti, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyötä työelämän kanssa sekä tuottaa käytännön työkaluja työelämän tarpeisiin. (Lapsen ja nuoren hyvä arki 2011.) Tämä opas ja siihen liittyvät muut materiaalit ovat yksi niistä työkaluista, joita on kehitetty työelämää varten. Oppaan alussa kerrotaan yleisesti turvallisuuskävelystä, mitä sillä tarkoitetaan ja mikä on sen tarkoitus. Sen jälkeen kuvaillaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton mallia kouluympäristöön soveltaen turvallisuuskävelyn kulun askel askeelta. Mallin esittelyn jälkeen kerrotaan oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuskävelystä ja esitellään opiskelijan kehittämän esimerkit erilaisista turvallisuuskävelyn toteuttamistavoista. Näiden kappaleiden jälkeen annetaan ohjeita turvallisuuskävelyn vetäjälle. Loppukappaleessa tiivistetään ajatukset turvallisuuskävelystä. Sen lisäksi lähdeluettelo ja materiaaliluettelo turvallisuuskävelyn tukena käytettävistä materiaaleista.

4 2 Turvallisuuskävelyn tarkoitus Turvallisuuskävelyn tarkoituksena on vaaranpaikkojen ja tilanteiden kartoitus sekä riskienarviointi. Turvallisuuskävelyllä tuttua ympäristöä katsotaan uusin silmin, turvallisuuden näkökulmasta. Näin tehdään havaintoja erilaisista turvallisuutta vaarantavista asioista. Turvallisuuskävely tuottaa tietoa turvallisuuden suunnitteluun. Turvallisuuskävely on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on torjua onnettomuudet, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet sekä lisätä turvallisuustietoisuutta ja yhteistä vastuuta turvallisuudesta. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2008.) Turvallisuuskävelyä voidaan käyttää opetusmenetelmänä riskienhallintatyössä, ennaltaehkäisevässä valistustyössä sekä turvallisuuskoulutuksessa (Tuisku, E., Arvonen, S. 2006, 2.) Turvallisuuskävely on kokemuksellinen tapa lähestyä turvallisuusasioita. Parhaimmillaan turvallisuuskävely on muistiinjäävä, toimenpiteisiin johtava kokemus, joka vahvistaa yhteisön viestintää, työnjakoa ja yhteishenkeä ja herättää keskustelua turvallisuuteen liittyvistä asioista. (Tuisku, E., Arvonen, S. 2006, 3.) Kouluympäristössä turvallisuuskävelyn tavoitteena on saada sekä oppilaat että henkilökunta havainnoimaan ympäristöään turvallisuusnäkökulmasta ja saada siten valmiudet turvallisiin toimintatapoihin vaara- ja uhkatilanteissa. Kouluympäristössä on kuitenkin tärkeää muistaa, että vastuu on aina aikuisilla: opettajilla, turvallisuusvastaaville, muulla henkilökunnalla ja rehtorilla. Siksi koko henkilökunnan perehdytys turvallisuusasioihin on tärkeää. Oppilaiden tietämys turvallisista toimintatavoista helpottaa tilanteihin reagoimista. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja siksi on hyvä ottaa jokainen mukaan paremman kouluturvallisuuden luomiseen. 3 Turvallisuuskävelyn järjestäminen Tässä kappaleessa esitellään Mannerheimin Lastensuojeluliiton malli turvallisuuskävelyn järjestämiseen. Malli on sovellettu kouluympäristöön sopivaksi ja sitä voidaan hyödyntää turvallisuuskävelyn järjestämisessä. Mallia voidaan soveltaa niin oppilaiden kuin henkilökunnan turvallisuuskävelyssä. Malli antaa perustiedot turvallisuuskävelyn järjestämisestä sekä yleispätevän rungon turvallisuuskävelyn valmisteluun. Turvallisuuskävelyn järjestäminen koostuu ennakkovalmisteluista, itse turvallisuuskävelystä ja jälkitoimenpiteistä.

5 3.1 Ennakkovalmistelut Nimetään vastuuhenkilöt Vastuuhenkilöinä voivat olla esimerkiksi turvallisuusvastaavat, jotka vastaavat koko prosessista ja kokoavat suunnittelutyöryhmän. Suunnittelutyöryhmä voi olla esimerkiksi koulun turvallisuustyöryhmä. Suunnittelutyöryhmään voidaan ottaa mukaan jäseniä esimerkiksi oppilaskunnasta. Näin saadaan sekä oppilaiden että henkilökunnan tiedot ja taidot käyttöön. Tämä motivoi ja sitouttaa oppilaita ja henkilökuntaa turvallisuuskävelyn onnistuneeseen toteuttamiseen. Asetetaan tavoitteet Tavoitteet ja painopisteet voivat liittyä esimerkiksi riskikartoitukseen, turvallisuuskasvatukseen, ennaltaehkäisyyn kannustamiseen, tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Tavoitteet määritellään aina tarpeen mukaan ja eri koulutuskerroilla voidaan keskittyä eri asioihin. Tavoitteen asetetaan suunnittelutyöryhmässä ja ne ohjaavat turvallisuuskävelyn sisältöä ja kulkua. Päätetään osallistujat Muodostetaan erilaisia ryhmiä esim. oppilaat, luokkien mukaisen ryhmät, luokkatasojen mukaset ryhmät, henkilökunta, opettajat. Suunnitellaan reitti ja kohteet Valitaan kierrettävä reitti ja kohteet tavoitteiden ja painopisteiden perusteella Määritetään aikataulu Sovitaan turvallisuuskävelyn päivämäärästä, käytettävästä ajasta ja jälkikäsittelystä Jaetaan tehtävät esimerkiksi vetäjät, kirjaaminen, valokuvaus, tiedottaminen, jälkiarviointi, materiaalin luonti Tiedotetaan Turvallisuuskävelystä koko henkilökunnalle, oppilaille ja kodeille, motivoidaan osallistujia esimerkiksi antamalla mahdollisuus osallistua turvallisuuskävelyn suunnitteluun ja materiaalin tuottamiseen.

6 3.2 Turvallisuuskävelyn aikana Kokoonnutaan lähtöpaikkaan kaikki paikalle ajoissa, sopiva vaatetus, koulutusmateriaali paikallaan, koulutettaville tiedotettu mistä on kyse Informoidaan ja kannustetaan Käydään vielä lyhyesti läpi turvallisuuskävelyn tavoitteet ja kulku ja innostetaan kaikkia osallistumaan Kierretään reitti ja kohteet suunnitelman mukaan Avoimuus muutoksille, jos kävelyn aikana tulee uusia mielenkiinnon kohteita turvallisuuden näkökulmasta, poiketaan rohkeasti suunnitelmasta. Painotetaan kohderyhmän näkökulmia Otetaan esiin asioita, joiden kanssa koulutettava kohderyhmä on tekemisissä ja jotka voivat aiheuttavaa ryhmälle vaaroja ja uhkia Annetaan turvallisuuskasvatusta Jokaisessa kohteessa pysähdytään ja keskustellaan Kuullaan kaikki ajatukset ja kehittämisehdotukset Kaikkien ajatukset ovat tärkeitä, turvallisuuskävely voi olla myös aivoriihi, minkä tuottamia ajatuksia työstetään jatkossa Kirjataan huomiot Kirjuri kirjaa osallistujien huomiot, joista tehdään yhteenveto

7 3.3 Jälkeenpäin Kokoonnutaan yhteen Kerrataan turvallisuuskävelyn herättämiä ajatuksia ja tuloksia, pohditaan hyviä ja huonoja puolia, mietitään kehittämisehdotuksia Päivitetään suunnitelmat Tehdään suunnitelmaan tarvittavat muutokset turvallisuuskävelyllä ilmi tulleiden puutteiden perusteella Huolehditaan korjauksista Tehdään/ilmoitetaan tarvittavat korjaus- ja muutostyöt turvallisuuden parantamiseksi Tiedotetaan Tiedotetaan tuloksista johdolle ja tarpeen mukaan muille tahoille kuten vanhemmille Ehkäistään tapaturmia ja edistetään turvallisuutta säännöllisesti Sisällytetään turvallisuuskävely vuosiohjelmaan Malli sovellettu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ritva Paloheimon Lapsenturvaksi hankkeen ( ) turvallisuuskävely ohjeistosta.

8 4 Turvallisuuskävely oppilaille Oppilaiden turvallisuuskävely on konkreettista turvallisuuskasvatusta, jossa oppilas saa kokemuksellisesti tietoja ja taitoja sekä sisäistää turvallisen toiminnan ja käyttäytymisen periaatteita. Kun oppilasta arvostetaan oman ympäristönsä asiantuntijana ja kuullaan hänen näkemyksiään, saadaan arvokasta tietoa turvallisuudesta ja toimintaympäristöstä oppilaan näkökulmasta. Samalla vahvistetaan oppilaiden itseluottamusta ja yhteisöön kuulumista. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2008.) Turvallisuuskävely voidaan toteuttaa monella tavalla ja seuraavassa kappaleessa onkin opiskelijan kehittelemiä esimerkkejä erilaisista oppilaille kohdistetun turvallisuuskävelyn toteuttamisvaihtoehdoista. Sen lisäksi opiskelija on luonut materiaalia, kuten PowerPoint esityksiä ja muita dokumentteja eri toteuttamisvaihtoehtojen tueksi. 4.1 Esimerkkejä oppilaiden turvallisuuskävelyn toteuttamiseksi Esimerkit on luotu aiemmin esitellyn turvallisuuskävely mallin pohjalle. Niiden tarkoitus on antaa ideoita turvallisuuskävelyn järjestämiseen ja sisällön tuottamiseen. Malleja voidaan vapaasti soveltaa käyttötarkoituksen, koulutettavan aiheen, kohderyhmän ja toimintaympäristön mukaan. Opiskelija kehitti neljä erilaista esimerkkiä oppilaiden turvallisuuskävelyn järjestämiseen. Esimerkeissä vaihtevat kävelyn toteuttamistapa sekä erilaiset teemat. Eri teemojen tarkoituksena on herättää oppilaissa kiinnostusta ja innostusta sekä motivoida osallistumaan turvallisuuskävelyyn. Esimerkkejä ovat turvallisuuskävely ulkona vuodenaika -teemalla, turvallisuuskävely kartan avulla aarteenetsintä -teemalla, turvallisuuskävely opettajajohtoisissa pienryhmissä pohdintakysymyksillä sekä turvallisuuskävely itsenäisesti kysymysten avulla Esimerkki 1. Turvallisuuskävely ulkona vuodenaika teema Esimerkissä 1. turvallisuuskävely järjestään ulkona suuremmalla ryhmällä. Turvallisuusasioita käydään läpi vuodenajoittain. Kävelyn aikana kierretään koulun lähiympäristöä ja siellä esiintyviä vaaranpaikkoja. Jokaisella pysähdyksellä pohditaan erilaisia uhkatekijöitä eri vuodenaikoina. Vetäjien lisäksi on hyvä olla kirjuri, joka ottaa ylös esille tulleet uhkatekijät. Sen avulla saadaan arvokasta tietoa koulun alueella olevista vaaranpaikoista.

9 Uhkatekijöiden kirjaamisen voi suorittaa myös siten, että jokainen oppilasryhmä käy kirjoittamassa kunkin pysähtymispisteen vuodenaikataulukkoon riskin joka vuodenajan kohdalle kyseisestä vaaranpaikasta. Näin saadaan oppilaat aktivoitua ja samalla tulokset kirjattua ylös. Vuodenaikataulukot ja vaaranpaikkojen aktivoivat kysymykset tulostettavana lisämateriaalina. Koulun alueella voidaan käydä kävelemässä esimerkiksi leikkivälineillä, kouluuntuloreitillä (portaat, autotiet, kävelytiet, vesistöt, muut kulkijat, rakennustyömaat), koulun uloskäynneillä, liikuntapaikoilla ja kokoontumispaikalla. Näiden lisäksi turvallisuuskävelyä suunnitteleva voi yhdessä työryhmän kanssa pohtia koulun alueella olevia uhkia, ja sen perusteella muovata oman koulun tarpeisiin soveltuvan turvallisuuskävelyn. Seuraavaksi muutamia esimerkkejä eri pysähdyspisteillä pohdittavista asioista ja esimerkkejä niihin liittyvistä riskeistä. 1. Leikkivälineet Keinut, kiipeilytelineet, liukumäet, pulkkamäet: Mitä vaaroja aiheuttaa keväällä, kesällä, syksyllä, talvella? -kevät: jään sulaminen, liukastuminen, putoavat jääkalikat, syvät vesilätäköt, vilustuminen -- -kesä: liukumäen kuumentunut laskupinta, kaatumiset, kompastelut, ulkopuolisten käyttäjien aiheuttamat uhat -syksy: märät lehdet, liukkaus -talvi: liukastumiset, jää, lumi, pulkkamäessä kolarit, haaverit Miten näitä riskejä voitaisiin ehkäistä? Mitä oppilaat voivat tehdä? Mitä henkilökunta voi tehdä? 2. Kouluuntuloreitti Portaat, autotiet, kävelytiet, vesistöt, muut kulkijat, rakennustyömaat -kevät: liikenne, liukkaus, laitapuolenkulkijat, vesistöjen sulaminen, hukkumiset esim. suuriin ojiin -kesä: ulkopuoliset henkilöt, liikenne -syksy: liukkaus, märät lehdet portailla, lisääntynyt liikenne koululla -talvi: jää, autojen pidemmät jarrutusmatkat, putoavat jääpuikot, jään kantamattomuus Miten näitä riskejä voitaisiin ehkäistä? Mitä oppilaat ja henkilökunta voi tehdä? Mitä vanhemmat voivat tehdä?

10 3. Koulun uloskäynnit Koulujen uloskäynnit voidaan käydä läpi ulkopuolelta turvallisuuskävelyn yhteydessä. Oppilailta voidaan kysyä missä mikäkin uloskäynti sijaitsee sisätiloihin nähden ja mitä uloskäyntiä käytetään ollessa kussakin sisätilassa. Tämä auttaa oppilaita hahmottamaan uloskäyntien paikat ja uhkatilanteessa poistumaan oikeaa reittiä ulos. 4. Liikuntapaikat luistelurata, hiihtolatu, urheilukenttä, pururata -kevät: sulat vedet, hukkuminen, liukastuminen, vilustuminen -kesä: ulkopuoliset kulkijat, eksyminen -syksy: liukkaus, märät lehdet -talvi: onnettomuudet, kylmyys, eksyminen 5. Kokoontumispaikat Turvallisuuskävelyn yhteydessä voidaan käydä koulun kokoontumispaikalla. Tämä antaa oppilaille konkreettisen kuvan kokoontumispaikan sijainnista ja uhkatilanteessa selkeän toimintamallin siihen, minne on pyrittävä Esimerkki 2. Turvallisuuskävely kartan avulla aarteenetsintä teema Tässä esimerkissä oppilaille jaetaan kartat, joiden avulla he pienryhmissä/itsenäisesti tai tarvittaessa opettajan opastuksella etsivät koulurakennuksesta turvallisuuskävelyyn liittyvät paikat. Näitä paikkoja voivat olla poistumistiet, sammutinkalusto, kuulutusjärjestelmä, erilaiset toimintarastit, paloilmoitinlaitteisto ja tärkeiden henkilöiden toimistot (rehtori, turvallisuusvastaava, kouluisäntä). Oppilaille annetaan lista eri paikoista, jotka he merkkaavat omatoimisesti karttaan. Kartat voidaan muokata esimerkiksi merirosvo-teemaisesti, jotta aarteenetsintä tunnelma korostuu. Teeman mukaisesti muokattu kartta lisämateriaalina. Suunnitteluryhmä voi sopia palkitsemiskeinoista kaikkien mallikkaasti rastien kiertäneiden ja tarpeeksi paikkoja merkinneiden kesken. Tässä toimintamallissa korostuvat oppilaiden omatoimisuus ja motivointi turvallisuusasioita kohtaan. Kun rasteja saa kierrellä itsenäisesti, jäävät asiat muistiin ja turvallisuusasioiden pohtiminen tuntuu mielekkäältä ja kiinnostavalta. Toimintarasteina voivat olla koulun seinällä olevat erilaiset aktivoivat tehtävät kuten, kuinka soitetaan hätäpuhelu tai miten toimitaan hätätilanteessa.

11 4.1.3 Esimerkki 3. Turvallisuuskävely opettajan johdolla pohdintakysymykset Tässä esimerkissä turvallisuuskävely suoritetaan opettajan johdolla pienryhmissä. Opettaja johdattaa oppilaita koulun alueella käyden läpi eri turvallisuuskävelyyn kuuluvat paikat, kuten poistumistiet, sammutinkalusto, kuulutusjärjestelmä, erilaiset toimintarastit, paloilmoitinlaitteisto, tärkeiden henkilöiden toimistot (rehtori, turvallisuusvastaava, kouluisäntä). Näiden lisäksi voidaan käydä ns. vaaranpaikoissa esimerkiksi pihalla, puutyöluokassa tai keittiössä. Opettajan johdolla oppilaat pohtivat turvallisuusasioita ja vaaranpaikkoihin liittyviä riskejä. Materiaalina voi käyttää pohdintatehtäviä sisältävää PowerPoint esitystä, joka on lisämateriaalina. Pohdintakysymykset voivat olla esimerkiksi seuraavia: Poistumistiet: Missä on luokkaasi lähin poistumistie? Mitä poistumistietä käytät jos olet a) ruokalassa b) liikuntasalissa c) aulassa? Mitä vaaroja poistumiseen liittyy? Sammutinkalusto ja paloilmoitinlaitteisto: Miten toimit tulipalotilanteessa? Miten hätäpuhelu soitetaan? Mikä on hätänumero? Kuulutusjärjestelmä ja tärkeiden henkilöiden toimistot: Keneen otetaan yhteyttä hätätilanteessa? Kehen otetaan yhteyttä a) tulipalossa b) vesivahingon sattuessa c) onnettomuustilanteessa d) sairastumistapauksessa Vaaranpaikat: Mitä riskejä vaaranpaikka sisältää? Miten riskejä voitaisiin ehkäistä? Miten riskitilanteessa toimitaan? Esimerkki 4. Turvallisuuskävely itsenäisesti turvallisuuskysymykset Tässä esimerkissä oppilaat kiertävät itsenäisesti koulurakennuksessa selvittäen vastaukset heille annettuihin kysymyksiin. Oikein vastanneet oppilaat palkitaan. Tässä esimerkikssä korostetaan oppilaiden itsenäisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Vastaukset löytyvät vain aktiivisella toimimisella ja pohdinnalla, sekä ympäristön tutkinnalla. Kysymyspatteristo voi liittyä esimerkiksi turvallisiin toimintatapoihin, sammutuslaitteiden määrään, hätäpoistumisteiden määrään, hätänumeroon tai eri kohteiden sijaintiin rakennuksessa. Kysymyslomake löytyy lisämateriaalina. Esimerkkikysymyksiä voivat olla - Mikä on hätänumero? - Kuinka monta poistumistietä rakennuksessa on? - Missä sijaitsee kokoontumispaikka?

12 5 Turvallisuuskävely henkilökunnalle Koulympäristössä henkilökunnan turvallisuuskävely voidaan järjestää koko henkilökunnalle yhdessä tai toteuttaa se alakohtaisissa ryhmissä. Yhdessä toteutettuna varmistutaan siitä, että kaikki saavat varmasti saman koulutuksen. Samalla myös eri alojen asiantuntemusta pystytään jakamaan paremmin ja siten saada arvokasta tietoa koulun turvallisuudesta. Alakohtaisissa ryhmissä (esim. opettajat, huoltohenkilökunta, siivoojat, keittiö) pystytään keskittymään paremmin omaan toimintaympäristöön liittyviin kriittisiin turvallisuusasioihin. Turvallisuustyöryhmä voi pohtia omaan toimintaympäristöönsä soveltuvaa toteutustapaa ja rajata koulutettavan ryhmän tarpeen mukaan. Ennen turvallisuuskävelyn järjestämistä on määriteltävä turvallisuuskävelyn tavoitteet. Tavoitteiden määrittelyn kautta voidaan määrittää kävelyn sisältö. Turvallisuuskävelyn tavoitteena voi olla turvallisuuskulttuurin lisääminen, henkilöstön asenteisiin vaikuttaminen. turvallisuustietouden ja taitojen lisääminen, nykytilanteen kartoitus ja riskien selkeytys, tulevaisuuteen ja muutoksiin varautuminen, turvallisuuteen liittyvien arkiasioiden huomaaminen, ennaltaehkäisyyn motivoiminen, sitoutuminen omatoimiseen varautumiseen, onnettomuustilanteessa toimimiseen ohjeistaminen, onnettomuuksien ja läheltä piti tilanteiden vähentäminen, yhteisön sisäisen viestinnän parantaminen tai pelastus ja turvallisuussuunnitelman jalkauttaminen työyhteisöön (Tuisku, E., Arvonen, S. 2006, 7.) Turvallisuuskävelyn voi toteuttaa monella tavalla ja kappaleen lopussa on opiskelijan kehittelemiä esimerkkejä erilaisista henkilökunnalle kohdistetun turvallisuuskävelyn toteuttamisvaihtoehdoista. 5.1 Esimerkkejä henkilökunnan turvallisuuskävelyn toteuttamiseksi Seuraavissa kappaleissa esitellään kaksi eri toteuttamisvaihtoehtoa henkilökunnan turvallisuuskävelylle. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kävely järjestetään koko henkilökunnalle, toisessa tietylle kohderyhmälle, tässä tapauksessa opettajille. Turvallisuustyöryhmä voi halutessaan turvallisuuskävelyä suunniteltaessa pohtia esimerkiksi erilaisia teemoja, palkintoja tai muita houkuttimia turvallisuuskävelyn mielenkiinnon lisäämikseksi. Opiskelija päätyi tulokseen, että parhaiden tulosten saamikseksi turvallisuuskävely on hyvä suorittaa vetäjän johdolla ryhmässä tai pienryhmissä. Näin tietoa saadaan jaettua ja kerättyä ylös. Siksi esimerkeissä ei ole esimerkkiä itsenäisesti esim. kyselylomakkeen avulla tehdyn turvallisuuskävelyn toteuttamisesta, kuten oppilaiden tapauksissa oli.

13 5.1.1 Esimerkki 1. Koko henkilökunnan turvallisuuskävely Koko henkilökunnalle järjestettävässä turvallisuuskävelyssä jakaudutaan pienryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on kunkin alan toimijoita. Yksi kirjaa tulokset ja havainnot ylös. Lisämateriaalina havaintolomake havaintojen kirjaamiseen. Näin kouluympäristön riskeistä saadaan kriittistä tietoa monien eri alojen asiantuntijoilta. Kierrettävät kohteet voidaan jakaa teemoittain esimerkiksi koulurakennukseen kohdistuvat riskit (vesivahinko), henkilöturvallisuus (tulipalo, uhkaava henkilö) ja esim. toimintatavat hätätilanteessa (kuulutukset). Teemojen mukaan kierrettäviä paikkoja voisivat olla Koulurakennukseen liittyvät riskit: sähköpääkeskus, vesisulku, taho, jolle ilmoitetaan kiinteistön vauriosta (esim isännöitsijän toimisto), poistumiskyltit ja niiden kunto Henkilöturvallisuus: Poistumistiet, sammutinlaitteet, palohälytysjärjestelmä, pohdintaa kuinka toimitaan uhkaavan henkilön kohdatessa, pommisuoja, kokoontumispaikka Toimintatavat hätätilanteessa: Kuulutuksen teko, uhkakoodit, hätänumeroon soitto, tahot, joihin otetaan yhteyttä hätätilanteessa (esim. rehtorin kanslia, turvallisuusvastaavien luokat, isännöitsijän toimisto) Näin saadaan käytyä jokainen koulurakennuksen kriittinen piste läpi ja perehdytettyä kukin henkilökunnan jäsen toimimaan oikein uhkatilanteessa. Tarvittaessa turvallisuuskävely voidaan laajentaa myös ulkotiloihin. Voidaan käydä läpi piha-alueen vaaranpaikkoja.

14 5.1.2 Esimerkki 2. Opettajien turvallisuuskävely Tietylle kohderyhmälle, opettajille järjestetyssä turvallisuuskävelyssä, voidaan kierrettäviä kohteita tarkentaa juuri kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi ja painottaa tiettyjä alueita. Opettajien turvallisuuskävelyssä on hyvä käydä läpi: Koulurakennukseen liittyvät riskit: sähköpääkeskus, vesisulku, taho, jolle ilmoitetaan kiinteistön vauriosta (esim isännöitsijän toimisto) Henkilöturvallisuus: Poistumistiet, sammutinlaitteet, palohälytysjärjestelmä, pohdintaa kuinka toimitaan uhkaavan henkilön kohdatessa, pommisuoja, kokoontumispaikka Toimintatavat hätätilanteessa: Kuulutuksen teko, uhkakoodit, hätänumeroon soitto, tahot, joihin otetaan yhteyttä hätätilanteessa (esim. rehtorin kanslia, turvallisuusvastaavien luokat, isännöitsijän toimisto) Näiden lisäksi voidaan painottaa erityisesti esimerkiksi kuulutuksiin, uhkakoodeihin ja toimintatapoihin sisälle suojautuessa ja ulos poistuessa. Lisämateriaalina uhkakoodikoulutus materiaalia sekä opettajien turvallisuuskävelyyn pohdintakysymykset -materiaalia.

15 6 Turvallisuuskävelyn vetäjälle Turvallisuuskävelyn vetäjällä on tärkeä rooli turvallisuuskävelyn onnistumisessa. Turvallisuuskävelyn vetäjällä on monenlaisia vastuita ja velvollisuuksia, jotka on otettava huomioon turvallisuuskävelyä järjestettäessä. Kokosin tähän listan Turvallisuuskävely Varautumiseen oppeja kokemalla oppaan mukaisesti turvallisuuskävelyn vetäjän velvollisuuksista. Turvallisuuskävelyn vetäjä - on oltava tietoinen turvallisuussuunnittelusta ja tavoitteista - kutsuu koolle turvallisuustyöryhmän tai pitää aiheesta kokouksen - täsmentää turvallisuuskävelyn tavoitteet - suunnittelee turvallisuuskävelyn teemat ja harjoittelun kulun - hankkii itselleen tarvittavan tietouden kohteista - suunnittelee turvallisuuskävelyn tulosten ja palautteiden kokoamisen - laatii turvallisuuskävelyn tehtävät - laatii turvallisuuskävelyn kartan ja eri pisteiden ohjeistuksen - tiedottaa henkilökuntaa ja vanhempia - lähettää ohjeistukset osallistujille - vie turvallisuuskävelyn välineet ja tehtävät paikoilleen - valmistelee mahdollisen PowerPoint esityksen aloituspisteelle - vetää turvallisuuskävelyn ryhmissä tai jakaa pienryhmät/parit - kuuntelee ja kerää kehittämisajatukset/määrittelee joka ryhmässä jonkun keräämään ne ylös - tekee raportin johdolle (Tuisku, E., Arvonen, S. 2006, 10.)

16 7 Lopuksi Turvallisuuskävely on hyvä tapa arkiliikunnan avulla tutustuttaa henkilökunta ja oppilaat oman koulunsa turvallisuuteen. Turvallisuuskoulutus toiminnallisessa muodossa, kävelynä, herättää positiivisia mielikuvia turvallisuusasioita kohtaan. Teemallinen turvallisuuskävely innostaa oppilaita osallistumaan ja kuin vaihvihkaa, myös turvallisuusasiat tulevat tutuksi. Henkilökunnalle mahdollisuus päästä itse vaikuttamaan ja kertomaan mielipiteitään oman koulunsa turvallisuustilanteesta toimii motivointikeinona. Samalla saatu liikuntakierros piristää sekä kehoa että mieltä. Toivon tästä oppaasta olevan teille hyötyä tulevien turvallisuuskoulutusten järjestämisessä. Lisämateriaalit antavat tukea koulutukselle ja niitä voi muokata aina tarpeen mukaan. Tavoitteenani oli luoda opas, jonka avulla kuka tahansa voi järjestää turvallisuuskävelyn annettujen ohjeiden, mallin ja materiaalien avulla. Mukavia, motivoivia ja opettavaisia turvallisuuskävelyitä!

17 Lähteet Tuisku, E. Arvonen, S. Suomen palopäällystöliitto Turvallisuuskävely Varautumiseen oppeja kokemalla. Porvoo: Painoyhtymä Oy. Lapsen ja nuoren hyvä arki.2008.viitattu: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Viitattu

18 Materiaaliluettelo Oppilaiden turvallisuuskävely Esimerkki 1. Vuodenaika teema PowerPoint Esimerkki 2. Aarrekartta 1. kerros, Aarrekartta 2.kerros DOC. tiedosto Esimerkki 3. Pohdintatehtävät PowerPoint Esimerkki 4. Turvallisuuskävely kysymykset DOC. tiedosto Henkilökunnan turvallisuuskävely Esimerkki 1. Havaintolomake turvallisuuskävelylle DOC. tiedosto Esimerkki 2. Pohdintakysymykset PowerPoint Kuulutusten uhkakoodit henkilökunnan perehdytys PowerPoint Kuulutusten uhkakoodit ohje DOC. -tiedosto

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Minna Mari Virtanen Oppilaitoksen turvallisuuspäivä 5.4.2017 TURVALLISUUSKÄVELY Toiminnallinen, osallistava ja ajattelemaan ohjaava koulutusmenetelmä Kokemuksellinen tapa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Kuuden Koon Malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli kouluun ja päiväkotiin

Kuuden Koon Malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli kouluun ja päiväkotiin Kuuden Koon Malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli kouluun ja päiväkotiin Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51

Lisätiedot

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN Raine Dahlqvist Safetymaster Oy 9.1.2017 Turvallisuuskävelyn organisoiminen Poistumisturvallisuus (koko kiinteistö) Turvallisuusvastaavien rooli Poistumisturvallisuuteen

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe 1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKIERROKSILLA

TURVALLISUUSKIERROKSILLA TURVALLISUUSKIERROKSILLA TULOSTA HANKE TYÖTERVEYSLAITOS JA NELJÄ HELSINGIN KAUPUNGIN ERI HALLINTOKUNNAN TYÖPAIKKAA PILOTOIVAT 2014 HANKKEESSA Työsuojeluvaltuutettu Kaarlo Kontro Helsinki TYÖKALU KOKO HELSINGIN

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Arvot. Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo

Arvot. Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo Arvot Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo AGENDA Koulujen turvallisuus 1. Itsestäni 2. Viitekehyksenä Viherkallion koulu 3. Kouluturvallisuuden kokonaisuus 4. Varautuminen 5. Turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen

Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen Veera Heinonen koulutuspäällikkö Suomen Palopäällystöliitto VEERA HEINONEN Miksi? Turun sairaalapalossa evakuoitiin 180 henkeä, kolme hoitajaa

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa AKELA/SAMPOKOULUTUS Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa Terkku / partiotausta Tuntee akelan/sammon pestin ja roolin Tuntee 7-12 vuotiaan kehityksen ja elämänpiirin Tuntee ikäkautensa ohjelman ja osaa

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu

Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Arvot Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Mikko.leppanen@espoo.fi 050-5723978 Oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön Esiopetusta Perusopetusta Lukiokoulutusta

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö

Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö 18.10.2013 Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö Kehittämis- ja muistelukävelyt Työpajan sisältö Uusi

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Valmis paketti Perusopetusta säätelevän lain 21 :n mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa liikunta- ja vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen suunnittelussa lastenneurologisella osastolla vuodesta 2010 vanhemmat ja lapsi

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Varsinais-Suomalaista Turvallisuutta

Varsinais-Suomalaista Turvallisuutta Varsinais-Suomalaista Turvallisuutta Peruskoulut, turvallisuus, kumppanuus Valtioneuvosto teki 14.6.2012 periaatepäätöksen kolmannesta sisäisestä turvallisuuden ohjelmasta. Tässä ohjelmassa on esitetty

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa. Jaakko Sohlo, työsuojeluvaltuutettu Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö

Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa. Jaakko Sohlo, työsuojeluvaltuutettu Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö Aihe Puhuja Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa Jaakko Sohlo, Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö Jussi Alikoski Työsuojelupäällikkö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / kaikki palvelualueet

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT Tästä esitteestä löydät Suomen Palopäällystöliiton laadukkaat ja tehokkaat turvallisuusaineistot koulutuskäyttöön ja

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011 Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast Miksi lähdimme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan? Mikä sai meidät pohtimaan asiakkaidemme osallistamista?

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Matti Tervasmäki

Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Matti Tervasmäki Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Oppilaiden turvallisuuskävelyt Esityksen sisältö: 1. Hankkeen lähtökohdat 2. Hankkeen eteneminen 3. Kävelyjen toteuttaminen 4.

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset www.turvallisuustutkinta.fi SPPL, Kouvola 30.10.2014 Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli OPETTAJAN OHJE JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelissä opiskellaan opetussuunnitelmiin kuuluvia asioita yhdessä tekemällä. Tavoitteena on luoda uutta

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma: Teema 1.

Tuntisuunnitelma: Teema 1. Tuntisuunnitelma: Teema 1. Aika: Oppimiskokonaisuuden 1. oppitunti Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuus, 7.-9. lk Tuntien aihe: Oppilaat perehtyvät oppimiskokonaisuuden teemaan, laitteistoihin, työtapoihin,

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot