VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS"

Transkriptio

1 VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 2003 Jyrki Matikainen

2 Väskin saaren luontoarvojen perusselvitys Sisällys 1. Johdanto Aineisto ja menetelmät Saaren yleiskuvaus Tulokset Yhteenveto...7 Lähteet ja kirjallisuus...8 Liiteet...8 2

3 1. Johdanto Naantalin kaupunki/ympäristötoimi tilasi kesällä 2003 Suomen Luontotieto Oy:ltä Väskin saaren kaava-alueen luontoselvityksen. Maankäyttö ja rakennuslain mukaista selvitystä käytetään pohja-aineistona alueen tulevaa maankäyttöä suunniteltaessa. Tämän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa alueella esiintyvät Luonnonsuojelulain 29 :n mukaiset suojeltavat luontotyypit ja Vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a :ien mukaiset suojeltavat pienvedet sekä Metsälain 10 :n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt. Lisäksi alueelta etsittiin Eu:n luonto- ja lintudirektiiveihin sisältyvien sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien eliölajien esiintymiä. Systemaattista linnustoselvitystä ei myöhäisen ajankohdan vuoksi voitu enää tehdä, mutta koska kyseessä on saari alueen pesimälinnustosta saatiin poikuehavaintojen ja ympäristön perusteella varsin hyvä kuva. 2. Aineisto ja menetelmät Inventointialueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29 ), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10 ) ja Vesilain suojelemat kohteet (Vesilaki1961/264, 15a ja 17a ). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Alueelta etsittiin myös muuta uhanalaislajistoa kuten sieniä ja puiden runkojen ja kallioseinämien epifyyttilajistoa. Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin 16.7., 26.8., ja Lisäksi saarelle tehtiin pikakäynti vielä Selvitystä varten käytiin läpi myös aluetta koskevat kirjallisuustiedot. Alueelta on tehty perusteellinen luontoselvitys v (Routio 1993), jossa saaren pesimälinnustoa ja putkilokasvillisuutta on inventoitu varsin seikkaperäisesti. Aluetta on mahdollisesti inventoitu laajempien selvitysten yhteydessä (mm. perinnemaisemaselvitys, erilaiset uhanalaisselvitykset). Myös lintuharrastajilla saattaa olla julkaisemattomia aluetta koskevia havaintoja. Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen teki ja raportin kirjoitti FM, biologi Jyrki Matikainen. 3

4 3. Saaren yleiskuvaus Väskin saari on tyypillinen sisäsaariston mäntyvaltainen saari, jota lienee ainakin osittain laidunnettu vielä 1960-luvulla ja mahdollisesti jopa 1970-luvulla (mm. aidan jäänteitä näkyvissä). Laidunnuksen merkit ovat kasvilajistosta lähes kokonaan hävinneet puoliavoimien alueiden umpeenkasvun myötä. Saarelta puuttuvat jalopuut kokonaan muutamaa tammentaimea (Quercus robur) lukuunottamatta eikä pähkinäpensaskaan (Coryllus avellana) kuuluu saaren lajistoon. Katajaa (Juniperus communis) saarella kasvaa yllättävän niukasti, mutta iharuusua (Rosa mollis) ja orjanruusua (Rosa dumalis) saarella kasvaa runsaasti. Saaren etelä- ja länsireunaa kiertää tiheä järviruokoreunus. Rantavyöhyke on kaikkialla hyvin kapea. Saaren eteläosa, joka toimii Muumimaailman seikkailukohteena on vain jonkin verran kulunut ja alueelle on rakennettu huoltorakennuksia ja toiminnan vaatimaa välineistöä. Saaren puustoa on polkujen varsilta ja rakennusten ympäriltä varovasti harvennettu. Saaren pohjoisosa on säilynyt luonnontilaisena ja täällä on mm. melko runsaasti lahopuuta. Saarella kulkevat polut on päällystetty puuhakkeella, jonka mukana saarelle on tullut jonkin verran uutta kulttuurilajistoa. Alue lienee keväällä varsin rauhallinen ja saaren pesimälinnustoon vasta kesäkuun alussa alkava toiminta ei suuresti vaikuta. Saaren ympärillä on viisi saarta tai pikkuluotoa, joissa pesii jonkin verran vesilintuja, kahlaajia ja lokkeja. Pääsaarella on vesilinnuille soveliaita pesimäpaikkoja niukasti (vain muutama telkänpönttö). 4

5 4. Tulokset 4.1. Lohkojen kuvaukset Inventointialue jaettiin kasvillisuustyyppien ja myös maankäytön perusteella yhteensä neljään lohkoon, joista tehtiin tarkempi kuvaus. Kuvauksessa selvitettiin alueen luontotyyppi, kasvillisuuden valtalajisto ja mahdollinen vaateliaampi putkilokasvilajisto. Selvityksen yhteydessä verrataan myös nykytilannetta v kasvillisuusselvitykseen. Täydellistä putkilokasviselvitystä ei saarelta tehty ja kuvauksessa keskitytään vain vähäluiseen tai jollain muulla tavoin huomionarvoiseen lajistoon. Lohko 1. Mäntyvaltaiset alueet Valtaosa saaresta on varttunutta männikköä, jossa aluspuustona kasvaa jonkin veran rauduskoivua (Betula pendula), pihlajaa (Sorbus aucuparia) ja rannoilla myös tervaleppää (Alnus glutinosa). Saaristolle tyypilliseen tapaan männyt ovat paksurunkoisia, mutta melko matalia ja latvukseltaan levinneitä. Kallioinen osa alueesta on luokiteltavissa karuksi puolukkatyypin kankaaksi, mutta suurin osa mäntyvaltaisesta alueesta on kuitenkin melko reheväpohjaista tuoretta mustikkatyypin kangasta (vaikka mustikkaa (Vaccinum myrtillus) on saarella niukasti), jossa aluskasvillisuudessa on runsaasti saniaisia ja heiniä. Varpujen vähäisyys ja heinien ja niittykasvien runsaus kertoo vanhasta laidunhistoriasta. Saaren eteläpäässä on mäntyä kasvava kallioalue, jossa on myös pieni jyrkänne. Jyrkänteelle on tehty kiipeilyverkko ja kallion lakialueelle on tehty näkötorni. Alue on jonkin verran kulunut ja sen luontoarvot ovat vähäiset. Avokallio ja jyrkänne ovat Metsälain 10 tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lohko 2. Suolaikku Pieni ja selvärajainen suolaikku, jossa aiemmin lienee sijainnut lampi (mahdollinen karjanjuottopaikka). Suolaikun ehdoton valtalaji on pullosara (Carex rostrata), joka muodostaa yhtenäisen kasvuston koko kosteikon alueella. Kosteikkoa reunustaa yhtenäinen mesiangervoreunus (Filipendula ulmaria). Pullosaran joukossa kasvaa jonkun verran kosteikkolajistoa mm. kurjenjalkaa (Potentilla palustris), ranta-alpia (Lysimachia vulgaris), rantamataraa (Galium palustre), suoputkea (Peucedanum palustre) ja harmaasaraa (Carex canescens). Suolaikun pohjoisreunassa, polun varressa, kasvaa muutama kookas pylväskataja. Lohko 3. Niittyalue Vielä 1993 saarta halkoi monilajinen, tuore niitty, jonka reunoilla oli useita ketolaikkuja. Tällä hetkellä koko alue on yhtenäisen mesiangervokasvuston peittämää ja suurin osa ketokasvillisuudesta on hävinnyt metsänreunan umpeutumisen ja mesiangervikon leviämisen vuoksi. Niityn luoteisreunassa metsän sisällä kasvaa edelleen ketolajeista ahdekaunokkia (Centaurea jacea), kurjenkelloa (Campanula persicifolia), ahomansikkaa (Fragaria vesca), sikoangervoa (Filipendula vulgaris) ja pölkkyruohoa (Arabis glabra). Kaikki ketolajit kasvavat erillään ja yhtenäistä ketoa ei alueelta löydy. Pen- 5

6 saskerros on paikoin melko tiheää ja se muodostuu iharuususta, orjanruususta, tuomesta (Prunus padus) ja pihlajasta. Lohko 4. Kahvilan ympäristö (entinen metsäaukea) Kahvilan ympäristössä on aiemmin sijainnut monilajinen metsäaukea (Routio 1993), jossa on kasvanut runsaasti ketolajistoa. Tällä hetkellä aukiolle on rakennettu useita rakennelmia ja maasto on hyvin kulunutta. Aiemmasta kedosta on jäljellä vain siellä täällä kasvavia ketolajeja, joista nurmilaukka (Allium oleraceum) ja jäykkäpitkäpalko (Arabis hirsuta) ovat mainitsemisen arvoisia (kumpiakin vain 1 yksilö kanalan takana, metsänreunassa). Muusta lajistosta mainittakoon hopeahanhikki (Potentilla argentea ssp), iharuusu ja pölkkyruoho. Rantaviiva on kahvilan kohdalla melko kulunut. Kohteen arvokkaimmat ketolajit, kuten keihäsvuohennokka (Scutellaria hastifolia) ovat jääneet rakentamisen jalkoihin. 4.2 Linnusto Vesi- ja rantalinnut Saaren länsipuolisilla luodoilla ja ruovikkoalueella pesii jonkin verran vesilintuja, lokkeja ja kahlaajia. Inventoinnin yhteydessä saaren ympärillä havaittiin 3 silkkiuikkupoikuetta, 2 sinisorsapoikuetta ja 3 telkkäpoikuetta. Muista vesilinnuista kuten isokoskelosta ja tukkasotkasta ei tehty poikuehavaintoja vaikka aikuisia lintuja saaren ympärillä havaittiinkin. Pääsaaren rannoilla havaittiin lisäksi varoittelevia rantasipiemoja ja saarella pesi todennäköisesti 2 rantasipiparia. Länsipuolen saarella havaittiin myös meriharakka, joka tuskin kuitenkaan pesi alueella. Lokkilinnuista saarella pesii kalalokki, jonka parimääräksi arvioitiin 3 paria. Muut saarella havaitut lokkilinnut ja tiirat pesivät muualla. Lähin lokkien pesimäluoto sijaitsee Kultarinnan edustalla. Maalinnut Saaren pesimälinnusto on tavallista havumetsien peruslajistoa. Lehtolajeista saarella havaittiin lehtokerttu ja pikkutikka. Saarelle on asetettu pikkulinnunpönttöjä, joita asuttivat talitiaiset, sinitiaiset ja kirjosieppo. Vaateliaampaa tai vähälukuisempaa lajistoa ei pikkutikan ja korpin lisäksi havaittu. Huomionarvoinen pesimälinnusto Pikkutikka (Dendrocopos minor) Saarella havaittiin pikkutikkapoikue. Saarella on melko runsaasti lahoavaa pienpuuta ja erityisesti lahoja tervaleppiä, joihin laji mielellään kovertaa pesäkolonsa. Saaren itäreunan tervaleppälehdosta löytyi 2 vanhaa pikkutikan pesäkoloa. Pikkutikka on kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi 2001) luokiteltu vaarantuneeksi (VU) lajiksi, jonka pesimäkannan koko on viime vuosina selvästi laskenut. Korppi (Corvus corax) Saarella havaittiin joka käyntikerralla korppipariskunta ja on mahdollista että laji pesii saaren pohjoisosan männikössä, jossa on muutama kookas vanha varislin- 6

7 nun pesä. Korppi on hyvin varhainen pesijä ja eikä saarella ole vielä paljon toimintaa pesimäkauden (maalis-toukokuu) aikana. 4.3 Liito-orava Saarella ei havaittu mitään merkkejä liito-oravan oleskelusta ja kaava-alueella on niukasti liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Alue on lisäksi liian kaukana mantereesta ja liito-oravan leviäminen saarelle on epätodennäköistä. Lisäksi saarella on niukasti kookkaita koloja liito-oravan pesäpaikoiksi Muu uhanalainen lajisto Roution v löytämä tylppäliuskaorapihlajapensas (Crataegus monogyna) löytyi pitkän hakemisen jälkeen saaren keskiosan männiköstä. Kasvupaikka lienee aiemmin ollut puoliavointa laidunnettua metsää. Vuonna 1993 pensas oli puolitoistametrinen ja ilmeisen elinvoimainen. Tällä hetkellä pensasta on jäljellä kuollut rungonpätkä, jonka tyveltä kasvaa noin 20cm mittainen, huonokuntoinen juuriverso, josta ei varmaa lajimääritystä kykene tekemään. Laji tulee häviämään saaren kasvistosta lähiaikoina. Tylppäliuskaorapihlaja on luokiteltu maakunnallisesti uhanalaiseksi kasvilajiksi. 5. Yhteenveto Suunnitellulla kaava-alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, mutta alueen kalliot ja jyrkänteet ovat Metsälain 10 tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Myös saaren keskiosan suolaikku on erityisen tärkeä suojeltava elinympäristö, jonka vesitaloutta ei saa muuttaa. Alueen perinnebiotooppiarvoja ei enää voi pitää merkittävinä ja vanhat laidunnuksen merkit ovat saarelta katoamassa. Alueen ennallistaminen raivaamalla pensaikoita ja puustoa avoimemmaksi antaa lisäaikaa katoavalle niitty- ja ketolajistolle, mutta saatava hyöty on vain väliaikainen ilman jatkuvaa hoitoa. Vaarantuneeksi luokitellun pikkutikan säilyminen saaren pesimälinnustossa edellyttää lahopuun säästämistä. Maakunnallisesti uhanalaisen tylppäliuskaorapihlajan häviämiselle saaren lajistosta tuskin voi enää mitään. 7

8 Lähteet ja kirjallisuus Heikkinen, R., Husa, J Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä. - Vesi - ja ympäristöhallituksen julkaisuja. Sarja A s. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P. 1998: Retkeilykasvio- Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. Lehtomaa, Leena 2000: Varsinais-Suomen perinnemaisemat. Lounais-Suomen ympäristökeskus. 429 s. Pääkkönen, P. & Alanen, A. 2000: Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohje: Suomen ympäristökeskus, Helsinki 128 s. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus Luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilakien mukaiset arvokkaat elinympäristöt Naantalissa. Luonto-ja maisematutkimus Lehtomaa & Naantalin kaupunki s. Rautiainen, V-P. & Laine, U. 1989: Varsinais-Suomen uhanalaiset kasvit. 111 s. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto, Turku. Routio, Irene 1993: Väskin, Jakoluodon ja Hiipan saarien luontokartoitus. Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta. Saario, Tapio 1998: Varsinais-Suomen ja Satakunnan luontoselvitykset. Bibliografia. Lounais-Suomen ympäristökeskus. 96 s. Silkkilä, O. & Koskinen, A Lounais-Suomen kulttuurikasvistoa. - Serioffset Liitteet - Karttaliite 8

9

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008 Turku, Hepokulta Luontoselvitys Tmi Hannu Klemola, 2008 Kuvat Tmi Hannu Klemola, 2009 Palokärki Ari Kuusela Tmi Hannu Klemola luovuttaa tilaajalle oikeuden monistaa ja jakaa tätä raporttia muuttamattomana

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

LEMI SYNTYMÄINEN. Syntymäniemen leirikeskuksen suunnittelualue. luontoinventointi. Jouko Sipari

LEMI SYNTYMÄINEN. Syntymäniemen leirikeskuksen suunnittelualue. luontoinventointi. Jouko Sipari LEMI SYNTYMÄINEN Syntymäniemen leirikeskuksen suunnittelualue luontoinventointi Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 TULOKSET OSA-ALUEITTAIN... 4 1. Leirikeskus ympäristöineen....

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@natans.net y= 1833650-6 Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

VANHANKAUPUNGINLAHDEN

VANHANKAUPUNGINLAHDEN RAPORTTI 19.12.2014 VANHANKAUPUNGINLAHDEN LINTUVESI NATURA 2000 ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015-2024 Rauno Yrjölä, Paula Salomäki, Teemu Virtanen, Paula Tuurnala, Miikka Friman Ympäristötutkimus

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

ESIPUHE. Turussa 24.9.2001. Martti Komulainen

ESIPUHE. Turussa 24.9.2001. Martti Komulainen ESIPUHE Halistenkosken alue on muodostunut suosituksi virkistysalueeksi turkulaisten keskuudessa. Kosken tuntumaan tullaan ulkoilemaan ja viihtymään. Halistenkoski on myös osa maisemallisesti arvokasta

Lisätiedot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAALERITEHDAS OY, TUULIWATTI OY Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot LINNUSTOSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18173 2 (34) Suorsa Ville

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot