Työsopimuksen sisällöstä sopiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsopimuksen sisällöstä sopiminen"

Transkriptio

1 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Professori Seppo Koskinen

2 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Alustuksen rakenne 1. Yleistä työsopimuksessa sovitun ehdon sitovuudesta, olennaisuudesta ja alasta 2. Työtehtävistä sopiminen 3. Työntekopaikasta sopiminen 4. Työajasta sopiminen 5. Työpalkasta sopiminen yleisesti 6. Bonuspalkkauksesta sopiminen 7. Lisistä sopiminen 8. Työaikakorvauksista sopiminen 9. Luontoiseduista sopiminen 10. Kustannuskorvauksista sopiminen 11. Eräistä muista eduista sopiminen

3 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen 1. Yleistä työsopimuksessa sovitun ehdon sitovuudesta, olennaisuudesta ja alasta

4 Työsopimuksen sisältöä ei usein määritellä työsopimuksessa täsmällisesti. Työsopimus voidaan sopia esimerkiksi suullisesti tai muutoin sisällöltään joustavaksi. Jos työntekovelvollisuudesta ei ole sovittu muuta kuin, että työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon tai valvonnan alla eikä muista säännöstysakteista (esim. työehtosopimuksesta) muuta johdu työnjohtovallan laajuus ja soveltamisala on laajin mahdollinen (aina kuitenkin huomattava työnjohtovallan käytössäkin vaadittava objektiivisuus, asiallisuus ja kohtuullisuus) Mitä yksityiskohtaisemmin työsopimuksen sisällöstä on sovittu, sitä suppeammaksi muodostuu työnantajan kelpoisuus määrätä muun työn sisällöstä ja ehdoista ja päinvastoin, mitä väljemmin asioista on sovittu, sitä laajemmaksi kelpoisuus muodostuu, mutta toki absoluuttisuuden rajoissa (mm. TSL 10:1-4,13:6, TAL 39,40, OikTL) Työsuhteen ehtojen vakiintuminen voi myöhemmin vastaavasti joko laajentaa tai supistaa työsopimuksen ehdon alaa

5 Jos henkilö otetaan vain sahalle työhön, kyseeseen tulevat lähtökohtaisesti miltei kaikki työtehtävät. KKO 1990:152. Koska työntekijän työsuhteen ehtojen mukaan hänen toimenkuvaansa ei oltu rajattu koskemaan vain tiettyjä työtehtäviä, työnantajalla oli työnjohto-oikeutensa perusteella oikeus määrätä lumityöt varastomiehen tehtäviksi. Hovioikeuksista esimerkiksi: KouHO S 99/1337. Seura oli sitoutunut sopimuksin järjestämään jääkiekkoilija V:lle työpaikan. Järjestettävän työn laatua ei ollut sopimuksessa millään tavalla yksilöity. V:lle oli tarjottu vakinaista varastomiehen työtä. Yhdistyksen oli katsottava täyttäneen sopimuksen mukaisen velvoitteensa järjestää V:lle työtä

6 Kun työsopimuksessa esimerkiksi sovitaan, että joku otetaan työhön ns. vanhana työntekijänä, syntyy usein näyttöriitoja. VHO S 96/257. K ei ollut näyttänyt hänen siirtyessään vanhana työntekijänä toisen työehtosopimuksen piiriin ja työnantajan palvelukseen, että työsopimusta tehtäessä olisi sovittu, että kokemusvuosilisiä laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisemman työnantajan palveluksessa tehdyt työvuodet. KouHO S 94/753. Maininnan vanhana työntekijänä 16 v katsottiin osoittavan vain, että H sai työsuhteessaan vuosiloman pituuden osalta vanhan työntekijän edut, mutta ettei sanotulla maininnalla ollut tarkoitettu sopia myös muista vanhalle työntekijälle kuuluvista työsuhteen kestoon liittyvistä eduista. HHO S 04/299. Osapuolet ovat sopineet vuosiloman pituudesta, mutta erillistä keskustelua sen palkallisuudesta ei ole käyty. Sopiminen vanhan työntekijän asemasta viittasi siihen, että H:lle on ollut tarkoitus antaa kaikki vanhan työntekijän edut, joihin on katsottava sisältyvän myös oikeus palkkaan loma-ajalta, lomapalkan korotukseen ja korvaukseen talvilomasta. VHO S 05/715 (määräysvallassa olevaan toiseen yritykseen, uudesta työsopimuksesta huolimatta vanhan työntekijän ehdoin ja siten oikeus arkipyhäkorvaukseen)

7 Jos työsuhteen ehdoista ei ole täsmällisesti sovittu työsuhteen alettua, merkitystä on sillä, minkälaisista työsuhteen ehdoista oli tarkoitettu sopia. Seikka ratkaistaan kokonaisarvioinnilla. IHO S 03/973. Työn osa-aikaisuus oli selvitetty S:lle niin, että asian olisi pitänyt tulla hänelle selväksi. Työnantaja oli työsuhteen luonteesta ja ehdoista ilmoittanut S:lle niin kuin kohtuudella on voitu edellyttää huomioon ottaen, että kysymys on ollut maallikoiden välisestä sopimisesta ja kun työsopimus on ollut asianosaisten mukaan tarkoitus välittömästi tehdä kirjallisesti, mitä varten S oli saanut malliaineistoa. Työn osa-aikaisuus oli ollut heti S:n havaittavissa ja työvoimatoimiston työpaikkailmoituksen mukaan kysymys oli ollut osa-aikaisesta työsuhteesta. Oikeus katsoi sen vuoksi selvitetyksi, että tarkoitus oli sopia alkuvaiheessa osa-aikaisesta työsuhteesta. HHO S 03/339. Yhtiön koko, luonne, sijaisten käyttömahdollisuus ja osapuolten esittämä selvitys huomioon ottaen ei ollut pidettävä uskottavana, että työsuhde olisi sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan P oli katsottava palkatun yhtiöön vain sijaiseksi kahdeksalle vuorolle. THO S 03/983. Työnantajan ja tämän aviopuolison kertomusten lisäksi se, ettei R ollut useaan kuukauteen esittänyt vaatimuksia palkanmaksuperusteidensa muuttumisesta, tuki osaltaan sitä, että perusteiden muuttumisesta olisi osapuolten kesken sovittu työsopimusta tehtäessä tai myöhemmin. Ottaen huomioon, että työnantaja ei ole antanut R:lle TSL 2:4.3:n mukaista selvitystä työnteon ehtojen muuttumisesta, näyttövelvollisuus siitä, että ehtojen muuttamisesta oli sovittu, oli edelleen työnantajalla. R kiisti asiasta sovitun. Taloudellisista syistä R ei ollut voinut päättää työsopimusta ennen kuin hän oli saanut uuden työpaikan. Näissä olosuhteissa työnantajan kertomuksia ei voitu katsoa riittäväksi näytöksi siitä, että palkanmääräytymisperusteiden muuttumisesta olisi R:ää sitovasti sovittu työsopimuksin

8 Yleisluontoiset lupaukset eivät velvoita työsopimuksen ehtona, mutta taas kaikki työsopimuksessa nimenomaisesti ja vastikkeellisesti sovitut (pätevät) ehdot sitovat aina sellaisenaan molempia osapuolia (ei ole tällöin enää kokonaisarviointia). VHO S 96/257. Kun aikaisemman työnantajan palveluksessa ansaituista kokemusvuosilisistä oli neuvoteltu, työnantajan edustaja oli luvannut pyrkiä järjestämään asian. Tällaista yleisluonteista lupausta ei voida tulkita siten, että työnantaja olisi tarkoittanut tehdä sitovan sopimuksen K:n palkkaeduista. HHO S 94/469. Pelkkä yleisluonteinen lupaus mahdollisesta työstä ei merkitse edes työsopimuksen syntymistä. HHO S 04/3963 (työsopimuksen ehdollisuus) THO S 05/294. Oikeuskirjallisuudessa ja käytännössä on katsottu, että sopimuksen sitovuuden periaate koskee sopimuksen olennaisia ehtoja. Korkeimman oikeuden asiaa koskevista ratkaisuista ei käy ilmi, mitä olennaisuudella tässä yhteydessä on tarkoitettu. Työoikeudessa noudatettava työntekijän suojeluperiaate puhuu sen puolesta, että vain erittäin vähämerkityksellisiä, lähinnä teknisluonteisia työsuhteen ehtoja voidaan pitää epäolennaisina. Kirjallisuudessa onkin katsottu, että työsopimuksessa nimenomaisesti ja vastikkeenluonteisesti sovitut ehdot ovat aina olennaisia. Muutoksen olennaisuutta ei poista se, että palkka jopa nousisi (KKO 1982 II 169)

9 Työsopimuksessa nimenomaisesti ja vastikkeellisesti sovittuja (päteviä) ehtoja ei voida enää työsuhteen aikana yksipuolisesti (sopien toki) ilman päättämisperustetta (tai kelpuuttavaa normia) muuttaa. THO S 05/294. Työsuhteen alkaessa tehtävän työsopimuksen lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen ehdoista myös milloin tahansa työsuhteen kestäessä. Näin syntynyt sopimusehto on samassa asemassa kuin alkuperäisen työsopimuksen ehdot. Työsopimuslaissa ei ole yleistä säännöstä työnantajan oikeudesta muuttaa yksipuolisesti työsopimuksen ehtoja. Lähtökohtana on sen vuoksi sopimusoikeudessa yleisestikin noudatettava sopimukset on pidettävä sääntö ja se, että sopimuksen yksipuolinen muuttaminen ei ole mahdollista. määräten vain yksipuolinen osaaikaistaminen, mutta sekin ainoastaan TSL 7:3:ssa ja 7:4:ssa tarkoitetuin perustein (TSL 7:11) päättämisperusteiset muutokset päättämisen vaihtoehtona ja kollektiiviset ehtomuutokset lisäksi erityisedellytysten vallitessa (KKO 1997:83, KKO 1996:86, KKO 2005:29)

10 Jos työsopimuksen olennaisia (päteviä) ehtoja muutetaan yksipuolisesti pysyvästi ilman laillista perustetta, toimenpide on aina työnantajan suorittama työsopimuksen laiton päättämistoimenpide. KKO 1996:89 (perustelut). Tämän mukaisesti palkan alentaminen irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen on toimenpide, joka sinänsä hyvin sopeutuu sekä työoikeudellisiin että yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. Näin voidaan katsoa asian olevan siitä riippumatta, toteutetaanko toimenpide nimenomaisesti työsopimuksen irtisanomisella ja siihen liittyvällä tarjouksella uudeksi työsopimukseksi vai asiallisesti samaa tarkoittavalla irtisanomisperusteisella ilmoituksella palkan alentamisesta irtisanomisajan jälkeisestä ajankohdasta lukien, kuten tässä jutussa on menetelty. Muuttaessaan työntekijän työsuhteen ehtoja olennaisesti ja pysyvästi ilman siihen kelpuuttavaa normia tai työsuhteen päättämisperustetta työnantaja rikkoo työsopimusta. KKO 1982 II 169. Työnantaja oli määrännyt työntekijän tehtäviin, jotka olennaisesti poikkesivat työsuhteen ehtojen mukaisista tehtävistä. Työntekijällä, joka tällä perusteella oli purkanut työsopimuksensa, oli oikeus työsopimuslain mukaiseen korvaukseen. IHO S 90/559. Työnantajan ei tarvitse itse edes mieltää suorittaneensa irtisanomistoimenpidettä

11 Työehtosopimuksin säännöstetään usein paitsi yleisesti työsopimusten solmimista myös työsopimuksen osana laajennetaan tai supistetaan työsopimuksessa erikseen sopimatta jäänyttä yleisen ehdon aluetta. Työehtosopimuksella voidaan ensinnäkin määritellä esimerkiksi työsopimuksen muotoa (esimerkiksi tehtävä kirjallisena, ks. TT ) ja sen sisältöä (esimerkiksi sisällytettävä toimenkuva, ks. TT ) Työsopimuksen kaava tai työsopimuksen soveltamisohje ei tule kuitenkaan työsopimuksen osaksi pelkästään sillä perusteella, että työehtosopimus edellyttää työsopimuksen tekemistä osapuolten hyväksymän mallin mukaan Muun ohessa työtehtävää koskevaa työehtosopimuksessa määriteltyä työsopimuksen ehtoa on voitu monin tavoin täsmentää esimerkiksi siten, että määrätynlaiseen työhön otettu työntekijä on velvollinen tarpeen vaatiessa tekemään muutakin ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä (TT , TT ) muutakin samanlaista tai siihen verrattavaa työtä (TT ) tai vain muutakin työtä (TT )

12 Siis mikäli työnjohtovalta on rajattu sovittuun työhön nähden ammattiin kuuluvaan tai samanlaiseen taikka niihin verrattavaan tai rinnastettavaan työhön, työntekovelvoitteen ala on suppeampi kuin tilanteessa muutakin työtä. TT Työehtosopimuksen mukaan työntekijä oli sitoutunut tarpeen vaatiessa tekemään muutakin ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä. Työnantaja oli yksipuolisesti siirtänyt yhtiön varastonhoitajan varastomieheksi. Yhtiö oli työnjohto-oikeutensa ylittäen määrännyt varastonhoitajan tekemään muuta kuin työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä. Työehtosopimuksissa olevan kirjauksen tarpeen vaatiessa ei ole esimerkiksi toisaalta katsottu estävän myöskään pysyvää siirtoa (TT ), kun asiasta ei ole erikseen muuta työsopimuksin sovittu. Monissa työehtosopimusmääräyksissä on lähdetty siitä, että työn tekemisen luonne voi pysyvästi muuttua direktioperusteisen siirron seurauksena edellytyksellä, ettei palkkausta koskevaan ehtoon puututa (TT , TT , TT , TT , TT )

13 Sama riita kahdessa eri tuomioistuimessa. Työehtosopimus tai työtuomioistuin ei ratkaise työehtomääräysten työsopimuslain mukaisuutta eli laillisuusnäkökulmaa. KKO 1981 II 161. Koska varastomiehen tehtävät olivat olennaisesti poikenneet tuntikirjurin tehtävistä, joissa A oli työsopimuksen mukaan ollut, KKO katsoi, ettei yhtiö ollut voinut työnjohtooikeutensa nojalla siirtää A:ta varastomieheksi. Yhtiö ei ollut näyttänyt muutakaan laillista perustetta sanotunlaiseen työsuhteen ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen. Tämän vuoksi KKO harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n tuomion, vahvistaa, että yhtiö oli rikkonut yhtiön ja A:n välisen työsopimuksen. TT Työehtosopimuksen 4 :n 1 kohdan mukaan yhtiöllä on oikeus johtaa ja jakaa työtä. Työsopimuksen vaietessa asiasta tämä työehtosopimusmääräys kuitenkin antaa työnantajalle suuren vapauden työn jakamiseen eri työntekijäin kesken, eikä tämä enempää kuin mikään muukaan työehtosopimuksen määräys liioin muodosta mitään estettä toisiin tehtäviin siirtämiselle. S:n varastomieheksi tämän palkkaedut säilyttäen siirtäessään yhtiö ei siten ole rikkonut myöskään työehtosopimuksen määräyksiä. Kanteeseen sisältyvään vahvistusvaatimukseen annettu työtuomioistuimen ratkaisu ei kuitenkaan sido asianosaisia eikä työsuhteen osapuolia työsopimuslain, työsääntöjen ja työsopimuksen soveltamisessa

14 Normihierarkiasta seuraa, ettei työehtosopimuksella sovitusta edusta tai oikeudesta voida työsopimuksella luopua. Jos työsopimuksen määräykset ovat työehtosopimuslain nojalla mitättömiä, niiden sijasta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Esimerkkejä: 1) KouHO S 02/1255. E:n oikeus työajan lyhentämisestä maksettavaan korvaukseen perustuu työehtosopimukseen. Tämän vuoksi E ei ole voinut luopua näistä eduista työsopimuksessa. Maksettu palkka ei ole täyttänyt työehtosopimuksen mukaisia vähimmäisetuja, koska siitä on puuttunut korjaamolisä, ja palkka on siten jäänyt sopimuksen mukaista taulukkopalkkaa alhaisemmaksi. Yhtiö ei ole voinut järjestäytymättömänä työnantajana E:tä sitovasti sopia mainituista korvauksista. 2) THO S 01/1719. Työnantaja ei ollut kirjannut ylityötunteja, koska katsoi niiden sisältyneen kokonaispalkkaan. Pyhätyökorvauksia ei oltu maksettu samasta syystä. Myös yötyö- ja iltalisät ja vuosilomapalkat sisältyivät työnantajan mukaan sovittuun kuukausipalkkaan. Kantajalla oli kuitenkin työehtosopimuksen mukaan oikeus saada korvaus kyseisistä töistä

15 Jos työsopimuksen määräykset ovat työehtosopimuslain nojalla mitättömiä, niiden sijasta on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä. 3) KKO 1991:107. Työnantaja oli velvollinen noudattamaan työsuhteen vähimmäisehtona työehtosopimusmääräystä, jonka mukaan lomakorvaus oli 13,5 prosenttia palkasta. Kun yleissitovan työehtosopimuksen määräys syrjäyttää sen kanssa ristiriitaisen työsopimuksen määräyksen, työnantajan ja työntekijän väitetyllä sopimuksella lomakorvauksen sisällyttämisestä urakkapalkkaan ei ollut merkitystä. Työntekijällä oli oikeus työehtosopimuksen mukaiseen lomakorvaukseen. THO S 00/2330. Lomakorvausta ei voinut sisällyttää rakennusalan työehtosopimus huomioon ottaen tuntipalkkaan. HHO S 03/1644 (mitätön). 4) KouHO S 02/1283. Työehtosopimusosapuolet ovat tulkinneet, ettei työajan lyhennysrahaa voida sisällyttää muuhun palkkaan. Näin ollen M ei ole voinut yhtiön väittämin tavoin itseään sitovasti sopia, että 55 markan tuntipalkkaan sisältyvät yleiskorotukset ja työajan tasaamislisä

16 Kun työehtosopimus muuttuu, muuttuvat myös työsuhteen ehdot tältä osin, myös huonompaan suuntaan, ellei sitten sopimuksesta (tai sen tulkinnan avulla) selkeästi ilmene, että tarkoituksena on ollut laatia yksilöllinen, yleisen tason aina ylittävä ehto. HHO S 99/66. Työehtosopimus muuttui niin, että ns. lyhyempi kesätyöaika poistettiin. Sellaisten työntekijöiden kohdalla, joiden työsopimuksessa oli viittaus ko. TES:een kesätyöajan poistaminen oli mahdollista. Niiden työntekijöiden osalta se ei ollut mahdollista, jotka olivat sopineet työsopimuksessa kesätyöajasta, mutta ilman viittausta ko. TES:een. IHO S 00/590. F Oy:n on tullut noudattaa liikkeen luovutuksen yhteydessä yhtiön palvelukseen siirtyneiden meijerialan työehtosopimusten piiriin kuuluneiden työntekijöiden työsuhteissa liikkeen luovutuksen tapahtuessa voimassa ollutta meijerialan työehtosopimusta silloisen sopimuskauden päättymiseen asti. Työsopimuksessa oli kuitenkin sovittu, että työsuhteissa sovelletaan kulloinkin voimassa olevan meijerialan työehtosopimusta. Hovioikeus katsoo, että asiassa esitetyn näytön perusteella oli painavammat syyt katsoa sovitun meijerialan työehtosopimuksen olevan voimassa toistaiseksi kuin katsoa sen olleen voimassa ainoastaan päättyneen määräajan. HHO S 05/ Luovutuksensaaja alkoi soveltaa työsuhteeseen palvelualan työehtosopimusta henkilöravintolassaan heti luovuttajaa sitoneen metalliteollisuuden työehtosopimuksen voimassaolon lakattua. Asiassa ei oltu esitetty näyttöä siitä, että kantaja ja R Oy olisivat sopineet metalliteollisuuden työehtosopimuksen tulosta osaksi kantajan ja yhtiön välistä työsopimusta. Työsopimuksessa luovuttajayhtiön kanssa oli sovittu, että työehdot määräytyivät R Oy:tä kulloinkin sitovien työehtosopimusten mukaisesti. Luovutuksensaaja sai uuden työehtosopimuskauden alkaessa ryhtyä soveltamaan yhtiötä sitovaa työehtosopimusta siitä riippumatta, että työ- ja palkkaehdot olivat tasoltaan heikommat kuin aikaisemmin sovelletussa työehtosopimuksessa

17 Työsopimuksen sovittu ehto ei sido osapuolta, jos sopimuksen edellytyksenä olevana tarkoitus kokonaan puuttuu. Jos työnantaja voi osoittaa erehtyneensä työsopimuksen ehdon osalta, väärä työsopimuksen sisältö voidaan oikaista. THO S 91/1529. Kun korkeamman palkan maksaminen aluksi oli johtunut työnantajan erehdyksestä, työnantaja sai sen oikaista myöhemmin. Eräissä tilanteissa voi kohtuusarviointi kuitenkin tulla kysymykseen (työntekijän vilpitön mieli/työnantajan huolellisuusvelvoite/kohtuus. KKO:1983-II-174. Tie- ja vesirakennuslaitoksen työsopimussuhteiselle työntekijälle oli perusteettomasti maksettu matkakustannustenkorvausta ja päivärahoja yli 4 vuoden ajalta. Työntekijän ei ollut näytetty antaneen TVH:lle virheellisiä tietoja siitä, missä hän oli asunut tuona aikana. Hän oli myös, kun otettiin huomioon maksuajan pituus sekä matkakustannusten korvausten ja päivärahojen maksuperusteita koskevien säännösten tulkinnanvaraisuus, voinut luottaa siihen, että TVH oli asianmukaisesti selvittänyt maksuperusteet ja velvollisuutensa matkakustannusten korvausten ja päivärahojen suorittamiseen. Näistä syistä ja työntekijän varallisuusolojen vuoksi katsottiin kohtuulliseksi, että hän palautti vain osan saamastaan perusteettomasta edusta

18 Työsopimuslain ja oikeustoimilain säännöksistä voi siis myös seurata, ettei työsopimuksen ehdolle anneta sovittua merkitystä. Esimerkiksi liikkeen luovutukseen liittyen ratkaisu: IHO S 99/1128. P on tehnyt kuntayhtymän kanssa työsopimuksen niin sanottuna uutena työntekijänä tietämättä vielä siinä vaiheessa, että kyseessä oli liikkeen luovutus. Kun otetaan huomioon työsopimuksen syntymistilanne, P:n ei ole katsottava uuden työsopimuksen solmimisella luopuneen oikeudestaan siirtyä entisin työehdoin kuntayhtymän palvelukseen eikä myöskään menettäneen oikeuttaan vedota niin sanottuun vanhan työntekijän asemaansa. P:n työsuhdetta on arvioitava ikään kuin se olisi liikkeen luovutuksen johdosta siirtynyt entisin ehdoin hänen ja kuntayhtymän väliseksi sopimussuhteeksi

19 Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan osapuolitahdon ei voida edellyttää kattavan sellaisia yllättäviä ja ankaria lausekkeita, joista vastapuoli ei ole ollut tietoinen. Ehtoja, jotka jättävät toisen osapuolen ratkaistavaksi oleellisia sopimussuhteeseen vaikuttavia seikkoja, pidetään oikeustoimilain mukaan kohtuuttomina sopimuksen muusta sisällöstä ja soveltamistilanteesta riippumatta. HHO S 04/1097. Asiassa on kysymys siitä, ovatko H ja yhtiö vastoin H:n kiistämistä sopineet, että työnantajalla oli oikeus muuttaa yksipuolisesti ja rajoittamattomasti työsuhteen ehtoja, ja onko yhtiöllä sopimuksen perusteella ollut oikeus ilman työsopimuslain mukaista purku- tai irtisanomisperustetta siirtää H kokonaan toiseen tehtävään, jossa tämän palkkaus- ym. työsuhteen ehdot ovat olleet olennaisesti entisiä ehtoja heikommat. Kysymys on lisäksi sopimusehtojen kohtuullisuudesta. Työsopimuksen kohdan 6 mukaan ylemmän toimihenkilön tehtävän hoitaminen edellyttää sekä toimihenkilön että työnantajan valmiutta joustavuuteen niin organisaatio-aseman kuin tehtävien suhteen. Työnantajan muuttaessa tehtäviä merkittävästi pysyvästi tai määräajaksi työnantaja määrittelee toimihenkilön työsuhteen ehdot uudelleen uusia tehtäviä vastaavaksi. Sopimuksen viimeisen kohdan 22 mukaan työsopimuksen ehtoja muutetaan tarvittaessa yhteisesti sopien. Sopimusta on tulkittava yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen kohdan 6 ehtoa on tulkittava yhdessä sopimuksen kohdan 22 kanssa siten, että ehtojen muuttaminen edellyttää joka tapauksessa, että työnantaja ja työntekijä yhteisesti sopivat muutoksista. H on voinut sopimuksen allekirjoittaessaan luottaa siihen, että mikäli H:n työtehtäviä ja muita työsuhteen ehtoja muutetaan kohdan 6 mukaisesti, muuttaminen tapahtuu joka tapauksessa kohdan 22 edellyttämällä tavalla yhteisesti sopien. H:lla ei ole ollut selonottovelvollisuutta sopimusehtojen sisällöstä. Yhtiön tulkinta kohdan 6 sisällöstä ja suhteesta kohdan 22 ehtoon on ollut H:n kannalta yllättävä ja ankara ja siten yhtiön tulkitsemassa muodossa H:ta sitomaton. Kohdan 6 ehto on jätettävä kokonaan huomioimatta. H:lla on ollut oikeus kieltäytyä uusista työtehtävistä

20 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen 2. Työtehtävistä sopiminen

21 Työtehtävistä sopiminen Yleistä Työntekijä on velvollinen pysyvästi tekemään vain sellaista työtä, joka välittömästi liittyy hänen työsopimuksensa mukaiseen varsinaiseen työhönsä ja joka ei olennaisesti muuta työn laatua tai laajuutta. Työnantajalla on työnjohtovaltansa nojalla oikeus järjestellä töitä ja työmenetelmiä työpaikalla. Työntekijä on velvollinen tekemään niitä töitä, joista hän on sopinut tai joita hänen voidaan edellyttää esimerkiksi työtapojen tai - menetelmien muuttumisen tai tarkistamisen vuoksi työsopimuksensa ja työpaikkakohtaisten käytäntöjen mukaan tekevän. Työnantajan oikeus muuttaa työntekijän työsopimusta yksipuolisesti ilman päättämisperustetta riippuu suuresti siitä, miten yksityiskohtaisesti työntekijän työsuhteen ehdoista on työsopimuksin tai sen osana olevan kyseisen alan työehtosopimuksessa sovittu. Ellei työ poikkea työsopimuksessa tarkoitetusta työstä olennaisesti ja pysyvästi ja siihen on asiallinen perusta, työntekijän velvollisuutena on lisäksi muunkin työn tekeminen (tilapäiset ja väliaikaiset tehtävät, ellei työehtosopimus kiellä). Vaikka työsopimuksessa ei olisi mitään mainintaa työtehtävistä, ne voivat vakiintua ajan kuluessa työsopimuksen ehdoksi (kyse siitä, mitä pääasiallisille tehtäville ajan kuluessa tapahtuu, THO S 01/2035)

22 Työntekijä on velvollinen pysyvästi tekemään vain sellaista työtä, joka välittömästi liittyy hänen työsopimuksensa mukaiseen varsinaiseen työhönsä ja joka ei olennaisesti muuta työn laatua tai laajuutta. Todettu mm.:tt , TT , TT , TT KKO 1991:105. Työnantaja oli siirtänyt työntekijän tämän työsopimuksen mukaisista autonkuljettajan tehtävistä tuotantopuolen tehtäviin. Työntekijän kieltäydyttyä uusista tehtävistä hänen työsopimuksensa oli purettu. Toimenkuvan muuttaminen olisi ollut mahdollista vain, jos työnantajalla olisi ollut mahdollisuus lakkauttaa työsopimus. Kun purkamis- tai irtisanomisperustetta ei ollut, työnantajalla ei ollut oikeutta työstä kieltäytymisen perusteella päättää työsuhdetta. KKO 1992:25 (perustelut). Siten on jäänyt näyttämättä I:n osoittaneen sellaista kyvyttömyyttä myyntimiehen toimessa, että yhtiöllä olisi ollut erityisen painava syy hänen työsopimuksensa päättämiseen. Yhtiöllä ei siten ole ollut oikeutta tällä perusteella siirtää I:sta hänen työsopimuksensa mukaisista tehtävistä olennaisesti poikkeaviin uusiin tehtäviin. Kun I:lla on niin ollen ollut oikeus kieltäytyä uusista työtehtävistä, yhtiöllä ei ole ollut oikeutta pitää hänen työstä pois jäämisensä johdosta työsopimusta purkautuneena eikä edes perustetta työsopimuksen irtisanomiseen. KKO 1993:69. Jalkapalloseuralla ei ollut työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla oikeutta siirtää edustusjoukkueen valmentajaa juniorijalkapalloilijoiden valmentajaksi ja juniorivalmentajien ohjaajaksi ja kouluttajaksi. KKO 1931 II 50. Ensiviulun soittaja palkattu C-teatteriin, mutta siirretty A-teatteriin erilaisiin olosuhteisiin, oikeus purkaa työsopimuksensa. siis pelkkä statuksenkin muuttaminen laitonta yksipuolisesti

23 Työntekijä on velvollinen pysyvästi tekemään vain sellaista työtä, joka välittömästi liittyy hänen työsopimuksensa mukaiseen varsinaiseen työhönsä ja joka ei olennaisesti muuta työn laatua tai laajuutta. KKO 1990:152. Koska työntekijän työsuhteen ehtojen mukaan hänen toimenkuvaansa ei oltu rajattu koskemaan vain tiettyjä työtehtäviä, työnantajalla oli työnjohto-oikeutensa perusteella oikeus määrätä lumityöt varastomiehen tehtäviksi. TT Työehtosopimuksen mukaan työntekijä oli sitoutunut tarpeen vaatiessa tekemään muutakin ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä. Työnantaja oli yksipuolisesti siirtänyt yhtiön varastonhoitajan varastomieheksi. Yhtiö oli työnjohto-oikeutensa ylittäen määrännyt varastonhoitajan tekemään muuta kuin työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä. TT Kantaja oli työsuhteensa yhtiössä alkaessa työnjohtaja-asemassa. Työsuhteen jatkuessa kantaja oli edelleen katsonut olleensa työnjohtaja-asemassa, mutta yhtiö oli katsonut hänen työsuhteen jatkuessa olleen paistajan asemassa. Kun hän oli kieltäytynyt yhtiön organisaatiouudistuksen yhteydessä allekirjoittamasta paistajan työtä koskevaa työsopimusta, oli työnantaja sanonut hänen työsuhteensa irti. Työnantaja oli esittänyt, että asianomaisella oli halutessaan tilaisuus jäädä edelleen yhtiön palvelukseen entisin palkkaeduin. Hän oli kuitenkin jäänyt pois työstä katsoen, ettei voinut jatkaa työsuhdetta työntekijäasemassa. Sopimuksen allekirjoittaminen olisi merkinnyt kantajan siirtymistä pois työnjohtaja- ja toimihenkilöasemasta. Näin ollen kantaja ei työtuomioistuimen mielestä ole kieltäytyessään sopimusta allekirjoittamasta itse irtisanonut työsuhdettaan

24 Ellei työ poikkea työsopimuksen mukaisesta työstä olennaisesti ja pysyvästi ja siihen on asiallinen perusta, työntekijän velvollisuutena on lisäksi muunkin työn tekeminen (tilapäiset ja väliaikaiset tehtävät, ellei työehtosopimus kiellä). Väliaikainen siirto ei luonteensa vuoksi muuta työsopimuksen ehtoa pysyvästi ja olennaisesti (TT ). Helsingin HO S 92/509. Siirtäessään H:n projektitehtäviin pankki on ollut velvollinen, kun projektin väliaikaisuus on ollut tiedossa, ryhtymään toimiin H:n sijoittamiseksi hänen ammattiaan ja kykyään vastaaviin tehtäviin projektin päätyttyä. Tämän laiminlyödessään työnantaja oli rikkonut työntekijän työsopimusta. Työsopimuksessa voi olla myös ns. siirtolauseke. HHO S 98/36. Kyse ei siksi ollut uudesta työsopimuksesta

25 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen 3. Työntekopaikasta sopiminen

26 Työntekopaikasta sopiminen Yleistä Yleensä työsopimuksissa on määräys, jonka mukaan työntekijä on velvollinen tekemään työnantajan hänelle osoittamaa työtä työnantajan palveluksessa tai että työpaikka työsuhteen alkaessa on tietty toimipaikka. Mikäli työpaikasta on sovittu nimenomaisesti, työnantajalla ei ole oikeutta ilman päättämisperustetta yksipuolisesti muuttaa työntekopaikkaa koskevaa ehtoa, vaikka työmatkan pituus säilyisi samana - tai lyhenisi. Työehtosopimus työsopimuksen ehtona voi kuitenkin oikeuttaa työnantajaa yksipuolisesti muuttamaan työsopimukseen otettua ehtoa vakituisesta työpaikasta. Vaikka työntekopaikasta ei ole mitään määräystä työsopimuksessa tai sen osana olevassa työehtosopimuksessa, olennaiset muutokset eivät ole yksipuolisesti ilman irtisanomisperustetta mahdollisia

27 Työehtosopimuksen tai työsopimuksen määräykset voivat sisältää laajan velvoitteen siirtyä työnantajan palveluksessa muihinkin työpisteisiin. Velvoite voi työsopimuksen ehtona ulottua myös pysyvästi esimerkiksi ulkomaillakin tehtävään työhön. KKO 1999:113 (perustelut). Pelastusarmeijan upseerien ohjesääntöjen mukaan upseerin on oltava koko ajan varautunut johtajiensa tarpeellisiksi katsomiin muutoksiin. Näitä ovat olleet muun muassa siirtomääräykset eri tehtäviin ja eri paikkakunnille ja jopa toisiin valtioihin. Esitetyn selvityksen mukaan säätiön toimintaperiaatteisiin on kuulunut, että upseerit eivät jää pysyvästi millekään paikkakunnalle. Myös käytännössä siirtomääräykset ovat olleet odotettavissa ja toteutuneetkin keskimäärin muutaman vuoden välein. Tällaiset toimipaikkaa ja suoritettavaa työtä koskevat määräykset ovat siten perustuneet upseerien palvelussuhteissa noudatettujen ehtojen mukaan säätiölle työnantajana kuuluvaan työnjohto-oikeuteen. Ko. ratkaisujen perusteluissa myös kohtuus

28 Mikäli työpaikasta on sovittu nimenomaisesti, työnantajalla ei ole oikeutta ilman päättämisperustetta yksipuolisesti muuttaa työntekopaikkaa koskevaa ehtoa. TT V:n työsopimuksessa hänen toimipaikakseen oli merkitty Keravan kaupunki ja tehtäväkseen keittäjän ja kylmäkön työt. On esitetty selvitystä siitä, että V, joka tosin pääasiallisesti on suorittanut kylmäkön tehtäviä on saanut kokemusta myös keittäjän tehtäviin. Määrätynlaiseen työhön otettu työntekijä on tosin työehtosopimuksen mukaan velvollinen tekemään tarpeen vaatiessa muutakin samanlaista tai siihen verrattavaa työtä. Osuuskunnalla ei kuitenkaan työtuomioistuimen mielestä ole ollut asianmukaista perustetta lähteä siitä, että V olisi työsuhteensa ehtojen mukaan velvollinen siirtymään hänelle tarjottuun työhön Helsinkiin. TT Työnantajan vaatima työpaikan vaihto ei olisi aiheuttanut S:lle palkkaetujen ainakaan olennaista vähenemistä ja hänen työaikansa olisi lyhentynyt. S:n työmatka ei olisi myöskään entisestään hankaloitunut. On mahdollista, että muiden työsopimuksia olisi tulkittava siten, että he olisivat velvollisia siirtymään työhön työnantajansa toiseen ravintolaan. S oli kuitenkin tehnyt työsopimuksensa aikaisemman edellisen työnantajansa kanssa. Sopimuksen ehtoja ei ole väitettykään erikseen muutetun kun asianomainen ravintola oli siirtynyt uudelle omistajalle. Työnantajalla ei ilman muuta ollut asianmukaista perustetta lähteä siitä, että S olisi ollut velvollinen siirtymään toiseen ravintolaan

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti

Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti Pasi Lilja Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti 1. Yleistä ja lopputyön tavoitteista Suomi on avoin kansantalous, jonka bruttokansatuotteesta noin puolet muodostuu vientituloista.

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA * Juha Väkimies Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 huhtikuu 2008 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 1. Työehtosopimus 2 2.1. Yleissitovuuden vahvistaminen 2 2.2.

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Työhönotto ja rekrytointi

Työhönotto ja rekrytointi Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Palvelualan työnantajat PALTA ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry PALTA RY ATL RY YTN RY ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (2)

Lisätiedot

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. 1 TURVETUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltaminen 1.11.2010-30.9.2013 Tämän työehtosopimuksen säännöksiä sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 30.9.2014 saakka VIESTINNÄN

Lisätiedot

1. Urheiluyhdistys työnantajana

1. Urheiluyhdistys työnantajana 1. Urheiluyhdistys työnantajana Suurin osa liikunnan ja kansalaisjärjestöjen työstä tehdään vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn välillä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kuntatyönantajille Opas kuntatyönantajille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2009 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 2 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI... 3 VAKUUTUSALAN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot