Jäteluokitusopas 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäteluokitusopas 2005"

Transkriptio

1 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005

2

3 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005 Helsinki Helsingfors 2005

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Simo Vahvelainen (09) Marianne Kaplas (09) Kansikuva Pärmbild Cover photograph: Jussi Pohjakallio Julkaisun kuvitus Illustrationer Illustrations: Leena Vahvelainen Taitto Ombrytning Layout: Tuula Kyllönen 2005 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Ympäristöministeriö, Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Miljöministeriet, Statistikcentralen och Finlands miljöcentral som källa. Quoting is encouraged provided Ministry of the Environment, Statistics Finland and Finnish Environment Institute is acknowledged as the source. ISSN = Käsikirjoja ISBN (pdf) Valopaino Oy, Helsinki 2005

5 "#$%&'(')!"#$%&'()#&*'+,*-.//0-'1-!"#$$%%&'$'-("*)()23,-3"##$)4$1 %&'()##$%$5)*$*#,((&%%,()1-#&'#,11'1-3,-+,%6$%&1-#')5)7,%,%%,8-9+,*- '1- &&4)*#$##&- 3,- %,,3$11$##&- %,)#'*- 6&'11, :;;<-)%5$*#=1$$*#"-!"#$%&'()#&*'++,,*#,8 >)$5+)- '+,*- '%)- ($*()##=1=#- #==+)%%)*))1- $2)- #')5)7,%')%%,-*=1#=6))1-3"##$)*))1?-5&##,-1=#-5&(,,1-'1-+=2)##= %&'()##&6,#- (''*#&5&*+'A3,)*)1,?- 3"#$%,3)7- #,)- 73,$7 ('A#,)*)1,8-9+,*#,- &&*)##&- 2,($1#$$%#,,1?- *$1 #')5),%,(&6,&(*),-'1-,3,1('A#,)*#$##&-3,-'++,,*$$1-'1 %))#$##=-3"#$1)5)$1-3,-7%&'(()$1-,,(('*$%%)1$1-)*+%+,,!- "*,$.&/)!0( #1)$%+$))$%!'( *&'$$'.+,*&'$'( "*,$.&/)! *$("- +$2&*#)$4'#- 3,- )!&.&*%*%+!,&)+,/$/)* BC9D-.//.E8-!"#$%&$##$%'- 3,- *$1-,)1$$15&(,)1$1 FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8- H,)(()1$$1-3"#$%&'()#&(*$1- &&7 4$1- ("*)()23,1- #')6'#,,1- +,%6$%$6,1- $4$%#"3""1*"()1 +,2$55)1- ("=##"3""1*"8- I""5""2"1"- '1- A$%+'##,,? ($A)##""- 3,- =A#$1")*#""- 3"#$,%,1- #)$#"5=*#"?- #)$4'1($7 2&&#,- 3,- #)$4'1#&'#,1#',?- 5)#("- (,)(()- +,%6$%$6,#- 3"#$7 A&'%%'%%$-,*$#$##&3$1-#,6')##$)4$1-#'#$&##,5)*#,8-9++,,1 '6,#- #&'##,1$$#- C)7 H'($5&(*$1-5&(,,1-'++,,1-("=##"3)1"-'6,#-'%%$$# $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&4$1- =5+"2)*7 6,*#,,6,#- *$("- 3"#$,%,1- +,%6$%&)A)1 $2)(')*#&1$$#- =2)#=(*$#- 3,- %,)#'(*$#8-9++,,1- '1 '4'#$##,6)**,- =2)#=*#')5)11,1-5&)%%$ #')5),%')%%$8- C,6,1'5,)*),- ("=##"3)"- '6,#- 1))1)(""1 #)%,*#')11)1-3,- #&#()5&(*$1- +))2)**"- H'*(,- '+,*- =%$)*$*)#=*- 3"##$)4$1- *=11=*#" =A#$)*(&11,**,?-*$-*'+))- ($1$%%$- #,A,1*,-,)A$$*#,- ())17 1'*#&1$$%%$-%&()3,%%$8 H"*)()23,1-,)$5+,,1-6$2*)''1- #')5),%')##,)*$#- +2'7 *$**)(&6,&(*$#- #$()- *)%%')1$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- K$17 #&1$1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8-L")A)1-(&6,&(*))1-'1-#$A#= 5&&#'(*),- 3,- %)*"=(*)"- '++,,1- *,,#&3$1 &&*)$1- #)$#',)1$)*#'3$1- +'A3,%#,8- C')5),%,('A#,)*$# 3"#$1)5)$1-3,-7%,3)$1-%)*#,&(*$#-+'A3,&#&6,#-3"#$#)%,*#'7 3$1-,)1$)*#')A)1?-$2)#=)*$*#)-C)%,*#'($*(&(*$1-($2""5))1 3,- 6&'11,- :;;0-3&%(,)*#&)A)1- *$("- &&*))1- M>KCN 72$()*#$2),)1$)*#')A)18- D)*#,&(*),- '1- #,2($11$##&- ('55$1##)$1-3,-('($5&*#$1-+$2&*#$$%%,8 C"5"1-'++,,1-#$($5)*$$1-'6,#-C)%,*#'($*(&(*$*#, 4)1')3,1,?- =%),(#&,,2)- J)5'- M,A6$%,)1$1-3&%(,)*&1 ('(',3,1,?- #')5)##,3,1,- 3,-,*),1#&1#)3,1,?- =%),(#&,,2) *$("- =%),(#&,,2)-!&A,- P*+'-,*),1#&1#)3,1,8- H,)(() %&$#$%%&#- (&&%&)6,#- *))A$1- 3'(, 3"#$%&'()#&*'++,,1- &&4)*#,5)*$(*)- '%)-,%&1+$2)1- (''#7 #&1,8-C"2($)#"-%)*"=(*)"-3,-%&'()#&*#,2(,*#&(*),-'++,,7 *$$1- '1- #$A1=#- =%),(#&,,2)- O,2),11$- H,+%,*- C)%,*#'7 ($*(&(*$*#,8- >)1$)*#'1("*)##$%==1- '1- '*,%%)*#&1&# #$(*#)1#,2()*#&(*$$1- =%),(#&,,2)-!'A,11,- J)*#'?- ()1-C)%,*#'($*(&(*$*#,8 P2)#=)*,*),1#&1#)3')1,- %&'()#&*'++,,1-6,%5)*#$%&7 '6,#- #')5)1$$#- =%)#,2(,*#,3,#- P$6,%$$1, K"(()1$1-3,- Q))##,- D$6)1$1- 6,1A$5+)- *&&11)##$%)3,- H,)3,- Q,)1)'- J&'5$1- =5+"7 *$("- H,,()1$1- I'A3')*7I'A3,15,,1- (&(*$*#,8- C)%,*#'($*(&*- ())##""- A$)#"-,*),1#&1#$6,*#,? #"5"1-3&%(,)*&1 %,,4)11,**,- 3,- #,2()*#&(*$**,8- C)%,*#'($*(&*- ())##"" 1))#"- =2)#=(*)"?- %,)#'(*),- 3, )A5)*)"?-3'#(,-('55$1#')11$)1-'6,#-$4)*#"1$$#-3&%(,)7 K$%*)1R)**"-5,,%)*(&&**,-.//0 2*&#*(3!4& C)%,*#'3'A#,3,!

6 +,&-##.& >%(&*,1,# S J)*"%%=* T C')5),%')##,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' !"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-#,&%&(('%&$##$%' < :!'A4,1#' U ::.8S :..8T-!"#$%&$##$%')4$1-:;;<-3,-.//.-6"%)1$1 5&&11'*,6,) :T S :0 T!"##$)4$1-#')5),%')##,)1$1-5&'4'*#&5)1$1-3, %&'()##$%& :< > O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-5$#*"#,%'&* :< /: O,,#,%'&*?-2))*#,#,%'&*-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :< /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"# +,%6$%&# :; V W H,)6'*#')5)1#,-3,-%'&A)1#, / :S O$#,%%)5,%5)$1-%'&A)1#, / :T O&&-5)1$2,,%)$1-(,)6& : C$'%%)*&&* S :0 P%)1#,26)(($)4$1-3,-3&'5)$1-6,%5)*#&* S :< C$(*#))%)$1-6,%5)*#&* ST :U M,,##$)4$1-6,%5)*#&*X-#&2()*#$1 5&'((,&* S< :; I,2()#*$5)1$1-3,-5&&-1,A,1-6,%5)*#&*X %,&((&3$1-3,-3,%()1$)4$1-6,%5)*#&* S;./ J,A,#,6,2,1?-+&&#&'##$)4$1-*$("-('2(()7 3,-+&1'1#,#&'##$)4$1-+%8-A&'1$(,%&3$1 6,%5)*#&* T:.: O,**,1?-+,+$2)1-3,-+,+$2)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* T<.. H&*#,1#,5)1$1?-+,)1,5)1$1-3, #,%%$1#$)4$1-3"%3$1#"5)1$ :.S T H$5)(,,%)$1?-($5),%%)*#$1-#&'##$)4$1-3, #$('(&)#&3$1-6,%5)*#&* U.0 H&5)7-3,-5&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&* <T.Y P)75$#,%%)*#$1-5)1$2,,%)#&'##$)4$1 6,%5)*#&* <U.< O$#,%%)$1-3,%'*#&* U..U O$#,%%)#&'##$)4$1-6,%5)*#&*-+')*%&()$1 ('1$$#-3,-%,)##$$# UU.; H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&* ;0 S/ H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&* ;U S: 6,%5)*#&* ;; S. Q,4)'7?-#$%$6)*)'7-3,-#)$#'%))($11$7 6"%)1$)4$1-6,%5)*#&* :/S ST >&#'3$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&* :/U S0 O&&-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&* ::. SY- K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&*X-5&&-6,%5)*#&* 8::U S<- H)$22"#=* :.S P :.0 T/ :.0 T: M$4$1-+&A4)*#&*-3,-3,($%& :.< Z Q,($1#,5)1$ :.U T0 Q,($1#,5)1$ :.U [\] I,%6$%&# :S/ 0/ O''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,?-('23,&*-3, A&'%#'-*$("-+'%##',)1$$1-6"A)##")*5==1#) :S/ 0: >R$1#&&2)#')5)1#,-3,-#&((&(,&++, +')*%&()$1-5''##'2),3'1$&6'3$1-(,&++,88:S. 0. M"A)##")*(,&++,-+')*%&()$1-5''##'2),3'7 1$&6'#X-('#)#,%'&*#,6,2')4$1-('23,&* :SS 00 O,3')#&*7-3,-2,6)#*$5)*#')5)1#, :ST Y/ O,,%))($11$ :S0 Y: M$*)%))($11$ :S0 Y. N%5,%))($11$ :S0 <T O&&-%))($7$%"5""-+,%6$%$6,-#')5)1#, :SY <0!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X +,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY U/ H'&%&#&* :SY U0 C$26$=4$1A&'%#'7-3,-*'*),,%)+,%6$%&# :S< ;/ :S; H'#)#,%'&4$# :TT 0!"#$3,$7-3,-3"#$%,3)('A#,)1$1-%&'()##$%& :TY 88:0; H)23,%%)*&&*6))##$$#-3,-#)$4'1,11'# :<. D))##$$# :<0 D))#$-:!"##$)4$1-%&'()##,5)1$1-'1R$%5,3"##$$(*)? 6,%#)'1$&6'*#'1-,*$#&*-::.U_.//:?-%))#$-T :<0 D))#$-. ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%' :<< D))#$-S!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#' :;Y D))#$-T ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-*$("-'1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'-T71&5$2'#,*'%%, D))#$-0 C')5),%,%&'()#&*-BC9D-.//.E Y *

7 01,2,'#1,))',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 J)6&!" #$$%$&'()*+,--)%$%$&'()+.$+/--0-/+&--%%123%+4$&25&( :< /:\: O,,16)%3$%=(*$1-3,-(,23,1A')4'1-3"##$)#" :< /:\. I&&#,2A,#')5)11,1-3"##$)#" :U /. O$#*"#,%'&*-3,-*))A$1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /.\: O$#*"#,%'&4$1-3"##$)#" :; /0 H,%,*#&*?-(,%,16)%3$%=-3,-1))A)1-%))##=6"#-+,%6$%&# :; /0\: H,%,*#&(*$1-3,-(,%,16)%3$%=1-3"##$)#" :; "6 #5%$&&-7$&7-5/+&'(0-/%$./ :S\: Q,&#,7-3,-5&)4$1-5$#,%%)5,%5)$1-%'&A)11,1-3"##$)#".: "8 #((+7-/5,$$&-5/+9$-2(.: :T\: H)6$1%'&A)11,1-3"##$)#".: :T\. K)$(,1-3,-*,6$1-'#'1-3"##$)#".. ": ;5'&&-)(().S :0\: D)A,7-3,-*))+)(,23,1-#$&2,*#&(*$1-3"##$)#".T :0\. O,((,2')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".0 :0\S H,%,1-3,-(,%,#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\T I$2&1')4$1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#".Y :0\0 K$4$%5"7?-5,23,7-3,-(,*6)*5$A&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".< :0\Y :0\< O,2R,2))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".U :0\U O$)3$2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\; O=%%=#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#".; :0\:/ C"2(($%=(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:: I$A5$"1-%$)6"1-3,-#&'2$)4$1-%$)6'11,)*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S/ :0\:. J'($2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:S H,,(,'1-3,-*&(%,,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S: :0\:T C)*%,##&3$1-,%('A'%)3&'5)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:0 M))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S. :0\:Y 9%&$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SS "< ;59)%--&-5/+2$&7-)%() ST :<\: I&&6)%%,7-3,-6)%%,(&)#&3$1-6,%5)*#$%&1-3"##$)#" ST :<\. H,1(,)4$1-+,)1,5)*$1-3,-6"23"=(*$1-3"##$)#" S0 :<\S H,1(,)4$1-6))5$)*#=(*$1-3"##$)#" SY "= S< :U\: L,A(,6,,##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S< :U\. M,,##$)4$1-3,-,*&*#$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU :U\S C&2()*#$1-5&'((,&(*$1-3,-#&2()*#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" SU "A S; :;\: I,2()#*$5)*$1-3,-5&&1-1,A,1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" S; :;\.!,%()1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T/ C! D$0$%$2$,$/*+4((%('%%5-?5/+)593+9',99-E+.$+4(/'/%$%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4&F+G('/59$&(% T:./\: T:./\. H=%%"*#=*#')5)11,1-3"##$)#" T../\S M,1$2)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TS./\T D,*#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\0 H&)#&%$6=1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" TT./\Y Q,($11&*+&&*$+"1#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T0 C" #$))$/*+4$45,-/+.$+4$45,-%('%%5-?5/+2$&7-)%() T<.:\: J$%%&1-6,%5)*#&*+2'*$**)1-3"##$)#" TU.:\. I,+$2)1-3,-(,2#'1R)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" T;.:\S I,+$2)7-3,-(,2#'1()#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 0/ CC H()%$/%$7-/5/*+4$-/$7-/5/+.$+%$&&5/%5-?5/+.3&.5/%37-/5/ 0:..7: Q$+2'#')5)11,1-3"##$)#" 0:..\. 9GG*$#-+,)1'1-3"##$)#" 0...\S Z%$`'+,)1'1-3,-*=6"+,)1'1-3"##$)#" 0S..\T J$2)+,)1'1-3"##$)#" 0T C6 H'9)-/*+I&.1%('%%5-?5/+.$+1?-/4'&%%'$-/55/+2$&7-)%() 00.S\: H'(*)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\. H'(*)(,,*&1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 00.S\S a%3=1-3,%'*#&(*$1-3"##$)#" 0<.S\T 0< /

8 C8 H57-9$$&-5/*+957-$&&-)%5/+%('%%5-?5/+.$+%59'9(-%(.5/+2$&7-)%() 0U.T\: C)#,,1)4)'(*)4)1-#&'#,1#'+2'*$**)1-3"##$)#" 0;.T\. Q)(()A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\S H%''2)1-3,-%)+$"1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\T Z'*G'2)A,+'1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y/.T\0 K))%)6$#=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\Y Z$1'%)1-3,-,*$#'1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y:.T\< C"2+"#)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y..T\U Y..T\; J$'*%,11')##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YT.T\:/ 9%$G))1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y0.T\:: IMVb1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:. J#=2$$1)5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YY.T\:S I'%=$*#$2)A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:T D,#$(*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:0 D))5,A,2#*)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y<.T\:Y C'23&1#,7,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" YU.T\:< O,,%)$1?-%,(('3$1-3,-+,)1'6"2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" Y;.T\:U D""($#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" </.T\:; I$*&,)1$)4$1?-*,)++&,1-3,-A=R)$1),#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <:.T\./ Q"3"A4=*,)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.: D))5'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <..T\.. M)*(''*)(&)#&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <S C: H(7-E+.$+7('2-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <T.0\: Q$1(,)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <T.0\. O&)4$1-(&5)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <0.0\S O&'6)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <Y.0\T D&3)#$5&'6)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" << CJ K-E75%$&&-)%5/+7-/5,$$&-%('%%5-?5/+2$&7-)%() <U.Y\: D,*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <U.Y\. H$2,,5)*#$1-#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\S H$2,,5)*#$1-%,,##'3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" <;.Y\T c$#'1)7-3,-()+*)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U:.Y\0!"##$)#"-3')#,-5&'4'*#&&-6,%5)*#$##,$**,-#&'##$)#,-*$5$1#)*#"?-(,%()*#,-3,-%,,*#)*#, U: C< #5%$&&-5/+.$&')%() U..<\: Q,&4,1-3,-#$2"(*$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" US.<\. I&#()$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UT.<\S >%&5))1)1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#"-B6,%5)*#&*-,%&5))1)2'5&*#,E U0.<\T J)1()1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" U0.<\0 H&+,2)1-3,-(&+,2)#&'##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" UY.<\Y M,%)5'#$'%%)*&&4$1-3"##$)#" U< C= #5%$&&-%('%%5-?5/+2$&7-)%()+4'-)+&(9-5/+9'/55%+.$+&$-%%55% UU.U\: K)#*,&(*$1-3,-*'26,&(*$1-3"##$)#" UU.U\. H&&5,*)1()#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;/.U\S O&&**,-5$#,%%)1-+)1#,("*)##$%=**"-*=1#=6)"-3"##$)#" ;:.U\T Q&'(,)%&6"%)1$)4$1?-*,(*)$1-=58-%$)((&&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;..U\0 O$#,%%)+,((,&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;S.U\Y L,&%'3$1?-2&&6)$1-3,-+&%##)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;T CA H'/5-?5/+.$+&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;0.;\: H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5$#,%%)3"##$)#" ;0.;\. H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-6,%5)*#&(*$1-5&)#,-3"##$)#" ;Y 6! H'/%%',-E+.$+%-5%'9'/5-?5/+2$&7-)%() ;U S/\: H'1##'2)7-3,-#)$#'('1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ;U 6" #((+)309I9'/5-?5/+.$+E&$-%%5-?5/+2$&7-)%() ;; S:\: ;; S:\. :// S:\S P2)*#$##=3$1-3'A#'3$1-3,-(,,+$%)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/: S:\T D=)3=,((&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/. 6C L$?-'E*+%5&52-)-'E+.$+%-5%'&--95//523&-/5-?5/+2$&7-)%() :/S S.\: I))2)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/T S.\. H'5+'1$1##)%$6=3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/0 S.\S O)(2'+))2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\T N'1)6,)A4$#&1-6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/Y S.\0 I,+$2)7-3,-5&'6)$2)*#$)*#$1-('14$1*,,##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/< 5

9 68 M(%'.5/+.$+45,32$(/(.5/+2$&7-)%() :/U ST\: >&#'5,,%)$1-+)1#,5,,%)#==+)# :/U ST\. >&#'('2)$1-3,-+$2"6,&1&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :/; ST\S >&#'1-3,-75''##'2)1'*)$1-5$#,%%)2,,(,7,)1$$# ::/ ST\T >&#'1-5&'6)2,,(,7,)1$)#, ::/ ST\0 >&#'1'*)$1-3,-75''##'2)$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::: 6: #((+9(&9(/5(2'.5/+2$&7-)%() ::. S0\: D,)6'3$1-2,($11&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::. S0\. M$1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::S S0\S Q,)4$%))($1#$$1-(&%(&1$&6'3$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::T S0\T N%5,7,%&*#$1-6,%5)*#&(*$1-3,-('23,&(*$1-3"##$)#" ::Y S0\0 ::< 6J ::U SY\: K&'1$(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::U SY\. H&%#,*$+"1#&'##$)4$1-3,-('%)(')4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" ::; SY\S J')#)1#$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :./ SY\T d2a$)%&6"%)1$)4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.: SY\0 I$%)$1-3,-%$)(()(,%&3$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.. 6< H-5,,3%1) :.S S<\: Q'5&,&#'3$1-()$22"#=(*$1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.S S<\. I&2(&3"##$)4$1-()$22"#=(*$**"-*=1#=6)"-3"##$)#" :.T 8! D309IE*+9$$)(E+.$+&374I0('&%' :.0 T/\: P1$2R),1#&'#,11'1-#"2($)5+)"-3"##$)#" :.Y 8" >5?5/+4(0?-)%()+.$+.$95&( :.< T:\: C,%'&*6$4$1-6,%5)*#&(*$1-3"##$)#" :.< 8: L$95/%$7-/5/ :.U T0\: Q,($11&*#')5)11,1-3"##$)#" :.; :! #''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$*+9',.$()+.$+0('&%'+)593+4'&%%'$-/55/+230-%%3-)711/%- :S/ 0/\: K&'%#,5'#')5)11,1-3"##$)#" :S: :" MN5/%((,-%'-7-/%$+.$+%(99(9$(44$+4'-)&(9-5/+7''%%',-$.'/5(2'.5/+9$(44$ :S. :C :SS 0.\: M"A)##")*(,&+,1-3"##$)#" :SS :: #$.'-%()E+.$+,$2-%)57-)%'-7-/%$ :ST 00\: Q,6)#*$5)*7-3,-5,3')#&*+,%6$%&3$1-3"##$)#" :ST J!*+J"*+JC #$$&--95//5*+>5)-&--95//5*+O&7$&--95//5 :S0 Y/\: D))($1#$$1-3"##$)#" :S0 <8 #((+&--95E5&3733+4$&25&52$+%'-7-/%$ :SY <T\: M,%'(&6,&*%))(($)4$1-3"##$)#" :SY <:!&%()1$1-A,%%)1#'-3,-5,,1+&'%&*#&*X-+,('%%)1$1-*'*),,%)6,(&&#&* :SY =! H'&%&#&* :SY =: ;5,251?5/0('&%'E+.$+)')-$$&-4$&25&(% :S< U0\: C$26$=4$1A&'%%'1-3"##$)#" :SU A! P743,-)%I/0('&%' :S; ;/\: ^A4=*(&1#,3"#$6$4$1-+&A4)*#&(*$1-3"##$)#" :T/ ;/\.!"#$,*$5)%%,-3,-(,,#'+,)(')%%,-6,*#,,1'#$##,6),-3"##$)#" :T: H'%-%$&'(?5% :TT ;;\: H'#)#,%'&(*)$1-3"##$)#" :TT / 7-)38'3948'48-)3#'8,$1:)',(3(4)'%#%$$1#%3))3#1 :TY //\: C$'%%)*$1-#')5)11,1-+,((,&*3"##$)#" :T< //\. Q,($1#,5)*$**,-3,-+&2(,5)*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\S J&'4,#&(*$**,-*=1#=6)"-3"##$)#" :T; //\T P2)-#')5)1#'3$1-3,-#')5),%'3$1-+,+$2)3"##$)#" :0/ //\0 J&'%,3"##$)#" :0: //\Y a%3=3"##$)#" :0. //\< H"=#$#=#-,(&#-3,-+,2)*#'# :0S //\U H'1$7?-%,)#$7-3,-,3'1$&6'2'5&3, :0T //\; >&#'3$1?-#2&(()$1-3,-5&)4$1-(&%3$#&*6"%)1$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:/ H'1$)4$1-3,-%,)##$)4$1-(&11'**,+)4'1-3"##$)#" :00 //\:: :0Y 6

10 < 71:='()1 >*$#&*- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'*#,- #&%)- 6')5,,1- B::.;_.//:E- (&5'##))1-,)(,)*$5+)- =57 *,5,11)5)1$1- ('5)**)'1- BP&2''+,1-3"##$)4$1-3,- 6,,2,%%)*#$1-3"##$)4$1- %&$##$%'E8 '1- P&2''+,1-3"#$7 %&$##$%'1-5&(,)*$*#)- $*)5$2(()%&$##$%'- 3"##$)*#"8-5+$)- )$%!)($&41)(/&/1%%1(,*&,,&*(#1))$&)10($&41),1(/&&'1(.*&'&)+) $/&'$$)(#*(*&'$$)(*&'*(!%$(#1))$&)16 J&'5$1- ("=##"6"#- =5+"2)*7 6,%6'11,1-3,- *$&2,11,1-,+&6"%)1$$1"8- 6$%6'%%)*#$1- =2)#=*#$1- #')6'#,,1- ("=##"6"1-3"#$%&$##$%'1 5&(,)*),- #&11&*1&5$2')#,- )%5')##,$**,,1- %&+,A,($7 5&(*$**,,1-3,-6&'*)2,+'2#$)**,,1-3"#$#)$#'3,-%&+,6)2,17 '5,)*)%%$8- #)%,*#'6)2,1'5,)*$#- ($2""6"#- 3"##$)#" ('*($6),- #)$#'3,- +$2&*#$$%%,8 '1R$%5,3"#$%&$##$7 %''1-%))##==-#&%()1#,'1R$%5),8-L$-3'A#&6,#-5&&1-5&,*7 *,-%&$##$%'1-2,($1#$$*#,?-3'**,-'*,-%&$##$%'1-+""%&'()*#, '1-3,'#$%#&- #')5),%')##,)1-3,- '*,- 3"#$%,3$)##,)18- C"5"1 *$&2,&(*$1,- *,5,%%$- 3"##$$%%$- *,,##,,- %&$##$%'*#,- &*$)#,- *'6$%#&6),-1)5)(($)#"8-91R$%5),-,)A$&#&&- %&$##$%'1-3"#$1)5)(($)4$1-6,)A#$%$6,*#,- #,2((&&*,*7 #$$*#,b- 3')%%,()1- #')5),%')%%,- 3"##$$#- '1- %&'()#$%#&- #')*), =(*)#=)*('A#,)*$55)18 C"5"1-3&%(,)*&1- $1*)*)3,)*$1,- #,6')##$$1,- '1- *$%7 6)##""- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %&6&**,-.- $*)#$#""1- =%$)*'A3$$#- 3,- 1$&6'# '1R$%5,3"#$%&$##$%'1 *'6$%#,5)*$*#,8-L))4$1-#,2(')#&(*$1,-'1-,1#,,- =%$)*(&7 6,- *))#"?- 5)%%,)*))1- %)13,&(*))1- %&6&)**,- T- 3,- 0- $*)#$#=# =(*)##")*#$1-3"##$)4$1- %&'()#&**&'*)#&(*$#- +$2&*#&6,#8 ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,-'1R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%'-.//. '1-('('1,)*&&4$**,,1-%))##$$**"-.8 D&'()#&*'++,,1- %&6&**,- S- '1- $*)#$##=- =%$)*(&6,&* #')5),%,%&'()#&(*$1-2,($1#$$*#,- 3,- C')5),%,7 '1- %))##$$**"- 08- C,2(')#&(*$1, '1-1")%%"-+=2()"-*$%6$1#"5""1-3,-A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1 %&'()##,5)*#,- *))#"- 3'1(,- =%$)7 *)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- +)#"" *)*"%%""18 C"5"1- %&'()#&*'++,,1- =#)5$1-5&'4'*#,,- %&(&- T? 3'**,-,)$5+))1- ('($5&(*))1-3,- #)$#',)1$)*#')A)1- +'A7 3,&#&$1- (&6,#,,1-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- $2)- #')5)7,%')%%,8- M,%)(')4&)%%,- 3,- %=A=)%%"- +2'*$**)(&6,&(*)%%, +=2)#""1-,1#,5,,1-=%$)*(&6,-$2)-3"##$)4$1-,%(&+$2"*#"8 C,&%&(')**,- %&$#$%%,,1- #')5),%,%%,- #,)- #')5)11'**, *=1#=6)"-#,)-5,A4'%%)*$*#)-*=1#=6)"-3"##$)#"-3,-$*)#$#""1 *&'*)#&*- 1))4$1- %&'()##$%&*#,- 3"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$%'1- B.//.E- 5&(,)*$*#)8- C,&7 %&(')4$1-3"#$%)*#,#-$)6"#-'%$-#=A3$1#"6)"?-6,,1-%&$#$%#&7 3$1-3"##$)4$1-'A$%%,-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,-*,,##,, *=1#="- 5&)#,- 3"##$)#"?- 3')4$1- %&'()#&*- '1-2,#7 (,)*#,6,- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"##$)4$1- %&'()##$%&- '1 $*)5$2()1'5,)1$1-$)("-*))1"-'%$-6')#&-'##,,-A&'5)''1 (,)((),- =(*)##")*#,+,&(*)**,- 3"##$)4$1- %&'()##$%&&1 ($*($)*$*#)- 6,)(&##,6),- *$)(('3,8-5+!,&)+/(!',&'( *&'* 4&&.$(,17$//1( )$")141( )*8*+/,!")*&/$'( "*9,&''*' 8$9+/)$$%%*( #*( )1//1( #+%,*&/+//*( $/&)$)):#1( %+!,&)+,/$' :%$&/8$9&**))$&)*(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( '!+7*))*- $'6 D&(&&1-0-'1-($2"##=-'A3$)*#&*-1))4$1-5$%('-=%$)*7 #$1-3"#$3,($)4$1-3,- 3"#$%,3)$1- %&'()##$%&&1?- 3'#(,- =%$)7 *==4$*#""1-A&'%)5,##,-*,,##,6,#-,)A$&##,,-+""16,)6,,8 L")%%"- 3"##$)%%"- $)- '%$- =%$$1*"- 5)#""1- $2)#=)*#"- #')5)7,%,#,&*#,,-6,,1-1))#"-*,,##,,- ($2#="- 5)%%"-#,A,1*,- #')7 5),%,%%,-#,)-3'+,-(,)()%%,-#')5)+,)(')%%,8-C"%%,)*),-'6,# $*)5$2()(*)- 3'#()1- +,((,&*7?- 2,($11&*7- C"5"- $)- (&)#$1(,,1- #,2(')#,?- 3'#()1- #"%%,)7 *)*#,-3"##$)*#"-'%)*)-$2)#=)*)"-3')%%$()1-#')5),%,%%$-3,-*)(*) 1$- *,,##,6,#- $*))1#="- #')5),%,('A#,)*)**,- $*)7 5$2(()#,&%&(')**,8 P4$%%)*$1(,%#,)1$1- 'A3$)*#&*- $2)#=)*$*#)- #$'%%)*&&*7 #')5),%'3$1-3,- $1$2R),1#&'#,11'1- ('A4,%#,- %&6&**,-08-J))1"-'%$6,#-%&'()##$%&'A3$$#-('*($6,#-=%$)7 *$*#)- #$'%%)*&&*%,)#'*#$1- A&'%%'1-3,- (&11'**,+)4'1 3"##$)#"?- +,((,&*3"##$)#"- *$("- +&A4)*#,7 5)*$1-3"##$)#"8!"#$%,3)7-3,- \3,($$15&(,)*#,- 'A3$)*#&*#,- 6')4,,1 ("=##""- *=1#=#,&*#,- $)- '%$- #)$4'**,8- d*$)1- '6,#- (=*=7 5=(*$**"- 6,*#,,1'#$#&#?- ("*)##$%==1- #&%%$$#- 3"##$$#8 %&'()##$%&- ('2'*#&&- '1- $#*)5)*$1- A$%+'##,5)*$(*)- %,,7 4)##&-3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'?-3'(,-'1 %))##$$**"-S8!&%(,)*&1- #,&%&(')**,- $*)#$##=3$1-3"#$%&$##$%')4$1 +$2&*#$$%%,- $)- 6')4,- =(*)*$%)##$)*$*#)- 2,#(,)*#,?- '1(' #)$#=%%"-#')5),%,%%,-#,)-#')5)11'**,- *=1#=6"- 5,#$2),,%) (,#*'##,6,- 3"##$$(*)8- C,&%&(')**,- 5,)1)##&-,)1$?-,)1$* #,)- $*)1$- 6')- 3')**,()1- #,+,&(*)**,- '%%,- 2,,(,7,)1$##,-#,)-#&'#$##,?-#,)-*$1-6')4,,1-(,#*',-'%$6,1-3"#$7 6$##"- $)("- 3"#$##"b- $')&/$'%*&/$'**'(,1:));;'( )*&( ++- 7$%%$$',1:));;'(/&&9):41(*&'$()*&($/&'$($&(!%$(#1)$))1(#* #1)$4$7$)( $&41)(,++%+( #1))$&7$'( )*&( #1)$%*&'( 8&&9&&'0 #1)$4$/&$'( 8+"7&/)+/%&$))$$)(,:%%1,&'8- P1*)(*)- '1- *)#$1,)1,-A,2()##,6,?-'1('-(=*$)1$1-,)1$-#,)-$*)1$-3"#$##"-3, 6,*#,- *)##$1- *)3')#$##,6,- *$-,*),1'5,)*$$1- %&'((,,18 Q,#(,)*&-5,#$2),,%)1-5""2)##$%=*#"-3"##$$(*)-'1-#$A#"6" ;

11 #,+,&*('A#,)*$*#)- 3"#$%,)1- B:/<._;SE- 5&(,)*$1-3"##$$1 5""2)#$%5"1- +$2&*#$$%%,8- <1)$%*&'( =( >?'(.+,**'( #1)- )$$,/&(.119&)$%%11'($/&'$()*&(*&'$0(#!',*(/$'("*%)&#*(!' 8!&/)*'+)()*&(*&,!!(8!&/)**(,1:);/)1()*&,,*(!'(4$%4!%%&- '$'(8!&/)*.**'(,1:);/)16 '1R$%5,3"##$$(*)-'6,#-$*)5$2()1'5,)*),8-!"#$(''4)1+$7 2"**"-'%$6,-)1")&-BeE-)%5,)*$$-'1('-3"##$$1-%&'()#&*#&17 5,3"#$%&$##$%'1-5&(,)1$1-3"#$1)5)($- 1)5$##=- =5+"7 B::.;_.//:E- '1R$%5,3"#7 #$$(*)8-!"#$,*$#&(*$1-S-,-fb1-1'3,%%,-,%&$$%%)*$#-=5+"7 6')6,#- (&)#$1()1- =(*)##")*#,+,&(*$**, +""##""- +')(($,7 6,*#,- '1R$%5,3"#$%&'()#&(*$*#,8- D))#$- :- *)*"%#""-,*$7 #&*#$(*#)"- B::.U_.//:E?- 3'1(,- +$2&*#$$%%,- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-'1R$%5,3"##$$(*)8 >

12 @ A%1$,)%&1BB''(4$-.)C(4.#3,&1:833) '1R$%5,3"#$%&$##$%'**,- +"",*),**,- 3"##$$1- *=1#=+2'*$*7 *)1?-#*8-#')5),%,1-3,-#')5)11'1-+'A3,%#,8-L")1-$2)-#')5)7,%')%#,- +$2")*)1- '%$6,#- *,5,1%,)*$#- 3"#$%,3)#- 6')6,#- *)7 3')##&,- 3"#$%&$##$%'1- $2)- %&'(())18- O)("%)- 3"##$$%%$- $) #')5),%,1-5&(,)*#,- 3"#$%&'((,,?- *$- %&'()#$%%,,1 3"#$%,3)1-5&(,,1-$%)-$*)5$2()(*)-+,((,&*3"##$)*))18 '1R$%5,3"#$%&$##$%'1,%&**,- '1-,11$##&- =(*)#=)*('A#,)1$1- 'A3$- %&$##$%'1 (&%%$()1-3"##$$%%$- $#*)#""1 %&$##$%'1-5&(,)1$1?-(=*$)*#"-3"#$##"-+,2A,)#$1-6,*#,,6, 3"#$1)5)($-*$&2,,6,*#)-B(&2*))6)#-#')5)#&(*$1-%)*"=(*)"Eb :8!!"##$$1-,%(&+$2""?-%,3),-3,- %,,#&,- 6,*#,,6,?- (&&*)1&7 #$##&- 3"#$1)5)($?- %&(&&1- '##,5,##,- 1&5$2')A)1- ;; +""##=6)"-1)5)(($)#"?-$#*)#""1-1)5)($2=A5)*#"-/:\:. 9!*0(,/6(%&&)$(B?(E.819&/);.&'&/)$9&;'(*/$)+/(:%$&/&.- 8&$'( #1))$&7$'( #*(!'F$%.*#1))$&7$'( %+$))$%!/)*0( ')6,#-3'&#&,-%&'()#7 #$%$5,,1- #')5)1#,1*,- &*$)*))1- $2)- 1)5)($2=A5))18 P2)%%)*($2"#=#- +,((,&*3"##$$#?- 5&(,,1- %&$##&)1,- *$7 (,%,)*$#- +,((,&*3"##$$#?- %&'()#$%%,,1- (&)#$1()1-,)1, 1)5)($2=A5""1-:0-/:8.8!P%%$)- 1)5)($2=A5)*#"- /:\:.- #,)- :<\./- 5&(,)*#,- 1)5)($##"- 3"##$$1- %&'()##$%$5)*$(*)?- #&#()7 #,,1-1)5)($2=A5"#-:S?-:T-3,-:08-(G/&*'.+,*&'$'('&-.&,$(,$9)!!()+''&/)$))*4*/)&(#1))$$'(,!!/)+.+,/$'6 S8!P%%$)- 5)(""1- $4$%%"- 5,)1)##&3$1-1)5)($2=A5)$1 1)5)(($)*#"- *'6$%%&- (=*$)*$%%$- 3"##$$%%$?- 3"#$- %&'()7 #$%%,,1-1)5)($2=A5"1-:Y-5&(,)*$*#)8 T8!!'*- 3"#$- $)- (&&%&- :Y? ("=#$#""1-$4$%%"-('A4,**,-:8-#,2(')#$#&**,-%&$##$%'1!'*,**,- '%$6,,- #&11&*1&5$2',- ;;- B3"##$$#?- 3')#,- $)- '%$ 5,)1)##&- 5&&,%%,E8- H1&7$'( II-811))$&/)$'( %+!,,&$',1:));1( )+%&/&(.*"7!%%&/++,/&$'(.+,**'( 41%))11( #* 8:9,&1($)/&.11'(%+$))$%!/)*(#1)$))1(8*9$..&'(,+4**4*.++()+''+/'+.$9!8 C"**"- 3&%(,)*&**,- '1-3"#$%,3$)%%$-,11$##&- *&'*)#&(7 *$(*)- &*$,5+)- (&)1- =(*)- %&'()#&*#&11&*- *)%%')1?- (&1 3"#$#&11&(*$1-#"*5"%%)1$1-5""2)##$%=-$4$%%=##""-3"##$$1 '5)1,)*&&(*)$1- #,2($5+,,- *$%6)##"5)*#"8- M,%)1#,- '1 #$A#"6"- #,+,&*('A#,)*$*#)8-!"#$7-3,- '1R$%5,3"#$%&$##$7 %'**,- '1- &*$)%%$- 3"##$)%%$- 1*8-9&''*,,*&/'&.&,,$&)1?- $%) *,5,%%$-3"##$$%%$-'1-'%$5,**,-*$("-'1R$%5,3"##$$1-$##" #,6,1'5,)*$1-3"##$$1-1)5)($8-d*$)55)**,-2)11,((,)*7 1)5)(($)**"- 3,('- '1R$%5,3"##$$1-3,- #,6,1'5,)*$1 3"##$$1-6"%)%%"- #$A4""1- *$1- +$2&*#$$%%,?- 3"#$ 6,,2,%%)*#,-,)1$##,- *$%%,)*)1,- +)#')*&&(*)1,?- $##"- 3"#7 #$$%%"- '1-3'()1-3"#$,*$#&(*$1- B:S;/_:;;S?- 5&&#$##& ::.U_.//:E-%))##$$**"-T-('A4,**,-T>-#,2(')#$##&-6,,2,7 '5)1,)*&&*8- P*)5$2(()1"- #"%%,)*)*#,- 2)11,((,)*1)5)(7 ($)*#"- '6,#- /<- /:- ::e- g3"#$6$*)$1- ("*)##$%=**"- #')5)7 +,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#?- 3'#(,- *)*"%#"6"#- 6,,2,%%)*),,)1$)#,g- B$%)- '1R$%5,3"#$##"E- 3,- /<- /:- :.- g5&&#- (&)1 1)5)(($$**"-/<-/:-::-5,)1)#&#?-3"#$6$*)$1-("*)##$%=**" #')5)+,)(,%%,- *=1#=6"#- %)$##$$#g- B$%)- #,6,1'5,)*#,- 3"7 #$##"E8-!"#$,*$#&(*$1- %))##$$**"- Tc- '1-,11$##&- $2")4$1 6,,2,'5)1,)*&&(*)$1- '*,%#,- 2,3,7,26'#?- 3')4$1 +$2&*#$$%%,-,26)'-3"##$$1-%&'()##$%&*#,-'1R$%5,3"##$$(*) #$A4""18-!"#$,*$#&(*$1- %))#$- T?- 3'**,- (=*$)*$#- ('A4,# T>-3,-Tc-'6,#- #"5"1-3&%(,)*&1- %))##$$**"- :8- ^(*)#=)*7 ('A#,)*$55)1- #"*#"-,)A$$*#,- ' J&'5$1- =5+"7 h!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%7 5,3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#h-_T0_8 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(48-))33(4$11&)%2%&42%%))%%4&3(4BF1&3&&1,((,(4',$'('!"##$$1- %&'()#&*- 6')- 5&&##&,- 3"##$$1- +2'*$**')11)1 *$&2,&(*$1,8-J)(*)-%&'()#&*#,-#&%)*)-#,2(,*#$%%,-&&4$%%$$1 (&1()1- +2'*$**)1-3"%($$18- P*)5$2()(*)- 2'5&,3'1$&6'# %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Te8- J$1-3"%($$1?- (&1 =(*)##")*$*#"- 2'5&,3'1$&6'*#,- '1- +')*#$##&- 6,,2,%%)*$# 1$*#$$#- 3,- '*,#?- *$- %&'()#$%%,,1- %&'((,,1- :Y- /:- /Y Bi- 2'5&,3'1$&6'#?- 3'#(,- $)6"#- *)*"%%"- 6,,2,%%)*),- 1$*7 #$)#"- $)6"#("- 5&)#,- 6,,2,%%)*),- '*),E8- Q'5&,3'1$&7 6')*#,- +')*#$#&#- '*,#- +&'%$*#,,1- %&'()#$%%,,1- %&'(())1 :Y- /:- /<7..8- >3'1$&6'2&1('3$1- +,%')#&(*$**,- *=1#=7 6"#- 3,($$#- %&'()#$%%,,1-5,#$2),,%)(''*#&5&(*$1*, 5&(,)*$*#)-1)5)($2=A5"1-:;-:/-%&'(())18 7-))33(4#%1$,)%&E4$%(4&3(4'#$%B3F--43,4)%((3)' H,)(()- 3"##$$#- #&%)*)- %&'()#$%%,- 1'&4,##,$1- *)#"- +$2),,7 #$##,?- 5)("- $4$%%"- ('A4)**,- :87T8- '1- $*)#$##=8- C"5"1 (,)()%%$- 3"##$)%%$- =A#"%")*$1- %&'()##$%&+$2),,##$$1-1'&7 4,##,5)*$1-$*#$$1"-(&)#$1()1-6')-'%%,-5'1#,-*==#"? $*)5$2()(*)- *$?- $##"- 3"#$- '1- #&'#&- ("*)##$%==1- &*$,57 5,*#,-(&)1-=A4$*#"-%"A#$$*#"-#,)-$##"-*))A$1-'1-*$(')#7 #&1$$1,- &*$)#,- $2)-,)1$*'*),8- d*$)1- '1- (=*=5=*- 6,*7 #,,1'#$#&*#,?-("*)##$%==1-#&%$6,*#,-3"##$$*#"-$*)5$2()(*) <?

13 (,,#'+,)(')%%,8- H&1- %&'()#&(*$1- #,2((&&*#,*'**,- '1 *)#$1-#)1R)##"6"?-'%)*)-+=2)##"6"-'##,5,,1-3"#$##"-'%$$%%)7 *)55)1-(&6,,6,#-#$()3"#-A&'5)''1-$1*)55")*$1"-(&#$1 $*)5$2()(*)?-$##"-#&'#,11'**,-($2#=6"-5,,%)3"#$-*)3')##&& ('8-#')5),%,1-3"#$%&'(())1-B+""%&'((,-/UE-$)("-$*)5$27 ()(*)- =A4=*(&1#,3"##$)*))18-C')*$(*)?-3"##$$1- #&1#$5,#7 (''*#&5&(*$*#,- 3,- *$1- %&'()#&(*$1- #&11&*1&5$2' #1)$%+$))$%!'(*&'$$'.+,*&/$/)*("*,$.&/)!/)*-B%))#$-T-3, C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#7*)6&-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)E 7-)3(,2,$$33(48'4)%((%&(%23F1(43)&,()- P4$%%"- '1- $*)#$##=- 3"#$7$2"1-1)5)(($$1-3,- #&11&*1&5$2'1- $#*)1#""1- '1 $1*)*)3,)*#,- 3,- 5&&#')1- %&'()#&(*$1 D&'()#&(*$1-5&(,)*$1-1)5)(($$1-3,-*)#"-6,*#,,6,1 #&11&*1&5$2'1- $#*)5)*$%%$- 3,- #'#$,5)*$%%$- (&%%$()1 3"##$$%%$- '1- '%$5,**,- *$&2,,6),- ($)1'3, %&'()#&*'++,,1-,6&%%,b :8 D))##$$**"-.- '1- ('('1,)*&&4$**,,1- j=%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1 %&$##$%'j- BFFF8#)%,*#'($*(&*8G)E8- D&$##$%'1- +""7 %&'()*#,- '1- #')5),%,7- #,)- #')5)1#'#,7 *'%%,-6))##$)#"-*))#"-1)5)($2=A5"*#"?-3'A'1-%&'()#$##,7 6,- 3"#$- 5,A4'%%)*$*#)- (&&%&&8- H&()1- +""%&'((,- '1 $4$%%$$1-3,$##&-&*$)*))1-1)5)($2=A5))1?-3')4$1-,6&%%, 3"#$- '1- #"*5$11$##"6)**"- '5,,1-1)5)(($$*$$1*"8!"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1-A,($5)*#'-'1- %))##$$*7 *"-T8.8 C')5),%,%&'()#&(*$*#,- %))##$$**"- 0- '1-5,A4'%%)*#, #,2()*#,,-*$-#')5),%,2=A5"?-3'A'1-'5,-#,)-#,2(,*#$%7 #,6,-#')5)+,)((,?-%,)#'*?-(&'25)#&*+)*#$-#,)-5&&-=(7 (&&%&&?- $%%$)- *$- 5&&#')1- '%$ #)$4'**,8-C"5"-,1#,,-6))##$)#"-3"#$%&'()#&(*$1-')($,1 1)5)($2=A5"1- ("=##"5)*$$1- *$("- #')5),%,('A#,)*7 #$1?-3"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,-(&6,,6)$1-#,&%&(('3$1 S8!'*- $#*)##"6"1"- '1-3"#$%,3)- #,)- 73,$?- 3'(,- #)$4$#""1 6,2*)1- #,6,%%)*$(*)- (&#$1- $*)5$2()(*)- +,((,&*+,A6)? *$1-1)5)($- 3,- 1&5$2'#&11&*- '6,#- A$%+')55)1- 4$##"6)**"- %&6&*#,- 0?- 3'**,- 1")#"- #,6,1'5,)*),- 3, &*$)%%$- #')5),%')%%$- =A#$)*)"- 3"##$)#"- '1-2=A5)#$%#= 6,- A&'5)''1?- $##$)- *,5,,-,)1$##,- 6,%5)*#&(*$1-3, #')*,,%#,- (&%&#&(*$1-3"##$$1"-,)1,- %&'()#$#,- *,5,%%, #,6')18 T8!"##$)4$1-5&'4'*#&5)*#,- 3,- %&'()##$%&,- (&6,,6)*#, #&'#,11'**,- #,)- #')5)11'**,- *=1#=6)"- 3"##$)#"8 C,&%&('#-'1-1&5$2')#&-#')5),%,%&'()#&(*$1-5&(,,18 C,&%&(')**,- '1- %)*#,##&- (&%%$()1- - #')5),%,%%$- 1))#" #==+)%%)*)"- #1))$&)1?- 3')#,- '1- $*))1#=1=#-,)(,)*$5+)1, 6&'*)1,- 3"#$#)%,*#'3,- #$A#"$**"- #,)- 3')#,- '1- +)4$##= #==+)%%)*)1"- 5&&1- ('($5&(*$1-3,- $2)- #')5),%'3$1,*),1#&1#)3,("*)#=*#$1-+'A3,%#,8-L"5"-3"##$$#-,1#,6,# 6))##,&(*),--#')5),%,1---3"#$()23'*#,---%&'()##,3,%%$--3, &*$)1-1$- +')(($,6,#- %&'()#&(*$1-1)5)(($)*#"?- $*)7 5$2()(*)-h%&&3"#$##"h-$)- 3"#$%&$##$%'**,- 5,)1)#,- 6,,1 *$-%&'()#$%%,,1-/.-/.-/.-$%)-$%")1(&4'*3"##$)*))1?-3'7 (,- '1- %&&3"##$$1- =%"(,#$R'2),8-!"#$- #&%$$- (&)#$1()1,)1,--'&.$)1--#,2()55,%%,--5,A4'%%)*$%%,--#,6,%%,-3, ("=##""-%&'((,1)5$"-B3"#$%&$##$%'1-1)5)(($)#"E-6,)1 3'*-#,2($5+,,-)%5,&*#,-3"##$$%%$-$)-'%$8-O)**""1-#,7 +,&(*$**,- $)- #&%$- +)4"##="- 6,)1- #')5),%,('A#,)*)**, #,&%&(('%)*#')**,- $*)#$##=)A)1-3"##$)*))1- #,)- =2)##"" '*,*#,- 5,A4'%%)*),- 3"##$)#"8- d*$)4$1- #')5)7,%,('A#,)*#$1- #,&%&(')4$1- =A#$=4$**"- '1- $*)#$##= (=*$)*$1- #&'#,11'1- +2'*$**)(&6,&*8- L")%%" (&6,&(*)%%,- +=2)#""1- $6"*#"5""1-3"##$)4$1- (,2#')7 #&(*$**,-3,-%&'()#&(*$**,8 08-C,&%&(')**,-/:7:-\-;;7:-B%&(&-TE-*$("-//7:-\-//7:: B%&(&- 0E- 3"##$)%%$- '1- $A4'#$##&- 3'#,()1- #,)- 3')#,()1 3"#$%&$##$%'1-5&(,)*#,- %&'()#&*#,- $%)- 3"#$1)5)(($$1 #&11&*1&5$2',- #,)- 1)5)($2=A5""?- 3'A'1- #&11&*7 1&5$2'- (&&%&&8- C,&%&(')**,- '%$6)*#,- 3"##$)*#"- '1 1))4$1-5&(,)1$1-,,(('*$%%)1$1- #,&%&(('A,($5)*#' %&6&**,- Y8- C"*#"- A,($5)*#'*#,- '1-1'+$,- #)$- *))2#=" #')5),%,('A#,)*$$1- #,&%&((''1-3"##$$1- %&'(,1-3, Y8-!"##$$1-1&5$2'#&11&*- 6&'4$1-.//.- %&$##$%'*#,- '1 $#*)##"6)**"- ("=##"5"%%"-,+&1,- 6&'4$1- :;;< #&11&(*),?- 3'*- 1$- '6,#- #)$4'**,8- C"A"1- #,2(')#&(7 *$$1- #$A#=- 5&&11'*,6,)1- '1- C)%,*#'($*(&(*$1- )17 #$21$#7*)6&)%%,8-d&4$1-%&$##$%'1-5&(,)1$1-%&'()#&*7 1&5$2'- '1- #"5"1-,6,)5$1-,6&%%,- 6,1A,1- #&11&(*$1- +'A3,%#,8- D&'()#&(*$$1- '1- (&)7 #$1()1- #$A#=- 1))1- +,%3'1-5&&#'(*),?- $##$)6"#- %&'(,# (,)()**,- #,+,&(*)**,- 5$1$- j=(*)- =A#$$1j- 6,,1-,)7 $55,%%$- 3"#$%&'(,%%$- '1-6"%)%%"- 3'&4&##&-,1#,5,,1 &*$)#,()1-6,)A#'$A#'3,-&&4$*#,-%&'()#&(*$*#,8 <8 P*)5$2(()#,+,&(*),- %&'()##,5)*$*#,- *)*"%#""- J&'5$1- h9+,*- 3"#$7 #)$#',- #')5)##,6,%%$- M>KCN7,*),((,,%%$h- _TY_?- =A7 4=*(&1#,3"##$)4$1- '*,%#, jh))1#$"1- =A4=*(&17 #,3"##$$1-6)22,#j- _Y:_?- $2)#=)*$*#)- %))#$- S_:- *$("- '17 R$%5,3"##$)4$1- '*,%#,- j!"##$$1- %&'()##$%&- '1R$%5,7 3"##$$(*)-\-,26)')11)1-+$2&*#$$#-3,-5$1$#$%5"#j-_T0_8 H,(*)-6))5$(*)-5,)1)##&,-3&%(,)*&,-'6,#-)1#$21$#)**" FFF8=5+,2)*#'8G)_3&%(,)*&#8 <<

14 @D!4A%1$,)%&$-&,))3,&)C-.3%5?- 6')5,**,'%$6,- 6&'4$1- :;;S- B1b'- :/<.E- 3"#$%,() 5""2)##$%$$- 3"##$$(*)- *$%%,)*$#-,)1$$#- #,)- $*)1$$#?- 3'#(, 1))4$1-A,%#)3,-'1 %=1- '%$$%%)*)1- '*,8- +')*#'- #,2(')##,,- *)#"?- $##$) (=*$)*#"-,)1$##,- #,)- $*)1$##"- *$1- A,%#)3,?- $)("- (&(,,1 5&&(,,1-,)'-$1""-("=##""-*$%%,)*$1,,1-$%)-$1#)*$1%,)*$7 1,- 6,,1-1$- - 3'('-,E- %'+&%%)*$*#)- *)3')#$#,,1-3'11$()1? 5)#"-1)5)#$#""1-("*)##$%=(*)-#,)-kE-1))4$1-*)*"%#"5"-,)1$ ()$22"#$#""1-#,)- ("=#$#""1- $1$2R),%"A#$$1"?- 3'%%')1-1))#" '/N5&7$.3%5?+3"#$?-3'(,-($5),%%)*)%#,-#,)-5&)%#,-'5)1,)7 *&&(*)%#,,1-+')(($,,-5&&*#,-3"##$$*#"-*)#$1?-$##"-1")4$1 '5)1,)*&&(*)$1*,- 6&'(*)- *$- 6')-,)A$&##,,- 6,,2,,- #,) #$%#"6"- 6,,2,##'5,(*)- #,)- ke- $2)#=)*)" 'A3$)#,-1'&4,##,$18-!"#$,*$#&(*$1-%))#$-T-6&'4$%#,-.//: 5""2)##$%$$-3"##$$1-*$%%,)*$#-'5)1,)*&&4$#?-3'#(,-#$($6"# *))#"-'1R$%5,3"##$$1-B(*8-%))#$-:E8.3%5&('9-%()?- - =%$)*1)5)- 1))%%$- 3"23$*#$%5)%%$?- 3'**,- $2)7 %,)*),- 3"##$)#"- '1- %&$#$%#&- #,)- %&'()#$%#&- 1))4$1- *=1#=#,7 '6,#-$2)#=)*$*#)- h=%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"#7 #$)4$1-%&$##$%'h?-PlV?- D'l-3,-PlV7*#,#-B(*8-,%$5+,7 1,E8-!"#$%&'()#&(*),- ("=#$#""1- #1))$&7$'( $2'##$%&&1-1))7 4$1- %,3)1?- %,,4&1-3,- 5&)4$1- J)#$1? ('*(,-3"#$%&'()#&*-#,)-7%&$##$%'-$)-%&'()##$%$-$*)1$)#"-#,),)1$)#,?- $)- ("=#$#"- 3"#$7*,1,,?- 3'*- *$ *))A$1-$)-%&'11'*#,,1-%))#=8.3%5&(5%%5&'?- ("=#$#""1- %=A$11=(*$1"- D'l7+'A3,)*$*#, 3"##$)4$1- *$("+ '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'*#,- 6&'4$%#,.//:- B1b'- ::.;E8- C"5"1- ("*)%%"- '%$6,1- '++,,1- %&'()7 #&(*$#-3,-'A3$)*#&(*$#-+$2&*#&6,#-('('1,,1-#"5"1-%&$#7 4$1- %&$##$%'- '1- 1))1-6)2(,#')5)**,- 6,%6'11,1 3,- *&&11)##$%&1-,+&6"%)1$$1"- 3&%()*$**,- 3, (,&+,%%)*)**,- 3"##$)4$1- (&%3$#&(*$1?- ($2"=(*$1?- ("*)##$7 1)5)#$#""1- 3"#$%&'()7 #&(*$(*)?-5&##,-+$2),,##$$**,-*$-$)-#"=#"-#)%,*#'%&'()#&(7 *$%%$-,*$#$##&3,- $A#'3,- $%)- +')**&%($6&&##,- 3,- #=A3$1#"7 6==##"?- 5)("- #,2(')##,)*)- *)#"?- $##"- 3'(,)1$1-3"#$- '%)*) *)3')#$##,6)**,-6,)1-=A#$$1-%&'((,,1-3,-3'(,)1$1-3'A'17 3"##$$1- '5)1,)*&&4$1-5&(,,1- %&'#&,- A)$2,2(()*#,- 3"27 3$*#$%5""- 6,,1-3"#$- *)3')##&&- %&'((,,1*,- *$("- *=1#=7 #,&*#,1*,- $##"- '5)1,)*&&#$1*,- 5&(,,18- J)#$1- *,5, 3"#$%&'((,-6')-$*))1#="-&*$,55)1-(&)1-($22,1-%&$##$%'*7 *,8 7-)3#%3))3#1(4.:)3.=3&&-4$-.)3)).-4&'('&)1'G.3%5/ )%I?- *$- 3"##$)4$1-1)5)$1- %)*#,- ('('7 1,)*&&4$**,,1?- 5)*#"- 3"#$%&$##$%'- (''*#&&8- %&'7 ()#&(*)$1- =A#$=4$**"- *,5,**,-5$2()#=(*$**"8.3%5/-7-95?-*$-3"##$$1-1)5)?-3'(,-=A4$1-%&'()#&*7 #,)-%&$##$%'#&11&(*$1- =A#$=#$$1-'1-*)3')#$##&8-!"##$$%%" 6')- '%%,- 3,- &*$)1- 1)5)?- 3'(,- $)- '%$- 1)5)($? ('*(,- *$- $)- $*))11=- %&$##$%'**,- #,)- %&'()#&(*$**,8- C"7 5"1- '++,,1- #')5),%,('A#,)*)**,- 'A3$)*#&(*)**,- '1 1)5)"?- ('*(,- %&$##$%'1-1)5)(($$*#"- +')(($,6,1-3"#$7 1)5$1- #&11&*1&5$2'1- $#*)1#"- 3,- =A#$=*- 6')- '%%,- A,17 (,%,*#)- +""#$%#"6)**"8- ^%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%7 5,3"##$)4$1- %&$##$%'**,- 3"#$1)5)($- '1-6,2&*#$##&-,)1, (&&*)1&5$2')*$%%,-#&11&*1&5$2'%%,-B(*8-%))#$-.E8 /-7-95,1073?- #)$#=1- =A#"%")*==4$1- '5,,6)$1 3"##$)4$1-3"#$1)5)(($)4$1-3'&(('8- L)5)($2=A5"- '1 =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1-3,- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'**, 6,2&*#$##&-(,(*)7-#,)-1$%)1&5$2')*$%%,-#&11&*1&5$2'%%, 3,-('8-1)5)($2=A5"1-'#*)('%%,8.3%%55/+ /-7-- Bi3"#$1)5)E?- 5)("- #,A,1*,- #)$#=%%$- 3"#7 #$$%%$-,11$##&-1)5)?-%&$##$%')4$1-5&(,)1$1-1)5)($- #,) 5&&- 3"##$$*#"- ("=#$##=- 1)5)?- 3"##$)4$1- #&11)*#,5)*$1 =A#$=4$**"-#"2($".3%5/-7-)%I*-3"##$)4$1-1)5)*#"-5&'4'*#$##&-%)*#,?-1)5)7 A,(&,-3,-%&'()#&*#,-6,2#$1-5&'4'*#$##&8.3%5&('99$?(#1)$%+!,&)+,/&//*-("=#$##=1"-6,*#,,6,-(&)1 3"#$%&$##$%')**,- 3"#$1)5)($- #,)- 1)5)($2=A5"- #&11&*7 1&5$2')1$$1?- #1)$"+!%%!//*- 3"##$$1- (&%3$#&(*$1?- ("7 *)##$%=1- #,)- 5&&1- *==1- #,(),- 5&'4'*#$##&- 3"#$%,3)$1 2=A5"8.3%5&$.-?-=A4$*#"-#,)-&*$,55,*#,-3"#$3,($$*#,-#,)-\ ('5+'1$1#)*#,-5&'4'*#&6,-3"#$*$'*-(&#$1-$*)5$2()(*) jk)'3"#$j.3%5.$5?-3"#$a&'%%'**,-3"##$$*#"-$2)%%$$1-'#$##,6)**, '%$6,?-$2)%%)*$1"-#&11)*#$##,6,-3,-3'A'1()1-3"#$%,3))1-#,) \1)5)(($$*$$1-*)3')#$##,6)**,-'%$6,-3"#$.3%59'74'/5/%%-?-*,5,-(&)1-3"#$3,$ H%,)'4$%,(4)-&&-41BB''&&'4$-.)3))-I,-48-))3,=3(4#%1$,)%$&,'G Q'R+ BD)*#- 'G- l,*#$?- P&2''+,1-3"#$%&$##$%'E?- P^b1 ('5)**)'1- 6&'11,-.//:-,11$##&- 3"#$%&$#7 =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%' B3"#$%&$##$%'E?-5&##,-+')(($,,-*))#"-(&)#$1()1-3')**,()1 ('A4)18-P4$%#"3""1*"?-PlVbA$1-1"A4$1-*&&2)1-5&&#'* '1- '1R$%5,3"#$%&'(()$1-5&(,1,'%'- %&'()#&(*$**,8 D'l- +'A3,&#&&- #')5),%,1?- #')5)11'1- #,)- 3"#$%,3)1 5&(,)*))1-%&'(())1-(&#$1-*&'5,%,)1$1-6$2*)'1*,()18 KRS- BP&2'+$,1- l,*#$- V,#,%'RE?- A)*#'2),,1-3""1=#? P^b1-3"##$)4$1- %&$##$%'?- D'lb1- $4$%#"3"8- C"A"1- %&$#7

15 +)$1-3"##$)4$1- *$("- '1R$%5,3"##$)4$1- %&$##$%'- 6&'4$%#, :;;Y8- O&&11'*,6,)1- #"A"1- %&$##$%''1-3,- #')*,,%#, D'lb))1- +'A3,&#&6,1- =%$)*)5+)$1-3"##$)4$1- *$("- '17 R$%5,3"##$)4$1-%&$##$%')4$1-B:;;<-3,-.//.E- 6"%)%%"- #==-C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#*)6&)%#,8.3%%5-?5/+ %-&$)%'/ )%I*+ KRSE)%$%?- P&2''+,1 +,2%,5$1#)1-3,- 1$&6'*#'1-,*$#&(*$1-3"#$#)%,*#')*#, B.:0/_.//.E- B3"#$#)%,*#',*$#&*E- %))##$$1"- '%$6,- 3"##$)4$1 )&%*/)!%+!,&)+/8-C"5"1-%&'()#&(*$1-5&(,)*)1,-$)-($2"#" 3"#$#)$#'3,?- 5&##,- 3"#$#)%,*#',*$#&*- 6$%6')##,,- )%5')##,7 5,,1-3,- *)#$1- #)%,*#')5,,1-3"##$$#- #"5"1- %&'()#&(*$1 5&(,)*)1,8- PlVb1-3,- 3"##$)4$1- #)%,*#'%&'()#&(*$1-6"7 %)%%$-'1-%&'#&-%)1(()?--3'%%,--%&'((,('A#,)*$*#)--5&&11$7 #,,1--#)$4'#--%&'()#&(*$*#,--#')*$$18--D))##$$**"-S-'%$6, j3"#$%&$##$%'1-,)1$$15&(,)1$1- A,($5)*#'j- +$2&*#&& #"A"1-%)1()#=(*$$18-!"##$)4$1-#)%,*#'%&'()#&*-'1-3"##$$1 (''*#&5&*+'A3,)1$1-3,-A)$2,2(()1$1-%&'()#&*8 2-0,53*+95&%$-/5/+.$+4(/$-/5/+.3%5&(5%%5&'?-3"##$)4$1 (,1*,)16"%)*#$1- *))2#'3$1-6,%6'11,**,- ("=#$##"6)"- 3"7 #$%&$##$%')#,?-P^b1-3"#$*))2#',*$#&(*$1-%))##$)#"-6&'4$%#, :;;S8- L")#"- 3"#$%&$##$%')#,- $)- ("=#$#"- 5&&**,- (&)1 3"##$)4$1- (,1*,)16"%)*#$1- *))2#'3$1-6,%6'11,**,?- $)(" 1))%%"- '%$- =A#$=##"- $)("-,)1,(,,1- #')*#,)*$(*)- 5&&17 1'*,6,)1#,- 5&)A)1-3"#$%&$##$%')A)1- #,)- %&'()#&(*))18 L)5$1*"- 5&(,,1- (&()1- %&$##$%'- *)*"%#""- %)*#,##&1, 6,,2,'5)1,)*&&(*)%#,,1-$2)#,*')*),-3"##$)#"8 <!

16 @D* %&'()#&(*$1- %,,3,- &&4)*#&*- 3,- 5'1$#- 5&&#'(*$# 3"##$)4$1- %&'()##$%&**,- #,6,1'5,)*))1-3,- '1R$%5,3"##$)*))1,)A$&##)6,#-#,2+$$1-#$A4"-6&'*)$1-:;;<-3,-.//.-%&'()#&*#$1 6"%)%%$-,6,)1?- 3'(,- =A4)*#")*)- %&'()#&(*$#- ($*($1""18- C"%7 %,)*$1-,6,)5$1- '1- '%%&#- #,2+$$1- $2)#=)*$*#)- &&4$1 %&'()#&(*$1- 3,- 5&&#'*6,)A$$**,- 3"#$A&'%7 %'1- $2)- '*,+&'%)%%$?- 5&##,- =A#"- #,2+$$1- *$- '1-3"##$)4$1 #)%,*#')11)%%$- 3,- - +)#$5+),)(,)*#$1,)(,*,23'3$1- #&'##,5)*$(*)- 3"#$5""2)*#"- 3,- 1))4$1- ("*)##$7 %=*#"8!"#$%&$##$%')4$1-5&&11'*,6,)1- '1- C)%,*#'($*(&(*$1-)1#$21$#7*)6&)%#,-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8 M&'4$1-.//.- %&$##$%'- 3,$##))1- (&#$1- $4$%%)1$1()1-./ +""1)5)(($$*$$1?-5&##,-1)5)*#"-:S-5&&#$##))18!"##$)4$1-%&'()#&(*$1-+""+$2),,#$-*")%=#$##))1-(&)#$1()1 *,5,1,-(&)1-,)$55)1()18-!"#$%&'((),-&&#$$1-%&'()#&(7 *$$1- #&%)- A&'5,##,6,*#)- %)*""- 3,- '1R$%5,3"##$)(*)- &&*) %&'()#&*-5""2)##$%$$-,)$5+,,-&*$,55,1-3"##$$18 O&&11'*,6,)1- '1- #$A#=- &&4$1-3,- 6,1A,1-3"#$%&$#7 #$%'1- %+!,,&$'- 6"%)%%"8- J)#$1- *$- $)- =(*)#=)*('A#,)*$*#) &*$)1(,,1- ($22'?- 5)A)1- &&#$$1- %&'((,,1- =(*)##")1$1 #1)$(#"*5"%%)*$*#)-#&%)*)- *)3')##,,-$1#)*$1-%&'((,#&11&(7 *$1- +'A3,%#,8-!')**,()1- #,+,&(*)**,- 5&&11'*- '1- =(*)7 *$%)##$)1$1?- 5&)**,- #,+,&(*)**,- 5&&11'*,6,)1- #,23',, 6,)A#'$A#'3,8- C"*#"- *==*#"- 2,#(,)*&- ')($,*#,- %&'(,*#, (&1()1-3"##$$1- ('A4,%%,- #&%$$- 6))5$- ("4$**"- #$A4" %"A#)$1-%))(($$%%$-6&'4$1-.//.-%&$##$%'*#,8 <*

17 ! 01,2,'#'#%1$,)%$&3(4F'$3((348'4$-.))C C')5),%,%&'()#&*- '1- #)%,*#'#')5$1- =%$)*)55)1- ("=#$##=- 3, %,,3)55,%%$- %$6)11=#- %&'()#&**#,14,24)8- P*)5$2()(*)- A,%7 %)11'%%)*)**,- #')5)**,- *)#"- ("=#$#""1-6$2'#&*2$()*#$2)**"? $%"($3"23$*#$%5)**"?- 2$()*#$2$)**"-3,-$2)%,)*)**,-5&)**,-$%)1($)1'$%"5"1-2$()*#$7 2$)**"8- J$- '1-6"A)1- $2)1- #&%%&#- A,%%)11'1-2$()*#$2$)A)18 M&'4$1-.//.- %'+&%%,- +")6)#$##=- (,1*,%%)1$1- #')5),%,7 %&'()#&*- BC9D-.//.E- '1- C)%,*#'($*(&(*$1-6,A6)*#,5, %&'()#&**#,14,24)8- C9D-.//.- +$2&*#&&- P&2''+,1- &1)'1)1 =A#$)*$$1-#')5),%,%&'()#&(*$$1?-L>VP-.//.b$$1?-3'(,-'1 6,A6)*#$##&- P&2''+,1- &1)'1)1- ('5)**)'1-,*$#&(*$%%,8 >*$#&*-'1-3"*$15,)#,-6$%6')##,6,8-!"*$16,%#)')4$1-%,,#)5,# #)%,*#'#?- 3')**,- ("=#$#""1- #')5),%')##,)*#,- %&'()#&*#,?- '1 (''##,6,-L>VP-.//.b1-#,)-*))#"-3'A4$#&1-(,1*,%%)*$1-%&'7 ()#&(*$1-5&(,)*$*#)8- M$%6')#$- ('*($$- (,)((),- #)%,*#'3,? 3'#(,-$)6"#-(&&%&-P&2''+,1-#)%,*#'3"23$*#$%5""18-P&2''+,1 L>VP- Q$68-:- '1- '#$##,6,- *,5,1%,)*$1,- 3, *,5,,1-,)(,,1- (,)()**,- 3"*$16,%#)')**,8- L>VP- 1'&7 4,##,,- +""%&'()%#,,1- =A#$1$6"*#)- ^Hb1-6,A6)*#,5,, (,1*,)16"%)*#"-#')5),%,%&'()#&*#,-NJNVb"-BN1#$21,#)'1,% J#,14,24- N14&*#2),%- V%,**)G)m,#)'1- 'G- >%%- Pm'1'5)m >m#)6)#)$*e8 C')5),%,%&'()#&*- '1-2,($1#$$%#,,1- A)$2,2(()1$1? 3'A'1-(&&%&6,#-+""%&'((,-3,-6"%)#,*'?-3'#(,-%&'()#&(7 *$**,-'1-5$2()##=-()23,)1(''4)%%,-*$("-1")*#"-,%$55,# #,*'#?- 3'#(,- '1-5$2()##=- 1&5$2')18- >%)1- #,*'- '1-07 1&5$2')1$18- J$- (,1*,%%)1$1- #,*'?- ('*(,- *$ '1- J&'5$**,- #$A#=- 3,- ("=#$##"6"- #,2($11&*- (,1*,)17 6"%)*$$1-#')5),%,%&'()#&(*$$18-C,2()55,%%,-#,*'%%,,1 %&'(()$1-%&(&5""2"-('A',,-=%)-<//b18-D&'(()$1-+""7 %&'(,#- 3,- %&(&5""2"#- $2)- A)$2,2(),#,*')%%,- '1- (&6,##& 'A$)*$**,-#,&%&('**,8 Toimialaluokituksen TOL 2002 luokkien lukumäärä eri hierarkiatasoilla!""#$%&&' ("#)*'+%,-./% 0-./% 1-./% 2-./%!"#$$%$&'()*"+,,)%$%$&'()"-$"./%)0%$&'() "7$&$%$&'() "7$,9')%',.,:%$"-$"&'(;,:%$ 2 < 4= >"?/'&&,)(() 45 2= A B"C0;DE1*"D$$)(1"-$"9/),;('&%' F 45 G"H$D/:%$.,:/: 1 4 < 4F 4I J"?(DD(1"-$"90;,%%0,)D$(KK$L".''%%'+,$-':/(9'-/:")/D0 ;/:D,&ED';%$,)%/:"/),:/,M/:"-$"D'%,%$&'()1/),:/,M/: 1 = 4I FI 4F2 D'+-$() N"#$-',%()1"-$"+$9,%)/.,)%',.,:%$ 1 4 < A 4= "O"7(&-/%()*"9$+$)%',:%,"-$"%,/%'&,,D/::/ 1 < =< P"H$;',%()%',.,:%$ 1 = < 42 4F 7"7,,:%/,)%E1*"9('D+$()1"-$"%(%D,.()K$&9/&(%L"&,,D/1/&0.0: K$&9/&(% 1 < 2= =I F4 Q"P(&D,:/:";$&&,:%'"-$".$$:K('&()%()L"K$D'&&,:/:")'),$$1 &,9$D((%() 1 4 = 4< #"7'(&(%() R"?/+9/SM/:;('&%'1"-$")'),$$&,K$&9/&(% 1 4 = F 2< T"#((%"S;%/,)D(::$&&,)/%"-$";/:D,&ED';%$,)/%"K$&9/&(% =< U"?SE:$:%$-$D'%,%$&'(M/%")/D0"D'%,%$&'(D),/:",%)/"%('%1 %$.$%"%$9$+$%"-$"K$&9/&(%"'.$$:"D0S%%EE: 1 = = = = V"7$:)$,:90&,)/%"-0+-/)%E%"-$"(&D'.$,)/%"/M()%()%'% W"?',.,$&$"%(:%/.$%': *55.+" 67 70,, R!8B"H/9X"4X <45 1 </

18 *$*#)- 3"23$*#$%5"?- 3'%%,- %&'()#$%%,,1- #')5)+,)(('3,?- (&#$1 #$A#,)#,?- #')5)*#'3,?- ('23,,5')#,- $2)- #')5)7,%,%&'(())18- C')5)+,)(('3$1- %)*"(*)- #')5),%,%&'()#&*#, 4$1- (&#$1- ('1*$21)$1?- #,)-,55,#)17 A,23')##,3)$1-%&'()##$%&&18-C')5),%,%&'()#&*-*'6$%#&&-3,-*)#" *&'*)#$%%,,1- ("=#$##"6"(*)- 5,A4'%%)*)55,1- %,,3,*#) 5&)**,()1- #)$#'3"23$*#$%5)**"8- ^(*)- *$1- *'6$%%&*('A#$)*#, '1-'%%&#-("*)%%"-'%$6,-3"#$%&'()#&*?-3'**,--&*$)55,#-3"#$%,3)# '6,#- (''*#&5&(*$1*,- 'A$%%,- *)4'##&- #')5),%,('A#,)*$*#)8 C"%%"- '1- +=2)##=- *))A$1?- $##"- 3"#$%&'(,#- '%)*)6,#- 5,A4'%%)7 *)55,1-A'5'R$$1)*),8 J!&.&8*&,,*( '1- #')5),%,%&'()#&*#,- *'6$%%$##,$**,- ($*7 ($)1$1- ('*(,- *$1- '1- A,6,)##&-,1#,6,1 +,2A,,1- (&6,1- #,%'&4$1-2,($1#$$*#,8- C')5)+,)(('3$1,6&%%,- =2)#=*#')5)11,*#,- 6')4,,1- ($2"#"- #)$#'3,- 3,- %,,#), #)%,*#'3,- 5,,1#)$#$$%%)*#$1-3,- A,%%)11'%%)*#$1-,%&$)4$1-5&7 (,)*$*#)-3,-5'1),%,)*)*#,-=2)#=(*)*#"-$2)#$%%$18-O&&1-5&,*7 *,-#&'#,11'1-+$2&*#)$4'#-(&#$1-#&'#,1#'5""2"#-3,-A)1#,#)$7 4'#- ($2"#""1- #')5)+,)(')##,)18- H,)(()- #)%,*#'#- (&6,,6,#- #')5),%,7- $%)- $%)1($)1'3,(,&5,, #')5)+,)(('3$1- (,&##,8- J&'5$1- ("=#$#""1-#)$#'3$1-($2""5)*$**"-3,-#,%%$1#,5)*$**,-#)%,*#'7 #')5)+,)(,1- %)*"(*)- 5&&1-5&,**,- (&'27 5)#&*+)*#$##"- 3,-,*),((&&##,?- 3')A)1- #')5),%,5""2)##$%=- #,) =2)#=*7-3,- - #')5)+,)((,('A#,)*$1- #,&*#,7,)1$)*#'1- #)%,*#'#')5$**,- '1- A,1(,%,5+,,- 3,- (,##,6,- ($A)(('- $%) +$2&*3'&(('-+&&##&&8 #')5),%,%&'((,,1- +"",*),%%)*$1- #')5)11,1- +$2&*#$$%%,8 I"",*),%%)1$1- #')5)1#,- '1- #')5)1#,,?- 3'(,- %)*""- $1)#$1 +$2&*A)1#,)*#,-,26'1%)*"=*#"8- C')5)+,)((,- $%) +,)(,%%)1$1- '1- =A4$1- =2)#=(*$1- #,)- =2)7 6,-3,-+"",*),**,-=A4$1%,)*),-#,6,2')#,-#,)-+,%6$%&(*),-#&'#7 #,6,- C')5)+,)(('3,- '6,#- $*)5$2()(*) 5,,#)%,?- #$A4,*?- 6')5,%,)#'*?- 5==5"%"?- ()'*()8-!&%()*A,%7 %)11'1- #')5)+,)(('3,- '6,# $2'#')5)*#'?- (&11,1 ()23,*#'-3,-#$26$=*($*(&*8 H&1()1- #')5)+,)(,1- #,)- 5&&1-6,*#,,6,1- B#)%,*7 (&#$1- =2)#=(*$1- #')5),%,%&'((,- $%)- #')5),%, 5""2)#$%%""1- C)%,*#'($*(&(*$**,- =2)#=*7-3,- #')5)+,)((,2$7 ()*#$2))1?-$)("-5""2)##$%==1-6')4,--5&&,%%,-#$A4"-5&&#'(7 *),8-!'(,)*$%%$- #')5)+,)(,%%$- '1-5""2)#$%#=- 071&5$2')1$1 #')5),%,%&'((,-$%)-#,2()1-5,A4'%%)1$1-#,*'?-3'%%,-$2)-#')5)7 +,)(,#- '6,#- #&'#,1#'1*,- *&A#$$1- *,5,1(,%#,)*),8- L")1 $*)5$2()(*)- #')5)+,)((,?- 3'(,- 6,%5)*#,,- (&&%&& 071&5$2'#,*'%%,-%&'((,,1-:00./8-H=*$)*$$1-%&'((,,1 (&&%&6,#- - 5""2)#$%5"1- - 5&(,,1- - (,)(()- #')5)+,)(,#? *$- ($25,,- #,)- *&(%,,#,j- 3,- $4$%%$$1- *))A$1- (&&%&6,# 3,- 5&&- 6,*#,,6,- 3""4=#$##=3$1-6,%5)*#$)4$1- #&'#,1#' $)- *)#$1- (&&%&- $*)5$2()(*)- ('*(,-*$-$)-#"=#"-5,)1)##&3,-$A#'3,8-C"%%"-#')5),%,1&7 #,3,#?-$##"-=A4)*#""-1$-1*8-S71&5$2'#,*'%%,--('('-*))A$1 3'&((''1?- 3'(,- 6,%5)*#,,- 5,)#'#,%'&*#&'##$)#,- B:00E? 3,- $4$%%$$1-.71&5$2'#,*'%%,- (,)(()$1-1))4$1- #&'#,17 #'%,)#'*#$1-3'&((''1?-3'#(,-6,%5)*#,6,#-$%)1#,26)(($)#, 3,_#,)- 3&'5),- B:0E8- M"%)#,*'%%,- - (&&%&6,#-j$%)1#,26)(($)4$1?-3&'5)$1-3,-#&+,(,1j-BW>E 6,%5)*#,3))1-3,- *))#"- $4$%%$$1- +""%&'((,,1- $%)- #"**" #,+,&(*$**,- ('('- #$'%%)*&&#$$1- W8- C')5),%,1&5$7 2')1#)-,1#,,-*))*-$2)1'5,)*$#-5,A4'%%)*&&4$#-$2)%,)*#$1 ('('1,)*&&(*)$1-=A4)*#"5)*$$18 L"5"- #')5),%,%&'(,#- #')5)6,#()1- &*$)4$1- *&&2#$1,)1$)*#'3$1- (&#$1- #$'%%)*&&*#)%,*#'1- %&'()##$%)3')1,- 3, 5'1)+&'%)*)1,- %)1(($)1"- #&'#,1#'7-3,- #,%'&*$%"5"1 #,2(,*#$%&)**,?- #&#()5&(*$**,- 3,- #)%,*#')11)**,8- ()1- - 6,%6'11,**,? #$'**,- 3,- #)%,*#')11)**,- 1$- '6,# =A"- '*,8- P*)5$2()(*)- Pdb1-,*$#&* 3"#$#)%,*#')*#,- 6,,#))- #)%,*#')5,,1-3"##$$#- #')5),%,%&'(7 ()$1-+""7-#,)-6"%)#,*'%%,?-#"#"-#,2($55)1-6)$%"-()$22"7 #=(*$1-BS<E?-3"##$)4$1-3,-2'5&1-#&((&(,&+,1-B0:0<E-3, C,2(')#&(*$1,- %"A)#&%$6,)*&&4$**,- '1?- $##"- 3"#$2,7 +'2#')11)1-6&'*)%'5,(($)4$1- #"=##"3)%%"?- *$("- 1))#" #,2(,*#,6)%%,- 3,- #,%%$1#,6)%%,- #&%)*) '%$5,,1- #,2(,*#$%#,6,1- ('A#$$1- #')5),%,- #)$4'**,,1 $2)#=)*$*#)- A$%+'##,5,,1-3"##$)4$1- %&'()#&(*$**,- 3, #"5"1- '++,,1- 3,- #&(*)1-*""4$##=3$1-#)%,*#')1#)6,,#)5&*#$1-#"=##"5)*$(*) 3,-6,%#,(&11,%%)*#$1-*$("-,%&$$%%)*#$1-3"#$*&&11)#$%5)7 $1- #$($5)*$**"8- C"5"- #')5),%,1&5$2'- $)- (&)#$1(,,1 '%)*)-=(*)#=)*('A#,)*)55,%%,-$%)-07-#,)-T71&5$2'#,*'%%, 6,,1- =%$)*$55"%%"- $%)- ('%5)1&5$2'#,*'%%,?- 3'**, *))1"()1-#')5),%,%&'(()$1-%&(&5""2"-' H=*$)1$1- C9D-.//.b1- S71&5$2'#,*'1- #')5),%,7 %&'()#&*- '1- %))##$$**"- 08- ^(*)#=)*('A#,)1$1- %&'()#&* 5""2)#$%5)1$$1- '1-3&%(,)*#&- C)%,*#'($*(&(*$1- H"*)7 ()23'3,7*,23,**,- BT_.//.E- _SU_8- H"*)()23,1-,)1$)*#'#? 3')**,- #')5),%,%&'()#&*- '1- ('('1,)*&&4$**,,1? *$1-)1#$21$#7*)6&)%%,-'*')##$$**,-FFF8#)%,*#'($*(&*8G)8 <5

19 ! "#$$%&'%()$*&+&,-*&$$,&(%()+.*'*/$.+&(%()0,)-.*1&$$%-. 2 3,,$,-*./4)5&&/$,$,-*./)0,)+%$/#$,-*./?< H'')'#1%&E4F,,&)')'#1%&48'4(,,:,(4#,,)).I-)4B'#I3#%) O,,7-3,- 5$#*"#,%'&4$1-3"##$$#- %&'()#$%%,,1- =%$$1*" %&'(,1-/.-/:-1)5)(($)*))1?-5&##,-#"*#"-+')($#$1-#')5)7,%,%%,- ($2#=6"#- +,((,&*3"##$$#- *)3')#$#,,1- %&'(,1- :0- /: 1)5)(($)*))1?- 3,- $4$%%$$1- +&A4)*#&*2"#)#- %&'(,1- :0- /.? $%$(#2'1))((,%,)##$)4$1-2'5&- *$("-,3'1$&6'7 2'5&-%&'(()$1-:Y-/:\/.?-,(&#-3,-+,2)*#'#-%&'(,1-:Y-/Y 1)5)(($)*))18-a%3=3"##$$#-%&'()#$#,,1-3"#$%,3)1*,-5&(,,1 +""%&'(,1- :S- - 1)5)(($)*))1-3,- %)&'##)5$#- 6,*#,,6,*#) +""%&'(,1-:T-1)5)(($)*))18-I&&#,2A'3$1-(,*6&,%&*#,3"#$ %&'()#$%%,,1-%&'((,,1- /.- /:- ;;8- D$#(&#- 3,- *&'3,5&'6)# *)3')#$#,,1- %&'((,,1- /.- /:- /T8- Q,($11&*3"#$- %&'()#$%7 %,,1-%,3)1*,-5&(,)*$*#)-+""%&'(,1-:<-,%%$8 H''(I,#83#.&48'4$'F8'(:1,)1 O,,16)%3$%=**"- *=1#=6"- 3"#$- '1- *&&2)55,%#,- '*)1- (,*7 6)3"#$##"?-5&'6$3,-B+,,%)$1-(""2$$#?-%,11')#$*"()#?->NM7 5&'6)#E-*$("-5,,#,%'&*('1$)4$1-3,-7%,)##$)4$1-A&'%%'*7 *,-*=1#=6""-3"#$##"8-H,23,#,%'&*-#&'##,,-+"",*),**,-%,17 #,,?-%)$#$##"-3,-$%")1#$1-6)2#*,,-_:_8-H,23,1-($)1'*)$5$17 1=(*$**"-3,-%""()11"**"-*=1#==-1*8-n*)$5$11=*+)%%$3"n-3, 2&)*(&3,- *$("-,1#)k)''##)3"#$##"8- C"2($)55"#- 5,,16)%3$7 %=(*$1-3,- (,23,1A')4'1-3"##$$#- '1- $*)#$##=- #,&%&('**, /:\:8 Taulukko 01 1 Maanviljelyksen ja karjanhoidon jätteitä. :"**55.;.)<) =$%&)*$+"YZ[':\/&.$-0%/]!O^1&,/./% $D(%"-$"K$+,)%'% M/),:_,',:%,$,://% /&0,:&00DD//% /&0,:+(;'% ;SM+$(&,E&-S% -$++(:/)%//% D(,%(D$:\$)),,9,&0% &$:%$"-$"&,/%/&$:%$ &$),$)%,$% &',)%/K(%D/% &S,-S$D(% &SK)S+0%,% '&D, K$$&,.('9,% K/;D(% K/)(1"-$"K(;M,)%()&,/%%//% K,&$$:%(:(%"+/;( +$)9$%((`,% +/:D$$% +,DD,:0,)/%"D'://% )('-$.('9,% %$&'()-0%/ %'+-(:%$1$,://% %SED'://%*"')$%*".((%"&$,%%//% 9,+%)$ <6

20 J%%)'F:')'#1%& I&&#,2A,1A')4'**,- *=1#==- $2)#=)*$1- +,%3'1- (,*6)3"#$##" 5&&1-5&,**,-(&2((&3$1-3,-#'5,,##)$1-6,2*)1,8-M)%3$%=7 (,*6$3,-(,*6,#$#,,1- =%$$1*"-%,*)6)%%,7-#,)-#&26$,%&*#')%7 %,?- 3'#(,- '1-,3')##,)1-6,)A4$##,6,8- C'23&1#,7-3,- 4$*)1G)7 ')1#),)1$)#,-+&&#,2A')%%,-("=#$#""1-+,)#*)-*&'2,,1-(,*6)7 #,&#)$1-3,- #&A'$%")1#$1- #'23&1#,,1?- (,*#$%&+&#7 I&&#,2A,#,%'&4$1-#"2($)55"#-3"##$$#-'1-$*)#$##=-#,&%&7 ('**,-/:\.8 Taulukko 01 2 Puutarhatoiminnan jätteitä $&(.,,:,+'.( M/),:_,',:%,$,://% D$)9,-0%/ D'://:')$%*"./%$&&,+'.( &$::',%/)0D,%*".('9,)/% &$),9,&&$1$&()%$% +$(%$1"-$"%/+0)+'.( )('-$.('9,% )((+%/;'&$.K(% %'+-(:%$1$,://% %(+9/$&()%$% <;

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Uudet energiatekniikat

Uudet energiatekniikat Uudet energiatekniikat Professori Esa Vakkilainen 1 Energian käytön tulevaisuus? Lisää ihmisiä -> lisää energiaa Parempi elintaso -> lisää energiaa Uusia tarpeita -> lisää energiaa Ilmaston muutoksen hillintä

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 Yleiset ohjeet 1. Tarkasta, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-11 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

2. Reaktioyhtälö 3) CH 3 CH 2 COCH 3 + O 2 CO 2 + H 2 O

2. Reaktioyhtälö 3) CH 3 CH 2 COCH 3 + O 2 CO 2 + H 2 O 2. Reaktioyhtälö 11. a) 1) CH 3 CH 2 OH + O 2 CO 2 + H 2 O Tasapainotetaan CH 3 CH 2 OH + O 2 CO 2 + H 2 O C, kpl 1+1 1 kerroin 2 CO 2 :lle CH 3 CH 2 OH + O 2 2 CO 2 + H 2 O H, kpl 3+2+1 2 kerroin 3 H

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin. 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 15.6. 2011 klo 9-12 Nimi: Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-12. 2. Kirjoita nimesi

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

Kurssin toteutus ja ryhmiinjako Ma 2.9. klo 13-15 PR104 Aki Sorsa (SÄÄ) Pe 13.9. klo 8-10 (oma huone) Ke 18.9. Tehtävien palautus

Kurssin toteutus ja ryhmiinjako Ma 2.9. klo 13-15 PR104 Aki Sorsa (SÄÄ) Pe 13.9. klo 8-10 (oma huone) Ke 18.9. Tehtävien palautus PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN PERUSTA I Aikataulu, syksy 2013 TEEMA AIKATAULU VASTUU Kurssin toteutus ja ryhmiinjako Ma 2.9. klo 13-15 PR104 Aki Sorsa (SÄÄ) Yksikköprosessit ja taseajattelu Ympäristövaikutukset

Lisätiedot

A-osio. Tehdään ilman laskinta ja taulukkokirjaa! Valitse tehtävistä A1-A3 kaksi ja vastaa niihin. Maksimissaan tunti aikaa suorittaa A-osiota.

A-osio. Tehdään ilman laskinta ja taulukkokirjaa! Valitse tehtävistä A1-A3 kaksi ja vastaa niihin. Maksimissaan tunti aikaa suorittaa A-osiota. MAA5.2 Loppukoe 24.9.2013 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! A1. A-osio. Tehdään

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1(37)18.6.2009 A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT Aa Postikirjat 1 kansio Aa:1 Postikirjat 1969,1971-1974,1980 1 kansio Aa: 2 Postikirjat 1988-1991, 1985 Ab Vieraskirjat 1 kansio Ab:1 Lahden

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Jätteestä ekokaivokseksi. Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT

Jätteestä ekokaivokseksi. Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT Jätteestä ekokaivokseksi Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT Mitä taustalla? Globaalisti kasvavat jätevolyymit - metallipitoisia jätteitä vuosittain satoja miljoonia tonneja Luonnonvarojen

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot