Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020-strategian valmistelu, Keskustelutilaisuus kansainvälisistä korkeakouluopiskelijoista Keskustelun pääkysymykset: Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen 1. Onko kohdennetulle opiskelijarekrytoinnille tarvetta? Tarvitaanko kohdentamista tietyille aloille tai alueille? Millaisia ovat opiskelijarekrytoinnin ja valinnan kestävät ratkaisut? 2. Integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan kansainväliset opiskelijat tarvitsevat ohjausta ja tukea, kotimaisten kielten taitoa ja työelämäkokemuksia. Mitä oma organisaatiosi voi tehdä ja mitä eri toimijat voivat tehdä yhdessä a) tukitoimien saatavuuden lisäämiseksi, b) kielitaidon parantamiseksi ja c) työelämäkokemusten kartuttamiseksi? MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020-strategian valmistelu, Keskustelutilaisuus kansainvälisistä korkeakouluopiskelijoista Tausta-aineisto Maahanmuuttajaväestö Vuoden 2010 lopussa ulkomaan kansalaisten määrä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2011 Suomeen muuttaneita oli henkilöä ja maasta muutti henkilöä. Muuttovoitto oli henkilöä, joka on suurin Suomen itsenäisyyden aikana. Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä jatkaa kasvuaan merkittävästi myös tulevina vuosina ja on arvion mukaan vuonna 2020 noin , vuonna 2030 arviolta

2 Kuva 1. Ulkomaan kansalaisten määrä ja ennusteen mukaan vuoteen 2030 Maahanmuuton profiili Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan vuonna 2010 myönnetyistä ensimmäisistä oleskeluluvista 31 % myönnettiin perhesiteen perusteella, 25 % oleskeluluvista myönnettiin opiskelijoille, 17 % työntekijöille ja elinkeinonharjoittajille ja hieman yli 10 % oleskeluluvista myönnettiin kansainvälistä suojelua saaneille tai muutoin humanitaarisista syistä. Vuonna 2011 ulkomaisen työvoiman tarve väheni, joka heijastui luonnollisesti maahanmuuton profiiliin.

3 Vuonna 2010 (kaikki luvat) Vuonna 2011 (ei sisällä kansainvälistä suojelua saaneita) Vuonna 2011 myönnetyt oleskeluluvat hakuperusteittain Osaratkaisua ed.työnteko % Elinkeinonharjoittaminen 55 0 % Paluumuuttajat ja ent.suomen kansalaiset % Erit.asiantuntijat % Opiskelu % Muu työnteko % Perheside % Kuva 2. Myönnetyt oleskeluluvat oleskelulupaperusteen mukaan vuosina 2010 ja 2011 Kansainväliset opiskelijat Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä ja osuus opiskelijoista on kasvanut voimakkaasti luvulla. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeli vuonna 2001 yhteensä hieman alle ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Vuonna 2010 heitä oli yhteensä noin Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus on kasvanut suhteellisesti enemmän ammattikorkeakouluissa (2001: 2 814, 2010: 7 892) kuin yliopistoissa (2001: 4 063, 2010: 7 815). Tutkinto-opiskelijoita tulee entistä enemmän muualta kuin Euroopan maista. Vuonna 2001 ammattikorkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista 47 prosenttia oli eurooppalaisia ja vuonna 2009 vastaava osuus oli 31 prosenttia. Yliopistoissa vastaavat osuudet olivat vuonna prosenttia ja vuonna prosenttia.

4 Ammattikorkeakouluissa lähes kaikki ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli vain noin 100 ulkomaista opiskelijaa. Yliopistoissa ulkomaiset opiskelijat jakaantuvat tasaisemmin eri tutkintosykleille. Eniten ulkomaisia opiskelijoita oli ylempään korkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa (noin 4 500). Tohtoritutkintoa suoritti vajaat ulkomaista opiskelijaa ja alempaa korkeakoulututkintoa noin opiskelijaa. Kelan vuoden 2010/2011 opintoetuustilaston mukaan yhteensä ulkomaista opiskelijaa sai opintotukea korkeakouluopintoihinsa. Näistä opiskelijoista noin 880 oli EUmaista ja noin muista maista. Suurimman ryhmän EU-kansalaisista muodostavat Viron kansalaiset (237) ja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevista Venäjän kansalaiset (405), Kiinan kansalaiset (147) ja Nigerian kansalaiset (105). Osa korkeakoulujen ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista on siis todennäköisesti Suomessa jo muutoin asuvia ja muilla perusteilla kuin opiskelutarkoituksessa maahantulleita. Kansainvälisten Suomessa tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työllistyminen Suomeen Vuosittain noin ulkomaan kansalaista suorittaa Suomessa korkeakoulututkinnon. Esimerkiksi vuonna 2009 alemman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 787 henkilöä ja yliopistotutkinnon suoritti henkilöä.

5 Tilastokeskuksen tietojen perusteella vuonna 2007 tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista 49 prosenttia työllistyi Suomeen vuoden kuluttua valmistumisestaan.

6 Koulutus ja tutkimus vuosina : Vahva kansainvälistyminen laadun turvaajana Kansainvälisyys on toistaiseksi näkynyt melko ohuesti korkeakoulujen strategioissa ja profiileissa. Suomen korkeakoulut eivät ole olleet riittävän houkuttelevia laadultaan, kooltaan tai tarjonnaltaan. Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita ja tutkijakoulutettavia on korkeakouluissa vähän. Kansainvälinen yhteistyö on pirstaloitunut yksittäisiksi hankkeiksi, joiden vaikuttavuus jää vähäiseksi ja voimavaroja ei hyödynnetä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimuksen ja koulutuksen laadun parantaminen, osaamisperustan vahvistaminen ja koulutusviennin mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät kasvavaa kansainvälistä avautumista. Yhteistyötä lisätään johtavien tiedemaiden ja nousevista talouksista erityisesti Kiinan, Venäjän, Brasilian ja Intian kanssa. Korkeakouluista kehitetään aidosti kansainvälisiä koulutus- ja tutkimusyhteisöjä. Korkeakoulujen henkilöstön kansainvälisyys tukee opiskelijoiden kansainvälistymistä. Opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia vahvistetaan laadukkailla liikkuvuusjaksoilla ulkomaille ja ulkomailta. Kansainvälisiä elementtejä sisältävää opetustarjontaa lisätään kotimaassa ja kansainvälisille opiskelijoille tarkoitetut laadukkaat, vetovoimaiset ohjelmat kytketään korkeakoulujen painoaloihin. Opintojen eteneminen tavoiteajassa edellyttää liikkuvuudelta ja vieraskieliseltä opetukselta suunnitelmallisuutta ja monipuolisten opetusvälineiden hyväksikäyttöä sekä alojen ja korkeakoulujen tiivistä yhteistyötä. - Korkeakoulut panostavat kohdemaiden kielten ja kulttuurin opetuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen yhteistyön edellytysten luomiseksi. - Edistetään ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille kehittämälle heille suunnattua kotimaisten kielten opetusta. - Edistetään koulutusvientiä. Lukukausimaksukokeilu EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille arvioidaan. Arvioinnissa seurataan kokeilun vaikutuksia korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen ja vetovoimaan sekä vieraskielisen korkeakoulutuksen laatuun. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia : Toimeenpanon seuranta Kansainvälistymisstrategiassa asetetaan sekä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ja tehdään toimenpide-ehdotuksia. g=filinkki Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi korkeakouluja raportoimaan mennessä toimenpiteistä kansainvälistymisstrategian osana vuonna 2012 käytäviä ministeriön ja korkeakoulujen välisiä sopimuskauden neuvotteluja. Korkeakouluja pyydettiin arvioimaan kansainvälisen toimintansa nykytilaa, raportoimaan merkittävimmistä kansainvälisen toiminnan kehittämistoimista sekä kansainvälisen

7 toimintansa tukipalveluista että kansainvälisen toimintansa seurannasta ja käytetyistä indikaattoreista. Seuraavassa muutamia poimintoja raportoinnista: Erityisesti painotetaan johtavien tiedemaiden ja nousevien talouksien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä; Kiina, Intia, Venäjä ja Brasilia Erityisesti Kiina ja Venäjä nousivat esiin useiden korkeakoulujen vastauksissa. Euroopan johtavien tiedemaiden, Yhdysvaltojen sekä Japanin parhaimmat yliopistot ovat useiden suomalaiskorkeakoulujen kumppaneita. Myös Intiassa ja Brasiliassa on suomalaiskorkeakoulujen kumppanikorkeakouluja. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian yhtenä pääteemana on globaali vastuu. Globaalin vastuun määrittely näyttää haastavalta lähes kaikilla korkeakouluilla. Globaalia vastuuta edustavat usein osallistuminen erilaisiin ohjelmiin (kuten IKI HEI tai North-South- South) tai kestävän kehityksen integrointi korkeakoulun toimintaperiaatteisiin. UniPID verkosto mainitaan useissa raporteissa tärkeänä yhteistyökanavana. Edistetään ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille kehittämällä heille suunnattua kotimaisten kielten opetusta ja työharjoittelumahdollisuuksia. Erityisesti alueelliset yhteistyötoimet luovat raporttien mukaan synergiaetuja kaikille alueen toimijoille ja vahvistavat korkeakoulujen kotikansainvälistymistä ja arjen kansainvälistymistä. Yritysyhteistyö korostuu ammattikorkeakoulujen harjoittelujaksoilla ja luo yhteistyöpaineita useille toimijoille (kaupungit, alueet, korkeakoulukonsortiot). Kotimaisten kielten opiskelu nouseekin merkittäväksi integroijaksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Useilla korkeakouluilla, erityisesti yliopistoilla, on kieliohjelmia, joilla taataan toisaalta ulkomaisten opiskelijoiden ja henkilökunnan integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja toisaalta suomalaisten korkeakoulutettujen kyvyt toimia globaalissa maailmassa. Kaikki korkeakoulut eivät ole tunnistaneet kansainvälisten -opiskelijoiden valmistumisen jälkeisen vaiheen haasteita tai ainakaan raportoineet toimenpiteistä työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseksi. Kehityskohteiden tunnistaminen ja toimenpiteiden kehittäminen on selvästi eri vaiheessa korkeakouluissa. Keskeisimpinä haasteina mainitaan suomen kielen taito, puuttuvat verkostot ja työmarkkinoille pääsyn vaikeus erityisesti pienillä paikkakunnilla. Toimenpiteinä mainitaan mm. suomen ja ruotsin kielen ja kulttuurin opetustarjonta ulkomaalaistaustaisille, tutor-toiminta, tuettu harjoittelupaikkojen ja työpaikkojen etsintä, rekrytointi korkeakoulun omiin T&K -hankkeisiin sekä yhteistyö alueen viranomaisten kanssa. Vain osa korkeakouluista tunnistaa Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat kohderyhmänä tai pohtii eri maista tulevien maahanmuuttajien erityistarpeita.

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2009:21 Parhaillaan on käynnissä Suomen korkeakoulujärjestelmän rakenteellinen

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

Kirje 05.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi

Kirje 05.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi Kirje OKM/47/210/2011 05.10.2011 Ammattikorkeakoulut Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi 1. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Mitä tiedämme ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista?

Mitä tiedämme ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista? FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 4A/2014 Mitä tiedämme ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista? Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA

ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA Korkeakoulujen politiikat ja käytännöt OCCASIONAL PAPER 2A 2003 Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat Suomen korkeakouluissa Korkeakoulujen politiikat ja

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

Lisätiedot

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön julkaisuja 2009:48 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016

Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 Sisällys Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 3 1 Työllistyminen ja koulutus 5 2 Lasten ja nuorten koulutus 9 3 Perheiden tuki osana

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista

Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista VATT Valmisteluraportit 21 Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Irma Garam Janne Jaalivaara Isa Kuosmanen Tuomo Suhonen VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1. Näkökulmia opiskeluajan.

FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1. Näkökulmia opiskeluajan. FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 2A/2015 mitä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kouluttaminen maksaa? Näkökulmia opiskeluajan

Lisätiedot

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM:

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 2 2009 IRMA GARAM: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt

Lisätiedot

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus-

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Jyväskylän yliopiston monialaisen

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta KAUPPAKAMARIN TEESEJÄ JA SUOSITUKSIA ULKOMAALAISTAUSTAISESTA TYÖVOIMASTA JA TYÖPERÄISESTÄ MAAHANMUUTOSTA

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttostrategia 2017

Lapin maahanmuuttostrategia 2017 ELINVOIMAA ALUEELLE 1 2013 Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA IV Esipuhe Vielä 1980-luvun alkupuolella Lapissa asui vain parisensataa ulkomaan

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot