Jäteluokitusopas 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäteluokitusopas 2005"

Transkriptio

1 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005

2

3 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005 Helsinki Helsingfors 2005

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Simo Vahvelainen (09) Marianne Kaplas (09) Kansikuva Pärmbild Cover photograph: Jussi Pohjakallio Julkaisun kuvitus Illustrationer Illustrations: Leena Vahvelainen Taitto Ombrytning Layout: Tuula Kyllönen 2005 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Ympäristöministeriö, Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Miljöministeriet, Statistikcentralen och Finlands miljöcentral som källa. Quoting is encouraged provided Ministry of the Environment, Statistics Finland and Finnish Environment Institute is acknowledged as the source. ISSN = Käsikirjoja ISBN (pdf) Valopaino Oy, Helsinki 2005

5 "#$%&'(')!"#$%&'()#&*'+,*-.//0-'1-!"#$$%%&'$'-("*)()23,-3"##$)4$1 %&'()##$%$5)*$*#,((&%%,()1-#&'#,11'1-3,-+,%6$%&1-#')5)7,%,%%,8-9+,*- '1- &&4)*#$##&- 3,- %,,3$11$##&- %,)#'*- 6&'11, :;;<-)%5$*#=1$$*#"-!"#$%&'()#&*'++,,*#,8 >)$5+)- '+,*- '%)- ($*()##=1=#- #==+)%%)*))1- $2)- #')5)7,%')%%,-*=1#=6))1-3"##$)*))1?-5&##,-1=#-5&(,,1-'1-+=2)##= %&'()##&6,#- (''*#&5&*+'A3,)*)1,?- 3"#$%,3)7- #,)- 73,$7 ('A#,)*)1,8-9+,*#,- &&*)##&- 2,($1#$$%#,,1?- *$1 #')5),%,(&6,&(*),-'1-,3,1('A#,)*#$##&-3,-'++,,*$$1-'1 %))#$##=-3"#$1)5)$1-3,-7%&'(()$1-,,(('*$%%)1$1-)*+%+,,!- "*,$.&/)!0( #1)$%+$))$%!'( *&'$$'.+,*&'$'( "*,$.&/)! *$("- +$2&*#)$4'#- 3,- )!&.&*%*%+!,&)+,/$/)* BC9D-.//.E8-!"#$%&$##$%'- 3,- *$1-,)1$$15&(,)1$1 FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8- H,)(()1$$1-3"#$%&'()#&(*$1- &&7 4$1- ("*)()23,1- #')6'#,,1- +,%6$%$6,1- $4$%#"3""1*"()1 +,2$55)1- ("=##"3""1*"8- I""5""2"1"- '1- A$%+'##,,? ($A)##""- 3,- =A#$1")*#""- 3"#$,%,1- #)$#"5=*#"?- #)$4'1($7 2&&#,- 3,- #)$4'1#&'#,1#',?- 5)#("- (,)(()- +,%6$%$6,#- 3"#$7 A&'%%'%%$-,*$#$##&3$1-#,6')##$)4$1-#'#$&##,5)*#,8-9++,,1 '6,#- #&'##,1$$#- C)7 H'($5&(*$1-5&(,,1-'++,,1-("=##"3)1"-'6,#-'%%$$# $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&4$1- =5+"2)*7 6,*#,,6,#- *$("- 3"#$,%,1- +,%6$%&)A)1 $2)(')*#&1$$#- =2)#=(*$#- 3,- %,)#'(*$#8-9++,,1- '1 '4'#$##,6)**,- =2)#=*#')5)11,1-5&)%%$ #')5),%')%%$8- C,6,1'5,)*),- ("=##"3)"- '6,#- 1))1)(""1 #)%,*#')11)1-3,- #&#()5&(*$1- +))2)**"- H'*(,- '+,*- =%$)*$*)#=*- 3"##$)4$1- *=11=*#" =A#$)*(&11,**,?-*$-*'+))- ($1$%%$- #,A,1*,-,)A$$*#,- ())17 1'*#&1$$%%$-%&()3,%%$8 H"*)()23,1-,)$5+,,1-6$2*)''1- #')5),%')##,)*$#- +2'7 *$**)(&6,&(*$#- #$()- *)%%')1$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- K$17 #&1$1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8-L")A)1-(&6,&(*))1-'1-#$A#= 5&&#'(*),- 3,- %)*"=(*)"- '++,,1- *,,#&3$1 &&*)$1- #)$#',)1$)*#'3$1- +'A3,%#,8- C')5),%,('A#,)*$# 3"#$1)5)$1-3,-7%,3)$1-%)*#,&(*$#-+'A3,&#&6,#-3"#$#)%,*#'7 3$1-,)1$)*#')A)1?-$2)#=)*$*#)-C)%,*#'($*(&(*$1-($2""5))1 3,- 6&'11,- :;;0-3&%(,)*#&)A)1- *$("- &&*))1- M>KCN 72$()*#$2),)1$)*#')A)18- D)*#,&(*),- '1- #,2($11$##&- ('55$1##)$1-3,-('($5&*#$1-+$2&*#$$%%,8 C"5"1-'++,,1-#$($5)*$$1-'6,#-C)%,*#'($*(&(*$*#, 4)1')3,1,?- =%),(#&,,2)- J)5'- M,A6$%,)1$1-3&%(,)*&1 ('(',3,1,?- #')5)##,3,1,- 3,-,*),1#&1#)3,1,?- =%),(#&,,2) *$("- =%),(#&,,2)-!&A,- P*+'-,*),1#&1#)3,1,8- H,)(() %&$#$%%&#- (&&%&)6,#- *))A$1- 3'(, 3"#$%&'()#&*'++,,1- &&4)*#,5)*$(*)- '%)-,%&1+$2)1- (''#7 #&1,8-C"2($)#"-%)*"=(*)"-3,-%&'()#&*#,2(,*#&(*),-'++,,7 *$$1- '1- #$A1=#- =%),(#&,,2)- O,2),11$- H,+%,*- C)%,*#'7 ($*(&(*$*#,8- >)1$)*#'1("*)##$%==1- '1- '*,%%)*#&1&# #$(*#)1#,2()*#&(*$$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- J)*#'?- ()1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8 P2)#=)*,*),1#&1#)3')1,- %&'()#&*'++,,1-6,%5)*#$%&7 '6,#- #')5)1$$#- =%)#,2(,*#,3,#- P$6,%$$1, K"(()1$1-3,- Q))##,- D$6)1$1- 6,1A$5+)- *&&11)##$%)3,- H,)3,- Q,)1)'- J&'5$1- =5+"7 *$("- H,,()1$1- I'A3')*7I'A3,15,,1- (&(*$*#,8- C)%,*#'($*(&*- ())##""- A$)#"-,*),1#&1#$6,*#,? #"5"1-3&%(,)*&1 %,,4)11,**,- 3,- #,2()*#&(*$**,8- C)%,*#'($*(&*- ())##"" 1))#"- =2)#=(*)"?- %,)#'(*),- 3, )A5)*)"?-3'#(,-('55$1#')11$)1-'6,#-$4)*#"1$$#-3&%(,)7 K$%*)1R)**"-5,,%)*(&&**,-.//0 2*&#*(3!4& C)%,*#'3'A#,3,!

6 +,&-##.& >%(&*,1,# S J)*"%%=* T C')5),%')##,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' !"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' < :!'A4,1#' U ::.8S :..8T-!"#$%&$##$%')4$1-:;;<-3,-.//.-6"%)1$1 5&&11'*,6,) :T S :0 T!"##$)4$1-#')5),%')##,)1$1-5&'4'*#&5)1$1-3, %&'()##$%& :< > O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-5$#*"#,%'&* :< /: O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :< /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :; V W H,)6'*#')5)1#,-3,-%'&A)1#, / :S O$#,%%)5,%5)$1-%'&A)1#, / :T O&&-5)1$2,,%)$1-(,)6& : C$'%%)*&&* S :0 P%)1#,26)(($)4$1-3,-3&'5)$1-6,%5)*#&* S :< C$(*#))%)$1-6,%5)*#&* ST :U M,,##$)4$1-6,%5)*#&*X-#&2()*#$1 5&'((,&* S< :; I,2()#*$5)1$1-3,-5&&-1,A,1-6,%5)*#&*X %,&((&3$1-3,-3,%()1$)4$1-6,%5)*#&* S;./ J,A,#,6,2,1?-+&&#&'##$)4$1-*$("-('2(()7 3,-+&1'1#,#&'##$)4$1-+%8-A&'1$(,%&3$1 6,%5)*#&* T:.: O,**,1?-+,+$2)1-3,-+,+$2)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* T<.. H&*#,1#,5)1$1?-+,)1,5)1$1-3, #,%%$1#$)4$1-3"%3$1#"5)1$ :.S T H$5)(,,%)$1?-($5),%%)*#$1-#&'##$)4$1-3, #$('(&)#&3$1-6,%5)*#&* U.0 H&5)7-3,-5&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&* <T.Y P)75$#,%%)*#$1-5)1$2,,%)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* <U.< O$#,%%)$1-3,%'*#&* U..U O$#,%%)#&'##$)4$1-6,%5)*#&*-+')*%&()$1 ('1$$#-3,-%,)##$$# UU.; H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&* ;0 S/ H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&* ;U S: 6,%5)*#&* ;; S. Q,4)'7?-#$%$6)*)'7-3,-#)$#'%))($11$7 6"%)1$)4$1-6,%5)*#&* :/S ST >&#'3$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&* :/U S0 O&&-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&* ::. SY- K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&*X-5&&-6,%5)*#&* 8::U S<- H)$22"#=* :.S P :.0 T/ :.0 T: M$4$1-+&A4)*#&*-3,-3,($%& :.< Z Q,($1#,5)1$ :.U T0 Q,($1#,5)1$ :.U [\] I,%6$%&# :S/ 0/ O''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,?-('23,&*-3, A&'%#'-*$("-+'%##',)1$$1-6"A)##")*5==1#) :S/ 0: >R$1#&&2)#')5)1#,-3,-#&((&(,&++, +')*%&()$1-5''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,88:S. 0. M"A)##")*(,&++,-+')*%&()$1-5''##'2),3'7 1$&6'#X-('#)#,%'&*#,6,2')4$1-('23,&* :SS 00 O,3')#&*7-3,-2,6)#*$5)*#')5)1#, :ST Y/ O,,%))($11$ :S0 Y: M$*)%))($11$ :S0 Y. N%5,%))($11$ :S0 <T O&&-%))($7$%"5""-+,%6$%$6,-#')5)1#, :SY <0!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X +,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY U/ H'&%&#&* :SY U0 C$26$=4$1A&'%#'7-3,-*'*),,%)+,%6$%&# :S< ;/ :S; H'#)#,%'&4$# :TT 0!"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-%&'()##$%& :TY 88:0; H)23,%%)*&&*6))##$$#-3,-#)$4'1,11'# :<. D))##$$# :<0 D))#$-:!"##$)4$1-%&'()##,5)1$1-'1R$%5,3"##$$(*)? 6,%#)'1$&6'*#'1-,*$#&*-::.U_.//:?-%))#$-T :<0 D))#$-. ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%' :<< D))#$-S!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#' :;Y D))#$-T ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'-T71&5$2'#,*'%%, D))#$-0 C')5),%,%&'()#&*-BC9D-.//.E Y *

7 01,2,'#1,))',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 J)6&!" #$$%$&'()*+,--)%$%$&'()+.$+/--0-/+&--%%123%+4$&25&( :< /:\: O,,16)%3$%=(*$1-3,-(,23,1A')4'1-3"##$)#" :< /:\. I&&#,2A,#')5)11,1-3"##$)#" :U /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /.\: O$#*"#,%'&4$1-3"##$)#" :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0\: H,%,*#&(*$1-3,-(,%,16)%3$%=1-3"##$)#" :; "6 #5%$&&-7$&7-5/+&'(0-/%$./ :S\: Q,&#,7-3,-5&)4$1-5$#,%%)5,%5)$1-%'&A)11,1-3"##$)#".: "8 #((+7-/5,$$&-5/+9$-2(.: :T\: H)6$1%'&A)11,1-3"##$)#".: :T\. K)$(,1-3,-*,6$1-'#'1-3"##$)#".. ": ;5'&&-)(().S :0\: D)A,7-3,-*))+)(,23,1-#$&2,*#&(*$1-3"##$)#".T :0\. O,((,2')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".0 :0\S H,%,1-3,-(,%,#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\T I$2&1')4$1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\0 K$4$%5"7?-5,23,7-3,-(,*6)*5$A&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".< :0\Y :0\< O,2R,2))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".U :0\U O$)3$2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\; O=%%=#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\:/ C"2(($%=(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:: I$A5$"1-%$)6"1-3,-#&'2$)4$1-%$)6'11,)*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:. J'($2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:S H,,(,'1-3,-*&(%,,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:T C)*%,##&3$1-,%('A'%)3&'5)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:0 M))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:Y 9%&$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SS "< ;59)%--&-5/+2$&7-)%() ST :<\: I&&6)%%,7-3,-6)%%,(&)#&3$1-6,%5)*#$%&1-3"##$)#" ST :<\. H,1(,)4$1-+,)1,5)*$1-3,-6"23"=(*$1-3"##$)#" S0 :<\S H,1(,)4$1-6))5$)*#=(*$1-3"##$)#" SY "= S< :U\: L,A(,6,,##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S< :U\. M,,##$)4$1-3,-,*&*#$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU :U\S C&2()*#$1-5&'((,&(*$1-3,-#&2()*#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU "A S; :;\: I,2()#*$5)*$1-3,-5&&1-1,A,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S; :;\.!,%()1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T/ C! D$0$%$2$,$/*+4((%('%%5-?5/+)593+9',99-E+.$+4(/'/%$%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4&F+G('/59$&(% T:./\: T:./\. H=%%"*#=*#')5)11,1-3"##$)#" T../\S M,1$2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TS./\T D,*#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\0 H&)#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\Y Q,($11&*+&&*$+"1#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T0 C" #$))$/*+4$45,-/+.$+4$45,-%('%%5-?5/+2$&7-)%() T<.:\: J$%%&1-6,%5)*#&*+2'*$**)1-3"##$)#" TU.:\. I,+$2)1-3,-(,2#'1R)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T;.:\S I,+$2)7-3,-(,2#'1()#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 0/ CC H()%$/%$7-/5/*+4$-/$7-/5/+.$+%$&&5/%5-?5/+.3&.5/%37-/5/ 0:..7: Q$+2'#')5)11,1-3"##$)#" 0:..\. 9GG*$#-+,)1'1-3"##$)#" 0...\S Z%$`'+,)1'1-3,-*=6"+,)1'1-3"##$)#" 0S..\T J$2)+,)1'1-3"##$)#" 0T C6 H'9)-/*+I&.1%('%%5-?5/+.$+1?-/4'&%%'$-/55/+2$&7-)%() 00.S\: H'(*)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\. H'(*)(,,*&1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\S a%3=1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 0<.S\T 0< /

8 C8 H57-9$$&-5/*+957-$&&-)%5/+%('%%5-?5/+.$+%59'9(-%(.5/+2$&7-)%() 0U.T\: C)#,,1)4)'(*)4)1-#&'#,1#'+2'*$**)1-3"##$)#" 0;.T\. Q)(()A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\S H%''2)1-3,-%)+$"1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\T Z'*G'2)A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\0 K))%)6$#=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\Y Z$1'%)1-3,-,*$#'1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\< C"2+"#)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y..T\U Y..T\; J$'*%,11')##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YT.T\:/ 9%$G))1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y0.T\:: IMVb1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:. J#=2$$1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:S I'%=$*#$2)A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:T D,#$(*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:0 D))5,A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:Y C'23&1#,7,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YU.T\:< O,,%)$1?-%,(('3$1-3,-+,)1'6"2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y;.T\:U D""($#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" </.T\:; I$*&,)1$)4$1?-*,)++&,1-3,-A=R)$1),#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <:.T\./ Q"3"A4=*,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.: D))5'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.. M)*(''*)(&)#&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <S C: H(7-E+.$+7('2-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <T.0\: Q$1(,)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <T.0\. O&)4$1-(&5)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <0.0\S O&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <Y.0\T D&3)#$5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" << CJ K-E75%$&&-)%5/+7-/5,$$&-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <U.Y\: D,*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <U.Y\. H$2,,5)*#$1-#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\S H$2,,5)*#$1-%,,##'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\T c$#'1)7-3,-()+*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U:.Y\0!"##$)#"-3')#,-5&'4'*#&&-6,%5)*#$##,$**,-#&'##$)#,-*$5$1#)*#"?-(,%()*#,-3,-%,,*#)*#, U: C< #5%$&&-5/+.$&')%() U..<\: Q,&4,1-3,-#$2"(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" US.<\. I&#()$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UT.<\S >%&5))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#"-B6,%5)*#&*-,%&5))1)2'5&*#,E U0.<\T J)1()1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U0.<\0 H&+,2)1-3,-(&+,2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UY.<\Y M,%)5'#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" U< C= #5%$&&-%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4'-)+&(9-5/+9'/55%+.$+&$-%%55% UU.U\: K)#*,&(*$1-3,-*'26,&(*$1-3"##$)#" UU.U\. H&&5,*)1()#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;/.U\S O&&**,-5$#,%%)1-+)1#,("*)##$%=**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;:.U\T Q&'(,)%&6"%)1$)4$1?-*,(*)$1-=58-%$)((&&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;..U\0 O$#,%%)+,((,&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;S.U\Y L,&%'3$1?-2&&6)$1-3,-+&%##)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;T CA H'/5-?5/+.$+&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;0.;\: H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5$#,%%)3"##$)#" ;0.;\. H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5&)#,-3"##$)#" ;Y 6! H'/%%',-E+.$+%-5%'9'/5-?5/+2$&7-)%() ;U S/\: H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;U 6" #((+)309I9'/5-?5/+.$+E&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;; S:\: ;; S:\. :// S:\S P2)*#$##=3$1-3'A#'3$1-3,-(,,+$%)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/: S:\T D=)3=,((&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/. 6C L$?-'E*+%5&52-)-'E+.$+%-5%'&--95//523&-/5-?5/+2$&7-)%() :/S S.\: I))2)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/T S.\. H'5+'1$1##)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/0 S.\S O)(2'+))2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\T N'1)6,)A4$#&1-6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\0 I,+$2)7-3,-5&'6)$2)*#$)*#$1-('14$1*,,##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/< 5

9 68 M(%'.5/+.$+45,32$(/(.5/+2$&7-)%() :/U ST\: >&#'5,,%)$1-+)1#,5,,%)#==+)# :/U ST\. >&#'('2)$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/; ST\S >&#'1-3,-75''##'2)1'*)$1-5$#,%%)2,,(,7,)1$$# ::/ ST\T >&#'1-5&'6)2,,(,7,)1$)#, ::/ ST\0 >&#'1'*)$1-3,-75''##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::: 6: #((+9(&9(/5(2'.5/+2$&7-)%() ::. S0\: D,)6'3$1-2,($11&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::. S0\. M$1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::S S0\S Q,)4$%))($1#$$1-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::T S0\T N%5,7,%&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::Y S0\0 ::< 6J ::U SY\: K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::U SY\. H&%#,*$+"1#&'##$)4$1-3,-('%)(')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::; SY\S J')#)1#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :./ SY\T d2a$)%&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.: SY\0 I$%)$1-3,-%$)(()(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.. 6< H-5,,3%1) :.S S<\: Q'5&,&#'3$1-()$22"#=(*$1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.S S<\. I&2(&3"##$)4$1-()$22"#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" :.T 8! D309IE*+9$$)(E+.$+&374I0('&%' :.0 T/\: P1$2R),1#&'#,11'1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.Y 8" >5?5/+4(0?-)%()+.$+.$95&( :.< T:\: C,%'&*6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.< 8: L$95/%$7-/5/ :.U T0\: Q,($11&*#')5)11,1-3"##$)#" :.; :! #''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$*+9',.$()+.$+0('&%'+)593+4'&%%'$-/55/+230-%%3-)711/%- :S/ 0/\: K&'%#,5'#')5)11,1-3"##$)#" :S: :" MN5/%((,-%'-7-/%$+.$+%(99(9$(44$+4'-)&(9-5/+7''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$ :S. :C :SS 0.\: M"A)##")*(,&+,1-3"##$)#" :SS :: #$.'-%()E+.$+,$2-%)57-)%'-7-/%$ :ST 00\: Q,6)#*$5)*7-3,-5,3')#&*+,%6$%&3$1-3"##$)#" :ST J!*+J"*+JC #$$&--95//5*+>5)-&--95//5*+O&7$&--95//5 :S0 Y/\: D))($1#$$1-3"##$)#" :S0 <8 #((+&--95E5&3733+4$&25&52$+%'-7-/%$ :SY <T\: M,%'(&6,&*%))(($)4$1-3"##$)#" :SY <:!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X-+,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY =! H'&%&#&* :SY =: ;5,251?5/0('&%'E+.$+)')-$$&-4$&25&(% :S< U0\: C$26$=4$1A&'%%'1-3"##$)#" :SU A! P743,-)%I/0('&%' :S; ;/\: ^A4=*(&1#,3"#$6$4$1-+&A4)*#&(*$1-3"##$)#" :T/ ;/\.!"#$,*$5)%%,-3,-(,,#'+,)(')%%,-6,*#,,1'#$##,6),-3"##$)#" :T: H'%-%$&'(?5% :TT ;;\: H'#)#,%'&(*)$1-3"##$)#" :TT / 7-)38'3948'48-)3#'8,$1:)',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 :TY //\: C$'%%)*$1-#')5)11,1-+,((,&*3"##$)#" :T< //\. Q,($1#,5)*$**,-3,-+&2(,5)*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\S J&'4,#&(*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\T P2)-#')5)1#'3$1-3,-#')5),%'3$1-+,+$2)3"##$)#" :0/ //\0 J&'%,3"##$)#" :0: //\Y a%3=3"##$)#" :0. //\< H"=#$#=#-,(&#-3,-+,2)*#'# :0S //\U H'1$7?-%,)#$7-3,-,3'1$&6'2'5&3, :0T //\; >&#'3$1?-#2&(()$1-3,-5&)4$1-(&%3$#&*6"%)1$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:/ H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:: :0Y 6

10 < 71:='()1 >*$#&*- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'*#,- #&%)- 6')5,,1- B::.;_.//:E- (&5'##))1-,)(,)*$5+)- =57 *,5,11)5)1$1- ('5)**)'1- BP&2''+,1-3"##$)4$1-3,- 6,,2,%%)*#$1-3"##$)4$1- %&$##$%'E8 '1- P&2''+,1-3"#$7 %&$##$%'1-5&(,)*$*#)- $*)5$2(()%&$##$%'- 3"##$)*#"8-5+$)- )$%!)($&41)(/&/1%%1(,*&,,&*(#1))$&)10($&41),1(/&&'1(.*&'&)+) $/&'$$)(#*(*&'$$)(*&'*(!%$(#1))$&)16 J&'5$1- ("=##"6"#- =5+"2)*7 6,%6'11,1-3,- *$&2,11,1-,+&6"%)1$$1"8- 6$%6'%%)*#$1- =2)#=*#$1- #')6'#,,1- ("=##"6"1-3"#$%&$##$%'1 5&(,)*),- #&11&*1&5$2')#,- )%5')##,$**,,1- %&+,A,($7 5&(*$**,,1-3,-6&'*)2,+'2#$)**,,1-3"#$#)$#'3,-%&+,6)2,17 '5,)*)%%$8- #)%,*#'6)2,1'5,)*$#- ($2""6"#- 3"##$)#" ('*($6),- #)$#'3,- +$2&*#$$%%,8 '1R$%5,3"#$%&$##$7 %''1-%))##==-#&%()1#,'1R$%5),8-L$-3'A#&6,#-5&&1-5&,*7 *,-%&$##$%'1-2,($1#$$*#,?-3'**,-'*,-%&$##$%'1-+""%&'()*#, '1-3,'#$%#&- #')5),%')##,)1-3,- '*,- 3"#$%,3$)##,)18- C"5"1 *$&2,&(*$1,- *,5,%%$- 3"##$$%%$- *,,##,,- %&$##$%'*#,- &*$)#,- *'6$%#&6),-1)5)(($)#"8-91R$%5),-,)A$&#&&- %&$##$%'1-3"#$1)5)(($)4$1-6,)A#$%$6,*#,- #,2((&&*,*7 #$$*#,b- 3')%%,()1- #')5),%')%%,- 3"##$$#- '1- %&'()#$%#&- #')*), =(*)#=)*('A#,)*$55)18 C"5"1-3&%(,)*&1- $1*)*)3,)*$1,- #,6')##$$1,- '1- *$%7 6)##""- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %&6&**,-.- $*)#$#""1- =%$)*'A3$$#- 3,- 1$&6'# '1R$%5,3"#$%&$##$%'1 *'6$%#,5)*$*#,8-L))4$1-#,2(')#&(*$1,-'1-,1#,,- =%$)*(&7 6,- *))#"?- 5)%%,)*))1- %)13,&(*))1- %&6&)**,- T- 3,- 0- $*)#$#=# =(*)##")*#$1-3"##$)4$1- %&'()#&**&'*)#&(*$#- +$2&*#&6,#8 ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,-'1R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%'-.//. '1-('('1,)*&&4$**,,1-%))##$$**"-.8 D&'()#&*'++,,1- %&6&**,- S- '1- $*)#$##=- =%$)*(&6,&* #')5),%,%&'()#&(*$1-2,($1#$$*#,- 3,- C')5),%,7 '1- %))##$$**"- 08- C,2(')#&(*$1, '1-1")%%"-+=2()"-*$%6$1#"5""1-3,-A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1 %&'()##,5)*#,- *))#"- 3'1(,- =%$)7 *)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- +)#"" *)*"%%""18 C"5"1- %&'()#&*'++,,1- =#)5$1-5&'4'*#,,- %&(&- T? 3'**,-,)$5+))1- ('($5&(*))1-3,- #)$#',)1$)*#')A)1- +'A7 3,&#&$1- (&6,#,,1-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- $2)- #')5)7,%')%%,8- M,%)(')4&)%%,- 3,- %=A=)%%"- +2'*$**)(&6,&(*)%%, +=2)#""1-,1#,5,,1-=%$)*(&6,-$2)-3"##$)4$1-,%(&+$2"*#"8 C,&%&(')**,- %&$#$%%,,1- #')5),%,%%,- #,)- #')5)11'**, *=1#=6)"-#,)-5,A4'%%)*$*#)-*=1#=6)"-3"##$)#"-3,-$*)#$#""1 *&'*)#&*- 1))4$1- %&'()##$%&*#,- 3"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$%'1- B.//.E- 5&(,)*$*#)8- C,&7 %&(')4$1-3"#$%)*#,#-$)6"#-'%$-#=A3$1#"6)"?-6,,1-%&$#$%#&7 3$1-3"##$)4$1-'A$%%,-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,-*,,##,, *=1#="- 5&)#,- 3"##$)#"?- 3')4$1- %&'()#&*- '1-2,#7 (,)*#,6,- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"##$)4$1- %&'()##$%&- '1 $*)5$2()1'5,)1$1-$)("-*))1"-'%$-6')#&-'##,,-A&'5)''1 (,)((),- =(*)##")*#,+,&(*)**,- 3"##$)4$1- %&'()##$%&&1 ($*($)*$*#)- 6,)(&##,6),- *$)(('3,8-5+!,&)+/(!',&'( *&'* 4&&.$(,17$//1( )$")141( )*8*+/,!")*&/$'( "*9,&''*' 8$9+/)$$%%*( #*( )1//1( #+%,*&/+//*( $/&)$)):#1( %+!,&)+,/$' :%$&/8$9&**))$&)*(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( '!+7*))*- $'6 D&(&&1-0-'1-($2"##=-'A3$)*#&*-1))4$1-5$%('-=%$)*7 #$1-3"#$3,($)4$1-3,- 3"#$%,3)$1- %&'()##$%&&1?- 3'#(,- =%$)7 *==4$*#""1-A&'%)5,##,-*,,##,6,#-,)A$&##,,-+""16,)6,,8 L")%%"- 3"##$)%%"- $)- '%$- =%$$1*"- 5)#""1- $2)#=)*#"- #')5)7,%,#,&*#,,-6,,1-1))#"-*,,##,,- ($2#="- 5)%%"-#,A,1*,- #')7 5),%,%%,-#,)-3'+,-(,)()%%,-#')5)+,)(')%%,8-C"%%,)*),-'6,# $*)5$2()(*)- 3'#()1- +,((,&*7?- 2,($11&*7- C"5"- $)- (&)#$1(,,1- #,2(')#,?- 3'#()1- #"%%,)7 *)*#,-3"##$)*#"-'%)*)-$2)#=)*)"-3')%%$()1-#')5),%,%%$-3,-*)(*) 1$- *,,##,6,#- $*))1#="- #')5),%,('A#,)*)**,- $*)7 5$2(()#,&%&(')**,8 P4$%%)*$1(,%#,)1$1- 'A3$)*#&*- $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&*7 #')5),%'3$1-3,- $1$2R),1#&'#,11'1- ('A4,%#,- %&6&**,-08-J))1"-'%$6,#-%&'()##$%&'A3$$#-('*($6,#-=%$)7 *$*#)- #$'%%)*&&*%,)#'*#$1- A&'%%'1-3,- (&11'**,+)4'1 3"##$)#"?- +,((,&*3"##$)#"- *$("- +&A4)*#,7 5)*$1-3"##$)#"8!"#$%,3)7-3,- \3,($$15&(,)*#,- 'A3$)*#&*#,- 6')4,,1 ("=##""- *=1#=#,&*#,- $)- '%$- #)$4'**,8- d*$)1- '6,#- (=*=7 5=(*$**"- 6,*#,,1'#$#&#?- ("*)##$%==1- #&%%$$#- 3"##$$#8 %&'()##$%&- ('2'*#&&- '1- $#*)5)*$1- A$%+'##,5)*$(*)- %,,7 4)##&-3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'?-3'(,-'1 %))##$$**"-S8!&%(,)*&1- #,&%&(')**,- $*)#$##=3$1-3"#$%&$##$%')4$1 +$2&*#$$%%,- $)- 6')4,- =(*)*$%)##$)*$*#)- 2,#(,)*#,?- '1(' #)$#=%%"-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,- *=1#=6"- 5,#$2),,%) (,#*'##,6,- 3"##$$(*)8- C,&%&(')**,- 5,)1)##&-,)1$?-,)1$* #,)- $*)1$- 6')- 3')**,()1- #,+,&(*)**,- '%%,- 2,,(,7,)1$##,-#,)-#&'#$##,?-#,)-*$1-6')4,,1-(,#*',-'%$6,1-3"#$7 6$##"- $)("- 3"#$##"b- $')&/$'%*&/$'**'(,1:));;'( )*&( ++- 7$%%$$',1:));;'(/&&9):41(*&'$()*&($/&'$($&(!%$(#1)$))1(#* #1)$4$7$)( $&41)(,++%+( #1))$&7$'( )*&( #1)$%*&'( 8&&9&&'0 #1)$4$/&$'( 8+"7&/)+/%&$))$$)(,:%%1,&'8- P1*)(*)- '1- *)#$1,)1,-A,2()##,6,?-'1('-(=*$)1$1-,)1$-#,)-$*)1$-3"#$##"-3, 6,*#,- *)##$1- *)3')#$##,6,- *$-,*),1'5,)*$$1- %&'((,,18 Q,#(,)*&-5,#$2),,%)1-5""2)##$%=*#"-3"##$$(*)-'1-#$A#"6" ;

11 #,+,&*('A#,)*$*#)- 3"#$%,)1- B:/<._;SE- 5&(,)*$1-3"##$$1 5""2)#$%5"1- +$2&*#$$%%,8- <1)$%*&'( =( >?'(.+,**'( #1)- )$$,/&(.119&)$%%11'($/&'$()*&(*&'$0(#!',*(/$'("*%)&#*(!' 8!&/)*'+)()*&(*&,!!(8!&/)**(,1:);/)1()*&,,*(!'(4$%4!%%&- '$'(8!&/)*.**'(,1:);/)16 '1R$%5,3"##$$(*)-'6,#-$*)5$2()1'5,)*),8-!"#$(''4)1+$7 2"**"-'%$6,-)1")&-BeE-)%5,)*$$-'1('-3"##$$1-%&'()#&*#&17 5,3"#$%&$##$%'1-5&(,)1$1-3"#$1)5)($- 1)5$##=- =5+"7 B::.;_.//:E- '1R$%5,3"#7 #$$(*)8-!"#$,*$#&(*$1-S-,-fb1-1'3,%%,-,%&$$%%)*$#-=5+"7 6')6,#- (&)#$1()1- =(*)##")*#,+,&(*$**, +""##""- +')(($,7 6,*#,- '1R$%5,3"#$%&'()#&(*$*#,8- D))#$- :- *)*"%#""-,*$7 #&*#$(*#)"- B::.U_.//:E?- 3'1(,- +$2&*#$$%%,- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-'1R$%5,3"##$$(*)8 >

12 @ A%1$,)%&1BB''(4$-.)C(4.#3,&1:833) '1R$%5,3"#$%&$##$%'**,- +"",*),**,- 3"##$$1- *=1#=+2'*$*7 *)1?-#*8-#')5),%,1-3,-#')5)11'1-+'A3,%#,8-L")1-$2)-#')5)7,%')%#,- +$2")*)1- '%$6,#- *,5,1%,)*$#- 3"#$%,3)#- 6')6,#- *)7 3')##&,- 3"#$%&$##$%'1- $2)- %&'(())18- O)("%)- 3"##$$%%$- $) #')5),%,1-5&(,)*#,- 3"#$%&'((,,?- *$- %&'()#$%%,,1 3"#$%,3)1-5&(,,1-$%)-$*)5$2()(*)-+,((,&*3"##$)*))18 '1R$%5,3"#$%&$##$%'1,%&**,- '1-,11$##&- =(*)#=)*('A#,)1$1- 'A3$- %&$##$%'1 (&%%$()1-3"##$$%%$- $#*)#""1 %&$##$%'1-5&(,)1$1?-(=*$)*#"-3"#$##"-+,2A,)#$1-6,*#,,6, 3"#$1)5)($-*$&2,,6,*#)-B(&2*))6)#-#')5)#&(*$1-%)*"=(*)"Eb :8!!"##$$1-,%(&+$2""?-%,3),-3,- %,,#&,- 6,*#,,6,?- (&&*)1&7 #$##&- 3"#$1)5)($?- %&(&&1- '##,5,##,- 1&5$2')A)1- ;; +""##=6)"-1)5)(($)#"?-$#*)#""1-1)5)($2=A5)*#"-/:\:. 9!*0(,/6(%&&)$(B?(E.819&/);.&'&/)$9&;'(*/$)+/(:%$&/&.- 8&$'( #1))$&7$'( #*(!'F$%.*#1))$&7$'( %+$))$%!/)*0( ')6,#-3'&#&,-%&'()#7 #$%$5,,1- #')5)1#,1*,- &*$)*))1- $2)- 1)5)($2=A5))18 P2)%%)*($2"#=#- +,((,&*3"##$$#?- 5&(,,1- %&$##&)1,- *$7 (,%,)*$#- +,((,&*3"##$$#?- %&'()#$%%,,1- (&)#$1()1-,)1, 1)5)($2=A5""1-:0-/:8.8!P%%$)- 1)5)($2=A5)*#"- /:\:.- #,)- :<\./- 5&(,)*#,- 1)5)($##"- 3"##$$1- %&'()##$%$5)*$(*)?- #&#()7 #,,1-1)5)($2=A5"#-:S?-:T-3,-:08-(G/&*'.+,*&'$'('&-.&,$(,$9)!!()+''&/)$))*4*/)&(#1))$$'(,!!/)+.+,/$'6 S8!P%%$)- 5)(""1- $4$%%"- 5,)1)##&3$1-1)5)($2=A5)$1 1)5)(($)*#"- *'6$%%&- (=*$)*$%%$- 3"##$$%%$?- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-1)5)($2=A5"1-:Y-5&(,)*$*#)8 T8!!'*- 3"#$- $)- (&&%&- :Y? ("=#$#""1-$4$%%"-('A4,**,-:8-#,2(')#$#&**,-%&$##$%'1!'*,**,- '%$6,,- #&11&*1&5$2',- ;;- B3"##$$#?- 3')#,- $)- '%$ 5,)1)##&- 5&&,%%,E8- H1&7$'( II-811))$&/)$'( %+!,,&$',1:));1( )+%&/&(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( 41%))11( #* 8:9,&1($)/&.11'(%+$))$%!/)*(#1)$))1(8*9$..&'(,+4**4*.++()+''+/'+.$9!8 C"**"- 3&%(,)*&**,- '1-3"#$%,3$)%%$-,11$##&- *&'*)#&(7 *$(*)- &*$,5+)- (&)1- =(*)- %&'()#&*#&11&*- *)%%')1?- (&1 3"#$#&11&(*$1-#"*5"%%)1$1-5""2)##$%=-$4$%%=##""-3"##$$1 '5)1,)*&&(*)$1- #,2($5+,,- *$%6)##"5)*#"8- M,%)1#,- '1 #$A#"6"- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %'**,- '1- &*$)%%$- 3"##$)%%$- 1*8-9&''*,,*&/'&.&,,$&)1?- $%) *,5,%%$-3"##$$%%$-'1-'%$5,**,-*$("-'1R$%5,3"##$$1-$##" #,6,1'5,)*$1-3"##$$1-1)5)($8-d*$)55)**,-2)11,((,)*7 1)5)(($)**"- 3,('- '1R$%5,3"##$$1-3,- #,6,1'5,)*$1 3"##$$1-6"%)%%"- #$A4""1- *$1- +$2&*#$$%%,?- 3"#$ 6,,2,%%)*#,-,)1$##,- *$%%,)*)1,- +)#')*&&(*)1,?- $##"- 3"#7 #$$%%"- '1-3'()1-3"#$,*$#&(*$1- B:S;/_:;;S?- 5&&#$##& ::.U_.//:E-%))##$$**"-T-('A4,**,-T>-#,2(')#$##&-6,,2,7 '5)1,)*&&*8- P*)5$2(()1"- #"%%,)*)*#,- 2)11,((,)*1)5)(7 ($)*#"- '6,#- /<- /:- ::e- g3"#$6$*)$1- ("*)##$%=**"- #')5)7 +,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#?- 3'#(,- *)*"%#"6"#- 6,,2,%%)*),,)1$)#,g- B$%)- '1R$%5,3"#$##"E- 3,- /<- /:- :.- g5&&#- (&)1 1)5)(($$**"-/<-/:-::-5,)1)#&#?-3"#$6$*)$1-("*)##$%=**" #')5)+,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#g- B$%)- #,6,1'5,)*#,- 3"7 #$##"E8-!"#$,*$#&(*$1- %))##$$**"- Tc- '1-,11$##&- $2")4$1 6,,2,'5)1,)*&&(*)$1- '*,%#,- 2,3,7,26'#?- 3')4$1 +$2&*#$$%%,-,26)'-3"##$$1-%&'()##$%&*#,-'1R$%5,3"##$$(*) #$A4""18-!"#$,*$#&(*$1- %))#$- T?- 3'**,- (=*$)*$#- ('A4,# T>-3,-Tc-'6,#- #"5"1-3&%(,)*&1- %))##$$**"- :8- ^(*)#=)*7 ('A#,)*$55)1- #"*#"-,)A$$*#,- ' J&'5$1- =5+"7 h!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%7 5,3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#h-_T0_8 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(48-))33(4$11&)%2%&42%%))%%4&3(4BF1&3&&1,((,(4',$'('!"##$$1- %&'()#&*- 6')- 5&&##&,- 3"##$$1- +2'*$**')11)1 *$&2,&(*$1,8-J)(*)-%&'()#&*#,-#&%)*)-#,2(,*#$%%,-&&4$%%$$1 (&1()1- +2'*$**)1-3"%($$18- P*)5$2()(*)- 2'5&,3'1$&6'# %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Te8- J$1-3"%($$1?- (&1 =(*)##")*$*#"- 2'5&,3'1$&6'*#,- '1- +')*#$##&- 6,,2,%%)*$# 1$*#$$#- 3,- '*,#?- *$- %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Y Bi- 2'5&,3'1$&6'#?- 3'#(,- $)6"#- *)*"%%"- 6,,2,%%)*),- 1$*7 #$)#"- $)6"#("- 5&)#,- 6,,2,%%)*),- '*),E8- Q'5&,3'1$&7 6')*#,- +')*#$#&#- '*,#- +&'%$*#,,1- %&'()#$%%,,1- %&'(())1 :Y- /:- /<7..8- >3'1$&6'2&1('3$1- +,%')#&(*$**,- *=1#=7 6"#- 3,($$#- %&'()#$%%,,1-5,#$2),,%)(''*#&5&(*$1*, 5&(,)*$*#)-1)5)($2=A5"1-:;-:/-%&'(())18 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(4&3(4'#$%B3F--43,4)%((3)' H,)(()- 3"##$$#- #&%)*)- %&'()#$%%,- 1'&4,##,$1- *)#"- +$2),,7 #$##,?- 5)("- $4$%%"- ('A4)**,- :87T8- '1- $*)#$##=8- C"5"1 (,)()%%$- 3"##$)%%$- =A#"%")*$1- %&'()##$%&+$2),,##$$1-1'&7 4,##,5)*$1-$*#$$1"-(&)#$1()1-6')-'%%,-5'1#,-*==#"? $*)5$2()(*)- *$?- $##"- 3"#$- '1- #&'#&- ("*)##$%==1- &*$,57 5,*#,-(&)1-=A4$*#"-%"A#$$*#"-#,)-$##"-*))A$1-'1-*$(')#7 #&1$$1,- &*$)#,- $2)-,)1$*'*),8- d*$)1- '1- (=*=5=*- 6,*7 #,,1'#$#&*#,?-("*)##$%==1-#&%$6,*#,-3"##$$*#"-$*)5$2()(*) <?

13 (,,#'+,)(')%%,8- H&1- %&'()#&(*$1- #,2((&&*#,*'**,- '1 *)#$1-#)1R)##"6"?-'%)*)-+=2)##"6"-'##,5,,1-3"#$##"-'%$$%%)7 *)55)1-(&6,,6,#-#$()3"#-A&'5)''1-$1*)55")*$1"-(&#$1 $*)5$2()(*)?-$##"-#&'#,11'**,-($2#=6"-5,,%)3"#$-*)3')##&& ('8-#')5),%,1-3"#$%&'(())1-B+""%&'((,-/UE-$)("-$*)5$27 ()(*)- =A4=*(&1#,3"##$)*))18-C')*$(*)?-3"##$$1- #&1#$5,#7 (''*#&5&(*$*#,- 3,- *$1- %&'()#&(*$1- #&11&*1&5$2' #1)$%+$))$%!'(*&'$$'.+,*&/$/)*("*,$.&/)!/)*-B%))#$-T-3, C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#7*)6&-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)E 7-)3(,2,$$33(48'4)%((%&(%23F1(43)&,()- P4$%%"- '1- $*)#$##=- 3"#$7$2"1-1)5)(($$1-3,- #&11&*1&5$2'1- $#*)1#""1- '1 $1*)*)3,)*#,- 3,- 5&&#')1- %&'()#&(*$1 D&'()#&(*$1-5&(,)*$1-1)5)(($$1-3,-*)#"-6,*#,,6,1 #&11&*1&5$2'1- $#*)5)*$%%$- 3,- #'#$,5)*$%%$- (&%%$()1 3"##$$%%$- '1- '%$5,**,- *$&2,,6),- ($)1'3, %&'()#&*'++,,1-,6&%%,b :8 D))##$$**"-.- '1- ('('1,)*&&4$**,,1- j=%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'j- BFFF8#)%,*#'($*(&*8G)E8- D&$##$%'1- +""7 %&'()*#,- '1- #')5),%,7- #,)- #')5)1#'#,7 *'%%,-6))##$)#"-*))#"-1)5)($2=A5"*#"?-3'A'1-%&'()#$##,7 6,- 3"#$- 5,A4'%%)*$*#)- (&&%&&8- H&()1- +""%&'((,- '1 $4$%%$$1-3,$##&-&*$)*))1-1)5)($2=A5))1?-3')4$1-,6&%%, 3"#$- '1- #"*5$11$##"6)**"- '5,,1-1)5)(($$*$$1*"8!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'-'1- %))##$$*7 *"-T8.8 C')5),%,%&'()#&(*$*#,- %))##$$**"- 0- '1-5,A4'%%)*#, #,2()*#,,-*$-#')5),%,2=A5"?-3'A'1-'5,-#,)-#,2(,*#$%7 #,6,-#')5)+,)((,?-%,)#'*?-(&'25)#&*+)*#$-#,)-5&&-=(7 (&&%&&?- $%%$)- *$- 5&&#')1- '%$ #)$4'**,8-C"5"-,1#,,-6))##$)#"-3"#$%&'()#&(*$1-')($,1 1)5)($2=A5"1- ("=##"5)*$$1- *$("- #')5),%,('A#,)*7 #$1?-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,-(&6,,6)$1-#,&%&(('3$1 S8!'*- $#*)##"6"1"- '1-3"#$%,3)- #,)- 73,$?- 3'(,- #)$4$#""1 6,2*)1- #,6,%%)*$(*)- (&#$1- $*)5$2()(*)- +,((,&*+,A6)? *$1-1)5)($- 3,- 1&5$2'#&11&*- '6,#- A$%+')55)1- 4$##"6)**"- %&6&*#,- 0?- 3'**,- 1")#"- #,6,1'5,)*),- 3, &*$)%%$- #')5),%')%%$- =A#$)*)"- 3"##$)#"- '1-2=A5)#$%#= 6,- A&'5)''1?- $##$)- *,5,,-,)1$##,- 6,%5)*#&(*$1-3, #')*,,%#,- (&%&#&(*$1-3"##$$1"-,)1,- %&'()#$#,- *,5,%%, #,6')18 T8!"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- 3,- %&'()##$%&,- (&6,,6)*#, #&'#,11'**,- #,)- #')5)11'**,- *=1#=6)"- 3"##$)#"8 C,&%&('#-'1-1&5$2')#&-#')5),%,%&'()#&(*$1-5&(,,18 C,&%&(')**,- '1- %)*#,##&- (&%%$()1- - #')5),%,%%$- 1))#" #==+)%%)*)"- #1))$&)1?- 3')#,- '1- $*))1#=1=#-,)(,)*$5+)1, 6&'*)1,- 3"#$#)%,*#'3,- #$A#"$**"- #,)- 3')#,- '1- +)4$##= #==+)%%)*)1"- 5&&1- ('($5&(*$1-3,- $2)- #')5),%'3$1,*),1#&1#)3,("*)#=*#$1-+'A3,%#,8-L"5"-3"##$$#-,1#,6,# 6))##,&(*),--#')5),%,1---3"#$()23'*#,---%&'()##,3,%%$--3, &*$)1-1$- +')(($,6,#- %&'()#&(*$1-1)5)(($)*#"?- $*)7 5$2()(*)-h%&&3"#$##"h-$)- 3"#$%&$##$%'**,- 5,)1)#,- 6,,1 *$-%&'()#$%%,,1-/.-/.-/.-$%)-$%")1(&4'*3"##$)*))1?-3'7 (,- '1- %&&3"##$$1- =%"(,#$R'2),8-!"#$- #&%$$- (&)#$1()1,)1,--'&.$)1--#,2()55,%%,--5,A4'%%)*$%%,--#,6,%%,-3, ("=##""-%&'((,1)5$"-B3"#$%&$##$%'1-1)5)(($)#"E-6,)1 3'*-#,2($5+,,-)%5,&*#,-3"##$$%%$-$)-'%$8-O)**""1-#,7 +,&(*$**,- $)- #&%$- +)4"##="- 6,)1- #')5),%,('A#,)*)**, #,&%&(('%)*#')**,- $*)#$##=)A)1-3"##$)*))1- #,)- =2)##"" '*,*#,- 5,A4'%%)*),- 3"##$)#"8- d*$)4$1- #')5)7,%,('A#,)*#$1- #,&%&(')4$1- =A#$=4$**"- '1- $*)#$##= (=*$)*$1- #&'#,11'1- +2'*$**)(&6,&*8- L")%%" (&6,&(*)%%,- +=2)#""1- $6"*#"5""1-3"##$)4$1- (,2#')7 #&(*$**,-3,-%&'()#&(*$**,8 08-C,&%&(')**,-/:7:-\-;;7:-B%&(&-TE-*$("-//7:-\-//7:: B%&(&- 0E- 3"##$)%%$- '1- $A4'#$##&- 3'#,()1- #,)- 3')#,()1 3"#$%&$##$%'1-5&(,)*#,- %&'()#&*#,- $%)- 3"#$1)5)(($$1 #&11&*1&5$2',- #,)- 1)5)($2=A5""?- 3'A'1- #&11&*7 1&5$2'- (&&%&&8- C,&%&(')**,- '%$6)*#,- 3"##$)*#"- '1 1))4$1-5&(,)1$1-,,(('*$%%)1$1- #,&%&(('A,($5)*#' %&6&**,- Y8- C"*#"- A,($5)*#'*#,- '1-1'+$,- #)$- *))2#=" #')5),%,('A#,)*$$1- #,&%&((''1-3"##$$1- %&'(,1-3, Y8-!"##$$1-1&5$2'#&11&*- 6&'4$1-.//.- %&$##$%'*#,- '1 $#*)##"6)**"- ("=##"5"%%"-,+&1,- 6&'4$1- :;;< #&11&(*),?- 3'*- 1$- '6,#- #)$4'**,8- C"A"1- #,2(')#&(7 *$$1- #$A#=- 5&&11'*,6,)1- '1- C)%,*#'($*(&(*$1- )17 #$21$#7*)6&)%%,8-d&4$1-%&$##$%'1-5&(,)1$1-%&'()#&*7 1&5$2'- '1- #"5"1-,6,)5$1-,6&%%,- 6,1A,1- #&11&(*$1- +'A3,%#,8- D&'()#&(*$$1- '1- (&)7 #$1()1- #$A#=- 1))1- +,%3'1-5&&#'(*),?- $##$)6"#- %&'(,# (,)()**,- #,+,&(*)**,- 5$1$- j=(*)- =A#$$1j- 6,,1-,)7 $55,%%$- 3"#$%&'(,%%$- '1-6"%)%%"- 3'&4&##&-,1#,5,,1 &*$)#,()1-6,)A#'$A#'3,-&&4$*#,-%&'()#&(*$*#,8 <8 P*)5$2(()#,+,&(*),- %&'()##,5)*$*#,- *)*"%#""- J&'5$1- h9+,*- 3"#$7 #)$#',- #')5)##,6,%%$- M>KCN7,*),((,,%%$h- _TY_?- =A7 4=*(&1#,3"##$)4$1- '*,%#, jh))1#$"1- =A4=*(&17 #,3"##$$1-6)22,#j- _Y:_?- $2)#=)*$*#)- %))#$- S_:- *$("- '17 R$%5,3"##$)4$1- '*,%#,- j!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%5,7 3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#j-_T0_8 H,(*)-6))5$(*)-5,)1)##&,-3&%(,)*&,-'6,#-)1#$21$#)**" FFF8=5+,2)*#'8G)_3&%(,)*&#8 <<

14 @D!4A%1$,)%&$-&,))3,&)C-.3%5?- 6')5,**,'%$6,- 6&'4$1- :;;S- B1b'- :/<.E- 3"#$%,() 5""2)##$%$$- 3"##$$(*)- *$%%,)*$#-,)1$$#- #,)- $*)1$$#?- 3'#(, 1))4$1-A,%#)3,-'1 %=1- '%$$%%)*)1- '*,8- +')*#'- #,2(')##,,- *)#"?- $##$) (=*$)*#"-,)1$##,- #,)- $*)1$##"- *$1- A,%#)3,?- $)("- (&(,,1 5&&(,,1-,)'-$1""-("=##""-*$%%,)*$1,,1-$%)-$1#)*$1%,)*$7 1,- 6,,1-1$- - 3'('-,E- %'+&%%)*$*#)- *)3')#$#,,1-3'11$()1? 5)#"-1)5)#$#""1-("*)##$%=(*)-#,)-kE-1))4$1-*)*"%#"5"-,)1$ ()$22"#$#""1-#,)- ("=#$#""1- $1$2R),%"A#$$1"?- 3'%%')1-1))#" '/N5&7$.3%5?+3"#$?-3'(,-($5),%%)*)%#,-#,)-5&)%#,-'5)1,)7 *&&(*)%#,,1-+')(($,,-5&&*#,-3"##$$*#"-*)#$1?-$##"-1")4$1 '5)1,)*&&(*)$1*,- 6&'(*)- *$- 6')-,)A$&##,,- 6,,2,,- #,) #$%#"6"- 6,,2,##'5,(*)- #,)- ke- $2)#=)*)" 'A3$)#,-1'&4,##,$18-!"#$,*$#&(*$1-%))#$-T-6&'4$%#,-.//: 5""2)##$%$$-3"##$$1-*$%%,)*$#-'5)1,)*&&4$#?-3'#(,-#$($6"# *))#"-'1R$%5,3"##$$1-B(*8-%))#$-:E8.3%5&('9-%()?- - =%$)*1)5)- 1))%%$- 3"23$*#$%5)%%$?- 3'**,- $2)7 %,)*),- 3"##$)#"- '1- %&$#$%#&- #,)- %&'()#$%#&- 1))4$1- *=1#=#,7 '6,#-$2)#=)*$*#)- h=%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"#7 #$)4$1-%&$##$%'h?-PlV?- D'l-3,-PlV7*#,#-B(*8-,%$5+,7 1,E8-!"#$%&'()#&(*),- ("=#$#""1- #1))$&7$'( $2'##$%&&1-1))7 4$1- %,3)1?- %,,4&1-3,- 5&)4$1- J)#$1? ('*(,-3"#$%&'()#&*-#,)-7%&$##$%'-$)-%&'()##$%$-$*)1$)#"-#,),)1$)#,?- $)- ("=#$#"- 3"#$7*,1,,?- 3'*- *$ *))A$1-$)-%&'11'*#,,1-%))#=8.3%5&(5%%5&'?- ("=#$#""1- %=A$11=(*$1"- D'l7+'A3,)*$*#, 3"##$)4$1- *$("+ '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'*#,- 6&'4$%#,.//:- B1b'- ::.;E8- C"5"1- ("*)%%"- '%$6,1- '++,,1- %&'()7 #&(*$#-3,-'A3$)*#&(*$#-+$2&*#&6,#-('('1,,1-#"5"1-%&$#7 4$1- %&$##$%'- '1- 1))1-6)2(,#')5)**,- 6,%6'11,1 3,- *&&11)##$%&1-,+&6"%)1$$1"- 3&%()*$**,- 3, (,&+,%%)*)**,- 3"##$)4$1- (&%3$#&(*$1?- ($2"=(*$1?- ("*)##$7 1)5)#$#""1- 3"#$%&'()7 #&(*$(*)?-5&##,-+$2),,##$$**,-*$-$)-#"=#"-#)%,*#'%&'()#&(7 *$%%$-,*$#$##&3,- $A#'3,- $%)- +')**&%($6&&##,- 3,- #=A3$1#"7 6==##"?- 5)("- #,2(')##,)*)- *)#"?- $##"- 3'(,)1$1-3"#$- '%)*) *)3')#$##,6)**,-6,)1-=A#$$1-%&'((,,1-3,-3'(,)1$1-3'A'17 3"##$$1- '5)1,)*&&4$1-5&(,,1- %&'#&,- A)$2,2(()*#,- 3"27 3$*#$%5""- 6,,1-3"#$- *)3')##&&- %&'((,,1*,- *$("- *=1#=7 #,&*#,1*,- $##"- '5)1,)*&&#$1*,- 5&(,,18- J)#$1- *,5, 3"#$%&'((,-6')-$*))1#="-&*$,55)1-(&)1-($22,1-%&$##$%'*7 *,8 7-)3#%3))3#1(4.:)3.=3&&-4$-.)3)).-4&'('&)1'G.3%5/ )%I?- *$- 3"##$)4$1-1)5)$1- %)*#,- ('('7 1,)*&&4$**,,1?- 5)*#"- 3"#$%&$##$%'- (''*#&&8- %&'7 ()#&(*)$1- =A#$=4$**"- *,5,**,-5$2()#=(*$**"8.3%5/-7-95?-*$-3"##$$1-1)5)?-3'(,-=A4$1-%&'()#&*7 #,)-%&$##$%'#&11&(*$1- =A#$=#$$1-'1-*)3')#$##&8-!"##$$%%" 6')- '%%,- 3,- &*$)1- 1)5)?- 3'(,- $)- '%$- 1)5)($? ('*(,- *$- $)- $*))11=- %&$##$%'**,- #,)- %&'()#&(*$**,8- C"7 5"1- '++,,1- #')5),%,('A#,)*)**,- 'A3$)*#&(*)**,- '1 1)5)"?- ('*(,- %&$##$%'1-1)5)(($$*#"- +')(($,6,1-3"#$7 1)5$1- #&11&*1&5$2'1- $#*)1#"- 3,- =A#$=*- 6')- '%%,- A,17 (,%,*#)- +""#$%#"6)**"8- ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%7 5,3"##$)4$1- %&$##$%'**,- 3"#$1)5)($- '1-6,2&*#$##&-,)1, (&&*)1&5$2')*$%%,-#&11&*1&5$2'%%,-B(*8-%))#$-.E8 /-7-95,1073?- #)$#=1- =A#"%")*==4$1- '5,,6)$1 3"##$)4$1-3"#$1)5)(($)4$1-3'&(('8- L)5)($2=A5"- '1 =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'**, 6,2&*#$##&-(,(*)7-#,)-1$%)1&5$2')*$%%,-#&11&*1&5$2'%%, 3,-('8-1)5)($2=A5"1-'#*)('%%,8.3%%55/+ /-7-- Bi3"#$1)5)E?- 5)("- #,A,1*,- #)$#=%%$- 3"#7 #$$%%$-,11$##&-1)5)?-%&$##$%')4$1-5&(,)1$1-1)5)($- #,) 5&&- 3"##$$*#"- ("=#$##=- 1)5)?- 3"##$)4$1- #&11)*#,5)*$1 =A#$=4$**"-#"2($".3%5/-7-)%I*-3"##$)4$1-1)5)*#"-5&'4'*#$##&-%)*#,?-1)5)7 A,(&,-3,-%&'()#&*#,-6,2#$1-5&'4'*#$##&8.3%5&('99$?(#1)$%+!,&)+,/&//*-("=#$##=1"-6,*#,,6,-(&)1 3"#$%&$##$%')**,- 3"#$1)5)($- #,)- 1)5)($2=A5"- #&11&*7 1&5$2')1$$1?- #1)$"+!%%!//*- 3"##$$1- (&%3$#&(*$1?- ("7 *)##$%=1- #,)- 5&&1- *==1- #,(),- 5&'4'*#$##&- 3"#$%,3)$1 2=A5"8.3%5&$.-?-=A4$*#"-#,)-&*$,55,*#,-3"#$3,($$*#,-#,)-\ ('5+'1$1#)*#,-5&'4'*#&6,-3"#$*$'*-(&#$1-$*)5$2()(*) jk)'3"#$j.3%5.$5?-3"#$a&'%%'**,-3"##$$*#"-$2)%%$$1-'#$##,6)**, '%$6,?-$2)%%)*$1"-#&11)*#$##,6,-3,-3'A'1()1-3"#$%,3))1-#,) \1)5)(($$*$$1-*)3')#$##,6)**,-'%$6,-3"#$.3%59'74'/5/%%-?-*,5,-(&)1-3"#$3,$ H%,)'4$%,(4)-&&-41BB''&&'4$-.)3))-I,-48-))3,=3(4#%1$,)%$&,'G Q'R+ BD)*#- 'G- l,*#$?- P&2''+,1-3"#$%&$##$%'E?- P^b1 ('5)**)'1- 6&'11,-.//:-,11$##&- 3"#$%&$#7 =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%' B3"#$%&$##$%'E?-5&##,-+')(($,,-*))#"-(&)#$1()1-3')**,()1 ('A4)18-P4$%#"3""1*"?-PlVbA$1-1"A4$1-*&&2)1-5&&#'* '1- '1R$%5,3"#$%&'(()$1-5&(,1,'%'- %&'()#&(*$**,8 D'l- +'A3,&#&&- #')5),%,1?- #')5)11'1- #,)- 3"#$%,3)1 5&(,)*))1-%&'(())1-(&#$1-*&'5,%,)1$1-6$2*)'1*,()18 KRS- BP&2'+$,1- l,*#$- V,#,%'RE?- A)*#'2),,1-3""1=#? P^b1-3"##$)4$1- %&$##$%'?- D'lb1- $4$%#"3"8- C"A"1- %&$#7

15 +)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- 6&'4$%#, :;;Y8- O&&11'*,6,)1- #"A"1- %&$##$%''1-3,- #')*,,%#, D'lb))1- +'A3,&#&6,1- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '17 R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%')4$1-B:;;<-3,-.//.E- 6"%)%%"- #==-C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#*)6&)%#,8.3%%5-?5/+ %-&$)%'/ )%I*+ KRSE)%$%?- P&2''+,1 +,2%,5$1#)1-3,- 1$&6'*#'1-,*$#&(*$1-3"#$#)%,*#')*#, B.:0/_.//.E- B3"#$#)%,*#',*$#&*E- %))##$$1"- '%$6,- 3"##$)4$1 )&%*/)!%+!,&)+/8-C"5"1-%&'()#&(*$1-5&(,)*)1,-$)-($2"#" 3"#$#)$#'3,?- 5&##,- 3"#$#)%,*#',*$#&*- 6$%6')##,,- )%5')##,7 5,,1-3,- *)#$1- #)%,*#')5,,1-3"##$$#- #"5"1- %&'()#&(*$1 5&(,)*)1,8- PlVb1-3,- 3"##$)4$1- #)%,*#'%&'()#&(*$1-6"7 %)%%$-'1-%&'#&-%)1(()?--3'%%,--%&'((,('A#,)*$*#)--5&&11$7 #,,1--#)$4'#--%&'()#&(*$*#,--#')*$$18--D))##$$**"-S-'%$6, j3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1- A,($5)*#'j- +$2&*#&& #"A"1-%)1()#=(*$$18-!"##$)4$1-#)%,*#'%&'()#&*-'1-3"##$$1 (''*#&5&*+'A3,)1$1-3,-A)$2,2(()1$1-%&'()#&*8 2-0,53*+95&%$-/5/+.$+4(/$-/5/+.3%5&(5%%5&'?-3"##$)4$1 (,1*,)16"%)*#$1- *))2#'3$1-6,%6'11,**,- ("=#$##"6)"- 3"7 #$%&$##$%')#,?-P^b1-3"#$*))2#',*$#&(*$1-%))##$)#"-6&'4$%#, :;;S8- L")#"- 3"#$%&$##$%')#,- $)- ("=#$#"- 5&&**,- (&)1 3"##$)4$1- (,1*,)16"%)*#$1- *))2#'3$1-6,%6'11,**,?- $)(" 1))%%"- '%$- =A#$=##"- $)("-,)1,(,,1- #')*#,)*$(*)- 5&&17 1'*,6,)1#,- 5&)A)1-3"#$%&$##$%')A)1- #,)- %&'()#&(*))18 L)5$1*"- 5&(,,1- (&()1- %&$##$%'- *)*"%#""- %)*#,##&1, 6,,2,'5)1,)*&&(*)%#,,1-$2)#,*')*),-3"##$)#"8 <!

16 @D* %&'()#&(*$1- %,,3,- &&4)*#&*- 3,- 5'1$#- 5&&#'(*$# 3"##$)4$1- %&'()##$%&**,- #,6,1'5,)*))1-3,- '1R$%5,3"##$)*))1,)A$&##)6,#-#,2+$$1-#$A4"-6&'*)$1-:;;<-3,-.//.-%&'()#&*#$1 6"%)%%$-,6,)1?- 3'(,- =A4)*#")*)- %&'()#&(*$#- ($*($1""18- C"%7 %,)*$1-,6,)5$1- '1- '%%&#- #,2+$$1- $2)#=)*$*#)- &&4$1 %&'()#&(*$1- 3,- 5&&#'*6,)A$$**,- 3"#$A&'%7 %'1- $2)- '*,+&'%)%%$?- 5&##,- =A#"- #,2+$$1- *$- '1-3"##$)4$1 #)%,*#')11)%%$- 3,- - +)#$5+),)(,)*#$1,)(,*,23'3$1- #&'##,5)*$(*)- 3"#$5""2)*#"- 3,- 1))4$1- ("*)##$7 %=*#"8!"#$%&$##$%')4$1-5&&11'*,6,)1- '1- C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#7*)6&)%#,-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8 M&'4$1-.//.- %&$##$%'- 3,$##))1- (&#$1- $4$%%)1$1()1-./ +""1)5)(($$*$$1?-5&##,-1)5)*#"-:S-5&&#$##))18!"##$)4$1-%&'()#&(*$1-+""+$2),,#$-*")%=#$##))1-(&)#$1()1 *,5,1,-(&)1-,)$55)1()18-!"#$%&'((),-&&#$$1-%&'()#&(7 *$$1- #&%)- A&'5,##,6,*#)- %)*""- 3,- '1R$%5,3"##$)(*)- &&*) %&'()#&*-5""2)##$%$$-,)$5+,,-&*$,55,1-3"##$$18 O&&11'*,6,)1- '1- #$A#=- &&4$1-3,- 6,1A,1-3"#$%&$#7 #$%'1- %+!,,&$'- 6"%)%%"8- J)#$1- *$- $)- =(*)#=)*('A#,)*$*#) &*$)1(,,1- ($22'?- 5)A)1- &&#$$1- %&'((,,1- =(*)##")1$1 #1)$(#"*5"%%)*$*#)-#&%)*)- *)3')##,,-$1#)*$1-%&'((,#&11&(7 *$1- +'A3,%#,8-!')**,()1- #,+,&(*)**,- 5&&11'*- '1- =(*)7 *$%)##$)1$1?- 5&)**,- #,+,&(*)**,- 5&&11'*,6,)1- #,23',, 6,)A#'$A#'3,8- C"*#"- *==*#"- 2,#(,)*&- ')($,*#,- %&'(,*#, (&1()1-3"##$$1- ('A4,%%,- #&%$$- 6))5$- ("4$**"- #$A4" %"A#)$1-%))(($$%%$-6&'4$1-.//.-%&$##$%'*#,8 <*

17 ! 01,2,'#'#%1$,)%$&3(4F'$3((348'4$-.))C C')5),%,%&'()#&*- '1- #)%,*#'#')5$1- =%$)*)55)1- ("=#$##=- 3, %,,3)55,%%$- %$6)11=#- %&'()#&**#,14,24)8- P*)5$2()(*)- A,%7 %)11'%%)*)**,- #')5)**,- *)#"- ("=#$#""1-6$2'#&*2$()*#$2)**"? $%"($3"23$*#$%5)**"?- 2$()*#$2$)**"-3,-$2)%,)*)**,-5&)**,-$%)1($)1'$%"5"1-2$()*#$7 2$)**"8- J$- '1-6"A)1- $2)1- #&%%&#- A,%%)11'1-2$()*#$2$)A)18 M&'4$1-.//.- %'+&%%,- +")6)#$##=- (,1*,%%)1$1- #')5),%,7 %&'()#&*- BC9D-.//.E- '1- C)%,*#'($*(&(*$1-6,A6)*#,5, %&'()#&**#,14,24)8- C9D-.//.- +$2&*#&&- P&2''+,1- &1)'1)1 =A#$)*$$1-#')5),%,%&'()#&(*$$1?-L>VP-.//.b$$1?-3'(,-'1 6,A6)*#$##&- P&2''+,1- &1)'1)1- ('5)**)'1-,*$#&(*$%%,8 >*$#&*-'1-3"*$15,)#,-6$%6')##,6,8-!"*$16,%#)')4$1-%,,#)5,# #)%,*#'#?- 3')**,- ("=#$#""1- #')5),%')##,)*#,- %&'()#&*#,?- '1 (''##,6,-L>VP-.//.b1-#,)-*))#"-3'A4$#&1-(,1*,%%)*$1-%&'7 ()#&(*$1-5&(,)*$*#)8- M$%6')#$- ('*($$- (,)((),- #)%,*#'3,? 3'#(,-$)6"#-(&&%&-P&2''+,1-#)%,*#'3"23$*#$%5""18-P&2''+,1 L>VP- Q$68-:- '1- '#$##,6,- *,5,1%,)*$1,- 3, *,5,,1-,)(,,1- (,)()**,- 3"*$16,%#)')**,8- L>VP- 1'&7 4,##,,- +""%&'()%#,,1- =A#$1$6"*#)- ^Hb1-6,A6)*#,5,, (,1*,)16"%)*#"-#')5),%,%&'()#&*#,-NJNVb"-BN1#$21,#)'1,% J#,14,24- N14&*#2),%- V%,**)G)m,#)'1- 'G- >%%- Pm'1'5)m >m#)6)#)$*e8 C')5),%,%&'()#&*- '1-2,($1#$$%#,,1- A)$2,2(()1$1? 3'A'1-(&&%&6,#-+""%&'((,-3,-6"%)#,*'?-3'#(,-%&'()#&(7 *$**,-'1-5$2()##=-()23,)1(''4)%%,-*$("-1")*#"-,%$55,# #,*'#?- 3'#(,- '1-5$2()##=- 1&5$2')18- >%)1- #,*'- '1-07 1&5$2')1$18- J$- (,1*,%%)1$1- #,*'?- ('*(,- *$ '1- J&'5$**,- #$A#=- 3,- ("=#$##"6"- #,2($11&*- (,1*,)17 6"%)*$$1-#')5),%,%&'()#&(*$$18-C,2()55,%%,-#,*'%%,,1 %&'(()$1-%&(&5""2"-('A',,-=%)-<//b18-D&'(()$1-+""7 %&'(,#- 3,- %&(&5""2"#- $2)- A)$2,2(),#,*')%%,- '1- (&6,##& 'A$)*$**,-#,&%&('**,8 Toimialaluokituksen TOL 2002 luokkien lukumäärä eri hierarkiatasoilla!""#$%&&' ("#)*'+%,-./% 0-./% 1-./% 2-./%!"#$$%$&'()*"+,,)%$%$&'()"-$"./%)0%$&'() "7$&$%$&'() "7$,9')%',.,:%$"-$"&'(;,:%$ 2 < 4= >"?/'&&,)(() 45 2= A B"C0;DE1*"D$$)(1"-$"9/),;('&%' F 45 G"H$D/:%$.,:/: 1 4 < 4F 4I J"?(DD(1"-$"90;,%%0,)D$(KK$L".''%%'+,$-':/(9'-/:")/D0 ;/:D,&ED';%$,)%/:"/),:/,M/:"-$"D'%,%$&'()1/),:/,M/: 1 = 4I FI 4F2 D'+-$() N"#$-',%()1"-$"+$9,%)/.,)%',.,:%$ 1 4 < A 4= "O"7(&-/%()*"9$+$)%',:%,"-$"%,/%'&,,D/::/ 1 < =< P"H$;',%()%',.,:%$ 1 = < 42 4F 7"7,,:%/,)%E1*"9('D+$()1"-$"%(%D,.()K$&9/&(%L"&,,D/1/&0.0: K$&9/&(% 1 < 2= =I F4 Q"P(&D,:/:";$&&,:%'"-$".$$:K('&()%()L"K$D'&&,:/:")'),$$1 &,9$D((%() 1 4 = 4< #"7'(&(%() R"?/+9/SM/:;('&%'1"-$")'),$$&,K$&9/&(% 1 4 = F 2< T"#((%"S;%/,)D(::$&&,)/%"-$";/:D,&ED';%$,)/%"K$&9/&(% =< U"?SE:$:%$-$D'%,%$&'(M/%")/D0"D'%,%$&'(D),/:",%)/"%('%1 %$.$%"%$9$+$%"-$"K$&9/&(%"'.$$:"D0S%%EE: 1 = = = = V"7$:)$,:90&,)/%"-0+-/)%E%"-$"(&D'.$,)/%"/M()%()%'% W"?',.,$&$"%(:%/.$%': *55.+" 67 70,, R!8B"H/9X"4X <45 1 </

18 *$*#)- 3"23$*#$%5"?- 3'%%,- %&'()#$%%,,1- #')5)+,)(('3,?- (&#$1 #$A#,)#,?- #')5)*#'3,?- ('23,,5')#,- $2)- #')5)7,%,%&'(())18- C')5)+,)(('3$1- %)*"(*)- #')5),%,%&'()#&*#, 4$1- (&#$1- ('1*$21)$1?- #,)-,55,#)17 A,23')##,3)$1-%&'()##$%&&18-C')5),%,%&'()#&*-*'6$%#&&-3,-*)#" *&'*)#$%%,,1- ("=#$##"6"(*)- 5,A4'%%)*)55,1- %,,3,*#) 5&)**,()1- #)$#'3"23$*#$%5)**"8- ^(*)- *$1- *'6$%%&*('A#$)*#, '1-'%%&#-("*)%%"-'%$6,-3"#$%&'()#&*?-3'**,--&*$)55,#-3"#$%,3)# '6,#- (''*#&5&(*$1*,- 'A$%%,- *)4'##&- #')5),%,('A#,)*$*#)8 C"%%"- '1- +=2)##=- *))A$1?- $##"- 3"#$%&'(,#- '%)*)6,#- 5,A4'%%)7 *)55,1-A'5'R$$1)*),8 J!&.&8*&,,*( '1- #')5),%,%&'()#&*#,- *'6$%%$##,$**,- ($*7 ($)1$1- ('*(,- *$1- '1- A,6,)##&-,1#,6,1 +,2A,,1- (&6,1- #,%'&4$1-2,($1#$$*#,8- C')5)+,)(('3$1,6&%%,- =2)#=*#')5)11,*#,- 6')4,,1- ($2"#"- #)$#'3,- 3,- %,,#), #)%,*#'3,- 5,,1#)$#$$%%)*#$1-3,- A,%%)11'%%)*#$1-,%&$)4$1-5&7 (,)*$*#)-3,-5'1),%,)*)*#,-=2)#=(*)*#"-$2)#$%%$18-O&&1-5&,*7 *,-#&'#,11'1-+$2&*#)$4'#-(&#$1-#&'#,1#'5""2"#-3,-A)1#,#)$7 4'#- ($2"#""1- #')5)+,)(')##,)18- H,)(()- #)%,*#'#- (&6,,6,#- #')5),%,7- $%)- $%)1($)1'3,(,&5,, #')5)+,)(('3$1- (,&##,8- J&'5$1- ("=#$#""1-#)$#'3$1-($2""5)*$**"-3,-#,%%$1#,5)*$**,-#)%,*#'7 #')5)+,)(,1- %)*"(*)- 5&&1-5&,**,- (&'27 5)#&*+)*#$##"- 3,-,*),((&&##,?- 3')A)1- #')5),%,5""2)##$%=- #,) =2)#=*7-3,- - #')5)+,)((,('A#,)*$1- #,&*#,7,)1$)*#'1- #)%,*#'#')5$**,- '1- A,1(,%,5+,,- 3,- (,##,6,- ($A)(('- $%) +$2&*3'&(('-+&&##&&8 #')5),%,%&'((,,1- +"",*),%%)*$1- #')5)11,1- +$2&*#$$%%,8 I"",*),%%)1$1- #')5)1#,- '1- #')5)1#,,?- 3'(,- %)*""- $1)#$1 +$2&*A)1#,)*#,-,26'1%)*"=*#"8- C')5)+,)((,- $%) +,)(,%%)1$1- '1- =A4$1- =2)#=(*$1- #,)- =2)7 6,-3,-+"",*),**,-=A4$1%,)*),-#,6,2')#,-#,)-+,%6$%&(*),-#&'#7 #,6,- C')5)+,)(('3,- '6,#- $*)5$2()(*) 5,,#)%,?- #$A4,*?- 6')5,%,)#'*?- 5==5"%"?- ()'*()8-!&%()*A,%7 %)11'1- #')5)+,)(('3,- '6,# $2'#')5)*#'?- (&11,1 ()23,*#'-3,-#$26$=*($*(&*8 H&1()1- #')5)+,)(,1- #,)- 5&&1-6,*#,,6,1- B#)%,*7 (&#$1- =2)#=(*$1- #')5),%,%&'((,- $%)- #')5),%, 5""2)#$%%""1- C)%,*#'($*(&(*$**,- =2)#=*7-3,- #')5)+,)((,2$7 ()*#$2))1?-$)("-5""2)##$%==1-6')4,--5&&,%%,-#$A4"-5&&#'(7 *),8-!'(,)*$%%$- #')5)+,)(,%%$- '1-5""2)#$%#=- 071&5$2')1$1 #')5),%,%&'((,-$%)-#,2()1-5,A4'%%)1$1-#,*'?-3'%%,-$2)-#')5)7 +,)(,#- '6,#- #&'#,1#'1*,- *&A#$$1- *,5,1(,%#,)*),8- L")1 $*)5$2()(*)- #')5)+,)((,?- 3'(,- 6,%5)*#,,- (&&%&& 071&5$2'#,*'%%,-%&'((,,1-:00./8-H=*$)*$$1-%&'((,,1 (&&%&6,#- - 5""2)#$%5"1- - 5&(,,1- - (,)(()- #')5)+,)(,#? *$- ($25,,- #,)- *&(%,,#,j- 3,- $4$%%$$1- *))A$1- (&&%&6,# 3,- 5&&- 6,*#,,6,- 3""4=#$##=3$1-6,%5)*#$)4$1- #&'#,1#' $)- *)#$1- (&&%&- $*)5$2()(*)- ('*(,-*$-$)-#"=#"-5,)1)##&3,-$A#'3,8-C"%%"-#')5),%,1&7 #,3,#?-$##"-=A4)*#""-1$-1*8-S71&5$2'#,*'%%,--('('-*))A$1 3'&((''1?- 3'(,- 6,%5)*#,,- 5,)#'#,%'&*#&'##$)#,- B:00E? 3,- $4$%%$$1-.71&5$2'#,*'%%,- (,)(()$1-1))4$1- #&'#,17 #'%,)#'*#$1-3'&((''1?-3'#(,-6,%5)*#,6,#-$%)1#,26)(($)#, 3,_#,)- 3&'5),- B:0E8- M"%)#,*'%%,- - (&&%&6,#-j$%)1#,26)(($)4$1?-3&'5)$1-3,-#&+,(,1j-BW>E 6,%5)*#,3))1-3,- *))#"- $4$%%$$1- +""%&'((,,1- $%)- #"**" #,+,&(*$**,- ('('- #$'%%)*&&#$$1- W8- C')5),%,1&5$7 2')1#)-,1#,,-*))*-$2)1'5,)*$#-5,A4'%%)*&&4$#-$2)%,)*#$1 ('('1,)*&&(*)$1-=A4)*#"5)*$$18 L"5"- #')5),%,%&'(,#- #')5)6,#()1- &*$)4$1- *&&2#$1,)1$)*#'3$1- (&#$1- #$'%%)*&&*#)%,*#'1- %&'()##$%)3')1,- 3, 5'1)+&'%)*)1,- %)1(($)1"- #&'#,1#'7-3,- #,%'&*$%"5"1 #,2(,*#$%&)**,?- #&#()5&(*$**,- 3,- #)%,*#')11)**,8- ()1- - 6,%6'11,**,? #$'**,- 3,- #)%,*#')11)**,- 1$- '6,# =A"- '*,8- P*)5$2()(*)- Pdb1-,*$#&* 3"#$#)%,*#')*#,- 6,,#))- #)%,*#')5,,1-3"##$$#- #')5),%,%&'(7 ()$1-+""7-#,)-6"%)#,*'%%,?-#"#"-#,2($55)1-6)$%"-()$22"7 #=(*$1-BS<E?-3"##$)4$1-3,-2'5&1-#&((&(,&+,1-B0:0<E-3, C,2(')#&(*$1,- %"A)#&%$6,)*&&4$**,- '1?- $##"- 3"#$2,7 +'2#')11)1-6&'*)%'5,(($)4$1- #"=##"3)%%"?- *$("- 1))#" #,2(,*#,6)%%,- 3,- #,%%$1#,6)%%,- #&%)*) '%$5,,1- #,2(,*#$%#,6,1- ('A#$$1- #')5),%,- #)$4'**,,1 $2)#=)*$*#)- A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1- %&'()#&(*$**,- 3, #"5"1- '++,,1- 3,- #&(*)1-*""4$##=3$1-#)%,*#')1#)6,,#)5&*#$1-#"=##"5)*$(*) 3,-6,%#,(&11,%%)*#$1-*$("-,%&$$%%)*#$1-3"#$*&&11)#$%5)7 $1- #$($5)*$**"8- C"5"- #')5),%,1&5$2'- $)- (&)#$1(,,1 '%)*)-=(*)#=)*('A#,)*)55,%%,-$%)-07-#,)-T71&5$2'#,*'%%, 6,,1- =%$)*$55"%%"- $%)- ('%5)1&5$2'#,*'%%,?- 3'**, *))1"()1-#')5),%,%&'(()$1-%&(&5""2"-' H=*$)1$1- C9D-.//.b1- S71&5$2'#,*'1- #')5),%,7 %&'()#&*- '1- %))##$$**"- 08- ^(*)#=)*('A#,)1$1- %&'()#&* 5""2)#$%5)1$$1- '1-3&%(,)*#&- C)%,*#'($*(&(*$1- H"*)7 ()23'3,7*,23,**,- BT_.//.E- _SU_8- H"*)()23,1-,)1$)*#'#? 3')**,- #')5),%,%&'()#&*- '1- ('('1,)*&&4$**,,1? *$1-)1#$21$#7*)6&)%%,-'*')##$$**,-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8 <5

19 ! "#$$%&'%()$*&+&,-*&$$,&(%()+.*'*/$.+&(%()0,)-.*1&$$%-. 2 3,,$,-*./4)5&&/$,$,-*./)0,)+%$/#$,-*./?< H'')'#1%&E4F,,&)')'#1%&48'4(,,:,(4#,,)).I-)4B'#I3#%) O,,7-3,- 5$#*"#,%'&4$1-3"##$$#- %&'()#$%%,,1- =%$$1*" %&'(,1-/.-/:-1)5)(($)*))1?-5&##,-#"*#"-+')($#$1-#')5)7,%,%%,- ($2#=6"#- +,((,&*3"##$$#- *)3')#$#,,1- %&'(,1- :0- /: 1)5)(($)*))1?- 3,- $4$%%$$1- +&A4)*#&*2"#)#- %&'(,1- :0- /.? $%$(#2'1))((,%,)##$)4$1-2'5&- *$("-,3'1$&6'7 2'5&-%&'(()$1-:Y-/:\/.?-,(&#-3,-+,2)*#'#-%&'(,1-:Y-/Y 1)5)(($)*))18-a%3=3"##$$#-%&'()#$#,,1-3"#$%,3)1*,-5&(,,1 +""%&'(,1- :S- - 1)5)(($)*))1-3,- %)&'##)5$#- 6,*#,,6,*#) +""%&'(,1-:T-1)5)(($)*))18-I&&#,2A'3$1-(,*6&,%&*#,3"#$ %&'()#$%%,,1-%&'((,,1- /.- /:- ;;8- D$#(&#- 3,- *&'3,5&'6)# *)3')#$#,,1- %&'((,,1- /.- /:- /T8- Q,($11&*3"#$- %&'()#$%7 %,,1-%,3)1*,-5&(,)*$*#)-+""%&'(,1-:<-,%%$8 H''(I,#83#.&48'4$'F8'(:1,)1 O,,16)%3$%=**"- *=1#=6"- 3"#$- '1- *&&2)55,%#,- '*)1- (,*7 6)3"#$##"?-5&'6$3,-B+,,%)$1-(""2$$#?-%,11')#$*"()#?->NM7 5&'6)#E-*$("-5,,#,%'&*('1$)4$1-3,-7%,)##$)4$1-A&'%%'*7 *,-*=1#=6""-3"#$##"8-H,23,#,%'&*-#&'##,,-+"",*),**,-%,17 #,,?-%)$#$##"-3,-$%")1#$1-6)2#*,,-_:_8-H,23,1-($)1'*)$5$17 1=(*$**"-3,-%""()11"**"-*=1#==-1*8-n*)$5$11=*+)%%$3"n-3, 2&)*(&3,- *$("-,1#)k)''##)3"#$##"8- C"2($)55"#- 5,,16)%3$7 %=(*$1-3,- (,23,1A')4'1-3"##$$#- '1- $*)#$##=- #,&%&('**, /:\:8 Taulukko 01 1 Maanviljelyksen ja karjanhoidon jätteitä. :"**55.;.)<) =$%&)*$+"YZ[':\/&.$-0%/]!O^1&,/./% $D(%"-$"K$+,)%'% M/),:_,',:%,$,://% /&0,:&00DD//% /&0,:+(;'% ;SM+$(&,E&-S% -$++(:/)%//% D(,%(D$:\$)),,9,&0% &$:%$"-$"&,/%/&$:%$ &$),$)%,$% &',)%/K(%D/% &S,-S$D(% &SK)S+0%,% '&D, K$$&,.('9,% K/;D(% K/)(1"-$"K(;M,)%()&,/%%//% K,&$$:%(:(%"+/;( +$)9$%((`,% +/:D$$% +,DD,:0,)/%"D'://% )('-$.('9,% %$&'()-0%/ %'+-(:%$1$,://% %SED'://%*"')$%*".((%"&$,%%//% 9,+%)$ <6

20 J%%)'F:')'#1%& I&&#,2A,1A')4'**,- *=1#==- $2)#=)*$1- +,%3'1- (,*6)3"#$##" 5&&1-5&,**,-(&2((&3$1-3,-#'5,,##)$1-6,2*)1,8-M)%3$%=7 (,*6$3,-(,*6,#$#,,1- =%$$1*"-%,*)6)%%,7-#,)-#&26$,%&*#')%7 %,?- 3'#(,- '1-,3')##,)1-6,)A4$##,6,8- C'23&1#,7-3,- 4$*)1G)7 ')1#),)1$)#,-+&&#,2A')%%,-("=#$#""1-+,)#*)-*&'2,,1-(,*6)7 #,&#)$1-3,- #&A'$%")1#$1- #'23&1#,,1?- (,*#$%&+&#7 I&&#,2A,#,%'&4$1-#"2($)55"#-3"##$$#-'1-$*)#$##=-#,&%&7 ('**,-/:\.8 Taulukko 01 2 Puutarhatoiminnan jätteitä $&(.,,:,+'.( M/),:_,',:%,$,://% D$)9,-0%/ D'://:')$%*"./%$&&,+'.( &$::',%/)0D,%*".('9,)/% &$),9,&&$1$&()%$% +$(%$1"-$"%/+0)+'.( )('-$.('9,% )((+%/;'&$.K(% %'+-(:%$1$,://% %(+9/$&()%$% <;

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.1.016 168 a) Lasketaan vektorien a ja b pistetulo. a b = (3i + 5 j) (7i 3 j) = 3 7 + 5 ( 3) = 1 15 = 6 Koska pistetulo a b 0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet VEROTAULUKKO Jäteryhmä >2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 02

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi Osanumero Kuvaus Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka Tuote nro Nimi Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka 204 2 501J9B 0245 2 444D 01078 2 101C 01202 LAAKERI 1 73,36 89,50 401A4B 1402

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3

Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 2431680 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 2431884

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

!"#$%&&%$"$ #'(#")#'*&*!%"+'+"#$%%#)$ ',),+' -$.'(/))+%'+"#$%%#)$ &)0'()+'(%' 1+)$%"/%2 "&'#** 3445 !"#$" %& #"! $"''()""! *#&('(+ (,''"#(! -')(+' "$"#! )#"'!!.." /01 234 54 6775 081 55 99: ;"#' '#)!"")!

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarrettomien sylintereiden valikoima tarjoaa ratkaisun jokaiseen automaatio- ja asemointisovellutukseen. Hyödyntämällä edistynyttä muotoilua ja tuotantovaatimuksia

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18 OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä - ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, - d: / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf / / Höö, ääö B ä, - H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä, dää g äö- :

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas. Lyhennelmä luettelosta IC Luettelo sisältää tyypillisimmät. siemens.fi/sirius

SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas. Lyhennelmä luettelosta IC Luettelo sisältää tyypillisimmät. siemens.fi/sirius SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas Lyhennelmä luettelosta IC10 2017. Luettelo sisältää tyypillisimmät ohjauskalusteet siemens.fi/sirius SIRIUS ACT Ohjauskalusteet SIRIUS ACT nykyaikainen sarja korkealuokkaisia

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot