OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007"

Transkriptio

1 OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007

2 Sisällys: Johdanto...3 Yhteenveto...4 Tukholma...8 Helsinki...15 Kööpenhamina...19 Vilna...23 Islanti...26 Riika...30 Tallinna (33)

3 Johdanto Menestyksekkään ja tuloksellisen pörssitoiminnan olennainen ja tärkeä perusta on markkinoiden luottamus pääomamarkkinoihin. Markkinavalvonta Pohjoismaisessa Pörssissä (OMX:ään kuuluvissa pörsseissä) on laajalti vastuussa markkinoiden luottamuksen ylläpitämisestä. Tämä saavutetaan uskottavalla, ammattitaitoisella ja itsenäisellä valvonnalla, sääntörikkomusten seuraamusten toimeenpanolla sekä korkealaatuisella listausprosessilla. OMX:n Surveillance koostuu kolmesta markkinavalvontayksiköstä: Tukholman Surveillance, Kööpenhaminan Surveillance ja Helsingin Surveillance. Edellä mainitut yksiköt koostuvat kahdesta toiminnosta: kaupankäynnin valvonnasta (Trading Surveillance) ja listayhtiöiden valvonnasta (Issuer Surveillance). Tämän lisäksi yksittäiset toimihenkilöt suorittavat markkinavalvontaa Reykjavikin ja kaikissa kolmessa Baltian -pörssissä. Markkinavalvonta pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, pörssien itsesäätelyyn, sekä hyvään kauppatapaan. Valvontatoiminnot liittyvät kaupankäynnin valvontaan sellaisenaan sekä välittäjien, listayhtiöiden ja muiden markkinaosapuolien toimintaan markkinoilla. Tämän lisäksi valvonta käsittää uusien instrumenttien listalleottamisen, pääosin osakkeiden, velkakirjojen, erilaisten korkoinstrumenttien ja warranttien listalleottamisen. Ruotsissa pörssi on vastuussa julkisista ostotarjouksista. Tämän raportin tarkoituksena on antaa katsaus Surveillance -yksiköiden päätapahtumista vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämän lisäksi Surveilance -yksiköt julkaisevat joka kuukauden alussa raportin edellisen kuukauden tapahtumista. Nämä raportit, mukaan lukien aiemmat vuosikertomukset ja puolivuotisraportit ovat nähtävillä internetissä osoitteessa Tukholmassa 9 heinäkuuta 2007 Anders Ackebo Senior Vice President Head of OMX Surveillance 3(33)

4 Yhteenveto Uudet säännöt ja säädökset Lokakuussa 2006 OMX Pohjoismainen Pörssi harmonisoi listautumisvaatimuksensa ja samassa yhteydessä loi yhteisen pörssilistan yhtiöille, jotka ovat listattuina Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Samat listautumisvaatimukset astuivat voimaan Islannissa 2. huhtikuuta Tämän lisäksi Baltian maiden listoja on järjestelty uudelleen. Läpinäkyvyysdirektiiviin edellyttämät toimenpiteet on implementoitu kaikissa seitsemässä maassa. Tämän johdosta pörssitiedotteiden julkaiseminen on muuttunut siten, että yhtiöiden ei enää tarvitse käyttää Helsingin tai Kööpenhaminan pörssejä ainoana julkaisukanavanaan vaan ne voivat vapaasti valita kuinka julkaisevat arvopapereiden arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot markkinoille. Valvontavastuu listayhtiöiden tiedottamisesta on ensisijaisesti paikallisilla rahoitustarkastuksilla, mutta myös pörssit suorittavat valvontaa jonka tavoitteena on varmistaa, että listayhtiöt noudattavat pörssin sääntöjä. Listautumiset ja listalta poistumiset Tarkastelujakson aikana 23 uutta yritystä listautui ja12 yritystä poistui listalta. Kesäkuun 2007 lopussa OMX:n pörsseissä oli listattuna yhteensä 734 yritystä. Warrantteja on listattuna Helsingissä ja Tukholmassa, joissa tarkastelujakson aikana otettiin listalle uutta warranttia, 461 warranttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös joukkuvelkakirjalainojen listalleottaminen lisääntyi. Yhteensä 486 uutta joukkovelkakirjalainaa otettiin listalle Pohjoismaisessa Pörssissä, mikä oli 75 lainaa vertailuajankohtaa enemmän. Kasvu oli erityisen voimakasta Tukholmassa. Kaiken kaikkiaan listattuna oli tarkastelujakson lopussa joukkovelkakirjalainaa, joista puolet oli listattuna Kööpenhaminassa. Yhteensä 495 rahastoja on listattuna Helsingissä, Kööpenhaminassa, Reykjaviikissä, Riikassa ja Tukholmassa. Eniten listauksia oli Kööpenhaminassa, jossa listalle otettiin yhteensä 201(14) uutta rahastoa. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomuksiin liittyvät asiat Lukuisia kirjallisia lausuntopyyntöjä on pyydetty listayhtiöiltä ja välittäjiltä koskien niiden sääntörikkomuksia ja toimintaa markkinoilla. 86 tapausta johti kirjalliseen huomautukseen tai varoitukseen. Kolme tapausta siirrettiin kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi Helsingissä ja Tukholmassa. Kaksi tapausta siirrettin kurinpitolautakunnan sihteerille, joka antoi nuhteet kyseyisille yhtiöille. Kurinpitolautakuntia on vain Helsingissä ja Tukholmassa. Suurin osa tapauksista, jotka johtivat listayhtiöille annettuihin kirjallisiin huomautuksiin koskivat arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavien seikkojen tiedottamista. Jossain tapauksissa tieto oli tuotu julkisuuteen haastatteluissa, eikä pörssin sääntöjen edellyttämällä tavalla pörssitiedoitteessa. Välittäjille annetut huomautukset johtuivat sääntörikkomuksista automaattisessa kaupankäynnissä tai selvitysvelvollisuuden toteuttamatta jättämisessä. Kurinpitolautakunnan päätökset Helsingissä ja Tukholmassa on oma kurinpitolautakuntansa. Kööpenhaminassa vastaavat asiat käsitellään pörssin toimesta lukuunottamatta niitä tapauksia, joissa Tanskan rahoitustarkastus katsoo asialla olevan yleistä julkista merkitystä tai jotka voivat muodostua ennakkotapauksiksi. Riian pörssissä kurinpitoasioita hoitaa tammikuussa 2007 perustettu markkinavalvontakomitea. 4(33)

5 Tukholman kurinpitolautakunta on antanut päätöksen neljästä asiasta, joista kolme koski välittäjiä. Yhdelle välittäjälle annettiin kruunun sakko, koska sen työntekijä oli tehnyt lukuisia kauppoja, joissa yhtiö oli sekä ostaja että myyjä. Iso osa näistä kaupoista oli tehty hintaan, joka poikkesi vallitsevasta kurssitasosta. Tästä johtuen ne saattoivat antaa harhaanjohtavan kuvan osakkeen hinnasta. Toiselle välittäjälle annettiin kruunun sakko, koska se ei kyennyt riittävästi rajoittamaan loppukäyttäjille tarkoitettua käyttäjätunnusta ja sen käyttöä. Puutteesta johtuen välittäjä oli useaan otteeseen syöttänyt tarjouksia, jotka poikkesivat huomattavasti vallitsevasta kurssitasosta. Kolmas välittäjä sai kruunun sakon välittäjän oltua samassa kaupassa sekä myyjä että ostaja. Yksi listayhtiö sai vuosimaksun ( kruunua) suuruisen sakon, kun se julkisti tilinpäätöstiedotteensa internetissä ennen kuin se oli julkaistu asianmukaisella tavalla. Helsingin kurinpitolautakunta käsitteli kaksi tapausta. Yhdessä tapauksessa kurinpitolautakunta katsoi, ettei tapauksessa rikottu pörssin sääntöjä. Toisessa tapauksessa, joka koski tiedottamista julkisen ostotarjouksen yhteydessä kurinpitolautakunta katsoi, että sääntörikkomus oli luonteeltaan vähäinen ja päätti olla antamatta rangaistusta kyseiselle yhtiölle. Riian markkinavalvontakomitea on antanut kahdelle listayhtiölle sakot jatkuvista viivästyksistä tilinpäätöstietojen julkistamisessa. Tapaukset koskien Sisäpiiritiedon väärinkäyttöä ja markkinamanipulaatiota Jakson aikana havaittiin 50 tapausta, joissa on ollut aihetta epäillä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai markkinamanipulaatiota. Nämä on toimitettu rahoitustarkastuksille Islannissa, Liettuassa, Ruotsissa ja Suomessa. Tapauksista 33 toimitti Tukholma. Vertailun vuoksi voidaan todeta että, vastaava luku koko vuonna 2006 oli 45 tapausta. Lisäksi Kööpenhamina on toimittanut Tanskan rahoitustarkastukselle lukuisia vastaavia tapauksia. Suurin osa tapauksista koski sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, mutta mukana oli myös markkinamanipulaatioksi epäilty tapaus, jossa henkilö oli tehnyt kauppoja itsensä kanssa eri tunnuksilla verotuksellisista syistä. Koulutus ja yleisen luottamuksen ylläpitämiseksi suoritetut toimenpiteet Listayhtiöiden johdon ja hallituksen kouluttaminen on yksi merkittävimmistä toimenpiteistä, mitä pörssit suorittavat pitääkseen yllä yleistä markkinaluottamusta. Pohjoismaisessa Pörssissä lokakuun 2. päivä 2006 voimaan astuneiden sääntöjen mukaan listayhtiöiden johdolla ja hallituksella tulee olla tarvittava kokemus ja koulutus johtaa listayhtiötä. Tästä syystä pörssit tarjoavat yhtiöiden henkilökunnalle koulutusta koskien listautumisvaatimuksia, tiedonantovelvollisuutta ja sisäpiirilainsäädäntöä. Tukholmassa nämä säännöt ovat olleet osa listautumisvaatimuksia viimeisen kolmen ja puolen vuoden ajan, jonka aikana koulutustapahtumiin on osallistunut arviolta henkilöä. Vastaavanlaisia tapahtumia on järjestetty myös muille markkinaosapuolille. Tämän lisäksi Surveillance-yksiköiden henkilökunta on osallistunut listayhtiöiden yhtiökokouksiin. Corporate Governance Corporate Goverance-suositukset on otettu käyttöön kaikissa seitsemässä OMX pörssissä. Surveillance-yksiköt seuraavat Corporate Governance -suositusten noudattamista. 5(33)

6 Muut Asiat Yllä mainittujen asioiden lisäksi Surveillance-yksiköt ovat hoitaneet asioita mm. tarkkailulistalle siirtämiseen, pääomatapahtumiin, pörssitiedotteisiin, omistusosuuksien muutoksiin ja kaupankäynnin keskeytyksiin liittyen. Lisätietoa näistä löytyy tästä raportista. First North First North on yhteinen nimi pienille yrityksille tarkoitetulle vaihtoehtoiselle markkinapaikalle ja sitä yllä pitävät Kööpenhaminan, Reykjavikin ja Tukholman pörssit. Jokaisella First North -yhtiöllä tulee olla Certified Adviser, jonka pääasiallisena vastuuna on yhtiön valvonta. Yhtiöiden listaaminen, Certified Adviser:ien nimittäminen ja valvonta on edellämainittujen Surveillanceyksiköiden vastuulla. Vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hyväksyttiin 35 uutta First North -yhtiötä ja 15 Certified Adviseria. Tarkastelujakson lopussa First North:ssa oli 111 yhtiötä ja 51 Certified Adviseria. First Northissa ilmenneistä tapauksista annettiin 10 kirjallista huomautusta, joista seitsemän oli huomautuksia Certified Advisereille. Kuusi tapauksista johtui Fisrt North -sääntöjen puutteellisesta noudattamisesta koskien internet-sivuilla olevaa tietoa. Kaupankäynti keskeytettiin erään First North yrityksen kohdalla Tukholmassa, koska se ei enää täyttänyt First North -vaatimuksia. 6(33)

7 Tarkemmat tiedot tapauksista löytyvät tästä raportista. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, seuraavat henkilöt voivat auttaa sinua. Stockholm: Anders Ackebo (+46) Helsinki: Janne Seppänen (+358) Copenhagen: Erik Bruun Hansen (+45) Reykjavik: Arnina Kristjansdottir (+354) Vilnius: Giedrius Bacevicius (370) Riga: Liene Dubava (+371) Tallinn: Janno Saar (372) (33)

8 Tukholma Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Jakson aikana kuusi (9) uutta osaketta otettiin listalle Pörsissä. Tanganyika Oil Company Ltd, Björn Borg AB ja West Siberian Resources Ltd olivat jo listattuina First North listalla, mutta hakivat Pohjoismaiselle listalle. Tanganyika Oil Company Ltd on keskisuuri yhtiö energia sektorilla ja on pääasiallisesti sidoksissa tavanomaiseen tutkimukseen ja tuotantoon keskittyen lähi-itään. Björn Borg AB on keskisuuri yhtiö, jonka toimia-alaan sisältyy vaatteet, jalkineet ja muut samanlaiset tuotteet. Yhtiö tuottaa voittonsa kehittämällä ja hyödyntämällä Björn Borgin brändiä kansainvälisillä muoti markkinoilla. West Siberian Resources Ltd on kolmas listayhtiö ja se on myös keskisuuriyhtiö energiasektorilla. Neljäs listayhtiö NovaCast Technologies, joka on muuttanut listapaikkaansa Nordic Growth Market listalta Pohjoismaiselle listalle on pieniyhtiö. Aeirocrine on viimeisin yhtiö, joka on listattu pienten yhtiöiden listalle terveydenhoitosektorilla. Viisi (8) yhtiötä poistettiin listalta yrityskaupan takia tai omasta aloitteestaan. Nokia Oyj pyysi, että 1. kesäkuuta sen talletustodistukset poistettaisiin listalta ja talletustodistuket muunnetaan allaolevan Nokian osakkeiksi, jotka on listattuina Helsingin Pörssissä. Tukholmassa Nokian osakkeilla käydään nykyään kauppaa Xternal listalla. 24hPoker Holding AB poistettiin päämarkkinalta ja siirrettin First Northiin yhtiön omasta aloitteesta. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä 24hPokerilla oli First North listalla 4. kesäkuuta Sardus AB poistettiin listalta Atria Oyj:n julkisen ostotarjouksen takia. Atria julkisti ostotarjouksen 19. helmikuuta 2007 ja Sardus AB on nyt Atrian tytäryhtiö. Toinen yhtiö, joka on ollut julkisen ostotarjouksen kohteena tällä ajanjaksolla on Pergo AB. Ostotarjouksen teki Pfleiderer AG. Protect Data AB poistettiin listalta yrityskaupan seurauksena, jonka teki Check Point Software Technologies Ltd. Listattujen yhtiöiden kokonaismäärä jakson lopussa oli 273 (271). Warrantit Jakson aikana listalle otettiin 918 uutta warranttia, enemmän kuin vastaavalla jaksolla 2006 jolloin 764 warranttia otettiin listalle. Listalta poistui 684 (744) warranttia. Jakson aikana Pörssin listalle otettiin 156 (111) knock-out warranttia. Jakson lopussa Pörssissä oli listattuna yhteensä 1335 (1132) warranttia. Velkakirjat Yhteensä 246 (198) uutta velkakirjaa otettiin listalle vuoden 2007 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, joista 176 (144) Retail bond -listalle, 54 (41) Corporate bond -listalle ja 16(13) Benchmark bond -listalle. Yhteensä 1 (3) MTN-ohjelmaa ja 4 (7) yritystodistus ohjelmaa hyväksyttiin vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Jakson aikana kolme uutta liikkeeseenlaskijaa, Länsförsäkringar Hypotek AB, Balti Investeeringute Pank ja International Real Estate Ltd laskivat liikkeelle velkakirjoja Pörssissä. Jakson lopussa Pörssissä oli listattuna yhteensä 1677 joukkovelkakirjalainaa. 8(33)

9 Muut instrumentit - Rahasto-osuudet (ETF:t) ja merkintäoikeudetyksi uusi ETF, XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden otettiin listalle jakson aikana. Jakson lopulla Pörssin listoilla oli yhteensä 6 (5) ETF:ää ja 1(0) merkintäoikeus, Vostock Nafta Investment Ltd.. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Yhtiön osake voidaan väliaikaisesti siirtää tarkkailulistalle, jolloin se on erityisen valvonnan kohteena. Tarkkailulistalle siirtämisellä halutaan antaa markkinoille varoittava signaali. Osake voi olla tarkkailulistalla ainoastaan rajoitetun ajan, kerrallaan enintään kuusi kuukautta. Jakson aikana Pörssi siirsi 11 (11) yhtiön osakkeen tarkkailulistalle ja kolme poistettiin tarkkailulistalta. TradeDoubler AB, Pergo AB, Invik & Co. AB, Sardus AB, OMX AB ja Telelogic AB siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiöt olivat julkisten ostotarjousten kohteena; Wise Group AB koska se julkisti suunnitelman merkittävään muutokseen yhtiön liiketoiminnassa; Scanmining AB ja SwitchCore AB, koska Pörssi totesi, että yhtiöiden taloudellinen asema on huono; Nokia Oyj ja Old Mutual Plc koska yhtiöt olivat hakeneet listalta poistamista. Din Din Bostad AB:n osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiön liiketoiminnassa oli tapahtunut merkittävä muutos. Yhtiö poistettiin tarkkailulistalta sen jälkeen, kun yhtiö oli käynyt läpi uuden listaustarkastelun. Scania AB ja TradeDoubler AB poistettiin tarkkailulistalta sen jälkeen kun julkiset ostotarjoukset osakkeenomistajille päättyivät. Pääomatapahtumat Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin 8 812) osakeantia. Jakson aikana osakkeen splittauksia oli 20 (22)ja käänteisiä splittauksia oli 2 (1). Tavallisten osinkojen lisäksi suuri määrä yhtiöitä jakoi pääomaa osakkeenomistajille lunastuksissa. Suurimman pääoman jaon teki Volvo. Yhteensä miljoonaa ruotsin kruunua jaettiin Volvon osakkeenomistajille, tämän osuus oli merkittävä kokonaisjakomäärästä osakkeenomistajille. Scania ja Electrolux jakoivat myös suuren määrän pääomaa. Jakson aikana suoritettiin yhteensä 15 lunastusohjelmaa, joista kaikkiin oli yhdistetty splittaukseen. Tämä on edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti korkeammalla tasolla kuin vuonna (3) yhtiötä jaettiin osakkeenomistajille ja 8(5) yhtiötä vaihtoi nimeä. Pääomatapahtumien seurauksena kaupankäynnin kohteena oli kaiken kaikkiaan 8(13) merkintäoikeutta, 9(13) merkintäoikeudella maksettua osaketta, 2(6) lunastusoikeutta ja 20(10) lunastusosaketta. Yritysostot Vuoden 2007 alkupuoliskolla kuusi julkista ostotarjousta julkistettiin. Kaksi on saatu valmiiksi ja yksi on peruuntunut. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kolmessax tarjouksessa hyväksymisaika on käynnissä. Nasdaqin ostotarjous OMX AB:stä on kiinnittänyt suurinta markkinoiden huomiota. Myös MANin Scaniasta tekemän ostotarjouksen peruuttaminen oli merkittävä uutisaihe. Pörssitiedotteet ja -ilmoitukset Listauksiin ja listalta poistamisiin liittyvissä asioissa Surveillance julkisti yhteensä 598 (684) pörssitiedotetta. Helpottaakseen tiedonsaantia omitusten muutoksista listayhtiöissä, Surveillance-yksikkö antaa markkinoille tiedotteita julkistettujen omistusosuuksien muutoksista. Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla tiedotteita lähetettiin 307 (315) kappaletta. Tiedonantovelvollisuudesta on säännelty 9(33)

10 Ruotsin laissa 1. heinäkuuta 2007 alkaen. Ainoastaan Ruotsin Rahoitustarkastus tulee kyseessä olevasta päivästä eteenpäin julkistamaan tiedot omistusosuuksien muutoksista. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomukset pörssi käsitteli vuoden 2007 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 22(36) sääntörikkomusta. Yksi tapaus siirrettiin kurinpitolautakunnalle ja näistä 10 oli tapauksia, joissa päädyttiin pörssin antamaan kirjalliseen huomion kiinnittämiseen. Nämä kymmenen tapausta koskivat seuraavia asioita. Kahta yhtiötä huomautettiin, koska yhtiöt olivat kommentoineet arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tulevaisuuden näkymistään haastatteluiden, puhelinkonferenssien tai pääomamarkkinapäivän yhteydessä. Toista näistä yhtiöistä huomautettiin myös siitä, että yhtiö oli antanut pörssille väärää tietoa liittyen tapaukseen. Neljää yhtiötä on huomautettu, koska yhtiöt eivät täyttäneet pörssin sääntöjä koskien joko yhtiökokousta tai ylimääräistä yhtiökokousta. Yhtiöt eivät myöskään olleet julkistaneet yhtiökokouskutsua tai eivät olleet välittömästi kokouksen päättymisen jälkeen julkistaneet yhtiökokouksen päätöksiä. Yhtä yhtiötä huomautettiin, koska se ilmoitti Swedish Medical Products Agencyn suorittaman tutkimuksen yhtiön tuotteiden turvallisuutta koskien päättyneen, vaikka tutkimus oli vielä meneillään. Yhtä yhtiötä huomautettiin sääntörikkomuksesta koskien yhtiön johdon etuisuuksien ilmoittamista. Yhtä yhtiötä huomautettiin siitä, että yhtiö ei ollut tiedottanut uuden toimitusjohtajan nimitystä. Yhtiö olisi pitänyt valmistella lehdistötiedote ja tiedottaa markkinoille tieto välittömästi kun sopimus uuden toimitusjohtajan kanssa allekirjoitettiin. Yhdelle yhtiölle annettiin huomautus, koska yhtiö ei ollut julkistanut tilinpäätöstä kahden kuukauden määräajan sisällä pörssin sääntöjen mukaisesti. Kahta ulkomaista sijoitusyhtiötä huomautettiin, koska ne eivät olleet julkistaneet osakehankintoja NBK:n osakkeiden hankintoja ja siirtoja koskevien säännösten mukaisesti. Pörssi antoi huomautuksen kuudelle välittäjälle ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuonna Yksi paikallinen välittäjä ja kolme etävälittäjää saivat tällaiset huomautukset. Yhdessä tapauksessa tutkinta johti siihen, että tapaus vietiin kurinpitolautakuntaan ja kolmen tapauksen käsittely on edelleen kesken. Yksi kuudesta tapauksesta johti huomautukseen koskien meklarin tarjousten syöttöä. Meklari vastaanotti toistuvia ostotarjouksia asiakkaalta hyvin epälikvidille osakkeelle. Ohjeistus oli toteuttaa tarjoukset kaupankäyntipäivien lopussa, mutta toteutusta ei ollut tapahtunut ennen kuin vasta kuukauden lopussa. Pörssi totesi, että meklarin olisi pitänyt olla tarkempi käsitellessään tarjouksia ja, että olisi pitänyt kyseenalaistaa oliko asiakkaan ohjeet tarkoituksenmukaisia. Kahdessa tapauksessa oli kyse edellä liittyviin automaattiseen ja puoliautomaattiseen kaupankäyntiiin. Ensimmäisessä tapauksessa välittäjä syötti suuren määrän tarjouksia, jotka oli määrä toteuttaa useissa tarjouskirjoissa. Suorittaessaan suuren määrän tarjouksia yleinen hintaraja oltiin asetettu, käsittäen erot tarjousten vaihteluille ja viimeisille tehdyille kaupoille. Useimmissa 10(33)

11 arvopapereissa joissa käytiin kauppaa, tehdyt kaupat olivat hyvin kaukana tarjousten rajoista, koska tarjouskirjojen likviditeetti syvensi tarjouksia, mutta joissain vähiten likvideissä osakkeissa kaupankäynnillä oli suuri hintavaikutus. Kaupankäyntiä huomautettiin valvonnan puutteesta ja sopimattomasta toimeksiannosta.toisessa tapauksessa tässä kategoriassa Pörssi huomautti välittäjää, tilanne koski tapausta, jossa välittäjä, käyttämällä niin kutsuttua algoritmistä kaupankäyntiä, lähetti tarjouksia, jotka aiheuttivat voimakkaan yhtäkkisen markkinareaktion. Tarjousten asettamista koskeva algoritmi osoittautui toimivan muun kaupankäynnin perusteella, eikä sillä ollut uloimpia hintarajoja, joissa kaupankäynti voisi tapahtua. Yhdessä tapauksessa tarjoukset oltiin lähetetty automaattisen tarjousten välityksen kautta ja se sai aikaan poikkeavan kurssireaktion markkinoilla. Välittäjä huomautettiin sen velvollisuudesta valvoa tiukasti kaupankäyntiä, joka oli selkeästi sopimatonta kaupankäyntiä. Kaksi selvityshäiriö tapausta johti huomautukseen. Kun Pörssi huomaa laajoja selvityshäiriötapauksia tutkii se tapausten taustat ja tutkii onko kaupankäynti ja välittäjän toimet olleet pörssin sääntöjen mukaisia. Kahdessa tällaisessa tapauksessa annettiin huomautus. Yksi tapaus koski tilannetta, jossa välittäjä oli myynyt lyhyeksi päämiehen asemassa ilman, että pystyi täysin toimittamaan osakkeita ajallaan. Joskus kun selvityshäiriöitä tulee ilmi, markkinaosapuolet perustelevat, että välittäjän on vaikeaa varmistaa ettei tällaisia tapauksia tapahtuisi, koska ei ole mitään käytännöllistä tapaa varmistaa asiakkaan toimituskykyä ennen kuin tarjous hyväksytään. Kuitenkin lyhyeksi myynnissä päämiehen asemassa pätevät argumentit puuttuvat toimitushäiriöön ja tästä syystä välittäjälle annettiin huomautus asiasta. Toinen tapausta joka johti huomautukseen selvityshäiriöissä koski myyntejä, jotka välittäjä oli toimeenpannut asiakkaan puolesta. Perusteet huomautukseen oli se tosiasia, että sama asiakas oli kerran aiemmin laiminlyönnyt toimitusvelvollisuuttaan samassa osakkeessa siinä laajuudessa, että markkinahäiriöitä esiintyi. Tällaisessa tapauksessa, välittäjän oletetaan ryhtyvän toimenpiteisiin estääkseen samanlaisten tapahtumien tapahtuminen. Toimenpiteisiin ryhtymisen puute ja jatkuva vakavien häiriöiden aiheuttaminen samanlaisissa tapauksissa johtivat huomautuksen antamiseen. Pörssi on osavuosikatsausten tutkimisen jälkeen ollut yhteydessä 50 listayhtiöön osavuosikatsauksissa ilmenneiden virheiden tai puutteellisuuksien osalta. Kurinpitolautakunnan päätöksiä Kurinpitolautakunnan tehtävänä on käsitellä epäiltyjä listayhtiöiden, välittäjien tai meklarien sääntörikkomuksia. Pörssin epäillessä osapuolten rikkovan sääntöjä tapaus ilmoitetaan kurinpitolautakunnalle. Pörssi tutkii ja valmistelee asian, jonka jälkeen kurinpitolautakunta tekee päätökset mahdollisista toimista. Listayhtiöille langetettavat mahdolliset sanktiot ovat varoitus, sakko tai listalta poistaminen. Sakot joita voidaan langettaa ovat suuruudeltaan yhdestä viiteentoista vuosimaksua. Välittäjille langetettavat mahdolliset rangaistukset ovat puolestaan varoitus, sakko tai jäsenyyden lopettaminen. Meklareita voidaan puolestaan varoittaa tai joissakin tapauksissa perua meklarioikeus. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla lakimiehiä ja heillä tulee olla kokemusta tuomarin tehtävistä. Vähintään kahdella jäsenellä tulee puolestaan olla syvällistä kokemusta toimimisesta osakemarkkinoilla. Kurinpitolautakunta on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käsitellyt neljä tapausta. Kurinpitolautakunta on määrännyt kurinpitomaksuna Handelsbanken AB:lle yhden vuosimaksun, vastaten 3 miljoonaa ruotsin kruunua. Tämä siitä syystä, että yhtiö on rikkonut yhtiön ja Pörssin 11(33)

12 välistä listaussopimusta tiedottamatta oikein arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Kurinpitolautakunta totesi, että pankin vuoden 2006 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus oli saatavilla 15 minuuttia aikaisemmin kuin se oli julkistettu sääntöjen mukaisesti. Vastaavassa tapauksessa vuonna 2003, kurinpitolautakunta huomasi, että listaussopimus kieltää arvopaperi arvoon olennaisesti vaikuttavan tiedotteen julkaisemisen muutoin kuin oikealla tavalla, tätä voidaan soveltaa myös tahattomaan tiedon julkaisemiseen. Koska osavuosikatsaus oli saatavilla internetissä osoitteessa, jonka voi päätellä helposti, todettiin että pankki oli julkaissut tiedon. Kurinpitolautakunta on tehnyt päätöksen kolmessa tapauksessa. Kuukauden aikana kurinpitolautakunta on käsitellyt Erik Penser Fondkommission AB:ta koskevan valvontatapauksen. Välittäjän työntekijä oli tehnyt välittäjän omaan lukuun suuren määrän sisäisiä kauppoja, joissa välittäjä oli sekä ostaja, että myyjä. Hyvin suuri osa näistä kaupoista, joita ei olisi koskaan saanut tapahtua, toteutettiin hinnoilla jotka poikkesivat vallitsevista markkinahinnoista. Lautakunta päätöksen aikaan, henkilö joka oli vastuussa kaupankäynnistä, ei ollut enää välittäjän palveluksessa ja sai samasta syystä.varoituksen SwedSec AB:ltä (Ruotsin rahoitusmarkkinoiden lisensointilaitos). Erik Penser Fondkommission AB:lle määrättiin ruotsin kruunun sakko. Huhtikuussa kurinpitolautakunta teki päätöksen kahdesta tapauksesta. Toinen tapaus koski Timber Hill AG:n puutteellista valvontaa automaattisessa tarjousten välittämisessä. Timber Hill oli useita kertoja välittänyt tarjouksia, jotka poikkesivat merkittävästi vallitsevasta markkinahintatasosta ja olivat siten aiheuttaneet häiriöitä markkinoilla. Lautakunta oli samaa mieltä siitä, että sääntöjä saattaa olla vaikea noudattaa, mutta katsoi, että kyseisiä sääntörikkomuksien ei voitu katsoa olevan vähäisiä, koska Pörssi oli aiemmin useaan otteeseen huomauttanut välittäjää vastaavankaltaisista tapauksista. Timber Hillille määrättiin Ruotsin kruunun suuruinen kurinpitomaksu. Kolmas tuomio vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana koski JP Morgan International Ltd.:tä, ja kaupankäyntiä Nordean osakkeella. Tässä tapauksessa JP Morgan International Ltd oli kahden viikon ajan osallistunut useisiin kauppoihin Nordea Bank AB:n osakkeella, joissa JP Morgan esiintyi sekä ostajana että myyjänä. Kauppojen ei katsottu olevan oikeita kauppoja ja ne oli tehty kaupankäyntisääntöjen vastaisesti. JP Morgan myönsi, että kaupat olivat sääntöjen vastaisia, mutta väitti syyksi, että meklari oli ymmärtänyt väärin toimeksiannon ja ei siten ollut tietoinen siitä, että hänen toimintansa oli kaupankäyntisääntöjen vastaista. Lautakunta totesi, että kaupankäyntisääntöjä on rikottu eikä niitä voitu pitää vähäisinä. Meklarille annettiin varoitus ja JP Morganille määrättiin Ruotsin kruunun suuruinen kurinpitomaksu perustuen välittäjän vastuuseen meklareiden toiminnasta. Kurinpitolautakunnan päätökset kokonaisuudessaan löytyvät Pörssin kotisivuilta osoitteesta: d/ Kaupankäynnin keskeytykset Pörssi voi pörssi- ja selvitystoiminnasta annetun lain perusteella tietyissä olosuhteissa päättää kaupankäynnin keskeytyksestä. Edellä mainittu tilanne saattaa olla sellainen, jossa kaikilla kaupankäynnin osapuolilla ei ole mahdollista saada käsiinsä riittävää ja tasapuolista tietoa listayhtiöistä tai arvopaperista. Päätös kaupankäynnin keskeytyksestä voidaan tehdä myös olosuhteissa, jossa listayhtiö aikoo julkaista arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa jatkuvan kaupankäynnin aikana. Kaupankäynnin keskeytyksen tulee olla ajallisesti lyhyt, tavallisesti muutaman tunnin mittainen. Yli päivän mittaiset keskeytykset ovat harvinaisia. 12(33)

13 Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana Pörssi keskeytti kaupankäynnin 8 (10) kertaa. Kaupankäynti keskeytettiin Pergo AB, Sardus AB ja OMX AB:llä ostotarjousten takia, AcadeMedia AB, Lundin Mining Corporation ja SSAB AB:llä merkittävän yrityskaupan takia, ja Wise Group AB:lla pääomatapahtuman takia siihen asti kun yhtiö julkisti riittävät tiedot asiasta. Scanmining AB:n osakkeen kaupankäynti keskeytettiin, kun yhtiön hallitus oli tehnyt päätöksen yhtiön saneerauksesta. Rahoitustarkastukselle (Finansinspektionen) tai Ekobrottsmyndighet:lle ilmoitetut, sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai markkinamanipulaatiota koskevat asiat Vuoden 2007 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana rahoitustarkastukelle ja/tai Ekobrotsmyndighet:lle ilmoitettiin 33 epäiltyä lakien ja säädösten rikkomusta. Koko vuonna 2006 vastaava määrä oli 45 tapausta ja puolestaan vuonna 2005 ilmoitettiin 42:sta tapauksesta. Suurin osa 33:stä tapauksesta koski epäiltyä markkinamanipulaatiota sekä sisäpiirikaupankäyntiä ja sisäpiiritiedon levittämistä. Tapauksista kuusi koski erilaisia hinnan vääristämisiä, muun muuassa epäiltyä window dressing - tai wash trading -tyypistä kaupankäyntiä. (Window dressing viittaa tilanteeseen, jossa pienillä määrillä käydään kauppaa tietyn hinnan mahdollistamiseksi, joka puolestaan määrittelee suuremman omistuksen tai position arvon. Wash trading puolestaan viittaa kahden eri oikeudellisten yhteisöjen välisiin transaktioihin, yleensä etukäteen sovittuihin, joissa tarkoituksena on siirtää varallisuutta tai voittoja/tappioita.). Yksi kuudesta markkinamanipulaatioepäilystä viittasi tilanteeseen, jossa tietty taho yritti levittää paikkaansa pitämätöntä ja harhaanjohtavaa tietoa yhtiöstä vaikuttaakseen kaupankäyntiin sen osakkeilla. Osa raportoiduista tapauksista koskivat tilanteita, joissa tietty markkinaosapuoli edusti eri oikeudellisia yhteisöjä, joilla on erilaiset velvollisuudet verojen maksamisen suhteen. Näissä tapauksissa transaktiot on tehty tarkoituksena muuttaa verotuksen perusteita eri verotuskohteiden välillä. Listayhtiöiden hallitusten jäsenten, johtajien ja tilintarkastajien koulutus Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana järjestettiin 19 (18) seminaaria, joiden aiheena olivat pörssin säännöt sekä sisäpiirisäännöt. Osanottajia seminaareissa oli yli 400. Pörssin listalleottoedellytysten mukaan listayhtiön hallituksen jäsenten, ylimmän johdon ja tilintarkastajien on otettava osaa koulutukseen. Koulutus tuli pakolliseksi heinäkuussa 2003 ja siitä lähtien 5000 ihmistä on osallistunut koulutusseminaareihin. Lisäksi 12 seminaaria on järjestetty First Nortin Certified Advisoreille. Muut toimet luottamuksen kasvattamiseksi Jakson aikana Surveillancen henkilöstö osallistui 12 (10) yhtiökokoukseen. Surveillancen henkilöstöä osallistui myös useisiin seminaareihin puhujina. Jakaakseen tietoa toiminnastaan ja vaihtaakseen kokemuksia välittäjien kanssa, Surveillance on järjestänyt kokouksia asiasta. Compliance officerit ja kaupankäyntipäälliköt on kutsuttu tilaisuuksiin, joita on täydennetty yksittäisillä vierailluilla välittäjille. Surveillancen henkilöstöä on myös toiminut kouluttajina uusille meklareille järjestettävillä kursseilla. 13(33)

OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006

OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006 OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006 Johdanto Menestyksekkään ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiin. Markkinavalvonta Pohjoismaisessa Pörssissä (OMX:ään kuuluvissa

Lisätiedot

OMX Surveillance Vuosikertomus 2005

OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 Johdanto Menestyvän ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiä kohtaan. Asia saattaa unohtua nykyisenkaltaisessa tilanteessa, jossa markkinoiden

Lisätiedot

Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä

Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä Markkinavalvonnan vuosiraportti 2008 Helsinki Osakkeet Listauskomitea ei tehnyt vuonna 2008 yhtään (2) listalleottopäätöstä. Neljä yhtiötä poistettiin pörssilistalta. Birka Line Oyj:n, Perlos Oyj:n ja

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa

Listautujan käsikirja. Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle 2014 projektiin osallistuivat: Castrén & Snellman / Janne Lauha, Anna-Maarit Laurila, Erno Kaskinen, Thomas

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

PANKKIEN ULKOMAAN MAKSUJÄRJESTELMISSÄ EI MERKITTÄVIÄ ONGELMIA RATA LISÄÄ TIEDOTTAMISTA MARKKINAVALVONTATAPAUKSISTA

PANKKIEN ULKOMAAN MAKSUJÄRJESTELMISSÄ EI MERKITTÄVIÄ ONGELMIA RATA LISÄÄ TIEDOTTAMISTA MARKKINAVALVONTATAPAUKSISTA 1 (22) RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 1/2003 SISÄLLYSLUETTELO STRUKTUROIDUT INSTRUMENTIT Sijoittajan tulisi tutustua huolellisesti strukturoidun lainan ehtoihin. Strukturoidussa lainassa sijoittaja ostaa oikeastaan

Lisätiedot

HE 11/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 11/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi arvopaperimarkkinalakia,

Lisätiedot

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com. 1 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2012 klo 12:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta

Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.7.2007 Osakeanti enintään 4.720.630 osaketta Tämän listalleottoesitteen ("Esite") mukainen osakeanti ("Osakeanti") liittyy Affecto Oyj:n ("Yhtiö" tai "Affecto") julkiseen ostotarjoukseen

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot