Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen 734/ /2014 TELA Petäjäniemen ranta-asukkaat ovat lähettäneet kirjeen Äänekosken kaupungille, jossa he hakevat Suolahden Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajentamista kattamaan toimenpidesuunnitelman vaihe 2 alueen. Perusteluna on mm., että suurin osa kiinteistöistä sijaitsee Keiteleen rannassa, jolloin vesihuolto, sekä puhtaan- että jätevesien käsittely muodostuu hankalaksi tonttien geologisen muodon ja koon vuoksi. Maaperä on tyypillistä Keiteleen rantojen kalliomaisemaa. Lisäksi hakijat toteavat, että Valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee haja-asutusalueen kiinteistöille kuormitusluvun henkilöä kohti, vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistukselle ja erityisesti pilaantumiselle herkillä alueilla.huomioitavaa on, että kesäasuntojen varustelutasovaatimus kohoaa kokoajan, jolloin asetuksen vaatimusrajat ja erityisesti toteutuneen seuranta muodostuvat haasteellisiksi ja kalliiksi. Toisaalta kuitenkin vesihuoltolaki 119/2001 velvoittaa kuntaa (2luku 5 ) kehittämään vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavalla tavalla, vaikka omistaja onkin itse vastuussa kiinteistönsä vesihuollosta. Hakemus on oheismateriaalina. Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toimitusjohtaja on antanut lausunnon hakemukseen. Lausunnossa esitetään mm., että Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta on edelleen valmis toteuttamaan Ruotinkylän alueelle aiemmin laatimansa suunnitelman pohjalta vesi- ja viemäriverkoston. Käytännössä toteuttaminen edellyttää Äänekosken kaupungilta päätöstä Ruotinkylän alueelle muodostettavasta vesihuoltolain 8 :n mukaisesta toiminta-alueesta. Toiminta-alueen tulee ulottua nyt jo rakentamamme verkoston jatkeeksi Ruotinkylän eteläpäästä (Jokelan talolta) Honkaniementielle oheisen suunnitelmaliitteen mukaisesti. Alueen rakennuskanta on suurelta osin Keiteleen rannassa,kuten Honkaniementien asukkaat ovat kirjelmässään todenneet. Ruotinkylään olisi toteutettavissa taloudellisesti järkevänä Keiteleen rantavyöhykkeelle n. 8-9 kilometrin vesi- ja viemärirunkolinja, minkä

2 Rakennuttajapäällikön ehdotus: varrella olisi n. 75 rakennuskiinteistöä suurimmalta osaltaan vakituisia asuntoja ja talviasuttavia loma-asuntoja. Joukossa on myös ympärivuotista ja kansainvälistä matkailu- ja majoitustoimintaa järjestävä yritys. Kinteistöistä 47 on Keiteleen rantavyöhykkeellä alle 100 m rannasta ja kolme alle 200 m rannasta. Loput kiinteistöä ovat runkolinjan varrella kauempana rannasta. Tällöin kiinteistöjen etäisyys toisistaan runkolinjalla olisi metriä mikä on muihin Äänekosken vesiosuuskuntien vesihuollon toiminta-alueisiin verrattuna pieni etäisyys. Tämän verkoston ulkopuolelle jäisi Ruotinkylän alueelle 20-25:n asuinkiinteistön joukko haja-asutusalueelle, missä vesi- ja jätevesihuolto tapahtuisi kiinteistökohtaisin järjestelmin. Vesiosuuskunnan lausunto on oheismateriaalina Äänekosken kaupungin valtuusto on hyväksynyt Suolahden- Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen Valmisteluvaiheessa tekninen lautakunta esitti kaupungihallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle toiminta-alueeksi vesiosuuskunnan esittämää toiminta-aluetta, johon sisältyy myös nyt hakijoiden vaatima alue. Valtuuston päätöksessä Suolahden- Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi vahvistettiin alue, johon runkolinja oli rakennettu. Näin ollen hakijoiden vaatima alue jäi toiminta-alueesta pois. Oheismateriaalina ote valtuuston vahvistamasta toiminta-alueesta sekä teknisen lautakunnan esittämästä ( ) toiminta-alue ehdotuksesta. (valmistelu katupäällikkö Jukka Karppinen p ) Tekninen lautakunta puoltaa Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajentamista kattamaan myös toteutussuunitelman vaihetta 2. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se pyytää lausunnot toiminta-alueen laajentamisehdotuksesta ympäristölautakunnalta, ympäristöterveydenhuollolta, Ääneseudun Energia Oy:ltä ja ELY-keskukselta sekä asettaa ehdotuksen nähtäville kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kuulemista varten.

3 Päätös: Hyväksyttiin KH Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää lausunnot toiminta-alueen laajentamisehdotuksesta ympäristölautakunnalta, ympäristöterveydenhuollolta, Äänekosken Energia Oy:ltä ja ELY-keskukselta sekä asettaa ehdotuksen nähtäville kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kuulemista varten. Päätös: KH 85 Hyväksyttiin Suolahti-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajentamisehdotus on ollut yleisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana tuli kaksi muistutusta, joista toinen oli 55 kiinteistön yhteismuistutus. Lausunnon antoivat Keski-Suomen ELY-Keskus, ympäristöterveydenhuolto, ympäristölautakunta sekä Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toimitusjohtaja. Keski-Suomen ELYn mielestä vesihuollon rakentamisen laajentaminen sekä vesihuollon toiminta-alueprosessin aloittaminen Ruotinkylän alueelle on hyvä asia. Alue sijaitsee valtaosin Keiteleen rantavyöhykkeellä ja vesihuollon rakentaminen turvaisi osaltaan täten myös alueen vesistönsuojelua. Keski-Suomen ELY pitää hyvänä sitä, että vesihuollon rakentamisen toteuttajana tulisi toimimaan jo olemassa oleva Suolahti-Sumiaisten vesiosuuskunta. Ympäristönterveydenhuolto toteaa lausunnossaan, että ranta-alueella suurin osa kiinteistöistä on kesäasuntoja, joissa veden käyttö on suhteellisen vähäistä. Runkolinjan pituus on 8-9 kilometriä. Ongelmaksi rakennettavalle verkostolle muodostuu pitkään putkistossa seivova vesi. Vesirunkolinja tulee rakentaa siten, että uuden talousvesiasetuksen vaatimukset täyttyvät. Koska veden käyttö tulee putkistossa olemaan vähäistä tulee joko laskennallisesti tai tutkimuksin varmistaa veden virtausnopeus putkistossa.

4 Suunnitelmavaiheessa tulee tehdä sopimukset liittyjien kanssa. Edellämainittujen seikkojen perusteella saadaan tarvittavat tiedot erityistilanteita varten. Runkolinjaan on riittävän välimatkan päähän rakennettava kloorausmahdollisuus siten, että putkiston desinfiointi saadaan tehtyä 6 tunnin kuluessa mikrobiologisesta saastumisesta. Jätevesiputkiston rakentamissuunnitelmaan ympäristöterveydenhuollolla ei ole huomauttamista. Ympäristölautakunta toteaa päätöksessään, että toiminta-alueen laajentamiselle on nähtävissä ympäristönsuojelun näkökulmasta kielteisiä perusteita. Näitä ovat vedenkäytön lisääntyminen, jätevedenpuhdistamon tämän hetkinen kapasiteettivajaus sekä kaivutyön aiheuttamat mahdolliset maisemavauriot vaikeassa ja herkässä maastossa. Kyseessä ei ole pohjavesialue, joten kiinteistökohtaiset järjestelmät ovat hyväksyttäviä, kun ne toteutetaan asianmukaisesti Sosioekonomisesta näkökulmasta katsoen kielteisiä vaikutuksia ovat liittymisen mahdollisesti korkea hinta verrattuna kiinteistöjen omien järjestelmien kunnostamiseen sekä "pakkoliittymisen" aiheuttamat kielteiset vaikutukset. Alueella on paljon kiinteistöjä, joille liittymispakkoa ei muuttuneen vesihuoltolain säädösten mukaan syntyisi, mikä nostaa liittyvien kustannuksia. Mikäli alueen asukkailta saadaan riittävä sitoutuminen hankkeeseen ja ELY-keskuksen valvojan mielestä puhdistamokapasiteetti riittää vastaanottamaan lisääntyvät jätevedet, voi toteuttaminen kuitenkin olla tarkoituksenmukaista. Vahvistettavien toiminta-alueiden rajat eri vesihuoltolaitosten osalta tulee olla selkeät, jotta vastuut toiminnasta voidaan osoittaa yhdelle toimijalle. Nyt esityksissä on päällekkäisyyksiä Suolahti-Sumiainen vok:n ja Ruotinkylän vok:n aluerajausten osalta. Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toimitusjohtajan lausunnossa todetaan, että Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta on edelleen valmis toteuttamaan Ruotinkylän alueelle aiemmin laatimansa suunnitelman pohjalta vesi- ja viemäriverkoston. Käytännössä toteuttaminen edellyttää Äänekosken kaupungilta päätöstä Ruotinkylän alueelle muodostettavasta vesihuoltolain 8 :n mukaisesta toiminta-alueesta. Toiminta-alueen tulee ulottua nyt jo rakennetun verkoston jatkeeksi Ruotinkylän etelä päästä (Jokelan talolta) Honkaniementielle. Alueen rakennuskanta on suurelta osin Keiteleen rannassa, kuten Honkaniementien asukkaat ovat kirjelmässään todenneet. Ruotinkylään olisi toteutettavissa taloudellisesti järkevänä Keiteleen rantavyöhykkeelle n. 8-9 kilometrin vesi- ja viemärirunkolinja, minkä varrella olisi n. 75 rakennuskiinteistöä suurimmalta osaltaan vakituisia asuntoja ja talviasuttavia loma-asuntoja. Joukossa on myös ympärivuotista ja kansainvälistä matkailu- ja majoitustoimintaa järjestävä yritys.

5 Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kiinteistöistä 47 on Keiteleen rantavyöhykkeellä alle 100 m rannasta ja kolme alle 200 m rannasta. Loput kiinteistöä ovat runkolinjan varrella kauempana rannasta. Tällöin kiinteistöjen etäisyys toisistaan runkolinjalla olisi metriä mikä on muihin Äänekosken vesiosuuskuntien vesihuollon toiminta-alueisiin verrattuna pieni etäisyys. Tämän verkoston ulkopuolelle jäisi Ruotinkylän alueelle 20-25:n asuinkiinteistön joukko haja-asutusalueelle, missä vesi- ja jätevesihuolto tapahtuisi kiinteistökohtaisin järjestelmin. Äänekosken kaupungin tulee ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon toiminta-alueen hyväksymiseksi Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalle Ruotinkylän alueelle. 55 kiinteistön yhteismuistutuksen tehneet toteavat, että he eivät ole halukkaita liittymään suunnitteilla olevaan toiminta-alueeseen. Lisäksi muistutuksessa sanotaan, että kiinteistöille rakennetaan tai korjataan toimivat kiinteistökohtaiset järjestelmät. Osa kiinteistöistä kuuluu Ruotinkylän vesiosuuskuntaan (puhdasvesi). Kiinteistön Lepola omistajat toteavat muistutuksessaan mm., että alueella, jossa tila 4:21 Lepola sijaitsee on jo toimiva Ruotinkylän vesiosuuskunta, jonka toiminta-alueeseen tila kuuluu. Nykyinen mökki ei tarvitse kumpaakaan vesiosuuskuntaa ja mikäli he rakentavat uuden, niin siihen tulee ekologinen käymälä. Suolahti-Sumiainen vesiosuuskunnan suunnitelma putkien linjaus tilan kohdalla on yksityisyyttä- ja maisema-arvoja törkeästi loukkaava. Kiinteistön omistajat ovat vuosia vaalineet alueella olevan suojapuuston ja maiseman luonnollisuutta, jonka suunniteltu putkilinjaus rikkoisi ja samalla kiinteistön ja naapurin välinen suojapuusto katoaisi. Mikäli rakennetaan kiinteistölle uusi mökki on tämä putkilinjaus rajoittava tekijä, sekä kumoaa suunnitelmat maalämmön käytöstä, siten että lämpöputket olisivat järvessä. Lausunnot ja muistutukset ovat oheismateriaalina. Valtuusto on vahvistanut vesihuoltolaitosten toiminta-alueet v (kv ). Hakijoiden esittämän Suolahden- Sumiaisten toiminta-alueen laajentamiseen ei ole tullut esille sellaisia uusia asioita, joita ei ollut tiedossa v toiminta-alueen hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, ettei Suolahden -Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-aluetta laajenneta. Päätös: Hyväksyttiin.

6

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012:

JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012: Kaupunginhallitus 522 19.11.2012 JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI 672/10/2012 KH 522 Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012: Valtioneuvoston hyväksymä

Lisätiedot

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 6.4.2005 UUS-2003-V-41-321 Helsingin hallinto-oikeus Viite / Hänvisning Asia / Ärende VALITUS PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.12.2004 632,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki Hanna Latva-Kiskola Vesihuoltolain mukaiset vapautukset Seinäjoen kaupunki Kehittämistehtävä tammikuu 2012 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämistehtävän tiivistelmä Koulutusyksikkö: Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA. Työ: E26353. Turku, 21.11.2013

KIRKKONUMMEN KUNTA. Työ: E26353. Turku, 21.11.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA 1924 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E26353 Turku, 21.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Helsinki ja Oulu

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE 28.1.29 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI Raportti 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 14.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

Asemakaavoitusta ja maankäyttösopimuksia koskeva kysely Långvikin alueen kiinteistönomistajille asemakaava-aloitteiden tekemiseksi

Asemakaavoitusta ja maankäyttösopimuksia koskeva kysely Långvikin alueen kiinteistönomistajille asemakaava-aloitteiden tekemiseksi Asemakaavoitusta ja maankäyttösopimuksia koskeva kysely Långvikin alueen kiinteistönomistajille asemakaava-aloitteiden tekemiseksi Taustaa Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa Långvikin alueen kiinteistönomistajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Raportti. Sipoon kunta. Vesihuollon kehittämissuunnitelma 67080618 30.9.2009

Raportti. Sipoon kunta. Vesihuollon kehittämissuunnitelma 67080618 30.9.2009 Raportti Sipoon kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma Sivu 1 (15) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 SIPOON KAAVOITUSTILANNE JA VESIHUOLLON TAVOITTEET 3 2.1 Kunnan ja kaavoituksen nykytila 3 2.2 Kunnan

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot