TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS"

Transkriptio

1 TARVESELVITYS /5 TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS OHJEELLINEN SISÄLTÖ 1. Tarve ja sen määrittely Saada uutta oppimis-, opetus-, työskentelytilaa Kasavuoren koulukeskukseen. Uudistettuja tiloja tarvitaan mm. ajatellen tulevaa ylioppilaskirjoitusten sähköistämistä. Taide- ja taitoaineiden opetus vaatii muuntuvia työtiloja sekä uuden luokkatilan ja varaston musiikin opettamiseen. Biologian opetus vaatii työtilaa, joka soveltuu laborointiin, materiaalin käsittelyyn ja tutkivaan oppimiseen. Henkilökunta tarvitsee ajanmukaiset ja riittävät sosiaalitilat sekä työhuoneita vastaavaa hiljaista työskentelytilaa. Henkilöstön tilojen laajennuksesta johtuen tarvitaan uusia korvaavia opiskelutiloja sekä opiskelijoiden oleskelutiloja. C- ja D -käytävien ilmanvaihto vaatii merkittävää parannusta. Teknisentyön luokan ajanmukaistaminen ja luokan turvallisuuden parantaminen poistamalla ilmanvaihtokone luokkatilasta viereiseen varastotilaan ilmanvaihdon parannuksen yhteydessä. Turvallisuusnäkökohdat, kuten varapoistumistiet opetustiloista on sijoitettava tiloihin, joista sellaiset puuttuvat. Hätäviestintäjärjestelmä (keskusradio) on uusittava, koska se ei kuulu kaikkiin osiin kiinteistöstä eikä sitä kannata enää korjata järjestelmän vanhenemisen takia. 1 Toiminta Toiminta on Kasavuoren koulun ja Kauniaisten lukion opetus- ja oppimistoimintaa. Koulurakennus palvelee kuntalaisia iltaisin ja viikonloppuisin Nykytilanne Henkilökunnan sosiaalitilat ovat riittämättömät, koska henkilökunnan määrä on lisääntynyt merkittävästi vuosien varrella ja opettajainhuonetta käyttää päivittäin noin 70 henkilöä. Erityisesti naisten sosiaalitiloja on liian vähän ja tiloissa on jatkuva viemärin haju. Pukeutumistiloja ei ole ollenkaan sosiaalitilojen yhteydessä. Koulun nykyisessä työyhteisön toiminnassa tarvitaan paljon kokoustiloja. Noin puolella opettajista ei ole työhuoneita mutta he tarvitsevat rauhallisen työtilan opetuksen valmistelua varten, johon opettajainhuone on liian ahdas ja meluisa. Luokat eivät sovellu työtilaksi, koska ne ovat opetuskäytössä koko päivän. Opetus- ja työskentelytiloja on Kasavuoren koulukeskuksessa nykyisellään liian vähän. Tilat ovat perinteisiä luokkia, jotka eivät enää yksistään sovellu nykymuotoiseen koulunpitoon. Joustavuus puuttuu ajatellen sekä ryhmittelyjä että työskentelytapoja. Oppimis-/opetustiloiltaan Kasavuoren koulukeskus on tilajärjestelynsä puolesta vanhanaikainen, ahdas ja siltäkin osin

2 TARVESELVITYS /5 turvaton. Perinteiset luokat ovat joustamattomia erilaisiin ryhmittelyihin ja yhteisölliseen toimimiseen. Taito- ja taideaineiden opetus joudutaan osittain hoitamaan tarkoitukseen soveltumattomissa tiloissa, kuten lukion musiikkia opetetaan auditoriossa. Yläkoulun ja lukion taito- ja taideaineet sijaitsevat erillään, mikä aiheuttaa kaksinkertaisen tarpeen erilaisille opetusvälineille sekä varastoille. Tilat ovat huonosti muunneltavia ja soveltuvat heikosti nykyaikaisen esitystekniikan tarpeisiin. Oppilailla ei ole riittävästi oleskelutilaa välitunneilla eikä tiloja itsenäiseen työskentelyyn. Nykyisen tuntijärjestyksen myötä välitunnit sekä ruokatunnit ovat pitempiä, jolloin oleskelutilojen tarve on lisääntynyt. Ruokatuntien aikana ruokala-monitoimitilaa ei voi käyttää oppilaiden oleskelutilana Tavoiteltu tilanne Opetuksessa painottuu oppilas/opiskelijakeskeisyys. Vaikka perusopetuksen oppilasmääräennuste on tulevina vuosina suhteellisen vakio, ovat työskentelymuodot muuttuneet. Myös lukio tarvitsee erilaisia, joustavia tiloja vaihtelevan kokoisten ryhmien työskentelytiloiksi. Katetaan B- ja C-käytävän välinen sisäpiha, jota ei voida nykyisellään hyödyntää millään tavalla. Näin saadaan tarvittavaa lisätilaa joustaviin oppimis-/opetus-/työskentely-/ oleskelutilanteisiin. Yhdistetään lukion biologian ja maantieteen käytössä oleva luokka 38 ja viereinen pieni luokka 39 siten, että saadaan käyttöön tutkivan oppimisen mallin mukaista kokeellista työskentelyä varten lisää tilaa molempien koulujen käyttöön, erityisesti biologian mutta myös kemian ja fysiikan opetukseen. Rakennetaan musiikin luokan ja liikuntasalin ulkopuoliseen tilaan uusi lisäosa, johon tulee tilaa toiselle musiikin luokalle sekä varastolle ja kolmelle tavalliselle luokkahuoneelle. Käytävä uuteen osaan tulee nykyisen musiikkiluokan varaston kautta. Samassa yhteydessä puretaan C- ja D-käytävien luokissa oleviin ilmastointikaappeihin perustuva alun alkaen huonosti toiminut ilmanvaihto ja rakennetaan uusi keskitetty ilmanvaihto. Teknisen työn luokasta tilaa vievä ilmastointilaite siirretään pois ja näin yhdistetään koko ilmanvaihto järjestelmä ja saadaan teknisentyön tila kunnostamisen jälkeen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Otetaan opettajainhuoneen päädyssä oleva luokka 36 opettajien työtilaksi siten, että luokasta erotetaan lasiseinillä neuvotteluhuone. Loppu tilasta varataan hiljaisen työskentelyn tiloiksi opettajille. Ratkaisu vaatii oven puhkaisemista opettajainhuoneesta luokkaan 36. Näitä luokkia 36 ja 39 korvaavat tilat saadaan uuden rakennettavan lisäsiiven tiloista.

3 TARVESELVITYS /5 Opettajainhuoneen sosiaalisten tiloja laajennetaan ja kunnostetaan entisiä osia. Lisätilaa saadaan ottamalla opettajainhuoneen auditorion puoleisesta aulasta sekä nykyisellään tarpeettomista puhelinkopeista. Opettajainhuoneen keittiön kalusteet vaihdetaan paremmin sopivammiksi ja toimivammiksi n. 70 hengen päivittäiseen käyttöön. Uuden osan rakentamisessa ja taloteknisissä ratkaisussa otetaan huomioon ekologinen lähestymistapa: maalämpö, aurinkoenergia ja lämmön talteenotto. Valaistus ja vesihanat toimivat liiketunnistimilla ja ne ovat siten energiaa ja vettä säästäviä. 2 Tilantarve Uudet laajennusosat ratkaisevat olemassa olevat tilaongelmat. 3 Henkilöstövaikutukset Ei lisää opetushenkilöstön tarvetta. Ylläpitoon kuten siivoukseen lisätilojen rakentaminen vaikuttaa. 4 Vaikutukset käyttöasteeseen Käyttöaste on korkea koko kouluvuoden kaikkien koulupäivien ajan. Tilojen lisääntyminen ja monipuolistuminen merkitsee lisää mahdollisuuksia hyödyntää koulutiloja kuntalaisten tarpeisiin iltaisin ja viikonloppuisin. 5 Toteutusaikataulu Toteutus Suunnittelussa kannattaa huomioida, että keväällä abien lähdettyä on kaikkein vähiten oppilaita talossa. Remontin aiheuttamat tilaongelmat ovat keväällä selvästi helpompia ratkaista kuin syksyllä. 1.6 Muut vaikutukset ja selvitykset Lukion ja yläasteen opettajat käyttävät nykyisin yhteistä opettajainhuonetta, jossa ei ole riittävästi työskentelytilaa. Työn tekemisen edellytykset paranevat. Sosiaalitilojen laajentamisen ja kunnostamisen myötä työviihtyvyys paranee ja saneerauksella on siten mahdollisesti myös työterveyteen positiivista vaikutusta. 2. Vaihtoehtoisten toimintamallien selvittäminen 1 Oman toiminnan vaihtoehtoiset mallit Vaihtoehtoinen tarkastelu tulisi suorittaa tutkimalla erilaisia malleja, kuten yhtenäisen perusopetuksen ja kaksikielisen lukiokampuksen vaatimia tilaratkaisuja.

4 TARVESELVITYS /5 Toinen vaihtoehto tilojen käytölle on siirtää lukion ja yläasteen toiminta rakennuksen eri osiin, joka vaatisi koko talon ja rakennuksen toiminnan uudelleen suunnittelemista ja järjestelemistä ja saneeraamista. 2 Toiminnan ulkoistaminen Perusopetusta ei voi ulkoistaa. Myöskään lukion kannalta ulkoistaminen ei ole realistinen vaihtoehto. 3. Vaihtoehtoiset ratkaisut 3.1 Korjaaminen Saniteettitilat ja henkilökunnan sosiaalitilat on kunnostettava kiireellisesti. Lisätilan tarpeeseen ei ole ratkaisua vanhoja osia korjaamalla. 3.2 Vuokraus Sopivia vuokratiloja ei ole saatavilla Kauniaisissa. 3.3 Rakentaminen/uushankinta Sisäpihan kattamisella sekä uuden osan rakentamisella liikuntasalin ja musiikkiluokan kulmaan saadaan tarvittavaa lisätilaa. 4. Vaihtoehtoiset sijoituspaikat Lähietäisyydeltä on vaikea löytää kahden koulun tarpeisiin toimivia tiloja. Lisäosan rakentamiselle voisi olla myös vaihtoehtoisia paikkoja. Esim. luokan 38 ulkopuolelle auditorion ja luokan 38 väliin voisi rakentaa laajennusosan, johon sijoitettaisiin biologian laboratorio- ja esikäsittelytilat tai muuta luokkatilaa. 4.1 Toiminnalliset ominaisuudet Tilojen tulee olla monimuotoiseen opetukseen, oppimiseen sekä muuhun työskentelyyn ja oleskeluun soveltuvia. 4.2 Tekniset ominaisuudet Tiloihin tulee saada nykyaikainen tietoverkko ja mahdollisuudet käyttää AV-välineitä.

5 TARVESELVITYS /5 Taloteknisesti tilojen on oltava toimivat ja turvalliset. Energiatehokkaita ja ekologisia ratkaisuja tulee suosia, sekä käyttökustannusten alentamisen takia että koulun kasvatustehtävän vuoksi. 4.3 Muut sijoituspaikkavaihtoehtoihin liittyvät näkökohdat Tilojen tulee sijaita koulun kiinteistön yhteydessä keskeisellä paikalla ajankäytön ja liikkumisturvallisuuden vuoksi. Synergiaedut ovat merkittäviä, kun taito- ja taideaineiden luokat sijoitetaan molempien koulujen osalta lähekkäin. 5. Alustavat kustannusselvitykset 5.1 Käyttötalousvaikutukset Käyttötalousvaikutukset perustuvat tieto- ja taloteknisiin huoneistomenoihin ja siivouskustannuksiin sekä sisäisiin vuokriin. 5.2 Investointikustannukset Muutostarpeessa olevaa tilaa on noin 500m2 ja laajennusosia noin 550m2. Kustannukset arviolta Korjauskustannukset Korjaustarpeessa olevien tiloja on noin 1800m2. Kustannukset arvioilta Edellytykset valtion, EU:n tai muulle ulkopuoliselle rahoitukselle. 7.Vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätös LIITTEET:

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA

KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA 25.8.2014 Kauniaisten kaupunki Grankulla stad 2 1 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys 2014

Kouluverkkoselvitys 2014 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä www.ylojarvi.fi 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan15.11.2012

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLINTO 3. TALOUS 4. OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 4.1 Oppilasmäärän kehitys 1 2 4.2 Oppilasmäärän kasvu lähivuosina 5. KOULUTILAT 5.1 Nykyiset tilat 5.2 Tuleva tilaratkaisu 6. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU

Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU Tekniikka ja liikenne 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Joni Buckman Opinnäytetyön

Lisätiedot

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Perkola-toimikunnan raportti EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2007 ISBN 978-951-53-2956-1 (nid) ISBN 978-951-53-2957-8 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima 1. Selvitystutkimuksen tausta Tämän selvitystutkimuksen taustalla on Taideteollisen korkeakoulun johtavan

Lisätiedot

TOIMITILASTRATEGIA 2015

TOIMITILASTRATEGIA 2015 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna 18.11.2009 rev B 27.11.2009 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna Hanke: Pääkirjasto, uudisrakennus UUDISRAKENTAMINEN Savonlinnan kaupunki,

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit PALM 2013-2027 10.12.2012 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 PTS 2012-2026 Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 12.12.2011

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA 1/6 ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA Tiivistelmä Kuopion Vedellä on ollut jo useiden vuosien ajan tarve keskittää toimintojaan. Keskittäminen parantaa liikelaitoksen toiminnallisuutta merkittävästi ja

Lisätiedot

KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA

KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA Koulukirjastojen kehittämisestä Jyväskylässä 31.1.2007 Elli Ojaluoto, Liisa Laatu, Eino Leisimo, Raimo Lapiolahti, Johanna Huttunen Jyväskylän kaupunki Sivistystoimi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot