Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013"

Transkriptio

1 Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy Esko Vuorinen

2 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Sisältö 1. Johdanto Aineisto ja inventointimenetelmät Selvitysalue Osa-alueiden kuvaukset Tulokset Luontotyypit ja lajisto Arvokkaat luontokohteet ja lajit Ekologiset yhteydet Lähteet Liitteet: Liite 1: Lajiluettelo Kuvat: Esko Vuorinen Kansikuva: Lilla Tallholmen idästä nähtynä. Hiekkarannan yläreunassa kasvaa mm. suolaarhoa ja merikaalta. Erittäin uhanalainen rantakaura erottuu tummanvihreänä sinertävän rantavehnän seasta. Selvityksen laatija: Silvestris luontoselvitys oy Heikinkatu Karjaa gsm /Esko Vuorinen

3 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) 1. Johdanto Tämän raportin tarkoituksena on tarkastella Hangon kaupungissa sijaitsevan Stormhällan eli Tallholmarnan alueen rakentamisen toteutusmahdollisuuksia ja vaikutuksia luontoon. Arvioinnin tarpeisiin alueilta tehtiin luontoselvitys. Luontoselvityksen kohteena on noin 14 hehtaarin laajuinen alue sekä siihen liittyvä rantavesialue. Selvitysalueen rajaus on esitetty kartalla 1. Tarkoituksena on tarjota riittävät tiedot alueen kaavoitusta varten. Selvityksen laati luontokartoittaja (eat) Esko Vuorinen/Silvestris luontoselvitys oy. 2. Selvitysalue Alue sijaitsee Hangon kaupungissa, Hankoniemen etelärannalla. Se on valtaosin yksityistä suojelualuetta (Kolavikenin hiekkaranta, LTA010132), joka on perustettu vuonna 1998 erityisesti harvinaisten hiekkadyyni- ja hiekkarantalajien suojelemiseksi. 3. Aineisto ja inventointimenetelmät Selvityksen maastotyöt Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen maastokäynnit tehtiin ja Alue rajattiin alustavasti ilmakuvan ja kartan (1:5000) avulla osaalueisiin. Kohdealueet käveltiin kattavasti läpi ja kirjattiin ylös havainnot elinympäristöistä sekä osa-alueilla havaitut putkilokasvilajit. Alueiden tarkemmat rajat sekä merkittävien luontokohteiden ja lajihavaintojen pisteet tallennettiin GPS-laitteella (Garmin 60 CSx). Lajien ja luontotyyppien suojelu Selvityksessä havainnoitiin luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lajeja ja elinympäristöjä seuraavien kansallisen ja EU:n lainsäädännön ja direktiivien pohjalta: - luonnonsuojelulain (LSL) 29 : n tarkoittamat suojellut luontotyypit - luonnonsuojelulain (LSL) 46 :n tarkoittamat uhanalaiset lajit - luonnonsuojelulain (LSL) 47 :n tarkoittamat erityisesti suojeltavat lajit - metsälain (ML) 10 :n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt - vesilain (VL) luvun 2, 11 :n tarkoittamat kohteet - luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit Elinympäristöjen uhanalaisuus on määritetty Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (Raunio ym. 2008) mukaisesti. Lajien uhanalaisuusluokitus on uhanalaisarvioinnin (Rassi ym. 2010) mukainen.

4 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Kohteiden arvottaminen Osa-alueita arvotettiin seuraavasti: 5 Kansallisesti arvokas. Kohteella on erityisiä luonnonarvoja. Kohteella esiintyy Luonnonsuojelulain 29 :n tarkoittamia luontotyyppejä, äärimmäisen uhanalaisia, erittäin uhanalaisia, vaarantuneita lajeja tai erityisesti suojeltavia lajeja (LSL 47 ). Valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävä kohde. 4 Maakunnallisesti arvokas. Kohteella on maakunnallisesti erityistä arvoa. Kohteella esiintyy maakunnalle harvinainen ja arvokas luontotyyppi ja/tai alueellisesti uhanalaista lajistoa. Luontoarvojen säilyttämiseksi voidaan perustaa suojelualue. 3 Paikallisesti erittäin arvokas. Ympäristöstään erottuva, luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen kohde, jolla voi esiintyä harvinaista lajistoa. Kohde voi olla metsälain 10 :n kriteerit täyttävä erityisen tärkeä elinympäristö. Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii yleensä rajoituksia maankäyttöön. 2 Paikallisesti arvokas. Kohteessa on joitain luonnonarvoja, joiden säilyttäminen saattaa vaatia jonkinlaisia rajoituksia maankäyttöön. 1 Vähäiset luontoarvot. Tavanomaista luontoa. Kyseessä voi olla myös kohde, jonka luontoarvot ovat tuhoutuneet ja arvoluokitusta voidaan nostaa kun arvot ennallistuvat kohtuullisessa ajassa (n v.). Ei rajoituksia maankäyttöön. 0 Ei luontoarvoja. Kohteen luonnontila on merkittävästi heikentynyt ja luontoarvot menetetty.

5 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) 4. Osa-alueiden kuvaukset Selvitysalue rajattiin 13 osa-alueeseen (kartta 1 ja 2). Kartta: Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 8/2013 Kartta 1. Kuviojako.

6 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 8/2013 Kartta: Kartta 2. Luonnonarvokartta.

7 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 1 Harva mäntymetsä (kuva 1) 0,31 ha Alueella kasvaa harvassa matalia oksaisia mäntyjä. Välialueet ovat avointa hiekkaa, jäkälikköä ja sianpuolavaltaista varvikkoa. Männyntaimia kasvaa siellä täällä. Arvo: 3 Perustelu: Alue edustaa käytännössä samaa luontotyyppiä kuin siihen rajautuva suojelualuerajauksen sisällä oleva alue (osa-alue 2). Asutuksen läheisyyden takia alue on maapohjaltaan hieman kuluneempi. Suositus: Jätetään rakentamatta. Pidetään puoliavoimena raivaamalla pois nuoria mäntyjä. Kuva 1. Osa-alueen 1 avointa hiekkapintaa.

8 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 2 Dyynimännikkö (kuva 2) 7,0 ha Harva, osin iäkäs mäntypuusto. Kenttäkerroksessa vuorottelevat avohietikot, jäkälä- ja sammalvaltaiset alat sekä varvikkolaikut, joissa sianpuolukkaa, kanervaa, variksenmarjaa, puolukkaa ja kangasajuruohoa. Pensaskerroksessa harvassa katajaa, pihlajaa ja kituliasta haapaa. Vieraslajeina punalehtiruusu ja kurtturuusu ovat ainakin toistaiseksi niukkoja. Niitä kasvaa alueella vain muutamia pensaita. Ruohoja ja heiniä esiintyy niukasti: hietikkonata, hietikkosara, keltamatara, merinätkelmä, kevätpiippo ja kangasmaitikka. Tähtitalvikki on muutamin kohdin runsas. Alueen hyönteislajisto on arvokas. Arvo: 5 Perustelu: Suojelualue. Erittäin uhanalaisen lajin esiintymisalue (sinisiipisirkka). Silmälläpidettävää ja harvinaista lajistoa (ajuruoho, hietikkonata, hietikkosara, tähtitalvikki). Vaarantunut luontotyyppi (metsäiset dyynit). Maisemallinen arvo. Suositus: Aluetta tulisi hoitaa niin, että se säilyy puoliavoimena. Villiytyneet ruusut olisi paras kitkeä ennen kuin ne valtaavat aluetta laajemmin. Kuva 2. Ajuruoho kukkii alueella 2.

9 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 3 Mäntykangas (kuva 3) 1,6 ha Mäntykankaan puusto on osittain nuorta ja tiheähköä. Pohjakerros sammaleinen, lähempänä rantaa aukkoisempi ja siellä esiintyy myös hieman ajuruohoa ja ylemmän rantavyöhykkeen lajistoa. Lajistossa samat lajit kuin alueella 2, mutta näiden seurana esiintyy runsaasti tavanomaista metsälajistoa. Harvinaisehkoa himmeäorjanruusua kasvaa paikoitellen. Arvo: 2 Perustelu: Osa männyistä kohtalaisen iäkkäitä. Vaarantunut laji (keltamatara). Silmälläpidettävät lajit (ajuruoho, hietikkosara ja hietikkonata). Suositus: Rantaan ja kuvioon 2 rajautuvia osia voisi harventaa arvolajiston elinolojen parantamiseksi. Kuva 3. Sammalkerros ja varvikko muodostavat peittävän katteen alueella 2.

10 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 4 Hiekkaranta (kansikuva) 2,4 ha Vyöhykkeisyys on hyvin kehittynyt. Lajisto on edustavaa ja runsaslajista. Levävalleilla ja pärskevyöhykkeessä kasvavat meri-isorölli, merimaltsa, isomaltsa, merisinappi, punasavikka, peltopillike, rantaukontatar, pohjanpihatatar, merivalvatti, peltopähkämö ja merisaunio. Hiekkakaltaalla viihtyvät suola-arho, merinätkelmä ja merikaali. Hiekkarannan yläosassa on matala dyyni, jossa vallitsee rantavehnä. Sen seassa rannan itäosassa kasvaa laikuittain rantakauraa. Dyynin päällä, metsänreunaan rajautuen on kuivaa hiekkatasannetta, jossa esiintyy mm. hietikkonataa, keltamataraa, kangasajuruohoa, rantajuolavehnää, pohjanpunanataa ja keltamaksaruohoa. Kurtturuusu on ongelmalaji, joka leviää hiekkarannan yläosan dyynipinnoilla. Osa alueesta on tombolomuodostumaa (ks. kuvio 8). Arvo: 4 Perustelu: Suojelualue. Edustava lajisto. Erittäin uhanalainen laji (rantakaura). Vaarantunut laji (keltamatara). Silmälläpidettävä laji (hietikkonata). Erittäin uhanalainen luontotyyppi (Itämeren hiekkaranta). Maisemallinen arvo. Suositus: Rannalla leviävä kurtturuusu uhkaa alkuperäislajistoa, ja sen torjuntaa tulee jatkaa. Osa-alue 5 Lilla Tallholmen, Neljän tuulen tupa 0,58 ha Kasvillisuus on tavanomaista. Kulumisen merkkejä. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Osa-alue 6 Luoto 0,02 ha Paljas kallio, jota linnut käyttävät levähdyspaikkanaan. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Osa-alue 7 Kari 0,002 ha Pienialainen paljas kallio. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia.

11 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 8 Hiekkakannas (tombolo) (kuva 4) 0,27 ha Hankoniemen etelärannalle tyypillinen, muualla maassa erittäin harvinainen muodostuma. Lajisto on erittäin monipuolinen, koostuen pitkälti samoista lajeista kuin alueella 4. Lisäksi huomionarvoisia lajeja ovat mm. ketomaruna, lituruoho, ketokarvaskallioinen, keltamaite, pikkulitteänurmikka, heleäorjanruusu, isomaksaruoho, suomenlahdennurmikohokki, dyyniketo-orvokki ja tulisuolaheinä. Arvo: 4 Perustelu: Silmälläpidettävät lajit (tulisuolaheinä ja ajuruoho). Harvinainen lajiristeymä (Elymus farctus x repens). Erittäin uhanalainen luontotyyppi (Itämeren hiekkaranta). Vaarantunut luontotyyppi (liikkuva rantavehnädyyni). Maisemallinen arvo. Suositus: Olemassa oleva tie ylläpidetään nykyisessä kohdassaan. Muutoin jätetään luonnontilaan. Kurtturuusun leviäminen alueelle torjutaan. Kuva 4. Hiekkakannaksella näkyy selvä kasvillisuuden vyöhykkeisyys (alue 8). Näkymä pohjoisesta, takana puustoinen Stora Tallholmen.

12 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 9 Rakennettu metsä (kuva 5) 0,67 ha Lajistoltaan varsin tavanomainen ja vähälajinen mäntyvaltainen metsä, jossa rakennuksia ja piha-aluetta. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Kuva 5. Stora Tallholmenin suhteellisen nuorta männikköä. Osa-alue 10 Avokallio 0,02 ha Hiekkarantaan rajautuva kallio. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia.

13 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 11 Rantakalliot (kuva 6) 1,1 ha Stora Tallholmenin kalliot ovat maisemallisesti hienot. Koristekasveina viljellyt maksaruoholajit ovat vallanneet kallioiden päällystöjä ja rakoja. Muu lajisto on tavanomaista, lajeina mm. kallioketo-orvokki, merivirmajuuri, heleäorjanruusu, hopeahanhikki ja mäkikattara. Sodanaikaisten rakenteiden ympärillä on rapautuneesta laastista muodostunutta kalkkihiekkaa, mutta sillä ei kuitenkaan varsinaista kalkkilajistoa. Rannanläheisen kuilun pohjalla kasvaa mutayrttiä, joka on alueellisesti uhanalainen laji. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Kuva 6. Sodanaikaisia rakenteita Stora Tallholmenin eteläreunan kalliolla (alue 11).

14 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 12 Hiekkapoukama (kuva 7) 0,04 ha Kasvillisuutena on miltei pelkästään kurtturuusua hiekkarannan yläosassa. Ajuruohoa kasvaa niukkana kasvustona ruusujen katveessa. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Kuva 7. Hiekkapoukaman kasvillisuus on yksipuolista (alue 12). Osa-alue 13 Merialue 10,3 ha Matalilla hiekkapohjilla harvaa uposkasvillisuutta, mm. pikkuhauraa ja hapsivitaa, syvemmällä meriajokasniittyä. Saarten edustan kivikoissa rakkolevää. Arvo: 3 Perustelu: Osa laajempaa arvokasta merialuetta, jolle on tunnusomaista matalat hiekkapohjat. Erittäin uhanalainen luontotyyppi (meriajokasyhteisö). Vaarantuneet luontotyypit (kallio- ja kivikkopohjien rakkoleväyhteisö, uposkasvivaltainen pohja). Suositus: Alueella ei tehdä ruoppauksia.

15 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) 5. Tulokset 5.1.Luontotyypit ja lajisto Selvitysaluetta kattaa suureksi osaksi Suomen oloissa hyvin harvinaiset, mutta Hankoniemelle ominaiset ranta- ja meriluonnon luontotyypit. Ne ovat Hangon oloissakin erittäin edustavia niin lajistoltaan, laajuudeltaan kuin rakenteeltaan. Arvokkaimmat osat kuuluvat suojelualueeseen, mutta siihen rajautuvat osat (osa-alueet 1, 8 sekä osittain 3) ovat arvoltaan merkittäviä. Samoin merialue muodostaa hiekkarannan luontotyyppien kanssa arvokkaan kokonaisuuden. Alueelta havaittiin 151 putkilokasvilajia/alalajia. Lajistossa on tavallisen metsälajiston sekä mereisen peruslajiston lisäksi runsaasti harvinaisia hiekkabiotooppien lajeja, merkittävimpinä rantakaura, hietikkonata, hietikkosara ja tulisuolaheinä. Useat hietikoiden kasvilajit toimivat uhanalaisten hyönteisten ravintokasveina. Erityisesti kangasajuruoholla elää useita harvinaisia hyönteisiä. Myös hietikkonata ja -sara ovat uhanalaiselle lajistolle tärkeitä kasveja. Kulttuurin seuralaislajeja esiintyy alueella jonkin verran. Merkittävin on kurtturuusu, joka uhkaa hiekka-alueiden alkuperäistä lajistoa. Putkilokasvilajisto on esitetty liitetaulukossa Arvokkaat luontokohteet ja lajit Lakien suojaamat elinympäristöt Luonnontilaiset hiekkarannat sekä puuttomat ja luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit ovat luonnonsuojelulain 29 :n tarkoittamia suojeltuja luontotyyppejä. Lain mukaan alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Hiekkarantojen ja dyynialueiden voidaan tulkita myös edustavan metsälain 10 :n tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot). Alueella ei ole vesilain (VL) luvun 2, 11 :n tarkoittamia kohteita. Erityissuojellut ja tiukasti suojellut lajit Rantakaura ja sinisiipisirkka ovat luonnonsuojelulain 47 :n tarkoittamia erityisesti suojeltavia lajeja. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Alueella ei havaittu luontodirektiivin (luonnonsuojelulaki 49 ) tiukasti suojelemia lajeja. Lepakot kuuluvat näihin lajeihin, ja on erittäin todennäköistä, että mannerosan metsät ovat lepakkojen saalistusaluetta. Uhanalaiset lajit Alueella esiintyy kahdeksan valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltua lajia: - erittäin uhanalaiset (EN) rantakaura ja sinisiipisirkka - vaarantunut (VU) keltamatara

16 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) - silmälläpidettävät (NT) hietikkonata, hietikkosara, tulisuolaheinä, ja meriajokas ja ajuruoho Lisäksi alueella esiintyy yksi alueellisesti uhanalaiseksi (RT) luokiteltu laji, tähtitalvikki. Uhanalaiset luontotyypit Selvitysalueella esiintyy kuutta Etelä-Suomen alueella uhanalaista luontotyyppiä. Erittäin uhanalaiset (EN) luontotyypit: Itämeren hiekkaranta: osa-alue 4 ja 8 meriajokasyhteisö: osa-alue 13 Vaarantuneet (VU) luontotyypit: metsäiset dyynit: osa-alueet 1 ja 2 liikkuva rantavehnädyyni: osa-alue 8 kallio- ja kivikkopohjien rakkoleväyhteisö: osa-alue 13 uposkasvivaltainen pohja: osa-alue Ekologiset yhteydet Lepakoiden on Hankoniemellä todettu käyttävän puustoisia rantoja muuttoreitteinään (Hagner-Wahlsten 2011). Suojelualueen puustoinen osa toimii todennäköisesti osana muutto- ja siirtymäreittinään. Alue tulee säilyttää puustoisena.

17 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) 6. Lähteet Hagner-Wahlsten, N. 2011: Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys BatHouse. 13 s. Hämet-Ahti, L., Suominen J., Ulvinen T. & Uotila P. (toim,) 1998: Retkeilykasvio, 4 p. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. 656 s. Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti kustannus. Tapio. 192 s. Mossberg, B. Stenberg, L. 2005: Suuri Pohjolan Kasvio. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. 928 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A., & Mannerkoski, I. (toim./eds.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osat 1 ja 2. Suomen ympäristökeskus (SYKE), Suomen ympäristö 8/2008. Saatavilla: (Ladattu ) Ryttäri, T., Kalliovirta, M. & Lampinen R. (toim.) Suomen uhanalaiset kasvit. Tammi, Helsinki. 384 s. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Suomen ympäristökeskuksen ympäristöopas 109, luonto- ja luonnonvarat. 196 s. Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta. Suomen ympäristökeskus (SYKE). Saatavilla:

18 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 1 (11) Putkilokasvit (151 taksonia) EN = erittäin uhanalainen (akut hotad), VU = vaarantunut (hotad), NT = silmälläpidettävä (närä hotad), RT = alueellisesti uhanalainen (regionalt hotad) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Achillea millefolium siankärsämö rölleka 1 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Agrostis capillaris nurmirölli rödven 1 1 Agrostis gigantea var. glaucescens meri-isorölli storven Agrostis stolonifera rönsyrölli krypven 1 Alchemilla acutiloba piennarpoimulehti stjärndaggkåpa 1 Allium schoenoprasum ruoholaukka, ruohosipuli gräslök 1 1 Alnus glutinosa tervaleppä klibbal 1 Ammophila arenaria rantakaura sandrör EN 1 Angelica archangelica ssp. litoralis meriputki strandkvanne 1 1 Angelica sylvestris karhunputki strätta, skogspipa 1 Anthriscus sylvestris koiranputki hundkäx 1 1 Arabidopsis thaliana lituruoho backtrav 1 Arctostaphylos uva-ursi sianpuolukka mjölon 1 1

19 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 2 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Artemisia campestris ketomaruna fältmalört Artemisia vulgaris var. vulgaris rikkapujo gråbo 1 1 Atriplex littoralis merimaltsa strandmålla 1 Atriplex prostrata isomaltsa spjutmålla 1 Barbarea stricta rantakanankaali strandgyllen 1 1 Betula pendula rauduskoivu vårtbjörk 1 Bromus hordeaceus mäkikattara luddlosta 1 1 Cakile maritima ssp. baltica merisinappi strandsenap, marviol 1 1 Calamagrostis epigejos hietakastikka bergrör 1 Calluna vulgaris kanerva ljung 1 1 Carex arenaria hietikkosara sandstarr NT 1 1 Carex acuta viiltosara vasstarr 1 Carex canescens harmaasara gråstarr 1 Carex leporina jänönsara harstarr 1 Carex nigra ssp. juncella tupassara styltstarr 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot

20 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 3 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Carex nigra ssp. nigra jokapaikansara hundstarr 1 1 Cerastium fontanum nurmihärkki hönsarv 1 Chenopodium rubrum punasavikka rödmålla 1 Cirsium arvense pelto-ohdake åkertistel 1 Comarum palustre kurjenjalka kråkklöver 1 Cotoneaster lucidus kiiltotuhkapensas häckoxbär 1 Crambe maritima merikaali strandkål 1 1 Danthonia decumbens hina knägräs 1 Deschampsia flexuosa metsälauha kruståtel Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri skogsbräken 1 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Elymus farctus x repens merivehnän ja juolavehnän risteymä hybrid mellan strandkvickrot och kvickrot 1 1 Elymus repens ssp. arenosus rantajuolavehnä blågrå kvickrot 1 1 Empetrum nigrum variksenmarja kråkbär, kråkris Epilobium adenocaulon amerikanhorsma amerikansk dunört 1 Epilobium angustifolium maitohorsma mjölkört 1 1 1

21 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 4 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Epilobium montanum lehtohorsma bergdunört 1 Equisetum arvense peltokorte åkerfräken 1 Erigeron acer ssp. acer ketokarvaskallioinen gråbinka 1 1 Festuca arundinacea ruokonata rörsvingel 1 Festuca polesica hietikkonata sandsvingel NT Festuca rubra ssp. arctica pohjanpunanata fjällsvingel Fragaria vesca ahomansikka smultron 1 Galeopsis bifida peltopillike toppdån 1 Galium verum keltamatara gulmåra VU Galium x pomeranicum piennarmatara mårakorsning 1 1 Geranium robertianum haisukurjenpolvi stinknäva 1 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre ekbräken 1 Hieracium umbellatum sarjakeltano flockfibbla Honckenya peploides suola-arho saltarv 1 1 Hypericum maculatum särmäkuisma fyrkantig johannesört 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot

22 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 5 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Juncus bufonius konnanvihvilä vägtåg 1 Juncus conglomeratus keräpäävihvilä knapptåg 1 Juncus effusus röyhyvihvilä veketåg 1 Juncus gerardii suolavihvilä salttåg Juniperus communis kataja en 1 1 Laburnum alpinum kaljukultasade alpgullregn 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. acutifolius Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. glaber merinätkelmä strandvial merinätkelmä strandvial 1 Leontodon autumnalis syysmaitiainen höstfibbla 1 1 Leymus arenarius rantavehnä strandråg 1 1 Lilium bulbiferum ruskolilja brandlilja 1 Limosella aquatica mutayrtti ävjebrodd 1 Linaria vulgaris kannusruoho gulsporre, sporreblomma 1 Lotus corniculatus keltamaite käringtand 1

23 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 6 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Luzula multiflora nurmipiippo ängsfryle 1 Luzula pilosa kevätpiippo vårfryle 1 1 Lysimachia vulgaris ranta-alpi strandlysing 1 Lythrum salicaria rantakukka fackelblomster 1 Maianthemum bifolium oravanmarja ekorrbär 1 Moneses uniflora tähtitalvikki ögonpyrola NT 1 Melampyrum pratense kangasmaitikka ängskovall Myosotis arvensis peltolemmikki åkerförgätmigej 1 Myosotis ramosissima mäkilemmikki backförgätmigej 1 Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia rantaukontatar strandpilört 1 Phalaris arundinacea ruokohelpi rörflen 1 1 Phragmites australis järviruoko vass 1 1 Pimpinella saxifraga pukinjuuri bockrot 1 Pinus sylvestris mänty tall Plantago maritima meriratamo gulkämpar 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot

24 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 7 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Poa angustifolia hoikkanurmikka smalgröe 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Poa annua kylänurmikka vitgröe Poa compressa ssp. compressa pikkulitteänurmikka berggröe Poa nemoralis lehtonurmikka lundgröe 1 Poa pratensis niittynurmikka ängsgröe 1 1 Polygonum aviculare ssp. boreale pohjanpihatatar nordtrampört 1 Polypodium vulgare kallioimarre stensöta 1 1 Populus tremula haapa asp 1 1 Potamogeton pectinatus hapsivita borstnate Potentilla argentea var. argentea hopeahanhikki silverfingerört, femfingerört Potentilla argentea var. decora sirohopeahanhikki smal femfingerört 1 Potentilla argentea var. incanescens isohopeahanhikki stor femfingerört 1 Prunus padus tuomi hägg 1 Puccinellia capillaris luotosorsimo saltgräs 1 Ranunculus repens rönsyleinikki revsmörblomma 1

25 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 8 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Ribes alpinum taikinamarja degbär 1 Ribes nigrum mustaherukka svart vinbär, tistron 1 Rosa caesia himmeäorjanruusu hårig nyponros 1 Rosa dumalis heleäorjanruusu kal nyponros 1 1 Rosa glauca punalehtiruusu daggros 1 Rosa rugosa kurtturuusu vresros Rubus idaeus vadelma hallon Rumex acetosella ssp. acetosella ahosuolaheinä bergsyra 1 1 Rumex acetosella ssp. tenuifolius kaitasuolaheinä rödsyra 1 Rumex crispus ssp. littoreus meripoimuhierakka Rumex thyrsiflorus tulisuolaheinä stor ängssyra NT 1 Sagina nodosa nyylähaarikko knutnarv 1 Sagina procumbens rentohaarikko krypnarv 1 Salix aurita virpapaju bindvide 1 Salix caprea raita sälg 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot

26 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 9 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Salix phylicifolia kiiltopaju grönvide 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Schoenoplectus tabernaemontani sinikaisla blåsäv 1 Scrophularia nodosa syyläjuuri flenört 1 1 Sedum acre keltamaksaruoho gul fetknopp Sedum aizoon siperianmaksaruoho gyllenfetblad 1 Sedum album valkomaksaruoho vit fetknopp 1 Sedum hybridum mongolianmaksaruoho sibirisk fetblad 1 Sedum spurium kaukasianmaksaruoho kaukasisk fetblad 1 Sedum telephium ssp. maximum isomaksaruoho käringkål, kärleksört Senecio viscosus tahmavillakko klibbkorsört 1 1 Silene vulgaris var. littoralis suomenlahdennurmikohokki finnglim 1 Solanum dulcamara punakoiso besksöta 1 1 Solidago virgaurea kultapiisku gullris 1 Sonchus arvensis var. maritimus merivalvatti klappermolke 1 1 Sorbus aucuparia ssp. aucuparia pihlaja rönn

27 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 10 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Stachys palustris peltopähkämö knölsyska 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Stellaria graminea heinätähtimö grässtjärnblomma 1 Stellaria media pihatähtimö natagräs 1 Syringa vulgaris pihasyreeni syren 1 Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana 1 Taraxacum sp., sektio Ruderalia rikkavoikukat ogräsmaskrosor 1 1 Thymus serpyllum kangasajuruoho backtimjan NT Trientalis europaea metsätähti skogstjärna 1 Trifolium repens valkoapila vitklöver 1 Tripleurospermum maritimum merisaunio kustbaldersbrå 1 1 Urtica dioica nokkonen brännässla 1 1 Vaccinium myrtillus mustikka blåbär 1 Vaccinium vitis-idaea puolukka lingon 1 1 Valeriana sambucifolia ssp. salina merivirmajuuri strandvänderot Veronica longifolia rantatädyke strandveronika 1 1

28 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 11 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Viola tricolor var. maritima dyyniketo-orvokki klittviol 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Viola tricolor var. tricolor kallioketo-orvokki vanlig styvmorsviol 1 Zannichellia palustris pikkuhaura hårsärv Zostera marina meriajokas bandtång NT

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@natans.net y= 1833650-6 Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja

Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja Toppilan kasvien historia eri vuosikymmenittäin Lassi Kalleinen, Ympit ja ympäristö -It Tuomas Kauppila, Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Kuva 9. Selvitysalueen kaakkoisosan kohteet. Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 19 5. Kirjallisuus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 2003 Jyrki Matikainen Väskin saaren luontoarvojen perusselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Aineisto ja menetelmät...3 3. Saaren yleiskuvaus...4

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

Muut arvokkaat luontokohteet

Muut arvokkaat luontokohteet Muut arvokkaat luontokohteet 5.14 Lanajoen-Sarkolanjoen alue Peruskarttalehti: 2123 02. Alueen luonnehdinta Sarkolan-Myllykylän Lanajoen-Sarkolanjoen alue muodostaa arvokkaan pohjois-eteläsuuntaisen vesistöalueen.

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa PONSIVUOREN LUONTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa Sisällys Tekijät. 3 Johdanto. 4 Menetelmät 5 Liito-orava

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

Luonnonkukkien päivä 17.6.2007

Luonnonkukkien päivä 17.6.2007 Luonnonkukkien päivä 14 Luonnonsuojelija 3/07 Luonnonkukkien päivä 17.6.2007 Ahvenanmaa, Finström Retkikohde: Rehevä laidunnettu lehtoalue, kallioalueita, eutrofisen järven rantaa n. 1 km:n päässä Finströmin

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot