Työsopimuksen sisällöstä sopiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsopimuksen sisällöstä sopiminen"

Transkriptio

1 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Professori Seppo Koskinen

2 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Alustuksen rakenne 1. Yleistä työsopimuksessa sovitun ehdon sitovuudesta, olennaisuudesta ja alasta 2. Työtehtävistä sopiminen 3. Työntekopaikasta sopiminen 4. Työajasta sopiminen 5. Työpalkasta sopiminen yleisesti 6. Bonuspalkkauksesta sopiminen 7. Lisistä sopiminen 8. Työaikakorvauksista sopiminen 9. Luontoiseduista sopiminen 10. Kustannuskorvauksista sopiminen 11. Eräistä muista eduista sopiminen

3 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen 1. Yleistä työsopimuksessa sovitun ehdon sitovuudesta, olennaisuudesta ja alasta

4 Työsopimuksen sisältöä ei usein määritellä työsopimuksessa täsmällisesti. Työsopimus voidaan sopia esimerkiksi suullisesti tai muutoin sisällöltään joustavaksi. Jos työntekovelvollisuudesta ei ole sovittu muuta kuin, että työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon tai valvonnan alla eikä muista säännöstysakteista (esim. työehtosopimuksesta) muuta johdu työnjohtovallan laajuus ja soveltamisala on laajin mahdollinen (aina kuitenkin huomattava työnjohtovallan käytössäkin vaadittava objektiivisuus, asiallisuus ja kohtuullisuus) Mitä yksityiskohtaisemmin työsopimuksen sisällöstä on sovittu, sitä suppeammaksi muodostuu työnantajan kelpoisuus määrätä muun työn sisällöstä ja ehdoista ja päinvastoin, mitä väljemmin asioista on sovittu, sitä laajemmaksi kelpoisuus muodostuu, mutta toki absoluuttisuuden rajoissa (mm. TSL 10:1-4,13:6, TAL 39,40, OikTL) Työsuhteen ehtojen vakiintuminen voi myöhemmin vastaavasti joko laajentaa tai supistaa työsopimuksen ehdon alaa

5 Jos henkilö otetaan vain sahalle työhön, kyseeseen tulevat lähtökohtaisesti miltei kaikki työtehtävät. KKO 1990:152. Koska työntekijän työsuhteen ehtojen mukaan hänen toimenkuvaansa ei oltu rajattu koskemaan vain tiettyjä työtehtäviä, työnantajalla oli työnjohto-oikeutensa perusteella oikeus määrätä lumityöt varastomiehen tehtäviksi. Hovioikeuksista esimerkiksi: KouHO S 99/1337. Seura oli sitoutunut sopimuksin järjestämään jääkiekkoilija V:lle työpaikan. Järjestettävän työn laatua ei ollut sopimuksessa millään tavalla yksilöity. V:lle oli tarjottu vakinaista varastomiehen työtä. Yhdistyksen oli katsottava täyttäneen sopimuksen mukaisen velvoitteensa järjestää V:lle työtä

6 Kun työsopimuksessa esimerkiksi sovitaan, että joku otetaan työhön ns. vanhana työntekijänä, syntyy usein näyttöriitoja. VHO S 96/257. K ei ollut näyttänyt hänen siirtyessään vanhana työntekijänä toisen työehtosopimuksen piiriin ja työnantajan palvelukseen, että työsopimusta tehtäessä olisi sovittu, että kokemusvuosilisiä laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisemman työnantajan palveluksessa tehdyt työvuodet. KouHO S 94/753. Maininnan vanhana työntekijänä 16 v katsottiin osoittavan vain, että H sai työsuhteessaan vuosiloman pituuden osalta vanhan työntekijän edut, mutta ettei sanotulla maininnalla ollut tarkoitettu sopia myös muista vanhalle työntekijälle kuuluvista työsuhteen kestoon liittyvistä eduista. HHO S 04/299. Osapuolet ovat sopineet vuosiloman pituudesta, mutta erillistä keskustelua sen palkallisuudesta ei ole käyty. Sopiminen vanhan työntekijän asemasta viittasi siihen, että H:lle on ollut tarkoitus antaa kaikki vanhan työntekijän edut, joihin on katsottava sisältyvän myös oikeus palkkaan loma-ajalta, lomapalkan korotukseen ja korvaukseen talvilomasta. VHO S 05/715 (määräysvallassa olevaan toiseen yritykseen, uudesta työsopimuksesta huolimatta vanhan työntekijän ehdoin ja siten oikeus arkipyhäkorvaukseen)

7 Jos työsuhteen ehdoista ei ole täsmällisesti sovittu työsuhteen alettua, merkitystä on sillä, minkälaisista työsuhteen ehdoista oli tarkoitettu sopia. Seikka ratkaistaan kokonaisarvioinnilla. IHO S 03/973. Työn osa-aikaisuus oli selvitetty S:lle niin, että asian olisi pitänyt tulla hänelle selväksi. Työnantaja oli työsuhteen luonteesta ja ehdoista ilmoittanut S:lle niin kuin kohtuudella on voitu edellyttää huomioon ottaen, että kysymys on ollut maallikoiden välisestä sopimisesta ja kun työsopimus on ollut asianosaisten mukaan tarkoitus välittömästi tehdä kirjallisesti, mitä varten S oli saanut malliaineistoa. Työn osa-aikaisuus oli ollut heti S:n havaittavissa ja työvoimatoimiston työpaikkailmoituksen mukaan kysymys oli ollut osa-aikaisesta työsuhteesta. Oikeus katsoi sen vuoksi selvitetyksi, että tarkoitus oli sopia alkuvaiheessa osa-aikaisesta työsuhteesta. HHO S 03/339. Yhtiön koko, luonne, sijaisten käyttömahdollisuus ja osapuolten esittämä selvitys huomioon ottaen ei ollut pidettävä uskottavana, että työsuhde olisi sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan P oli katsottava palkatun yhtiöön vain sijaiseksi kahdeksalle vuorolle. THO S 03/983. Työnantajan ja tämän aviopuolison kertomusten lisäksi se, ettei R ollut useaan kuukauteen esittänyt vaatimuksia palkanmaksuperusteidensa muuttumisesta, tuki osaltaan sitä, että perusteiden muuttumisesta olisi osapuolten kesken sovittu työsopimusta tehtäessä tai myöhemmin. Ottaen huomioon, että työnantaja ei ole antanut R:lle TSL 2:4.3:n mukaista selvitystä työnteon ehtojen muuttumisesta, näyttövelvollisuus siitä, että ehtojen muuttamisesta oli sovittu, oli edelleen työnantajalla. R kiisti asiasta sovitun. Taloudellisista syistä R ei ollut voinut päättää työsopimusta ennen kuin hän oli saanut uuden työpaikan. Näissä olosuhteissa työnantajan kertomuksia ei voitu katsoa riittäväksi näytöksi siitä, että palkanmääräytymisperusteiden muuttumisesta olisi R:ää sitovasti sovittu työsopimuksin

8 Yleisluontoiset lupaukset eivät velvoita työsopimuksen ehtona, mutta taas kaikki työsopimuksessa nimenomaisesti ja vastikkeellisesti sovitut (pätevät) ehdot sitovat aina sellaisenaan molempia osapuolia (ei ole tällöin enää kokonaisarviointia). VHO S 96/257. Kun aikaisemman työnantajan palveluksessa ansaituista kokemusvuosilisistä oli neuvoteltu, työnantajan edustaja oli luvannut pyrkiä järjestämään asian. Tällaista yleisluonteista lupausta ei voida tulkita siten, että työnantaja olisi tarkoittanut tehdä sitovan sopimuksen K:n palkkaeduista. HHO S 94/469. Pelkkä yleisluonteinen lupaus mahdollisesta työstä ei merkitse edes työsopimuksen syntymistä. HHO S 04/3963 (työsopimuksen ehdollisuus) THO S 05/294. Oikeuskirjallisuudessa ja käytännössä on katsottu, että sopimuksen sitovuuden periaate koskee sopimuksen olennaisia ehtoja. Korkeimman oikeuden asiaa koskevista ratkaisuista ei käy ilmi, mitä olennaisuudella tässä yhteydessä on tarkoitettu. Työoikeudessa noudatettava työntekijän suojeluperiaate puhuu sen puolesta, että vain erittäin vähämerkityksellisiä, lähinnä teknisluonteisia työsuhteen ehtoja voidaan pitää epäolennaisina. Kirjallisuudessa onkin katsottu, että työsopimuksessa nimenomaisesti ja vastikkeenluonteisesti sovitut ehdot ovat aina olennaisia. Muutoksen olennaisuutta ei poista se, että palkka jopa nousisi (KKO 1982 II 169)

9 Työsopimuksessa nimenomaisesti ja vastikkeellisesti sovittuja (päteviä) ehtoja ei voida enää työsuhteen aikana yksipuolisesti (sopien toki) ilman päättämisperustetta (tai kelpuuttavaa normia) muuttaa. THO S 05/294. Työsuhteen alkaessa tehtävän työsopimuksen lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen ehdoista myös milloin tahansa työsuhteen kestäessä. Näin syntynyt sopimusehto on samassa asemassa kuin alkuperäisen työsopimuksen ehdot. Työsopimuslaissa ei ole yleistä säännöstä työnantajan oikeudesta muuttaa yksipuolisesti työsopimuksen ehtoja. Lähtökohtana on sen vuoksi sopimusoikeudessa yleisestikin noudatettava sopimukset on pidettävä sääntö ja se, että sopimuksen yksipuolinen muuttaminen ei ole mahdollista. määräten vain yksipuolinen osaaikaistaminen, mutta sekin ainoastaan TSL 7:3:ssa ja 7:4:ssa tarkoitetuin perustein (TSL 7:11) päättämisperusteiset muutokset päättämisen vaihtoehtona ja kollektiiviset ehtomuutokset lisäksi erityisedellytysten vallitessa (KKO 1997:83, KKO 1996:86, KKO 2005:29)

10 Jos työsopimuksen olennaisia (päteviä) ehtoja muutetaan yksipuolisesti pysyvästi ilman laillista perustetta, toimenpide on aina työnantajan suorittama työsopimuksen laiton päättämistoimenpide. KKO 1996:89 (perustelut). Tämän mukaisesti palkan alentaminen irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen on toimenpide, joka sinänsä hyvin sopeutuu sekä työoikeudellisiin että yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. Näin voidaan katsoa asian olevan siitä riippumatta, toteutetaanko toimenpide nimenomaisesti työsopimuksen irtisanomisella ja siihen liittyvällä tarjouksella uudeksi työsopimukseksi vai asiallisesti samaa tarkoittavalla irtisanomisperusteisella ilmoituksella palkan alentamisesta irtisanomisajan jälkeisestä ajankohdasta lukien, kuten tässä jutussa on menetelty. Muuttaessaan työntekijän työsuhteen ehtoja olennaisesti ja pysyvästi ilman siihen kelpuuttavaa normia tai työsuhteen päättämisperustetta työnantaja rikkoo työsopimusta. KKO 1982 II 169. Työnantaja oli määrännyt työntekijän tehtäviin, jotka olennaisesti poikkesivat työsuhteen ehtojen mukaisista tehtävistä. Työntekijällä, joka tällä perusteella oli purkanut työsopimuksensa, oli oikeus työsopimuslain mukaiseen korvaukseen. IHO S 90/559. Työnantajan ei tarvitse itse edes mieltää suorittaneensa irtisanomistoimenpidettä

11 Työehtosopimuksin säännöstetään usein paitsi yleisesti työsopimusten solmimista myös työsopimuksen osana laajennetaan tai supistetaan työsopimuksessa erikseen sopimatta jäänyttä yleisen ehdon aluetta. Työehtosopimuksella voidaan ensinnäkin määritellä esimerkiksi työsopimuksen muotoa (esimerkiksi tehtävä kirjallisena, ks. TT ) ja sen sisältöä (esimerkiksi sisällytettävä toimenkuva, ks. TT ) Työsopimuksen kaava tai työsopimuksen soveltamisohje ei tule kuitenkaan työsopimuksen osaksi pelkästään sillä perusteella, että työehtosopimus edellyttää työsopimuksen tekemistä osapuolten hyväksymän mallin mukaan Muun ohessa työtehtävää koskevaa työehtosopimuksessa määriteltyä työsopimuksen ehtoa on voitu monin tavoin täsmentää esimerkiksi siten, että määrätynlaiseen työhön otettu työntekijä on velvollinen tarpeen vaatiessa tekemään muutakin ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä (TT , TT ) muutakin samanlaista tai siihen verrattavaa työtä (TT ) tai vain muutakin työtä (TT )

12 Siis mikäli työnjohtovalta on rajattu sovittuun työhön nähden ammattiin kuuluvaan tai samanlaiseen taikka niihin verrattavaan tai rinnastettavaan työhön, työntekovelvoitteen ala on suppeampi kuin tilanteessa muutakin työtä. TT Työehtosopimuksen mukaan työntekijä oli sitoutunut tarpeen vaatiessa tekemään muutakin ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä. Työnantaja oli yksipuolisesti siirtänyt yhtiön varastonhoitajan varastomieheksi. Yhtiö oli työnjohto-oikeutensa ylittäen määrännyt varastonhoitajan tekemään muuta kuin työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä. Työehtosopimuksissa olevan kirjauksen tarpeen vaatiessa ei ole esimerkiksi toisaalta katsottu estävän myöskään pysyvää siirtoa (TT ), kun asiasta ei ole erikseen muuta työsopimuksin sovittu. Monissa työehtosopimusmääräyksissä on lähdetty siitä, että työn tekemisen luonne voi pysyvästi muuttua direktioperusteisen siirron seurauksena edellytyksellä, ettei palkkausta koskevaan ehtoon puututa (TT , TT , TT , TT , TT )

13 Sama riita kahdessa eri tuomioistuimessa. Työehtosopimus tai työtuomioistuin ei ratkaise työehtomääräysten työsopimuslain mukaisuutta eli laillisuusnäkökulmaa. KKO 1981 II 161. Koska varastomiehen tehtävät olivat olennaisesti poikenneet tuntikirjurin tehtävistä, joissa A oli työsopimuksen mukaan ollut, KKO katsoi, ettei yhtiö ollut voinut työnjohtooikeutensa nojalla siirtää A:ta varastomieheksi. Yhtiö ei ollut näyttänyt muutakaan laillista perustetta sanotunlaiseen työsuhteen ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen. Tämän vuoksi KKO harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n tuomion, vahvistaa, että yhtiö oli rikkonut yhtiön ja A:n välisen työsopimuksen. TT Työehtosopimuksen 4 :n 1 kohdan mukaan yhtiöllä on oikeus johtaa ja jakaa työtä. Työsopimuksen vaietessa asiasta tämä työehtosopimusmääräys kuitenkin antaa työnantajalle suuren vapauden työn jakamiseen eri työntekijäin kesken, eikä tämä enempää kuin mikään muukaan työehtosopimuksen määräys liioin muodosta mitään estettä toisiin tehtäviin siirtämiselle. S:n varastomieheksi tämän palkkaedut säilyttäen siirtäessään yhtiö ei siten ole rikkonut myöskään työehtosopimuksen määräyksiä. Kanteeseen sisältyvään vahvistusvaatimukseen annettu työtuomioistuimen ratkaisu ei kuitenkaan sido asianosaisia eikä työsuhteen osapuolia työsopimuslain, työsääntöjen ja työsopimuksen soveltamisessa

14 Normihierarkiasta seuraa, ettei työehtosopimuksella sovitusta edusta tai oikeudesta voida työsopimuksella luopua. Jos työsopimuksen määräykset ovat työehtosopimuslain nojalla mitättömiä, niiden sijasta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Esimerkkejä: 1) KouHO S 02/1255. E:n oikeus työajan lyhentämisestä maksettavaan korvaukseen perustuu työehtosopimukseen. Tämän vuoksi E ei ole voinut luopua näistä eduista työsopimuksessa. Maksettu palkka ei ole täyttänyt työehtosopimuksen mukaisia vähimmäisetuja, koska siitä on puuttunut korjaamolisä, ja palkka on siten jäänyt sopimuksen mukaista taulukkopalkkaa alhaisemmaksi. Yhtiö ei ole voinut järjestäytymättömänä työnantajana E:tä sitovasti sopia mainituista korvauksista. 2) THO S 01/1719. Työnantaja ei ollut kirjannut ylityötunteja, koska katsoi niiden sisältyneen kokonaispalkkaan. Pyhätyökorvauksia ei oltu maksettu samasta syystä. Myös yötyö- ja iltalisät ja vuosilomapalkat sisältyivät työnantajan mukaan sovittuun kuukausipalkkaan. Kantajalla oli kuitenkin työehtosopimuksen mukaan oikeus saada korvaus kyseisistä töistä

15 Jos työsopimuksen määräykset ovat työehtosopimuslain nojalla mitättömiä, niiden sijasta on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä. 3) KKO 1991:107. Työnantaja oli velvollinen noudattamaan työsuhteen vähimmäisehtona työehtosopimusmääräystä, jonka mukaan lomakorvaus oli 13,5 prosenttia palkasta. Kun yleissitovan työehtosopimuksen määräys syrjäyttää sen kanssa ristiriitaisen työsopimuksen määräyksen, työnantajan ja työntekijän väitetyllä sopimuksella lomakorvauksen sisällyttämisestä urakkapalkkaan ei ollut merkitystä. Työntekijällä oli oikeus työehtosopimuksen mukaiseen lomakorvaukseen. THO S 00/2330. Lomakorvausta ei voinut sisällyttää rakennusalan työehtosopimus huomioon ottaen tuntipalkkaan. HHO S 03/1644 (mitätön). 4) KouHO S 02/1283. Työehtosopimusosapuolet ovat tulkinneet, ettei työajan lyhennysrahaa voida sisällyttää muuhun palkkaan. Näin ollen M ei ole voinut yhtiön väittämin tavoin itseään sitovasti sopia, että 55 markan tuntipalkkaan sisältyvät yleiskorotukset ja työajan tasaamislisä

16 Kun työehtosopimus muuttuu, muuttuvat myös työsuhteen ehdot tältä osin, myös huonompaan suuntaan, ellei sitten sopimuksesta (tai sen tulkinnan avulla) selkeästi ilmene, että tarkoituksena on ollut laatia yksilöllinen, yleisen tason aina ylittävä ehto. HHO S 99/66. Työehtosopimus muuttui niin, että ns. lyhyempi kesätyöaika poistettiin. Sellaisten työntekijöiden kohdalla, joiden työsopimuksessa oli viittaus ko. TES:een kesätyöajan poistaminen oli mahdollista. Niiden työntekijöiden osalta se ei ollut mahdollista, jotka olivat sopineet työsopimuksessa kesätyöajasta, mutta ilman viittausta ko. TES:een. IHO S 00/590. F Oy:n on tullut noudattaa liikkeen luovutuksen yhteydessä yhtiön palvelukseen siirtyneiden meijerialan työehtosopimusten piiriin kuuluneiden työntekijöiden työsuhteissa liikkeen luovutuksen tapahtuessa voimassa ollutta meijerialan työehtosopimusta silloisen sopimuskauden päättymiseen asti. Työsopimuksessa oli kuitenkin sovittu, että työsuhteissa sovelletaan kulloinkin voimassa olevan meijerialan työehtosopimusta. Hovioikeus katsoo, että asiassa esitetyn näytön perusteella oli painavammat syyt katsoa sovitun meijerialan työehtosopimuksen olevan voimassa toistaiseksi kuin katsoa sen olleen voimassa ainoastaan päättyneen määräajan. HHO S 05/ Luovutuksensaaja alkoi soveltaa työsuhteeseen palvelualan työehtosopimusta henkilöravintolassaan heti luovuttajaa sitoneen metalliteollisuuden työehtosopimuksen voimassaolon lakattua. Asiassa ei oltu esitetty näyttöä siitä, että kantaja ja R Oy olisivat sopineet metalliteollisuuden työehtosopimuksen tulosta osaksi kantajan ja yhtiön välistä työsopimusta. Työsopimuksessa luovuttajayhtiön kanssa oli sovittu, että työehdot määräytyivät R Oy:tä kulloinkin sitovien työehtosopimusten mukaisesti. Luovutuksensaaja sai uuden työehtosopimuskauden alkaessa ryhtyä soveltamaan yhtiötä sitovaa työehtosopimusta siitä riippumatta, että työ- ja palkkaehdot olivat tasoltaan heikommat kuin aikaisemmin sovelletussa työehtosopimuksessa

17 Työsopimuksen sovittu ehto ei sido osapuolta, jos sopimuksen edellytyksenä olevana tarkoitus kokonaan puuttuu. Jos työnantaja voi osoittaa erehtyneensä työsopimuksen ehdon osalta, väärä työsopimuksen sisältö voidaan oikaista. THO S 91/1529. Kun korkeamman palkan maksaminen aluksi oli johtunut työnantajan erehdyksestä, työnantaja sai sen oikaista myöhemmin. Eräissä tilanteissa voi kohtuusarviointi kuitenkin tulla kysymykseen (työntekijän vilpitön mieli/työnantajan huolellisuusvelvoite/kohtuus. KKO:1983-II-174. Tie- ja vesirakennuslaitoksen työsopimussuhteiselle työntekijälle oli perusteettomasti maksettu matkakustannustenkorvausta ja päivärahoja yli 4 vuoden ajalta. Työntekijän ei ollut näytetty antaneen TVH:lle virheellisiä tietoja siitä, missä hän oli asunut tuona aikana. Hän oli myös, kun otettiin huomioon maksuajan pituus sekä matkakustannusten korvausten ja päivärahojen maksuperusteita koskevien säännösten tulkinnanvaraisuus, voinut luottaa siihen, että TVH oli asianmukaisesti selvittänyt maksuperusteet ja velvollisuutensa matkakustannusten korvausten ja päivärahojen suorittamiseen. Näistä syistä ja työntekijän varallisuusolojen vuoksi katsottiin kohtuulliseksi, että hän palautti vain osan saamastaan perusteettomasta edusta

18 Työsopimuslain ja oikeustoimilain säännöksistä voi siis myös seurata, ettei työsopimuksen ehdolle anneta sovittua merkitystä. Esimerkiksi liikkeen luovutukseen liittyen ratkaisu: IHO S 99/1128. P on tehnyt kuntayhtymän kanssa työsopimuksen niin sanottuna uutena työntekijänä tietämättä vielä siinä vaiheessa, että kyseessä oli liikkeen luovutus. Kun otetaan huomioon työsopimuksen syntymistilanne, P:n ei ole katsottava uuden työsopimuksen solmimisella luopuneen oikeudestaan siirtyä entisin työehdoin kuntayhtymän palvelukseen eikä myöskään menettäneen oikeuttaan vedota niin sanottuun vanhan työntekijän asemaansa. P:n työsuhdetta on arvioitava ikään kuin se olisi liikkeen luovutuksen johdosta siirtynyt entisin ehdoin hänen ja kuntayhtymän väliseksi sopimussuhteeksi

19 Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan osapuolitahdon ei voida edellyttää kattavan sellaisia yllättäviä ja ankaria lausekkeita, joista vastapuoli ei ole ollut tietoinen. Ehtoja, jotka jättävät toisen osapuolen ratkaistavaksi oleellisia sopimussuhteeseen vaikuttavia seikkoja, pidetään oikeustoimilain mukaan kohtuuttomina sopimuksen muusta sisällöstä ja soveltamistilanteesta riippumatta. HHO S 04/1097. Asiassa on kysymys siitä, ovatko H ja yhtiö vastoin H:n kiistämistä sopineet, että työnantajalla oli oikeus muuttaa yksipuolisesti ja rajoittamattomasti työsuhteen ehtoja, ja onko yhtiöllä sopimuksen perusteella ollut oikeus ilman työsopimuslain mukaista purku- tai irtisanomisperustetta siirtää H kokonaan toiseen tehtävään, jossa tämän palkkaus- ym. työsuhteen ehdot ovat olleet olennaisesti entisiä ehtoja heikommat. Kysymys on lisäksi sopimusehtojen kohtuullisuudesta. Työsopimuksen kohdan 6 mukaan ylemmän toimihenkilön tehtävän hoitaminen edellyttää sekä toimihenkilön että työnantajan valmiutta joustavuuteen niin organisaatio-aseman kuin tehtävien suhteen. Työnantajan muuttaessa tehtäviä merkittävästi pysyvästi tai määräajaksi työnantaja määrittelee toimihenkilön työsuhteen ehdot uudelleen uusia tehtäviä vastaavaksi. Sopimuksen viimeisen kohdan 22 mukaan työsopimuksen ehtoja muutetaan tarvittaessa yhteisesti sopien. Sopimusta on tulkittava yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen kohdan 6 ehtoa on tulkittava yhdessä sopimuksen kohdan 22 kanssa siten, että ehtojen muuttaminen edellyttää joka tapauksessa, että työnantaja ja työntekijä yhteisesti sopivat muutoksista. H on voinut sopimuksen allekirjoittaessaan luottaa siihen, että mikäli H:n työtehtäviä ja muita työsuhteen ehtoja muutetaan kohdan 6 mukaisesti, muuttaminen tapahtuu joka tapauksessa kohdan 22 edellyttämällä tavalla yhteisesti sopien. H:lla ei ole ollut selonottovelvollisuutta sopimusehtojen sisällöstä. Yhtiön tulkinta kohdan 6 sisällöstä ja suhteesta kohdan 22 ehtoon on ollut H:n kannalta yllättävä ja ankara ja siten yhtiön tulkitsemassa muodossa H:ta sitomaton. Kohdan 6 ehto on jätettävä kokonaan huomioimatta. H:lla on ollut oikeus kieltäytyä uusista työtehtävistä

20 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen 2. Työtehtävistä sopiminen

21 Työtehtävistä sopiminen Yleistä Työntekijä on velvollinen pysyvästi tekemään vain sellaista työtä, joka välittömästi liittyy hänen työsopimuksensa mukaiseen varsinaiseen työhönsä ja joka ei olennaisesti muuta työn laatua tai laajuutta. Työnantajalla on työnjohtovaltansa nojalla oikeus järjestellä töitä ja työmenetelmiä työpaikalla. Työntekijä on velvollinen tekemään niitä töitä, joista hän on sopinut tai joita hänen voidaan edellyttää esimerkiksi työtapojen tai - menetelmien muuttumisen tai tarkistamisen vuoksi työsopimuksensa ja työpaikkakohtaisten käytäntöjen mukaan tekevän. Työnantajan oikeus muuttaa työntekijän työsopimusta yksipuolisesti ilman päättämisperustetta riippuu suuresti siitä, miten yksityiskohtaisesti työntekijän työsuhteen ehdoista on työsopimuksin tai sen osana olevan kyseisen alan työehtosopimuksessa sovittu. Ellei työ poikkea työsopimuksessa tarkoitetusta työstä olennaisesti ja pysyvästi ja siihen on asiallinen perusta, työntekijän velvollisuutena on lisäksi muunkin työn tekeminen (tilapäiset ja väliaikaiset tehtävät, ellei työehtosopimus kiellä). Vaikka työsopimuksessa ei olisi mitään mainintaa työtehtävistä, ne voivat vakiintua ajan kuluessa työsopimuksen ehdoksi (kyse siitä, mitä pääasiallisille tehtäville ajan kuluessa tapahtuu, THO S 01/2035)

22 Työntekijä on velvollinen pysyvästi tekemään vain sellaista työtä, joka välittömästi liittyy hänen työsopimuksensa mukaiseen varsinaiseen työhönsä ja joka ei olennaisesti muuta työn laatua tai laajuutta. Todettu mm.:tt , TT , TT , TT KKO 1991:105. Työnantaja oli siirtänyt työntekijän tämän työsopimuksen mukaisista autonkuljettajan tehtävistä tuotantopuolen tehtäviin. Työntekijän kieltäydyttyä uusista tehtävistä hänen työsopimuksensa oli purettu. Toimenkuvan muuttaminen olisi ollut mahdollista vain, jos työnantajalla olisi ollut mahdollisuus lakkauttaa työsopimus. Kun purkamis- tai irtisanomisperustetta ei ollut, työnantajalla ei ollut oikeutta työstä kieltäytymisen perusteella päättää työsuhdetta. KKO 1992:25 (perustelut). Siten on jäänyt näyttämättä I:n osoittaneen sellaista kyvyttömyyttä myyntimiehen toimessa, että yhtiöllä olisi ollut erityisen painava syy hänen työsopimuksensa päättämiseen. Yhtiöllä ei siten ole ollut oikeutta tällä perusteella siirtää I:sta hänen työsopimuksensa mukaisista tehtävistä olennaisesti poikkeaviin uusiin tehtäviin. Kun I:lla on niin ollen ollut oikeus kieltäytyä uusista työtehtävistä, yhtiöllä ei ole ollut oikeutta pitää hänen työstä pois jäämisensä johdosta työsopimusta purkautuneena eikä edes perustetta työsopimuksen irtisanomiseen. KKO 1993:69. Jalkapalloseuralla ei ollut työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla oikeutta siirtää edustusjoukkueen valmentajaa juniorijalkapalloilijoiden valmentajaksi ja juniorivalmentajien ohjaajaksi ja kouluttajaksi. KKO 1931 II 50. Ensiviulun soittaja palkattu C-teatteriin, mutta siirretty A-teatteriin erilaisiin olosuhteisiin, oikeus purkaa työsopimuksensa. siis pelkkä statuksenkin muuttaminen laitonta yksipuolisesti

23 Työntekijä on velvollinen pysyvästi tekemään vain sellaista työtä, joka välittömästi liittyy hänen työsopimuksensa mukaiseen varsinaiseen työhönsä ja joka ei olennaisesti muuta työn laatua tai laajuutta. KKO 1990:152. Koska työntekijän työsuhteen ehtojen mukaan hänen toimenkuvaansa ei oltu rajattu koskemaan vain tiettyjä työtehtäviä, työnantajalla oli työnjohto-oikeutensa perusteella oikeus määrätä lumityöt varastomiehen tehtäviksi. TT Työehtosopimuksen mukaan työntekijä oli sitoutunut tarpeen vaatiessa tekemään muutakin ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä. Työnantaja oli yksipuolisesti siirtänyt yhtiön varastonhoitajan varastomieheksi. Yhtiö oli työnjohto-oikeutensa ylittäen määrännyt varastonhoitajan tekemään muuta kuin työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä. TT Kantaja oli työsuhteensa yhtiössä alkaessa työnjohtaja-asemassa. Työsuhteen jatkuessa kantaja oli edelleen katsonut olleensa työnjohtaja-asemassa, mutta yhtiö oli katsonut hänen työsuhteen jatkuessa olleen paistajan asemassa. Kun hän oli kieltäytynyt yhtiön organisaatiouudistuksen yhteydessä allekirjoittamasta paistajan työtä koskevaa työsopimusta, oli työnantaja sanonut hänen työsuhteensa irti. Työnantaja oli esittänyt, että asianomaisella oli halutessaan tilaisuus jäädä edelleen yhtiön palvelukseen entisin palkkaeduin. Hän oli kuitenkin jäänyt pois työstä katsoen, ettei voinut jatkaa työsuhdetta työntekijäasemassa. Sopimuksen allekirjoittaminen olisi merkinnyt kantajan siirtymistä pois työnjohtaja- ja toimihenkilöasemasta. Näin ollen kantaja ei työtuomioistuimen mielestä ole kieltäytyessään sopimusta allekirjoittamasta itse irtisanonut työsuhdettaan

24 Ellei työ poikkea työsopimuksen mukaisesta työstä olennaisesti ja pysyvästi ja siihen on asiallinen perusta, työntekijän velvollisuutena on lisäksi muunkin työn tekeminen (tilapäiset ja väliaikaiset tehtävät, ellei työehtosopimus kiellä). Väliaikainen siirto ei luonteensa vuoksi muuta työsopimuksen ehtoa pysyvästi ja olennaisesti (TT ). Helsingin HO S 92/509. Siirtäessään H:n projektitehtäviin pankki on ollut velvollinen, kun projektin väliaikaisuus on ollut tiedossa, ryhtymään toimiin H:n sijoittamiseksi hänen ammattiaan ja kykyään vastaaviin tehtäviin projektin päätyttyä. Tämän laiminlyödessään työnantaja oli rikkonut työntekijän työsopimusta. Työsopimuksessa voi olla myös ns. siirtolauseke. HHO S 98/36. Kyse ei siksi ollut uudesta työsopimuksesta

25 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen 3. Työntekopaikasta sopiminen

26 Työntekopaikasta sopiminen Yleistä Yleensä työsopimuksissa on määräys, jonka mukaan työntekijä on velvollinen tekemään työnantajan hänelle osoittamaa työtä työnantajan palveluksessa tai että työpaikka työsuhteen alkaessa on tietty toimipaikka. Mikäli työpaikasta on sovittu nimenomaisesti, työnantajalla ei ole oikeutta ilman päättämisperustetta yksipuolisesti muuttaa työntekopaikkaa koskevaa ehtoa, vaikka työmatkan pituus säilyisi samana - tai lyhenisi. Työehtosopimus työsopimuksen ehtona voi kuitenkin oikeuttaa työnantajaa yksipuolisesti muuttamaan työsopimukseen otettua ehtoa vakituisesta työpaikasta. Vaikka työntekopaikasta ei ole mitään määräystä työsopimuksessa tai sen osana olevassa työehtosopimuksessa, olennaiset muutokset eivät ole yksipuolisesti ilman irtisanomisperustetta mahdollisia

27 Työehtosopimuksen tai työsopimuksen määräykset voivat sisältää laajan velvoitteen siirtyä työnantajan palveluksessa muihinkin työpisteisiin. Velvoite voi työsopimuksen ehtona ulottua myös pysyvästi esimerkiksi ulkomaillakin tehtävään työhön. KKO 1999:113 (perustelut). Pelastusarmeijan upseerien ohjesääntöjen mukaan upseerin on oltava koko ajan varautunut johtajiensa tarpeellisiksi katsomiin muutoksiin. Näitä ovat olleet muun muassa siirtomääräykset eri tehtäviin ja eri paikkakunnille ja jopa toisiin valtioihin. Esitetyn selvityksen mukaan säätiön toimintaperiaatteisiin on kuulunut, että upseerit eivät jää pysyvästi millekään paikkakunnalle. Myös käytännössä siirtomääräykset ovat olleet odotettavissa ja toteutuneetkin keskimäärin muutaman vuoden välein. Tällaiset toimipaikkaa ja suoritettavaa työtä koskevat määräykset ovat siten perustuneet upseerien palvelussuhteissa noudatettujen ehtojen mukaan säätiölle työnantajana kuuluvaan työnjohto-oikeuteen. Ko. ratkaisujen perusteluissa myös kohtuus

28 Mikäli työpaikasta on sovittu nimenomaisesti, työnantajalla ei ole oikeutta ilman päättämisperustetta yksipuolisesti muuttaa työntekopaikkaa koskevaa ehtoa. TT V:n työsopimuksessa hänen toimipaikakseen oli merkitty Keravan kaupunki ja tehtäväkseen keittäjän ja kylmäkön työt. On esitetty selvitystä siitä, että V, joka tosin pääasiallisesti on suorittanut kylmäkön tehtäviä on saanut kokemusta myös keittäjän tehtäviin. Määrätynlaiseen työhön otettu työntekijä on tosin työehtosopimuksen mukaan velvollinen tekemään tarpeen vaatiessa muutakin samanlaista tai siihen verrattavaa työtä. Osuuskunnalla ei kuitenkaan työtuomioistuimen mielestä ole ollut asianmukaista perustetta lähteä siitä, että V olisi työsuhteensa ehtojen mukaan velvollinen siirtymään hänelle tarjottuun työhön Helsinkiin. TT Työnantajan vaatima työpaikan vaihto ei olisi aiheuttanut S:lle palkkaetujen ainakaan olennaista vähenemistä ja hänen työaikansa olisi lyhentynyt. S:n työmatka ei olisi myöskään entisestään hankaloitunut. On mahdollista, että muiden työsopimuksia olisi tulkittava siten, että he olisivat velvollisia siirtymään työhön työnantajansa toiseen ravintolaan. S oli kuitenkin tehnyt työsopimuksensa aikaisemman edellisen työnantajansa kanssa. Sopimuksen ehtoja ei ole väitettykään erikseen muutetun kun asianomainen ravintola oli siirtynyt uudelle omistajalle. Työnantajalla ei ilman muuta ollut asianmukaista perustetta lähteä siitä, että S olisi ollut velvollinen siirtymään toiseen ravintolaan

Työsopimuksen sisällöstä sopiminen

Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Professori Seppo Koskinen 26.2.2010 1 Työsopimuksen sisällöstä sopiminen Alustuksen rakenne 1. Yleistä työsopimuksessa sovitun ehdon sitovuudesta, olennaisuudesta ja

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Paikallinen sopiminen YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Mitä paikallinen sopiminen on? Lakiin tai työehtosopimukseen (tes) perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista yms. työsuhteeseen liittyvistä

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Muistio UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ

Muistio UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ 14.12.2016 1 (7) UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ Tuta-irtisanotun työntekijän koulutusvelvollisuus Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot