Neitsytmäki Euran kunta Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neitsytmäki Euran kunta. 13.9.2010 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski"

Transkriptio

1 Neitsytmäki Euran kunta Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Yleistä Liito-orava Yleistä liito-oravasta Liito-oravaselvityksen menetelmät Liito-oravaselvityksen tulokset 4 4. Linnustoselvitys Linnustoselvityksen menetelmät Linnustoselvityksen tulokset Uhanalaiset, vaarantuneet ja silmälläpidettävät linnut, alueellisesti uhanalaiset linnut sekä lintudirektiivin I-liitteen lajit Lepakkoselvitys Yleistä lepakoista Lepakkoselvityksen menetelmät Lepakkoselvityksen tulokset Eläimistö Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen menetelmät Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Yhteenveto 17 Lähteet..19 Liitteet: Liitekartta 1. Liito-oravan ja vaarantuneiden sekä lintudirektiivin I-liitteen lajien esiintyminen alueella. Liitekartta 2. Alueen luontotyyppien rajaukset.

3 3 1. Johdanto Euran kunnan Neitsytmäen alueelta on laadittu liito-orava-, linnusto-, putkilokasvi- ja luontotyyppiselvitykset sekä lepakoiden yleispiirteinen kartoitus asemakaavan pohjaksi Euran kunnan Teknisten palvelujen toimeksiannosta. Selvitykset on tehnyt luontokartoittaja Marika Vahekoski Luontopalvelu Kraakusta. 2. Yleistä Kauttuan Neitsytmäen alue on lähes kokonaan mäntykangasta. Kuusivaltaisia metsäalueita löytyy alueen pohjoisosasta, itäosassa olevan laavun ympäriltä sekä vanha kuusikko länsiosassa. Metsä on hyvin hoidettua talousmetsää. Alue kuuluu Kuivalahti Irjanne Eura Säkylä harjumuodostumaan. Alueen korkein kohta on 63,5 metriä merenpinnan yläpuolella ja sijaitsee laavun eteläpuolella. Matalin kohta on 48,8 metriä merenpinnasta ja sijaitsee Vähävahen nro 1:307 peltoalueella. Aluetta rajaa lännessä ja etelässä rautatie, idässä Ohikulkutie nro 204 ja pohjoisessa asuintontit. Alue on Euran keskustan kaakkoispuolella, noin yhden kilometrin päässä. Alueella on paljon siirtolohkareita ja alueella kulkee runsaasti metsäteitä ja polkuja, joita alueen ympäristössä asuvat ihmiset ahkerasti käyttävät. Alueella olevia siirtolohkareita 3. Liito-orava 3.1 Yleistä liito-oravasta Liito-orava elää kuusivaltaisissa metsissä, joissa tulee kasvaa myös riittävästi sopivia ravintopuita kuten haapoja, leppiä ja koivuja. Liito-orava käyttää elinpiirillään useita pesäpaikkoja. Pesäpaikoiksi kelpaavat puun kolot, oravan vanhat risupesät sekä linnunpöntöt. Aikuisen naaraan elinpiiri on noin 8 ha ja uroksen noin 60 ha. Urosten elinpiirit voivat sijaita osittain päällekkäin ja yhden uroksen elinpiirin sisällä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Naaraiden elinpiirit sijaitsevat yleensä erillään toisistaan. Liito-orava voi käyttää siemenpuuasentoon hakattuja aukkoja, varttuneita taimikoita ja nuoria metsiä ruokailuun ja siirtymiseen kuusimetsiköstä toiseen. Puuttomia hakkuuaukkoja ja nuoria

4 4 taimikoita liito-orava ei pysty ylittämään liitäen puusta toiseen, jolloin nämä alueet eivät sovellu liito-oravalle. Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on merkitty vaarantuneeksi lajiksi. Suomen luonnonsuojelulain 49 :n mukaan, luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 3.2 Liito-oravaselvityksen menetelmät Alueelta etsittiin mahdollisia liito-oravan pesimä- ja ruokailupuita tarkastamalla haapojen, koivujen ja isojen kuusien tyvet. Puiden alta etsittiin liito-oravan papanoita. Papanat ovat parhaiten nähtävissä lumien sulettua huhtikuun alusta kesäkuun loppuun, jolloin ne eivät vielä ole jääneet kasvillisuuden peittoon. Liito-oravaselvitys tehtiin Liito-oravaselvityksen tulokset Liito-oravan papanoita löydettiin kartoitettavan alueen luoteiskulmasta, Vähävahen nro 1:307 osittain metsittyneiden peltojen luoteispuoleisesta metsiköstä. Papanoita löytyi useiden kuusien ja haapojen alta. Puissa ei näkynyt koloja, mutta liito-orava voi pesiä myös oravan vanhoissa pesissä tai läheisten pihojen linnunpöntöissä. Pellon kaakkoiskulmassa oja muuttuu puroksi ja liito-orava on liikkunut myös puron varrella kasvavien isojen kuusien luona. Liito-oravan käyttämät alueet on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Neitsytmäen alue on suurimmaksi osaksi mäntymetsää, jossa liito-oravalla ei ole riittävästi ravintopuita. Liito-oravalle on jätettävä kulkureitti, jota pitkin nuoret liito-oravat pääsevät uusille alueille. Koska liito-orava näyttää käyttävän reittinään puron reunan metsää ja liito-oravalle sopivaa kuusimetsää on myös tilan Kauttua 1:180 alueella sekä isoja metsäalueita Ohikulkutien itäpuolella, voidaan tähän jättää liito-oravalle kulkureitti. Kartoitusalueen länsireunalla rautatien itäpuolella on metsää, jota liito-orava voi myös käyttää kulkemiseen, jolloin nuoret oravat pääsisivät siirtymään Turuntien eteläpuolella oleville metsäalueille. 4. Linnustoselvitys 4.1 Linnustoselvityksen menetelmät Linnusto kartoitettiin liito-oravakartoituksen yhteydessä, ja Alue kierrettiin 7.4. klo välisenä aikana ja 5.6. alue kartoitettiin klo välisenä aikana. Laskennassa käytettiin kartoituslaskenta menetelmää. Apuna laskennoissa käytettiin kiikaria ja gps-paikanninta. Havaitut linnut merkittiin kartalle ja kaikkien laskentakertojen kartat yhdistettiin. Linnuista merkittiin kartalle näkö- ja kuulohavainnot. Korkealla ylilentäviä lintuja ei merkitty ylös. Jokaisella laskentakerralla sää oli poutainen ja tuuli heikkoa. 4.2 Linnustoselvityksen tulokset Taulukkoon on merkitty Neitsytmäen alueella havaitut linnut ja laskettu kartoituslaskennan tuloksena saadut alueella pesivät parimäärät. Laji Pesivä parimäärä Pyy 1 Sepelkyyhky 1

5 5 Metsäkirvinen 4 Punarinta 5 Leppälintu 1 Mustarastas 1 Laulurastas 2 Punakylkirastas 2 Hernekerttu 1 Pensaskerttu 1 Lehtokerttu 1 Mustapääkerttu 1 Sirittäjä 1 Tiltaltti 2 Pajulintu 2 Hippiäinen 3 Kirjosieppo 2 Hömötiainen 1 Töyhtötiainen 2 Sinitiainen 2 Talitiainen 4 Peippo 22 Vihervarpunen 2 Käpylintu Parvi lenteli alueella ravinnon haussa, lajista ei tarkkaa määritelmää. Punatulkku 1 Keltasirkku 5 Lajeja yhteensä 27 Pesiviä pareja yhteensä 70 Alueen yleisin lintulaji oli peippo, joka pesii kaikenlaisissa metsissä ja metsiköissä. Alue on suurimmaksi osaksi laajaa mäntykangasta ja kuusikoita sekä sekametsiä on vähän. Tämä näkyy lintulajien ja pesivien lintujen parimäärissä. Nuorissa mäntytaimikoissa pesii keltasirkkuja. Metsäkirviset suosivat avoimia mäntykankaita. Muita mäntykankaalla pesiviä lintuja olivat peippo, vihervarpunen ja töyhtötiainen. Kuusikko- ja sekametsäalueilla pesi eniten lintuja esim. mustapääkerttu, talitiainen, kirjosieppo, pyy, sepelkyyhky, hippiäinen, punarinta, laulurastas, tiltaltti, sirittäjä, lehtokerttu, hömötiainen, punakylkirastas ja peippo. 4.3 Uhanalaiset, vaarantuneet ja silmälläpidettävät linnut, alueellisesti uhanalaiset linnut sekä lintudirektiivin I-liitteen lajit Laji vaarantuneet silmälläpidettävät alueellisesti uhanalainen Pyy Tiltaltti X lintudirektiivin I-liitteen laji X Alueen linnuista pyy kuuluu EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeihin, joiden suojelemiseksi on osoitettu Natura 2000 alueita. Tiltaltti kuuluu vaarantuneisiin lintulajeihin, joihin kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta minkä tahansa uhanalaisuuskriteerin perusteella määriteltynä. Uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia lintuja ei alueella havaittu.

6 6 Pyy ja tiltaltti säilyvät alueella, jos niille jätetään kuusi- ja sekametsäalueita. Pyy havaittiin kuusikossa kuviolla 1. Tiltaltti havaittiin lehtomaisella kankaalla kuviolla 9, jossa pesii myös liitoorava ja kuvion 14 kuusikossa. 5. Lepakkoselvitys 5.1 Yleistä lepakoista Lepakot kaikuluotaavat ultraääniensä avulla hyönteisiä, saalistaessaan. Kaikuluotauksen avulla lepakot myös suunnistavat. Aukeilla paikoilla kaikuluotaus on vaikeaa. Lisäksi aukeilla paikoilla on usein tuulista ja lepakot saattavat joutua petolintujen saaliiksi. Puu- ja pensasrivit helpottavat lepakon suunnistamista ruokailu- ja lepopaikoille. Suomessa esiintyy 11 lepakkolajia. Pohjanlepakko, vesi-, lampi-, ripsi-, viiksi- ja isoviiksisiippa sekä korvayökkö talvehtivat Suomessa. Iso-, kimo-, pikku- ja vaivaislepakko ovat Suomessa harvinaisia ja muuttavat talveksi Keski-Eurooppaan. Lepakot vaipuvat talveksi horrokseen ja tarvitsevat horrostuspaikaksi 0-8 o C lämpöisen, vedottoman ja kosteahkon paikan. Maakellarit, kallion syvät halkeamat ja louhikot ovat tällaisia paikkoja. Kesällä lepakoiden päiväpiilopaikoiksi kelpaavat puiden kolot, kaarnanaluset, linnunpöntöt ja rakennusten vintit sekä kattojen rakenteet. Pohjanlepakko on lepakkolajeista yleisin ja sen kaikuluotausääni kantaa metriä. Koska pohjanlepakon ääni on voimakas, eivät leveät tie- tai sähkölinjat haittaa sen suunnistamista. Isoviiksisiippa ja viiksisiippa ovat myös yleisiä lepakoita Suomessa. Viiksisiippojen kaikuluotausääni kantaa noin metriä, jolloin niiden on vaikeampaa suunnistaa aukeilla paikoilla. Viiksisiipat karttavat myös valaistuja alueita. Viiksisiipat asustavat metsissä. Ne saalistavat pienillä aukeilla, metsäteiden varsilla ja metsänreunoissa. Korvayökön kaikuluotausääni on kaikkein heikoin ja kantaa vain noin 5 metriä. Korvayökkö käyttää saalistaessaan isoja korviaan. Koska korvayökön kaikuluotausääni on heikko, on sen havaitseminen detektorinkin avulla vaikeaa ja onnenkauppaa. Korvayökkö asustaa pihoissa, puutarhoissa ja puistoissa esim. hautausmailla. Vesisiippa saalistaa nimensä mukaisesti vesistöjen yllä. Vesisiipat lentävät lähellä veden pintaa, pyörähdellen ympäri pienillä alueilla. Välillä ne poikkeavat rannalta veden päälle kaartuvien puiden alle. Lampisiippa, ripsisiippa, pikkulepakko, vaivaislepakko, isolepakko ja kimolepakko ovat Suomessa harvinaisia ja eteläisiä lajeja. Näidenkään olemassa oloa Kauttuan Neitsytmäellä ei suljettu pois kartoituksen aikana. Näistä ei kuitenkaan tehty yhtään havaintoa. Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) listaan. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 :n mukaan. 5.2 Lepakkoselvityksen menetelmät

7 7 Lepakoita kartoitettiin hiljalleen kävellen. Koko Neitsytmäen kartoitusalue käytiin kattavasti läpi. Alueella kuljettiin metsäteillä ja lenkkipoluilla. Pihoihin ei menty. Apuna lepakkokartoituksessa käytettiin kiikareita ja lepakkodetektoria; Ultrasound detektor D 230. Lepakoita kartoitettiin Kartoitukset aloitettiin klo ja lopetettiin klo Havaitut lepakot pyrittiin tunnistamaan lajilleen ja ne kirjattiin ylös kartalle gps-paikanninta apuna käyttäen. Kartoituksen yhteydessä ei tehty lepakoiden lisääntymisyhdyskuntiin tai lepopaikkoihin viittaavia havaintoja. Koska isoviiksisiipan ja viiksisiipan elintavat ja ultraäänen taso ovat hyvin samanlaiset, ei näitä kahta lepakkolajia erotettu kartoituksessa toisistaan. Sää kartoituskerralla oli poutainen ja tuuli tyyntä. 5.3 Lepakkoselvityksen tulokset Mäntymetsäalueet olivat hiljaisia, niillä ei lepakoita havaittu. Kaksi pohjanlepakkoa saalisti alueen länsiosassa kuusikon suojissa olevalla tontilla. Kolmas pohjanlepakko saalisti Vähävahen 1:307 peltoalueella ja pellon pohjoispuolella olevilla pihoilla. Viiksisiippa lensi puron vartta pitkin alueen itäpuolella olevalle 1:180 metsäalueelle. Kaikki lepakot havaittiin alueen pohjoisosassa, jossa on vanhempaa metsää. Lepakot löytävät tällaisesta metsästä helpommin päivälepopaikkoja kuin mäntykankaalta. Lisäksi lepakot voivat käyttää päivälepopaikkoina asuinrakennusten kattorakenteita ja linnunpönttöjä. Sekä pohjanlepakot että viiksisiipat voivat talvehtia esim. kellareissa. Kuusikon reunassa on myös vanha kellari, josta puuttuu ovi. Kellari tarkastettiin päiväsaikaan kasvillisuuskartoituksen yhteydessä, eikä siellä havaittu lepakoita. 6. Eläimistö Eläimistöä havainnoitiin muun kartoituksen yhteydessä. Neitsytmäen alueella havaittiin useita kettuja ja niiden kaivamia pesäkoloja oli Vähävahe 1:307 lounais-eteläpuolella kulkevan ojan penkassa. Vähävahen 1:307 pelloilta löydettiin rusakon papanoita. Länsiosassa olevasta kuusikosta löytyi metsäkauriin jättämiä reviirijälkiä. 7. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 7.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen menetelmät Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus tehtiin Kasvillisuutta katseltiin muillakin kartoituskerroilla, esim. linnustokartoituksen yhteydessä huomioitiin mahdollisia kevätkukkijoita. Alue on kuvioitu sekä metsätyyppien että metsän ikärakenteen mukaan. 7.2 Kuvio 1 Alueella olevan laavun ympärillä kasvaa vankkaa kuusikkoa, jonka seassa kasvaa vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä. Kuusikon kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, metsäkastikkaa, metsälauhaa, vanamoa, metsäorvokkia, lillukkaa, ahomansikkaa, rätvänää ja metsäalvejuurta. Pohjakerroksen yleisimmät sammaleet ovat seinä-, metsäkerros-, sulka-, kangasrahka-, korpirahkaja korpikarhunsammal. Kuvio on mustikkatyypin tuoretta kangasta (MT). Kuusikon lounaiskulmassa on pieni kausikostea painanne, jossa kasvaa korpirahkasammalta. Painanne saa vetensä lumien sulamisvedestä ja sadevedestä.

8 8 Kuvio 1: Mustikkatyypin tuore kangas 7.3 Kuvio 2 Kuusikon pohjoispuolella ja parkkipaikan ympärillä on noin vuotiasta mäntymetsää. Mäntyjen joukossa kasvaa muutamia kuusia. Pensaskerros on harvaa ja siinä kasvaa rauduskoivun ja pihlajan taimia, katajaa ja terttuseljaa. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa, kevätpiippoa, metsätähteä, metsäorvokkia, metsälauhaa, vanamoa, kanervaa, oravanmarjaa ja lillukkaa. Sammaleista yleisimmät ovat seinä-, kangaskynsi-, sulka- ja metsäkerrossammal. Kuviolla kasvaa myös harmaaporonjäkälää. Osittain kuvion itäosassa on pieniä kosteita painanteita, joissa kasvaa metsäimarretta, rätvänää, metsäkortetta, pallosaraa, harmaasaraa, jokapaikansaraa, kurjenjalkaa, metsäalvejuurta, hiirenporrasta, mesimarjaa, tähtisaraa, mesianervoa, rönsyleinikkiä, nuokkutalvikkia, valkovuokkoa, riidenliekoa, nuokkuhelmikkää, mustikkaa, puolukkaa, metsätähteä ja vanamoa sekä vadelmaa, paatsamaa, harmaalepän ja hieskoivun taimia. Sammaleista yleisimpiä ovat korpi- ja okarahkasammal sekä seinä-, kangaskynsi- ja metsäkerrossammal. Kosteat painaumat ovat osittain vanhoja ajouria, joihin kerääntyy keväisin lumien sulamisvesi ja kesällä sadevesi. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT) ja kosteat painaumat ovat kangasmetsän soistumia. Kuvio 2: Kangasmetsän soistuma

9 9 7.4 Kuvio 3 Kuvio 3 on siemenpuuasentoon hakattua mäntymetsää. Kuviolla kasvaa jo männyn ja kuusen taimia. Lisäksi pensaskerroksessa kasvaa vadelmaa, hieskoivun- ja pihlajantaimia. Kenttäkerroksessa kasvaa metsälauhaa, harmaasaraa, maitohorsmaa, mustikkaa, puolukkaa, oravanmarjaa ja kevätpiippoa. Sammaleista yleisimmät ovat seinä-, kangaskynsi- ja kangaskarhunsammal. Jäkälistä kuviolla esiintyy valko- ja harmaaporonjäkälää. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT). Kuvio 3: Siemenpuuasentoon hakattua metsää 7.5 Kuvio 4 Kuvio 4 on heinäpeltoa, joka sijaitsee alueen koillisosassa, Ohikulkutien varrella. 7.6 Kuvio 5 Kuvio 5 on pellon pohjoispuolella olevaa mänty ja kuusi sekametsää. Pensaskerroksessa kasvaa kuusentaimia ja katajaa sekä nuoria rauduskoivuja. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, tesmaa, metsälauhaa, riidenliekoa, kevätpiippoa, metsäalvejuurta, metsäkastikkaa, kieloa ja kultapiiskua. Sammalista yleisimmät ovat seinä-, metsäkerros- ja kangaskynsisammal. Kuvio on mustikkatyypin tuoretta kangasta (MT). Kuvio 5: Mustikkatyypin tuoretta kangasta

10 Kuvio 6 Kuvio 6 sijaitsee Neitsytmäen alueen koilliskulmauksessa. Kuviolla kasvaa vuotiasta männikköä. Seassa kasvaa kuusta. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa, mustikkaa, metsälauhaa ja metsätähteä. Sammalista yleisimmät ovat seinä- ja metsäkerrossammal. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT). Kuvion 6 itälaidassa on pieni kangasmetsän soistuma, jossa kasvaa raatetta, harmaasaraa ja juolukkaa. Sammaleista yleisin on korpirahkasammal. Kuvio 6: Puolukkatyypin kuivahkoa kangasta Kuvio 6: Kangasmetsän soistuma 7.8 Kuvio 7 Kuvio 7 on puro, joka alkaa purona kuvion 4 pellon luoteiskulmasta ja jatkuu Vähävahen pellon nro 1:307 kaakkoiskulmaan asti luonnontilaisena purona. Peltojen vierellä puro on kaivettu ojaksi. Puron lähiympäristö muodostuu isoista, suojaavista kuusista ja männyistä. Puron varrella kasvaa korpi-imarretta, mesiangervoa, ranta-alpia, hiirenporrasta, metsäimarretta, suoputkea, lillukkaa, mustikkaa, metsäkortetta, nuokkuhelmikkää, huopaohdaketta, jokapaikansaraa ja karhunputkea.

11 11 Purossa kasvaa rentukkaa, ratamosarpiota,ojaleinikkiä ja isovesitähteä. Sammaleista yleisimpänä purossa kasvaa isonäkinsammalta. Puron välittömässä läheisyydessä noin kahden metrin leveydellä puron ympärillä on hiirenporras-käenkaalityypin kosteaa lehtoa (AthOT). Puron vieressä kulkee polku, jota ihmiset käyttävät ulkoillessaan. Puro kuuluu vesilain piiriin ja yhdessä ympäröivän kostean lehdon muodostamana kokonaisuutena metsälain piiriin. Kuvio 7: Puro 7.9 Kuvio 8 Kuvio 8 on Vähävahen nro 1:307 osittain metsittynyt peltoalue. Alueelle on kasvanut rauduskoivuja ja kiiltopajua. Pensaskerroksessa kasvaa vadelmaa ja mustaherukkaa. Kenttäkerroksessa kasvaa suo-ohdaketta, nokkosta, maitohorsmaa, nurmilauhaa, rönsyleinikkiä, niittyleinikkiä, mesiangervoa, karhunputkea, lehtovirmajuurta, valkovuokkoa, koiranputkea ja ranta-alpia. Pellolle on muodostunut kostea niitty. Kuvio 8: Pellolle muodostunut kostea niitty

12 Kuvio 9 Kuvio 9 on Neitsytmäen alueen luoteisnurkkauksessa oleva kuusi- ja mäntysekametsä. Joukossa kasvaa muutamia haapoja ja rauduskoivuja. Pensaskerroksessa kasvaa pihlajantaimia ja vadelmaa. Kenttäkerroksessa kasvaa oravanmarjaa, metsätähteä, kultapiiskua, metsäalvejuurta, mustikkaa, kevätpiippoa, nokkosta, valkovuokkoa, riidenliekoa, puolukkaa, metsälauhaa, metsämaitikkaa, käenkaalia, ahomansikkaa ja luhtalemmikkiä. Sammaleista yleisimmät ovat seinä-, metsäkerros- ja korpikarhunsammal. Kuviolla asustaa myös liito-orava. Kuvio on lehtomaista kangasta (OMT). Kuvio 9: Lehtomainen kangas 7.11Kuvio 10 Kuvio 10 on käenkaali-mesiangervotyypin suurruoholehtoa (OFiT), joka on Vähävahe nro 1:307 peltojen länsi- ja koillispuolella kapeana vyöhykkeenä. Kuviolla kasvaa haapoja ja rauduskoivuja. Pensaskerroksessa kasvaa harmaalepän, pihlajan ja vaahteran taimia sekä tuomea, mustaherukkaa, punaherukkaa, kiiltopajua, vadelmaa, taikinamarjaa ja mustakonnanmarjaa. Kenttäkerroksessa kasvaa mesimarjaa, järviruokoa, kyläkellukkaa, lehtovirmajuurta, koiranputkea, mesiangervoa, nokkosta, metsäalvejuurta, oravanmarjaa, kurjenjalkaa, ranta-alpia, karhunputkea ja nurmilauhaa. Sammaleista yleisimpiä ovat seinäsammal ja kilpilehväsammal. Suurruoholehto kuuluu metsälain piiriin. Kuvio 10: Käenkaali-mesiangervotyypin suurruoholehto

13 Kuvio 11 Kuvio 11 on pellon eteläreunassa kasvava nuori ja tiheä koivutaimikkoalue. Koivujen alla kasvaa mesiangervoa. Kuvio 11: Istutus koivikko 7.13 Kuvio 12 Kuvio 12 on peltoalueen eteläpuolella olevaa noin 80 vuotiasta mäntymetsää. Männikön kenttäkerroksessa kasvaa variksenmarjaa, puolukkaa, kanervaa, mustikkaa, suopursua ja juolukkaa. Sammaleista yleisimmät ovat seinä- ja kangaskynsisammal ja jäkälistä harmaa-, valko- ja palleroporonjäkälä. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT) Kuvio 13 Kuviolla 13 kasvaa 50 vuotiasta mäntymetsää. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa, mustikkaa ja kanervaa. Sammaleista yleisimmät ovat seinä- ja kangaskynsisammal ja jäkälistä harmaa-, valko- ja palleroporonjäkälä. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT). Kuvio jatkuu rautatien länsipuolelle, jossa mäntyjen joukossa kasvaa myös kuusia ja kenttäkerroksessa myös juolukkaa, metsälauhaa, metsätähteä ja oravanmarjaa. Kuviolla on pieni muutaman neliön alava alue, jolla kasvaa purtojuurta ja isotalvikkia. Kuvio 13: Puolukkatyypin kuivahkoa kangasta

14 Kuvio 14 Neitsytmäen alueen länsiosan puolivälissä on vanhaa kuusikkoa, jonka seassa kasvaa vähän mäntyjä. Kuusikon eteläpäässä seassa kasvaa myös haapoja ja rauduskoivuja. Kuusikko on synkkä ja maahan pääsee vain vähän valoa, joten kasvillisuus kuusten alla on niukkaa. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, metsälauhaa, metsätähteä ja oravanmarjaa. Sammaleet peittävät pohjakerrosta ja yleisimmät sammaleet ovat seinä-, kangaskynsi-, metsäkerros-, sulka-, korpirahkaja korpikarhunsammal. Kuviolla on muutamia kuolleita keloja ja maatuvia maapuita. Kuvio on mustikkatyypin tuoretta kangasta (MT). Kuvio 14: Mustikkatyypin iäkäs kuusikko Kuvion luoteiskulmassa on kostea luhtainen kangasmetsän soistuma, jossa kasvaa virpapajua, kapealehtipajua, suoputkea, harmaasaraa, jokapaikansaraa, raatetta, tupasvillaa, kurjenjalkaa ja jouhivihvilää. Sammaleista yleisin on korpirahkasammal. Kuvio 14: Kangasmetsän luhtainen soistuma Kuvion puolivälissä on vanha tontti, josta löytyy vielä talon kivijalkaa ja kellari. Vanhalla pihamaalla kasvaa rauduskoivuja, syreeni, idänvirpiangervoa, pylväskataja, terijoensalava,

15 15 viinimarjapensaita, röyhytatar, ruusupensas, lupiineita, nurmipuntarpäätä, nurmilauhaa, voikukkaa, piharatamoa, siankärsämöä, ojakellukkaa, hiirenvirnaa, nurmitädykettä, ahosuolaheinää, valkoapilaa, pujoa, koiranputkea, niittyleinikkiä, karhunputkea, peltokortetta, puna-ailakkia ja nokkosta. Pihapiiriin on muodostunut niitty, jossa kasvaa myös kulttuurivaikutteisia kasvilajeja Kuvio 15 Kuvio 15 on rauduskoivutaimikko kuusikon itäpuolella.koivujen joukossa kasvaa pihlajantaimia ja vadelmaa. Taimikon kenttäkerroksessa kasvaa puolukaa, metsätähteä, oravanmarjaa ja kanervaa. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT) Kuvio 16 Kuvio 16 on mäntytaimikkoa, jonka joukossa kasvaa myös kuusia. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa, mustikkaa, variksenmarjaa ja kanervaa. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT) Kuvio 17 Kuvio 17 on noin vuotiasta männikköä, joka jää mäntytaimikon keskelle. Maasto on rinnettä. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa, mustikkaa, variksenmarjaa ja kanervaa. Sammalista yleisin on seinäsammal ja jäkälistä harmaa-, valko- ja palleroporonjäkälä. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT) Kuvio 18 Kuvio 18 käsittää Neitsytmäen alueen eteläosan, jonka nuori n vuotias mäntymetsä on harvennettu vuonna Männikön alla kasvaa rauduskoivun taimia. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa, metsälauhaa, mustikkaa, kanervaa, suopursua ja juolukkaa. Sammalista yleisin on seinäsammal. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT). Kuvio 18: Puolukkatyypin kuivahkoa kangasta

16 16 Kuvion lounaisosassa on pieni kausikostea painanne, jossa kasvaa juolukkaa, pallosaraa ja jouhivihvilää. Sammaleista kosteikossa kasvaa korpirahkasammal. Painanne saa vetensä lumien sulamisvedestä ja sadevedestä. Kuvio 18: Kausikostea painanne 7.20 Kuvio 19 Kuvio 19 on kuvion 18 pohjoisosassa oleva mäntytaimikon osa, jossa kasvaa runsaasti myös hieskoivua. Kenttäkerroksessa kasvaa metsälauhaa, metsäkastikkaa, puolukkaa, mustikkaa, kanervaa, kevätpiippoa ja variksenmarjaa. Pohjakerroksen yleisimmät sammaleet ovat seinä- ja kangaskynsisammal ja jäkälistä harmaa- ja valkoporonjäkälä. Kuvio on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT). Kuvio 19: Mäntytaimikko, jonka seassa kasvaa hieskoivua

17 Kuvio 20 Kuvio 20 on Neitsytmäen alueen itä-länsisuunnassa halkaisevan sähkölinjan alustaa. Sähkölinjan alla puustoa pidetään matalana. Valoisassa kenttäkerroksessa kasvaa puna-apilaa, metsäapilaa, nuokkuhelmikkää, rätvänää, kevätpiippoa, valkovuokkoa, kieloa, metsäkastikkaa, kanervaa, sananjalkaa, suopursua ja karpaloa. Pohjakerroksessa kasvaa kangasrahka-, korpirahka- ja korpikarhunsammalta. 8. Yhteenveto Liito-oravan esiintyminen alueen luoteisosassa tulee ottaa huomioon alueelle tehtävissä suunnitelmissa. Luonnonsuojelulain 49 :n mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat automaattisesti suojeltuja eikä kielto edellytä mitään erillistä viranomaispäätöstä tullakseen voimaan. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisellä tarkoitetaan liito-oravien pesintään ja oleskeluun käyttämien puiden kaatamista. Myöskään kaikkia kulkuyhteyksiä lisääntymis- ja levähdyspaikkaan ei saa tuhota. Liito-oravan käyttämät alueet on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Liito-oravan papanoita löytyi useiden kuusien ja haapojen alta, joten tälle alueelle ei voi rakentaa hävittämättä liito-oravan käyttämiä puita ja on viisainta jättää alue myös metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Linnusto on tyypillistä mäntymetsäalueen linnustoa. Yleisin pesivä lintulaji alueella on peippo. Eniten lintulajeja pesi kuusivaltaisilla metsäkuvioilla. Alueen linnuista pyy kuuluu EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeihin, joiden suojelemiseksi on osoitettu Natura 2000 alueita. Tiltaltti kuuluu vaarantuneisiin lintulajeihin, joihin kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta minkä tahansa uhanalaisuuskriteerin perusteella määriteltynä. Uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia lintuja ei alueella havaittu. Pyy ja tiltaltti säilyvät alueella, jos niille jätetään kuusi- ja sekametsäalueita. Lepakoita havaittiin vain alueen pohjoisosassa, kuusikoiden ja sekametsien alueella, joissa on myös asutusta lähellä. Vanhat kuusi- ja sekametsäalueet tarjoavat lepakoille päivälepopaikkoja. Lisääntymispaikkoja ei alueella havaittu ja ne todennäköisesti ovat lähiasutuksen alueella rakennuksien vinteillä tai kattorakenteissa. Viiksisiipat karttavat valaistuja alueita, eivätkä pysty ylittämään suuria aukeita kaikuluotainäänensä avulla. Pohjanlepakon kaikuluotainääni on voimakas ja se saalistaa loppu kesän hämärässä katuvalojenkin ympärillä. Alueen metsien väheneminen ja keinovalon lisääntyminen ovat vahingollisia viiksisiipoille. Molemmille lepakkolajeille on haitallista vanhojen metsäalueiden kaataminen, jolloin niiden päivälepopaikat vähenisivät. Suositeltavaa olisi jättää osa vanhoista kuusi- tai sekametsäalueista puistoalueeksi. Alueella ei ole rakennuksia, missä lepakot voisivat pesiä. Alueen eläimistössä ei liito-oravan lisäksi havaittu uhanalaisia ja suojeltavia lajeja. Alueen pohjoisosassa virtaa luonnontilainen puro, joka kuuluu vesilain piiriin sekä yhdessä sen välittömän lähiympäristön muodostavan kapean hiirenporras-käenkaalityypin kostean lehdon kanssa metsälain piiriin. Puron välittömällä lähiympäristöllä tarkoitetaan vyöhykettä, jonka puusto ja pensaskerros sekä pysyvän veden läheisyys luovat ympäristöstä poikkeavat kasvuolot ja pienilmaston (MetsäA). Vesilain mukaan luonnontilaista puroa ei saa muuttaa niin, että uoman säilyminen luonnontilaisena vaarantuu (VesiL muut). Alueen pohjoisosassa on käenkaalimesiangervotyypin suurruoholehtoalue, joka kuuluu metsälain piiriin. Molemmat lehtoalueet tulee jättää hakkuiden ulkopuolelle, jotta niille ominainen kosteus ja varjoisuus säilyisivät. Maanpinnan käsittely on kielletty toimenpide metsälain tarkoittamissa kohteissa.

18 18 Alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Arvokkaiksi elinympäristöksi voidaan luokitella Vähävahen 1:307 peltoalueelle muodostunut kostea niitty. Niitty tulisi niittää vuosittain alku syksyllä, jotta se kukkisi runsaana joka kesä. Entisen asuinpiirin ympärillä oleva vanha kuusikko ja kosteat soistuneet kangasmetsän painanteet ovat arvokkaita elinympäristöjä. Arvokkaat elinympäristöt lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta. Arvokkaat elinympäristöt eivät sisälly metsä- tai luonnonsuojelulainsäädäntöön, vaan niiden luonnonarvot tulisi turvata metsälakiin sisältyvän metsien monimuotoisuuden säilyttämisen yleisen velvoitteen ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti metsänomistajan omalla päätöksellä. Alueelta ei löytynyt luonnonsuojeluasetuksella suojeltuja kasvi- ja sammallajeja, eikä alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja. Kuvio 1: Kuviolla 1 oleva laavu

19 19 Lähteet Eurola, S., Huttunen, A. & Kukko-oja, K. 1995: Oulanka Reports 14, suokasvillisuusopas. Oulun yliopisto. Oulu. Hotakainen, J-P., Nousiainen, H., Mäkipää, R., Reinikainen, A. & Tonteri, T. 2008: Metsätyypit opas kasvupaikkojen luokitteluun. Metsäkustannus. Hämeenlinna. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. 1998: Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehtikustannus. Tapio. Hämeenlinna. Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005: Suuri pohjolan kasvio. Tammi. Helsinki. Nironen, M. & Lammi, E. Liito-oravaselvitykset/ote julkaisusta Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Ympäristöopas 109/2003. Kyheröinen, E-M. 2010: Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu rakennuksissa. Luonnontieteellinen keskusmuseo. Eläinmuseo. Laine, L,J. 2004: Suomalainen lintuopas. WSOY. Helsinki. Lappalainen, M. 2002: Lepakot salaperäiset nahkasiivet. Tammi. Jyväskylä. Liito-oravan huomioonottaminen kaavoituksessa. Ympäristöministeriö. YM/1/501/2005. Lindroos, P., Hyyppä, J., Stén, C-G. & Tuittila, H. 1983: Rauman Kokemäen seudun maaperä. Geologinen tutkimuslaitos. Espoo. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus osa 1 ja 2. Suomen Ympäristökeskus. Helsinki. Siivonen, Y. 2004: Ikaalisten kaupungin lepakkokartoitus Kartoitusraportti. Sisältödokumentti / Suomen ympäristökeskus. Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V-liitteen lajit. Sisältödokumentti / Suomen ympäristökeskus. Hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät linnut. Sisältödokumentti / Suomen ympäristökeskus. Alueellisesti uhanalaiset linnut (NT, LC). Sisältödokumentti / Suomen ympäristökeskus. Lintudirektiivin I liitteen lajit Suomessa.

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 11.05.2015 Kaavan nimi Oinila, Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006 URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 00 Mikkelin kaupungin julkaisuja /00 ISBN ---- ISSN -0 Tilaukset Painopaikka Valokuva Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Jääkärinkatu, 000 Mikkeli

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008 Turku, Hepokulta Luontoselvitys Tmi Hannu Klemola, 2008 Kuvat Tmi Hannu Klemola, 2009 Palokärki Ari Kuusela Tmi Hannu Klemola luovuttaa tilaajalle oikeuden monistaa ja jakaa tätä raporttia muuttamattomana

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa PONSIVUOREN LUONTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa Sisällys Tekijät. 3 Johdanto. 4 Menetelmät 5 Liito-orava

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 30.10.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013.

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Iitin Löllänvuori luonnonsuojelualueeksi

Lisätiedot