Jäteluokitusopas 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäteluokitusopas 2005"

Transkriptio

1 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005

2

3 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005 Helsinki Helsingfors 2005

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Simo Vahvelainen (09) Marianne Kaplas (09) Kansikuva Pärmbild Cover photograph: Jussi Pohjakallio Julkaisun kuvitus Illustrationer Illustrations: Leena Vahvelainen Taitto Ombrytning Layout: Tuula Kyllönen 2005 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Ympäristöministeriö, Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Miljöministeriet, Statistikcentralen och Finlands miljöcentral som källa. Quoting is encouraged provided Ministry of the Environment, Statistics Finland and Finnish Environment Institute is acknowledged as the source. ISSN = Käsikirjoja ISBN (pdf) Valopaino Oy, Helsinki 2005

5 "#$%&'(')!"#$%&'()#&*'+,*-.//0-'1-!"#$$%%&'$'-("*)()23,-3"##$)4$1 %&'()##$%$5)*$*#,((&%%,()1-#&'#,11'1-3,-+,%6$%&1-#')5)7,%,%%,8-9+,*- '1- &&4)*#$##&- 3,- %,,3$11$##&- %,)#'*- 6&'11, :;;<-)%5$*#=1$$*#"-!"#$%&'()#&*'++,,*#,8 >)$5+)- '+,*- '%)- ($*()##=1=#- #==+)%%)*))1- $2)- #')5)7,%')%%,-*=1#=6))1-3"##$)*))1?-5&##,-1=#-5&(,,1-'1-+=2)##= %&'()##&6,#- (''*#&5&*+'A3,)*)1,?- 3"#$%,3)7- #,)- 73,$7 ('A#,)*)1,8-9+,*#,- &&*)##&- 2,($1#$$%#,,1?- *$1 #')5),%,(&6,&(*),-'1-,3,1('A#,)*#$##&-3,-'++,,*$$1-'1 %))#$##=-3"#$1)5)$1-3,-7%&'(()$1-,,(('*$%%)1$1-)*+%+,,!- "*,$.&/)!0( #1)$%+$))$%!'( *&'$$'.+,*&'$'( "*,$.&/)! *$("- +$2&*#)$4'#- 3,- )!&.&*%*%+!,&)+,/$/)* BC9D-.//.E8-!"#$%&$##$%'- 3,- *$1-,)1$$15&(,)1$1 FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8- H,)(()1$$1-3"#$%&'()#&(*$1- &&7 4$1- ("*)()23,1- #')6'#,,1- +,%6$%$6,1- $4$%#"3""1*"()1 +,2$55)1- ("=##"3""1*"8- I""5""2"1"- '1- A$%+'##,,? ($A)##""- 3,- =A#$1")*#""- 3"#$,%,1- #)$#"5=*#"?- #)$4'1($7 2&&#,- 3,- #)$4'1#&'#,1#',?- 5)#("- (,)(()- +,%6$%$6,#- 3"#$7 A&'%%'%%$-,*$#$##&3$1-#,6')##$)4$1-#'#$&##,5)*#,8-9++,,1 '6,#- #&'##,1$$#- C)7 H'($5&(*$1-5&(,,1-'++,,1-("=##"3)1"-'6,#-'%%$$# $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&4$1- =5+"2)*7 6,*#,,6,#- *$("- 3"#$,%,1- +,%6$%&)A)1 $2)(')*#&1$$#- =2)#=(*$#- 3,- %,)#'(*$#8-9++,,1- '1 '4'#$##,6)**,- =2)#=*#')5)11,1-5&)%%$ #')5),%')%%$8- C,6,1'5,)*),- ("=##"3)"- '6,#- 1))1)(""1 #)%,*#')11)1-3,- #&#()5&(*$1- +))2)**"- H'*(,- '+,*- =%$)*$*)#=*- 3"##$)4$1- *=11=*#" =A#$)*(&11,**,?-*$-*'+))- ($1$%%$- #,A,1*,-,)A$$*#,- ())17 1'*#&1$$%%$-%&()3,%%$8 H"*)()23,1-,)$5+,,1-6$2*)''1- #')5),%')##,)*$#- +2'7 *$**)(&6,&(*$#- #$()- *)%%')1$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- K$17 #&1$1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8-L")A)1-(&6,&(*))1-'1-#$A#= 5&&#'(*),- 3,- %)*"=(*)"- '++,,1- *,,#&3$1 &&*)$1- #)$#',)1$)*#'3$1- +'A3,%#,8- C')5),%,('A#,)*$# 3"#$1)5)$1-3,-7%,3)$1-%)*#,&(*$#-+'A3,&#&6,#-3"#$#)%,*#'7 3$1-,)1$)*#')A)1?-$2)#=)*$*#)-C)%,*#'($*(&(*$1-($2""5))1 3,- 6&'11,- :;;0-3&%(,)*#&)A)1- *$("- &&*))1- M>KCN 72$()*#$2),)1$)*#')A)18- D)*#,&(*),- '1- #,2($11$##&- ('55$1##)$1-3,-('($5&*#$1-+$2&*#$$%%,8 C"5"1-'++,,1-#$($5)*$$1-'6,#-C)%,*#'($*(&(*$*#, 4)1')3,1,?- =%),(#&,,2)- J)5'- M,A6$%,)1$1-3&%(,)*&1 ('(',3,1,?- #')5)##,3,1,- 3,-,*),1#&1#)3,1,?- =%),(#&,,2) *$("- =%),(#&,,2)-!&A,- P*+'-,*),1#&1#)3,1,8- H,)(() %&$#$%%&#- (&&%&)6,#- *))A$1- 3'(, 3"#$%&'()#&*'++,,1- &&4)*#,5)*$(*)- '%)-,%&1+$2)1- (''#7 #&1,8-C"2($)#"-%)*"=(*)"-3,-%&'()#&*#,2(,*#&(*),-'++,,7 *$$1- '1- #$A1=#- =%),(#&,,2)- O,2),11$- H,+%,*- C)%,*#'7 ($*(&(*$*#,8- >)1$)*#'1("*)##$%==1- '1- '*,%%)*#&1&# #$(*#)1#,2()*#&(*$$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- J)*#'?- ()1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8 P2)#=)*,*),1#&1#)3')1,- %&'()#&*'++,,1-6,%5)*#$%&7 '6,#- #')5)1$$#- =%)#,2(,*#,3,#- P$6,%$$1, K"(()1$1-3,- Q))##,- D$6)1$1- 6,1A$5+)- *&&11)##$%)3,- H,)3,- Q,)1)'- J&'5$1- =5+"7 *$("- H,,()1$1- I'A3')*7I'A3,15,,1- (&(*$*#,8- C)%,*#'($*(&*- ())##""- A$)#"-,*),1#&1#$6,*#,? #"5"1-3&%(,)*&1 %,,4)11,**,- 3,- #,2()*#&(*$**,8- C)%,*#'($*(&*- ())##"" 1))#"- =2)#=(*)"?- %,)#'(*),- 3, )A5)*)"?-3'#(,-('55$1#')11$)1-'6,#-$4)*#"1$$#-3&%(,)7 K$%*)1R)**"-5,,%)*(&&**,-.//0 2*&#*(3!4& C)%,*#'3'A#,3,!

6 +,&-##.& >%(&*,1,# S J)*"%%=* T C')5),%')##,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' !"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' < :!'A4,1#' U ::.8S :..8T-!"#$%&$##$%')4$1-:;;<-3,-.//.-6"%)1$1 5&&11'*,6,) :T S :0 T!"##$)4$1-#')5),%')##,)1$1-5&'4'*#&5)1$1-3, %&'()##$%& :< > O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-5$#*"#,%'&* :< /: O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :< /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :; V W H,)6'*#')5)1#,-3,-%'&A)1#, / :S O$#,%%)5,%5)$1-%'&A)1#, / :T O&&-5)1$2,,%)$1-(,)6& : C$'%%)*&&* S :0 P%)1#,26)(($)4$1-3,-3&'5)$1-6,%5)*#&* S :< C$(*#))%)$1-6,%5)*#&* ST :U M,,##$)4$1-6,%5)*#&*X-#&2()*#$1 5&'((,&* S< :; I,2()#*$5)1$1-3,-5&&-1,A,1-6,%5)*#&*X %,&((&3$1-3,-3,%()1$)4$1-6,%5)*#&* S;./ J,A,#,6,2,1?-+&&#&'##$)4$1-*$("-('2(()7 3,-+&1'1#,#&'##$)4$1-+%8-A&'1$(,%&3$1 6,%5)*#&* T:.: O,**,1?-+,+$2)1-3,-+,+$2)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* T<.. H&*#,1#,5)1$1?-+,)1,5)1$1-3, #,%%$1#$)4$1-3"%3$1#"5)1$ :.S T H$5)(,,%)$1?-($5),%%)*#$1-#&'##$)4$1-3, #$('(&)#&3$1-6,%5)*#&* U.0 H&5)7-3,-5&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&* <T.Y P)75$#,%%)*#$1-5)1$2,,%)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* <U.< O$#,%%)$1-3,%'*#&* U..U O$#,%%)#&'##$)4$1-6,%5)*#&*-+')*%&()$1 ('1$$#-3,-%,)##$$# UU.; H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&* ;0 S/ H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&* ;U S: 6,%5)*#&* ;; S. Q,4)'7?-#$%$6)*)'7-3,-#)$#'%))($11$7 6"%)1$)4$1-6,%5)*#&* :/S ST >&#'3$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&* :/U S0 O&&-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&* ::. SY- K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&*X-5&&-6,%5)*#&* 8::U S<- H)$22"#=* :.S P :.0 T/ :.0 T: M$4$1-+&A4)*#&*-3,-3,($%& :.< Z Q,($1#,5)1$ :.U T0 Q,($1#,5)1$ :.U [\] I,%6$%&# :S/ 0/ O''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,?-('23,&*-3, A&'%#'-*$("-+'%##',)1$$1-6"A)##")*5==1#) :S/ 0: >R$1#&&2)#')5)1#,-3,-#&((&(,&++, +')*%&()$1-5''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,88:S. 0. M"A)##")*(,&++,-+')*%&()$1-5''##'2),3'7 1$&6'#X-('#)#,%'&*#,6,2')4$1-('23,&* :SS 00 O,3')#&*7-3,-2,6)#*$5)*#')5)1#, :ST Y/ O,,%))($11$ :S0 Y: M$*)%))($11$ :S0 Y. N%5,%))($11$ :S0 <T O&&-%))($7$%"5""-+,%6$%$6,-#')5)1#, :SY <0!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X +,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY U/ H'&%&#&* :SY U0 C$26$=4$1A&'%#'7-3,-*'*),,%)+,%6$%&# :S< ;/ :S; H'#)#,%'&4$# :TT 0!"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-%&'()##$%& :TY 88:0; H)23,%%)*&&*6))##$$#-3,-#)$4'1,11'# :<. D))##$$# :<0 D))#$-:!"##$)4$1-%&'()##,5)1$1-'1R$%5,3"##$$(*)? 6,%#)'1$&6'*#'1-,*$#&*-::.U_.//:?-%))#$-T :<0 D))#$-. ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%' :<< D))#$-S!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#' :;Y D))#$-T ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'-T71&5$2'#,*'%%, D))#$-0 C')5),%,%&'()#&*-BC9D-.//.E Y *

7 01,2,'#1,))',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 J)6&!" #$$%$&'()*+,--)%$%$&'()+.$+/--0-/+&--%%123%+4$&25&( :< /:\: O,,16)%3$%=(*$1-3,-(,23,1A')4'1-3"##$)#" :< /:\. I&&#,2A,#')5)11,1-3"##$)#" :U /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /.\: O$#*"#,%'&4$1-3"##$)#" :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0\: H,%,*#&(*$1-3,-(,%,16)%3$%=1-3"##$)#" :; "6 #5%$&&-7$&7-5/+&'(0-/%$./ :S\: Q,&#,7-3,-5&)4$1-5$#,%%)5,%5)$1-%'&A)11,1-3"##$)#".: "8 #((+7-/5,$$&-5/+9$-2(.: :T\: H)6$1%'&A)11,1-3"##$)#".: :T\. K)$(,1-3,-*,6$1-'#'1-3"##$)#".. ": ;5'&&-)(().S :0\: D)A,7-3,-*))+)(,23,1-#$&2,*#&(*$1-3"##$)#".T :0\. O,((,2')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".0 :0\S H,%,1-3,-(,%,#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\T I$2&1')4$1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\0 K$4$%5"7?-5,23,7-3,-(,*6)*5$A&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".< :0\Y :0\< O,2R,2))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".U :0\U O$)3$2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\; O=%%=#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\:/ C"2(($%=(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:: I$A5$"1-%$)6"1-3,-#&'2$)4$1-%$)6'11,)*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:. J'($2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:S H,,(,'1-3,-*&(%,,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:T C)*%,##&3$1-,%('A'%)3&'5)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:0 M))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:Y 9%&$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SS "< ;59)%--&-5/+2$&7-)%() ST :<\: I&&6)%%,7-3,-6)%%,(&)#&3$1-6,%5)*#$%&1-3"##$)#" ST :<\. H,1(,)4$1-+,)1,5)*$1-3,-6"23"=(*$1-3"##$)#" S0 :<\S H,1(,)4$1-6))5$)*#=(*$1-3"##$)#" SY "= S< :U\: L,A(,6,,##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S< :U\. M,,##$)4$1-3,-,*&*#$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU :U\S C&2()*#$1-5&'((,&(*$1-3,-#&2()*#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU "A S; :;\: I,2()#*$5)*$1-3,-5&&1-1,A,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S; :;\.!,%()1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T/ C! D$0$%$2$,$/*+4((%('%%5-?5/+)593+9',99-E+.$+4(/'/%$%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4&F+G('/59$&(% T:./\: T:./\. H=%%"*#=*#')5)11,1-3"##$)#" T../\S M,1$2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TS./\T D,*#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\0 H&)#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\Y Q,($11&*+&&*$+"1#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T0 C" #$))$/*+4$45,-/+.$+4$45,-%('%%5-?5/+2$&7-)%() T<.:\: J$%%&1-6,%5)*#&*+2'*$**)1-3"##$)#" TU.:\. I,+$2)1-3,-(,2#'1R)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T;.:\S I,+$2)7-3,-(,2#'1()#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 0/ CC H()%$/%$7-/5/*+4$-/$7-/5/+.$+%$&&5/%5-?5/+.3&.5/%37-/5/ 0:..7: Q$+2'#')5)11,1-3"##$)#" 0:..\. 9GG*$#-+,)1'1-3"##$)#" 0...\S Z%$`'+,)1'1-3,-*=6"+,)1'1-3"##$)#" 0S..\T J$2)+,)1'1-3"##$)#" 0T C6 H'9)-/*+I&.1%('%%5-?5/+.$+1?-/4'&%%'$-/55/+2$&7-)%() 00.S\: H'(*)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\. H'(*)(,,*&1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\S a%3=1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 0<.S\T 0< /

8 C8 H57-9$$&-5/*+957-$&&-)%5/+%('%%5-?5/+.$+%59'9(-%(.5/+2$&7-)%() 0U.T\: C)#,,1)4)'(*)4)1-#&'#,1#'+2'*$**)1-3"##$)#" 0;.T\. Q)(()A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\S H%''2)1-3,-%)+$"1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\T Z'*G'2)A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\0 K))%)6$#=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\Y Z$1'%)1-3,-,*$#'1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\< C"2+"#)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y..T\U Y..T\; J$'*%,11')##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YT.T\:/ 9%$G))1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y0.T\:: IMVb1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:. J#=2$$1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:S I'%=$*#$2)A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:T D,#$(*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:0 D))5,A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:Y C'23&1#,7,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YU.T\:< O,,%)$1?-%,(('3$1-3,-+,)1'6"2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y;.T\:U D""($#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" </.T\:; I$*&,)1$)4$1?-*,)++&,1-3,-A=R)$1),#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <:.T\./ Q"3"A4=*,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.: D))5'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.. M)*(''*)(&)#&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <S C: H(7-E+.$+7('2-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <T.0\: Q$1(,)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <T.0\. O&)4$1-(&5)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <0.0\S O&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <Y.0\T D&3)#$5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" << CJ K-E75%$&&-)%5/+7-/5,$$&-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <U.Y\: D,*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <U.Y\. H$2,,5)*#$1-#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\S H$2,,5)*#$1-%,,##'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\T c$#'1)7-3,-()+*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U:.Y\0!"##$)#"-3')#,-5&'4'*#&&-6,%5)*#$##,$**,-#&'##$)#,-*$5$1#)*#"?-(,%()*#,-3,-%,,*#)*#, U: C< #5%$&&-5/+.$&')%() U..<\: Q,&4,1-3,-#$2"(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" US.<\. I&#()$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UT.<\S >%&5))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#"-B6,%5)*#&*-,%&5))1)2'5&*#,E U0.<\T J)1()1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U0.<\0 H&+,2)1-3,-(&+,2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UY.<\Y M,%)5'#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" U< C= #5%$&&-%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4'-)+&(9-5/+9'/55%+.$+&$-%%55% UU.U\: K)#*,&(*$1-3,-*'26,&(*$1-3"##$)#" UU.U\. H&&5,*)1()#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;/.U\S O&&**,-5$#,%%)1-+)1#,("*)##$%=**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;:.U\T Q&'(,)%&6"%)1$)4$1?-*,(*)$1-=58-%$)((&&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;..U\0 O$#,%%)+,((,&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;S.U\Y L,&%'3$1?-2&&6)$1-3,-+&%##)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;T CA H'/5-?5/+.$+&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;0.;\: H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5$#,%%)3"##$)#" ;0.;\. H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5&)#,-3"##$)#" ;Y 6! H'/%%',-E+.$+%-5%'9'/5-?5/+2$&7-)%() ;U S/\: H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;U 6" #((+)309I9'/5-?5/+.$+E&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;; S:\: ;; S:\. :// S:\S P2)*#$##=3$1-3'A#'3$1-3,-(,,+$%)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/: S:\T D=)3=,((&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/. 6C L$?-'E*+%5&52-)-'E+.$+%-5%'&--95//523&-/5-?5/+2$&7-)%() :/S S.\: I))2)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/T S.\. H'5+'1$1##)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/0 S.\S O)(2'+))2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\T N'1)6,)A4$#&1-6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\0 I,+$2)7-3,-5&'6)$2)*#$)*#$1-('14$1*,,##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/< 5

9 68 M(%'.5/+.$+45,32$(/(.5/+2$&7-)%() :/U ST\: >&#'5,,%)$1-+)1#,5,,%)#==+)# :/U ST\. >&#'('2)$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/; ST\S >&#'1-3,-75''##'2)1'*)$1-5$#,%%)2,,(,7,)1$$# ::/ ST\T >&#'1-5&'6)2,,(,7,)1$)#, ::/ ST\0 >&#'1'*)$1-3,-75''##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::: 6: #((+9(&9(/5(2'.5/+2$&7-)%() ::. S0\: D,)6'3$1-2,($11&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::. S0\. M$1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::S S0\S Q,)4$%))($1#$$1-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::T S0\T N%5,7,%&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::Y S0\0 ::< 6J ::U SY\: K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::U SY\. H&%#,*$+"1#&'##$)4$1-3,-('%)(')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::; SY\S J')#)1#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :./ SY\T d2a$)%&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.: SY\0 I$%)$1-3,-%$)(()(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.. 6< H-5,,3%1) :.S S<\: Q'5&,&#'3$1-()$22"#=(*$1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.S S<\. I&2(&3"##$)4$1-()$22"#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" :.T 8! D309IE*+9$$)(E+.$+&374I0('&%' :.0 T/\: P1$2R),1#&'#,11'1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.Y 8" >5?5/+4(0?-)%()+.$+.$95&( :.< T:\: C,%'&*6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.< 8: L$95/%$7-/5/ :.U T0\: Q,($11&*#')5)11,1-3"##$)#" :.; :! #''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$*+9',.$()+.$+0('&%'+)593+4'&%%'$-/55/+230-%%3-)711/%- :S/ 0/\: K&'%#,5'#')5)11,1-3"##$)#" :S: :" MN5/%((,-%'-7-/%$+.$+%(99(9$(44$+4'-)&(9-5/+7''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$ :S. :C :SS 0.\: M"A)##")*(,&+,1-3"##$)#" :SS :: #$.'-%()E+.$+,$2-%)57-)%'-7-/%$ :ST 00\: Q,6)#*$5)*7-3,-5,3')#&*+,%6$%&3$1-3"##$)#" :ST J!*+J"*+JC #$$&--95//5*+>5)-&--95//5*+O&7$&--95//5 :S0 Y/\: D))($1#$$1-3"##$)#" :S0 <8 #((+&--95E5&3733+4$&25&52$+%'-7-/%$ :SY <T\: M,%'(&6,&*%))(($)4$1-3"##$)#" :SY <:!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X-+,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY =! H'&%&#&* :SY =: ;5,251?5/0('&%'E+.$+)')-$$&-4$&25&(% :S< U0\: C$26$=4$1A&'%%'1-3"##$)#" :SU A! P743,-)%I/0('&%' :S; ;/\: ^A4=*(&1#,3"#$6$4$1-+&A4)*#&(*$1-3"##$)#" :T/ ;/\.!"#$,*$5)%%,-3,-(,,#'+,)(')%%,-6,*#,,1'#$##,6),-3"##$)#" :T: H'%-%$&'(?5% :TT ;;\: H'#)#,%'&(*)$1-3"##$)#" :TT / 7-)38'3948'48-)3#'8,$1:)',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 :TY //\: C$'%%)*$1-#')5)11,1-+,((,&*3"##$)#" :T< //\. Q,($1#,5)*$**,-3,-+&2(,5)*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\S J&'4,#&(*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\T P2)-#')5)1#'3$1-3,-#')5),%'3$1-+,+$2)3"##$)#" :0/ //\0 J&'%,3"##$)#" :0: //\Y a%3=3"##$)#" :0. //\< H"=#$#=#-,(&#-3,-+,2)*#'# :0S //\U H'1$7?-%,)#$7-3,-,3'1$&6'2'5&3, :0T //\; >&#'3$1?-#2&(()$1-3,-5&)4$1-(&%3$#&*6"%)1$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:/ H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:: :0Y 6

10 < 71:='()1 >*$#&*- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'*#,- #&%)- 6')5,,1- B::.;_.//:E- (&5'##))1-,)(,)*$5+)- =57 *,5,11)5)1$1- ('5)**)'1- BP&2''+,1-3"##$)4$1-3,- 6,,2,%%)*#$1-3"##$)4$1- %&$##$%'E8 '1- P&2''+,1-3"#$7 %&$##$%'1-5&(,)*$*#)- $*)5$2(()%&$##$%'- 3"##$)*#"8-5+$)- )$%!)($&41)(/&/1%%1(,*&,,&*(#1))$&)10($&41),1(/&&'1(.*&'&)+) $/&'$$)(#*(*&'$$)(*&'*(!%$(#1))$&)16 J&'5$1- ("=##"6"#- =5+"2)*7 6,%6'11,1-3,- *$&2,11,1-,+&6"%)1$$1"8- 6$%6'%%)*#$1- =2)#=*#$1- #')6'#,,1- ("=##"6"1-3"#$%&$##$%'1 5&(,)*),- #&11&*1&5$2')#,- )%5')##,$**,,1- %&+,A,($7 5&(*$**,,1-3,-6&'*)2,+'2#$)**,,1-3"#$#)$#'3,-%&+,6)2,17 '5,)*)%%$8- #)%,*#'6)2,1'5,)*$#- ($2""6"#- 3"##$)#" ('*($6),- #)$#'3,- +$2&*#$$%%,8 '1R$%5,3"#$%&$##$7 %''1-%))##==-#&%()1#,'1R$%5),8-L$-3'A#&6,#-5&&1-5&,*7 *,-%&$##$%'1-2,($1#$$*#,?-3'**,-'*,-%&$##$%'1-+""%&'()*#, '1-3,'#$%#&- #')5),%')##,)1-3,- '*,- 3"#$%,3$)##,)18- C"5"1 *$&2,&(*$1,- *,5,%%$- 3"##$$%%$- *,,##,,- %&$##$%'*#,- &*$)#,- *'6$%#&6),-1)5)(($)#"8-91R$%5),-,)A$&#&&- %&$##$%'1-3"#$1)5)(($)4$1-6,)A#$%$6,*#,- #,2((&&*,*7 #$$*#,b- 3')%%,()1- #')5),%')%%,- 3"##$$#- '1- %&'()#$%#&- #')*), =(*)#=)*('A#,)*$55)18 C"5"1-3&%(,)*&1- $1*)*)3,)*$1,- #,6')##$$1,- '1- *$%7 6)##""- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %&6&**,-.- $*)#$#""1- =%$)*'A3$$#- 3,- 1$&6'# '1R$%5,3"#$%&$##$%'1 *'6$%#,5)*$*#,8-L))4$1-#,2(')#&(*$1,-'1-,1#,,- =%$)*(&7 6,- *))#"?- 5)%%,)*))1- %)13,&(*))1- %&6&)**,- T- 3,- 0- $*)#$#=# =(*)##")*#$1-3"##$)4$1- %&'()#&**&'*)#&(*$#- +$2&*#&6,#8 ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,-'1R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%'-.//. '1-('('1,)*&&4$**,,1-%))##$$**"-.8 D&'()#&*'++,,1- %&6&**,- S- '1- $*)#$##=- =%$)*(&6,&* #')5),%,%&'()#&(*$1-2,($1#$$*#,- 3,- C')5),%,7 '1- %))##$$**"- 08- C,2(')#&(*$1, '1-1")%%"-+=2()"-*$%6$1#"5""1-3,-A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1 %&'()##,5)*#,- *))#"- 3'1(,- =%$)7 *)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- +)#"" *)*"%%""18 C"5"1- %&'()#&*'++,,1- =#)5$1-5&'4'*#,,- %&(&- T? 3'**,-,)$5+))1- ('($5&(*))1-3,- #)$#',)1$)*#')A)1- +'A7 3,&#&$1- (&6,#,,1-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- $2)- #')5)7,%')%%,8- M,%)(')4&)%%,- 3,- %=A=)%%"- +2'*$**)(&6,&(*)%%, +=2)#""1-,1#,5,,1-=%$)*(&6,-$2)-3"##$)4$1-,%(&+$2"*#"8 C,&%&(')**,- %&$#$%%,,1- #')5),%,%%,- #,)- #')5)11'**, *=1#=6)"-#,)-5,A4'%%)*$*#)-*=1#=6)"-3"##$)#"-3,-$*)#$#""1 *&'*)#&*- 1))4$1- %&'()##$%&*#,- 3"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$%'1- B.//.E- 5&(,)*$*#)8- C,&7 %&(')4$1-3"#$%)*#,#-$)6"#-'%$-#=A3$1#"6)"?-6,,1-%&$#$%#&7 3$1-3"##$)4$1-'A$%%,-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,-*,,##,, *=1#="- 5&)#,- 3"##$)#"?- 3')4$1- %&'()#&*- '1-2,#7 (,)*#,6,- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"##$)4$1- %&'()##$%&- '1 $*)5$2()1'5,)1$1-$)("-*))1"-'%$-6')#&-'##,,-A&'5)''1 (,)((),- =(*)##")*#,+,&(*)**,- 3"##$)4$1- %&'()##$%&&1 ($*($)*$*#)- 6,)(&##,6),- *$)(('3,8-5+!,&)+/(!',&'( *&'* 4&&.$(,17$//1( )$")141( )*8*+/,!")*&/$'( "*9,&''*' 8$9+/)$$%%*( #*( )1//1( #+%,*&/+//*( $/&)$)):#1( %+!,&)+,/$' :%$&/8$9&**))$&)*(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( '!+7*))*- $'6 D&(&&1-0-'1-($2"##=-'A3$)*#&*-1))4$1-5$%('-=%$)*7 #$1-3"#$3,($)4$1-3,- 3"#$%,3)$1- %&'()##$%&&1?- 3'#(,- =%$)7 *==4$*#""1-A&'%)5,##,-*,,##,6,#-,)A$&##,,-+""16,)6,,8 L")%%"- 3"##$)%%"- $)- '%$- =%$$1*"- 5)#""1- $2)#=)*#"- #')5)7,%,#,&*#,,-6,,1-1))#"-*,,##,,- ($2#="- 5)%%"-#,A,1*,- #')7 5),%,%%,-#,)-3'+,-(,)()%%,-#')5)+,)(')%%,8-C"%%,)*),-'6,# $*)5$2()(*)- 3'#()1- +,((,&*7?- 2,($11&*7- C"5"- $)- (&)#$1(,,1- #,2(')#,?- 3'#()1- #"%%,)7 *)*#,-3"##$)*#"-'%)*)-$2)#=)*)"-3')%%$()1-#')5),%,%%$-3,-*)(*) 1$- *,,##,6,#- $*))1#="- #')5),%,('A#,)*)**,- $*)7 5$2(()#,&%&(')**,8 P4$%%)*$1(,%#,)1$1- 'A3$)*#&*- $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&*7 #')5),%'3$1-3,- $1$2R),1#&'#,11'1- ('A4,%#,- %&6&**,-08-J))1"-'%$6,#-%&'()##$%&'A3$$#-('*($6,#-=%$)7 *$*#)- #$'%%)*&&*%,)#'*#$1- A&'%%'1-3,- (&11'**,+)4'1 3"##$)#"?- +,((,&*3"##$)#"- *$("- +&A4)*#,7 5)*$1-3"##$)#"8!"#$%,3)7-3,- \3,($$15&(,)*#,- 'A3$)*#&*#,- 6')4,,1 ("=##""- *=1#=#,&*#,- $)- '%$- #)$4'**,8- d*$)1- '6,#- (=*=7 5=(*$**"- 6,*#,,1'#$#&#?- ("*)##$%==1- #&%%$$#- 3"##$$#8 %&'()##$%&- ('2'*#&&- '1- $#*)5)*$1- A$%+'##,5)*$(*)- %,,7 4)##&-3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'?-3'(,-'1 %))##$$**"-S8!&%(,)*&1- #,&%&(')**,- $*)#$##=3$1-3"#$%&$##$%')4$1 +$2&*#$$%%,- $)- 6')4,- =(*)*$%)##$)*$*#)- 2,#(,)*#,?- '1(' #)$#=%%"-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,- *=1#=6"- 5,#$2),,%) (,#*'##,6,- 3"##$$(*)8- C,&%&(')**,- 5,)1)##&-,)1$?-,)1$* #,)- $*)1$- 6')- 3')**,()1- #,+,&(*)**,- '%%,- 2,,(,7,)1$##,-#,)-#&'#$##,?-#,)-*$1-6')4,,1-(,#*',-'%$6,1-3"#$7 6$##"- $)("- 3"#$##"b- $')&/$'%*&/$'**'(,1:));;'( )*&( ++- 7$%%$$',1:));;'(/&&9):41(*&'$()*&($/&'$($&(!%$(#1)$))1(#* #1)$4$7$)( $&41)(,++%+( #1))$&7$'( )*&( #1)$%*&'( 8&&9&&'0 #1)$4$/&$'( 8+"7&/)+/%&$))$$)(,:%%1,&'8- P1*)(*)- '1- *)#$1,)1,-A,2()##,6,?-'1('-(=*$)1$1-,)1$-#,)-$*)1$-3"#$##"-3, 6,*#,- *)##$1- *)3')#$##,6,- *$-,*),1'5,)*$$1- %&'((,,18 Q,#(,)*&-5,#$2),,%)1-5""2)##$%=*#"-3"##$$(*)-'1-#$A#"6" ;

11 #,+,&*('A#,)*$*#)- 3"#$%,)1- B:/<._;SE- 5&(,)*$1-3"##$$1 5""2)#$%5"1- +$2&*#$$%%,8- <1)$%*&'( =( >?'(.+,**'( #1)- )$$,/&(.119&)$%%11'($/&'$()*&(*&'$0(#!',*(/$'("*%)&#*(!' 8!&/)*'+)()*&(*&,!!(8!&/)**(,1:);/)1()*&,,*(!'(4$%4!%%&- '$'(8!&/)*.**'(,1:);/)16 '1R$%5,3"##$$(*)-'6,#-$*)5$2()1'5,)*),8-!"#$(''4)1+$7 2"**"-'%$6,-)1")&-BeE-)%5,)*$$-'1('-3"##$$1-%&'()#&*#&17 5,3"#$%&$##$%'1-5&(,)1$1-3"#$1)5)($- 1)5$##=- =5+"7 B::.;_.//:E- '1R$%5,3"#7 #$$(*)8-!"#$,*$#&(*$1-S-,-fb1-1'3,%%,-,%&$$%%)*$#-=5+"7 6')6,#- (&)#$1()1- =(*)##")*#,+,&(*$**, +""##""- +')(($,7 6,*#,- '1R$%5,3"#$%&'()#&(*$*#,8- D))#$- :- *)*"%#""-,*$7 #&*#$(*#)"- B::.U_.//:E?- 3'1(,- +$2&*#$$%%,- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-'1R$%5,3"##$$(*)8 >

12 @ A%1$,)%&1BB''(4$-.)C(4.#3,&1:833) '1R$%5,3"#$%&$##$%'**,- +"",*),**,- 3"##$$1- *=1#=+2'*$*7 *)1?-#*8-#')5),%,1-3,-#')5)11'1-+'A3,%#,8-L")1-$2)-#')5)7,%')%#,- +$2")*)1- '%$6,#- *,5,1%,)*$#- 3"#$%,3)#- 6')6,#- *)7 3')##&,- 3"#$%&$##$%'1- $2)- %&'(())18- O)("%)- 3"##$$%%$- $) #')5),%,1-5&(,)*#,- 3"#$%&'((,,?- *$- %&'()#$%%,,1 3"#$%,3)1-5&(,,1-$%)-$*)5$2()(*)-+,((,&*3"##$)*))18 '1R$%5,3"#$%&$##$%'1,%&**,- '1-,11$##&- =(*)#=)*('A#,)1$1- 'A3$- %&$##$%'1 (&%%$()1-3"##$$%%$- $#*)#""1 %&$##$%'1-5&(,)1$1?-(=*$)*#"-3"#$##"-+,2A,)#$1-6,*#,,6, 3"#$1)5)($-*$&2,,6,*#)-B(&2*))6)#-#')5)#&(*$1-%)*"=(*)"Eb :8!!"##$$1-,%(&+$2""?-%,3),-3,- %,,#&,- 6,*#,,6,?- (&&*)1&7 #$##&- 3"#$1)5)($?- %&(&&1- '##,5,##,- 1&5$2')A)1- ;; +""##=6)"-1)5)(($)#"?-$#*)#""1-1)5)($2=A5)*#"-/:\:. 9!*0(,/6(%&&)$(B?(E.819&/);.&'&/)$9&;'(*/$)+/(:%$&/&.- 8&$'( #1))$&7$'( #*(!'F$%.*#1))$&7$'( %+$))$%!/)*0( ')6,#-3'&#&,-%&'()#7 #$%$5,,1- #')5)1#,1*,- &*$)*))1- $2)- 1)5)($2=A5))18 P2)%%)*($2"#=#- +,((,&*3"##$$#?- 5&(,,1- %&$##&)1,- *$7 (,%,)*$#- +,((,&*3"##$$#?- %&'()#$%%,,1- (&)#$1()1-,)1, 1)5)($2=A5""1-:0-/:8.8!P%%$)- 1)5)($2=A5)*#"- /:\:.- #,)- :<\./- 5&(,)*#,- 1)5)($##"- 3"##$$1- %&'()##$%$5)*$(*)?- #&#()7 #,,1-1)5)($2=A5"#-:S?-:T-3,-:08-(G/&*'.+,*&'$'('&-.&,$(,$9)!!()+''&/)$))*4*/)&(#1))$$'(,!!/)+.+,/$'6 S8!P%%$)- 5)(""1- $4$%%"- 5,)1)##&3$1-1)5)($2=A5)$1 1)5)(($)*#"- *'6$%%&- (=*$)*$%%$- 3"##$$%%$?- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-1)5)($2=A5"1-:Y-5&(,)*$*#)8 T8!!'*- 3"#$- $)- (&&%&- :Y? ("=#$#""1-$4$%%"-('A4,**,-:8-#,2(')#$#&**,-%&$##$%'1!'*,**,- '%$6,,- #&11&*1&5$2',- ;;- B3"##$$#?- 3')#,- $)- '%$ 5,)1)##&- 5&&,%%,E8- H1&7$'( II-811))$&/)$'( %+!,,&$',1:));1( )+%&/&(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( 41%))11( #* 8:9,&1($)/&.11'(%+$))$%!/)*(#1)$))1(8*9$..&'(,+4**4*.++()+''+/'+.$9!8 C"**"- 3&%(,)*&**,- '1-3"#$%,3$)%%$-,11$##&- *&'*)#&(7 *$(*)- &*$,5+)- (&)1- =(*)- %&'()#&*#&11&*- *)%%')1?- (&1 3"#$#&11&(*$1-#"*5"%%)1$1-5""2)##$%=-$4$%%=##""-3"##$$1 '5)1,)*&&(*)$1- #,2($5+,,- *$%6)##"5)*#"8- M,%)1#,- '1 #$A#"6"- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %'**,- '1- &*$)%%$- 3"##$)%%$- 1*8-9&''*,,*&/'&.&,,$&)1?- $%) *,5,%%$-3"##$$%%$-'1-'%$5,**,-*$("-'1R$%5,3"##$$1-$##" #,6,1'5,)*$1-3"##$$1-1)5)($8-d*$)55)**,-2)11,((,)*7 1)5)(($)**"- 3,('- '1R$%5,3"##$$1-3,- #,6,1'5,)*$1 3"##$$1-6"%)%%"- #$A4""1- *$1- +$2&*#$$%%,?- 3"#$ 6,,2,%%)*#,-,)1$##,- *$%%,)*)1,- +)#')*&&(*)1,?- $##"- 3"#7 #$$%%"- '1-3'()1-3"#$,*$#&(*$1- B:S;/_:;;S?- 5&&#$##& ::.U_.//:E-%))##$$**"-T-('A4,**,-T>-#,2(')#$##&-6,,2,7 '5)1,)*&&*8- P*)5$2(()1"- #"%%,)*)*#,- 2)11,((,)*1)5)(7 ($)*#"- '6,#- /<- /:- ::e- g3"#$6$*)$1- ("*)##$%=**"- #')5)7 +,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#?- 3'#(,- *)*"%#"6"#- 6,,2,%%)*),,)1$)#,g- B$%)- '1R$%5,3"#$##"E- 3,- /<- /:- :.- g5&&#- (&)1 1)5)(($$**"-/<-/:-::-5,)1)#&#?-3"#$6$*)$1-("*)##$%=**" #')5)+,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#g- B$%)- #,6,1'5,)*#,- 3"7 #$##"E8-!"#$,*$#&(*$1- %))##$$**"- Tc- '1-,11$##&- $2")4$1 6,,2,'5)1,)*&&(*)$1- '*,%#,- 2,3,7,26'#?- 3')4$1 +$2&*#$$%%,-,26)'-3"##$$1-%&'()##$%&*#,-'1R$%5,3"##$$(*) #$A4""18-!"#$,*$#&(*$1- %))#$- T?- 3'**,- (=*$)*$#- ('A4,# T>-3,-Tc-'6,#- #"5"1-3&%(,)*&1- %))##$$**"- :8- ^(*)#=)*7 ('A#,)*$55)1- #"*#"-,)A$$*#,- ' J&'5$1- =5+"7 h!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%7 5,3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#h-_T0_8 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(48-))33(4$11&)%2%&42%%))%%4&3(4BF1&3&&1,((,(4',$'('!"##$$1- %&'()#&*- 6')- 5&&##&,- 3"##$$1- +2'*$**')11)1 *$&2,&(*$1,8-J)(*)-%&'()#&*#,-#&%)*)-#,2(,*#$%%,-&&4$%%$$1 (&1()1- +2'*$**)1-3"%($$18- P*)5$2()(*)- 2'5&,3'1$&6'# %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Te8- J$1-3"%($$1?- (&1 =(*)##")*$*#"- 2'5&,3'1$&6'*#,- '1- +')*#$##&- 6,,2,%%)*$# 1$*#$$#- 3,- '*,#?- *$- %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Y Bi- 2'5&,3'1$&6'#?- 3'#(,- $)6"#- *)*"%%"- 6,,2,%%)*),- 1$*7 #$)#"- $)6"#("- 5&)#,- 6,,2,%%)*),- '*),E8- Q'5&,3'1$&7 6')*#,- +')*#$#&#- '*,#- +&'%$*#,,1- %&'()#$%%,,1- %&'(())1 :Y- /:- /<7..8- >3'1$&6'2&1('3$1- +,%')#&(*$**,- *=1#=7 6"#- 3,($$#- %&'()#$%%,,1-5,#$2),,%)(''*#&5&(*$1*, 5&(,)*$*#)-1)5)($2=A5"1-:;-:/-%&'(())18 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(4&3(4'#$%B3F--43,4)%((3)' H,)(()- 3"##$$#- #&%)*)- %&'()#$%%,- 1'&4,##,$1- *)#"- +$2),,7 #$##,?- 5)("- $4$%%"- ('A4)**,- :87T8- '1- $*)#$##=8- C"5"1 (,)()%%$- 3"##$)%%$- =A#"%")*$1- %&'()##$%&+$2),,##$$1-1'&7 4,##,5)*$1-$*#$$1"-(&)#$1()1-6')-'%%,-5'1#,-*==#"? $*)5$2()(*)- *$?- $##"- 3"#$- '1- #&'#&- ("*)##$%==1- &*$,57 5,*#,-(&)1-=A4$*#"-%"A#$$*#"-#,)-$##"-*))A$1-'1-*$(')#7 #&1$$1,- &*$)#,- $2)-,)1$*'*),8- d*$)1- '1- (=*=5=*- 6,*7 #,,1'#$#&*#,?-("*)##$%==1-#&%$6,*#,-3"##$$*#"-$*)5$2()(*) <?

13 (,,#'+,)(')%%,8- H&1- %&'()#&(*$1- #,2((&&*#,*'**,- '1 *)#$1-#)1R)##"6"?-'%)*)-+=2)##"6"-'##,5,,1-3"#$##"-'%$$%%)7 *)55)1-(&6,,6,#-#$()3"#-A&'5)''1-$1*)55")*$1"-(&#$1 $*)5$2()(*)?-$##"-#&'#,11'**,-($2#=6"-5,,%)3"#$-*)3')##&& ('8-#')5),%,1-3"#$%&'(())1-B+""%&'((,-/UE-$)("-$*)5$27 ()(*)- =A4=*(&1#,3"##$)*))18-C')*$(*)?-3"##$$1- #&1#$5,#7 (''*#&5&(*$*#,- 3,- *$1- %&'()#&(*$1- #&11&*1&5$2' #1)$%+$))$%!'(*&'$$'.+,*&/$/)*("*,$.&/)!/)*-B%))#$-T-3, C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#7*)6&-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)E 7-)3(,2,$$33(48'4)%((%&(%23F1(43)&,()- P4$%%"- '1- $*)#$##=- 3"#$7$2"1-1)5)(($$1-3,- #&11&*1&5$2'1- $#*)1#""1- '1 $1*)*)3,)*#,- 3,- 5&&#')1- %&'()#&(*$1 D&'()#&(*$1-5&(,)*$1-1)5)(($$1-3,-*)#"-6,*#,,6,1 #&11&*1&5$2'1- $#*)5)*$%%$- 3,- #'#$,5)*$%%$- (&%%$()1 3"##$$%%$- '1- '%$5,**,- *$&2,,6),- ($)1'3, %&'()#&*'++,,1-,6&%%,b :8 D))##$$**"-.- '1- ('('1,)*&&4$**,,1- j=%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'j- BFFF8#)%,*#'($*(&*8G)E8- D&$##$%'1- +""7 %&'()*#,- '1- #')5),%,7- #,)- #')5)1#'#,7 *'%%,-6))##$)#"-*))#"-1)5)($2=A5"*#"?-3'A'1-%&'()#$##,7 6,- 3"#$- 5,A4'%%)*$*#)- (&&%&&8- H&()1- +""%&'((,- '1 $4$%%$$1-3,$##&-&*$)*))1-1)5)($2=A5))1?-3')4$1-,6&%%, 3"#$- '1- #"*5$11$##"6)**"- '5,,1-1)5)(($$*$$1*"8!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'-'1- %))##$$*7 *"-T8.8 C')5),%,%&'()#&(*$*#,- %))##$$**"- 0- '1-5,A4'%%)*#, #,2()*#,,-*$-#')5),%,2=A5"?-3'A'1-'5,-#,)-#,2(,*#$%7 #,6,-#')5)+,)((,?-%,)#'*?-(&'25)#&*+)*#$-#,)-5&&-=(7 (&&%&&?- $%%$)- *$- 5&&#')1- '%$ #)$4'**,8-C"5"-,1#,,-6))##$)#"-3"#$%&'()#&(*$1-')($,1 1)5)($2=A5"1- ("=##"5)*$$1- *$("- #')5),%,('A#,)*7 #$1?-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,-(&6,,6)$1-#,&%&(('3$1 S8!'*- $#*)##"6"1"- '1-3"#$%,3)- #,)- 73,$?- 3'(,- #)$4$#""1 6,2*)1- #,6,%%)*$(*)- (&#$1- $*)5$2()(*)- +,((,&*+,A6)? *$1-1)5)($- 3,- 1&5$2'#&11&*- '6,#- A$%+')55)1- 4$##"6)**"- %&6&*#,- 0?- 3'**,- 1")#"- #,6,1'5,)*),- 3, &*$)%%$- #')5),%')%%$- =A#$)*)"- 3"##$)#"- '1-2=A5)#$%#= 6,- A&'5)''1?- $##$)- *,5,,-,)1$##,- 6,%5)*#&(*$1-3, #')*,,%#,- (&%&#&(*$1-3"##$$1"-,)1,- %&'()#$#,- *,5,%%, #,6')18 T8!"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- 3,- %&'()##$%&,- (&6,,6)*#, #&'#,11'**,- #,)- #')5)11'**,- *=1#=6)"- 3"##$)#"8 C,&%&('#-'1-1&5$2')#&-#')5),%,%&'()#&(*$1-5&(,,18 C,&%&(')**,- '1- %)*#,##&- (&%%$()1- - #')5),%,%%$- 1))#" #==+)%%)*)"- #1))$&)1?- 3')#,- '1- $*))1#=1=#-,)(,)*$5+)1, 6&'*)1,- 3"#$#)%,*#'3,- #$A#"$**"- #,)- 3')#,- '1- +)4$##= #==+)%%)*)1"- 5&&1- ('($5&(*$1-3,- $2)- #')5),%'3$1,*),1#&1#)3,("*)#=*#$1-+'A3,%#,8-L"5"-3"##$$#-,1#,6,# 6))##,&(*),--#')5),%,1---3"#$()23'*#,---%&'()##,3,%%$--3, &*$)1-1$- +')(($,6,#- %&'()#&(*$1-1)5)(($)*#"?- $*)7 5$2()(*)-h%&&3"#$##"h-$)- 3"#$%&$##$%'**,- 5,)1)#,- 6,,1 *$-%&'()#$%%,,1-/.-/.-/.-$%)-$%")1(&4'*3"##$)*))1?-3'7 (,- '1- %&&3"##$$1- =%"(,#$R'2),8-!"#$- #&%$$- (&)#$1()1,)1,--'&.$)1--#,2()55,%%,--5,A4'%%)*$%%,--#,6,%%,-3, ("=##""-%&'((,1)5$"-B3"#$%&$##$%'1-1)5)(($)#"E-6,)1 3'*-#,2($5+,,-)%5,&*#,-3"##$$%%$-$)-'%$8-O)**""1-#,7 +,&(*$**,- $)- #&%$- +)4"##="- 6,)1- #')5),%,('A#,)*)**, #,&%&(('%)*#')**,- $*)#$##=)A)1-3"##$)*))1- #,)- =2)##"" '*,*#,- 5,A4'%%)*),- 3"##$)#"8- d*$)4$1- #')5)7,%,('A#,)*#$1- #,&%&(')4$1- =A#$=4$**"- '1- $*)#$##= (=*$)*$1- #&'#,11'1- +2'*$**)(&6,&*8- L")%%" (&6,&(*)%%,- +=2)#""1- $6"*#"5""1-3"##$)4$1- (,2#')7 #&(*$**,-3,-%&'()#&(*$**,8 08-C,&%&(')**,-/:7:-\-;;7:-B%&(&-TE-*$("-//7:-\-//7:: B%&(&- 0E- 3"##$)%%$- '1- $A4'#$##&- 3'#,()1- #,)- 3')#,()1 3"#$%&$##$%'1-5&(,)*#,- %&'()#&*#,- $%)- 3"#$1)5)(($$1 #&11&*1&5$2',- #,)- 1)5)($2=A5""?- 3'A'1- #&11&*7 1&5$2'- (&&%&&8- C,&%&(')**,- '%$6)*#,- 3"##$)*#"- '1 1))4$1-5&(,)1$1-,,(('*$%%)1$1- #,&%&(('A,($5)*#' %&6&**,- Y8- C"*#"- A,($5)*#'*#,- '1-1'+$,- #)$- *))2#=" #')5),%,('A#,)*$$1- #,&%&((''1-3"##$$1- %&'(,1-3, Y8-!"##$$1-1&5$2'#&11&*- 6&'4$1-.//.- %&$##$%'*#,- '1 $#*)##"6)**"- ("=##"5"%%"-,+&1,- 6&'4$1- :;;< #&11&(*),?- 3'*- 1$- '6,#- #)$4'**,8- C"A"1- #,2(')#&(7 *$$1- #$A#=- 5&&11'*,6,)1- '1- C)%,*#'($*(&(*$1- )17 #$21$#7*)6&)%%,8-d&4$1-%&$##$%'1-5&(,)1$1-%&'()#&*7 1&5$2'- '1- #"5"1-,6,)5$1-,6&%%,- 6,1A,1- #&11&(*$1- +'A3,%#,8- D&'()#&(*$$1- '1- (&)7 #$1()1- #$A#=- 1))1- +,%3'1-5&&#'(*),?- $##$)6"#- %&'(,# (,)()**,- #,+,&(*)**,- 5$1$- j=(*)- =A#$$1j- 6,,1-,)7 $55,%%$- 3"#$%&'(,%%$- '1-6"%)%%"- 3'&4&##&-,1#,5,,1 &*$)#,()1-6,)A#'$A#'3,-&&4$*#,-%&'()#&(*$*#,8 <8 P*)5$2(()#,+,&(*),- %&'()##,5)*$*#,- *)*"%#""- J&'5$1- h9+,*- 3"#$7 #)$#',- #')5)##,6,%%$- M>KCN7,*),((,,%%$h- _TY_?- =A7 4=*(&1#,3"##$)4$1- '*,%#, jh))1#$"1- =A4=*(&17 #,3"##$$1-6)22,#j- _Y:_?- $2)#=)*$*#)- %))#$- S_:- *$("- '17 R$%5,3"##$)4$1- '*,%#,- j!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%5,7 3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#j-_T0_8 H,(*)-6))5$(*)-5,)1)##&,-3&%(,)*&,-'6,#-)1#$21$#)**" FFF8=5+,2)*#'8G)_3&%(,)*&#8 <<

14 @D!4A%1$,)%&$-&,))3,&)C-.3%5?- 6')5,**,'%$6,- 6&'4$1- :;;S- B1b'- :/<.E- 3"#$%,() 5""2)##$%$$- 3"##$$(*)- *$%%,)*$#-,)1$$#- #,)- $*)1$$#?- 3'#(, 1))4$1-A,%#)3,-'1 %=1- '%$$%%)*)1- '*,8- +')*#'- #,2(')##,,- *)#"?- $##$) (=*$)*#"-,)1$##,- #,)- $*)1$##"- *$1- A,%#)3,?- $)("- (&(,,1 5&&(,,1-,)'-$1""-("=##""-*$%%,)*$1,,1-$%)-$1#)*$1%,)*$7 1,- 6,,1-1$- - 3'('-,E- %'+&%%)*$*#)- *)3')#$#,,1-3'11$()1? 5)#"-1)5)#$#""1-("*)##$%=(*)-#,)-kE-1))4$1-*)*"%#"5"-,)1$ ()$22"#$#""1-#,)- ("=#$#""1- $1$2R),%"A#$$1"?- 3'%%')1-1))#" '/N5&7$.3%5?+3"#$?-3'(,-($5),%%)*)%#,-#,)-5&)%#,-'5)1,)7 *&&(*)%#,,1-+')(($,,-5&&*#,-3"##$$*#"-*)#$1?-$##"-1")4$1 '5)1,)*&&(*)$1*,- 6&'(*)- *$- 6')-,)A$&##,,- 6,,2,,- #,) #$%#"6"- 6,,2,##'5,(*)- #,)- ke- $2)#=)*)" 'A3$)#,-1'&4,##,$18-!"#$,*$#&(*$1-%))#$-T-6&'4$%#,-.//: 5""2)##$%$$-3"##$$1-*$%%,)*$#-'5)1,)*&&4$#?-3'#(,-#$($6"# *))#"-'1R$%5,3"##$$1-B(*8-%))#$-:E8.3%5&('9-%()?- - =%$)*1)5)- 1))%%$- 3"23$*#$%5)%%$?- 3'**,- $2)7 %,)*),- 3"##$)#"- '1- %&$#$%#&- #,)- %&'()#$%#&- 1))4$1- *=1#=#,7 '6,#-$2)#=)*$*#)- h=%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"#7 #$)4$1-%&$##$%'h?-PlV?- D'l-3,-PlV7*#,#-B(*8-,%$5+,7 1,E8-!"#$%&'()#&(*),- ("=#$#""1- #1))$&7$'( $2'##$%&&1-1))7 4$1- %,3)1?- %,,4&1-3,- 5&)4$1- J)#$1? ('*(,-3"#$%&'()#&*-#,)-7%&$##$%'-$)-%&'()##$%$-$*)1$)#"-#,),)1$)#,?- $)- ("=#$#"- 3"#$7*,1,,?- 3'*- *$ *))A$1-$)-%&'11'*#,,1-%))#=8.3%5&(5%%5&'?- ("=#$#""1- %=A$11=(*$1"- D'l7+'A3,)*$*#, 3"##$)4$1- *$("+ '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'*#,- 6&'4$%#,.//:- B1b'- ::.;E8- C"5"1- ("*)%%"- '%$6,1- '++,,1- %&'()7 #&(*$#-3,-'A3$)*#&(*$#-+$2&*#&6,#-('('1,,1-#"5"1-%&$#7 4$1- %&$##$%'- '1- 1))1-6)2(,#')5)**,- 6,%6'11,1 3,- *&&11)##$%&1-,+&6"%)1$$1"- 3&%()*$**,- 3, (,&+,%%)*)**,- 3"##$)4$1- (&%3$#&(*$1?- ($2"=(*$1?- ("*)##$7 1)5)#$#""1- 3"#$%&'()7 #&(*$(*)?-5&##,-+$2),,##$$**,-*$-$)-#"=#"-#)%,*#'%&'()#&(7 *$%%$-,*$#$##&3,- $A#'3,- $%)- +')**&%($6&&##,- 3,- #=A3$1#"7 6==##"?- 5)("- #,2(')##,)*)- *)#"?- $##"- 3'(,)1$1-3"#$- '%)*) *)3')#$##,6)**,-6,)1-=A#$$1-%&'((,,1-3,-3'(,)1$1-3'A'17 3"##$$1- '5)1,)*&&4$1-5&(,,1- %&'#&,- A)$2,2(()*#,- 3"27 3$*#$%5""- 6,,1-3"#$- *)3')##&&- %&'((,,1*,- *$("- *=1#=7 #,&*#,1*,- $##"- '5)1,)*&&#$1*,- 5&(,,18- J)#$1- *,5, 3"#$%&'((,-6')-$*))1#="-&*$,55)1-(&)1-($22,1-%&$##$%'*7 *,8 7-)3#%3))3#1(4.:)3.=3&&-4$-.)3)).-4&'('&)1'G.3%5/ )%I?- *$- 3"##$)4$1-1)5)$1- %)*#,- ('('7 1,)*&&4$**,,1?- 5)*#"- 3"#$%&$##$%'- (''*#&&8- %&'7 ()#&(*)$1- =A#$=4$**"- *,5,**,-5$2()#=(*$**"8.3%5/-7-95?-*$-3"##$$1-1)5)?-3'(,-=A4$1-%&'()#&*7 #,)-%&$##$%'#&11&(*$1- =A#$=#$$1-'1-*)3')#$##&8-!"##$$%%" 6')- '%%,- 3,- &*$)1- 1)5)?- 3'(,- $)- '%$- 1)5)($? ('*(,- *$- $)- $*))11=- %&$##$%'**,- #,)- %&'()#&(*$**,8- C"7 5"1- '++,,1- #')5),%,('A#,)*)**,- 'A3$)*#&(*)**,- '1 1)5)"?- ('*(,- %&$##$%'1-1)5)(($$*#"- +')(($,6,1-3"#$7 1)5$1- #&11&*1&5$2'1- $#*)1#"- 3,- =A#$=*- 6')- '%%,- A,17 (,%,*#)- +""#$%#"6)**"8- ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%7 5,3"##$)4$1- %&$##$%'**,- 3"#$1)5)($- '1-6,2&*#$##&-,)1, (&&*)1&5$2')*$%%,-#&11&*1&5$2'%%,-B(*8-%))#$-.E8 /-7-95,1073?- #)$#=1- =A#"%")*==4$1- '5,,6)$1 3"##$)4$1-3"#$1)5)(($)4$1-3'&(('8- L)5)($2=A5"- '1 =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'**, 6,2&*#$##&-(,(*)7-#,)-1$%)1&5$2')*$%%,-#&11&*1&5$2'%%, 3,-('8-1)5)($2=A5"1-'#*)('%%,8.3%%55/+ /-7-- Bi3"#$1)5)E?- 5)("- #,A,1*,- #)$#=%%$- 3"#7 #$$%%$-,11$##&-1)5)?-%&$##$%')4$1-5&(,)1$1-1)5)($- #,) 5&&- 3"##$$*#"- ("=#$##=- 1)5)?- 3"##$)4$1- #&11)*#,5)*$1 =A#$=4$**"-#"2($".3%5/-7-)%I*-3"##$)4$1-1)5)*#"-5&'4'*#$##&-%)*#,?-1)5)7 A,(&,-3,-%&'()#&*#,-6,2#$1-5&'4'*#$##&8.3%5&('99$?(#1)$%+!,&)+,/&//*-("=#$##=1"-6,*#,,6,-(&)1 3"#$%&$##$%')**,- 3"#$1)5)($- #,)- 1)5)($2=A5"- #&11&*7 1&5$2')1$$1?- #1)$"+!%%!//*- 3"##$$1- (&%3$#&(*$1?- ("7 *)##$%=1- #,)- 5&&1- *==1- #,(),- 5&'4'*#$##&- 3"#$%,3)$1 2=A5"8.3%5&$.-?-=A4$*#"-#,)-&*$,55,*#,-3"#$3,($$*#,-#,)-\ ('5+'1$1#)*#,-5&'4'*#&6,-3"#$*$'*-(&#$1-$*)5$2()(*) jk)'3"#$j.3%5.$5?-3"#$a&'%%'**,-3"##$$*#"-$2)%%$$1-'#$##,6)**, '%$6,?-$2)%%)*$1"-#&11)*#$##,6,-3,-3'A'1()1-3"#$%,3))1-#,) \1)5)(($$*$$1-*)3')#$##,6)**,-'%$6,-3"#$.3%59'74'/5/%%-?-*,5,-(&)1-3"#$3,$ H%,)'4$%,(4)-&&-41BB''&&'4$-.)3))-I,-48-))3,=3(4#%1$,)%$&,'G Q'R+ BD)*#- 'G- l,*#$?- P&2''+,1-3"#$%&$##$%'E?- P^b1 ('5)**)'1- 6&'11,-.//:-,11$##&- 3"#$%&$#7 =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%' B3"#$%&$##$%'E?-5&##,-+')(($,,-*))#"-(&)#$1()1-3')**,()1 ('A4)18-P4$%#"3""1*"?-PlVbA$1-1"A4$1-*&&2)1-5&&#'* '1- '1R$%5,3"#$%&'(()$1-5&(,1,'%'- %&'()#&(*$**,8 D'l- +'A3,&#&&- #')5),%,1?- #')5)11'1- #,)- 3"#$%,3)1 5&(,)*))1-%&'(())1-(&#$1-*&'5,%,)1$1-6$2*)'1*,()18 KRS- BP&2'+$,1- l,*#$- V,#,%'RE?- A)*#'2),,1-3""1=#? P^b1-3"##$)4$1- %&$##$%'?- D'lb1- $4$%#"3"8- C"A"1- %&$#7

15 +)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- 6&'4$%#, :;;Y8- O&&11'*,6,)1- #"A"1- %&$##$%''1-3,- #')*,,%#, D'lb))1- +'A3,&#&6,1- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '17 R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%')4$1-B:;;<-3,-.//.E- 6"%)%%"- #==-C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#*)6&)%#,8.3%%5-?5/+ %-&$)%'/ )%I*+ KRSE)%$%?- P&2''+,1 +,2%,5$1#)1-3,- 1$&6'*#'1-,*$#&(*$1-3"#$#)%,*#')*#, B.:0/_.//.E- B3"#$#)%,*#',*$#&*E- %))##$$1"- '%$6,- 3"##$)4$1 )&%*/)!%+!,&)+/8-C"5"1-%&'()#&(*$1-5&(,)*)1,-$)-($2"#" 3"#$#)$#'3,?- 5&##,- 3"#$#)%,*#',*$#&*- 6$%6')##,,- )%5')##,7 5,,1-3,- *)#$1- #)%,*#')5,,1-3"##$$#- #"5"1- %&'()#&(*$1 5&(,)*)1,8- PlVb1-3,- 3"##$)4$1- #)%,*#'%&'()#&(*$1-6"7 %)%%$-'1-%&'#&-%)1(()?--3'%%,--%&'((,('A#,)*$*#)--5&&11$7 #,,1--#)$4'#--%&'()#&(*$*#,--#')*$$18--D))##$$**"-S-'%$6, j3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1- A,($5)*#'j- +$2&*#&& #"A"1-%)1()#=(*$$18-!"##$)4$1-#)%,*#'%&'()#&*-'1-3"##$$1 (''*#&5&*+'A3,)1$1-3,-A)$2,2(()1$1-%&'()#&*8 2-0,53*+95&%$-/5/+.$+4(/$-/5/+.3%5&(5%%5&'?-3"##$)4$1 (,1*,)16"%)*#$1- *))2#'3$1-6,%6'11,**,- ("=#$##"6)"- 3"7 #$%&$##$%')#,?-P^b1-3"#$*))2#',*$#&(*$1-%))##$)#"-6&'4$%#, :;;S8- L")#"- 3"#$%&$##$%')#,- $)- ("=#$#"- 5&&**,- (&)1 3"##$)4$1- (,1*,)16"%)*#$1- *))2#'3$1-6,%6'11,**,?- $)(" 1))%%"- '%$- =A#$=##"- $)("-,)1,(,,1- #')*#,)*$(*)- 5&&17 1'*,6,)1#,- 5&)A)1-3"#$%&$##$%')A)1- #,)- %&'()#&(*))18 L)5$1*"- 5&(,,1- (&()1- %&$##$%'- *)*"%#""- %)*#,##&1, 6,,2,'5)1,)*&&(*)%#,,1-$2)#,*')*),-3"##$)#"8 <!

16 @D* %&'()#&(*$1- %,,3,- &&4)*#&*- 3,- 5'1$#- 5&&#'(*$# 3"##$)4$1- %&'()##$%&**,- #,6,1'5,)*))1-3,- '1R$%5,3"##$)*))1,)A$&##)6,#-#,2+$$1-#$A4"-6&'*)$1-:;;<-3,-.//.-%&'()#&*#$1 6"%)%%$-,6,)1?- 3'(,- =A4)*#")*)- %&'()#&(*$#- ($*($1""18- C"%7 %,)*$1-,6,)5$1- '1- '%%&#- #,2+$$1- $2)#=)*$*#)- &&4$1 %&'()#&(*$1- 3,- 5&&#'*6,)A$$**,- 3"#$A&'%7 %'1- $2)- '*,+&'%)%%$?- 5&##,- =A#"- #,2+$$1- *$- '1-3"##$)4$1 #)%,*#')11)%%$- 3,- - +)#$5+),)(,)*#$1,)(,*,23'3$1- #&'##,5)*$(*)- 3"#$5""2)*#"- 3,- 1))4$1- ("*)##$7 %=*#"8!"#$%&$##$%')4$1-5&&11'*,6,)1- '1- C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#7*)6&)%#,-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8 M&'4$1-.//.- %&$##$%'- 3,$##))1- (&#$1- $4$%%)1$1()1-./ +""1)5)(($$*$$1?-5&##,-1)5)*#"-:S-5&&#$##))18!"##$)4$1-%&'()#&(*$1-+""+$2),,#$-*")%=#$##))1-(&)#$1()1 *,5,1,-(&)1-,)$55)1()18-!"#$%&'((),-&&#$$1-%&'()#&(7 *$$1- #&%)- A&'5,##,6,*#)- %)*""- 3,- '1R$%5,3"##$)(*)- &&*) %&'()#&*-5""2)##$%$$-,)$5+,,-&*$,55,1-3"##$$18 O&&11'*,6,)1- '1- #$A#=- &&4$1-3,- 6,1A,1-3"#$%&$#7 #$%'1- %+!,,&$'- 6"%)%%"8- J)#$1- *$- $)- =(*)#=)*('A#,)*$*#) &*$)1(,,1- ($22'?- 5)A)1- &&#$$1- %&'((,,1- =(*)##")1$1 #1)$(#"*5"%%)*$*#)-#&%)*)- *)3')##,,-$1#)*$1-%&'((,#&11&(7 *$1- +'A3,%#,8-!')**,()1- #,+,&(*)**,- 5&&11'*- '1- =(*)7 *$%)##$)1$1?- 5&)**,- #,+,&(*)**,- 5&&11'*,6,)1- #,23',, 6,)A#'$A#'3,8- C"*#"- *==*#"- 2,#(,)*&- ')($,*#,- %&'(,*#, (&1()1-3"##$$1- ('A4,%%,- #&%$$- 6))5$- ("4$**"- #$A4" %"A#)$1-%))(($$%%$-6&'4$1-.//.-%&$##$%'*#,8 <*

17 ! 01,2,'#'#%1$,)%$&3(4F'$3((348'4$-.))C C')5),%,%&'()#&*- '1- #)%,*#'#')5$1- =%$)*)55)1- ("=#$##=- 3, %,,3)55,%%$- %$6)11=#- %&'()#&**#,14,24)8- P*)5$2()(*)- A,%7 %)11'%%)*)**,- #')5)**,- *)#"- ("=#$#""1-6$2'#&*2$()*#$2)**"? $%"($3"23$*#$%5)**"?- 2$()*#$2$)**"-3,-$2)%,)*)**,-5&)**,-$%)1($)1'$%"5"1-2$()*#$7 2$)**"8- J$- '1-6"A)1- $2)1- #&%%&#- A,%%)11'1-2$()*#$2$)A)18 M&'4$1-.//.- %'+&%%,- +")6)#$##=- (,1*,%%)1$1- #')5),%,7 %&'()#&*- BC9D-.//.E- '1- C)%,*#'($*(&(*$1-6,A6)*#,5, %&'()#&**#,14,24)8- C9D-.//.- +$2&*#&&- P&2''+,1- &1)'1)1 =A#$)*$$1-#')5),%,%&'()#&(*$$1?-L>VP-.//.b$$1?-3'(,-'1 6,A6)*#$##&- P&2''+,1- &1)'1)1- ('5)**)'1-,*$#&(*$%%,8 >*$#&*-'1-3"*$15,)#,-6$%6')##,6,8-!"*$16,%#)')4$1-%,,#)5,# #)%,*#'#?- 3')**,- ("=#$#""1- #')5),%')##,)*#,- %&'()#&*#,?- '1 (''##,6,-L>VP-.//.b1-#,)-*))#"-3'A4$#&1-(,1*,%%)*$1-%&'7 ()#&(*$1-5&(,)*$*#)8- M$%6')#$- ('*($$- (,)((),- #)%,*#'3,? 3'#(,-$)6"#-(&&%&-P&2''+,1-#)%,*#'3"23$*#$%5""18-P&2''+,1 L>VP- Q$68-:- '1- '#$##,6,- *,5,1%,)*$1,- 3, *,5,,1-,)(,,1- (,)()**,- 3"*$16,%#)')**,8- L>VP- 1'&7 4,##,,- +""%&'()%#,,1- =A#$1$6"*#)- ^Hb1-6,A6)*#,5,, (,1*,)16"%)*#"-#')5),%,%&'()#&*#,-NJNVb"-BN1#$21,#)'1,% J#,14,24- N14&*#2),%- V%,**)G)m,#)'1- 'G- >%%- Pm'1'5)m >m#)6)#)$*e8 C')5),%,%&'()#&*- '1-2,($1#$$%#,,1- A)$2,2(()1$1? 3'A'1-(&&%&6,#-+""%&'((,-3,-6"%)#,*'?-3'#(,-%&'()#&(7 *$**,-'1-5$2()##=-()23,)1(''4)%%,-*$("-1")*#"-,%$55,# #,*'#?- 3'#(,- '1-5$2()##=- 1&5$2')18- >%)1- #,*'- '1-07 1&5$2')1$18- J$- (,1*,%%)1$1- #,*'?- ('*(,- *$ '1- J&'5$**,- #$A#=- 3,- ("=#$##"6"- #,2($11&*- (,1*,)17 6"%)*$$1-#')5),%,%&'()#&(*$$18-C,2()55,%%,-#,*'%%,,1 %&'(()$1-%&(&5""2"-('A',,-=%)-<//b18-D&'(()$1-+""7 %&'(,#- 3,- %&(&5""2"#- $2)- A)$2,2(),#,*')%%,- '1- (&6,##& 'A$)*$**,-#,&%&('**,8 Toimialaluokituksen TOL 2002 luokkien lukumäärä eri hierarkiatasoilla!""#$%&&' ("#)*'+%,-./% 0-./% 1-./% 2-./%!"#$$%$&'()*"+,,)%$%$&'()"-$"./%)0%$&'() "7$&$%$&'() "7$,9')%',.,:%$"-$"&'(;,:%$ 2 < 4= >"?/'&&,)(() 45 2= A B"C0;DE1*"D$$)(1"-$"9/),;('&%' F 45 G"H$D/:%$.,:/: 1 4 < 4F 4I J"?(DD(1"-$"90;,%%0,)D$(KK$L".''%%'+,$-':/(9'-/:")/D0 ;/:D,&ED';%$,)%/:"/),:/,M/:"-$"D'%,%$&'()1/),:/,M/: 1 = 4I FI 4F2 D'+-$() N"#$-',%()1"-$"+$9,%)/.,)%',.,:%$ 1 4 < A 4= "O"7(&-/%()*"9$+$)%',:%,"-$"%,/%'&,,D/::/ 1 < =< P"H$;',%()%',.,:%$ 1 = < 42 4F 7"7,,:%/,)%E1*"9('D+$()1"-$"%(%D,.()K$&9/&(%L"&,,D/1/&0.0: K$&9/&(% 1 < 2= =I F4 Q"P(&D,:/:";$&&,:%'"-$".$$:K('&()%()L"K$D'&&,:/:")'),$$1 &,9$D((%() 1 4 = 4< #"7'(&(%() R"?/+9/SM/:;('&%'1"-$")'),$$&,K$&9/&(% 1 4 = F 2< T"#((%"S;%/,)D(::$&&,)/%"-$";/:D,&ED';%$,)/%"K$&9/&(% =< U"?SE:$:%$-$D'%,%$&'(M/%")/D0"D'%,%$&'(D),/:",%)/"%('%1 %$.$%"%$9$+$%"-$"K$&9/&(%"'.$$:"D0S%%EE: 1 = = = = V"7$:)$,:90&,)/%"-0+-/)%E%"-$"(&D'.$,)/%"/M()%()%'% W"?',.,$&$"%(:%/.$%': *55.+" 67 70,, R!8B"H/9X"4X <45 1 </

18 *$*#)- 3"23$*#$%5"?- 3'%%,- %&'()#$%%,,1- #')5)+,)(('3,?- (&#$1 #$A#,)#,?- #')5)*#'3,?- ('23,,5')#,- $2)- #')5)7,%,%&'(())18- C')5)+,)(('3$1- %)*"(*)- #')5),%,%&'()#&*#, 4$1- (&#$1- ('1*$21)$1?- #,)-,55,#)17 A,23')##,3)$1-%&'()##$%&&18-C')5),%,%&'()#&*-*'6$%#&&-3,-*)#" *&'*)#$%%,,1- ("=#$##"6"(*)- 5,A4'%%)*)55,1- %,,3,*#) 5&)**,()1- #)$#'3"23$*#$%5)**"8- ^(*)- *$1- *'6$%%&*('A#$)*#, '1-'%%&#-("*)%%"-'%$6,-3"#$%&'()#&*?-3'**,--&*$)55,#-3"#$%,3)# '6,#- (''*#&5&(*$1*,- 'A$%%,- *)4'##&- #')5),%,('A#,)*$*#)8 C"%%"- '1- +=2)##=- *))A$1?- $##"- 3"#$%&'(,#- '%)*)6,#- 5,A4'%%)7 *)55,1-A'5'R$$1)*),8 J!&.&8*&,,*( '1- #')5),%,%&'()#&*#,- *'6$%%$##,$**,- ($*7 ($)1$1- ('*(,- *$1- '1- A,6,)##&-,1#,6,1 +,2A,,1- (&6,1- #,%'&4$1-2,($1#$$*#,8- C')5)+,)(('3$1,6&%%,- =2)#=*#')5)11,*#,- 6')4,,1- ($2"#"- #)$#'3,- 3,- %,,#), #)%,*#'3,- 5,,1#)$#$$%%)*#$1-3,- A,%%)11'%%)*#$1-,%&$)4$1-5&7 (,)*$*#)-3,-5'1),%,)*)*#,-=2)#=(*)*#"-$2)#$%%$18-O&&1-5&,*7 *,-#&'#,11'1-+$2&*#)$4'#-(&#$1-#&'#,1#'5""2"#-3,-A)1#,#)$7 4'#- ($2"#""1- #')5)+,)(')##,)18- H,)(()- #)%,*#'#- (&6,,6,#- #')5),%,7- $%)- $%)1($)1'3,(,&5,, #')5)+,)(('3$1- (,&##,8- J&'5$1- ("=#$#""1-#)$#'3$1-($2""5)*$**"-3,-#,%%$1#,5)*$**,-#)%,*#'7 #')5)+,)(,1- %)*"(*)- 5&&1-5&,**,- (&'27 5)#&*+)*#$##"- 3,-,*),((&&##,?- 3')A)1- #')5),%,5""2)##$%=- #,) =2)#=*7-3,- - #')5)+,)((,('A#,)*$1- #,&*#,7,)1$)*#'1- #)%,*#'#')5$**,- '1- A,1(,%,5+,,- 3,- (,##,6,- ($A)(('- $%) +$2&*3'&(('-+&&##&&8 #')5),%,%&'((,,1- +"",*),%%)*$1- #')5)11,1- +$2&*#$$%%,8 I"",*),%%)1$1- #')5)1#,- '1- #')5)1#,,?- 3'(,- %)*""- $1)#$1 +$2&*A)1#,)*#,-,26'1%)*"=*#"8- C')5)+,)((,- $%) +,)(,%%)1$1- '1- =A4$1- =2)#=(*$1- #,)- =2)7 6,-3,-+"",*),**,-=A4$1%,)*),-#,6,2')#,-#,)-+,%6$%&(*),-#&'#7 #,6,- C')5)+,)(('3,- '6,#- $*)5$2()(*) 5,,#)%,?- #$A4,*?- 6')5,%,)#'*?- 5==5"%"?- ()'*()8-!&%()*A,%7 %)11'1- #')5)+,)(('3,- '6,# $2'#')5)*#'?- (&11,1 ()23,*#'-3,-#$26$=*($*(&*8 H&1()1- #')5)+,)(,1- #,)- 5&&1-6,*#,,6,1- B#)%,*7 (&#$1- =2)#=(*$1- #')5),%,%&'((,- $%)- #')5),%, 5""2)#$%%""1- C)%,*#'($*(&(*$**,- =2)#=*7-3,- #')5)+,)((,2$7 ()*#$2))1?-$)("-5""2)##$%==1-6')4,--5&&,%%,-#$A4"-5&&#'(7 *),8-!'(,)*$%%$- #')5)+,)(,%%$- '1-5""2)#$%#=- 071&5$2')1$1 #')5),%,%&'((,-$%)-#,2()1-5,A4'%%)1$1-#,*'?-3'%%,-$2)-#')5)7 +,)(,#- '6,#- #&'#,1#'1*,- *&A#$$1- *,5,1(,%#,)*),8- L")1 $*)5$2()(*)- #')5)+,)((,?- 3'(,- 6,%5)*#,,- (&&%&& 071&5$2'#,*'%%,-%&'((,,1-:00./8-H=*$)*$$1-%&'((,,1 (&&%&6,#- - 5""2)#$%5"1- - 5&(,,1- - (,)(()- #')5)+,)(,#? *$- ($25,,- #,)- *&(%,,#,j- 3,- $4$%%$$1- *))A$1- (&&%&6,# 3,- 5&&- 6,*#,,6,- 3""4=#$##=3$1-6,%5)*#$)4$1- #&'#,1#' $)- *)#$1- (&&%&- $*)5$2()(*)- ('*(,-*$-$)-#"=#"-5,)1)##&3,-$A#'3,8-C"%%"-#')5),%,1&7 #,3,#?-$##"-=A4)*#""-1$-1*8-S71&5$2'#,*'%%,--('('-*))A$1 3'&((''1?- 3'(,- 6,%5)*#,,- 5,)#'#,%'&*#&'##$)#,- B:00E? 3,- $4$%%$$1-.71&5$2'#,*'%%,- (,)(()$1-1))4$1- #&'#,17 #'%,)#'*#$1-3'&((''1?-3'#(,-6,%5)*#,6,#-$%)1#,26)(($)#, 3,_#,)- 3&'5),- B:0E8- M"%)#,*'%%,- - (&&%&6,#-j$%)1#,26)(($)4$1?-3&'5)$1-3,-#&+,(,1j-BW>E 6,%5)*#,3))1-3,- *))#"- $4$%%$$1- +""%&'((,,1- $%)- #"**" #,+,&(*$**,- ('('- #$'%%)*&&#$$1- W8- C')5),%,1&5$7 2')1#)-,1#,,-*))*-$2)1'5,)*$#-5,A4'%%)*&&4$#-$2)%,)*#$1 ('('1,)*&&(*)$1-=A4)*#"5)*$$18 L"5"- #')5),%,%&'(,#- #')5)6,#()1- &*$)4$1- *&&2#$1,)1$)*#'3$1- (&#$1- #$'%%)*&&*#)%,*#'1- %&'()##$%)3')1,- 3, 5'1)+&'%)*)1,- %)1(($)1"- #&'#,1#'7-3,- #,%'&*$%"5"1 #,2(,*#$%&)**,?- #&#()5&(*$**,- 3,- #)%,*#')11)**,8- ()1- - 6,%6'11,**,? #$'**,- 3,- #)%,*#')11)**,- 1$- '6,# =A"- '*,8- P*)5$2()(*)- Pdb1-,*$#&* 3"#$#)%,*#')*#,- 6,,#))- #)%,*#')5,,1-3"##$$#- #')5),%,%&'(7 ()$1-+""7-#,)-6"%)#,*'%%,?-#"#"-#,2($55)1-6)$%"-()$22"7 #=(*$1-BS<E?-3"##$)4$1-3,-2'5&1-#&((&(,&+,1-B0:0<E-3, C,2(')#&(*$1,- %"A)#&%$6,)*&&4$**,- '1?- $##"- 3"#$2,7 +'2#')11)1-6&'*)%'5,(($)4$1- #"=##"3)%%"?- *$("- 1))#" #,2(,*#,6)%%,- 3,- #,%%$1#,6)%%,- #&%)*) '%$5,,1- #,2(,*#$%#,6,1- ('A#$$1- #')5),%,- #)$4'**,,1 $2)#=)*$*#)- A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1- %&'()#&(*$**,- 3, #"5"1- '++,,1- 3,- #&(*)1-*""4$##=3$1-#)%,*#')1#)6,,#)5&*#$1-#"=##"5)*$(*) 3,-6,%#,(&11,%%)*#$1-*$("-,%&$$%%)*#$1-3"#$*&&11)#$%5)7 $1- #$($5)*$**"8- C"5"- #')5),%,1&5$2'- $)- (&)#$1(,,1 '%)*)-=(*)#=)*('A#,)*)55,%%,-$%)-07-#,)-T71&5$2'#,*'%%, 6,,1- =%$)*$55"%%"- $%)- ('%5)1&5$2'#,*'%%,?- 3'**, *))1"()1-#')5),%,%&'(()$1-%&(&5""2"-' H=*$)1$1- C9D-.//.b1- S71&5$2'#,*'1- #')5),%,7 %&'()#&*- '1- %))##$$**"- 08- ^(*)#=)*('A#,)1$1- %&'()#&* 5""2)#$%5)1$$1- '1-3&%(,)*#&- C)%,*#'($*(&(*$1- H"*)7 ()23'3,7*,23,**,- BT_.//.E- _SU_8- H"*)()23,1-,)1$)*#'#? 3')**,- #')5),%,%&'()#&*- '1- ('('1,)*&&4$**,,1? *$1-)1#$21$#7*)6&)%%,-'*')##$$**,-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8 <5

19 ! "#$$%&'%()$*&+&,-*&$$,&(%()+.*'*/$.+&(%()0,)-.*1&$$%-. 2 3,,$,-*./4)5&&/$,$,-*./)0,)+%$/#$,-*./?< H'')'#1%&E4F,,&)')'#1%&48'4(,,:,(4#,,)).I-)4B'#I3#%) O,,7-3,- 5$#*"#,%'&4$1-3"##$$#- %&'()#$%%,,1- =%$$1*" %&'(,1-/.-/:-1)5)(($)*))1?-5&##,-#"*#"-+')($#$1-#')5)7,%,%%,- ($2#=6"#- +,((,&*3"##$$#- *)3')#$#,,1- %&'(,1- :0- /: 1)5)(($)*))1?- 3,- $4$%%$$1- +&A4)*#&*2"#)#- %&'(,1- :0- /.? $%$(#2'1))((,%,)##$)4$1-2'5&- *$("-,3'1$&6'7 2'5&-%&'(()$1-:Y-/:\/.?-,(&#-3,-+,2)*#'#-%&'(,1-:Y-/Y 1)5)(($)*))18-a%3=3"##$$#-%&'()#$#,,1-3"#$%,3)1*,-5&(,,1 +""%&'(,1- :S- - 1)5)(($)*))1-3,- %)&'##)5$#- 6,*#,,6,*#) +""%&'(,1-:T-1)5)(($)*))18-I&&#,2A'3$1-(,*6&,%&*#,3"#$ %&'()#$%%,,1-%&'((,,1- /.- /:- ;;8- D$#(&#- 3,- *&'3,5&'6)# *)3')#$#,,1- %&'((,,1- /.- /:- /T8- Q,($11&*3"#$- %&'()#$%7 %,,1-%,3)1*,-5&(,)*$*#)-+""%&'(,1-:<-,%%$8 H''(I,#83#.&48'4$'F8'(:1,)1 O,,16)%3$%=**"- *=1#=6"- 3"#$- '1- *&&2)55,%#,- '*)1- (,*7 6)3"#$##"?-5&'6$3,-B+,,%)$1-(""2$$#?-%,11')#$*"()#?->NM7 5&'6)#E-*$("-5,,#,%'&*('1$)4$1-3,-7%,)##$)4$1-A&'%%'*7 *,-*=1#=6""-3"#$##"8-H,23,#,%'&*-#&'##,,-+"",*),**,-%,17 #,,?-%)$#$##"-3,-$%")1#$1-6)2#*,,-_:_8-H,23,1-($)1'*)$5$17 1=(*$**"-3,-%""()11"**"-*=1#==-1*8-n*)$5$11=*+)%%$3"n-3, 2&)*(&3,- *$("-,1#)k)''##)3"#$##"8- C"2($)55"#- 5,,16)%3$7 %=(*$1-3,- (,23,1A')4'1-3"##$$#- '1- $*)#$##=- #,&%&('**, /:\:8 Taulukko 01 1 Maanviljelyksen ja karjanhoidon jätteitä. :"**55.;.)<) =$%&)*$+"YZ[':\/&.$-0%/]!O^1&,/./% $D(%"-$"K$+,)%'% M/),:_,',:%,$,://% /&0,:&00DD//% /&0,:+(;'% ;SM+$(&,E&-S% -$++(:/)%//% D(,%(D$:\$)),,9,&0% &$:%$"-$"&,/%/&$:%$ &$),$)%,$% &',)%/K(%D/% &S,-S$D(% &SK)S+0%,% '&D, K$$&,.('9,% K/;D(% K/)(1"-$"K(;M,)%()&,/%%//% K,&$$:%(:(%"+/;( +$)9$%((`,% +/:D$$% +,DD,:0,)/%"D'://% )('-$.('9,% %$&'()-0%/ %'+-(:%$1$,://% %SED'://%*"')$%*".((%"&$,%%//% 9,+%)$ <6

20 J%%)'F:')'#1%& I&&#,2A,1A')4'**,- *=1#==- $2)#=)*$1- +,%3'1- (,*6)3"#$##" 5&&1-5&,**,-(&2((&3$1-3,-#'5,,##)$1-6,2*)1,8-M)%3$%=7 (,*6$3,-(,*6,#$#,,1- =%$$1*"-%,*)6)%%,7-#,)-#&26$,%&*#')%7 %,?- 3'#(,- '1-,3')##,)1-6,)A4$##,6,8- C'23&1#,7-3,- 4$*)1G)7 ')1#),)1$)#,-+&&#,2A')%%,-("=#$#""1-+,)#*)-*&'2,,1-(,*6)7 #,&#)$1-3,- #&A'$%")1#$1- #'23&1#,,1?- (,*#$%&+&#7 I&&#,2A,#,%'&4$1-#"2($)55"#-3"##$$#-'1-$*)#$##=-#,&%&7 ('**,-/:\.8 Taulukko 01 2 Puutarhatoiminnan jätteitä $&(.,,:,+'.( M/),:_,',:%,$,://% D$)9,-0%/ D'://:')$%*"./%$&&,+'.( &$::',%/)0D,%*".('9,)/% &$),9,&&$1$&()%$% +$(%$1"-$"%/+0)+'.( )('-$.('9,% )((+%/;'&$.K(% %'+-(:%$1$,://% %(+9/$&()%$% <;

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet VEROTAULUKKO Jäteryhmä >2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 02

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi Osanumero Kuvaus Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka Tuote nro Nimi Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka 204 2 501J9B 0245 2 444D 01078 2 101C 01202 LAAKERI 1 73,36 89,50 401A4B 1402

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3

Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 Opiskelijanro Prosessi Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 Teema 6 Teema 7 Pisteet Arvosana 2368012 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 2431680 1 Sokerin valmistus 5 1 4 5 3 3,5 5 26,5 3 2431884

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarrettomien sylintereiden valikoima tarjoaa ratkaisun jokaiseen automaatio- ja asemointisovellutukseen. Hyödyntämällä edistynyttä muotoilua ja tuotantovaatimuksia

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

!"#$%&&%$"$ #'(#")#'*&*!%"+'+"#$%%#)$ ',),+' -$.'(/))+%'+"#$%%#)$ &)0'()+'(%' 1+)$%"/%2 "&'#** 3445 !"#$" %& #"! $"''()""! *#&('(+ (,''"#(! -')(+' "$"#! )#"'!!.." /01 234 54 6775 081 55 99: ;"#' '#)!"")!

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

Uudet energiatekniikat

Uudet energiatekniikat Uudet energiatekniikat Professori Esa Vakkilainen 1 Energian käytön tulevaisuus? Lisää ihmisiä -> lisää energiaa Parempi elintaso -> lisää energiaa Uusia tarpeita -> lisää energiaa Ilmaston muutoksen hillintä

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

Testattujen matkapuhelinten yhdenmukaisuusluettelo

Testattujen matkapuhelinten yhdenmukaisuusluettelo Apple iphone 3G 1) Huono äänenlaatu vastaanottajan päässä. 2.0.2 (sc1) Apple iphone 3GS 3.1.2 17 88 213 1) EI OLE 17 88 213 1) 1) Puhelimen äänentoisto, kun saapuva puhelu hyväksytään puhelimesta. Äänenvoimakkuuden

Lisätiedot

Pienjännitekojeet Kontaktorit, Lämpöreleet, Lisävarusteet

Pienjännitekojeet Kontaktorit, Lämpöreleet, Lisävarusteet Pienjännitekojeet Kontaktorit, Lämpöreleet, Lisävarusteet Tekninen esite A1FI 04_06 1SCC100002C1801 2 Pienjännitekojeet Tekninen esite Kontaktorit Lämpöreleet Lisävarusteet Pienjännitekojeet 3 4 Pienjännitekojeet

Lisätiedot

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 162 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 162 TARJA TERVO-HEIKKINEN Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa Nursing Effectiveness in

Lisätiedot

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin. 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 15.6. 2011 klo 9-12 Nimi: Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-12. 2. Kirjoita nimesi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 Yleiset ohjeet 1. Tarkasta, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-11 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi

Lisätiedot