Koulujen kansainvälisyyssuunnitelmien laatiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulujen kansainvälisyyssuunnitelmien laatiminen"

Transkriptio

1 Koulujen kansainvälisyyssuunnitelmien laatiminen Johdanto: taustoitus ja liittyminen OPSiin ja päästrategioihin Toimintaympäristön kuvaus ja ennakoitavat muutokset Arvot: Kansainvälisyysstrategian rooli oppilaitoksen arvojen toteutumisessa Toiminta-ajatus, ydinosaaminen, kehittämisalueet Yhteistyökumppanit Uudistaminen ja seuranta Materiaaleja Intoprojektista/Eija Ruohomäki

2 Ryhmä 5: Seuraa, arvioi, tilastoi, skaalaa ja jaa Mikä on tilanne tällä hetkellä omassa koulussani? Johdanto: taustoitus ja liittyminen OPSiin ja päästrategioihin; toimintaympäristön kuvaus ja ennakoitavat muutokset) Mihin me haluamme? Arvot: Kansainvälisyysstrategian rooli oppilaitoksen arvojen toteutumisessa; Toiminta-ajatus, ydinosaaminen, kehittämisalueet Miten me siihen pääsemme? Työnjako koululla, yhteistyökumppanit Mistä tiedämme, että olemme perillä? Laatuarviointi Mitä seuraavaksi? Uudistaminen ja seuranta

3 Miten edetä koulun KV-suunnitelman teon kanssa? Mikä on tilanne tällä hetkellä omassa koulussani? Mihin me haluamme?

4 Kirjataan ennakkoon! Koulujen edustajat kirjaavat, millaista toimintaa kansainvälistymisen eri tasoilla koulussa jo on.

5 Millaista kansainvälisyystoimintaa 1. teillä jo on ja 2. haluaisitte lisätä/kehittää? Mikä ko. toiminnan kohderyhmä on/olisi? Mitkä ovat/olisivat vaadittavat resurssit (mm. henkilöt ja rahoitus) ja mihin yhteistyökumppaneihin tai verkostoihin toiminta kytkeytyy? Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena, ymmärryksenä Kotikansainvälisyys Kansallinen kansainvälisyys Liikkuvuus 1. 2.

6 Aloitetaan! Ensimmäisellä tapaamiskerralla esittäydytään ja ohjaaja kertoo hieman taustaa koulujen kv-toimintasuunnitelmien tekoon. Katsotaan, mihin valtakunnallinen/paikallinen OPS ja kaupungin strategia velvoittavat. Käydään soveltuvin osin läpi esitystä kv-strategia- ja toimintasuunnitelmatyöstä (linkki ) (s. 1-7) ja esitellään kansainvälisyyskoordinaatiohankkeiden lopputuotosta Polkkaa, joka on sivusto koulujen kansainvälistymisen tukemiseen. Paula Mattilan videon avulla virittäydytään kv-toimintasuunnitelmien oikeaan asemointiin. Tutustutaan myös KV-mentoriverkoston blogiin. Ohjaaja esittelee myös koulujen kansainvälistymisen tueksi laadittua Koulu kohtaa maailman -julkaisua. Tutustutaan kotikansainvälisyden käsitteeseen ja tukimateriaaliin (mm. Kotikansainvälisyys kansainvälisyystaitoja kaikille) Katsastamme myös CIMOn sivut ja heidän hallinnoimiaan sähköpostilistoja. Tutustutaan myös KEPAn sähköpostilistoihin.

7 Osallistujilla on ollut etukäteen mietinnässä, millaista toimintaa KV-pyramidin eri tasoilla koululla on jo. Kukin osallistuva koulu esittelee omaa toimintaansa muille. Muut voivat kirjata omia ideoitaan/kehittämiskohteita pohjaan ennaltakirjattujen lisäksi. Mietimme yhdessä, millä tavoin toimintasuunnitelmien kirjaukset kokonaisuudessaan rakennetaan kv-toimintasuunnitelmaan. Keskustellaan, miten kv-toimintasuunnitelman esittelyn tukena käytetään visuaalisuutta. Tärkeää on miettiä, millaiset toimintatavat ovat muiden koulun yhteisten suunnitelmien jalkauttamisessa, katsoa niitä kriittisesti tai hyödyntää niitä suoraa jalkauttamisessa. Ensimmäisen kerran yhteenvetona kirjaamme kunkin koulun osalta nelikenttäanalysillä vahvuuksia ja heikkouksia.

8 Nykytilan Vahvuudet: vahvistakaa ja hyödyntäkää näitä Heikkoudet: korjatkaa, parantakaa, lieventäkää näitä Tulevaisuudessa toiminnan onnistumiseen vaikuttavat Uhat: varautukaa näihin, suunnitelkaa perusteellisesti ennakkoon Mahdollisuudet: hyödyntäkää näitä resurssien mukaan

9 Kotitehtävä 1 Kotitehtäväksi tulee kartoittaa ennakoitavia muutoksia (toimintaympäristön kuvaus ja ennakoitavat muutokset) ja täyttää loppuun nelikenttäanalyysistä uhat ja mahdollisuudet. Tarkoitus on kirjoittaa johdantoa kvsuunnitelmaan (tausta-asiakirjoja, nykytilaa, tulevaa, arvoja ja). Yhteistyötä kannattaa tehdä ainakin koulun johdon, oppilaiden (oppilaskunnan hallitus) ja kv-tiimin kanssa. Osallistetaan myös muut opettajat ja muu henkilöstö.

10 Miten me siihen (tavoitteeseen) pääsemme? Toisella kerralla esitellään kv-toiminnan paikallista ja valtakunnallista tukea sekä rahoituslähteitä. Kirjataan esittelyn kuluessa omalle toiminnalle relevantteja ideoita. Mietitään myös yhteistyökumppaneita sekä työnjakoa kouluilla (monistepohjat) OPH:n ja CIMOn verkostoirtumisoppaat aloittelevalle verkostoitujalle ja kokeneelle verkostoitujalle. Kielikasvatus huomioon! Jatketaan! Katsotaan millaisia kv-mahdollisuuksia kaupungin tai kunnan kieliohjelma tarjoaa kv-toiminnan tueksi. Päätetään toimintasuunnitelman kirjaamisen muodosta/muodoista.

11 Yhteistyökumppanit Kirjaa tärkeimmät yhteistyökumppanit, joiden kanssa teette kansainvälisyyttä. Yhteistyökumppanit voivat olla paikallisia, alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä. Kirjaa myös verkostot, joissa harjoitatte yhteistyötä. Kirjaa myös yhteistyön laatu ja intensiteetti (esim. säännöllisesti, vuosittain, tarvittaessa). Kirjaukset voidaan tehdä erikseen tai sijoittaa toimintaympäristön kuvaukseen. Jos tarvitaan, kirjaa myös kriteerit, jotka asetatte yhteistyökumppaneillenne. Mieti myös, millainen yhteistyökumppani olette itse.

12 Toimija Rehtori Kansainvälisyys asenteena Kotikansainvälisyy s Kansallinen kansainvälisyys Kansainvälinen liikkuvuus Hanketoiminta Apulaisrehtori/-johtaja Opettajat Opinto-ohjaaja Muu henkilökunta Kansainvälisyystiimi KV-vastuuhenkilö Oppilaat/opiskelijat Oppilaskunnan hallitus Huoltajat Vanhempainyhdistys Sidosryhmät

13 Kotitehtävä 2 Kirjoitetaan suunnitelmaa koululla yhdessä muiden toimijoiden kanssa valitun muodon mukaisesti. Kuva: Pohjankartanon koulun KV-suunnitelma

14 Viimeistellään! Mistä tiedämme, että olemme perillä? Mitä seuraavaksi? Liitteiden valinta Toimintasuunnitelman laadun tarkastelu *arvioidaan ristiin suunnitelmia Kansainvälisen toiminnan laatusuosituksen avulla Mittarit, uudistaminen ja seuranta: miten meillä?

15 On tärkeää arvioida, miten hyvin kansainvälistymiselle asetetut tavoitteet ovat täyttyneet niin organisaation kuin yksilönkin näkökulmasta. Myös kansainvälisyysasioista tiedottamisen tehokkuutta (mahdollisuudet, tulokset) on hyvä miettiä. Arviointia voi suorittaa keräämällä vapaamuotoista palautetta (oppilaat, huoltajat, henkilökunta ja/tai yhteistyökumppanit), mutta olisi hyvä, jos pystyttäisiin määrittelemään mittarit ainakin joillekin osaalueille. Mittarit toimivat paitsi toiminnan onnistumisen mittaajina myös muussa roolissa. Mittareiden avulla on hyvä konkretisoida strategiaa ja ohjata kouluyhteisön toimijoita sen jalkauttamiseen. Mittarit myös auttavat hahmottamaan konkreettisten välitavoitteiden toteutumista matkalla päätavoitteen tai vision saavuttamiseen. Mittaristo on hyvä suunnitella yhdessä, jolloin sen mielekkyys on helpommin omaksuttavissa.

16 Esimerkkimittareita Tavoite: Oppilaskunnan rooli kansainvälisessä toiminnassa kasvaa. Mittari: Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa otetaan joka kerta yhdeksi kokousasiaksi kansainvälisen toiminnan suunnittelu ja/tai arviointi. Tavoite: Yhä useampi opettaja osallistuu koulun kansainväliseen toimintaan. Mittari: Osallistuminen oppilaitoksen kansainvälisyystoimintaan x/y opettajaa. Osallistumista seurataan vuosittain kehityskeskustelujen osana.

17 Esimerkkimittareita Tavoite: Oman koulun maahanmuuttajaoppilaiden omat äidinkielet näkyvät paremmin koulun arjessa ja juhlissa. Mittari: Kukin oma äidinkieli näkyy ja/tai kuuluu lukuvuoden aikana ainakin yhdessä juhlassa ja ainakin yhdessä arjen toiminnossa (esim. päivänavaus, teemapäivä, oppitunnin aiheen käsittely) Tavoite: Kansallista kansainvälisyyttä painotetaan kahden lukuvuoden ajan. Mittari: Koulun/opettajien jäsenyydet kansallisissa kansainvälisyyteen liittyvissä verkostoissa (esim. ranskan Kiekura-verkosto, CERN tiedeopetusverkosto, UNICEF kouluverkosto) lisääntyvät kaksinkertaiseksi. Koululla pidetään esillä verkostojen koulukohtaista yhteyshenkilölistaa. Hanketoiminnan arvioinnissa voi käyttää hyödykseen Opetushallituksen valtionavustuksella tukemia yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymistä varten kehitettyä Hyvän hankkeen kriteerit asiakirjaa.

18 Esitellään! Koululla, vanhempainilloissa, netissä, omassa kaupungissa/kunnassa, tapahtumissa, koulutuksissa, asiantuntijoille, aloittajille, kotinurkilla, muissa maissa...

Opetustoimen ja Opetushallituksen INTO koordinaaoprojek: Kansainvälisyysstrategiat ja toimintasuunnitelmat koulun arjessa

Opetustoimen ja Opetushallituksen INTO koordinaaoprojek: Kansainvälisyysstrategiat ja toimintasuunnitelmat koulun arjessa Opetustoimen ja Opetushallituksen INTO koordinaaoprojek: Kansainvälisyysstrategiat ja toimintasuunnitelmat koulun arjessa Eija Ruohomäki, eija.ruohomaki@ouka.fi, 044-7039189 Kansainvälisen toiminnan vaikutukset

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS. Yleissivistävä koulutus

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS. Yleissivistävä koulutus KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS Yleissivistävä koulutus Kansainvälisen toiminnan laadun kehittäminen pohjautuu ajatukseen kansainvälisyydestä osana suomalaisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma

Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma Sotungin lukion kansainvälisyyssuunnitelma 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisyys asenteina... 3 2.1. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet... 3 3. Kotikansainvälisyys... 4 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

Tikkurilan lukion kansainvälisyyssuunnitelma. Sisällys

Tikkurilan lukion kansainvälisyyssuunnitelma. Sisällys Tikkurilan lukion kansainvälisyyssuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Kansainvälisyys asenteina... 2 2.1. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet... 3 3. Kotikansainvälisyys... 3 3.1. Toiminnan tavoitteet

Lisätiedot

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen OSA 1 Virvatuli-malli 1. Virvatuli-itsearviointimallin esittely 2. Itsearviointikriteerit ja arviointikierros 2.1 Arviointisuunnitelma 2.2 Tausta-aineiston kerääminen 2.3 Itsearvioinnin yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi 6.3.2014 Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2010 kokouksessaan Hyvä hallintotapa -asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille KOTIKANSAINVÄLISYYS Kansainvälisyystaitoja kaikille Sisältö Miksi kotikansainvälisyyttä?... 3 Kotikansainvälisyys haastaa pohtimaan arvoja ja asenteita... 4 Kotikansainvälisyys on mahdollisuus kaikille...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. tukimateriaali alueohjaajalle

Lippukunnanjohtajan. tukimateriaali alueohjaajalle Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTIN tukimateriaali alueohjaajalle Alueohjaajana tärkein tehtäväsi on tukea lippukunnanjohtajaa hänen pestissään. Näin voit omalta osaltasi edistää partio-ohjelman toteutumista

Lisätiedot

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina & Saarinen Erja (toim.) OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Sisällys Kiitokset...3 Kirjoittajat ja haastateltavat...4 Avainsanoja...5

Lisätiedot

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toimintaympäristön tarpeet Arvot, tehtävä ja toimintamalli KEHITÄ SUUNNITTELE Dokumentoi ARVIOI TOTEUTA Laadunhallinnan menettelyt Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot