Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma

2 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä ensimmäinen luonnos MS, TK-P, IA Ohjelman johtoryhmä lisämuokkauksia ohjelmatason toimenpiteet hyväksytty SADejohtoryhmässä , hankkeiden tiedot lisätty taloustaulukko, tekstin siistiminen MS, SS, TK-P, IA Ohjelman johtoryhmä MS, IA Ohjelman johtoryhmä

3 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Ohjelman hankkeet Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Yrityksen palvelukokonaisuus Yrityksen palvelukokonaisuus, Työnantajavelvoitteet -osahanke Kansalaisen yleisneuvontapalvelu -erillishanke Etäpalvelut erillishanke Ohjelman klusteriryhmät ja tiimit Toimintamallit, ohjeet ja työvälineet Toimintamallit Muut ohjeet ja työvälineet Ohjelman talousseuranta Viestintä Tapahtumat Ohjelman sisäinen viestintä Viestintä sidosryhmien kanssa Valmistuvien palvelujen käyttöönotto Asiakaskäyttöönoton tuki Palvelujen käyttöönoton suunnittelutuki Raportointi ohjelman etenemisestä Rinnakkaishankkeet ja -strategiat Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU) Kansallinen palveluarkkitehtuuri Asiakkuusstrategia Asiakaspalvelu2014 -hanke Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen ja kuntien ICT-muutostuki Avoin hallinto hanke (Open Government Partnership) Sähköisen palvelutoiminnan kehittämisryhmä Avoimen tiedon ohjelma, Dataportaali, JulkICT Lab ja Palvelutietovaranto Ohjelman riippumaton arviointi Vuoden 2013 riippumattoman arvioinnin väliraportin toimenpidesuositukset Ohjelman päättäminen ja jatkotoimenpiteet Liiteluettelo... 26

4 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 1. Johdanto Tämä dokumentti on SADe-ohjelman toteutuksen toimintasuunnitelma vuodelle Suunnitelma kuvaa ohjelmakokonaisuuden ja sen toteuttamiseksi vuonna 2014 tehtävät toimenpiteet. Suunnitelmaa on käsitelty ohjelman johtoryhmässä , ja Vuoden 2014 ohjelmatoiminnan pääteemoja ovat ohjelmasta valmistuvien palvelujen käyttöönoton varmistaminen, palveluja ja niiden hyötyjä koskeva viestintä, hyvien käytäntöjen jakaminen verkostojen kesken, ja ohjelman jälkeiseen aikaan suuntaava tekeminen. Tämän lisäksi toteutetaan hankkeita ja palvelutoteutuksia tukevaa yhteistyötä sekä yhteisten toimintamallien kehittämistä. Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2009 sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) perustuen hallituksen hyväksymään kannanottoon sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisesta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) puolsi kokouksessaan SADe-ohjelman toteuttamista koskevia uusia linjauksia, ja näiden pohjalta valtiovarainministeriö asetti ohjelman uudelleen Tällöin ohjelman toimikautta pidennettiin 2015 loppuun, ja ohjelma sai oman johtoryhmän. Ohjelman asettamispäätöksen (VM 038:00/2009, ) mukaisesti tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palvelukokonaisuuksia kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön. Lähtökohtana on asiakkaan palvelutarpeiden toteuttaminen elämänkaaren eri vaiheissa ja tilanteissa hallinnonaloista ja organisaatioiden rajoista riippumatta. Asiakkaan näkökulmasta tavoitellaan nykyistä sujuvampaa ja helpompaa asiointia sekä uusia osallistumisen ja vuorovaikutuksen muotoja. Tarkoituksena on uudistaa julkisen hallinnon palvelutuotantoprosesseja sähköistä asiointia ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen siten, että asiakkaiden saama hyöty lisääntyy, tuottavuus paranee ja syntyy aika- ja kustannussäästöjä. Kuntien tuottavuushyötyjen saavuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. SADe-ohjelman toteuttaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista (strateginen painopistealue II Julkisen talouden vakauttaminen). Ohjelma toteuttaa osaltaan julkisen hallinnon ICT-strategiaa ja osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, asiakkuusstrategian toimeenpanoon, kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, Suomen avoin hallinto -hankkeeseen ja julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämiseen. Ohjelman etenemisestä raportoidaan hallitusohjelman seurantamenettelyyn, Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle (HALKE) ja Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA). Tarvittaessa ohjelman etenemistä käsitellään lisäksi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa (Talpol). Ohjelmassa hyödynnetään julkisen hallinnon ICT-toiminnon arkkitehtuurityössä ja kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa syntyviä yhteisiä tuotoksia ja linjauksia, julkishallinnon suosituksia (JHS) sekä mahdollisuuksien mukaan julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluita, kuten esimerkiksi kansalaisen asiointitiliä tai tunnistamisratkaisuja. Ohjelmalla on oma johtoryhmä, joka koostuu ministeriöiden ja kuntasektorin toimijoista. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata ohjelman toteutusta, tukea ohjelmassa syntyvien palvelujen valtakunnallista ja alueellista käyttöönottoa sekä varmistaa poikkihallinnollisuuden toteutuminen ohjelman keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman toteutuksen ohjaamista ja koordinaatiota varten valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnossa työskentelee ohjelmapäällikkö, kaksi

5 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) ohjelmakoordinaattoria ja ohjelma-assistentti (myöhemmin viitattuna SADe-tiimi ). Valtiovarainministeriö tekee ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat rahoitus- ja käynnistyspäätökset, nimeää hankkeiden vastuuministeriöt (hankkeiden omistajat) ja asettaa hankkeille klusteriryhmät, jotka toimivat hankkeiden johtoryhminä. Valtiovarainministeriö määrittelee, tarjoaa ja ylläpitää eri hankkeissa ja niiden välisessä yhteistyössä hyödynnettäväksi toimintamalleja, ohjeita ja työvälineitä. Hankkeiden omistaja vastaa hankkeen toteuttamisesta ohjelman hallintamallin ja tavoitteiden mukaisesti, käyttöönotto- ja ylläpitovaiheen valmistelusta sekä hankkeen hankinnoista. Ohjelman toteuttamisessa on ministeriöiden lisäksi mukana useita kuntia, valtionhallinnon virastoja, kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä. Ohjelman toteutusta ja etenemistä arvioidaan koko sen toimikauden ajan riippumattoman arvioijatahon toimesta. Vuoden 2013 lopussa julkaistiin neljäs riippumattoman arvioinnin väliraportti. Ohjelman rahoituskehys on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa palveluiden kehittämiseen, pilotointiin ja erillispäätöksin tehtävään asiakaskäyttöönoton tukeen. Ohjelma rahoitetaan valtiovarainministeriön pääluokasta, valtion ja kuntien yhteisiä ICT-hankkeita varten perustetulta momentilta ( ). 2. Ohjelman hankkeet Ohjelman tehtävänä on toteuttaa ohjelmalle asetettujen tavoitteiden ja menettelytapojen mukaisesti sähköisen asioinnin palvelukokonaisuushankkeet (suluissa vastuutaho) Osallistumisympäristö (OM), Oppijan palvelukokonaisuus (OKM), Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuus (YM), Yrityksen palvelukokonaisuus (TEM) sekä Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus (STM). Vastaavin periaattein ohjelmassa toteutetaan erillishankkeet Kansalaisen yleisneuvontapalvelu (VM) ja Etäpalvelut (VM), joiden rahoitus sisältyy ICT:n kehittämisen osalta SADe-ohjelman rahoituskehykseen. Palvelujen toteutuksessa hyödynnetään yhteisiä rajapintoja ja palveluita sekä hyviä käytäntöjä ja tehdään yhteistyötä muiden kehityshankkeiden kanssa. Kehittämisessä noudatetaan SADe-ohjelman yhteisiä toimintamalleja (luku 4.1). ICT-kehittämisen lisäksi mukana on aina palveluprosessien ja toimintakonseptien uudistamista. Ohjelman hankkeet noudattavat SADe-ohjelman ohjausmallia ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria sekä raportoivat valtion yhteisellä hankesalkkuratkaisulla kuukausittain etenemisestään valtiovarainministeriön on ja ohjelman johtoryhmälle. Valtiovarainministeriö myöntää hankkeiden toteuttamiseksi vuosittain hankkeiden vastuuministeriöille SADe-ohjelmaa koskevalle momentille ( ) käyttö- ja kirjausoikeus tiettyyn euromäärään saakka. SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja erillishankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä ohjelman hankeohjausta varten saa vuoden 2014 talousarviossa momentilta palkata projektihenkilöitä tai rahoittaa olemassa olevan henkilöstön työpanosta enintään 25 HTV vastaavan henkilöstön verran. Olemassa olevaa henkilöstöä hyödynnettäessä korvataan työpanos, joka kohdistuu SADe-hankkeen tai ohjelman hankeohjauksen toteuttamiseen. Useissa ohjelman hankkeissa työskentelee myös projektihenkilöstöä, jonka työpanosta ei korvata SADe-rahoituksesta.

6 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 2.1. Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus Hankkeen tavoitteena on: Saada aikaan sellaiset verkko-osallistumisen menetelmät ja kanavat, joiden välityksellä kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä valmisteltavana olevista asioista, käydä puntaroivaa (deliberatiivista) keskustelua, nostaa omia näkökulmiaan ja teemojaan esille yhteiskunnallisessa keskustelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa sekä saada vaikuttamisen kokemuksia ja elämyksiä. (lähde: SADe- hankkeen loppuraportti) Tarjota käyttäjille helppokäyttöinen ja heidän omiin tarpeisiinsa räätälöitävissä oleva palvelukokonaisuus, jonka sisältöjä ja sovelluksia voi julkaista ja käyttää myös muissa verkkopalveluissa. (lähde: asettamispäätös) Pilotoida ja ottaa käyttöön osallistumisympäristön toteutettavat palvelut. Hankkeen tuotokset vuonna 2014 ovat: lausuntopalvelu.fi, otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi- ja kuntalaisaloite.fi-palveluiden toteutuksien loppuunsaattaminen avoimen tuotteen hallinnan, avoimen datan ja edustajien työn seurannan edellyttämät toimenpiteet palveluiden edellyttämät käyttöönoton edistämistoimet, viestintä ja markkinointi sekä konseptointi. nuorten aloitekanavan toteutus (OKM:n rahoitus) Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 2 Yhteyshenkilö: Mikko Levämäki, oikeusministeriö 2.2. Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta, josta löytyvät jatkossa kaikki sekä kansalaisten että koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palvelut esiopetukseen ilmoittautumisesta aikuiskoulutukseen asti. Luvassa on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella. Palvelu tukee yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelua ja toteuttamista. Hanke tukee omalta osaltaan hallitusohjelmaan kirjattua nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeen tuotokset vuonna 2014 ovat: Oppijan verkkopalvelun keskitettyjen palveluiden (Hakeutujan palvelut, Todennetun osaamisen rekisteri, ja Asiakaspalveluratkaisu) vaiheittainen käyttöönotto Palvelukokonaisuuden jatkuvuussuunnitelma Keskitettyjen palveluiden lähdekoodien ja avointen rajapintojen jukaisu Githubissa Palveluiden toteutusvaiheen asiakaskäyttöönottosuunnitelma ja aikataulusuunnitelman päivitys Nykyisten opiskelijahaku- ja valintapalvelujen alasajo Palveluiden hallintamalli Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Opintopolku.fi -verkkopalvelun käyttöönotto jatkuu

7 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Opetuksen järjestäjien palveluiden (ilmoittautuminen ja hakeutuminen esi- ja perusopetukseen) toteutuksen jalkautuminen. Kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin hallintamalli ja jalkauttaminen Viestintä- ja markkinointi Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 4 Yhteyshenkilö: Ritva Sammalkivi, Opetushallitus 2.3. Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuus Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuuden tavoitteena ja tarkoituksena on tuottaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä lupa-, haku-, tieto- ja analyysipalveluita verkkoon. Kansalaiset, asunto-osakeyhtiön toimihenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat niiden avulla asioida viranomaisten kanssa ja esimerkiksi aloittaa lupaprosesseja. Palvelut avaavat uusia mahdollisuuksia osallistua ympäristön kehittämiseen, parantavat kansalaisten mahdollisuuksia löytää tarpeitaan vastaava asunto sekä keventävät hallinnollista taakkaa. Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuuden tuotokset vuonna 2014: Rakentamisen lupa-asiointipalvelun (Lupapiste) pilotointi jatkuu (n. 20 kunnassa) ja laajenee uusilla lupatyypeillä (mm. ympäristöluvat) sekä muutamilla uusilla kunnilla (mm. Parainen ja Forssa) ja uusien KRYSP-rajapintojen käyttöönotoilla palvelussa. Rakentamisen lupa-asiointipalvelu (Lupapiste) valmistuu kaikkien lupatyyppien osalta KRYSP-rajapintojen päivitysprojeksti päättyy ja raja-pinnat ovat sen jälkeen kaikkien kuntien käyt-töönotettavissa Energiatodistustietojärjestelmä valmistuu ARA:n määrärahojen käsittelyjärjestelmä toteutetaan ja käyttöönotetaan Liiteri-tietopalvelun toteutus kilpailutetaan ja tietovarasto sekä ensimmäiset tietopalvelupaketit valmistuvat Haravan pilotointi jatkuu Tarkkailijan pilotointi jatkuu Lupapisteen, Haravan ja Tarkkailijan jatkokehitys pilotointikokemusten pohjalta Koko hankkeen ja palveluiden yleisviestintä (mm. seminaarit, messut, alueelliset tilaisuudet ja lehtijutut) Asunto-osakerekisteriselvitys valmistuu Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 3,75 Yhteyshenkilöt: Pirjo Saksa ja Joona Majurinen, ympäristöministeriö

8 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 2.5. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden tavoitteena on tuottaa ja ottaa käyttöön toimintamalleja ja niissä hyödynnettäviä kansallisesti yhtenäisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palveluita, jotka tukevat kansalaisia oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä hoito- tai palveluyksikön valinnassa ja palveluun hakeutumisessa, parantavat kansalaisen osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa sekä tehostavat kansalaisen ja palveluyksikön ammattilaisen välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Palvelukokonaisuus koostuu: kansallisesti toteutettavista sähköisistä palveluista kansalaisille (sosiaali- ja terveysalan palveluhakemisto, yleinen sosiaali- ja terveystieto, avuntarpeen itsearviointi, palautepalvelut) kansallisesti määriteltävistä, kuntatoimijoiden yhteistyönä tai valtakunnallisena yhteistyönä toteutettavista sähköisistä palveluista (esim. ajanvarauspalvelu kansalaiselle, turvallinen viestinvälitys asiakkaan ja palvelunantajan välillä) sekä kehitystyön tuesta ja koordinaatiosta, joka sisältää muun muassa kansallisten määritysten ja käytännön yleisohjeistuksien jakelun ja ylläpidon, kehityshankkeiden yhteistyön ja tiedonvälityksen ja neuvontapalveluja sekä kehittäjäverkoston yhteistoiminnan eri muotoja ja kuntatoimijoiden hankintayhteistyötä. Hankkeen tuotokset vuonna 2014 ovat: Kansallisesti toteutettavat palvelut - palveluhakemiston toteutuksen kilpailutus, perusosien toteutus ja pilotointi sekä alueellisten käyttöönottojen suunnittelu - yleisen sote-tiedon ja avuntarpeen itsearvioinnin määrittelyn viimeistely, toteutuksen kilpailutus ja toteutuksen käynnistys - strukturoidun palautteen keruu- ja hallintajärjestelmän toteutus ja pilotointi Alueelliset yhteistyöprojektit - HyvisSADe: palveluun hakeutumisen ja ajanvarauksen määrittelyjen viimeistely, toteutuksen kilpailutus ja käynnistys - SADe-Mielenterveystalo: uusien kehityspiirteiden toteutus, alueellisten käyttöönottojen toteutus - SADe-PSOP: Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän ensimmäisten vaiheiden toteutus, pilotointi ja käyttöönotto Kansalliset määrittelyt - Ajanvarauksen kansallisten määrittelyjen toteutus - Turvallisen viestinvälityksen kansalliset määrittelyt kansallisiin palveluihin ja tukipalveluihin perustuvien ratkaisujen osalta - Spontaanin palautteen konsepti, määrittely ja alueellisen pilotoinnin käynnistäminen Alueellisen kehittäjäverkoston kokoaminen ja toiminnan käynnistys yhteistyössä Kuntaliiton kanssa Viestinnän ja kansalaiskyselyn toteutus Valtionapuviranomaistehtävät - palveluiden toteutusta ja käyttöönottovalmiuksia tehostavan täydentävän haun toteutus - yhteistyöhankkeiden kehitystyön seuranta ja valvonta - väliraporttien ja maksatushakemusten käsittely Hankehallinta ja hanketason tukipalvelut projekteille

9 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 7 Yhteyshenkilö: Minna Angeria, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2.6. Yrityksen palvelukokonaisuus Yrityksen palvelukokonaisuus tarjoaa asiointi-, tieto- ja neuvontapalveluja Yrityssuomi.fiverkkopalvelussa. Entistä monipuolisempia sähköisiä palveluja kehitetään yrityksen perustamisen sekä työnantajana toimimisen tueksi. Yrityksen perustajan palvelut mahdollistavat sähköisen asioinnin ja tarjoavat työkaluja henkilöille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai ovat perustamassa yritystä. Työnantajan palvelut on suunnattu työnantajayrityksille ja yhteisöille sekä työnantajana toimiville kotitalouksille. Niiden ansiosta työnantajapalveluihin ja velvoitteisiin liittyvää asiointia voi hoitaa verkossa. Tavoitteena on asiakaslähtöisten ja sujuvien palvelujen avulla lisätä elinkelpoisten uusien yritysten määrää, tukea työpaikkojen syntymistä sekä keventää yritysten hallinnollista taakkaa. Yrityksen palvelukokonaisuuden tuotokset vuonna 2014: Oma Yritys-Suomi: Oma Yritys-Suomi-palvelun jatkokehittäminen Oma Yritys-Suomi-palvelun tutustumisversion jatkokehittäminen Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi työtilan pilotointi, toteutus ja käyttöönotto (käyttöönoton pilotointi, 1 ELY-keskus) Asiantuntijahaku.fi:n integrointi Yrityssuomi.fi ja Oma Yritys-Suomi-palveluun Alkavan yrityksen rahoituksen (TE-toimiston Starttiraha ja Finnveran lainat) hakeminen Oma Yritys- Suomi-palvelun kautta Käsittelijän Oma Yritys-Suomi-palvelun esiselvitys Muu kehittäminen: Yrityssuomi.fi;n tietopalvelut: Yrityksen perustajan ja työnantajan tietosisältöjen täydentäminen sekä Yrityssuomi.fi:n seudullisten sivujen jatkotyö (tavoitteena saada valmiiksi 69 seudun yrityspalveluista kertovat sivut, lisäksi sivujen ylläpidon aktivointi ja ohjeistus) Lausuntotyökalun pilotointi Yleinen lupien ja ilmoitusten asiointipalvelu; Elintarvikehuoneistoluvan ja Valmismatkaluvan pilotointi, toteutus ja käyttöönotto Yrityssuomi.fi ja Oma-Yrityssuomi.fi, tulorekisterin yritysten käyttöliittymä Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa, josta Työnantajavelvoitteet osahankkeen osuus on euroa. Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 3 Yhteyshenkilö: Benita Troberg, työ- ja elinkeinoministeriö

10 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Yrityksen palvelukokonaisuus, Työnantajavelvoitteet -osahanke Työnantajavelvoitteet -osahankkeen tarkoituksena on toteuttaa olemassa olevan työnantajavelvoitteiden sähköisen palvelun laajentaminen ja integroiminen muihin palveluihin. Toteutus pitää sisällään muutoksien määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja testauksen Verohallinnon ja työeläkeyhtiöiden palvelun osalta. Työnantajavelvoitteet osahankkeen tuotokset vuonna 2014: liittymä Yritys- Suomen palvelupolkuihin liittymä Kelan sähköisiin työnantajapalveluihin, (esara) taloushallintoliittymä soveltamalla FIA2/FIP tuotoksia (aloitettu 2012) työntekijän liittymän tuotantoon otto (PTMJ-lakimuutos) työaikakirjanpitoon liittyvät tietyt toiminnot lomapalkan laskenta sähköinen työsopimus työsopimuksen ja työsuhteen muutoshallinta palkkatuen maksatushakemus Palkka.fi-palvelusta Osahankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 0,5 Yhteyshenkilö: Anna Veijola, Verohallinto 2.7. Kansalaisen yleisneuvontapalvelu -erillishanke Kansalaisen yleisneuvontapalvelun päätavoitteena on luoda julkisen hallinnon palvelujen loppukäyttäjille keskitetty neuvontapalvelu. Neuvonta sisältää informaation antamista julkisista palveluista ja ohjausta niiden käytöstä. Neuvontapalvelun lisäksi yleisneuvontapalvelua käytettäisiin myös kansallisten sähköisten palveluiden (esim. asiointitili, verkkotunnistamis- ja maksamispalvelu Vetuma) asiakaspalveluna. Neuvontapalvelun ei ole tarkoitus korvata kunkin viranomaisen omaa palveluneuvontaa. Yleisneuvontapalvelun tavoitteena on myös vähentää hätänumeroon tulevia kiireettömiä neuvontapuheluita, joita tällä hetkellä tulee vuodessa kappaletta. Yleisneuvontapalvelu toteuttaa pääministeri Kataisen hallitusohjelman linjausta järjestää hätäkeskuksia kuormittavien kiireettömien puheluiden palveluneuvonta. Kansalaisneuvonta on avattu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu -hanke jatkuu SADeohjelmassa (5/2015). Hanke vastaa yhteistyössä palvelun tuottajan Valtiokonttorin kanssa palvelun toiminnan seurannasta, kehittämisestä ja markkinointiviestinnästä sekä hallinnoi palvelun kehittämistä. Erillishankkeen tuotokset vuonna 2014: Hankkeessa seurataan yhdessä palvelun tuottajan Valtiokonttorin kanssa Kansalaisneuvonnan toiminnan käynnistymistä ja sitä arvioidaan raporttien sekä erilaisten tutkimusten (esim. Kansalaisraati) avulla. Palvelu-prosesseihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Markkinointia kohdennetaan tarpeen mukaisesti, jotta toiminta saadaan vakiinnutettua ja sen kysyntä ja

11 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) resurssit kohtaavat. Markkinoinnin erityisiä kohderyhmiä ovat nuoret ja ikääntyneet. Markkinointitoimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmoitukset lehdissä ja radiomainonta. Toimintaa laajennetaan palvelussa olevien resurssien salliessa sosiaaliseen mediaan hyödyntämällä sitä yhtenä palvelukanavana. Selvitetään chat-kanavan käyttöä yhtenä palvelukanavana Kansalaisneuvonnassa. Kansalaisneuvonnan tietojärjestelmiä (OC, tiketöintijärjestelmä, verkkosivusto) kehitetään saatujen kokemusten pohjalta. Käynnistetään Kansalaisneuvonta.fi:n siirto uudelle julkaisualustalle. Selvitetään Kansalaisneuvonnan ja Asiakaspalvelu2014 -hankkeessa rakennettavien asiakaspalvelu-pisteiden tiiviimpi yhteistyömahdollisuus ja selvityksen pohjalta tehdään esitetyt toimenpiteet. Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 1 Yhteyshenkilö: Heli Parikka, valtiovarainministeriö 2.8. Etäpalvelut erillishanke Hankkeen tarkoitus ja tehtävä on saattaa mahdollisimman suuri määrä julkisia palveluja asiakkaiden (kansalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin) saataville etäpalvelujen kautta. Etäpalvelut toteutetaan kahdessa vaiheessa; ensin keskitytään yhteispalvelupisteiden ja viranomaisten välillä siirtyvien etäpalveluiden toteuttamiseen sekä niihin liittyvien prosessien ja tukipalvelutoimintatarpeiden tunnistamiseen ja maakuntapilottien pilottien avulla niiden todentamiseen. Seuraavassa vaiheessa käynnistetään kotoa yms. paikoista pääsy etäpalveluihin omilla laitteilla. Tavoitteena vuoden 2014 aikana on saattaa tuotantokäyttöön Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien uudet etäpalvelua tarjoavat pisteet ja mahdolliset ulkopuolelta tulevat Asiakaspalvelu 2014 pilotit. Hankkeen tuotokset vuonna 2014 ovat: Määritellään hallintamalli ja siirretään toiminnassa olevat keskitetyt palvelut hallinnoijan ylläpidettäviksi. Ensimmäisenä siirtyy ajanvarausjärjestelmä. Olemassa olevat etäpalvelua tarjoavat pisteet siirretään vuoden lopuksi pysyvän hallintamallin piiriin (ohjelman rahoitus välineisiin päättyy). Määritellään ja toteutetaan etäpalvelulle palveluhakemisto ja siirretään se hallinnoijan ylläpidettäväksi. Määritellään (=valmistellaan) etäpalvelulle järjestelmä, joka ohjaa asiakkaan ensimmäisen vapaan asiakaspalvelijan luo. Käynnistetään kotikäyttö-alaprojekti ja asetetaan sille tavoitteet. Tehdään palvelupistekäytön arkkitehtuuri ja aloitetaan kotikäytön arkkitehtuurin laatiminen. Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 2,75 Yhteyshenkilö: Jarmo Riipinen, valtiovarainministeriö

12 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 3. Ohjelman klusteriryhmät ja tiimit SADe-ohjelman hankkeiden johtoryhmiksi on asetettu klusteriryhmät, joissa on edustus hankkeen kannalta keskeisistä toimijoista ja sidosryhmistä. SADe-tiimi järjestää tapaamisen klusterien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille klusterityöskentelyn kehittämisestä. SADe-ohjelmassa kokoontuu SADe-tiimin koordinoimana säännöllisesti kolme yhteistyötä ja tiedonvaihtoa edistävää tiimiä: projektipäällikkötiimi, viestintätiimi ja palvelukokonaisuustiimi. Projektipäällikkötiimiin kuuluvat hankkeiden hankepäälliköt. Kuukausittain järjestettävissä projektipäällikkötiimin kokouksissa käsitellään keskeiset ohjelman ja hankkeiden toteutukseen vaikuttavat ajankohtaisasiat. Ohjelman viestintätoimenpiteitä suunnittelevassa ja yhteen sovittavassa viestintätiimissä on mukana hankkeiden viestintäasiantuntijoita, valtiovarainministeriön viestinnän edustaja, Kuntaliiton edustaja ja Valtiokonttorin edustajia. Palvelukokonaisuustiimiin kuuluvat hankepäälliköt, Valtiokonttorin edustaja ja valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon sähköisen asioinnin ja kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijat. Vuoden 2014 aikana uudistetaan ohjelman eri tiimien toimintaa tarpeen mukaan. Viestintätiimin toimintaa on kehitetty syksystä 2013 lähtien ottamalla käyttöön teemakokoukset ja ulkopuoliset asiantuntijaalustukset. Kehittämissuunta on koettu hyväksi ja vastaavaa toimintatapaa jatketaan Toimintamallit, ohjeet ja työvälineet Valtiovarainministeriön rooliin SADe-ohjelman omistajana kuuluu määritellä, tarjota ja ylläpitää eri hankkeissa ja niiden välisessä yhteistyössä hyödynnettäviä toimintamalleja, ohjeita ja työvälineitä. Toimintamallien päivittämisessä on havaittu toimivaksi menettelyksi hankkeita ja ohjelmatoimijoita osallistava työskentely esimerkiksi työpajojen muodossa. Myös kommentoinnista ja keskustelusta otakantaa.fi -palvelussa on saatu hyviä kokemuksia. Näitä käytäntöjä jatketaan tarpeen mukaan myös vuonna Toimintamallit SADe-ohjelman yhteiset toimintamallit ohjelman hankkeiden toteutuksessa ja palvelujen kehittämistyössä hyödynnettäväksi ovat: Avoin lähdekoodi Kansalliset kielet Tietosuoja Vuorovaikutus markkinoiden kanssa Vuorovaikutus käyttäjien kanssa Esteettömyys ICT:n ympäristövaikutukset

13 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Avoimen lähdekoodin toimintamalli päivitettiin vuonna 2012, ja se täydentyy keväällä 2014 valmistuvalla Avoimen ohjelman siirto tuotteenhallintaan -projektin tuloksilla. Tässä projektissa muodostetaan valitun SADe-palvelun ja sen ohjelmiston tuotteenhallinnan määrittelyt, konsepti ja menettelyt, joita voidaan hyödyntää myös muiden palveluiden tuotteenhallinnassa. Kevään 2014 aikana järjestetään erilliset tilaisuudet/työpajat Tietosuoja-toimintamallin ajankohtaisiin asioihin liittyen ja Kansalliset kielet toimintamallista selkeän kielen teemalla. Ohjelman johtoryhmä seuraa ja arvioi toimintamallien hyödyntämistä ohjelman hankkeissa. Toimintamallien hyödyntäminen huomioidaan myös ohjelman riippumattomassa arvioinnissa. SADetoimintamallit on julkaistu kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäviksi ohjelman verkkosivuilla ja Yhteentoimivuusportaalissa Muut ohjeet ja työvälineet Ohjelmassa ja hankkeissa jatketaan 2013 käynnistettyä SADe-palveluarkkitehtuurityötä. Tässä huomioidaan JulkICT-linjaukset ja käytetään JulkICT:n välineitä kuvaamiseen. SADe -ohjelmassa kehitettävistä palveluista muodostettiin keväällä 2013 julkisen hallinnon yhteiseen kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalveluun yhdenmukainen loogisen tason yleinen kokonaisarkkitehtuurikuvaus. Tavoitteena on ollut luoda ohjelman johdolle, palveluita hyödyntävien organisaatioiden johdolle sekä palveluiden kehittäjille keskitetysti ylläpidettävä julkinen malli, joka toimii viestinnän välineenä SADe-palveluiden hyödyntämisen, käyttöönoton sekä jatkokehittämisen suunnittelussa. Tätä jatkokehitetään vuonna Hankkeiden kehittämistyössä hyödynnetään julkisen hallinnon ICT -toiminnon arkkitehtuurityössä ja kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa syntyviä yhteisiä tuotoksia ja linjauksia kuten palveluväylä ja tunnistamisratkaisut. SADe-tiimi varmistaa tarvittavan tiedonkulun JulkICT-toiminnon ja hankkeiden välillä ja järjestää tarvittaessa tapaamisia. SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin toimintamallissa linjataan, että kaikista ohjelmassa toteutetuista komponenteista ja ohjelmistoista ylläpidetään tietoja valtionvarainministeriön ylläpitämässä Yhteentoimivuus-portaalissa. Kansainvälisesti kiinnostavista hankkeista voidaan jakaa tietoa myös yleiseurooppalaisen EU JoinUp-portaalin kautta. SADe-tiimi ohjeistaa ja tukee hankkeita erityisesti Yhteentoimivuus-portaalin käytössä. Hankkeet ylläpitävät hankkeiden toteutusta ja palveluja koskevia kustannus-hyötylaskelmia. SADe-tiimi kilpailuttaa yhteisen tuen kustannus-hyötylaskelmien päivittämistarpeisiin. Ohjelmatason ja hankkeiden tilanneraportoinnissa otetaan valtion yhteinen hankesalkkuratkaisu käyttöön alkaen. SADe-tiimi tukee hankkeita salkkuratkaisun käytössä ja varmistaa, että hankkeet saavat riittävästi palautetta tilanneraportointiin liittyen. Osallistutaan yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa (esteettömyyden indikaattorityöryhmä) internetin käyttämättömyyden syitä koskevan Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaukseen. Opinnäytetyö valmistuu keväällä 2014.

14 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 5. Ohjelman talousseuranta Ohjelman talousseurannan vuosittainen sykli on kuvattu ohjelman hallinnollisessa vuosikellossa (Liite 1). Vuosikello kuvaa talousarviovuoden elinkaarenvaikutuksen ohjelman hallinnolliseen rytmiin, mm. milloin valmistellaan ja tehdään HTV- ja rahoituspäätöksiä sekä millä tasolla ja kuinka usein hankkeet raportoivat valtiovarainministeriölle hankkeen etenemisestä. Vuosikellossa kuvataan myös, miten ohjelman etenemisestä raportoidaan eri tahoille (kuvattu tarkemmin tämän raportin luvussa 8 Raportointi ohjelman etenemisestä) sekä miten ohjelman riippumaton arviointi etenee vuoden aikana. Vuosikellon kuvaamien hallinnollisten prosessien lisäksi SADe-tiimi seuraa jatkuvasti hankkeiden ja ohjelmakoordinaation rahan käyttöä. SADe-tiimi ylläpitää seurantataulukoita, joiden avulla on jatkuvan seurannan lisäksi mahdollista raportoida tarvittaville tahoille ohjelman taloustilanteesta. Alla olevassa taulukossa on kuvattu miten määrärahoja on käytetty edellisinä vuosina ja miten näitä kohdennetaan vuonna Ohjelman hankkeissa noudatetaan vuonna 2014 joulukuussa 2013 tehtyä SADe-momentin käytön yleisohjetta SADe-ohjelman hankkeiden vastuuviranomaisille myönnettävän rahoituksen periaatteista ja käytännöistä. Toteuma hankkeittain myönnetty 2010 toteuma 2010 myönnetty 2011 toteuma 2011 myönnetty 2012 toteuma 2012 myönnetty 2013 toteuma 2013 myönnetty 2014 toteuma 2014 Arvioitu kokonaisbudjetti Osallistumisympäristö Oppija Rakennettu ympäristö Sosiaali- ja terveysalan palv. Kok Oma Terveys Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu Yrityksen palvelukokonaisuus Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus Työnantaja Työnantaja/ Työnantajavelvoitteet -osahanke Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Etäpalvelut ei vielä Yhteensä Ohjelmakoordinaatio toteuma 2010 toteuma 2011 toteuma 2012 toteuma 2013 arvio 2014 toteuma 2014 Arvioitu kokonaisbudjetti SADe-ohjelman hallinnon tuki* SADe-ohjelman viestintä SADe-ohjelman riippumaton arviointi Asiakaskäyttöönottotuki Myönnetty asiakaskäyttöönoton tuki myönnetty 2013 myönnetty 2014 Arvioitu kokonaisbudjetti Asiakaskäyttöönottotuki Ohjelmakoordinaatio yhteensä HUOM. Kunakin vuonna käytössä on 3-vuotisen siirtomäärärahan turvin myös aiempina vuosina myönnettyä rahaa. Näin ollen toteuma voi olla Ohjelman budjetti yhteensä suurempi kuin ko. vuoden myöntö. *SADe-ohjelman hallinnon tukeen on nyt sisällytetty varaus muille kehittämistoimenpiteille ja arvio vuoden 2014 ja 2015 riippumattoman arvioinnin kustannuksista. Ohjelman riippumaton arviointi kilpailutetaan keväällä 2014, joten arvio vuoden 2014 riippumattoman arvioinnin kustannuksista lisätään taulukkoon vasta hankintapäätöksen julkaisemisen jälkeen. SADe-ohjelman johtoryhmä saa jokaisessa kokouksessaan katsauksen ohjelman määrärahatilanteeseen johtoryhmän kuukausittaisessa tilanneraportissa. Talousseurantaa ja -raportointia kehitetään tarpeen mukaan edelleen vuoden 2014 aikana.

15 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 6. Viestintä SADe-ohjelman kokonaisuuden viestinnästä vastaa valtiovarainministeriö. Hankkeiden ja niissä tehtävien palveluiden viestinnästä vastaa kukin omistajaministeriö. SADe-ohjelman viestintää suunnitellaan viestintätiimissä, jossa on edustajia valtiovarainministeriöstä, Valtiokonttorista, Kuntaliitosta sekä jokaisesta hankkeesta. Ryhmä suunnittelee ja yhteensovittaa palveluiden viestintää sekä ylläpitää yhteistä viestintä- ja toteutussuunnitelmaa. Ryhmässä kehitetään myös mahdollisia yhteistyötapoja sekä yhteisiä keinoja ja kanavia viestiä ja markkinoida. Ohjelmasta viestimisessä hyödynnetään monia eri kanavia, painottaen kuitenkin erityisesti sähköisiä viestintäkanavia. Ohjelman riippumattoman arvioinnin neljännessä väliraportissa (2013) ohjelman toimeenpanon johtopäätöksissä ja toimenpidesuosituksissa (kappale 6.3.) on useita viestintään kohdistuvia suosituksia. Raportin johtopäätöksen 9 mukaisesti (s. 52) viestintä ja markkinointi nähdään entistä tärkeämpänä palvelujen käyttöönottojen ytheydessä. Johtopäätöksessä todetaan, että erilaiset tilaisuudet, alue- ja kuntakohtaiset tietoiskut ja sosiaalisen median tempaukset käytännönläheisine viestintäsisältöineen eri kohderyhmille ovat keskeinen osa palveluiden käyttöönottoa. Toimenpidesuosituksissa (s ) arvioijat suosittavat, että ohjelman hankkeita tulee aktiivisesti ohjelmatasolta kannustaa yhteisten synergioiden löytämiseen palvelujen käyttöönottoihin liittyen viestinnän ja markkinoiden osalta. Synergioiden löytämiseksi esimerkiksi kunnan kannalta eri hankkeiden ja eri palvelujen yhteiset kampanjat voisivat tukea tätä. Myös onnistuneiden käyttöönottojen toimintamalleista ja menetelmistä viestimisen tulisi olla aktiivista. Jatkossa viestinnän ja markkinoinnin tulisi olla tiukemmin yhdistettynä palveluihin ja niiden käyttöönottoihin. Niitä organisaatioita varten, jotka ottavat palveluita käyttöön, on tarpeen koota palvelukohtaisesti tärkeää tietoa yhteen paikkaan. Vuoden 2014 viestinnän painopisteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa huomioidaan erityisesti edellä mainitut suositukset Tapahtumat SADe-päivä järjestetään maaliskuussa ( ) Wanhassa Satamassa. Tilaisuudessa esillä ovat muun muassa ohjelman palvelut. SADe-päivän teema ja sisältö tarkentuvat alkuvuoden 2014 aikana. Valtion virkamiehille vuoden päätiedotustapahtuma on Valtio Expo, joka järjestetään SADeohjelmalla on tapahtumassa oma osasto ja yksi tunnin esitysaika. Kuntien edustajille vuoden päätiedotustapahtuma on Kuntamarkkinat, joka järjestetään SADe-ohjelmalla on tapahtumassa oma osasto, jossa keskitytään esittelemään ohjelman hankkeissa kehitettyjä palveluita. Lisäksi ohjelmalle on varattu tapahtumassa kaksi tietoiskuaikaa. Kuntamarkkinoiden yhteydessä SADe-ohjelma on esillä Kuntalehdessä. Osallistuminen tapahtumiin suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä ohjelman viestintätiimin ja hankkeiden kanssa. SADe-tiimi on käytettävissä puhujina ja/ tai kouluttajina myös muissa tilaisuuksissa, jossa tarvitaan tietoa ohjelmaan tai sen teemoihin liittyen. Vuonna 2014 jatketaan SADe-ohjelman Roadshown, eli kuntiin suuntautuvan jalkautuskierroksen, suunnittelua ja aloitetaan sen toteutus. Roadshown tarkoitus on lisätä kunta- ja muiden alueellisten

16 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) toimijoiden tietoisuutta ohjelmassa valmistuvista palveluista ja näiden käyttöönottojen merkityksestä ja vaikutuksista toimijoiden omassa organisaatiossa. Kierroksella pyritään edistämään SADe-palveluiden käyttöönottoa. Roadshown suunnittelua ja valmistelua varten hankitaan suunnittelu- ja toteutustuki. Lisäksi kiertuetta varten järjestetään yhteinen suunnittelutyöpaja hankkeille, missä suunnitellaan ja ideoidaan kiertueen sisältöä ja palveluiden markkinointia Ohjelman sisäinen viestintä Ohjelman viestintätiimin kokouksien toimintatapojen uudistamista jatketaan edelleen. Kokouksien sisältö rakennetaan erilaisten teemojen ympärille ja kokouksiin tuodaan ulkopuolisen asiantuntijan esitysosuuksia. Hankkeiden välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jakamista tuetaan vuoden 2014 aikana ohjelman eri tiimeissä ja näiden kokouksissa. Ohjelman sisäisten toimijoiden kesken viestitään tapaamisten lisäksi työryhmäohjelmiston, eli SharePoint-pohjaisen SADe-pilven, avulla. Sinne tallennetaan mm. klusteriryhmien pöytäkirjat, viestintäaineistot ja ohjelman johtoryhmän materiaalit. SADe-pilven käyttöä ja hyödyntämistä kehitetään edelleen vuoden aikana. Tavoitteena on myös saada ratkottua SADe-pilven käytettävyyteen liittyvät ongelmat. SADe-pilven päivitysvastuu hajautetaan vuoden aikana ohjelman eri toimijoiden kesken tiedon kattavuuden ja ajantasaisuuden parantamiseksi Viestintä sidosryhmien kanssa SADe-ohjelmassa on tärkeää viestiä ohjelmatasolla erityisesti julkishallintoon (valtio ja kunnat) yhteistyön lisäämiseksi ja palvelujen käyttöönottoon motivoimiseksi. Hallinnon sisäinen viestintä on tärkeää edelleen vuonna 2014, jotta tietoisuus jo käyttöönotettavista sekä tulossa olevista palveluista lisääntyisi sidosryhmissä. Itse palveluista viestiminen sidosryhmille ja myös loppukäyttäjille on ohjelman hankkeiden vastuulla. Ohjelman viestintäsuunnitelma ja hankekohtaiset viestintäsuunnitelmat päivitetään. Ohjelmatason esitemateriaali päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja tarvetta viestiä myös ohjelmatasolla enemmän valmistuvista palveluista kuin itse ohjelmasta. SADe-uutiskirjeen julkaisemista jatketaan. Palvelujen yhteiset viestintälinjaukset -oppaan hyödyntämistä hankkeista ja palveluista viestiessä jatketaan. Selvitetään ja keskustellaan viestintätiimin kanssa siitä, onko opasta tarvetta päivittää. Valtiovarainministeriön ulkoiset nettisivut uudistuvat vuoden 2014 aikana. Tähän hankkeeseen liittyen myös SADe-ohjelman ulkoisten Internet-sivujen (www.vm.fi/sade) sisältö suunnitellaan ja kirjoitetaan kokonaan uudelleen. SADe-ohjelmalle julkaistaan oma alasivu Kuntarakenne.fi -sivustolle. Sivulle viedään tietoa mm. ohjelman palveluista ja asiakaskäyttöönoton tuesta kuntanäkökulmaa palvelevasti.

17 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Ohjelman palveluiden valmistumisaikataulua kuvaavasta SADe-palvelukartasta julkaistaan uusi versio. Palvelukartan yhteyteen toteutetaan visuaalinen listaus ohjelman käyttöönotetuista palveluista. Ohjelma hyödyntää vuonna 2014 markkinoinnissaan Kuntalehteä, Kuntatekniikka-lehteä, Fikt-lehteä ja Kunta TV:tä. Viestinnän välineinä hyödynnetään myös ohjelman yhteistä kustannushyötylaskelmaa ja vuonna 2013 valmistunutta ohjelman palveluarkkitehtuurikuvausta. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta kehitetään vuonna 2014 erityisesti seuraavien toimijoiden kanssa: Kuntaliitto Kuntien Tiera Valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Valtiovarainministeriö, Budjettiosasto Liikenne- ja viestintäministeriö Sitra Muita tarpeellisia yhteistyöavauksia haetaan aktiivisesti tukemaan ohjelman toteuttamista ja palvelujen kehittämistä sekä käyttöönottoa. Erityisesti kuntien suuntaan kehitetään yhteistyötä sekä hankkeissa että ohjelmakoordinaatiossa. 7. Valmistuvien palvelujen käyttöönotto 7.1. Asiakaskäyttöönoton tuki SADe-ohjelman rahoituskehyksessä on varauduttu tukemaan ohjelman hankkeissa aikaansaatavien palveluiden asiakaskäyttöönottoa keskitetyllä käyttöönoton tuella yhteensä euroa. Tukea kohdennetaan ohjelman johtoryhmän hyväksymien yhteisten periaatteiden mukaisesti viestintään, koulutukseen ja valmennukseen sekä käyttöönottovalmiuksien varmistamiseen. On tärkeää, että palveluille saadaan alusta asti riittävä käyttäjämäärä. Tuella helpotetaan kuntien, kuntayhtymien sekä valtionhallinnon organisaatioiden liittymistä palveluiden käyttäjiksi. Käyttöönoton tuen tavoitteena on saada palvelut mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön julkisen hallinnon palvelutoiminnassa. Sitoutuneille palvelujen käyttöönottajille hankkeista tarjottavat tukitoimet ovat konkreettisesti joko käyttöönottopakettien toteutusta, viestintää, käyttäjäkoulutusta, käyttäjä- tai kehittäjäryhmien perustamista tai käyttökokemusten selvittämistä. Tukea ei voi käyttää teknisiin toteutuksiin, määrityksiin, palveluiden käyttömaksuihin eikä hankehenkilöstön työn korvaamiseen. Tukitoimien toteutus käynnistyi syksyllä ensimmäisissä palveluissa, ja tuen suunnittelua ja kohdentamista jatketaan vuoden 2014 aikana kaikissa hankkeissa. Tukitoimien suunnitelmat käsitellään hankkeiden klustereissa ja SADe-ohjelman johtoryhmässä, ja niiden vaikuttavuutta ja etenemistä seurataan ohjelmassa säännöllisesti.

18 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 7.2. Palvelujen käyttöönoton suunnittelutuki Käynnistetään toteutetun kilpailutuksen pohjalta SADe-palvelujen käyttöönottojen yhteinen suunnittelutuki -projekti ohjelma- ja hanketasoilla. Tavoitteena on: edistää palvelujen käyttöönottoja, saada tarjolle käyttöönottajia palvelevaa tietoa ja tehdä laadukkaita käyttöönottoprojekteja luoda ja toteuttaa yhteisiä hyviä käytäntöjä esim. palvelujen käyttöasteen, käyttökokemusten ja kustannus-hyötyjen seurantaan Käynnistettävä suunnittelutukiprojekti pohjautuu ohjelmassa ja hankkeissa jo tehtyyn aikaisempaan valmisteluun, suunnitteluun ja toteutuksiin: esim. mitä dokumentteja tarvitaan, olemassa olevan tiedon jäsentäminen uudelleen ja tähänastiset kokemukset käyttöönotoista. Suunnittelutuen keskeinen tarkoitus on varmistaa, että SADe-palvelujen palvelukuvaukset, tuotteenhallintasuunnitelma, käyttöönottosuunnitelma, levittämissuunnitelma, käyttöönoton tuen kuvaus ja mahdollisesti tarvittava tekninen dokumentaatio ovat laadukkaita ja vastaavat käyttöönottajien tarpeisiin. Projektin keskeinen tavoite on saada hankkeet jakamaan toisilleen hyviä käytäntöjä ja tekemään yhteistyötä palvelujen käyttöönottamiseksi. Suunnittelutuen toteutuksessa huomioidaan ohjelman riippumattoman arvioinnin 2013 väliraportin toimenpidesuositukset palvelujen käyttöönottojen varmistamisesta ja hyvien käytäntöjen jakamisesta. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ohjelman johtoryhmän, projektipäällikkötiimin ja hankkeiden klusteriryhmien kanssa. Rinnalla jatketaan yhteistyötä JulkICT-toiminnon kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tukiohjelman kanssa. Yhteistyö liittyy SADe-palvelujen käyttöönoton varmistamiseen, palveluarkkitehtuuriin, asiakaskäyttöönoton tukeen ja viestintätoimenpiteiden toteuttamiseen. Myös yhteistyö Kuntarakennemuutoksen tietopankin kanssa jatkuu. Tietopankkiin viedään jatkuvasti ajantasaista tietoa kuntia hyödyttävistä käyttöönotettavista SADe-palveluista, ja siitä, mitä tukea niiden käyttöönottamiseen on ohjelmassa tarjolla. 8. Raportointi ohjelman etenemisestä SADe-ohjelman asettamispäätöksessä (VM038:00/2009) todetaan, että ohjelma raportoi etenemisestä hallituksen hankesalkun seurantamenettelyyn, Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle (HALKE) ja Julkisen tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) sekä tarvittaessa talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Vuoden 2014 aikana ohjelman tilannekatsaukset viedään HALKE:en ja JUHTA:an sekä Talpoliin tarvittaessa. Lisäksi raportoidaan säännöllisesti JulkICT-toiminnon johtoryhmälle ja tarpeen mukaan valtion tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmä TIETOKEKO:lle. Ohjelman etenemistä koskevat tiedot päivitetään säännöllisesti hallitusohjelman seurantavälineeseen. Ohjelmatason ja hankkeiden tilanneraportoinnissa käytetään valtion yhteistä hankesalkkuratkaisua. Ohjelman johtoryhmä saa kokouksissaan tilanneraportin ohjelman etenemisestä.

19 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 9. Rinnakkaishankkeet ja -strategiat SADe-ohjelman asettamispäätöksessä (VM038:00/2009) todetaan, että ohjelma toteuttaa osaltaan julkisen hallinnon ICT-strategiaa ja osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, asiakkuusstrategiahankkeeseen, kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan ja julkisen asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen. SADe-ohjelman toteutus kuuluu JulkICT-strategian toimeenpanossa ja JulkICT-toiminnon 2014 tulostavoitteissa strategian linjausalueelle Palveluinnovaatioiden ekosysteemit: tulostavoite Kansallisen IT-palveluarkkitehtuurin 1. vaiheen toimeenpano (02/2015 mennessä) ja sähköisten palvelujen kehittäminen, toimenpide SADe-ohjelman toteutus toimintasuunnitelman mukaisesti ja tuotettujen palvelujen käyttöönoton varmistaminen. Keskeisiä rinnakkaishankkeita- ja strategioita SADe-ohjelmalle vuonna 2014 ovat Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU), Kansallinen palveluarkkitehtuuri, Asiakkuusstrategia, Asiakaspalvelu2014, kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, kuntien ICT-muutostuki, Suomen Avoin hallinto -hanke, Valtionhallinnon sähköisen palvelutoiminnan kehittämisryhmä Vatkaus, Avoimen tiedon ohjelma, JulkICT Lab, Dataportaali ja Palvelutietovaranto Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU) Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman avulla haetaan valtionhallinnon sisäisin toimin keinoja vastata julkisen talouden kestävyysvajeen supistamistarpeeseen sekä työmarkkinoiden muutokseen. SADeohjelma (ohjelmapäällikkö) on mukana ohjelman valmisteluryhmässä. SADe-ohjelmassa seurataan, tuetaan ja hyödynnetään VATU-ohjelmassa tehtävää työtä. Seuraavien SADe-palvelujen käyttöönottotavoitteiden seuranta on mukana VATU-ohjelmassa: Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden energiatodistuspalvelun, Oppijan palvelukokonaisuuden opintohallinnon automatisoidut palvelut ja toisen asteen laajennettu hakeutuminen sekä Osallistumisympäristön lausuntopalvelu. Lisätietoa: Kansallinen palveluarkkitehtuuri Ohjelmassa ja hankkeissa jatketaan 2013 käynnistettyä SADe-palveluarkkitehtuurityötä. Tässä huomioidaan JulkICT-linjaukset kansallisesta palveluarkkitehtuurista ja käytetään JulkICT:n välineitä kuvaamiseen. Ohjelman hankkeet hyödyntävät julkisen hallinnon ICT -toiminnon arkkitehtuurityössä ja kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa syntyviä yhteisiä tuotoksia ja linjauksia. Palveluväylä, tunnistamisratkaisut ja ratkaisut roolien ja valtuutusten hallintaan huomioidaan ohjelman palveluiden kehittämisessä. Arkkitehtuuriasioita käsitellään ohjelman johtoryhmässä ja palvelukokonaisuustiimissä. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan (kohta 2.11) Toteutetaan viipymättä kansallinen sähköinen palveluväylä ja sähköinen tunnistautuminen kustannustehokkaasti sekä Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen. Rakennepoliittisen ohjelman linjausten lisäksi

20 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) julkaistussa ICT työryhmän raportissa on nostettu kansallisen selviytymisstrategian ensimmäiselle kriittiselle polulle yhtenäisen Kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen. Kansallisen palveluarkkitehtuurin keskeisenä tavoitteena on tiedon maksimaalisen hyödyntämisen mahdollistaminen, jotta kansalaisille ja yrityksille voidaan luoda mahdollisimman laadukkaat täysin automatisoidut tai sähköiset palvelut aiempaa nopeammin ja kustannustehokkaammin. Kansallisen palveluarkkitehtuurin kokonaisuuteen sisältyvät: - kansallinen palveluväylä, - kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu, - kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja kansalaisten roolien ja valtuutusten hallintaan, - kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat ja tietosuojan takaamiseksi kansalaisten osalta omien julkisen hallinnon rekisteritietojen katselu ja tiedon välityksen hallintapalvelu, - ohjelman toimeenpanon ja toteutettavien kokonaisuuksien jatkuvan ylläpidon, kehittämisen ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit sekä - kansallisen palveluarkkitehtuurin edellyttämät tietoturvaratkaisut ja hallintamallit. Lisätietoa: Asiakkuusstrategia Keväällä 2013 valmistunut julkisen hallinnon asiakkuusstrategia kattaa koko julkisen sektorin palvelut ja kaikki sen palvelukanavat. Strategian visiona on, että asiakkaalla on käytettävissään tarvitsemansa palvelut, joiden sisältöön ja toteuttamiseen hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Julkisten palvelujen tuotannon ja kehittämisen tulee perustua asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Palvelutuotannon kehittämisen näkökulmasta tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten osallistumismahdollisuuksien ja kanavien luomista ja käyttämistä. Tavoitteena on, että asiakas henkilö, perhe, yritys tai yhteisö saa tilanteeseensa sopivat palvelut sujuvasti, helppokäyttöisesti ja esteettömästi. Oleellista on, että asiakas voi itse osallistua palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Keskeistä on myös se, että jatkossa palveluja johdetaan nykyistä asiakaslähtöisemmin ja huolehditaan myös palvelutuotannon kustannustehokkuudesta, niin palvelun tuottajan kuin asiakkaankin näkökulmasta. Strategiassa linjataan, että viranomaisten tulee huolehtia siitä, että sähköinen palvelukanava on asiakkaalle houkuttelevin vaihtoehto ja määrätietoisesti tukea asiakkaiden kykyä siirtyä sähköisten palvelujen käyttöön niissä palveluissa ja tapauksissa, joissa se on mahdollista. SADe-ohjelman toteutus tukee asiakkuusstrategian tavoitteita. Yhtenä SADe-tavoitteena on, että julkisen hallinnon asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvasti eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa hallinnonaloista ja organisaatioiden rajoista riippumatta. Myös ohjelman toimintamalli vuorovaikutuksesta käyttäjien kanssa, asiakasraatien hyödyntäminen ja muu käyttäjien osallistaminen palvelujen toteuttamiseen on asiakkuusstrategian mukaista. Lisätietoa:

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2015 1(25) JulkICT-toiminto SADe ohjelma versio 0.1. SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2015

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2015 1(25) JulkICT-toiminto SADe ohjelma versio 0.1. SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2015 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2015 1(25) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2015 Versio 0.1 21.1.2015 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2015 2(25) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö

otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö Osallistumisympäristö-hanke www.otakantaa.fi Avoimen valmistelun vuorovaikutteinen palvelu www.kansalaisaloite.fi

Lisätiedot

Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelman johtoryhmä / VM Ohjelman riippumaton arviointi:

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen Kuntien ICT-palvelut rakenneuudistuksessa 26.2.2015 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

J U H TA Pirjo Saksa

J U H TA Pirjo Saksa SADE / RAKENNETTUYMPÄRISTÖ JA ASUMINEN (ASUMISEN JA RAKENTAMISEN EPALVELUT) J U H TA 1 0. 2. 2 0 1 5 Pirjo Saksa SADe / Asumisen ja Rakentamisen epalvelut RAKENTAMISEN PALVELUT Lupapalvelut: Rakennusluvat

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Hallinto 8: Tieto- ja asiakirjahallinto

Hallinto 8: Tieto- ja asiakirjahallinto Hallinto 8: Tieto- ja asiakirjahallinto Aika 1.4.2014 klo 13.10 15.30 Paikka Ulvilan kaupungintalo (Loukkurantie 1) Kutsutut Kunta/työnantaja Henna Lempiäinen, pj seutujohtaja, Porin seutu Karhukunnat

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Mitä hyötyä sähköisistä palveluista? Valtio Expo Maire Ahopelto Ohjelmapäällikkö, palvelupäällikkö Julkisen hallinnon ICT-toiminto

Mitä hyötyä sähköisistä palveluista? Valtio Expo Maire Ahopelto Ohjelmapäällikkö, palvelupäällikkö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Mitä hyötyä sähköisistä palveluista? Valtio Expo 3.5.2011 Maire Ahopelto Ohjelmapäällikkö, palvelupäällikkö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 10.11.2015 Versio: 1.99 viitearkkitehtuurin yhteenveto 10.11.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9. Avauspuheenvuoro Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.2016 Miten Suomi sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa? Päivitetty

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen VnP: Palvelut ja tiedot käytössä Luonnos v 0.45 10.9.2013 O-P Rissanen Periaatepäätöksen tavoitteet Yhdistää tehdyt esitykset ja päätökset yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kuvata ja tarvittaessa linjata niitä

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (24) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2013

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (24) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2013 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2013 1(24) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2013 26.2.2013 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2013 2(24) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi Aikuiskoulutuksen asiakirjat 28.4.2015 Ulla Angervo Opetushallitus Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelu eperusteet palvelu avattu Opintopolku aikuiskoulutuksessa 2 28.4.2015 Alatunnisteteksti Oppijan

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti 15.12.2015 Versio 1.0 Suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle: -Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia

Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia Hannele Hyppönen THL, Annakaisa Iivari STM TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 9. 10.2.2012, Kuntatalo, Helsinki Kansalaisen sähköiset

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT

SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT SADe ohjelma ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus Korkeakoulujen IT-päivät Joensuu, 13.10.2010 Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Opetustoimen sanastotyö. Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi

Opetustoimen sanastotyö. Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi Opetustoimen sanastotyö Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi 4.11.2010 Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - tavoite Tuottaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista, oppimista ja

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma 2: Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma JulkICT-osasto Tietojen hyödyntämisen ja tietojohtamisen yleinen tavoite 2: Hyödynnetään

Lisätiedot