Kuuden Koon Malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli kouluun ja päiväkotiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuuden Koon Malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli kouluun ja päiväkotiin"

Transkriptio

1 Kuuden Koon Malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli kouluun ja päiväkotiin Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1

2 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, Helsinki p Teksti Ritva Paavonheimo Lapsen turvaksi -hankkeen ohjausryhmä: Juha Hassila, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Elisabeth Kajander, Folkhälsan Laura Loikkanen, Liikenneturva Anne Lounamaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jaana Markkula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kristiina Myllyrinne, Suomen Punainen Risti Heidi Peltonen, Opetushallitus Marie Rautava, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mirka Råback, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Seppo Soine-Rajanummi, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut Lapsen turvaksi hanketta. Graafikko Tarja Petrell Kannen kuva Delany Brendan, Comma Finland Miktor Mannerheimin Lastensuojeluliitto

3 Lapsen silmin Jokaisella lapsella on oikeus elinympäristöön, jossa hän voi liikkua ja leikkiä turvallisesti. Tapaturmien ehkäisy on tärkeä osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton työtä lasten terveyden ja turvallisuuden kehittämiseksi. Kuuden Koon Malli on kehitetty Lapsen turvaksi -hankkeessa, joka edistää lasten tapaturmien ehkäisyä päiväkodeissa, kouluissa sekä kuntien ja järjestöjen lapsi- ja perhetoiminnassa. Malli korostaa lapsen osallisuutta tapaturmien ehkäisyssä. Lasten havainnot antavat aikuisille tärkeää tietoa siitä, miten lapsi kokee ympäristönsä. Kuuden Koon Malli antaa eväitä siihen, miten lapset voivat aktiivisesti osallistua tapaturmien ehkäisyyn. Lapsen turvaksi -hanke toteutettiin vuosina Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Folkhälsanin, Liikenneturvan, Opetushallituksen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen Punaisen Ristin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille arvokkaasta asiantuntija-avusta. Marie Rautava Ohjelmajohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliitto 3

4 4 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

5 Mikä on Kuuden Koon Malli? Kuuden Koon Malli on tarkoitettu tapaturmien ehkäisyyn päiväkodeissa ja kouluissa. Kuusi Koota eli Kartoita, Korjaa, Kirjaa, Kouluta, Kasvata ja Kannusta muodostavat yhdessä kokonaisuuden, johon kuuluu säännöllisesti tehtäviä, ennaltaehkäiseviä ja turvallisuutta lisääviä tekoja. Tapaturmien ehkäisy on tehokkainta silloin, kun se on suunnitelmallista ja osa jokapäiväistä toimintaa. Tapaturmat aiheuttavat eriasteisia terveyshaittoja ja vammautumisia alkaen pienistä haavoista ja mustelmista aina vakavimpiin seuraamuksiin saakka. Päiväkoti ja koulu ovat lapsen ja nuoren arkisia kasvuympäristöjä, joissa tehtävä tapaturmien ehkäisytyö on erityisen tärkeää. Lapsella ja nuorella on oikeus kasvaa ja kehittyä turvallisissa ympäristöissä. Päiväkodilla ja koululla on myös vastuu ja erinomaiset mahdollisuudet antaa lapsille monipuolista turvallisuuskasvatusta. Lapsuuden ja nuoruuden aikana omaksutaan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka vaikuttavat koko loppuelämän turvallisuuskäyttäytymiseen. Tapaturmat eivät ole sattumanvaraisia tai kohtalonomaisia onnettomuuksia, vaan ehkäistävissä ja kontrolloitavissa olevia tapahtumasarjoja. Tapaturmien ehkäisy on koko yhteisön asia. Siihen osallistuu päiväkodin tai koulun johto, henkilöstö, oppilashuoltoryhmä, vanhemmat ja lapset. Tärkeitä tahoja ovat myös päiväkodin tai koulun tiloista ja kunnossapidosta sekä resursseista vastaavat. Terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä lasten tarpeet on huomioitu ja lapset voivat myös itse osallistua ympäristönsä kehittämiseen. Turvallisuusmyönteinen toimintakulttuuri on osallistavaa ja lisää yhteisöllisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia. Kuuden Koon Malli perustuu hyviksi todettuihin toimintatapoihin, tutkimustietoon ja lainsäädäntöön. Malli sisältää konkreettisia ehdotuksia, miten tapaturmia voidaan ehkäistä ja vähentää. Tarkoituksena on, että mallista saa vaivattomasti kokonaiskuvan siitä, mitä tapaturmien torjuntaan päiväkodissa ja koulussa kuuluu. Lisätiedon hakemiseen annetaan lukuisia osoitteita. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 5

6 Kartoita säännöllisesti vaaranpaikat ja riskit. Arvosta lasten kokemuksia ja näkemyksiä. Kartoitukset ovat turvallisuuden edistämisen ja tapaturmien ehkäisyn perustyötä. Niiden avulla saadaan tietoa ympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Samalla, kun kartoitetaan vaaraa aiheuttavia tekijöitä ja olosuhteita, arvioidaan riskejä. Nämä yhdessä auttavat päättämään ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä. Kartoita rakennus ja sen eri tilat piha lähiympäristö toiminta matkat Esimerkkejä kartoitettavista paikoista ja asioista keinut ja kiipeilytelineet ja niiden alustat aitojen ja porttien korkeus ja kunto valaistus kulkuväylät ja niiden liukkaus pihan liikennejärjestelyt ja lähiympäristön liikenne paloturvallisuus ja poistumistiet suojavälineet liikunnassa koneiden ja laitteiden turvallisuus ja käyttö erilaiset toimintakäytännöt ja toimintakulttuuri toimintavalmiudet ja koulutustarpeet Kartoitusta varten on olemassa valmiita lomakkeita, mutta sellaisen voi laatia myös toimipaikkakohtaisesti. Kartoituksia tehdään säännöllisesti. Kokonaiskartoitusten lisäksi tehdään pienempiä kartoituksia riskialttiissa kohteissa. Hyvä tapa on tehdä vuosi- ja kuukausisuunnitelma ja kirjata kartoitusten ajankohdat yhteiseen toimintakalenteriin. Kartoitusten toteutumisesta vastaa nimetty henkilö, esimerkiksi työpaikan tai organisaation turvallisuusvastaava. Turvallisuutta edistävään toimintakulttuuriin kuuluu myös päivittäinen arkinen havainnointi. Paloviranomaiset, kunnossapitovastaavat ja työsuojeluorganisaatio tekevät omat tarkastuksensa. Kouluissa työolotarkastuksia suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein. Yhteistyö ja tiedonkulku eri osapuolten kesken ovat välttämättömiä turvallisuuden arvioinnissa. Turvallisuus- ja vaaranpaikkakartoituksissa havaituista vaaroista ja puutteista tiedotetaan tilanteen mukaan kunnossapitovastaaville, esimiehille, henkilökunnalle, lapsille ja vanhemmille, ja ne huomioidaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa. Turvallinen ympäristö on koko yhteisön asia. Siksi kartoituksiin ja ympäristön havainnointiin osallistuu sovitulla tavalla koko henkilökunta. Myös lasten asiantuntemusta heidän omasta ympäristöstään on tärkeää kuulla. Aikuiset eivät aina huomioi samoja asioita kuin lapset. Yhteiset kartoitukset, kuten turvallisuuskävelyt, ovat osa turvallisuuskasvatusta. 6 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

7 KORJAA puutteet ja riskitekijät fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö muokataan sellaisiksi, että ne ehkäisevät tapaturmia ja luovat turvallisuutta. Kartoittamalla ja havainnoimalla ympäristöä puutteisiin ja riskitekijöihin vaikutetaan jo ennalta. Vaaraa aiheuttaviin paikkoihin ja tilanteisiin puututaan välittömästi. Fyysinen ympäristö Fyysisen ympäristön korjaukset ja muutokset tulee tehdä kohtuullisessa ajassa. Sitä varten rakennetaan toimiva järjestelmä tiedottamista, toimenpiteitä ja niiden toteutumisen seurantaa ja yhteistyötä varten korjaus-, muutostyö- ja huoltotoimenpiteistä vastaavien kanssa. Vastuuhenkilö työyksikössä ottaa vastaan korjausilmoitukset ja välittää korjauspyynnöt eteenpäin sekä seuraa korjausten ja niihin liittyvien suunnitelmien toteutumista. Työyksikölle tulee antaa arvio korjaus- tai muutostyön toteutumisen kestosta. Sosiaalinen ympäristö Sosiaalisella ympäristöllä on suuri merkitys yhteisön kokemalle turvallisuudelle. Turvallinen sosiaalinen ympäristö edistää myönteistä ja toiset huomioivaa käyttäytymistä ja ehkäisee tapaturmia. Sosiaalinen ympäristö muodostuu muun muassa vuorovaikutussuhteista yhteisistä toimintatavoista yhteisössä vallitsevasta ilmapiiristä ja luottamuksesta erilaisista säännöistä, normeista ja sopimuksista. Sosiaalista ympäristöä tuetaan lisäämällä yhteisöllisyyttä, keskinäistä arvostusta ja toisista huolehtimista. Kiusaaminen on riskitekijä yksilöiden ja koko yhteisön hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Siksi kiusaamisen estämisen pitää olla tehokasta ja siihen puuttumisen nopeaa. Tarvitaan korjauspyynnöistä, korjausten seurannasta sekä huolto- ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt ja riittävät resurssit malli korjauksiin liittyvästä tiedonkulusta valvontasuunnitelma koneista, välineistä ja laitteista huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, myös piha-alueesta ja siellä olevista leikkivälineistä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 7

8 KIRJAA tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Hyödynnä karttuva tieto. Päivitä tapaturmien ehkäisyyn liittyvät suunnitelmat. Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen on osa suunnitelmallista tapaturmien torjuntaa. Kirjaamista ei ole syytä tehdä pelkästään korvaus- ja vastuuasioiden vuoksi, vaan hyödyntää siitä karttuvaa tietoa monipuolisesti tapaturmien ehkäisyssä. Kirjaamisen voi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeille. Kirjaamisen avulla tarkkaillaan missä, milloin ja minkälaisia tapaturmia tapahtuu ja mitkä tekijät niitä aiheuttavat osoitetaan korjaus-, muutos- ja kunnostustarpeet osoitetaan tapaturmien määrän muutokset, jolloin se toimii laatumittarina. Tallennettua tietoa hyödynnetään tapaturmien ehkäisyssä käymällä läpi seuraavia asioita: minkälainen tapaturma tapahtui miten tapaturma tapahtui mihin aikaan tapaturma tapahtui mitkä asiat vaikuttivat tapaturman tapahtumiseen miten estetään tilannetta toistumasta miltä yksikön tapaturmatilanne näyttää miten korjaavat toimenpiteet vaikuttavat. Pelastussuunnitelma tehdään henkilö- ja paloturvallisuudelle sekä ympäristölle aiheutuvan vaaran varalta tai onnettomuuden aiheuttamien vakavien vahinkojen varalta. Pelastussuunnitelmaa laajemmin turvallisuus huomioidaan turvallisuussuunnitelmassa. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma pidetään ajan tasalla säännöllisin päivityksin. Kattavaan turvallisuussuunnitelmaan kootaan pelastussuunnitelman lisäksi riski-, uhka- ja turvallisuuskartoitukset ja arviot mahdollisista vaaroista, myös ulkoalueiden turvallisuuteen kohdistuvista vaaroista tiedotussuunnitelma häiriötilanteita varten kriisisuunnitelma traumaattisiin tilanteisiin varautumiseksi henkilökunnan pelastus- ja ensiapukoulutussuunnitelma vastuuhenkilöt ja työnjako. Yhteiset toimintakäytännöt ovat tärkeitä, koska niiden avulla kaikki tietävät kuinka erilaisissa tilanteissa toimitaan turvallisuutta edistäen. Niiden avulla ehkäistään ennalta vaaratilanteita sekä luodaan turvallisuutta edistävää arkista toimintakulttuuria. Kaikkien tiedossa olevat toimintakäytännöt ovat hyödyksi myös erityistilanteissa. Yhteisiä toimintakäytäntöjä tarvitaan retkillä, poikkeus- ja uhkatilanteissa, tapaturmissa tai lapsen katoamistilanteessa. Helposti saatavilla olevat kirjalliset ohjeet auttavat yhteisten toimintakäytäntöjen rakentamisessa. 8 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

9 KOULUTA henkilökunta, erityisesti turvallisuus- ja ensiapuvastaavat. Muista säännöllinen kertaus ja välitä oppimaasi muille. Turvallisuutta koskevia suunnitelmia ja ohjeita käsitellään säännöllisesti työpaikalla. Työpaikalla on myös oltava riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä. Työnantajan on järjestettävä tarvittava ensiapu- ja muu turvallisuuteen kuuluva koulutus. Koulutukseen kuuluu ensiapu ja elvytys vaarojen tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja niiden poistaminen turva- ja sammutusvälineiden käyttö uhka- ja riskitilanteiden ennaltaehkäisy ja ratkaiseminen. Paikallisten pelastusviranomaisten johdolla järjestetään pelastamis- ja poistumisharjoituksia ja -koulutusta. Omatoimisista poistumisharjoituksista kannattaa tehdä säännöllisiä. Joka syksy uuden lapsi-ikäluokan aloittaessa harjoitellaan rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikalle meneminen. Johto huolehtii siitä, että koulutusta tarjotaan ja kaikki osallistuvat siihen vuorollaan. Hyvä tapa on pitää päivitettävää tiedostoa henkilöstön saamasta koulutuksesta ja lisäkoulutustarpeesta. Myös uudet työntekijät ja sijaiset perehdytetään yhteisiin turvallisuuskäytäntöihin. Säännöllisellä koulutuksella lisätään tietoa, osaamista ja oma-aloitteisuutta tapaturmien ennaltaehkäisyssä edistetään turvallisuusmyönteisiä asenteita lisätään yhteisön turvallisuustietoisuutta pidetään yllä ensiapuvalmiuksia ja toimintavalmiutta yllättävissä tilanteissa. Tapaturmien ehkäisyyn paneutuva ja osaava henkilökunta on myönteinen malli lapsille ja vanhemmille ja lisää heidän luottamustaan päiväkodin tai koulun toiminnan turvallisuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 9

10 Kasvata turvallisuuteen ja toimi esimerkkinä. Tapaturmien ehkäisy ei ole vain kieltoja. Kasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti lapsille opetetaan turvallisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja. Turvallinen käyttäytyminen ja tapaturmien ehkäisy liittyvät luontevasti opetus- ja kasvatustilanteisiin ja muuhun toimintaan. Tapaturmien ehkäisy ei ole vain kieltoja. Lapselle liikkuminen ja tutkiminen ovat tärkeää ja luontaista toimintaa. Liikkumista pitää kannustaa ja mahdollistaa, mutta samalla suojella ja opastaa lasta sekä rakentaa turvallinen ympäristö. Aikuiset toimivat lapsille esimerkkeinä. Malli turvallisista toimintatavoista välittyy lapsille myös aikuisen asenteissa. Lapset siirtävät oppimiaan asioita edelleen koteihin. Lapsia ohjataan ja opetetaan esimerkiksi seuraavissa asioissa toiminta leikkikentällä, pihalla, retkillä ja välitunneilla turvalliset kädentaitojen työskentelytavat suojavälineiden käyttäminen ja liikuntavammojen ehkäisy kiusaamisen ehkäisy toisista huolehtiminen ja auttaminen yhteisten sääntöjen merkitys omalle ja toisten turvallisuudelle vaaranpaikkojen havainnointi (ks. Turvallisuuskävely kohdassa Kirjaa) liikkuminen liikenteessä iänmukaiset ensiaputaidot toiminta hätätilanteessa, avun kutsuminen ja hätänumeroon soittaminen. Turvallisuuskasvatusta on myös erilaisten valmiuksien lisääminen, kuten taito ratkaista ristiriitatilanteita ja ongelmia, vuorovaikutustaidot ja kyky kieltäytyä. Valmiudet lisäävät vastuunottoa, toimintakykyä sekä luottamusta selviytyä erilaisissa tilanteissa. Yhteinen turvallisuuskasvatus kotien kanssa vahvistaa turvallisen käyttäytymisen ja toiminnan oppimista. Yhteisistä suuntalinjoista on tärkeää keskustella ja sopia vanhempainilloissa ja muissa tapaamisissa. Esimerkkejä yhteisistä kasvatustavoitteista ovat pyöräilykypärän käyttö, sääntöjen noudattaminen, muiden huomioiminen ja koskemattomuuden kunnioitus. Vanhempainilloissa voidaan käsitellä edellä mainittujen teemojen lisäksi liikenneturvallisuutta ja -kasvatusta, asuinympäristön turvallisuutta, kiusaamista ja unen merkitystä tapaturma-alttiuteen. Lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet ympäristöä koskevissa asioissa vahvistaa heidän itseluottamustaan ja yhteisöllisyyttään. Yhteisöllisyys, sitoutuminen ja osallistuminen päätöksentekoon lisäävät yleistä turvallisuutta ja vähentävät riskikäyttäytymistä. 10 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

11 Kannusta huomioimaan turvallisuus osana arkea. Turvallisuuden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy on laaja-alaista toimintaa: kasvatusta, ympäristön ja tuotteiden suunnittelemista, rakentamista ja muokkaamista, sääntöjä ja säädöksiä. Parhaimmat tulokset saadaan, kun menetelmiä yhdistetään. Oleellista on, että turvallisuuden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy muodostuu jokapäiväiseksi käytännöksi, jonka jokainen yhteisön jäsen kokee tärkeäksi. Turvallisen toimintakulttuurin luomisessa päiväkodin tai koulun johdolla on tärkeä merkitys. Tapaturmien ehkäisyssä on keskeistä turvallisuudelle myönteisen asenneilmapiirin luominen ja kannustaminen. Kannustamalla viestimme, että turvallisuus on tärkeää ja välitämme toistemme hyvinvoinnista. Kiitä! Rohkaise! Pidä kiinni toimintaohjeista ja suunnitelmista! Opasta! Tee yhteistyötä! Välitä toisista! Pidä huolta toimintavalmiuksistasi! Käytännön vinkkejä ja lisätietoa turvallisuuskasvatuksen ja tapaturmien ehkäisyn tueksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto 11

12 Turvallisuuskävely lasten kanssa Turvallisuuskävelyn tarkoituksena on kartoittaa vaaranpaikkoja ja -tilanteita sekä arvioida riskejä. Turvallisuuskävelyllä kierretään tuttu ympäristö, jota katsotaan uusin silmin tehden havaintoja turvallisuutta vaarantavista asioista. Turvallisuuskävely tuottaa tietoa turvallisuuden suunnitteluun ja tähtää parempaan turvallisuuteen. Turvallisuuskävely on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla pyritään torjumaan onnettomuuksia, tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita. Se on myös väline, joka lisää turvallisuustietoisuutta ja yhteistä vastuuta. Lasten osallistuminen turvallisuuskävelyyn ikätasonsa mukaan 3 4-vuotiaasta alkaen, on konkreettista turvallisuuskasvatusta. Lapsi saa kokemuksellisesti tietoja ja taitoja ja sisäistää turvallisen toiminnan ja käyttäytymisen periaatteita. Lapsen arvostaminen ympäristönsä asiantuntijana, näkemysten kuuleminen ja osallistaminen vahvistavat lapsen itseluottamusta ja yhteisöön kuulumista. Samalla aikuiset saavat tilaisuuden tarkastella ympäristöä lapsen näkökulmasta. Tässä on yksi malli tehdä lasten kanssa turvallisuuskävely. Se on tarkoitettu sovellettavaksi paikallisten tarpeiden ja lasten iän mukaan. Turvallisuuskävelyn voi toteuttaa monella eri tavalla: tarkoin valmiiksi suunniteltuna tai vapaamuotoisemmin. Vähän isommat lapset voivat tehdä sen löytöretkimäisesti keskenäänkin, valokuvata kohteita ja raportoida tuloksensa muille. Tärkeää on tekemisen ilo! 1. Ennakkovalmistelut Nimetään vastuuhenkilö Vastuuhenkilö vastaa koko prosessista ja kokoaa suunnittelutyöryhmän. Asetetaan tavoitteet Tavoitteet ja painopisteet voivat liittyä esimerkiksi riskikartoitukseen, turvallisuuskasvatukseen, ennaltaehkäisyyn kannustamiseen, tietoihin, taitoihin, asenteisiin. Päätetään osallistujat Muodostetaan erilaisia ryhmiä tai kaikki osallistuvat. Suunnitellaan reitti ja kohteet Valitaan kierrettävä reitti ja kohteet tavoitteiden ja painopisteiden perusteella. Määritetään aikataulu Sovitaan turvallisuuskävelyn päivämäärästä, käytettävästä ajasta ja jälkikäsittelystä. Jaetaan tehtävät Esimerkiksi vetäjä/t, kirjaaminen, valokuvaus. Tiedotetaan turvallisuuskävelystä koko henkilökunnalle, lapsille ja kodeille, motivoidaan osallistujia. 12 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

13 2. Turvallisuuskävelyllä Kokoonnutaan lähtöpaikkaan Kaikki paikalle ajoissa, sopiva vaatetus. Informoidaan ja kannustetaan Käydään vielä lyhyesti läpi turvallisuuskävelyn tavoitteet ja kulku ja innostetaan kaikkia osallistumaan. Kierretään reitti ja kohteet suunnitelman mukaan Avoimuus muutoksille! Painotetaan lasten näkökulmia Lasten huomiot vaaranpaikoista ovat keskeisiä, lapset voivat valokuvata havaitsemiaan kohteita. Annetaan turvallisuuskasvatusta Jokaisessa kohteessa pysähdytään ja keskustellaan. Kuullaan kaikki ajatukset ja kehittämisehdotukset Kaikkien ajatukset ovat tärkeitä, turvallisuuskävely voi olla myös aivoriihi, minkä tuottamia ajatuksia työstetään jatkossa. Kirjataan huomiot Kirjuri kirjaa osallistujien huomiot, joista tehdään yhteenveto. 3. Jälkeenpäin Kokoonnutaan yhteen Kerrataan turvallisuuskävelyn herättämiä ajatuksia ja tuloksia sekä katsellaan otetut valokuvat. Päivitetään suunnitelmat Tehdään turvallisuus/pelastussuunnitelmaan tarvittavat muutokset. Huolehditaan korjauksista Tehdään/ilmoitetaan tarvittavat korjaus- ja muutostyöt turvallisuuden parantamiseksi. Tiedotetaan tuloksista johdolle. Ehkäistään tapaturmia ja edistetään turvallisuutta säännöllisesti Sisällytetään turvallisuuskävely vuosiohjelmaan. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 13

14 Huomioita ja muistiinpanoja 14 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

15 Mannerheimin Lastensuojeluliitto 15

16 16 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009

Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009 Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17 00530 Helsinki p. 075 324 51 www.mll.fi Selvityksen tekijä: Ritva Paavonheimo

Lisätiedot

Opas turvallisuuskävelyn järjestämiseen

Opas turvallisuuskävelyn järjestämiseen Opas turvallisuuskävelyn järjestämiseen Kytömäki, Linnea 2011 Leppävaara Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Turvallisuuskävelyn tarkoitus... 4 3 Turvallisuuskävelyn järjestäminen... 4 3.1 Ennakkovalmistelut...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste

Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste 3(586 28/8-(1 (+,77b0,1(17859$//,6, 6, 233,0,6-$7

Lisätiedot

Koulutapaturmien ehkäisy

Koulutapaturmien ehkäisy Anne Lounamaa, Petri Huhtanen, Marja Kurenniemi, Simo Salminen, Mirja-Leena Heikkilä, Jaana Virtanen Koulutapaturmien ehkäisy 2002 2004 totetettu kehittämishanke Aiheita 11/2005 ISBN 951-33-1620-3 ISSN

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma Haminan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Ruissalon esikoulu syksy 2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1. VARHAISKASVATUSTOIMINTA 1.1 Haminasta 1.2 Toimintamuodot 1.3 Tavoitteet, toiminta-ajatus ja arvot 1.4 Kasvu-

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Esiopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa on tuotettu Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja visio 3. Toiminnan tavoitteet a. Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen

Lisätiedot

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

VANTAA. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille. Sivistystoimi

VANTAA. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille. Sivistystoimi VANTAA Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille Sivistystoimi Päivitetty uuden opetussuunnitelman mukaiseksi 16.3.2012 Sisällysluettelo 1. Kodin ja koulun välisen

Lisätiedot

Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen

Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Toimintaympäristön analyysi ja keskeiset haasteet... 3 2.1 Arjen turvallisuus...

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot