OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET OMAISHOITAJA OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO HOITOISUUSRYHMÄT JA HOITOPALKKIO HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA SOPIMUS OMAISHOIDONTUESTA Sopimuksen irtisanominen Omaishoidon lyhytaikainen keskeytys Sopimuksen tarkistaminen Sopimuksen purku PÄÄTÖKSENTEKO ASIAKASMAKSU HOITOPALKKION MAKSAMINEN OMAISHOITAJILLE JÄRJESTETTÄVÄ VAPAA LAINSÄÄDÄNTÖ (11)

3 1. Omaishoidon tuen määrittely Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tuesta säädetään laissa omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa hoidettavan hoito ja huolenpito omassa kodissaan. Hoito ja muu huolenpito voidaan erityisistä syistä järjestää myös hoitajan kotona. Hoitajan kotona järjestettyyn ympärivuorokautiseen hoitoon sovelletaan kuitenkin perhehoitajalain säännöksiä silloin, kun myös muut perhehoidolle asetetut edellytykset täyttyvät. 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoitolain 3 :n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos: henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa; hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla; hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää; hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoidon tuen palkkion myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on hoidon ja huolenpidon tarve. Hoidon ja huolenpidon tarve tulee yksilöllisesti selvittää kotikäynnillä. Hoitopaikan tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla siellä annettavalle hoidolle sopiva. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Lisäksi omaishoidon tuen palkkion myöntämisen kriteerinä on, että omaishoito vähentää tai korvaa laitoshoidon tai muiden kunnallisten palvelujen käyttöä tai niiden määrä tuntuvasti vähenee. Lasten omaishoidon tuen arvioinnissa yhtenä kriteerinä on, että lapsella on sairaudesta/vammaista aiheutuva erityisen hoidon tarve ikätasoonsa nähden. 3(11)

4 3. Omaishoitaja Hoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen hyväksynyt. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoitajan tulee olla elämäntilanteensa, terveytensä ja ikänsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi ja kykenevä ottamaan vastuuta hoidon järjestelyistä ja hoidosta. Omaishoitajasta tehdään arvio, jossa otetaan huomioon: - fyysinen ja psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito - hoitotaidot, voimavarat ja elämäntilanne - toimintakyky ja voimavarat, kuten kyky selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista ja arjen askareista, huolehtia lääkityksestä, liikkua kotona ja kodin ulkopuolella - sosiaaliset verkostot Omaishoidon tukea ei myönnetä, mikäli hoitajan dementoiva sairaus, mielenterveyden ongelma, päihteiden väärinkäyttö tai hoitajan toimintakyky ja muu terveydellinen tila selvästi rajoittaa häntä toimimasta omaishoitajana, vaikka rinnalle voitaisiin järjestää riittävä määrä hoidettavalle tulevia palveluja ja tukea. Tarvittaessa voidaan pyytää hoitajan terveydentilasta lääkärinlausunto, joka sisältää lääkärin kannanoton hoitajan toimintakyvystä. Hoitajaksi hakeva maksaa itse lausunnon. Lisäksi voidaan pyytää muulta viranomaiselta tarvittava selvitys. 4. Omaishoidontuen hakeminen ja päätöksenteko Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti omaishoidon tuen hakemuksella vanhus- ja vammaispalveluista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B- tai C-lausunto. Omaishoidettavan tulee olla tuusulalainen. Hakumenettely on jatkuva. Liitteiden lisäksi pyydetään tarvittavat lisäselvitykset. Asiakkaan tulee toimittaa pyydetyt lisäselvitykset 30 päivän kuluessa siitä kun lisäselvityspyyntö on toimitettu. Mikäli pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimiteta eikä asiakas tästä mitään ilmoita tai muuta ole sovittu, asiakkaalle tehdään asiasta hylkäävä päätös. Vanhus- ja vammaispalveluista otetaan yhteyttä hakijaan ja hoitajaan ja hoidettavan luokse tehdään kotikäynti. Kotikäynnillä arvioidaan hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve ja omaishoidon tuen myöntämisedellytykset. Hoidon ja huolenpidon tarpeen arvioinnin apuna käytetään voimassa olevaa lääkärinlausuntoa, toimintakykymittareita (esim. Rava-indeksi, MMSE, alle 16-vuotiaiden lasten hoitoisuusarvio) ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden asiantuntemusta (mm. haastattelut ja havainnointi). Kotikäynnillä tulee kartoittaa huolellisesti myös omaishoitajan terveys, voimavarat, hoitotaidot ja elämäntilanne. Tarvittaessa pyydetään hoitajaksi hakevasta lääkärinlausunto. Moniammatillista asiakastyöryhmää käytetään erityisesti I hoitoisuusryhmän omaishoidon tuen arvioinnissa. Omaishoidon tuen päätökset tekee avopalveluohjaaja/sosiaaliohjaaja ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Omaishoidon tuki myönnetään sen kalenterikuukauden alusta milloin hakemus on saapunut. Omaishoidon tuen päätökset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi. Perustellusta syystä päätös voidaan tehdä määräaikaiseksi. Viranhaltijan päätöksen voi saattaa sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston käsiteltäväksi muutoksenhakuna. Muutoksenhakuohjeet ovat omaishoidon tuen päätöksen liitteenä. 4(11)

5 5. Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkio Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkiossa huomioidaan omaishoitamisen ohella annettavat muut kunnan järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut ja ne voivat vähentää hoitopalkkiota. Hoitopalkkioiden määriä tarkistetaan kalenterivuosittain palkkakertoimella, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain soveltamista varten. I Hoitoisuusryhmä Hoitopalkkio alkaen 1004,59 euroa/ kuukausi Henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoitotyö edellyttää runsasta ympärivuorokautista työpanosta. Hoitotyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta (esim. kahden autettavat, saattohoidettavat, yhden autettavat vaikeasti käytöshäiriöiset) ja voi sisältää hoitotoimenpiteitä (esim. asentohoidot, imut, katetrointi). Omaishoito on laitoshoidon vaihtoehto. Rava-indeksi on pääsääntöisesti yli 3.0. MMSE muistamattomilla alle 12 (vaikea dementia) Lasten hoitoisuus pääsääntöisesti (vaikea haitta) Mikäli omaishoitaja on jäänyt pois ansiotyöstään hoitamaan omaistaan/läheistään (esim. saattohoito tai kotiutuminen pitkäaikaishoidosta) on hoitopalkkio 1632,45 euroa/kk. Kyseessä voi olla myös määräaikainen hoidollisesti raskas siirtymävaihe, jolloin omaishoitaja on estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Korkeamman hoitopalkkion myöntämisen edellytyksenä on, ettei hoitajalla ole samalta ajalta vähäistä suurempia työtuloja eikä oikeutta erityishoitorahaan tai vuorottelukorvaukseen (omaishoitolaki 5 ). Palvelujen vaikutus hoitopalkkioon: 1. jos hoidettava on säännöllisessä lyhytaikais-/jaksohoidossa tai hänellä on jaksohoitoa vastaava määrä tilapäishoitoa vähennetään palkkiota seuraavasti: 1. kuukausittainen vuoro/jakso- tai tilapäishoito keskimäärin 1 viikko/kk vähentää hoitopalkkiota 110 euroa/kk ja hoitajalla ei ole enää lakisääteistä vapaapäiväoikeutta 2. kuukausittainen vuoro/jakso- tai tilapäishoito keskimäärin 2 viikko/kk hoitopalkkio maksetaan alimman hoitoisuusryhmän mukaan ja hoitajalla ei ole enää lakisääteistä vapaapäiväoikeutta 3. jos kuukausittainen vuoro/jakso- tai tilapäishoito 3 viikko/kk tai enemmän omaishoidontukea ei myönnetä 2. jos hoidettava on päivähoidossa tai koulussa / työ- tai päivätoiminnassa 2-3 pv viikossa, vähennetään palkkiota 60 euroa kuukaudessa 3. jos hoidettava on päivähoidossa tai koulussa / työ- tai päivätoiminnassa 4-5 pv viikossa, vähennetään palkkiota 110 euroa kuukaudessa 4. säännöllinen päivittäinen tai lähes päivittäinen kotihoito vaikuttaa hoitopalkkioon seuraavasti: 5(11)

6 Kotihoidon käynnit 1-2 X vrk:ssa (max.15 h/kk) ei vähennä hoitopalkkiota kotihoidon käynnit 2-3X vrk:ssa (15,5 h/kk - 30 h/kk)vähentää hoitopalkkiota 100 /kk tilanteessa, jossa hoidettavalla on säännöllinen tehostettu kotihoito ja hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve tulee pääasiallisesti järjestetyksi kunnallisin palveluin, omaishoidon tukea ei makseta 5. vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avustaja vaikuttaa hoitopalkkioon seuraavasti: henkilökohtainen avustaja alle 20 tuntia/vko vähentää hoitopalkkiota 60 /kk henkilökohtainen avustaja tuntia/vko vähentää hoitopalkkiota 110 /kk henkilökohtainen avustaja yli 35 tuntia/vko hoitopalkkio maksetaan alimman hoitoisuusryhmän mukaan Jos vähennysten jälkeen hoitopalkkio jäisi alle asetuksen alimman hoitopalkkion 364,35 /kk (vuonna 2012), hoitopalkkio maksetaan alimman hoitoisuusryhmän palkkion mukaan 364,35 /kk. II Hoitoisuusryhmä Hoitopalkkio alkaen 587,06 euroa / kuukausi Henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa (esim. wc-asiointi, syöminen, pukeutuminen, hygieniahoito ja lääkehoito), sekä valvontaa ja hoitoa säännöllisesti myös yöaikana (esim. avustaminen wc-toiminnoissa). Hoitotyö edellyttää kokopäivätoimista työpanosta ja on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta. Omaishoito korvaa ympärivuorokautista kodin ulkopuolista hoitoa tai tehostettua kotihoitoa (kotihoito käy päivittäin useita kertoja ja lisäksi säännölliset yöpartion käynnit). Rava-indeksi on pääsääntöisesti 2,5-2,99 MMSE muistamattomilla vähintään (keskivaikea dementia) Lasten hoitoisuus pääsääntöisesti (vaikea haitta) Lasten omaishoidon tuen arvioinnissa kriteerinä on, että lapsella on sairaudesta/vammaista aiheutuva erityisen hoidon tarve ikätasoonsa nähden. Palvelujen vaikutus hoitopalkkioon: 1. jos hoidettava on säännöllisessä lyhytaikais-/jaksohoidossa tai hänellä on jaksohoitoa vastaava määrä tilapäishoitoa vähennetään palkkiota seuraavasti: 6(11)

7 1. kuukausittainen vuoro/jakso- tai tilapäishoito keskimäärin 1 viikko/kk vähentää hoitopalkkiota 110 euroa/kk ja hoitajalla ei ole enää lakisääteistä vapaapäiväoikeutta 2. kuukausittainen vuoro/jakso- tai tilapäishoito keskimäärin 2 viikko/kk hoitopalkkio maksetaan alimman hoitoisuusryhmän mukaan ja hoitajalla ei ole enää lakisääteistä vapaapäiväoikeutta 3. jos kuukausittainen vuoro/jakso- tai tilapäishoito 3 viikko/kk tai enemmän omaishoidontukea ei myönnetä 2. jos hoidettava on päivähoidossa tai koulussa / työ- tai päivätoiminnassa 2-3 pv viikossa, vähennetään palkkiota 60 euroa kuukaudessa 3. jos hoidettava on päivähoidossa tai koulussa / työ- tai päivätoiminnassa 4-5 pv viikossa, vähennetään palkkiota 110 euroa kuukaudessa 4. säännöllinen päivittäinen tai lähes päivittäinen kotihoito vaikuttaa hoitopalkkioon seuraavasti: Kotihoidon käynnit 1-2 X vrk:ssa (max.15 h/kk) ei vähennä hoitopalkkiota kotihoidon käynnit 2-3X vrk:ssa (15,5 h/kk - 30 h/kk)vähentää hoitopalkkiota 100 /kk tilanteessa, jossa hoidettavalla on säännöllinen tehostettu kotihoito ja hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve tulee pääasiallisesti järjestetyksi kunnallisin palveluin, omaishoidon tukea ei makseta 5. vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avustaja vaikuttaa hoitopalkkioon seuraavasti: henkilökohtainen avustaja alle 20 tuntia/vko vähentää hoitopalkkiota 60 /kk henkilökohtainen avustaja tuntia/vko vähentää hoitopalkkiota 110 /kk henkilökohtainen avustaja yli 35 tuntia/vko hoitopalkkio maksetaan alimman hoitoisuusryhmän mukaan Jos vähennysten jälkeen hoitopalkkio jäisi alle asetuksen alimman hoitopalkkion 364,35 /kk (vuonna 2012), hoitopalkkio maksetaan alimman hoitoisuusryhmän palkkion mukaan 364,35 /kk. III Hoitoisuusryhmä Hoitopalkkio alkaen 364,35 euroa / kuukausi (asetuksen alin hoitopalkkio) Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat useita kertoja päivittäin tai jatkuvaluonteisesti hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa (esim. wc-asiointi, syöminen, pukeutuminen, hygieniahoito ja lääkehoito), mutta eivät välttämättä öisin. Päivittäistoi- 7(11)

8 minnoista suoriutumisessa tarvittavan avun lisäksi he tarvitsevat saattaja-, asiointi- ym. apua. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti. Rava-indeksi on pääsääntöisesti 1,8-2,49. MMSE muistamattomilla vähintään (lievä alkava dementia) Lasten hoitoisuus pääsääntöisesti (keskivaikea haitta) Lasten omaishoidon tuen arvioinnissa kriteerinä on, että lapsella on sairaudesta/vammaista aiheutuva erityisen hoidon tarve ikätasoonsa nähden. Omaishoitajan antaman hoivan ja huolenpidon tulee pääsääntöisesti korvata muita kunnallisia palveluja, kuten esim. säännöllinen päivittäinen kotihoito, henkilökohtainen avustaja tai lasten päivä- tai iltapäivähoito. Omaishoidon tukea ei makseta, mikäli hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve tulee pääasiallisesti järjestetyksi kunnallisin palveluin. Hoitajan esittämän erityisen syyn perusteella hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä vähimmäismäärää pienemmäksi. 6. Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoidon tuesta laaditaan aina yhdessä hoidettavan ja hoitajan sekä muiden hoitoon osallistuvien palveluntuottajien kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelman avulla varmistetaan omaishoidon toteuttaminen siten, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Suunnitelman tulee sisältää (omaishoitolaki 7 ): - omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö - muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden määrä ja sisältö - omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö - miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana - omaishoitajan hoitotaidot, toimintakyky, voimavarat ja elämäntilanne Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi tai tarvittaessa useammin. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan merkitään kunnan yhteyshenkilö. 7. Sopimus omaishoidontuesta Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on tarvittaessa hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitosopimus on pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Omaishoidon tuesta hoitajan ja kunnan välillä laadittavassa sopimuksessa tulee sopia: 8(11)

9 1) hoitajalle maksettavasta hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta 2) hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytymisen ajalta 3) hoitajan oikeudesta lakisääteisiin vapaapäiviin ja vapaan järjestämistavasta 4) hoidon arvioidusta kestosta määräaikaisissa sopimuksissa 7.1 Sopimuksen irtisanominen Kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden ja hoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi tai hänet siirretään pitkäaikaiseen laitoshoitoon Omaishoidon lyhytaikainen keskeytys Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Mikäli hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisistä syistä (esim. kuntoutus), hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kymmenen (10) päivän kuluttua, jollei keskeytystä ole muulla tavoin huomioitu (esim. lyhytaikaishoito) hoitopalkkiota määriteltäessä Sopimuksen tarkistaminen Sopimus tehdään pääasiallisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Hoitosopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa. Omaishoitajalla on ilmoitusvelvollisuus, jos hoidossa tapahtuu muutoksia Sopimuksen purku Riippumatta siitä, mitä sopimuksen irtisanomisajasta on sovittu, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi, jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan turvallisuuden. Sopimus voidaan myös purkaa yksipuolisesti esim. silloin kun hoitaja oleellisesti laiminlyö sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. 8. Päätöksenteko Omaishoidon tuen päätökset tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviksi. Perustellusta syystä päätös voidaan tehdä määräaikaiseksi. Viranhaltijan päätöksen voi saattaa sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston käsiteltäväksi muutoksenhakuna. Muutoksenhakuohjeet ovat omaishoidon tuen päätöksen liitteenä. 9(11)

10 9. Asiakasmaksu Omaishoitajan antamasta hoidosta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua. Kunnallisista palveluista peritään maksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen sekä kunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. 10. Hoitopalkkion maksaminen Hoitopalkkiot maksetaan kunnan palkanmaksupalvelun kautta kuukausittain 27.päivä omaishoitajalle. Palkkio on veronalaista tuloa, josta kunta pidättää ennakkoveron ja suorittaa eläkevakuutusmaksun. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta omaishoitaja korvauksesta. Eläkevakuutusmaksua ei makseta yli 65-vuotiaiden osalta. Hoitajan eläketurva määräytyy kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaisesti. Omaishoitajat ovat tapaturmavakuutuksen piirissä kunnan vakuuttamana. Omaishoito on toimeksiantosuhde ja siten omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. 11. Omaishoitajille järjestettävä vapaa Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja varmistaa hoidon laatu. Omaishoitajan lakisääteinen vapaa Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää lakisääteistä vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin (laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 muuttamisesta, 950/2006). Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta (enintään 7 tuntia arkipäivää kohden) käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Omaishoitajien lakisääteiset vapaat voidaan järjestää seuraavilla tavoilla: maksusitoumuksella yksityiseltä palvelun tuottajalta kunnan järjestämien palveluiden avulla - mm. lyhytaikaishoito, päivätoiminta, perhehoito, kehitysvammahuollon palvelut, vammaispalvelut sijaisomaishoitajan avulla Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peri- 10(11)

11 tään 9,90 euroa vuorokaudelta tai 4,90 euroa tuntihoitona toteutetusta palvelusta (1-6 tuntia). Asiakasmaksu ei kartuta maksukattoa. Maksusitoumus on tarkoitettu ympärivuorokautisen asumispalvelun ostamiseen lakisääteisen vapaan ajaksi. Asumispalvelua voi ostaa kunnan puitesopimukseen valituilta palveluntuottajilta. Sijaisomaishoitaja Sijaisomaishoitajan hoitopalkkio/vrk ovat : 1. hoitoisuusryhmä/hoitopalkkio 152,57euroa/vrk 2. hoitoisuusryhmä/hoitopalkkio 89,77 euroa/vrk 3. hoitoisuusryhmä/hoitopalkkio 70,42 euroa/vrk Sijaisomaishoitajuus lakisääteisten vapaan aikaisena hoitona myönnetään erittäin perustellusta syystä tilanteessa, jossa tutun läheisen avulla hoidettavan kotona tapahtuva hoito on perusteltua. Sijaisomaishoitajuudesta tehdään aina oma sopimus hoitajan kanssa toimintaohjeiden mukaisesti. Muutoin sijaisomaishoitajaan sovelletaan samoja ohjeita kuin mitä varsinaisesta omaishoitajasta tässä ohjeistuksessa todetaan. Hoitopalkkion maksatus edellyttää sijaisomaishoitajailmoituksen palauttamista kuukausittain. Hoitopalkkio maksetaan toteutuneiden vuorokausien/tuntien mukaan. Omaishoitajan virkistysvapaa Hoitajalle järjestettävän virkistysvapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista. Virkistysvapaan myöntäminen perustuu viranhaltijan asiakkaan yksilökohtaiseen tarveharkintaan. Virkistysvapaan käytöstä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja kirjataan omaishoitosopimukseen. Omaishoitajalle annettavan virkistysvapaa voidaan järjestää seuraavilla tavoilla: myöntää palveluseteli, johon omat toimintaohjeet. kunnan järjestämien palveluiden avulla mm. perhehoito, kehitysvammahuollon palvelut, vammaispalvelut ja näistä voidaan periä asiakasmaksu. 12. Lainsäädäntö - Laki omaishoidon tuesta (937/2005) - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/ Perhehoitajalaki 312/ (11)

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Pohjana Keski-Suomen vammaisten toimintaohje: Työryhmä Armi Lehtinen Jämsä Anne Mari Koukka Laukaa Eira Ohvo Konnevesi Liisa Mustonen Muurame

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

Omaishoitajan hoitovapaa

Omaishoitajan hoitovapaa Omaishoitajan hoitovapaa Työryhmän loppuraportti Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriölle Yli 120 kansanedustajaa on allekirjoittanut kansanedustaja Arto Satosen (kok.) lakialoitteen

Lisätiedot