Jäteluokitusopas 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäteluokitusopas 2005"

Transkriptio

1 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005

2

3 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005 Helsinki Helsingfors 2005

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Simo Vahvelainen (09) Marianne Kaplas (09) Kansikuva Pärmbild Cover photograph: Jussi Pohjakallio Julkaisun kuvitus Illustrationer Illustrations: Leena Vahvelainen Taitto Ombrytning Layout: Tuula Kyllönen 2005 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Ympäristöministeriö, Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Miljöministeriet, Statistikcentralen och Finlands miljöcentral som källa. Quoting is encouraged provided Ministry of the Environment, Statistics Finland and Finnish Environment Institute is acknowledged as the source. ISSN = Käsikirjoja ISBN (pdf) Valopaino Oy, Helsinki 2005

5 "#$%&'(')!"#$%&'()#&*'+,*-.//0-'1-!"#$$%%&'$'-("*)()23,-3"##$)4$1 %&'()##$%$5)*$*#,((&%%,()1-#&'#,11'1-3,-+,%6$%&1-#')5)7,%,%%,8-9+,*- '1- &&4)*#$##&- 3,- %,,3$11$##&- %,)#'*- 6&'11, :;;<-)%5$*#=1$$*#"-!"#$%&'()#&*'++,,*#,8 >)$5+)- '+,*- '%)- ($*()##=1=#- #==+)%%)*))1- $2)- #')5)7,%')%%,-*=1#=6))1-3"##$)*))1?-5&##,-1=#-5&(,,1-'1-+=2)##= %&'()##&6,#- (''*#&5&*+'A3,)*)1,?- 3"#$%,3)7- #,)- 73,$7 ('A#,)*)1,8-9+,*#,- &&*)##&- 2,($1#$$%#,,1?- *$1 #')5),%,(&6,&(*),-'1-,3,1('A#,)*#$##&-3,-'++,,*$$1-'1 %))#$##=-3"#$1)5)$1-3,-7%&'(()$1-,,(('*$%%)1$1-)*+%+,,!- "*,$.&/)!0( #1)$%+$))$%!'( *&'$$'.+,*&'$'( "*,$.&/)! *$("- +$2&*#)$4'#- 3,- )!&.&*%*%+!,&)+,/$/)* BC9D-.//.E8-!"#$%&$##$%'- 3,- *$1-,)1$$15&(,)1$1 FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8- H,)(()1$$1-3"#$%&'()#&(*$1- &&7 4$1- ("*)()23,1- #')6'#,,1- +,%6$%$6,1- $4$%#"3""1*"()1 +,2$55)1- ("=##"3""1*"8- I""5""2"1"- '1- A$%+'##,,? ($A)##""- 3,- =A#$1")*#""- 3"#$,%,1- #)$#"5=*#"?- #)$4'1($7 2&&#,- 3,- #)$4'1#&'#,1#',?- 5)#("- (,)(()- +,%6$%$6,#- 3"#$7 A&'%%'%%$-,*$#$##&3$1-#,6')##$)4$1-#'#$&##,5)*#,8-9++,,1 '6,#- #&'##,1$$#- C)7 H'($5&(*$1-5&(,,1-'++,,1-("=##"3)1"-'6,#-'%%$$# $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&4$1- =5+"2)*7 6,*#,,6,#- *$("- 3"#$,%,1- +,%6$%&)A)1 $2)(')*#&1$$#- =2)#=(*$#- 3,- %,)#'(*$#8-9++,,1- '1 '4'#$##,6)**,- =2)#=*#')5)11,1-5&)%%$ #')5),%')%%$8- C,6,1'5,)*),- ("=##"3)"- '6,#- 1))1)(""1 #)%,*#')11)1-3,- #&#()5&(*$1- +))2)**"- H'*(,- '+,*- =%$)*$*)#=*- 3"##$)4$1- *=11=*#" =A#$)*(&11,**,?-*$-*'+))- ($1$%%$- #,A,1*,-,)A$$*#,- ())17 1'*#&1$$%%$-%&()3,%%$8 H"*)()23,1-,)$5+,,1-6$2*)''1- #')5),%')##,)*$#- +2'7 *$**)(&6,&(*$#- #$()- *)%%')1$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- K$17 #&1$1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8-L")A)1-(&6,&(*))1-'1-#$A#= 5&&#'(*),- 3,- %)*"=(*)"- '++,,1- *,,#&3$1 &&*)$1- #)$#',)1$)*#'3$1- +'A3,%#,8- C')5),%,('A#,)*$# 3"#$1)5)$1-3,-7%,3)$1-%)*#,&(*$#-+'A3,&#&6,#-3"#$#)%,*#'7 3$1-,)1$)*#')A)1?-$2)#=)*$*#)-C)%,*#'($*(&(*$1-($2""5))1 3,- 6&'11,- :;;0-3&%(,)*#&)A)1- *$("- &&*))1- M>KCN 72$()*#$2),)1$)*#')A)18- D)*#,&(*),- '1- #,2($11$##&- ('55$1##)$1-3,-('($5&*#$1-+$2&*#$$%%,8 C"5"1-'++,,1-#$($5)*$$1-'6,#-C)%,*#'($*(&(*$*#, 4)1')3,1,?- =%),(#&,,2)- J)5'- M,A6$%,)1$1-3&%(,)*&1 ('(',3,1,?- #')5)##,3,1,- 3,-,*),1#&1#)3,1,?- =%),(#&,,2) *$("- =%),(#&,,2)-!&A,- P*+'-,*),1#&1#)3,1,8- H,)(() %&$#$%%&#- (&&%&)6,#- *))A$1- 3'(, 3"#$%&'()#&*'++,,1- &&4)*#,5)*$(*)- '%)-,%&1+$2)1- (''#7 #&1,8-C"2($)#"-%)*"=(*)"-3,-%&'()#&*#,2(,*#&(*),-'++,,7 *$$1- '1- #$A1=#- =%),(#&,,2)- O,2),11$- H,+%,*- C)%,*#'7 ($*(&(*$*#,8- >)1$)*#'1("*)##$%==1- '1- '*,%%)*#&1&# #$(*#)1#,2()*#&(*$$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- J)*#'?- ()1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8 P2)#=)*,*),1#&1#)3')1,- %&'()#&*'++,,1-6,%5)*#$%&7 '6,#- #')5)1$$#- =%)#,2(,*#,3,#- P$6,%$$1, K"(()1$1-3,- Q))##,- D$6)1$1- 6,1A$5+)- *&&11)##$%)3,- H,)3,- Q,)1)'- J&'5$1- =5+"7 *$("- H,,()1$1- I'A3')*7I'A3,15,,1- (&(*$*#,8- C)%,*#'($*(&*- ())##""- A$)#"-,*),1#&1#$6,*#,? #"5"1-3&%(,)*&1 %,,4)11,**,- 3,- #,2()*#&(*$**,8- C)%,*#'($*(&*- ())##"" 1))#"- =2)#=(*)"?- %,)#'(*),- 3, )A5)*)"?-3'#(,-('55$1#')11$)1-'6,#-$4)*#"1$$#-3&%(,)7 K$%*)1R)**"-5,,%)*(&&**,-.//0 2*&#*(3!4& C)%,*#'3'A#,3,!

6 +,&-##.& >%(&*,1,# S J)*"%%=* T C')5),%')##,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' !"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' < :!'A4,1#' U ::.8S :..8T-!"#$%&$##$%')4$1-:;;<-3,-.//.-6"%)1$1 5&&11'*,6,) :T S :0 T!"##$)4$1-#')5),%')##,)1$1-5&'4'*#&5)1$1-3, %&'()##$%& :< > O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-5$#*"#,%'&* :< /: O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :< /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :; V W H,)6'*#')5)1#,-3,-%'&A)1#, / :S O$#,%%)5,%5)$1-%'&A)1#, / :T O&&-5)1$2,,%)$1-(,)6& : C$'%%)*&&* S :0 P%)1#,26)(($)4$1-3,-3&'5)$1-6,%5)*#&* S :< C$(*#))%)$1-6,%5)*#&* ST :U M,,##$)4$1-6,%5)*#&*X-#&2()*#$1 5&'((,&* S< :; I,2()#*$5)1$1-3,-5&&-1,A,1-6,%5)*#&*X %,&((&3$1-3,-3,%()1$)4$1-6,%5)*#&* S;./ J,A,#,6,2,1?-+&&#&'##$)4$1-*$("-('2(()7 3,-+&1'1#,#&'##$)4$1-+%8-A&'1$(,%&3$1 6,%5)*#&* T:.: O,**,1?-+,+$2)1-3,-+,+$2)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* T<.. H&*#,1#,5)1$1?-+,)1,5)1$1-3, #,%%$1#$)4$1-3"%3$1#"5)1$ :.S T H$5)(,,%)$1?-($5),%%)*#$1-#&'##$)4$1-3, #$('(&)#&3$1-6,%5)*#&* U.0 H&5)7-3,-5&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&* <T.Y P)75$#,%%)*#$1-5)1$2,,%)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* <U.< O$#,%%)$1-3,%'*#&* U..U O$#,%%)#&'##$)4$1-6,%5)*#&*-+')*%&()$1 ('1$$#-3,-%,)##$$# UU.; H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&* ;0 S/ H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&* ;U S: 6,%5)*#&* ;; S. Q,4)'7?-#$%$6)*)'7-3,-#)$#'%))($11$7 6"%)1$)4$1-6,%5)*#&* :/S ST >&#'3$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&* :/U S0 O&&-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&* ::. SY- K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&*X-5&&-6,%5)*#&* 8::U S<- H)$22"#=* :.S P :.0 T/ :.0 T: M$4$1-+&A4)*#&*-3,-3,($%& :.< Z Q,($1#,5)1$ :.U T0 Q,($1#,5)1$ :.U [\] I,%6$%&# :S/ 0/ O''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,?-('23,&*-3, A&'%#'-*$("-+'%##',)1$$1-6"A)##")*5==1#) :S/ 0: >R$1#&&2)#')5)1#,-3,-#&((&(,&++, +')*%&()$1-5''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,88:S. 0. M"A)##")*(,&++,-+')*%&()$1-5''##'2),3'7 1$&6'#X-('#)#,%'&*#,6,2')4$1-('23,&* :SS 00 O,3')#&*7-3,-2,6)#*$5)*#')5)1#, :ST Y/ O,,%))($11$ :S0 Y: M$*)%))($11$ :S0 Y. N%5,%))($11$ :S0 <T O&&-%))($7$%"5""-+,%6$%$6,-#')5)1#, :SY <0!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X +,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY U/ H'&%&#&* :SY U0 C$26$=4$1A&'%#'7-3,-*'*),,%)+,%6$%&# :S< ;/ :S; H'#)#,%'&4$# :TT 0!"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-%&'()##$%& :TY 88:0; H)23,%%)*&&*6))##$$#-3,-#)$4'1,11'# :<. D))##$$# :<0 D))#$-:!"##$)4$1-%&'()##,5)1$1-'1R$%5,3"##$$(*)? 6,%#)'1$&6'*#'1-,*$#&*-::.U_.//:?-%))#$-T :<0 D))#$-. ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%' :<< D))#$-S!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#' :;Y D))#$-T ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'-T71&5$2'#,*'%%, D))#$-0 C')5),%,%&'()#&*-BC9D-.//.E Y *

7 01,2,'#1,))',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 J)6&!" #$$%$&'()*+,--)%$%$&'()+.$+/--0-/+&--%%123%+4$&25&( :< /:\: O,,16)%3$%=(*$1-3,-(,23,1A')4'1-3"##$)#" :< /:\. I&&#,2A,#')5)11,1-3"##$)#" :U /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /.\: O$#*"#,%'&4$1-3"##$)#" :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0\: H,%,*#&(*$1-3,-(,%,16)%3$%=1-3"##$)#" :; "6 #5%$&&-7$&7-5/+&'(0-/%$./ :S\: Q,&#,7-3,-5&)4$1-5$#,%%)5,%5)$1-%'&A)11,1-3"##$)#".: "8 #((+7-/5,$$&-5/+9$-2(.: :T\: H)6$1%'&A)11,1-3"##$)#".: :T\. K)$(,1-3,-*,6$1-'#'1-3"##$)#".. ": ;5'&&-)(().S :0\: D)A,7-3,-*))+)(,23,1-#$&2,*#&(*$1-3"##$)#".T :0\. O,((,2')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".0 :0\S H,%,1-3,-(,%,#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\T I$2&1')4$1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\0 K$4$%5"7?-5,23,7-3,-(,*6)*5$A&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".< :0\Y :0\< O,2R,2))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".U :0\U O$)3$2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\; O=%%=#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\:/ C"2(($%=(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:: I$A5$"1-%$)6"1-3,-#&'2$)4$1-%$)6'11,)*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:. J'($2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:S H,,(,'1-3,-*&(%,,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:T C)*%,##&3$1-,%('A'%)3&'5)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:0 M))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:Y 9%&$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SS "< ;59)%--&-5/+2$&7-)%() ST :<\: I&&6)%%,7-3,-6)%%,(&)#&3$1-6,%5)*#$%&1-3"##$)#" ST :<\. H,1(,)4$1-+,)1,5)*$1-3,-6"23"=(*$1-3"##$)#" S0 :<\S H,1(,)4$1-6))5$)*#=(*$1-3"##$)#" SY "= S< :U\: L,A(,6,,##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S< :U\. M,,##$)4$1-3,-,*&*#$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU :U\S C&2()*#$1-5&'((,&(*$1-3,-#&2()*#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU "A S; :;\: I,2()#*$5)*$1-3,-5&&1-1,A,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S; :;\.!,%()1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T/ C! D$0$%$2$,$/*+4((%('%%5-?5/+)593+9',99-E+.$+4(/'/%$%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4&F+G('/59$&(% T:./\: T:./\. H=%%"*#=*#')5)11,1-3"##$)#" T../\S M,1$2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TS./\T D,*#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\0 H&)#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\Y Q,($11&*+&&*$+"1#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T0 C" #$))$/*+4$45,-/+.$+4$45,-%('%%5-?5/+2$&7-)%() T<.:\: J$%%&1-6,%5)*#&*+2'*$**)1-3"##$)#" TU.:\. I,+$2)1-3,-(,2#'1R)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T;.:\S I,+$2)7-3,-(,2#'1()#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 0/ CC H()%$/%$7-/5/*+4$-/$7-/5/+.$+%$&&5/%5-?5/+.3&.5/%37-/5/ 0:..7: Q$+2'#')5)11,1-3"##$)#" 0:..\. 9GG*$#-+,)1'1-3"##$)#" 0...\S Z%$`'+,)1'1-3,-*=6"+,)1'1-3"##$)#" 0S..\T J$2)+,)1'1-3"##$)#" 0T C6 H'9)-/*+I&.1%('%%5-?5/+.$+1?-/4'&%%'$-/55/+2$&7-)%() 00.S\: H'(*)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\. H'(*)(,,*&1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\S a%3=1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 0<.S\T 0< /

8 C8 H57-9$$&-5/*+957-$&&-)%5/+%('%%5-?5/+.$+%59'9(-%(.5/+2$&7-)%() 0U.T\: C)#,,1)4)'(*)4)1-#&'#,1#'+2'*$**)1-3"##$)#" 0;.T\. Q)(()A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\S H%''2)1-3,-%)+$"1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\T Z'*G'2)A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\0 K))%)6$#=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\Y Z$1'%)1-3,-,*$#'1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\< C"2+"#)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y..T\U Y..T\; J$'*%,11')##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YT.T\:/ 9%$G))1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y0.T\:: IMVb1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:. J#=2$$1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:S I'%=$*#$2)A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:T D,#$(*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:0 D))5,A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:Y C'23&1#,7,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YU.T\:< O,,%)$1?-%,(('3$1-3,-+,)1'6"2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y;.T\:U D""($#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" </.T\:; I$*&,)1$)4$1?-*,)++&,1-3,-A=R)$1),#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <:.T\./ Q"3"A4=*,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.: D))5'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.. M)*(''*)(&)#&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <S C: H(7-E+.$+7('2-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <T.0\: Q$1(,)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <T.0\. O&)4$1-(&5)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <0.0\S O&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <Y.0\T D&3)#$5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" << CJ K-E75%$&&-)%5/+7-/5,$$&-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <U.Y\: D,*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <U.Y\. H$2,,5)*#$1-#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\S H$2,,5)*#$1-%,,##'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\T c$#'1)7-3,-()+*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U:.Y\0!"##$)#"-3')#,-5&'4'*#&&-6,%5)*#$##,$**,-#&'##$)#,-*$5$1#)*#"?-(,%()*#,-3,-%,,*#)*#, U: C< #5%$&&-5/+.$&')%() U..<\: Q,&4,1-3,-#$2"(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" US.<\. I&#()$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UT.<\S >%&5))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#"-B6,%5)*#&*-,%&5))1)2'5&*#,E U0.<\T J)1()1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U0.<\0 H&+,2)1-3,-(&+,2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UY.<\Y M,%)5'#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" U< C= #5%$&&-%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4'-)+&(9-5/+9'/55%+.$+&$-%%55% UU.U\: K)#*,&(*$1-3,-*'26,&(*$1-3"##$)#" UU.U\. H&&5,*)1()#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;/.U\S O&&**,-5$#,%%)1-+)1#,("*)##$%=**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;:.U\T Q&'(,)%&6"%)1$)4$1?-*,(*)$1-=58-%$)((&&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;..U\0 O$#,%%)+,((,&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;S.U\Y L,&%'3$1?-2&&6)$1-3,-+&%##)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;T CA H'/5-?5/+.$+&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;0.;\: H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5$#,%%)3"##$)#" ;0.;\. H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5&)#,-3"##$)#" ;Y 6! H'/%%',-E+.$+%-5%'9'/5-?5/+2$&7-)%() ;U S/\: H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;U 6" #((+)309I9'/5-?5/+.$+E&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;; S:\: ;; S:\. :// S:\S P2)*#$##=3$1-3'A#'3$1-3,-(,,+$%)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/: S:\T D=)3=,((&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/. 6C L$?-'E*+%5&52-)-'E+.$+%-5%'&--95//523&-/5-?5/+2$&7-)%() :/S S.\: I))2)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/T S.\. H'5+'1$1##)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/0 S.\S O)(2'+))2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\T N'1)6,)A4$#&1-6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\0 I,+$2)7-3,-5&'6)$2)*#$)*#$1-('14$1*,,##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/< 5

9 68 M(%'.5/+.$+45,32$(/(.5/+2$&7-)%() :/U ST\: >&#'5,,%)$1-+)1#,5,,%)#==+)# :/U ST\. >&#'('2)$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/; ST\S >&#'1-3,-75''##'2)1'*)$1-5$#,%%)2,,(,7,)1$$# ::/ ST\T >&#'1-5&'6)2,,(,7,)1$)#, ::/ ST\0 >&#'1'*)$1-3,-75''##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::: 6: #((+9(&9(/5(2'.5/+2$&7-)%() ::. S0\: D,)6'3$1-2,($11&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::. S0\. M$1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::S S0\S Q,)4$%))($1#$$1-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::T S0\T N%5,7,%&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::Y S0\0 ::< 6J ::U SY\: K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::U SY\. H&%#,*$+"1#&'##$)4$1-3,-('%)(')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::; SY\S J')#)1#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :./ SY\T d2a$)%&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.: SY\0 I$%)$1-3,-%$)(()(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.. 6< H-5,,3%1) :.S S<\: Q'5&,&#'3$1-()$22"#=(*$1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.S S<\. I&2(&3"##$)4$1-()$22"#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" :.T 8! D309IE*+9$$)(E+.$+&374I0('&%' :.0 T/\: P1$2R),1#&'#,11'1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.Y 8" >5?5/+4(0?-)%()+.$+.$95&( :.< T:\: C,%'&*6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.< 8: L$95/%$7-/5/ :.U T0\: Q,($11&*#')5)11,1-3"##$)#" :.; :! #''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$*+9',.$()+.$+0('&%'+)593+4'&%%'$-/55/+230-%%3-)711/%- :S/ 0/\: K&'%#,5'#')5)11,1-3"##$)#" :S: :" MN5/%((,-%'-7-/%$+.$+%(99(9$(44$+4'-)&(9-5/+7''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$ :S. :C :SS 0.\: M"A)##")*(,&+,1-3"##$)#" :SS :: #$.'-%()E+.$+,$2-%)57-)%'-7-/%$ :ST 00\: Q,6)#*$5)*7-3,-5,3')#&*+,%6$%&3$1-3"##$)#" :ST J!*+J"*+JC #$$&--95//5*+>5)-&--95//5*+O&7$&--95//5 :S0 Y/\: D))($1#$$1-3"##$)#" :S0 <8 #((+&--95E5&3733+4$&25&52$+%'-7-/%$ :SY <T\: M,%'(&6,&*%))(($)4$1-3"##$)#" :SY <:!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X-+,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY =! H'&%&#&* :SY =: ;5,251?5/0('&%'E+.$+)')-$$&-4$&25&(% :S< U0\: C$26$=4$1A&'%%'1-3"##$)#" :SU A! P743,-)%I/0('&%' :S; ;/\: ^A4=*(&1#,3"#$6$4$1-+&A4)*#&(*$1-3"##$)#" :T/ ;/\.!"#$,*$5)%%,-3,-(,,#'+,)(')%%,-6,*#,,1'#$##,6),-3"##$)#" :T: H'%-%$&'(?5% :TT ;;\: H'#)#,%'&(*)$1-3"##$)#" :TT / 7-)38'3948'48-)3#'8,$1:)',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 :TY //\: C$'%%)*$1-#')5)11,1-+,((,&*3"##$)#" :T< //\. Q,($1#,5)*$**,-3,-+&2(,5)*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\S J&'4,#&(*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\T P2)-#')5)1#'3$1-3,-#')5),%'3$1-+,+$2)3"##$)#" :0/ //\0 J&'%,3"##$)#" :0: //\Y a%3=3"##$)#" :0. //\< H"=#$#=#-,(&#-3,-+,2)*#'# :0S //\U H'1$7?-%,)#$7-3,-,3'1$&6'2'5&3, :0T //\; >&#'3$1?-#2&(()$1-3,-5&)4$1-(&%3$#&*6"%)1$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:/ H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:: :0Y 6

10 < 71:='()1 >*$#&*- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'*#,- #&%)- 6')5,,1- B::.;_.//:E- (&5'##))1-,)(,)*$5+)- =57 *,5,11)5)1$1- ('5)**)'1- BP&2''+,1-3"##$)4$1-3,- 6,,2,%%)*#$1-3"##$)4$1- %&$##$%'E8 '1- P&2''+,1-3"#$7 %&$##$%'1-5&(,)*$*#)- $*)5$2(()%&$##$%'- 3"##$)*#"8-5+$)- )$%!)($&41)(/&/1%%1(,*&,,&*(#1))$&)10($&41),1(/&&'1(.*&'&)+) $/&'$$)(#*(*&'$$)(*&'*(!%$(#1))$&)16 J&'5$1- ("=##"6"#- =5+"2)*7 6,%6'11,1-3,- *$&2,11,1-,+&6"%)1$$1"8- 6$%6'%%)*#$1- =2)#=*#$1- #')6'#,,1- ("=##"6"1-3"#$%&$##$%'1 5&(,)*),- #&11&*1&5$2')#,- )%5')##,$**,,1- %&+,A,($7 5&(*$**,,1-3,-6&'*)2,+'2#$)**,,1-3"#$#)$#'3,-%&+,6)2,17 '5,)*)%%$8- #)%,*#'6)2,1'5,)*$#- ($2""6"#- 3"##$)#" ('*($6),- #)$#'3,- +$2&*#$$%%,8 '1R$%5,3"#$%&$##$7 %''1-%))##==-#&%()1#,'1R$%5),8-L$-3'A#&6,#-5&&1-5&,*7 *,-%&$##$%'1-2,($1#$$*#,?-3'**,-'*,-%&$##$%'1-+""%&'()*#, '1-3,'#$%#&- #')5),%')##,)1-3,- '*,- 3"#$%,3$)##,)18- C"5"1 *$&2,&(*$1,- *,5,%%$- 3"##$$%%$- *,,##,,- %&$##$%'*#,- &*$)#,- *'6$%#&6),-1)5)(($)#"8-91R$%5),-,)A$&#&&- %&$##$%'1-3"#$1)5)(($)4$1-6,)A#$%$6,*#,- #,2((&&*,*7 #$$*#,b- 3')%%,()1- #')5),%')%%,- 3"##$$#- '1- %&'()#$%#&- #')*), =(*)#=)*('A#,)*$55)18 C"5"1-3&%(,)*&1- $1*)*)3,)*$1,- #,6')##$$1,- '1- *$%7 6)##""- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %&6&**,-.- $*)#$#""1- =%$)*'A3$$#- 3,- 1$&6'# '1R$%5,3"#$%&$##$%'1 *'6$%#,5)*$*#,8-L))4$1-#,2(')#&(*$1,-'1-,1#,,- =%$)*(&7 6,- *))#"?- 5)%%,)*))1- %)13,&(*))1- %&6&)**,- T- 3,- 0- $*)#$#=# =(*)##")*#$1-3"##$)4$1- %&'()#&**&'*)#&(*$#- +$2&*#&6,#8 ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,-'1R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%'-.//. '1-('('1,)*&&4$**,,1-%))##$$**"-.8 D&'()#&*'++,,1- %&6&**,- S- '1- $*)#$##=- =%$)*(&6,&* #')5),%,%&'()#&(*$1-2,($1#$$*#,- 3,- C')5),%,7 '1- %))##$$**"- 08- C,2(')#&(*$1, '1-1")%%"-+=2()"-*$%6$1#"5""1-3,-A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1 %&'()##,5)*#,- *))#"- 3'1(,- =%$)7 *)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- +)#"" *)*"%%""18 C"5"1- %&'()#&*'++,,1- =#)5$1-5&'4'*#,,- %&(&- T? 3'**,-,)$5+))1- ('($5&(*))1-3,- #)$#',)1$)*#')A)1- +'A7 3,&#&$1- (&6,#,,1-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- $2)- #')5)7,%')%%,8- M,%)(')4&)%%,- 3,- %=A=)%%"- +2'*$**)(&6,&(*)%%, +=2)#""1-,1#,5,,1-=%$)*(&6,-$2)-3"##$)4$1-,%(&+$2"*#"8 C,&%&(')**,- %&$#$%%,,1- #')5),%,%%,- #,)- #')5)11'**, *=1#=6)"-#,)-5,A4'%%)*$*#)-*=1#=6)"-3"##$)#"-3,-$*)#$#""1 *&'*)#&*- 1))4$1- %&'()##$%&*#,- 3"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$%'1- B.//.E- 5&(,)*$*#)8- C,&7 %&(')4$1-3"#$%)*#,#-$)6"#-'%$-#=A3$1#"6)"?-6,,1-%&$#$%#&7 3$1-3"##$)4$1-'A$%%,-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,-*,,##,, *=1#="- 5&)#,- 3"##$)#"?- 3')4$1- %&'()#&*- '1-2,#7 (,)*#,6,- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"##$)4$1- %&'()##$%&- '1 $*)5$2()1'5,)1$1-$)("-*))1"-'%$-6')#&-'##,,-A&'5)''1 (,)((),- =(*)##")*#,+,&(*)**,- 3"##$)4$1- %&'()##$%&&1 ($*($)*$*#)- 6,)(&##,6),- *$)(('3,8-5+!,&)+/(!',&'( *&'* 4&&.$(,17$//1( )$")141( )*8*+/,!")*&/$'( "*9,&''*' 8$9+/)$$%%*( #*( )1//1( #+%,*&/+//*( $/&)$)):#1( %+!,&)+,/$' :%$&/8$9&**))$&)*(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( '!+7*))*- $'6 D&(&&1-0-'1-($2"##=-'A3$)*#&*-1))4$1-5$%('-=%$)*7 #$1-3"#$3,($)4$1-3,- 3"#$%,3)$1- %&'()##$%&&1?- 3'#(,- =%$)7 *==4$*#""1-A&'%)5,##,-*,,##,6,#-,)A$&##,,-+""16,)6,,8 L")%%"- 3"##$)%%"- $)- '%$- =%$$1*"- 5)#""1- $2)#=)*#"- #')5)7,%,#,&*#,,-6,,1-1))#"-*,,##,,- ($2#="- 5)%%"-#,A,1*,- #')7 5),%,%%,-#,)-3'+,-(,)()%%,-#')5)+,)(')%%,8-C"%%,)*),-'6,# $*)5$2()(*)- 3'#()1- +,((,&*7?- 2,($11&*7- C"5"- $)- (&)#$1(,,1- #,2(')#,?- 3'#()1- #"%%,)7 *)*#,-3"##$)*#"-'%)*)-$2)#=)*)"-3')%%$()1-#')5),%,%%$-3,-*)(*) 1$- *,,##,6,#- $*))1#="- #')5),%,('A#,)*)**,- $*)7 5$2(()#,&%&(')**,8 P4$%%)*$1(,%#,)1$1- 'A3$)*#&*- $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&*7 #')5),%'3$1-3,- $1$2R),1#&'#,11'1- ('A4,%#,- %&6&**,-08-J))1"-'%$6,#-%&'()##$%&'A3$$#-('*($6,#-=%$)7 *$*#)- #$'%%)*&&*%,)#'*#$1- A&'%%'1-3,- (&11'**,+)4'1 3"##$)#"?- +,((,&*3"##$)#"- *$("- +&A4)*#,7 5)*$1-3"##$)#"8!"#$%,3)7-3,- \3,($$15&(,)*#,- 'A3$)*#&*#,- 6')4,,1 ("=##""- *=1#=#,&*#,- $)- '%$- #)$4'**,8- d*$)1- '6,#- (=*=7 5=(*$**"- 6,*#,,1'#$#&#?- ("*)##$%==1- #&%%$$#- 3"##$$#8 %&'()##$%&- ('2'*#&&- '1- $#*)5)*$1- A$%+'##,5)*$(*)- %,,7 4)##&-3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'?-3'(,-'1 %))##$$**"-S8!&%(,)*&1- #,&%&(')**,- $*)#$##=3$1-3"#$%&$##$%')4$1 +$2&*#$$%%,- $)- 6')4,- =(*)*$%)##$)*$*#)- 2,#(,)*#,?- '1(' #)$#=%%"-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,- *=1#=6"- 5,#$2),,%) (,#*'##,6,- 3"##$$(*)8- C,&%&(')**,- 5,)1)##&-,)1$?-,)1$* #,)- $*)1$- 6')- 3')**,()1- #,+,&(*)**,- '%%,- 2,,(,7,)1$##,-#,)-#&'#$##,?-#,)-*$1-6')4,,1-(,#*',-'%$6,1-3"#$7 6$##"- $)("- 3"#$##"b- $')&/$'%*&/$'**'(,1:));;'( )*&( ++- 7$%%$$',1:));;'(/&&9):41(*&'$()*&($/&'$($&(!%$(#1)$))1(#* #1)$4$7$)( $&41)(,++%+( #1))$&7$'( )*&( #1)$%*&'( 8&&9&&'0 #1)$4$/&$'( 8+"7&/)+/%&$))$$)(,:%%1,&'8- P1*)(*)- '1- *)#$1,)1,-A,2()##,6,?-'1('-(=*$)1$1-,)1$-#,)-$*)1$-3"#$##"-3, 6,*#,- *)##$1- *)3')#$##,6,- *$-,*),1'5,)*$$1- %&'((,,18 Q,#(,)*&-5,#$2),,%)1-5""2)##$%=*#"-3"##$$(*)-'1-#$A#"6" ;

11 #,+,&*('A#,)*$*#)- 3"#$%,)1- B:/<._;SE- 5&(,)*$1-3"##$$1 5""2)#$%5"1- +$2&*#$$%%,8- <1)$%*&'( =( >?'(.+,**'( #1)- )$$,/&(.119&)$%%11'($/&'$()*&(*&'$0(#!',*(/$'("*%)&#*(!' 8!&/)*'+)()*&(*&,!!(8!&/)**(,1:);/)1()*&,,*(!'(4$%4!%%&- '$'(8!&/)*.**'(,1:);/)16 '1R$%5,3"##$$(*)-'6,#-$*)5$2()1'5,)*),8-!"#$(''4)1+$7 2"**"-'%$6,-)1")&-BeE-)%5,)*$$-'1('-3"##$$1-%&'()#&*#&17 5,3"#$%&$##$%'1-5&(,)1$1-3"#$1)5)($- 1)5$##=- =5+"7 B::.;_.//:E- '1R$%5,3"#7 #$$(*)8-!"#$,*$#&(*$1-S-,-fb1-1'3,%%,-,%&$$%%)*$#-=5+"7 6')6,#- (&)#$1()1- =(*)##")*#,+,&(*$**, +""##""- +')(($,7 6,*#,- '1R$%5,3"#$%&'()#&(*$*#,8- D))#$- :- *)*"%#""-,*$7 #&*#$(*#)"- B::.U_.//:E?- 3'1(,- +$2&*#$$%%,- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-'1R$%5,3"##$$(*)8 >

12 @ A%1$,)%&1BB''(4$-.)C(4.#3,&1:833) '1R$%5,3"#$%&$##$%'**,- +"",*),**,- 3"##$$1- *=1#=+2'*$*7 *)1?-#*8-#')5),%,1-3,-#')5)11'1-+'A3,%#,8-L")1-$2)-#')5)7,%')%#,- +$2")*)1- '%$6,#- *,5,1%,)*$#- 3"#$%,3)#- 6')6,#- *)7 3')##&,- 3"#$%&$##$%'1- $2)- %&'(())18- O)("%)- 3"##$$%%$- $) #')5),%,1-5&(,)*#,- 3"#$%&'((,,?- *$- %&'()#$%%,,1 3"#$%,3)1-5&(,,1-$%)-$*)5$2()(*)-+,((,&*3"##$)*))18 '1R$%5,3"#$%&$##$%'1,%&**,- '1-,11$##&- =(*)#=)*('A#,)1$1- 'A3$- %&$##$%'1 (&%%$()1-3"##$$%%$- $#*)#""1 %&$##$%'1-5&(,)1$1?-(=*$)*#"-3"#$##"-+,2A,)#$1-6,*#,,6, 3"#$1)5)($-*$&2,,6,*#)-B(&2*))6)#-#')5)#&(*$1-%)*"=(*)"Eb :8!!"##$$1-,%(&+$2""?-%,3),-3,- %,,#&,- 6,*#,,6,?- (&&*)1&7 #$##&- 3"#$1)5)($?- %&(&&1- '##,5,##,- 1&5$2')A)1- ;; +""##=6)"-1)5)(($)#"?-$#*)#""1-1)5)($2=A5)*#"-/:\:. 9!*0(,/6(%&&)$(B?(E.819&/);.&'&/)$9&;'(*/$)+/(:%$&/&.- 8&$'( #1))$&7$'( #*(!'F$%.*#1))$&7$'( %+$))$%!/)*0( ')6,#-3'&#&,-%&'()#7 #$%$5,,1- #')5)1#,1*,- &*$)*))1- $2)- 1)5)($2=A5))18 P2)%%)*($2"#=#- +,((,&*3"##$$#?- 5&(,,1- %&$##&)1,- *$7 (,%,)*$#- +,((,&*3"##$$#?- %&'()#$%%,,1- (&)#$1()1-,)1, 1)5)($2=A5""1-:0-/:8.8!P%%$)- 1)5)($2=A5)*#"- /:\:.- #,)- :<\./- 5&(,)*#,- 1)5)($##"- 3"##$$1- %&'()##$%$5)*$(*)?- #&#()7 #,,1-1)5)($2=A5"#-:S?-:T-3,-:08-(G/&*'.+,*&'$'('&-.&,$(,$9)!!()+''&/)$))*4*/)&(#1))$$'(,!!/)+.+,/$'6 S8!P%%$)- 5)(""1- $4$%%"- 5,)1)##&3$1-1)5)($2=A5)$1 1)5)(($)*#"- *'6$%%&- (=*$)*$%%$- 3"##$$%%$?- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-1)5)($2=A5"1-:Y-5&(,)*$*#)8 T8!!'*- 3"#$- $)- (&&%&- :Y? ("=#$#""1-$4$%%"-('A4,**,-:8-#,2(')#$#&**,-%&$##$%'1!'*,**,- '%$6,,- #&11&*1&5$2',- ;;- B3"##$$#?- 3')#,- $)- '%$ 5,)1)##&- 5&&,%%,E8- H1&7$'( II-811))$&/)$'( %+!,,&$',1:));1( )+%&/&(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( 41%))11( #* 8:9,&1($)/&.11'(%+$))$%!/)*(#1)$))1(8*9$..&'(,+4**4*.++()+''+/'+.$9!8 C"**"- 3&%(,)*&**,- '1-3"#$%,3$)%%$-,11$##&- *&'*)#&(7 *$(*)- &*$,5+)- (&)1- =(*)- %&'()#&*#&11&*- *)%%')1?- (&1 3"#$#&11&(*$1-#"*5"%%)1$1-5""2)##$%=-$4$%%=##""-3"##$$1 '5)1,)*&&(*)$1- #,2($5+,,- *$%6)##"5)*#"8- M,%)1#,- '1 #$A#"6"- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %'**,- '1- &*$)%%$- 3"##$)%%$- 1*8-9&''*,,*&/'&.&,,$&)1?- $%) *,5,%%$-3"##$$%%$-'1-'%$5,**,-*$("-'1R$%5,3"##$$1-$##" #,6,1'5,)*$1-3"##$$1-1)5)($8-d*$)55)**,-2)11,((,)*7 1)5)(($)**"- 3,('- '1R$%5,3"##$$1-3,- #,6,1'5,)*$1 3"##$$1-6"%)%%"- #$A4""1- *$1- +$2&*#$$%%,?- 3"#$ 6,,2,%%)*#,-,)1$##,- *$%%,)*)1,- +)#')*&&(*)1,?- $##"- 3"#7 #$$%%"- '1-3'()1-3"#$,*$#&(*$1- B:S;/_:;;S?- 5&&#$##& ::.U_.//:E-%))##$$**"-T-('A4,**,-T>-#,2(')#$##&-6,,2,7 '5)1,)*&&*8- P*)5$2(()1"- #"%%,)*)*#,- 2)11,((,)*1)5)(7 ($)*#"- '6,#- /<- /:- ::e- g3"#$6$*)$1- ("*)##$%=**"- #')5)7 +,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#?- 3'#(,- *)*"%#"6"#- 6,,2,%%)*),,)1$)#,g- B$%)- '1R$%5,3"#$##"E- 3,- /<- /:- :.- g5&&#- (&)1 1)5)(($$**"-/<-/:-::-5,)1)#&#?-3"#$6$*)$1-("*)##$%=**" #')5)+,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#g- B$%)- #,6,1'5,)*#,- 3"7 #$##"E8-!"#$,*$#&(*$1- %))##$$**"- Tc- '1-,11$##&- $2")4$1 6,,2,'5)1,)*&&(*)$1- '*,%#,- 2,3,7,26'#?- 3')4$1 +$2&*#$$%%,-,26)'-3"##$$1-%&'()##$%&*#,-'1R$%5,3"##$$(*) #$A4""18-!"#$,*$#&(*$1- %))#$- T?- 3'**,- (=*$)*$#- ('A4,# T>-3,-Tc-'6,#- #"5"1-3&%(,)*&1- %))##$$**"- :8- ^(*)#=)*7 ('A#,)*$55)1- #"*#"-,)A$$*#,- ' J&'5$1- =5+"7 h!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%7 5,3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#h-_T0_8 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(48-))33(4$11&)%2%&42%%))%%4&3(4BF1&3&&1,((,(4',$'('!"##$$1- %&'()#&*- 6')- 5&&##&,- 3"##$$1- +2'*$**')11)1 *$&2,&(*$1,8-J)(*)-%&'()#&*#,-#&%)*)-#,2(,*#$%%,-&&4$%%$$1 (&1()1- +2'*$**)1-3"%($$18- P*)5$2()(*)- 2'5&,3'1$&6'# %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Te8- J$1-3"%($$1?- (&1 =(*)##")*$*#"- 2'5&,3'1$&6'*#,- '1- +')*#$##&- 6,,2,%%)*$# 1$*#$$#- 3,- '*,#?- *$- %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Y Bi- 2'5&,3'1$&6'#?- 3'#(,- $)6"#- *)*"%%"- 6,,2,%%)*),- 1$*7 #$)#"- $)6"#("- 5&)#,- 6,,2,%%)*),- '*),E8- Q'5&,3'1$&7 6')*#,- +')*#$#&#- '*,#- +&'%$*#,,1- %&'()#$%%,,1- %&'(())1 :Y- /:- /<7..8- >3'1$&6'2&1('3$1- +,%')#&(*$**,- *=1#=7 6"#- 3,($$#- %&'()#$%%,,1-5,#$2),,%)(''*#&5&(*$1*, 5&(,)*$*#)-1)5)($2=A5"1-:;-:/-%&'(())18 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(4&3(4'#$%B3F--43,4)%((3)' H,)(()- 3"##$$#- #&%)*)- %&'()#$%%,- 1'&4,##,$1- *)#"- +$2),,7 #$##,?- 5)("- $4$%%"- ('A4)**,- :87T8- '1- $*)#$##=8- C"5"1 (,)()%%$- 3"##$)%%$- =A#"%")*$1- %&'()##$%&+$2),,##$$1-1'&7 4,##,5)*$1-$*#$$1"-(&)#$1()1-6')-'%%,-5'1#,-*==#"? $*)5$2()(*)- *$?- $##"- 3"#$- '1- #&'#&- ("*)##$%==1- &*$,57 5,*#,-(&)1-=A4$*#"-%"A#$$*#"-#,)-$##"-*))A$1-'1-*$(')#7 #&1$$1,- &*$)#,- $2)-,)1$*'*),8- d*$)1- '1- (=*=5=*- 6,*7 #,,1'#$#&*#,?-("*)##$%==1-#&%$6,*#,-3"##$$*#"-$*)5$2()(*) <?

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Toim ialaluokitus 1995

Toim ialaluokitus 1995 '////' Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Toim ialaluokitus 1995 Toinen tarkistettu painos Tilastokeskus S tatis tikcen tralen S tatistics Finland Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus 1995 Toinen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten

koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten koodi nimike A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 0111 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO

YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO 3198 Liite YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO Johdanto Luettelo on esimerkkiluettelo jätteistä. Se ei sisällä kaikkia jätteitä, eivätkä siinä mainitut esineet tai aineet aina ole jätteitä.

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006. annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006. annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, 30.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 393/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006 annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen

Lisätiedot

"#"#!"$%&$%!#'#()#%*!

##!$%&$%!#'#()#%*! "#"#!"$%&$%!#'#()#%*!!"#$%&$'()*+,&(-$*-.)$"#/%.."($")/")$"#0,,($")('%1"+"&(&((") "11"$$&$,"$$,#,&((")!!!!!!!!!! 2"10,#,,.)*+&%0&($%) 2'$3&4".)$,"$$,#&$*-.)3,(3'() 5+-()6)711"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.)3,9&$$:1&.,.)

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008)

TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008) TOIMIALALUOKITUS 2008 (TOL 2008) A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS 01 KASVINVILJELY JA KOTIELÄINTALOUS, RIISTATALOUS JA NIIHIN LIITTYVÄT 01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien

Lisätiedot

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw.

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw. FYSIIKKA (FY02): 2. KURSST: Lämpö KOETEHTÄVIÄ Petteri on 1-4 m korkean mäen päällä pulkan kanssa. Petterin ja pulkan yhteismassa on g1. kg. Petteri lähtee levosta laskemaan alas mäkeä ja nopeudeksi mitataan

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Chemical AbstractService (CAS)- numero. Yleisnimi

Chemical AbstractService (CAS)- numero. Yleisnimi Liite 1 ja 2 PDF-tiedostona. (22.8.2011/965) Liite 2 (17.11.2011/1156) AINEEN NIMEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUS SEKÄ YLEISNIMEN MUODOSTAMINEN A OSA SEOKSEN SISÄLTÄMÄN AINEEN NIMEN PITÄMINEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUTENA

Lisätiedot

BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA 3.-5.8.1983

BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA 3.-5.8.1983 OUTOKUMPU OY Kaivosteknillinenryhmå Pentti-Kerola/PAL 12.8.198 1 (2) BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA 3.-5.8.1983 Låsnå R. Anttonen R. Frimodig P. Huhta 0. Helovuori T. Julku P. Kerola Pi. 1 GEOLOGINENTILANNEKATSAUS

Lisätiedot

SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT

SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT HENKILÖ -JA PAKETTIAUTOT 2011 m_01-24_fin 08 Vorlauf 14.11.2007 11:32 Uhr Seite 18 NGK-SYTYTYSTULPPIEN TYYPPIMERKINNÄT * Tässä on esitetty normaalisäädöt. Näiden lisäksi on erikoismerkintöjä.

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

OSA 1, sivu 1 1720 5 P CAA FI 1202 3 P CAA FI 4949 7 C CAA FI 1180 3 PX CAA FI P CAA FI 1248 3 P CAA FI 18600 48 J CAA FI 18600 48 J CAA FI

OSA 1, sivu 1 1720 5 P CAA FI 1202 3 P CAA FI 4949 7 C CAA FI 1180 3 PX CAA FI P CAA FI 1248 3 P CAA FI 18600 48 J CAA FI 18600 48 J CAA FI OSA, sivu RYHMÄ L / GROU L 2 4 AAA 965 26..22 essna 26H 26824,24 26 72 5 Maxim Ivanov c/o Irina Rantanen 5-4655 Valtakatu 46 A, 5 LAEENRANTA AM 88.7.2 Rockwell ommander 2 277,975 A 22 Erkki Halttunen 5-47

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2005=100

Tuottajahintaindeksit 2005=100 Tuottajahintaindeksit 2005=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2005=100 1. JOHDANTO 2 2. TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen

Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen Ei lentokenttää Hennaan yhdistys Sauli Oikkonen, puheenjohtaja Kansantie 18 16540 Mertie LAUSUNTO Päijät-Hämeen maakuntahallitus Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen

Lisätiedot

!"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%

!!#!$$% $&%$'&'$$'% !"!#!$$% $&%$'"&'$$'"%!"#$%&'!#()*+(!,,(#$-"!!--)) #)!.$##)*/)*)-(0#!!--))*0$!"11"*/)*0!01-)##''" 0!01-)##'2*/)*0$!"1/1&/$0#$341#*5)&&!0'36*/)*5)#73!"$6,((-(!#(8*4!"$&))3!-(!#(8*-!,0!8*9!33)8*+7%!$"!),)3'-)#'#8*4$#)33!-)#'#8*-)"")#!"/1&/$0#$341#8*+('3#'3((-(#*:

Lisätiedot

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand, S U O M E N M U S E O L I I T T O F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D F I N N I S H M U S E U M S A S S O C I A T I O N An n a n k a t u 1 6 B 5 0, F I - 0 0 1 2 0 H e l s i n k i, F i n l a n d +

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot