LASKENNALLISTEN TIETEIDEN TUTKIMUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKENNALLISTEN TIETEIDEN TUTKIMUSOHJELMA"

Transkriptio

1 1 LASKENNALLISTEN TIETEIDEN TUTKIMUSOHJELMA - malleja ja sovelluksia yhteiskuntatieteistä luonnontieteisiin LASTU Suomen Akatemia Ohjelmamuistio

2 2 Sisällysluettelo 1 ESIPUHE TUTKIMUSOHJELMAN TAUSTA LASKENNALLINEN TIEDE YHTEYDET MUIHIN TUTKIMUSOHJELMIIN VIITTEET TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET... 7 Laskennallisten menetelmien käytön edistäminen... 7 Metodologisten valmiuksien parantaminen... 7 Tieteiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen... 7 Hyvien työkäytäntöjen edistäminen... 7 Kansainvälinen verkottuminen OHJELMAN AIHEALUEET TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTUS OHJELMAN RAHOITUS KANSALLINEN YHTEISTYÖ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ AIKATAULU JOHTORYHMÄ OHJELMAN KOORDINOINTI LOPPUARVIOINTI HAKUMENETTELY JA HANKKEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT AIEHAKEMUKSET Yksittäisen tutkimusryhmän aiehakemus Konsortion aiehakemus VARSINAISET HAKEMUKSET Yksittäisen tutkimusryhmän varsinainen hakemus Konsortion johtajan varsinainen hakemus Konsortion muun osahankkeen vastuullisen johtajan hakemus ARVIOINTIKRITEERIT LISÄTIETOJA...15

3 3 1 Esipuhe Suomen Akatemian hallitus päätti kokouksessaan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä myöntää neuvotteluoikeuden Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelman valmistelemiseksi. Tutkimusohjelman valmistelemiseen nimettiin valmisteluryhmä maaliskuussa Valmisteluryhmään kuuluivat Akatemian tieteellisten toimikuntien edustajina prof. Jaakko Astola (luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta; TTY, puheenjohtaja), prof. Jaana Bamford (biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta; JY), prof. Pia Vuorela (terveyden tutkimuksen toimikunta; ÅA) ja prof. Jaakko Pehkonen (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta; JY). Lisäksi kutsuttuina asiantuntijoina työhön osallistuivat prof. Christer Carlsson (ÅA), prof. Mats Gyllenberg (HY), akatemiaprof. Risto Nieminen (TKK), prof. Pekka Neittaanmäki (JY) sekä prof. Marjo Yliperttula (HY). Valmisteluryhmän tieteellisenä asiantuntijasihteerinä toimi TkT Juha Fagerholm (CSC). Lisäksi valmisteluryhmän työskentelyyn osallistuivat Suomen Akatemiasta tiedeasiantuntija Tiina Forsman, johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen sekä ohjelmapäälliköt Anssi Mälkki ja Merja Kärkkäinen. Pyöreän pöydän keskustelu pidettiin CSC:n tiloissa keskiviikkona Edellisten lisäksi keskustelussa kuultiin asiantuntijoina: prof. Raimo Hämäläinen (TKK), teknologia-asiantuntija Arto Kotipelto (Tekes), akatemiaprof. Hannu Oja (TaY), prof. Kari Rummukainen (OY), prof. Keijo Ruotsalainen (OY), prof. Outi Savolainen (OY) ja prof. Arto Urtti (HY). Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelman tutkiva työpaja pidettiin torstaina Hotelli Presidentin kokoustiloissa Helsingissä. Työryhmien puheenjohtajina toimivat prof. Risto Nieminen, prof. Pia Vuorela, prof. Jaana Bamford ja prof. Christer Carlsson. Tilaisuuteen oli ennakkoon ilmoittautunut 110 osanottajaa. Suomen Akatemiasta ohjelmaan osallistuvat biotieteiden ja ympäristön, kulttuurin ja yhteiskunnan, luonnontieteiden ja tekniikan sekä terveyden tutkimuksen toimikunnat ja ohjelma on suunniteltu viisivuotiseksi.

4 4 2 Tutkimusohjelman tausta Informaatioteknologian vallankumous on muuttanut ratkaisevasti tapaa, jolla tiedettä maailmassa tehdään. Laskennallinen tiede on noussut kolmanneksi tukipilariksi kokeellisen ja teoreettisen tieteen rinnalle. Laskennallisten menetelmien ja välineiden kehitys on voimakasta kaikilla tieteenaloilla. Laskennallisessa tieteessä ilmiöitä tutkitaan laskennallisten mallien avulla suorien kokeellisten mittausten tai matemaattis-teoreettisen analyysin sijaan tai tukena. Erona perinteiseen tietokoneavusteiseen tutkimukseen on laskennan intensiivisyys, suuret datamäärät ja usein laskennan interaktiivinen luonne. Laskennallisella lähestymistavalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä, kun kalliita ja aikaa vieviä kokeita voidaan korvata tietokonesimulaatioilla. Yhä monimutkaisempien ilmiöiden tutkimuksessa laskennallisen tieteen käyttö on ainoa mahdollisuus ongelmien ratkaisemiseksi, esimerkkinä ihmisen genomin selvittäminen, sään ennustaminen tai yhteiskunnan monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen. Tieteen kehitys on mahdollistanut yhä kompleksisempien järjestelmien tilan mittaamisen ja siihen vaikuttamisen. Laskennallisen tieteen avulla voidaan käsiksi itse järjestelmän lainalaisuuksiin silloinkin kun sen kompleksisuus tekee perinteisen mallinnuksen mahdottomaksi. Näin ehkä voidaan paremmin vastata ihmiskunnan suuriin haasteisiin kuten ilmaston säätely, terveyden edistäminen, sosiaalisten verkostojen ymmärtäminen jne. Laskennallisen tieteen avulla ratkotaan jo nyt haastavia tutkimusongelmia hyvin monilla tieteenaloilla. Laskennallisten menetelmien soveltamisessa tarvitaankin paitsi menetelmäosaamista, myös syvällistä sovellusalueen ymmärrystä. Näin ollen laskennalliselle tieteelle on tyypillistä eri alojen asiantuntijoiden tiivis yhteistyö ja tutkimuksen moni- ja poikkitieteellisyys. Samoin tyypillistä on se, että tutkimusalue ja sen laskennalliset menetelmät kehittyvät yhtäaikaisesti kiinteässä vuorovaikutuksessa. Avaintekijöinä laskennallisen tieteen läpimurrolle ovat tietotekniikan nopea kehitys, erityisesti tietokoneiden laskenta- ja tiedonhallintakapasiteetin erittäin voimakas kasvu, menetelmäosaamisen kehittyminen ja laajeneminen eri tutkimusalueilla, sekä yhä nopeampien ja tarkempien mittalaitteiden tuottamien datamäärien valtava kasvu. Laskennallinen tiede ja tekniikka ovatkin menossa kohti yhä kompleksisempia systeemejä, joissa yhdistyvät monet perinteiset tieteenalat ja joita leimaavat usein epälineaarisuus, monimittakaavaisuus, monitavoitteisuus ja dataintensiivisyys. Opetusministeriössä toimi talvella työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus laskennallisen tieteen kansalliseksi kehittämiseksi. Työryhmä esittää mietinnössään (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:23), että opetusministeriö ja muu julkinen sektori rahoittavat poikkitieteellisiä laskennallisen tieteen hankkeita sekä menetelmätieteissä että sovellusalueilla vuosina Tekesin ja Suomen Akatemian tulisi vahvistaa laskennallisen tieteen tutkimusrahoitusta ja kehittää asiantuntemustaan laskennallisessa tieteessä. Samoin Suomen grid-strategiaa laatimaan asetettu työryhmä esittää raportissaan (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:7), että Suomeen on perustettava escience-ohjelma. Osana sitä ehdotetaan, että Suomen Akatemia ja Tekes valmistelevat ja rahoittavat laskennallisen tieteen tutkimusohjelman vuosille , jossa kehitetään ja hyödynnetään laskennallisen tieteen menetelmiä uusilla tieteenaloilla ja vahvistetaan laskennallisen tieteen osaamista. Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma on konkreettinen askel Suomen escience-ohjelman toteuttamiseen.

5 5 2.1 Laskennallinen tiede Laskennalliset tieteet on eri lähteissä määritelty eri tavoin. Yhdysvalloissa laskennallista tiedettä katsotaan ehkä hieman tiukkarajaisemmin kuin perinteisesti Euroopassa. Merkittävässä PITAC-raportissa [1] on esitetty seuraava määritelmä. Laskennallinen tiede on kasvava monitieteinen ala, joka käyttää kehittyneitä laskentamahdollisuuksia monimutkaisten ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Laskennallinen tiede yhdistää kolme eri osa-aluetta: 1. Algoritmit (numeeriset ja ei-numeeriset) ja mallinnus- sekä simulointiohjelmistot, jotka on kehitetty ratkomaan (esim. Biologisia, fysikaalisia ja sosiaalisia) luonnontieteen, tekniikan ja yhteiskuntatieteiden tehtäviä. 2. Tietotekniikka ja informaatiotiede, jotka kehittävät ja optimoivat kehittyneitä laitteistoja, ohjelmistoja ja tietoliikennettä sekä tiedonhallintakomponentteja, joita tarvitaan laskennallisesti vaativien, usein dataintensiivisten tehtävien ratkaisemiseen. 3. Laskentainfrastruktuuri, joka tukee sekä tieteellistä että teknistä ongelmanratkaisua ja sitä tukevaa tietotekniikkaa ja informaatiotiedettä. Määritelmässä on vahva paino kolmen osa-alueen yhdistämisellä ja vuorovaikutuksella. Erityisesti ensimmäisen ja toisen osa-alueen läheinen vuorovaikutus on oleellinen menestystekijä parasta ratkaisua etsittäessä. Paljon käytetty läheinen termi escience käsitetään usein laskennallisen tieteen synonyymiksi. Esimerkiksi Norjan evita-ohjelman toimintasuunnitelmassa (Action plan) [2] esitetty esciencen määritelmä on lähellä tässä esitettyä. 2.2 Yhteydet muihin tutkimusohjelmiin Tekesissä on menossa aihepiiriin liittyvä Mallinnus ja simulointi (MASI)-tavoitetutkimusohjelma vuosina MASIn painopisteitä ovat ilmiömallit ja niiden yhdistäminen, mallinnuksen menetelmät ja työkalut, palveluiden ja liiketoimintaprosessien kehittäminen sekä mallinnuksen käyttö ja hyödyntäminen. Edeltävänä aktiviteettina voidaan myös pitää Akatemian vuosina toteuttamaa Matemaattisten menetelmien ja mallien kehittäminen eri tieteenaloille (MADAME)tutkimusohjelmaa. Laskennallinen tutkimus, mallinnus ja simulaatio esiintyvät teemoina kaikissa strategisen huippuosaamisen keskittymissä (SHOK), joko erityisesti mainittuina tai yleisinä poikkileikkaavina aktiviteetteina. Täten tutkimusohjelmalla on hankkeiden kautta mahdollisuus merkittävästi tukea keskittymien aloilla tehtävää tutkimustyötä. Laskennallisen tieteen kehittäminen on kansainvälisesti todettu strategisesti tärkeäksi tekijäksi kilpailukyvyn kannalta, mm. Yhdysvaltojen, Kiinan, Intian, Japanin ja Euroopan Unionin innovaatiojärjestelmissä. EU:ssa siihen on voimakkaasti panostettu useimmissa jäsenmaissa, mutta

6 6 erityisesti Britanniassa, Saksassa ja viimeksi myös Ranskassa. Pohjoismaisella tasolla on myös käynnistynyt merkittäviä yhteishankkeita. Alan laaja-alaisia ja monitieteisiä tutkimusohjelmia on käynnissä mm. Yhdysvalloissa, Kiinassa, Englannissa ja Norjassa, jotka ovat potentiaalisia ohjelmayhteistyökumppaneita. Laskennallisen tieteen tutkimusohjelmalla on useita yhtymäkohtia EU:n 7. Puiteohjelman Capacities-osioon, jossa tuetaan erityisesti olemassa olevien eurooppalaisten infrastruktuurien optimaalista käyttöä ja uusien infrastruktuurien kehittämistä. Tutkimusohjelma helpottaa osaltaan suomalaisten ryhmien osallistumista näihin eurooppalaisiin hankkeisiin, vaikka sen painopiste onkin aivan muualla kuin infrastruktuurissa. Tutkimusohjelmalla on kytkentä pohjoismaiseen Nordforsk NORIA-net-ohjelmaan ( ) sekä Akatemian Nanotieteen tutkimusohjelmaan (finnano), samanaikaisesti käynnistyväksi suunniteltuun Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät -tutkimusohjelmaan sekä erasysbio ERA-NET-ohjelmaan. 2.3 Viitteet 1. Computational Science: Ensuring America s Competitiveness, Report to the President, President s Information Technology Advisory Committee, June Escience Infrastructure, Theory and Application (evita), Action Plan, The Research Council of Norway, January 2007.

7 7 3 Tutkimusohjelman tavoitteet Tutkimusohjelman tavoitteet voidaan lyhyesti tiivistää seuraavasti. Laskennallisten menetelmien käytön edistäminen Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelman keskeisenä tavoitteena on laskennallisten menetelmien käytön parempi hyödyntäminen tutkimuksessa ja yhteiskunnassa. Tämän tavoitteen mukaista on kehittää laskennallisia menetelmiä sekä niiden vaatimia tilastollisia, matemaattisia ja tietoteknisiä ratkaisuja, edistää infrastruktuurien tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä tukea laskennallisten tieteiden tutkimusta sekä soveltaa laskennallisia menetelmiä laajasti eri tieteenalojen ja yhteiskunnan ongelmien ja ilmiöiden poikkitieteelliseen tutkimukseen. Metodologisten valmiuksien parantaminen Tähän tavoitteeseen liittyy matemaattisen ja tietoteknisen sivistystason nostaminen tutkimusyhteisössä sekä metodologisten valmiuksien parantaminen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja laskentaa soveltavien tieteiden vuorovaikutuksen edistäminen. Ongelmien monialaisuuden kautta ohjelma liittyy Akatemian kaikkien tutkimusalojen tutkimustoimintaan. Tieteiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen Kahden yllä esitetyn tavoitteen kautta ohjelma pyrkii eri tutkimusryhmien ja tieteiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen. Laskennallisen tieteen luonteeseen kuuluu poikkitieteellisyys ja yhteistyö substanssitieteiden sekä algoritmien ja menetelmien kehityksen välillä. Hyvien tieteellisten tuloksien saavuttamisen edellytyksenä on tällöin hyvä tiedonkulku. Hankkeissa tulisi mahdollisuuksien mukaan osapuolina olla eri tieteenalojen tai menetelmien tuntijoita. Yksittäisten fokusoitujen projektien merkitys voi olla suuri. Tutkimustyössä pyritään ratkaisuihin, jotka edustavat alansa kansainvälistä huippua ja näyttävät suuntaa tulevaisuuden tutkimuskäytännöille. Tutkimusyhteisöjen ja -ryhmien vuorovaikutusta lisäämällä voidaan luoda uusia yhteenliittymiä, jotka ylittävät kansainvälisen huipputason edellyttämän kriittisen massan. Tutkimusohjelma voi olla tekijä, joka aktivoi idea-asteella olleen yhteistyöhalun konkreettiseksi yhteistyöksi. Hyvien työkäytäntöjen edistäminen Ohjelman tavoitteena on myös edistää hyviä työkäytäntöjä laskennallisilla menetelmillä tehdyssä tutkimuksessa. Hyvä työkäytäntö tarkoittaa esimerkiksi tietoa data-aineistojen alkuperästä ja käyttökelpoisuudesta sekä huolellista dokumentointia. Ohjelmassa edellytetään lisäksi tiedonhallintasuunnitelman tekoa. Kansainvälinen verkottuminen Ohjelman yhtenä tavoitteena on myös tutkijoiden kansainvälinen verkottuminen. Verkottumista pyritään edistämään sekä tutkimusohjelman koordinaation että tutkijoiden omien kansainvälisten kontaktien kautta. Suunnitelmia pohjoismaisesta ja kansainvälisestä rahoittajayhteistyöstä on esitetty jäljempänä muistiossa.

8 8 4 Ohjelman aihealueet Tutkimusohjelman tieteellisen laaja-alaisuuden vuoksi ohjelman aihealueista ei ole tässä kattavaa luetteloa vaan lähinnä esimerkkejä mahdollisia tutkimusaiheista. Tyypillisesti monet tutkimusohjelman aihealueet ovat tieteidenvälisiä ja monitieteisiä. Tutkimusohjelman kohteena on ongelmalähtöinen laskennallinen tutkimus, joka pyrkii ratkaisuun laskennallisia menetelmiä käyttäen. Ohjelman piiriin kuuluvat sekä laskenta- että datapainotteiset tutkimusalueet kaikilla tieteenaloilla, mm. Biologiassa, fysiikassa, kemiassa, kielentutkimuksessa, terveyden tutkimuksessa, taloustieteissä, tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä. Tärkeitä kriteereitä ovat tutkimuskohteen ainutlaatuisuus, merkittävyys, menetelmäkehitys ja datan kantavuus. Esimerkkinä ovat tietotekniikan kehityksen mukanaan tuomat uudet avautuvat mahdollisuudet monilla tieteenaloilla. Tärkeänä aihealueena ovat ns. Suuret haasteet ( Grand challenges ), joissa tutkitaan laskennallisesti hyvin vaativia ja tieteellisesti erittäin merkittäviä kysymyksiä, ajankohtaisina esimerkkeinä ilmastonmuutos, energiakysymykset, terveys ja hyvinvointi, globaalien tietoverkkojen turvallisuus sekä globaalin talouden hallinta. Näitä ongelmia kuvaavat mallit sisältävät useita toisiinsa liittyviä elementtejä ja niiden ratkaiseminen, verifiointi ja tulkinta ovat sekä yhteiskunnan kannalta tärkeää että tieteellisesti haastavaa. Muita tyypillisiä esimerkkejä ovat tautimekanismien sekä lääkkeen kulkeutumisen ja vaikutuksen mallintaminen, ultratehokkaan sekvensoinnin hyödyntäminen, luonnollisen kielen mallintaminen, logististen verkostojen hallinta, geneettisen säätelyn ymmärtäminen jne. Biologiassa ja yhteiskuntatieteissä on keskeistä uusien ja entistä huomattavasti laajempien aineistojen käyttö tutkimuksessa. Monet modernin fysiikan ja kemian perusongelmat ovat intensiivisen laskennallisen tieteen piiriin kuuluvan tutkimuksen kohteina. Koska tutkimusohjelman yhtenä tavoitteena on metodologisten valmiuksien parantaminen, laskennallisten menetelmien kehitys on olennaista. Tutkimusohjelmaan kuuluvat keskeisesti laskennallisen tieteen ongelmalähtöiset algoritmit ja menetelmät sekä simuloinnin ja mallinnuksen menetelmät. Yleisimpiä laskennallisen tieteen eri menetelmiin liittyviä teemoja on moniskaalamallinnus. Esimerkkejä laskennallisessa tieteessä käytetyistä menetelmistä ovat diskreetin matematiikan menetelmät, stokastisten ja determinististen menetelmien yhdistäminen, stokastisen, laajan skaalan ja kompleksin optimoinnin menetelmät, metaheuristiikat, adaptiiviset menetelmät, fysikaalisesti tai biologisesti inspiroidut algoritmit ja datalle perustuvat menetelmät. Monia muitakin algoritmeja ja menetelmiä sovelletaan laajalti. Algoritmisen ja tilastollisen data-analyysin sekä dataintensiivisen laskennan tueksi tarvitaan tiedonlouhinnan menetelmiä. Ongelman ratkaiseminen saattaa edellyttää mahdollistavien tekniikoiden ja työkalujen kehitystä, esimerkkeinä ohjelmien rinnakkaistaminen teraskaalalaskentaa varten, laajojen data-aineistojen ja tutkimustulosten visualisointi sekä suurten ja mahdollisesti rakenteisten data-aineistojen hallinta ja tallennus. Tutkimusohjelman painopiste on kuitenkin ratkaistavassa tieteellisessä ongelmassa, ei sen mahdollistavassa tekniikassa. Työkalujen ja tekniikan kehittäminen voi sisältyä hankkeeseen siinä määrin kuin se tukee tai on edellytyksenä valitun tieteellisen kysymyksen ratkaisemiseksi.

9 9 Infrastruktuurin kehitys ei ole tutkimusohjelman painopiste. Tieteellisiä laskentaresursseja myöntävän opetusministeriön omistaman Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tutkimusohjelman hankkeet ovat erityisasemassa resurssien myönnössä. Sellaisilla aloilla, joilla ei ole olemassa valmista tietoteknistä infrastruktuuria, tutkimusta tukemaan voidaan tarvita esimerkiksi tietotekniikan palveluja, ohjelmistoja tai tietokantoja, ja niiden rahoittaminen voi olla perusteltua. Ohjelmassa pyritään tukemaan erityisesti sellaisia hankkeita, jotka tukevat kansallisesti merkittävien tutkimusyhteisöjen muodostumista ja joiden hakijoilla on laajan kansainvälisen yhteistyön tuoman tietotaidon avulla mahdollisuus kehittää uusia läpimurtoja. Myös Akatemian toimikuntien rajat ylittäviä tutkimushankkeita kannustetaan.

10 10 5 Tutkimusohjelman toteutus 5.1 Ohjelman rahoitus Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma on Suomen Akatemian rahoittama tutkimusohjelma. Ohjelmaa koordinoi Akatemiassa ohjelmapäällikkö. Tutkimusohjelma on suunniteltu viisivuotiseksi siten, että siitä rahoitettaisiin vuosina 2010 ja 2011 alkavia nelivuotisia tutkimushankkeita vuosina Suomen Akatemian hallitus on myöntänyt ohjelman ensimmäiseen hakuun 8,5 M. 5.2 Kansallinen yhteistyö Tutkimusohjelma sivuaa aihepiiriltään Tekesin Mallinnus ja simulaatio (MASI)-tutkimusohjelmaa sekä Suomen Akatemian käynnissä olevaa nanotieteen tutkimusohjelmaa (finnano, ) ja valmisteilla olevaa Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät-tutkimusohjelmaa. 5.3 Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälisellä rahoitusyhteistyöllä pyritään edistämään ja tukemaan kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Akatemian keskeisiä yhteistyömaita ovat lähivuosina Intia, Japani, Kiina ja Venäjä sekä Kanada, Yhdysvallat, Brasilia ja Chile, joiden kanssa vahvistetaan tutkimuksen rahoittajien välistä yhteistyötä. Tieteellisten toimikuntien kautta on ehdotettu laskennallisen tieteen aloihin liittyvää yhteistyötä Brasilian, Intian, Japanin, Kiinan ja Venäjän kanssa. Alustavasti on keskusteltu tutkimusohjelmayhteistyöstä NSF:n (Yhdysvallat) kanssa. Yhteistyössä Fotoniikka ja modernit kuvantamismentelmät-tutkimusohjelman kanssa avataan yhteishaku Kiinan NSFC:n kanssa vuonna Mahdollisten kahdenvälisten hakujen lisäksi vuoden 2008 ERA-NET (ERA-sysbio) haussa valitut suomalaishankkeet liitetään tutkimusohjelmaan. Norjan evita-ohjelman sekä yhteispohjoismaisen enoriahankkeen kanssa on keskusteltu yhteistyöstä esimerkiksi yhteisesti koordinoitujen tutkijaseminaarien muodossa. 5.4 Aikataulu Ohjelmassa rahoitetaan hankkeita vuosina Vuonna 2009 valittavien hankkeiden rahoituskausi alkaa viimeistään ja vuonna 2010 valittavien Hankkeet päättyvät vastaavasti viimeistään ja Tutkimusohjelma arvioidaan vuonna Ohjelmassa järjestetään kaksi kaksivaiheista hakua, vuosina 2009 ja Vuoden 2010 haun tutkimuskohteiden mahdollisesta suuntaamisesta päättää ohjelmalle asetettu ohjelmaryhmä vuoden 2009 aikana. Ensimmäisen vaiheen hakuun (tammikuu 2009, päättyy 30.1.; v päivä vahvistetaan myöhemmin) toimitettavat hakemukset ovat lyhyehköjä aiesuunnitelmia. Ohjelmaryhmä tekee jaostolle esityksen

11 11 hakemuksista, jotka parhaiten täyttävät ohjelman aihealueet ja tavoitteet. Jatkoon valitut osallistuvat varsinaiseen hakuun ( ), johon laaditaan täydelliset tutkimussuunnitelmat. Hakemusten tieteelliseen arviointiin perustuen ja ohjelman tavoitteet huomioon ottaen ohjelmaryhmä valmistelee ehdotuksen rahoitettavista hankkeista ohjelmajaostolle, joka tekee rahoituspäätökset. Ohjelman kansainvälisten yhteishakujen lopullinen aikataulu ja aiheet täsmentyvät myöhemmin ja niistä tiedotetaan ohjelman www-sivuilla. 5.5 Johtoryhmä Tutkimusohjelmaa johtaa johtoryhmä, joka koostuu Akatemian toimikuntien jäsenistä, ohjelmaan liittyvien muiden organisaatioiden edustajista sekä asiantuntijajäsenistä. Johtoryhmään voidaan lisäksi kutsua muita asiantuntijoita. Johtoryhmän kokoonpano löytyy ohjelman kotisivuilta tieteet. Johtoryhmän tehtävänä on: Johtaa ja valvoa ohjelmaa, Valmistella hakemusten arviointiprosessi, Tehdä vastuullisille rahoittajaorganisaatioille esitys rahoitettavista hankkeista, Tarvittaessa ehdottaa tieteellisille toimikunnille ja muille rahoittajille ohjelmaa täydentäviä hakuja ja/tai lisärahoitusta, Tehdä esityksiä ohjelmaan myöhemmin liitettävistä hankkeista, Suunnitella ja organisoida ohjelman loppuarviointi, Ohjata ja tukea ohjelman koordinaatiota sekä Edistää tutkimustulosten hyödyntämistä 5.6 Ohjelman koordinointi Ohjelman pyrkimyksenä on kaikin tavoin edistää tutkimushankkeiden kehittymistä ohjelmakokonaisuudeksi aktiivisen tiedonvaihdon ja yhteistyön kautta. Tämä edellyttää ohjelman koordinointia, joka pyrkii hankkeiden kanssa yhteistyössä edistämään ohjelman tavoitteiden toteutumista. Hankkeiden toivotaan näin vahvistavan toisiaan ja ohjelman synnyttävän uudenlaista monitieteellistä tutkimustietoa. Siksi ohjelmaan valittavien hankkeiden johtajilta edellytetään, että he sitoutuvat ohjelman tavoitteisiin ja toimimaan aktiivisesti yhteistyössä ohjelman aikana ja arvioitaessa ohjelman tuloksia sen päätyttyä. Ohjelmaan valittujen hankkeiden vastuullisten johtajien tulee: Vastata ja raportoida hankkeen tieteellisestä edistymisestä ja rahoituksen käytöstä ohjelmapäällikön ja rahoittajien ohjeiden mukaisesti Varmistaa oma ja tutkimusryhmän jäsenten osallistuminen ohjelman koordinaation järjestämiin tapaamisiin, seminaareihin ja työpajoihin sekä edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä ohjelman tutkimusryhmien välillä, Osallistua tutkimusohjelman katsausten, synteesien ja tiedotusmateriaalin tuottamiseen, Jakaa aktiivisesti tietoa ohjelman edistymisestä ja tuloksista julkisilla ja tieteellisillä foorumeilla. Tutkimusohjelman ohjelmapäällikkö pyrkii yhteistyössä hankkeiden kanssa edistämään ohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ohjelmapäällikkö koordinoi tiedonkulkua, edistää tutkijoiden

12 12 yhteistyötä hankkeiden välillä ja luo kontakteja yhteiskuntaan, teollisuuteen ja ulkomaisiin tutkimustahoihin. Yhteiset seminaarit, työpajat, tutkijankoulutustilaisuudet ja sähköiset viestintävälineet ovat keskeisiä kommunikointikeinoja. Tutkimusohjelman ohjelmakoordinaatiosta vastaa Suomen Akatemia ja ohjelmapäällikkö Merja Kärkkäinen. 5.7 Loppuarviointi Tutkimusohjelman toteutus ja tuloksellisuus arvioidaan ohjelman päätyttyä. Arvioinnissa otetaan huomioon mm. Seuraavat asiat: Ohjelman tavoitteiden toteutuminen Tutkimusohjelman toteutus (koordinaatio, ohjelmaryhmän rooli, osallistuminen ohjelmaan) Ohjelmassa saavutettujen tulosten tieteellinen laatu, Tulokset ja vaikutukset, tulosten integrointi ja synteesin tekeminen ohjelmatasolla Ohjelman tieteellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutuminen, Tutkijankoulutus ja tutkijanuran edistäminen, Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, Ohjelman tiedotustoiminta. Rahoitettavien tutkimusryhmien tulee raportoida hankkeensa edistymisestä vuosittain tai ohjelman johtoryhmän päättämällä tavalla sekä toimittaa hankkeen päätyttyä loppuraportti Suomen Akatemiaan. Raporteista tulee ilmetä mm. hankkeessa tuotetut tieteelliset julkaisut ja ohjelman puitteissa suoritetut opinnäytetyöt.

13 13 6 Hakumenettely ja hankkeiden arviointikriteerit Tutkimusohjelman haku on kaksivaiheinen. Hakuajat ovat ehdottomia. Hakemus liitteineen laaditaan englanniksi ja tehdään osoitteessa > Tutkijalle > Kirjaudu sähköiseen asiointiin. Valitse Uusi hakemus > Haun nimi Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Tutkimusohjelmasta voivat hakea rahoitusta sekä yksittäiset tutkimusryhmät että useamman tutkimusryhmän muodostamat konsortiot. Haettaessa rahoitusta Akatemialta tulee noudattaa: 1. Akatemian tammikuun 2009 hakuilmoituksessa olevia kaikkia hakuja koskevia ohjeita 2. Yksityiskohtaisia hakemuksen jättämistä koskevia ohjeita > Tutkijalle > Hakeminen > Hakuohjeet 3. Yksityiskohtaisia hakemuksen liitteiden muotoa ja pituutta koskevia ohjeita > Tutkijalle > Hakeminen > Hakemuksen liitteet 4. Tätä tutkimusohjelmamuistiota 6.1 Aiehakemukset Aiehakemukset on jätettävä sähköisen asioinnin kautta viimeistään klo Hakuaika on ehdoton. Hakemukseen liitetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden mukaisia. Aievaiheen hakemusten arvioinnin kriteereinä ovat hankeen sopivuus tutkimusohjelman aiheeseen, ohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä hanke-esityksen uutuusarvo ja hyödynnettävyys. Akatemia tekee päätökset maaliskuun 2009 aikana varsinaiseen hakuun pyydettävistä hakemuksista. Akatemia tiedottaa tästä nettisivuillaan ja ilmoittaa päätöksestä kirjallisesti hakijoille Yksittäisen tutkimusryhmän aiehakemus Sähköinen hakemuslomake Hakemuksen liitteet: Aiesuunnitelma, enintään neljä sivua Vastuullisen johtajan ansioluettelo, enintään neljä sivua Hakijan julkaisuluettelo, jonka pituutta ei rajoiteta. Hakijaa pyydetään korostamaan tutkimussuunnitelman kannalta 10 merkittävintä julkaisua Konsortion aiehakemus Vain konsortion johtaja jättää aiehakemuksen. Sähköinen hakemuslomake Hakemuksen liitteet: Konsortion aiesuunnitelma, enintään kuusi sivua Konsortion johtajan ja osahankkeiden vastuullisten johtajien ansioluettelot yhdistettynä yhdeksi asiakirjaksi, enintään neljä sivua/tutkija

14 14 Konsortion johtajan ja osahankkeiden vastuullisten johtajien julkaisuluettelot yhdistettynä yhdeksi asiakirjaksi, jossa korostettuna kunkin osahankkeen johtajan 10 tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua 6.2 Varsinaiset hakemukset Varsinaiseen hakuun kutsuttavat hankkeet valitaan aiesuunnitelmien perusteella maaliskuun 2009 aikana. Sähköinen asiointi toiseen hakuvaiheeseen kutsutuille hankkeille avautuu noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika päättyy klo Hakuaika on ehdoton. Hakemukseen liitetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden mukaisia Yksittäisen tutkimusryhmän varsinainen hakemus Sähköinen hakemuslomake Hakemuksen liitteet: Abstrakti, enintään yksi sivu Tutkimussuunnitelma, enintään 12 sivua Vastuullisen johtajan ansioluettelo, enintään neljä sivua/tutkija Vastuullisen johtajan julkaisuluettelo, jossa korostettuna tutkimussuunnitelman kannalta 10 merkittävintä julkaisua Eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto tarvittaessa Edistymisraportti vastuullisen johtajan Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia Jos työ suoritetaan ulkomailla: ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu Konsortion johtajan varsinainen hakemus Sähköinen hakemuslomake, jossa haetaan rahoitusta vain konsortion johtajan oman tutkimusryhmän osalta. Hakemuksen liitteet: Konsortio-ohjeen mukainen abstrakti, enintään yksi sivu Konsortio-ohjeen mukainen tutkimussuunnitelma, enintään 15 sivua Konsortion johtajan ja osahankkeiden vastuullisten johtajien ansioluettelot yhdistettynä yhdeksi asiakirjaksi, enintään neljä sivua/tutkija Konsortion johtajan ja osahankkeiden vastuullisten johtajien julkaisuluettelot yhdistettynä yhdeksi asiakirjaksi, jossa korostettuna kunkin osahankkeen johtajan 10 tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua Eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto tarvittaessa Edistymisraportti konsortion johtajan ja osahankkeiden vastuullisten johtajien Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia, yhdistettynä yhdeksi asiakirjaksi Jos työ suoritetaan ulkomailla: ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu Konsortion muun osahankkeen vastuullisen johtajan hakemus Sähköinen hakemuslomake, jossa haetaan rahoitusta vain osahankkeen vastuullisen johtajan oman tutkimusryhmän osalta

15 15 Osahankkeen hakemukseen ei sisällytetä mitään liitteitä. Konsortion johtaja kerää konsortion kaikki liitteet osaksi hakemustaan 6.3 Arviointikriteerit Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi hakemusten tieteellisen tason. Arviointikriteerejä ovat: Hankkeen soveltuvuus tutkimusohjelmaan, Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus, Tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus, Hakijan/tutkimusryhmän/konsortion kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, Tutkijankoulutus ja tutkimusympäristön kehittäminen, Hakijan/tutkimusryhmän/konsortion pätevyys ja soveltuvuus sekä Konsortiohankkeen tapauksessa konsortion tuottama lisäarvo tutkimukselle. Asiantuntijoille annettavat yksityiskohtaiset hakemusten arviointiohjeet löytyvät Akatemian www-sivuilta osoitteesta > Tutkijalle > Arvioitko hakemuksia? Näihin tutustuminen on hyödyllistä. 7 Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteesta tieteet Yhteyshenkilöt Ohjelmapäällikkö Merja Kärkkäinen puhelin: (09) Ohjelmapäällikkö Anssi Mälkki puhelin: (09) Projektisihteeri Ritva Helle puhelin: (09) Faksi: (09) Sähköposti:

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM)

DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM) 3.3.2015 DIGITAALISET IHMISTIETEET (DIGIHUM) AKATEMIAOHJELMA 2016 2019 Ohjelmamuistio Ohjelmamuistio 2 (7) 1.PERUSTELUTJATAUSTA Digitalisaatio mullistaa yhteiskuntaa monella tavoin, ja myös tutkimuksen

Lisätiedot

FOTONIIKKA JA MODERNIT KUVANTAMISMENETELMÄT

FOTONIIKKA JA MODERNIT KUVANTAMISMENETELMÄT FOTONIIKKA JA MODERNIT KUVANTAMISMENETELMÄT TUTKIMUSOHJELMA SUOMEN AKATEMIA 2010-2013 Ohjelmamuistio 17.12.2008 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ESIPUHE... 3 1. TUTKIMUSOHJELMAN TAUSTA... 4 2. TUTKIMUSOHJELMAN

Lisätiedot

Suomen Akatemian tutkimusohjelma Lastu 2010 2015. Laskennalliset tieteet

Suomen Akatemian tutkimusohjelma Lastu 2010 2015. Laskennalliset tieteet Suomen Akatemian tutkimusohjelma Lastu 2010 2015 Laskennalliset tieteet Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma (Lastu) 2010 2015 Lastu lyhyesti Tietojenkäsittelylaitteiden ja -menetelmien nopea kehitys

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

ASUMISEN TULEVAISUUS (ASU-LIVE)

ASUMISEN TULEVAISUUS (ASU-LIVE) SUOMEN AKATEMIA ASUMISEN TULEVAISUUS (ASU-LIVE) TUTKIMUSOHJELMA 2011 2015 0 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 ESIPUHE... 2 1. TUTKIMUSOHJELMAN TAUSTA... 2 2. TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET... 3 3. TUTKIMUSOHJELMAN VIITEKEHYS

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

Ask & Apply -kiertue 2013

Ask & Apply -kiertue 2013 Ohjelma: Ask & Apply -kiertue 2013 Syyshaku 2013 (30 min.) Hyvän hakemuksen ainekset (20 min.) Budjetin laadinta, Akatemia ja yliopisto yhdessä (30 min.) Kysy tiedeasiantuntijalta -tunti (60 min.) 1 SYYSHAKU

Lisätiedot

Lokakuun haku 1. 31.10.2008

Lokakuun haku 1. 31.10.2008 SUOMEN AKATEMIA LOKAKUUN 2008 HAKUILMOITUS 1 (26) Lokakuun haku 1. 31.10.2008 Kaikkia hakuja koskevat ohjeet...2 Lokakuussa 2008 haettavana oleva rahoitus...7 1 Akatemiaprofessorin virkaan ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Arktiset meret- tutkimushaku 2014

Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Hakuohjeet Tuomas Lehtinen Mitä arvioimme kaikissa projektityypeissä Kehitettävä innovaatio ja osaaminen sekä tulosten hyödyntäminen Käytettävät voimavarat ja hyödynnettävä

Lisätiedot

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 11.3.2013 Johdon tuki -yksikkö 1 Miksi, mihin ja miten Akatemia käyttää bibliometrisiä indikaattoreita? Akatemian

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

SYYSHAKU Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät

SYYSHAKU Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät SYYSHAKU 2012 1. Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät 1 Hankerahoitus Akatemiahanke Suunnatut akatemiahankkeet Temaattiset haut Kehitystutkimus Kansainväliset yhteishankkeet Tutkimusohjelmat

Lisätiedot

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND Suomen Akatemia Risto Vilkko Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön 1 ACADEMY OF FINLAND Kansainvälisen toiminnan tavoitteet Akatemia tukee tutkimuksen ja tutkimusympäristöjen laadun

Lisätiedot

IHMISEN MIELI TUTKIMUSOHJELMA 2012 2016. Ohjelmamuistio

IHMISEN MIELI TUTKIMUSOHJELMA 2012 2016. Ohjelmamuistio IHMISEN MIELI TUTKIMUSOHJELMA 2012 2016 1. TAUSTA Useat tieteen- ja taiteenalat tutkivat ihmisen mieltä eri näkökulmista. Haasteena on näiden näkökulmien saattaminen hedelmälliseen vuorovaikutukseen kokonaisvaltaisemman

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010 Riitta Mustonen 1 12.5.2010 FIRI 2010 -haun tutkimus- ja innovaatiopoliittiset perusteet Osa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa; tutkijat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA TERVEYS (SKIDI-KIDS)

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA TERVEYS (SKIDI-KIDS) LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA TERVEYS (SKIDI-KIDS) TUTKIMUSOHJELMA SUOMEN AKATEMIA 2010-2013 1 Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 2 2. Tutkimusohjelman tausta ja perustelut... 2 3. Tutkimusohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes on sitoutunut keskittymiin Tekes on auttanut keskittymien syntymistä kehittää niiden toiminnan edellytyksiä tukee niitä toiminnan kehittämisessä

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6.

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6. Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa Julkisen tutkimuksen haku 1.9.2014-28.11.2014 Nuppu Rouhiainen 2.6.2014 DM1291371 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku,

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Tutkimusohjelman muistio (Solubiologian tutkimus)

Tutkimusohjelman muistio (Solubiologian tutkimus) Tutkimusohjelman muistio (Solubiologian tutkimus) Suomen Akatemia ja Tekes SOLUBIOLOGIAN TUTKIMUSOHJELMA 16.5.1997 YLEISTÄ Solubiologialla tarkoitetaan solujen, soluorganellien ja makromolekyylien rakennetta

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

OHJELMOITAVAT MATERIAALIT (OMA)

OHJELMOITAVAT MATERIAALIT (OMA) SUOMEN AKATEMIA OHJELMOITAVAT MATERIAALIT (OMA) TUTKIMUSOHJELMA 2012 2016 Lopullinen, 19.8.2011 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1 TUTKIMUSOHJELMAN TAUSTA... 4 1.1 MATERIAALITUTKIMUS SUOMESSA... 5 1.2 YHTEYDET

Lisätiedot

1 19.12.2008. Suomen Akatemia ja SHOKit

1 19.12.2008. Suomen Akatemia ja SHOKit 1 19.12.2008 Suomen Akatemia ja SHOKit Strategisen huippuosaamisen keskittymät, SHOK Strategic Centres for Science, Technology and Innovation Korkeatasoinen tiede, teknologian kehitys ja innovaatiotoiminta

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Ihmiset bisneksen uudistajina Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Tutkimushaun infotilaisuus 30.9.2014 Finlandia-talo Haun kuvaus

Lisätiedot

Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013. Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille

Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013. Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys 2013 Ohjeet tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttapäivityksen hanke-esityksille 1 PÄIVITYKSEN TAVOITTEET JA KATEGORIAT... 3 1.1 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS VAIKUTUKSET JA HALLINTA -tutkimusohjelma (FICCA, )

ILMASTONMUUTOS VAIKUTUKSET JA HALLINTA -tutkimusohjelma (FICCA, ) SUOMEN AKATEMIA ILMASTONMUUTOS VAIKUTUKSET JA HALLINTA -tutkimusohjelma (FICCA, 2011 2014) Ohjelmamuistio FICCA-ohjelmamuistio 11.1.2010 2 (16) SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ESIPUHE... 3 1. TUTKIMUSOHJELMAN TAUSTA...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet Marja-Liisa Niemi

Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet Marja-Liisa Niemi Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet 12.3.2013 Marja-Liisa Niemi Tiedontuotanto Ilmiöiden ymmärtämiseksi, osaamisen ja toiminta- /työtyöprosessien kehittämiseksi, kehityskulkujen suuntaamiseksi

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Strateginen tutkimusavaus Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus Tekesissä 21.8.2012 Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012

HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012 HAKUILMOITUS MARTTI AHTISAARI -AKATEMIAPROFESSUURI 2013-2017 AIEHAKU 27.2. 26.3.2012 VARSINAINEN HAKU 30.4. 11.6.2012 Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin

Lisätiedot

Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan

Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan Tekesin linjauksia SHOKtoimintaan Jussi Kivikoski 9.4.2010 Taustaa Keskittymissä on tehtävä valintoja Kaikkea tekemistä ei ole ollut tarkoitus siirtää keskittymiin. Rahoituksen vaikuttavuus on parempi

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus

Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus Laskennallisten tieteiden päivä Tampere 13.11.2009 Auri Kaihlavirta Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen 2009 nykytilan

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT 15.6.2011 Pauli Niemelä TUTKIJAN URAN IDEA TOHTORIKOULUTUS (Tohtori-/tutkijakoulut), ei ilmeisesti laajene jatkossa, mutta

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tekesin periaatteet 02-2015 Copyright Tekes Sisältö 1. Strategisen huippuosaamisen keskittymät ja Tekes 2. Keskittymien tutkimusohjelmat ja hankkeet 3. Tutkimusohjelman

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

IHMISEN MIELI TUTKIMUSOHJELMA 2012 2016. Ohjelmamuistio

IHMISEN MIELI TUTKIMUSOHJELMA 2012 2016. Ohjelmamuistio IHMISEN MIELI TUTKIMUSOHJELMA 2012 2016 1. TAUSTA Useat tieteen- ja taiteenalat tutkivat ihmisen mieltä eri näkökulmista. Haasteena on näiden näkökulmien saattaminen hedelmälliseen vuorovaikutukseen kokonaisvaltaisemman

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta. Mitä tarttis tehdä?

Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta. Mitä tarttis tehdä? Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta Mitä tarttis tehdä? Juha Haataja Paljon tarpeita, vähän selkeitä vastauksia... Ohjelma 09:00-09:30 Aamukahvi 09:30-10:00 Heikki Mannila: Datasta tietämystä - mutta mitä

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. 26.9.2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku on auki verkkoasioinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahoitus toteutuu edellyttäen,

Lisätiedot

SOVELLETUN MATEMATIIKAN MAISTERIKOULUTUS

SOVELLETUN MATEMATIIKAN MAISTERIKOULUTUS SOVELLETUN MATEMATIIKAN MAISTERIKOULUTUS 18.3.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 1. AJANKOHTAISUUS Tieto- ja viestintäteknologia ovat muuttaneet ratkaisevasti tapaa, jolla

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen SHOKtutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Tutkimusohjelmat pohjautuvat toimijoiden tahtotilaan Yritysten tulevaisuuden visio 2. Toimijoilla

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Tieteidenväliset projektit Haasteita ja ratkaisuja

Tieteidenväliset projektit Haasteita ja ratkaisuja Tieteidenväliset projektit Haasteita ja ratkaisuja Verkostoituminen monitieteisesti. Avainkysymyksiä Sirkku Saarikoski 1 29.10.2007 Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätökset kohteittain 2005 2 29.10.2007

Lisätiedot

Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari OKM, SYN, HULib, CSC

Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari OKM, SYN, HULib, CSC Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari 16.12.2016 OKM, SYN, HULib, CSC Bibliometriikka eri näkökulmista Akateeminen tutkimus Informaatiotutkimus,

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 9:30 Johdanto Mikko Utriainen, teknologia-asiantuntija, Tekes 9:40 Uudistuva julkisen tutkimuksen rahoitus Asko

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Tutkimusohjelmat: Mitä Akatemia toivoo tutkimusohjelmilta? Arja Kallio SUOMEN AKATEMIA

Tutkimusohjelmat: Mitä Akatemia toivoo tutkimusohjelmilta? Arja Kallio SUOMEN AKATEMIA Tutkimusohjelmat: Mitä Akatemia toivoo tutkimusohjelmilta? Arja Kallio 1 Tutkimusohjelmien strateginen suunnittelu - Akatemian strategia 2012 - laatu, kansainvälisyys, vaikuttavuus -Tutkimusohjelmastrategiat

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPPIMINEN JA OSAAMINEN (TULOS)

TULEVAISUUDEN OPPIMINEN JA OSAAMINEN (TULOS) TULEVAISUUDEN OPPIMINEN JA OSAAMINEN (TULOS) TUTKIMUSOHJELMA 2014 2017 1. PERUSTELUT JA TAUSTA Tutkimusohjelmaprosessiin vuonna 2011 tehtyjen tarkennusten mukaisesti Suomen Akatemian hallitus etsii uusia

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle OHj Ohje 1 (5) Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle 1 Perustiedot FiDiPro-rahoituksesta Suomen Akatemia ja Tekes avaavat FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin. Hauissa

Lisätiedot

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Kehitystutkimus 23.5.2012

Kehitystutkimus 23.5.2012 Kehitystutkimus 23.5.2012 Kehitystutkimuksen rahoitus Akatemian ja UM:n rahoitusyhteistyö lisäarvoa tutkimuksen ja kehityspoliittisten tavoitteiden yhdistämisestä Kehityspoliittinen ohjelma ja tutkimuslinjaukset

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2.

Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2. Hakeminen Challenge Finland vaiheeseen 2. Tärkeät päivämäärät: Haku avautuu 3.10.2016 1.11.2016 klo 16.00 mennessä julkisen tutkimuksen suunnitelma ja pyydetyt tiedot Suomen Akatemiaan 14.11.2016 klo 23.59

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014

SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014 1 (5) SHOK uusien tutkimusohjelmien haku 1/2014 Tekes pyytää hakemuksia strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) uusiksi tutkimusohjelmiksi. Tekes on vuonna 2014 siirtynyt hakumenettelyyn uusien

Lisätiedot

Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013. Markku Heimbürger Asiantuntija

Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013. Markku Heimbürger Asiantuntija Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013 Markku Heimbürger Asiantuntija Strategiset tutkimusavaukset - tavoite Tavoitteena edelläkävijäprojekteja,

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI. Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI. Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit Tutkijakollegium on 1.1.2001 perustettu Helsingin yliopiston erillinen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana

Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana Tiedonhallintasuunnitelma. Mitä, miksi ja miten? Jarmo Laine 27.11.2009 1 1.12.2009 Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana Tieteellisten toimikuntien järjestelmä ja maamme tärkein tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Suomen Akatemia syyskuun haku 2013. Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot

Suomen Akatemia syyskuun haku 2013. Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Suomen Akatemia syyskuun haku 2013 Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Syksy 2013 Haku 2. 25.9. 2013 kello 16.15 Haettavana: Akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet, tutkimusohjelmahankkeet,

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Biotekniikkaviikon päätapahtuma

Biotekniikkaviikon päätapahtuma Biotekniikkaviikon päätapahtuma 3.10.2013 Finlandia-talo Tietoyhteiskunta ja biotekniikka Marja Makarow Knowledge triangle Tietokolmio Tietoyhteiskunnan kivijalka TUTKIMUS Rahalla tietoa Tiedosta rahaa

Lisätiedot

Yksilöllistetty terveys perimästä yhteiskuntaan. Personalized Health - from genes to society. phealth 1 (5) 12.6.2014. 1.

Yksilöllistetty terveys perimästä yhteiskuntaan. Personalized Health - from genes to society. phealth 1 (5) 12.6.2014. 1. 1 (5) 12.6.2014 Yksilöllistetty terveys perimästä yhteiskuntaan Personalized Health - from genes to society phealth 1. Ohjelman tausta Yksilöllistetty terveys tutkimusohjelma keskittyy genomitiedon ja

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Energiatehokkuutta parantavien materiaalien tutkimus. Antti Karttunen Nuorten Akatemiaklubi 2010 01 18

Energiatehokkuutta parantavien materiaalien tutkimus. Antti Karttunen Nuorten Akatemiaklubi 2010 01 18 Energiatehokkuutta parantavien materiaalien tutkimus Antti Karttunen Nuorten Akatemiaklubi 2010 01 18 Sisältö Tutkimusmenetelmät: Laskennallinen materiaalitutkimus teoreettisen kemian menetelmillä Esimerkki

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot