Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013. Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille"

Transkriptio

1 Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013 Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille

2 1 PÄIVITYKSEN TAVOITTEET JA KATEGORIAT Tutkimusinfrastruktuurien määritelmä Tutkimusinfrastruktuurien tiekartan vuoden 2013 päivityksen kategoriat YLEISOHJEET Mikä taho voi jättää hanke-esityksen? Esitysten käsittely on kaksivaiheinen Yhteishanke-esitykset Tiekartalle valittavien hankkeiden tunnusmerkit TIEKARTTAESITYSTEN RAKENNE Tiekarttaesitysten 1. vaihe: aiesuunnitelma Tiekarttaesitysten 2. vaihe: varsinainen esitys Tiekarttaesityksen suunnitelma MUUTA HUOMIOITAVAA Esitysten jättäminen verkkoasioinnin kautta Tutkimusinfrastruktuurien luokitus Esitykset jätetään englanniksi Tutkimusinfrastruktuurien tiekarttahankkeiden esitykset ovat julkisia Tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaation sitoumus tiekarttaesitykseen Tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaesitysten arviointi tai arvioimatta jättäminen Päätöksistä tiedottaminen Lisätietoja

3 1 PÄIVITYKSEN TAVOITTEET JA KATEGORIAT Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on suunnitelma seuraavien vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista kansallisista tutkimusinfrastruktuureista, tai olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Tiekarttaan sisällytetään myös uusiin kansainvälisiin hankkeisiin osallistuminen sekä kansainvälistä yhteistyötä sisältävien hankkeiden merkittävät uudistamiset tai laajentamiset. Tiekarttaraporttiin kirjataan myös olemassa olevat kansainväliset tutkimusinfrastruktuurien jäsenyydet ja merkittävät kansalliset tutkimusinfrastruktuurit. Tutkimusinfrastruktuurien tiekartan saattaminen ajan tasalle tuottaa aineiston hankkeista, jotka halutaan säilyttää tai nostaa kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kenttä on monin tavoin selkeytynyt vuoden 2009 tiekartan laatimisen jälkeen. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista korvata vanha tiekartta kokonaisuudessaan uudella. Vuoden 2009 tiekartan hankkeiden tulee jättää päivitetty esitys uutta tiekarttaa varten. 1.1 Tutkimusinfrastruktuurien määritelmä Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varanto, joka mahdollistaa innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön, tukee organisoitunutta tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja yliopistoissa tapahtuvaa opetusta sekä ylläpitää ja kehittää tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Keskitetty (single-sited) tutkimusinfrastruktuuri on tarkoituksenmukainen aloilla, joilla vaativat suuria investointeja kalliisiin tutkimuslaitteisiin. Hajautettu (distributed) tutkimusinfrastruktuuri on luonteva aloille, joilla käytettävät resurssit ovat maantieteellisesti erillään. Virtuaalisia (virtual) tutkimusinfrastruktuureja ovat esimerkiksi tietokannat, arkistot, yms., joihin tutkijat pääsevät käyttäjiksi omilta työasemiltaan. Tutkimusinfrastruktuurien määritelmä pohjautuu vuonna 2009 kuvattuihin tutkimusinfrastruktuurien kriteereihin. 1.2 Tutkimusinfrastruktuurien tiekartan vuoden 2013 päivityksen kategoriat 1. Kirjataan jo olemassa olevat kansainväliset tutkimusinfrastruktuureja koskevat sitoumukset ja niiden velvoitteet. Ei edellytä ao. tahoilta esityksen jättämistä. 2. a) Kuvataan kansallinen osallistuminen niihin eurooppalaisiin tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI), joissa Suomi on ollut aktiivinen kumppani valmisteluvaiheessa ja joihin Suomen esitetään sitoutuvan lähivuosina. b) Tähän ryhmään voivat pyrkiä myös muut kansainväliset tutkimusinfrastruktuurihankkeet, joissa Suomi on mukana ja jotka edellyttävät pitkäaikaista kansallista sitoutumista. Edellyttää ao. tahoilta esityksen jättämistä. 3. Tarkistetaan vuoden 2009 tiekartalle hyväksyttyjen tutkimusinfrastruktuurien asema ml. olemassa oleviksi tutkimusinfrastruktuureiksi listatut hankkeet. Tutkimusinfrastruktuurit ovat monilla 3

4 tutkimusaloilla käyneet läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia eikä vuoden 2009 tiekartta enää välttämättä vastaa nykyistä tilannetta. Edellyttää ao. tahoilta esityksen jättämistä. 4. Valitaan sellaiset merkittävät kansalliset ja kansainväliset tutkimusinfrastruktuurihankkeet, joita kansainvälisen arvioinnin perusteella saatetaan ajan tasalle tiekartalle. Merkittävällä tutkimusinfrastruktuurilla on paljon käyttäjiä Suomessa, ja mahdollisesti myös ulkomailla. Edellyttää ao. tahoilta esityksen jättämistä. 2 YLEISOHJEET 2.1 Mikä taho voi jättää hanke-esityksen? Yksittäiset yliopistot ja tutkimuslaitokset tai niiden muodostama yhteenliittymä tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaationa voivat jättää esityksen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle Suomen Akatemian verkkoasioinnin kautta. Tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaatiota edustavan hankkeen vastuullisen johtajan tulee olla professorin tai vähintään dosentin tasoinen tai väitellyt tutkija. 2.2 Esitysten käsittely on kaksivaiheinen Tiekarttaesitykset käsitellään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa jätetään Suomen Akatemian verkkoasioinnissa aiesuunnitelma. Aiesuunnitelmien perusteella kansallinen laajapohjainen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä harkitsee, mitkä hankkeet voivat jättää varsinaisen tiekarttaesityksen haun toiseen vaiheeseen. Asiantuntijaryhmä voi myös pyytää hakijatahoja jättämään toisessa vaiheessa yhden yhteisen esityksen, mikäli ensimmäisen vaiheen esityksissä on päällekkäisyyttä. Kakkosvaiheen varsinaiset esitykset arvioidaan kansainvälisessä paneelissa. 2.3 Yhteishanke-esitykset Tiedeyhteisöltä toivotaan organisoitumista kehittyneiden suunnitelmien laatimiseksi ja olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi esimerkiksi muodostamalla monitieteisiä infrastruktuuriverkostoja. Tutkimusinfrastruktuurin osapuolet voivat sijaita esimerkiksi eri yliopistoissa. Tutkimusverkostoon voi kuulua yksi tai useampia tutkimuslaitoksia, jotka tuottavat samaan kokonaisuuteen kuuluvia palveluita. Yhteistyöosapuolena tai rahoituskumppanina voivat olla myös yksittäiset yritykset. Infrastruktuuriverkostot ovat yhteisen hankesuunnitelman ohjaamana toimivia kokonaisuuksia, jossa suunnitelmallisella yhteistyöllä ja työnjaolla pyritään tavanomaista mittavampaan lisäarvoon ja palveluiden tuottamiseen koko tiedeyhteisölle ja yrityksille. Yhteishankkeesta jätetään verkkoasiointiin yksi yhteinen tiekarttaesitys. Hankkeen osapuolet kerrotaan verkkoasioinnin lomakkeella. Työnjako ja vastuut tulee kuvata suunnitelmassa. 2.4 Tiekartalle valittavien hankkeiden tunnusmerkit Tiekartalle esitettävä hanke voi olla kansallinen tai kansainvälinen Suomessa toimiva tutkimusinfrastruktuurihanke, kansainvälisen hajautetun tutkimusinfrastruktuurin kotimainen keskus (solmu/nodus) tai kansainvälinen tutkimusinfrastruktuurihanke, johon Suomi haluaisi liittyä. 4

5 Tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle päästäkseen, hankkeen tulee osoittaa: tutkimusinfrastruktuurin tieteellinen merkittävyys ja lisäarvo Suomelle alustava suunnitelma tutkimusinfrastruktuurin ylläpidosta, palveluista ja hallintorakenteista rahoitussuunnitelma ml. rahoituskumppaneiden alustava sitoutuminen hankkeeseen työsuunnitelma hankkeen toteuttamiseksi Muita tutkimusinfrastruktuurihankkeiden tiekartan valinnassa painotettavia asioita: Tutkimusinfrastruktuurin toiminnan järjestäminen Tutkimusinfrastruktuurilla odotetaan tulevaisuudessa olevan huomattava määrä kotimaisia ja ulkomaalaisia käyttäjiä. Tiekarttahankkeessa otetaan huomioon tutkimusalojen erilaiset luonteet. Mikäli tutkimusinfrastruktuurin koko elinkaaren aikaiset kustannukset kotimaassa tai Suomen osuus kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin jäsenyydestä ovat suhteellisen korkeat, on harkittava vastuun ottamista ja/tai jakamista kansallisella tasolla eri toimijoiden kesken. Tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaatio tarjoaa tutkijoille tai muille tutkimusinfrastruktuurin käyttäjille käytön ohjausta tai muita hyödyntämisessä tarvittavia välttämättömiä palveluita. Toiminnan ylläpito edellyttää asiantuntevaa henkilöstöä. Käytön avoimuus Tutkimusinfrastruktuurin hyödyntämiselle on periaatteessa vapaa pääsy. Hyödyntämisen edellytyksenä voi olla käyttöä kuvaava tutkimussuunnitelma ja sen hyväksyminen sekä kohtuullinen korvaus käyttökustannuksista, saadusta ohjauksesta ja/tai palveluista. Tutkimusinfrastruktuurin yhteiskäyttö (ml. arvio käyttöaste ja/tai yhteisomistajuus ja omistajuussuhteet) on kansallisesti tiedossa. Yhteiskunnallinen merkittävyys Tutkimusinfrastruktuurilla on elinkeinoelämän kannalta tai yleishyödyllisesti joko lyhyellä (esim. rakentamisvaiheessa) tai pitkällä aikavälillä (esim. tutkimustulosten hyödyntämisessä) merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Lisäksi, arvio tutkimusinfrastruktuurin vaikutuksesta opetukselle, tutkijankoulutukselle ja alan tutkimusedellytysten merkittäväksi vahvistumiseksi on esitetty. 3 TIEKARTTAESITYSTEN RAKENNE 3.1 Tiekarttaesitysten 1. vaihe: aiesuunnitelma Esitys jätetään Akatemian verkkoasioinnissa täyttämällä hakemuslomake, jonka liitteeksi laitetaan aiesuunnitelma. Aiesuunnitelman enimmäispituus on kuusi sivua, koskien alla esitetyn jäsennyksen osia 1 4 (riviväli 1, kirjasin Times New Roman 12 pt tai vastaava). Tiekarttahankkeen aie-esityksessä kuvataan tavoitteet ja toimintasuunnitelma, mutta pääpaino tulee olla ensimmäisten viiden vuoden vaiheessa. Tiekarttahanke-esitys on jäsennettävä alla kerrotulla tavalla ja siinä tulee kuvata asiantuntijaryhmälle esityksen arviointia varten seuraavat asiat: Tutkimusinfrastruktuurin nimi, hankkeen tai yhteishankkeen vastuullisen johtajan nimi ja hankkeen suorituspaikka ja tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaatio Hankkeen merkitys korkealuokkaiselle tieteelliselle tutkimustyölle ja innovaatiotoiminnalle Alustava suunnitelma tutkimusinfrastruktuurin ylläpidosta, palveluista ja hallintorakenteista 5

6 Arvio tutkimusinfrastruktuurin kokonaisbudjetiksi vuosille Rahoitussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunkin rahoittajan osuudet. Rahoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi myös rahoituskumppaneiden alustava sitoutuminen hankkeeseen Työsuunnitelma hankkeen toteuttamiseksi (valmisteluvaihe ja rakentamisvaihe aikatauluineen) 3.2 Tiekarttaesitysten 2. vaihe: varsinainen esitys Esitys jätetään Akatemian verkkoasioinnissa täyttämällä hakemuslomake, jonka liitteiksi laitetaan: 1. Tiekarttaesityksen suunnitelma, 2. Tiekarttaesityksen vastuullisen johtajan ja varajohtajan julkaisuluettelot, 3. Tiekarttaesityksen vastuullisen johtajan ja varajohtajan ansioluettelot Tiekarttaesityksen suunnitelma Suunnitelma on enintään 20 sivua ja se laaditaan englannin kielellä (riviväli 1, kirjasin Times New Roman 12 pt tai vastaava). Suunnitelma liitetään esitykseen. Verkkoasioinnin lomakkeeseen lisättävät tiedot ja esityksen liitteet eivät kuulu tutkimus- ja toimintasuunnitelman 20 sivuun. Kansainvälistä asiantuntija-arviointia varten suunnitelma on jäsennettävä seuraavalla tavalla: Tutkimusinfrastruktuurin nimi Hankkeen vastuullisen johtajan nimi ja suorituspaikka Hankkeen varajohtajan nimi ja suorituspaikka Yhteishanke-esityksessä eri yksiköiden vastuullisten johtajien nimet ja suorituspaikat Tutkimusinfrastruktuurin merkitys korkealuokkaiselle tieteelliselle tutkimukselle ja innovaatiotoiminnalle Merkitys korkealuokkaisen tutkimuksen toteuttamiselle Tavoitteet, innovatiivisuus ja odotettavissa olevat hyödyt Mahdollisuudet tieteellisesti merkittävien tulosten saavuttamiseen, tieteellisiin läpimurtoihin, tieteen kehittymiseen ja uusiutumiskykyyn Lisäarvo innovaatiotoiminnalle, elinkeinoelämälle tai yhteiskunnalle yleisemmin Tutkimusinfrastruktuurisuunnitelman toteutus Tutkimusinfrastruktuurin rakenne ja organisaatio, sekä tulevat/olemassa olevat omistajuussopimukset Tutkimusinfrastruktuurin valmisteluvaiheen, rakentamisen ja käyttöön ottamisen aikataulu Tutkimuksen tietoaineiston hallintasuunnitelma ja tutkijoiden pääsy hyödyntämään tutkimusinfrastruktuuria ja jo aiemmin syntyneitä tietoaineistoja. miten aineisto säilytetään ja miten sen myöhempi käyttö mahdollistetaan ja mitkä ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet Menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset, tutkimusluvat tai niiden hakeminen, jos aiheellista Mahdolliset tutkimusinfrastruktuuriin rakentamisen/uusimisen ongelmakohdat ja vaihtoehtoiset menetelmät Tiekarttahankkeen kustannusarvio Tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä edellyttää, että tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaatio (esimerkiksi yliopisto) takaa hankkeen toteuttamisen tavanomaiset perusedellytykset, jotka määräytyvät toiminnan luonteen perusteella. 6

7 Tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaatiota edustavan hankkeen vastuullinen johtaja esittää tiekarttaesityksessään kustannusarvion, joka sisältää arvion rahoituksen vuosittaisesta tarpeesta. Lisäksi esityksen vastuullinen johtaja selvittää esityksessään rahoitussuunnitelman. Rahoitussuunnitelmassa tulee ilmetä samaan hankkeeseen osallistuvien muiden tahojen taloudelliset ennakkositoutumiset. Tutkimusinfrastruktuurin vastuullisen johtajan ja varajohtajan pätevyys Esitykseen liitetään erikseen tutkimusinfrastruktuurin vastuullisen johtajan ja varajohtajan julkaisuluettelot. Vastuullisen Johtajan ja varajohtajan ansiot, osaaminen ja tehtävät siltä osin kun ne ovat eduksi tutkimusinfrastruktuurin johtamisessa. Tutkimusinfrastruktuurin tutkimusympäristö ja yhteistyö Tutkimusinfrastruktuurista syntyvä lisäarvo (esimerkiksi monitieteisen/ tieteidenvälisen/ poikkitieteisen tutkimuksen edistäminen, tutkijankoulutus, rakenteelliset hyödyt, luovan tutkimusympäristön edistäminen, mahdollisuudet uudelle liiketoiminnalle ja yritysyhteistyölle jne.) Tutkimusinfrastruktuurin yhteensopivuus taustaorganisaatioiden strategioihin. Miten taustaorganisaatio/-organisaatiot tukevat tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusinfrastruktuurin keskeinen kansallinen tutkimusyhteistyö. Tutkimusinfrastruktuuri voi aihealueesta riippuen tehdä yhteistyötä myös yritysten kanssa ja olla osa strategisen huippuosaamisen keskittymää (SHOK). Yhteistyökumppanit luetellaan myös sähköisen verkkoasioinnin lomakkeella. Tutkimusinfrastruktuurin merkitys opetukselle ja tutkijankoulutukselle Tutkimusinfrastruktuurin tarjoamat palvelut opetukselle ja tutkijankoulutukselle Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tutkimusinfrastruktuurin mahdollinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ml. kansalaisyhteiskunta. tutkimustulosten sovellettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet, tutkimustulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen mahdollisille hyödyntäjille, tiedeyhteisölle ja yleisölle. Tutkimusinfrastruktuurin asema suhteessa oman tieteenalan/-alojen kansainvälisiin hankkeisiin Asemoi Tutkimusinfrastruktuuri suhteessa oman tieteenalan/-alojen parhaimmistoon. Mainitse esimerkki/esimerkkejä kansainvälistä tutkimusinfrastruktuur(e)ista, jotka ovat lähellä esitettyä hanketta. Tutkimusinfrastruktuurin suunnitelma liitetään hakemukseen verkkoasioinnissa. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi FIRI plan_step_2. 7

8 4 MUUTA HUOMIOITAVAA 4.1 Esitysten jättäminen verkkoasioinnin kautta Jätä esitys Akatemian verkkoasiointiin samoja teknisiä menettelyjä käyttäen kuin Akatemian muissa hauissa. Lisäohjeet ovat Akatemian verkkosivuilla kohdassa verkkoasioinnin käyttöohjeet. Mikäli verkkoasioinnissa ilmenee ongelmia esityksen jättämishetkellä, ota yhteyttä Akatemiaan Kysymykset ja palaute -toiminnon kautta ennen esitysten jättöajan päättymistä. Sujuvan asioinnin varmistamiseksi jätä tiekarttaesitys hyvissä ajoin. Sisällytä esitykseen vain pyydetyt liitteet. Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää. Verkkopalvelu avautuu tiekarttaesitysten ensimmäisen vaiheen aiesuunnitelmille. Esitysten (aiesuunnitelmat) jättö sulkeutuu esityksille Toisen vaiheen esityksille (varsinaiset esitykset) verkkopalvelu avautuu ja sulkeutuu Vastuu tiekarttahankkeiden esitysten saapumisesta perille määräajassa on hallintolain 17 :n mukaan lähettäjällä. Mikäli tiekarttaesitys ei ole saapunut määräajassa, se voidaan ottaa huomioon vain, jos esityksen jättämisen epäonnistuminen tai myöhästyminen johtuu esityksen jättäjästä riippumattomasta syystä. Tiekarttaesityksen katsotaan olevan vireillä Akatemiassa, kun verkkoasioinnin lomake ja asioinnissa pakollisiksi määritellyt liitteet on jätetty asiointijärjestelmään. Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta tiekarttaesityksen jättämisestä sähköpostilla tutkimusinfrastruktuurin vastuullisen johtajan verkkoasioinnissa käyttämään osoitteeseen. Vastuullisen johtajan tulee jättää tiekarttaesitys omalla nimellään ja omilla tunnuksillaan. 4.2 Tutkimusinfrastruktuurien luokitus Tutkimusinfrastruktuurihankkeen vastuullinen johtaja ilmoittaa, mitä tutkimusaloja se lähinnä palvelee. 4.3 Esitykset jätetään englanniksi Tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä käyttää tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaesitysten 2. vaiheen tieteellisinä arvioijina pääosin ulkomaisia asiantuntijoita. Esitykset pyydetään jättämään englanniksi jotta esitykset voidaan arvioida kansainvälisesti päätösten yhdenmukainen valmistelu voidaan taata käsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa Esityksen jättävällä vastuullisella johtajalla on kuitenkin oikeus laatia hankesuunnitelmansa suomeksi tai ruotsiksi. 4.4 Tutkimusinfrastruktuurien tiekarttahankkeiden esitykset ovat julkisia Tiekarttaesitykset liitteineen ovat julkisia asiakirjoja lukuun ottamatta suunnitelmia, abstraktia ja tiekarttahankkeen edistymisraporttia. Julkisuus perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Akatemia julkaisee verkkosivuillaan tutkimusinfrastruktuurien tiekarttapäivitykseen hyväksyttyjen hankkeiden julkiset kuvaukset, jotka esitysten laatijat ovat jättäneet verkkoasioinnissa. Suomen- tai ruotsinkielinen hankkeen kuvaus tehdään tähän tarkoitukseen varattuun lomakkeen kohtaan. Kaikki esityksen jättäjät kirjoittavat kuvauksen myös englanniksi. 8

9 Julkisen kuvauksen avulla Akatemia ja tutkimusinfrastruktuurien isäntäorganisaatiot viestittävät kansallisista tiekarttahankkeista. Siksi on tärkeää, että tutkimusinfrastruktuurin kuvaus on mahdollisimman selkeä ja yleiskielinen. Akatemia ei editoi julkisia kuvauksia, joten niiden sisältö, selkeys ja kieliasu ovat tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaatiota edustavan hankkeen vastuullisen johtajan omalla vastuulla. 4.5 Tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaation sitoumus tiekarttaesitykseen Tiekarttaesitykseen tulee liittää tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaation (esim. yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoumus hankkeeseen. Jos kyseessä on yhteishanke, tulee hakijan liittää esitykseen kaikkien hankeosapuolten sitoumus hankkeeseen. Esityksen jättäjän on hyvä olla yhteydessä isäntäorganisaation tutkimusinfrastruktuurien hallinnosta ja sitoutumisista päättäviin tahoihin. 4.6 Tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaesitysten arviointi tai arvioimatta jättäminen Tiekarttaesitykset arvioidaan kansallisen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän ja Suomen Akatemian yleisten käytäntöjen mukaisesti käyttäen kansainvälistä vertaisarviointia. Tutkimusinfrastruktuurien arvioinnissa käytetään pääosin vuoden 2009 tiekarttaraportin valintakriteerejä. Tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä voi perustellusta syystä jättää tiekarttahakemuksen kokonaan arvioimatta. Lähtökohtana on, että tiekartalle hyväksyttävä hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa ja/tai kansainvälistä yhteistyötä. Kansallisen tutkimusinfrastruktuuripolitiikan tavoitteena on muodostaa keskitettyjä palveluita ja kattavia palveluverkostoja koko tutkijakunnalle. Jos kansallinen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä vastaanottaa useampia päällekkäisiä hanke-esityksiä, voi asiantuntijaryhmä palauttaa esitykset vastuullisille johtajille, jotta he voivat päätyä yhteiseen hanke-esitykseen 2. vaiheessa. 4.7 Päätöksistä tiedottaminen Tutkimusinfrastruktuurihankkeen vastuullinen johtaja saa ilmoituksen tiekarttahankkeeksi hyväksymisestä sähköpostiinsa. Vastuullinen johtaja voi samalla tutustua tiekarttaesityksestä annettuun asiantuntijalausuntoon, mikäli sellaista on käytettävissä. 4.8 Lisätietoja Tutkimusinfrastruktuurien tiekarttapäivityksestä antaa tarvittaessa lisätietoja johtava tiedeasiantuntija Eeva Ikonen (puh , ja tiedeasiantuntija Merja Särkioja (puh , 9

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010 Riitta Mustonen 1 12.5.2010 FIRI 2010 -haun tutkimus- ja innovaatiopoliittiset perusteet Osa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa; tutkijat

Lisätiedot

Kansallinen asiantuntijaryhmä

Kansallinen asiantuntijaryhmä Kansallinen asiantuntijaryhmä 20.9.2012 Riitta Mustonen 2 FIRI asiantuntijaryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 2.12.2011 Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 2 :n 5 kohdan nojalla Suomen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

Muistio täydentää Akatemian lokakuun haun hakuilmoitusta ( ). 1. HAUN TUTKIMUS-JA INNOVAATIOPOLIITISET PERUSTEET...

Muistio täydentää Akatemian lokakuun haun hakuilmoitusta ( ). 1. HAUN TUTKIMUS-JA INNOVAATIOPOLIITISET PERUSTEET... FIRI2010-MUISTIO HAKIJOILLE Muistio täydentää Akatemian lokakuun haun 4.-29.10.2010 hakuilmoitusta (18.6.2010). Sisällysluettelo 1. HAUN TUTKIMUS-JA INNOVAATIOPOLIITISET PERUSTEET... 2 2. TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIN

Lisätiedot

Tiedonkeruun kuvaus TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIEN KARTOITUS

Tiedonkeruun kuvaus TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIEN KARTOITUS 10.10.2013 Tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä ja Tieteen tila 2014 -hanke Tutkimusinfrastruktuureja selvittävä kysely 2013, OHJEET TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIEN KARTOITUS Tiedonkeruun kuvaus Tausta

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

HANKEYHTEISTYÖ VAI KONSORTIO?

HANKEYHTEISTYÖ VAI KONSORTIO? 1 (7) 29.6.2017 Konsortiohakemus Akatemian hauissa 29.6.2017 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä kooste konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5)

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2.

Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2. Etäkäyttöjärjestelmä osaksi uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja seminaari 27.2.2014 Tutkimusinfrastruktuuri? Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Lippulaiva: Hyvä hakemus Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Maiju Gyran 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Lippulaivaohjelma Lippulaivat ovat osaamiskeskittymiä, joissa toteutuu - Korkeatasoinen

Lisätiedot

Suomen Akatemia syyskuun haku 2013. Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot

Suomen Akatemia syyskuun haku 2013. Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Suomen Akatemia syyskuun haku 2013 Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Syksy 2013 Haku 2. 25.9. 2013 kello 16.15 Haettavana: Akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet, tutkimusohjelmahankkeet,

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012

HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012 HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012 Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 4.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia Tieteen eri roolit ja tutkimuksen

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. 26.9.2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku on auki verkkoasioinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahoitus toteutuu edellyttäen,

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015

Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015 Strategisen tutkimuksen ohjelmat, aiehaku 5.11. 9.12.2015 Ohjelmahaku on kaksivaiheinen. Tässä hakuilmoituksessa esitetään sekä aiehaun että helmikuussa toteutettavan varsinaisen haun hakuohjeet. Varsinaiseen

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Lokakuun haku 1. 31.10.2008

Lokakuun haku 1. 31.10.2008 SUOMEN AKATEMIA LOKAKUUN 2008 HAKUILMOITUS 1 (26) Lokakuun haku 1. 31.10.2008 Kaikkia hakuja koskevat ohjeet...2 Lokakuussa 2008 haettavana oleva rahoitus...7 1 Akatemiaprofessorin virkaan ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2.

Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2. Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2. Tärkeät päivämäärät: Haku avautuu 3.10.2016 1.11.2016 klo 16.00 mennessä julkisen tutkimuksen suunnitelma ja pyydetyt tiedot Suomen Akatemiaan 14.11.2016 klo 23.59

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI. Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI. Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit Tutkijakollegium on 1.1.2001 perustettu Helsingin yliopiston erillinen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2016 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 1.9 30.9.2015 HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö 12/626/2015

Lisätiedot

Konsortiohakemuksen laatiminen

Konsortiohakemuksen laatiminen 1. Konsortiohakemuksen laatiminen Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion,

Lisätiedot

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Rahoittajat ja tiedon julkisuus Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Periaate Julkisella rahalla tehty tutkimus on julkista. Berliinin julkilausuma 2003. ESF + EUROHORCS: Tiekartta 2008 Julkisuus koskee

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2016 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille 21.9.2017 Ohjelma Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK esittelee lyhyesti TEAS-järjestelmän Opetusneuvos Matti

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Yliopistojen profiloitumisrahoitus ja lippulaivaohjelma

Yliopistojen profiloitumisrahoitus ja lippulaivaohjelma Yliopistojen profiloitumisrahoitus ja lippulaivaohjelma Riitta Maijala 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaprofessori Tutkijatohtori Huippuyksikkö

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

FMAS-kokonaisuus ja sähköinen käyttölupapalvelu sen osana. Irma-Leena Notkola

FMAS-kokonaisuus ja sähköinen käyttölupapalvelu sen osana. Irma-Leena Notkola FMAS-kokonaisuus ja sähköinen käyttölupapalvelu sen osana Irma-Leena Notkola 24.8.2015 FMAS-hankkeen tausta ja tavoitteet FMAS (< Finnish Microdata Access Services) Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Suomen Akatemian toimikuntarakenne

Suomen Akatemian toimikuntarakenne Suomen Akatemian toimikuntarakenne 1. Sukupuoli Nainen Mies En halua kertoa 2. Vastaajan taustaorganisaatio Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tutkimuslaitos Muu julkinen sektori Elinkeinoelämä Työmarkkinajärjestö

Lisätiedot

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia 1 SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia & aineistonhallinnan historia Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston

Lisätiedot

TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2011-2012

TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2011-2012 SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2011-2012 12. huhtikuuta 2011 2 SISÄLTÖ 1. RAHOITUSPERUSTEET 4 1.1. Taloudellinen perusta 1.2. Tutkimuksen kustannusten yhteisrahoitteisuus

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA

YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA 2.12.2014 1 (7) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA TAMMIKUUN 2015 HAUN HAKUILMOITUS Tavoite Yliopistojen profiloituminen vahvuusalueilleen ja yliopistojen välinen työnjako

Lisätiedot

Tutkimusohjelman muistio (Solubiologian tutkimus)

Tutkimusohjelman muistio (Solubiologian tutkimus) Tutkimusohjelman muistio (Solubiologian tutkimus) Suomen Akatemia ja Tekes SOLUBIOLOGIAN TUTKIMUSOHJELMA 16.5.1997 YLEISTÄ Solubiologialla tarkoitetaan solujen, soluorganellien ja makromolekyylien rakennetta

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa.

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi Koulutuksen tutkimuslaitos 1. Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.11.2008 30.9.2011 Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen Keskeiset muutokset Akatemian rahoitusehdoissa ja -muodoissa Ylijohtaja Riitta Mustonen 1 1.9.2010 Keskeiset muutokset Suomen Akatemian päätös Rahoitusmuotojen uudistus syksyllä 2010 Eduskunnan päätös

Lisätiedot

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true Sivu /5 Valtion tutkimusrahan haku hankekaudelle 06 ---------------------------------------------------------------- --------------------------- T Ä M Ä O N M A L L I -Ä L Ä T Ä Y T Ä!!!!!!! Lomake on

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Lue tästä, miten voit hyödyntää avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuudet!

Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Lue tästä, miten voit hyödyntää avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuudet! Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Tieteen tekemisen prosessi on muutoksessa kohti avoimia toimintamalleja. Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä tukea tätä muutosta tieteellisessä tutkimuksessa.

Lisätiedot

1 19.12.2008. Suomen Akatemia ja SHOKit

1 19.12.2008. Suomen Akatemia ja SHOKit 1 19.12.2008 Suomen Akatemia ja SHOKit Strategisen huippuosaamisen keskittymät, SHOK Strategic Centres for Science, Technology and Innovation Korkeatasoinen tiede, teknologian kehitys ja innovaatiotoiminta

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014

SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014 1 (5) SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014 Tekes pyytää hakemuksia strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) uusiksi tutkimusohjelmiksi. Tekes on vuonna 2014 siirtynyt hakumenettelyyn uusien

Lisätiedot

Osaanko hakea? Faktaa ja fiktioita keskustelutilaisuus apteekkiluvista 29.3.2010. Ylifarmaseutti Päivi Nevalampi. Hakisinko vai olisinko hakematta?

Osaanko hakea? Faktaa ja fiktioita keskustelutilaisuus apteekkiluvista 29.3.2010. Ylifarmaseutti Päivi Nevalampi. Hakisinko vai olisinko hakematta? Osaanko hakea? Faktaa ja fiktioita keskustelutilaisuus apteekkiluvista 29.3.2010 Ylifarmaseutti Päivi Nevalampi Hakisinko vai olisinko hakematta? Harkitse, mitä haet Ovatko paikkakunta, alue ja apteekki

Lisätiedot

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU 1.12.2016-11.1.2017 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ris@jyu.fi Mitä STN rahoittaa 3. STN-haku Tutkittua tietoa yhteiskunnan tarpeisiin Ratkaisukeskeistä

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle OHj Ohje 1 (5) Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle 1 Perustiedot FiDiPro-rahoituksesta Suomen Akatemia ja Tekes avaavat FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin. Hauissa

Lisätiedot

ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma

ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma Juha Latikka Johtava tiedeasiantuntija 1 ACADEMY OF FINLAND ICT2023-ohjelma ICT 2015 työryhmä: 21 polkua Kitkattomaan Suomeen http://www.tem.fi/files/35440/temjul_4_2013_web.pdf

Lisätiedot

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon kehitys Nimikirjalain muutos 1989 -> valtaosa tieteellisistä, opetuksellisista

Lisätiedot

Infrastruktuuripolitiikan nykytila. Johtaja Leena Vestala

Infrastruktuuripolitiikan nykytila. Johtaja Leena Vestala Infrastruktuuripolitiikan nykytila Johtaja Leena Vestala Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kartoitushanke Infrastruktuurikartoitus 2008, julkistettiin 2009 alussa nykyisiä kansallisia infrastruktuureja

Lisätiedot

Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Vaasa. Johtaja Riitta Maijala

Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Vaasa. Johtaja Riitta Maijala Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Vaasa Johtaja Riitta Maijala Haasteet ja mahdollisuudet korkeakoulujen TKI-toiminnalle - toimijat TKI-järjestelmään liittyvät arvioinnit ja päätökset Suomen Akatemian

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tekesin uusi EAKR-konsepti. Aki Parviainen 18.-19.11.2015

Tekesin uusi EAKR-konsepti. Aki Parviainen 18.-19.11.2015 Tekesin uusi EAKR-konsepti Aki Parviainen 18.-19.11.2015 Mitä Tekes tarjoaa alueen toimijoille Voimme ja haluamme auttaa yrityksiä kilpailukykyiseen kasvuun Meidän panoksemme kasvupolulla: Potentiaalisten

Lisätiedot

Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun?

Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun? Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun? Uutta matoa koukkuun: tutkimusta maatalouden ympäristövaikutusten hallintaan 15.2.2017 Suvi Ryynänen/MMM 1 MAKERAn maa- ja elintarviketalouden tutkimusrahoitus

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille valtionavustuksista 19.3.2010 klo12-15 15 Avustusten hakeminen Annikki Häkkilä Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettävät avustukset

Lisätiedot

ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015. Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015

ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015. Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015 ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015 Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015 Koulutus- ja tiedejärjestelmä dynaamisemmaksi Korkeakouluuudistus Tiede- ja tutkimusverkoston

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Usein kysyttyä lippulaivahausta päivitetty

Usein kysyttyä lippulaivahausta päivitetty Usein kysyttyä lippulaivahausta päivitetty 12.10.2017 Mikä on lippulaiva? Kuka voi hakea rahoitusta? Montako lippulaivaa rahoitetaan? Liitetäänkö hakemukseen yhteistyökumppanien sitoumuskirjeitä (Letter

Lisätiedot

Valtakunnallinen tutkimushankkeiden tietovaranto

Valtakunnallinen tutkimushankkeiden tietovaranto Valtakunnallinen tutkimushankkeiden tietovaranto Vastaajan yhteystiedot 1. Yhteystiedot (jätä halutessasi) Rahoitusorganisaatio kdjflak Yhteyshenkilö lkjaölksdj Puhelin 5678 Sähköposti 2. Kiinnostus osallistua

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden riskienhallinta

Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 10.10.2008

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 10.10.2008 Rahoittajat ja tiedon julkisuus Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 10.10.2008 Periaate Julkisella rahalla tehty tutkimus on julkista. Termikysymys Mitä open access on suomeksi? Mitä näkökulmaa sananvalinnalla

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot