Viestintäohjeita Porvoon kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäohjeita Porvoon kaupunki"

Transkriptio

1 Viestintäohjeita Porvoon kaupunki Kokoustiedottamisen ohje Mediaviestinnän ohje Malli viestintäsuunnitelmalle Kriisiviestinnän periaatteet Poikkeusolojen tiedotussunnitelma

2 KOKOUSTIEDOTTAMISEN OHJE Kuntalaki edellyttää, että kaupunki tiedottaa valmisteilla olevista asioista. Valmisteluun julkisuuteen kuuluu, että päätösesityksiä ja niiden vaikutuksia käsitellään julkisuudessa jo ennen luottamuselinten kokouksia. Kaupungin luottamuselinten esityslistat ovatkin merkittävä tiedonlähde valmisteilla olevista asioista. Kokoustiedottamisessa on otettava huomioon kuntalain lisäksi myös julkisuuslain salassapitosäännökset, henkilötietolaki sekä Kuntaliiton ohjeet henkilötietojen julkaisemisesta internetissä. JULKISET JA SALASSA PIDETTÄVÄT ASIAT Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääasiassa julkisia. Salassapito edellyttää aina lakitasoista sääntelyä. Luottamuselimillä tai viranhaltijoilla ei ole valtaa määrätä muita asioita tai asiakirjoja salassa pidettäviksi. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei anneta julkisuuteen. Julkisuuslaissa on 32-kohtainen lista salassa pidettävistä asioista. Salassa pidettävät asiat ovat yleensä liike- tai ammattisalaisuuksiin tai yksityisyyden suojaan liittyviä asioita, esimerkkeinä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot sekä oppilaan ja hänen perheensä henkilökohtaisia oloja ja oppilashuoltoa koskevat asiat, yksityisen henkilön taloudellinen tilanne, terveydentila sekä sosiaalihuollon etuudet tai tuet. Perhe-elämää ja henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Muun muassa sairauspoissaoloa, äitiys- ja isyysvapaata, vanhempainlomaa, hoitovapaata, adoptiota, työkyvyttömyyseläkettä, henkilötunnusta, pankkitilin numeroa ja puoluekantaa koskevat tiedot ovat salassa pidettävää tietoa. Tieto virkavapaudesta tai eläkkeestä tulee julkaista sen perustetta ilmoittamatta. Myös tiedot yksityiselämässä esitetyistä mielipiteistä, elintavoista, yhdistys- ja harrastustoiminnasta ovat salassa pidettäviä. Kokousasiakirjat on pyrittävä kirjoittamaan niin, että käsiteltävä asia on varsinaisessa pykälätekstissä eikä liitteissä. Pykälätekstiin ei tulisi kuitenkaan merkitä henkilötietoja tai lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, vaan ne on syytä laittaa kokousasiakirjan (salaisiin) liitteisiin. 2

3 TIEDOTUSVÄLINEIDEN PALVELU Kaupunki lähettää valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat sekä niiden liitteet yhtä aikaa kaikille paikallisille tiedotusvälineille hyvissä ajoin ennen kokousta. Kaupungin luottamuselinten päätökset ovat julkisia, ja niistä tiedotetaan tiedotusvälineille välittömästi kokouksen jälkeen. Kokouksen sihteeri tai viestintävastaava lähettää valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen päätökset yhtä aikaa kaikille paikallisille tiedotusvälineille heti kokouksen jälkeen. On syytä tiedottaa myös äänestyksistä, eriävistä mielipiteistä, asioiden pöydälle jättämisestä sekä muista asian käsittelyn kannalta merkittävistä asioista. Suljettujen kokousten keskusteluista ei tiedoteta. Kaupungille toimitetut hankinta-, urakka- ja muut vastaavat tarjousasiakirjat sekä viranomaisen laatimat edullisuusvertailulaskelmat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Lain soveltaminen julkisuusmyönteisesti edellyttää kuitenkin, että päätöksistä ja niihin liittyvistä tarjousvertailusta annetaan tietoja, kun päätökset on tehty. Tarjouspyynnöt tulevat julkisiksi, kun pyyntö on allekirjoitettu. Allekirjoituksen jälkeen julkinen tieto on myös, keneltä tarjouksia on pyydetty. KOKOUSASIOIDEN JULKAISEMINEN INTERNETISSÄ Valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat sekä niiden liitteet julkaistaan ennen kokousta kaupungin internetpalvelussa. Pöytäkirjat julkaistaan internetissä niiden valmistuttua. Jos kokousasiakirjaan liittyy liitteitä, julkaistaan liitteet pääsääntöisesti myös internetissä. Henkilötiedot tai lain mukaan salassa pidettävät tiedot merkitään kokousasiakirjan liitteisiin, joita ei julkaista internetissä. Kuntaliitto on antanut kunnille erilliset ohjeet salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelystä ja internetissä julkaisemisesta. Oikeusistuimet ovat katsoneet, että yksityiselämän suoja on julkisuutta ja sanavapautta painavampi perusoikeus. Ohjeen mukaan kunnan on tiedotettava yhteisten asioiden valmistelusta ja niihin liittyvistä päätöksistä. Sen sijaan yksityishenkilöitä koskevista päätöksistä ei ole yleensä tarpeen tiedottaa yksityiskohtaisesti. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat on käytävä huolellisesti läpi ennen internetissä julkaisemista. Henkilötietolain mukaan yksityishenkilöiden henkilötunnuksia, osoite-, puhelinnumero- ja muita yhteystietoja ei saa laittaa internetiin, ellei siihen ole asianomaisen suostumusta tai muuta laillista perustetta. Myöskään henkilörekistereitä eli listoja henkilötiedoista ei saa laittaa internetiin ilman rekisteröityjen suostumusta tai muuta lakiin perustuvaa syytä. 3

4 Esimerkiksi luettelot viran- tai toimenhaltijoiden ansioista ja palkankorotuksista tai toimenhakijoista muodostavat henkilörekisterin, jota ei saa viedä internetiin. Erityislaissa säädettyyn julkipanomenettelyyn kuuluvat lupapäätöslistat, joita pidetään yleisesti nähtävänä vain lainsäädännön edellyttämän määräajan, eivät muodosta henkilörekisteriä. Tämä koskee mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätöksiä erilaisten lupien saajista. Siten esimerkiksi tiedot rakennusluvan saajista voi laittaa verkkoon, kunhan laissa säädettyjä julkipanomenettelyn edellytyksiä noudatetaan tarkasti. Henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat on pidettävä internetissä vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman rajoitetun ajan ja ne on poistettava viimeistään vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta.. 4

5 MEDIAVIESTINNÄN OHJE MEDIAVIESTINNÄN PERIAATTEET Tiedotusvälineet ovat kaupungille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Merkittävä osa Porvoon kaupunkia koskevista tiedoista välittyy tiedotusvälineiden kautta. Kaupunki tekee tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä aktiivisesti ja omaaloitteisesti sekä ottaa huomioon tiedotusvälineiden toimintatavan ja aikataulut. Tiedotusvälineitä kohdellaan tasapuolisesti. Kaupunki lähettää tiedotteet ja muun tiedotusvälineille tarkoitetun informaation yhtä aikaa kaikille paikallismedioille. Viestintäpäällikkö ylläpitää tiedotusvälineiden jakelulistaa. Vihjeen voi antaa yhdelle viestimelle siinä tapauksessa, että aihe ei sovellu muiden käytettäväksi. Tiedotusvälineet valikoivat ja painottavat asioita usein toisin kuin kaupunkiorganisaation toimijat. Erilaisten mielipiteiden esittäminen ja kaupungin toiminnan arvosteleminen ovat osa hallinnon julkisuutta. Kritiikki ei saa vaikuttaa tiedotusvälineiden tasapuoliseen kohteluun. Kritiikki ja vallankäytön valvonta ovat median tehtäviä toimivassa demokratiassa. Toimittajien omia jutunaiheita ja uutislöytöjä tulee kunnioittaa. Toimittajan itse löytämästä jutunaiheesta ei kerrota muille tiedotusvälineille ennen kuin aiheen keksinyt tiedotusväline on ehtinyt tehdä jutun aiheesta. MEDIAVIESTINNÄN KEINOT Selkeä ja ymmärrettävä tiedote on mediaviestinnän pääväline. Toimituksille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös lisäaineistoa kuten kuvia, karttoja tai piirroksia. Mediatiedote kirjoitetaan valmiiseen uutismuotoon liitteenä olevan mallin mukaisesti. Tiedotteessa mainitaan lisätiedonantaja, jonka tulee olla tavoitettavissa tiedotteen lähettämisen jälkeen. Tiedotteessa ei saa olla virheitä. Erityisen tarkka tulee olla lukujen, nimien ja tittelien kanssa. Tiedoteteksti on aina ennen lähettämistä tarkistettava sillä asiantuntijalla, joka merkitään lisätiedonantajaksi. Tiedotteen ylälaitaan merkitään teksti Porvoon kaupunki tiedottaa sekä tiedotteen julkaisuajankohta. Tiedotteen alalaitaan merkitään lisätiedonantaja ja tämän yhteystiedot. Hyvä tiedote on enintään yhden liuskan mittainen. Myös talousarvioin ja tilinpäätöksen kaltaisista monimutkaisista ja laajoista asioista tulee löytää tiivis ydin. 5

6 Tiedote lähetetään toimituksiin yhtä aikaa suomen ja ruotsin kielillä pääsääntöisesti aamulla kello yhdeksään mennessä viestintäpäällikön ylläpitämän lähetyslistan mukaisesti. Tiedote lähetään sähköpostilla. Teksti sijoitetaan sähköpostin tekstikenttään, sitä ei lähetetä liitetiedostona. Tiedotteet julkaistaan heti myös kaupungin verkkopalvelussa uutisissa ja etusivulla. Tiedotustilaisuus järjestetään silloin, kun asia on erityisen tärkeä, siihen liittyy jotain paikan päällä näytettävää tai kun asia on niin monimutkainen, että se edellyttää asiantuntijoiden tapaamista. Tiedotustilaisuutta varten on hyvä valmistella myös tiedote tai jakaa muuta kirjallista materiaalia. Kutsu paikallisille medioille lähetetään viimeistään kolme päivää ennen tiedotustilaisuutta. Kutsu kirjoitetaan liitteenä olevan mallin ohjeita noudattaen. Paras ajankohta tiedotustilaisuudelle on aamupäivällä. Tilaisuus kestää parhaimmillaan korkeintaan tunnin, ja se sisältää asian tiiviin esittelyn sekä aikaa kysymyksille. Kaupunki kutsuu tiedotusvälineitä säännöllisesti myös vapaamuotoisempiin keskustelu- ja taustatilaisuuksiin. Tiedotusvälineitä kutsutaan mukaan myös erilaisiin tilaisuuksiin, seminaareihin ja juhliin. HAASTATTELUT Toimittajien yhteydenottopyyntöihin vastataan ripeästi myös kielteisissä asioissa. Juttua tekevällä toimittajalla on yleensä tiukka aikataulu: seuraava lähetys tai seuraavan päivän lehti. Toimittajien kysymyksiin vastaa henkilö, joka on vastuussa asiasta ja parhaiten siitä perillä. Toimialojen ja tehtäväyksiöiden on hyvä sopia etukäteen, kuka antaa pääsääntöisesti haastatteluita mistäkin asiasta. Tiedotusvälineeltä voi pyytää haastattelun tarkistettavaksi ennen julkaisemista. Tiedotusvälineet suostuvat yleensä pyyntöön, jos se on julkaisuajankohdan puitteissa mahdollista. Näin voi välttää asiavirheitä. Haastattelussa lausuttuja mielipiteitä ei voi korjailla jälkikäteen, eikä toimittajan valitsemaan tyyliin tai näkökulmaan voi puuttua. Haastateltavan kannattaa haastattelun alussa selvittää, mitä asiaa haastattelu koskee, missä tiedotusvälineessä ja missä yhteydessä tietoja käytetään sekä mikä on toimittajan aikataulu. Haastateltava voi tarvittaessa pyytää hetken valmistautumisaikaa esimerkiksi fakta- ja taustatietojen tarkistamiseen. Haastatteluun kannattaa valmistautua huolellisesti etukäteen. Toimittajan puhelinsoittoon on aina hyvä suhtautua varmuuden vuoksi kuten haastattelutilanteeseen. Kaikki, mitä sanotaan toimittajan kuullen, voi päätyä lehteen, radioon tai televisioon esimerkiksi leikkisäksi tarkoitetut kommentit. 6

7 KUINKA TOIMIT HAASTATTELUTILANTEESSA? Selvitä taustatiedot Haastattelupyyntö tulee yleensä yllättäen. Toimittaja soittaa, vetoaa kiireeseen ja alkaa kysellä. Selvitä taustatiedot, ennen kuin ryhdyt vastaamaan kysymyksiin. Tarkista toimittajan nimi, jos et kuullut sitä puhelun alussa. Kysy, mihin tiedotusvälineeseen toimittaja tekee juttua, mitä juttu koskee, milloin se julkaistaan ja keitä muita haastatellaan juttua varten. Mieti, oletko oikea henkilö vastaamaan toimittajan kysymyksiin. Vai olisiko joku muu parempi haastateltava? Minkälaisesta vastuunjaosta yksikössäsi on sovittu tässä asiassa? Selvitä, kuinka paljon toimittajalla on aikaa jutun tekemiseen. Kysy voitko soittaa takaisin hetken päästä, erityisesti jos aihe on vaikea tai olet vaikka rauhattomassa paikassa. On kohtuullista, että voit käyttää hetken valmistautumiseen, vaikka toimittajalla olisikin kiire. Yleensä 15 minuutin keskittyminen riittää siihen, että saat ajatuksesi järjestykseen. Kysy nauhoittaako toimittaja haastattelun. Muista, että toimittaja saattaa nauhoittaa keskustelun, vaikka hän ei siitä erikseen mainitsisikaan haastattelun alussa. Valmistaudu haastatteluun Ennakoi tilanne mahdollisimman hyvin etukäteen. Mitä toimittaja tulee kysymään? Mitä muut haastateltavat sanovat? Tarkista etukäteen faktat ja mieti vastauksia. Mieti myös, mitä hankalia kysymyksiä toimittaja voi kysyä, ja kuinka niihin vastaat. En kommentoi on huono vastaus, se vaikuttaa julkisuudessa tylyltä ja ylimieliseltä. Kerro mieluummin, mikset voi kommentoida asiaa tai lupaa selvittää asiaa (jos se on mahdollista). Kiteytä etukäteen sanottavasi ja muutama keskeinen ydinajatus. Vältä liiallista improvisoimista uusia ajatuksia ei kannata kehitellä haastattelussa. Sano haastattelussa se, mitä olet etukäteen harkinnut sanovasi. Voit myös toistaa tärkeimmän sanottavasi. Rauhoita haastattelutilanne ottaen huomioon tiedotusvälineen erityispiirteet. Sulje tarvittaessa ovi ja puhelin. Saavu ajoissa studioon, että ehdit rauhoittua hetken ja tutustua ympäristöön. Keskity haastatteluun, ota tiedotusväline huomioon Etene puheessasi loogisesti. Käytä lyhyitä ja selkeitä lauseita, vältä ammattikieltä ja lyhenteitä. Konkretisoi ja havainnollista. Kerro esimerkki. Televisioissa ja radiossa lähetysaika on rajallinen. Älä sorru pitkiin selittelyihin tai jaaritteluihin. 7

8 Puhu avoimesti ja suoraan mutta ystävällisesti ja positiivisesti, vaikka toimittaja tai muut haastateltavat provosoisivat. Pysy rauhallisena äläkä hermostu. Kyseleminen on toimittajan työtä. Korosta asiakokonaisuutta, jos keskustelu uhkaa juuttua epäolennaisiin yksityiskohtiin. Minusta tässä on tärkeintä kuitenkin Tärkeää on myös, miten sanot asiat. Ilmeet ja eleet viestivät vähintään yhtä paljon kuin sanat. TV-haastattelussa kamera voi kuvata sinua silloinkin kun et itse puhu. Se näyttää miten reagoit ilmeilläsi ja eleilläsi muiden haastateltavien viesteihin. Rauhaton liikehtiminen, pälyily tai napsuttelu luovat vaikutelman hermostumisesta ja voivat häiritä haastattelua. Muista TV-haastattelun pukeutumissäännöt. Vältä ruudullisia ja raidallisia paitoja sekä puhdasta mustaa ja valkoista väriä. Tarkista ulkonäkösi (kampaus, solmio ym.) ennen haastattelun alkamista. Haastattelun jälkeen Ole tarkkana vielä siinäkin vaiheessa kun haastattelu on loppumassa. Kamera voi käydä vielä silloinkin, kun luulet haastattelun loppuneen. Kysy toimittajalta, voitko tarkistaa haastattelun ennen julkaisemista. Varmista, että muut asianosaiset erityisesti kaupungin omassa organisaatiossa tietävät haastattelusta ja että heillä on haastattelussa käsiteltävistä asioista yhtä ajantasaiset tiedot kuin sinulla. YLEISÖNOSASTOKIRJOITTELU Kaupunkilaisten lehtien yleisönosastoilla esittämiin yksilöityihin kysymyksiin vastataan, jos niillä on yleistä merkitystä. Kaupunkilaisilla on oikeus tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan. Sen sijaan mielipiteitä tai kysymysten muotoon puettuja mielipiteitä ei ole tarpeen kommentoida. Poliittisista tarkoitusperistä lähtevään kirjoitteluun suhtaudutaan varovaisesti. Viestintäpäällikkö ja kaupungin muut viestintävastaavat seuraavat keskustelua ja avustavat tarvittaessa asiantuntijoita vastauksen kirjoittamisessa. OIKAISU TAI VASTINE Jos tiedotusväline julkaisee virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon, jolla on kaupungin toiminnan kannalta merkitystä, kannattaa asia oikaista - ensi sijassa kuitenkin toimituksen kanssa neuvotellen. Tiedotusvälineillä on lain mukaan velvollisuus oikaista julkaisemansa virheellinen tieto. Oikaisu ei välttämättä enää muuta suuren yleisön näkemystä asiasta, varsinkin jos asia on uutisoitu alun perin näkyvästi. 8

9 Vastineen avulla voi puolustautua tarvittaessa kohtuutonta tai asiatonta henkilökohtaista arvostelua vastaan. Vastineessa keskitytään vain niihin väitteisiin, joihin haluaa vastata. Kovin pienistä asioista ei vastinetta kannata kirjoittaa. Vastineoikeus on vain sillä, johon väite kohdistuu. MEDIATIEDOTTEEN TOIMINTAMALLI JA TYÖNJAKO 9

10 MALLI MEDIATIEDOTTEELLE Porvoon kaupunki tiedottaa Julkaistavissa Otsikko kertoo tiedotteen tärkeimmän asian Tärkein asia kirjoitetaan otsikkoon ja kahteen ensimmäiseen lauseeseen. Tiedotteen kärki vastaa kysymykseen, miksi tämä tiedote on tehty juuri nyt. Seuraavat kappaleet kirjoitetaan tärkeysjärjestyksessä niin, että toimitus voi tarvittaessa pudottaa kappaleita pois lopusta asian siitä kärsimättä. Tiedotteen tekstissä vastataan kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin, miten ja millaisin seurauksin. Teksti kirjoitetaan valmiiksi julkaistavaan uutismuotoon. Tiedotteen tyyli on asiallinen ja toteava. Kuvailevat adjektiivit ja ylisanat eivät kuulu tiedotteeseen. Tiedote ei ole mainos. Tiedotteen kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää yleiskieltä. Vältä sivistyssanoja, ammattikieltä ja lyhenteitä, elleivät ne ole yleisesti tunnettuja (kuten EU). Käytä lyhyitä lauseita ja vältä lauseenvastikkeita. Sijoita yhteen virkkeeseen korkeintaan kaksi lausetta. Käytä verbejä substantiivien sijaan ja aktiivia passiivin sijaan. Sijoita luettelot virkkeen loppuun. Käytä vähän numeroita ja pyöristä luvut. - Sitaatteja voi käyttää, jotta asiasta vastaava henkilö tulee esiin jo tiedotetekstissä. Sitaattiin kannattaa sijoittaa ennen kaikkea asiaa taustoittava tai seurauksia arvioiva lausunto, kertoo Porvoon kaupungin erikoisasiantuntija Asian Tuntija. Tiedotteessa ei saa olla virheitä. Erityisen tarkka tulee olla lukujen, nimien ja tittelien kanssa. Tiedoteteksti on aina ennen lähettämistä tarkistettava sillä asiantuntijalla, joka merkitään lisätiedonantajaksi. Lisätiedonantajan tulee olla tavattavissa tiedotteen lähettämisen jälkeen. Tiedotteen ylälaitaan merkitään teksti Porvoon kaupunki tiedottaa sekä tiedotteen julkaisuajankohta. Tiedotteen alalaitaan merkitään lisätiedonantaja ja tämän yhteystiedot. Tiedote lähetään toimituksiin sähköpostilla viestintäpäällikön ylläpitämän lähetyslistan mukaisesti, samaan aikaa suomen ja ruotsin kielillä. Tiedoteteksti kirjoitetaan sähköpostin tekstikenttään, sitä ei lähetetä liitetiedostona. Hyvä tiedote on enintään yhden liuskan mittainen. Myös talousarvioin ja tilinpäätöksen kaltaisista monimutkaisista ja laajoista asioista tulee löytää tiivis ydin. Lisätietoja: erityisasiantuntija Asian Tuntija, Porvoon kaupunki, puh , 10

11 MALLI MEDIAKUTSULLE Kutsu tiedotusvälineille Kutsu tiedotustilaisuuteen Kutsu on osoitettava selvästi tiedotusvälineille, ja se on merkittävä selvästi kutsuksi. Sitä ei pidä voida tulkita kutsuksi kaupunkilaisille tai tiedotteeksi, jonka voisi julkaista saman tien uutisena. Kutsussa kerrotaan tilaisuuden aihe eli mistä tilaisuudessa on kyse, jotta toimittajat voivat arvioida kannattaako tilaisuuteen tulla vai ei. Itse tilaisuudessa kerrottavaa asiaa ei pidä kuitenkaan kertoa tyhjentävästi kutsussa. Kutsussa kerrotaan selkeästi tilaisuuden aika ja paikka. Lisäksi on syytä kertoa, ketkä asiantuntijat selvittävät tilaisuudessa asiaa. Hyvän journalistisen tavan mukaan tiedotustilaisuudessa julkistettavia asioita ei uutisoida kutsun lähettämisen jälkeen ennen tiedotustilaisuutta. Kutsussa tulee olla lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Kutsu lähetään toimituksiin sähköpostilla viestintäpäällikön ylläpitämän lähetyslistan mukaisesti, samaan aikaa suomen ja ruotsin kielillä. Kutsun teksti kirjoitetaan sähköpostin tekstikenttään, sitä ei lähetetä liitetiedostona. Tervetuloa! Tiina Tiedottaja Porvoon kaupunki Puh

12 MALLI VIESTINTÄSUUNNITELMALLE Kaupunki on mukana monenlaisissa hankkeissa ja projekteissa Tämä ohje antaa yksinkertaisen mallin hankkeiden ja projektien viestinnän suunnittelulle. Ohje soveltuu ajattelun apuvälineeksi myös kaupungin muun viestinnän suunnitteluun. Viestintä tukee aina hankkeen tai projektin tavoitteiden toteutumista. Viestintä suunnitellaan osana projektisuunnitelmaa, ja se kulkee käsi kädessä hankkeen toteuttamisen kanssa. Hankkeen viestintäsuunnitelmassa otetaan kantaa viestinnän kohderyhmiin, perusviesteihin, kanaviin, aikatauluihin, viestintätoimenpiteisiin, vastuisiin, resursseihin ja seurantamenetelmiin. Projektipäällikkö tai -vastaava vastaa myös hankkeen viestinnästä. Viestintäsuunnitelma kannattaa kuitenkin tehdä yhdessä viestinnän asiantuntijan (viestintäpäällikkö tai -vastaava) kanssa. Monen osapuolen yhteishankkeessa tulee aina muistaa sopia osapuolten viestintävastuista sekä huolehtia, että tieto kulkee myös kaupungin sisällä hankkeen kaikissa vaiheissa. YDINSANOMA Ydinsanoma määrittelee hankeen ja sen tavoitteet ytimekkäästi, konkreettisesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti kerrottuna. Kerro, mitä hyötyä hankkeesta on. Mitä konkreettisia tuloksia hankkeella aiotaan saada aikaiseksi? Mitä haluat ihmisten tietävän ja ajattelevan? Ammattikieli, organisaatiokaaviot ja korkealentoiset tavoiteluettelot eivät yleensä avaudu asiaan vihkiytymättömälle mattimeikäläiselle. KOHDERYHMÄT JA TAVOITTEET Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät kohderyhmät? Keiden pitää saada hankkeesta tietoa? Eri kohderyhmien tavoittamiseen tarvitaan erilaista viestintää. Muista sisäinen viestintä, esimerkiksi kaupungin henkilöstö, esimiehet, johto, henkilöstöjärjestöt, luottamushenkilöt jne. ulkoinen viestintä, esimerkiksi kaupunkilaiset (eri ryhmät), tiedotusvälineet, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset, yritykset ja muut kohderyhmät. 12

13 Määrittele kohderyhmittäin, mitä viestinnällä tavoitellaan. VIESTIT Eri kohderyhmien tiedon ja vaikuttamisen tarve on erilainen. Mieti, mitä hankkeesta kerrotaan eri kohderyhmille? Mitä kohderyhmien tulee tietää? Mikä saa kohderyhmät kiinnostumaan hankkeesta? Miten aktivoidaan asukkaita osallistumaan? Räätälöi ydinviestit eri kohderyhmille sopiviksi. KANAVAT Eri kohderyhmät tavoitetaan käyttämällä erilaisia viestintäkanavia. Määrittele, miten eri kohderyhmille viestitään. Esimerkkejä kanavista: perustiedot ja uutiset kaupungin intranet- ja internetpalveluissa hankkeen oma verkkosivusto yleisölle kommentointimahdollisuus kaupungin verkkopalvelussa mediatiedotteet tiedotusvälineille tiedotustilaisuudet tiedotusvälineille tiedotus- tai asukastilaisuudet muille kohderyhmille julkaisut, esitteet, julisteet asukastiedote (suorapostitus, lehtien välissä yms.) lehtien minne mennä -palstat maksullinen mainonta valmiiksi kirjoitetut lehtiartikkelit (esim. Stadi tai ammattilehti) sähköpostilistat henkilökohtainen viestintä (henkilöstö, luottamushenkilöt) sisäiset tiedotteet sisäiset tiedotus- ja kuulemistilaisuudet työpaikkakokoukset kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, muut AJOITUS Aikatauluta viestintätoimet. Milloin asioista kerrotaan? Mitä säännöllisesti toistuvia viestintätoimia toteutetaan? Muista ainakin nämä hankkeen tai projektin vaiheet: päätöksenteon ja valmistelun eri vaiheet hankkeen käynnistyminen 13

14 osaraporttien valmistuminen hankkeen loppuminen eri vaiheissa tehtävät linjaus- yms. päätökset uudistusten ja muutosten aikataulusta reagoidaan muualla käynnistyneeseen keskusteluun VASTUUT Ketkä vastaavat viestintätoimien toteuttamisesta? Muista sopia viestintävastuista myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. RESURSSIT Paljonko viestintään on varattu resursseja, esimerkiksi rahaa? Huomio esimerkiksi paino-, jakelu-, mediatila- ja graafisen suunnittelun kustannukset. Viestintään pitää varata myös työaikaa, muuten se jää tekemättä. Kuka käyttää työaikaa ja kuinka paljon? SEURANTA Seuraa, miten viestintätoimet sujuivat. Ovatko ne olleet vaikuttavia? Keinoja ovat esimerkiksi: asiakaspalautteet asiakastyytyväisyyskyselyt mediaseuranta verkkosivujen kävijätilastot asennetutkimukset ym. 14

15 VIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU Viestinnän toimenpiteiden suunnittelussa voit käyttää apuna alla olevaa taulukkoa. Valmis toimenpidesuunnitelma on viestinnästä vastaavan työkalu. Hankkeen vaihe Kohderyhmä Viestintätoimenpide ja kanava Ajoitus Vastuu 15

16 KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET Kriisi lisää aina ihmisten tiedontarvetta sekä paineita ja odotuksia viestintää kohtaan. Kriisitilanne edellyttää normaalista poikkeavaa eli tehostettua johtamista ja viestintää. Kaupallinen media on kiinnostunut kriiseistä, katastrofeista, skandaaleista ja kohuista. Kun kriisi on tosiasia, seisovat toimittajat ovellasi ja odottavat nopeita vastuksia kysymyksiisi. Toimittajat toimivat omilla ja tiedotusvälineiden ehdoilla, eivätkä he halua toimia viranomaisten äänitorvena. Viestintä on erityisen haastavaa kriisitilanteissa. Kriisin kohtaaminen saattaa olla kaupungin työntekijöillekin vaikeaa ja kriisinhallinta vie kaiken huomion. Silti kriisistä on pystyttävä kertomaan tiedotusvälineille ja yleisölle avoimesti ja nopeasti. Tämän vuoksi suunnitelmien, ohjeiden ja harjoituksen merkitys korostuu kriisiviestinnässä. Tarvitaan valmiita toimintaohjeita, tiedotepohjia, tarkistuslistoja ja yhteystietoluetteloja. Kriisiviestinnän tavoitteena on ihmisten suojaaminen, vahinkojen minimointi, toiminnan ohjaaminen, informointi ja väärän tiedon leviämisen estäminen. MIKÄ ON KRIISI? Kriisi on odottamaton tapahtuma, joka vaikuttaa kielteisesti kaupungin toimintaan tai toimintaedellytyksiin. Jokainen kriisiviestintätilanne vaikuttaa kaupungin maineeseen. Kriisissä asukkaat tai kaupungin yhteistyötahot voivat menettää luottamuksensa kaupungin toimintaan. Kriisissä maineen voi menettää hetkessä, mutta toisaalta hyvin hoidettu kriisi ja kriisiviestintä ovat myös mahdollisuuksia maineen kannalta. Kriisejä on monenlaisia, ja kriisiviestinnän terminologiakin on vielä vakiintumaton. Tärkeintä on tehdä ero poikkeusolojen ja muiden kriisien tai häiriötilanteiden välille. Poikkeusolot tulevat voimaan valtioneuvoston päätöksellä, ja silloin tiedottamista johtavat valtioneuvoston kanslia ja lääninhallitukset. Poikkeusoloissa kaupunki vastaa omalta osaltaan läänihallituksen ohjauksessa tiedon välittymisestä kaupungille. Porvoon kaupungilla on erillinen poikkeusolojen viestintäsuunnitelma. Poikkeusolojen lisäksi voi syntyä monenlaisia muita kriisejä tai häiriötilanteita, jotka edellyttävät tehostettua viestintää. Kriisiskenaarioiden ennakoiminen on tärkeää, jotta kriisiviestintää voidaan suunnitella ja harjoitella. Jokaisen toimialan on mietittävä itse omat mahdolliset kriisiskenaarionsa. 16

17 Mahdollisia kriisi- tai häiriötilanteita: Tietojärjestelmien häiriöt puhelinjärjestelmä asiakastietojärjestelmät Palvelutuotannon häiriöt Palvelupisteiden (esimerkiksi koulut ja terveyskeskukset) sulkeminen Häiriöt liikenteessä, veden, sähkön tai lämmön jakelussa Väkivaltaiset tapahtumat esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, terveyskeskuksissa Väestön henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhat saastuneiden maa-alueiden löytyminen epidemiat veden saastuminen Ympäristöongelmat, luonnonmullistukset, tulvat Suuronnettomuudet Työpaikan tapaturma, kuolemantapaus, itsemurha Lakot Väärinkäytökset, petokset, rikokset VIESTINTÄPERIAATTEET KRIISITILANTEESSA Pidä viestinnällinen aloite omissa käsissä. Kriisitilanteessa toimittajat hakevat ja saavat muilta asiantuntijoilta vastukset kysymyksiinsä, jos kaupunki ei niitä halua antaa. Jollei kaupunki ota kriisitilanteessa aloitetta ja johtajuutta omiin käsiinsä, sen ottaa joku muu. Mikään ei tee kriisinhallintaa vaikeammaksi kuin päätöksenteon menettäminen ulkopuolisille. Kerro itse kaikki avoimesti ja rehellisesti - ja kerro nopeasti. Nopeus ei kuitenkaan saa ohittaa luotettavuutta. Peittely ja salailu pahentavat aina tilannetta. Valehtelusta jää kriisitilanteessa varmasti kiinni, eikä luottamusta voi saada enää takaisin. Jos et voi tutkinnallisista tai muista syistä antaa pyydettyä tietoa, kerro ainakin, että tietoa annetaan heti kun se on mahdollista. Alussa vastaukseksi riittää se, että asiaa selvitetään sekä milloin asiasta annetaan tietoja. Luottamusta lisää se, että tunnustaa avoimesti virheet. Kanna vastuu tilanteesta, älä vähättele, älä siirrä vastuuta äläkä syytä muita. En kommentoi kuulostaa töykeältä ja ylimieliseltä kriisitilanteessa. Kerro mieluummin, mikset voi kertoa asiaa tai lupaa ottaa selvää asiasta. Voit pahoitella tilannetta, vaikka syy ei olisikaan sinun. Kuuntele ja osoita myötätuntoa. Informoi kaikkia asianosaisia sekä omaa organisaatioita. Oma henkilöstö on kriisissä avainasemassa. Yritä ennakoida myös median toimintaa ja tiedontarvetta. Pidä mediat ajan tasalla. Varaudu kohtaamaan toimittajat. Sovi, kuka antaa lausunnot medioille. 17

18 KRIISIVIESTINNÄN ETENEMISMALLI PÄHKINÄNKUORESSA Normaalit viestintävastuut, -periaatteet ja kanavat ovat voimassa mahdollisimman pitkään. Käynnistä kriisitoimenpiteet. Selvitä kokonaiskuva tapahtuneesta. Ilmoita kriisistä kaupungin ja toimialan johdolle, viestintäpäällikölle tai toimialan viestintävastaavalle. Kokoa kriisiviestintäryhmä ja perusta tarvittaessa viestintäkeskus. Vahvista toimijoiden välinen työnjako ja viestintävastuut. Viestintävastuu on siellä missä johtamisvastuukin. Informoi kaikkia asianosaisia. Käynnistä ja organisoi sisäinen viestintä. Käynnistä ja organisoi ulkoinen viestintä. Valmistaudu tiedotusvälineiden kyselyihin. Vahvista, kuka toimii keulakuvana ja vastaa kysymyksiin. Kerro myös toiminnan normalisoitumisesta. Muista myös kriisiviestinnän analysointi ja arviointi kokemukset opettavat. KRIISIVIESTINNÄN PERUSVIESTIT Mitä on tapahtunut? Missä? Milloin? Miksi? Miten tapahtuma vaikuttaa normaalin elämään tai palveluihin? Mitkä ovat korvaavat palvelut? Mitä tilanteen korjaamiseksi tehdään? Toimintaohjeet kaupunkilaisille (vahinkojen minimoiminen) Milloin tilanteesta ei ole enää vaaraa? Lisätiedot, milloin, keneltä? SISÄINEN VIESTINTÄ Informoi kaikkia asianosaisia Informoi johtoryhmää ja henkilöstöä. Muista myös puhelinvaihde, sihteerit, vahtimestarit kaikki jotka ottavat vastaan erilaisia puheluita tai vierailijoita. Informoi luottamushenkilöitä Keinot: mm. tekstiviestit, sähköposti, intranet, puhelin, tiedotteet Valmiit yhteystietoluettelot: sähköpostiosoitteisto, puhelinnumerot, toimipisteiden osoitteet 18

19 ULKOINEN VIESTINTÄ Hätäviesti ja muut viranomaistiedotteet (Pelastuslaitos) Mediaviestintä: tiedotteet, tiedotustilaisuudet Verkkosivusto kriisitilanteessa keskeinen viestintäväline sen jälkeen kun tieto asiasta on saatu asukkaille esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta kaikki tiedotteet, ohjeet ja taustatiedot välittömästi, kun ne on annettu varmista, että sivusto kestää kriisiajan kuormituksen. Ota tarvittaessa käyttöön kevyt versio ja varmista tekninen tukipalvelu tarpeeksi monen henkilön on hallittava kriisiajan verkkokäytännöt (kaupungin viestintäryhmä) Neuvontapuhelin ja -sähköposti kriisitilanteessa ihmisillä on tarve kysyä asukkaille eri puhelinnumerot kuin medialle Tiedotteiden jakelu koteihin tai siellä missä ihmiset liikkuvat: kaupungilla, kaupungin palvelupisteissä (esimerkiksi kauppakeskukset, koulut, päiväkodit, vanhainkodit, terveysasemat) ja suurimmissa yrityksissä Kaiutinautot Massatekstiviestit? Valmiit yhteystietoluettelot: sähköpostiosoitteisto, puhelinnumerot, toimipisteiden osoitteet KRIISIVIESTINTÄRYHMÄ Kriisiviestintäryhmän tulee tietää omat tehtävänsä kriisitilanteessa ja harjoitella kriisiviestintää säännöllisesti. Viestintäpäällikkö ja/tai toimialojen viestintävastaavat Osallistuu kriisinhallintaryhmän toimintaan Yhteydenpito muihin keskeisiin toimijoihin (poliisi, pelastuslaitos, lääni jne.) Kriisiviestinnän organisoiminen, ohjaaminen ja toimenpiteiden koordinointi Viestisisältöjen muotoileminen ja yhtenäisyys Mediaviestintä Internet-palvelun pääkäyttäjä, tietotekniikka ja verkkopalvelun palveluntuottaja (emedia) Verkkoviestintä, verkkopalvelun toiminnan varmistaminen Kielenkääntäjät, autokuskit, puhelinkeskus, kopiointikeskuksen henkilöstö 19

20 POIKKEUSOLOJEN TIEDOTUSSUUNNITELMA POIKKEUSOLOJEN TIEDOTUSTOIMINNAN TEHTÄVÄ JA TAVOITE Poikkeusoloissa kansalaisten/kaupunkilaisten tiedontarve kasvaa ja tiedottamiseen kohdistuu tavallista suurempia odotuksia. Tiedottamisen tulee näissäkin oloissa olla avointa, nopeaa, tehokasta, luotettavaa ja helposti omaksuttavaa. Kaupunki seuraa tiedotustoiminnassaan viranomaisten (lääninhallituksen) antamia ohjeita ja määräyksiä, mutta sen on myös itsenäisesti kyettävä tiedottamaan toimialaansa kuuluvista asioista. Kaupunki toimii tiedottamisessa tarvittaessa yhteistyössä myös naapurikuntien, muiden alue- ja paikallisviranomaisten, eri yhteisöjen/yhteistyötahojen sekä paikallisten sotilasviranomaisten kanssa. Tiedottamisen tavoitteena on tukea ja auttaa sellaisten valmiuksien luomisessa, että kaupungin väestö ja eri yhteisöt kykenevät toimimaan tehokkaasti hengen ja omaisuuden suojelemiseksi ja pelastamiseksi poikkeusoloissa. Poikkeusoloissa kaupungin tiedottamisesta vastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa: varmistaa eri viranomaisten antamien tietojen ja määräysten välittyminen kaupungin alueella ja organisaatiossa sekä johtaa, koordinoida ja ohjata kaupungin tiedottamista viranomaisten antamien määräysten mukaan hankkia tarvittavat tiedot ja huolehtia tietojen jakamisesta avustaa kaupungin eri hallintokuntia tiedottamisasioissa luoda ja varmistaa yhteydet alueen tiedotusvälineisiin luoda ja varmistaa yhteydet tiedottamisen kannalta tärkeisiin tahoihin, esimerkiksi naapurikunnat, seurakunnat, kansalaisjärjestöt, yritykset, eri viranomaiset Valtion viranomaiset huolehtivat valtakunnallisesta tiedottamisesta poikkeusoloissa. Kaupungin tiedotustoiminnan tehtävänä on täydentää edellä mainittua toimintaa 20 antamalla tietoja väestönsuojelun järjestelyistä antamalla tietoja tapahtumista, vahingoista sekä pelastus- ja suojelutoimenpiteistä välittämällä ohjeita suojautumistoimenpiteistä, suojatiloista ja muista varautumistoiminnoista välittämällä ohjeita käyttäytymisestä hälytys- ja evakuointitilanteissa välittämällä ohjeita toimenpiteistä tuhojen rajaamiseksi ja seurannaisvaikutusten vähentämiseksi

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN VIESTINTÄOHJEET. Kunnanhallitus

KARVIAN KUNNAN VIESTINTÄOHJEET. Kunnanhallitus 0 KARVIAN KUNNAN VIESTINTÄOHJEET Kunnanhallitus 5.9.2016 152 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMISEN PERIAATTEET JA VASTUUT... 2 3. KOKOUSTIEDOTTAMINEN JA MUU VÄLILLINEN TIEDOTTAMINEN... 3

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Miten kohtaan median? Minimediavalmennus. Sari Siikasalmi, viestintäjohtaja

Miten kohtaan median? Minimediavalmennus. Sari Siikasalmi, viestintäjohtaja Miten kohtaan median? Minimediavalmennus Sari Siikasalmi, viestintäjohtaja Miten saada järjestötoiminta näkyväksi? Tee JA kerro, koko ajan! Kuluttajayhteiskunta On haluamisen yhteiskunta, jossa kuluttajat

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku KOKEMUKSENI HYVÄSTÄ PALVELUSTA Kerro tilanteesta, jossa Sinä olet ollut asiakkaana

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

Kun pelikaani on jo turbiinissa

Kun pelikaani on jo turbiinissa Kun pelikaani on jo turbiinissa Varo pelikaania! Nelonen ja Ruutu esittely Kuinka tuotanto- ongelmiin on varauduttu Case 18.3. Mitä opittiin? Kysymykset Vahva ja monipuolinen mediatarjonta löytää pienemmät

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN

OHJE ASIAKIRJA JA TIETOPYYNTÖJEN KÄSITTELYYN 1(6) 1 Julkisuusperiaate lainsäädännössä Perustuslain 12.2 :n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(6) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ Viestintä muutostilanteissa

SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ Viestintä muutostilanteissa SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ Viestintä muutostilanteissa Sairaanhoitopiirin johtoryhmä hyväksynyt 2.4.2007 2 VIESTINTÄ MUUTOSTILANTEISSA Viestintä muutostilanteissa on osa sairaanhoitopiirin viestinnän

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Suomen väestönmuutoksista Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483 henkilöllä Väestönkasvu

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTA- YHTYMÄ SELÄNTEEN VIESTINTÄOHJE

PERUSPALVELUKUNTA- YHTYMÄ SELÄNTEEN VIESTINTÄOHJE PERUSPALVELUKUNTA- YHTYMÄ SELÄNTEEN VIESTINTÄOHJE Kuntayhtymähallitus 18.8.2016 110 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viestinnällä vaikutetaan 3 2. Kuntayhtymän viestinnän periaatteet 3 3. Ulkoinen viestintä 4 4.

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot