Kymenlaakson liitto. Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson liitto. Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista"

Transkriptio

1 Kymenlaakson liitto Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista Petri Parkko, luonnos

2 1 1. Yleistä Haminan ja Anjalankosken kaupunkien alueella sijaitseva Kajasuo sekä sen läheisyydessä sijaitsevat Honkalamminsuo ja Lamminsuo ovat merkitty maakuntakaavaluonnoksessa suojeluvarauksella eli S-merkinnällä. Samaan kompleksiin kuuluvalla Vehkaojansuolla on ympäristölupa turvetuotantoon. Kajasuon alueella on tehty melko paljon luontohavaintoja, mutta niistä on olemassa vähän julkaistua tietoa. Tähän raporttiin on koottu luontoharrastajien tekemiä havaintoa Kajasuon suokompleksin alueelta, jonka lisäksi suon luonnontilaa pyydettiin Kymenlaakson liitosta arvioimaan maastokäynnillä. Kartta 1. Kajasuo, Lamminsuo ja Honkalamminsuo.

3 2 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto Frank Hering Kymenlaakson liitosta toimitti kartan Kajasuon suoalueista. Luontokartoittaja Petri Parkko ja metsätalousinsinööri Niina Rinne Luontoselvitys Kotkansiiven toimistosta tekivät maastokäynnin Kajasuon pohjoisosaan sekä Honkalamminsuolle ja Lamminsuolle. Linnustotietoja saatiin BirdLife Suomi ry:n havaintojärjestelmä Tiirasta. Havaintojen käyttöön saatiin lupa Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:ltä. Lintuhavaintojaan alueelta luovutti myös metsäkyläläinen luontoharrastaja Rainer Kunnari, jolta saatiin myös putkilokasvitietoja. Sudenkorentoharrastaja Petri Metsälä antoi tietoja suokompleksin alueella tavatuista sudenkorentolajeista. Perhosharrastaja Juha Pakkanen on tutkinut Kajasuon perhoslajistoa vuosina ; hän luovutti käyttööni lajilistan alueella tavatuista huomion arvoisista lajeista. Uhanalaisuusluokitus raportissa perustuu uusimpaan uhanalaismietintöön (Rassi ym. 2001). Suotyyppien uhanalaisuus on Suomen ympäristökeskuksen Suomen luontotyyppien uhanalaisuus-kirjan (Raunio ym. 2008) mukaan. Raportissa käytetyt uhanalaisuusluokitukset: vaarantunut (VU), silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT). 3. Kajasuo 3.1. Suon yleiskuvaus Kajasuo on laaja suoalue Anjalankosken ja Haminan kuntien alueella. Kajasuon keskiosan yleisimmät suotyypit ovat lyhytkorsineva (kuva 1) ja silmäkeneva; myös saranevaa esiintyy. Reuna-alueilta löytyy isovarpu- ja tupasvillarämeitä (Mäkilä & Grundström 1984).

4 3 Kuva 1. Kajasuon pohjoisosan lyhytkorsinevaa Petri Parkko Suon keskiosa on ojittamaton, mutta laiteet ovat ojitettuja. Kajasuolta on otettu turvetta kotikäyttöön, josta ovat muistona jo luhistuneet ladot sekä turveseipäät. Kajasuolla on lukuisia kangasmetsäsaarekkeita, joista osa on lähes luonnontilaisia. Suon keskellä olevat kangasmetsäsaarekkeet ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Saarekkeilla on lahopuineen suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Kajasuo on ollut pitkään tärkeä virkistysalue, jossa on suokävelyreitti sekä suopotkupallokenttä.

5 4 Kuva 2. Luhistunut turvelato Kajasuon pohjoisosassa Petri Parkko 3.2. Suon linnustosta Lintuharrastajat ovat retkeilleet Kajasuolla melko vähän, mutta siellä on havaittu useita uhanalaisia ja EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Kajasuo on laajana, avoimena suona hyvin tärkeä alue uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävälle (NT) teerelle Tetrao tetrix. Alueella tavataan Kymenlaakson suurimpia teeriparvia. Kajasuolla on kaksi lajin soidinpaikkaa, joilla on enimmillään tavattu yksilöä. Kajasuolla pesii nykyisin kolme paria kurkia Grus grus. Kurki on direktiivilaji. Kangasmetsäsaarekkeissa on luonnontilaista metsää, josta löytyy lahopuita ja pökkelöitä uhanalaisille tikoille (kuva 3). Kangasmetsäsaarekkeessa on pesinyt uhanalaisuudeltaan vaarantunut (VU) ja lintudirektiivin I-liitteen laji pohjantikka Picoides tridactylus. Kajasuon laidalla tavattiin silmälläpidettävä (NT) ja lintudirektiivin I-liitteen laji harmaapäätikka Picus canus. Taulukkoon 1. on kerätty Kajasuon alueella pesiviä merkittäviä lintulajeja. Taulukosta löytyvät myös Lamminsuon ja Honkalamminsuon tiedot.

6 5 Pesimälaji (P), Läpimuuttaja (L) Laji Kajasuo Honkalamminsuo Lamminsuo Uhanalaisuus Direktiivilaji (D) Laulujoutsen Cygnus cygnus P D Pyy Bonasa bonasia P D Teeri Tetrao tetrix P P NT Metso Tetrao urogallus P P NT D Mehiläishaukka Pernis apivorus P NT D Kanahaukka Accipiter gentilis P Sääksi Pandion haliaetus P P NT D Ampuhaukka Falco columbarius L/P VU D Kurki Grus grus P P D Kapustarinta Pluvialis apricaria P P D Pikkukuovi Numenius phaeopus L/P Vastuulaji Kuovi Numenius arquata P Vastuulaji Liro Tringa glareola P P D Käki Cuculus canorus P P NT Hiiripöllö Surnia ulula L D Varpuspöllö Glaucidium passerinum P P D Helmipöllö Aegolius funereus P D Harmaapäätikka Picus canus? NT D Palokärki Dryocopus martius P D Pohjantikka Picoides tridactylus P VU D Niittykirvinen Anthus pratensis P Isolepinkäinen Lanius excubitor L/P NT Direktiivilaji (D): EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. Uhanalaisuus: NT= silmälläpidettävä, VU= vaarantunut Taulukko 1. Kajasuon suokompleksin alueella vuosina tavattuja luonnonsuojelullisesti merkittäviä lintulajeja.

7 6 Kuva 3. Kajasuon kangasmetsäsaarekkeista löytyy kuollutta puustoa uhanalaisille tikoille Petri Parkko 3.3. Suon perhoslajistosta Juha Pakkanen on löytänyt Kajasuon alueelta seuraavia uhanalaisia ja huomion arvoisia lajeja: EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Kirjoverkkoperhonen Hypodryas maturna Uhanalaiset lajit Rämekarvajalka Gynaephora selenitica VU Suotarhayökkönen Mamestra w-latinum VU

8 7 Vihermittari Thalera fimbrialis VU Suovenhokas Nola karelica NT Luumittari Aspilates gilvaria NT, RT Muurainhopeatäplä Clossiana freija RT, Suomen vastuulaji Rämekylmänperhonen Oeneis jutta RT, Suomen vastuulaji Rämepörhömittari Lycia lapponaria RT Ukkopussikas Pachytelia villosella RT Muut harvinaiset ja taantuneet lajit Tuhkakarvajalka Dicallomera fascelina Kirjotupsukas Orgyia recens Pikkutupsukas Orgyia antiquoides Suoiltayökkönen Acronicta menyanthidis Keltahopeayökkönen Syngrapha microgamma Rämelehtimittari Scopula virgulata Rämevarpumittari Chloroclysta infuscata Kangaspikkumittari Eupithecia goossensiata Rämevihersiipi Rhagades pruni 3.4.Sudenkorentohavainto Täpläkiiltokorento Somatochlora flavomaculata Petri Metsälä havaitsi täpläkiiltokorentoja vuonna 2007 Kajasuon eteläosassa. Laji on jokseenkin harvinainen maan etelä- ja keskiosissa (Karjalainen 2002) Putkilokasvihavainto Uhanalainen laji Punakämmekkä Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata NT Vuonna 2008 löytyi kuusi fertiiliä yksilöä. Lajia esiintyy vaihtelevasti ja hajallaan n. 1 1,5 hehtaarin alueella suon pohjoisreunassa. Vuonna 2001 alueelta löytyi 11 fertiiliä yksilöä (Rainer Kunnari, kirjall. tiedonanto).

9 Havainto luontodirektiivin liitteen IV (a) sammakkoeläinlajista Viitasammakko Rana arvalis kuultiin lajin soidinääntelyä Kajasuon kaakkoisreunan allikoissa (Rainer Kunnari, kirjall. ilm.). Hyvin todennäköisesti laji elää muuallakin Kajasuon ja Lamminsuon alueella. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä. 4. Lamminsuo 4.1.Suon yleiskuvaus Lamminsuo on Anjalankoskella, Kajasuon luoteispuolella sijaitseva suo, jonka pohjoisosa on melko voimakkaasti ojitettu. Suon keskiosa on melko luonnontilainen. Lamminsuolta on nostettu turvetta kotitarvekäyttöön, joka erottuu edelleen selvästi suon rakenteessa. Lamminsuon yleisimmät suotyypit ovat länsiosassa lyhytkorsineva ja itäosassa rahka- ja isovarpuräme. Reunaosissa esiintyy kangas-, isovarpu-, korpi- ja sararämettä. Lamminsuolla sijaitsee melko suuri suolampi, Lamminsuonlammi (kuva 6), joka on tärkeä sudenkorentojen lisääntymispaikka sekä laulujoutsenen pesimälampi.

10 9 Kuva 4. Lamminsuon neva-aluetta halkoo sähkölinja Petri Parkko Kuva 5. Lamminsuolta on nostettu turvetta kotikäyttöön, josta muistona ovat turveseipäät Petri Parkko

11 10 Kuva 6. Lamminsuonlammi syyskuussa 2008 Petri Parkko 4.2. Suon linnustoa Lamminsuon merkittävimpiä pesimälintuja ovat lintudirektiivin I-liitteen lajit laulujoutsen, kurki ja liro Tringa glareola varmistettiin liron pesintä Lamminsuonlammilla Suon sudenkorentolajistoa Lamminsuonlammilla on havainnoitu sudenkorentolajistoa ja (Petri Metsälä). Sudenkorentoja havainnoitiin myös maastokäynnillä (Petri Parkko, Niina Rinne). Lammella on havaittu seuraavia lajeja: Sirokeijukorento Lestes sponsa (kuva 7) Keihästytönkorento Coenagrion hastulatum Taigatytönkorento Coenagrion johanssoni Sirotytönkorento Coenagrion pulchellum Okatytönkorento Enallagma cyathigerum Kirjoukonkorento Aeshna cyanea Ruskoukonkorento Aeshna grandis

12 11 Siniukonkorento Aeshna juncea Suoukonkorento Aeshna subarctica elisabethae Vaskikorento Cordulia aenea Välkekorento Somatochlora metallica Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata Tummasyyskorento Sympetrum danae Pikkulampikorento Leucorrhinia dubia Taigatytönkorento on paikoittainen ja ilmeisesti hieman taantuva suolaji Etelä-Suomessa, kirjoukonkorento ja suoukonkorento ovat jokseenkin harvinaisia. Muut havaitut lajit ovat yleisiä Etelä-Suomessa. Kuva 7. Myöhäinen sirokeijukoiras Lamminsuonlammilla Petri Parkko 5. Honkalamminsuo 5.1.Suon yleiskuvaus Honkalamminsuo sijaitsee Kajasuon lounaispuolella Kotkan ja Anjalankosken rajalla. Suon keskiosa on suotyypiltään lyhytkorsinevaa, reunoilla esiintyy tupasvillarämettä (Mäkilä & Grundström 1984). Suon ydinosa on ojittamaton.

13 12 Kuva 8. Honkalamminsuon sääksen pesä Petri Parkko

14 Suon linnustoa Suolla pesii lintudirektiivin I-liitteen lajeista sääksi, jonka pesintä varmistettiin myös v Suon linnustoon kuuluvat myös mm. suurin kanalintumme metso, joka on uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävä (NT) ja lintudirektiivin I-liitteen laji, sekä kahlaajista kapustarinta. 6. Päätelmiä Kajasuo on huomattavan laaja ja suurelta osin luonnontilainen suo, jolla on suuri luonnonsuojelu- ja virkistysarvo. Suurena asumattomana alueena sillä on hyvin suuri merkitys ekologisena käytävänä sekä luonnon ydinalueena. Kajasuon suokompleksin (Kajasuo-Lamminsuo-Honkalamminsuo) alueella esiintyy useita uudessa luontotyyppien uhanalaisuusmietinnössä (2008) uhanalaisiksi luokiteltuja suotyyppejä. Vaarantuneita (VU) suotyyppejä ovat saranevat, minerotrofiset lyhytkorsinevat ja korpirämeet. Silmälläpidettäviä (NT) ovat ombrotrofiset lyhytkorsinevat, kangasrämeet, isovarpurämeet ja tupasvillarämeet. Kajasuolla tavataan yli 10 lintudirektiivin I-liitteen lajia. Kurjelle Kajasuo lähisoineen on tärkeä pesimäalue. Etelä-Suomessa harvinaistuneelle teerelle suo on hyvin tärkeä soidin-, ruokailu- ja pesimäalue, jossa tavataan vuosittain useita kymmeniä yksilöitä. Kangasmetsäsaarekkeiden lahopuissa ruokailevat uhanalaiset tikat. Kajasuon suurperhoslajisto on hyvin monipuolinen. Suolla tavataan useita uhanalaisia lajeja, joista monet ovat Etelä-Suomessa voimakkaasti taantuneita. Sudenkorentoja on havainnoitu vain Lamminsuonlammilla, joten lajisto vaatii lisäselvityksiä. Kajasuo lähisoineen tulisi rauhoittaa luonnonsuojelualueeksi. Suon reunaosat tulisi ennallistaa. Suo on luonnon monimuotoisuuden puolesta sekä virkistysmerkitykseltään liian arvokas turvetuotantoon. Mikäli jollakin Kajasuon alueen soista suunnitellaan turvetuotannon aloittamista tai ojituksia, tulee luontoarvoista tehdä perusteelliset selvitykset ainakin linnuston, sudenkorentolajiston, suurperhosten ja kasvillisuuden osalta.

15 14 7. Lähteet 7.1. Kirjallisuus Karjalainen, S. 2002: Suomen sudenkorennot. 222 s. WS Bookwell. Porvoo. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus Sähköiset lähteet Mäkilä, M. & Grundström, A. 1984: Anjalankosken turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Geologian tutkimuskeskus, maaperäosasto. Raportti P 13.4/84/159. Saatavilla sähköisessä muodossa [viitattu ]:

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012

Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012 Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012 Mikko Suonio 29.9.2012 Kannen kuva: Pajusirkku Annilanselän Kuivalahdella Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Alue... 2 3 Aineisto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012 1 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus 2012. Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset

Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus 2012. Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus 2012. Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset file://c:\docume~1\velivh~1\locals~1\temp\744ux7j8.htm Sivu 1/1 Sisältödokumentti 30.6.2004 Länsi-Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 35 Kuva 4-5. Kaavoitustilanne hankealueen lähiympäristössä. (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava) Lähde: Hyrynsalmen kunta. 4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 4.2.1 Maiseman yleiskuvaus Maisemamaakuntajaossa

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. PESIMÄLINNUSTO

1. JOHDANTO 2. PESIMÄLINNUSTO 1 HAVAINTOKATSAUS Keski-Suomen alueelle suunnitellut tuulivoima-alueet: Kärkinen, Kärpänkylä, Pihlajakoski Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys ry (KSLY) 27.10.2011 1. JOHDANTO Keski-Suomen liitto suunnittelee

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 30.3.2015 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 30.3.2015 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. Suomen luonnonsuojeluliiton VALITUS Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 30.3.2015 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. 040 515 4557 Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. PL 482 33101 Tampere

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 20.10.2010 33100 Tampere

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 20.10.2010 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. MUISTUTUS Varastokatu 3 A 20.10.2010 33100 Tampere Ylöjärven Luonto ry. c/o Timo Tamminen Niemitie 14 A 13 33480 Ylöjärvi Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. PL

Lisätiedot