Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/ /2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike Soimu Oy on jättänyt hakemuksen, jossa se pyytää, että Fortum Es poo Distribution Oy:n sopimukseen perustuva mutta kiinteistörekisteriin merkit se mä tön oikeus muuntamon ja sitä palvelevien kaapeleiden, johtojen ym pi tämi seen tontilla poistetaan maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n perus teel la. Asian tausta Soimu on ostanut Suomen valtiolta / Senaatti-kiinteistöt tehdyllä kaupal la perustettavien yhtiöiden lukuun tontin Kaupantekohetkellä ton til la on sijainnut vanha, kosteus- ja homevaurioiden johdosta nyt jo puretuksi tul lut Poliisi- ja oikeustalo. Lisäksi tontilla sijaitsi ja sijaitsee edelleen muun tamo ra ken nus, jonka tällä hetkellä omistaa Fortum Espoo Distribution Oy. Ase makaa va muu tok sen yhteydessä tontti 9 on jaettu tonteiksi 9 ja 13. Muuntamo sijait see nykyisen tontin nro 13 alueella. Tontin omistavat tällä hetkellä määräosin Soimu Oy:n perustamat viisi asun toyh tiö tä: Asunto Oy Jannenkulma, Asunto Oy Joensuun Iitankulma, Asunto Oy Joen suun Joonaksenkulma, Asunto Oy Joensuun Villenkulma ja Asunto Oy Joensuun Otonkulma (yhtiöt yhdessä myöhemmin Soimu). Asuntoyhtiöt ovat ja kaneet tontin hallinnan hallinnanjakosopimuksella. Soimu omistaa edellä mai nit tujen asuntoyhtiöiden osakekannan kokonaisuudessaan ja on ilmoittanut tässä asias sa edustavansa yhtiöitä. Hakemuksensa mukaan Soimu ei ole ollut tietoinen tontilla olevasta muun tamo ra ken nuk ses ta ennen tontin omistuksen siirtymistä. Soimu ei ole saanut sovittua Fortumin kanssa muuntamon poistamisesta tai siirtä mi ses tä. Soimun perustelut hakemukselleen Soimu katsoo, että muuntamon ja sitä palvelevien johtojen, kaapeleiden ym. pitä mi nen tontilla 13 estää asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden täy si määräi sen hyödyntämisen, mistä aiheutuu kohtuutonta haittaa Soimulle tontin omis ta ja na. Soimun hakemuksen mukaan muuntamo on suhteellisen helposti ja vähin kustan nuk sin sijoitettavissa jonkin toisen sen vaikutuspiirissä olevan kiinteistön alueel le. Soimun käsityksen mukaan lähes kaikki muuntamon vaikutusalueella olevat tontit on rakennettu suhteellisen väljästi ja muuntamo on helposti si joi tet tavis sa jonkin toisen tontin alueelle. Lisäksi muuntamo laitteisto on varsin vanhaa

2 ja uusimisen tarpeessa Ylimääräiset kustannukset siirrosta eivät Soimun kä si tyksen mukaan olisi kovin merkittäviä. Soimun käsityksen mukaan asemakaavamuutoksen mahdollistama tontin käyttö tar koi tuk sen muutos tarkoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 162 :n mukaista olo suh tei den muuttumista ja tapauksessa täyttyvät muutkin maankäyttö- ja raken nus lain 161 1:ssä ja kiinteistönmuodostamislain 161 :ssä mainitut edel ly tykset välttämättömänkin rasitteen poistamisen tai toisaalle siirtämisen edel ly tykset. Soimun mukaan muuntamo olisi mahdollista sijoittaa minkä tahansa tontille 13 tu le van rakennuksen kellaritiloihin. Todennäköistä on, että muuntamo voisi si jaita nykyisellä paikallaan siihen saakka, kunnes muuntamolle soveltuva kel la ri ti la jostain tontille rakennettavasta talosta on osoitettavissa. Soimun karkea arvio muun ta moa varten tarvittavien tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden käyväs tä arvosta on noin euroa ja hoitovastikkeen määrä noin 25 eu roa kuukaudessa. Mikäli Fortum vuokraisi tarvittavan tilan, Soimu Oy:n arvion mu kaan vuokra olisi noin euroa kuukaudessa. Lisäksi Soimu perustelee vaatimustaan sillä, että muuntamon olemassa olo on pal jas tu nut sille vasta sen jälkeen, kun omistusoikeus oli siirtynyt sille edelliseltä omis ta jal ta eli Suomen valtiolta. Rasitteen olemassaolo ei käynyt ilmi kiin teis tötie to jär jes tel mäs tä. Soimu Oy:n ja Suomen valtion välillä on vireillä oi keu denkäyn ti, jossa Soimu vaatii Suomen valtiolta korvausta haitasta, joka aiheutuu mah dol li sis ta korvauksista, jotka Soimu joutuisi maksamaan Fortumille muun tamon siirrosta. Fortumin näkemys asiasta Fortumin ilmoituksen mukaan muuntamon omistaa Fortum Sähkönsiirto Oy:n si jas ta Fortum Espoo Distribution Oy. Fortum vastustaa hakemusta ja vaatii, että sähkönjakeluverkosto säilytetään täy sin samalla paikalla, jolla se nyt sijaitsee. Siltä varalta, että muuntamo ja sähkön ja ke lu ver kos to määrättäisiin siirrettäväksi, Fortum vaatii, että Soimu vel voite taan korvaamaan kaikki siirrosta aiheutuvat kustannukset. Fortum katsoo, että Soimun vaatimus on tehty vain sen johdosta, että Poh jois- Kar ja lan käräjäoikeus on Soimun ja Suomen valtion välisessä oi keu den käyn nis sä Suomen valtion tekemän väitteen johdosta, edellyttänyt, että Soimun on sel vitet tä vä, onko rasite poistettavissa maankäyttö- ja rakennuslain 162 :n mu kaises ti. Fortum perustelee vaatimustaan hakemuksen hylkäämisestä seuraavilla pe rusteil la: muuntamo ja siitä lähtevä jakeluverkosto on välttämätön kes kus ta kort telien häiriöttömän sähkönjakelun turvaamiseksi. Muuntamon koko on 800 kva, siitä lähtevien pienjännitejohtojen määrä on 9 kpl, muuntamoon liitet ty jen eri liittymien määrä on 14 kappaletta ja käyttöpaikkojen eli asiak-

3 kai den määrä on 357 kpl; kustannukset muuntamon siirrosta tulisivat olemaan suuruusluokaltaan noin euroa ja siirtoa haluavan, tässä tapauksessa Soimun, on vastat ta va siirtokustannuksista; oikeus muuntamon ja sitä palvelevien johtojen ja kaapeleiden si joit ta miseen kiinteistölle perustuu Joensuun kaupungin ja Joensuun Polii si- ja oikeustalo Oy:n väliseen kiinteistönkauppaan, jolla Joensuun kaupun ki on myynyt Joensuun Poliisi- ja oikeustalo Oy:lle nyt kysymyksessä ole van tontin ja josta kaupasta laaditun kauppakirjan kohdan 7 mukaan Kau pun gil la on oikeus sijoittaa tontille tarpeelliset johdot, laitteet ja kiinnik keet. Tontin omistajalle korvataan edellä mainitusta toimenpiteestä aiheu tu va vahinko. Joensuun kaupunki on harjoittanut tuolloin itse säh köverk ko lii ke toi min taa ja kaupunki on luovutuksen jälkeen rakentanut tontil le muuntamon ja sähköverkoston luovutuskirjassa sovitun oikeuden mu kai ses ti. Kaupunki on sittemmin yhtiöittänyt säh kö verk ko lii ke toi minnan Joensuun Energia Oy:ön. Joensuun Energia Oy ja sen oikeudet ovat eri yritysjärjestelyjen kautta siirtyneet Fortum-konserniin ja sen sisällä nimen omaan Fortum Espoo Distribution Oy:lle. Fortumin mukaan syntynyt ra si te on pysyvä ja rasitteen tarve on sijoitusajankohdastaan lukien en tises tään olennaisesti kasvanut lisääntyneen sähkönjakelun tarpeen vuoksi; sopimus yhdyskuntateknisten laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta si too myös kiinteistön uusia omistajia MRL 161 :n ( /132) mu kaises ti; olosuhteet eivät ole muuttuneet sillä tavoin, että maankäyttö- ja ra kennus lain 162 :n edellytykset yhdyskuntateknisten laitteiden poistamisesta oli si vat olemassa. Sähkönjakeluverkon ja muuntamon merkitys ky sei sessä paikassa on kasvanut sähkönjakelun häiriöttömän turvaamisen ja kasva neen sähköntarpeen johdosta. Muuntamo ja sähkönjakeluverkko ovat vält tä mät tö miä myös korttelin 35, 36, 43, 44, 45, 51 ja 52 sähkönjakelulle vi ka ja häiriötilanteissa. Lisäksi tontin 9 omat rakennussuunnitelmat te kevät ehdottoman välttämättömäksi, että tontilla on muuntamo myös tu levai suu des sa. Soimu Oy:n suunnittelemien 5 kerrostalon sähköntarve on noin kw ja suunnitelluista asuinkerrostaloista johtuen säh könku lu tuk sen keskipiste alueella tulee jatkossakin olemaan tontilla 9; muuntamon ja sähkönjakeluverkoston sijainti tontilla ei vaikeuta uuden ase ma kaa van toteuttamista, koska uudessa asemakaavassa on ni menomai ses ti mainittu, että Korttelialueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huol toa palvelevia tiloja ja laitteita, kuten muuntamon. muuntamosta ja sähkönjakeluverkosta ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Muun ta mo on sijoitettavissa tulevaisuudessa rakennettavan asuin ker rosta lon pohjakerrokseen, minkä Soimu Oy on huomioinut omissa suun ni telmis saan. Muuntamon tilantarve on noin 3 x 4 metriä eli yhden py sä köin tipai kan vaatima tila; rasitetta ei voida siirtää toiselle kiinteistölle. Muuntamo sijaitsee ase makaa voi te tul la tiheästi rakennetulla alueella, jolla vaihtoehtoisen paikan löy tä mi nen käytännössä mahdotonta. Muuntamon siirto kiinteistöltä vaaran taa koko alueen sähkönjakelun; Soimun hakemuksessa esitetyt väitteet siirtokustannuksista ja muun tamon käyttöiästä ovat virheellisiä. Kustannukset muuntamon siirtämisestä kiin teis tön alueella tulisivat olemaan lähes euroa.

4 Fortumin mukaan se valmis neuvottelemaan muuntamon siirrosta tontille myöhem min rakennettavan asuinrakennuksen kellaritiloihin, mutta edellytyksenä on, että Soimu vastaa siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöt näkemys asiasta Suomen valtio edustajanaan Senaatti-kiinteistöt on katsonut olevansa asiassa asian osai nen jäljempänä mainituilla perusteilla. Soimun hakemuksen osalta Senaatti-kiinteistöt katsoo, että rasitteen pois ta misel le on peruste, koska muuntamo nykyisellä paikallaan estää Soimun suun nit tele man rakentamisen. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt katsoo, että uusi rasite tulee pe rus taa lähtökohtaisesti kiinteistön omistajan ja Fortumin välisin sopimuksin. Alueen asemakaava Rasitetulla tontilla on voimassa Joensuun kaupunginvaltuuston vah vis ta ma asemakaava, kaavoitusohjelman työ nro Kaava on lain voi mainen. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 13 on osoitettu kaavamerkinnällä AL asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Muuntamo sijoittuu ase ma kaa va kar tan mukaan kohtaan, joka on osoitettu osittain rakennusalaksi ja osit tain alueeksi, jolle voidaan sijoittaa maanalaisiin pysäköintitiloihin johtavan ajo luis ka. Asemakaavamääräysten mukaan Korttelialueille saa sijoittaa yh dyskun ta tek nis tä huoltoa palvelevia tiloja ja laitteita, kuten muuntamon. Muun tamon tarkempaa sijaintia ei ole määrätty asemakaavassa. Asemakaavan selostusosassa on sivulla 21 todettu, että teknisen verkoston osal ta muutostarpeena on korttelissa 44 sijaitsevan muuntamon ja siihen liit tyvän verkoston sijoittaminen uudelleen siten, että korttelin rakentaminen kaa varat kai sun mukaisesti on mahdollista. Kaavaselostuksen liitteenä olevan han kekor tin mukaan sähköverkkoon tehdään muutoksia ja kiinteistöön sijoitetaan muun ta mo. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 1, 2 ja 3 momentti Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä pal ve le van johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoit ta mis ta muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja hal ti jan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Si joit ta mises ta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle ai heu te ta

5 tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiin teistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tar koi tetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Joll ei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja 2 momentti Yhdyskuntateknisten laitteiden muuttaminen ja poistaminen Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päättää 161 :ssä tarkoitettua johdon tai laitteen sijoittamista koskevasta muutoksesta noudattaen soveltuvin osin kiinteis tön muo dos ta mis lain 160 :ää. Mitä sanotussa pykälässä säädetään oi keu te tusta kiinteistöstä, koskee yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja laitteiden osalta kuntaa taikka johdon tai laitteen ylläpitäjää. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi myös olosuhteiden muuttuessa päättää johdon tai laitteen poistamisesta noudattaen soveltuvin osin kiin teis tön muodos ta mis lain 161 :n 1 momenttia, ottaen kuitenkin sanotun lain 156 ja 157 :n sijas ta huomioon tämän lain 161 :n säännökset. Kiinteistönmuodostamislaki momentti Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voidaan asianosaisten sopimuksesta poistaa, jos rasitteen merkitys siihen oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle on vä hen tynyt. Muutoin rasite voidaan poistaa, jos olosuhteet ovat niin muuttuneet, ettei ra sitet ta enää 156 ja 157 :n säännökset huomioon ottaen voitaisi perustaa eikä rasite ole oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle välttämätön. Välttämätön rasite voidaan pois taa, jos rasitteesta aiheutuvan kohtuuttoman haitan poistaminen ei ole mahdol lis ta 160 :ssä tarkoitetuin toimenpitein ja jos poistetun rasitteen sijaan voidaan 156 ja 157 :ssä säädetyin edellytyksin perustaa vastaavanlainen rasite toiseen paik kaan. ( /914). Kiinteistönmuodostamislaki 160 ( /1159) Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voidaan siirtää toiseen paikkaan rasitetun re kis te ri yk si kön alueella tai antaa uusia rasitteen käyttämistä rajoittavia mää räyksiä taikka muuttaa rasitteen käyttämisestä aikaisemmin annettuja määräyksiä, jos asian osai set siitä sopivat eikä toimenpide vaikeuta asemakaavan toteuttamista. Toi men pi tee seen ei kuitenkaan tarvita asianosaisten sopimusta: 1. jos sillä voidaan poistaa rasitteesta olosuhteiden muuttumisen johdosta aiheu tu va haitta tai vähentää sitä; tai 2. jos se mahdollistaa rasitteen tarkoituksenmukaisemman käytön al ku pe räiseen käyttötarkoitukseen, jos käyttömahdollisuus olosuhteiden muut tu misen vuoksi on heikentynyt; ellei siitä aiheudu millekään rekisteriyksikölle huomattavaa haittaa.

6 Asian arviointi Suomen valtion asianosaisuus Senaatti-Kiinteistöt on ilmoittautunut asiassa asianosaiseksi seuraavilla pe rusteil la: Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa on vireillä Soimun ja Se naat ti-kiin teistö jen välinen riita-asia L 12/10025; Soimu Oy vaatii Senaatti-Kiinteistöiltä kaupanvastuun perusteella korvaus ta, jonka perusteena on Fortum Sähkönsiirto Oy:n rasiteoikeuden ole mas sa olo ja sisältö ja siitä Soimulle aiheutuva vahinko; oikeudenkäynnin aikana käräjäoikeus on halunnut esikysymyksenä sel vitet tä vän, onko oikeus muuntamon sijoittamiseen poistettavissa MRL 161 :n mukaisessa järjestyksessä. varsinaisilla asianosaisilla ei olettamansa Senaatti-Kiinteistöjen vii me kä tisen korvausvelvollisuuden johdosta ole aitoa intressiä toimia rasitteesta ai heu tu van haitan minimoimiseksi. Käräjäoikeus on lykännyt riita-asian käsittelyä tämän hakemuksen käsittelyn ajak si. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Normaalitilanteessa MRL 161 ja 162 :n mukaisissa asioissa asianosaisia ovat rasi te tun kiinteistön omistaja ja rasitteen haltija, joiden oikeuksiin, etuihin ja velvol li suuk siin annettava päätös välittömästi vaikuttaa ja jotka tahot nor maa li tilan tees sa pystyvät sopimaan rasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja pois tami ses ta. Tässä tapauksessa hakemus on liittyy välittömästi käräjäoikeudessa vireillä olevaan asiaan, jossa Suomen valtio on vastaajana. Koska käräjäoikeus on ke hot tanut jutun kantajaa esikysymyksenä selvittämään, onko rasitteen siirtäminen mah dol lis ta maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, asiassa annetavalla rat kaisul la on tai ainakin voi olla välitön vaikutus oikeudenkäyntiin ja sitä kautta Suomen valtion oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. Edellä mainituilla perusteilla Senaatti-Kiinteistöt on katsottava asianosaiseksi täs sä asiassa. Mihin Fortumin oikeus muuntamon sijoittamiseen perustuu Hakemuksen perusteena on maankäyttö- ja rakennuslain 162. Aluksi on arvioitava, onko Fortumilla sellainen oikeus muuntamon ja sitä pal ve levien johtojen ja laitteiden sijoittamiseen, jota koskevat oikeutta koskevat muutok set on tehtävä maankäyttö- ja rakennuslain 161 ja 162 :ien mukaisessa järjes tyk ses sä. Mikäli tällaista oikeutta ei olisi, muuntamo ja sitä palvelevat johdot oli si poistettava kiinteistönomistajan näin vaatiessa.

7 Asiakirjoista ei käy ilmi muuntamon tarkka rakentamisajankohta mutta se on joka tapauksessa rakennettu ennen , jolloin maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantullessa kumotun ra kennus lain 133 :ssä oli maankäyttö- ja rakennuslain 161 :ää vastaavat sään nök set. Rasitetta ei ole merkitty kiinteistörekisteriin eikä ra ken nus val von ta vi ran omai nen ole tehnyt päätöstä sijoittamisesta. Hakija tai Fortum eivät ole myöskään esit täneet nimenomaista sopimusta, jolla muuntamon sijoittamisesta olisi ni menomai ses ti sovittu silloisen kiinteistönomistajan kanssa. Hakija ja Fortum ovat katsoneet kumpikin, että oikeus perustuu päivätyn kauppakirjan ehtoon, jonka mukaan kaupungilla on oikeus sijoittaa tontille tarpeelliset joh dot, laitteet ja kiinnikkeet ja että tontin omistajalle korvataan edellä mainitusta toimen pi tees tä aiheutuva vahinko. Kun sekä tontin omistaja että ra si te oi keu den haltija ovat yhtä mieltä siitä, että oikeus muuntamon sijoittamiseen pe rus tuu mainittuun päivättyyn sopimukseen, ei ra ken nus val von ta vi ran omaisel la ole tarvetta arvioida asiaa toisin. Hakemuksen käsittelyn lähtökohtana voidaan pitää, että muuntamon sijoittamisesta tontille on aikanaan sovittu asianmu kai ses ti ja nyt arvioitavana, onko hakemuksessa asiassa esitetty riittävät perus teet muuntamon poistamiselle tai sen sijainnin muuttamiselle. Perusteet yhdyskuntateknisten laitteiden poistamiselle tai siirtämiselle Asianosaisten varsinainen erimielisyys koskee muuntamon siirtämisestä ai heutu vien kustannusten korvaamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 ja 162 :n mu kai ses sa menettelyssä ei voida ratkaista yhdyskuntateknisten laitteiden sijoit ta mi seen, poistamiseen tai siirtämiseen liittyvää korvauskysymystä. Korvauk siin liittyvät kysymykset ratkaistaan lunastuslain mukaisessa menettelyssä. Ra ken nus val von ta vi ran omai sen toimivalta ulottuu ainoastaan yh dys kun ta tek nisen laitteen sijoittamista, poistamista ja muuttamista koskevan asian rat kai semi seen. Maankäyttö- ja rakennuslain 162 :n 2 momentin ja kiinteistön muodostamislain 161 :n 1 momentin mukaisesti rasite voidaan poistaa, jos olosuhteet ovat niin muut tu neet, että rasitetta ei voitaisi enää maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n sään nök set huomioiden perustaa. Välttämätönkin rasite voidaan poistaa, jos rasit tees ta aiheutuvan kohtuuttoman haitan poistaminen ei ole mahdollista kiinteis tön muo dos ta mis lain 160 :ssä tarkoitetuin toimenpitein ja jos poistetun rasit teen sijaan voidaan perustaa vastaavanlainen rasite toiseen paikkaan. Asemakaavamuutoksen merkitystä arvioitaessa lähtökohtana voidaan pitää maan käyt tö- ja rakennuslain 161 :n 1 momenttia, jonka mukaan johtoa tai muu ta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Asemakaavan toteuttamisen voidaan katsoa vaikeutuvan sii nä vaiheessa, kun on tiedossa konkreettinen rakennushanke, jonka ase ma kaavan mukaisen toteuttamisen johto tai laite estää. Kiinteistönmuodostamislain 160 :n mukaisia toimenpiteitä rasitteesta ai heu tuvan haitan poistamiseksi ovat rasitteen siirtäminen toiseen paikkaan rasitetun kiin teis tön alueella, uusien rasitteen käyttämistä rajoittavien määräysten an ta-

8 mi nen tai rasitteen käyttämisestä aiemmin annettujen määräysten muut ta minen. Koska yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen perustuu ensisijaisesti kiinteis tön omistajan ja rasitteen haltijan väliseen sopimukseen ja vasta viime si jaises ti viranomaisen antamaan määräykseen, on johdon tai laitteen haltijan ensin sel vi tet tä vä, onko rasitteen haltijan mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain 161 :ssä sanotulla tavalla vapaaehtoisin toimin tyydyttävästi ja kohtuullisin kus tannuk sin löytää johdoille ja laitteille sijaintipaikka. On myös mahdollista, että asian osai set sopivat laitteen sijoittamisesta, poistamisesta ja muuttamisesta mut ta jättävät korvausta koskevan kysymyksen lunastuslain mukaisessa jär jestyk ses sä ratkaistavaksi ( mm KKO 2003:59 ). Mikäli yhdyskuntateknisten laitteiden omistajan ei ole mahdollista va paa eh toisin toimin sijoittaa johtoja ja laitteita toiseen paikkaan ja kysymys on ns, vält tämät tö mäs tä rasitteesta, on johtojen ja laitteiden sijoittaminen tai siirtäminen mah dol lis ta rakennusvalvontaviranomaisen päätöksellä. Samalla on esitettävä riit tä vä selvitys vaihtoehtoisista sijaintipaikoista. Yhteenveto Muuntamo nykyisellä paikallaan estää voimassaolevan asemakaavan täy si mittai sen toteuttamisen. Tarve muuntamon siirtämiseen on todettu myös ase makaa vas sa. Hakijalla ei ole tällä hetkellä vireillä konkreettista rakennushanketta, jon ka muuntamon nykyinen sijainti estäisi. Asian yhteydessä ei ole esitetty vaatimusta muuntamon siirtämisestä eikä sel vitys tä vaihtoehtoisista sijaintipaikoista. Edellä sanottua asemakaavan muutosta voidaan pitää sellaisena maankäyttö- ja ra ken nus lain 162 :ssä sekä kiinteistönmuodostamislain 161 :ssä tarkoitettuna olo suh tei den muutoksena, jonka perusteella rasite voidaan lähtökohtaisesti pois taa tai rasitetta voidaan siirtää rasitetun kiinteistön alueella. Poistaminen tai siir tä mi nen edellyttää lisäksi, että on olemassa konkreettinen asemakaavan mu kai nen rakennushanke, jonka toteuttamisen laite nykyisellä sijaintipaikallaan es tää. Vaihtoehtoista sijaintipaikkaa koskevan vaatimuksen osalta on huomattava, et tä rakennusvalvontaviranomainen ei voi maankäyttö- ja rakennuslain 161 ja 162 :ien perusteella määrätä yhdyskuntateknistä laitetta sijoitettavaksi ra ken nuk seen. Tässä tapauksessa hakijalla on oikeus vaatia muuntamon poistamista tai si joit tamis ta toiseen paikkaan siinä vaiheessa, kun muuntamo nykyisellä paikallaan estää tiedossa olevan asemakaavan mukaisen rakentamisen ja selvityksen siitä, ett ei poistamisesta tai siirtämisestä ole saatu sovittua muuntamon omistajan kans sa. Mikäli muuntamon omistaja tuolloin haluaa, että ra ken nus val von ta vi ran omainen määrää muuntamolle toisen sijaintipaikan, sen on hakemuksen yhteydessä esi tet tä vä selvitys vaihtoehtoisista sijaintipaikoista ja siitä, ettei muuntamon sijoit ta mi s ta tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin ole ollut mahdollista jär jes-

9 tää muilla tavoin, esimerkiksi sopimalla muuntamon sijoittamisesta tontille raken net ta vaan rakennukseen. Tässä vaiheessa tehtynä, kun muuntamo ei estä tiedossa olevaa rakentamista, vaih to eh tois ta sijaintipaikkaa ei ole esitetty eikä vaihtoehtoiseksi sijaintipaikaksi luon te vim min soveltuvia maanalaisia tiloja ole olemassa, ei ole vielä edellytyksiä mää rä tä muuntamoa poistettavaksi tai tehdä asiassa muutakaan sijaintipaikkaa kos ke vaa ratkaisua. Lisätietoja: yhdyskuntalakimies Juha Martikainen Sovelletut säännökset Maankäyttö- ja rakennuslaki 161, 162 Kiinteistönmuodostamislaki 160, 161 Hallintolaki 11 Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä hakemuksen ennenaikaisena. Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä kä si tel tä väk si. Pentti Kosonen esitti, että päätösehdotukseen lisätään, ettei muuntamo haittaa tämän hetken rakentamista. Kukaan ei kannattanut Pentti Kososen esitystä joten se raukesi. Merkittiin, että yhdyskuntalakimies Juha Martikainen selosti asiaa kokouksessa. Merkittiin, että yhdyskuntalakimies Juha Martikainen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hylätä hakemuksen ennenaikaisena.

Soimun perustelut hakemukselleen

Soimun perustelut hakemukselleen Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 16.04.2014 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle yhdyskuntateknisten laitteiden poistamista koskevassa asiassa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 06.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 15.05.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Heikki Nisulan valituksesta 558/10.00/2012 RAYML 28 Valmistelija ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1/5 JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Sopimusnumero S-2276 JOHDONOMISTAJA Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Tampereen Sähköverkko Oy Voimakatu 17 33100 Tampere MAANOMISTAJA Nimi Osoite Postinumero

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 28 16.02.2016 47 19.04.2016 TENERGIA OY:N SIJOITTAMISLUPAHAKEMUS 20 KV:N SÄHKÖLINJALLE KAUONKANKAANTIEN VARTEEN VÄLILLE ITÄPUOLENTIE-TERVOLAN

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle Rakennuslautakunta 13 12.04.2017 Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle 396/10.03.00/2010 RAK 12.04.2017 13 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE Kuopion Veden hanke alkoi 5/2014 Raportti julkaistiin VVY:n sivuilla

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot