Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma

2 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä ensimmäinen luonnos MS, TK-P, IA Ohjelman johtoryhmä lisämuokkauksia ohjelmatason toimenpiteet hyväksytty SADejohtoryhmässä , hankkeiden tiedot lisätty taloustaulukko, tekstin siistiminen MS, SS, TK-P, IA Ohjelman johtoryhmä MS, IA Ohjelman johtoryhmä

3 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Ohjelman hankkeet Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Yrityksen palvelukokonaisuus Yrityksen palvelukokonaisuus, Työnantajavelvoitteet -osahanke Kansalaisen yleisneuvontapalvelu -erillishanke Etäpalvelut erillishanke Ohjelman klusteriryhmät ja tiimit Toimintamallit, ohjeet ja työvälineet Toimintamallit Muut ohjeet ja työvälineet Ohjelman talousseuranta Viestintä Tapahtumat Ohjelman sisäinen viestintä Viestintä sidosryhmien kanssa Valmistuvien palvelujen käyttöönotto Asiakaskäyttöönoton tuki Palvelujen käyttöönoton suunnittelutuki Raportointi ohjelman etenemisestä Rinnakkaishankkeet ja -strategiat Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU) Kansallinen palveluarkkitehtuuri Asiakkuusstrategia Asiakaspalvelu2014 -hanke Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen ja kuntien ICT-muutostuki Avoin hallinto hanke (Open Government Partnership) Sähköisen palvelutoiminnan kehittämisryhmä Avoimen tiedon ohjelma, Dataportaali, JulkICT Lab ja Palvelutietovaranto Ohjelman riippumaton arviointi Vuoden 2013 riippumattoman arvioinnin väliraportin toimenpidesuositukset Ohjelman päättäminen ja jatkotoimenpiteet Liiteluettelo... 26

4 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 1. Johdanto Tämä dokumentti on SADe-ohjelman toteutuksen toimintasuunnitelma vuodelle Suunnitelma kuvaa ohjelmakokonaisuuden ja sen toteuttamiseksi vuonna 2014 tehtävät toimenpiteet. Suunnitelmaa on käsitelty ohjelman johtoryhmässä , ja Vuoden 2014 ohjelmatoiminnan pääteemoja ovat ohjelmasta valmistuvien palvelujen käyttöönoton varmistaminen, palveluja ja niiden hyötyjä koskeva viestintä, hyvien käytäntöjen jakaminen verkostojen kesken, ja ohjelman jälkeiseen aikaan suuntaava tekeminen. Tämän lisäksi toteutetaan hankkeita ja palvelutoteutuksia tukevaa yhteistyötä sekä yhteisten toimintamallien kehittämistä. Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2009 sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) perustuen hallituksen hyväksymään kannanottoon sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisesta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) puolsi kokouksessaan SADe-ohjelman toteuttamista koskevia uusia linjauksia, ja näiden pohjalta valtiovarainministeriö asetti ohjelman uudelleen Tällöin ohjelman toimikautta pidennettiin 2015 loppuun, ja ohjelma sai oman johtoryhmän. Ohjelman asettamispäätöksen (VM 038:00/2009, ) mukaisesti tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palvelukokonaisuuksia kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön. Lähtökohtana on asiakkaan palvelutarpeiden toteuttaminen elämänkaaren eri vaiheissa ja tilanteissa hallinnonaloista ja organisaatioiden rajoista riippumatta. Asiakkaan näkökulmasta tavoitellaan nykyistä sujuvampaa ja helpompaa asiointia sekä uusia osallistumisen ja vuorovaikutuksen muotoja. Tarkoituksena on uudistaa julkisen hallinnon palvelutuotantoprosesseja sähköistä asiointia ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen siten, että asiakkaiden saama hyöty lisääntyy, tuottavuus paranee ja syntyy aika- ja kustannussäästöjä. Kuntien tuottavuushyötyjen saavuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. SADe-ohjelman toteuttaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista (strateginen painopistealue II Julkisen talouden vakauttaminen). Ohjelma toteuttaa osaltaan julkisen hallinnon ICT-strategiaa ja osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, asiakkuusstrategian toimeenpanoon, kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, Suomen avoin hallinto -hankkeeseen ja julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämiseen. Ohjelman etenemisestä raportoidaan hallitusohjelman seurantamenettelyyn, Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle (HALKE) ja Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA). Tarvittaessa ohjelman etenemistä käsitellään lisäksi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa (Talpol). Ohjelmassa hyödynnetään julkisen hallinnon ICT-toiminnon arkkitehtuurityössä ja kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa syntyviä yhteisiä tuotoksia ja linjauksia, julkishallinnon suosituksia (JHS) sekä mahdollisuuksien mukaan julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluita, kuten esimerkiksi kansalaisen asiointitiliä tai tunnistamisratkaisuja. Ohjelmalla on oma johtoryhmä, joka koostuu ministeriöiden ja kuntasektorin toimijoista. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata ohjelman toteutusta, tukea ohjelmassa syntyvien palvelujen valtakunnallista ja alueellista käyttöönottoa sekä varmistaa poikkihallinnollisuuden toteutuminen ohjelman keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman toteutuksen ohjaamista ja koordinaatiota varten valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnossa työskentelee ohjelmapäällikkö, kaksi

5 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) ohjelmakoordinaattoria ja ohjelma-assistentti (myöhemmin viitattuna SADe-tiimi ). Valtiovarainministeriö tekee ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat rahoitus- ja käynnistyspäätökset, nimeää hankkeiden vastuuministeriöt (hankkeiden omistajat) ja asettaa hankkeille klusteriryhmät, jotka toimivat hankkeiden johtoryhminä. Valtiovarainministeriö määrittelee, tarjoaa ja ylläpitää eri hankkeissa ja niiden välisessä yhteistyössä hyödynnettäväksi toimintamalleja, ohjeita ja työvälineitä. Hankkeiden omistaja vastaa hankkeen toteuttamisesta ohjelman hallintamallin ja tavoitteiden mukaisesti, käyttöönotto- ja ylläpitovaiheen valmistelusta sekä hankkeen hankinnoista. Ohjelman toteuttamisessa on ministeriöiden lisäksi mukana useita kuntia, valtionhallinnon virastoja, kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä. Ohjelman toteutusta ja etenemistä arvioidaan koko sen toimikauden ajan riippumattoman arvioijatahon toimesta. Vuoden 2013 lopussa julkaistiin neljäs riippumattoman arvioinnin väliraportti. Ohjelman rahoituskehys on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa palveluiden kehittämiseen, pilotointiin ja erillispäätöksin tehtävään asiakaskäyttöönoton tukeen. Ohjelma rahoitetaan valtiovarainministeriön pääluokasta, valtion ja kuntien yhteisiä ICT-hankkeita varten perustetulta momentilta ( ). 2. Ohjelman hankkeet Ohjelman tehtävänä on toteuttaa ohjelmalle asetettujen tavoitteiden ja menettelytapojen mukaisesti sähköisen asioinnin palvelukokonaisuushankkeet (suluissa vastuutaho) Osallistumisympäristö (OM), Oppijan palvelukokonaisuus (OKM), Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuus (YM), Yrityksen palvelukokonaisuus (TEM) sekä Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus (STM). Vastaavin periaattein ohjelmassa toteutetaan erillishankkeet Kansalaisen yleisneuvontapalvelu (VM) ja Etäpalvelut (VM), joiden rahoitus sisältyy ICT:n kehittämisen osalta SADe-ohjelman rahoituskehykseen. Palvelujen toteutuksessa hyödynnetään yhteisiä rajapintoja ja palveluita sekä hyviä käytäntöjä ja tehdään yhteistyötä muiden kehityshankkeiden kanssa. Kehittämisessä noudatetaan SADe-ohjelman yhteisiä toimintamalleja (luku 4.1). ICT-kehittämisen lisäksi mukana on aina palveluprosessien ja toimintakonseptien uudistamista. Ohjelman hankkeet noudattavat SADe-ohjelman ohjausmallia ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria sekä raportoivat valtion yhteisellä hankesalkkuratkaisulla kuukausittain etenemisestään valtiovarainministeriön on ja ohjelman johtoryhmälle. Valtiovarainministeriö myöntää hankkeiden toteuttamiseksi vuosittain hankkeiden vastuuministeriöille SADe-ohjelmaa koskevalle momentille ( ) käyttö- ja kirjausoikeus tiettyyn euromäärään saakka. SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja erillishankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä ohjelman hankeohjausta varten saa vuoden 2014 talousarviossa momentilta palkata projektihenkilöitä tai rahoittaa olemassa olevan henkilöstön työpanosta enintään 25 HTV vastaavan henkilöstön verran. Olemassa olevaa henkilöstöä hyödynnettäessä korvataan työpanos, joka kohdistuu SADe-hankkeen tai ohjelman hankeohjauksen toteuttamiseen. Useissa ohjelman hankkeissa työskentelee myös projektihenkilöstöä, jonka työpanosta ei korvata SADe-rahoituksesta.

6 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 2.1. Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus Hankkeen tavoitteena on: Saada aikaan sellaiset verkko-osallistumisen menetelmät ja kanavat, joiden välityksellä kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä valmisteltavana olevista asioista, käydä puntaroivaa (deliberatiivista) keskustelua, nostaa omia näkökulmiaan ja teemojaan esille yhteiskunnallisessa keskustelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa sekä saada vaikuttamisen kokemuksia ja elämyksiä. (lähde: SADe- hankkeen loppuraportti) Tarjota käyttäjille helppokäyttöinen ja heidän omiin tarpeisiinsa räätälöitävissä oleva palvelukokonaisuus, jonka sisältöjä ja sovelluksia voi julkaista ja käyttää myös muissa verkkopalveluissa. (lähde: asettamispäätös) Pilotoida ja ottaa käyttöön osallistumisympäristön toteutettavat palvelut. Hankkeen tuotokset vuonna 2014 ovat: lausuntopalvelu.fi, otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi- ja kuntalaisaloite.fi-palveluiden toteutuksien loppuunsaattaminen avoimen tuotteen hallinnan, avoimen datan ja edustajien työn seurannan edellyttämät toimenpiteet palveluiden edellyttämät käyttöönoton edistämistoimet, viestintä ja markkinointi sekä konseptointi. nuorten aloitekanavan toteutus (OKM:n rahoitus) Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 2 Yhteyshenkilö: Mikko Levämäki, oikeusministeriö 2.2. Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta, josta löytyvät jatkossa kaikki sekä kansalaisten että koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palvelut esiopetukseen ilmoittautumisesta aikuiskoulutukseen asti. Luvassa on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella. Palvelu tukee yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelua ja toteuttamista. Hanke tukee omalta osaltaan hallitusohjelmaan kirjattua nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeen tuotokset vuonna 2014 ovat: Oppijan verkkopalvelun keskitettyjen palveluiden (Hakeutujan palvelut, Todennetun osaamisen rekisteri, ja Asiakaspalveluratkaisu) vaiheittainen käyttöönotto Palvelukokonaisuuden jatkuvuussuunnitelma Keskitettyjen palveluiden lähdekoodien ja avointen rajapintojen jukaisu Githubissa Palveluiden toteutusvaiheen asiakaskäyttöönottosuunnitelma ja aikataulusuunnitelman päivitys Nykyisten opiskelijahaku- ja valintapalvelujen alasajo Palveluiden hallintamalli Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Opintopolku.fi -verkkopalvelun käyttöönotto jatkuu

7 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Opetuksen järjestäjien palveluiden (ilmoittautuminen ja hakeutuminen esi- ja perusopetukseen) toteutuksen jalkautuminen. Kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin hallintamalli ja jalkauttaminen Viestintä- ja markkinointi Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 4 Yhteyshenkilö: Ritva Sammalkivi, Opetushallitus 2.3. Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuus Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuuden tavoitteena ja tarkoituksena on tuottaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä lupa-, haku-, tieto- ja analyysipalveluita verkkoon. Kansalaiset, asunto-osakeyhtiön toimihenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat niiden avulla asioida viranomaisten kanssa ja esimerkiksi aloittaa lupaprosesseja. Palvelut avaavat uusia mahdollisuuksia osallistua ympäristön kehittämiseen, parantavat kansalaisten mahdollisuuksia löytää tarpeitaan vastaava asunto sekä keventävät hallinnollista taakkaa. Rakennettu ympäristö ja asuminen -palvelukokonaisuuden tuotokset vuonna 2014: Rakentamisen lupa-asiointipalvelun (Lupapiste) pilotointi jatkuu (n. 20 kunnassa) ja laajenee uusilla lupatyypeillä (mm. ympäristöluvat) sekä muutamilla uusilla kunnilla (mm. Parainen ja Forssa) ja uusien KRYSP-rajapintojen käyttöönotoilla palvelussa. Rakentamisen lupa-asiointipalvelu (Lupapiste) valmistuu kaikkien lupatyyppien osalta KRYSP-rajapintojen päivitysprojeksti päättyy ja raja-pinnat ovat sen jälkeen kaikkien kuntien käyt-töönotettavissa Energiatodistustietojärjestelmä valmistuu ARA:n määrärahojen käsittelyjärjestelmä toteutetaan ja käyttöönotetaan Liiteri-tietopalvelun toteutus kilpailutetaan ja tietovarasto sekä ensimmäiset tietopalvelupaketit valmistuvat Haravan pilotointi jatkuu Tarkkailijan pilotointi jatkuu Lupapisteen, Haravan ja Tarkkailijan jatkokehitys pilotointikokemusten pohjalta Koko hankkeen ja palveluiden yleisviestintä (mm. seminaarit, messut, alueelliset tilaisuudet ja lehtijutut) Asunto-osakerekisteriselvitys valmistuu Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 3,75 Yhteyshenkilöt: Pirjo Saksa ja Joona Majurinen, ympäristöministeriö

8 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 2.5. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden tavoitteena on tuottaa ja ottaa käyttöön toimintamalleja ja niissä hyödynnettäviä kansallisesti yhtenäisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palveluita, jotka tukevat kansalaisia oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä hoito- tai palveluyksikön valinnassa ja palveluun hakeutumisessa, parantavat kansalaisen osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa sekä tehostavat kansalaisen ja palveluyksikön ammattilaisen välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Palvelukokonaisuus koostuu: kansallisesti toteutettavista sähköisistä palveluista kansalaisille (sosiaali- ja terveysalan palveluhakemisto, yleinen sosiaali- ja terveystieto, avuntarpeen itsearviointi, palautepalvelut) kansallisesti määriteltävistä, kuntatoimijoiden yhteistyönä tai valtakunnallisena yhteistyönä toteutettavista sähköisistä palveluista (esim. ajanvarauspalvelu kansalaiselle, turvallinen viestinvälitys asiakkaan ja palvelunantajan välillä) sekä kehitystyön tuesta ja koordinaatiosta, joka sisältää muun muassa kansallisten määritysten ja käytännön yleisohjeistuksien jakelun ja ylläpidon, kehityshankkeiden yhteistyön ja tiedonvälityksen ja neuvontapalveluja sekä kehittäjäverkoston yhteistoiminnan eri muotoja ja kuntatoimijoiden hankintayhteistyötä. Hankkeen tuotokset vuonna 2014 ovat: Kansallisesti toteutettavat palvelut - palveluhakemiston toteutuksen kilpailutus, perusosien toteutus ja pilotointi sekä alueellisten käyttöönottojen suunnittelu - yleisen sote-tiedon ja avuntarpeen itsearvioinnin määrittelyn viimeistely, toteutuksen kilpailutus ja toteutuksen käynnistys - strukturoidun palautteen keruu- ja hallintajärjestelmän toteutus ja pilotointi Alueelliset yhteistyöprojektit - HyvisSADe: palveluun hakeutumisen ja ajanvarauksen määrittelyjen viimeistely, toteutuksen kilpailutus ja käynnistys - SADe-Mielenterveystalo: uusien kehityspiirteiden toteutus, alueellisten käyttöönottojen toteutus - SADe-PSOP: Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän ensimmäisten vaiheiden toteutus, pilotointi ja käyttöönotto Kansalliset määrittelyt - Ajanvarauksen kansallisten määrittelyjen toteutus - Turvallisen viestinvälityksen kansalliset määrittelyt kansallisiin palveluihin ja tukipalveluihin perustuvien ratkaisujen osalta - Spontaanin palautteen konsepti, määrittely ja alueellisen pilotoinnin käynnistäminen Alueellisen kehittäjäverkoston kokoaminen ja toiminnan käynnistys yhteistyössä Kuntaliiton kanssa Viestinnän ja kansalaiskyselyn toteutus Valtionapuviranomaistehtävät - palveluiden toteutusta ja käyttöönottovalmiuksia tehostavan täydentävän haun toteutus - yhteistyöhankkeiden kehitystyön seuranta ja valvonta - väliraporttien ja maksatushakemusten käsittely Hankehallinta ja hanketason tukipalvelut projekteille

9 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 7 Yhteyshenkilö: Minna Angeria, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2.6. Yrityksen palvelukokonaisuus Yrityksen palvelukokonaisuus tarjoaa asiointi-, tieto- ja neuvontapalveluja Yrityssuomi.fiverkkopalvelussa. Entistä monipuolisempia sähköisiä palveluja kehitetään yrityksen perustamisen sekä työnantajana toimimisen tueksi. Yrityksen perustajan palvelut mahdollistavat sähköisen asioinnin ja tarjoavat työkaluja henkilöille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai ovat perustamassa yritystä. Työnantajan palvelut on suunnattu työnantajayrityksille ja yhteisöille sekä työnantajana toimiville kotitalouksille. Niiden ansiosta työnantajapalveluihin ja velvoitteisiin liittyvää asiointia voi hoitaa verkossa. Tavoitteena on asiakaslähtöisten ja sujuvien palvelujen avulla lisätä elinkelpoisten uusien yritysten määrää, tukea työpaikkojen syntymistä sekä keventää yritysten hallinnollista taakkaa. Yrityksen palvelukokonaisuuden tuotokset vuonna 2014: Oma Yritys-Suomi: Oma Yritys-Suomi-palvelun jatkokehittäminen Oma Yritys-Suomi-palvelun tutustumisversion jatkokehittäminen Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi työtilan pilotointi, toteutus ja käyttöönotto (käyttöönoton pilotointi, 1 ELY-keskus) Asiantuntijahaku.fi:n integrointi Yrityssuomi.fi ja Oma Yritys-Suomi-palveluun Alkavan yrityksen rahoituksen (TE-toimiston Starttiraha ja Finnveran lainat) hakeminen Oma Yritys- Suomi-palvelun kautta Käsittelijän Oma Yritys-Suomi-palvelun esiselvitys Muu kehittäminen: Yrityssuomi.fi;n tietopalvelut: Yrityksen perustajan ja työnantajan tietosisältöjen täydentäminen sekä Yrityssuomi.fi:n seudullisten sivujen jatkotyö (tavoitteena saada valmiiksi 69 seudun yrityspalveluista kertovat sivut, lisäksi sivujen ylläpidon aktivointi ja ohjeistus) Lausuntotyökalun pilotointi Yleinen lupien ja ilmoitusten asiointipalvelu; Elintarvikehuoneistoluvan ja Valmismatkaluvan pilotointi, toteutus ja käyttöönotto Yrityssuomi.fi ja Oma-Yrityssuomi.fi, tulorekisterin yritysten käyttöliittymä Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa, josta Työnantajavelvoitteet osahankkeen osuus on euroa. Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 3 Yhteyshenkilö: Benita Troberg, työ- ja elinkeinoministeriö

10 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Yrityksen palvelukokonaisuus, Työnantajavelvoitteet -osahanke Työnantajavelvoitteet -osahankkeen tarkoituksena on toteuttaa olemassa olevan työnantajavelvoitteiden sähköisen palvelun laajentaminen ja integroiminen muihin palveluihin. Toteutus pitää sisällään muutoksien määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja testauksen Verohallinnon ja työeläkeyhtiöiden palvelun osalta. Työnantajavelvoitteet osahankkeen tuotokset vuonna 2014: liittymä Yritys- Suomen palvelupolkuihin liittymä Kelan sähköisiin työnantajapalveluihin, (esara) taloushallintoliittymä soveltamalla FIA2/FIP tuotoksia (aloitettu 2012) työntekijän liittymän tuotantoon otto (PTMJ-lakimuutos) työaikakirjanpitoon liittyvät tietyt toiminnot lomapalkan laskenta sähköinen työsopimus työsopimuksen ja työsuhteen muutoshallinta palkkatuen maksatushakemus Palkka.fi-palvelusta Osahankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 0,5 Yhteyshenkilö: Anna Veijola, Verohallinto 2.7. Kansalaisen yleisneuvontapalvelu -erillishanke Kansalaisen yleisneuvontapalvelun päätavoitteena on luoda julkisen hallinnon palvelujen loppukäyttäjille keskitetty neuvontapalvelu. Neuvonta sisältää informaation antamista julkisista palveluista ja ohjausta niiden käytöstä. Neuvontapalvelun lisäksi yleisneuvontapalvelua käytettäisiin myös kansallisten sähköisten palveluiden (esim. asiointitili, verkkotunnistamis- ja maksamispalvelu Vetuma) asiakaspalveluna. Neuvontapalvelun ei ole tarkoitus korvata kunkin viranomaisen omaa palveluneuvontaa. Yleisneuvontapalvelun tavoitteena on myös vähentää hätänumeroon tulevia kiireettömiä neuvontapuheluita, joita tällä hetkellä tulee vuodessa kappaletta. Yleisneuvontapalvelu toteuttaa pääministeri Kataisen hallitusohjelman linjausta järjestää hätäkeskuksia kuormittavien kiireettömien puheluiden palveluneuvonta. Kansalaisneuvonta on avattu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu -hanke jatkuu SADeohjelmassa (5/2015). Hanke vastaa yhteistyössä palvelun tuottajan Valtiokonttorin kanssa palvelun toiminnan seurannasta, kehittämisestä ja markkinointiviestinnästä sekä hallinnoi palvelun kehittämistä. Erillishankkeen tuotokset vuonna 2014: Hankkeessa seurataan yhdessä palvelun tuottajan Valtiokonttorin kanssa Kansalaisneuvonnan toiminnan käynnistymistä ja sitä arvioidaan raporttien sekä erilaisten tutkimusten (esim. Kansalaisraati) avulla. Palvelu-prosesseihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Markkinointia kohdennetaan tarpeen mukaisesti, jotta toiminta saadaan vakiinnutettua ja sen kysyntä ja

11 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) resurssit kohtaavat. Markkinoinnin erityisiä kohderyhmiä ovat nuoret ja ikääntyneet. Markkinointitoimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmoitukset lehdissä ja radiomainonta. Toimintaa laajennetaan palvelussa olevien resurssien salliessa sosiaaliseen mediaan hyödyntämällä sitä yhtenä palvelukanavana. Selvitetään chat-kanavan käyttöä yhtenä palvelukanavana Kansalaisneuvonnassa. Kansalaisneuvonnan tietojärjestelmiä (OC, tiketöintijärjestelmä, verkkosivusto) kehitetään saatujen kokemusten pohjalta. Käynnistetään Kansalaisneuvonta.fi:n siirto uudelle julkaisualustalle. Selvitetään Kansalaisneuvonnan ja Asiakaspalvelu2014 -hankkeessa rakennettavien asiakaspalvelu-pisteiden tiiviimpi yhteistyömahdollisuus ja selvityksen pohjalta tehdään esitetyt toimenpiteet. Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 1 Yhteyshenkilö: Heli Parikka, valtiovarainministeriö 2.8. Etäpalvelut erillishanke Hankkeen tarkoitus ja tehtävä on saattaa mahdollisimman suuri määrä julkisia palveluja asiakkaiden (kansalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin) saataville etäpalvelujen kautta. Etäpalvelut toteutetaan kahdessa vaiheessa; ensin keskitytään yhteispalvelupisteiden ja viranomaisten välillä siirtyvien etäpalveluiden toteuttamiseen sekä niihin liittyvien prosessien ja tukipalvelutoimintatarpeiden tunnistamiseen ja maakuntapilottien pilottien avulla niiden todentamiseen. Seuraavassa vaiheessa käynnistetään kotoa yms. paikoista pääsy etäpalveluihin omilla laitteilla. Tavoitteena vuoden 2014 aikana on saattaa tuotantokäyttöön Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien uudet etäpalvelua tarjoavat pisteet ja mahdolliset ulkopuolelta tulevat Asiakaspalvelu 2014 pilotit. Hankkeen tuotokset vuonna 2014 ovat: Määritellään hallintamalli ja siirretään toiminnassa olevat keskitetyt palvelut hallinnoijan ylläpidettäviksi. Ensimmäisenä siirtyy ajanvarausjärjestelmä. Olemassa olevat etäpalvelua tarjoavat pisteet siirretään vuoden lopuksi pysyvän hallintamallin piiriin (ohjelman rahoitus välineisiin päättyy). Määritellään ja toteutetaan etäpalvelulle palveluhakemisto ja siirretään se hallinnoijan ylläpidettäväksi. Määritellään (=valmistellaan) etäpalvelulle järjestelmä, joka ohjaa asiakkaan ensimmäisen vapaan asiakaspalvelijan luo. Käynnistetään kotikäyttö-alaprojekti ja asetetaan sille tavoitteet. Tehdään palvelupistekäytön arkkitehtuuri ja aloitetaan kotikäytön arkkitehtuurin laatiminen. Hankkeen kokonaisbudjetti: euroa Henkilötyövuosia SADe-ohjelman kiintiöstä käytössä vuonna 2014: 2,75 Yhteyshenkilö: Jarmo Riipinen, valtiovarainministeriö

12 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 3. Ohjelman klusteriryhmät ja tiimit SADe-ohjelman hankkeiden johtoryhmiksi on asetettu klusteriryhmät, joissa on edustus hankkeen kannalta keskeisistä toimijoista ja sidosryhmistä. SADe-tiimi järjestää tapaamisen klusterien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille klusterityöskentelyn kehittämisestä. SADe-ohjelmassa kokoontuu SADe-tiimin koordinoimana säännöllisesti kolme yhteistyötä ja tiedonvaihtoa edistävää tiimiä: projektipäällikkötiimi, viestintätiimi ja palvelukokonaisuustiimi. Projektipäällikkötiimiin kuuluvat hankkeiden hankepäälliköt. Kuukausittain järjestettävissä projektipäällikkötiimin kokouksissa käsitellään keskeiset ohjelman ja hankkeiden toteutukseen vaikuttavat ajankohtaisasiat. Ohjelman viestintätoimenpiteitä suunnittelevassa ja yhteen sovittavassa viestintätiimissä on mukana hankkeiden viestintäasiantuntijoita, valtiovarainministeriön viestinnän edustaja, Kuntaliiton edustaja ja Valtiokonttorin edustajia. Palvelukokonaisuustiimiin kuuluvat hankepäälliköt, Valtiokonttorin edustaja ja valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon sähköisen asioinnin ja kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijat. Vuoden 2014 aikana uudistetaan ohjelman eri tiimien toimintaa tarpeen mukaan. Viestintätiimin toimintaa on kehitetty syksystä 2013 lähtien ottamalla käyttöön teemakokoukset ja ulkopuoliset asiantuntijaalustukset. Kehittämissuunta on koettu hyväksi ja vastaavaa toimintatapaa jatketaan Toimintamallit, ohjeet ja työvälineet Valtiovarainministeriön rooliin SADe-ohjelman omistajana kuuluu määritellä, tarjota ja ylläpitää eri hankkeissa ja niiden välisessä yhteistyössä hyödynnettäviä toimintamalleja, ohjeita ja työvälineitä. Toimintamallien päivittämisessä on havaittu toimivaksi menettelyksi hankkeita ja ohjelmatoimijoita osallistava työskentely esimerkiksi työpajojen muodossa. Myös kommentoinnista ja keskustelusta otakantaa.fi -palvelussa on saatu hyviä kokemuksia. Näitä käytäntöjä jatketaan tarpeen mukaan myös vuonna Toimintamallit SADe-ohjelman yhteiset toimintamallit ohjelman hankkeiden toteutuksessa ja palvelujen kehittämistyössä hyödynnettäväksi ovat: Avoin lähdekoodi Kansalliset kielet Tietosuoja Vuorovaikutus markkinoiden kanssa Vuorovaikutus käyttäjien kanssa Esteettömyys ICT:n ympäristövaikutukset

13 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Avoimen lähdekoodin toimintamalli päivitettiin vuonna 2012, ja se täydentyy keväällä 2014 valmistuvalla Avoimen ohjelman siirto tuotteenhallintaan -projektin tuloksilla. Tässä projektissa muodostetaan valitun SADe-palvelun ja sen ohjelmiston tuotteenhallinnan määrittelyt, konsepti ja menettelyt, joita voidaan hyödyntää myös muiden palveluiden tuotteenhallinnassa. Kevään 2014 aikana järjestetään erilliset tilaisuudet/työpajat Tietosuoja-toimintamallin ajankohtaisiin asioihin liittyen ja Kansalliset kielet toimintamallista selkeän kielen teemalla. Ohjelman johtoryhmä seuraa ja arvioi toimintamallien hyödyntämistä ohjelman hankkeissa. Toimintamallien hyödyntäminen huomioidaan myös ohjelman riippumattomassa arvioinnissa. SADetoimintamallit on julkaistu kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäviksi ohjelman verkkosivuilla ja Yhteentoimivuusportaalissa Muut ohjeet ja työvälineet Ohjelmassa ja hankkeissa jatketaan 2013 käynnistettyä SADe-palveluarkkitehtuurityötä. Tässä huomioidaan JulkICT-linjaukset ja käytetään JulkICT:n välineitä kuvaamiseen. SADe -ohjelmassa kehitettävistä palveluista muodostettiin keväällä 2013 julkisen hallinnon yhteiseen kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalveluun yhdenmukainen loogisen tason yleinen kokonaisarkkitehtuurikuvaus. Tavoitteena on ollut luoda ohjelman johdolle, palveluita hyödyntävien organisaatioiden johdolle sekä palveluiden kehittäjille keskitetysti ylläpidettävä julkinen malli, joka toimii viestinnän välineenä SADe-palveluiden hyödyntämisen, käyttöönoton sekä jatkokehittämisen suunnittelussa. Tätä jatkokehitetään vuonna Hankkeiden kehittämistyössä hyödynnetään julkisen hallinnon ICT -toiminnon arkkitehtuurityössä ja kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa syntyviä yhteisiä tuotoksia ja linjauksia kuten palveluväylä ja tunnistamisratkaisut. SADe-tiimi varmistaa tarvittavan tiedonkulun JulkICT-toiminnon ja hankkeiden välillä ja järjestää tarvittaessa tapaamisia. SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin toimintamallissa linjataan, että kaikista ohjelmassa toteutetuista komponenteista ja ohjelmistoista ylläpidetään tietoja valtionvarainministeriön ylläpitämässä Yhteentoimivuus-portaalissa. Kansainvälisesti kiinnostavista hankkeista voidaan jakaa tietoa myös yleiseurooppalaisen EU JoinUp-portaalin kautta. SADe-tiimi ohjeistaa ja tukee hankkeita erityisesti Yhteentoimivuus-portaalin käytössä. Hankkeet ylläpitävät hankkeiden toteutusta ja palveluja koskevia kustannus-hyötylaskelmia. SADe-tiimi kilpailuttaa yhteisen tuen kustannus-hyötylaskelmien päivittämistarpeisiin. Ohjelmatason ja hankkeiden tilanneraportoinnissa otetaan valtion yhteinen hankesalkkuratkaisu käyttöön alkaen. SADe-tiimi tukee hankkeita salkkuratkaisun käytössä ja varmistaa, että hankkeet saavat riittävästi palautetta tilanneraportointiin liittyen. Osallistutaan yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa (esteettömyyden indikaattorityöryhmä) internetin käyttämättömyyden syitä koskevan Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaukseen. Opinnäytetyö valmistuu keväällä 2014.

14 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 5. Ohjelman talousseuranta Ohjelman talousseurannan vuosittainen sykli on kuvattu ohjelman hallinnollisessa vuosikellossa (Liite 1). Vuosikello kuvaa talousarviovuoden elinkaarenvaikutuksen ohjelman hallinnolliseen rytmiin, mm. milloin valmistellaan ja tehdään HTV- ja rahoituspäätöksiä sekä millä tasolla ja kuinka usein hankkeet raportoivat valtiovarainministeriölle hankkeen etenemisestä. Vuosikellossa kuvataan myös, miten ohjelman etenemisestä raportoidaan eri tahoille (kuvattu tarkemmin tämän raportin luvussa 8 Raportointi ohjelman etenemisestä) sekä miten ohjelman riippumaton arviointi etenee vuoden aikana. Vuosikellon kuvaamien hallinnollisten prosessien lisäksi SADe-tiimi seuraa jatkuvasti hankkeiden ja ohjelmakoordinaation rahan käyttöä. SADe-tiimi ylläpitää seurantataulukoita, joiden avulla on jatkuvan seurannan lisäksi mahdollista raportoida tarvittaville tahoille ohjelman taloustilanteesta. Alla olevassa taulukossa on kuvattu miten määrärahoja on käytetty edellisinä vuosina ja miten näitä kohdennetaan vuonna Ohjelman hankkeissa noudatetaan vuonna 2014 joulukuussa 2013 tehtyä SADe-momentin käytön yleisohjetta SADe-ohjelman hankkeiden vastuuviranomaisille myönnettävän rahoituksen periaatteista ja käytännöistä. Toteuma hankkeittain myönnetty 2010 toteuma 2010 myönnetty 2011 toteuma 2011 myönnetty 2012 toteuma 2012 myönnetty 2013 toteuma 2013 myönnetty 2014 toteuma 2014 Arvioitu kokonaisbudjetti Osallistumisympäristö Oppija Rakennettu ympäristö Sosiaali- ja terveysalan palv. Kok Oma Terveys Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu Yrityksen palvelukokonaisuus Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus Työnantaja Työnantaja/ Työnantajavelvoitteet -osahanke Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Etäpalvelut ei vielä Yhteensä Ohjelmakoordinaatio toteuma 2010 toteuma 2011 toteuma 2012 toteuma 2013 arvio 2014 toteuma 2014 Arvioitu kokonaisbudjetti SADe-ohjelman hallinnon tuki* SADe-ohjelman viestintä SADe-ohjelman riippumaton arviointi Asiakaskäyttöönottotuki Myönnetty asiakaskäyttöönoton tuki myönnetty 2013 myönnetty 2014 Arvioitu kokonaisbudjetti Asiakaskäyttöönottotuki Ohjelmakoordinaatio yhteensä HUOM. Kunakin vuonna käytössä on 3-vuotisen siirtomäärärahan turvin myös aiempina vuosina myönnettyä rahaa. Näin ollen toteuma voi olla Ohjelman budjetti yhteensä suurempi kuin ko. vuoden myöntö. *SADe-ohjelman hallinnon tukeen on nyt sisällytetty varaus muille kehittämistoimenpiteille ja arvio vuoden 2014 ja 2015 riippumattoman arvioinnin kustannuksista. Ohjelman riippumaton arviointi kilpailutetaan keväällä 2014, joten arvio vuoden 2014 riippumattoman arvioinnin kustannuksista lisätään taulukkoon vasta hankintapäätöksen julkaisemisen jälkeen. SADe-ohjelman johtoryhmä saa jokaisessa kokouksessaan katsauksen ohjelman määrärahatilanteeseen johtoryhmän kuukausittaisessa tilanneraportissa. Talousseurantaa ja -raportointia kehitetään tarpeen mukaan edelleen vuoden 2014 aikana.

15 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 6. Viestintä SADe-ohjelman kokonaisuuden viestinnästä vastaa valtiovarainministeriö. Hankkeiden ja niissä tehtävien palveluiden viestinnästä vastaa kukin omistajaministeriö. SADe-ohjelman viestintää suunnitellaan viestintätiimissä, jossa on edustajia valtiovarainministeriöstä, Valtiokonttorista, Kuntaliitosta sekä jokaisesta hankkeesta. Ryhmä suunnittelee ja yhteensovittaa palveluiden viestintää sekä ylläpitää yhteistä viestintä- ja toteutussuunnitelmaa. Ryhmässä kehitetään myös mahdollisia yhteistyötapoja sekä yhteisiä keinoja ja kanavia viestiä ja markkinoida. Ohjelmasta viestimisessä hyödynnetään monia eri kanavia, painottaen kuitenkin erityisesti sähköisiä viestintäkanavia. Ohjelman riippumattoman arvioinnin neljännessä väliraportissa (2013) ohjelman toimeenpanon johtopäätöksissä ja toimenpidesuosituksissa (kappale 6.3.) on useita viestintään kohdistuvia suosituksia. Raportin johtopäätöksen 9 mukaisesti (s. 52) viestintä ja markkinointi nähdään entistä tärkeämpänä palvelujen käyttöönottojen ytheydessä. Johtopäätöksessä todetaan, että erilaiset tilaisuudet, alue- ja kuntakohtaiset tietoiskut ja sosiaalisen median tempaukset käytännönläheisine viestintäsisältöineen eri kohderyhmille ovat keskeinen osa palveluiden käyttöönottoa. Toimenpidesuosituksissa (s ) arvioijat suosittavat, että ohjelman hankkeita tulee aktiivisesti ohjelmatasolta kannustaa yhteisten synergioiden löytämiseen palvelujen käyttöönottoihin liittyen viestinnän ja markkinoiden osalta. Synergioiden löytämiseksi esimerkiksi kunnan kannalta eri hankkeiden ja eri palvelujen yhteiset kampanjat voisivat tukea tätä. Myös onnistuneiden käyttöönottojen toimintamalleista ja menetelmistä viestimisen tulisi olla aktiivista. Jatkossa viestinnän ja markkinoinnin tulisi olla tiukemmin yhdistettynä palveluihin ja niiden käyttöönottoihin. Niitä organisaatioita varten, jotka ottavat palveluita käyttöön, on tarpeen koota palvelukohtaisesti tärkeää tietoa yhteen paikkaan. Vuoden 2014 viestinnän painopisteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa huomioidaan erityisesti edellä mainitut suositukset Tapahtumat SADe-päivä järjestetään maaliskuussa ( ) Wanhassa Satamassa. Tilaisuudessa esillä ovat muun muassa ohjelman palvelut. SADe-päivän teema ja sisältö tarkentuvat alkuvuoden 2014 aikana. Valtion virkamiehille vuoden päätiedotustapahtuma on Valtio Expo, joka järjestetään SADeohjelmalla on tapahtumassa oma osasto ja yksi tunnin esitysaika. Kuntien edustajille vuoden päätiedotustapahtuma on Kuntamarkkinat, joka järjestetään SADe-ohjelmalla on tapahtumassa oma osasto, jossa keskitytään esittelemään ohjelman hankkeissa kehitettyjä palveluita. Lisäksi ohjelmalle on varattu tapahtumassa kaksi tietoiskuaikaa. Kuntamarkkinoiden yhteydessä SADe-ohjelma on esillä Kuntalehdessä. Osallistuminen tapahtumiin suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä ohjelman viestintätiimin ja hankkeiden kanssa. SADe-tiimi on käytettävissä puhujina ja/ tai kouluttajina myös muissa tilaisuuksissa, jossa tarvitaan tietoa ohjelmaan tai sen teemoihin liittyen. Vuonna 2014 jatketaan SADe-ohjelman Roadshown, eli kuntiin suuntautuvan jalkautuskierroksen, suunnittelua ja aloitetaan sen toteutus. Roadshown tarkoitus on lisätä kunta- ja muiden alueellisten

16 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) toimijoiden tietoisuutta ohjelmassa valmistuvista palveluista ja näiden käyttöönottojen merkityksestä ja vaikutuksista toimijoiden omassa organisaatiossa. Kierroksella pyritään edistämään SADe-palveluiden käyttöönottoa. Roadshown suunnittelua ja valmistelua varten hankitaan suunnittelu- ja toteutustuki. Lisäksi kiertuetta varten järjestetään yhteinen suunnittelutyöpaja hankkeille, missä suunnitellaan ja ideoidaan kiertueen sisältöä ja palveluiden markkinointia Ohjelman sisäinen viestintä Ohjelman viestintätiimin kokouksien toimintatapojen uudistamista jatketaan edelleen. Kokouksien sisältö rakennetaan erilaisten teemojen ympärille ja kokouksiin tuodaan ulkopuolisen asiantuntijan esitysosuuksia. Hankkeiden välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jakamista tuetaan vuoden 2014 aikana ohjelman eri tiimeissä ja näiden kokouksissa. Ohjelman sisäisten toimijoiden kesken viestitään tapaamisten lisäksi työryhmäohjelmiston, eli SharePoint-pohjaisen SADe-pilven, avulla. Sinne tallennetaan mm. klusteriryhmien pöytäkirjat, viestintäaineistot ja ohjelman johtoryhmän materiaalit. SADe-pilven käyttöä ja hyödyntämistä kehitetään edelleen vuoden aikana. Tavoitteena on myös saada ratkottua SADe-pilven käytettävyyteen liittyvät ongelmat. SADe-pilven päivitysvastuu hajautetaan vuoden aikana ohjelman eri toimijoiden kesken tiedon kattavuuden ja ajantasaisuuden parantamiseksi Viestintä sidosryhmien kanssa SADe-ohjelmassa on tärkeää viestiä ohjelmatasolla erityisesti julkishallintoon (valtio ja kunnat) yhteistyön lisäämiseksi ja palvelujen käyttöönottoon motivoimiseksi. Hallinnon sisäinen viestintä on tärkeää edelleen vuonna 2014, jotta tietoisuus jo käyttöönotettavista sekä tulossa olevista palveluista lisääntyisi sidosryhmissä. Itse palveluista viestiminen sidosryhmille ja myös loppukäyttäjille on ohjelman hankkeiden vastuulla. Ohjelman viestintäsuunnitelma ja hankekohtaiset viestintäsuunnitelmat päivitetään. Ohjelmatason esitemateriaali päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja tarvetta viestiä myös ohjelmatasolla enemmän valmistuvista palveluista kuin itse ohjelmasta. SADe-uutiskirjeen julkaisemista jatketaan. Palvelujen yhteiset viestintälinjaukset -oppaan hyödyntämistä hankkeista ja palveluista viestiessä jatketaan. Selvitetään ja keskustellaan viestintätiimin kanssa siitä, onko opasta tarvetta päivittää. Valtiovarainministeriön ulkoiset nettisivut uudistuvat vuoden 2014 aikana. Tähän hankkeeseen liittyen myös SADe-ohjelman ulkoisten Internet-sivujen (www.vm.fi/sade) sisältö suunnitellaan ja kirjoitetaan kokonaan uudelleen. SADe-ohjelmalle julkaistaan oma alasivu Kuntarakenne.fi -sivustolle. Sivulle viedään tietoa mm. ohjelman palveluista ja asiakaskäyttöönoton tuesta kuntanäkökulmaa palvelevasti.

17 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) Ohjelman palveluiden valmistumisaikataulua kuvaavasta SADe-palvelukartasta julkaistaan uusi versio. Palvelukartan yhteyteen toteutetaan visuaalinen listaus ohjelman käyttöönotetuista palveluista. Ohjelma hyödyntää vuonna 2014 markkinoinnissaan Kuntalehteä, Kuntatekniikka-lehteä, Fikt-lehteä ja Kunta TV:tä. Viestinnän välineinä hyödynnetään myös ohjelman yhteistä kustannushyötylaskelmaa ja vuonna 2013 valmistunutta ohjelman palveluarkkitehtuurikuvausta. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta kehitetään vuonna 2014 erityisesti seuraavien toimijoiden kanssa: Kuntaliitto Kuntien Tiera Valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Valtiovarainministeriö, Budjettiosasto Liikenne- ja viestintäministeriö Sitra Muita tarpeellisia yhteistyöavauksia haetaan aktiivisesti tukemaan ohjelman toteuttamista ja palvelujen kehittämistä sekä käyttöönottoa. Erityisesti kuntien suuntaan kehitetään yhteistyötä sekä hankkeissa että ohjelmakoordinaatiossa. 7. Valmistuvien palvelujen käyttöönotto 7.1. Asiakaskäyttöönoton tuki SADe-ohjelman rahoituskehyksessä on varauduttu tukemaan ohjelman hankkeissa aikaansaatavien palveluiden asiakaskäyttöönottoa keskitetyllä käyttöönoton tuella yhteensä euroa. Tukea kohdennetaan ohjelman johtoryhmän hyväksymien yhteisten periaatteiden mukaisesti viestintään, koulutukseen ja valmennukseen sekä käyttöönottovalmiuksien varmistamiseen. On tärkeää, että palveluille saadaan alusta asti riittävä käyttäjämäärä. Tuella helpotetaan kuntien, kuntayhtymien sekä valtionhallinnon organisaatioiden liittymistä palveluiden käyttäjiksi. Käyttöönoton tuen tavoitteena on saada palvelut mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön julkisen hallinnon palvelutoiminnassa. Sitoutuneille palvelujen käyttöönottajille hankkeista tarjottavat tukitoimet ovat konkreettisesti joko käyttöönottopakettien toteutusta, viestintää, käyttäjäkoulutusta, käyttäjä- tai kehittäjäryhmien perustamista tai käyttökokemusten selvittämistä. Tukea ei voi käyttää teknisiin toteutuksiin, määrityksiin, palveluiden käyttömaksuihin eikä hankehenkilöstön työn korvaamiseen. Tukitoimien toteutus käynnistyi syksyllä ensimmäisissä palveluissa, ja tuen suunnittelua ja kohdentamista jatketaan vuoden 2014 aikana kaikissa hankkeissa. Tukitoimien suunnitelmat käsitellään hankkeiden klustereissa ja SADe-ohjelman johtoryhmässä, ja niiden vaikuttavuutta ja etenemistä seurataan ohjelmassa säännöllisesti.

18 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 7.2. Palvelujen käyttöönoton suunnittelutuki Käynnistetään toteutetun kilpailutuksen pohjalta SADe-palvelujen käyttöönottojen yhteinen suunnittelutuki -projekti ohjelma- ja hanketasoilla. Tavoitteena on: edistää palvelujen käyttöönottoja, saada tarjolle käyttöönottajia palvelevaa tietoa ja tehdä laadukkaita käyttöönottoprojekteja luoda ja toteuttaa yhteisiä hyviä käytäntöjä esim. palvelujen käyttöasteen, käyttökokemusten ja kustannus-hyötyjen seurantaan Käynnistettävä suunnittelutukiprojekti pohjautuu ohjelmassa ja hankkeissa jo tehtyyn aikaisempaan valmisteluun, suunnitteluun ja toteutuksiin: esim. mitä dokumentteja tarvitaan, olemassa olevan tiedon jäsentäminen uudelleen ja tähänastiset kokemukset käyttöönotoista. Suunnittelutuen keskeinen tarkoitus on varmistaa, että SADe-palvelujen palvelukuvaukset, tuotteenhallintasuunnitelma, käyttöönottosuunnitelma, levittämissuunnitelma, käyttöönoton tuen kuvaus ja mahdollisesti tarvittava tekninen dokumentaatio ovat laadukkaita ja vastaavat käyttöönottajien tarpeisiin. Projektin keskeinen tavoite on saada hankkeet jakamaan toisilleen hyviä käytäntöjä ja tekemään yhteistyötä palvelujen käyttöönottamiseksi. Suunnittelutuen toteutuksessa huomioidaan ohjelman riippumattoman arvioinnin 2013 väliraportin toimenpidesuositukset palvelujen käyttöönottojen varmistamisesta ja hyvien käytäntöjen jakamisesta. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ohjelman johtoryhmän, projektipäällikkötiimin ja hankkeiden klusteriryhmien kanssa. Rinnalla jatketaan yhteistyötä JulkICT-toiminnon kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tukiohjelman kanssa. Yhteistyö liittyy SADe-palvelujen käyttöönoton varmistamiseen, palveluarkkitehtuuriin, asiakaskäyttöönoton tukeen ja viestintätoimenpiteiden toteuttamiseen. Myös yhteistyö Kuntarakennemuutoksen tietopankin kanssa jatkuu. Tietopankkiin viedään jatkuvasti ajantasaista tietoa kuntia hyödyttävistä käyttöönotettavista SADe-palveluista, ja siitä, mitä tukea niiden käyttöönottamiseen on ohjelmassa tarjolla. 8. Raportointi ohjelman etenemisestä SADe-ohjelman asettamispäätöksessä (VM038:00/2009) todetaan, että ohjelma raportoi etenemisestä hallituksen hankesalkun seurantamenettelyyn, Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle (HALKE) ja Julkisen tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) sekä tarvittaessa talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Vuoden 2014 aikana ohjelman tilannekatsaukset viedään HALKE:en ja JUHTA:an sekä Talpoliin tarvittaessa. Lisäksi raportoidaan säännöllisesti JulkICT-toiminnon johtoryhmälle ja tarpeen mukaan valtion tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmä TIETOKEKO:lle. Ohjelman etenemistä koskevat tiedot päivitetään säännöllisesti hallitusohjelman seurantavälineeseen. Ohjelmatason ja hankkeiden tilanneraportoinnissa käytetään valtion yhteistä hankesalkkuratkaisua. Ohjelman johtoryhmä saa kokouksissaan tilanneraportin ohjelman etenemisestä.

19 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) 9. Rinnakkaishankkeet ja -strategiat SADe-ohjelman asettamispäätöksessä (VM038:00/2009) todetaan, että ohjelma toteuttaa osaltaan julkisen hallinnon ICT-strategiaa ja osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, asiakkuusstrategiahankkeeseen, kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan ja julkisen asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen. SADe-ohjelman toteutus kuuluu JulkICT-strategian toimeenpanossa ja JulkICT-toiminnon 2014 tulostavoitteissa strategian linjausalueelle Palveluinnovaatioiden ekosysteemit: tulostavoite Kansallisen IT-palveluarkkitehtuurin 1. vaiheen toimeenpano (02/2015 mennessä) ja sähköisten palvelujen kehittäminen, toimenpide SADe-ohjelman toteutus toimintasuunnitelman mukaisesti ja tuotettujen palvelujen käyttöönoton varmistaminen. Keskeisiä rinnakkaishankkeita- ja strategioita SADe-ohjelmalle vuonna 2014 ovat Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU), Kansallinen palveluarkkitehtuuri, Asiakkuusstrategia, Asiakaspalvelu2014, kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, kuntien ICT-muutostuki, Suomen Avoin hallinto -hanke, Valtionhallinnon sähköisen palvelutoiminnan kehittämisryhmä Vatkaus, Avoimen tiedon ohjelma, JulkICT Lab, Dataportaali ja Palvelutietovaranto Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU) Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman avulla haetaan valtionhallinnon sisäisin toimin keinoja vastata julkisen talouden kestävyysvajeen supistamistarpeeseen sekä työmarkkinoiden muutokseen. SADeohjelma (ohjelmapäällikkö) on mukana ohjelman valmisteluryhmässä. SADe-ohjelmassa seurataan, tuetaan ja hyödynnetään VATU-ohjelmassa tehtävää työtä. Seuraavien SADe-palvelujen käyttöönottotavoitteiden seuranta on mukana VATU-ohjelmassa: Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden energiatodistuspalvelun, Oppijan palvelukokonaisuuden opintohallinnon automatisoidut palvelut ja toisen asteen laajennettu hakeutuminen sekä Osallistumisympäristön lausuntopalvelu. Lisätietoa: Kansallinen palveluarkkitehtuuri Ohjelmassa ja hankkeissa jatketaan 2013 käynnistettyä SADe-palveluarkkitehtuurityötä. Tässä huomioidaan JulkICT-linjaukset kansallisesta palveluarkkitehtuurista ja käytetään JulkICT:n välineitä kuvaamiseen. Ohjelman hankkeet hyödyntävät julkisen hallinnon ICT -toiminnon arkkitehtuurityössä ja kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa syntyviä yhteisiä tuotoksia ja linjauksia. Palveluväylä, tunnistamisratkaisut ja ratkaisut roolien ja valtuutusten hallintaan huomioidaan ohjelman palveluiden kehittämisessä. Arkkitehtuuriasioita käsitellään ohjelman johtoryhmässä ja palvelukokonaisuustiimissä. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan (kohta 2.11) Toteutetaan viipymättä kansallinen sähköinen palveluväylä ja sähköinen tunnistautuminen kustannustehokkaasti sekä Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen. Rakennepoliittisen ohjelman linjausten lisäksi

20 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma (26) julkaistussa ICT työryhmän raportissa on nostettu kansallisen selviytymisstrategian ensimmäiselle kriittiselle polulle yhtenäisen Kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen. Kansallisen palveluarkkitehtuurin keskeisenä tavoitteena on tiedon maksimaalisen hyödyntämisen mahdollistaminen, jotta kansalaisille ja yrityksille voidaan luoda mahdollisimman laadukkaat täysin automatisoidut tai sähköiset palvelut aiempaa nopeammin ja kustannustehokkaammin. Kansallisen palveluarkkitehtuurin kokonaisuuteen sisältyvät: - kansallinen palveluväylä, - kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu, - kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja kansalaisten roolien ja valtuutusten hallintaan, - kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat ja tietosuojan takaamiseksi kansalaisten osalta omien julkisen hallinnon rekisteritietojen katselu ja tiedon välityksen hallintapalvelu, - ohjelman toimeenpanon ja toteutettavien kokonaisuuksien jatkuvan ylläpidon, kehittämisen ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit sekä - kansallisen palveluarkkitehtuurin edellyttämät tietoturvaratkaisut ja hallintamallit. Lisätietoa: Asiakkuusstrategia Keväällä 2013 valmistunut julkisen hallinnon asiakkuusstrategia kattaa koko julkisen sektorin palvelut ja kaikki sen palvelukanavat. Strategian visiona on, että asiakkaalla on käytettävissään tarvitsemansa palvelut, joiden sisältöön ja toteuttamiseen hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Julkisten palvelujen tuotannon ja kehittämisen tulee perustua asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Palvelutuotannon kehittämisen näkökulmasta tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten osallistumismahdollisuuksien ja kanavien luomista ja käyttämistä. Tavoitteena on, että asiakas henkilö, perhe, yritys tai yhteisö saa tilanteeseensa sopivat palvelut sujuvasti, helppokäyttöisesti ja esteettömästi. Oleellista on, että asiakas voi itse osallistua palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Keskeistä on myös se, että jatkossa palveluja johdetaan nykyistä asiakaslähtöisemmin ja huolehditaan myös palvelutuotannon kustannustehokkuudesta, niin palvelun tuottajan kuin asiakkaankin näkökulmasta. Strategiassa linjataan, että viranomaisten tulee huolehtia siitä, että sähköinen palvelukanava on asiakkaalle houkuttelevin vaihtoehto ja määrätietoisesti tukea asiakkaiden kykyä siirtyä sähköisten palvelujen käyttöön niissä palveluissa ja tapauksissa, joissa se on mahdollista. SADe-ohjelman toteutus tukee asiakkuusstrategian tavoitteita. Yhtenä SADe-tavoitteena on, että julkisen hallinnon asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvasti eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa hallinnonaloista ja organisaatioiden rajoista riippumatta. Myös ohjelman toimintamalli vuorovaikutuksesta käyttäjien kanssa, asiakasraatien hyödyntäminen ja muu käyttäjien osallistaminen palvelujen toteuttamiseen on asiakkuusstrategian mukaista. Lisätietoa:

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot