Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013"

Transkriptio

1 Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy Esko Vuorinen

2 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Sisältö 1. Johdanto Aineisto ja inventointimenetelmät Selvitysalue Osa-alueiden kuvaukset Tulokset Luontotyypit ja lajisto Arvokkaat luontokohteet ja lajit Ekologiset yhteydet Lähteet Liitteet: Liite 1: Lajiluettelo Kuvat: Esko Vuorinen Kansikuva: Lilla Tallholmen idästä nähtynä. Hiekkarannan yläreunassa kasvaa mm. suolaarhoa ja merikaalta. Erittäin uhanalainen rantakaura erottuu tummanvihreänä sinertävän rantavehnän seasta. Selvityksen laatija: Silvestris luontoselvitys oy Heikinkatu Karjaa gsm /Esko Vuorinen

3 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) 1. Johdanto Tämän raportin tarkoituksena on tarkastella Hangon kaupungissa sijaitsevan Stormhällan eli Tallholmarnan alueen rakentamisen toteutusmahdollisuuksia ja vaikutuksia luontoon. Arvioinnin tarpeisiin alueilta tehtiin luontoselvitys. Luontoselvityksen kohteena on noin 14 hehtaarin laajuinen alue sekä siihen liittyvä rantavesialue. Selvitysalueen rajaus on esitetty kartalla 1. Tarkoituksena on tarjota riittävät tiedot alueen kaavoitusta varten. Selvityksen laati luontokartoittaja (eat) Esko Vuorinen/Silvestris luontoselvitys oy. 2. Selvitysalue Alue sijaitsee Hangon kaupungissa, Hankoniemen etelärannalla. Se on valtaosin yksityistä suojelualuetta (Kolavikenin hiekkaranta, LTA010132), joka on perustettu vuonna 1998 erityisesti harvinaisten hiekkadyyni- ja hiekkarantalajien suojelemiseksi. 3. Aineisto ja inventointimenetelmät Selvityksen maastotyöt Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen maastokäynnit tehtiin ja Alue rajattiin alustavasti ilmakuvan ja kartan (1:5000) avulla osaalueisiin. Kohdealueet käveltiin kattavasti läpi ja kirjattiin ylös havainnot elinympäristöistä sekä osa-alueilla havaitut putkilokasvilajit. Alueiden tarkemmat rajat sekä merkittävien luontokohteiden ja lajihavaintojen pisteet tallennettiin GPS-laitteella (Garmin 60 CSx). Lajien ja luontotyyppien suojelu Selvityksessä havainnoitiin luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lajeja ja elinympäristöjä seuraavien kansallisen ja EU:n lainsäädännön ja direktiivien pohjalta: - luonnonsuojelulain (LSL) 29 : n tarkoittamat suojellut luontotyypit - luonnonsuojelulain (LSL) 46 :n tarkoittamat uhanalaiset lajit - luonnonsuojelulain (LSL) 47 :n tarkoittamat erityisesti suojeltavat lajit - metsälain (ML) 10 :n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt - vesilain (VL) luvun 2, 11 :n tarkoittamat kohteet - luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit Elinympäristöjen uhanalaisuus on määritetty Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (Raunio ym. 2008) mukaisesti. Lajien uhanalaisuusluokitus on uhanalaisarvioinnin (Rassi ym. 2010) mukainen.

4 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Kohteiden arvottaminen Osa-alueita arvotettiin seuraavasti: 5 Kansallisesti arvokas. Kohteella on erityisiä luonnonarvoja. Kohteella esiintyy Luonnonsuojelulain 29 :n tarkoittamia luontotyyppejä, äärimmäisen uhanalaisia, erittäin uhanalaisia, vaarantuneita lajeja tai erityisesti suojeltavia lajeja (LSL 47 ). Valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävä kohde. 4 Maakunnallisesti arvokas. Kohteella on maakunnallisesti erityistä arvoa. Kohteella esiintyy maakunnalle harvinainen ja arvokas luontotyyppi ja/tai alueellisesti uhanalaista lajistoa. Luontoarvojen säilyttämiseksi voidaan perustaa suojelualue. 3 Paikallisesti erittäin arvokas. Ympäristöstään erottuva, luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen kohde, jolla voi esiintyä harvinaista lajistoa. Kohde voi olla metsälain 10 :n kriteerit täyttävä erityisen tärkeä elinympäristö. Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii yleensä rajoituksia maankäyttöön. 2 Paikallisesti arvokas. Kohteessa on joitain luonnonarvoja, joiden säilyttäminen saattaa vaatia jonkinlaisia rajoituksia maankäyttöön. 1 Vähäiset luontoarvot. Tavanomaista luontoa. Kyseessä voi olla myös kohde, jonka luontoarvot ovat tuhoutuneet ja arvoluokitusta voidaan nostaa kun arvot ennallistuvat kohtuullisessa ajassa (n v.). Ei rajoituksia maankäyttöön. 0 Ei luontoarvoja. Kohteen luonnontila on merkittävästi heikentynyt ja luontoarvot menetetty.

5 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) 4. Osa-alueiden kuvaukset Selvitysalue rajattiin 13 osa-alueeseen (kartta 1 ja 2). Kartta: Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 8/2013 Kartta 1. Kuviojako.

6 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Silvestris luontoselvitys oy/pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 8/2013 Kartta: Kartta 2. Luonnonarvokartta.

7 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 1 Harva mäntymetsä (kuva 1) 0,31 ha Alueella kasvaa harvassa matalia oksaisia mäntyjä. Välialueet ovat avointa hiekkaa, jäkälikköä ja sianpuolavaltaista varvikkoa. Männyntaimia kasvaa siellä täällä. Arvo: 3 Perustelu: Alue edustaa käytännössä samaa luontotyyppiä kuin siihen rajautuva suojelualuerajauksen sisällä oleva alue (osa-alue 2). Asutuksen läheisyyden takia alue on maapohjaltaan hieman kuluneempi. Suositus: Jätetään rakentamatta. Pidetään puoliavoimena raivaamalla pois nuoria mäntyjä. Kuva 1. Osa-alueen 1 avointa hiekkapintaa.

8 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 2 Dyynimännikkö (kuva 2) 7,0 ha Harva, osin iäkäs mäntypuusto. Kenttäkerroksessa vuorottelevat avohietikot, jäkälä- ja sammalvaltaiset alat sekä varvikkolaikut, joissa sianpuolukkaa, kanervaa, variksenmarjaa, puolukkaa ja kangasajuruohoa. Pensaskerroksessa harvassa katajaa, pihlajaa ja kituliasta haapaa. Vieraslajeina punalehtiruusu ja kurtturuusu ovat ainakin toistaiseksi niukkoja. Niitä kasvaa alueella vain muutamia pensaita. Ruohoja ja heiniä esiintyy niukasti: hietikkonata, hietikkosara, keltamatara, merinätkelmä, kevätpiippo ja kangasmaitikka. Tähtitalvikki on muutamin kohdin runsas. Alueen hyönteislajisto on arvokas. Arvo: 5 Perustelu: Suojelualue. Erittäin uhanalaisen lajin esiintymisalue (sinisiipisirkka). Silmälläpidettävää ja harvinaista lajistoa (ajuruoho, hietikkonata, hietikkosara, tähtitalvikki). Vaarantunut luontotyyppi (metsäiset dyynit). Maisemallinen arvo. Suositus: Aluetta tulisi hoitaa niin, että se säilyy puoliavoimena. Villiytyneet ruusut olisi paras kitkeä ennen kuin ne valtaavat aluetta laajemmin. Kuva 2. Ajuruoho kukkii alueella 2.

9 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 3 Mäntykangas (kuva 3) 1,6 ha Mäntykankaan puusto on osittain nuorta ja tiheähköä. Pohjakerros sammaleinen, lähempänä rantaa aukkoisempi ja siellä esiintyy myös hieman ajuruohoa ja ylemmän rantavyöhykkeen lajistoa. Lajistossa samat lajit kuin alueella 2, mutta näiden seurana esiintyy runsaasti tavanomaista metsälajistoa. Harvinaisehkoa himmeäorjanruusua kasvaa paikoitellen. Arvo: 2 Perustelu: Osa männyistä kohtalaisen iäkkäitä. Vaarantunut laji (keltamatara). Silmälläpidettävät lajit (ajuruoho, hietikkosara ja hietikkonata). Suositus: Rantaan ja kuvioon 2 rajautuvia osia voisi harventaa arvolajiston elinolojen parantamiseksi. Kuva 3. Sammalkerros ja varvikko muodostavat peittävän katteen alueella 2.

10 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 4 Hiekkaranta (kansikuva) 2,4 ha Vyöhykkeisyys on hyvin kehittynyt. Lajisto on edustavaa ja runsaslajista. Levävalleilla ja pärskevyöhykkeessä kasvavat meri-isorölli, merimaltsa, isomaltsa, merisinappi, punasavikka, peltopillike, rantaukontatar, pohjanpihatatar, merivalvatti, peltopähkämö ja merisaunio. Hiekkakaltaalla viihtyvät suola-arho, merinätkelmä ja merikaali. Hiekkarannan yläosassa on matala dyyni, jossa vallitsee rantavehnä. Sen seassa rannan itäosassa kasvaa laikuittain rantakauraa. Dyynin päällä, metsänreunaan rajautuen on kuivaa hiekkatasannetta, jossa esiintyy mm. hietikkonataa, keltamataraa, kangasajuruohoa, rantajuolavehnää, pohjanpunanataa ja keltamaksaruohoa. Kurtturuusu on ongelmalaji, joka leviää hiekkarannan yläosan dyynipinnoilla. Osa alueesta on tombolomuodostumaa (ks. kuvio 8). Arvo: 4 Perustelu: Suojelualue. Edustava lajisto. Erittäin uhanalainen laji (rantakaura). Vaarantunut laji (keltamatara). Silmälläpidettävä laji (hietikkonata). Erittäin uhanalainen luontotyyppi (Itämeren hiekkaranta). Maisemallinen arvo. Suositus: Rannalla leviävä kurtturuusu uhkaa alkuperäislajistoa, ja sen torjuntaa tulee jatkaa. Osa-alue 5 Lilla Tallholmen, Neljän tuulen tupa 0,58 ha Kasvillisuus on tavanomaista. Kulumisen merkkejä. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Osa-alue 6 Luoto 0,02 ha Paljas kallio, jota linnut käyttävät levähdyspaikkanaan. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Osa-alue 7 Kari 0,002 ha Pienialainen paljas kallio. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia.

11 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 8 Hiekkakannas (tombolo) (kuva 4) 0,27 ha Hankoniemen etelärannalle tyypillinen, muualla maassa erittäin harvinainen muodostuma. Lajisto on erittäin monipuolinen, koostuen pitkälti samoista lajeista kuin alueella 4. Lisäksi huomionarvoisia lajeja ovat mm. ketomaruna, lituruoho, ketokarvaskallioinen, keltamaite, pikkulitteänurmikka, heleäorjanruusu, isomaksaruoho, suomenlahdennurmikohokki, dyyniketo-orvokki ja tulisuolaheinä. Arvo: 4 Perustelu: Silmälläpidettävät lajit (tulisuolaheinä ja ajuruoho). Harvinainen lajiristeymä (Elymus farctus x repens). Erittäin uhanalainen luontotyyppi (Itämeren hiekkaranta). Vaarantunut luontotyyppi (liikkuva rantavehnädyyni). Maisemallinen arvo. Suositus: Olemassa oleva tie ylläpidetään nykyisessä kohdassaan. Muutoin jätetään luonnontilaan. Kurtturuusun leviäminen alueelle torjutaan. Kuva 4. Hiekkakannaksella näkyy selvä kasvillisuuden vyöhykkeisyys (alue 8). Näkymä pohjoisesta, takana puustoinen Stora Tallholmen.

12 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 9 Rakennettu metsä (kuva 5) 0,67 ha Lajistoltaan varsin tavanomainen ja vähälajinen mäntyvaltainen metsä, jossa rakennuksia ja piha-aluetta. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Kuva 5. Stora Tallholmenin suhteellisen nuorta männikköä. Osa-alue 10 Avokallio 0,02 ha Hiekkarantaan rajautuva kallio. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia.

13 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 11 Rantakalliot (kuva 6) 1,1 ha Stora Tallholmenin kalliot ovat maisemallisesti hienot. Koristekasveina viljellyt maksaruoholajit ovat vallanneet kallioiden päällystöjä ja rakoja. Muu lajisto on tavanomaista, lajeina mm. kallioketo-orvokki, merivirmajuuri, heleäorjanruusu, hopeahanhikki ja mäkikattara. Sodanaikaisten rakenteiden ympärillä on rapautuneesta laastista muodostunutta kalkkihiekkaa, mutta sillä ei kuitenkaan varsinaista kalkkilajistoa. Rannanläheisen kuilun pohjalla kasvaa mutayrttiä, joka on alueellisesti uhanalainen laji. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Kuva 6. Sodanaikaisia rakenteita Stora Tallholmenin eteläreunan kalliolla (alue 11).

14 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) Osa-alue 12 Hiekkapoukama (kuva 7) 0,04 ha Kasvillisuutena on miltei pelkästään kurtturuusua hiekkarannan yläosassa. Ajuruohoa kasvaa niukkana kasvustona ruusujen katveessa. Arvo: 1 Suositus: Luonnonarvojen puolesta ei rajoituksia eikä suosituksia. Kuva 7. Hiekkapoukaman kasvillisuus on yksipuolista (alue 12). Osa-alue 13 Merialue 10,3 ha Matalilla hiekkapohjilla harvaa uposkasvillisuutta, mm. pikkuhauraa ja hapsivitaa, syvemmällä meriajokasniittyä. Saarten edustan kivikoissa rakkolevää. Arvo: 3 Perustelu: Osa laajempaa arvokasta merialuetta, jolle on tunnusomaista matalat hiekkapohjat. Erittäin uhanalainen luontotyyppi (meriajokasyhteisö). Vaarantuneet luontotyypit (kallio- ja kivikkopohjien rakkoleväyhteisö, uposkasvivaltainen pohja). Suositus: Alueella ei tehdä ruoppauksia.

15 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) 5. Tulokset 5.1.Luontotyypit ja lajisto Selvitysaluetta kattaa suureksi osaksi Suomen oloissa hyvin harvinaiset, mutta Hankoniemelle ominaiset ranta- ja meriluonnon luontotyypit. Ne ovat Hangon oloissakin erittäin edustavia niin lajistoltaan, laajuudeltaan kuin rakenteeltaan. Arvokkaimmat osat kuuluvat suojelualueeseen, mutta siihen rajautuvat osat (osa-alueet 1, 8 sekä osittain 3) ovat arvoltaan merkittäviä. Samoin merialue muodostaa hiekkarannan luontotyyppien kanssa arvokkaan kokonaisuuden. Alueelta havaittiin 151 putkilokasvilajia/alalajia. Lajistossa on tavallisen metsälajiston sekä mereisen peruslajiston lisäksi runsaasti harvinaisia hiekkabiotooppien lajeja, merkittävimpinä rantakaura, hietikkonata, hietikkosara ja tulisuolaheinä. Useat hietikoiden kasvilajit toimivat uhanalaisten hyönteisten ravintokasveina. Erityisesti kangasajuruoholla elää useita harvinaisia hyönteisiä. Myös hietikkonata ja -sara ovat uhanalaiselle lajistolle tärkeitä kasveja. Kulttuurin seuralaislajeja esiintyy alueella jonkin verran. Merkittävin on kurtturuusu, joka uhkaa hiekka-alueiden alkuperäistä lajistoa. Putkilokasvilajisto on esitetty liitetaulukossa Arvokkaat luontokohteet ja lajit Lakien suojaamat elinympäristöt Luonnontilaiset hiekkarannat sekä puuttomat ja luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit ovat luonnonsuojelulain 29 :n tarkoittamia suojeltuja luontotyyppejä. Lain mukaan alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Hiekkarantojen ja dyynialueiden voidaan tulkita myös edustavan metsälain 10 :n tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot). Alueella ei ole vesilain (VL) luvun 2, 11 :n tarkoittamia kohteita. Erityissuojellut ja tiukasti suojellut lajit Rantakaura ja sinisiipisirkka ovat luonnonsuojelulain 47 :n tarkoittamia erityisesti suojeltavia lajeja. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Alueella ei havaittu luontodirektiivin (luonnonsuojelulaki 49 ) tiukasti suojelemia lajeja. Lepakot kuuluvat näihin lajeihin, ja on erittäin todennäköistä, että mannerosan metsät ovat lepakkojen saalistusaluetta. Uhanalaiset lajit Alueella esiintyy kahdeksan valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltua lajia: - erittäin uhanalaiset (EN) rantakaura ja sinisiipisirkka - vaarantunut (VU) keltamatara

16 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) - silmälläpidettävät (NT) hietikkonata, hietikkosara, tulisuolaheinä, ja meriajokas ja ajuruoho Lisäksi alueella esiintyy yksi alueellisesti uhanalaiseksi (RT) luokiteltu laji, tähtitalvikki. Uhanalaiset luontotyypit Selvitysalueella esiintyy kuutta Etelä-Suomen alueella uhanalaista luontotyyppiä. Erittäin uhanalaiset (EN) luontotyypit: Itämeren hiekkaranta: osa-alue 4 ja 8 meriajokasyhteisö: osa-alue 13 Vaarantuneet (VU) luontotyypit: metsäiset dyynit: osa-alueet 1 ja 2 liikkuva rantavehnädyyni: osa-alue 8 kallio- ja kivikkopohjien rakkoleväyhteisö: osa-alue 13 uposkasvivaltainen pohja: osa-alue Ekologiset yhteydet Lepakoiden on Hankoniemellä todettu käyttävän puustoisia rantoja muuttoreitteinään (Hagner-Wahlsten 2011). Suojelualueen puustoinen osa toimii todennäköisesti osana muutto- ja siirtymäreittinään. Alue tulee säilyttää puustoisena.

17 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys (17) 6. Lähteet Hagner-Wahlsten, N. 2011: Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys BatHouse. 13 s. Hämet-Ahti, L., Suominen J., Ulvinen T. & Uotila P. (toim,) 1998: Retkeilykasvio, 4 p. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. 656 s. Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti kustannus. Tapio. 192 s. Mossberg, B. Stenberg, L. 2005: Suuri Pohjolan Kasvio. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. 928 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A., & Mannerkoski, I. (toim./eds.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osat 1 ja 2. Suomen ympäristökeskus (SYKE), Suomen ympäristö 8/2008. Saatavilla: (Ladattu ) Ryttäri, T., Kalliovirta, M. & Lampinen R. (toim.) Suomen uhanalaiset kasvit. Tammi, Helsinki. 384 s. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Suomen ympäristökeskuksen ympäristöopas 109, luonto- ja luonnonvarat. 196 s. Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta. Suomen ympäristökeskus (SYKE). Saatavilla:

18 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 1 (11) Putkilokasvit (151 taksonia) EN = erittäin uhanalainen (akut hotad), VU = vaarantunut (hotad), NT = silmälläpidettävä (närä hotad), RT = alueellisesti uhanalainen (regionalt hotad) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Achillea millefolium siankärsämö rölleka 1 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Agrostis capillaris nurmirölli rödven 1 1 Agrostis gigantea var. glaucescens meri-isorölli storven Agrostis stolonifera rönsyrölli krypven 1 Alchemilla acutiloba piennarpoimulehti stjärndaggkåpa 1 Allium schoenoprasum ruoholaukka, ruohosipuli gräslök 1 1 Alnus glutinosa tervaleppä klibbal 1 Ammophila arenaria rantakaura sandrör EN 1 Angelica archangelica ssp. litoralis meriputki strandkvanne 1 1 Angelica sylvestris karhunputki strätta, skogspipa 1 Anthriscus sylvestris koiranputki hundkäx 1 1 Arabidopsis thaliana lituruoho backtrav 1 Arctostaphylos uva-ursi sianpuolukka mjölon 1 1

19 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 2 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Artemisia campestris ketomaruna fältmalört Artemisia vulgaris var. vulgaris rikkapujo gråbo 1 1 Atriplex littoralis merimaltsa strandmålla 1 Atriplex prostrata isomaltsa spjutmålla 1 Barbarea stricta rantakanankaali strandgyllen 1 1 Betula pendula rauduskoivu vårtbjörk 1 Bromus hordeaceus mäkikattara luddlosta 1 1 Cakile maritima ssp. baltica merisinappi strandsenap, marviol 1 1 Calamagrostis epigejos hietakastikka bergrör 1 Calluna vulgaris kanerva ljung 1 1 Carex arenaria hietikkosara sandstarr NT 1 1 Carex acuta viiltosara vasstarr 1 Carex canescens harmaasara gråstarr 1 Carex leporina jänönsara harstarr 1 Carex nigra ssp. juncella tupassara styltstarr 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot

20 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 3 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Carex nigra ssp. nigra jokapaikansara hundstarr 1 1 Cerastium fontanum nurmihärkki hönsarv 1 Chenopodium rubrum punasavikka rödmålla 1 Cirsium arvense pelto-ohdake åkertistel 1 Comarum palustre kurjenjalka kråkklöver 1 Cotoneaster lucidus kiiltotuhkapensas häckoxbär 1 Crambe maritima merikaali strandkål 1 1 Danthonia decumbens hina knägräs 1 Deschampsia flexuosa metsälauha kruståtel Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri skogsbräken 1 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Elymus farctus x repens merivehnän ja juolavehnän risteymä hybrid mellan strandkvickrot och kvickrot 1 1 Elymus repens ssp. arenosus rantajuolavehnä blågrå kvickrot 1 1 Empetrum nigrum variksenmarja kråkbär, kråkris Epilobium adenocaulon amerikanhorsma amerikansk dunört 1 Epilobium angustifolium maitohorsma mjölkört 1 1 1

21 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 4 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Epilobium montanum lehtohorsma bergdunört 1 Equisetum arvense peltokorte åkerfräken 1 Erigeron acer ssp. acer ketokarvaskallioinen gråbinka 1 1 Festuca arundinacea ruokonata rörsvingel 1 Festuca polesica hietikkonata sandsvingel NT Festuca rubra ssp. arctica pohjanpunanata fjällsvingel Fragaria vesca ahomansikka smultron 1 Galeopsis bifida peltopillike toppdån 1 Galium verum keltamatara gulmåra VU Galium x pomeranicum piennarmatara mårakorsning 1 1 Geranium robertianum haisukurjenpolvi stinknäva 1 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre ekbräken 1 Hieracium umbellatum sarjakeltano flockfibbla Honckenya peploides suola-arho saltarv 1 1 Hypericum maculatum särmäkuisma fyrkantig johannesört 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot

22 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 5 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Juncus bufonius konnanvihvilä vägtåg 1 Juncus conglomeratus keräpäävihvilä knapptåg 1 Juncus effusus röyhyvihvilä veketåg 1 Juncus gerardii suolavihvilä salttåg Juniperus communis kataja en 1 1 Laburnum alpinum kaljukultasade alpgullregn 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. acutifolius Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. glaber merinätkelmä strandvial merinätkelmä strandvial 1 Leontodon autumnalis syysmaitiainen höstfibbla 1 1 Leymus arenarius rantavehnä strandråg 1 1 Lilium bulbiferum ruskolilja brandlilja 1 Limosella aquatica mutayrtti ävjebrodd 1 Linaria vulgaris kannusruoho gulsporre, sporreblomma 1 Lotus corniculatus keltamaite käringtand 1

23 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 6 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Luzula multiflora nurmipiippo ängsfryle 1 Luzula pilosa kevätpiippo vårfryle 1 1 Lysimachia vulgaris ranta-alpi strandlysing 1 Lythrum salicaria rantakukka fackelblomster 1 Maianthemum bifolium oravanmarja ekorrbär 1 Moneses uniflora tähtitalvikki ögonpyrola NT 1 Melampyrum pratense kangasmaitikka ängskovall Myosotis arvensis peltolemmikki åkerförgätmigej 1 Myosotis ramosissima mäkilemmikki backförgätmigej 1 Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia rantaukontatar strandpilört 1 Phalaris arundinacea ruokohelpi rörflen 1 1 Phragmites australis järviruoko vass 1 1 Pimpinella saxifraga pukinjuuri bockrot 1 Pinus sylvestris mänty tall Plantago maritima meriratamo gulkämpar 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot

24 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 7 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Poa angustifolia hoikkanurmikka smalgröe 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Poa annua kylänurmikka vitgröe Poa compressa ssp. compressa pikkulitteänurmikka berggröe Poa nemoralis lehtonurmikka lundgröe 1 Poa pratensis niittynurmikka ängsgröe 1 1 Polygonum aviculare ssp. boreale pohjanpihatatar nordtrampört 1 Polypodium vulgare kallioimarre stensöta 1 1 Populus tremula haapa asp 1 1 Potamogeton pectinatus hapsivita borstnate Potentilla argentea var. argentea hopeahanhikki silverfingerört, femfingerört Potentilla argentea var. decora sirohopeahanhikki smal femfingerört 1 Potentilla argentea var. incanescens isohopeahanhikki stor femfingerört 1 Prunus padus tuomi hägg 1 Puccinellia capillaris luotosorsimo saltgräs 1 Ranunculus repens rönsyleinikki revsmörblomma 1

25 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 8 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Ribes alpinum taikinamarja degbär 1 Ribes nigrum mustaherukka svart vinbär, tistron 1 Rosa caesia himmeäorjanruusu hårig nyponros 1 Rosa dumalis heleäorjanruusu kal nyponros 1 1 Rosa glauca punalehtiruusu daggros 1 Rosa rugosa kurtturuusu vresros Rubus idaeus vadelma hallon Rumex acetosella ssp. acetosella ahosuolaheinä bergsyra 1 1 Rumex acetosella ssp. tenuifolius kaitasuolaheinä rödsyra 1 Rumex crispus ssp. littoreus meripoimuhierakka Rumex thyrsiflorus tulisuolaheinä stor ängssyra NT 1 Sagina nodosa nyylähaarikko knutnarv 1 Sagina procumbens rentohaarikko krypnarv 1 Salix aurita virpapaju bindvide 1 Salix caprea raita sälg 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot

26 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 9 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Salix phylicifolia kiiltopaju grönvide 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Schoenoplectus tabernaemontani sinikaisla blåsäv 1 Scrophularia nodosa syyläjuuri flenört 1 1 Sedum acre keltamaksaruoho gul fetknopp Sedum aizoon siperianmaksaruoho gyllenfetblad 1 Sedum album valkomaksaruoho vit fetknopp 1 Sedum hybridum mongolianmaksaruoho sibirisk fetblad 1 Sedum spurium kaukasianmaksaruoho kaukasisk fetblad 1 Sedum telephium ssp. maximum isomaksaruoho käringkål, kärleksört Senecio viscosus tahmavillakko klibbkorsört 1 1 Silene vulgaris var. littoralis suomenlahdennurmikohokki finnglim 1 Solanum dulcamara punakoiso besksöta 1 1 Solidago virgaurea kultapiisku gullris 1 Sonchus arvensis var. maritimus merivalvatti klappermolke 1 1 Sorbus aucuparia ssp. aucuparia pihlaja rönn

27 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 10 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Stachys palustris peltopähkämö knölsyska 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Stellaria graminea heinätähtimö grässtjärnblomma 1 Stellaria media pihatähtimö natagräs 1 Syringa vulgaris pihasyreeni syren 1 Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana 1 Taraxacum sp., sektio Ruderalia rikkavoikukat ogräsmaskrosor 1 1 Thymus serpyllum kangasajuruoho backtimjan NT Trientalis europaea metsätähti skogstjärna 1 Trifolium repens valkoapila vitklöver 1 Tripleurospermum maritimum merisaunio kustbaldersbrå 1 1 Urtica dioica nokkonen brännässla 1 1 Vaccinium myrtillus mustikka blåbär 1 Vaccinium vitis-idaea puolukka lingon 1 1 Valeriana sambucifolia ssp. salina merivirmajuuri strandvänderot Veronica longifolia rantatädyke strandveronika 1 1

28 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 LIITE: LAJILUETTELO 11 (11) Tieteellinen nimi (Lutukka ) Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi Viola tricolor var. maritima dyyniketo-orvokki klittviol 1 Uhanalaisuus 1 & 2 nummimetsä 3 männikkö 4 hiekkaranta 8 kannas 5 Lilla Tallholmen 9 metsä ja pihapiiri 11 kalliot Viola tricolor var. tricolor kallioketo-orvokki vanlig styvmorsviol 1 Zannichellia palustris pikkuhaura hårsärv Zostera marina meriajokas bandtång NT

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 Venesjärvi 3:145 Kuvio 1 Mustikkatyyppi (MT) Pääpuulajina tukkipuukokoinen mänty seassa kuusta.

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen. Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen. Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen luotojen putkilokasvillisuusselvitykset 2009. Merikohokki on alueen saarilla yleinen Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO Mietoinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Saaren kartano sijaitsee Mietoisten kunnassa, Saarisen kylässä peruskarttakoordinaattien X=6724 37 ja Y=54720 välillä

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI Kaarina, Ravattula Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Muikunvuoren tutkimuskohde sijaitsee Kaarinan pohjoisosissa Ravattulassa lähellä Turun rajaa peruskarttakoordinaattien

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA Laitila Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Tutkimuskohde sijaitsee Untamalan kylässä Laitilassa peruskarttakoordinaattien X= 6755 13-14 ja Y= 534 77-535 08 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009

Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009 Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 7.9.2009 Raaseporin kaupunki /Silvestris luontoselvitys oy: 2 (9) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Alueiden kuvaukset

Lisätiedot

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys 1 SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 2 SUOMUSJÄRVEN KUNTA 10.4 2008 KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Leirintäalue on puustoltaan ja muulta kasvillisuudeltaan

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys 31.8.0 Sisältö: 1 JOHDANTO 1 2 TYÖN SUORITTAMINEN JA MENETELMÄT 1 2.1 SELVITYSALUE JA TYÖVAIHEET 1 2.2 ARVOKKAIDEN ALUEIDEN VALINTAPERUSTEET 1 2.3 UHANALAISUUSLUOKITUS

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Kasvillisuusselvityksen sisällöstä... 4 Kasvillisuusselvitys...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.11. 2008 Jouko Sipari 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Suunnittelualueen geomorfologia... 2 4. Suunnittelualueen nykyinen

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI Turussa 30.8.1999 Tanja Aalto Tutkimuskohde Savemäki sijaitsee Soukaisten kylässä Laitilan kunnassa peruskarttakoordinaattien X=675637 ja Y=153741 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS

KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS Ari Ryökkynen 2012 Kymenlaakson museo ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT Kohteen nimi: Ruukinkatu 15 ja 13 sekä osin Vuorikatu 2 Kunta: Kaupunginosa:

Lisätiedot

56 merenrantakasvia Helsingissä. Lajeja (24) (110) (177) 1-10 (288) ei tutkittu (12)

56 merenrantakasvia Helsingissä. Lajeja (24) (110) (177) 1-10 (288) ei tutkittu (12) 56 merenrantakasvia Helsingissä Lajeja 31-38 (24) 21-30 (110) 11-20 (177) 1-10 (288) ei tutkittu (12) 56 MERENRANTAKASVIA TIETEELLINEN NIMI SUOMALAINEN NIMI RUUDUT LISÄTIETOJA Juncus gerardii Suolavihvilä

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010 Tuoksusimaketta kasvaa alueen kallioilla Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144 Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 24.11.2008 24.11.2008 Enäranta, luontoselvitys 1 (11) Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalueen sijainti ja yleiskuvaus...

Lisätiedot

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Timo Metsänen ja Evita Reitti Luontoselvitys Metsänen Myllypohjankatu 11 15300 Lahti 2 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT... 3 3 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa Salo, K. 2004. Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa. Julkaisussa: Lovén, L. (ed.). 2004. Tutkittu ja tuntematon Koli. Kolin kansallispuiston tutkimusseminaari 24.-25.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

Hailuodon Marjaniemen alueen kasvillisuusinventointi

Hailuodon Marjaniemen alueen kasvillisuusinventointi Hailuodon Marjaniemen alueen kasvillisuusinventointi Merinätkelmää Marjaniemen majakan edustalla Karita Saravesi 1 1. Taustaa Hailuodon Marjaniemen alueen rakennuskanta ja sitä ympäröivä kasvillisuus muodostavat

Lisätiedot

Plagen-Puistovuori-Casino luontoselvitys 2011

Plagen-Puistovuori-Casino luontoselvitys 2011 Plagen-Puistovuori-Casino luontoselvitys 2011 Silvestris luontoselvitys oy 16.12.2011 Silvestris luontoselvitys oy Hangon kaupunki 2 (20) Sisältö 1. Luontoselvitykset tavoite ja menetelmät...3 2. Alueen

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I Raisio Päivi Heino 2003 Tutkimuskohde Raision Siiri 1 sijaitsee Raision kaakkoisosassa peruskarttakoordinaattien X= 6707 40 ja Y= 565 45 välillä (pk- lehti 1043 09 Raisio

Lisätiedot

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Kutveleen kanava Kukonharjun kanava Käyhkään kanava Telataipaleen kanava 2003 FRANK HERING Helsingin yliopisto Aikuiskoulutuskeskus Kotkan

Lisätiedot

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009 LIITE 2 Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys 2009 Petri Parkko 15.2.2010 Sisällys 1. Selvityksen taustoja...3 2. Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN KASVILLISUUS- SELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN KASVILLISUUS- SELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN KASVILLISUUS- SELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 5

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila 6.7.2010 kalliomäkiniitty talon lähellä Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa VU = valtakunnallisesti

Lisätiedot

KYLMÄPIHLAJAN PUTKILOKASVIT

KYLMÄPIHLAJAN PUTKILOKASVIT KYLMÄPIHLAJAN PUTKILOKASVIT Lähde: Kylmäpihlajan kasvillisuusselvitys Irmeli Suokas 2001 Piirros: Mariana Ravonius 2002 Kylmäpihlajan kahdeksan hehtaarin saari on lähes puuton, kallioinen ulkoluoto. Tyrnin

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Sipoon Krokholmenin ranta-asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Sipoon Krokholmenin ranta-asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2014 Sipoon Krokholmenin ranta-asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2014 Alueella oli pikkutikkareviiri Suomen Luontotieto Oy 30/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 3.9.2009 Silvestris luontoselvitys oy Hill Side Golf luontoselvitys 2009 2 (8) Sisältö 1. Luontoselvitykset tavoite ja menetelmät...3 2.

Lisätiedot

Kruunuvuorenselän vesi- ja rantakasvillisuuden kartoitus

Kruunuvuorenselän vesi- ja rantakasvillisuuden kartoitus Kruunuvuorenselän vesi- ja rantakasvillisuuden kartoitus Esa Lammi 1 Jouni Leinikki 2 21.11.2013 1 Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2 Alleco Oy Porrassalmenkatu 25 B Veneentekijäntie 4 50100 Mikkeli 00210

Lisätiedot

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Heli Jutila Mykkäsen alue Kohteeseen tutustuttiin 17.9.2011. Mykkäsenvuoren (Jutila ym. 2000; kuvio 55; nyt 102) avokalliomäellä on mäntyvaltaista

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA

RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA PELTOKORTE Equisetum arvense Kasvattaa keväällä itiötähkän ja kesällä kesäverson Kasvin monivuotinen maavarsi voivat ulottua jopa 2 m syvälle Hankala hävittää RÖNSYLEINIKKI

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelmat Hamina, Salo, Vihti

Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelmat Hamina, Salo, Vihti Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) PUTKILOKASVIEN LAJILUETTELOT (nimistö: Hämet-Ahti ym. 1998 ja 2005) Hamina, Pappilansaaren suojelualue... 2 Hamina, Pappilansaaren niitty... 5 Hamina,

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 3 4. Tulokset...

Lisätiedot

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS SULKAVAN HÄMEENNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON

Lisätiedot

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Virrat Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Teppo Häyhä 25.0.202 Sisällys JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUALUE... 2 2. Kallio- ja maaperä... 2 2.2 Maankäyttö... 2 2.3 Vesistöt... 3 2.4 Metsät ja suot...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta

LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta Pöyry Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ Tämän luontoinventoinnin tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen Kyrkösjärven itärannalla (Kartta 1) sellaisia

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 15.12.2008 SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Isokyrön Orismala-Valtaalan osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys sekä lepakkoselvitys 2009-2011.

Suomen Luontotieto Oy. Isokyrön Orismala-Valtaalan osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys sekä lepakkoselvitys 2009-2011. Isokyrön Orismala-Valtaalan osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys sekä lepakkoselvitys 2009-2011. Annalanmäen Metsälakijyrkänne 9/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. kiinteän yhteyden ja tuulipuiston lähialueen kasvillisuusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 36/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. kiinteän yhteyden ja tuulipuiston lähialueen kasvillisuusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 36/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Oulunsalon-Hailuodon kiinteän yhteyden ja tuulipuiston lähialueen kasvillisuusselvitys 2009 Ruijanesikko on alkukesän kukkija Suomen Luontotieto Oy 36/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Hanko, Luotsikatu. Luontoselvitys 2014

Hanko, Luotsikatu. Luontoselvitys 2014 Hanko, Luotsikatu Luontoselvitys 2014 Silvestris luontoselvitys oy Jorma Pennanen 16.10.2014 Silvestris luontoselvitys oy Hanko, Luotsikatu luontoselvitys 2014 2 (35) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI Turku, Koroinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Koroistenniemi sijaitsee Turun kaupungin itäosassa Koroisten kylässä peruskarttakoordinaattien X= 6706 90 ja Y= 571 05

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo 9.6.2016 RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Maastotyöt... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Luonnonolot

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Satakieli kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 13/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN MIKKELI, TAIPALE, TILA HIETANIEMI LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 30.12.2014 1 JOHDANTO Mikkelin kaupungin Taipaleen kylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuus & Viherkatot

Luonnon monimuotoisuus & Viherkatot Luonnon monimuotoisuus & Viherkatot Malgorzata Gabrych Maisema-arkkitehti / Landscape Architect Jatko-opiskelija /PhD student Viides Ulottuvuus -hanke Luonnontieteellinen keskusmuseo HENVI & WDC Käytännön

Lisätiedot

Bondestam Kristoffer & Bonn Thomas. Källor och myrar. Vid åsen i Hangö, Ekenäs, Pojo och Karis. Västra Nylands regionplansförbund. Helsingfors, 1992.

Bondestam Kristoffer & Bonn Thomas. Källor och myrar. Vid åsen i Hangö, Ekenäs, Pojo och Karis. Västra Nylands regionplansförbund. Helsingfors, 1992. LÄHTEET KÄLLOR Bondestam Kristoffer & Bonn Thomas. Källor och myrar. Vid åsen i Hangö, Ekenäs, Pojo och Karis. Västra Nylands regionplansförbund. Helsingfors, Bondestam Kristoffer & Bonn Thomas. Naturinventering

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUE~DEN ELDLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA II JULKAISU 3/86. F.et.

TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUE~DEN ELDLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA II JULKAISU 3/86. F.et. TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUE~DEN ELDLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA II F.et.Rö JULKAISU 3/86 FÅRÖN EHDOTETUN LUONNONSUOJELUALUEEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITYS

Lisätiedot

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Turpeisen nimisen järven pohjois- ja etelärannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä

Lisätiedot

MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS

MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 11.12.2012 MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1 2 UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1. Tausta

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 1 ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 70/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA 040110 SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA EKOTONI KY KIMMOKAAVA 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea)

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) Iivari Koukosen valokuvakasvio Yhteensä 52 kasvia. Kuvaukset tehty 29.7-5.8.2015 mammalan maisemissa Heinolan Lusissa, sekä Marjoniemen mökillä Kasvien tunnistamisessa

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset

Lisätiedot

Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Murhijoen pohjoisrannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys YMPÄRISTÖKESKUS Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys 2010 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, 01500 Vantaa Tekijä: Jarmo Honkanen 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS AIRIX Ympäristö Oy Siikajoen kunta EY22395 Siikajokisuun ja Revonlahden yleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Säkylän Haapsaaren suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2012. Suomen Luontotieto Oy 2/2013 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Säkylän Haapsaaren suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2012. Suomen Luontotieto Oy 2/2013 Jyrki Matikainen Säkylän Haapsaaren suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Suomen Luontotieto Oy 2/2013 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 4 4. Tulokset...

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 93/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Liito-oravaselvitys...

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset kasvit

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Liite 4 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen 0 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä... 2 1. Aineisto

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys Vihdin kunta Verisuon läjitysalue Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 4.9.2009 4.9.2009 Luontoselvitys 1 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusalueen sijainti ja yleiskuvaus... 2 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

UPM. Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS

UPM. Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS LIITE 1 UPM Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 TAVOITTEET JA TUTKIMUSNENETELMÄT... 3 3 LUONTOSELVITYS... 4 3.1 Kallio- ja maaperä... 4 3.2 Vesistöt...

Lisätiedot

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 Elina Vaskelainen Sirkka-Liisa Virrankoski Hannu Sarvanne Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006 3.2.2 Hansaksen asemakaavan muutos, Söderkulla

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Suomen Luontotieto Oy NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pihapiirin kalliolla esiintyy perinnebiotoopin indikaattorilajeista plus-lajina ruoholaukka Suomen Luontotieto Oy 17/2010

Lisätiedot