OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007"

Transkriptio

1 OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007

2 Sisällys: Johdanto...3 Yhteenveto...4 Tukholma...8 Helsinki...15 Kööpenhamina...19 Vilna...23 Islanti...26 Riika...30 Tallinna (33)

3 Johdanto Menestyksekkään ja tuloksellisen pörssitoiminnan olennainen ja tärkeä perusta on markkinoiden luottamus pääomamarkkinoihin. Markkinavalvonta Pohjoismaisessa Pörssissä (OMX:ään kuuluvissa pörsseissä) on laajalti vastuussa markkinoiden luottamuksen ylläpitämisestä. Tämä saavutetaan uskottavalla, ammattitaitoisella ja itsenäisellä valvonnalla, sääntörikkomusten seuraamusten toimeenpanolla sekä korkealaatuisella listausprosessilla. OMX:n Surveillance koostuu kolmesta markkinavalvontayksiköstä: Tukholman Surveillance, Kööpenhaminan Surveillance ja Helsingin Surveillance. Edellä mainitut yksiköt koostuvat kahdesta toiminnosta: kaupankäynnin valvonnasta (Trading Surveillance) ja listayhtiöiden valvonnasta (Issuer Surveillance). Tämän lisäksi yksittäiset toimihenkilöt suorittavat markkinavalvontaa Reykjavikin ja kaikissa kolmessa Baltian -pörssissä. Markkinavalvonta pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, pörssien itsesäätelyyn, sekä hyvään kauppatapaan. Valvontatoiminnot liittyvät kaupankäynnin valvontaan sellaisenaan sekä välittäjien, listayhtiöiden ja muiden markkinaosapuolien toimintaan markkinoilla. Tämän lisäksi valvonta käsittää uusien instrumenttien listalleottamisen, pääosin osakkeiden, velkakirjojen, erilaisten korkoinstrumenttien ja warranttien listalleottamisen. Ruotsissa pörssi on vastuussa julkisista ostotarjouksista. Tämän raportin tarkoituksena on antaa katsaus Surveillance -yksiköiden päätapahtumista vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämän lisäksi Surveilance -yksiköt julkaisevat joka kuukauden alussa raportin edellisen kuukauden tapahtumista. Nämä raportit, mukaan lukien aiemmat vuosikertomukset ja puolivuotisraportit ovat nähtävillä internetissä osoitteessa Tukholmassa 9 heinäkuuta 2007 Anders Ackebo Senior Vice President Head of OMX Surveillance 3(33)

4 Yhteenveto Uudet säännöt ja säädökset Lokakuussa 2006 OMX Pohjoismainen Pörssi harmonisoi listautumisvaatimuksensa ja samassa yhteydessä loi yhteisen pörssilistan yhtiöille, jotka ovat listattuina Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Samat listautumisvaatimukset astuivat voimaan Islannissa 2. huhtikuuta Tämän lisäksi Baltian maiden listoja on järjestelty uudelleen. Läpinäkyvyysdirektiiviin edellyttämät toimenpiteet on implementoitu kaikissa seitsemässä maassa. Tämän johdosta pörssitiedotteiden julkaiseminen on muuttunut siten, että yhtiöiden ei enää tarvitse käyttää Helsingin tai Kööpenhaminan pörssejä ainoana julkaisukanavanaan vaan ne voivat vapaasti valita kuinka julkaisevat arvopapereiden arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot markkinoille. Valvontavastuu listayhtiöiden tiedottamisesta on ensisijaisesti paikallisilla rahoitustarkastuksilla, mutta myös pörssit suorittavat valvontaa jonka tavoitteena on varmistaa, että listayhtiöt noudattavat pörssin sääntöjä. Listautumiset ja listalta poistumiset Tarkastelujakson aikana 23 uutta yritystä listautui ja12 yritystä poistui listalta. Kesäkuun 2007 lopussa OMX:n pörsseissä oli listattuna yhteensä 734 yritystä. Warrantteja on listattuna Helsingissä ja Tukholmassa, joissa tarkastelujakson aikana otettiin listalle uutta warranttia, 461 warranttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös joukkuvelkakirjalainojen listalleottaminen lisääntyi. Yhteensä 486 uutta joukkovelkakirjalainaa otettiin listalle Pohjoismaisessa Pörssissä, mikä oli 75 lainaa vertailuajankohtaa enemmän. Kasvu oli erityisen voimakasta Tukholmassa. Kaiken kaikkiaan listattuna oli tarkastelujakson lopussa joukkovelkakirjalainaa, joista puolet oli listattuna Kööpenhaminassa. Yhteensä 495 rahastoja on listattuna Helsingissä, Kööpenhaminassa, Reykjaviikissä, Riikassa ja Tukholmassa. Eniten listauksia oli Kööpenhaminassa, jossa listalle otettiin yhteensä 201(14) uutta rahastoa. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomuksiin liittyvät asiat Lukuisia kirjallisia lausuntopyyntöjä on pyydetty listayhtiöiltä ja välittäjiltä koskien niiden sääntörikkomuksia ja toimintaa markkinoilla. 86 tapausta johti kirjalliseen huomautukseen tai varoitukseen. Kolme tapausta siirrettiin kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi Helsingissä ja Tukholmassa. Kaksi tapausta siirrettin kurinpitolautakunnan sihteerille, joka antoi nuhteet kyseyisille yhtiöille. Kurinpitolautakuntia on vain Helsingissä ja Tukholmassa. Suurin osa tapauksista, jotka johtivat listayhtiöille annettuihin kirjallisiin huomautuksiin koskivat arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavien seikkojen tiedottamista. Jossain tapauksissa tieto oli tuotu julkisuuteen haastatteluissa, eikä pörssin sääntöjen edellyttämällä tavalla pörssitiedoitteessa. Välittäjille annetut huomautukset johtuivat sääntörikkomuksista automaattisessa kaupankäynnissä tai selvitysvelvollisuuden toteuttamatta jättämisessä. Kurinpitolautakunnan päätökset Helsingissä ja Tukholmassa on oma kurinpitolautakuntansa. Kööpenhaminassa vastaavat asiat käsitellään pörssin toimesta lukuunottamatta niitä tapauksia, joissa Tanskan rahoitustarkastus katsoo asialla olevan yleistä julkista merkitystä tai jotka voivat muodostua ennakkotapauksiksi. Riian pörssissä kurinpitoasioita hoitaa tammikuussa 2007 perustettu markkinavalvontakomitea. 4(33)

5 Tukholman kurinpitolautakunta on antanut päätöksen neljästä asiasta, joista kolme koski välittäjiä. Yhdelle välittäjälle annettiin kruunun sakko, koska sen työntekijä oli tehnyt lukuisia kauppoja, joissa yhtiö oli sekä ostaja että myyjä. Iso osa näistä kaupoista oli tehty hintaan, joka poikkesi vallitsevasta kurssitasosta. Tästä johtuen ne saattoivat antaa harhaanjohtavan kuvan osakkeen hinnasta. Toiselle välittäjälle annettiin kruunun sakko, koska se ei kyennyt riittävästi rajoittamaan loppukäyttäjille tarkoitettua käyttäjätunnusta ja sen käyttöä. Puutteesta johtuen välittäjä oli useaan otteeseen syöttänyt tarjouksia, jotka poikkesivat huomattavasti vallitsevasta kurssitasosta. Kolmas välittäjä sai kruunun sakon välittäjän oltua samassa kaupassa sekä myyjä että ostaja. Yksi listayhtiö sai vuosimaksun ( kruunua) suuruisen sakon, kun se julkisti tilinpäätöstiedotteensa internetissä ennen kuin se oli julkaistu asianmukaisella tavalla. Helsingin kurinpitolautakunta käsitteli kaksi tapausta. Yhdessä tapauksessa kurinpitolautakunta katsoi, ettei tapauksessa rikottu pörssin sääntöjä. Toisessa tapauksessa, joka koski tiedottamista julkisen ostotarjouksen yhteydessä kurinpitolautakunta katsoi, että sääntörikkomus oli luonteeltaan vähäinen ja päätti olla antamatta rangaistusta kyseiselle yhtiölle. Riian markkinavalvontakomitea on antanut kahdelle listayhtiölle sakot jatkuvista viivästyksistä tilinpäätöstietojen julkistamisessa. Tapaukset koskien Sisäpiiritiedon väärinkäyttöä ja markkinamanipulaatiota Jakson aikana havaittiin 50 tapausta, joissa on ollut aihetta epäillä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai markkinamanipulaatiota. Nämä on toimitettu rahoitustarkastuksille Islannissa, Liettuassa, Ruotsissa ja Suomessa. Tapauksista 33 toimitti Tukholma. Vertailun vuoksi voidaan todeta että, vastaava luku koko vuonna 2006 oli 45 tapausta. Lisäksi Kööpenhamina on toimittanut Tanskan rahoitustarkastukselle lukuisia vastaavia tapauksia. Suurin osa tapauksista koski sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, mutta mukana oli myös markkinamanipulaatioksi epäilty tapaus, jossa henkilö oli tehnyt kauppoja itsensä kanssa eri tunnuksilla verotuksellisista syistä. Koulutus ja yleisen luottamuksen ylläpitämiseksi suoritetut toimenpiteet Listayhtiöiden johdon ja hallituksen kouluttaminen on yksi merkittävimmistä toimenpiteistä, mitä pörssit suorittavat pitääkseen yllä yleistä markkinaluottamusta. Pohjoismaisessa Pörssissä lokakuun 2. päivä 2006 voimaan astuneiden sääntöjen mukaan listayhtiöiden johdolla ja hallituksella tulee olla tarvittava kokemus ja koulutus johtaa listayhtiötä. Tästä syystä pörssit tarjoavat yhtiöiden henkilökunnalle koulutusta koskien listautumisvaatimuksia, tiedonantovelvollisuutta ja sisäpiirilainsäädäntöä. Tukholmassa nämä säännöt ovat olleet osa listautumisvaatimuksia viimeisen kolmen ja puolen vuoden ajan, jonka aikana koulutustapahtumiin on osallistunut arviolta henkilöä. Vastaavanlaisia tapahtumia on järjestetty myös muille markkinaosapuolille. Tämän lisäksi Surveillance-yksiköiden henkilökunta on osallistunut listayhtiöiden yhtiökokouksiin. Corporate Governance Corporate Goverance-suositukset on otettu käyttöön kaikissa seitsemässä OMX pörssissä. Surveillance-yksiköt seuraavat Corporate Governance -suositusten noudattamista. 5(33)

6 Muut Asiat Yllä mainittujen asioiden lisäksi Surveillance-yksiköt ovat hoitaneet asioita mm. tarkkailulistalle siirtämiseen, pääomatapahtumiin, pörssitiedotteisiin, omistusosuuksien muutoksiin ja kaupankäynnin keskeytyksiin liittyen. Lisätietoa näistä löytyy tästä raportista. First North First North on yhteinen nimi pienille yrityksille tarkoitetulle vaihtoehtoiselle markkinapaikalle ja sitä yllä pitävät Kööpenhaminan, Reykjavikin ja Tukholman pörssit. Jokaisella First North -yhtiöllä tulee olla Certified Adviser, jonka pääasiallisena vastuuna on yhtiön valvonta. Yhtiöiden listaaminen, Certified Adviser:ien nimittäminen ja valvonta on edellämainittujen Surveillanceyksiköiden vastuulla. Vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hyväksyttiin 35 uutta First North -yhtiötä ja 15 Certified Adviseria. Tarkastelujakson lopussa First North:ssa oli 111 yhtiötä ja 51 Certified Adviseria. First Northissa ilmenneistä tapauksista annettiin 10 kirjallista huomautusta, joista seitsemän oli huomautuksia Certified Advisereille. Kuusi tapauksista johtui Fisrt North -sääntöjen puutteellisesta noudattamisesta koskien internet-sivuilla olevaa tietoa. Kaupankäynti keskeytettiin erään First North yrityksen kohdalla Tukholmassa, koska se ei enää täyttänyt First North -vaatimuksia. 6(33)

7 Tarkemmat tiedot tapauksista löytyvät tästä raportista. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, seuraavat henkilöt voivat auttaa sinua. Stockholm: Anders Ackebo (+46) Helsinki: Janne Seppänen (+358) Copenhagen: Erik Bruun Hansen (+45) Reykjavik: Arnina Kristjansdottir (+354) Vilnius: Giedrius Bacevicius (370) Riga: Liene Dubava (+371) Tallinn: Janno Saar (372) (33)

8 Tukholma Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Jakson aikana kuusi (9) uutta osaketta otettiin listalle Pörsissä. Tanganyika Oil Company Ltd, Björn Borg AB ja West Siberian Resources Ltd olivat jo listattuina First North listalla, mutta hakivat Pohjoismaiselle listalle. Tanganyika Oil Company Ltd on keskisuuri yhtiö energia sektorilla ja on pääasiallisesti sidoksissa tavanomaiseen tutkimukseen ja tuotantoon keskittyen lähi-itään. Björn Borg AB on keskisuuri yhtiö, jonka toimia-alaan sisältyy vaatteet, jalkineet ja muut samanlaiset tuotteet. Yhtiö tuottaa voittonsa kehittämällä ja hyödyntämällä Björn Borgin brändiä kansainvälisillä muoti markkinoilla. West Siberian Resources Ltd on kolmas listayhtiö ja se on myös keskisuuriyhtiö energiasektorilla. Neljäs listayhtiö NovaCast Technologies, joka on muuttanut listapaikkaansa Nordic Growth Market listalta Pohjoismaiselle listalle on pieniyhtiö. Aeirocrine on viimeisin yhtiö, joka on listattu pienten yhtiöiden listalle terveydenhoitosektorilla. Viisi (8) yhtiötä poistettiin listalta yrityskaupan takia tai omasta aloitteestaan. Nokia Oyj pyysi, että 1. kesäkuuta sen talletustodistukset poistettaisiin listalta ja talletustodistuket muunnetaan allaolevan Nokian osakkeiksi, jotka on listattuina Helsingin Pörssissä. Tukholmassa Nokian osakkeilla käydään nykyään kauppaa Xternal listalla. 24hPoker Holding AB poistettiin päämarkkinalta ja siirrettin First Northiin yhtiön omasta aloitteesta. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä 24hPokerilla oli First North listalla 4. kesäkuuta Sardus AB poistettiin listalta Atria Oyj:n julkisen ostotarjouksen takia. Atria julkisti ostotarjouksen 19. helmikuuta 2007 ja Sardus AB on nyt Atrian tytäryhtiö. Toinen yhtiö, joka on ollut julkisen ostotarjouksen kohteena tällä ajanjaksolla on Pergo AB. Ostotarjouksen teki Pfleiderer AG. Protect Data AB poistettiin listalta yrityskaupan seurauksena, jonka teki Check Point Software Technologies Ltd. Listattujen yhtiöiden kokonaismäärä jakson lopussa oli 273 (271). Warrantit Jakson aikana listalle otettiin 918 uutta warranttia, enemmän kuin vastaavalla jaksolla 2006 jolloin 764 warranttia otettiin listalle. Listalta poistui 684 (744) warranttia. Jakson aikana Pörssin listalle otettiin 156 (111) knock-out warranttia. Jakson lopussa Pörssissä oli listattuna yhteensä 1335 (1132) warranttia. Velkakirjat Yhteensä 246 (198) uutta velkakirjaa otettiin listalle vuoden 2007 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, joista 176 (144) Retail bond -listalle, 54 (41) Corporate bond -listalle ja 16(13) Benchmark bond -listalle. Yhteensä 1 (3) MTN-ohjelmaa ja 4 (7) yritystodistus ohjelmaa hyväksyttiin vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Jakson aikana kolme uutta liikkeeseenlaskijaa, Länsförsäkringar Hypotek AB, Balti Investeeringute Pank ja International Real Estate Ltd laskivat liikkeelle velkakirjoja Pörssissä. Jakson lopussa Pörssissä oli listattuna yhteensä 1677 joukkovelkakirjalainaa. 8(33)

9 Muut instrumentit - Rahasto-osuudet (ETF:t) ja merkintäoikeudetyksi uusi ETF, XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden otettiin listalle jakson aikana. Jakson lopulla Pörssin listoilla oli yhteensä 6 (5) ETF:ää ja 1(0) merkintäoikeus, Vostock Nafta Investment Ltd.. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Yhtiön osake voidaan väliaikaisesti siirtää tarkkailulistalle, jolloin se on erityisen valvonnan kohteena. Tarkkailulistalle siirtämisellä halutaan antaa markkinoille varoittava signaali. Osake voi olla tarkkailulistalla ainoastaan rajoitetun ajan, kerrallaan enintään kuusi kuukautta. Jakson aikana Pörssi siirsi 11 (11) yhtiön osakkeen tarkkailulistalle ja kolme poistettiin tarkkailulistalta. TradeDoubler AB, Pergo AB, Invik & Co. AB, Sardus AB, OMX AB ja Telelogic AB siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiöt olivat julkisten ostotarjousten kohteena; Wise Group AB koska se julkisti suunnitelman merkittävään muutokseen yhtiön liiketoiminnassa; Scanmining AB ja SwitchCore AB, koska Pörssi totesi, että yhtiöiden taloudellinen asema on huono; Nokia Oyj ja Old Mutual Plc koska yhtiöt olivat hakeneet listalta poistamista. Din Din Bostad AB:n osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiön liiketoiminnassa oli tapahtunut merkittävä muutos. Yhtiö poistettiin tarkkailulistalta sen jälkeen, kun yhtiö oli käynyt läpi uuden listaustarkastelun. Scania AB ja TradeDoubler AB poistettiin tarkkailulistalta sen jälkeen kun julkiset ostotarjoukset osakkeenomistajille päättyivät. Pääomatapahtumat Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin 8 812) osakeantia. Jakson aikana osakkeen splittauksia oli 20 (22)ja käänteisiä splittauksia oli 2 (1). Tavallisten osinkojen lisäksi suuri määrä yhtiöitä jakoi pääomaa osakkeenomistajille lunastuksissa. Suurimman pääoman jaon teki Volvo. Yhteensä miljoonaa ruotsin kruunua jaettiin Volvon osakkeenomistajille, tämän osuus oli merkittävä kokonaisjakomäärästä osakkeenomistajille. Scania ja Electrolux jakoivat myös suuren määrän pääomaa. Jakson aikana suoritettiin yhteensä 15 lunastusohjelmaa, joista kaikkiin oli yhdistetty splittaukseen. Tämä on edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti korkeammalla tasolla kuin vuonna (3) yhtiötä jaettiin osakkeenomistajille ja 8(5) yhtiötä vaihtoi nimeä. Pääomatapahtumien seurauksena kaupankäynnin kohteena oli kaiken kaikkiaan 8(13) merkintäoikeutta, 9(13) merkintäoikeudella maksettua osaketta, 2(6) lunastusoikeutta ja 20(10) lunastusosaketta. Yritysostot Vuoden 2007 alkupuoliskolla kuusi julkista ostotarjousta julkistettiin. Kaksi on saatu valmiiksi ja yksi on peruuntunut. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kolmessax tarjouksessa hyväksymisaika on käynnissä. Nasdaqin ostotarjous OMX AB:stä on kiinnittänyt suurinta markkinoiden huomiota. Myös MANin Scaniasta tekemän ostotarjouksen peruuttaminen oli merkittävä uutisaihe. Pörssitiedotteet ja -ilmoitukset Listauksiin ja listalta poistamisiin liittyvissä asioissa Surveillance julkisti yhteensä 598 (684) pörssitiedotetta. Helpottaakseen tiedonsaantia omitusten muutoksista listayhtiöissä, Surveillance-yksikkö antaa markkinoille tiedotteita julkistettujen omistusosuuksien muutoksista. Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla tiedotteita lähetettiin 307 (315) kappaletta. Tiedonantovelvollisuudesta on säännelty 9(33)

10 Ruotsin laissa 1. heinäkuuta 2007 alkaen. Ainoastaan Ruotsin Rahoitustarkastus tulee kyseessä olevasta päivästä eteenpäin julkistamaan tiedot omistusosuuksien muutoksista. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomukset pörssi käsitteli vuoden 2007 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 22(36) sääntörikkomusta. Yksi tapaus siirrettiin kurinpitolautakunnalle ja näistä 10 oli tapauksia, joissa päädyttiin pörssin antamaan kirjalliseen huomion kiinnittämiseen. Nämä kymmenen tapausta koskivat seuraavia asioita. Kahta yhtiötä huomautettiin, koska yhtiöt olivat kommentoineet arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tulevaisuuden näkymistään haastatteluiden, puhelinkonferenssien tai pääomamarkkinapäivän yhteydessä. Toista näistä yhtiöistä huomautettiin myös siitä, että yhtiö oli antanut pörssille väärää tietoa liittyen tapaukseen. Neljää yhtiötä on huomautettu, koska yhtiöt eivät täyttäneet pörssin sääntöjä koskien joko yhtiökokousta tai ylimääräistä yhtiökokousta. Yhtiöt eivät myöskään olleet julkistaneet yhtiökokouskutsua tai eivät olleet välittömästi kokouksen päättymisen jälkeen julkistaneet yhtiökokouksen päätöksiä. Yhtä yhtiötä huomautettiin, koska se ilmoitti Swedish Medical Products Agencyn suorittaman tutkimuksen yhtiön tuotteiden turvallisuutta koskien päättyneen, vaikka tutkimus oli vielä meneillään. Yhtä yhtiötä huomautettiin sääntörikkomuksesta koskien yhtiön johdon etuisuuksien ilmoittamista. Yhtä yhtiötä huomautettiin siitä, että yhtiö ei ollut tiedottanut uuden toimitusjohtajan nimitystä. Yhtiö olisi pitänyt valmistella lehdistötiedote ja tiedottaa markkinoille tieto välittömästi kun sopimus uuden toimitusjohtajan kanssa allekirjoitettiin. Yhdelle yhtiölle annettiin huomautus, koska yhtiö ei ollut julkistanut tilinpäätöstä kahden kuukauden määräajan sisällä pörssin sääntöjen mukaisesti. Kahta ulkomaista sijoitusyhtiötä huomautettiin, koska ne eivät olleet julkistaneet osakehankintoja NBK:n osakkeiden hankintoja ja siirtoja koskevien säännösten mukaisesti. Pörssi antoi huomautuksen kuudelle välittäjälle ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuonna Yksi paikallinen välittäjä ja kolme etävälittäjää saivat tällaiset huomautukset. Yhdessä tapauksessa tutkinta johti siihen, että tapaus vietiin kurinpitolautakuntaan ja kolmen tapauksen käsittely on edelleen kesken. Yksi kuudesta tapauksesta johti huomautukseen koskien meklarin tarjousten syöttöä. Meklari vastaanotti toistuvia ostotarjouksia asiakkaalta hyvin epälikvidille osakkeelle. Ohjeistus oli toteuttaa tarjoukset kaupankäyntipäivien lopussa, mutta toteutusta ei ollut tapahtunut ennen kuin vasta kuukauden lopussa. Pörssi totesi, että meklarin olisi pitänyt olla tarkempi käsitellessään tarjouksia ja, että olisi pitänyt kyseenalaistaa oliko asiakkaan ohjeet tarkoituksenmukaisia. Kahdessa tapauksessa oli kyse edellä liittyviin automaattiseen ja puoliautomaattiseen kaupankäyntiiin. Ensimmäisessä tapauksessa välittäjä syötti suuren määrän tarjouksia, jotka oli määrä toteuttaa useissa tarjouskirjoissa. Suorittaessaan suuren määrän tarjouksia yleinen hintaraja oltiin asetettu, käsittäen erot tarjousten vaihteluille ja viimeisille tehdyille kaupoille. Useimmissa 10(33)

11 arvopapereissa joissa käytiin kauppaa, tehdyt kaupat olivat hyvin kaukana tarjousten rajoista, koska tarjouskirjojen likviditeetti syvensi tarjouksia, mutta joissain vähiten likvideissä osakkeissa kaupankäynnillä oli suuri hintavaikutus. Kaupankäyntiä huomautettiin valvonnan puutteesta ja sopimattomasta toimeksiannosta.toisessa tapauksessa tässä kategoriassa Pörssi huomautti välittäjää, tilanne koski tapausta, jossa välittäjä, käyttämällä niin kutsuttua algoritmistä kaupankäyntiä, lähetti tarjouksia, jotka aiheuttivat voimakkaan yhtäkkisen markkinareaktion. Tarjousten asettamista koskeva algoritmi osoittautui toimivan muun kaupankäynnin perusteella, eikä sillä ollut uloimpia hintarajoja, joissa kaupankäynti voisi tapahtua. Yhdessä tapauksessa tarjoukset oltiin lähetetty automaattisen tarjousten välityksen kautta ja se sai aikaan poikkeavan kurssireaktion markkinoilla. Välittäjä huomautettiin sen velvollisuudesta valvoa tiukasti kaupankäyntiä, joka oli selkeästi sopimatonta kaupankäyntiä. Kaksi selvityshäiriö tapausta johti huomautukseen. Kun Pörssi huomaa laajoja selvityshäiriötapauksia tutkii se tapausten taustat ja tutkii onko kaupankäynti ja välittäjän toimet olleet pörssin sääntöjen mukaisia. Kahdessa tällaisessa tapauksessa annettiin huomautus. Yksi tapaus koski tilannetta, jossa välittäjä oli myynyt lyhyeksi päämiehen asemassa ilman, että pystyi täysin toimittamaan osakkeita ajallaan. Joskus kun selvityshäiriöitä tulee ilmi, markkinaosapuolet perustelevat, että välittäjän on vaikeaa varmistaa ettei tällaisia tapauksia tapahtuisi, koska ei ole mitään käytännöllistä tapaa varmistaa asiakkaan toimituskykyä ennen kuin tarjous hyväksytään. Kuitenkin lyhyeksi myynnissä päämiehen asemassa pätevät argumentit puuttuvat toimitushäiriöön ja tästä syystä välittäjälle annettiin huomautus asiasta. Toinen tapausta joka johti huomautukseen selvityshäiriöissä koski myyntejä, jotka välittäjä oli toimeenpannut asiakkaan puolesta. Perusteet huomautukseen oli se tosiasia, että sama asiakas oli kerran aiemmin laiminlyönnyt toimitusvelvollisuuttaan samassa osakkeessa siinä laajuudessa, että markkinahäiriöitä esiintyi. Tällaisessa tapauksessa, välittäjän oletetaan ryhtyvän toimenpiteisiin estääkseen samanlaisten tapahtumien tapahtuminen. Toimenpiteisiin ryhtymisen puute ja jatkuva vakavien häiriöiden aiheuttaminen samanlaisissa tapauksissa johtivat huomautuksen antamiseen. Pörssi on osavuosikatsausten tutkimisen jälkeen ollut yhteydessä 50 listayhtiöön osavuosikatsauksissa ilmenneiden virheiden tai puutteellisuuksien osalta. Kurinpitolautakunnan päätöksiä Kurinpitolautakunnan tehtävänä on käsitellä epäiltyjä listayhtiöiden, välittäjien tai meklarien sääntörikkomuksia. Pörssin epäillessä osapuolten rikkovan sääntöjä tapaus ilmoitetaan kurinpitolautakunnalle. Pörssi tutkii ja valmistelee asian, jonka jälkeen kurinpitolautakunta tekee päätökset mahdollisista toimista. Listayhtiöille langetettavat mahdolliset sanktiot ovat varoitus, sakko tai listalta poistaminen. Sakot joita voidaan langettaa ovat suuruudeltaan yhdestä viiteentoista vuosimaksua. Välittäjille langetettavat mahdolliset rangaistukset ovat puolestaan varoitus, sakko tai jäsenyyden lopettaminen. Meklareita voidaan puolestaan varoittaa tai joissakin tapauksissa perua meklarioikeus. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla lakimiehiä ja heillä tulee olla kokemusta tuomarin tehtävistä. Vähintään kahdella jäsenellä tulee puolestaan olla syvällistä kokemusta toimimisesta osakemarkkinoilla. Kurinpitolautakunta on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käsitellyt neljä tapausta. Kurinpitolautakunta on määrännyt kurinpitomaksuna Handelsbanken AB:lle yhden vuosimaksun, vastaten 3 miljoonaa ruotsin kruunua. Tämä siitä syystä, että yhtiö on rikkonut yhtiön ja Pörssin 11(33)

12 välistä listaussopimusta tiedottamatta oikein arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Kurinpitolautakunta totesi, että pankin vuoden 2006 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus oli saatavilla 15 minuuttia aikaisemmin kuin se oli julkistettu sääntöjen mukaisesti. Vastaavassa tapauksessa vuonna 2003, kurinpitolautakunta huomasi, että listaussopimus kieltää arvopaperi arvoon olennaisesti vaikuttavan tiedotteen julkaisemisen muutoin kuin oikealla tavalla, tätä voidaan soveltaa myös tahattomaan tiedon julkaisemiseen. Koska osavuosikatsaus oli saatavilla internetissä osoitteessa, jonka voi päätellä helposti, todettiin että pankki oli julkaissut tiedon. Kurinpitolautakunta on tehnyt päätöksen kolmessa tapauksessa. Kuukauden aikana kurinpitolautakunta on käsitellyt Erik Penser Fondkommission AB:ta koskevan valvontatapauksen. Välittäjän työntekijä oli tehnyt välittäjän omaan lukuun suuren määrän sisäisiä kauppoja, joissa välittäjä oli sekä ostaja, että myyjä. Hyvin suuri osa näistä kaupoista, joita ei olisi koskaan saanut tapahtua, toteutettiin hinnoilla jotka poikkesivat vallitsevista markkinahinnoista. Lautakunta päätöksen aikaan, henkilö joka oli vastuussa kaupankäynnistä, ei ollut enää välittäjän palveluksessa ja sai samasta syystä.varoituksen SwedSec AB:ltä (Ruotsin rahoitusmarkkinoiden lisensointilaitos). Erik Penser Fondkommission AB:lle määrättiin ruotsin kruunun sakko. Huhtikuussa kurinpitolautakunta teki päätöksen kahdesta tapauksesta. Toinen tapaus koski Timber Hill AG:n puutteellista valvontaa automaattisessa tarjousten välittämisessä. Timber Hill oli useita kertoja välittänyt tarjouksia, jotka poikkesivat merkittävästi vallitsevasta markkinahintatasosta ja olivat siten aiheuttaneet häiriöitä markkinoilla. Lautakunta oli samaa mieltä siitä, että sääntöjä saattaa olla vaikea noudattaa, mutta katsoi, että kyseisiä sääntörikkomuksien ei voitu katsoa olevan vähäisiä, koska Pörssi oli aiemmin useaan otteeseen huomauttanut välittäjää vastaavankaltaisista tapauksista. Timber Hillille määrättiin Ruotsin kruunun suuruinen kurinpitomaksu. Kolmas tuomio vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana koski JP Morgan International Ltd.:tä, ja kaupankäyntiä Nordean osakkeella. Tässä tapauksessa JP Morgan International Ltd oli kahden viikon ajan osallistunut useisiin kauppoihin Nordea Bank AB:n osakkeella, joissa JP Morgan esiintyi sekä ostajana että myyjänä. Kauppojen ei katsottu olevan oikeita kauppoja ja ne oli tehty kaupankäyntisääntöjen vastaisesti. JP Morgan myönsi, että kaupat olivat sääntöjen vastaisia, mutta väitti syyksi, että meklari oli ymmärtänyt väärin toimeksiannon ja ei siten ollut tietoinen siitä, että hänen toimintansa oli kaupankäyntisääntöjen vastaista. Lautakunta totesi, että kaupankäyntisääntöjä on rikottu eikä niitä voitu pitää vähäisinä. Meklarille annettiin varoitus ja JP Morganille määrättiin Ruotsin kruunun suuruinen kurinpitomaksu perustuen välittäjän vastuuseen meklareiden toiminnasta. Kurinpitolautakunnan päätökset kokonaisuudessaan löytyvät Pörssin kotisivuilta osoitteesta: d/ Kaupankäynnin keskeytykset Pörssi voi pörssi- ja selvitystoiminnasta annetun lain perusteella tietyissä olosuhteissa päättää kaupankäynnin keskeytyksestä. Edellä mainittu tilanne saattaa olla sellainen, jossa kaikilla kaupankäynnin osapuolilla ei ole mahdollista saada käsiinsä riittävää ja tasapuolista tietoa listayhtiöistä tai arvopaperista. Päätös kaupankäynnin keskeytyksestä voidaan tehdä myös olosuhteissa, jossa listayhtiö aikoo julkaista arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa jatkuvan kaupankäynnin aikana. Kaupankäynnin keskeytyksen tulee olla ajallisesti lyhyt, tavallisesti muutaman tunnin mittainen. Yli päivän mittaiset keskeytykset ovat harvinaisia. 12(33)

13 Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana Pörssi keskeytti kaupankäynnin 8 (10) kertaa. Kaupankäynti keskeytettiin Pergo AB, Sardus AB ja OMX AB:llä ostotarjousten takia, AcadeMedia AB, Lundin Mining Corporation ja SSAB AB:llä merkittävän yrityskaupan takia, ja Wise Group AB:lla pääomatapahtuman takia siihen asti kun yhtiö julkisti riittävät tiedot asiasta. Scanmining AB:n osakkeen kaupankäynti keskeytettiin, kun yhtiön hallitus oli tehnyt päätöksen yhtiön saneerauksesta. Rahoitustarkastukselle (Finansinspektionen) tai Ekobrottsmyndighet:lle ilmoitetut, sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai markkinamanipulaatiota koskevat asiat Vuoden 2007 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana rahoitustarkastukelle ja/tai Ekobrotsmyndighet:lle ilmoitettiin 33 epäiltyä lakien ja säädösten rikkomusta. Koko vuonna 2006 vastaava määrä oli 45 tapausta ja puolestaan vuonna 2005 ilmoitettiin 42:sta tapauksesta. Suurin osa 33:stä tapauksesta koski epäiltyä markkinamanipulaatiota sekä sisäpiirikaupankäyntiä ja sisäpiiritiedon levittämistä. Tapauksista kuusi koski erilaisia hinnan vääristämisiä, muun muuassa epäiltyä window dressing - tai wash trading -tyypistä kaupankäyntiä. (Window dressing viittaa tilanteeseen, jossa pienillä määrillä käydään kauppaa tietyn hinnan mahdollistamiseksi, joka puolestaan määrittelee suuremman omistuksen tai position arvon. Wash trading puolestaan viittaa kahden eri oikeudellisten yhteisöjen välisiin transaktioihin, yleensä etukäteen sovittuihin, joissa tarkoituksena on siirtää varallisuutta tai voittoja/tappioita.). Yksi kuudesta markkinamanipulaatioepäilystä viittasi tilanteeseen, jossa tietty taho yritti levittää paikkaansa pitämätöntä ja harhaanjohtavaa tietoa yhtiöstä vaikuttaakseen kaupankäyntiin sen osakkeilla. Osa raportoiduista tapauksista koskivat tilanteita, joissa tietty markkinaosapuoli edusti eri oikeudellisia yhteisöjä, joilla on erilaiset velvollisuudet verojen maksamisen suhteen. Näissä tapauksissa transaktiot on tehty tarkoituksena muuttaa verotuksen perusteita eri verotuskohteiden välillä. Listayhtiöiden hallitusten jäsenten, johtajien ja tilintarkastajien koulutus Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana järjestettiin 19 (18) seminaaria, joiden aiheena olivat pörssin säännöt sekä sisäpiirisäännöt. Osanottajia seminaareissa oli yli 400. Pörssin listalleottoedellytysten mukaan listayhtiön hallituksen jäsenten, ylimmän johdon ja tilintarkastajien on otettava osaa koulutukseen. Koulutus tuli pakolliseksi heinäkuussa 2003 ja siitä lähtien 5000 ihmistä on osallistunut koulutusseminaareihin. Lisäksi 12 seminaaria on järjestetty First Nortin Certified Advisoreille. Muut toimet luottamuksen kasvattamiseksi Jakson aikana Surveillancen henkilöstö osallistui 12 (10) yhtiökokoukseen. Surveillancen henkilöstöä osallistui myös useisiin seminaareihin puhujina. Jakaakseen tietoa toiminnastaan ja vaihtaakseen kokemuksia välittäjien kanssa, Surveillance on järjestänyt kokouksia asiasta. Compliance officerit ja kaupankäyntipäälliköt on kutsuttu tilaisuuksiin, joita on täydennetty yksittäisillä vierailluilla välittäjille. Surveillancen henkilöstöä on myös toiminut kouluttajina uusille meklareille järjestettävillä kursseilla. 13(33)

14 First North Ruotsi Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana 25 (14) uutta yhtiötä listattiin Tukholman First North:iin. Saman jakson aikana 5 (1) yhtiötä poistettiin listalta joko yrityskaupan johdosta tai yhtiön omasta pyynnöstä. Kesäkuun lopussa 89 yhtiötä oli listattu. Kaksi uutta Certified Adviser neuvonantajaa hyväksyttiin ja kesäkuun lopussa Certified Adviser neuvonantajien lukumäärä oli 17. Pörssi on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana antanut 10 kirjallista huomautusta koskien First North sääntörikkomuksia. Yhtä Certified Adviseria (CA) huomautettiin, koska he eivät informoineet pörssiä pääomatapahtumasta, jonka CA:na yhtiö toimii. Kuusi CA:ta saivat huomautukset valvonnan puutteen takia, siksi että yhtiöt joiden CA:na he toimivat eivät noudattaneet FN sääntöjä koskien tietoja yhtiöiden kotisivuilla. Jakson aikana pörssi siirsi neljän yhtiön osakkeet tarkkailulistalle. El & Industrimontage AB siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiö oli julkisen ostotarjouksen kohteena; Enlight International AB, koska yhtiö oli päättänyt valmistella tasettaan selvitystilaa varten; ja TV4 koska yhtiö haki osakkeiden listaltapoistamista. C.I.S.L Gruppen AB (C.I.S.L) oli useista pörssin pyynnöistä huolimatta jättänyt julkaisematta tulos- ja tasetietoja osakkuusyhtiöstään La Jolla Gaming. Koska La Jolla Gamingia voidaan pitää tärkeänä osana C.I.S.L:iä, pörssi katsoi että oli merkittävää epävarmuutta yhtiössä ja sen osakkeiden hinnoittelussa. C.I.S.L on myös saanut tilintarkastajan huomautuksen vuoden 2006 vuosikertomuksesta toisen tytäryhtiön arvostuksesta. Näiden syiden takia C.I.S.L siirrettiin tarkkailulistalle. Kaupankäynti keskeytettiin jakson aikana: FlyMe Europe AB kun sen tytäryhtiö FlyMe Sweden AB meni konkurssiin; Opus Prodox AB merkittävän kaupan julkistamisen takia; ja InWarehouse AB julkisen ostatarjouksen takia. 14(33)

15 Helsinki Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Listauskomitea päätti jakson aikana ottaa OMX Pohjoimainen Pörssi Helsingin listalle kaksi yhtiötä. Suomen Terveystalo Oyj ja SRV Yhtiöt Oyj osakkeet otettiin ensin Pre-listalle ja myöhemmin Päälistalle. Listauskomitea päätti poistaa listalta kaksi yhtiötä. Kylpyläkasino Oyj ja Puuharyhmä Oyj poistettiin päälistalta niiden tultua toisten yhtiöiden ostamiksi. Listayhtiöiden lukumäärä kesäkuun 2007 lopussa oli 136 (137). Yhden yhtiön osake on listattuna BL-listalla. Warrantit Jakson aikana listalle otettiin 737 warranttia. Tämä oli huomattavasti enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2006, jolloin listalle otettiin 430 warranttia. Listalta poistui 650 (370) warranttia. Jakson lopussa Helsingin Pörssissä oli listattuna yhteensä 455 warranttia. Velkakirjat Myös velkakirjojen määrä oli vuoden takaiseen jaksoon verrattuna suurempi. Lisäksi pankkien sijoitustodistusten listaaminen alkoi toukokuussa. Yhteensä 61 (49) velkakirjaa otettiin listalle, joista sijoitustodistuksia oli 6. Listalta poistui 36 (34) velkakirjaa. Jakson lopussa Helsingin Pörssissä oli listattuna yhteensä 364 velkakirjaa. Rahasto-osuudet (ETF:t) Jakson aikana ei otettu listalle uusia ETF:iä. Jakson lopussa listattuna oli yhteensä kaksi ETF:ää. Optio-oikeudet 13 (14) optio-oikeutta ja 1 (11) optio-oikeuksien lisäerää listattiin ja 22 (20) optio-oikeutta poistui listalta. Jakson lopussa Helsingin Pörssissä oli listattuna yhteensä 63 optio-oikeutta. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Tarkkailulistan tarkoituksena on kiinnittää markkinoiden huomio erityisiin seikkoihin tai toimenpiteisiin kyseessä olevassa yhtiössä tai sen osakkeessa. Tarkkailulista on virallisen listan osa. Aldata Solution Oyj, eq Oyj, Puuharyhmä Oyj, Kemira GrowHow Oyj, FIM Group Oyj, Birka Line Abp ja Suomen Helasto Oyj:n osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle, koska osakkeet ovat julkisen ostotarjouksen kohteena. 15(33)

16 Tämän lisäksi Evox Rifa Group Oyj olisi siirretty tarkkailulistalle, yhtiön osakkeet olivat jo kuitenkin valmiiksi tarkkailulistalla yhtiön osakkeiden alhaisen hinnan johdosta. Birka Line Abp:n osakkeet siirrettiin tarkkailulistalta, koska julkisen ostotarjouksen tarjousaika päättyi. Finnlines Oyj:n osakkeet siirrettiin tarkkailulistalta, koska julkisen ostotarjouksen tarjousaika päättyi. Osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle viime vuonna. Pääomatapahtumat ja omien osakkeiden hankinta Surveillance päätti 136 (148) osakkeen lisäerän ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Näistä 20 koski suunnattuja anteja ja 2 osakesarjojen yhdistämistä, loput koskivat merkintöjä optio-oikeuksilla tai vaihtovelkakirjalainoilla ja osakemuuntoja. Tämän lisäksi käsiteltiin kuusi osakkeen splittausta ja kolme rahastoantia. Jakson aikana 11 yhtiötä hankki omia osakkeitaan. Pörssitiedotteet Helsingin Pörssi valmisteli ja lähetti jakson aikana 672 pörssitiedotetta liittyen uusien instrumenttien listalleottoon, osakkeiden ja muiden instrumenttien lisäeriin, markkinatakaukseen ja muutoksiin nimissä tai kaupankäyntitunnuksissa. Puolet näistä oli suomeksi ja puolet englanniksi. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomuksiin liittyvät asiat Helsingin Pörssi lähetti jakson aikana 11 kirjallista lausuntopyyntöä. Niistä kahdeksan johti pörssin antamaan kirjalliseen huomautukseen, kaksi niistä on siirretty käsiteltäväksi Kurinpitolautakunnan sihteerille ja yksi Kurinpitolautakuntaan. Tapaukset, jotka johtivat pörssin kirjalliseen huomautukseen johtuivat seuraavassa käsitellyistä asioista. Helsingin Pörssi on huomauttanut kuutta yhtiötä ja kahta välittäjää. Neljää yhtiötä huomautettiin sääntöjen rikkomisesta samanaikaista tiedottamista koskien. Yhtä yhtiöitä huomautettiin vuoden 2007 tulevaisuuden näkymien kommentoimisesta toimittajalle, koska asiaa ei oltu tiedotettu pörssitiedotteella. Toista yhtiölle annettiin huomautus, koska se ei ollut toimittanut pörssitiedotetta samanaikaisesti pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille. Kolmatta yhtiötä huomautettiin, koska se antoi yhtiökokouksessa aikaisemmin julkistamatonta tietoa. Yhtiö julkisti tiedon markkinoille pörssitiedotteella vasta seuraavana kaupankäyntipäivänä. Neljättä yhtiötä huomautettiin, koska se ei ollut julkistanut tilinpäätöstiedotetta pörssin sääntöjen mukaisesti. Yhtiö julkisti tilinpäätöstiedotteen keskeisille tiedotusvälineille ennen kuin se oltiin toimitettu Helsingin Pörssiin. Kahdelle yhtiölle annettiin huomautus, koska yhtiöt eivät olleet tiedottaneet pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä: Yhdelle yhtiölle annettiin huomautus, koska yhtiö ei ollut tiedottanut pörssitiedotteella omien osakkeiden luovutusta ilman aiheetonta viivytystä. Toiselle annettiin huomautus, koska yhtiö ei ollut julkistanut hallituksen ehdotuksia yhtiökokoukselle ilman aiheetonta viivytystä. 16(33)

17 Markkinatakaajan toimintaa kritisoitiin, koska se ei täyttänyt markkinatakausvelvollisuuttaan warrantille jatkuvan kaupankäynnin viimeisten minuuttien aikana. Yhtä välittäjää huomautettiin sääntörikkomuksesta kauppojen raportoinnin osalta. Välittäjä oli hankkinut omaan lukuun yli 5 % listayhtiön osakkeista päivän päätyttyä. Kaupat raportoitiin seuraavana kaupankäyntipäivänä muutama tunti kaupankäynnin alkamisen jälkeen. Samaan aikaan välittäjä julkaisi tiedon, että se on myynyt osakkeet eteenpäin. Kaupan koko oli riittävän suuri päivän loppuun saakka kestävälle viivästetylle kaupan julkistamiselle ja välittäjällä oli hintariski. Koska kauppa oli sovittu edellisen kaupankäyntipäivän aikana, kauppa olisi pitänyt raportoida jälkipörssi vaiheen aikana, ennen jatkuvan kaupankäynnin alkua. Välittäjälle huomautettiin myös sen velvollisuudesta julkistaa omistusosuus arvopaperimarkkinalain mukaisesti ja kauppojen raportoinnin jaottelusta. Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunnnan ja lautakunnan sihteerin tekemät päätökset Kurinpitolautakunta käsitteli kahta listayhtiötä koskevaa tapausta ja Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi muistutuksen kahdelle yhtiölle vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Ensimmäisessä tapauksessa kurinpitolautakunta totesi, että sääntörikkomusta ei tapahtunut. Toisessa tapauksessa yhtiö (Listayhtiö) julkisti ostotarjouksen listaamattomasta yhtiöstä (Kohdeyhtiö). Kun Kohdeyhtiö harkitsi ostotarjousta, tarjousta parannettiin Listayhtiöön sidoksissa olevan toisen listaamattoman yhtiön antamalla lisätarjouksella. Listayhtiö ei julkistanut tietoa lisätarjouksesta välittömästi saatuaan tiedon siitä. Tieto lisätarjouksesta julkistettiin vasta muutaman päivän kuluttua, kun Kohdeyhtiö oli hyväksynyt molemmat tarjoukset. Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunta arvioi, että lisätarjous itsessään lisäsi alkuperäisen tarjouksen arvoa, vaikka se ei ollut Listayhtiön antama ja siten sillä oli merkittävä vaikutus. Kurinpitolautakunta totesi, että tämä tieto, joka muutti aikaisemmin julkistettua tietoa, olisi pitänyt pörssin sääntöjen perusteella julkistaa. Kurinpitolautakunta päätti kuitenkin, että yhtiölle ei ollut tarvetta määrätä rangaistusta menettelystä. Päätös olla rankaisematta yhtiötä perustui siihen, että tapauksen olosuhteet huomioon ottaen rikkomus arvioitiin vähäiseksi ja tahattomaksi. Yhdelle yhtiölle annettiin kurinpitolautakunnan sihteerin muistutus. Yhtiö toimitti tilinpäätöstiedotteen ainoastaan Helsingin Pörssin ylläpitämään tiedotevarastoon (Official Appointed Mechanism). Tämä tarkoitti sitä, että tiedote oli saatavilla ainoastaan Helsingin Pörssin internetsivuilla, eikä sitä ennen seuraavaa päivää julkistettu keskeisille tiedotusvälineille tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti. Toinen listayhtiö sai kurinpitolautakunnan sihteerin muistutuksen, koska analyytikoille tarkoitettu materiaali osavuosikatsauksesta oli saatavilla yhtiön kotisivuilla ennen osavuosikatsauksen julkistamista pörssitiedotteella. Kaupankäynnin keskeytykset Arvopaperimarkkinalain mukaan pörssin tulee keskeyttää kaupankäynti arvopaperilla, kun se on tarpeen pörssin toiminnasta annettujen säännösten ja määräysten, pörssin sääntöjen tai hyvän tavan vastaisen menettelyn taikka muun arvopaperin hinnanmuodostukseen olennaisesti vaikuttavan seikan vuoksi. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kaupankäynti keskeytettiin viiden yhtiön osalta, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2006 se tehtiin kahdesti. 17(33)

18 Kaupankäynti Ramirent Oyj:n osakkeilla keskeytettiin tunnin ajaksi, koska kaupankäyntijärjestelmään ei oltu päivitetty pääomatapahtumaa ja siten kaupankäynti oikealla markkinahinnalla ei ollut mahdollista. Kaupankäynti neljällä arvopaperilla keskeytettiin yhtiöiden omasta pyynnöstä seuraavasti: Kaupankäynti Ruukki Group Oyj::n osakkeilla keskeytettiin, koska yhtiö epäili tietovuotoa ennen kuin yhtiö voisi julkistaa pörssitiedotteen koskien yhtiön merkittävää projektia Venäjällä. Aldata Solution Oyj, Kemira GrowHow Oyj ja Affecto Oyj:n osakkeiden kaupankäynti keskeytettiin, koska yhtiöiden osakkeista tehtiin julkinen ostotarjous. Epäiltyyn sisäpiiritiedon väärinkäyttöön tai markkinamanipulaatioon liittyvät, Rahoitustarkastukselle ilmoitetut asiat Helsingin pörssi ilmoitti jakson aikana rahoitustarkastukselle kolmesta mahdollisesta sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja kolmesta mahdolliseen markkinamanipulaatioon liittyvästä tapauksesta. Koulutus Surveillance on tarjonnut koulutusta sekä uusille että vanhoille listeyhtiöille. Surveillance on myös osallistunut uusien meklarien koulutukseen ja valmistellut sekä korjannut meklaritutkintoon vaadittavat kokeet, jotka sisältävät kysymyksiä arvopaperimarkkinalainsäädännöstä sekä Helsingin Pörssin säännöistä. Lisäksi Surveillance on järjestänyt First North -koulutusta kaikille uusille Certified Advisor - neuvonantajille. Corporate Governance Tutkimus listayhtiöiden Corporate Governance-suosituksen noudattamisesta tehtiin keväällä. Listayhtiöille järjestetyssä koulutustilaisuudessa esitettiin kevään aikana tehdyn tutkimuksen tuloksia. Tutkimus oli jatkoa syksyllä 2006 tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin Corporate Governance- suosituksen noudattamista ja sen tiedottamista yhtiöiden verkkosivuilla ja vuosikertomuksissa. Tutkimuksen mukaan yhtiöistä 78 noudatti Corporate Governance- suositusta kokonaisuudessaan, kun vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa yhtiöistä 90 noudatti suositusta kokonaisuudessaan. Yhtiöistä 36 poikkesi suosituksesta ja selostaa poikkeuksensa Comply or Explain -periaatteen mukaisesti. Yhtiöistä 15 oli vielä joko poikkeuksia, joita ei oltu selitetty tai puutteita CG-tiedottamisessa. First North First North Suomi perustettiin tämän vuoden kesäkuussa. First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka pienille kasvuyhtiöille. Fist North-listaa hoidetaan Tukholman Pörssin kautta, mutta Surveillance Helsinki hoitaa sen markkinavalvonnan. Surveillance on hyväksynyt neljä Certified Advisoria First North Suomi-alamarkkinalle. 18(33)

19 Kööpenhamina Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Kööpenhaminan Pörssi toivotti seitsemän (9) uutta yhtiötä tervetulleeksi pörssiin vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Yhtä poikkeusta lukuunottamatta kaikki yhtiöt tarjosivat uusia osakkeita ennen listalleottoa. Lisäksi yhdeksän (5) yhtiötä otettiin kaupankäynnin kohteeksi First Northiin. Toimialaluokassa Rahoitus otettiiin listalle neljä uutta yhtiötä: SPEAS keräsi miljardi Tanskan kruunua uutta pääomaa, DK Trends Invest keräsi 86 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa, banktrelleborg keräsi 300 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa ja Føroya Bankin osakemyynnissä kerättiin miljardi Tanskan kruunua; kaikki bruttotuottolukuja. Exiqon otettiin listalle Terveydenhuolto - toimialaluokassa ja se keräsi 400 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa. Nordic Tankers otettiin listalle Teollisuustuotteet ja -palvelut - toimialaluokassa ja se keräsi 156 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa. Euroinvestor.com otettiin listalle Informaatioteknologia -toimialaluokassa ja se keräsi 17 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa. Bruttotuotto oli 3 miljardia tanskan kruunua (2.3 miljardia tanskan kruunua.) First Northilla kerättiin yhteensä 464 (199) miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa. Keskimääräinen kerätty määrä oli 52 (39) miljoonaa Tanskan kruunua. Yksi yhtiö poistettiin listalta vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. First Northista ei poistunut yhtään yhtiötä. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2007 päättyessä Päämarkkinalla oli listattuna yhteensä 195 (181) yhtiötä. First Northissa yhtiöitä oli 19 (6). Velkakirjat Vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuli Kööpenhaminan Pörssiin viisi uutta velkakirjojen liikkeeseenlaskijaa ja 80 (90) uutta velkakirjaa otettiin listalle. Kesäkuun lopussa Kööpenhaminan Pörssissä oli listattuna yhteensä velkakirjaa, joiden markkina-arvo oli yhteensä miljardia Tanskan kruunua. Vastaavana ajankohtana vuonna 2006 listattuna oli 2,725 velkakirjaa, joiden markkina-arvo oli 321,4 miljardia Tanskan kruunua. Sijoitusrahastot Neuvottelut Kööpenhaminan Pörssin ja IFR:n (the Danish industry association for UCITS funds) välillä johtivat uuden rahastoille tarkoitetun markkinapaikan avaamiseen Kyseisenä päivänä listtujen rahastojen määrä kohosi 274:stä 450:een. Uusista 176:sta rahastosta 46 tuli XtraListiltä, joka lopetettiin samana ajankohtana. Uutena ominaisuutena rahastot järjestetään investointiluokkien mukaan; osakkeet, velkakirjat, balanced ja hedge, jne., kaupankäyntivaluutan mukaan. Yllä olevat luvut eivät sisällä ex dividend -yksiköitä, joista 80 (38) listattiin vuoden alussa ja poistettiin listalta maalis-huhtikuussa yhtiökokouksiin liittyen. Kuusi (3) rahastoa poistettiin listalta vuosipuoliskon aikana. Näistä (3) johtui fuusioista. 19(33)

20 Yhteensä listattuja rahastoja oli kesäkuun lopussa 469 (318 sisältäen XtraMarketin ja XtraListin). Pääomatapahtumat ja omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2007 uudet liikkeeseenlaskut toivat noin 5.5 miljardia Tanskan kruunua listatuille yhtiöille. Rahoitus toimialan yhtiöille rahaa tuli 4.5 miljardia ja 616 miljoonaa Tanskan kruunua ja 270 miljoonaa Tanskan kruunua Terveydenhuolto ja Teollisuustuotteet ja - palvelut - toimialojen yhtiöille. Vuosipuoliskon aikana pörssi ilmoitti 40:stä (40) tapauksesta joko omien osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyen, joissa omien osakkeiden omistus muuttui 2 prosentilla kunkin yhtiön osakepääomasta. Yhteensä pörssi käsitteli 54 (65) erilaista listausta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Rahastomarkkinoilla pääomatapahtumia oli vuosipuoliskon aikana 15 (45), sisältäen fuusioita, nimenmuutoksia, rahastomuutoksia (UCITS rahastoiksi) ja osakepääoman muutoksia. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle 6 (8) yhtiötä siirrettiin tarkkailulistalle ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaksi yhtiötä siirrettiin tarkkailulistalle julkisen ostotarjouksen johdosta, ja loput lukuisista syistä johtuen, kuten tuleva osakkeen listaltapoistaminen ja merkittävän kaupan päättäminen. D/S Orion A/S siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiö julkisti tiedon, että yhtiön hallitus on päättänyt tutkia mahdollisuutta myydä tai divestoida yhtiön ja konsernin. BioPorto siirrettiin tarkkailulistalle, koska konsernin oma pääoma oli negatiivinen. Yhtiö ilmoitti vuosikertomuksessaan, että yhtiön johto aikoo toteuttaa 20 miljoonan tanskan kruunun arvoisen suunnatun osakeannin huhtukuun 2007 loppuun mennessä varmistaakseen tarvittavan maksuvalmiuden loppuvuodelle Gudme Raaschou Vision siirrettiin tarkkailulistalle, koska Gudme Raaschou Bank A/S oli tehnyt pakollisen ostotarjouksen Gudme Raaschou Vision A/S:n osakkeenomistajille. FLSmidth & Co. siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiö oli tehnyt ehdollisen ostotarjouksen Groupe Laperrière & Verreault Inc:n osakkeenomistajille. Codan siirrettiin tarkkailulistalle, koska Royal & Sun Alliance teki julkisen ostotarjouksen Codanin osakkeenomistajille. OMX siirrettiin tarkkailulistalle, johtuen The NASDAQ Stock Market Inc:in ja OMX AB:n hallitusten ilmoituksesta koskien sopimusta yhdistää yhtiöt. Kaksi (14) yhtiötä poistettiin tarkkailulistalta. Danionics A/S poistettiin tammikuussa tarkkailulistalta sen vuoksi, että yhtiö tiedotti että uusmerkinnässä saatujen varojen johdosta yhtiön osakepääoma oli noussut riittävälle tasolle. Gudme Raaschou Vision poistettiin tarkkailulistalta maaliskuussa, koska Gudme Raaschou Bank A/S julkisti julkisen ostotarjouksen tuloksen. Rahastomarkkinalla 21 (0) Nordea Investin ala-rahastoa siirrettiin tarkkailulistalle kahdeksi päiväksi huhtikuussa, koska NAV:in laskemisessa oli teknisiä ongelmia. 20(33)

OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005

OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005 Lehdistötiedote 2.5.2005 OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005 1 Tämä tilasto kattaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu 2009 1.heinäkuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu n osakevaihto oli 2,0 miljardia euroa, ja vastaava lukema viime 12 kuukauden ajalta on 2,7 miljardia. Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin

Lisätiedot

Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä

Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Lehdistötiedote 1.3. Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä saavutettiin helmikuussa osakekaupankäynnin kaikkien aikojen ennätys. n 28. päivänä osakevaihto

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009 2. maaliskuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu NASDAQ OMX Nordic otti helmikuussa käyttöön First North Premier luokittelun, joka on tarkoitettu auttamaan First North yhtiöitä vahvistamaan

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Tammikuu ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä

Tammikuu ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä Lehdistötiedote 1.2. ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä Pohjoismaisessa Pörssissä tehtiin tammikuussa ennätys osakekauppojen määrässä. n 22. päivänä tehtyjen kauppojen määrä oli

Lisätiedot

Johdannaiskaupankäynnissä saavutettiin ennätys myös 20.3.2008, jolloin tehtiin 2 127 958 sopimusta (entinen ennätys 21.4.2006: 1 989 325 sopimusta).

Johdannaiskaupankäynnissä saavutettiin ennätys myös 20.3.2008, jolloin tehtiin 2 127 958 sopimusta (entinen ennätys 21.4.2006: 1 989 325 sopimusta). LEHDISTÖTIEDOTE S 1.4. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä tehtiin maaliskuussa ennätys johdannaiskaupankäynnissä Helsinki, 1.4. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, joka kuuluu NASDAQ OMX Group, Inc:iin (NASDAQ:

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu 2009 1. huhtikuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu - Osakekauppoja tehtiin aktiivisesti NASDAQ OMX:n pohjoismaisessa pörssissä tehtiin maaliskuussa korkea määrä osakekauppoja. oli 222

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, helmikuu 2011

NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, helmikuu 2011 1. maaliskuuta NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, helmikuu Ennätys suomalaisjohdannaisten vaihdossa Helmikuussa syntyi ennätys myös suomalaisten johdannaisten vaihdossa Eurexissa: kuukauden

Lisätiedot

Marraskuussa tehtiin ennätys kauppojen määrässä

Marraskuussa tehtiin ennätys kauppojen määrässä Lehdistötiedote 3.12. ssa tehtiin ennätys kauppojen määrässä ssa tehtiin ennätys osakekauppojen määrässä Pohjoismaisessa Pörssissä. Kauppojen lukumäärä päivässä oli 234 070 (entinen ennätys: 214 167 kauppaa

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA PÖRSSITIEDOTE 14.9.2012 klo 14:45 INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA Interavanti Oyj ( Yhtiö ) hakee valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen toteuttaakseen julkisen ostotarjouksen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 1(5) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta.

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta. TIEDONANTOPOLITIIKKA 1 (5) INCAP OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY) Incap-konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 1/2003

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 1/2003 1(5) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 1/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 45/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 45/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 45/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 21.6.2016 1. Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.4.2011 klo 11.00 12.55 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.2. Hyväksytty: Hallitus. Päivitetty: Päivitetty:

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.2. Hyväksytty: Hallitus. Päivitetty: Päivitetty: TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.2 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 Päivitetty: 11.12.2015 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa?

Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa? Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa? Sijoitus-Invest 16. 17.11.2011 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä,

Lisätiedot