Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/ /2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike Soimu Oy on jättänyt hakemuksen, jossa se pyytää, että Fortum Es poo Distribution Oy:n sopimukseen perustuva mutta kiinteistörekisteriin merkit se mä tön oikeus muuntamon ja sitä palvelevien kaapeleiden, johtojen ym pi tämi seen tontilla poistetaan maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n perus teel la. Asian tausta Soimu on ostanut Suomen valtiolta / Senaatti-kiinteistöt tehdyllä kaupal la perustettavien yhtiöiden lukuun tontin Kaupantekohetkellä ton til la on sijainnut vanha, kosteus- ja homevaurioiden johdosta nyt jo puretuksi tul lut Poliisi- ja oikeustalo. Lisäksi tontilla sijaitsi ja sijaitsee edelleen muun tamo ra ken nus, jonka tällä hetkellä omistaa Fortum Espoo Distribution Oy. Ase makaa va muu tok sen yhteydessä tontti 9 on jaettu tonteiksi 9 ja 13. Muuntamo sijait see nykyisen tontin nro 13 alueella. Tontin omistavat tällä hetkellä määräosin Soimu Oy:n perustamat viisi asun toyh tiö tä: Asunto Oy Jannenkulma, Asunto Oy Joensuun Iitankulma, Asunto Oy Joen suun Joonaksenkulma, Asunto Oy Joensuun Villenkulma ja Asunto Oy Joensuun Otonkulma (yhtiöt yhdessä myöhemmin Soimu). Asuntoyhtiöt ovat ja kaneet tontin hallinnan hallinnanjakosopimuksella. Soimu omistaa edellä mai nit tujen asuntoyhtiöiden osakekannan kokonaisuudessaan ja on ilmoittanut tässä asias sa edustavansa yhtiöitä. Hakemuksensa mukaan Soimu ei ole ollut tietoinen tontilla olevasta muun tamo ra ken nuk ses ta ennen tontin omistuksen siirtymistä. Soimu ei ole saanut sovittua Fortumin kanssa muuntamon poistamisesta tai siirtä mi ses tä. Soimun perustelut hakemukselleen Soimu katsoo, että muuntamon ja sitä palvelevien johtojen, kaapeleiden ym. pitä mi nen tontilla 13 estää asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden täy si määräi sen hyödyntämisen, mistä aiheutuu kohtuutonta haittaa Soimulle tontin omis ta ja na. Soimun hakemuksen mukaan muuntamo on suhteellisen helposti ja vähin kustan nuk sin sijoitettavissa jonkin toisen sen vaikutuspiirissä olevan kiinteistön alueel le. Soimun käsityksen mukaan lähes kaikki muuntamon vaikutusalueella olevat tontit on rakennettu suhteellisen väljästi ja muuntamo on helposti si joi tet tavis sa jonkin toisen tontin alueelle. Lisäksi muuntamo laitteisto on varsin vanhaa

2 ja uusimisen tarpeessa Ylimääräiset kustannukset siirrosta eivät Soimun kä si tyksen mukaan olisi kovin merkittäviä. Soimun käsityksen mukaan asemakaavamuutoksen mahdollistama tontin käyttö tar koi tuk sen muutos tarkoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 162 :n mukaista olo suh tei den muuttumista ja tapauksessa täyttyvät muutkin maankäyttö- ja raken nus lain 161 1:ssä ja kiinteistönmuodostamislain 161 :ssä mainitut edel ly tykset välttämättömänkin rasitteen poistamisen tai toisaalle siirtämisen edel ly tykset. Soimun mukaan muuntamo olisi mahdollista sijoittaa minkä tahansa tontille 13 tu le van rakennuksen kellaritiloihin. Todennäköistä on, että muuntamo voisi si jaita nykyisellä paikallaan siihen saakka, kunnes muuntamolle soveltuva kel la ri ti la jostain tontille rakennettavasta talosta on osoitettavissa. Soimun karkea arvio muun ta moa varten tarvittavien tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden käyväs tä arvosta on noin euroa ja hoitovastikkeen määrä noin 25 eu roa kuukaudessa. Mikäli Fortum vuokraisi tarvittavan tilan, Soimu Oy:n arvion mu kaan vuokra olisi noin euroa kuukaudessa. Lisäksi Soimu perustelee vaatimustaan sillä, että muuntamon olemassa olo on pal jas tu nut sille vasta sen jälkeen, kun omistusoikeus oli siirtynyt sille edelliseltä omis ta jal ta eli Suomen valtiolta. Rasitteen olemassaolo ei käynyt ilmi kiin teis tötie to jär jes tel mäs tä. Soimu Oy:n ja Suomen valtion välillä on vireillä oi keu denkäyn ti, jossa Soimu vaatii Suomen valtiolta korvausta haitasta, joka aiheutuu mah dol li sis ta korvauksista, jotka Soimu joutuisi maksamaan Fortumille muun tamon siirrosta. Fortumin näkemys asiasta Fortumin ilmoituksen mukaan muuntamon omistaa Fortum Sähkönsiirto Oy:n si jas ta Fortum Espoo Distribution Oy. Fortum vastustaa hakemusta ja vaatii, että sähkönjakeluverkosto säilytetään täy sin samalla paikalla, jolla se nyt sijaitsee. Siltä varalta, että muuntamo ja sähkön ja ke lu ver kos to määrättäisiin siirrettäväksi, Fortum vaatii, että Soimu vel voite taan korvaamaan kaikki siirrosta aiheutuvat kustannukset. Fortum katsoo, että Soimun vaatimus on tehty vain sen johdosta, että Poh jois- Kar ja lan käräjäoikeus on Soimun ja Suomen valtion välisessä oi keu den käyn nis sä Suomen valtion tekemän väitteen johdosta, edellyttänyt, että Soimun on sel vitet tä vä, onko rasite poistettavissa maankäyttö- ja rakennuslain 162 :n mu kaises ti. Fortum perustelee vaatimustaan hakemuksen hylkäämisestä seuraavilla pe rusteil la: muuntamo ja siitä lähtevä jakeluverkosto on välttämätön kes kus ta kort telien häiriöttömän sähkönjakelun turvaamiseksi. Muuntamon koko on 800 kva, siitä lähtevien pienjännitejohtojen määrä on 9 kpl, muuntamoon liitet ty jen eri liittymien määrä on 14 kappaletta ja käyttöpaikkojen eli asiak-

3 kai den määrä on 357 kpl; kustannukset muuntamon siirrosta tulisivat olemaan suuruusluokaltaan noin euroa ja siirtoa haluavan, tässä tapauksessa Soimun, on vastat ta va siirtokustannuksista; oikeus muuntamon ja sitä palvelevien johtojen ja kaapeleiden si joit ta miseen kiinteistölle perustuu Joensuun kaupungin ja Joensuun Polii si- ja oikeustalo Oy:n väliseen kiinteistönkauppaan, jolla Joensuun kaupun ki on myynyt Joensuun Poliisi- ja oikeustalo Oy:lle nyt kysymyksessä ole van tontin ja josta kaupasta laaditun kauppakirjan kohdan 7 mukaan Kau pun gil la on oikeus sijoittaa tontille tarpeelliset johdot, laitteet ja kiinnik keet. Tontin omistajalle korvataan edellä mainitusta toimenpiteestä aiheu tu va vahinko. Joensuun kaupunki on harjoittanut tuolloin itse säh köverk ko lii ke toi min taa ja kaupunki on luovutuksen jälkeen rakentanut tontil le muuntamon ja sähköverkoston luovutuskirjassa sovitun oikeuden mu kai ses ti. Kaupunki on sittemmin yhtiöittänyt säh kö verk ko lii ke toi minnan Joensuun Energia Oy:ön. Joensuun Energia Oy ja sen oikeudet ovat eri yritysjärjestelyjen kautta siirtyneet Fortum-konserniin ja sen sisällä nimen omaan Fortum Espoo Distribution Oy:lle. Fortumin mukaan syntynyt ra si te on pysyvä ja rasitteen tarve on sijoitusajankohdastaan lukien en tises tään olennaisesti kasvanut lisääntyneen sähkönjakelun tarpeen vuoksi; sopimus yhdyskuntateknisten laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta si too myös kiinteistön uusia omistajia MRL 161 :n ( /132) mu kaises ti; olosuhteet eivät ole muuttuneet sillä tavoin, että maankäyttö- ja ra kennus lain 162 :n edellytykset yhdyskuntateknisten laitteiden poistamisesta oli si vat olemassa. Sähkönjakeluverkon ja muuntamon merkitys ky sei sessä paikassa on kasvanut sähkönjakelun häiriöttömän turvaamisen ja kasva neen sähköntarpeen johdosta. Muuntamo ja sähkönjakeluverkko ovat vält tä mät tö miä myös korttelin 35, 36, 43, 44, 45, 51 ja 52 sähkönjakelulle vi ka ja häiriötilanteissa. Lisäksi tontin 9 omat rakennussuunnitelmat te kevät ehdottoman välttämättömäksi, että tontilla on muuntamo myös tu levai suu des sa. Soimu Oy:n suunnittelemien 5 kerrostalon sähköntarve on noin kw ja suunnitelluista asuinkerrostaloista johtuen säh könku lu tuk sen keskipiste alueella tulee jatkossakin olemaan tontilla 9; muuntamon ja sähkönjakeluverkoston sijainti tontilla ei vaikeuta uuden ase ma kaa van toteuttamista, koska uudessa asemakaavassa on ni menomai ses ti mainittu, että Korttelialueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huol toa palvelevia tiloja ja laitteita, kuten muuntamon. muuntamosta ja sähkönjakeluverkosta ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Muun ta mo on sijoitettavissa tulevaisuudessa rakennettavan asuin ker rosta lon pohjakerrokseen, minkä Soimu Oy on huomioinut omissa suun ni telmis saan. Muuntamon tilantarve on noin 3 x 4 metriä eli yhden py sä köin tipai kan vaatima tila; rasitetta ei voida siirtää toiselle kiinteistölle. Muuntamo sijaitsee ase makaa voi te tul la tiheästi rakennetulla alueella, jolla vaihtoehtoisen paikan löy tä mi nen käytännössä mahdotonta. Muuntamon siirto kiinteistöltä vaaran taa koko alueen sähkönjakelun; Soimun hakemuksessa esitetyt väitteet siirtokustannuksista ja muun tamon käyttöiästä ovat virheellisiä. Kustannukset muuntamon siirtämisestä kiin teis tön alueella tulisivat olemaan lähes euroa.

4 Fortumin mukaan se valmis neuvottelemaan muuntamon siirrosta tontille myöhem min rakennettavan asuinrakennuksen kellaritiloihin, mutta edellytyksenä on, että Soimu vastaa siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöt näkemys asiasta Suomen valtio edustajanaan Senaatti-kiinteistöt on katsonut olevansa asiassa asian osai nen jäljempänä mainituilla perusteilla. Soimun hakemuksen osalta Senaatti-kiinteistöt katsoo, että rasitteen pois ta misel le on peruste, koska muuntamo nykyisellä paikallaan estää Soimun suun nit tele man rakentamisen. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt katsoo, että uusi rasite tulee pe rus taa lähtökohtaisesti kiinteistön omistajan ja Fortumin välisin sopimuksin. Alueen asemakaava Rasitetulla tontilla on voimassa Joensuun kaupunginvaltuuston vah vis ta ma asemakaava, kaavoitusohjelman työ nro Kaava on lain voi mainen. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 13 on osoitettu kaavamerkinnällä AL asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Muuntamo sijoittuu ase ma kaa va kar tan mukaan kohtaan, joka on osoitettu osittain rakennusalaksi ja osit tain alueeksi, jolle voidaan sijoittaa maanalaisiin pysäköintitiloihin johtavan ajo luis ka. Asemakaavamääräysten mukaan Korttelialueille saa sijoittaa yh dyskun ta tek nis tä huoltoa palvelevia tiloja ja laitteita, kuten muuntamon. Muun tamon tarkempaa sijaintia ei ole määrätty asemakaavassa. Asemakaavan selostusosassa on sivulla 21 todettu, että teknisen verkoston osal ta muutostarpeena on korttelissa 44 sijaitsevan muuntamon ja siihen liit tyvän verkoston sijoittaminen uudelleen siten, että korttelin rakentaminen kaa varat kai sun mukaisesti on mahdollista. Kaavaselostuksen liitteenä olevan han kekor tin mukaan sähköverkkoon tehdään muutoksia ja kiinteistöön sijoitetaan muun ta mo. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 1, 2 ja 3 momentti Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä pal ve le van johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoit ta mis ta muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja hal ti jan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Si joit ta mises ta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle ai heu te ta

5 tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiin teistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tar koi tetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Joll ei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja 2 momentti Yhdyskuntateknisten laitteiden muuttaminen ja poistaminen Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päättää 161 :ssä tarkoitettua johdon tai laitteen sijoittamista koskevasta muutoksesta noudattaen soveltuvin osin kiinteis tön muo dos ta mis lain 160 :ää. Mitä sanotussa pykälässä säädetään oi keu te tusta kiinteistöstä, koskee yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja laitteiden osalta kuntaa taikka johdon tai laitteen ylläpitäjää. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi myös olosuhteiden muuttuessa päättää johdon tai laitteen poistamisesta noudattaen soveltuvin osin kiin teis tön muodos ta mis lain 161 :n 1 momenttia, ottaen kuitenkin sanotun lain 156 ja 157 :n sijas ta huomioon tämän lain 161 :n säännökset. Kiinteistönmuodostamislaki momentti Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voidaan asianosaisten sopimuksesta poistaa, jos rasitteen merkitys siihen oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle on vä hen tynyt. Muutoin rasite voidaan poistaa, jos olosuhteet ovat niin muuttuneet, ettei ra sitet ta enää 156 ja 157 :n säännökset huomioon ottaen voitaisi perustaa eikä rasite ole oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle välttämätön. Välttämätön rasite voidaan pois taa, jos rasitteesta aiheutuvan kohtuuttoman haitan poistaminen ei ole mahdol lis ta 160 :ssä tarkoitetuin toimenpitein ja jos poistetun rasitteen sijaan voidaan 156 ja 157 :ssä säädetyin edellytyksin perustaa vastaavanlainen rasite toiseen paik kaan. ( /914). Kiinteistönmuodostamislaki 160 ( /1159) Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voidaan siirtää toiseen paikkaan rasitetun re kis te ri yk si kön alueella tai antaa uusia rasitteen käyttämistä rajoittavia mää räyksiä taikka muuttaa rasitteen käyttämisestä aikaisemmin annettuja määräyksiä, jos asian osai set siitä sopivat eikä toimenpide vaikeuta asemakaavan toteuttamista. Toi men pi tee seen ei kuitenkaan tarvita asianosaisten sopimusta: 1. jos sillä voidaan poistaa rasitteesta olosuhteiden muuttumisen johdosta aiheu tu va haitta tai vähentää sitä; tai 2. jos se mahdollistaa rasitteen tarkoituksenmukaisemman käytön al ku pe räiseen käyttötarkoitukseen, jos käyttömahdollisuus olosuhteiden muut tu misen vuoksi on heikentynyt; ellei siitä aiheudu millekään rekisteriyksikölle huomattavaa haittaa.

6 Asian arviointi Suomen valtion asianosaisuus Senaatti-Kiinteistöt on ilmoittautunut asiassa asianosaiseksi seuraavilla pe rusteil la: Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa on vireillä Soimun ja Se naat ti-kiin teistö jen välinen riita-asia L 12/10025; Soimu Oy vaatii Senaatti-Kiinteistöiltä kaupanvastuun perusteella korvaus ta, jonka perusteena on Fortum Sähkönsiirto Oy:n rasiteoikeuden ole mas sa olo ja sisältö ja siitä Soimulle aiheutuva vahinko; oikeudenkäynnin aikana käräjäoikeus on halunnut esikysymyksenä sel vitet tä vän, onko oikeus muuntamon sijoittamiseen poistettavissa MRL 161 :n mukaisessa järjestyksessä. varsinaisilla asianosaisilla ei olettamansa Senaatti-Kiinteistöjen vii me kä tisen korvausvelvollisuuden johdosta ole aitoa intressiä toimia rasitteesta ai heu tu van haitan minimoimiseksi. Käräjäoikeus on lykännyt riita-asian käsittelyä tämän hakemuksen käsittelyn ajak si. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Normaalitilanteessa MRL 161 ja 162 :n mukaisissa asioissa asianosaisia ovat rasi te tun kiinteistön omistaja ja rasitteen haltija, joiden oikeuksiin, etuihin ja velvol li suuk siin annettava päätös välittömästi vaikuttaa ja jotka tahot nor maa li tilan tees sa pystyvät sopimaan rasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja pois tami ses ta. Tässä tapauksessa hakemus on liittyy välittömästi käräjäoikeudessa vireillä olevaan asiaan, jossa Suomen valtio on vastaajana. Koska käräjäoikeus on ke hot tanut jutun kantajaa esikysymyksenä selvittämään, onko rasitteen siirtäminen mah dol lis ta maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, asiassa annetavalla rat kaisul la on tai ainakin voi olla välitön vaikutus oikeudenkäyntiin ja sitä kautta Suomen valtion oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. Edellä mainituilla perusteilla Senaatti-Kiinteistöt on katsottava asianosaiseksi täs sä asiassa. Mihin Fortumin oikeus muuntamon sijoittamiseen perustuu Hakemuksen perusteena on maankäyttö- ja rakennuslain 162. Aluksi on arvioitava, onko Fortumilla sellainen oikeus muuntamon ja sitä pal ve levien johtojen ja laitteiden sijoittamiseen, jota koskevat oikeutta koskevat muutok set on tehtävä maankäyttö- ja rakennuslain 161 ja 162 :ien mukaisessa järjes tyk ses sä. Mikäli tällaista oikeutta ei olisi, muuntamo ja sitä palvelevat johdot oli si poistettava kiinteistönomistajan näin vaatiessa.

7 Asiakirjoista ei käy ilmi muuntamon tarkka rakentamisajankohta mutta se on joka tapauksessa rakennettu ennen , jolloin maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantullessa kumotun ra kennus lain 133 :ssä oli maankäyttö- ja rakennuslain 161 :ää vastaavat sään nök set. Rasitetta ei ole merkitty kiinteistörekisteriin eikä ra ken nus val von ta vi ran omai nen ole tehnyt päätöstä sijoittamisesta. Hakija tai Fortum eivät ole myöskään esit täneet nimenomaista sopimusta, jolla muuntamon sijoittamisesta olisi ni menomai ses ti sovittu silloisen kiinteistönomistajan kanssa. Hakija ja Fortum ovat katsoneet kumpikin, että oikeus perustuu päivätyn kauppakirjan ehtoon, jonka mukaan kaupungilla on oikeus sijoittaa tontille tarpeelliset joh dot, laitteet ja kiinnikkeet ja että tontin omistajalle korvataan edellä mainitusta toimen pi tees tä aiheutuva vahinko. Kun sekä tontin omistaja että ra si te oi keu den haltija ovat yhtä mieltä siitä, että oikeus muuntamon sijoittamiseen pe rus tuu mainittuun päivättyyn sopimukseen, ei ra ken nus val von ta vi ran omaisel la ole tarvetta arvioida asiaa toisin. Hakemuksen käsittelyn lähtökohtana voidaan pitää, että muuntamon sijoittamisesta tontille on aikanaan sovittu asianmu kai ses ti ja nyt arvioitavana, onko hakemuksessa asiassa esitetty riittävät perus teet muuntamon poistamiselle tai sen sijainnin muuttamiselle. Perusteet yhdyskuntateknisten laitteiden poistamiselle tai siirtämiselle Asianosaisten varsinainen erimielisyys koskee muuntamon siirtämisestä ai heutu vien kustannusten korvaamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 ja 162 :n mu kai ses sa menettelyssä ei voida ratkaista yhdyskuntateknisten laitteiden sijoit ta mi seen, poistamiseen tai siirtämiseen liittyvää korvauskysymystä. Korvauk siin liittyvät kysymykset ratkaistaan lunastuslain mukaisessa menettelyssä. Ra ken nus val von ta vi ran omai sen toimivalta ulottuu ainoastaan yh dys kun ta tek nisen laitteen sijoittamista, poistamista ja muuttamista koskevan asian rat kai semi seen. Maankäyttö- ja rakennuslain 162 :n 2 momentin ja kiinteistön muodostamislain 161 :n 1 momentin mukaisesti rasite voidaan poistaa, jos olosuhteet ovat niin muut tu neet, että rasitetta ei voitaisi enää maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n sään nök set huomioiden perustaa. Välttämätönkin rasite voidaan poistaa, jos rasit tees ta aiheutuvan kohtuuttoman haitan poistaminen ei ole mahdollista kiinteis tön muo dos ta mis lain 160 :ssä tarkoitetuin toimenpitein ja jos poistetun rasit teen sijaan voidaan perustaa vastaavanlainen rasite toiseen paikkaan. Asemakaavamuutoksen merkitystä arvioitaessa lähtökohtana voidaan pitää maan käyt tö- ja rakennuslain 161 :n 1 momenttia, jonka mukaan johtoa tai muu ta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Asemakaavan toteuttamisen voidaan katsoa vaikeutuvan sii nä vaiheessa, kun on tiedossa konkreettinen rakennushanke, jonka ase ma kaavan mukaisen toteuttamisen johto tai laite estää. Kiinteistönmuodostamislain 160 :n mukaisia toimenpiteitä rasitteesta ai heu tuvan haitan poistamiseksi ovat rasitteen siirtäminen toiseen paikkaan rasitetun kiin teis tön alueella, uusien rasitteen käyttämistä rajoittavien määräysten an ta-

8 mi nen tai rasitteen käyttämisestä aiemmin annettujen määräysten muut ta minen. Koska yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen perustuu ensisijaisesti kiinteis tön omistajan ja rasitteen haltijan väliseen sopimukseen ja vasta viime si jaises ti viranomaisen antamaan määräykseen, on johdon tai laitteen haltijan ensin sel vi tet tä vä, onko rasitteen haltijan mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain 161 :ssä sanotulla tavalla vapaaehtoisin toimin tyydyttävästi ja kohtuullisin kus tannuk sin löytää johdoille ja laitteille sijaintipaikka. On myös mahdollista, että asian osai set sopivat laitteen sijoittamisesta, poistamisesta ja muuttamisesta mut ta jättävät korvausta koskevan kysymyksen lunastuslain mukaisessa jär jestyk ses sä ratkaistavaksi ( mm KKO 2003:59 ). Mikäli yhdyskuntateknisten laitteiden omistajan ei ole mahdollista va paa eh toisin toimin sijoittaa johtoja ja laitteita toiseen paikkaan ja kysymys on ns, vält tämät tö mäs tä rasitteesta, on johtojen ja laitteiden sijoittaminen tai siirtäminen mah dol lis ta rakennusvalvontaviranomaisen päätöksellä. Samalla on esitettävä riit tä vä selvitys vaihtoehtoisista sijaintipaikoista. Yhteenveto Muuntamo nykyisellä paikallaan estää voimassaolevan asemakaavan täy si mittai sen toteuttamisen. Tarve muuntamon siirtämiseen on todettu myös ase makaa vas sa. Hakijalla ei ole tällä hetkellä vireillä konkreettista rakennushanketta, jon ka muuntamon nykyinen sijainti estäisi. Asian yhteydessä ei ole esitetty vaatimusta muuntamon siirtämisestä eikä sel vitys tä vaihtoehtoisista sijaintipaikoista. Edellä sanottua asemakaavan muutosta voidaan pitää sellaisena maankäyttö- ja ra ken nus lain 162 :ssä sekä kiinteistönmuodostamislain 161 :ssä tarkoitettuna olo suh tei den muutoksena, jonka perusteella rasite voidaan lähtökohtaisesti pois taa tai rasitetta voidaan siirtää rasitetun kiinteistön alueella. Poistaminen tai siir tä mi nen edellyttää lisäksi, että on olemassa konkreettinen asemakaavan mu kai nen rakennushanke, jonka toteuttamisen laite nykyisellä sijaintipaikallaan es tää. Vaihtoehtoista sijaintipaikkaa koskevan vaatimuksen osalta on huomattava, et tä rakennusvalvontaviranomainen ei voi maankäyttö- ja rakennuslain 161 ja 162 :ien perusteella määrätä yhdyskuntateknistä laitetta sijoitettavaksi ra ken nuk seen. Tässä tapauksessa hakijalla on oikeus vaatia muuntamon poistamista tai si joit tamis ta toiseen paikkaan siinä vaiheessa, kun muuntamo nykyisellä paikallaan estää tiedossa olevan asemakaavan mukaisen rakentamisen ja selvityksen siitä, ett ei poistamisesta tai siirtämisestä ole saatu sovittua muuntamon omistajan kans sa. Mikäli muuntamon omistaja tuolloin haluaa, että ra ken nus val von ta vi ran omainen määrää muuntamolle toisen sijaintipaikan, sen on hakemuksen yhteydessä esi tet tä vä selvitys vaihtoehtoisista sijaintipaikoista ja siitä, ettei muuntamon sijoit ta mi s ta tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin ole ollut mahdollista jär jes-

9 tää muilla tavoin, esimerkiksi sopimalla muuntamon sijoittamisesta tontille raken net ta vaan rakennukseen. Tässä vaiheessa tehtynä, kun muuntamo ei estä tiedossa olevaa rakentamista, vaih to eh tois ta sijaintipaikkaa ei ole esitetty eikä vaihtoehtoiseksi sijaintipaikaksi luon te vim min soveltuvia maanalaisia tiloja ole olemassa, ei ole vielä edellytyksiä mää rä tä muuntamoa poistettavaksi tai tehdä asiassa muutakaan sijaintipaikkaa kos ke vaa ratkaisua. Lisätietoja: yhdyskuntalakimies Juha Martikainen Sovelletut säännökset Maankäyttö- ja rakennuslaki 161, 162 Kiinteistönmuodostamislaki 160, 161 Hallintolaki 11 Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä hakemuksen ennenaikaisena. Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä kä si tel tä väk si. Pentti Kosonen esitti, että päätösehdotukseen lisätään, ettei muuntamo haittaa tämän hetken rakentamista. Kukaan ei kannattanut Pentti Kososen esitystä joten se raukesi. Merkittiin, että yhdyskuntalakimies Juha Martikainen selosti asiaa kokouksessa. Merkittiin, että yhdyskuntalakimies Juha Martikainen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hylätä hakemuksen ennenaikaisena.

Soimun perustelut hakemukselleen

Soimun perustelut hakemukselleen Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 16.04.2014 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle yhdyskuntateknisten laitteiden poistamista koskevassa asiassa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 28 16.02.2016 47 19.04.2016 TENERGIA OY:N SIJOITTAMISLUPAHAKEMUS 20 KV:N SÄHKÖLINJALLE KAUONKANKAANTIEN VARTEEN VÄLILLE ITÄPUOLENTIE-TERVOLAN

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristölautakunta 68 29.09.2016 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 131/11.03.04/2014 Ymplk 29.09.2016 68 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen,

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

SOPIMUSALUE, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KAAVOITUKSEN KÄYN NIS- TÄ MI NEN

SOPIMUSALUE, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KAAVOITUKSEN KÄYN NIS- TÄ MI NEN KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS (LUONNOS) MAANKÄYTTÖSOPIMUS (LUONNOS) 1(5) KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 1. Osapuolet Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Osoite: Kyöstintie 4, 84100 YLIVIESKA jäljempänä Kaupunki Rave

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa Joensuun alueellinen jätelautakunta 8 27.02.2014 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa 1464/14.06.00/2013 JATELK 8 Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot