Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden sudenkorentokartoitus vuonna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden sudenkorentokartoitus vuonna 2011"

Transkriptio

1 Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden sudenkorentokartoitus vuonna 2011 Pekka Saikko & Timo Metsänen Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B Lahti

2 2 1 JOHDANTO AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT ALUEEN YLEISKUVAUS LAJIEN SUOJELUSTATUS JA EKOLOGIAA...5 Sirolampikorento...5 Lummelampikorento...6 Täplälampikorento...7 Kirjojokikorento...8 Idänkirsikorento KOHTEET JA HAVAINNOT...10 Hämeenlinna, Hattula, Lintusuo...10 Tammela Haukivahonsuo N...11 Hämeenlinna, Hauho, Siikasenkorpi...12 Hämeenlinna, Janakkala, Jylisjärvensuo...14 Kalvola, Hanhissuo...15 Kalvola, Palkkisuo...16 Loppi, Tyräjänsuo...17 Loppi, Lenninsuo...18 Hämeenlinna, Renko, Mekkohuhdansuo...19 Hämeenlinna, Tuulos, Jänisrahka...21 Loppi, Rautasuo, Palojoki...22 Tammela, Kärjensuo SUOSITUKSET JA POHDINTAA MUUT HUOMIOT YHTEENVETO JA JATKOSELVITYSTARPEET...24 LÄHTEET...25 LIITTEET...26 Kannenkuva: Sirolampikorento löydettiin kartoituksissa vain kahdelta kohteelta. Kuvassa koiras. Timo Metsänen

3 3 1 JOHDANTO Hämeen liitto tilasi keväällä 2011 Luontoselvitys Metsäseltä sudenkorentokartoituksen Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueilta. Selvityksen päätavoitteena oli selvittää Luontodirektiivin IV a) liitteessä mainitun kahden lajin (sirolampi- ja lummelampikorentojen) esiintyminen näille lajeille potentiaalisessa elinympäristössä. Erityisesti nämä lajit ovat potentiaalisia suorantaisille alueilla. Lisäksi muista direktiivissä mainituista lajeista kerättiin olemassa olevaa tietoa. Maastotöiden yhteydessä arvioitiin lisäksi kahden kohteen olevan potentiaalisia kirjojokikorennolle ja ne inventoitiin erikseen elokuussa. Raportissa esitetään tämän kartoituksen tulokset ja annetaan tarvittaessa aluekohtaiset suositukset. Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa päätettäessä alueiden turvetuotantovarauksista, ruoppausluvista tai mahdollisissa ennallistamistoimenpiteistä. 2 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Varausalueiden sudenkorentolajistosta oli olemassa aiempiakin tietoja. Tiedot selvitettiin Eläinmuseon havaintotietokanta Hatikasta ja Hämeen ELY-keskuksesta (Mäkinen, J. 2011). Vanhat tiedot on koottu soveltuvin osin raporttiin. Tämän raportin liitteenä on taulukko, johon on koottu kaikkien kohteiden havainnot. Maastossa inventoitavat kohteet valittiin ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella. Jokaisella kohteella on käyty kerran ja kartoitus keskittyi avovesialueisiin, koska kartoituksen kohdelajit esiintyvät lammilla ja järvillä, joilla on runsasta pintakasvillisuutta. Selvitys tehtiin alueilla ns. kiertolaskentana kulkemalla jalan rannalla ja sudenkorennot määritettiin kiikarin avulla. Maastotöihin käytettiin noin viiden työpäivän panos aikavälillä , siro- ja lummelampikorennon päälentoaikaan. Kirjojokikorennolle potentiaaliset kohteet tarkastettiin 19. ja Kohteissa kirjattiin ylös myös muu havaittu sudenkorentolajisto.

4 4 Kartoitukset tehtiin parhaalla mahdollisella sudenkorentojen lentosäällä aurinkoista, lämmintä (20 31 astetta) ja heikko tuulista. Kovalla tuulella ja sateella inventointeja ei tehty. Kartoitukset aloitettiin aamulla kello 9 jälkeen kun sää oli lämminnyt riittävästi ja sudenkorennot olivat aloittaneet lentonsa. Epävarmuustekijöiksi voidaan laskea se että sudenkorentojen inventointimenetelmät ovat vielä Suomessa vakiintumattomat ja muun muassa käyntikertojen määrä ja ajoitus voivat vaikuttaa oleellisesti eri lajien määriin. Käytettyä yhtä kertaa voidaan kuitenkin pitää melko kattavana kohdelajien osalta ja hyvän sään ansiosta sudenkorennot olivat hyvin lennossa jokaisessa kohteessa jolloin mahdolliset siro- ja lummelampikorentoesiintymät löytyivät kattavasti. Kirjojokikorennon osalta sateiset säät viivästyttivät inventointia, mutta ainakin vielä lajia havaittiin verrokkialueella Hämeenkoskella. Maastotöistä vastasi sudenkorentoharrastaja Pekka Saikko, tietojen esiselvityksestä, kohteiden valinnasta ja paikkatietoaineiston luomisesta ympäristösuunnittelija (AMK) ja luontokartoittaja (eat) Timo Metsänen. Raportointi toteutettiin yhdessä. 3 ALUEEN YLEISKUVAUS Kanta-Hämeen alue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä. Suomen soiden aluejaossa Kanta-Hämeen suot sijoittuvat suurelta osin eksentristen- ja Sphagnum fuscum keitaiden alueelle, eteläosassa myös rannikko-suomen kermikeitaiden alueelle. Ojitetuilla soilla ojitusten vaikutuksen intensiteetti vaihtelee ojitusten iän, ojien tiheyden ja syvyyden, paikalla vallinneen suotyypin sekä kunkin suon erityispiirteiden mukaan. Paikoin suon vesitalous on ojituksesta huolimatta säilynyt liki ennallaan, tai palautunut lähelle alkutilaa ojien kasvettua umpeen. Tällöin alueen kasviyhteisö on alkuperäisen, tai ainakin luonnontilaisen, kaltainen. Lievimmillään ojituksen vaikutus näkyy yleensä männyn taimien lisääntymisenä. Kun veden pinta ojituksen myötä laskee, ensimmäisenä kärsivät rimpi- ja välipintalajit. Lopulta suon märkäpinta kuivuu kokonaan ja jäljelle jää

5 5 vain mätäspintaa. Tällöin mätäspinnan lajit runsastuvat, mikä näkyy suovarpujen ja tupasvillan lisääntymisenä. Rimpipinnan sammallajisto voi korvautua karhunsammalilla. Kuivumisen jatkuessa suolajisto alkaa korvautua kuivuutta paremmin sietävillä metsälajeilla (mm. mustikka, puolukka, metsäalvejuuri, vadelma, maitohorsma; seinäsammal, metsäkerrossammal, kangaskynsisammal, poron- ja torvijäkälät). Puuston kasvu elpyy ja rungot järeytyvät. Lopulta kasvilajisto voi olla niin muuttunutta, ettei alkuperäistä suotyyppiä tunnista edes päätyyppiryhmän (korpi, räme, neva jne.) tasolla. (Juutilainen, K. 2010). 4 LAJIEN SUOJELUSTATUS JA EKOLOGIAA Pääselvityslajit, siro- ja lummelampikorento kuuluvat Luontodirektiivin IV a) liitteeseen ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Sudenkorennoista liitteeseen kuuluvat lisäksi myös täplälampikorento, kirjojokikorento ja idänkirsikorento. Luontodirektiivi on yhdessä Lintudirektiivin kanssa Euroopan yhteisön keskeisimmät luonnonsuojelusäädökset. Luontodirektiivi koskee luonnonvaraista eläimistöä, kasvistoa ja luontotyyppejä. Direktiivin yleistavoite on saavuttaa ja säilyttää tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana. Lajin on pitkällä aikavälillä säilyttävä luontaisessa ympäristössään, eikä sen luontainen levinneisyysalue saa supistua. Lisäksi lajin elinympäristöjä pitää olla riittävästi, jotta kannan säilyminen on turvattu pitkällä aikavälillä. Edellä mainitut lajit ovat myös rauhoitettu luonnonsuojelulain asetuksella. Viimeisimmän Suomessa laaditun uhanalaisuusluokituksen mukaan kaikkien lajien kannat ovat Suomessa elinvoimaisia (LC) (Rassi ym. 2010). Sirolampikorento Sirolampikorennon elinympäristöä ovat suolammet, järvenlahdet ja muut seisovat vedet, myös hitaasti virtaavat joet. Kuoriutumisen jälkeen sirolampikorennot hakeutuvat jopa 2 km etäisyydelle lisääntymisalueistaan saalistamaan metsän keskellä oleville avoimille kalliolaikuille, sorakuopille, metsäteille, kesantopelloille yms. Laji on yleinen maan etelä-

6 6 ja keskiosissa. Pohjoisin havainto Oulusta. Lentoaika on kesä elokuu ja aikuisia on tavattu välisenä aikana. Katso lajin kuva kannesta. Lummelampikorento Lummelampikorennon elinympäristöä ovat seisovat vedet joissa on kelluslehtikasvillisuutta, kuten suolammet ja järvenlahdet. Koiraat puolustuvat pientä reviiriä johon kuuluu usein esimerkiksi yksi lumpeenlehti. Lajia ei juurikaan tapaa vesialueiden ulkopuolelta ja toisinaan lummelampikorento voi olla rannalta käsinkin vaikea havaittava yksilöiden pysytellessä kauempana olevassa kelluslehtisten kasvien vyöhykkeessä. Laji on suhteellisen harvinainen mutta esiintymispaikoillaan usein melko runsaslukuinen laji. Se on yleisin Etelä-Suomen "järvialueella". Päälevinneisyysalueen pohjoisraja on linjalla Äänekoski - Kitee, pohjoisin havainto tosin Oulujärven pohjoispuolelta. Aikuisia on tavattu välillä Päälentokausi on kesäkuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin. Toukkavaiheen kestosta Suomessa ei varmoja tietoja, mutta jo Brandenburgin alueella Saksassa kehitys voi olla univoltiininen (yksivuotinen). Kuva 1. Lummelampikorentokoiras. Timo Metsänen

7 7 Täplälampikorento Täplälampikorento on vaativa, rehevien elinympäristöjen laji, ei suolampipainotteinen kuten muut lampikorentomme. Useimmiten sen tapaa rehevissä seisovissa vesissä ("lintujärvillä") joissa on runsas kasvillisuus ja usein kortetta. Lajia on tavattu joskus myös suolammilta ja jopa reheviltä merenlahdilta. Esiintymisessään täplälampikorento on paikottainen ja harvalukuinen eteläisessä Suomessa ja esiintyminen painottuu kaakkoon sekä Järvi-Suomeen. Runsaimmillaan se on Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Suomenlahden rehevillä merenlahdilla. Kanta-Hämeestä ja Pirkanmaalta tunnetaan muutama runsas esiintymä. Satakunnassa laji on harvinainen. Pohjoisimmillaan korentoa on tavattu Laukaalta ja Kiteeltä. Lajin lentoaika on kesäheinäkuu, päälentokausi kesäkuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin. Kehitys Suomessa on todennäköisesti kaksivuotinen, mutta jo Berliinin alueella Saksassa laji voi olla univoltiininen (yksivuotinen). Kuva 2. Täplälampikorentokoiras. Timo Metsänen

8 8 Kirjojokikorento Kirjojokikorennon elinympäristöä ovat virtaavat vesistöt, erityisesti pienet ja vähän isommat hiekka-ja sorapohjaiset joet ja virrat. Toisinaan se esiintyy myös savipohjaisten jokien äärellä. Kuten muitakin jokikorentoja voi nuoria yksilöitä havaita yllättävän kaukanakin vesistöistä. Lajin olemassaolon havaitsee usein toukkanahoista joita voi olla kivillä ja tukeilla suurinkin määrin - kuten muutkin jokikorennot kuoriutuvat kirjojokikorennot joskus joukoittain. Lajin lentokausi on kesäkuusta syyskuuhun. Päälentoaika on heinäkuussa. Aikuisia tavattu välisenä aikana. Laji on suhteellisen harvinainen ja melko vähälukuinen, paikoittainen itäinen laji. Yleisimmillään se Järvi-Suomessa, runsaimmillaan kaakossa. Kirjojokikorennon esiintyminen Suomessa on paikoittaista ja laikuttaista lähinnä sopivien biotooppien puutteen takia, mutta sopivilla virroilla laji on melko runsaslukuinen ja näkyvä. Suomessa kirjojokikorentoa tavataan etelärannikolta aina Oulun pohjoispuolelle, mutta esiintymisalueessa on suuria aukkoja. Pohjoisimpina havaintoina lajia on tavattu mm. Pellossa, Rovaniemellä ja Kuusamon Oulankajoelta. Lajia ei ole tavattu mm. Kainuussa tai Etelä-Pohjanmaalla ja levinneisyydessä näyttäisi olevan suuri aukko Suomen kapeimmalla kohdalla. Idänkirsikorento Idänkirsikorento viihtyy Suomessa suojaisien merenlahtien ja runsaskasvustoisten lampien ja järvenlahtien rannoilla. Tyypillisiä biotooppeja ovat pitkien, suojaisten ja ruovikkorantaisten merenlahtien rantaniityt sekä runsaskasvustoiset makeanveden lampareet. Sisämaassa mm. Lohjan Vaanilanlahden esiintymä on rehevän järven rantalaidunta ympäröivä ruovikko ja Lappeenrannassa tuore, runsaskasvustoinen lammikko. Lajin on todettu lisääntyvän Suomessa sekä merenrantojen "murtovesiallikoissa" että sisämaassa makeassa vedessä. Lajin lentokausi on kaksijakoinen; talvehtineet yksilöt esiintyvät maalis-kesäkuussa ja uusi sukupolvi esiintyy heinäkuun lopulta alkaen ja se talvehtii. Lajia on tavattu lennossa välisenä aikana. Idänkirsikorento on suhteellisen harvinainen ja melko vähälukuinen laji. Esiintymisalueellaan lajia tavataan vain paikoittaisesti ja useimmiten yksilöitä voi havaita korkeintaan joitain kymmeniä samalla paikalla. Suurin osa lajin havainnoista on

9 9 etelärannikolta. Laji esiintyy ilmeisesti paikallisena, mutta suhteellisen yleisenä eteläisellä rannikkoalueella välillä Hamina-Hanko. Sitä on löydetty myös Lappeenrannan, Etelä-Hämeen Lopen ja Hyvinkään alueilta. Lisääntyminen todettiin ensimmäisen kerran Lappeenrannassa vuonna 2007 makeavetisellä lampareella. Myös Varsinais-Suomen ja Uudenmaan sisämaasta on joitain lisääntymiseen viittaavia havaintoja. Vuonna 2008 Kaakkois-Suomessa viimeiset aikuiset yksilöt havaittiin toukokuun lopussa (yhdellä paikalla tandem vielä 19.6.) ja ensimmäiset samoilta alueilta kuoriutuvat teneraalit elokuun lopussa. Toukkakehitys kestänee Suomessa siis noin 3 kuukautta, ehkä hieman enemmän. (Korentowiki, 2011) Kuva 3. Idänkirsikorennot. Timo Metsänen

10 10 5 KOHTEET JA HAVAINNOT Alla on luettelon omaisesti ne alueet joilla inventointi tehtiin, ajankohta, lyhyt yleiskuvaus ja havaitut lajit. Havaitut direktiivikorennot on alleviivattu. Ilmoitettu kohdenumero viittaa maakuntakaavaselostuksen kohdenumerointiin (Maakuntakaavaselostus, 2008) Hämeenlinna, Hattula, Lintusuo Kartoituskäynti klo (kohdenumero 15) Inventointi keskitettiin alueella Kultiojärvelle. Kohde on saraa kasvava, täysin umpeenkasvanut järvi, jossa paikoin pieniä avovesilampareita. Kasvillisuus etupäässä saroja, rannoilla muutamia pieniä järviruoko- ja osmankäämilaikkuja. Vetiset rantametsät kasvoivat itä- ja pohjoispuolella pääasiassa koivua, lännessä mäntyä. Havaitut sudenkorentolajit Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 1 yksilö Siniukonkorento (Aeshna juncea) 3 yksilöä Vaskikorento (Cordulia aenea) 1 yksilö Hoikkakiiltokorento (Somatochlora arctica) 1 koiras Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata) 30 yksilöä Kiiltokorentolaji (Somatochlora sp.) 10 yksilöä Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 5 yksilöä Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 1 naaras Kohteella ei havaittu Luontodirektiivin liitteen IV a) mukaisia siro- tai lummelampikorentoja.

11 11 Tammela Haukivahonsuo N Kartoituskäynti klo (kohdenumero 17) Mäntyvaltainen räme, jossa kolme suolampea, Korpilammi, Keskilammi ja Haukivaho. Inventoinnissa keskityttiin näiden lampien lähiympäristöön. Hieman turvealuerajauksen ulkopuolella olevalta Keskilammilta löytyi siro- ja lummelampikorentokoiraat. Kartta 1. Haukivahonsuon direktiivikorentojen sijainnit. Havaitut sudenkorentolajit Korpilammi Sirokeijukorento (Lestes sponsa) 1 yksilöä Isotytönkorento (Erythromma najas) 10 yksilöä Hoikkakiiltokorento (Somatochlora arctica) 1 koiras Keskilammi Isotytönkorento (Erythromma najas) 5 yksilöä Vaskikorento (Cordulia aenea) 5 yksilöä

12 12 Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 5 yksilöä Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) 1 koiras Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 1 koiras Haukivaho Isotytönkorento (Erythromma najas) 5 yksilöä Vaskikorento (Cordulia aenea) 2 yksilöä Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 5 yksilöä Suositukset Mikäli Haukivahonsuolle suunnitellaan toimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti Keskilammen tilaan, tulee kohteella suorittaa tarkemmat selvitykset ko lajien esiintymisen osalta ja arvioida toimenpiteen mahdolliset vaikutukset. Tarkemmissa selvityksissä kohteelta tulisi etsiä merkkejä lajien lisääntymisestä, esimerkiksi kartoittamalla parittelevia yksilöitä, munivia naaraita, toukkanahkoja tai toukkia. Hämeenlinna, Hauho, Siikasenkorpi Kartoituskäynti klo (kohdenumero 23) Pieni, ruovikkorantainen järvi, jossa paljon pintakasvillisuutta. Lummelampikorentoja löytyi järven etelä-, pohjois- ja itärannalta, kaikkialta missä oli paljon lummetta ja ulpukkaa. Täplälampikorento koiras järven etelärannalla. Havaitut sudenkorentolajit Neidonkorento (Calopteryx virgo) 2 koirasta Sirokeijukorento (Lestes sponsa) 3 yksilöä Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 50 yksilöä Isotytönkorento (Erythromma najas) 50 yksilöä Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 10 yksilöä Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 3 yksilöä Vaskikorento (Cordulia aenea) 50 yksilöä Välkekorento (Somatochlora metallica) 2 yksilöä

13 13 Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) hyvin runsas, >700 yksilöä Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 20 yksilöä Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) 1 koiras Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 5 yksilöä Kartta 2. Siikasen direktiivikorentojen sijainnit. Suositukset Siikasenkorven välittömässä läheisyydessä Siikasella oleva lummelampikorentoesiintymä on runsas ja lampi onkin selvästi lain tarkoittama lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Yksi havainto täplälampikorennosta viittaa myös sen osalta pienen populaation mahdolliseen olemassa oloon alueella. Jos alueelle suunnitellaan toimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti Siikasen tilaan ja sitä kautta direktiivikorentoihin, tulee kohteella suorittaa tarkempi arviointi toimenpiteen mahdollisista vaikutuksista.

14 14 Hämeenlinna, Janakkala, Jylisjärvensuo Kartoituskäynti klo (kohdenumero 56) Saraa kasvava, soistuva ja umpeen kasvava järven ranta. Lummelampikorentoja oli rannassa koko rajauksen alueella, varsinkin Kusiaissaaren eteläpuolella. Järvellä on paljon lummetta ja ulpukkaa. Havaitut sudenkorentolajit Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 20 yksilöä Isotytönkorento (Erythromma najas) 10 yksilöä Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) 1 yksilö Vaskikorento (Cordulia aenea) runsas, >50 yksilöä Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata) 10 yksilöä Välkekorento (Somatochlora metallica) 1 yksilö Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) hyvin runsas, >100 yksilöä Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) 2 yksilöä Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 30 yksilöä (10 parittelemassa ja 1 muniva) Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 3 yksilöä Kartta 3. Jylisjärven direktiivikorentojen sijainnit.

15 15 Suositukset Jylisjärvensuon välittömässä läheisyydessä oleva Jylisjärven länsirannalle sijoittuva lummelampikorentoesiintymä on runsas ja alue onkin selvästi lain tarkoittama lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Havaintoja tehtiin myös parittelevista ja munivastakin yksilöistä. Jos alueelle suunnitellaan toimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti Jylisjärven tilaan, erityisesti järven länsirantaan, ja sitä kautta direktiivikorentoihin, tulee kohteella suorittaa tarkempi arviointi toimenpiteen mahdollisista vaikutuksista. Kalvola, Hanhissuo Kartoituskäynti klo (kohdenumero 71) Entinen korpisuo, jossa kaksi karuhkoa järveä. Lummelampikorentoja löytyi Iso-Salannin laskuojan suulta. Havaitut sudenkorentolajit Iso-Salanti Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 20 yksilöä Isotytönkorento (Erythromma najas) 20 yksilöä Vaskikorento (Cordulia aenea) 10 yksilöä Välkekorento (Somatochlora metallica) 1 yksilö Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) >100 yksilöä Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 3 koirasta Pikku-Salanti Neidonkorento (Calopteryx virgo) 1 koiras Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 10 yksilöä Isotytönkorento (Erythromma najas) 10 yksilöä Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 10 yksilöä Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 3 yksilöä Vaskikorento (Cordulia aenea) 3 yksilöä Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata) 3 yksilöä

16 16 Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) <50 yksilöä Kartta 4. Hanhissuon direktiivikorentojen sijainnit. Suositukset Hanhissuon välittömässä läheisyydessä oleva Iso-Salannin itärannalle sijoittuva lummelampikorentoesiintymä on pienehkö, mutta kuitenkin tulkittavissa lain tarkoittamaksi lajin lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Jos alueelle suunnitellaan toimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti Iso-Salannin tilaan ja sitä kautta lummelampikorentoihin, tulee kohteella suorittaa tarkempi arviointi toimenpiteen mahdollisista vaikutuksista. Kalvola, Palkkisuo Kartoituskäynti klo (kohdenumero 72) Mäntyrämeellä oleva pieni lampi. Havaitut sudenkorentolajit Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 10 yks.

17 17 Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 2 yks. Siniukonkorento (Aeshna juncea) 2 yks. Vaskikorento (Cordulia aenea) 5 yks. Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 5 yks. Kohteella ei havaittu Luontodirektiivin liitteen IV a) mukaisia siro- tai lummelampikorentoja. Loppi, Tyräjänsuo Kartoituskäynti klo (kohdenumero 107) Mäntyräme, jonka kaakkoiskulmassa on lampi ja järvi. Alueella on havaittu sirolampikorento vuonna Lajia ei havaittu mutta toisella käynnillä Hämeen ELY-keskuksen suunnitteja havaitsi yhden koiraan isoimmalla Kakarlammilla (Mäkinen, J. 2011c). Vuonna 2010 siellä havaittiin idänkirsikorento, joka on myös Luontodirektiivin IV a) liitteen laji. Laji on todennäköisesti levittäytymässä pohjoisemmaksi ja tämä havainto oli Etelä-Hämeen luonnonmaatietellisen alueen ensimmäinen. Suo on tunnettu myös aapakiiltokorennon yhtenä eteläisimpänä esiintymispaikkana Suomessa. Nyt lajia ei havaittu mutta kartoituskäynti oli ehkä hieman liian myöhäinen tämän lajin päälentoaikaan nähden. Havaitut sudenkorentolajit Suo Taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni) 2 koirasta Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 1 naaras Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) 20 yksilöä Siniukonkorento (Aeshna juncea) 1 yksilö Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 5 yksilöä Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) 20 yksilöä

18 18 Tyräjä Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 10 yksilöä Isotytönkorento (Erythromma najas) 5 yksilöä Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 5 yksilöä Vaskikorento (Cordulia aenea) 20 yksilöä Välkekorento (Somatochlora metallica) 2 yksilöä Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) hyvin runsas, >100 yksilöä Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) 10 yksilöä Suositukset Vaikka tämän vuoden inventoinneissa ei alueelta löydetty sirolampikorentoa, on sen esiintyminen alueella todennäköistä. Jatkossa myös idänkirsikorennon esiintyminen on todennäköistä, kun lajin kanta Suomessa vahvistuu. Jos alueelle suunnitellaan toimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti Kakarlampien tai Tyräjän lampien tilaan ja sitä kautta em. korentoihin, tulee kohteella suorittaa tarkemmat selvitykset ko lajien esiintymisen osalta ja arvioida toimenpiteen mahdolliset vaikutukset. Tarkemmissa selvityksissä kohteelta tulisi etsiä merkkejä lajien lisääntymisestä, esimerkiksi kartoittamalla parittelevia yksilöitä, munivia naaraita, toukkanahkoja tai toukkia. Loppi, Lenninsuo Kartoituskäynti klo (kohdenumero 109) Pieni, ruskeavetinen ilmeisesti kaivettu lampi. Havaitut sudenkorentolajit Immenkorento (Calopteryx splendens) 1 koiras Neidonkorento (Calopteryx virgo) 1 koiras Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 10 yksilöä Isotytönkorento (Erythromma najas) 3 yksilöä Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 5 yksilöä Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) 10 yksilöä Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 2 yksilöä

19 19 Siniukonkorento (Aeshna juncea) 1 yksilöä Vaskikorento (Cordulia aenea) 5 yksilöä Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 20 yksilöä Kohteella ei havaittu Luontodirektiivin liitteen IV a) mukaisia siro- tai lummelampikorentoja. Hämeenlinna, Renko, Mekkohuhdansuo Kartoituskäynti klo (kohdenumero 114) Turvevarausrajauksen ulkopuolella, Rietajärvellä oli sekä siro- että lummelampikorentoja. Osa siro- ja lummelampikorennoista oli liian kaukana järvellä varman määrityksen kannalta. Järvelllä kasvaa paljon lummetta ja ulpukkaa. Havaitut sudenkorentolajit Rietajärvi Isotytönkorento (Erythromma najas) 10 yksilöä Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) 10 yksilöä Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 2 yksilöä Siniukonkorento (Aeshna juncea) 2 yksilöä Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 5 yksilöä Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) 1 koiras Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 2 koirasta Siro- / Lummelampikorento (Leucorrhinia albifrons/ caudalis) 5 yksilöä

20 20 Kartta 5. Mekkohuhdansuon direktiivikorentojen sijainnit. Suositukset Mekkohuhdansuon pohjoispuolella oleva Rietajärven itärannalle sijoittuva lumme- ja sirollampikorentoesiintymä on tulkittavissa lain tarkoittamaksi lajin lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Korennoille sopivaa biotooppia on myös järven pohjoisrannoilla. Jos alueelle suunnitellaan toimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti Rietajärven tilaan ja sitä kautta lummelampikorentoihin, tulee kohteella suorittaa tarkempi arviointi toimenpiteen mahdollisista vaikutuksista. Hämeenlinna, Renko, Lellanlammi Kartoituskäynti klo (kohdenumero 115) Pieni lampi. Havaitut sudenkorentolajit Neidonkorento (Calopteryx virgo) 1 koiras Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 20 yksilöä Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 10 yksilöä

21 21 Siniukonkorento (Aeshna juncea) 1 yksilöä Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 20 yksilöä Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) 10 yksilöä Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 10 yksilöä Kohteella ei havaittu Luontodirektiivin liitteen IV a) mukaisia siro- tai lummelampikorentoja. Hämeenlinna, Tuulos, Jänisrahka Kartoituskäynti klo ja klo sekä klo 12:30-15:00 (kohdenumero 135) Lampi Pieni korpilampi. Havaitut sudenkorentolajit Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 20 yksilöä Taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni) 2 yksilöä (1/1 tandem-lennossa) Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 1 yksilö Siniukonkorento (Aeshna juncea) 1 yksilö Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 5 yksilöä Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) 3 yksilöä Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 10 yksilöä Jänisjoki Kirkasvetinen kapea puro. Havaitut sudenkorentolajit Neidonkorento (Calopteryx virgo) hyvin runsas, 200 yksilöä (150/50) Punatytönkorento (Pyrrhosoma nymphula) runsas, 40 yksilöä (12 tandemia) Purokorento (Cordulegaster boltonii) 10 yksilöä (2 munivaa naarasta) Vaskikorento (Cordulia aenea) 2 yksilöä

22 22 Välkekorento (Somatochlora metallica) 10 yksilöä ja toisella käynnillä Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea) 4 koirasta Sirokeijukorento (Lestes sponsa) 1 koiras Kohteella ei havaittu Luontodirektiivin liitteen IV a) mukaisia siro- tai lummelampikorentoja eikä kirjojokikorentoakaan. Kartoituksessa havaitut melko vaateliaat virtavesilajit (punatytönkorento ja purokorento) indikoivat kuitenkin Jänisjoen hyvää tilaa. Loppi, Rautasuo, Palojoki Kohteelle tehtiin kesällä saatujen potentiaalisuustietojen perusteella vielä täydennysinventointi kirjojokikorennon osalta Kohteen vesi todettiin kuitenkin sameammaksi kuin Jänisjoella ja se ei todennäköisesti täytä kirjojokikorennon elinympäristövaatimuksia. Lajia ei tavattu kohteella. Tammela, Kärjensuo Kärjensuolle ei tehty inventointikäyntiä, mutta sieltä on tiedossa melko tuorehavainto sirolampikorennosta vuodelta Suositukset Jos alueelle suunnitellaan toimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti suon lampien ja allikoiden tilaan ja sitä kautta sirolampikorentoon, tulee kohteella suorittaa tarkempi arviointi toimenpiteen mahdollisista vaikutuksista. Hämeenlinna, Lammi, Lakeasuo Käynti vk 29 (kohdenumero 81)

23 23 Hämeen ELY-keskuksen suunnittelija Jussi Mäkinen havaitsi Lakeassuon alapuolisessa Evojoessa välillä Kinnaskoski-Lehmäkoski useita kirjojokikorentoja (Mäkinen, J. 2011b). Suositukset Jos alueelle suunnitellaan toimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti Evojoen tilaan ja sitä kautta kirjojokikorentoon, tulee kohteella suorittaa tarkempi arviointi toimenpiteen mahdollisista vaikutuksista. 6 SUOSITUKSET JA POHDINTAA Direktiivikorentojen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Tällaiseksi toimeksi voidaan katsoa muun muassa voimakas ruoppaaminen, vesialueiden täyttäminen tai kaivaminen sekä muu toiminta joka heikentää lajien elinympäristöä. Turvetuotannon vaikutuksia direktiivilajeihin ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, mutta tuotantoalueilta tuleva kiintoaines saattaa vaikeuttaa toukkien hengittämistä ja heikentää niiden näköaistiin perustuvaa saalistusta näkösyvyyden heiketessä. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti toimintaa jonka kaikkia vaikutuksia ei tunneta, ei tulisi toteuttaa varsinkaan jos vaikutukset voivat olla negatiivisia. Yleissuosituksena niille varausalueille, joilla havaittiin tai oli havaittu Luontodirektiivin IV a) liitteen sudenkorentolajeja, ei suositella osoitettavan turvetuotantoa sen mahdollisten heikentävien vaikutusten vuoksi. 7 MUUT HUOMIOT Korentokartoituksen yhteydessä Jylisjärvensuolla havaittiin metso ja kurki. Tyräjänsuolla havaittiin siipirikkoa näyttelevä kapustarinta (Mäkinen, J. 2011b) ja varoitteleva naaras (P. Saikko). Kaikki lajit kuuluvat Lintudirektiivin I-liitteeseen ja metso

24 24 sekä kapustarinta on luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi eteläborealisella vyöhykkeellä, johon Kanta-Häme kuuluu. 8 YHTEENVETO JA JATKOSELVITYSTARPEET Kanta-Hämeen turvetuotantovarausalueista arvioitiin potentiaalisimmat kohteet, joilla voisi esiintyä Luontodirektiivin IV a) liitteessä mainittuja siro- tai lummelampikorentoja. Tarkastelun perusteella inventoitiin 10 kohdetta lajien päälentoaikaan. Viideltä kohteelta löydettiin jompaa kumpaa tai molempia kohdelajeja. Lisäksi yhdeltä kohteelta tavattiin siro- ja lummelampikorentojen lisäksi täplälampikorento. Olemassa olevien tietojen perusteella myös kahdella muulla kohteella esiintyy direktiivikorentoja. Suomessa ei ole tiettävästi tutkittu turvetuotannon vaikutuksia Luontodirektiivin IV a) liitteen sudenkorentoihin ja varovaisuusperiaatteen mukaisesti niille kohteille, joilta korentoja löytyi tai oli aikaisempia havaintoja, ei suositella osoitettavaksi turvetuotantoa nykyoletuksien valossa. Turvetuotannolla voi olla vaikutuksia sudenkorentoihin myös varsinaisten tuotantoalueiden ulkopuolelle, pääasiassa alapuolisissa vesistöissä. Alle on listattu kohteita, joilla direktiivikorentojen esiintyminen on mahdollista ja jatkoselvitykset ovat suositeltavia (Mäkinen, J mukaillen). Kustannustehokkainta inventoinnit on tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennen kuin turvetuotannon lupaprosessiin ja suunnitteluun on käytetty paljon aikaa ja rahaa, koska Luontodirektiivin IV a) liitteen lajeilla on vahva suojelustatus. Kirjojokikorento -Kärkistensuon alapuolinen Sääjärvenoja (Janakkala) -Leteensuon Vanajaveteen laskeva Vanhaoja (Hattula) -Haukivahonsuon alapuolinen Suojärvenjoki (Tammela) -Tyräjänsuon alapuolinen Uksenjoki (Loppi) -Lintusuon ja Valkeasuon alapuolinen Valteenjoki (Hauho ja Hattula) -Juottolansuon viereinen Arrajoki (Lammi)

25 25 -Nimettömänsuo viereinen Tarpianjoki (Kalvola) -Rautasuon alapuolinen Koenjoki (Loppi) Viimeisessä kohteessa on tarkastettu pari koskipaikkaa Myllynkulmalla tuloksetta (Mäkinen, J. 2011b). Täplälampikorento -Leteensuon Vanajaveteen laskeva Vanhaoja (Hattula) -Palliossuon alapuolinen laskuoja Kahilammeen ja itse lampi (Janakkala) KIITOKSET Jussi Mäkinen Hämeen ELY-keskuksesta antoi käyttöömme erittäin tuoreita viime hetken sudenkorentotietoja. LÄHTEET Juutilainen, K Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme Luontoselvitys Metsänen. Korentowiki, Suomen Sudenkorentoseuran verkkosivut [ Luettu Maakuntakaavaselostus Hämeen liitto. Mäkinen, J Hyönteisselvityskohteita Kanta-Hämeen maakuntakaavaa varten. Sähköinen dokumentti. Hämeen ELY-keskus. Mäkinen, J. 2011b. Sähköposti Mäkinen, J. 2011c. Tekstiviesti

26 26 LIITTEET Liite 1. Sähköinen paikkatietoaineisto (erillinen liite).

Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden viitasammakkokartoitus vuonna 2011

Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden viitasammakkokartoitus vuonna 2011 Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden viitasammakkokartoitus vuonna 2011 Tapani Ilo & Timo Metsänen 13.8.2011 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012

MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012 MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012 Terhi Sulonen 13.8.2012 TIIVISTELMÄ Mustfinnträsketin Natura-alueen sudenkorentoselvityksen tavoitteena oli selvittää Mustfinnträsketin Natura-alueen

Lisätiedot

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Valkeakosken Tykölänjärvellä 2016

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Valkeakosken Tykölänjärvellä 2016 VANAJAVESIKESKUS Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Valkeakosken Tykölänjärvellä 2016 Reima Hyytiäinen 25/09/2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aineistot ja menetelmät... 3 3 Tulokset...

Lisätiedot

Sudenkorentoselvitys 2013

Sudenkorentoselvitys 2013 Pyhäjärvi-Instituutti Sepäntie 7, Ruukinpuisto 2700 Kauttua, Eura Sudenkorentoselvitys 20 Eurajokivarsi Koskeljärven pohjoisranta Erkki Jaakohuhta erkki.jaakohuhta@dnainternet.net Sari Kantinkoski sarikantinkoski@gmail.com

Lisätiedot

Sudenkorentokartoitus kesällä 2012 Vantaalla Pitkäkoski, Kuusijärvi, Rekolan Ankkalammet ja Rekolanoja

Sudenkorentokartoitus kesällä 2012 Vantaalla Pitkäkoski, Kuusijärvi, Rekolan Ankkalammet ja Rekolanoja Sudenkorentokartoitus kesällä 2012 Vantaalla Pitkäkoski, Kuusijärvi, Rekolan nkkalammet ja Rekolanoja Timo Pettay (at) gmail.com ESITTELY Osana yleisempää Vantaan luonnonarvojen selvittelyä sopivat Vantaan

Lisätiedot

K iehtovan koreat korennot

K iehtovan koreat korennot Kiehtovan koreat korennot Sudenkorennot kuuluvat kauniiseen kesäpäivään. Sellofaanisiivet auringossa välkehtien ne jahtaavat hyönteisiä ja toisiaan. Sopivan kumppanin etsimisen ja kilpailijoiden hätistelemisen

Lisätiedot

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot. korento.net. Vuosi 2006

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot. korento.net. Vuosi 2006 1 / 5 8.10.2011 21:50 korento.net Vuosi 2006 Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot Etusivu Kirja Valokuvat Lajiluettelo Maakuntahavainnot Lentoajat Uudet havainnot Lataa Extra Postituslista Linkit Yhteystiedot

Lisätiedot

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016 VANAJAVESIKESKUS Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016 Reima Hyytiäinen 25/09/2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Sudenkorennot...

Lisätiedot

VT 13 LaNu yleissuunnitelmaan liittyvä IV-liitteen eliölajien esiintymispotentiaalin arviointi

VT 13 LaNu yleissuunnitelmaan liittyvä IV-liitteen eliölajien esiintymispotentiaalin arviointi 2014 VT 13 LaNu yleissuunnitelmaan liittyvä IV-liitteen eliölajien esiintymispotentiaalin arviointi Petri Parkko 8.5.2014 1. Selvityksen taustoja Tämä IV-liitteen eliölajien esiintymispotentiaalin arviointi

Lisätiedot

Viitasammakkokartoitus Lahden Kymijärvellä jatkoraportti

Viitasammakkokartoitus Lahden Kymijärvellä jatkoraportti Viitasammakkokartoitus Lahden Kymijärvellä 2012 - jatkoraportti Timo Metsänen 14.8.2011 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO... 2 2 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON

KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 239/2014 Esa Korkeamäki SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT

Lisätiedot

TÄPLÄLAMPIKORENNON (LEUCORRHINIA PECTORALIS) ELINYMPÄRISTÖN PERUSTAMINEN JA SEURANTA VUOTEEN 2013

TÄPLÄLAMPIKORENNON (LEUCORRHINIA PECTORALIS) ELINYMPÄRISTÖN PERUSTAMINEN JA SEURANTA VUOTEEN 2013 TÄPLÄLAMPIKORENNON (LEUCORRHINIA PECTORALIS) ELINYMPÄRISTÖN PERUSTAMINEN JA SEURANTA VUOTEEN 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 222/2014 Esa Korkeamäki TIIVISTELMÄ Lintulahdet Life

Lisätiedot

Valkeakosken Saarioisjärven sahalehtikasvustot sekä luontodirektiivin IV(a)-liitteen sudenkorennot 2016

Valkeakosken Saarioisjärven sahalehtikasvustot sekä luontodirektiivin IV(a)-liitteen sudenkorennot 2016 VANAJAVESIKESKUS Valkeakosken Saarioisjärven sahalehtikasvustot sekä luontodirektiivin IV(a)-liitteen sudenkorennot 2016 Reima Hyytiäinen 25/09/2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset...

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTELYN MUUTOKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON

SÄÄNNÖSTELYN MUUTOKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON SÄÄNNÖSTELYN MUUTOKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 240/2014 Esa Korkeamäki SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT 1

Lisätiedot

Kuonanjärven ja Suuren Vehkajärven luontoselvitys ja niittosuunnitelma 2013

Kuonanjärven ja Suuren Vehkajärven luontoselvitys ja niittosuunnitelma 2013 Kuonanjärven ja Suuren Vehkajärven luontoselvitys ja niittosuunnitelma 2013 Mikko Suonio 30.9.2013 Kannen kuva: Vesikasvillisuutta Kuonanjärvellä Vehkaojan edustalla Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Alueet...

Lisätiedot

Viitasammakkokartoitus Lahden ja Nastolan Kymijärvellä ja Kärkjärvellä 2011

Viitasammakkokartoitus Lahden ja Nastolan Kymijärvellä ja Kärkjärvellä 2011 Viitasammakkokartoitus Lahden ja Nastolan Kymijärvellä ja Kärkjärvellä 2011 Timo Metsänen 31.7.2011 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO...3 2 ALUEEN

Lisätiedot

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot. korento.net. Vuosi 2004

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot. korento.net. Vuosi 2004 1 / 6 8.10.2011 21:49 korento.net Vuosi 2004 Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot Etusivu Kirja Valokuvat Lajiluettelo Maakuntahavainnot Lentoajat Uudet havainnot Lataa Extra Postituslista Linkit Yhteystiedot

Lisätiedot

Kymenlaakson liitto. Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista

Kymenlaakson liitto. Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista Kymenlaakson liitto Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista Petri Parkko, luonnos 3.10.2008 1 1. Yleistä Haminan ja Anjalankosken kaupunkien alueella sijaitseva Kajasuo sekä sen läheisyydessä

Lisätiedot

Pyhäjärven rantaosayleiskaava

Pyhäjärven rantaosayleiskaava KITEEN KAUPUNKI Pyhäjärven rantaosayleiskaava Viitasammakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.11.2014 P23479P003 Viitasammakkoselvitys I (I) Partanen Janne 10.11.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sudenkorentojen (Odonata) uudet maakuntahavainnot 2002 2007

Sudenkorentojen (Odonata) uudet maakuntahavainnot 2002 2007 Sahlbergia Vol. 13: 13 25, 2007 13 Sudenkorentojen (Odonata) uudet maakuntahavainnot 2002 2007 Sami Karjalainen Karjalainen, S. 2007: Sudenkorentojen (Odonata) uudet maakuntahavainnot 2002 2007 [New provincial

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

SUDENKORENNOT. Tuulahdus hirmuliskojen maailmasta

SUDENKORENNOT. Tuulahdus hirmuliskojen maailmasta Matti Hämäläisen kirjoittama sudenkorentoja käsittelevä luku (s. 72 75) kirjassa Suomen luonto: Eläimet Selkärangattomat Weilin+Göös, Helsinki. (1998). SUDENKORENNOT Sudenkorennot ovat vesien äärillä eläviä

Lisätiedot

Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012

Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012 Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012 Mikko Suonio 29.9.2012 Kannen kuva: Pajusirkku Annilanselän Kuivalahdella Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Alue... 2 3 Aineisto

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT SAMMALSILLANSUON LUONTOSELVITYS

LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT SAMMALSILLANSUON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Lahden seudun ympäristöpalvelut Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 7.8.2015 Viite 1510017839 LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT SAMMALSILLANSUON LUONTOSELVITYS LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kullaan vedet. Kunnostus ja käyttö. Santtu Ahlman. Joutsijärvi / Levajärvi / Palusjärvi / Pyhäjärvi / Tuurujärvi

Kullaan vedet. Kunnostus ja käyttö. Santtu Ahlman. Joutsijärvi / Levajärvi / Palusjärvi / Pyhäjärvi / Tuurujärvi Kullaan vedet Kunnostus ja käyttö Santtu Ahlman Joutsijärvi / Levajärvi / Palusjärvi / Pyhäjärvi / Tuurujärvi Kullaan vedet Kunnostus ja käyttö KULLAAN VEDET Painettu PEFCsertifioidulle paperille Taitto,

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Viitasammakkoselvitys

Viitasammakkoselvitys Härkmeren tuulivoimapuiston YVA ja 14.6.2013 1 (8) Härkmeren tuulivoimapuiston YVA ja Viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 14.6.2013 14.6.2013 2 (8) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VIITASAMMAKKO (RANA ARVALIS)...

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Julkinen versio MONDO MINERALS B.V. BRANCH FINLAND

LUONTOSELVITYS. Julkinen versio MONDO MINERALS B.V. BRANCH FINLAND LUONTOSELVITYS Julkinen versio 101002915 18.9.2017 MONDO MINERALS B.V. BRANCH FINLAND Sisältö 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvitykset... 2 1.2 Lähtötiedot... 3 2 LIITO-ORAVASELVITYS... 3 2.1 Yleistä liito-oravasta...

Lisätiedot

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Savonlinnan kaupunki 2014 Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Petri Parkko 12.5.2014 1 1. Taustoja Kaupunki on ostanut Nojanmaan peltojen alueen yksityiseltä maanomistajalta. Alueella

Lisätiedot

luontoselvitys Petri Parkko

luontoselvitys Petri Parkko 2016 Hämeenlinnan Huvikummun rantaosayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys Petri Parkko 26.7.2016 1 1. Taustoja Kaavahankkeen tarkoituksena on siirtää voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukainen

Lisätiedot

9M VAPO OY Lampien viitasammakkoselvitys, Ilomantsi

9M VAPO OY Lampien viitasammakkoselvitys, Ilomantsi 10.5.2010 VAPO OY Lampien viitasammakkoselvitys, Ilomantsi 1 Vapo Oy: Lampien viitasammakkoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 3 3.1 Sammallampi 3 3.2 Ahvenlampi 4 3.3 Haukilampi

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 SUOMEN HYÖTYTUULI OY, SABA TUULI OY AB PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS SABA TUULI OY

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

Kokemäenjoen suiston sudenkorentoselvitys Sami Luoma

Kokemäenjoen suiston sudenkorentoselvitys Sami Luoma LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2009 Kokemäenjoen suiston sudenkorentoselvitys 2008 Sami Luoma Lounais-Suomen ympäristökeskus LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2009 Kokemäenjoen

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Hangon kaupungin kahden lammen viitasammakko-, sukeltajakuoriais- ja eteläntytönkorentoselvitys

Hangon kaupungin kahden lammen viitasammakko-, sukeltajakuoriais- ja eteläntytönkorentoselvitys 1(8) M U I S T I O 14.10.2010 Hangon kaupungin kahden lammen viitasammakko-, sukeltajakuoriais- ja eteläntytönkorentoselvitys Marko Nieminen, Petro Pynnönen ja Pekka Sundell 1. Johdanto Työn tavoitteena

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

KUIVASJÄRVI, PARKANO VIITASAMMAKKO- KARTOITUS

KUIVASJÄRVI, PARKANO VIITASAMMAKKO- KARTOITUS Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.6.2014 KUIVASJÄRVI, PARKANO VIITASAMMAKKO- KARTOITUS VIITASAMMAKKO-KARTOITUS Tarkastus 13.6.2014 Päivämäärä 13.6.14 Laatija Kaisa

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Soiden luonnontilaisuusluokitus

Soiden luonnontilaisuusluokitus Soiden luonnontilaisuusluokitus YSA 44 :n 3 kohdan tulkinta 7.2.2017 Olli Autio Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus Yleistä Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut. Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013

Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut. Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Petri Parkko 31.8.2013 Sisällys 1. Selvityksen taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Kurkisuo. Luontotyyppi-inventoinnin tuloksia ja ennallistamistarve Helena Lundén

Kurkisuo. Luontotyyppi-inventoinnin tuloksia ja ennallistamistarve Helena Lundén Kurkisuo Luontotyyppi-inventoinnin tuloksia ja ennallistamistarve 12.02.2014 Helena Lundén Luontotyyppi-inventointi Suolla tehtiin luontotyyppi-inventointi kesän aikana. Inventointialueena oli Metsähallituksen

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa Sijainti Iso-Saareksen alue sijaitsee Ikaalisten itäosassa, Ylöjärven (Kurun) rajan

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa Ramboll Finland Oy Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä luontoselvitys 2007 Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA 040 5149403 www.kotkansiipi.fi

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 24.9.2010 Vapo Oy Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 1 Vapo Oy, Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala Sisältö 1 TEHTÄVÄN KUVAUS 1 2 TULOKSET 1 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 1 4 KIRJALLISUUS

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

Kotoneva-Sikamäki, Parkano, Pirkanmaa

Kotoneva-Sikamäki, Parkano, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2010 Kotoneva-Sikamäki, Parkano, Pirkanmaa Sijainti Kotonevan ja Sikamäen alue sijaitsee Pirkanmaalla, Parkanon kaupungin

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Kuortane Kaarankajärven rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen Luontoselvitykset 2009 Marko Vauhkonen 28.10.2009 1 JOHDANTO Valtatien 7

Lisätiedot

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava-alueen viitasammakko-, sudenkorento- ja liitooravaselvitys

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava-alueen viitasammakko-, sudenkorento- ja liitooravaselvitys Korjattu 13.12.2016 ASIKKALAN KUNTA Ruotsalaisen rantaosayleiskaava-alueen viitasammakko-, sudenkorento- ja liitooravaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26024P002 Raportti 1 (19) Mäkelä

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

LIITE 6 Uhanalaisten lajien esiintymistodennäköisyys Jokisuolla

LIITE 6 Uhanalaisten lajien esiintymistodennäköisyys Jokisuolla LIITE 6 Uhanalaisten lajien esiintymistodennäköisyys Jokisuolla Laji IUCN -luokka Levinnsyys Elinympäristö Liite Al.(3a) Esiintyminen Nisäkkäät Ahma Gulo gulo EN CR Ahma esiintyy harvalukuisena Pohjois-

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

SUOVALKKUSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi

SUOVALKKUSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi SUOVALKKUSELVITYS 12.9.2012 VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2 TULOKSET... 2 3 JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 4 KIRJALLISUUS... 5 Pöyry Finland Oy Tiina Sauvola

Lisätiedot

LIITE 7. Uhanalaisten lajien esiintymistodennäköisyys Luodesuolla

LIITE 7. Uhanalaisten lajien esiintymistodennäköisyys Luodesuolla LIITE 7 Uhanalaisten lajien esiintymistodennäköisyys Luodesuolla Laji IUCN -luokka Levinnsyys Elinympäristö Liite Al.(3a) Esiintyminen Nisäkkäät Ahma Gulo gulo EN CR Ahma esiintyy harvalukuisena Pohjoisja

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 OSA-ALUEET... 4 1. Osa-alue 1. 4 2. Osa-alue 2. 5 3. Osa-alue 3. 5 4. Osa-alue 4. 6 5. Osa-alue

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys 16T-4 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys Hanna Suominen 20.6.2017 20.6.2017 1 (10) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 VIITASAMMAKKO... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOKYSELY 2014 S U O M E N L U O N N O N S U O J E L U L I I T O N SAT A K U N N A N P I I R I N. Joonas Gustafsson

VIITASAMMAKKOKYSELY 2014 S U O M E N L U O N N O N S U O J E L U L I I T O N SAT A K U N N A N P I I R I N. Joonas Gustafsson Joonas Gustafsson S U O M E N L U O N N O N S U O J E L U L I I T O N SAT A K U N N A N P I I R I N VIITASAMMAKKOKYSELY 2014 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON SATAKUNNAN PIIRI RY ANTINKATU 2, 28100 PORI. PUH.

Lisätiedot

Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013

Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013 Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013 Pekka Sundell 25.11.2013 Siirin lehto Kohteet Kantolanniemi ja Luukkaanlahti Eteläranta Varikonniemi ja asemanseutu Aulangon siirtolapuutarha Suosaari Mitä

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee Lieksan luoteisosassa, vain 0,5 km

Lisätiedot

Suomen sudenkorennot WE LEAD. WE LEARN.

Suomen sudenkorennot WE LEAD. WE LEARN. Suomen sudenkorennot WE LEAD. WE LEARN. Yleistietoa sudenkorennoista Sudenkorennot ovat rantojen kaunottaria, korumaisia lentotaitureita, joiden historia ulottuu dinosauruksia kauemmaksi, 325 miljoonan

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ

TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ POHJAHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO. 2 TUTKIMUSMENETELMÄT.. 2 YLEISKUVAUS... 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien eteläpuoli... 3

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

SUDENKORENTOLAJIEN ENSILÖYDÖT SUOMESSA

SUDENKORENTOLAJIEN ENSILÖYDÖT SUOMESSA 2 Suomen sudenkorentoseuran julkaisuja CRENATA Vol 3 1/2010 SUDENKORENTOLAJIEN ENSILÖYDÖT SUOMESSA Matti Hämäläinen SUMMARY The discovery of Finnish dragonflies: a chronological list. The history of the

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Petri Parkko 31.8.2013 Sisällys 1. Selvityksen taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

ID 8031 Salmijärven Natura alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala

ID 8031 Salmijärven Natura alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8031 Salmijärven Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti

Lisätiedot