Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012"

Transkriptio

1 Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012 Mikko Suonio

2 Kannen kuva: Pajusirkku Annilanselän Kuivalahdella

3 Sisällys 1 Johdanto Alue Aineisto ja menetelmät Käytetty aineisto Vesi- ja rantalinnusto Viitasammakko Sudenkorennot Sukeltajakuoriaiset Tulokset Vesi- ja rantalinnusto... 6 Uhanalaisluokitellut lajit... 6 EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit... 7 Suomen kansainväliset erityisvastuulajit Viitasammakko... 7 Niemelä, Kuivalahden suu... 8 Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas... 9 Hirmulansalmen eteläpää Sudenkorennot Sukeltajakuoriaiset Muut havainnot Suositukset Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas Kuivalahden suu, Niemelä Kirjallisuus Liite 1: Lintu- ja viitasammakkokartoitusten olosuhteet ja kuljetut reitit Liite 2: Sudenkorentokartoitusten olosuhteet ja kuljetut reitit Liite 3: Vesi- ja rantalintukartoituksen havainnot Liite 4: Vesi- ja rantalintukartoituksen pesiviksi tulkittujen ja huomionarvoisten lajien havaintokartat Liite 5: Sudenkorentokartoituksen havainnot 1

4 1 Johdanto Tämä luontoarvoselvitys toteutettiin kesällä 2012 Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta. Selvitys koskee Mikkelin eteläpuolisen Saimaan alueita, joille on suunniteltu vesikasviniittoja kesälle Kartoituksissa keskityttiin suojeltuihin lajeihin ja elinympäristöihin, joiden paikalliseen suojelutasoon vesikasvien niitolla voi olla merkitystä. Tavoitteena oli tulosten perusteella selvittää, kuinka vesikasviniitot voidaan alueille kohdentaa luontoarvot huomioiden. 2 Alue Mikkelin ja Ristiinan välinen Saimaan alue on pinta-alaltaan noin 23 neliökilometriä. Pohjoispuolella sen suurimpia selkävesiä ovat Annilanselkä ja Kyyhkylänselkä, alueen keskiosassa olevan Siikasalmen eteläpuolelle jäävä vesialue on Ukonvesi. Pohjoispuolinen osa on ekologiselta tilaltaan heikommassa kunnossa kuin eteläpuolinen. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmässä pohjoispuolen kuormittavina tekijöinä on mainittu jätevedenpuhdistamo, maatalous, haja-asutus ja järven sisäinen kuormitus. Nämä tekijät yhdessä ovat aiheuttaneet rehevöitymistä ja orgaanisen aineen aiheuttamaa hapen kulumista. Alueen ruovikoista on suunniteltu niitettäväksi noin 20 hehtaaria, joka koostuu 41 erillisestä ruovikkokuviosta. Niitettäväksi tulevat alueet on valittu vesistön kapeikkopaikoista, joissa ruovikoituminen hidastaa veden vaihtumista ja näin heikentää veden laatua. Niitettäväksi suunnitellut ruovikkoalueet on merkitty kuvan 2 kartassa punaisella värillä. Selvityksessä tehtyjen lajistokartoitusten alueet kattavat ruovikoiden lisäksi niiden välittömän ympäröivän vesikasvillisuusalueen, vesi- ja rantalinnuston osalta myös lähistön avovesialueen. Kuva 1: Annilanselän pikkulokit 2

5 Kuva 2: Selvitysalueen rajaus 3 Aineisto ja menetelmät Luontoarvoselvityksessä selvitettiin seuraavat luontoarvoja kuvaavat tekijät: EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajien esiintymät EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien esiintymät muiden luonnonsuojelulailla suojeltujen lajien esiintymät mahdolliset muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Ennakkoselvitysvaiheessa katsottiin selvitysalueella tarvittavan lajistoselvityksiä viitasammakon, vesi- ja rantalinnuston, sudenkorentojen ja sukeltajakuoriaisten osalta. Suojeltujen lajien lisäksi kartoitettiin muukin lajiryhmään kuuluva lajisto. Maastokartoitukset ja raportoinnin teki Mikko Suonio (luontokartoittaja EAT). 3

6 3.1 Käytetty aineisto Selvitysalueelta oli käytössä vuonna 2011 samalle alueelle tehty niittotarvekartoitus (Remonen 2011), johon suunnitellut niittoalueet perustuvat. Ennen kartoitusta pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskuksesta aluetta koskevat ympäristöhallinnon tiedossa olevat suojeltujen lajien esiintymistiedot. Niittoalueiden lähiympäristössä ei esiintymistietojen perusteella ollut huomioitavaa lajistoa. Linnuston runsautta selvitettiin etukäteen BirdLife Suomen Tiira-järjestelmästä. Koska uhanalaisten lintujen pesimätiedot on Tiirassa vain rajoitetusti saatavilla, saatiin linnustollisesti runsaan Pynnönsaaren alueen lajistosta havaintotietoja Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry:n kautta. 3.2 Vesi- ja rantalinnusto Vesilintujen osalta kartoitettiin kaikki havaitut vesi- ja rantalinnut, mutta erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaisiin ja lintudirektiivin liitteen I lajeihin, jotka pesivät ruovikoissa. Lintukartoitukseen kuului kaksi kartoituskertaa, joista ensimmäinen kartoitus tehtiin 9.5. ja 15.5., toinen kartoitus Laskennassa käytettiin Eläinmuseon vesilintulaskentaohjeen mukaista kiertolaskentamenetelmää (Eläinmuseo 2011). Laskenta koostui kahdesta laskentakerrasta, joista jälkimmäinen tehtiin noin kaksi viikkoa ensimmäisen laskennan jälkeen. Eri lintulajien toisistaan poikkeavista pesintäajoista johtuen tietyt lajit havainnoitiin ensimmäisen laskentakerran perusteella ja osa toisen laskentakerran perusteella. Ohjeelliset laskenta-ajat ovat Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alueella (1. laskenta) ja (2. laskenta). Kartoitus toteutettiin kiertolaskentana veneellä sähköperämoottoria käyttäen. Pitkät välimatkat kartoituskohteiden välillä kuljettiin polttomoottorilla, mutta kohteille lähestyminen tehtiin varovasti sähkömoottorilla. Havainnointi tapahtui kiikarilla tarkkaillen ja samanaikaisesti ääniä kuunnellen. Ruovikoiden reunat kuljettiin mahdollisimman läheltä rantoja ruovikoiden sisälle jäävän linnuston havaitsemiseksi. Vesi- ja rantalintukartoituksen sääolosuhteet ja tarkemmat reitit on kuvattu liitteessä Viitasammakko Viitasammakko ei erityisesti suosi tiheitä järviruokokasvustoja vaan viihtyy harvemmassa kasvustossa. Sen suosittuja kutupaikkoja ovat avoimet etelänpuoleiset rannat. Viitasammakko talvehtii rantavedessä kutupaikan lähistöllä. (Ikonen 2007) Se on helpointa havainnoida koiraan äänen perusteella kutuaikana, joka on tavallisesti toukokuun alkupuolella. Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV laji, joten sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kiellettyä. Viitasammakot kartoitettiin kertaalleen, samoilla kartoituskerralla vesilinnuston 1. laskentakerran kanssa: ja Havaintoja etsittiin ensisijaisesti kuuntelemalla. Ruovikon avoveden puolella liikuttiin veneellä sähkömoottorin avustamana ja välillä pysähdyttiin paikoilleen kuuntelemaan koiraan ääntelyä. 4

7 Olosuhteet olivat pääosin erittäin hyvät viitasammakon havainnointiin. Tuuli oli häiritsevän voimakas vain Kyyhkylänselän itäosan saaria reunustavissa ruovikoissa, jotka eivät ole viitasammakon tyypillistä elinympäristöä. Viitasammakkokartoituksen tarkemmat reitit ja sääolosuhteet on kuvattu liitteessä Sudenkorennot Sudenkorennoista kartoitettiin kaikki havaitut lajit. Erityisesti pyrittiin havaitsemaan luontodirektiivin liitteen IV lajit, joista todennäköisimmin elinympäristövaatimuksiltaan kartoitusalueen olosuhteisiin ovat sopeutuneet lampikorennot: sirolampikorento, lummelampikorento ja täplälampikorento. Sudenkorentojen esiintyminen selvitettiin kahtena erillisenä kiertolaskentana heinä-elokuussa, joka on lampikorentojen lentoaikaa. Keskikesä oli melko viileä ja sateinen, joten kartoitukselle hyviä ajankohtia ei ollut kovin paljon. Kaksi kartoituskertaa saatiin kuitenkin tehtyä melko suotuisissa olosuhteissa. Ensimmäinen kartoituskierros tehtiin kolmen päivän aikana 29.6., 4.7. ja 5.7., ja toinen kartoituskierros kahden päivän aikana ja Toiselta kartoituskierrokselta jätettiin pois muutama kohde, jotka ensimmäisessä kartoituksessa todettiin sudenkorennoille epäsoveliaiksi elinympäristöinä. Ruovikoiden avoveden puoli kartoitettiin liikkuen moottoriveneellä jatkuvasti näköhavaintoja tehden. Paikoittain pysähdyttiin ruovikkoon paikoilleen tekemään havaintoja. Jos ruovikko näytti sudenkorentolajistolle sopivalta ympäristöltä tai lajisto havaittiin runsaaksi, myös ruovikon matala puoli kuljettiin läpi. Välillä pysähdyttiin paikoilleen tekemään havaintoja kuten avovedenkin puolella. Eniten aikaa käytettiin niillä alueilla, joilla havaittu yksilömäärä oli runsain. Havainnot tehtiin pääosin kiikarilla, mutta myös haavia ja valokuvausta käytettiin tarvittaessa lajinmäärityksen varmistamiseksi. Sudenkorentokartoitusten tarkemmat reitit ja sääolosuhteet on kuvattu liitteessä Sukeltajakuoriaiset Ensimmäisen sudenkorentokartoituskierroksen yhteydessä havainnoitiin pistemäisinä otoksina haavilla myös luontodirektiivin IV sukeltajakuoriaisia jättisukeltajaa ja isolampisukeltajaa. Yhteensä tehtiin kolme haavimiskoetta ruovikon reunaosissa. Lajit suosivat kohtalaisen kirkkaita vesistöjä, joten näkösyvyydeltään selvitysalue ei ole niiden todennäköistä elinaluetta. Näköhavainnointi todettiin veden sameuden vuoksi mahdottomaksi, eikä haavimenetelmää pidetty tehokkaana menetelmänä havainnointiin. 5

8 4 Tulokset 4.1 Vesi- ja rantalinnusto Vesi- ja rantalintukartoituksessa selvitysalueelta havaittiin 19 vesi- tai rantalintulajia, joista kartoitetuilla ruovikkoalueella tai lähiympäristössä pesiviksi tulkittiin 11 lajia. Yleisimpinä pesimälajeina olivat silkkiuikku (20 paria), sinisorsa (9 paria), kalalokki (7 paria) ja telkkä (5 paria). Annilanselän Pynnönsaaren linnusto havaittiin jo ennakkoselvityksessä runsaaksi, ja läheisen niittoalueen lajistosta pyydettiin näkemystä Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry:ltä. Lausunnossa alueen ruovikkoa pidettiin melko hentona ja suojattomana kaulushaikaran ja ruskosuohaukan pesintäpaikaksi, eikä ilmeisesti lajien pesintähavaintoja ole aiemmin tehty. Sen sijaan alueellisesti uhanalaisen taivaanvuohen pesintä niittoalueella on melko varmaa. (kirjallinen tiedonanto: Miska Loippo, Oriolus ry) Lintukartoituksessa tehdyt havainnot on koottu liitteeseen 3. Pesimälajiston ja muiden huomionarvoisten lajien havaintopaikat on merkitty liitteen 4 osa-alueittain jaettuihin karttoihin. Uhanalaisluokitellut lajit Selkälokki, vaarantunut (VU) laji Selkälokki on luodoilla ja pienillä saarilla pesivä lokkilaji, joka ei ole riippuvainen ruovikoiden niitosta. Kartoituksessa se havaittiin niittoalueen lähistöllä avoveden puolella. Kaulushaikara, silmälläpidettävä (NT) laji Kaulushaikara tavattiin varsinaisen lintukartoituksen ulkopuolella toisen sudenkorentokartoituksen yhteydessä Annilanselän Pynnönsaaren eteläpuolisesta ruovikosta. Paikalla ei ollut pesää, eikä ruovikon laajuus ole tyypillisen laaja kaulushaikaran pesimäalueeksi. Yksilöä ei tulkittu selvitysalueella pesiväksi. Ruskosuohaukka, silmälläpidettävä (NT) laji Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen pohjoispuolella olevassa ruovikossa pesi touko-kesäkuussa 2012 ruskosuohaukka (Kuva 3), jonka pesä havaittiin pienen metsäsaarekkeen pohjoispuolella. Havainnot pesältä nousevasta haukasta tehtiin 9.5. ja Tien läheisyys ja ruovikkovyöhykkeen kapeus on melko poikkeuksellista ruskosuohaukan pesäpaikalle, eikä laji ole käytettävissä olevien tietojen mukaan aikaisemmin pesinyt kyseisessä paikassa. Kuva 3: Ruskosuohaukka 6

9 EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit Kartoituksessa löydetystä lajistosta lintudirektiivin liitteeseen I kuuluvat kuikka, mustakurkku-uikku, kaulushaikara, laulujoutsen, ruskosuohaukka ja pikkulokki. Mustakurkku-uikku tavattiin Ukonvedellä Päähkeensaaren ruovikoiden länsipuolella reheväkasvuisessa lahdessa, eikä ole todennäköistä että se pesisi niittoalueella vilkasliikenteisen salmen välittömässä läheisyydessä. Ainoastaan ruskosuohaukka on alueella pesiväksi tulkituista lintudirektiivin lajeista riippuvainen ruovikoiden niitosta. Suomen kansainväliset erityisvastuulajit Kansainvälisistä erityisvastuulajeista kartoituksessa havaittiin kalatiira, laulujoutsen, pikkulokki, rantasipi, selkälokki, tavi, telkkä ja tukkasotka. Selvitysalueilla pesiviksi kuitenkin tulkittiin vain tavi ja telkkä, jotka ovat yleisiä ja tyypillisesti muualla kuin ruovikossa pesiviä vesilintuja. Kuva 4: Silkkiuikku on alueen ruovikoiden yleisin pesimälaji 4.2 Viitasammakko Viitasammakko havaittiin 9.5. vesilintukartoituksen yhteydessä kolmesta kohteesta, joista kaksi on suunnitellulla niittoalueella. Kaikki havainnot tehtiin äänen perusteella. 7

10 Niemelä, Kuivalahden suu Annilanselän itäpuolella Kuivalahden suualueella niitettäväksi suunnitellussa ruovikossa elää viitasammakko. Paikka sijaitsee lahden suuaukon lähellä Niemelän puoleisen talon edustan kapeahkossa ruovikossa (Kuvat 5 ja 6). Alue on muutaman metrin levyinen ja äänessä oli kartoituksen aikaan muutamia yksilöitä. Kuva 5: Kuivalahden suun viitasammakkoesiintymä Kuva 6: Kuivalahden suun viitasammakkoesiintymä 8

11 Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas Viitasammakko havaittiin äänen perusteella ruovikosta, joka ulottuu Ajosaaren pohjoisenpuolelta Pynnönsaareen johtavan kannaksen edustavalle. Äänen perusteella kutualue ei ulottunut leveän ruovikon kohdalla ruovikon ulkoreunaan asti. Äänessä oli kymmeniä viitasammakkokoiraita. Viitasammakko havaittiin myös Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen eteläpuoleisella ruovikkorannalla koko tien viereisellä osuudella. Äänessä oli kymmeniä viitasammakoita. Kannaksen eteläpuolta ei ole esitetty niitettäväksi, joten havainto ei vaikuta niittoon. Kuva 7: Pynnönsaaren ja Ajosaaren viitasammakkoesiintymä Kuva 8: Pynnönsaaren ja Ajosaaren viitasammakkoesiintymä 9

12 Hirmulansalmen eteläpää Hirmulansalmessa viitasammakko havaittiin äänen perusteella niitettäväksi esitettyjen alueiden ulkopuolella. Ensimmäinen havainto tehtiin alueen pohjoisimman niitettäväksi esitetyn ruovikon pohjoiskärjen itäpuolelta ruovikosta noin kymmenen metrin kaistalta. Äänessä oli kymmeniä viitasammakoita. Toinen havainto tehtiin saman ruovikon pohjoiskärjen lännenpuoleisella rannalla olevan kesäasunnon länsipuolella olevassa ruovikossa. Myös täällä oli äänessä kymmeniä viitasammakoita. Hirmulansalmen havainnot olivat esitettyjen niittoalueiden ulkopuolella eivätkä rajoita niittoa. Kuva 9: Hirmulansalmen viitasammakkoesiintymä 4.3 Sudenkorennot Sudenkorentokartoituksessa ei havaittu suojeltuja tai muuten harvinaisia lajeja. Kaikkiaan kartoituksessa tavattiin 11 eri sudenkorentolajia, joista isotytönkorento (Kuva 10) esiintyi jokaisella kartoitetulla 17 osaalueella. Lampikorennoista havaittiin vain yksi lajilleen määrittämättä jäänyt isolampikorento tai pikkulampikorento. Kumpikaan lajeista ei kuulu kuitenkaan luontodirektiivin IV liitteeseen. Suurimmat lajimäärät kartoituksen ajankohtana olivat Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen eteläpuolella (7 lajia) ja Hirmulansalmen eteläpäässä (6 lajia). Lajiston tarkemmat esiintymistiedot on kuvattu liitteessä 5. 10

13 Kuva 10: Isotytönkorento 4.4 Sukeltajakuoriaiset Sukeltajakuoriaisia ei kartoituksissa havaittu. 4.5 Muut havainnot Toisen sudenkorentokartoituksen yhteydessä nähtiin pieniä määriä sinilevältä vaikuttavaa kasvustoa Ukonveden Papinsaarella ja Päähkeensaarella sekä Kyyhkylänselän Teerisaarilla. 5 Suositukset Ruovikon epäsäännöllisyys ja mosaiikkimaisuus on eduksi monille ruovikkolajeille kuten linnuille, sudenkorennoille ja viitasammakolle (Ikonen 2007). Mikäli mahdollista, mutkittelevaa ja avovesilampareita jättävää leikkuutapaa olisi hyvä suosia siellä missä mahdollista. Myös ympäristöstä poikkeavan kasvillisuuden säilyttäminen lisää alueen monimuotoisuutta eri lajien elinympäristönä. Pääosin ruovikoiden niitto selvitysalueella ei uhkaa suojeltua lajistoa tai luonnon monimuotoisuutta. Havaituilla viitasammakon elinalueilla ja ruskosuohaukan pesintäpaikassa tulee luontoarvot kuitenkin huomioida vesikasvien niiton toteutuksessa. 11

14 5.1 Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas Annilanselän eteläpuolella Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen tuntumassa havaittiin niitettäväksi suunnitellulla alueella luontodirektiivin liitteen IV laji viitasammakko ja lintudirektiivin liitteen I laji ruskosuohaukka. Viitasammakon kutualue ja ruskosuohaukan pesä on merkitty kuvaan. Sinisellä katkoviivalla on kuvattu aikaisemmin ruovikkoon kapeasti raivattuna ollut vesiuoma, joka kulkee tien alitse Pynnönsaaren eteläpuolelle. Ruskosuohaukan pesäpaikkana kyseinen ruovikko ei todennäköisesti ole ollut aikaisemmin vakituisessa käytössä, ja myös vesistön lähialueilla on sen pesimiseen tätä edustavampia ruovikoita. Kuitenkin jos pesinnän havaitaan jatkuvan keväällä 2013, laajempia niittoja alueella tulisi välttää. Vanhan vesiuoman kohdalle tai sen itäpuolelle voidaan kuitenkin niittää kapea kaistale veden vaihtumisen parantamiseksi. Tierumpu on myös sen verran kapea, että laajempi niitto ei välttämättä toisi vastaavaa hyötyä. Jos ruskosuohaukka ei uusi pesintää alueelle lähivuosina, voidaan myös ruovikon ulkoreunaa niittää ja tierumpuun johtavaa uomaa leventää. Viitasammakkopopulaatio kestäisi laajemmankin kaistaleen niittämisen, kunhan kutualueen ruovikosta säilytetään suurin osa eikä muuta ympäröivää ruovikkoa niitetä kokonaan. Tiheän ja korkean ruovikon osittainen leikkaaminen saattaa jopa parantaa viitasammakon lisääntymisolosuhteita (Ikonen 2007). Kutualueella ja sitä matalammassa vedessä tulisi välttää laajoja yhtenäisiä niittoalueita, mutta ruovikon reunaa voidaan leikata mutkittelevasti ja avovesilampareita jättäen. Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen sekä Pynnönsaaren ja Annilansaaren eteläpuolen ruovikoiden niitto tulisi mahdollisten ruskosuohaukan ja taivaanvuohen pesinnän vuoksi tehdä aikaisintaan syyskuussa. Kuva 11: Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas 12

15 Kuva 12: Pynnönsaaren itäpuolella oleva puustoinen saareke 5.2 Kuivalahden suu, Niemelä Annilanselän itäpuolella Niemelän talon edustan viitasammakkoesiintymä elää pinta-alaltaan pienessä ruovikossa. Kartoitusaikana ruovikkoalue oli pienempi kuin niittoalueen suunnitelmassa, eikä sellaisenaan vaikuta kovin runsaasti veden virtaamiseen salmessa. Ruovikon ulkoreunaa voidaan kuitenkin niittämällä kaventaa. 13

16 6 Kirjallisuus Eläinmuseo. Vesilintujen laskentaohjeet (haettu ). Ikonen, Hagelberg. Ruovikot ja merenrantaniityt. Luontoarvot ja hoitokokomuksia Etelä-Suomesta ja Virosta. Suomen ympäristö Lounais-Suomen ympäristökeskus, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Joroisselän ja Hyviänsalmen-Vauhkolanlammen kunnostus- ja hoitosuunnitelma Koskimies. Suomen lintuopas Mullarney, Svensson, Zetterström. Lintuopas, Euroopan ja välimeren alueen linnut Pusa. Vesikasvien niittojen vaikuttavuusselvitys. Etelä-Savon ympäristökeskus, Raunio, Schulman, ja Kontula. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus, Remonen. Niittotarvekartoitus. Mikkelin alapuolinen Saimaa: Mikkeli - Juurisalmi Sierla, Lammi, Mannila, Nironen. Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö, Söderman. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Naturaarvioinnissa. Suomen ympäristökeskus,

17 Liite 1: Lintu- ja viitasammakkokartoitusten olosuhteet ja kuljetut reitit Lintu- ja viitasammakkokartoituksen 1. kierros: 9.5. ja Pohjoisosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 2-4/8, etelätuulta 1-5 m/s Annilanselällä tuuli häiritsi kartoitusta. Eteläosan kartoitus klo , pilvisyys 0/8, vaihtelevaa tuulta 1-6 m/s Ukonveden Päähkeenselällä tuuli häiritsi kartoitusta. Lintu- ja viitasammakkokartoituksen 2. kierros: Pohjoisosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 2-3/8, kaakkoistuulta 0-2 m/s Eteläosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 0-2/8, etelä-lounaistuulta 0-1 m/s

18 Liite 2: Sudenkorentokartoitusten olosuhteet ja kuljetut reitit Sudenkorentokartoituksen 1. kierros: ja Pohjoisosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 2/8, etelätuulta 1 m/s Eteläosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 1/8, pohjoistuulta 1-2 m/s Eteläosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 1/8, vaihtelevaa tuulta 2-4 m/s Sudenkorentokartoituksen 2. kierros: Pohjoisosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 4-5/8, etelätuulta 0-3 m/s Eteläosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 1-3/8, lounaistuulta 2-3 m/s

19 Liite 3: Vesi- ja rantalintukartoituksen havainnot 1. Laskentakerta Laji Parit Yksinäiset koiraat Yksinäiset naaraat Yksinäiset määrittelemättömät Harmaalokki* 10 Kalalokki 4 Kalatiira 1 Kuikka 1 3 Laulujoutsen 1 1 Naurulokki laskennassa pesiviksi tulkitut parit Pajusirkku 1 1 Pikkulokki 5 Rantasipi 2 Selkälokki 1 Silkkiuikku 19 4 Sinisorsa 9 9 Tavi 1 1 Telkkä 5 5 Tukkasotka 5 2 *Kursivoidut lajit ovat lajistoa, joiden pesiminen määritetään 2. laskentakerran ajankohtana. 2. Laskentakerta Laji Parit Yksinäiset koiraat Yksinäiset naaraat Yksinäiset määrittelemättömät 2. laskennassa pesiviksi tulkitut parit Pesiviksi tulkitut parit yhteensä Harmaalokki Kalalokki 7 7 Kalatiira Kuikka Laulujoutsen 3 Naurulokki 30 Pajusirkku* 1 1 Pikkulokki 10 Rantasipi Selkälokki Silkkiuikku Sinisorsa Tavi 1 Telkkä 1 5 Tukkasotka 1 Ruokokerttunen Ruskosuohaukka Mustakurkku-uikku *Kursivoidut lajit ovat lajistoa, joiden pesiminen määritetään 1. laskentakerran ajankohtana.

20 Liite 4: Vesi- ja rantalintukartoituksen pesiviksi tulkittujen ja huomionarvoisten lajien havaintokartat Kenkävero Mustasaari, Pitkälahden suu, Laitsaari

21 Heinäsaari, Salmela Hankataipaleenlahti, Heinäpää, Kangassaari

22 Päähkeensaari, Papinsaari Teerisaaret, Pukkisaari

23 Pynnönsaari, Ajosaari, Kuivalahden suu

24 Kenkävero Mustasaari Pitkälahden suu Laitsaari Salmela Heinäsaari Leppäkivet Kangassaari Heinäpää Hankataipaleenlahti Päähkeensaari Puuskanniemi Teerisaaret Pukkisaari Pynnönsaari etelä Pynnönsaari pohjoinen Niemelä Kenkävero Mustasaari Pitkälahden suu Laitsaari Salmela Heinäsaari Leppäkivet Kangassaari Heinäpää Hankataipaleenlahti Päähkeensaari Puuskanniemi Teerisaaret Pukkisaari Pynnönsaari etelä Pynnönsaari pohjoinen Niemelä Liite 5: Sudenkorentokartoituksen havainnot 1. kartoitus Sirokeijukorento (Lestes sponsa) X Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) X X X X X X X X Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) X Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) X X Isotytönkorento (Erythromma najas) X X X X X X X X X X X X X X X X X Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) Ukonkorento sp. X Vaskikorento (Cordulia aenea) X X X X X X Välkekorento (Somatochlora metallica) X Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) X X X X X X X X X X X Elokorento (Sympetrum flaveolum) X 2. kartoitus Sirokeijukorento (Lestes sponsa) X Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) X X X Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) Isotytönkorento (Erythromma najas) X X X X X X X X X X X X Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) X Ukonkorento sp Vaskikorento (Cordulia aenea) X Välkekorento (Somatochlora metallica) Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) X X Elokorento (Sympetrum flaveolum) X X X X Lampikorento sp X Kokonaislajimäärä, kartoitukset 1. ja Sudenkorentolajien esiintymisfrekvenssi alueilla (Kenkävero Niemelä) Isotytönkorento (Erythromma najas) 100 % Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 71 % Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 53 % Vaskikorento (Cordulia aenea) 41 % Elokorento (Sympetrum flaveolum) 18 % Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) 12 % Sirokeijukorento (Lestes sponsa) 6 % Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 6 % Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 6 % Ukonkorento sp. 6 % Välkekorento (Somatochlora metallica) 6 % Lampikorento sp. 6 %

25

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012

MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012 MUSTFINNTRÄSKETIN NATURA-ALUEEN SUDENKORENTOSELVITYS 2012 Terhi Sulonen 13.8.2012 TIIVISTELMÄ Mustfinnträsketin Natura-alueen sudenkorentoselvityksen tavoitteena oli selvittää Mustfinnträsketin Natura-alueen

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Sudenkorentoselvitys 2013

Sudenkorentoselvitys 2013 Pyhäjärvi-Instituutti Sepäntie 7, Ruukinpuisto 2700 Kauttua, Eura Sudenkorentoselvitys 20 Eurajokivarsi Koskeljärven pohjoisranta Erkki Jaakohuhta erkki.jaakohuhta@dnainternet.net Sari Kantinkoski sarikantinkoski@gmail.com

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Valkeakosken Saarioisjärven sahalehtikasvustot sekä luontodirektiivin IV(a)-liitteen sudenkorennot 2016

Valkeakosken Saarioisjärven sahalehtikasvustot sekä luontodirektiivin IV(a)-liitteen sudenkorennot 2016 VANAJAVESIKESKUS Valkeakosken Saarioisjärven sahalehtikasvustot sekä luontodirektiivin IV(a)-liitteen sudenkorennot 2016 Reima Hyytiäinen 25/09/2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset...

Lisätiedot

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016

Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016 VANAJAVESIKESKUS Uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit Hattelmalanjärvellä 2016 Reima Hyytiäinen 25/09/2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Sudenkorennot...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 SUOMEN HYÖTYTUULI OY, SABA TUULI OY AB PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS SABA TUULI OY

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Hangon kaupungin kahden lammen viitasammakko-, sukeltajakuoriais- ja eteläntytönkorentoselvitys

Hangon kaupungin kahden lammen viitasammakko-, sukeltajakuoriais- ja eteläntytönkorentoselvitys 1(8) M U I S T I O 14.10.2010 Hangon kaupungin kahden lammen viitasammakko-, sukeltajakuoriais- ja eteläntytönkorentoselvitys Marko Nieminen, Petro Pynnönen ja Pekka Sundell 1. Johdanto Työn tavoitteena

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Järvilinnut matkailun myötätuulessa

Järvilinnut matkailun myötätuulessa Järvilinnut matkailun myötätuulessa Linnustoraportti Puruvesi Järvilinnut matkailun myötätuulessa, jatkohanke Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, PURUVESI JOHDANTO Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 286/2014 Laura Kokko YLEISTÄ 15.8.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Kannusjärven

Lisätiedot

Viitasammakkokartoitus Lahden Kymijärvellä jatkoraportti

Viitasammakkokartoitus Lahden Kymijärvellä jatkoraportti Viitasammakkokartoitus Lahden Kymijärvellä 2012 - jatkoraportti Timo Metsänen 14.8.2011 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO... 2 2 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Sudenkorentokartoitus kesällä 2012 Vantaalla Pitkäkoski, Kuusijärvi, Rekolan Ankkalammet ja Rekolanoja

Sudenkorentokartoitus kesällä 2012 Vantaalla Pitkäkoski, Kuusijärvi, Rekolan Ankkalammet ja Rekolanoja Sudenkorentokartoitus kesällä 2012 Vantaalla Pitkäkoski, Kuusijärvi, Rekolan nkkalammet ja Rekolanoja Timo Pettay (at) gmail.com ESITTELY Osana yleisempää Vantaan luonnonarvojen selvittelyä sopivat Vantaan

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella ympäristöalan asiantuntija Heikki Pönkkä ja Helena Haakana KESÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2.

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Littoistenjärven lammikkikartoitus

Littoistenjärven lammikkikartoitus Littoistenjärven lammikkikartoitus Lieto ja Kaarina 2012 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus KTP:n Kasvintarkastuspalvelut Avoin yhtiö Suutarintie 26 69300 Toholampi Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA. Viitasammakkoselvitys 0611-P12044

FCG Finnish Consulting Group Oy. Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA. Viitasammakkoselvitys 0611-P12044 FCG Finnish Consulting Group Oy Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA Viitasammakkoselvitys 12.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Viitasammakkoselvitys I 12.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI Järvilinnut matkailun myötätuulessa Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI JOHDANTO Luonnon arvojen huomioon ottaminen on monin tavoin tullut velvoitteeksi meille kaikille. Lainsäädäntömme

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Hartolan kunta Tekninen toimisto PL 16 19601 Hartola Hartolassa, 13.3.2015 Mielipide Jääsjärven rantayleiskaavaluonnoksesta Mielipiteen antajat: Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. Päijät-Hämeen lintutieteellinen

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Sisällysluettelo Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA

VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA JOKAISELLA LINTULAJILLA ON OMA EKOLOGINEN LOKERONSA 11 14 15 16 12 1 2 13 17 3 4 5 6 7 8 9 10 1. sinisorsa, 2. töyhtöhyyppä, 3. rantasipi,

Lisätiedot

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Raportti 67070391.BJ 21.1.2008 Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Leivonmäen kuntaan Niininiemen asemakaavaa varten. Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ

RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28378 2 (8) Ruskon kaupan suuryksikkö FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 12.12.2012 1 JOHDANTO Kangasniemen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Niirasenlahden ja Salmelantien

Lisätiedot

KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON

KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 239/2014 Esa Korkeamäki SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA:

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.11.2015 :n 284 kohdalla (Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI. " '\ i YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII-

TURUN KAUPUNKI.  '\ i YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII- TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII- KUUSISTONLAHTI, RAUVOLANLAHTI JA FRISKALANLAHTI " '\ i JULKAISU 9/86 KUUSISTONLAHDEN,

Lisätiedot

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016 RAPORTTI TEEREN, KURJEN, SUOPÖLLÖN JA KELTAVÄSTÄRÄKIN ESIINTYMISESTÄ HEINISUON HARAVASUON NATURA ALUEELLA OULUSSA SEKÄ MUHOKSEN PEURASUOLLA JA VESISUOLLA. Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan

Lisätiedot

Luontoinventoinnin täydennys - lammen vesikasvillisuus ja selkärangattomat eliöt

Luontoinventoinnin täydennys - lammen vesikasvillisuus ja selkärangattomat eliöt Luontoinventoinnin täydennys - lammen vesikasvillisuus ja selkärangattomat eliöt 7.7.2016 0,3 Venesatama 0,3 0,6 0,5 0,8 Keittokatos Kovaa ehmeää ohjan kovuus 1 Sisällys 1. Johdanto ja työn tarkoitus 3

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Esa Lammi, Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 20.3.2014 PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 3

Lisätiedot

kartta 1 kartta 2 (kuvat 3-6). Kartta 1. Kartta 2

kartta 1 kartta 2 (kuvat 3-6). Kartta 1. Kartta 2 ILMAJOEN KONNANMONTUN LUONTOSELVITYS 2016 1 1. JOHDANTO Ilmajoen Konnanmontun lammen kunnostus- ja kehittämishankkeeseen liittyvä luontoselvitys toteutettiin touko-kesäkuussa 2016. Lammelle on suunniteltu

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys Raportti ID: 1 576 642 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2

Lisätiedot

TÄPLÄLAMPIKORENNON (LEUCORRHINIA PECTORALIS) ELINYMPÄRISTÖN PERUSTAMINEN JA SEURANTA VUOTEEN 2013

TÄPLÄLAMPIKORENNON (LEUCORRHINIA PECTORALIS) ELINYMPÄRISTÖN PERUSTAMINEN JA SEURANTA VUOTEEN 2013 TÄPLÄLAMPIKORENNON (LEUCORRHINIA PECTORALIS) ELINYMPÄRISTÖN PERUSTAMINEN JA SEURANTA VUOTEEN 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 222/2014 Esa Korkeamäki TIIVISTELMÄ Lintulahdet Life

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeella kootaan tietoja ensisijaisesti kaikista valtakunnallisesti uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokitelluista lintulajeista, mutta sillä

Lisätiedot

Vesilintulaskenta. Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi

Vesilintulaskenta. Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi Vesilintulaskenta Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi 1 1.* Tausta ja tavoitteet Sisävesien pesimälinnuston seuranta Kaksi menetelmää: 1)Pistelaskenta kannanmuutosten

Lisätiedot

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma Ramsar kosteikkotoimintaohjelma 2016-2020 Ramsar -kosteikkotoimintaohjelman valmistelu Tavoitteena kansainvälisen Ramsarin sopimuksen toimeenpanon eli kosteikkojen suojelun ja kestävän käytön edistäminen

Lisätiedot

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso Espoo 11.4.2013 Nina Nygren, Tampereen yliopisto Luontodirektiivin tavoitteet Tavoite: edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004

NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 Ari Karhilahti 2004 0 NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 1. JOHDANTO...0 2. MENETELMÄT JA

Lisätiedot

Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015

Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 ALLECO RAPORTTI N:O 12/2015 Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 Juha Syväranta ja Jouni Leinikki OTSIKKO: Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.10.2015 TEKIJÄ(T): Juha Syväranta ja Jouni

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys 2015 Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys Petri Parkko 9.9.2015 1 1. Taustoja Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen (Parkko 2011) maastotyöt tehtiin vuosina 2009 ja 2010 ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot