Matkalla lääkäriksi lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden käsityksiä hyvästä lääkäriydestä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkalla lääkäriksi lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden käsityksiä hyvästä lääkäriydestä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana"

Transkriptio

1 Matkalla lääkäriksi lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden käsityksiä hyvästä lääkäriydestä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Maiju Toivonen Pro gradu -tutkielma Yleinen kasvatustiede Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto Huhtikuu 2011

2 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta/ kasvatustieteiden laitos TOIVONEN, MAIJU: Matkalla lääkäriksi lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden käsityksiä hyvästä lääkäriydestä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Pro gradu -tutkielma, s. 124, liites. 5 Kasvatustiede Huhtikuu 2011 TIIVISTELMÄ Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden käsityksiä hyvästä lääkäriydestä sekä näiden käsitysten mahdollisia muutoksia ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tavoitteena oli ottaa tarkastelun keskiöön juuri opiskelijoiden omat käsitykset ja peilata näitä käsityksiä muihin laadittuihin hyvän lääkärin määrittelyihin. Tutkimuksen aineistona käytettiin opiskelijoiden kirjoittamia kertomuksia, joissa he pohtivat omia käsityksiään hyvästä lääkäriydestä. Opiskelijat kirjoittivat kertomukset sekä ensimmäisen opiskeluvuoden alussa syksyllä 2008 että aivan ensimmäisen lukuvuoden lopussa keväällä Tutkittavaksi joukoksi valittiin Turun ja Oulun yliopistoissa lääketieteellisessä tiedekunnassa lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa vuonna 2008 aloittanut vuosikurssi. Oulun tiedekunnan opiskelijat valittiin tutkimukseen mukaan, sillä heillä on myös käytössään opettajatuutorointijärjestelmä, mutta ei erillistä portfoliotyöskentelyä. Turun tiedekunnassa on käytössä laaja opettajatuutorointimalli ja lisäksi ammatillisia teemoja käsittelevä portfoliotyöskentely. Kvalitatiivista tutkimusaineistoa lähestyttiin tyypittelyn avulla. Kertomusten analysoinnissa pyrittiin tiivistämään aineisto kattaviin ideaalilääkäriysmalleihin, jotka kuvaavat hyvin erään vuosikurssin käsityksiä hyvästä lääkäriydestä. Kertomusten perusteella sai kuvan, että opiskelijoilla on opiskelut aloittaessaan hyvin potilaskeskeinen ja kutsumuksellinen käsitys lääkäriydestä. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijoiden kutsumuksellinen ote opintoihin tuntuu hieman vähenevän, mutta opiskelijat kokevat edelleen sujuvan potilaskohtaamisen työn tärkeimmäksi osaalueeksi. Opiskelijat oivaltavat myös jo opintojen alussa jatkuvan kehittymisen tarpeen lääkärin työssä ja toisaalta myös omasta jaksamisestaan huolehtimisen välttämättömyyden. Lääketieteen opinnoissa ja opettajatuutoroinnissa olisi jatkossa hyvä pitää edelleen yllä omasta jaksamisesta huolehtimisen tärkeyttä, mutta myös kiinnittää huomiota opiskelijoiden mahdollisen kyynistymisen ennaltaehkäisevään työhön. Avainsanat: lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelija, lääkärin professio, hyvä lääkäri, lääkäriksi kasvaminen, lääketieteellinen koulutus, ammatti-identiteetti 2

3 UNIVERSITY OF TURKU Faculty of Education / Department of Education TOIVONEN, MAIJU: On the way to becoming a doctor Medical and dental students conceptions of being a good doctor during the first-year studies Master s Thesis, 124 p., 5 p. appendices Science of Education April 2011 SUMMARY The purpose of this Master s Thesis is to study the conceptions of first-year medical and dental students concerning what is required from a good doctor and the possible changes in these conceptions during the students first academic year. This study focuses on students conceptions and compares them with other definitions of a good doctor. The data of the study consists of students written accounts about their conceptions of being a good doctor. The data was collected in the beginning of the students first-year studies in autumn of 2008 and at the end of their first academic year in spring The study sample consists of medical and dental students who started their medical studies in 2008 either in the University of Turku or Oulu. The students in Oulu were chosen as a study sample because the Faculties of Medicine in Oulu and Turku co-operate in education planning and research work. The medical students in the University of Oulu also have a tutoring system in their study program. The medical students in the University of Turku have a comprehensive tutoring system and they also study professional themes via portfolio working. The qualitative study data was compressed into different types of groups. This compression is intended to give the reader a general picture about the conceptions of the student group. According to the results, the medical students who begin their studies in the Faculty of Medicine are very patient-centered and dedicated to their future profession. At the end of their first-year studies the students seem to lose some of their passionate attitude towards the profession. Nevertheless, students remain very patientoriented throughout their first-year studies. In addition, students understand the importance of lifelong learning and taking care of themselves very early on in their academic career. Furthermore, the well-being of the students is a really important theme that needs to be taken into consideration more in the faculty s tutoring system and in the medical studies. It s also important to find ways to prevent the medical students from becoming cynical. Key words: medical student and dental student, profession of a doctor, a good doctor, the growth of a doctor, medical education, professional identity 3

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LÄÄKÄRIYS JA PROFESSIONAALISUUS Lääkärin professio Lääkärin profession erityispiirteitä Hyvän lääkäriyden määritelmistä LÄÄKÄRIN AMMATTIIN SOSIAALISTUMINEN Lääkärin ammatinvalinta Lääkärin ammattiin sosiaalistuminen ja kasvaminen Ammatti-identiteetin kehittyminen Lääkärin ammatti-identiteetin muotoutumisesta Kyynistyminen lääketieteellisissä opinnoissa LÄÄKETIETEELLINEN KOULUTUS Lääketieteellisen koulutuksen tavoitteista Opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa Lääketieteen koulutusohjelma Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Pätevyysvaatimukset lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa Prekliiniset opinnot Lääkäriksi kasvaminen opinnot Opettajatuutorointi Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Portfoliotyöskentely Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Lääketieteen koulutusohjelma Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Ensimmäisen lukuvuoden opinto-ohjelma Lääkäriksi kasvamiseen liittyvät opinnot Opettajatuutorointi Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Yhteenvetoa hyvästä lääkäriydestä ja lääketieteellisistä opinnoista

5 5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ Tutkimuksen aineisto Aineiston analyysimenetelmät TULOKSET Aineistosta luodut ideaalilääkäriysmallit Auttaja Potilaskeskeinen konsultantti Kehittäjä Auktoriteetti Ongelmanratkaisija Perinteisen profession edustaja Yksilötason muutossuuntaukset ideaalilääkäriyskäsityksissä ensimmäisenä lukuvuonna Täydellisestä osaajasta kohti oman hyvinvoinnin huomioimista Lääkärikeskeisyydestä kohti potilassuuntautunutta lähestymistapaa Empatiasta kohti ammatin realiteetteja Käsitys hyvästä lääkäriydestä säilynyt ennallaan Opiskelijoiden hyvän lääkäriyden käsitysten muutokset ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suhteessa taustamuuttujiin POHDINTAA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Esimerkkejä tyypittelyn tukena käytetyistä avainsanoista KUVIOT Kuvio 1. Yhteenveto hyvän lääkäriyden määritelmistä Kuvio 2. Muutossuuntaukset aineistossa ensimmäisen lukuvuoden aikana

6 TAULUKOT Taulukko 1. Turun ja Oulun yliopistojen lääkärikoulutuksen kompetenssitavoitteet Taulukko 2. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteet Turun yliopistossa Taulukko 3. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne lukuvuonna Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Taulukko 4. Ensimmäisen lukuvuoden opettajatuutorointiohjelma Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Taulukko 5. Ensimmäisen lukuvuoden portfoliotyöskentelyn runko Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Taulukko 6. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne lukuvuonna Oulun yliopistossa Taulukko 7. Lääketieteen koulutusohjelman prekliinisen opintovaiheen tutorohjaussuunnitelma Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Taulukko 8. Vastaajamäärät ja vastausprosentit syksyllä 2008 ja keväällä Taulukko 9. Ristiintaulukointia ideaalilääkäriysmallien jakautumisesta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden joukossa syksyllä Taulukko 10. Ristiintaulukointia ideaalilääkäriysmallien jakautumisesta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden joukossa keväällä

7 1 Johdanto Suoritin kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvan työharjoitteluni kevät-kesällä 2009 Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, lääketieteellisen koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö TUTKEssa. TUTKE on lääketieteellisen tiedekunnan hallinnon alla toimiva yksikkö, joka koordinoi muun muassa opettajatuutorointia ja perustutkinto-opiskelijoiden portfoliotyöskentelyä, opettajien pedagogista koulutusta, koulutuksen laadunvalvontaa sekä lääketieteelliseen koulukseen liittyvää tutkimusta. Harjoitteluni aikana sain perehtyä TUTKEssa tässä tutkimuksessa käytettävään kyselylomakeaineistoon, ja lopulta aloin kiinnostua lääkäriopiskelijoiden hyvän lääkärin käsityksistä ja niiden kehittymisestä opintojen aikana pro gradu - tutkielmani aiheena. TUTKEsta olen saanut paljon tukea ja apua tämän pro gradu tutkielman työstämiseen erityisesti Pekka Käävältä, Outi Jääskeläiseltä, Heli Vinkka-Puhakalta ja Antti Tarposelta. Pro gradu tutkielmani ansiosta olenkin saanut perehtyä lääketieteelliseen koulutukseen, joka on ollut itselleni alun perin vieras, mutta mielenkiintoinen opintoala. Tässä Pro gradu -tutkielmassa on tarkoituksena tutkia ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden ideaalikäsityksiä hyvästä lääkäriydestä. Käsityksiä kysyttiin opiskelijoilta sekä aivan heidän opintojensa alkuviikkoina että ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi, jotta saatiin kuva hyvän lääkärin käsitysten mahdollisista muutoksista ensimmäisen vuoden opintojen aikana. Tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää, millaiset käsitykset lääketieteelliseen tiedekuntaan tulevilla opiskelijoilla on hyvästä lääkäriydestä sekä miten ensimmäisen vuoden opinnot voivat muuttaa näitä professiokäsityksiä. Pyrkimyksenä on selvittää tutkimuksen avulla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden ammatillisen kasvun alkutaipaleen kulkua. Tarkoituksena on myös pohtia, mistä nämä ennakkokäsitykset sekä mahdolliset muutokset näissä professiokäsityksissä voisivat johtua. Aihe on tärkeä ja tutkimisen arvoinen, sillä yleensä opiskelijat saapuvat tutkimusten mukaan lääketieteelliseen tiedekuntaan täynnä intoa ja idealistisia ajatuksia. Kuitenkin 7

8 opintojen myötä opiskelijat usein kyynistyvät. (esim. Eli & Shuval 1982; Hojat, Vergare, Maxwell, Brainard, Herrine, Isenberg, Veloski & Gonnella 2009) Tämän tutkimuksen tulokset antavat kuvaa siitä, mitä opiskelijoiden käsityksille tapahtuu opintojen alussa. Tuloksia voidaan hyödyntää lääketieteellisten opintojen ja opettajatuutoroinnin suunnittelussa sekä turkulaisten lääketieteen opiskelijoiden käyttämän sähköisen portfolion tehtävien suunnittelussa. Opiskelijoiden ennakkokäsitykset hyvästä lääkäristä ohjaavat oletettavasti opiskelijoita opinnoissaan, joten tutkimus voi tuoda tärkeää lisätietoa tästäkin näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa on mukana opiskelijan hyvinvointia tukeva näkökulma. Mikäli tutkimuksessa todetaan lääkärin professiota koskevien käsitysten muuttuvan merkittävästi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, tulee pohtia, miten tukea opiskelijoita luomaan korvaavia malleja romahtaneiden ihannekuvien tilalle. Myöhemmät opinnot ja työelämään tutustuminen voivat aiheuttaa stressiä opiskelijalle, mikäli omat ihannekuvat lääkärin työstä eivät kohtaa todellisuuden kanssa. Tässä kohdassa opiskelijalla saattaa ilmetä usein kyynistymistä. Kyynistymiseen voisikin puuttua jatkossa tarkemmin esimerkiksi juuri opettajatuutoroinnin ja portfoliotyöskentelyn avulla. Opettajatuutoroinnin avulla voisi pyrkiä löytämään jo ennalta opiskelijat, jotka ovat vaarassa kyynistyä. Tämä tutkimus voisi olla tässä apuna. Tutkimuksessa ovat mukana Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien vuonna 2008 aloittaneen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat. Turun ja Oulun tiedekuntien opiskelijat on valittu tämän tutkimuksen kohderyhmäksi, sillä kyseiset tiedekunnat tekevät paljon yhteistyötä sekä tutkimuksellisesti että koulutuksen suunnittelutyön puitteissa. Lisäksi Oulussa on pyritty kehittämään opettajatuutorointijärjestelmää Turun mallin mukaisesti. Kuitenkaan tutkimushetkellä Oulussa ei ole ollut käytössä yhtä kattavaa opettajatuutorointijärjestelmää eikä portfoliota, jonka avulla opiskelijat käsittelevät erilaisia lääkärin työssä keskeisiä ammatillisia teemoja. 8

9 2 Lääkäriys ja professionaalisuus Lääkärin ammatti on yksi vanhimpia ammatteja. Lääkäreiden ammattikunnan professionaalisilla piirteillä on myös pitkä historia. Samoin lääkäreiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty jo hyvin varhain. Vanhimmat lääkärin velvollisuuksia ja oikeuksia koskevat säädökset on kirjattu jo babylonialaisen kuningas Hammurabin hallintokauden ( ekr.) lakikokoelmaan. Myös hyvin edelleen tunnettu Hippokrateen vala on laadittu jo aikavälillä ekr. Kyseisillä kirjauksilla on haluttu varmistaa lääkärin hyvät tarkoitusperät toimintansa taustalla. Vuonna 1518 lääkärien asema monopolisoitiin ensi kerran, kun lontoolaisille lääkäreille annettiin valtuudet myöntää oikeus lääkärinä toimimiseen sekä valvoa ammatin harjoittamista. Myös Ruotsi-Suomeen perustettiin kuningatar Kristinan aikakaudella vuonna 1811 Collegium Medicum, joka asetti lääkärinä toimimisen ehdoiksi tutkinnolla osoitetun koulutuksen sekä vannotun lääkärivalan, jolla lääkärit sitoutuivat noudattamaan ammattikunnan etiikkaa. Nykyisin Suomessakaan ei edellytetä enää lääkäreiltä valan vannomista, mutta lääketieteellisissä tiedekunnissa vala vannotaan siitä huolimatta yleensä lääketieteen lisensiaattien valmistumisjuhlassa eli publiikissa. Tällä traditiolla on pyritty ylläpitämään lääkärin profession perinteitä. Onkin tärkeää huomata, että lääkärin profession perinteet säilyvät yhä edelleen pitkälti ammattikunnan itsensä ansiosta. Professio määrittää itse profession tehtävät lääketieteellisen koulutuksen kautta ja on näin ylläpitämässä vahvaa professiota. (Äärimaa 2005, 12 13; Rinne & Jauhiainen 1988, 68.) Lääkäreitä on koulutettu yliopistoissa yliopiston perustamisesta asti, ja lääkärin professio onkin muun muassa pappien ja lakimiesten ohella perinteisimpiä ja vanhimpia professioita (Reid, Dahlgren, Petocz & Dahlgren 2008, 729). Samoin hammaslääkärin ammatti lukeutuu näihin perinteisiin professioihin, ja lääkärin profession piirteet koskevatkin pääosin myös hammaslääkäreiden ammattikuntaa (Pöyry 2005). Pappien, lakimiesten ja lääkäreiden muodollinen koulutus alkoi Suomessakin jo vuonna 1640 perustetussa Turun Akatemiassa (Konttinen 1993, 22). Tosin vielä Ruotsin vallan aikana 9

10 lääkärin ammatti ei ollut kovinkaan arvostettu eikä taloudellisesti kannattava, vaikka lääkäreille perustettiin akateeminen koulutus ja taustalla toimi ammatinharjoittamista valvova Collegium Medicum. Ensimmäinen akateeminen lääkärikin valmistui Turun Akatemiasta vasta 1742, sata vuotta opinahjon perustamisen jälkeen (Halila 2007, 92). Ammatin yhteiskunnallinen arvostus on vaihdellut eri aikakausina, ja lääkärit ovatkin joutuneet kamppailemaan toimintareviiristään puoskareina pidettyjen lääkärintoimen harjoittajien kanssa (Rinne & Jauhiainen 1988, 68 69). Vuonna 1835 perustettu Suomen Lääkäriseura sekä lääkäreiden määrän vähitellen lisääntyvä kasvu alkoivat kuitenkin edistää ammattikunnan kehitystä kohti järjestäytynyttä ja omat oikeutensa tuntevaa professiota. Jo vuonna 1890 lääkärin ammatti suojattiin asetuksella lääkärin ammatin harjoittamisesta. Suomen Hammaslääkäriseura perustettiin vuonna 1892 ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim vuonna Duodecim, on tieteellinen yhdistys, joka pyrkii kehittämään lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. (Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia 2010; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2010.) Siirryttäessä 1900-luvulle voitiin sanoa lääkäreiden nousseen yhteiskunnassa arvostetuiksi asiantuntijoiksi. Vuonna 1910 perustettiin vielä Suomen Lääkäriliitto, jolla on ollut alusta asti tavoitteena edistää maamme lääkäreiden kollegiaalisuutta ja lääkärin professiota (Kouvalainen & Sarvilinna 2000). Kuitenkin vasta 1960-luvulla lääkärin ammatin arvostus nousi huippuunsa esimerkiksi lääkäripulan vuoksi. (Rinne & Jauhiainen 1988, 72 84; 95 99; 112.) 2.1 Lääkärin professio Risto Rinne ja Arto Jauhiainen (1988, 7) ovat listanneet profession keskeisiksi piirteiksi korkean koulutustason, yleisen hyvän palvelemisen, ammatin autonomisen aseman, pätevyyden ja rekrytoinnin kontrolloinnin, erityiskoulutuksen kautta hankitut erikoiskvalifikaatiot, ammatin intellektuaalisuuden ja profession harjoittajien organisoitumisen järjestöiksi. Perinteisesti niin sanottuihin profession arkkityyppeihin 10

11 on laskettu kuuluvaksi lakimiehet, lääkärit, papit ja upseerit (Freidson 1970). Nämä kyseiset ammatit edustavat profession arkkityyppiä, sillä ne ovat vanhoja, perinteisiä ja arvostettuja ammatteja. Profession leiman pysyminen on ollut mahdollista juuri niiden suljetun luonteen, oman kieli- ja käsitejärjestelmän ja laillisen autonomisen aseman vuoksi. Hieman kriittisemmän näkökulman eli niin sanotun ideologisen professiomäärityksen mukaan professionaalisuuden ideana on nimenomaan ammatin erottautuminen ja tämän erottautumisen kautta ammatin sosiaalisen aseman kohottaminen tai ylläpitäminen. Jotta näiden perinteisten professioiden sosiaalinen status on saatu pidettyä korkealla, on vaadittu ammattiin pääsyn, ammattikvalifikaatioiden ja koulutuksen kontrollointia. Koulutuksen kautta hankituilla kvalifikaatioilla onkin Max Weberin mukaan ammattikunnasta poissulkeva ominaisuus, sillä ilman koulutuksen kautta saatua pätevyyttä ei ole mahdollista liittyä osaksi professiota. (Rinne & Jauhiainen, 1988, 8-10; Blom, 1987.) Professioon kiinnitytään nimenomaan koulutuksen kautta, sillä koulutus tuottaa muodollisen pätevyyden, jota kyseisessä ammatissa vaaditaan. Tutkinto toimii samalla takuuna kyseisen alan ammattilaisen osaamisesta. Kuitenkaan pelkät koulutuksen kautta opitut kvalifikaatiot eivät riitä, sillä perinteiset professiot kattavat myös muita piirteitä, kuten ammattikunnalle kuuluvat moraaliset kvalifikaatiot, ammattietiikan, oman kielijärjestelmän, ajattelutavan, ammattikunnan välisen solidaarisuuden ja ammattiylpeyden. (Rinne & Jauhiainen 1988, 24.) Nämä muut ammatissa toimimiseksi vaadittavat ominaisuudet opitaan yleensä koulutuksen lisäksi ennen kaikkea kyseiseen ammattiyhteisöön sosiaalistumisen kautta. Tätä tiettyyn suljettuun professionaaliseen ammattiyhteisöön kuulumista korostetaan usein ulkoisilla symboleilla, kuten pukeutumisella, titteleillä ja oppiarvoilla. Näillä symboleilla korostetaan myös ammattikuntaan kuuluvan profession haltijan asiantuntijuutta sekä legitiimiä valtaa toimia kyseisessä ammatissa. (Rinne & Jauhiainen 1988, 34.) 11

12 Inga Hellberg (1978) on todennut profession olevan ammattiryhmä, joka on monopolisoinut hyödyllisenä ja arvokkaana pidetyn tiedon. Tämän monopoliaseman myötä myös tähän tietoon perustuvat ammattiasemat ovat monopolisoituja. Kun monopolisoitu tieto on tunnustettu arvokkaaksi ja tarpeelliseksi, eikä siihen pääse käsiksi kuin tähän asemaan legitimoitu valikoitu joukko eli kyseisen ammattikunnan edustajat, niin myös tämän arvokkaan tiedon haltijat nauttivat laajaa sosiaalista arvostusta. Perinteiset professiot ovatkin kuuluneet yleensä asemansa puolesta ylimpien ammattikuntien niukkaan eliittiin. Näin on usein edelleen väestön koulutustason kohoamisestakin huolimatta, sillä nämä perinteiset professiot ovat säilyttäneet asemansa vaativina ja pitkää koulutusta edellyttävinä asiantuntija-ammatteina. Näihin arvostettuihin ylimpiin ammattiluokkiin kuuluminen on tarkoittanut yleensä myös varsin korkean taloudellisen ja kulttuurisen pääomatason kertymistä. (vrt. Rinne & Jauhiainen 1988, 20; 23.) Lääkärit lasketaan siis kuuluvaksi perinteisiin professioihin, ja ammattikunta nauttii tänäkin päivänä laajaa arvostusta kansalaisten keskuudessa. Suomen Kuvalehti on vuodesta 1991 alkaen tehnyt yhteensä viisi kertaa kartoituksen suomalaisten eniten arvostamista ammateista. Ammattien arvostus 2010 tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista 380 eri ammattiin, ja kuten kaikissa edeltävissäkin kyselyissä, kirurgin ammatti oli arvioitu kaikkein arvostetuimmaksi ammatiksi. Lääkäreiden ammattikunnan laajasta arvostuksesta kertoo myös se, että kymmenen arvostetuimman ammatin joukossa oli jopa seitsemän erilaista lääkäriä. Kymmenen kärjen joukossa olivat kirurgin lisäksi myös ammattinimikkeet lääkäri, erikoislääkäri, ylilääkäri, silmälääkäri, hammaslääkäri ja terveyskeskuslääkäri. (Suomen Kuvalehti, 2010.) Lääkärit ovat siis hyvin arvostettu ammattikunta. Kuitenkin lääkäreiden ammattikunnassakin arvostus on jakautunut epätasaisesti. Kirurgeja ja monia erikoislääkäreitä arvostetaan sekä kansan että lääketieteen opiskelijoiden parissa. Terveyskeskuslääkäreiden työ taas ei näytä olevan yhtä suuressa suosiossa lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa. Tämän päätelmän voisi tehdä jo senkin perusteella, että 12

13 lähes kaikki lääketieteen opiskelijat suunnittelevat jatkavansa opintojaan erikoislääkäriksi peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). Terveyskeskuslääkärin työ saattaa näyttäytyä opiskelijoille hyvin raskaana, heikommin arvostettuna ja huonommin palkattuna kuin erikoislääkäreiden työ (vrt. Rinne & Jauhiainen 1988, ). Terveyskeskuslääkäreiden tarve kunnissa on kuitenkin suuri, joten työn suosion lisääminen tulevien lääkäreiden joukossa on suuri haaste. Hammaslääkäreiden määrä on lisääntynyt lääkäreitä hitaammin, sillä vielä vuonna 1890 Suomessa arveltiin olevan vain 20 varsinaista hammaslääkäriä, ja heidänkin vastaanottonsa olivat kaupungeissa. Harvalukuinen hammaslääkärikunta kiersi kuitenkin ajoittain myös maaseudulla. (Sotamaa 2004.) Tänä päivänä maamme kärsii hammaslääkäripulasta, eikä valmistuvien hammaslääkäreiden määrä tule vuosikausiin vastaamaan eläkkeelle jäävien hammaslääkäreiden määrää (Suominen-Taipale 2007). Suomea uhkaava hammaslääkäripula lisää oletettavasti jatkossa yhä enemmän hammaslääkäreiden ammatin arvostusta ja todennäköisesti hammaslääketieteen opintoihin pyrkivien nuorten määrää. 2.2 Lääkärin profession erityispiirteitä Lääkärin professio on muotoutunut pitkän ajan kuluessa ja siihen tiivistyvät ammattiryhmän keskeiset arvot ja toimintaperiaatteet. Lääkärin professioon kuuluviksi arvoiksi ja toimintaperiaatteiksi on määritelty muun muassa kliininen osaaminen, tiedot ja taidot sekä niiden jatkuva kehittäminen, kollegiaalinen yhteistyö, toiminnan eettisten ja juridisten puitteiden ymmärtäminen, erinomaisuus, humanistiset arvot, vastuullisuus sekä altruismi eli potilaan edun ensisijaistaminen. Tärkeä arvo on myös sitoutuminen jokaisen potilaan hoitamiseen yksilönä. (Patja, Litmanen, Helin-Salmivaara & Pasternack 2009, 2366; Saarni 2005, 135; Holmberg-Marttila, Turunen, Helminen & Pimiä 2007, 153.) Lääkärin valassa tulee esiin myös ammatin kutsumuksellinen luonne, joten lääkäreiden odotetaan tekevän työtään aidosta auttamisen halusta ja heittäytyvän 13

14 ammattiin koko persoonallaan, jopa vapaa-ajallaankin (Jauho 2004, 88; Pasternack, Pelkonen, Eskola & Haahtela 2007; Pasternack & Saarni 2007, 20). Vastavuoroisesti lääkäriprofessiolla on yhteiskunnan legitimoimat oikeudet toimia työssään autonomisesti ja tehdä itsenäisesti päätöksiä eettisten periaatteiden mukaisesti esimerkiksi taudinmääritykseen ja hoitoihin liittyen, sekä saada työstään kohtuullista palkkaa ja nauttia yhteiskunnallista arvostusta (Saarni 2005, 136). Lääkärin professiota määrittävät vahvasti vaativa akateeminen tieteellinen koulutus ja lääkärin etiikka. Lääkärin eettiset periaatteet yhdistävät koko ammattikuntaa, sillä niihin pohjautuu ammattikunnan yhteinen moraalinen arvopohja. Lisäksi lääkärin professioon kuuluu olennaisesti vapaus tehdä itsenäisesti ammatinharjoittamiseen kuuluvia päätöksiä, tietysti eettisten periaatteiden mukaisesti. Tätä vapautta kutsutaan kliiniseksi autonomiaksi. Lääkärit ovat järjestäytyneet Suomen Lääkäriliittoon, jonka valtuuskunta on hyväksynyt lääkärin perusarvot. Lääkärit määrittävät siis itse vahvasti hyvää lääkäriyttä. Lääkäriliiton keskeisenä tehtävänä on lisäksi ylläpitää lääkäreiden kollegiaalisuutta, kehittää ja ylläpitää lääkäreiden ammatillisia arvoja sekä edistää lääkäreiden professiota. (Äärimää 2005, 12; Saarni 2005, 135.) Hammaslääkärit ovat vastaavasti järjestäytyneet Suomen Hammaslääkäriliittoon. Juuri kollegiaalisuus onkin lääkärin ammattikunnan keskeisimpiä piirteitä, jota korostetaan lääketieteellisissä opinnoissa alusta alkaen. Suomen Lääkäriliitto tarkoittaa kollegiaalisuudella pyrkimystä pitää yllä arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta maan lääkärikunnan keskuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, ettei lääkäri saa levittää tai ylläpitää väärää käsitystä kollegojen pätevyydestä, tutkimus- ja hoitomahdollisuuksista eikä moittia potilaalle kollegaansa. (Suomen Lääkäriliitto 2005.) Kollegiaalisuus pitää yllä yhteisöllisyyttä lääkäreiden keskuudessa, mikä mahdollistaa osaltaan ammattikunnan vahvan professionaalisen aseman säilymisen. Mitä yhteisöllisempi ja järjestäytyneempi ammattikunta on, sitä vankempi asema on myös vahvalla professiolla. 14

15 Itsenäisenä ja laillistettuna lääkärinä ei ole voinut ennen toimia Suomessa ilman lääketieteen lisensiaatin tutkintoa sekä perusterveydenhuollon lisäkoulutusta. Tutkinnon ja lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen lääketieteen lisensiaatti on saanut hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä. (Suomen Lääkäriliitto 2005.) Tästä prosessista säädettiin Suomen valtion säätämissä laissa asetuksilla (asetukset 1435/1993; 1342/2002). Lääkärin laillistamisprosessi on kuitenkin muuttumassa, sillä astuu voimaan lakimuutos, jonka jälkeen lääkärit laillistetaan LL-tutkinnon perusteella. Lakimuutoksen jälkeen lääkärillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti ilman edellytystä perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittamisesta. (Suomen Lääkäriliitto 2011.) Suurin osa lääkäreistä kuitenkin erikoistuu peruskoulutuksen jälkeen jossakin vaiheessa uraansa, mikä määrittää myös vahvasti ammattikuntaa (Suomen Lääkäriliitto 2008). Vähemmistö lääkäreistä jää yleislääkäreiksi. Jo 1960-luvulta lähtien erikoistumisopintojen on nähty olevan ammattikuntaa erotteleva tekijä ja tuoneen erikoistujalle statusarvoa. (Rinne & Jauhiainen 1988, ) Lääkärin professiota takaavat siis omalta osaltaan niin Suomen valtio ja lainsäädäntö, lupia myöntävät tahot sekä lääketieteen koulutus. Ennen kaikkea hyvinvointivaltio on ylläpitänyt lääkäreiden ammattikunnan monopoliasemaa. Terveydenhuoltopalvelut onkin koettu Suomessa tärkeiksi hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareiksi. (Rinne & Jauhiainen 1988, 349; 356.) Lääkärin profession erityispiirteet määrittelevät pitkälti myös hammaslääkäreiden ammattikuntaa. Tässä tutkimuksessa puhuttaessa lääkäreistä tarkoitetaankin samalla myös hammaslääkäreitä, ellei toisin erikseen mainita. Kuitenkin tulee muistaa, että lääkäreiden ja hammaslääkäreiden työnkuvat eroavat selkeästi toisistaan. Kyseisillä ammateilla on myös selkeästi erilaisia kulttuurisia eroja, ja lääkärin ammatti on perinteisesti ollut enemmän esillä esimerkiksi mediassa ja populaarikulttuurissa. Voikin sanoa lääkärin ammatin olevan edelleen tunnetumpi verrattuna hammaslääkärin 15

16 ammattiin. Lääkärin ammatti edustaa edelleen hyvin arvostettua vanhaa professiota, mikä lisää lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman kiinnostavuutta nuorten parissa. Vuonna 2010 lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan Turun yliopistoon haki 820 lääkärin urasta kiinnostunutta. Samana vuonna Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan oli 208 hakijaa. (Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Opiskelijavalinta.) Tosin Turun tiedekuntaan valitaan myös vähemmän hammaslääketieteen opiskelijoita, sillä heillä sisäänotto on vuosittain 40 ja sisäänpääsyprosentti vuonna 2010 oli 19,2 %. Lääketieteen koulutusohjelmaan otettiin samana vuonna 121 uutta lääketieteen opiskelijaa ja sisäänpääsyprosentti heillä oli 14,8 %. Kuitenkin hammaslääkäreistä on maassamme kova pula, mikä oletettavasti lisää jatkossa yhä enemmän ammatin kiinnostavuutta nuorten parissa. Lääkäri- ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin on kuitenkin melko vaikeaa päästä sisään verrattuna moniin muihin koulutusaloihin. Vertailun vuoksi vuonna 2009 Suomen yliopistojen luonnontieteellisten tiedekuntien keskimääräinen sisäänpääsyprosentti oli 34,0 ja teknillistieteellisten alojen 20,6 (Opetusja kulttuuriministeriön KOTA-tietokanta, 2010). Lääkärin ammatti on palkitseva, mutta myös erittäin haastava ja henkisesti kuormittava. Työn hyviksi puoliksi koetaan työn monipuolisuus, ihmisläheisyys, lääkärin itsensä tarpeelliseksi kokeminen ja vaikutusmahdollisuudet ihmisen terveydentilaan. Kuitenkin työn varjopuolina ovat työn henkinen kuormittavuus, työn paljous ja kova vastuu. (Virkki, Kumpusalo, Mattila, Virjo, Neittaanmäki, Hyppölä, Kujala, Luhtala, Halila & Isokoski, 1997.) Lääkäreiden joukossa ilmenee vuonna 1999 tehdyn hyvinvointitutkimuksen mukaan erityisen paljon työuupumusta verrattuna muihin ylempiin toimihenkilöihin. Hammaslääkäreiden ammattikunnassa on ilmennyt myös paljon uupumusta, tutkimusten mukaan heistä on kokenut työuupumusta jopa puolet (Suomen Hammaslääkäriliitto 2007; Eerola, henkilökohtainen tiedonanto ). Myös lääkäreiden alkoholin käyttö on tutkimusten mukaan lisääntynyt selvästi. (Siltala 2003, 981.) Vahva sitoutuminen ja kutsumuksellinen ote työhön ovat näyttöjen mukaan uuvuttaneet ammattikuntaa (Hupli 2007, 170). Työn psyykkisellä kuormittavuudella ja 16

17 pakkotahtisuudella on varmasti yhteyttä myös siihen, että mieslääkäreiden on tutkittu tekevän yli kaksi kertaa ja naislääkäreiden yli neljä kertaa niin paljon itsemurhia kuin muut ylemmät toimihenkilöt (Lindeman, Läärä, Hirvonen & Lönnqvist 1997). Monilla lääkäreillä tuntuu olevan vaikeuksia huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Lääkärin työn kuormittavuus tulee tuskin lähivuosina kääntymään laskuun. Perinteisiä professioita on määrittänyt pääsy salattuun ja suljettuun tietoon käsiksi. Tätä kyseistä tietoa on pidetty arvokkaana osittain juuri siksi, että se ei ole kenen tahansa käytettävissä. Alan koulutukseen pääsy on suljettua, ja ammattikunta itse valvoo omaa koulutustaan, siihen rekrytointia, koulutuksen sisältöä ja tätä kautta professioon rekrytoitumista. Ammattikunnan asiantuntijatieto on vaivalloista hankkia ja siksi luonteeltaan salaista ja hyvin suojattua. Lisäksi ammattikunnan asiantuntijatiedon saatavuutta vaikeuttaa ammattikunnan oma kieli. (Rinne & Jauhiainen 1988, ) Lääkäreillä on ollut siis monopoliasema lääketieteen hallitsijoina. Nykyisin kuitenkin kehittynyt tietoyhteiskunta on osittain haastanut tätä lääkäreiden monopoliasemaa lääketieteen asiantuntijoina (Saloheimo & Vuorenkoski 2003, 977). Internet ja muut lähteet tarjoavat valtavasti informaatiota, ja potilaat osaavatkin oma-aloitteisesti etsiä tietoa oireistaan ja ovat nykyisin tietoisempia omista sairauksistaan. Lääkärin ammatin harjoittamisen oikeus ei ole tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä kuitenkaan muuttunut, lääkäreiden ammattikunta säilyttää edelleen monopoliasemansa lääketieteen harjoittajina. Tosin sairaanhoitajat saavat vuodesta 2011 alkaen kirjoittaa reseptejä tietyissä tapauksissa käytyään lisäkoulutuksen (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2011). Toisaalta taas lääkäreille on lisätty uusia tehtäviä osittain vastoin ammattikunnan omia toiveita. Nykyisin lääkärin vastuulla on esimerkiksi arvioida potilaan terveydentila aseluvan myöntämistä varten (Kojo 2010). Vaikka lääkäreiden ammattikunta säilyttää yhä vahvan arvostuksensa ja professio on säilynyt vahvana, niin perinteinen lääkärin professio on kohdannut ja kohtaa jatkossakin varmasti uusia haasteita. 17

18 Muita lääkäreiden ja hammaslääkäreiden nykypäivänä kohtaamia haasteita ovat muun muassa jatkuvasti pirstaloituvan ja kehittyvän lääketieteen hallinta, talouden ja kustannusvaikuttavuuden huomiointi työssä, kansainvälisyys esimerkiksi lisääntyvän maahanmuuton seurauksena, työn teknistyminen ja työvoimapula. Kyseiset haasteet ja erityisesti taloudelliset resurssit ovat osittain uhanneet jopa lääkäreiden autonomista asemaa, mutta myös heikentäneet ammattikunnan sisäistä yhtenäisyyttä, jolloin heikentyminen on uhannut professiotakin. Toisaalta lääkäreiden professiota on myös kritisoitu väärin toteutetusta kollegiaalisuudesta, kuten salailusta, haluttomuudesta paljastaa kollegan huono ammattitaito sekä ammattikunnan sisäisestä suojelusta (Kouvalainen & Sarvilinna 2000, 2230). Lääkärikunnan näkökulmasta lääkäriprofessionkin on joustettava uusien haasteiden edessä, jotta ammattikunta pysyy vahvana ja yhtenäisenä tulevaisuudessakin. (Holmberg-Marttila ym. 2007, 153; Pasternack 2003, ) Kyseiset haasteet ovat siis uhka nimenomaan lääkäreiden ammattikunnalle, sillä ammattikunnan omana intressinä on luonnollisesti taata jatkossakin ammatin arvostettu asema yhteiskunnassa. 2.3 Hyvän lääkäriyden määritelmistä Jokaisella on jonkinlainen mielikuva lääkärin ja hammaslääkärin ammatista, velvollisuuksista ja oikeuksista. Vankka professio ohjaa näitä mielikuvia ja käsityksiä kyseisistä ammateista. Lisäksi lääkäri on ollut perinteisesti tunnettu hahmo monissa televisiosarjoissa, elokuvissa ja kaunokirjallisuudessa (esim. Sinuhe Egyptiläinen). Populaarikulttuuri luokin vanhojen sankarimyyttien lisäksi vahvoja mielikuvia lääkäriydestä ja lääkärin työn arjesta. Esimerkiksi 1990-luvulla televisioihin ilmestyi monia sairaalaelämää kuvaavia sarjoja, kuten Teho-osasto, Chicagon lääkärit, Tohtori tuli kaupunkiin ja Holby Cityn sairaala (Hietala 2007, 222). Myös 2000-luvulla on tehty useita lääkäreitä kuvaavia televisiosarjoja, kuten Greyn anatomia ja Dr. House, jotka ovat olleet katsojien keskuudessa erittäin suosittuja. Kyseisten televisiosarjojen luomat mielikuvat lääkärin työstä ja sairaalan arjesta eivät välttämättä ole kovin realistisia, 18

19 mutta silti ne ohjaavat varmasti esimerkiksi lääketieteellisten opintojen pariin hakeutuvien nuorten käsityksiä lääkärin työstä. Oikeassa elämässäkin vaatimukset lääkäreille ovat kovat, heiltä odotetaan paljon. Lääkärit nähdään ammattikuntana, johon voi luottaa. Lääkärin pätevyysvaatimuksista on tehty erilaisia virallisempiakin määritelmiä. Yleistän tässä tutkimuksessa kyseiset pätevyysvaatimukset koskemaan myös hammaslääkäreitä. Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto ovat hyväksyneet valtuuskunnissaan lääkärin ja hammaslääkärin eettiset ohjeet, joille jokaisen lääkärin ja hammaslääkärin toiminnan tulisi perustua. Eettisissä ohjeissa lääkärin velvollisuuksiksi määritellään terveyden edistäminen, kärsimyksen lievittäminen, kanssaihmisten palveleminen lähimmäisenrakkauden mukaisesti, tasa-arvoinen toiminta, toimiminen potilaan edun mukaisesti sekä osaamisen jatkuva kehittäminen. Lisäksi lääkäriä velvoitetaan toimimaan eettisesti tutkimustyössä, noudattamaan vaitiolovelvollisuutta sekä pohjaamaan työnsä objektiivisiin havaintoihin. (Lääkärin eettiset ohjeet 1988; Hammaslääkärin eettiset ohjeet 2004.) Lääketieteen lisensiaattien publiikissa vannomassa lääkärin valassa lupaudutaan noudattamaan eettisissä ohjeissa korostettuja asioita ja lisäksi kunnioittamaan kollegiaalisuutta työssään (Saarni 2005, 9). Lääkärin vala pohjautuu pitkälti jo noin ekr. laadittuun Hippokrateen valaan. Perusteet hyvälle lääkäriydelle määritellään siis ennen kaikkea lääkäreiden ammattikunnan sisällä, sillä esimerkiksi Suomen Lääkäriliitto on määritellyt hyvää lääkäriyttä ammattikunnalle. Lääkäriliitto taas koostuu lääkäreistä, joten professio itse toimii hyvän lääkäriyden määrittäjänä. Kristiina Patja, Topi Litmanen, Arja Helin-Salmivaara ja Amos Pasternack (2009, ) ovat todenneet, että lääkärinä toimiminen edellyttää monipuolista osaamista ja tietämystä muun muassa lääketieteellisestä tiedosta, potilastyöstä, vuorovaikutustaidoista, moniammatillisesta yhteistyöstä, terveydenhuollon toimintaprosesseista ja tietotekniikasta. Lisäksi lääkäriltä odotetaan ammatillisuutta ja professionaalisuutta, toiminnanohjauksen ja työssä oppimisen sekä kehittymisen taitoja. 19

20 Lääkärin työ edellyttää hyviä oppimis- ja tiedonhakutaitoja, sillä työ perustuu pitkälti tiedon haulle ja soveltamiselle käytännössä. Lääkäri tarvitsee hyvät viestintätaidot, jotta hän voi viestittää potilaalle hoidon kannalta oleelliset seikat, ja toisaalta ymmärtääkseen potilasta. Lisäksi tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja, jotka voidaan jakaa tiimi- ja johtamistaidoiksi. Myös Yhdysvalloissa on tehty määritelmät lääkärin osaamisvaatimuksista uudella vuosituhannella (ABIM 2002, 289). Tässä listauksessa on määritelty pätevän lääkärin taidoiksi sitoutumisen kompetenssin jatkuvaan kehittämiseen, luottamuksellisuuden, rehellisyyden potilaille, resurssien oikeudenmukaisen kohdistamisen ja jatkuvan pyrkimyksen hoidon laadun parantamiseen. Hyvällä lääkärillä on aito valmius toimia kanssaihmisten auttajana sekä hyvä ihmistuntemus. Ihmistuntemus on tärkeää niin hyvän potilaskohtaamisen takaamiseksi kuin luotettavan käsityksen saamiseksi potilaan terveydentilasta. Jotta lääkäri voi selvittää oikean diagnoosin, hän tarvitsee myös loogisen ja deduktiivisen ajattelukyvyn sekä kliiniset tutkimustaidot. Kollegiaalisuuden lisäksi hyvän lääkärin tulisi olla myös yhteistyökykyinen, ystävällinen ja hyväkäytöksinen. Nykymaailmassa olisi lisäksi hyvä tietää taloudellisten resurssien sekä terveydenhuollon välisistä kytkennöistä. (Kouvalainen & Sarvilinna 2000.) Lääkäriltä vaaditaan siis paljon taitoja, tietoja ja asenteita sekä ennen kaikkea valmiutta kehittää itseään jatkuvasti lisää. Toki voidaan pohtia, onko kompetentti lääkäri sama asia kuin hyvä lääkäri. Kompetentilta lääkäriltä odotetaan paljon erilaisia ominaisuuksia ja taitoja, mutta voiko lääkäri olla hyvä, vaikka ei täyttäisikään kaikkia kompetentin lääkärin ominaisuuksia? Peggy Wagner, Julia Hendrich, Ginger Moseley ja Valera Hudson (2007) ovat tutkineet Georgiassa, Yhdysvalloissa lääketieteen opiskelijoiden, tiedekunnan henkilökunnan ja potilaiden käsityksiä hyvästä lääkäriydestä. Kyseisessä tutkimuksessa potilaat korostivat eniten lääkärin ihmissuhdeosaamista, joka sisältää muun muassa hyvät vuorovaikutustaidot, läsnä olemisen, toivon antamisen, huumorintajun sekä potilaan 20

Matkalla lääkäriksi. lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden. opiskelijoiden käsityksiä. lääkäriydestä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

Matkalla lääkäriksi. lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden. opiskelijoiden käsityksiä. lääkäriydestä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Matkalla lääkäriksi lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden käsityksiä hyvästä lääkäriydestä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Maiju Toivonen Suunnittelija, KM Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Taitoni.fi. Ammatillisen kehittymisen tukena

Taitoni.fi. Ammatillisen kehittymisen tukena Taitoni.fi Ammatillisen kehittymisen tukena Taitoni.fi Lääkäri saa palautetta työstään monesta eri paikasta ja monin eri tavoin MIKÄ ON TAITONI.FI? Taitoni.fi on verkossa toimiva työväline lääkärin ammattillisen

Lisätiedot

Lääkärin työn kuormitus, vastuun taakka ja ympäristön odotukset. Vuokko Hupli johtava lääkäri Lääkärikeskus VITA

Lääkärin työn kuormitus, vastuun taakka ja ympäristön odotukset. Vuokko Hupli johtava lääkäri Lääkärikeskus VITA Lääkärin työn kuormitus, vastuun taakka ja ympäristön odotukset Vuokko Hupli johtava lääkäri Lääkärikeskus VITA Kuntoutussäätiö 30 v lääkärikuntoutusta u1975-1985 "Havaintoja - tarttis tehrä jottain" Yksilötapaukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen Työpajan antia 11.5.2017 Taustaa Moniammatillisuus terminä avaaminen Avustaja, työpari, moniammatillinen tiimi, poikkitieteellinen työ Terveydenhuollon

Lisätiedot

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi

Lisätiedot

Lääkärin profession eettinen pohja. Amos Pasternack Lapin lääkäriseura 17.04.09

Lääkärin profession eettinen pohja. Amos Pasternack Lapin lääkäriseura 17.04.09 Lääkärin profession eettinen pohja Amos Pasternack Lapin lääkäriseura 17.04.09 Professio Ammatti, joka perustuu monimutkaisten tietojen ja taitojen hallintaan. Kutsumusammatti, jossa käytetään tieteeseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Pitääkö osaaminen osoittaa? Miten saisitte selville mitä minä osaan? Kysymällä minulta

Lisätiedot

Autonomia hanke. Lääkärin autonomia yhteiskunnan palveluksessa. Potilasjärjestötilaisuus Heikki Pälve Toiminnanjohtaja, SLL

Autonomia hanke. Lääkärin autonomia yhteiskunnan palveluksessa. Potilasjärjestötilaisuus Heikki Pälve Toiminnanjohtaja, SLL Autonomia hanke Lääkärin autonomia yhteiskunnan palveluksessa Potilasjärjestötilaisuus 10.5.2017 Heikki Pälve Toiminnanjohtaja, SLL Lääkäriprofession autonomian määritelmä Lääkäriprofession autonomia,

Lisätiedot

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely?

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2.11.2011 Jaana Hallamaa 2.11.2011 1 Tutkimusetiikan paradoksi Itsesäätely

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Henna Palviainen Pro gradu -tutkielma Yleinen kasvatustiede Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto Huhtikuu 2014

Henna Palviainen Pro gradu -tutkielma Yleinen kasvatustiede Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto Huhtikuu 2014 Hajautettu lääkärikoulutus - opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia hajautuksen vaikutuksesta ammatti-identiteetin ja professionaalisuuden kehittymiseen sekä lääkäriksi kasvamiseen Henna Palviainen Pro

Lisätiedot

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääkäreiden peruskoulutus Opintojen laajuus 360 op Syventävät

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

Näkökulmia opetuksen kehittämiseen

Näkökulmia opetuksen kehittämiseen Näkökulmia opetuksen kehittämiseen Outi Kortekangas Savolainen Kliininen opettaja 30% TY/Satakunnan shp Johtaja 70% TUTKE Dosentti, ihotautien erikoislääkäri Yopedan 60 op opinnot Lääkärikouluttajan erityispätevyys

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät. LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010

Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät. LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010 Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010 Esityksen rakenne Lääkäri 2008 -tutkimuksen esittely Erikoisalan valintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto EETTINEN LÄHTÖKOHTA HELSINGIN JULISTUS (Artikla 8): Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

LAPSI JA NUORI KOULUN KESKIÖSSÄ VAI KOULU LAPSEN JA NUOREN ELÄMÄN KESKIÖSSÄ? Maija Lanas Kokkola 23.9.2015

LAPSI JA NUORI KOULUN KESKIÖSSÄ VAI KOULU LAPSEN JA NUOREN ELÄMÄN KESKIÖSSÄ? Maija Lanas Kokkola 23.9.2015 LAPSI JA NUORI KOULUN KESKIÖSSÄ VAI KOULU LAPSEN JA NUOREN ELÄMÄN KESKIÖSSÄ? Maija Lanas Kokkola 23.9.2015 On tärkeää kiinnittää huomiota niihin lapsiin ja nuoriin, jotka eivät näytä osallistuvan. Sen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla?

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Maija Lanas 3.10.2017 Oulun yliopisto University of Oulu Nuorisotyöllä on paljon annettavaa kouluun. Mitä? Uusille toimijoille ei kuitenkaan

Lisätiedot

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Minna Rauas Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Työryhmä: *Suvi Kuikka (pj/nuoli ry) *Markus Söderlund (Allianssi), *Annikki Kluukeri Jokinen (Humak), *Marika Punamäki (Mamk/Juvenia) *Tomi Kiilakoski (nuorisotutkimus)

Lisätiedot

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Kuopio 29.8.2007 Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Risto-Pekka Happonen Selvitysmies Taustaa selvitystyölle

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta Kaakkois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Lääkärin autonomia OLLI-PEKKA RYYNÄNEN

Lääkärin autonomia OLLI-PEKKA RYYNÄNEN Lääkärin autonomia OLLI-PEKKA RYYNÄNEN Meillä oli vanha maailma, joka oli siisti, järjestyksessä ja ennustettavissa Sitä ei huomattu silloin, mutta Vaatimustaso oli matala. Hoidot olivat suurelta osin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Kollegiaalisuus: haasteet ja mahdollisuudet

Kollegiaalisuus: haasteet ja mahdollisuudet Kollegiaalisuus: haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 17.9.2012 Heikki Pälve Toiminnanjohtaja, SLL LKT, anest.el. Hallinnon pätevyys, Ensihoidon erityispätevyys Wikipedia - kollegiaalisuus Noun Collegiality

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Lataa Fysiatria. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Fysiatria Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Lataa Fysiatria. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Fysiatria Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Lataa Fysiatria Lataa ISBN: 9789516564923 Sivumäärä: 570 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.63 Mb Fysiatrian toiminnan kohteena on erityisesti ihmisen toimintakyky. Fysiatrian kliinisessä osaamisessa keskeisenä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.5.2016 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen

Tulevaisuuden osaaminen Tulevaisuuden osaaminen 0korkea-asteen ajattelu 0 ammattispesifinen osaaminen 0 emotionaalinen älykkyys Prof. Pekka Ruohotie Opettajan työ on muuttunut 0Opetustyön ydin on säilynyt Mikä on muuttunut? opettajan

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS

AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS ELINTARVIKEALAN AMMATILLISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN TIEDOLLISISTA, TAIDOLLISISTA JA ASENTEELLISISTA VALMIUKSISTA SEKÄ TYÖ- JA KOULUTUSTAUSTOISTA.

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 3.5.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2017

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Neljän Tuulen Seminaari VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen

Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Neljän Tuulen Seminaari VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Neljän Tuulen Seminaari 19.3.2014 VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen Moniammatillisuus-käsitteen teoreettiset juuret Taustalla systeeminen ajattelu - kokonaisuus

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa?

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Arja Helin-Salmivaara LT, yleislääk.erik.lääk., koulutusylilääkäri HUS:n yleislääketieteen yksikkö Sidonnaisuudet Ei

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Uudistuva korkeakoulujen aikuiskoulutus oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ja erityispätevyydet Opetusministeriö 8.10.2009 Petri Haltia

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ?

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? Marja Salminen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Teekkarit työelämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä

Teekkarit työelämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä Teekkarit elämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä Lisätietoja: Jarna Savolainen TEK, koulutuspoliittinen asiamies jarna.savolainen@tek.fi Tuloksia kahdesta vuosittain tehtävästä TEKin tutkimuksesta

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen lainsäädäntöuudistuksen valossa TENK:n kevätseminaari 17.5.2011 Ylitarkastaja Outi Konttinen

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAKSI: asiantuntijuus,

ASIANTUNTIJAKSI: asiantuntijuus, OPISKELIJASTA ASIANTUNTIJAKSI: asiantuntijuus, osaaminen ja työelämätaidot Kaisa Karhu Koulutuspalvelut Alustuksen sisältö Miksi tämä aihe? Mihin oman asiantuntijuuden tunnistaminen liittyy? Mitä on asiantuntijuus?

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Kohderyhmänä suomalaiset +18vuotiaat maajoukkueurheilijat Kysely lähetettiin noin 1550 urheilijalle Kyseelyyn

Lisätiedot