Tieteidenväliset projektit Haasteita ja ratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteidenväliset projektit Haasteita ja ratkaisuja"

Transkriptio

1 Tieteidenväliset projektit Haasteita ja ratkaisuja Verkostoituminen monitieteisesti. Avainkysymyksiä Sirkku Saarikoski

2 Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätökset kohteittain Yhteensä 218,7 milj. euroa

3 Monitieteinen, tieteidenvälinen, poikkitieteellinen Monitieteisyys (multidisciplinarity). Edustettuna useita tieteenaloja, tutkimus luonteeltaan kokoavaa. Eri alojen kysymyksenasetteluista, menetelmistä ja teoreettisista lähtökohdista tarkastellaan yhteistä tutkimusongelmaa. Eri osatutkimusten integroituminen tapahtuu yleensä loppuraportin tasolla. Ongelmakeskeinen ryhmätyö jonkun ison tutkimuskysymyksen selittämiseksi. Samaa ilmiötä tarkastellaan eri tieteiden näkökulmista, mutta eri tieteiden välillä ei välttämättä synny todellista vuorovaikutusta vaan ne toimivat erillisinä perinteisinä tieteinä. Tieteidenvälisyydessä (interdisciplinarity) tutkimuksellisen integraation oletetaan edellisten lisäksi toteutuvan analyysin muotoutumisessa ja sisällössä itse tutkimusprosessin kuluessa. Perinteiset tieteenalat tuodaan yhteen järjestelmällisessä prosessissa ja niiden väliset rajat hämärtyvät, mutta eivät katoa. Hyödynnetään paitsi eri tieteiden tietoa, myös usean tieteenalan käsitteitä, näkökulmia, teorioita ja menetelmiä. Poikkitieteisyys (transdisciplinarity, crossdisciplinarity) edellyttää yllämainittujen lisäksi käsitteellistä ja metodologista yhtenäisyyttä sekä prosessia, jossa teoreettinen viitekehys yhdistää erilliset osa-analyysit. Jo tutkimuksen lähtökohta, ei pelkästään päätepiste (loppuraportti), on monitieteinen. Tutkimusongelma ja itse tutkimusprosessi ikään kuin kuljetetaan eri tieteenalojen läpi. Perinteinen, usein keinotekoinen tieteiden erottelu tietoisesti unohdettu Lähde: Monitiede vai monta tiedettä? Näkökulmia poikkitieteiseen kulttuuri-, yhteiskunta- ja aluetutkimukseen. Jussi Pakkasvirta, Renvall-instituutti, Helsingin yliopisto.

4 Taustaa Merkittävät innovaatiot syntyvät usein eri tieteenalojen rajapinnoilla Eri teoreettisten ja metodologisten näkökulmien yhteentuominen keskeistä tieteen kehityksen kannalta Trendi monet tutkimuksen alat ovat jo nyt luonteeltaan tieteidenvälisiä Eri alojen teorioiden ja metodien integroiminen uudeksi näkökulmaksi haastavaa. Osittain kyse kulttuurisista ongelmista Haaste arvioinnille tieteidenvälinen tutkimus ei aina täytä kaikkia tieteenalojen kriteerejä ja standardeja. tieteidenväliset hakemukset ovat toisinaan kovin innovatiivisia ns. riskirahoitettavia. Akatemian kansainvälinen arviointi 2004: kehittää selkeitä, avoimia sekä tieteellisesti järkeviä ratkaisuja poikkitieteellisten projektien arviointia koskeviin ongelmiin

5 Taustatutkimus Bruun, H., J. Hukkinen, K. Huutoniemi, J. Thompson Klein (2005). Promoting Interdisciplinary Research: The Case of the Academy of Finland. Academy of Finland Publication Series 8/05. Helsinki: Academy of Finland To what extent and how has the Academy of Finland promoted interdisciplinary research? How could the Academy improve its capabilities in fostering interdisciplinary research?

6 Percentage distribution of disciplinary and interdisciplinary research funded by councils (weighted with project size, N=324)

7 Success rates of disciplinary and interdisciplinary proposals (N=289)

8 Tieteidenvälisten projektien arvioinnin haasteita Yleiset tutkimusmäärärahat Suurin yksittäinen rahoitusmuoto Akatemiassa Valmistelu Tutkijoille hausta annettavat ohjeet Mikä rahoitusinstrumentti tulisi valita? Miltä toimikunnalta hakea rahoitusta? Peer review Evaluaatio asiantuntijapaneeleissa tai yksittäisten arvioijien toimesta Paneelien asiantuntemus Arvioijien ohjeet Tutkimuksen toimikunnat Ohjeet toimikunnille Riskirahoitus

9 Miten Akatemia on parantanyt poikkitieteellisten hakemusten arviointiprosessia? Toimikunnat ovat järjestäneet yhteisiä arviointipaneeleja (kapea-alaiset asiantuntijat vs. generalistit) Eri tutkimuksen yksiköissä työskentelevät tiedeasiantuntijat tekevät yhteistyötä löytääkseen parhaat asiantuntijat Sama hakemus evaluoitu kahdessa eri tieteenaloja (toimikuntia) edustavassa paneelissa Pyydetty tarvittaessa asiantuntijapaneelin ulkopuolista ylimääräistä asiantuntijaa. Edellyttää, että paneeli havaitsee ja tunnustaa asiantuntemuksensa puutteen tieteidenvälisen hakemuksen osalta

10 Tulevaisuuden mahdollisuuksia Evaluaatioprosessi Tieteidenvälisen tutkimuksen asiantuntija nykyisentyyppisten alakohtaisten paneelien asiantuntijana Oma multi-paneeli hankkeille, joiden tutkimussuunnitelmassa monien eri toimikuntien tieteenaloja edustettuina Kaksivaiheinen evaluaatio monitieteisille/tieteidenvälisille tutkimuksille: hankkeet arvioidaan ensin tavanomaisissa paneeleissa kirjallisesti ja sitten vasta pisteytetään annettujen lausuntojen perusteella multipaneelissa Tiedepolitiikka Kohdennettu rahoitus tieteidenvälisille projekteille Tilattavat kehitysprojektit Tilataan selvityksiä tieteidenvälisen tutkimuksen asiantuntijoilta

11 Tutkimusohjelmat Koostuvat useista tutkimusprojekteista (konsortioista) Aiheeltaan tai ongelmanasettelultaan rajattu, määräaikainen ja johdettu kokonaisuus - nelivuotinen rahoitus - ohjelmakoordinaatio (ohjelmapäällikkö) Tutkimusohjelmasta syntyy lisäarvoa hankekohtaiseen erillisrahoitukseen verrattuna Strateginen arvo: Päämäärä-orientoitunut Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö monitieteisyys

12 Tiedepoliittiset tavoitteet Tutkimusympäristöjen kehittäminen Hajallaan olevan tutkimuskapasiteetin kokoaminen Monitieteisyyden, tieteidenvälisyyden ja mahdollisuuksien mukaan myös poikkitieteisyyden edistäminen Tutkijoiden, rahoittajien ja tutkimustulosten hyödyntäjien välisen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen Tutkijankoulutuksen ja tutkijanuran edistäminen

13 Tutkimusohjelmat Tutkimusohjelmissa yhdistyvät erilaiset tutkimukset, tieteenalat, näkökulmat, asiantuntijuudet ja intressit. Yhdistäen erilaisia instrumentteja tutkimusohjelmasta muodostuu ainutlaatuinen instrumentti, jolla on mahdollisuus lisäarvon tuottamiseen. Ohjelmiin toivotaan sekä perus- että soveltavaa tutkimusta, koska ne täydentävät toisiaan ja niillä saavutetaan erilaisia päämääriä. Ohjelmat kokoavat yhteen eri tieteenalojen tutkimusta erillisinä ja yhteishankkeina, ja tämän tuloksena toivotaan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja uudenlaista ajattelua. Monenlaista tutkimusta yhdistävä tutkimusohjelma voi saavuttaa päämääriä, joita ei voida saada aikaan vain yhden tutkimustyypin sisällä. Lähde: Se on kompromissin tulos, Suomen Akatemian julkaisuja 3/

14 Kokemuksia Ohjelmat ovat edistäneet monitieteisyyttä. Yhteistyö eri tieteenalojen kesken on lisääntynyt, ja osassa ohjelmista on myös luotu uusia yhteyksiä humanistis-yhteiskuntatieteellisten ja luonnontieteellisten alojen välille Yhteisen kielen ja jaetun ymmärryksen kehittäminen eri tieteenalojen käsitteistöjen ja perinteiden lähtökohdista ei kuitenkaan ole helppoa. Syvempää tieteidenvälistä yhteistyötä voi odottaa vasta pitkän ajan kuluttua. Ohjelmissa pyritty käynnissäoloaikana edistämään tieteidenvälistä kommunikointia. Esim. seminaareissa esityksiä, joissa esitystä kommentoi toisen tieteenalan tutkija

15 Uusia kokeiluja Kansanterveyden haasteet-tutkimusohjelmassa kokeillaan systeemiä, jossa hakijalla mahdollisuus antaa vastine evaluaatiokritiikkiin. Näin pyritään vastaamaan erityisesti tilanteisiin, joissa hakemukset eivät esim. poikkitieteellisyytensä vuoksi ole tulleet asianmukaisesti/oikein arvioiduiksi

16 Lasten hyvinvointi ja terveys - tutkimusohjelma

17 Valmisteluryhmä Terveyden tutkimuksen toimikunta (TT): Mikael Knip (pj), Helsingin Yliopisto, HUS Lasten ja nuorten sairaala Anssi Auvinen, Tampereen Yliopisto Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY): Pekka Ruohotie, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus Biotieteiden ja ympäristön tutkiuksen toimikunta (BY): Jouni Häkli, Tampereen Yliopisto Yksiköiden johtajat: Mikael Fogelholm, TT Pirjo Hiidenmaa, KY Jaana Roos, BY Sirkku Saarikoski, ohjelmapäällikkö Maiju Gyran, tiedeasiantuntija

18 Valmisteluvaihe Ulkopuolisia tutkimusohjelma-aloitteita, jotka liittyvät lapsiteemaan 7 kpl (/28) (deadline helmikuu 2007) Perusteltu tutkimusohjelma-aloite toimikunnille sekä TUTOR-ryhmälle kesäkuussa 2007 Akatemian hallituksen päätös tutkimusohjelman valmisteluvaltuutuksesta Round-table joulukuussa 2007 Tutkiva työpaja 2008 alkuvuodesta Ryhmätyöt, tutkijoiden palaute Akatemian hallitukselle esitetty budjettivaraus 9 milj

19 Huomioitavaa Rajaus alle 18-vuotiaisiin Yksi- vai kaksivaiheinen haku? Vain konsortiohakemuksia? Konsortioissa 2 tai usempia ryhmiä. Monitieteisyys! Yhteinen tutkimussuunnitelma, kukin täyttää hakemuslomakkeen Kukin ryhmä vastuussa omasta rahoituksestaan

20 Teema-alueet 1) Lapsuuden muuttuvat kehitysympäristöt 2) Palvelujärjestelmät 3) Lasten terveysuhat (ja terveydellinen eriarvoistuminen)

21 Kansainvälinen yhteistyö - Nykyisin erittäin keskeistä tutkimusohjelmissa - Kukin rahoittajaorganisaatio vastaa oman maansa tutkimusryhmien rahoituksesta Jo varmistunut: Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Institute of Human Development, Child and Youth Health (koordinaattori) Institute of Gender and Health Alustavia neuvotteluja: ZonMW/NWO (Hollanti) Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)

22 Aikataulu: Haku auki tammikuun alussa 2009 Tieteellinen evaluaatio kesän aikana (kansainvälinen arviointipaneeli) Päätökset alkusyksystä (ohjelmaryhmä ja rahoittajat) Projektit ja ohjelmatoiminta käyntiin 2010 alusta 4-vuotinen rahoitus 2014 loppuevaluaatio

23 Arviointikriteerit Tieteellinen evaluaatio, kansainväliset asiantuntijapaneelit Hankkeen sopivuus tutkimusohjelmaan ja sen tavoitteisiin Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus Tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus Hakijan ja tutkimusryhmän pätevyys Tutkimusryhmän kokoonpanon tasapainoisuus (post docs!) Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto ja yhteistyö tuottama lisäarvo tutkimukselle Tutkijankoulutus ja tutkimusympäristön kehittäminen Ohjelmaryhmän tekemä ranking : Perustuu evaluaatiolausuntoihin, tutkimusohjelman tavoitteisiin ja tutkimusohjelmakokonaisuuden huomioimiseen Rahoittajaorganisaatiot tekevät päätökset

24 Lisätietoja Sirkku Saarikoski, ohjelmapäällikkö Suomen Akatemia, ohjelmayksikkö Tel. (09) , GSM Tutkimusohjelmalle avataan omat nettisivut, kunhan ohjelmalle saadaan valmisteluvaltuutus

25 Categories of interdisciplinary research

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Kansanterveyden haasteet (SALVE)

Kansanterveyden haasteet (SALVE) Kansanterveyden haasteet (SALVE) Ohjelmamuistio 1 TAUSTA 2 1.1 Tutkimuksen ja terveyspolitiikan nykytila 2 1.2 Tärkeimmät kansanterveyskysymykset 3 2 TUTKIMUSOHJELMAN PERUSTELUT 4 3 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski

Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski Materiaalin kostaneet Liisa Savunen (SA), Saila Karvinen (SA) ja Riitta Keiski (OY, SA) 1 Suomen Akatemiassa muutosten

Lisätiedot

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut.

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut. Tutkimuksen laadunvarmistus Oulun yliopiston biologian laitoksella: suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi ja tutkimuksen tason seurantaan Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TUTKIMUSMETODEJA AMMATILLISELLE KENTÄLLE Hanna Vilkka

TUTKIMUSMETODEJA AMMATILLISELLE KENTÄLLE Hanna Vilkka TUTKIMUSMETODEJA AMMATILLISELLE KENTÄLLE Hanna Vilkka SISÄLLYS ESIPUHE JOHDANTO 1 TUTKIMUS AMMATILLISESSA KENTÄSSÄ 2 TUTKIMUKSELLE ASETETUT VAATIMUKSET 2.1 Tutkimusten vertailuperusta 2.2 Tutkimusetiikka

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tutkimusohjelmamuistio (Elektroniikan materiaalit ja mikrosysteemit) EMMA

Tutkimusohjelmamuistio (Elektroniikan materiaalit ja mikrosysteemit) EMMA Tutkimusohjelmamuistio (Elektroniikan materiaalit ja mikrosysteemit) EMMA Sisällysluettelo 1. Tutkimusohjelman tavoitteet 2. Liittyminen muihin ohjelmiin 3. Ohjelman toteuttaminen 4. Tutkimusohjelman perustelut

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

VIRTAA VERKOSTOSTA II

VIRTAA VERKOSTOSTA II Anneli Jaroma (toim.) VIRTAA VERKOSTOSTA II AMKtutka, kehitysimpulsseja ammattikorkeakoulujen T&K&I - toimintaan Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 47 MIKKELIN

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET

ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET SISÄLLYSLUETTELO 3 I Edistämme tutkijanuraa 4 I Tutkija kansainvälinen ammatti 5 I Tutkijanuran neliportainen malli 6 I I porras: Siru Korkala ja Esa Kumpulainen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi PISA 2006 -VIITEKEHYS P rogramme for I nternational S tudent A ssessment Programme for International Student Assessment Luonnontieteiden,

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015 STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 2015 Ohjelma Strategisen tutkimuksen neuvoston haut 2015 Hakuehdot ja -ohjeet Budjetointi Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuutta ja työelämän laatua on välttämätöntä kehittää samanaikaisesti Terttu Pakarinen

Lisätiedot

Vuoden Viksut valittu. FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8. Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16. Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30

Vuoden Viksut valittu. FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8. Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16. Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30 42 2006 2005 S u o m e n A k a t e m i a n l e h t i Vuoden Viksut valittu FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8 Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16 Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30 2

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity,

Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity, Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity, Development and Learning CRADLE. 1. AMMATTIKORKEAKOULUN JA

Lisätiedot