Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012"

Transkriptio

1 Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012 Mikko Suonio

2 Kannen kuva: Pajusirkku Annilanselän Kuivalahdella

3 Sisällys 1 Johdanto Alue Aineisto ja menetelmät Käytetty aineisto Vesi- ja rantalinnusto Viitasammakko Sudenkorennot Sukeltajakuoriaiset Tulokset Vesi- ja rantalinnusto... 6 Uhanalaisluokitellut lajit... 6 EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit... 7 Suomen kansainväliset erityisvastuulajit Viitasammakko... 7 Niemelä, Kuivalahden suu... 8 Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas... 9 Hirmulansalmen eteläpää Sudenkorennot Sukeltajakuoriaiset Muut havainnot Suositukset Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas Kuivalahden suu, Niemelä Kirjallisuus Liite 1: Lintu- ja viitasammakkokartoitusten olosuhteet ja kuljetut reitit Liite 2: Sudenkorentokartoitusten olosuhteet ja kuljetut reitit Liite 3: Vesi- ja rantalintukartoituksen havainnot Liite 4: Vesi- ja rantalintukartoituksen pesiviksi tulkittujen ja huomionarvoisten lajien havaintokartat Liite 5: Sudenkorentokartoituksen havainnot 1

4 1 Johdanto Tämä luontoarvoselvitys toteutettiin kesällä 2012 Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta. Selvitys koskee Mikkelin eteläpuolisen Saimaan alueita, joille on suunniteltu vesikasviniittoja kesälle Kartoituksissa keskityttiin suojeltuihin lajeihin ja elinympäristöihin, joiden paikalliseen suojelutasoon vesikasvien niitolla voi olla merkitystä. Tavoitteena oli tulosten perusteella selvittää, kuinka vesikasviniitot voidaan alueille kohdentaa luontoarvot huomioiden. 2 Alue Mikkelin ja Ristiinan välinen Saimaan alue on pinta-alaltaan noin 23 neliökilometriä. Pohjoispuolella sen suurimpia selkävesiä ovat Annilanselkä ja Kyyhkylänselkä, alueen keskiosassa olevan Siikasalmen eteläpuolelle jäävä vesialue on Ukonvesi. Pohjoispuolinen osa on ekologiselta tilaltaan heikommassa kunnossa kuin eteläpuolinen. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmässä pohjoispuolen kuormittavina tekijöinä on mainittu jätevedenpuhdistamo, maatalous, haja-asutus ja järven sisäinen kuormitus. Nämä tekijät yhdessä ovat aiheuttaneet rehevöitymistä ja orgaanisen aineen aiheuttamaa hapen kulumista. Alueen ruovikoista on suunniteltu niitettäväksi noin 20 hehtaaria, joka koostuu 41 erillisestä ruovikkokuviosta. Niitettäväksi tulevat alueet on valittu vesistön kapeikkopaikoista, joissa ruovikoituminen hidastaa veden vaihtumista ja näin heikentää veden laatua. Niitettäväksi suunnitellut ruovikkoalueet on merkitty kuvan 2 kartassa punaisella värillä. Selvityksessä tehtyjen lajistokartoitusten alueet kattavat ruovikoiden lisäksi niiden välittömän ympäröivän vesikasvillisuusalueen, vesi- ja rantalinnuston osalta myös lähistön avovesialueen. Kuva 1: Annilanselän pikkulokit 2

5 Kuva 2: Selvitysalueen rajaus 3 Aineisto ja menetelmät Luontoarvoselvityksessä selvitettiin seuraavat luontoarvoja kuvaavat tekijät: EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajien esiintymät EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien esiintymät muiden luonnonsuojelulailla suojeltujen lajien esiintymät mahdolliset muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Ennakkoselvitysvaiheessa katsottiin selvitysalueella tarvittavan lajistoselvityksiä viitasammakon, vesi- ja rantalinnuston, sudenkorentojen ja sukeltajakuoriaisten osalta. Suojeltujen lajien lisäksi kartoitettiin muukin lajiryhmään kuuluva lajisto. Maastokartoitukset ja raportoinnin teki Mikko Suonio (luontokartoittaja EAT). 3

6 3.1 Käytetty aineisto Selvitysalueelta oli käytössä vuonna 2011 samalle alueelle tehty niittotarvekartoitus (Remonen 2011), johon suunnitellut niittoalueet perustuvat. Ennen kartoitusta pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskuksesta aluetta koskevat ympäristöhallinnon tiedossa olevat suojeltujen lajien esiintymistiedot. Niittoalueiden lähiympäristössä ei esiintymistietojen perusteella ollut huomioitavaa lajistoa. Linnuston runsautta selvitettiin etukäteen BirdLife Suomen Tiira-järjestelmästä. Koska uhanalaisten lintujen pesimätiedot on Tiirassa vain rajoitetusti saatavilla, saatiin linnustollisesti runsaan Pynnönsaaren alueen lajistosta havaintotietoja Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry:n kautta. 3.2 Vesi- ja rantalinnusto Vesilintujen osalta kartoitettiin kaikki havaitut vesi- ja rantalinnut, mutta erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaisiin ja lintudirektiivin liitteen I lajeihin, jotka pesivät ruovikoissa. Lintukartoitukseen kuului kaksi kartoituskertaa, joista ensimmäinen kartoitus tehtiin 9.5. ja 15.5., toinen kartoitus Laskennassa käytettiin Eläinmuseon vesilintulaskentaohjeen mukaista kiertolaskentamenetelmää (Eläinmuseo 2011). Laskenta koostui kahdesta laskentakerrasta, joista jälkimmäinen tehtiin noin kaksi viikkoa ensimmäisen laskennan jälkeen. Eri lintulajien toisistaan poikkeavista pesintäajoista johtuen tietyt lajit havainnoitiin ensimmäisen laskentakerran perusteella ja osa toisen laskentakerran perusteella. Ohjeelliset laskenta-ajat ovat Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alueella (1. laskenta) ja (2. laskenta). Kartoitus toteutettiin kiertolaskentana veneellä sähköperämoottoria käyttäen. Pitkät välimatkat kartoituskohteiden välillä kuljettiin polttomoottorilla, mutta kohteille lähestyminen tehtiin varovasti sähkömoottorilla. Havainnointi tapahtui kiikarilla tarkkaillen ja samanaikaisesti ääniä kuunnellen. Ruovikoiden reunat kuljettiin mahdollisimman läheltä rantoja ruovikoiden sisälle jäävän linnuston havaitsemiseksi. Vesi- ja rantalintukartoituksen sääolosuhteet ja tarkemmat reitit on kuvattu liitteessä Viitasammakko Viitasammakko ei erityisesti suosi tiheitä järviruokokasvustoja vaan viihtyy harvemmassa kasvustossa. Sen suosittuja kutupaikkoja ovat avoimet etelänpuoleiset rannat. Viitasammakko talvehtii rantavedessä kutupaikan lähistöllä. (Ikonen 2007) Se on helpointa havainnoida koiraan äänen perusteella kutuaikana, joka on tavallisesti toukokuun alkupuolella. Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV laji, joten sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kiellettyä. Viitasammakot kartoitettiin kertaalleen, samoilla kartoituskerralla vesilinnuston 1. laskentakerran kanssa: ja Havaintoja etsittiin ensisijaisesti kuuntelemalla. Ruovikon avoveden puolella liikuttiin veneellä sähkömoottorin avustamana ja välillä pysähdyttiin paikoilleen kuuntelemaan koiraan ääntelyä. 4

7 Olosuhteet olivat pääosin erittäin hyvät viitasammakon havainnointiin. Tuuli oli häiritsevän voimakas vain Kyyhkylänselän itäosan saaria reunustavissa ruovikoissa, jotka eivät ole viitasammakon tyypillistä elinympäristöä. Viitasammakkokartoituksen tarkemmat reitit ja sääolosuhteet on kuvattu liitteessä Sudenkorennot Sudenkorennoista kartoitettiin kaikki havaitut lajit. Erityisesti pyrittiin havaitsemaan luontodirektiivin liitteen IV lajit, joista todennäköisimmin elinympäristövaatimuksiltaan kartoitusalueen olosuhteisiin ovat sopeutuneet lampikorennot: sirolampikorento, lummelampikorento ja täplälampikorento. Sudenkorentojen esiintyminen selvitettiin kahtena erillisenä kiertolaskentana heinä-elokuussa, joka on lampikorentojen lentoaikaa. Keskikesä oli melko viileä ja sateinen, joten kartoitukselle hyviä ajankohtia ei ollut kovin paljon. Kaksi kartoituskertaa saatiin kuitenkin tehtyä melko suotuisissa olosuhteissa. Ensimmäinen kartoituskierros tehtiin kolmen päivän aikana 29.6., 4.7. ja 5.7., ja toinen kartoituskierros kahden päivän aikana ja Toiselta kartoituskierrokselta jätettiin pois muutama kohde, jotka ensimmäisessä kartoituksessa todettiin sudenkorennoille epäsoveliaiksi elinympäristöinä. Ruovikoiden avoveden puoli kartoitettiin liikkuen moottoriveneellä jatkuvasti näköhavaintoja tehden. Paikoittain pysähdyttiin ruovikkoon paikoilleen tekemään havaintoja. Jos ruovikko näytti sudenkorentolajistolle sopivalta ympäristöltä tai lajisto havaittiin runsaaksi, myös ruovikon matala puoli kuljettiin läpi. Välillä pysähdyttiin paikoilleen tekemään havaintoja kuten avovedenkin puolella. Eniten aikaa käytettiin niillä alueilla, joilla havaittu yksilömäärä oli runsain. Havainnot tehtiin pääosin kiikarilla, mutta myös haavia ja valokuvausta käytettiin tarvittaessa lajinmäärityksen varmistamiseksi. Sudenkorentokartoitusten tarkemmat reitit ja sääolosuhteet on kuvattu liitteessä Sukeltajakuoriaiset Ensimmäisen sudenkorentokartoituskierroksen yhteydessä havainnoitiin pistemäisinä otoksina haavilla myös luontodirektiivin IV sukeltajakuoriaisia jättisukeltajaa ja isolampisukeltajaa. Yhteensä tehtiin kolme haavimiskoetta ruovikon reunaosissa. Lajit suosivat kohtalaisen kirkkaita vesistöjä, joten näkösyvyydeltään selvitysalue ei ole niiden todennäköistä elinaluetta. Näköhavainnointi todettiin veden sameuden vuoksi mahdottomaksi, eikä haavimenetelmää pidetty tehokkaana menetelmänä havainnointiin. 5

8 4 Tulokset 4.1 Vesi- ja rantalinnusto Vesi- ja rantalintukartoituksessa selvitysalueelta havaittiin 19 vesi- tai rantalintulajia, joista kartoitetuilla ruovikkoalueella tai lähiympäristössä pesiviksi tulkittiin 11 lajia. Yleisimpinä pesimälajeina olivat silkkiuikku (20 paria), sinisorsa (9 paria), kalalokki (7 paria) ja telkkä (5 paria). Annilanselän Pynnönsaaren linnusto havaittiin jo ennakkoselvityksessä runsaaksi, ja läheisen niittoalueen lajistosta pyydettiin näkemystä Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry:ltä. Lausunnossa alueen ruovikkoa pidettiin melko hentona ja suojattomana kaulushaikaran ja ruskosuohaukan pesintäpaikaksi, eikä ilmeisesti lajien pesintähavaintoja ole aiemmin tehty. Sen sijaan alueellisesti uhanalaisen taivaanvuohen pesintä niittoalueella on melko varmaa. (kirjallinen tiedonanto: Miska Loippo, Oriolus ry) Lintukartoituksessa tehdyt havainnot on koottu liitteeseen 3. Pesimälajiston ja muiden huomionarvoisten lajien havaintopaikat on merkitty liitteen 4 osa-alueittain jaettuihin karttoihin. Uhanalaisluokitellut lajit Selkälokki, vaarantunut (VU) laji Selkälokki on luodoilla ja pienillä saarilla pesivä lokkilaji, joka ei ole riippuvainen ruovikoiden niitosta. Kartoituksessa se havaittiin niittoalueen lähistöllä avoveden puolella. Kaulushaikara, silmälläpidettävä (NT) laji Kaulushaikara tavattiin varsinaisen lintukartoituksen ulkopuolella toisen sudenkorentokartoituksen yhteydessä Annilanselän Pynnönsaaren eteläpuolisesta ruovikosta. Paikalla ei ollut pesää, eikä ruovikon laajuus ole tyypillisen laaja kaulushaikaran pesimäalueeksi. Yksilöä ei tulkittu selvitysalueella pesiväksi. Ruskosuohaukka, silmälläpidettävä (NT) laji Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen pohjoispuolella olevassa ruovikossa pesi touko-kesäkuussa 2012 ruskosuohaukka (Kuva 3), jonka pesä havaittiin pienen metsäsaarekkeen pohjoispuolella. Havainnot pesältä nousevasta haukasta tehtiin 9.5. ja Tien läheisyys ja ruovikkovyöhykkeen kapeus on melko poikkeuksellista ruskosuohaukan pesäpaikalle, eikä laji ole käytettävissä olevien tietojen mukaan aikaisemmin pesinyt kyseisessä paikassa. Kuva 3: Ruskosuohaukka 6

9 EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit Kartoituksessa löydetystä lajistosta lintudirektiivin liitteeseen I kuuluvat kuikka, mustakurkku-uikku, kaulushaikara, laulujoutsen, ruskosuohaukka ja pikkulokki. Mustakurkku-uikku tavattiin Ukonvedellä Päähkeensaaren ruovikoiden länsipuolella reheväkasvuisessa lahdessa, eikä ole todennäköistä että se pesisi niittoalueella vilkasliikenteisen salmen välittömässä läheisyydessä. Ainoastaan ruskosuohaukka on alueella pesiväksi tulkituista lintudirektiivin lajeista riippuvainen ruovikoiden niitosta. Suomen kansainväliset erityisvastuulajit Kansainvälisistä erityisvastuulajeista kartoituksessa havaittiin kalatiira, laulujoutsen, pikkulokki, rantasipi, selkälokki, tavi, telkkä ja tukkasotka. Selvitysalueilla pesiviksi kuitenkin tulkittiin vain tavi ja telkkä, jotka ovat yleisiä ja tyypillisesti muualla kuin ruovikossa pesiviä vesilintuja. Kuva 4: Silkkiuikku on alueen ruovikoiden yleisin pesimälaji 4.2 Viitasammakko Viitasammakko havaittiin 9.5. vesilintukartoituksen yhteydessä kolmesta kohteesta, joista kaksi on suunnitellulla niittoalueella. Kaikki havainnot tehtiin äänen perusteella. 7

10 Niemelä, Kuivalahden suu Annilanselän itäpuolella Kuivalahden suualueella niitettäväksi suunnitellussa ruovikossa elää viitasammakko. Paikka sijaitsee lahden suuaukon lähellä Niemelän puoleisen talon edustan kapeahkossa ruovikossa (Kuvat 5 ja 6). Alue on muutaman metrin levyinen ja äänessä oli kartoituksen aikaan muutamia yksilöitä. Kuva 5: Kuivalahden suun viitasammakkoesiintymä Kuva 6: Kuivalahden suun viitasammakkoesiintymä 8

11 Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas Viitasammakko havaittiin äänen perusteella ruovikosta, joka ulottuu Ajosaaren pohjoisenpuolelta Pynnönsaareen johtavan kannaksen edustavalle. Äänen perusteella kutualue ei ulottunut leveän ruovikon kohdalla ruovikon ulkoreunaan asti. Äänessä oli kymmeniä viitasammakkokoiraita. Viitasammakko havaittiin myös Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen eteläpuoleisella ruovikkorannalla koko tien viereisellä osuudella. Äänessä oli kymmeniä viitasammakoita. Kannaksen eteläpuolta ei ole esitetty niitettäväksi, joten havainto ei vaikuta niittoon. Kuva 7: Pynnönsaaren ja Ajosaaren viitasammakkoesiintymä Kuva 8: Pynnönsaaren ja Ajosaaren viitasammakkoesiintymä 9

12 Hirmulansalmen eteläpää Hirmulansalmessa viitasammakko havaittiin äänen perusteella niitettäväksi esitettyjen alueiden ulkopuolella. Ensimmäinen havainto tehtiin alueen pohjoisimman niitettäväksi esitetyn ruovikon pohjoiskärjen itäpuolelta ruovikosta noin kymmenen metrin kaistalta. Äänessä oli kymmeniä viitasammakoita. Toinen havainto tehtiin saman ruovikon pohjoiskärjen lännenpuoleisella rannalla olevan kesäasunnon länsipuolella olevassa ruovikossa. Myös täällä oli äänessä kymmeniä viitasammakoita. Hirmulansalmen havainnot olivat esitettyjen niittoalueiden ulkopuolella eivätkä rajoita niittoa. Kuva 9: Hirmulansalmen viitasammakkoesiintymä 4.3 Sudenkorennot Sudenkorentokartoituksessa ei havaittu suojeltuja tai muuten harvinaisia lajeja. Kaikkiaan kartoituksessa tavattiin 11 eri sudenkorentolajia, joista isotytönkorento (Kuva 10) esiintyi jokaisella kartoitetulla 17 osaalueella. Lampikorennoista havaittiin vain yksi lajilleen määrittämättä jäänyt isolampikorento tai pikkulampikorento. Kumpikaan lajeista ei kuulu kuitenkaan luontodirektiivin IV liitteeseen. Suurimmat lajimäärät kartoituksen ajankohtana olivat Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen eteläpuolella (7 lajia) ja Hirmulansalmen eteläpäässä (6 lajia). Lajiston tarkemmat esiintymistiedot on kuvattu liitteessä 5. 10

13 Kuva 10: Isotytönkorento 4.4 Sukeltajakuoriaiset Sukeltajakuoriaisia ei kartoituksissa havaittu. 4.5 Muut havainnot Toisen sudenkorentokartoituksen yhteydessä nähtiin pieniä määriä sinilevältä vaikuttavaa kasvustoa Ukonveden Papinsaarella ja Päähkeensaarella sekä Kyyhkylänselän Teerisaarilla. 5 Suositukset Ruovikon epäsäännöllisyys ja mosaiikkimaisuus on eduksi monille ruovikkolajeille kuten linnuille, sudenkorennoille ja viitasammakolle (Ikonen 2007). Mikäli mahdollista, mutkittelevaa ja avovesilampareita jättävää leikkuutapaa olisi hyvä suosia siellä missä mahdollista. Myös ympäristöstä poikkeavan kasvillisuuden säilyttäminen lisää alueen monimuotoisuutta eri lajien elinympäristönä. Pääosin ruovikoiden niitto selvitysalueella ei uhkaa suojeltua lajistoa tai luonnon monimuotoisuutta. Havaituilla viitasammakon elinalueilla ja ruskosuohaukan pesintäpaikassa tulee luontoarvot kuitenkin huomioida vesikasvien niiton toteutuksessa. 11

14 5.1 Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas Annilanselän eteläpuolella Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen tuntumassa havaittiin niitettäväksi suunnitellulla alueella luontodirektiivin liitteen IV laji viitasammakko ja lintudirektiivin liitteen I laji ruskosuohaukka. Viitasammakon kutualue ja ruskosuohaukan pesä on merkitty kuvaan. Sinisellä katkoviivalla on kuvattu aikaisemmin ruovikkoon kapeasti raivattuna ollut vesiuoma, joka kulkee tien alitse Pynnönsaaren eteläpuolelle. Ruskosuohaukan pesäpaikkana kyseinen ruovikko ei todennäköisesti ole ollut aikaisemmin vakituisessa käytössä, ja myös vesistön lähialueilla on sen pesimiseen tätä edustavampia ruovikoita. Kuitenkin jos pesinnän havaitaan jatkuvan keväällä 2013, laajempia niittoja alueella tulisi välttää. Vanhan vesiuoman kohdalle tai sen itäpuolelle voidaan kuitenkin niittää kapea kaistale veden vaihtumisen parantamiseksi. Tierumpu on myös sen verran kapea, että laajempi niitto ei välttämättä toisi vastaavaa hyötyä. Jos ruskosuohaukka ei uusi pesintää alueelle lähivuosina, voidaan myös ruovikon ulkoreunaa niittää ja tierumpuun johtavaa uomaa leventää. Viitasammakkopopulaatio kestäisi laajemmankin kaistaleen niittämisen, kunhan kutualueen ruovikosta säilytetään suurin osa eikä muuta ympäröivää ruovikkoa niitetä kokonaan. Tiheän ja korkean ruovikon osittainen leikkaaminen saattaa jopa parantaa viitasammakon lisääntymisolosuhteita (Ikonen 2007). Kutualueella ja sitä matalammassa vedessä tulisi välttää laajoja yhtenäisiä niittoalueita, mutta ruovikon reunaa voidaan leikata mutkittelevasti ja avovesilampareita jättäen. Pynnönsaaren ja Ajosaaren välisen kannaksen sekä Pynnönsaaren ja Annilansaaren eteläpuolen ruovikoiden niitto tulisi mahdollisten ruskosuohaukan ja taivaanvuohen pesinnän vuoksi tehdä aikaisintaan syyskuussa. Kuva 11: Pynnönsaaren ja Ajosaaren välinen kannas 12

15 Kuva 12: Pynnönsaaren itäpuolella oleva puustoinen saareke 5.2 Kuivalahden suu, Niemelä Annilanselän itäpuolella Niemelän talon edustan viitasammakkoesiintymä elää pinta-alaltaan pienessä ruovikossa. Kartoitusaikana ruovikkoalue oli pienempi kuin niittoalueen suunnitelmassa, eikä sellaisenaan vaikuta kovin runsaasti veden virtaamiseen salmessa. Ruovikon ulkoreunaa voidaan kuitenkin niittämällä kaventaa. 13

16 6 Kirjallisuus Eläinmuseo. Vesilintujen laskentaohjeet (haettu ). Ikonen, Hagelberg. Ruovikot ja merenrantaniityt. Luontoarvot ja hoitokokomuksia Etelä-Suomesta ja Virosta. Suomen ympäristö Lounais-Suomen ympäristökeskus, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Joroisselän ja Hyviänsalmen-Vauhkolanlammen kunnostus- ja hoitosuunnitelma Koskimies. Suomen lintuopas Mullarney, Svensson, Zetterström. Lintuopas, Euroopan ja välimeren alueen linnut Pusa. Vesikasvien niittojen vaikuttavuusselvitys. Etelä-Savon ympäristökeskus, Raunio, Schulman, ja Kontula. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus, Remonen. Niittotarvekartoitus. Mikkelin alapuolinen Saimaa: Mikkeli - Juurisalmi Sierla, Lammi, Mannila, Nironen. Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö, Söderman. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Naturaarvioinnissa. Suomen ympäristökeskus,

17 Liite 1: Lintu- ja viitasammakkokartoitusten olosuhteet ja kuljetut reitit Lintu- ja viitasammakkokartoituksen 1. kierros: 9.5. ja Pohjoisosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 2-4/8, etelätuulta 1-5 m/s Annilanselällä tuuli häiritsi kartoitusta. Eteläosan kartoitus klo , pilvisyys 0/8, vaihtelevaa tuulta 1-6 m/s Ukonveden Päähkeenselällä tuuli häiritsi kartoitusta. Lintu- ja viitasammakkokartoituksen 2. kierros: Pohjoisosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 2-3/8, kaakkoistuulta 0-2 m/s Eteläosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 0-2/8, etelä-lounaistuulta 0-1 m/s

18 Liite 2: Sudenkorentokartoitusten olosuhteet ja kuljetut reitit Sudenkorentokartoituksen 1. kierros: ja Pohjoisosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 2/8, etelätuulta 1 m/s Eteläosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 1/8, pohjoistuulta 1-2 m/s Eteläosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 1/8, vaihtelevaa tuulta 2-4 m/s Sudenkorentokartoituksen 2. kierros: Pohjoisosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 4-5/8, etelätuulta 0-3 m/s Eteläosan kartoitus klo astetta, pilvisyys 1-3/8, lounaistuulta 2-3 m/s

19 Liite 3: Vesi- ja rantalintukartoituksen havainnot 1. Laskentakerta Laji Parit Yksinäiset koiraat Yksinäiset naaraat Yksinäiset määrittelemättömät Harmaalokki* 10 Kalalokki 4 Kalatiira 1 Kuikka 1 3 Laulujoutsen 1 1 Naurulokki laskennassa pesiviksi tulkitut parit Pajusirkku 1 1 Pikkulokki 5 Rantasipi 2 Selkälokki 1 Silkkiuikku 19 4 Sinisorsa 9 9 Tavi 1 1 Telkkä 5 5 Tukkasotka 5 2 *Kursivoidut lajit ovat lajistoa, joiden pesiminen määritetään 2. laskentakerran ajankohtana. 2. Laskentakerta Laji Parit Yksinäiset koiraat Yksinäiset naaraat Yksinäiset määrittelemättömät 2. laskennassa pesiviksi tulkitut parit Pesiviksi tulkitut parit yhteensä Harmaalokki Kalalokki 7 7 Kalatiira Kuikka Laulujoutsen 3 Naurulokki 30 Pajusirkku* 1 1 Pikkulokki 10 Rantasipi Selkälokki Silkkiuikku Sinisorsa Tavi 1 Telkkä 1 5 Tukkasotka 1 Ruokokerttunen Ruskosuohaukka Mustakurkku-uikku *Kursivoidut lajit ovat lajistoa, joiden pesiminen määritetään 1. laskentakerran ajankohtana.

20 Liite 4: Vesi- ja rantalintukartoituksen pesiviksi tulkittujen ja huomionarvoisten lajien havaintokartat Kenkävero Mustasaari, Pitkälahden suu, Laitsaari

21 Heinäsaari, Salmela Hankataipaleenlahti, Heinäpää, Kangassaari

22 Päähkeensaari, Papinsaari Teerisaaret, Pukkisaari

23 Pynnönsaari, Ajosaari, Kuivalahden suu

24 Kenkävero Mustasaari Pitkälahden suu Laitsaari Salmela Heinäsaari Leppäkivet Kangassaari Heinäpää Hankataipaleenlahti Päähkeensaari Puuskanniemi Teerisaaret Pukkisaari Pynnönsaari etelä Pynnönsaari pohjoinen Niemelä Kenkävero Mustasaari Pitkälahden suu Laitsaari Salmela Heinäsaari Leppäkivet Kangassaari Heinäpää Hankataipaleenlahti Päähkeensaari Puuskanniemi Teerisaaret Pukkisaari Pynnönsaari etelä Pynnönsaari pohjoinen Niemelä Liite 5: Sudenkorentokartoituksen havainnot 1. kartoitus Sirokeijukorento (Lestes sponsa) X Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) X X X X X X X X Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) X Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) X X Isotytönkorento (Erythromma najas) X X X X X X X X X X X X X X X X X Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) Ukonkorento sp. X Vaskikorento (Cordulia aenea) X X X X X X Välkekorento (Somatochlora metallica) X Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) X X X X X X X X X X X Elokorento (Sympetrum flaveolum) X 2. kartoitus Sirokeijukorento (Lestes sponsa) X Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) X X X Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) Isotytönkorento (Erythromma najas) X X X X X X X X X X X X Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) X Ukonkorento sp Vaskikorento (Cordulia aenea) X Välkekorento (Somatochlora metallica) Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) X X Elokorento (Sympetrum flaveolum) X X X X Lampikorento sp X Kokonaislajimäärä, kartoitukset 1. ja Sudenkorentolajien esiintymisfrekvenssi alueilla (Kenkävero Niemelä) Isotytönkorento (Erythromma najas) 100 % Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 71 % Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 53 % Vaskikorento (Cordulia aenea) 41 % Elokorento (Sympetrum flaveolum) 18 % Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) 12 % Sirokeijukorento (Lestes sponsa) 6 % Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 6 % Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 6 % Ukonkorento sp. 6 % Välkekorento (Somatochlora metallica) 6 % Lampikorento sp. 6 %

25

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Sudenkorentoselvitys 2013

Sudenkorentoselvitys 2013 Pyhäjärvi-Instituutti Sepäntie 7, Ruukinpuisto 2700 Kauttua, Eura Sudenkorentoselvitys 20 Eurajokivarsi Koskeljärven pohjoisranta Erkki Jaakohuhta erkki.jaakohuhta@dnainternet.net Sari Kantinkoski sarikantinkoski@gmail.com

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Kullaan vedet. Kunnostus ja käyttö. Santtu Ahlman. Joutsijärvi / Levajärvi / Palusjärvi / Pyhäjärvi / Tuurujärvi

Kullaan vedet. Kunnostus ja käyttö. Santtu Ahlman. Joutsijärvi / Levajärvi / Palusjärvi / Pyhäjärvi / Tuurujärvi Kullaan vedet Kunnostus ja käyttö Santtu Ahlman Joutsijärvi / Levajärvi / Palusjärvi / Pyhäjärvi / Tuurujärvi Kullaan vedet Kunnostus ja käyttö KULLAAN VEDET Painettu PEFCsertifioidulle paperille Taitto,

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013

Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013 Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013 Pekka Sundell 25.11.2013 Siirin lehto Kohteet Kantolanniemi ja Luukkaanlahti Eteläranta Varikonniemi ja asemanseutu Aulangon siirtolapuutarha Suosaari Mitä

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue 29.10.2014 Teksti: Ari Aalto Kuvat: Markku Saarinen Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue Huom! Puhdistamoalueella liikkuminen on luvanvaraista. Vierailuja koskevista pelisäännöistä

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä.

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärven tilan muutokset ovat heijastuneet järven pesimälinnustoon. Järvelle pesimään kotiutuneet linnut kertovat siitä, millaista ravintoa

Lisätiedot

Järvilinnut matkailun myötätuulessa

Järvilinnut matkailun myötätuulessa Järvilinnut matkailun myötätuulessa Linnustoraportti Puruvesi Järvilinnut matkailun myötätuulessa, jatkohanke Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, PURUVESI JOHDANTO Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden sudenkorentokartoitus vuonna 2011

Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden sudenkorentokartoitus vuonna 2011 Kanta-Hämeen maakuntakaavan turvevarausalueiden sudenkorentokartoitus vuonna 2011 Pekka Saikko & Timo Metsänen 31.8.2011 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella ympäristöalan asiantuntija Heikki Pönkkä ja Helena Haakana KESÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2.

Lisätiedot

Kymenlaakson liitto. Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista

Kymenlaakson liitto. Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista Kymenlaakson liitto Kajasuon ja sen lähiympäristön soiden luontoarvoista Petri Parkko, luonnos 3.10.2008 1 1. Yleistä Haminan ja Anjalankosken kaupunkien alueella sijaitseva Kajasuo sekä sen läheisyydessä

Lisätiedot

Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti

Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 13.10.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT SAMMALSILLANSUON LUONTOSELVITYS

LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT SAMMALSILLANSUON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Lahden seudun ympäristöpalvelut Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 7.8.2015 Viite 1510017839 LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT SAMMALSILLANSUON LUONTOSELVITYS LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 286/2014 Laura Kokko YLEISTÄ 15.8.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Kannusjärven

Lisätiedot

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Toimenpidealue 1 kuuluu salmi/kannas-tyyppisiin tutkimusalueisiin ja alueen vesipinta-ala on 13,0 ha. Alue on osa isompaa merenlahtea (kuva 1). Suolapitoisuus oli

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN MIKKELI, TAIPALE, TILA HIETANIEMI LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 30.12.2014 1 JOHDANTO Mikkelin kaupungin Taipaleen kylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Raportti 29.5.2015. Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015

Raportti 29.5.2015. Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Raportti 29.5.2015 Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Espoo 2015 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat ja ilmakuvat: Kirjoittaja: Toimittaja: Kiitokset: Matti Sissonen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Niemenharjun alueen luontoselvitys

Niemenharjun alueen luontoselvitys LIITE 2b SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PIHTIPUTAAAN KUNTA alueen FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (13) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät... 2 4 Tulokset... 2 4.1

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot. korento.net. Vuosi 2004

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot. korento.net. Vuosi 2004 1 / 6 8.10.2011 21:49 korento.net Vuosi 2004 Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot Etusivu Kirja Valokuvat Lajiluettelo Maakuntahavainnot Lentoajat Uudet havainnot Lataa Extra Postituslista Linkit Yhteystiedot

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Niittotarvekartoitus. Suurijärvi, Savonlinna Kerimäki. Iina Remonen 08/2011

Niittotarvekartoitus. Suurijärvi, Savonlinna Kerimäki. Iina Remonen 08/2011 Niittotarvekartoitus Suurijärvi, Savonlinna Kerimäki Iina Remonen 08/2011 Yleiskuvaus: Suurijärven pohjoisosassa rannat ovat pääosin matalahkoja ja hiekkapohjaisia. Rannat kuitenkin syvenevät melko nopeasti

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

URAJÄRVEN MUKULANLAHDEN NATURA- ALUEEN NIITTOSUUNNITELMA

URAJÄRVEN MUKULANLAHDEN NATURA- ALUEEN NIITTOSUUNNITELMA URAJÄRVEN MUKULANLAHDEN NATURA- ALUEEN NIITTOSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 254/2014 Esa Korkeamäki Kymijoen vesi jaympäristö ry TAUSTAA 13.6.2014 Useiden Kymijoen alueen

Lisätiedot

ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS

ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Alvajärven linnustoselvitys

Lisätiedot

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI Järvilinnut matkailun myötätuulessa Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI JOHDANTO Luonnon arvojen huomioon ottaminen on monin tavoin tullut velvoitteeksi meille kaikille. Lainsäädäntömme

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

Alueella havaittiin runsaasti korentoja, sekä vaalea haikara (mahdollisesti harmaahaikara?) ja haukkoja.

Alueella havaittiin runsaasti korentoja, sekä vaalea haikara (mahdollisesti harmaahaikara?) ja haukkoja. Niittotarveselvitykset Pieksämäki Letvetlampi Letvetlampi on matala, lähes umpeenkasvanut lampi, jonka läpi laskee Törmäjoki Härkäjärvestä Siikalahteen. Vedenkorkeus oli selvitystä tehtäessä noin 20-30

Lisätiedot

Littoistenjärven lammikkikartoitus

Littoistenjärven lammikkikartoitus Littoistenjärven lammikkikartoitus Lieto ja Kaarina 2012 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus KTP:n Kasvintarkastuspalvelut Avoin yhtiö Suutarintie 26 69300 Toholampi Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON

KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS SONNANJOEN NATURA-ALUEEN KIRJOJOKIKORENTOON Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 239/2014 Esa Korkeamäki SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus

Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus 67050263SP 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Lähtötietoraportin täydennys Sisällysluettelo 1 LINNUSTO...2 2 ARVOKKAAT KALLIOALUEET...2 3 RAKENNUSPAIKAT...4

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

PIRKKALAN SIKOJOEN LUONTOSELVITYS

PIRKKALAN SIKOJOEN LUONTOSELVITYS PIRKKALAN SIKOJOEN LUONTOSELVITYS Luontopeili 2012 Raportti ja valokuvat: Marja-Liisa Pitkänen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. SELVITYSALUEEN RAJAUS JA YLEISKUVAUS...4 3. LINNUSTO...5 3.1. Sikojoen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Viitasammakkokartoitus Lahden ja Nastolan Kymijärvellä ja Kärkjärvellä 2011

Viitasammakkokartoitus Lahden ja Nastolan Kymijärvellä ja Kärkjärvellä 2011 Viitasammakkokartoitus Lahden ja Nastolan Kymijärvellä ja Kärkjärvellä 2011 Timo Metsänen 31.7.2011 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO...3 2 ALUEEN

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

Mäntymäen luontoselvitys Laihia

Mäntymäen luontoselvitys Laihia Mäntymäen luontoselvitys Laihia 2.9.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto.. 3 2 Liito-orava 3 2.1 Yleistä liito-oravasta. 3 2.2 Liito-oravaselvityksen

Lisätiedot

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006 1 Riistantutkimuksen tiedote 209:1-5. Helsinki 16.8.6 Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 6 Hannu Pöysä, Marcus Wikman, Esa Lammi ja Risto A. Väisänen Vesilinnuston kokonaiskanta pysyi viime vuoden

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

K iehtovan koreat korennot

K iehtovan koreat korennot Kiehtovan koreat korennot Sudenkorennot kuuluvat kauniiseen kesäpäivään. Sellofaanisiivet auringossa välkehtien ne jahtaavat hyönteisiä ja toisiaan. Sopivan kumppanin etsimisen ja kilpailijoiden hätistelemisen

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Niittotarvekartoitus. Mikkelin alapuolinen Saimaa: Mikkeli - Juurisalmi. Iina Remonen 1.-15.8.2011

Niittotarvekartoitus. Mikkelin alapuolinen Saimaa: Mikkeli - Juurisalmi. Iina Remonen 1.-15.8.2011 Niittotarvekartoitus Mikkelin alapuolinen Saimaa: Mikkeli - Juurisalmi Iina Remonen 1.-15.8.2011 Sisällys 1 Savilahti... 4 2 Pappilanselkä... 8 3 Launialanselkä... 11 4 Visulahti... 14 5 Mustaselkä Mustalahti...

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot. korento.net. Vuosi 2006

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot. korento.net. Vuosi 2006 1 / 5 8.10.2011 21:50 korento.net Vuosi 2006 Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot Etusivu Kirja Valokuvat Lajiluettelo Maakuntahavainnot Lentoajat Uudet havainnot Lataa Extra Postituslista Linkit Yhteystiedot

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 ALMAN GROUP OY RAPORTTEJA 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys Tapio Rintanen 2012 Maastotyöt Kohdealueen ja lähiympäristön liito-oravatilanne selvitettiin 27.4.2012, linnusto 13.5.2012, kasvillisuus ja lepakkotilanne

Lisätiedot

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Esityksen sisältö Puruveden erityispiirteet suojeluohjelmissa Natura 2000 suojelun toteuttaminen Suuntaviivoja Puruveden vesiensuojeluun

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA SYLVÖJÄRVEN VIITASAMMAKKO- SELVITYS

NASTOLAN KUNTA SYLVÖJÄRVEN VIITASAMMAKKO- SELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Viitasammakkoselvitys Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510018133 NASTOLAN KUNTA SYLVÖJÄRVEN VIITASAMMAKKO- SELVITYS NASTOLAN KUNTA SELVITYS Päivämäärä 11.6. 2015

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. - MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 6.. Johdanto Päijät-Hämeen maakuntaliitto tilasi Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä

Lisätiedot

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010 Destia Oy VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma Petri Parkko 9.6.2011 2 1. Yleistä Liito-orava Pteromys volans on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäslaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen

Lisätiedot

TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT. Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011. Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry. Johdanto

TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT. Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011. Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry. Johdanto TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011 Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry Johdanto Tutkimuksen tilaaja oli Ramboll Oy. Kartoituksen kohteena olivat nykyisellä ja suunnitellulla

Lisätiedot

KUIVASJÄRVI, PARKANO VIITASAMMAKKO- KARTOITUS

KUIVASJÄRVI, PARKANO VIITASAMMAKKO- KARTOITUS Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.6.2014 KUIVASJÄRVI, PARKANO VIITASAMMAKKO- KARTOITUS VIITASAMMAKKO-KARTOITUS Tarkastus 13.6.2014 Päivämäärä 13.6.14 Laatija Kaisa

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta

Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta Aira Kokko Suomen ympäristökeskus Kokemuksia luonnontilaisuusasteikon soveltamisesta ja erityisistä luonnonarvoista - seminaari 13.12.2011,

Lisätiedot

Miehikkälän Savan alueen osayleiskaavan vaikutukset Suurisuon Natura 2000 -alueeseen. Miehikkälän kunta. Natura 2000 -arviointi.

Miehikkälän Savan alueen osayleiskaavan vaikutukset Suurisuon Natura 2000 -alueeseen. Miehikkälän kunta. Natura 2000 -arviointi. Miehikkälän kunta Keskustie 9 49700 MIEHIKKÄLÄ Natura 2000 -arviointi Miehikkälän Savan alueen osayleiskaavan vaikutukset Suurisuon Natura 2000 -alueeseen Petri Parkko 18.11.2013 1. Menetelmät ja aineisto

Lisätiedot

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA:

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.11.2015 :n 284 kohdalla (Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen

Lisätiedot

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 Liite 1. Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 1. Tuulivoiman vaikutukset kanalintuihin 1.1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimarakentaminen voi

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Lokakuu 2014 Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. KARTOITUSALUE... 2 3. LEPAKOIDEN SUOJELU SUOMESSA... 3 4.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Tapanilan tilan ranta-asemakaava

Tapanilan tilan ranta-asemakaava Raportti LIITE 67080500.BBJ 12.5.2009 Jyväskylän kaupunki Tapanilan tilan ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Jyväskylän kaupungin 87. kaupunginosassa (Pohjois- Korpilahti)

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Lauttakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Lauttakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jämijärven Lauttakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 ALMAN GROUP OY Raportteja 5/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava-alueen luonto 30.10.2008 2 1. YLEISKUVAUS 3 2. TULOKSET 3 2.1 Kasvillisuus 3 2.2 Linnusto 6 2.3 Lepakot 7 2.4

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut. Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013

Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut. Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Kaavoituspalvelut Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2013 Petri Parkko 31.8.2013 Sisällys 1. Selvityksen taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot