ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA"

Transkriptio

1 PERUSTELUMUISTIO 1 (11) ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan voimaan tulleen jätelain (646/2011) säännösten ja uuden terminologian huomioon ottamiseksi. Tavoitteena on estää jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvat haitat ja vaarat terveydelle ja ympäristölle. Lisäksi määräysten kautta edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista. Keskeisimmät muutokset Terminologian osalta keskeinen muutos on aikaisemmassa jätelainsäädännössä käytettyjen termien järjestetty jätteenkuljetus ja sopimusperusteinen jätteenkuljetus korvaaminen nykylainsäädännön mukaisilla termeillä kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Uusi termi on myös jätelain 35 :n mukainen kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jolla tarkoitetaan kunnan vastuulle säädetyn jätteen kuljettamista kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta kunnan määräämään jätteen käsittelypaikkaan. Pakkausjätteiden jätehuollon siirtyminen täysin tuottajien vastuulle on merkittävä seikka näiden jätehuoltomääräysten kannalta. Suuri osa kiinteistöillä lajiteltavasta ja erilliskerättävästä kierrätys- tai hyödyntämiskelpoisesta jätteestä on nimenomaan pakkausjätettä. Tuottajat ovat velvoitettuja järjestämään alueellisia vastaanottopaikkoja pakkausjätteelle. Kunnalla on oikeus järjestää tuottajien keräystä täydentävää pakkausjätteiden keräystä. Järviseudun jätelautakunta on päättänyt, että toimialueella täydennetään tuottajien keräystä mm. siten, että jokaiseen jäsenkuntaan tulee yksi muovinkeräyspiste, muutoin muovinkeräyksestä luovutaan. Muovinkeräykseen kelpaa jatkossa ainoastaan pakkausmuovi. Muovinkeräyspisteiden raju vähentyminen vaikuttaa jätehuoltomääräyksissä siten, että muovin laitto poltettavan jätteen astiaan sallitaan. Poltettavan jätteen astiaan velvoitetaan laitettavan muu kuin pakkausmuovi. Muutokset lajittelussa vaikuttavat edelleen poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväleihin.

2 PERUSTELUMUISTIO 2 (11) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISTÄ 1 Soveltamisala Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011), jäteasetukseen (179/2012), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä kunnan jätehuoltomääräyksiin. Jätelaissa on määritelty millaisista asioista jätehuoltomääräyksiä voi antaa ja keitä ne koskevat. Jätelain 91 :n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä jätteiden keräykseen, vastaanottoon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräykset koskevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa. Jätelain 32 :n mukaan kunnan järjestämä jätehuolto koskee vakituisessa asumisessa, vapaa-ajan asumisessa, asuntolassa sekä muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa ja muussa vastaavassa toiminnassa syntyvä sako- ja umpikaivoliete. Samoin kunnan vastuulle kuuluu myös sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa sekä valtion, kuntien ja seurakuntien hallintoja palvelutoiminnassa ja asuinkiinteistöjen kanssa samaa keräyspistettä käyttävissä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte. Jätehuoltomääräykset voivat jätelain 91 :n 2 momentin mukaan koskea yhdyskuntajätteen kompostointia tai muuta vastaavaa jätteen pienimuotoista käsittelyä sen syntypaikalla myös muussa toiminnassa, kuin minkä jätehuollosta kunta jätelain mukaan vastaa. Jätehuoltomääräykset eivät kuitenkaan koske pienimuotoista jätteen käsittelyä syntypaikalla, jos toimintaa harjoitetaan ympäristöluvan tai ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksynnän nojalla. Jätelain 91 :n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti jätehuoltomääräykset koskevat kuitenkin muutakin kuin jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa siltä osin, kuin on kyse jätteiden keräyksen, vastaanoton ja kuljetuksen käytännön järjestelyistä kiinteistöllä tai jätteen vastaanottopaikoilla tai näitä koskevista teknisistä vaatimuksista. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Alajärven kaupungin, Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kuntien muodostamalla alueella. 2 Määritelmät Tässä pykälässä määritellään ainoastaan jätehuoltomääräysten kannalta tarpeelliset käsitteet. Mikäli jätehuoltomääräysten kannalta tarpeellinen käsite on määritelty jätelaissa tai -asetuksessa, otetaan käsitteen määritelmä sellaisenaan jätehuoltomääräyksiin. 3 Jätehuollon tavoitteet Tässä pykälässä kerrotaan jätelain tavoitteista jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi. Se edellyttää, että jätteitä käsitellään kaikissa olosuhteissa hallitusti. Pykälässä ei anneta jätelakia tarkentavia määräyksiä.

3 PERUSTELUMUISTIO 3 (11) KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN 4 Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään on tuotu määräysten alkuun merkittävyytensä vuoksi. Vanhan jätelain termi järjestetty jätteenkuljetus on uudessa jätelaissa korvattu termillä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu käytännössä liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Pykälässä velvoitetaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen haltija luovuttamaan jätteensä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja sitä kautta liittymään kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätelain mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan toteuttaa joko kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena (JL 36 ) tai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetuksena (JL 37 ). Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus tarkoittaa, että kiinteistönhaltija sopii suoraan paikallisen jätteenkuljettajan kanssa kiinteistön jäteastian tyhjentämisestä. Liittymismenettelyssä korostetaan kiinteistön haltijan vastuuta ottaa yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan. Mikäli kiinteistön haltija ei liity kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistöä ei voida liittää. Tällöin jätelautakunta toimii yhdessä valvontaviranomaisen eli kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa, sillä valvontaan ja hallintopakkoon liittyvä toimivalta on valvontaviranomaisella. Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettaville jätteille (jätelaki 40 ) sekä hankittava tarvittavat jäteastiat. Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella, jos sitä ei voida kiinteistölle järjestää ja haltija sopii asiasta maanomistajan kanssa. JÄTTEIDEN KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ 5 Erikseen lajiteltavat jätelajit Hyötyjätteille annettavilla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla edistetään etusijajärjestyksen toteutumista (jätelaki 8 ) ja jätelain mukaista erilaatuisten jätteiden erillään pitovelvollisuutta (jätelaki 15 ). Kunnan velvollisuutena on edistää kierrättämistä siten, että etusijajärjestys toteutuu ja jäteasetuksen kierrätystavoite täyttyy. Pykälän tarkoituksena on kannustaa jätteen haltijoita lajittelemaan biojäte ja hyötyjätteet erilleen poltettavasta jätteestä. Erilliskerätty hyötyjäte on kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä, joten se tulee toimittaa kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaisten jätteiden osalta kiinteistöt tulee jätelain mukaisesti velvoittaa toimittamaan jäte tuottajien vastaanottopaikkaan. Pakkausjätteet muodostavat merkittävän osan erilliskerättävistä hyötyjätteistä.

4 PERUSTELUMUISTIO 4 (11) 6 Poltettava jäte Poltettava jäte ohjautuu pääasiassa energiahyödyntämiseen. Etusijajärjestyksen noudattamiseksi on tärkeää, että poltettavasta jätteestä saadaan syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen kautta eroteltua kaikki kierrätyskelpoiset jakeet. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon, että esimerkiksi metalli on tärkeää saada erotettua energiahyödyntämiseen menevästä poltettavasta jätteestä. Kun polttotekniikka, esim. jätteen arinapoltto, mahdollistaa myös vähäisessä määrin palamattoman materiaalin syöttämisen polttolaitokseen, voidaan sallia pienten palamatonta materiaalia olevien erien kerääminen poltettavan jätteen jäteastiaan. Sallia voidaan esimerkiksi hehkulamppujen, pienten PVC-muovia olevien esineiden ja posliiniastioiden sirpaleiden kerääminen poltettavan jätteen jäteastiaan. Edellä esitettyä asiaa ei välttämättä tarvitse määräyksissä erikseen mainita. 7 Vaaralliset jätteet Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat myös elinkeinotoiminnan harjoittajia. Vaikka jätelaissa ja -asetuksessa määrätään vaarallisten jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta, on järkevää tuoda asia esille lyhyesti myös jätehuoltomääräyksissä. Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli vaarallisen jätteen määrä ei ole kohtuuton. Siten näissä toiminnoissa syntyvät vaaralliset jätteet määrätään toimitettavaksi jätelaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut määrätään toimitettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Lääkejätteet puolestaan tulee toimittaa apteekkiin, joka on tehnyt niiden vastaanottamisesta sopimuksen jätelaitoksen kanssa. Muissa toiminnoissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kouluissa, syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. Sama määräys koskee elinkeinotoiminnan harjoittajaa. Mikäli kyseessä on merkittävä erä vaarallista jätettä, tulee sen toimittamisesta sopia vastaanottajan kanssa. Tällöin vastaanottaja voi varautua suuren jätemäärän turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin. 8 Muut erikseen kerättävät jätteet Muita erikseen kerättäviä jätelajeja ovat muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet sekä vaaralliset jätteet. Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksessa (15 ) tarkat erilliskeräysvelvoitteet, jotka koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kiinteistön haltijan omatoimisesta remontoinnista tai silloin kun kiinteistön haltija vastaa itse rakennusja purkujätteen jätehuollosta hankkiessaan palveluita yrityksiltä. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja

5 PERUSTELUMUISTIO 5 (11) purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä voida antaa jätehuoltomääräyksissä määräyksiä. 9 Biojätteen keräys ja kompostointi Pykälässä määrätään, että asumisessa syntyvät biojätteet on kerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin, mikäli biojätettä ei kompostoida kyseisellä kiinteistöllä. Pykälä koskee myös taloyhtiöitä niiden huoneistojen lukumäärästä riippumatta. Tavoitteena on biojätteen mahdollisimman täydellinen erottaminen poltettavasta jätteestä. Pykälässä on otettu huomioon valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätystavoite: 50 painoprosenttia yhdyskuntajätteestä kierrätetään viimeistään 1 päivästä tammikuuta Biojätteen erilliskeräysvelvoitetta ei tarvitse soveltaa, jos kiinteistöllä kompostoidaan sillä syntyvä biojäte. Tarkemmat ohjeet kompostoinnista annetaan 14 kohdalla. JÄTEASTIAT JA KERÄYSPAIKAT 10 Kiinteistökohtainen jäteastia Jätelaissa kiinteistön haltija velvoitetaan nimenomaan järjestämään vastaanottopaikka jätteille (40 ). Jäteasetuksen 10 :ssä jätteen keräykseen liittyen todetaan, että kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan on huolehdittava siitä, vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille. On tärkeää, että jäteastiat on mitoitettu oikein tyhjennysväliin nähden, sillä ne on aina pystyttävä sulkemaan. Toisaalta tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita käyttämällä ei voi perustella pidempää tyhjennysväliä. Koska kiinteistö vastaa jäteastian hankkimisesta, listataan jätehuoltomääräyksissä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa käytettävät vaihtoehtoiset jäteastiat. Jäteastioita lueteltaessa ei suosita tietyn valmistajan jäteastioita, vaan määräyksissä kuvataan niiden teknisiä ominaisuuksia. Jätehuoltomääräyksissä mahdollistetaan myös muunlaisen jäteastian käyttö sopimalla asiasta jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näin voidaan edistää uusien innovaatioiden käyttöön ottamista ja siten parantaa esimerkiksi jätteenkuljettajan työturvallisuutta. Jäteastiat on aidattava taaja-asutusalueella, kun niiden määrä on kolme tai enemmän. Määräyksellä pyritään ympäristön siisteyteen. 11 Yhteinen jäteastia Yhteisen jäteastian perustaminen ja käyttö sallitaan jätehuoltomääräyksissä toisiaan lähellä sijaitseville kiinteistöille. Läheisyyden määrittelee käytäntö, mutta kiinteistöjen välimatkojen pitäisi olla lyhyet tai kulkureittien olla yhteneviä. Tärkeintä on, että yhteisastian käyttö on seurattavissa, eikä muodostu esimerkiksi liian suuria hallitsemattomia yhteisastioita. Tämän takia yhteisastiasta velvoitetaan ilmoittamaan. Myös jätteenkuljetusten seuranta ja valvonta edellyttä-

6 PERUSTELUMUISTIO 6 (11) vät, että yhteisastioiden käyttöönotosta ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle joka ylläpitää jätehuoltorekisteriä. Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen pitäisi kaikissa tapauksissa sijaita samalla alueella, sillä jätelain 41 velvoittaa luovuttamaan jätteen alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Lähekkäisyyden tai saman alueen määrittely on aina tapauskohtaista, mutta tarkoituksena ei ole, että jätteitä kuljetetaan pitkiä matkoja vapaaajanasunnolta vakituiselle asunnolle. Yhteisastian perustamista suunnittelevien kiinteistöjen sijainti eri kuntien tai eri jätehuoltoviranomaisten alueella on yhdenvertaisen kohtelun kannalta ongelmallista. Siten kiinteistöjen omistussuhteet (saman omistajan omistuksessa olevat kiinteistöt) tai sukulaisuussuhteet eivät voi olla perusteina yhteisastian käyttämiselle. Vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon välistä yhteisastiaa voi hakea poikkeuksena jätehuoltomääräyksiin. Mikäli yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu ongelmia, voi valvova viranomainen eli kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kieltää yhteisen jäteastian käytön tai kehottaa ryhtymään toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi kasvattamaan astiakokoa. 12 Tyhjennysvälit Jäteasetuksen 10 velvoittaa tyhjentämään jäteastiat niin usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Tässä pykälässä annetut tyhjennysvälit koskevat kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvia asuinkiinteistöjä sekä muita kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Tyhjennysvälit määritetään alueella paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisiksi. Pakkausjätteiden jätehuollon siirtyminen täysin tuottajien vastuulle on merkittävä seikka tyhjennysvälien kannalta. Pakkausjätteiden tuottajavastuun osalta tuottajien keräilyverkostovaatimus on matala lainsäädännössä. Näiden jätehuoltomääräysten toimialueelle suunnitteilla oleva verkosto on olennaisesti harvempi kuin mihin alueella on totuttu, erityisesti muovin osalta. Kunnalla on oikeus järjestää tuottajien keräystä täydentävää pakkausjätteiden keräystä. Järviseudun jätelautakunta on ( ) päättänyt, että toimialueella täydennetään tuottajien keräystä mm. siten, että jokaiseen jäsenkuntaan tulee yksi muovinkeräyspiste, muutoin muovinkeräyksestä luovutaan. Pakkausjätteiden keräyksen siirtyminen tuottajien vastuulle aiheuttaa muutoksia myös muovin lajitteluun. Keräyspisteissä otetaan vastaan vain nimenomaan pakkausmuovia. Muu muovi on näiden jätehuoltomääräysten mukaan laitettava kiinteistön poltettavan jätteen astiaan. Myös pakkausjätteen laitto poltettavan jätteen astiaan sallitaan. Muovinkeräyspisteiden raju vähentyminen sekä lajittelumuutokset vaikuttavat olennaisesti poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväleihin muovin muodostaessa suuren osan kotitalouksien jätteistä.

7 PERUSTELUMUISTIO 7 (11) Kuntaliiton opas (Jätehuoltomääräysten laatiminen, 2014) muistuttaa, että harvennuksia mahdollistettaessa on arvioitava myös sitä, mikä on pisin poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväli, jolla kiinteistön voidaan vielä katsoa olevan liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Esimerkiksi yli 8 viikon tyhjennysvälejä on harkittava tarkkaan tämä asia huomioon ottaen. Tässä pykälässä poltettavan jätteen pisin tyhjennysväli on kolme kuukautta. Tyhjennysväli on poikkeuksellinen pitkä valtakunnan tasoon verrattuna sekä vaatii taustalle pohdinnan, mitä sellaisia erityispiirteitä näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on, jotka oikeuttavat poikkeuksellisen pitkän tyhjennysvälin. Tyhjennysvälien osalta on myös huomioitava sallittu mahdollisuus yhteisastian perustamiseen. Jäteastioiden tyhjennys vapaa-ajan asunnoilla tulee suorittaa syyskuun loppuun mennessä. 13 Keräyspaikat Jäteasetuksen 10 :n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata turvallisesti. Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä vastaanottopaikan järjestämiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen liittyen. Määräysten laatimistyön aikana tulee pohtia millaisella tarkkuudella määräyksiä annetaan ja mitkä asiat toteutuvat jo rakennusjärjestyksen tai muiden rakentamiseen liittyvien määräysten nojalla. Lisäksi tulee huolehtia, että jätehuoltomääräyksissä annettavat velvoitteet ovat yhteneviä rakennusjärjestyksessä annettavien kanssa. Koska jäteastioiden sijoittamiseen liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen, on niihin kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi jäteastioiden liikuttaminen sekä kuormaaminen pitää pystyä tekemään turvallisesti, kuten myös liikkuminen alueella. Määräyksiä laadittaessa on keskusteltu asiasta alueella toimivien jätteenkuljettajien kanssa, jotta heidän tarpeensa työturvallisuuden suhteen tulevat otetuiksi huomioon. JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Jätelain mukaan jätteen omatoiminen käsittely ei ole sallittua, jos sitä ei erikseen mahdollisteta jätehuoltomääräyksissä. 14 Kompostointi Biojätteen kompostointi kiinteistöllä on erittäin suositeltavaa. Kompostointiin kannustaminen edistää etusijajärjestyksen toteutumista. Kiinteistökohtaisessa kompostorissa voidaan kompostoida elintarvikejätettä, puutarhajätettä, kuivakäymäläjätettä ja tietyin edellytyksin vähäisiä määriä jätevesilietteitä. Jotta kompostointi onnistuu, on kompostorin ylläpitoon kiinnitettävä huomiota.

8 PERUSTELUMUISTIO 8 (11) JÄTTEENKULJETUS Yhteisen kompostorin käyttäminen usean eri kiinteistön kesken on mahdollista jätelain 41 :n 2 momentin mukaan, mikäli jätehuolto- ja ympäristösuojelumääräyksissä niin sallitaan. Kimppakompostoriin kuuluvien kiinteistöjen määrää voidaan rajata määräyksissä. Elintarvike- tai ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja hajuhaittojen torjumiseen. Näiden jätteiden kompostointiin käytettävän kompostorin pitää ehdottomasti olla jyrsijä- ja haittaeläinsuojattu. Puutarhajätteen kompostoinnille ei tarvitse antaa niin tarkkoja määräyksiä kuin elintarvike- ja ulosteperäiselle jätteelle. Kompostorin sijoittamiseen kiinteistöllä liittyvät määräykset eivät ole varsinaisia jätehuoltomääräysten toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Siten niiden sijoittaminen jätehuoltomääräyksiin tulee harkita tarkkaan ja tarkistaa ainakin se, etteivät määräykset ole ristiriidassa muiden kunnallisten määräysten kanssa. Kompostorin sijainnille on annettu määräyksiä useissa rakennusjärjestyksissä sekä ympäristönsuojelumääräyksissä. 15 Jätteen polttaminen Jätteiden polttaminen lähtökohtaisesti kielletään jätehuoltomääräyksissä. Tässä pykälässä määritellään tilanteet (eli annetaan viranomaisen hyväksyntä), joissa jätteen polttaminen on mahdollista eli jätteen omatoiminen käsittely on mahdollista. Haja-asutusalueella sallitaan risujen, oksien, käsittelemättömän puujätteen ja vastaavien polttaminen avopolttona, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja poltettavien jätteiden määrä on vähäinen. Käsitellyn puujätteen polttamista ei sallita. Jätteen polttamista koskeva määräys voi olla sisällytettynä myös ympäristönsuojelumääräyksiin. Kiinteistön lämmitysjärjestelmässä poltettavaksi sallitaan käsittelemätön puujäte, risut ja oksat sekä pienet määrät paperia, pahvia ja kartonkia. Paperia, pahvia ja kartonkia pitäisi käyttää vain sytykkeenä. Muiden jätteiden, kuten polttokelpoisen muovin, polttamista ei voi sallia kiinteistöjen tulipesissä, sillä niissä ei ole palamiselle optimaaliset olosuhteet. Rakennusten hävittämiseen polttamalla liittyvät määräykset kuuluvat kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin. 16 Jätteen hautaaminen Jätteen hautaaminen on jätelainkin perusteella lähtökohtaisesti kielletty, ainoastaan tietyt poikkeukset tästä periaatteesta ovat mahdollisia. Joissakin jätteen hautaamista koskevissa määräyksissä on kerrottu tarkkoja ohjeita esimerkiksi lemmikkieläinten hautaamiseen liittyen. Ne eivät kuitenkaan ole varsinaisia jätehuoltomääräyksiin liittyviä määräyksiä, koska niiden tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ja terveyden vaarantumisen estäminen. Siten ne tulisi sisällyttää ympäristönsuojelumääräyksiin. 17 Kuormaaminen ja kuljettaminen

9 PERUSTELUMUISTIO 9 (11) Jätteiden kuormaamista ja kuljettamista koskevat pykälät koskevat pääosin jätteenkuljettajia. Jäteasetuksen 10 :n mukaan kuormaaminen tulee ajoittaa siten, että läheisyydessä asuville ja oleskeleville ei aiheudu melu- tai muuta häiriötä. Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista. Koska roskaantuminen johtuu jätteiden leviämisestä ympäristöön, voidaan jätteenkuljettaja velvoittaa huolehtimaan siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön. 18 Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen Jätelain 39 :ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista. Velvollisuutta täsmennetään jäteasetuksen 26 :ssä. Tietojen toimittamistavasta määrätään jätehuoltomääräyksissä. Vaikka määräys tietojen toimittamisesta tulee jätelaista, on se suositeltavaa sisällyttää myös määräyksiin. Jätteenkuljettajan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Jotta tietojen siirtäminen kuljetusrekisteriin olisi mahdollisimman tehokasta, on tiedot järkevintä ja suositeltavaa määrätä toimittamaan sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Pelkkä sähköinen muoto ei riitä, sillä tällöin tiedot voidaan toimittaa esimerkiksi pdfmuodossa, josta tietoja ei voida muokata. Jätehuoltomääräyksissä ei voida suosia tiettyjen yritysten ohjelmistoja. Määräyksen perusteella ei voida velvoittaa jätteenkuljettajaa hankkimaan tiettyä ohjelmistoa. Tiedot voidaan vaatia toimitettavaksi tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa, sillä kyseisistä ohjelmista on tarjolla myös ilmaisversioita. Viimeiseksi kohdaksi sisällytetään tietoa antava kohta, jossa kerrotaan, minne ilmoitetut tiedot kirjataan ja kuka vastaa tietojen kirjaamisesta. 19 Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat Tämä jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja koskeva määräys on tarkoitettu jätteenkuljettajille. Kotitalouksia koskevat määräykset jätteiden toimittamisesta on annettu :ssä 5 8. Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen luovutetut jätteet on kuljetettava jäteyhtiön osoittamaan paikkaan. Jätteitä ei saa kuljettaa muihin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet velvoitetaan jätelain mukaisesti kuljettamaan tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan. Jätehuoltomääräyksissä tuodaan esille yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämistä koskevat velvoitteet ja käytännöt. Asianmukaisen jätehuollon ja etusijajärjestyksen edistämiseksi määräyksissä korostetaan, että poltettavan jätteen mukana ei saa käsittelyyn toimittaa jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla.

10 PERUSTELUMUISTIO 10 (11) ASUMISESSA SYNTYVÄT LIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN YHDYSKUNTAJÄTE- HUOLLON PIIRIIN KUULUVAT LIETTEET Kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvat kaikki asumisen jätevedenkäsittelyssä syntyvät lietteet. Lietteiden osalta jätehuoltomääräyksissä määrätään lähinnä säiliöiden tyhjennysväleistä sekä mahdollisuuksista lietteen omatoimiseen käsittelyyn. Tarkoituksena on varmistaa, että asumisessa syntyvät lietteet käsitellään asianmukaisesti eikä niistä pääse aiheutumaan haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 20 Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi Vaikka saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden lietetilojen lietteenpoiston vähimmäistyhjennysvelvoite sekä umpisäiliöiden tarkkailuvelvoite perustuvat haja-asutuksen jätevesiasetukseen (209/2011), tulee ne tuoda esille myös jätehuoltomääräyksissä. On tärkeää huomata, että vähimmäistyhjennysvälejä on noudatettava, vaikka lietteen käsittely tapahtuisi kiinteistöllä omatoimisesti. Jätevesilietesäiliöiden lisäksi hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä on huolehdittava säännöllisesti. Kyseisten kaivojen tyhjentäminen ja hoitaminen ovat ennakoivia toimia, joilla ehkäistään ongelmia viemäriverkostossa. Samoin on huolehdittava fosforinpoistokaivojen suodatinmassojen, biosuotimiin kertyvien massojen sekä maapuhdistamoiden massojen jätehuollosta. Massojen poistaminen on otettava tarvittaessa huomioon jätehuoltomääräyksissä. Jätelain 94 velvoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavat toimijat tekemään hakemuksen alueelliselle ELY-keskukselle toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin. Jätehuoltomääräyksissä annettava velvoite luovuttaa liete ainoastaan ko. rekisteriin hyväksytylle toimijalle on tärkeää lietteiden asianmukaisen kuljettamisen ja käsittelyn vuoksi. Rekisteröimisen edellytyksenä on, että kuljettaja toimii ammattimaisesti, lakien ja asetuksen mukaan, toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja kuljetuskalusto soveltuu käyttötarkoitukseensa. Lisäksi määräyksessä velvoitetaan kuljettamaan liete kunnan tai kunnallisen jätelaitoksen osoittamaan paikkaan. Tämä velvoite koskee lietteen kuljettajaa. Määräyksessä estetään lietteiden kuljettaminen esimerkiksi läheiselle maatilalle, joka ei ole kunnan tai kunnallisen jätelaitoksen osoittama käsittelypaikka. 21 Lietteen omatoiminen käsittely Maatilojen omatoiminen asumisessa syntyvien lietteiden käsittely ja peltokäyttö sallitaan suurimmassa osassa nykyisin voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (12/12) toteaa peltolevityksen olevan mahdollista. Lietteiden käsittelyä säätelee kuitenkin jätelaki.

11 PERUSTELUMUISTIO 11 (11) Heinäkuussa 2014 voimaan astuneen jätelain muutoksen (410/2014 ja 528/2014) perusteella asumisessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rinnastettavan muun jätteen luovuttaminen käsiteltäväksi naapurikiinteistölle tai muulle lähellä sijaitsevalle kiinteistölle on mahdollista, jos yhteinen käsittely on pienimuotoista ja se on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Lainmuutos mahdollistaa sen, että määräyksissä voidaan sallia pienimuotoinen lietteiden yhteiskäsittely, esim. maatalousyrittäjällä on oikeus tyhjentää parin naapurinsa saostuskaivojen lietteet ja sijoittaa ne omaan käsittelyynsä. Liete tulee aina stabiloida ennen peltokäyttöä. Soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi kalkkistabilointi ja termofiilinen stabilointi. Kun lietteen käyttäminen lannoitteena on pienimuotoista, siihen ei vaadita Eviran lupaa. Jätehuollon järjestämisen seurannan kannalta tärkeää, että tieto omatoimisesta käsittelystä tulee jätehuoltoviranomaiselle. Tiedot omatoimisesta käsittelystä tarvitaan, jotta jätehuoltoviranomainen voi seurata ja valvontaviranomainen valvoa asianmukaista jätehuollon toteutumista. Velvoite antaa tiedot omatoimisesta käsittelystä koskee kaikkia pykälässä mainittuja käsittelyvaihtoehtoja. MUUT MÄÄRÄYKSET 22 Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä Jätelain 91 :n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Siten jätehuoltomääräyksissä on tarpeen määrätä poikkeuksen myöntävästä viranomaisesta. Koska jätehuoltomääräykset ovat voimassa usean eri kunnan alueella, joilla kaikilla on omat ympäristönsuojeluviranomaisensa, on poikkeuksen myöntävä viranomainen jätehuoltoviranomainen. Näin poikkeuksen myöntämisessä voidaan noudattaa samoja periaatteita koko soveltamisalueella. 23 Voimaantulo Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja niillä kumotaan aiemmat Järviseudun jätelautakunnan alueella voimassa olleet jätehuoltomääräykset.

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (26.10.2015) 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Jätehuollon tavoitteet... 1 2 Luku

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelut

Jätehuoltomääräysten perustelut LIITE Jätehuoltomääräysten perustelut 1 Soveltamisala Pykälässä tuodaan esille, että jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia määräyksiä. Pykälässä määrätään millä alueella jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio Äänekosken kaupunki

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio Äänekosken kaupunki Jätehuoltomääräysten perustelumuistio Äänekosken kaupunki Jätehuoltomääräykset hyväksytty teknisessä lautakunnassa xx.xx.2016. Voimassa xx.xx.2016 alkaen Äänekosken kaupungin alueella. 2 1. Yleiset perustelut

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Kiteen kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Kiteen kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kiteen kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kiteen kaupunki Jätehuoltomääräysten perustelumuistio 2 (15) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja yleiset velvoitteet Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen kehittämisinsinööri Tuulia Innala projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hankkeen tausta eli miksi jätehuoltomääräysohjeet vaativat tarkistamista?

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Perustelumuistio. Jätehuoltomääräykset

Perustelumuistio. Jätehuoltomääräykset Hallitus 24.6.2015; 29 Perustelumuistio Jätehuoltomääräykset Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1.10.2015 Perustelumuistio Perustelumuistio...1 1 Perustelumuistio...3 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet...

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki

PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki Jätehuoltomääräykset hyväksytty teknisessä lautakunnassa xx.xx. 2016 Voimassa 1.1.2017 alkaen Raahen kaupungin alueella 1 Sisältö 1 Luku Soveltamisala

Lisätiedot

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut Jätela 16.6.2015 26 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 2 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelut

Jätehuoltomääräysten perustelut Jätehuoltomääräysten perustelut Pykäläkohtaiset perustelut 1 Soveltamisala Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011), jäteasetukseen (179/2012), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yleinen osa Laitilan kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä Alueellinen jätelautakunta Hyväksytty 10.12.2014 11 2 SISÄLTÖ 1. luku: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 4 1 Soveltamisala...4 2

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten lukijalle

Jätehuoltomääräysten lukijalle Jätehuoltomääräysten lukijalle Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Sisältö 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 nojalla Määräykset on hyväksytty Kankaanpään kaupungin teknisessä lautakunnassa 26.10.2015 Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

5 Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvastuun perusteella

5 Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvastuun perusteella 4 velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään Kunnallinen jätehuolto on julkisoikeudellinen palvelu, johon kiinteistöt ovat velvollisia Jätelain perusteella liittymään. Liittymisvelvollisuus tulee

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätelautakunta JLTK 892/2015 Luonnos 12.10.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

EHDOTUS: POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ALKAEN

EHDOTUS: POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ALKAEN EHDOTUS: POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Savo-Pielisen jätelautakunta Ehdotus 13.11.2015 Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 4 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin. Soveltamisala Ei ole meidän versiossa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jäljempänä

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnalliset jätehuoltomääräykset Savo-Pielisen jätelautakunta Hyv. 23.11.2016 22 Voimaantulo 1.1.2017 Sisällys 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen

Lisätiedot

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA 1/(15) Kunnalliset jätehuoltomääräykset EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015

Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015 Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015 Sisällys 1 SOVELTAMISALUE, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 3 2 KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet...

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2017 Hyväksytty 7.3.2017 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 3 Jätehuollon tavoitteet... 3 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset

JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätela Säännön nimi 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset Voimassa 1.9.2015 alkaen Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä Jätehuoltomääräykset 2 (24) Sisällys 1 Luku Soveltamisala

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty. Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien kunnalliset yhteiset jätehuoltomääräykset 1.6.2015 alkaen Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Soveltamisala Jäljempänä annetut määräykset ovat

Lisätiedot

4 velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

4 velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 4 velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään Kunnallinen jätehuolto on julkisoikeudellinen palvelu, johon kiinteistöt ovat velvollisia jätelain perusteella liittymään. Liittymisvelvollisuus tulee

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos 20.10.2015 Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet...

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Sydän-Suomen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS

Sydän-Suomen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS Yleiset Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari Hyväksytty xx.xx.2016 Voimaan 1.5.2016 2 Sydän-Suomen jätelautakunta Ehdotus yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA Hyv. 23.11.2016 22 Voimaantulo 1.1.2017 Savo-Pielisen jätelautakunta 2017 Sisältö 1. YLEINEN OSA 8 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden

Lisätiedot

LUONNOS 4.6.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS 4.6.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 4.6.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.x.201x Jätehuoltolautakunta xx, xx.xx.2014 1 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄ JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelut (luonnos ) Sisällysluettelo

Jätehuoltomääräysten perustelut (luonnos ) Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten perustelut (luonnos 4.6.2014) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALUE, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 3 2 KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015. Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015. Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015 Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014 1 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET... 4 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Muutokset jätelautakunta 29.9.2015 39 Loimi-Hämeen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA 1.1.2016 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA 24.10.2017 LIITE 31 G, MUUTOSEHDOTUS Hyväksytty ja muutettu Pohjanmaan jätelautakunnan päätöksen mukaisesti, 31,

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräyksien ja Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu LHJ jätelautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Luonnos yleisten jätehuoltomääräysten perusteluiksi

Luonnos yleisten jätehuoltomääräysten perusteluiksi 1 Sydän-Suomen jätelautakunta Luonnos yleisten jätehuoltomääräysten perusteluiksi YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 6556/14.06.00.00/2016 Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa Palvelupäällikkö Saija

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Lausunto luonnos yhdistetyistä jätehuoltomääräyksistä Luonnos hyväksytty Forssan kaupungin jätelautakunnassa 13.12.2016, 81. Sisällys 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset LIITE 6 Kymen jätelautakunnan Jätehuoltomääräykset Sisällysluettelo 1. luku Yleiset määräykset Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Määritelmät 2 Jätehuollon tavoitteet 3 2. luku Kunnan järjestämä jätehuolto

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Viromltk 20.10.2015 49 liite Savo-Pielisen jätelautakunta Luonnos 25.8.2015 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Uudenkaupungin jätehuoltomääräysten hyväksyminen

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Uudenkaupungin jätehuoltomääräysten hyväksyminen UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Kuulutus 20.6.2017 Uudenkaupungin jätehuoltomääräysten hyväksyminen Uudenkaupungin tekninen lautakunta on 7.6.2017 hyväksynyt Uudenkaupungin kaupungin uusitut

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten uudistaminen

Jätehuoltomääräysten uudistaminen 5, JATEJ 5.3.2014 15:00 TRE: 8858/2013 Jätehuoltomääräysten uudistaminen Valmistelija/lisätiedot: vs. jätehuoltoinsinööri Sanna Pulkkinen, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi Jatej 5.3.2014

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015

Jätehuoltomääräykset 2015 Kangasniemen K kunnan Jätehuoltomääräykset 2015 1 Yleinen osa 2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 1.Yleinen osa 2 1. Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.1

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Hallitus 11.11.2014; 54 2015 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 1.4.2015 alkaen 1.4.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI . + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Sisällysluettelo: Johdanto.... 2 Osa 1 Yleistä jätehuollosta..2 Vastuu jätehuollon järjestämisestä.2 Kunnan järjestämä jätehuolto.3 Jätteiden keräys kiinteistöillä..3

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätehuoltomääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Sisältö Johdanto... 5 Osa 1...6 Yleistä jätehuollon järjestämisestä...6 Vastuu jätehuollon järjestämisestä...6 Kunnan

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa. Yleinen osa...2

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa. Yleinen osa...2 ^ffffff UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Tekninen lautakunta hyväksynyt 28. 3. 2017 xx Sisällys Yleinen osa...2 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?...

Lisätiedot