Viestintäohjeita Porvoon kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäohjeita Porvoon kaupunki"

Transkriptio

1 Viestintäohjeita Porvoon kaupunki Kokoustiedottamisen ohje Mediaviestinnän ohje Malli viestintäsuunnitelmalle Kriisiviestinnän periaatteet Poikkeusolojen tiedotussunnitelma

2 KOKOUSTIEDOTTAMISEN OHJE Kuntalaki edellyttää, että kaupunki tiedottaa valmisteilla olevista asioista. Valmisteluun julkisuuteen kuuluu, että päätösesityksiä ja niiden vaikutuksia käsitellään julkisuudessa jo ennen luottamuselinten kokouksia. Kaupungin luottamuselinten esityslistat ovatkin merkittävä tiedonlähde valmisteilla olevista asioista. Kokoustiedottamisessa on otettava huomioon kuntalain lisäksi myös julkisuuslain salassapitosäännökset, henkilötietolaki sekä Kuntaliiton ohjeet henkilötietojen julkaisemisesta internetissä. JULKISET JA SALASSA PIDETTÄVÄT ASIAT Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääasiassa julkisia. Salassapito edellyttää aina lakitasoista sääntelyä. Luottamuselimillä tai viranhaltijoilla ei ole valtaa määrätä muita asioita tai asiakirjoja salassa pidettäviksi. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei anneta julkisuuteen. Julkisuuslaissa on 32-kohtainen lista salassa pidettävistä asioista. Salassa pidettävät asiat ovat yleensä liike- tai ammattisalaisuuksiin tai yksityisyyden suojaan liittyviä asioita, esimerkkeinä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot sekä oppilaan ja hänen perheensä henkilökohtaisia oloja ja oppilashuoltoa koskevat asiat, yksityisen henkilön taloudellinen tilanne, terveydentila sekä sosiaalihuollon etuudet tai tuet. Perhe-elämää ja henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Muun muassa sairauspoissaoloa, äitiys- ja isyysvapaata, vanhempainlomaa, hoitovapaata, adoptiota, työkyvyttömyyseläkettä, henkilötunnusta, pankkitilin numeroa ja puoluekantaa koskevat tiedot ovat salassa pidettävää tietoa. Tieto virkavapaudesta tai eläkkeestä tulee julkaista sen perustetta ilmoittamatta. Myös tiedot yksityiselämässä esitetyistä mielipiteistä, elintavoista, yhdistys- ja harrastustoiminnasta ovat salassa pidettäviä. Kokousasiakirjat on pyrittävä kirjoittamaan niin, että käsiteltävä asia on varsinaisessa pykälätekstissä eikä liitteissä. Pykälätekstiin ei tulisi kuitenkaan merkitä henkilötietoja tai lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, vaan ne on syytä laittaa kokousasiakirjan (salaisiin) liitteisiin. 2

3 TIEDOTUSVÄLINEIDEN PALVELU Kaupunki lähettää valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat sekä niiden liitteet yhtä aikaa kaikille paikallisille tiedotusvälineille hyvissä ajoin ennen kokousta. Kaupungin luottamuselinten päätökset ovat julkisia, ja niistä tiedotetaan tiedotusvälineille välittömästi kokouksen jälkeen. Kokouksen sihteeri tai viestintävastaava lähettää valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen päätökset yhtä aikaa kaikille paikallisille tiedotusvälineille heti kokouksen jälkeen. On syytä tiedottaa myös äänestyksistä, eriävistä mielipiteistä, asioiden pöydälle jättämisestä sekä muista asian käsittelyn kannalta merkittävistä asioista. Suljettujen kokousten keskusteluista ei tiedoteta. Kaupungille toimitetut hankinta-, urakka- ja muut vastaavat tarjousasiakirjat sekä viranomaisen laatimat edullisuusvertailulaskelmat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Lain soveltaminen julkisuusmyönteisesti edellyttää kuitenkin, että päätöksistä ja niihin liittyvistä tarjousvertailusta annetaan tietoja, kun päätökset on tehty. Tarjouspyynnöt tulevat julkisiksi, kun pyyntö on allekirjoitettu. Allekirjoituksen jälkeen julkinen tieto on myös, keneltä tarjouksia on pyydetty. KOKOUSASIOIDEN JULKAISEMINEN INTERNETISSÄ Valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat sekä niiden liitteet julkaistaan ennen kokousta kaupungin internetpalvelussa. Pöytäkirjat julkaistaan internetissä niiden valmistuttua. Jos kokousasiakirjaan liittyy liitteitä, julkaistaan liitteet pääsääntöisesti myös internetissä. Henkilötiedot tai lain mukaan salassa pidettävät tiedot merkitään kokousasiakirjan liitteisiin, joita ei julkaista internetissä. Kuntaliitto on antanut kunnille erilliset ohjeet salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelystä ja internetissä julkaisemisesta. Oikeusistuimet ovat katsoneet, että yksityiselämän suoja on julkisuutta ja sanavapautta painavampi perusoikeus. Ohjeen mukaan kunnan on tiedotettava yhteisten asioiden valmistelusta ja niihin liittyvistä päätöksistä. Sen sijaan yksityishenkilöitä koskevista päätöksistä ei ole yleensä tarpeen tiedottaa yksityiskohtaisesti. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat on käytävä huolellisesti läpi ennen internetissä julkaisemista. Henkilötietolain mukaan yksityishenkilöiden henkilötunnuksia, osoite-, puhelinnumero- ja muita yhteystietoja ei saa laittaa internetiin, ellei siihen ole asianomaisen suostumusta tai muuta laillista perustetta. Myöskään henkilörekistereitä eli listoja henkilötiedoista ei saa laittaa internetiin ilman rekisteröityjen suostumusta tai muuta lakiin perustuvaa syytä. 3

4 Esimerkiksi luettelot viran- tai toimenhaltijoiden ansioista ja palkankorotuksista tai toimenhakijoista muodostavat henkilörekisterin, jota ei saa viedä internetiin. Erityislaissa säädettyyn julkipanomenettelyyn kuuluvat lupapäätöslistat, joita pidetään yleisesti nähtävänä vain lainsäädännön edellyttämän määräajan, eivät muodosta henkilörekisteriä. Tämä koskee mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätöksiä erilaisten lupien saajista. Siten esimerkiksi tiedot rakennusluvan saajista voi laittaa verkkoon, kunhan laissa säädettyjä julkipanomenettelyn edellytyksiä noudatetaan tarkasti. Henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat on pidettävä internetissä vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman rajoitetun ajan ja ne on poistettava viimeistään vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta.. 4

5 MEDIAVIESTINNÄN OHJE MEDIAVIESTINNÄN PERIAATTEET Tiedotusvälineet ovat kaupungille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Merkittävä osa Porvoon kaupunkia koskevista tiedoista välittyy tiedotusvälineiden kautta. Kaupunki tekee tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä aktiivisesti ja omaaloitteisesti sekä ottaa huomioon tiedotusvälineiden toimintatavan ja aikataulut. Tiedotusvälineitä kohdellaan tasapuolisesti. Kaupunki lähettää tiedotteet ja muun tiedotusvälineille tarkoitetun informaation yhtä aikaa kaikille paikallismedioille. Viestintäpäällikkö ylläpitää tiedotusvälineiden jakelulistaa. Vihjeen voi antaa yhdelle viestimelle siinä tapauksessa, että aihe ei sovellu muiden käytettäväksi. Tiedotusvälineet valikoivat ja painottavat asioita usein toisin kuin kaupunkiorganisaation toimijat. Erilaisten mielipiteiden esittäminen ja kaupungin toiminnan arvosteleminen ovat osa hallinnon julkisuutta. Kritiikki ei saa vaikuttaa tiedotusvälineiden tasapuoliseen kohteluun. Kritiikki ja vallankäytön valvonta ovat median tehtäviä toimivassa demokratiassa. Toimittajien omia jutunaiheita ja uutislöytöjä tulee kunnioittaa. Toimittajan itse löytämästä jutunaiheesta ei kerrota muille tiedotusvälineille ennen kuin aiheen keksinyt tiedotusväline on ehtinyt tehdä jutun aiheesta. MEDIAVIESTINNÄN KEINOT Selkeä ja ymmärrettävä tiedote on mediaviestinnän pääväline. Toimituksille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös lisäaineistoa kuten kuvia, karttoja tai piirroksia. Mediatiedote kirjoitetaan valmiiseen uutismuotoon liitteenä olevan mallin mukaisesti. Tiedotteessa mainitaan lisätiedonantaja, jonka tulee olla tavoitettavissa tiedotteen lähettämisen jälkeen. Tiedotteessa ei saa olla virheitä. Erityisen tarkka tulee olla lukujen, nimien ja tittelien kanssa. Tiedoteteksti on aina ennen lähettämistä tarkistettava sillä asiantuntijalla, joka merkitään lisätiedonantajaksi. Tiedotteen ylälaitaan merkitään teksti Porvoon kaupunki tiedottaa sekä tiedotteen julkaisuajankohta. Tiedotteen alalaitaan merkitään lisätiedonantaja ja tämän yhteystiedot. Hyvä tiedote on enintään yhden liuskan mittainen. Myös talousarvioin ja tilinpäätöksen kaltaisista monimutkaisista ja laajoista asioista tulee löytää tiivis ydin. 5

6 Tiedote lähetetään toimituksiin yhtä aikaa suomen ja ruotsin kielillä pääsääntöisesti aamulla kello yhdeksään mennessä viestintäpäällikön ylläpitämän lähetyslistan mukaisesti. Tiedote lähetään sähköpostilla. Teksti sijoitetaan sähköpostin tekstikenttään, sitä ei lähetetä liitetiedostona. Tiedotteet julkaistaan heti myös kaupungin verkkopalvelussa uutisissa ja etusivulla. Tiedotustilaisuus järjestetään silloin, kun asia on erityisen tärkeä, siihen liittyy jotain paikan päällä näytettävää tai kun asia on niin monimutkainen, että se edellyttää asiantuntijoiden tapaamista. Tiedotustilaisuutta varten on hyvä valmistella myös tiedote tai jakaa muuta kirjallista materiaalia. Kutsu paikallisille medioille lähetetään viimeistään kolme päivää ennen tiedotustilaisuutta. Kutsu kirjoitetaan liitteenä olevan mallin ohjeita noudattaen. Paras ajankohta tiedotustilaisuudelle on aamupäivällä. Tilaisuus kestää parhaimmillaan korkeintaan tunnin, ja se sisältää asian tiiviin esittelyn sekä aikaa kysymyksille. Kaupunki kutsuu tiedotusvälineitä säännöllisesti myös vapaamuotoisempiin keskustelu- ja taustatilaisuuksiin. Tiedotusvälineitä kutsutaan mukaan myös erilaisiin tilaisuuksiin, seminaareihin ja juhliin. HAASTATTELUT Toimittajien yhteydenottopyyntöihin vastataan ripeästi myös kielteisissä asioissa. Juttua tekevällä toimittajalla on yleensä tiukka aikataulu: seuraava lähetys tai seuraavan päivän lehti. Toimittajien kysymyksiin vastaa henkilö, joka on vastuussa asiasta ja parhaiten siitä perillä. Toimialojen ja tehtäväyksiöiden on hyvä sopia etukäteen, kuka antaa pääsääntöisesti haastatteluita mistäkin asiasta. Tiedotusvälineeltä voi pyytää haastattelun tarkistettavaksi ennen julkaisemista. Tiedotusvälineet suostuvat yleensä pyyntöön, jos se on julkaisuajankohdan puitteissa mahdollista. Näin voi välttää asiavirheitä. Haastattelussa lausuttuja mielipiteitä ei voi korjailla jälkikäteen, eikä toimittajan valitsemaan tyyliin tai näkökulmaan voi puuttua. Haastateltavan kannattaa haastattelun alussa selvittää, mitä asiaa haastattelu koskee, missä tiedotusvälineessä ja missä yhteydessä tietoja käytetään sekä mikä on toimittajan aikataulu. Haastateltava voi tarvittaessa pyytää hetken valmistautumisaikaa esimerkiksi fakta- ja taustatietojen tarkistamiseen. Haastatteluun kannattaa valmistautua huolellisesti etukäteen. Toimittajan puhelinsoittoon on aina hyvä suhtautua varmuuden vuoksi kuten haastattelutilanteeseen. Kaikki, mitä sanotaan toimittajan kuullen, voi päätyä lehteen, radioon tai televisioon esimerkiksi leikkisäksi tarkoitetut kommentit. 6

7 KUINKA TOIMIT HAASTATTELUTILANTEESSA? Selvitä taustatiedot Haastattelupyyntö tulee yleensä yllättäen. Toimittaja soittaa, vetoaa kiireeseen ja alkaa kysellä. Selvitä taustatiedot, ennen kuin ryhdyt vastaamaan kysymyksiin. Tarkista toimittajan nimi, jos et kuullut sitä puhelun alussa. Kysy, mihin tiedotusvälineeseen toimittaja tekee juttua, mitä juttu koskee, milloin se julkaistaan ja keitä muita haastatellaan juttua varten. Mieti, oletko oikea henkilö vastaamaan toimittajan kysymyksiin. Vai olisiko joku muu parempi haastateltava? Minkälaisesta vastuunjaosta yksikössäsi on sovittu tässä asiassa? Selvitä, kuinka paljon toimittajalla on aikaa jutun tekemiseen. Kysy voitko soittaa takaisin hetken päästä, erityisesti jos aihe on vaikea tai olet vaikka rauhattomassa paikassa. On kohtuullista, että voit käyttää hetken valmistautumiseen, vaikka toimittajalla olisikin kiire. Yleensä 15 minuutin keskittyminen riittää siihen, että saat ajatuksesi järjestykseen. Kysy nauhoittaako toimittaja haastattelun. Muista, että toimittaja saattaa nauhoittaa keskustelun, vaikka hän ei siitä erikseen mainitsisikaan haastattelun alussa. Valmistaudu haastatteluun Ennakoi tilanne mahdollisimman hyvin etukäteen. Mitä toimittaja tulee kysymään? Mitä muut haastateltavat sanovat? Tarkista etukäteen faktat ja mieti vastauksia. Mieti myös, mitä hankalia kysymyksiä toimittaja voi kysyä, ja kuinka niihin vastaat. En kommentoi on huono vastaus, se vaikuttaa julkisuudessa tylyltä ja ylimieliseltä. Kerro mieluummin, mikset voi kommentoida asiaa tai lupaa selvittää asiaa (jos se on mahdollista). Kiteytä etukäteen sanottavasi ja muutama keskeinen ydinajatus. Vältä liiallista improvisoimista uusia ajatuksia ei kannata kehitellä haastattelussa. Sano haastattelussa se, mitä olet etukäteen harkinnut sanovasi. Voit myös toistaa tärkeimmän sanottavasi. Rauhoita haastattelutilanne ottaen huomioon tiedotusvälineen erityispiirteet. Sulje tarvittaessa ovi ja puhelin. Saavu ajoissa studioon, että ehdit rauhoittua hetken ja tutustua ympäristöön. Keskity haastatteluun, ota tiedotusväline huomioon Etene puheessasi loogisesti. Käytä lyhyitä ja selkeitä lauseita, vältä ammattikieltä ja lyhenteitä. Konkretisoi ja havainnollista. Kerro esimerkki. Televisioissa ja radiossa lähetysaika on rajallinen. Älä sorru pitkiin selittelyihin tai jaaritteluihin. 7

8 Puhu avoimesti ja suoraan mutta ystävällisesti ja positiivisesti, vaikka toimittaja tai muut haastateltavat provosoisivat. Pysy rauhallisena äläkä hermostu. Kyseleminen on toimittajan työtä. Korosta asiakokonaisuutta, jos keskustelu uhkaa juuttua epäolennaisiin yksityiskohtiin. Minusta tässä on tärkeintä kuitenkin Tärkeää on myös, miten sanot asiat. Ilmeet ja eleet viestivät vähintään yhtä paljon kuin sanat. TV-haastattelussa kamera voi kuvata sinua silloinkin kun et itse puhu. Se näyttää miten reagoit ilmeilläsi ja eleilläsi muiden haastateltavien viesteihin. Rauhaton liikehtiminen, pälyily tai napsuttelu luovat vaikutelman hermostumisesta ja voivat häiritä haastattelua. Muista TV-haastattelun pukeutumissäännöt. Vältä ruudullisia ja raidallisia paitoja sekä puhdasta mustaa ja valkoista väriä. Tarkista ulkonäkösi (kampaus, solmio ym.) ennen haastattelun alkamista. Haastattelun jälkeen Ole tarkkana vielä siinäkin vaiheessa kun haastattelu on loppumassa. Kamera voi käydä vielä silloinkin, kun luulet haastattelun loppuneen. Kysy toimittajalta, voitko tarkistaa haastattelun ennen julkaisemista. Varmista, että muut asianosaiset erityisesti kaupungin omassa organisaatiossa tietävät haastattelusta ja että heillä on haastattelussa käsiteltävistä asioista yhtä ajantasaiset tiedot kuin sinulla. YLEISÖNOSASTOKIRJOITTELU Kaupunkilaisten lehtien yleisönosastoilla esittämiin yksilöityihin kysymyksiin vastataan, jos niillä on yleistä merkitystä. Kaupunkilaisilla on oikeus tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan. Sen sijaan mielipiteitä tai kysymysten muotoon puettuja mielipiteitä ei ole tarpeen kommentoida. Poliittisista tarkoitusperistä lähtevään kirjoitteluun suhtaudutaan varovaisesti. Viestintäpäällikkö ja kaupungin muut viestintävastaavat seuraavat keskustelua ja avustavat tarvittaessa asiantuntijoita vastauksen kirjoittamisessa. OIKAISU TAI VASTINE Jos tiedotusväline julkaisee virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon, jolla on kaupungin toiminnan kannalta merkitystä, kannattaa asia oikaista - ensi sijassa kuitenkin toimituksen kanssa neuvotellen. Tiedotusvälineillä on lain mukaan velvollisuus oikaista julkaisemansa virheellinen tieto. Oikaisu ei välttämättä enää muuta suuren yleisön näkemystä asiasta, varsinkin jos asia on uutisoitu alun perin näkyvästi. 8

9 Vastineen avulla voi puolustautua tarvittaessa kohtuutonta tai asiatonta henkilökohtaista arvostelua vastaan. Vastineessa keskitytään vain niihin väitteisiin, joihin haluaa vastata. Kovin pienistä asioista ei vastinetta kannata kirjoittaa. Vastineoikeus on vain sillä, johon väite kohdistuu. MEDIATIEDOTTEEN TOIMINTAMALLI JA TYÖNJAKO 9

10 MALLI MEDIATIEDOTTEELLE Porvoon kaupunki tiedottaa Julkaistavissa Otsikko kertoo tiedotteen tärkeimmän asian Tärkein asia kirjoitetaan otsikkoon ja kahteen ensimmäiseen lauseeseen. Tiedotteen kärki vastaa kysymykseen, miksi tämä tiedote on tehty juuri nyt. Seuraavat kappaleet kirjoitetaan tärkeysjärjestyksessä niin, että toimitus voi tarvittaessa pudottaa kappaleita pois lopusta asian siitä kärsimättä. Tiedotteen tekstissä vastataan kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin, miten ja millaisin seurauksin. Teksti kirjoitetaan valmiiksi julkaistavaan uutismuotoon. Tiedotteen tyyli on asiallinen ja toteava. Kuvailevat adjektiivit ja ylisanat eivät kuulu tiedotteeseen. Tiedote ei ole mainos. Tiedotteen kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää yleiskieltä. Vältä sivistyssanoja, ammattikieltä ja lyhenteitä, elleivät ne ole yleisesti tunnettuja (kuten EU). Käytä lyhyitä lauseita ja vältä lauseenvastikkeita. Sijoita yhteen virkkeeseen korkeintaan kaksi lausetta. Käytä verbejä substantiivien sijaan ja aktiivia passiivin sijaan. Sijoita luettelot virkkeen loppuun. Käytä vähän numeroita ja pyöristä luvut. - Sitaatteja voi käyttää, jotta asiasta vastaava henkilö tulee esiin jo tiedotetekstissä. Sitaattiin kannattaa sijoittaa ennen kaikkea asiaa taustoittava tai seurauksia arvioiva lausunto, kertoo Porvoon kaupungin erikoisasiantuntija Asian Tuntija. Tiedotteessa ei saa olla virheitä. Erityisen tarkka tulee olla lukujen, nimien ja tittelien kanssa. Tiedoteteksti on aina ennen lähettämistä tarkistettava sillä asiantuntijalla, joka merkitään lisätiedonantajaksi. Lisätiedonantajan tulee olla tavattavissa tiedotteen lähettämisen jälkeen. Tiedotteen ylälaitaan merkitään teksti Porvoon kaupunki tiedottaa sekä tiedotteen julkaisuajankohta. Tiedotteen alalaitaan merkitään lisätiedonantaja ja tämän yhteystiedot. Tiedote lähetään toimituksiin sähköpostilla viestintäpäällikön ylläpitämän lähetyslistan mukaisesti, samaan aikaa suomen ja ruotsin kielillä. Tiedoteteksti kirjoitetaan sähköpostin tekstikenttään, sitä ei lähetetä liitetiedostona. Hyvä tiedote on enintään yhden liuskan mittainen. Myös talousarvioin ja tilinpäätöksen kaltaisista monimutkaisista ja laajoista asioista tulee löytää tiivis ydin. Lisätietoja: erityisasiantuntija Asian Tuntija, Porvoon kaupunki, puh , 10

11 MALLI MEDIAKUTSULLE Kutsu tiedotusvälineille Kutsu tiedotustilaisuuteen Kutsu on osoitettava selvästi tiedotusvälineille, ja se on merkittävä selvästi kutsuksi. Sitä ei pidä voida tulkita kutsuksi kaupunkilaisille tai tiedotteeksi, jonka voisi julkaista saman tien uutisena. Kutsussa kerrotaan tilaisuuden aihe eli mistä tilaisuudessa on kyse, jotta toimittajat voivat arvioida kannattaako tilaisuuteen tulla vai ei. Itse tilaisuudessa kerrottavaa asiaa ei pidä kuitenkaan kertoa tyhjentävästi kutsussa. Kutsussa kerrotaan selkeästi tilaisuuden aika ja paikka. Lisäksi on syytä kertoa, ketkä asiantuntijat selvittävät tilaisuudessa asiaa. Hyvän journalistisen tavan mukaan tiedotustilaisuudessa julkistettavia asioita ei uutisoida kutsun lähettämisen jälkeen ennen tiedotustilaisuutta. Kutsussa tulee olla lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Kutsu lähetään toimituksiin sähköpostilla viestintäpäällikön ylläpitämän lähetyslistan mukaisesti, samaan aikaa suomen ja ruotsin kielillä. Kutsun teksti kirjoitetaan sähköpostin tekstikenttään, sitä ei lähetetä liitetiedostona. Tervetuloa! Tiina Tiedottaja Porvoon kaupunki Puh

12 MALLI VIESTINTÄSUUNNITELMALLE Kaupunki on mukana monenlaisissa hankkeissa ja projekteissa Tämä ohje antaa yksinkertaisen mallin hankkeiden ja projektien viestinnän suunnittelulle. Ohje soveltuu ajattelun apuvälineeksi myös kaupungin muun viestinnän suunnitteluun. Viestintä tukee aina hankkeen tai projektin tavoitteiden toteutumista. Viestintä suunnitellaan osana projektisuunnitelmaa, ja se kulkee käsi kädessä hankkeen toteuttamisen kanssa. Hankkeen viestintäsuunnitelmassa otetaan kantaa viestinnän kohderyhmiin, perusviesteihin, kanaviin, aikatauluihin, viestintätoimenpiteisiin, vastuisiin, resursseihin ja seurantamenetelmiin. Projektipäällikkö tai -vastaava vastaa myös hankkeen viestinnästä. Viestintäsuunnitelma kannattaa kuitenkin tehdä yhdessä viestinnän asiantuntijan (viestintäpäällikkö tai -vastaava) kanssa. Monen osapuolen yhteishankkeessa tulee aina muistaa sopia osapuolten viestintävastuista sekä huolehtia, että tieto kulkee myös kaupungin sisällä hankkeen kaikissa vaiheissa. YDINSANOMA Ydinsanoma määrittelee hankeen ja sen tavoitteet ytimekkäästi, konkreettisesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti kerrottuna. Kerro, mitä hyötyä hankkeesta on. Mitä konkreettisia tuloksia hankkeella aiotaan saada aikaiseksi? Mitä haluat ihmisten tietävän ja ajattelevan? Ammattikieli, organisaatiokaaviot ja korkealentoiset tavoiteluettelot eivät yleensä avaudu asiaan vihkiytymättömälle mattimeikäläiselle. KOHDERYHMÄT JA TAVOITTEET Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät kohderyhmät? Keiden pitää saada hankkeesta tietoa? Eri kohderyhmien tavoittamiseen tarvitaan erilaista viestintää. Muista sisäinen viestintä, esimerkiksi kaupungin henkilöstö, esimiehet, johto, henkilöstöjärjestöt, luottamushenkilöt jne. ulkoinen viestintä, esimerkiksi kaupunkilaiset (eri ryhmät), tiedotusvälineet, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset, yritykset ja muut kohderyhmät. 12

13 Määrittele kohderyhmittäin, mitä viestinnällä tavoitellaan. VIESTIT Eri kohderyhmien tiedon ja vaikuttamisen tarve on erilainen. Mieti, mitä hankkeesta kerrotaan eri kohderyhmille? Mitä kohderyhmien tulee tietää? Mikä saa kohderyhmät kiinnostumaan hankkeesta? Miten aktivoidaan asukkaita osallistumaan? Räätälöi ydinviestit eri kohderyhmille sopiviksi. KANAVAT Eri kohderyhmät tavoitetaan käyttämällä erilaisia viestintäkanavia. Määrittele, miten eri kohderyhmille viestitään. Esimerkkejä kanavista: perustiedot ja uutiset kaupungin intranet- ja internetpalveluissa hankkeen oma verkkosivusto yleisölle kommentointimahdollisuus kaupungin verkkopalvelussa mediatiedotteet tiedotusvälineille tiedotustilaisuudet tiedotusvälineille tiedotus- tai asukastilaisuudet muille kohderyhmille julkaisut, esitteet, julisteet asukastiedote (suorapostitus, lehtien välissä yms.) lehtien minne mennä -palstat maksullinen mainonta valmiiksi kirjoitetut lehtiartikkelit (esim. Stadi tai ammattilehti) sähköpostilistat henkilökohtainen viestintä (henkilöstö, luottamushenkilöt) sisäiset tiedotteet sisäiset tiedotus- ja kuulemistilaisuudet työpaikkakokoukset kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, muut AJOITUS Aikatauluta viestintätoimet. Milloin asioista kerrotaan? Mitä säännöllisesti toistuvia viestintätoimia toteutetaan? Muista ainakin nämä hankkeen tai projektin vaiheet: päätöksenteon ja valmistelun eri vaiheet hankkeen käynnistyminen 13

14 osaraporttien valmistuminen hankkeen loppuminen eri vaiheissa tehtävät linjaus- yms. päätökset uudistusten ja muutosten aikataulusta reagoidaan muualla käynnistyneeseen keskusteluun VASTUUT Ketkä vastaavat viestintätoimien toteuttamisesta? Muista sopia viestintävastuista myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. RESURSSIT Paljonko viestintään on varattu resursseja, esimerkiksi rahaa? Huomio esimerkiksi paino-, jakelu-, mediatila- ja graafisen suunnittelun kustannukset. Viestintään pitää varata myös työaikaa, muuten se jää tekemättä. Kuka käyttää työaikaa ja kuinka paljon? SEURANTA Seuraa, miten viestintätoimet sujuivat. Ovatko ne olleet vaikuttavia? Keinoja ovat esimerkiksi: asiakaspalautteet asiakastyytyväisyyskyselyt mediaseuranta verkkosivujen kävijätilastot asennetutkimukset ym. 14

15 VIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU Viestinnän toimenpiteiden suunnittelussa voit käyttää apuna alla olevaa taulukkoa. Valmis toimenpidesuunnitelma on viestinnästä vastaavan työkalu. Hankkeen vaihe Kohderyhmä Viestintätoimenpide ja kanava Ajoitus Vastuu 15

16 KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET Kriisi lisää aina ihmisten tiedontarvetta sekä paineita ja odotuksia viestintää kohtaan. Kriisitilanne edellyttää normaalista poikkeavaa eli tehostettua johtamista ja viestintää. Kaupallinen media on kiinnostunut kriiseistä, katastrofeista, skandaaleista ja kohuista. Kun kriisi on tosiasia, seisovat toimittajat ovellasi ja odottavat nopeita vastuksia kysymyksiisi. Toimittajat toimivat omilla ja tiedotusvälineiden ehdoilla, eivätkä he halua toimia viranomaisten äänitorvena. Viestintä on erityisen haastavaa kriisitilanteissa. Kriisin kohtaaminen saattaa olla kaupungin työntekijöillekin vaikeaa ja kriisinhallinta vie kaiken huomion. Silti kriisistä on pystyttävä kertomaan tiedotusvälineille ja yleisölle avoimesti ja nopeasti. Tämän vuoksi suunnitelmien, ohjeiden ja harjoituksen merkitys korostuu kriisiviestinnässä. Tarvitaan valmiita toimintaohjeita, tiedotepohjia, tarkistuslistoja ja yhteystietoluetteloja. Kriisiviestinnän tavoitteena on ihmisten suojaaminen, vahinkojen minimointi, toiminnan ohjaaminen, informointi ja väärän tiedon leviämisen estäminen. MIKÄ ON KRIISI? Kriisi on odottamaton tapahtuma, joka vaikuttaa kielteisesti kaupungin toimintaan tai toimintaedellytyksiin. Jokainen kriisiviestintätilanne vaikuttaa kaupungin maineeseen. Kriisissä asukkaat tai kaupungin yhteistyötahot voivat menettää luottamuksensa kaupungin toimintaan. Kriisissä maineen voi menettää hetkessä, mutta toisaalta hyvin hoidettu kriisi ja kriisiviestintä ovat myös mahdollisuuksia maineen kannalta. Kriisejä on monenlaisia, ja kriisiviestinnän terminologiakin on vielä vakiintumaton. Tärkeintä on tehdä ero poikkeusolojen ja muiden kriisien tai häiriötilanteiden välille. Poikkeusolot tulevat voimaan valtioneuvoston päätöksellä, ja silloin tiedottamista johtavat valtioneuvoston kanslia ja lääninhallitukset. Poikkeusoloissa kaupunki vastaa omalta osaltaan läänihallituksen ohjauksessa tiedon välittymisestä kaupungille. Porvoon kaupungilla on erillinen poikkeusolojen viestintäsuunnitelma. Poikkeusolojen lisäksi voi syntyä monenlaisia muita kriisejä tai häiriötilanteita, jotka edellyttävät tehostettua viestintää. Kriisiskenaarioiden ennakoiminen on tärkeää, jotta kriisiviestintää voidaan suunnitella ja harjoitella. Jokaisen toimialan on mietittävä itse omat mahdolliset kriisiskenaarionsa. 16

17 Mahdollisia kriisi- tai häiriötilanteita: Tietojärjestelmien häiriöt puhelinjärjestelmä asiakastietojärjestelmät Palvelutuotannon häiriöt Palvelupisteiden (esimerkiksi koulut ja terveyskeskukset) sulkeminen Häiriöt liikenteessä, veden, sähkön tai lämmön jakelussa Väkivaltaiset tapahtumat esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, terveyskeskuksissa Väestön henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhat saastuneiden maa-alueiden löytyminen epidemiat veden saastuminen Ympäristöongelmat, luonnonmullistukset, tulvat Suuronnettomuudet Työpaikan tapaturma, kuolemantapaus, itsemurha Lakot Väärinkäytökset, petokset, rikokset VIESTINTÄPERIAATTEET KRIISITILANTEESSA Pidä viestinnällinen aloite omissa käsissä. Kriisitilanteessa toimittajat hakevat ja saavat muilta asiantuntijoilta vastukset kysymyksiinsä, jos kaupunki ei niitä halua antaa. Jollei kaupunki ota kriisitilanteessa aloitetta ja johtajuutta omiin käsiinsä, sen ottaa joku muu. Mikään ei tee kriisinhallintaa vaikeammaksi kuin päätöksenteon menettäminen ulkopuolisille. Kerro itse kaikki avoimesti ja rehellisesti - ja kerro nopeasti. Nopeus ei kuitenkaan saa ohittaa luotettavuutta. Peittely ja salailu pahentavat aina tilannetta. Valehtelusta jää kriisitilanteessa varmasti kiinni, eikä luottamusta voi saada enää takaisin. Jos et voi tutkinnallisista tai muista syistä antaa pyydettyä tietoa, kerro ainakin, että tietoa annetaan heti kun se on mahdollista. Alussa vastaukseksi riittää se, että asiaa selvitetään sekä milloin asiasta annetaan tietoja. Luottamusta lisää se, että tunnustaa avoimesti virheet. Kanna vastuu tilanteesta, älä vähättele, älä siirrä vastuuta äläkä syytä muita. En kommentoi kuulostaa töykeältä ja ylimieliseltä kriisitilanteessa. Kerro mieluummin, mikset voi kertoa asiaa tai lupaa ottaa selvää asiasta. Voit pahoitella tilannetta, vaikka syy ei olisikaan sinun. Kuuntele ja osoita myötätuntoa. Informoi kaikkia asianosaisia sekä omaa organisaatioita. Oma henkilöstö on kriisissä avainasemassa. Yritä ennakoida myös median toimintaa ja tiedontarvetta. Pidä mediat ajan tasalla. Varaudu kohtaamaan toimittajat. Sovi, kuka antaa lausunnot medioille. 17

18 KRIISIVIESTINNÄN ETENEMISMALLI PÄHKINÄNKUORESSA Normaalit viestintävastuut, -periaatteet ja kanavat ovat voimassa mahdollisimman pitkään. Käynnistä kriisitoimenpiteet. Selvitä kokonaiskuva tapahtuneesta. Ilmoita kriisistä kaupungin ja toimialan johdolle, viestintäpäällikölle tai toimialan viestintävastaavalle. Kokoa kriisiviestintäryhmä ja perusta tarvittaessa viestintäkeskus. Vahvista toimijoiden välinen työnjako ja viestintävastuut. Viestintävastuu on siellä missä johtamisvastuukin. Informoi kaikkia asianosaisia. Käynnistä ja organisoi sisäinen viestintä. Käynnistä ja organisoi ulkoinen viestintä. Valmistaudu tiedotusvälineiden kyselyihin. Vahvista, kuka toimii keulakuvana ja vastaa kysymyksiin. Kerro myös toiminnan normalisoitumisesta. Muista myös kriisiviestinnän analysointi ja arviointi kokemukset opettavat. KRIISIVIESTINNÄN PERUSVIESTIT Mitä on tapahtunut? Missä? Milloin? Miksi? Miten tapahtuma vaikuttaa normaalin elämään tai palveluihin? Mitkä ovat korvaavat palvelut? Mitä tilanteen korjaamiseksi tehdään? Toimintaohjeet kaupunkilaisille (vahinkojen minimoiminen) Milloin tilanteesta ei ole enää vaaraa? Lisätiedot, milloin, keneltä? SISÄINEN VIESTINTÄ Informoi kaikkia asianosaisia Informoi johtoryhmää ja henkilöstöä. Muista myös puhelinvaihde, sihteerit, vahtimestarit kaikki jotka ottavat vastaan erilaisia puheluita tai vierailijoita. Informoi luottamushenkilöitä Keinot: mm. tekstiviestit, sähköposti, intranet, puhelin, tiedotteet Valmiit yhteystietoluettelot: sähköpostiosoitteisto, puhelinnumerot, toimipisteiden osoitteet 18

19 ULKOINEN VIESTINTÄ Hätäviesti ja muut viranomaistiedotteet (Pelastuslaitos) Mediaviestintä: tiedotteet, tiedotustilaisuudet Verkkosivusto kriisitilanteessa keskeinen viestintäväline sen jälkeen kun tieto asiasta on saatu asukkaille esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta kaikki tiedotteet, ohjeet ja taustatiedot välittömästi, kun ne on annettu varmista, että sivusto kestää kriisiajan kuormituksen. Ota tarvittaessa käyttöön kevyt versio ja varmista tekninen tukipalvelu tarpeeksi monen henkilön on hallittava kriisiajan verkkokäytännöt (kaupungin viestintäryhmä) Neuvontapuhelin ja -sähköposti kriisitilanteessa ihmisillä on tarve kysyä asukkaille eri puhelinnumerot kuin medialle Tiedotteiden jakelu koteihin tai siellä missä ihmiset liikkuvat: kaupungilla, kaupungin palvelupisteissä (esimerkiksi kauppakeskukset, koulut, päiväkodit, vanhainkodit, terveysasemat) ja suurimmissa yrityksissä Kaiutinautot Massatekstiviestit? Valmiit yhteystietoluettelot: sähköpostiosoitteisto, puhelinnumerot, toimipisteiden osoitteet KRIISIVIESTINTÄRYHMÄ Kriisiviestintäryhmän tulee tietää omat tehtävänsä kriisitilanteessa ja harjoitella kriisiviestintää säännöllisesti. Viestintäpäällikkö ja/tai toimialojen viestintävastaavat Osallistuu kriisinhallintaryhmän toimintaan Yhteydenpito muihin keskeisiin toimijoihin (poliisi, pelastuslaitos, lääni jne.) Kriisiviestinnän organisoiminen, ohjaaminen ja toimenpiteiden koordinointi Viestisisältöjen muotoileminen ja yhtenäisyys Mediaviestintä Internet-palvelun pääkäyttäjä, tietotekniikka ja verkkopalvelun palveluntuottaja (emedia) Verkkoviestintä, verkkopalvelun toiminnan varmistaminen Kielenkääntäjät, autokuskit, puhelinkeskus, kopiointikeskuksen henkilöstö 19

20 POIKKEUSOLOJEN TIEDOTUSSUUNNITELMA POIKKEUSOLOJEN TIEDOTUSTOIMINNAN TEHTÄVÄ JA TAVOITE Poikkeusoloissa kansalaisten/kaupunkilaisten tiedontarve kasvaa ja tiedottamiseen kohdistuu tavallista suurempia odotuksia. Tiedottamisen tulee näissäkin oloissa olla avointa, nopeaa, tehokasta, luotettavaa ja helposti omaksuttavaa. Kaupunki seuraa tiedotustoiminnassaan viranomaisten (lääninhallituksen) antamia ohjeita ja määräyksiä, mutta sen on myös itsenäisesti kyettävä tiedottamaan toimialaansa kuuluvista asioista. Kaupunki toimii tiedottamisessa tarvittaessa yhteistyössä myös naapurikuntien, muiden alue- ja paikallisviranomaisten, eri yhteisöjen/yhteistyötahojen sekä paikallisten sotilasviranomaisten kanssa. Tiedottamisen tavoitteena on tukea ja auttaa sellaisten valmiuksien luomisessa, että kaupungin väestö ja eri yhteisöt kykenevät toimimaan tehokkaasti hengen ja omaisuuden suojelemiseksi ja pelastamiseksi poikkeusoloissa. Poikkeusoloissa kaupungin tiedottamisesta vastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa: varmistaa eri viranomaisten antamien tietojen ja määräysten välittyminen kaupungin alueella ja organisaatiossa sekä johtaa, koordinoida ja ohjata kaupungin tiedottamista viranomaisten antamien määräysten mukaan hankkia tarvittavat tiedot ja huolehtia tietojen jakamisesta avustaa kaupungin eri hallintokuntia tiedottamisasioissa luoda ja varmistaa yhteydet alueen tiedotusvälineisiin luoda ja varmistaa yhteydet tiedottamisen kannalta tärkeisiin tahoihin, esimerkiksi naapurikunnat, seurakunnat, kansalaisjärjestöt, yritykset, eri viranomaiset Valtion viranomaiset huolehtivat valtakunnallisesta tiedottamisesta poikkeusoloissa. Kaupungin tiedotustoiminnan tehtävänä on täydentää edellä mainittua toimintaa 20 antamalla tietoja väestönsuojelun järjestelyistä antamalla tietoja tapahtumista, vahingoista sekä pelastus- ja suojelutoimenpiteistä välittämällä ohjeita suojautumistoimenpiteistä, suojatiloista ja muista varautumistoiminnoista välittämällä ohjeita käyttäytymisestä hälytys- ja evakuointitilanteissa välittämällä ohjeita toimenpiteistä tuhojen rajaamiseksi ja seurannaisvaikutusten vähentämiseksi

SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET MIKÄ ON KRIISI?

SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET MIKÄ ON KRIISI? 1 SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET Kriisi lisää aina ihmisten tiedontarvetta sekä paineita ja odotuksia viestintää kohtaan. Kriisitilanne edellyttää normaalista poikkeavaa eli tehostettua

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE OHJEEN TARKOITUS Tämä ohje on tarkoitettu Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n luottamushenkilöille ja piirin lippukuntien johdon käyttöön. Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa piirin tai

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ!

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ONNISTU TIEDOTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ! Hyvä ammattikorkeakoulumme henkilöstön jäsen, Tämä ohjeistus on tehty auttamaan ammattikorkeakoulumme henkilöstöä tiedotustilaisuuksien

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma

Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma Anttila Vesa & Parviainen Pekka 1 IIN KUNNAN KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Kriisiviestintä on viestintää tilanteissa, joissa organisaation toimintaedellytykset tai maine

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (6) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa terveyttä,

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE

TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.3.2005 1. JOHDANTO 2. PERIAATTEET JA TAVOITTEET 2.1 Avoimuus 2.2 Sisältö ja kohderyhmät 3. ORGANISAATIO 3.1 Virkamies

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009

Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009 Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009 Miten toimittaja katsoo maailmaa? Toimittaja etsii AINA uutista Dramaattista Ristiriitaista Erilaista

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen, Espoon kaupunki Espoon kaupunki Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi Verkkoviestintäohje Kaupunginjohtaja 2.2.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 2.2.2015 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 2.9.13 Yhteistyötoimikunta 20.9.13, 39 Kaupunginhallitus 2.12.13, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Seuran mediaviestintä. Perusteita ja pelisääntöjä

Seuran mediaviestintä. Perusteita ja pelisääntöjä Seuran mediaviestintä Perusteita ja pelisääntöjä Miksi seura viestii? Jousiammunta, seura ja sen toiminta eivät näy lehtien palstoilla, jos seurat eivät tiedota Myös SM-kisojen osalta vastuu mediaviestinnästä

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA Pohdittavaa 1: Ohjaajan raivoaminen Nuoret linkittävät nuorisotalon Facebook seinälle pari tuntia sitten kuvatun Youtube -videon, missä työntekijä raivoaa nuorisotalolla

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Käytännön hankeviestintää

Käytännön hankeviestintää Käytännön hankeviestintää Hankeseminaari 22.5.2008, Folkhälsan, Helsinki Katja Huumo / YTR Katja Huumo/YTR 1 Hankkeet ovat Erilaisia: tutkimushankkeilla ja kehittämishankkeilla oma logiikkansa : mihin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Sosiaalisen median pyörteissä Miten yrityksen kannattaa toimia, kun sosiaalisessa mediassa kuohuu? Viestintäpäällikkö Lotta Knuutinen MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet

SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet päivitetty 27.7.2012/kn SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet Varautuminen erityistilanneviestintään Erityistilanteen hyvä hoito edellyttää varautumista. Johdon, asiantuntijoiden ja

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot