Jäteluokitusopas 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäteluokitusopas 2005"

Transkriptio

1 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005

2

3 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005 Helsinki Helsingfors 2005

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Simo Vahvelainen (09) Marianne Kaplas (09) Kansikuva Pärmbild Cover photograph: Jussi Pohjakallio Julkaisun kuvitus Illustrationer Illustrations: Leena Vahvelainen Taitto Ombrytning Layout: Tuula Kyllönen 2005 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Ympäristöministeriö, Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Miljöministeriet, Statistikcentralen och Finlands miljöcentral som källa. Quoting is encouraged provided Ministry of the Environment, Statistics Finland and Finnish Environment Institute is acknowledged as the source. ISSN = Käsikirjoja ISBN (pdf) Valopaino Oy, Helsinki 2005

5 "#$%&'(')!"#$%&'()#&*'+,*-.//0-'1-!"#$$%%&'$'-("*)()23,-3"##$)4$1 %&'()##$%$5)*$*#,((&%%,()1-#&'#,11'1-3,-+,%6$%&1-#')5)7,%,%%,8-9+,*- '1- &&4)*#$##&- 3,- %,,3$11$##&- %,)#'*- 6&'11, :;;<-)%5$*#=1$$*#"-!"#$%&'()#&*'++,,*#,8 >)$5+)- '+,*- '%)- ($*()##=1=#- #==+)%%)*))1- $2)- #')5)7,%')%%,-*=1#=6))1-3"##$)*))1?-5&##,-1=#-5&(,,1-'1-+=2)##= %&'()##&6,#- (''*#&5&*+'A3,)*)1,?- 3"#$%,3)7- #,)- 73,$7 ('A#,)*)1,8-9+,*#,- &&*)##&- 2,($1#$$%#,,1?- *$1 #')5),%,(&6,&(*),-'1-,3,1('A#,)*#$##&-3,-'++,,*$$1-'1 %))#$##=-3"#$1)5)$1-3,-7%&'(()$1-,,(('*$%%)1$1-)*+%+,,!- "*,$.&/)!0( #1)$%+$))$%!'( *&'$$'.+,*&'$'( "*,$.&/)! *$("- +$2&*#)$4'#- 3,- )!&.&*%*%+!,&)+,/$/)* BC9D-.//.E8-!"#$%&$##$%'- 3,- *$1-,)1$$15&(,)1$1 FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8- H,)(()1$$1-3"#$%&'()#&(*$1- &&7 4$1- ("*)()23,1- #')6'#,,1- +,%6$%$6,1- $4$%#"3""1*"()1 +,2$55)1- ("=##"3""1*"8- I""5""2"1"- '1- A$%+'##,,? ($A)##""- 3,- =A#$1")*#""- 3"#$,%,1- #)$#"5=*#"?- #)$4'1($7 2&&#,- 3,- #)$4'1#&'#,1#',?- 5)#("- (,)(()- +,%6$%$6,#- 3"#$7 A&'%%'%%$-,*$#$##&3$1-#,6')##$)4$1-#'#$&##,5)*#,8-9++,,1 '6,#- #&'##,1$$#- C)7 H'($5&(*$1-5&(,,1-'++,,1-("=##"3)1"-'6,#-'%%$$# $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&4$1- =5+"2)*7 6,*#,,6,#- *$("- 3"#$,%,1- +,%6$%&)A)1 $2)(')*#&1$$#- =2)#=(*$#- 3,- %,)#'(*$#8-9++,,1- '1 '4'#$##,6)**,- =2)#=*#')5)11,1-5&)%%$ #')5),%')%%$8- C,6,1'5,)*),- ("=##"3)"- '6,#- 1))1)(""1 #)%,*#')11)1-3,- #&#()5&(*$1- +))2)**"- H'*(,- '+,*- =%$)*$*)#=*- 3"##$)4$1- *=11=*#" =A#$)*(&11,**,?-*$-*'+))- ($1$%%$- #,A,1*,-,)A$$*#,- ())17 1'*#&1$$%%$-%&()3,%%$8 H"*)()23,1-,)$5+,,1-6$2*)''1- #')5),%')##,)*$#- +2'7 *$**)(&6,&(*$#- #$()- *)%%')1$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- K$17 #&1$1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8-L")A)1-(&6,&(*))1-'1-#$A#= 5&&#'(*),- 3,- %)*"=(*)"- '++,,1- *,,#&3$1 &&*)$1- #)$#',)1$)*#'3$1- +'A3,%#,8- C')5),%,('A#,)*$# 3"#$1)5)$1-3,-7%,3)$1-%)*#,&(*$#-+'A3,&#&6,#-3"#$#)%,*#'7 3$1-,)1$)*#')A)1?-$2)#=)*$*#)-C)%,*#'($*(&(*$1-($2""5))1 3,- 6&'11,- :;;0-3&%(,)*#&)A)1- *$("- &&*))1- M>KCN 72$()*#$2),)1$)*#')A)18- D)*#,&(*),- '1- #,2($11$##&- ('55$1##)$1-3,-('($5&*#$1-+$2&*#$$%%,8 C"5"1-'++,,1-#$($5)*$$1-'6,#-C)%,*#'($*(&(*$*#, 4)1')3,1,?- =%),(#&,,2)- J)5'- M,A6$%,)1$1-3&%(,)*&1 ('(',3,1,?- #')5)##,3,1,- 3,-,*),1#&1#)3,1,?- =%),(#&,,2) *$("- =%),(#&,,2)-!&A,- P*+'-,*),1#&1#)3,1,8- H,)(() %&$#$%%&#- (&&%&)6,#- *))A$1- 3'(, 3"#$%&'()#&*'++,,1- &&4)*#,5)*$(*)- '%)-,%&1+$2)1- (''#7 #&1,8-C"2($)#"-%)*"=(*)"-3,-%&'()#&*#,2(,*#&(*),-'++,,7 *$$1- '1- #$A1=#- =%),(#&,,2)- O,2),11$- H,+%,*- C)%,*#'7 ($*(&(*$*#,8- >)1$)*#'1("*)##$%==1- '1- '*,%%)*#&1&# #$(*#)1#,2()*#&(*$$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- J)*#'?- ()1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8 P2)#=)*,*),1#&1#)3')1,- %&'()#&*'++,,1-6,%5)*#$%&7 '6,#- #')5)1$$#- =%)#,2(,*#,3,#- P$6,%$$1, K"(()1$1-3,- Q))##,- D$6)1$1- 6,1A$5+)- *&&11)##$%)3,- H,)3,- Q,)1)'- J&'5$1- =5+"7 *$("- H,,()1$1- I'A3')*7I'A3,15,,1- (&(*$*#,8- C)%,*#'($*(&*- ())##""- A$)#"-,*),1#&1#$6,*#,? #"5"1-3&%(,)*&1 %,,4)11,**,- 3,- #,2()*#&(*$**,8- C)%,*#'($*(&*- ())##"" 1))#"- =2)#=(*)"?- %,)#'(*),- 3, )A5)*)"?-3'#(,-('55$1#')11$)1-'6,#-$4)*#"1$$#-3&%(,)7 K$%*)1R)**"-5,,%)*(&&**,-.//0 2*&#*(3!4& C)%,*#'3'A#,3,!

6 +,&-##.& >%(&*,1,# S J)*"%%=* T C')5),%')##,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' !"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' < :!'A4,1#' U ::.8S :..8T-!"#$%&$##$%')4$1-:;;<-3,-.//.-6"%)1$1 5&&11'*,6,) :T S :0 T!"##$)4$1-#')5),%')##,)1$1-5&'4'*#&5)1$1-3, %&'()##$%& :< > O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-5$#*"#,%'&* :< /: O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :< /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :; V W H,)6'*#')5)1#,-3,-%'&A)1#, / :S O$#,%%)5,%5)$1-%'&A)1#, / :T O&&-5)1$2,,%)$1-(,)6& : C$'%%)*&&* S :0 P%)1#,26)(($)4$1-3,-3&'5)$1-6,%5)*#&* S :< C$(*#))%)$1-6,%5)*#&* ST :U M,,##$)4$1-6,%5)*#&*X-#&2()*#$1 5&'((,&* S< :; I,2()#*$5)1$1-3,-5&&-1,A,1-6,%5)*#&*X %,&((&3$1-3,-3,%()1$)4$1-6,%5)*#&* S;./ J,A,#,6,2,1?-+&&#&'##$)4$1-*$("-('2(()7 3,-+&1'1#,#&'##$)4$1-+%8-A&'1$(,%&3$1 6,%5)*#&* T:.: O,**,1?-+,+$2)1-3,-+,+$2)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* T<.. H&*#,1#,5)1$1?-+,)1,5)1$1-3, #,%%$1#$)4$1-3"%3$1#"5)1$ :.S T H$5)(,,%)$1?-($5),%%)*#$1-#&'##$)4$1-3, #$('(&)#&3$1-6,%5)*#&* U.0 H&5)7-3,-5&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&* <T.Y P)75$#,%%)*#$1-5)1$2,,%)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* <U.< O$#,%%)$1-3,%'*#&* U..U O$#,%%)#&'##$)4$1-6,%5)*#&*-+')*%&()$1 ('1$$#-3,-%,)##$$# UU.; H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&* ;0 S/ H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&* ;U S: 6,%5)*#&* ;; S. Q,4)'7?-#$%$6)*)'7-3,-#)$#'%))($11$7 6"%)1$)4$1-6,%5)*#&* :/S ST >&#'3$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&* :/U S0 O&&-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&* ::. SY- K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&*X-5&&-6,%5)*#&* 8::U S<- H)$22"#=* :.S P :.0 T/ :.0 T: M$4$1-+&A4)*#&*-3,-3,($%& :.< Z Q,($1#,5)1$ :.U T0 Q,($1#,5)1$ :.U [\] I,%6$%&# :S/ 0/ O''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,?-('23,&*-3, A&'%#'-*$("-+'%##',)1$$1-6"A)##")*5==1#) :S/ 0: >R$1#&&2)#')5)1#,-3,-#&((&(,&++, +')*%&()$1-5''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,88:S. 0. M"A)##")*(,&++,-+')*%&()$1-5''##'2),3'7 1$&6'#X-('#)#,%'&*#,6,2')4$1-('23,&* :SS 00 O,3')#&*7-3,-2,6)#*$5)*#')5)1#, :ST Y/ O,,%))($11$ :S0 Y: M$*)%))($11$ :S0 Y. N%5,%))($11$ :S0 <T O&&-%))($7$%"5""-+,%6$%$6,-#')5)1#, :SY <0!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X +,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY U/ H'&%&#&* :SY U0 C$26$=4$1A&'%#'7-3,-*'*),,%)+,%6$%&# :S< ;/ :S; H'#)#,%'&4$# :TT 0!"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-%&'()##$%& :TY 88:0; H)23,%%)*&&*6))##$$#-3,-#)$4'1,11'# :<. D))##$$# :<0 D))#$-:!"##$)4$1-%&'()##,5)1$1-'1R$%5,3"##$$(*)? 6,%#)'1$&6'*#'1-,*$#&*-::.U_.//:?-%))#$-T :<0 D))#$-. ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%' :<< D))#$-S!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#' :;Y D))#$-T ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'-T71&5$2'#,*'%%, D))#$-0 C')5),%,%&'()#&*-BC9D-.//.E Y *

7 01,2,'#1,))',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 J)6&!" #$$%$&'()*+,--)%$%$&'()+.$+/--0-/+&--%%123%+4$&25&( :< /:\: O,,16)%3$%=(*$1-3,-(,23,1A')4'1-3"##$)#" :< /:\. I&&#,2A,#')5)11,1-3"##$)#" :U /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /.\: O$#*"#,%'&4$1-3"##$)#" :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0\: H,%,*#&(*$1-3,-(,%,16)%3$%=1-3"##$)#" :; "6 #5%$&&-7$&7-5/+&'(0-/%$./ :S\: Q,&#,7-3,-5&)4$1-5$#,%%)5,%5)$1-%'&A)11,1-3"##$)#".: "8 #((+7-/5,$$&-5/+9$-2(.: :T\: H)6$1%'&A)11,1-3"##$)#".: :T\. K)$(,1-3,-*,6$1-'#'1-3"##$)#".. ": ;5'&&-)(().S :0\: D)A,7-3,-*))+)(,23,1-#$&2,*#&(*$1-3"##$)#".T :0\. O,((,2')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".0 :0\S H,%,1-3,-(,%,#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\T I$2&1')4$1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\0 K$4$%5"7?-5,23,7-3,-(,*6)*5$A&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".< :0\Y :0\< O,2R,2))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".U :0\U O$)3$2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\; O=%%=#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\:/ C"2(($%=(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:: I$A5$"1-%$)6"1-3,-#&'2$)4$1-%$)6'11,)*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:. J'($2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:S H,,(,'1-3,-*&(%,,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:T C)*%,##&3$1-,%('A'%)3&'5)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:0 M))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:Y 9%&$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SS "< ;59)%--&-5/+2$&7-)%() ST :<\: I&&6)%%,7-3,-6)%%,(&)#&3$1-6,%5)*#$%&1-3"##$)#" ST :<\. H,1(,)4$1-+,)1,5)*$1-3,-6"23"=(*$1-3"##$)#" S0 :<\S H,1(,)4$1-6))5$)*#=(*$1-3"##$)#" SY "= S< :U\: L,A(,6,,##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S< :U\. M,,##$)4$1-3,-,*&*#$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU :U\S C&2()*#$1-5&'((,&(*$1-3,-#&2()*#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU "A S; :;\: I,2()#*$5)*$1-3,-5&&1-1,A,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S; :;\.!,%()1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T/ C! D$0$%$2$,$/*+4((%('%%5-?5/+)593+9',99-E+.$+4(/'/%$%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4&F+G('/59$&(% T:./\: T:./\. H=%%"*#=*#')5)11,1-3"##$)#" T../\S M,1$2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TS./\T D,*#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\0 H&)#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\Y Q,($11&*+&&*$+"1#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T0 C" #$))$/*+4$45,-/+.$+4$45,-%('%%5-?5/+2$&7-)%() T<.:\: J$%%&1-6,%5)*#&*+2'*$**)1-3"##$)#" TU.:\. I,+$2)1-3,-(,2#'1R)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T;.:\S I,+$2)7-3,-(,2#'1()#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 0/ CC H()%$/%$7-/5/*+4$-/$7-/5/+.$+%$&&5/%5-?5/+.3&.5/%37-/5/ 0:..7: Q$+2'#')5)11,1-3"##$)#" 0:..\. 9GG*$#-+,)1'1-3"##$)#" 0...\S Z%$`'+,)1'1-3,-*=6"+,)1'1-3"##$)#" 0S..\T J$2)+,)1'1-3"##$)#" 0T C6 H'9)-/*+I&.1%('%%5-?5/+.$+1?-/4'&%%'$-/55/+2$&7-)%() 00.S\: H'(*)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\. H'(*)(,,*&1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\S a%3=1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 0<.S\T 0< /

8 C8 H57-9$$&-5/*+957-$&&-)%5/+%('%%5-?5/+.$+%59'9(-%(.5/+2$&7-)%() 0U.T\: C)#,,1)4)'(*)4)1-#&'#,1#'+2'*$**)1-3"##$)#" 0;.T\. Q)(()A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\S H%''2)1-3,-%)+$"1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\T Z'*G'2)A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\0 K))%)6$#=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\Y Z$1'%)1-3,-,*$#'1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\< C"2+"#)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y..T\U Y..T\; J$'*%,11')##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YT.T\:/ 9%$G))1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y0.T\:: IMVb1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:. J#=2$$1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:S I'%=$*#$2)A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:T D,#$(*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:0 D))5,A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:Y C'23&1#,7,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YU.T\:< O,,%)$1?-%,(('3$1-3,-+,)1'6"2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y;.T\:U D""($#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" </.T\:; I$*&,)1$)4$1?-*,)++&,1-3,-A=R)$1),#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <:.T\./ Q"3"A4=*,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.: D))5'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.. M)*(''*)(&)#&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <S C: H(7-E+.$+7('2-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <T.0\: Q$1(,)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <T.0\. O&)4$1-(&5)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <0.0\S O&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <Y.0\T D&3)#$5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" << CJ K-E75%$&&-)%5/+7-/5,$$&-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <U.Y\: D,*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <U.Y\. H$2,,5)*#$1-#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\S H$2,,5)*#$1-%,,##'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\T c$#'1)7-3,-()+*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U:.Y\0!"##$)#"-3')#,-5&'4'*#&&-6,%5)*#$##,$**,-#&'##$)#,-*$5$1#)*#"?-(,%()*#,-3,-%,,*#)*#, U: C< #5%$&&-5/+.$&')%() U..<\: Q,&4,1-3,-#$2"(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" US.<\. I&#()$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UT.<\S >%&5))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#"-B6,%5)*#&*-,%&5))1)2'5&*#,E U0.<\T J)1()1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U0.<\0 H&+,2)1-3,-(&+,2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UY.<\Y M,%)5'#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" U< C= #5%$&&-%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4'-)+&(9-5/+9'/55%+.$+&$-%%55% UU.U\: K)#*,&(*$1-3,-*'26,&(*$1-3"##$)#" UU.U\. H&&5,*)1()#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;/.U\S O&&**,-5$#,%%)1-+)1#,("*)##$%=**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;:.U\T Q&'(,)%&6"%)1$)4$1?-*,(*)$1-=58-%$)((&&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;..U\0 O$#,%%)+,((,&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;S.U\Y L,&%'3$1?-2&&6)$1-3,-+&%##)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;T CA H'/5-?5/+.$+&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;0.;\: H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5$#,%%)3"##$)#" ;0.;\. H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5&)#,-3"##$)#" ;Y 6! H'/%%',-E+.$+%-5%'9'/5-?5/+2$&7-)%() ;U S/\: H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;U 6" #((+)309I9'/5-?5/+.$+E&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;; S:\: ;; S:\. :// S:\S P2)*#$##=3$1-3'A#'3$1-3,-(,,+$%)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/: S:\T D=)3=,((&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/. 6C L$?-'E*+%5&52-)-'E+.$+%-5%'&--95//523&-/5-?5/+2$&7-)%() :/S S.\: I))2)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/T S.\. H'5+'1$1##)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/0 S.\S O)(2'+))2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\T N'1)6,)A4$#&1-6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\0 I,+$2)7-3,-5&'6)$2)*#$)*#$1-('14$1*,,##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/< 5

9 68 M(%'.5/+.$+45,32$(/(.5/+2$&7-)%() :/U ST\: >&#'5,,%)$1-+)1#,5,,%)#==+)# :/U ST\. >&#'('2)$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/; ST\S >&#'1-3,-75''##'2)1'*)$1-5$#,%%)2,,(,7,)1$$# ::/ ST\T >&#'1-5&'6)2,,(,7,)1$)#, ::/ ST\0 >&#'1'*)$1-3,-75''##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::: 6: #((+9(&9(/5(2'.5/+2$&7-)%() ::. S0\: D,)6'3$1-2,($11&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::. S0\. M$1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::S S0\S Q,)4$%))($1#$$1-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::T S0\T N%5,7,%&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::Y S0\0 ::< 6J ::U SY\: K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::U SY\. H&%#,*$+"1#&'##$)4$1-3,-('%)(')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::; SY\S J')#)1#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :./ SY\T d2a$)%&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.: SY\0 I$%)$1-3,-%$)(()(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.. 6< H-5,,3%1) :.S S<\: Q'5&,&#'3$1-()$22"#=(*$1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.S S<\. I&2(&3"##$)4$1-()$22"#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" :.T 8! D309IE*+9$$)(E+.$+&374I0('&%' :.0 T/\: P1$2R),1#&'#,11'1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.Y 8" >5?5/+4(0?-)%()+.$+.$95&( :.< T:\: C,%'&*6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.< 8: L$95/%$7-/5/ :.U T0\: Q,($11&*#')5)11,1-3"##$)#" :.; :! #''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$*+9',.$()+.$+0('&%'+)593+4'&%%'$-/55/+230-%%3-)711/%- :S/ 0/\: K&'%#,5'#')5)11,1-3"##$)#" :S: :" MN5/%((,-%'-7-/%$+.$+%(99(9$(44$+4'-)&(9-5/+7''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$ :S. :C :SS 0.\: M"A)##")*(,&+,1-3"##$)#" :SS :: #$.'-%()E+.$+,$2-%)57-)%'-7-/%$ :ST 00\: Q,6)#*$5)*7-3,-5,3')#&*+,%6$%&3$1-3"##$)#" :ST J!*+J"*+JC #$$&--95//5*+>5)-&--95//5*+O&7$&--95//5 :S0 Y/\: D))($1#$$1-3"##$)#" :S0 <8 #((+&--95E5&3733+4$&25&52$+%'-7-/%$ :SY <T\: M,%'(&6,&*%))(($)4$1-3"##$)#" :SY <:!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X-+,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY =! H'&%&#&* :SY =: ;5,251?5/0('&%'E+.$+)')-$$&-4$&25&(% :S< U0\: C$26$=4$1A&'%%'1-3"##$)#" :SU A! P743,-)%I/0('&%' :S; ;/\: ^A4=*(&1#,3"#$6$4$1-+&A4)*#&(*$1-3"##$)#" :T/ ;/\.!"#$,*$5)%%,-3,-(,,#'+,)(')%%,-6,*#,,1'#$##,6),-3"##$)#" :T: H'%-%$&'(?5% :TT ;;\: H'#)#,%'&(*)$1-3"##$)#" :TT / 7-)38'3948'48-)3#'8,$1:)',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 :TY //\: C$'%%)*$1-#')5)11,1-+,((,&*3"##$)#" :T< //\. Q,($1#,5)*$**,-3,-+&2(,5)*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\S J&'4,#&(*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\T P2)-#')5)1#'3$1-3,-#')5),%'3$1-+,+$2)3"##$)#" :0/ //\0 J&'%,3"##$)#" :0: //\Y a%3=3"##$)#" :0. //\< H"=#$#=#-,(&#-3,-+,2)*#'# :0S //\U H'1$7?-%,)#$7-3,-,3'1$&6'2'5&3, :0T //\; >&#'3$1?-#2&(()$1-3,-5&)4$1-(&%3$#&*6"%)1$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:/ H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:: :0Y 6

10 < 71:='()1 >*$#&*- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'*#,- #&%)- 6')5,,1- B::.;_.//:E- (&5'##))1-,)(,)*$5+)- =57 *,5,11)5)1$1- ('5)**)'1- BP&2''+,1-3"##$)4$1-3,- 6,,2,%%)*#$1-3"##$)4$1- %&$##$%'E8 '1- P&2''+,1-3"#$7 %&$##$%'1-5&(,)*$*#)- $*)5$2(()%&$##$%'- 3"##$)*#"8-5+$)- )$%!)($&41)(/&/1%%1(,*&,,&*(#1))$&)10($&41),1(/&&'1(.*&'&)+) $/&'$$)(#*(*&'$$)(*&'*(!%$(#1))$&)16 J&'5$1- ("=##"6"#- =5+"2)*7 6,%6'11,1-3,- *$&2,11,1-,+&6"%)1$$1"8- 6$%6'%%)*#$1- =2)#=*#$1- #')6'#,,1- ("=##"6"1-3"#$%&$##$%'1 5&(,)*),- #&11&*1&5$2')#,- )%5')##,$**,,1- %&+,A,($7 5&(*$**,,1-3,-6&'*)2,+'2#$)**,,1-3"#$#)$#'3,-%&+,6)2,17 '5,)*)%%$8- #)%,*#'6)2,1'5,)*$#- ($2""6"#- 3"##$)#" ('*($6),- #)$#'3,- +$2&*#$$%%,8 '1R$%5,3"#$%&$##$7 %''1-%))##==-#&%()1#,'1R$%5),8-L$-3'A#&6,#-5&&1-5&,*7 *,-%&$##$%'1-2,($1#$$*#,?-3'**,-'*,-%&$##$%'1-+""%&'()*#, '1-3,'#$%#&- #')5),%')##,)1-3,- '*,- 3"#$%,3$)##,)18- C"5"1 *$&2,&(*$1,- *,5,%%$- 3"##$$%%$- *,,##,,- %&$##$%'*#,- &*$)#,- *'6$%#&6),-1)5)(($)#"8-91R$%5),-,)A$&#&&- %&$##$%'1-3"#$1)5)(($)4$1-6,)A#$%$6,*#,- #,2((&&*,*7 #$$*#,b- 3')%%,()1- #')5),%')%%,- 3"##$$#- '1- %&'()#$%#&- #')*), =(*)#=)*('A#,)*$55)18 C"5"1-3&%(,)*&1- $1*)*)3,)*$1,- #,6')##$$1,- '1- *$%7 6)##""- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %&6&**,-.- $*)#$#""1- =%$)*'A3$$#- 3,- 1$&6'# '1R$%5,3"#$%&$##$%'1 *'6$%#,5)*$*#,8-L))4$1-#,2(')#&(*$1,-'1-,1#,,- =%$)*(&7 6,- *))#"?- 5)%%,)*))1- %)13,&(*))1- %&6&)**,- T- 3,- 0- $*)#$#=# =(*)##")*#$1-3"##$)4$1- %&'()#&**&'*)#&(*$#- +$2&*#&6,#8 ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,-'1R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%'-.//. '1-('('1,)*&&4$**,,1-%))##$$**"-.8 D&'()#&*'++,,1- %&6&**,- S- '1- $*)#$##=- =%$)*(&6,&* #')5),%,%&'()#&(*$1-2,($1#$$*#,- 3,- C')5),%,7 '1- %))##$$**"- 08- C,2(')#&(*$1, '1-1")%%"-+=2()"-*$%6$1#"5""1-3,-A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1 %&'()##,5)*#,- *))#"- 3'1(,- =%$)7 *)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- +)#"" *)*"%%""18 C"5"1- %&'()#&*'++,,1- =#)5$1-5&'4'*#,,- %&(&- T? 3'**,-,)$5+))1- ('($5&(*))1-3,- #)$#',)1$)*#')A)1- +'A7 3,&#&$1- (&6,#,,1-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- $2)- #')5)7,%')%%,8- M,%)(')4&)%%,- 3,- %=A=)%%"- +2'*$**)(&6,&(*)%%, +=2)#""1-,1#,5,,1-=%$)*(&6,-$2)-3"##$)4$1-,%(&+$2"*#"8 C,&%&(')**,- %&$#$%%,,1- #')5),%,%%,- #,)- #')5)11'**, *=1#=6)"-#,)-5,A4'%%)*$*#)-*=1#=6)"-3"##$)#"-3,-$*)#$#""1 *&'*)#&*- 1))4$1- %&'()##$%&*#,- 3"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$%'1- B.//.E- 5&(,)*$*#)8- C,&7 %&(')4$1-3"#$%)*#,#-$)6"#-'%$-#=A3$1#"6)"?-6,,1-%&$#$%#&7 3$1-3"##$)4$1-'A$%%,-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,-*,,##,, *=1#="- 5&)#,- 3"##$)#"?- 3')4$1- %&'()#&*- '1-2,#7 (,)*#,6,- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"##$)4$1- %&'()##$%&- '1 $*)5$2()1'5,)1$1-$)("-*))1"-'%$-6')#&-'##,,-A&'5)''1 (,)((),- =(*)##")*#,+,&(*)**,- 3"##$)4$1- %&'()##$%&&1 ($*($)*$*#)- 6,)(&##,6),- *$)(('3,8-5+!,&)+/(!',&'( *&'* 4&&.$(,17$//1( )$")141( )*8*+/,!")*&/$'( "*9,&''*' 8$9+/)$$%%*( #*( )1//1( #+%,*&/+//*( $/&)$)):#1( %+!,&)+,/$' :%$&/8$9&**))$&)*(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( '!+7*))*- $'6 D&(&&1-0-'1-($2"##=-'A3$)*#&*-1))4$1-5$%('-=%$)*7 #$1-3"#$3,($)4$1-3,- 3"#$%,3)$1- %&'()##$%&&1?- 3'#(,- =%$)7 *==4$*#""1-A&'%)5,##,-*,,##,6,#-,)A$&##,,-+""16,)6,,8 L")%%"- 3"##$)%%"- $)- '%$- =%$$1*"- 5)#""1- $2)#=)*#"- #')5)7,%,#,&*#,,-6,,1-1))#"-*,,##,,- ($2#="- 5)%%"-#,A,1*,- #')7 5),%,%%,-#,)-3'+,-(,)()%%,-#')5)+,)(')%%,8-C"%%,)*),-'6,# $*)5$2()(*)- 3'#()1- +,((,&*7?- 2,($11&*7- C"5"- $)- (&)#$1(,,1- #,2(')#,?- 3'#()1- #"%%,)7 *)*#,-3"##$)*#"-'%)*)-$2)#=)*)"-3')%%$()1-#')5),%,%%$-3,-*)(*) 1$- *,,##,6,#- $*))1#="- #')5),%,('A#,)*)**,- $*)7 5$2(()#,&%&(')**,8 P4$%%)*$1(,%#,)1$1- 'A3$)*#&*- $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&*7 #')5),%'3$1-3,- $1$2R),1#&'#,11'1- ('A4,%#,- %&6&**,-08-J))1"-'%$6,#-%&'()##$%&'A3$$#-('*($6,#-=%$)7 *$*#)- #$'%%)*&&*%,)#'*#$1- A&'%%'1-3,- (&11'**,+)4'1 3"##$)#"?- +,((,&*3"##$)#"- *$("- +&A4)*#,7 5)*$1-3"##$)#"8!"#$%,3)7-3,- \3,($$15&(,)*#,- 'A3$)*#&*#,- 6')4,,1 ("=##""- *=1#=#,&*#,- $)- '%$- #)$4'**,8- d*$)1- '6,#- (=*=7 5=(*$**"- 6,*#,,1'#$#&#?- ("*)##$%==1- #&%%$$#- 3"##$$#8 %&'()##$%&- ('2'*#&&- '1- $#*)5)*$1- A$%+'##,5)*$(*)- %,,7 4)##&-3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'?-3'(,-'1 %))##$$**"-S8!&%(,)*&1- #,&%&(')**,- $*)#$##=3$1-3"#$%&$##$%')4$1 +$2&*#$$%%,- $)- 6')4,- =(*)*$%)##$)*$*#)- 2,#(,)*#,?- '1(' #)$#=%%"-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,- *=1#=6"- 5,#$2),,%) (,#*'##,6,- 3"##$$(*)8- C,&%&(')**,- 5,)1)##&-,)1$?-,)1$* #,)- $*)1$- 6')- 3')**,()1- #,+,&(*)**,- '%%,- 2,,(,7,)1$##,-#,)-#&'#$##,?-#,)-*$1-6')4,,1-(,#*',-'%$6,1-3"#$7 6$##"- $)("- 3"#$##"b- $')&/$'%*&/$'**'(,1:));;'( )*&( ++- 7$%%$$',1:));;'(/&&9):41(*&'$()*&($/&'$($&(!%$(#1)$))1(#* #1)$4$7$)( $&41)(,++%+( #1))$&7$'( )*&( #1)$%*&'( 8&&9&&'0 #1)$4$/&$'( 8+"7&/)+/%&$))$$)(,:%%1,&'8- P1*)(*)- '1- *)#$1,)1,-A,2()##,6,?-'1('-(=*$)1$1-,)1$-#,)-$*)1$-3"#$##"-3, 6,*#,- *)##$1- *)3')#$##,6,- *$-,*),1'5,)*$$1- %&'((,,18 Q,#(,)*&-5,#$2),,%)1-5""2)##$%=*#"-3"##$$(*)-'1-#$A#"6" ;

11 #,+,&*('A#,)*$*#)- 3"#$%,)1- B:/<._;SE- 5&(,)*$1-3"##$$1 5""2)#$%5"1- +$2&*#$$%%,8- <1)$%*&'( =( >?'(.+,**'( #1)- )$$,/&(.119&)$%%11'($/&'$()*&(*&'$0(#!',*(/$'("*%)&#*(!' 8!&/)*'+)()*&(*&,!!(8!&/)**(,1:);/)1()*&,,*(!'(4$%4!%%&- '$'(8!&/)*.**'(,1:);/)16 '1R$%5,3"##$$(*)-'6,#-$*)5$2()1'5,)*),8-!"#$(''4)1+$7 2"**"-'%$6,-)1")&-BeE-)%5,)*$$-'1('-3"##$$1-%&'()#&*#&17 5,3"#$%&$##$%'1-5&(,)1$1-3"#$1)5)($- 1)5$##=- =5+"7 B::.;_.//:E- '1R$%5,3"#7 #$$(*)8-!"#$,*$#&(*$1-S-,-fb1-1'3,%%,-,%&$$%%)*$#-=5+"7 6')6,#- (&)#$1()1- =(*)##")*#,+,&(*$**, +""##""- +')(($,7 6,*#,- '1R$%5,3"#$%&'()#&(*$*#,8- D))#$- :- *)*"%#""-,*$7 #&*#$(*#)"- B::.U_.//:E?- 3'1(,- +$2&*#$$%%,- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-'1R$%5,3"##$$(*)8 >

12 @ A%1$,)%&1BB''(4$-.)C(4.#3,&1:833) '1R$%5,3"#$%&$##$%'**,- +"",*),**,- 3"##$$1- *=1#=+2'*$*7 *)1?-#*8-#')5),%,1-3,-#')5)11'1-+'A3,%#,8-L")1-$2)-#')5)7,%')%#,- +$2")*)1- '%$6,#- *,5,1%,)*$#- 3"#$%,3)#- 6')6,#- *)7 3')##&,- 3"#$%&$##$%'1- $2)- %&'(())18- O)("%)- 3"##$$%%$- $) #')5),%,1-5&(,)*#,- 3"#$%&'((,,?- *$- %&'()#$%%,,1 3"#$%,3)1-5&(,,1-$%)-$*)5$2()(*)-+,((,&*3"##$)*))18 '1R$%5,3"#$%&$##$%'1,%&**,- '1-,11$##&- =(*)#=)*('A#,)1$1- 'A3$- %&$##$%'1 (&%%$()1-3"##$$%%$- $#*)#""1 %&$##$%'1-5&(,)1$1?-(=*$)*#"-3"#$##"-+,2A,)#$1-6,*#,,6, 3"#$1)5)($-*$&2,,6,*#)-B(&2*))6)#-#')5)#&(*$1-%)*"=(*)"Eb :8!!"##$$1-,%(&+$2""?-%,3),-3,- %,,#&,- 6,*#,,6,?- (&&*)1&7 #$##&- 3"#$1)5)($?- %&(&&1- '##,5,##,- 1&5$2')A)1- ;; +""##=6)"-1)5)(($)#"?-$#*)#""1-1)5)($2=A5)*#"-/:\:. 9!*0(,/6(%&&)$(B?(E.819&/);.&'&/)$9&;'(*/$)+/(:%$&/&.- 8&$'( #1))$&7$'( #*(!'F$%.*#1))$&7$'( %+$))$%!/)*0( ')6,#-3'&#&,-%&'()#7 #$%$5,,1- #')5)1#,1*,- &*$)*))1- $2)- 1)5)($2=A5))18 P2)%%)*($2"#=#- +,((,&*3"##$$#?- 5&(,,1- %&$##&)1,- *$7 (,%,)*$#- +,((,&*3"##$$#?- %&'()#$%%,,1- (&)#$1()1-,)1, 1)5)($2=A5""1-:0-/:8.8!P%%$)- 1)5)($2=A5)*#"- /:\:.- #,)- :<\./- 5&(,)*#,- 1)5)($##"- 3"##$$1- %&'()##$%$5)*$(*)?- #&#()7 #,,1-1)5)($2=A5"#-:S?-:T-3,-:08-(G/&*'.+,*&'$'('&-.&,$(,$9)!!()+''&/)$))*4*/)&(#1))$$'(,!!/)+.+,/$'6 S8!P%%$)- 5)(""1- $4$%%"- 5,)1)##&3$1-1)5)($2=A5)$1 1)5)(($)*#"- *'6$%%&- (=*$)*$%%$- 3"##$$%%$?- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-1)5)($2=A5"1-:Y-5&(,)*$*#)8 T8!!'*- 3"#$- $)- (&&%&- :Y? ("=#$#""1-$4$%%"-('A4,**,-:8-#,2(')#$#&**,-%&$##$%'1!'*,**,- '%$6,,- #&11&*1&5$2',- ;;- B3"##$$#?- 3')#,- $)- '%$ 5,)1)##&- 5&&,%%,E8- H1&7$'( II-811))$&/)$'( %+!,,&$',1:));1( )+%&/&(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( 41%))11( #* 8:9,&1($)/&.11'(%+$))$%!/)*(#1)$))1(8*9$..&'(,+4**4*.++()+''+/'+.$9!8 C"**"- 3&%(,)*&**,- '1-3"#$%,3$)%%$-,11$##&- *&'*)#&(7 *$(*)- &*$,5+)- (&)1- =(*)- %&'()#&*#&11&*- *)%%')1?- (&1 3"#$#&11&(*$1-#"*5"%%)1$1-5""2)##$%=-$4$%%=##""-3"##$$1 '5)1,)*&&(*)$1- #,2($5+,,- *$%6)##"5)*#"8- M,%)1#,- '1 #$A#"6"- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %'**,- '1- &*$)%%$- 3"##$)%%$- 1*8-9&''*,,*&/'&.&,,$&)1?- $%) *,5,%%$-3"##$$%%$-'1-'%$5,**,-*$("-'1R$%5,3"##$$1-$##" #,6,1'5,)*$1-3"##$$1-1)5)($8-d*$)55)**,-2)11,((,)*7 1)5)(($)**"- 3,('- '1R$%5,3"##$$1-3,- #,6,1'5,)*$1 3"##$$1-6"%)%%"- #$A4""1- *$1- +$2&*#$$%%,?- 3"#$ 6,,2,%%)*#,-,)1$##,- *$%%,)*)1,- +)#')*&&(*)1,?- $##"- 3"#7 #$$%%"- '1-3'()1-3"#$,*$#&(*$1- B:S;/_:;;S?- 5&&#$##& ::.U_.//:E-%))##$$**"-T-('A4,**,-T>-#,2(')#$##&-6,,2,7 '5)1,)*&&*8- P*)5$2(()1"- #"%%,)*)*#,- 2)11,((,)*1)5)(7 ($)*#"- '6,#- /<- /:- ::e- g3"#$6$*)$1- ("*)##$%=**"- #')5)7 +,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#?- 3'#(,- *)*"%#"6"#- 6,,2,%%)*),,)1$)#,g- B$%)- '1R$%5,3"#$##"E- 3,- /<- /:- :.- g5&&#- (&)1 1)5)(($$**"-/<-/:-::-5,)1)#&#?-3"#$6$*)$1-("*)##$%=**" #')5)+,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#g- B$%)- #,6,1'5,)*#,- 3"7 #$##"E8-!"#$,*$#&(*$1- %))##$$**"- Tc- '1-,11$##&- $2")4$1 6,,2,'5)1,)*&&(*)$1- '*,%#,- 2,3,7,26'#?- 3')4$1 +$2&*#$$%%,-,26)'-3"##$$1-%&'()##$%&*#,-'1R$%5,3"##$$(*) #$A4""18-!"#$,*$#&(*$1- %))#$- T?- 3'**,- (=*$)*$#- ('A4,# T>-3,-Tc-'6,#- #"5"1-3&%(,)*&1- %))##$$**"- :8- ^(*)#=)*7 ('A#,)*$55)1- #"*#"-,)A$$*#,- ' J&'5$1- =5+"7 h!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%7 5,3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#h-_T0_8 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(48-))33(4$11&)%2%&42%%))%%4&3(4BF1&3&&1,((,(4',$'('!"##$$1- %&'()#&*- 6')- 5&&##&,- 3"##$$1- +2'*$**')11)1 *$&2,&(*$1,8-J)(*)-%&'()#&*#,-#&%)*)-#,2(,*#$%%,-&&4$%%$$1 (&1()1- +2'*$**)1-3"%($$18- P*)5$2()(*)- 2'5&,3'1$&6'# %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Te8- J$1-3"%($$1?- (&1 =(*)##")*$*#"- 2'5&,3'1$&6'*#,- '1- +')*#$##&- 6,,2,%%)*$# 1$*#$$#- 3,- '*,#?- *$- %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Y Bi- 2'5&,3'1$&6'#?- 3'#(,- $)6"#- *)*"%%"- 6,,2,%%)*),- 1$*7 #$)#"- $)6"#("- 5&)#,- 6,,2,%%)*),- '*),E8- Q'5&,3'1$&7 6')*#,- +')*#$#&#- '*,#- +&'%$*#,,1- %&'()#$%%,,1- %&'(())1 :Y- /:- /<7..8- >3'1$&6'2&1('3$1- +,%')#&(*$**,- *=1#=7 6"#- 3,($$#- %&'()#$%%,,1-5,#$2),,%)(''*#&5&(*$1*, 5&(,)*$*#)-1)5)($2=A5"1-:;-:/-%&'(())18 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(4&3(4'#$%B3F--43,4)%((3)' H,)(()- 3"##$$#- #&%)*)- %&'()#$%%,- 1'&4,##,$1- *)#"- +$2),,7 #$##,?- 5)("- $4$%%"- ('A4)**,- :87T8- '1- $*)#$##=8- C"5"1 (,)()%%$- 3"##$)%%$- =A#"%")*$1- %&'()##$%&+$2),,##$$1-1'&7 4,##,5)*$1-$*#$$1"-(&)#$1()1-6')-'%%,-5'1#,-*==#"? $*)5$2()(*)- *$?- $##"- 3"#$- '1- #&'#&- ("*)##$%==1- &*$,57 5,*#,-(&)1-=A4$*#"-%"A#$$*#"-#,)-$##"-*))A$1-'1-*$(')#7 #&1$$1,- &*$)#,- $2)-,)1$*'*),8- d*$)1- '1- (=*=5=*- 6,*7 #,,1'#$#&*#,?-("*)##$%==1-#&%$6,*#,-3"##$$*#"-$*)5$2()(*) <?

13 (,,#'+,)(')%%,8- H&1- %&'()#&(*$1- #,2((&&*#,*'**,- '1 *)#$1-#)1R)##"6"?-'%)*)-+=2)##"6"-'##,5,,1-3"#$##"-'%$$%%)7 *)55)1-(&6,,6,#-#$()3"#-A&'5)''1-$1*)55")*$1"-(&#$1 $*)5$2()(*)?-$##"-#&'#,11'**,-($2#=6"-5,,%)3"#$-*)3')##&& ('8-#')5),%,1-3"#$%&'(())1-B+""%&'((,-/UE-$)("-$*)5$27 ()(*)- =A4=*(&1#,3"##$)*))18-C')*$(*)?-3"##$$1- #&1#$5,#7 (''*#&5&(*$*#,- 3,- *$1- %&'()#&(*$1- #&11&*1&5$2' #1)$%+$))$%!'(*&'$$'.+,*&/$/)*("*,$.&/)!/)*-B%))#$-T-3, C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#7*)6&-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)E 7-)3(,2,$$33(48'4)%((%&(%23F1(43)&,()- P4$%%"- '1- $*)#$##=- 3"#$7$2"1-1)5)(($$1-3,- #&11&*1&5$2'1- $#*)1#""1- '1 $1*)*)3,)*#,- 3,- 5&&#')1- %&'()#&(*$1 D&'()#&(*$1-5&(,)*$1-1)5)(($$1-3,-*)#"-6,*#,,6,1 #&11&*1&5$2'1- $#*)5)*$%%$- 3,- #'#$,5)*$%%$- (&%%$()1 3"##$$%%$- '1- '%$5,**,- *$&2,,6),- ($)1'3, %&'()#&*'++,,1-,6&%%,b :8 D))##$$**"-.- '1- ('('1,)*&&4$**,,1- j=%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'j- BFFF8#)%,*#'($*(&*8G)E8- D&$##$%'1- +""7 %&'()*#,- '1- #')5),%,7- #,)- #')5)1#'#,7 *'%%,-6))##$)#"-*))#"-1)5)($2=A5"*#"?-3'A'1-%&'()#$##,7 6,- 3"#$- 5,A4'%%)*$*#)- (&&%&&8- H&()1- +""%&'((,- '1 $4$%%$$1-3,$##&-&*$)*))1-1)5)($2=A5))1?-3')4$1-,6&%%, 3"#$- '1- #"*5$11$##"6)**"- '5,,1-1)5)(($$*$$1*"8!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'-'1- %))##$$*7 *"-T8.8 C')5),%,%&'()#&(*$*#,- %))##$$**"- 0- '1-5,A4'%%)*#, #,2()*#,,-*$-#')5),%,2=A5"?-3'A'1-'5,-#,)-#,2(,*#$%7 #,6,-#')5)+,)((,?-%,)#'*?-(&'25)#&*+)*#$-#,)-5&&-=(7 (&&%&&?- $%%$)- *$- 5&&#')1- '%$ #)$4'**,8-C"5"-,1#,,-6))##$)#"-3"#$%&'()#&(*$1-')($,1 1)5)($2=A5"1- ("=##"5)*$$1- *$("- #')5),%,('A#,)*7 #$1?-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,-(&6,,6)$1-#,&%&(('3$1 S8!'*- $#*)##"6"1"- '1-3"#$%,3)- #,)- 73,$?- 3'(,- #)$4$#""1 6,2*)1- #,6,%%)*$(*)- (&#$1- $*)5$2()(*)- +,((,&*+,A6)? *$1-1)5)($- 3,- 1&5$2'#&11&*- '6,#- A$%+')55)1- 4$##"6)**"- %&6&*#,- 0?- 3'**,- 1")#"- #,6,1'5,)*),- 3, &*$)%%$- #')5),%')%%$- =A#$)*)"- 3"##$)#"- '1-2=A5)#$%#= 6,- A&'5)''1?- $##$)- *,5,,-,)1$##,- 6,%5)*#&(*$1-3, #')*,,%#,- (&%&#&(*$1-3"##$$1"-,)1,- %&'()#$#,- *,5,%%, #,6')18 T8!"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- 3,- %&'()##$%&,- (&6,,6)*#, #&'#,11'**,- #,)- #')5)11'**,- *=1#=6)"- 3"##$)#"8 C,&%&('#-'1-1&5$2')#&-#')5),%,%&'()#&(*$1-5&(,,18 C,&%&(')**,- '1- %)*#,##&- (&%%$()1- - #')5),%,%%$- 1))#" #==+)%%)*)"- #1))$&)1?- 3')#,- '1- $*))1#=1=#-,)(,)*$5+)1, 6&'*)1,- 3"#$#)%,*#'3,- #$A#"$**"- #,)- 3')#,- '1- +)4$##= #==+)%%)*)1"- 5&&1- ('($5&(*$1-3,- $2)- #')5),%'3$1,*),1#&1#)3,("*)#=*#$1-+'A3,%#,8-L"5"-3"##$$#-,1#,6,# 6))##,&(*),--#')5),%,1---3"#$()23'*#,---%&'()##,3,%%$--3, &*$)1-1$- +')(($,6,#- %&'()#&(*$1-1)5)(($)*#"?- $*)7 5$2()(*)-h%&&3"#$##"h-$)- 3"#$%&$##$%'**,- 5,)1)#,- 6,,1 *$-%&'()#$%%,,1-/.-/.-/.-$%)-$%")1(&4'*3"##$)*))1?-3'7 (,- '1- %&&3"##$$1- =%"(,#$R'2),8-!"#$- #&%$$- (&)#$1()1,)1,--'&.$)1--#,2()55,%%,--5,A4'%%)*$%%,--#,6,%%,-3, ("=##""-%&'((,1)5$"-B3"#$%&$##$%'1-1)5)(($)#"E-6,)1 3'*-#,2($5+,,-)%5,&*#,-3"##$$%%$-$)-'%$8-O)**""1-#,7 +,&(*$**,- $)- #&%$- +)4"##="- 6,)1- #')5),%,('A#,)*)**, #,&%&(('%)*#')**,- $*)#$##=)A)1-3"##$)*))1- #,)- =2)##"" '*,*#,- 5,A4'%%)*),- 3"##$)#"8- d*$)4$1- #')5)7,%,('A#,)*#$1- #,&%&(')4$1- =A#$=4$**"- '1- $*)#$##= (=*$)*$1- #&'#,11'1- +2'*$**)(&6,&*8- L")%%" (&6,&(*)%%,- +=2)#""1- $6"*#"5""1-3"##$)4$1- (,2#')7 #&(*$**,-3,-%&'()#&(*$**,8 08-C,&%&(')**,-/:7:-\-;;7:-B%&(&-TE-*$("-//7:-\-//7:: B%&(&- 0E- 3"##$)%%$- '1- $A4'#$##&- 3'#,()1- #,)- 3')#,()1 3"#$%&$##$%'1-5&(,)*#,- %&'()#&*#,- $%)- 3"#$1)5)(($$1 #&11&*1&5$2',- #,)- 1)5)($2=A5""?- 3'A'1- #&11&*7 1&5$2'- (&&%&&8- C,&%&(')**,- '%$6)*#,- 3"##$)*#"- '1 1))4$1-5&(,)1$1-,,(('*$%%)1$1- #,&%&(('A,($5)*#' %&6&**,- Y8- C"*#"- A,($5)*#'*#,- '1-1'+$,- #)$- *))2#=" #')5),%,('A#,)*$$1- #,&%&((''1-3"##$$1- %&'(,1-3, Y8-!"##$$1-1&5$2'#&11&*- 6&'4$1-.//.- %&$##$%'*#,- '1 $#*)##"6)**"- ("=##"5"%%"-,+&1,- 6&'4$1- :;;< #&11&(*),?- 3'*- 1$- '6,#- #)$4'**,8- C"A"1- #,2(')#&(7 *$$1- #$A#=- 5&&11'*,6,)1- '1- C)%,*#'($*(&(*$1- )17 #$21$#7*)6&)%%,8-d&4$1-%&$##$%'1-5&(,)1$1-%&'()#&*7 1&5$2'- '1- #"5"1-,6,)5$1-,6&%%,- 6,1A,1- #&11&(*$1- +'A3,%#,8- D&'()#&(*$$1- '1- (&)7 #$1()1- #$A#=- 1))1- +,%3'1-5&&#'(*),?- $##$)6"#- %&'(,# (,)()**,- #,+,&(*)**,- 5$1$- j=(*)- =A#$$1j- 6,,1-,)7 $55,%%$- 3"#$%&'(,%%$- '1-6"%)%%"- 3'&4&##&-,1#,5,,1 &*$)#,()1-6,)A#'$A#'3,-&&4$*#,-%&'()#&(*$*#,8 <8 P*)5$2(()#,+,&(*),- %&'()##,5)*$*#,- *)*"%#""- J&'5$1- h9+,*- 3"#$7 #)$#',- #')5)##,6,%%$- M>KCN7,*),((,,%%$h- _TY_?- =A7 4=*(&1#,3"##$)4$1- '*,%#, jh))1#$"1- =A4=*(&17 #,3"##$$1-6)22,#j- _Y:_?- $2)#=)*$*#)- %))#$- S_:- *$("- '17 R$%5,3"##$)4$1- '*,%#,- j!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%5,7 3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#j-_T0_8 H,(*)-6))5$(*)-5,)1)##&,-3&%(,)*&,-'6,#-)1#$21$#)**" FFF8=5+,2)*#'8G)_3&%(,)*&#8 <<

14 @D!4A%1$,)%&$-&,))3,&)C-.3%5?- 6')5,**,'%$6,- 6&'4$1- :;;S- B1b'- :/<.E- 3"#$%,() 5""2)##$%$$- 3"##$$(*)- *$%%,)*$#-,)1$$#- #,)- $*)1$$#?- 3'#(, 1))4$1-A,%#)3,-'1 %=1- '%$$%%)*)1- '*,8- +')*#'- #,2(')##,,- *)#"?- $##$) (=*$)*#"-,)1$##,- #,)- $*)1$##"- *$1- A,%#)3,?- $)("- (&(,,1 5&&(,,1-,)'-$1""-("=##""-*$%%,)*$1,,1-$%)-$1#)*$1%,)*$7 1,- 6,,1-1$- - 3'('-,E- %'+&%%)*$*#)- *)3')#$#,,1-3'11$()1? 5)#"-1)5)#$#""1-("*)##$%=(*)-#,)-kE-1))4$1-*)*"%#"5"-,)1$ ()$22"#$#""1-#,)- ("=#$#""1- $1$2R),%"A#$$1"?- 3'%%')1-1))#" '/N5&7$.3%5?+3"#$?-3'(,-($5),%%)*)%#,-#,)-5&)%#,-'5)1,)7 *&&(*)%#,,1-+')(($,,-5&&*#,-3"##$$*#"-*)#$1?-$##"-1")4$1 '5)1,)*&&(*)$1*,- 6&'(*)- *$- 6')-,)A$&##,,- 6,,2,,- #,) #$%#"6"- 6,,2,##'5,(*)- #,)- ke- $2)#=)*)" 'A3$)#,-1'&4,##,$18-!"#$,*$#&(*$1-%))#$-T-6&'4$%#,-.//: 5""2)##$%$$-3"##$$1-*$%%,)*$#-'5)1,)*&&4$#?-3'#(,-#$($6"# *))#"-'1R$%5,3"##$$1-B(*8-%))#$-:E8.3%5&('9-%()?- - =%$)*1)5)- 1))%%$- 3"23$*#$%5)%%$?- 3'**,- $2)7 %,)*),- 3"##$)#"- '1- %&$#$%#&- #,)- %&'()#$%#&- 1))4$1- *=1#=#,7 '6,#-$2)#=)*$*#)- h=%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"#7 #$)4$1-%&$##$%'h?-PlV?- D'l-3,-PlV7*#,#-B(*8-,%$5+,7 1,E8-!"#$%&'()#&(*),- ("=#$#""1- #1))$&7$'( $2'##$%&&1-1))7 4$1- %,3)1?- %,,4&1-3,- 5&)4$1- J)#$1? ('*(,-3"#$%&'()#&*-#,)-7%&$##$%'-$)-%&'()##$%$-$*)1$)#"-#,),)1$)#,?- $)- ("=#$#"- 3"#$7*,1,,?- 3'*- *$ *))A$1-$)-%&'11'*#,,1-%))#=8.3%5&(5%%5&'?- ("=#$#""1- %=A$11=(*$1"- D'l7+'A3,)*$*#, 3"##$)4$1- *$("+ '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'*#,- 6&'4$%#,.//:- B1b'- ::.;E8- C"5"1- ("*)%%"- '%$6,1- '++,,1- %&'()7 #&(*$#-3,-'A3$)*#&(*$#-+$2&*#&6,#-('('1,,1-#"5"1-%&$#7 4$1- %&$##$%'- '1- 1))1-6)2(,#')5)**,- 6,%6'11,1 3,- *&&11)##$%&1-,+&6"%)1$$1"- 3&%()*$**,- 3, (,&+,%%)*)**,- 3"##$)4$1- (&%3$#&(*$1?- ($2"=(*$1?- ("*)##$7 1)5)#$#""1- 3"#$%&'()7 #&(*$(*)?-5&##,-+$2),,##$$**,-*$-$)-#"=#"-#)%,*#'%&'()#&(7 *$%%$-,*$#$##&3,- $A#'3,- $%)- +')**&%($6&&##,- 3,- #=A3$1#"7 6==##"?- 5)("- #,2(')##,)*)- *)#"?- $##"- 3'(,)1$1-3"#$- '%)*) *)3')#$##,6)**,-6,)1-=A#$$1-%&'((,,1-3,-3'(,)1$1-3'A'17 3"##$$1- '5)1,)*&&4$1-5&(,,1- %&'#&,- A)$2,2(()*#,- 3"27 3$*#$%5""- 6,,1-3"#$- *)3')##&&- %&'((,,1*,- *$("- *=1#=7 #,&*#,1*,- $##"- '5)1,)*&&#$1*,- 5&(,,18- J)#$1- *,5, 3"#$%&'((,-6')-$*))1#="-&*$,55)1-(&)1-($22,1-%&$##$%'*7 *,8 7-)3#%3))3#1(4.:)3.=3&&-4$-.)3)).-4&'('&)1'G.3%5/ )%I?- *$- 3"##$)4$1-1)5)$1- %)*#,- ('('7 1,)*&&4$**,,1?- 5)*#"- 3"#$%&$##$%'- (''*#&&8- %&'7 ()#&(*)$1- =A#$=4$**"- *,5,**,-5$2()#=(*$**"8.3%5/-7-95?-*$-3"##$$1-1)5)?-3'(,-=A4$1-%&'()#&*7 #,)-%&$##$%'#&11&(*$1- =A#$=#$$1-'1-*)3')#$##&8-!"##$$%%" 6')- '%%,- 3,- &*$)1- 1)5)?- 3'(,- $)- '%$- 1)5)($? ('*(,- *$- $)- $*))11=- %&$##$%'**,- #,)- %&'()#&(*$**,8- C"7 5"1- '++,,1- #')5),%,('A#,)*)**,- 'A3$)*#&(*)**,- '1 1)5)"?- ('*(,- %&$##$%'1-1)5)(($$*#"- +')(($,6,1-3"#$7 1)5$1- #&11&*1&5$2'1- $#*)1#"- 3,- =A#$=*- 6')- '%%,- A,17 (,%,*#)- +""#$%#"6)**"8- ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%7 5,3"##$)4$1- %&$##$%'**,- 3"#$1)5)($- '1-6,2&*#$##&-,)1, (&&*)1&5$2')*$%%,-#&11&*1&5$2'%%,-B(*8-%))#$-.E8 /-7-95,1073?- #)$#=1- =A#"%")*==4$1- '5,,6)$1 3"##$)4$1-3"#$1)5)(($)4$1-3'&(('8- L)5)($2=A5"- '1 =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'**, 6,2&*#$##&-(,(*)7-#,)-1$%)1&5$2')*$%%,-#&11&*1&5$2'%%, 3,-('8-1)5)($2=A5"1-'#*)('%%,8.3%%55/+ /-7-- Bi3"#$1)5)E?- 5)("- #,A,1*,- #)$#=%%$- 3"#7 #$$%%$-,11$##&-1)5)?-%&$##$%')4$1-5&(,)1$1-1)5)($- #,) 5&&- 3"##$$*#"- ("=#$##=- 1)5)?- 3"##$)4$1- #&11)*#,5)*$1 =A#$=4$**"-#"2($".3%5/-7-)%I*-3"##$)4$1-1)5)*#"-5&'4'*#$##&-%)*#,?-1)5)7 A,(&,-3,-%&'()#&*#,-6,2#$1-5&'4'*#$##&8.3%5&('99$?(#1)$%+!,&)+,/&//*-("=#$##=1"-6,*#,,6,-(&)1 3"#$%&$##$%')**,- 3"#$1)5)($- #,)- 1)5)($2=A5"- #&11&*7 1&5$2')1$$1?- #1)$"+!%%!//*- 3"##$$1- (&%3$#&(*$1?- ("7 *)##$%=1- #,)- 5&&1- *==1- #,(),- 5&'4'*#$##&- 3"#$%,3)$1 2=A5"8.3%5&$.-?-=A4$*#"-#,)-&*$,55,*#,-3"#$3,($$*#,-#,)-\ ('5+'1$1#)*#,-5&'4'*#&6,-3"#$*$'*-(&#$1-$*)5$2()(*) jk)'3"#$j.3%5.$5?-3"#$a&'%%'**,-3"##$$*#"-$2)%%$$1-'#$##,6)**, '%$6,?-$2)%%)*$1"-#&11)*#$##,6,-3,-3'A'1()1-3"#$%,3))1-#,) \1)5)(($$*$$1-*)3')#$##,6)**,-'%$6,-3"#$.3%59'74'/5/%%-?-*,5,-(&)1-3"#$3,$ H%,)'4$%,(4)-&&-41BB''&&'4$-.)3))-I,-48-))3,=3(4#%1$,)%$&,'G Q'R+ BD)*#- 'G- l,*#$?- P&2''+,1-3"#$%&$##$%'E?- P^b1 ('5)**)'1- 6&'11,-.//:-,11$##&- 3"#$%&$#7 =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%' B3"#$%&$##$%'E?-5&##,-+')(($,,-*))#"-(&)#$1()1-3')**,()1 ('A4)18-P4$%#"3""1*"?-PlVbA$1-1"A4$1-*&&2)1-5&&#'* '1- '1R$%5,3"#$%&'(()$1-5&(,1,'%'- %&'()#&(*$**,8 D'l- +'A3,&#&&- #')5),%,1?- #')5)11'1- #,)- 3"#$%,3)1 5&(,)*))1-%&'(())1-(&#$1-*&'5,%,)1$1-6$2*)'1*,()18 KRS- BP&2'+$,1- l,*#$- V,#,%'RE?- A)*#'2),,1-3""1=#? P^b1-3"##$)4$1- %&$##$%'?- D'lb1- $4$%#"3"8- C"A"1- %&$#7

15 +)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- 6&'4$%#, :;;Y8- O&&11'*,6,)1- #"A"1- %&$##$%''1-3,- #')*,,%#, D'lb))1- +'A3,&#&6,1- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '17 R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%')4$1-B:;;<-3,-.//.E- 6"%)%%"- #==-C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#*)6&)%#,8.3%%5-?5/+ %-&$)%'/ )%I*+ KRSE)%$%?- P&2''+,1 +,2%,5$1#)1-3,- 1$&6'*#'1-,*$#&(*$1-3"#$#)%,*#')*#, B.:0/_.//.E- B3"#$#)%,*#',*$#&*E- %))##$$1"- '%$6,- 3"##$)4$1 )&%*/)!%+!,&)+/8-C"5"1-%&'()#&(*$1-5&(,)*)1,-$)-($2"#" 3"#$#)$#'3,?- 5&##,- 3"#$#)%,*#',*$#&*- 6$%6')##,,- )%5')##,7 5,,1-3,- *)#$1- #)%,*#')5,,1-3"##$$#- #"5"1- %&'()#&(*$1 5&(,)*)1,8- PlVb1-3,- 3"##$)4$1- #)%,*#'%&'()#&(*$1-6"7 %)%%$-'1-%&'#&-%)1(()?--3'%%,--%&'((,('A#,)*$*#)--5&&11$7 #,,1--#)$4'#--%&'()#&(*$*#,--#')*$$18--D))##$$**"-S-'%$6, j3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1- A,($5)*#'j- +$2&*#&& #"A"1-%)1()#=(*$$18-!"##$)4$1-#)%,*#'%&'()#&*-'1-3"##$$1 (''*#&5&*+'A3,)1$1-3,-A)$2,2(()1$1-%&'()#&*8 2-0,53*+95&%$-/5/+.$+4(/$-/5/+.3%5&(5%%5&'?-3"##$)4$1 (,1*,)16"%)*#$1- *))2#'3$1-6,%6'11,**,- ("=#$##"6)"- 3"7 #$%&$##$%')#,?-P^b1-3"#$*))2#',*$#&(*$1-%))##$)#"-6&'4$%#, :;;S8- L")#"- 3"#$%&$##$%')#,- $)- ("=#$#"- 5&&**,- (&)1 3"##$)4$1- (,1*,)16"%)*#$1- *))2#'3$1-6,%6'11,**,?- $)(" 1))%%"- '%$- =A#$=##"- $)("-,)1,(,,1- #')*#,)*$(*)- 5&&17 1'*,6,)1#,- 5&)A)1-3"#$%&$##$%')A)1- #,)- %&'()#&(*))18 L)5$1*"- 5&(,,1- (&()1- %&$##$%'- *)*"%#""- %)*#,##&1, 6,,2,'5)1,)*&&(*)%#,,1-$2)#,*')*),-3"##$)#"8 <!

16 @D* %&'()#&(*$1- %,,3,- &&4)*#&*- 3,- 5'1$#- 5&&#'(*$# 3"##$)4$1- %&'()##$%&**,- #,6,1'5,)*))1-3,- '1R$%5,3"##$)*))1,)A$&##)6,#-#,2+$$1-#$A4"-6&'*)$1-:;;<-3,-.//.-%&'()#&*#$1 6"%)%%$-,6,)1?- 3'(,- =A4)*#")*)- %&'()#&(*$#- ($*($1""18- C"%7 %,)*$1-,6,)5$1- '1- '%%&#- #,2+$$1- $2)#=)*$*#)- &&4$1 %&'()#&(*$1- 3,- 5&&#'*6,)A$$**,- 3"#$A&'%7 %'1- $2)- '*,+&'%)%%$?- 5&##,- =A#"- #,2+$$1- *$- '1-3"##$)4$1 #)%,*#')11)%%$- 3,- - +)#$5+),)(,)*#$1,)(,*,23'3$1- #&'##,5)*$(*)- 3"#$5""2)*#"- 3,- 1))4$1- ("*)##$7 %=*#"8!"#$%&$##$%')4$1-5&&11'*,6,)1- '1- C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#7*)6&)%#,-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8 M&'4$1-.//.- %&$##$%'- 3,$##))1- (&#$1- $4$%%)1$1()1-./ +""1)5)(($$*$$1?-5&##,-1)5)*#"-:S-5&&#$##))18!"##$)4$1-%&'()#&(*$1-+""+$2),,#$-*")%=#$##))1-(&)#$1()1 *,5,1,-(&)1-,)$55)1()18-!"#$%&'((),-&&#$$1-%&'()#&(7 *$$1- #&%)- A&'5,##,6,*#)- %)*""- 3,- '1R$%5,3"##$)(*)- &&*) %&'()#&*-5""2)##$%$$-,)$5+,,-&*$,55,1-3"##$$18 O&&11'*,6,)1- '1- #$A#=- &&4$1-3,- 6,1A,1-3"#$%&$#7 #$%'1- %+!,,&$'- 6"%)%%"8- J)#$1- *$- $)- =(*)#=)*('A#,)*$*#) &*$)1(,,1- ($22'?- 5)A)1- &&#$$1- %&'((,,1- =(*)##")1$1 #1)$(#"*5"%%)*$*#)-#&%)*)- *)3')##,,-$1#)*$1-%&'((,#&11&(7 *$1- +'A3,%#,8-!')**,()1- #,+,&(*)**,- 5&&11'*- '1- =(*)7 *$%)##$)1$1?- 5&)**,- #,+,&(*)**,- 5&&11'*,6,)1- #,23',, 6,)A#'$A#'3,8- C"*#"- *==*#"- 2,#(,)*&- ')($,*#,- %&'(,*#, (&1()1-3"##$$1- ('A4,%%,- #&%$$- 6))5$- ("4$**"- #$A4" %"A#)$1-%))(($$%%$-6&'4$1-.//.-%&$##$%'*#,8 <*

17 ! 01,2,'#'#%1$,)%$&3(4F'$3((348'4$-.))C C')5),%,%&'()#&*- '1- #)%,*#'#')5$1- =%$)*)55)1- ("=#$##=- 3, %,,3)55,%%$- %$6)11=#- %&'()#&**#,14,24)8- P*)5$2()(*)- A,%7 %)11'%%)*)**,- #')5)**,- *)#"- ("=#$#""1-6$2'#&*2$()*#$2)**"? $%"($3"23$*#$%5)**"?- 2$()*#$2$)**"-3,-$2)%,)*)**,-5&)**,-$%)1($)1'$%"5"1-2$()*#$7 2$)**"8- J$- '1-6"A)1- $2)1- #&%%&#- A,%%)11'1-2$()*#$2$)A)18 M&'4$1-.//.- %'+&%%,- +")6)#$##=- (,1*,%%)1$1- #')5),%,7 %&'()#&*- BC9D-.//.E- '1- C)%,*#'($*(&(*$1-6,A6)*#,5, %&'()#&**#,14,24)8- C9D-.//.- +$2&*#&&- P&2''+,1- &1)'1)1 =A#$)*$$1-#')5),%,%&'()#&(*$$1?-L>VP-.//.b$$1?-3'(,-'1 6,A6)*#$##&- P&2''+,1- &1)'1)1- ('5)**)'1-,*$#&(*$%%,8 >*$#&*-'1-3"*$15,)#,-6$%6')##,6,8-!"*$16,%#)')4$1-%,,#)5,# #)%,*#'#?- 3')**,- ("=#$#""1- #')5),%')##,)*#,- %&'()#&*#,?- '1 (''##,6,-L>VP-.//.b1-#,)-*))#"-3'A4$#&1-(,1*,%%)*$1-%&'7 ()#&(*$1-5&(,)*$*#)8- M$%6')#$- ('*($$- (,)((),- #)%,*#'3,? 3'#(,-$)6"#-(&&%&-P&2''+,1-#)%,*#'3"23$*#$%5""18-P&2''+,1 L>VP- Q$68-:- '1- '#$##,6,- *,5,1%,)*$1,- 3, *,5,,1-,)(,,1- (,)()**,- 3"*$16,%#)')**,8- L>VP- 1'&7 4,##,,- +""%&'()%#,,1- =A#$1$6"*#)- ^Hb1-6,A6)*#,5,, (,1*,)16"%)*#"-#')5),%,%&'()#&*#,-NJNVb"-BN1#$21,#)'1,% J#,14,24- N14&*#2),%- V%,**)G)m,#)'1- 'G- >%%- Pm'1'5)m >m#)6)#)$*e8 C')5),%,%&'()#&*- '1-2,($1#$$%#,,1- A)$2,2(()1$1? 3'A'1-(&&%&6,#-+""%&'((,-3,-6"%)#,*'?-3'#(,-%&'()#&(7 *$**,-'1-5$2()##=-()23,)1(''4)%%,-*$("-1")*#"-,%$55,# #,*'#?- 3'#(,- '1-5$2()##=- 1&5$2')18- >%)1- #,*'- '1-07 1&5$2')1$18- J$- (,1*,%%)1$1- #,*'?- ('*(,- *$ '1- J&'5$**,- #$A#=- 3,- ("=#$##"6"- #,2($11&*- (,1*,)17 6"%)*$$1-#')5),%,%&'()#&(*$$18-C,2()55,%%,-#,*'%%,,1 %&'(()$1-%&(&5""2"-('A',,-=%)-<//b18-D&'(()$1-+""7 %&'(,#- 3,- %&(&5""2"#- $2)- A)$2,2(),#,*')%%,- '1- (&6,##& 'A$)*$**,-#,&%&('**,8 Toimialaluokituksen TOL 2002 luokkien lukumäärä eri hierarkiatasoilla!""#$%&&' ("#)*'+%,-./% 0-./% 1-./% 2-./%!"#$$%$&'()*"+,,)%$%$&'()"-$"./%)0%$&'() "7$&$%$&'() "7$,9')%',.,:%$"-$"&'(;,:%$ 2 < 4= >"?/'&&,)(() 45 2= A B"C0;DE1*"D$$)(1"-$"9/),;('&%' F 45 G"H$D/:%$.,:/: 1 4 < 4F 4I J"?(DD(1"-$"90;,%%0,)D$(KK$L".''%%'+,$-':/(9'-/:")/D0 ;/:D,&ED';%$,)%/:"/),:/,M/:"-$"D'%,%$&'()1/),:/,M/: 1 = 4I FI 4F2 D'+-$() N"#$-',%()1"-$"+$9,%)/.,)%',.,:%$ 1 4 < A 4= "O"7(&-/%()*"9$+$)%',:%,"-$"%,/%'&,,D/::/ 1 < =< P"H$;',%()%',.,:%$ 1 = < 42 4F 7"7,,:%/,)%E1*"9('D+$()1"-$"%(%D,.()K$&9/&(%L"&,,D/1/&0.0: K$&9/&(% 1 < 2= =I F4 Q"P(&D,:/:";$&&,:%'"-$".$$:K('&()%()L"K$D'&&,:/:")'),$$1 &,9$D((%() 1 4 = 4< #"7'(&(%() R"?/+9/SM/:;('&%'1"-$")'),$$&,K$&9/&(% 1 4 = F 2< T"#((%"S;%/,)D(::$&&,)/%"-$";/:D,&ED';%$,)/%"K$&9/&(% =< U"?SE:$:%$-$D'%,%$&'(M/%")/D0"D'%,%$&'(D),/:",%)/"%('%1 %$.$%"%$9$+$%"-$"K$&9/&(%"'.$$:"D0S%%EE: 1 = = = = V"7$:)$,:90&,)/%"-0+-/)%E%"-$"(&D'.$,)/%"/M()%()%'% W"?',.,$&$"%(:%/.$%': *55.+" 67 70,, R!8B"H/9X"4X <45 1 </

18 *$*#)- 3"23$*#$%5"?- 3'%%,- %&'()#$%%,,1- #')5)+,)(('3,?- (&#$1 #$A#,)#,?- #')5)*#'3,?- ('23,,5')#,- $2)- #')5)7,%,%&'(())18- C')5)+,)(('3$1- %)*"(*)- #')5),%,%&'()#&*#, 4$1- (&#$1- ('1*$21)$1?- #,)-,55,#)17 A,23')##,3)$1-%&'()##$%&&18-C')5),%,%&'()#&*-*'6$%#&&-3,-*)#" *&'*)#$%%,,1- ("=#$##"6"(*)- 5,A4'%%)*)55,1- %,,3,*#) 5&)**,()1- #)$#'3"23$*#$%5)**"8- ^(*)- *$1- *'6$%%&*('A#$)*#, '1-'%%&#-("*)%%"-'%$6,-3"#$%&'()#&*?-3'**,--&*$)55,#-3"#$%,3)# '6,#- (''*#&5&(*$1*,- 'A$%%,- *)4'##&- #')5),%,('A#,)*$*#)8 C"%%"- '1- +=2)##=- *))A$1?- $##"- 3"#$%&'(,#- '%)*)6,#- 5,A4'%%)7 *)55,1-A'5'R$$1)*),8 J!&.&8*&,,*( '1- #')5),%,%&'()#&*#,- *'6$%%$##,$**,- ($*7 ($)1$1- ('*(,- *$1- '1- A,6,)##&-,1#,6,1 +,2A,,1- (&6,1- #,%'&4$1-2,($1#$$*#,8- C')5)+,)(('3$1,6&%%,- =2)#=*#')5)11,*#,- 6')4,,1- ($2"#"- #)$#'3,- 3,- %,,#), #)%,*#'3,- 5,,1#)$#$$%%)*#$1-3,- A,%%)11'%%)*#$1-,%&$)4$1-5&7 (,)*$*#)-3,-5'1),%,)*)*#,-=2)#=(*)*#"-$2)#$%%$18-O&&1-5&,*7 *,-#&'#,11'1-+$2&*#)$4'#-(&#$1-#&'#,1#'5""2"#-3,-A)1#,#)$7 4'#- ($2"#""1- #')5)+,)(')##,)18- H,)(()- #)%,*#'#- (&6,,6,#- #')5),%,7- $%)- $%)1($)1'3,(,&5,, #')5)+,)(('3$1- (,&##,8- J&'5$1- ("=#$#""1-#)$#'3$1-($2""5)*$**"-3,-#,%%$1#,5)*$**,-#)%,*#'7 #')5)+,)(,1- %)*"(*)- 5&&1-5&,**,- (&'27 5)#&*+)*#$##"- 3,-,*),((&&##,?- 3')A)1- #')5),%,5""2)##$%=- #,) =2)#=*7-3,- - #')5)+,)((,('A#,)*$1- #,&*#,7,)1$)*#'1- #)%,*#'#')5$**,- '1- A,1(,%,5+,,- 3,- (,##,6,- ($A)(('- $%) +$2&*3'&(('-+&&##&&8 #')5),%,%&'((,,1- +"",*),%%)*$1- #')5)11,1- +$2&*#$$%%,8 I"",*),%%)1$1- #')5)1#,- '1- #')5)1#,,?- 3'(,- %)*""- $1)#$1 +$2&*A)1#,)*#,-,26'1%)*"=*#"8- C')5)+,)((,- $%) +,)(,%%)1$1- '1- =A4$1- =2)#=(*$1- #,)- =2)7 6,-3,-+"",*),**,-=A4$1%,)*),-#,6,2')#,-#,)-+,%6$%&(*),-#&'#7 #,6,- C')5)+,)(('3,- '6,#- $*)5$2()(*) 5,,#)%,?- #$A4,*?- 6')5,%,)#'*?- 5==5"%"?- ()'*()8-!&%()*A,%7 %)11'1- #')5)+,)(('3,- '6,# $2'#')5)*#'?- (&11,1 ()23,*#'-3,-#$26$=*($*(&*8 H&1()1- #')5)+,)(,1- #,)- 5&&1-6,*#,,6,1- B#)%,*7 (&#$1- =2)#=(*$1- #')5),%,%&'((,- $%)- #')5),%, 5""2)#$%%""1- C)%,*#'($*(&(*$**,- =2)#=*7-3,- #')5)+,)((,2$7 ()*#$2))1?-$)("-5""2)##$%==1-6')4,--5&&,%%,-#$A4"-5&&#'(7 *),8-!'(,)*$%%$- #')5)+,)(,%%$- '1-5""2)#$%#=- 071&5$2')1$1 #')5),%,%&'((,-$%)-#,2()1-5,A4'%%)1$1-#,*'?-3'%%,-$2)-#')5)7 +,)(,#- '6,#- #&'#,1#'1*,- *&A#$$1- *,5,1(,%#,)*),8- L")1 $*)5$2()(*)- #')5)+,)((,?- 3'(,- 6,%5)*#,,- (&&%&& 071&5$2'#,*'%%,-%&'((,,1-:00./8-H=*$)*$$1-%&'((,,1 (&&%&6,#- - 5""2)#$%5"1- - 5&(,,1- - (,)(()- #')5)+,)(,#? *$- ($25,,- #,)- *&(%,,#,j- 3,- $4$%%$$1- *))A$1- (&&%&6,# 3,- 5&&- 6,*#,,6,- 3""4=#$##=3$1-6,%5)*#$)4$1- #&'#,1#' $)- *)#$1- (&&%&- $*)5$2()(*)- ('*(,-*$-$)-#"=#"-5,)1)##&3,-$A#'3,8-C"%%"-#')5),%,1&7 #,3,#?-$##"-=A4)*#""-1$-1*8-S71&5$2'#,*'%%,--('('-*))A$1 3'&((''1?- 3'(,- 6,%5)*#,,- 5,)#'#,%'&*#&'##$)#,- B:00E? 3,- $4$%%$$1-.71&5$2'#,*'%%,- (,)(()$1-1))4$1- #&'#,17 #'%,)#'*#$1-3'&((''1?-3'#(,-6,%5)*#,6,#-$%)1#,26)(($)#, 3,_#,)- 3&'5),- B:0E8- M"%)#,*'%%,- - (&&%&6,#-j$%)1#,26)(($)4$1?-3&'5)$1-3,-#&+,(,1j-BW>E 6,%5)*#,3))1-3,- *))#"- $4$%%$$1- +""%&'((,,1- $%)- #"**" #,+,&(*$**,- ('('- #$'%%)*&&#$$1- W8- C')5),%,1&5$7 2')1#)-,1#,,-*))*-$2)1'5,)*$#-5,A4'%%)*&&4$#-$2)%,)*#$1 ('('1,)*&&(*)$1-=A4)*#"5)*$$18 L"5"- #')5),%,%&'(,#- #')5)6,#()1- &*$)4$1- *&&2#$1,)1$)*#'3$1- (&#$1- #$'%%)*&&*#)%,*#'1- %&'()##$%)3')1,- 3, 5'1)+&'%)*)1,- %)1(($)1"- #&'#,1#'7-3,- #,%'&*$%"5"1 #,2(,*#$%&)**,?- #&#()5&(*$**,- 3,- #)%,*#')11)**,8- ()1- - 6,%6'11,**,? #$'**,- 3,- #)%,*#')11)**,- 1$- '6,# =A"- '*,8- P*)5$2()(*)- Pdb1-,*$#&* 3"#$#)%,*#')*#,- 6,,#))- #)%,*#')5,,1-3"##$$#- #')5),%,%&'(7 ()$1-+""7-#,)-6"%)#,*'%%,?-#"#"-#,2($55)1-6)$%"-()$22"7 #=(*$1-BS<E?-3"##$)4$1-3,-2'5&1-#&((&(,&+,1-B0:0<E-3, C,2(')#&(*$1,- %"A)#&%$6,)*&&4$**,- '1?- $##"- 3"#$2,7 +'2#')11)1-6&'*)%'5,(($)4$1- #"=##"3)%%"?- *$("- 1))#" #,2(,*#,6)%%,- 3,- #,%%$1#,6)%%,- #&%)*) '%$5,,1- #,2(,*#$%#,6,1- ('A#$$1- #')5),%,- #)$4'**,,1 $2)#=)*$*#)- A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1- %&'()#&(*$**,- 3, #"5"1- '++,,1- 3,- #&(*)1-*""4$##=3$1-#)%,*#')1#)6,,#)5&*#$1-#"=##"5)*$(*) 3,-6,%#,(&11,%%)*#$1-*$("-,%&$$%%)*#$1-3"#$*&&11)#$%5)7 $1- #$($5)*$**"8- C"5"- #')5),%,1&5$2'- $)- (&)#$1(,,1 '%)*)-=(*)#=)*('A#,)*)55,%%,-$%)-07-#,)-T71&5$2'#,*'%%, 6,,1- =%$)*$55"%%"- $%)- ('%5)1&5$2'#,*'%%,?- 3'**, *))1"()1-#')5),%,%&'(()$1-%&(&5""2"-' H=*$)1$1- C9D-.//.b1- S71&5$2'#,*'1- #')5),%,7 %&'()#&*- '1- %))##$$**"- 08- ^(*)#=)*('A#,)1$1- %&'()#&* 5""2)#$%5)1$$1- '1-3&%(,)*#&- C)%,*#'($*(&(*$1- H"*)7 ()23'3,7*,23,**,- BT_.//.E- _SU_8- H"*)()23,1-,)1$)*#'#? 3')**,- #')5),%,%&'()#&*- '1- ('('1,)*&&4$**,,1? *$1-)1#$21$#7*)6&)%%,-'*')##$$**,-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8 <5

19 ! "#$$%&'%()$*&+&,-*&$$,&(%()+.*'*/$.+&(%()0,)-.*1&$$%-. 2 3,,$,-*./4)5&&/$,$,-*./)0,)+%$/#$,-*./?< H'')'#1%&E4F,,&)')'#1%&48'4(,,:,(4#,,)).I-)4B'#I3#%) O,,7-3,- 5$#*"#,%'&4$1-3"##$$#- %&'()#$%%,,1- =%$$1*" %&'(,1-/.-/:-1)5)(($)*))1?-5&##,-#"*#"-+')($#$1-#')5)7,%,%%,- ($2#=6"#- +,((,&*3"##$$#- *)3')#$#,,1- %&'(,1- :0- /: 1)5)(($)*))1?- 3,- $4$%%$$1- +&A4)*#&*2"#)#- %&'(,1- :0- /.? $%$(#2'1))((,%,)##$)4$1-2'5&- *$("-,3'1$&6'7 2'5&-%&'(()$1-:Y-/:\/.?-,(&#-3,-+,2)*#'#-%&'(,1-:Y-/Y 1)5)(($)*))18-a%3=3"##$$#-%&'()#$#,,1-3"#$%,3)1*,-5&(,,1 +""%&'(,1- :S- - 1)5)(($)*))1-3,- %)&'##)5$#- 6,*#,,6,*#) +""%&'(,1-:T-1)5)(($)*))18-I&&#,2A'3$1-(,*6&,%&*#,3"#$ %&'()#$%%,,1-%&'((,,1- /.- /:- ;;8- D$#(&#- 3,- *&'3,5&'6)# *)3')#$#,,1- %&'((,,1- /.- /:- /T8- Q,($11&*3"#$- %&'()#$%7 %,,1-%,3)1*,-5&(,)*$*#)-+""%&'(,1-:<-,%%$8 H''(I,#83#.&48'4$'F8'(:1,)1 O,,16)%3$%=**"- *=1#=6"- 3"#$- '1- *&&2)55,%#,- '*)1- (,*7 6)3"#$##"?-5&'6$3,-B+,,%)$1-(""2$$#?-%,11')#$*"()#?->NM7 5&'6)#E-*$("-5,,#,%'&*('1$)4$1-3,-7%,)##$)4$1-A&'%%'*7 *,-*=1#=6""-3"#$##"8-H,23,#,%'&*-#&'##,,-+"",*),**,-%,17 #,,?-%)$#$##"-3,-$%")1#$1-6)2#*,,-_:_8-H,23,1-($)1'*)$5$17 1=(*$**"-3,-%""()11"**"-*=1#==-1*8-n*)$5$11=*+)%%$3"n-3, 2&)*(&3,- *$("-,1#)k)''##)3"#$##"8- C"2($)55"#- 5,,16)%3$7 %=(*$1-3,- (,23,1A')4'1-3"##$$#- '1- $*)#$##=- #,&%&('**, /:\:8 Taulukko 01 1 Maanviljelyksen ja karjanhoidon jätteitä. :"**55.;.)<) =$%&)*$+"YZ[':\/&.$-0%/]!O^1&,/./% $D(%"-$"K$+,)%'% M/),:_,',:%,$,://% /&0,:&00DD//% /&0,:+(;'% ;SM+$(&,E&-S% -$++(:/)%//% D(,%(D$:\$)),,9,&0% &$:%$"-$"&,/%/&$:%$ &$),$)%,$% &',)%/K(%D/% &S,-S$D(% &SK)S+0%,% '&D, K$$&,.('9,% K/;D(% K/)(1"-$"K(;M,)%()&,/%%//% K,&$$:%(:(%"+/;( +$)9$%((`,% +/:D$$% +,DD,:0,)/%"D'://% )('-$.('9,% %$&'()-0%/ %'+-(:%$1$,://% %SED'://%*"')$%*".((%"&$,%%//% 9,+%)$ <6

20 J%%)'F:')'#1%& I&&#,2A,1A')4'**,- *=1#==- $2)#=)*$1- +,%3'1- (,*6)3"#$##" 5&&1-5&,**,-(&2((&3$1-3,-#'5,,##)$1-6,2*)1,8-M)%3$%=7 (,*6$3,-(,*6,#$#,,1- =%$$1*"-%,*)6)%%,7-#,)-#&26$,%&*#')%7 %,?- 3'#(,- '1-,3')##,)1-6,)A4$##,6,8- C'23&1#,7-3,- 4$*)1G)7 ')1#),)1$)#,-+&&#,2A')%%,-("=#$#""1-+,)#*)-*&'2,,1-(,*6)7 #,&#)$1-3,- #&A'$%")1#$1- #'23&1#,,1?- (,*#$%&+&#7 I&&#,2A,#,%'&4$1-#"2($)55"#-3"##$$#-'1-$*)#$##=-#,&%&7 ('**,-/:\.8 Taulukko 01 2 Puutarhatoiminnan jätteitä $&(.,,:,+'.( M/),:_,',:%,$,://% D$)9,-0%/ D'://:')$%*"./%$&&,+'.( &$::',%/)0D,%*".('9,)/% &$),9,&&$1$&()%$% +$(%$1"-$"%/+0)+'.( )('-$.('9,% )((+%/;'&$.K(% %'+-(:%$1$,://% %(+9/$&()%$% <;

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.1.016 168 a) Lasketaan vektorien a ja b pistetulo. a b = (3i + 5 j) (7i 3 j) = 3 7 + 5 ( 3) = 1 15 = 6 Koska pistetulo a b 0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

"#$#%&'()*%+,$-#.!&,*$#-/0!1'&),*,,.!23*&343.!'45,,.!#$3#6�#44,!!!!!

#$#%&'()*%+,$-#.!&,*$#-/0!1'&),*,,.!23*&343.!'45,,.!#$3#6�#44,!!!!! "#$%%&'())(*+(,))*%-./))/**01*'/,)&23*4%%&(+'*,5" "#$#%&'()*%+,$-#.&,*$#-/01'&),*,,.23*&343.'45,,.#$3#6�#44, 7&&'--#$%*$,'$%545-5-$#..%.%)#..3/-,-/8 "'69,.0#:5;?@A B,,--'74'$'44''.:''*'+'C'-*#C''*-%

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet VEROTAULUKKO Jäteryhmä >2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 02

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi Osanumero Kuvaus Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka Tuote nro Nimi Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka 204 2 501J9B 0245 2 444D 01078 2 101C 01202 LAAKERI 1 73,36 89,50 401A4B 1402

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

!"#$%&'()$*&$(+,"+ )"##*(($(+ $-".+ #*/*(0"(+ /%.**11*2)&*.!213.'##'+

!#$%&'()$*&$(+,+ )##*(($(+ $-.+ #*/*(0(+ /%.**11*2)&*.!213.'##'+ "#$%&#'()* "#$%&'()$*&$(+,"+ )"##*(($(+ $-".+ #*/*(0"(+ /%.**11*2)&*.213.'##'+ "#$%&'()$*&$(+,"+ )"##*(($(+ $-".+ #*/*(0"(+ /%.**11*2)&*.213.'##'+ "#$%&#'()* +,(##*-'&'-. /&0*'1231 4((5&'6)7$89$)$'$97:;&)

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3

Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 2431680 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 2431884

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarrettomien sylintereiden valikoima tarjoaa ratkaisun jokaiseen automaatio- ja asemointisovellutukseen. Hyödyntämällä edistynyttä muotoilua ja tuotantovaatimuksia

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

!"#$%&&%$"$ #'(#")#'*&*!%"+'+"#$%%#)$ ',),+' -$.'(/))+%'+"#$%%#)$ &)0'()+'(%' 1+)$%"/%2 "&'#** 3445 !"#$" %& #"! $"''()""! *#&('(+ (,''"#(! -')(+' "$"#! )#"'!!.." /01 234 54 6775 081 55 99: ;"#' '#)!"")!

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot