Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:"

Transkriptio

1 OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tuki hoitajalle määritellään hoitosopimuksessa. Omaishoidontuki on sosiaalipalvelua, josta on säädetty laissa (L omaishoidon tuesta 2005/937) Omaishoidontuki ei ole subjektiivinen oikeus vaan harkinnanvarainen tuki, jota myönnetään kunnan tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa. Tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille. Omaishoitajalta edellytetään ympärivuorokautista valmiutta, valvontaa ja hoitovastuuta. Hoidettavalla pitää olla kotikuntalain tarkoittama kotipaikka Mäntsälän tai Pornaisten kunnassa. TUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa, 2. hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla, 3.hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidontuen vaatimuksia, 4.omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä, 5.hoidettavan koti on terveydellisistä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva, 6.tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Lisäksi omaishoidon tuen palkkion myöntämisen kriteerinä on, että omaishoidon tulee pääsääntöisesti korvata muita kunnallisia palveluja kuten säännöllinen päivittäinen kotihoito, henkilökohtainen avustaja tai lasten päivä- tai iltapäivähoito, päivä/työtoiminta. Mikäli hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve tulee pääasiallisesti järjestetyksi kunnallisin palveluin, omaishoidontukea ei myönnetä. Omaishoidon tuen palkkio maksetaan korvauksena tehdystä hoitotyöstä. Tukeen ei ole oikeutta mikäli hoidettavan avun tarve on pelkästään esim. ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Omaishoidontuen myöntämisestä päättäminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan toimintakyvyn arviointiin. Arviointi tehdään kokonaisvaikutusten, ei yksittäisten kriteereiden perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon myös perheen normaalit sisäiset vastuut, esim. puolisoiden välinen tavanomainen auttaminen ja vanhempien tavanomainen vastuu lapsesta. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu

2 hoidettavan alentuneen toimintakyvyn edellyttämään hoidon ja hoivan tarpeeseen sekä omaishoitajan antamaan hoitoon ja huolenpitoon. Aikuisen omaishoidontuen hakijan toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan asiakkaan selviytyminen henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, esim. liikkumisessa, wc-itsenäisyydessä, pukeutumisessa, syömisessä, peseytymisessä. Hoidon tarpeen määrittelyssä käytetään apuna toimintakykymittareita mm. Rava, MMSE, GDS 15. Lapsista voidaan ottaa tuen piiriin pääsääntöisesti vaikeasti vammaiset ja sairaat, joiden hoito terveeseen vastaavan ikäiseen lapseen verrattuna on erittäin vaativaa ja sitovaa. Esim. hoitoisuusarvioinnin mukaan lapsella on vaikea tai keskivaikea haitta-aste. Omaishoidontukea ei kuitenkaan myönnetä yhtä aikaa lasten kotihoidontuen ja/tai kunnan oman erityislisän kanssa. Molemmat tukimuodot mahdollistavat hoitamisen kotona. Vammasta tai sairaudesta aiheutuva toimintakyvyn alenema tulee jatkua vähintään vuoden (pois lukien raskaan siirtymävaiheen omaishoito). Omaishoidontukea tai tuen korotusta ei myönnetä takautuvasti. Tuki myönnetään hakemuskuukauden alusta lukien tai aikaisintaan siitä päivästä, kun hoidettava kotiutuu ja omaishoito voidaan todeta alkaneeksi. OMAISHOITAJA Hoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen hyväksynyt ja joka oman ikänsä, toimintakykynsä ja elämäntilanteensa puolesta soveltuu tähän tehtävään. Hoitaja voi olla omainen tai muu läheinen henkilö. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Hoitajan eläketurva määräytyy kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaisesti. Omaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Omaishoidontukea ei myönnetä, mikäli hoitajalla on muistisairaus, mielenterveyden ongelmia, päihteiden väärinkäyttöä tai hoitajan toimintakyky ja muu terveydellinen tila selvästi rajoittaa häntä toimimasta omaishoitajana. Omaishoitajan kykyä arvioidaan myös olemassa olevan hoitosuhteen aikana. OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoidettavasta lääkärin B- tai C- lausunto. Liitteiden lisäksi pyydetään tarvittavat lisäselvitykset. Tarvittaessa voidaan pyytää hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto ja/tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto myös hoitajan terveydentilasta ja toimintakyvystä ja soveltuvuudesta hoitotyöhön. Asiakkaan tulee toimittaa pyydetyt lisäselvitykset 30 päivän kuluessa siitä, kun lisäselvityspyyntö on toimitettu. Mikäli pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimiteta eikä asiakas tästä mitään ilmoita tai muuta sovita, asiakkaalle tehdään asiasta hylkäävä päätös. Hakemuksen saavuttua asiakkaan luokse tehdään sovitusti kotikäynti. Kotikäynnillä selvitetään ja arvioidaan hoidettavan hoidon tarve, hoidon sitovuus ja vaativuus sekä muita omaishoidon tuen edellytyksiä. Omaishoidontuen käsittelyssä ja myöntämiskriteerien arvioinnissa apuna käytetään kotikäynnillä laadittua omaishoidontuen hoito- ja palvelusuunnitelmaa, hakemuksen liitteenä saatuja asiakirjoja ja toimintakyvyn arvioinnin tuloksia, esim. Rava-indeksi, MMSE, alle 16-vuotiaiden osalta lasten hoitoisuusarvio ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden asiantuntemus (mm. havainnointi ja haastattelut).

3 Omaishoidontuen päätökset tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviksi. Perustellusta syystä päätös voidaan tehdä määräaikaiseksi. HOITOISUUSRYHMÄT JA HOITOPALKKIO Maksettavan palkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkiossa huomioidaan omaishoitamisen ohella annettavat muut kunnan järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka vähentävät hoitopalkkiota. Päävastuu omaishoidettavan päivittäisestä hoidosta tulee olla omaishoitajalla. Omaishoitajan hoitopalkkio maksetaan kuukausittain jälkikäteen kuukauden viimeinen arkipäivä Mäntsälän kunnan palkkatoimiston kautta. Hoitopalkkio on veronalasta tuloa ja vaikuttaa muihin sosiaalietuuksiin. Kunta pidättää omaishoidon tuen hoitopalkkiosta ennakonpidätyksen ja perii työeläkemaksun. Työeläkemaksu koskee alle 68-vuotiaita hoitajia, joille kertyy kuntien eläkevakuutuksen (KUEL) mukainen peruseläketurva. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta omaishoitajan korvauksesta. Omaishoitajat ovat tapaturmavakuutuksen piirissä kunnan vakuuttamana. Hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Omaishoitajan antamasta hoidosta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua. Kunnallisista palveluista peritään maksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen sekä kunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Hoitoisuusryhmä 1 Hoitopalkkio vuonna 2014 on 761,99 /kk. Hoidettava tarvitsee runsaasti perushoitoa ja/tai valvovaa huolenpitoa, esim. wc-asiointi, syöminen, pukeutuminen, hygienianhoito ja lääkehoito. Hoidettavuus on samaa tasoa kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla. Omaishoito on laitoshoidon vaihtoehto. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden. Lapsen hoitoisuusarvio on (vaikea haitta). MMSE on 0 12 (vaikea dementia). Rava indeksi on 3,6 tai yli Hoitoisuusryhmä 2 Hoitopalkkio vuonna 2014 on 381,00 /kk. Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja runsasta ohjausta päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava tarvitsee säännönmukaista avustamista päivittäisissä toiminnoissa. esim. wc-asiointi, syöminen, pukeutuminen, hygienianhoito, lääkehoito ja hoidettavaa ei voi jättää yöksi ilman valvontaa. Hoidettavuus on samaa tasoa kuin tehostetussa palveluasumisessa olevalla. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti. Lapsen hoitoisuusarvio on (keskivaikea haitta).

4 MMSE on (keskivaikea dementia). Rava indeksi on 2,8 3,5. Raskaan siirtymävaiheen omaishoito Hoitopalkkio vuonna 2014 on 761,99 /kk. Laitoshoitotasoinen hoidettava on lyhytaikaisesti hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana yhtäjaksoisesti kotihoidossa. Tällöin omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemään työtään tai päätoimista opiskelua edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta oikeutta erityishoitorahaan ja oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Lapsen hoitoisuusarvio on ( vaikea haitta). MMSE on 0 12 (vaikea dementia). Rava indeksi on 3,6 tai yli. RUNSAIDEN KUNNALLISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VAIKUTUS OMAISHOIDONTUEN MÄÄRÄÄN Mikäli omaishoitaja hoitaa hoitoryhmään 1 kuuluvaa, niin palkkio maksetaan 2:n mukaisesti. Runsailla kunnallisilla palveluilla tarkoitetaan mm seuraavaa: - säännöllinen päivähoito, päivätoiminta tai työtoiminta, koulunkäynti, opiskelu. Säännölliseksi lasketaan arkipäivisin yli 5 tunnin poissaolo omaishoidosta - säännölliset henkilökohtaisen avustajan palvelut yli 30 tuntia/kk - säännölliset kotihoidon palvelut yli 30 tuntia kuukaudessa - säännöllinen vuoro- tai tilapäishoito Mikäli hoidettava on säännöllisesti vuoro- tai tilapäisessä hoidossa korkeintaan 7 vrk kalenterikuukaudessa, niin hoitoisuusryhmä ei muutu. Mikäli hoidettava on säännöllisesti vuoro- tai tilapäishoidossa 8 15 vrk kalenterikuukaudessa, niin tuki maksetaan puolitettuna. Jos vuoro- tai tilapäishoitojaksot ylittyvät säännöllisesti toistuen 15 vrk kalenterikuukaudessa, ei tukea makseta lainkaan. Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä pienemmäksi, jos siihen on hoitajan esittämä erityinen syy. Syy voi olla esimerkiksi se, että pienemmän hoitopalkkion vastaanottaminen on hoitajalle taloudellisesti edullisempi vaihtoehto. HOITO- JA PALVELUSUNNITELMA Omaishoidontuesta laaditaan aina yhdessä hoidettavan ja hoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelman avulla varmistetaan omaishoidon tuen toteuttaminen siten, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Suunnitelman tulee sisältää (omaishoitolaki 7 ): - omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö

5 - muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden määrä ja sisältö - omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö - miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana - omaishoitajan hoitotaidot, toimintakyky, voimavarat ja elämäntilanne Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi tai tarvittaessa useammin. Suunnitelma tarkistetaan myös hoidettavan tai hoitajan pyynnöstä. SOPIMUS OMAISHOIDONTUESTA Omaishoidontuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on tarvittaessa hoito- ja palvelusuunnitelma. Pääperiaatteena on, että sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jos omaishoidontuen tarpeen kesto on etukäteen tarkasti määriteltävissä tai hoito korvataan tietyn määräajan jälkeen toisella palvelulla. Sopimuksessa sovitaan: - hoitajalle maksettava hoitopalkkion määrä ja maksutapa - hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytysajalta - hoitajan oikeudesta lakisääteisiin vapaapäiviin ja vapaan järjestämistavoista - hoidon arvioitu kesto SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden ja hoitajan irtisanomisesta seuraavan yhden kuukauden kuluttua. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi tai hänet siirretään pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai asumispalveluun. Määräajaksi tehty omaishoidon tuen sopimus lakkaa ilman irtisanomista määräajan päätyttyä. SOPIMUKSEN PURKU Omaishoitosopimus irtisanotaan välittömästi, jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. Hoitajan huonokuntoisuus voi olla peruste sopimuksen purkamiselle. Sopimus voidaan purkaa myös yksipuolisesti esim. silloin, kun hoitaja oleellisesti laiminlyö sopimuksen mukaisia velvoitteita. OMAISHOIDON LYHYTAIKAINEN KESKEYTYS Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy äkillisesti ja tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Mikäli hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä, hoitopalkkion maksaminen päättyy välittömästi.

6 Omaishoidon keskeytyksistä on ilmoitettava kuukausittain palautettavalla omaishoidon seurantalomakkeella. Pysyvien hoitoon vaikuttavien muutosten ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on hoitajalla. Virheellisin perustein maksettu tuki korjataan takautuvasti. OMAISHOITAJALLE JÄRJESTETTÄVÄ LAKISÄÄTEINEN VAPAA Omaishoitosopimuksen tehneellä hoitajalla on oikeus pitää kolme vuorokautta lakisääteistä vapaata sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta (enintään 5 tuntia arkipäivää kohden) käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluita taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Lain tarkoittamiin lakisääteisiin vapaisiin ei ole oikeutta, jos hoidettava saa säännöllisesti muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja esimerkiksi säännöllistä lyhytaikaishoitoa yli 7 vrk kuukaudessa, joka vähentää hoidon sitovuutta ja vaativuutta. Oikeus omaishoidon tuen lakisääteisiin vapaisiin on kirjattuna omaishoidon tuen sopimukseen. Lakisääteisten vapaapäivien pitäminen ei vähennä maksettavan tuen määrää. Sairaalassaolon ajalta ei kerry oikeutta lakisääteisiin vapaisiin seitsemän (7) hoitopäivää ylittävältä ajalta. Lakisääteiset vapaapäivät tulee pitää seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Omaishoidettavalla ja - hoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta valita omaishoidettavan vapaan aikaista hoitomuotoa, vaan hoito järjestetään kunnan osoittamassa hoitopaikassa. Omaishoitajan jaksamisen kannalta on suotavaa, että vapaat pidetään säännöllisesti. Vapaita ei voi pitää ennakkoon ilman erityistä syytä. Lakisääteisen vapaan järjestämisen vaihtoehdot: Vaihtoehdoista voi olla vain yksi vapaapäivien järjestämistapa käytössä kerrallaan. 1. Omaishoitajien vapaat järjestetään pääasiallisesti hoidettavan lyhytaikaishoitona kunnan omissa hoitoyksiköissä. Kehitysvammaisten omaishoidettavien tilapäinen hoito järjestetään kehitysvammaisille soveltuvissa yksiköissä. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden pitämisestä Kotokartanon hoivaosastolla tai palveluasumisessa tai Kivistöntien palvelutalossa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla tai Aurinkomäen palvelukeskuksessa tai tilapäisessä asumispalvelussa peritään hoidettavalta maksu, joka on lukien 11,30 /vrk. Mikäli vammainen lapsi on oikeutettu kehitysvammalain mukaiseen tilapäishoitoon ja sen määrä täyttää omaishoidon tuen vapaa-oikeuden, se korvaa omaishoidon tuen vapaat. 2. tai sijaishoitajan avulla Omaishoidon tuen sopimusta tehtäessä tai myöhemmin omaishoitajalle voidaan vahvistaa sijaishoitaja. Sijaishoitajan tulee täyttää omaishoitajalle asetetut kriteerit. Sijaishoitajalle maksettava korvaus on lukien 1. hoitoisuusryhmässä 186,88 /kk (62,29 /vrk) ja 2. hoitoisuusryhmässä 119,92 /kk (39,64 / vrk). Hoidettavalta ei peritä lakisääteisen vapaan järjestämisestä maksua. 3. tai Mäntsälässä Kivistöntien palvelutalon ikäihmisten päivätoimintaryhmässä Päivätoimintaryhmään osallistuminen on mahdollista kokopäiväisenä ja kuljetuksen kera 1 kertaa viikossa. Hoidettavalta peritään lakisääteisen vapaan järjestämisestä maksu, joka on lukien 11,30 /vrk.

7 4. tai yksityisen palveluntuottajan avulla kotiin annettavana palveluna Yksityisen palveluntuottajan antamaa apua kotiin on käytettävissä 70 euroa/ lakisääteinen vapaa vuorokausi kun vapaaoikeus täyttyy. Hoidettavalta ei peritä lakisääteisen vapaan järjestämisestä maksua.

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus

Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus ongelmia ja ratkaisuja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari 25.10.2012 Mirva Salonen Varatuomari, OTM Ava Law Oy www.avalaw.fi Yhdenvertaisuus Suomen perustuslaki

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot