Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä"

Transkriptio

1 Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Kenth Vikström Sisät.- ja kard. erik. lääkäri Apul. ylilääk./pietarsaari

2 Antitromboottiset lääkkeet Antitromboottinen hoito tarkoittaa käytännössä joko hyytymisenestohoitoa varfariinilla tai verihiutaleiden estäjien käyttöä (asetyylisalisyylihappo tai klopidogreeli tai molemmat)(taul.).

3 Lääkkeet

4 Antitromboottiset lääkkeet Kaikilla samantyyppistä lääkitystä käyttävillä potilailla sydänsairauden aiheuttama tromboosivaara ei ole yhtä merkittävä. Käytännössä tärkeintä on tunnistaa suuren riskin tapaukset(taul.). Suuren riskin potilaat ovat huomattavassa tromboosivaarassa, jos käytössä oleva antitromboottinen lääkitys keskeytetään toimeenpiteen takia ilman tilalle aloitettavaa korvaavaa hoitoa.

5

6 ACCP 2008 guidelines: Mekaaninen tekoläppä ja siltahoito Pieni tromboosiriski::siltahoitoa EI TARVITA kaksiliuskainen mekaaninen aorttatekoläppä ilman riskitekijöitä* Kohtalainen tromboosiriski: (siltahoito joko hoitoannoksella tai pienennetyllä annoksella) Kaksiliuskainen mekaaninen aorttatekoläppä ja jokin ala olevista riskitekijöistä * Suuri tromboosiriski: mitraalitekoläppä oik. puolen tekoläpät vanhemman sukupolven aorttatekoläppä (pallo- tai tilting disc-tyyppinen) tekoläppä ja äskettäinen (< 6 kk) TIA tai aivohalvaus * Riskitekijät: eteisvärinä, aikaisempi tromboembolia, LV dysfunktio (=EF <30%), hyytymishäiriö, vanhan sukupolven läppä, mekaaninen trikuspidaaliläppä tai >1 mekaaninen läppä

7 ACCP 2008 guidelines: Eteisvärinä ja siltahoito Pieni tromboosiriski::siltahoitoa EI TARVITA Ne eteisvärinäpotilaat, jotka eivät kuulu alla mainittuihin ryhmiin Kohtalainen tromboosiriski: (siltahoito joko hoitoannoksella tai pienennetyllä annoksella) eteisvärinä ja 3-4 CHADS2-pistettä (aikaisempi aivohalvaus tai TIA = 2p, ikä > 75 v = 1p, diabetes = 1p, sydämen vajaatoiminta = 1p, hypertensio = 1p) Suuri tromboosiriski: eteisvärinä ja äskettäinen (< 3 kk) TIA tai aivohalvaus eteisvärinä ja 5-6 CHADS2-pistettä eteisvärinäja reumaattinen läppävika (mitraalistenoosi)

8 ACCP 2008 guidelines: Laskimotukos/keuhkoembolia ja siltahoito Pieni tromboosiriski::siltahoitoa EI TARVITA Potilaat, jotka eivät kuulu alla mainittuihin ryhmiin Kohtalainen tromboosiriski: (siltahoito joko hoitoannoksella tai pienennetyllä annoksella) 3-12 kk laskimotukoksesta tai keuhkoemboliasta Suuri tromboosiriski (siltahoito): < 3 kk laskimotukoksesta tai keuhkoemboliasta aikaisempi laskimotukos/keuhkoembolia ja vaikea trombofilia (esim. fosfolipidivasta-aineoireyhtymä tai sairastettu sisäelinlaskimotromboosi)

9 Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys Suuri osa sydänpotilaista käyttää pitkäaikaista antitromboottista lääkitystä. Antitromboottista hoitoa käyttäville potilaille tehdään myös paljon toimeenpiteitä, arviolta 5% potilaista, joille on asennettu stentti sepelvaltimoon, joutuu seuraavan vuoden aikana muun kuin sydänsairauden vuoksi tehtävään leikkaukseen. Näiden potilaiden verihiutaleidenestohoidon ennenaikaisen keskeyttämisen haittoihin on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota. Myös osa varfariinia käyttävistä potilaista on suuressa tukosvaarassa ilman lääkitystä. Paljon käytetty menettely, jonka mukaan antitromboottinen hoito on keskeytetty kaikilta leikkaukseen tulevilta, on siten osalle potilaista haitallinen. Keskeyttämisellä voidaan vähentää verenvuotovaaraa, mutta toisaalta lääketauko altistaa tromboottisille ja tromboembolisille komplikaatioolle. Lääkärin on siis ratkaistava, kumpi on turvallisempaa: tauottaminen vai jatkaminen. Usein paras vaihtoehto on jonkin verran kevennetty korvaava antitromboottinen hoito. Ratkaisut ääritapauksissa ovat helppoja; antitromboottinen hoito lopetetaan, kun tromboosivaara on pieni, ja jos tromboosivaara on suuri, hoitoa jatketaan ottaen huomioon leikkauksen vaatima hemostaasin taso.

10 Suuren riskin sepelvaltimotautipotilaiden tunnistaminen. ASA estää tehokkaasti sydäninfarkteja, ja kaikki sepelvaltimotautia sairastavat käyttävät sitä pysyvästi, ellei vasta-aiheita ole. ASAn ja klopidogreelin yhdistelmän käyttö aloitetaan tilanteissa, joissa tarvitaan vielä voimakkaampaa verihiutaleiden estoa. Tavallisin tällainen tilanne on sepelvaltimostentin asennus. Suonen pinnassa pääsee stenttauksen jälkeen muodustumaan seinämänmyötäistä hyytymää, joka ilman tehokkaasta lääkitystä voi laajeta vaaralliseksi tukkivaksi hyytymäksi, stenttitromboosiksi. Kuolleisuus on huomattavaa (jopa 45%) ja komplikaation riski säilyy siihen saakka, kunnes stentti on peittynyt endoteelisolukolla. Solun jakautumista estävällä lääkeaineella päällystetyn stentin verhoutuminen kestää selvästi kauemmin kuin tavallisen metallistentin ja jopa estyy vuosiksi. Sepelvaltimoiden stenttauksen jälkeisen ASAklopidogreeliyhdistelmähoidon kesto on yksilöllinen ja sen määrää toimenpiteen suorittava kardiologi, ottaen huomioon potilaan sairaushistoria, sepelvaltimopuuston kunto, tehdyn toimenpiteen luonne ja asennettujen stenttien määrä ja materiaali. Ennen lääkityksen keskeytystä on syytä neuvotella määränneen kardiologin kanssa tulkinnanvaraisissa tilanteissa.

11 Valtimotukoksen vaaratekijät Ateroskleroosi Verenpainetauti Diabetes Rasva-aineenvaihdunnan häiriöt Stressi Tupakointi Infektiot

12

13 Verisuonitukos 25-45% syvänlaskimotukoksen tai keuhkoembolian sairastaneista on ollut edeltävästi kirurgisissä toimeenpiteessä. Yli puolet keuhkoemboliaan kuolleista kirurgisista potilaista ei ollut saanut tromboosiprofylaksiaa. Laskimo- ja valtimotukoksen syntymekanismit ovat erilaiset. Ongelmia syntyy veren hyytymiselle altistavissa tilanteissa, joista tavallisia ovat leikkaus ja muu immobilisoiva sairaus. Pahanlaatuiset kasvaimet ja infektiot lisäävät veren hyytymistaipumusta sekä myös raskaus, ehkäisypillereiden sekä hormonikorvaushoito.

14

15 Laskimotukoksen vaaratekijät Suuri Kohtalainen Pieni Alaraajamurtuma Polven tähystys Yli 3vrk:n vuodelepo/ istuminen Lonkka- ja polviproteesi Keskuslaskimokatetri Ikä yli 40v. Laaja yleiskirurgia Syöpä ja sen lääkehoito Tähystyskirurgia Aikaisempi laskimotukos Sydämen vajaatoiminta Raskaus ja synnytystä edeltävä aika Selkäydinvamma Hengitysvajaus Laskimolaajentumat Trombofilia Aivohalvaus Tupakointi Essentiaalinen Raskaus ja trombosytoosi synnytyksen jälkitila Polycythaemia Estrogeenivera hoito Kohtauksittainen yöllinen hemoglobinuri Infektio Ylipaino

16 Verenvuoto Hemostaasin turvaava kriittisen aktiivisuuden raja on useimmilla hyytymistekijöillä 5-20% normaalipitoisuudesta. Siihen vaikuttavat myös leikkauksen kohde ja laajuus sekä käynnissä olevan verevuodon määrä ja nopeus. Runsaasti vuotavalla potilaalla fibrinogeenin kriittisenä pitoisuutena pidetään tasoa 1g/l ja trombosyyttien krittisenä määränä arvoa 50x109/l. Muiden hyytymistekijöiden pitoisuudet säilyvät vuotavalla potilaalla riskirajan yläpuolella pidempään. Koska verensiirtojen mukana tuleva sitraatti sitoo kalsiumia ja magnesiumia, suurissa verensiirroissa sitraatin aiheuttama hypokalsemia ja -magnesiumia on myös korjattava fysiologiselle tasolle. Hyytymistekijöiden lähtötaso vaihtelee yksilöittäin ja on myös epäselvä miten paljon antitromboottiset lääkkeet vaikuttavat ja erilaisissa tilanteissa kuin esim, sepsiksen, asidoosin, hypotermian ja suuren kudosvaurion yhteydessä.

17 Taulukko 4 Ta uluk ko 4. E simerkkejä suuren vuotoriskin toimenpiteistä Aortta-aneurysman korjausleikkaus Valtimo-ohitukset Keskushermoston leikkaukset S uuret ortopediset tekonivelleikkaukset S uuret syöpäleikkaukset R ekonstruktiivinen plastiikkakirurgia Laminektomia E turauhasen ja virtsarakon leikkaukset M unuais- ja prostatabiopsia P aksusuolen polyypin resektio (erityisesti kannaton polyyppi, jonka läpiimitta on yli 2 cm)

18 Verenvuotovaaran arviointi Yleisesti hyväksyttyä leikkausvuotoriskin arviointimenetelmää ei ole olemassa, joten joudutaan toimimaan kliininsen kokonaisarvion pohjalta. Kartoitetaan suunnitellun toimenpiteen aiheuttaman verenvuototaipumuksen vaikeusasteesim, leikkausalueen ja vuotaavien raakapintojen laajuus sekä mahdollisuus rajoittaa vuotoa paikallisesti. Lisäksi otetaan huomioon se, kuinka haitallinen mahdollinen vuoto olisi.esimerkkejä runsaasti verenvuotoa aiheuttavista leikkauksista ovat aortta-aneuryrman korjaus sekä gynekologiset ja urologiset syöpäleikkaukset. Huom! Aivoleikkaukset! Verenvuotoriskiin vaikuttavat lisäksi potilaan henkilökohtaiset ominaisuudet; muun muassa korkea ikä, munuaisten vajaatoiminta, pieni hematokriittiarvo(alle 30%), trombosytopenia(alle x109/l). Ennakoiminen on paras strategia verenvuodon torjumiseksi, siten lääkityksestä tulee karsia tarpeettomia vuodolle altistavia lääkkeitä(esim, tulehduskipulääkkeet, serotoniinin takaisinestäjät ja omega-3-kalaöljyt). Hoitamaton hypertensio ja leikkauksen aikana epävakaasti nouseva verenpaine, kun kudoksessa on hallitsematonta tuhoa, tai jos potilaalla on hematologinen sairaus, esim, myeloproliferatiiviset tilat ja amyloidoosi, verenvuoto voi ilmaantua salakavalasti. Vuotoriskiä arvioivat seulontalaboratoriokokeet hematokriitin, trombosyytimäärän, tromboplastiiniajan(tt% tai INR) ja APTT:n määritykset on tarv, syytä tehdä toistuvasti, merkittävä anemia korjattava, koska se myös parantaa trombosyyttien toimintaa.hemoglobuliiniarvoista ei kuitenkaan olla yksimielisiä. Verenvuoto on erityisen vaarallinen antitromboottista lääkitystä käyttävälle sydänpotilaalle, koska se pakottaa usein pitämään pitkän lääketauon ja suoja tukoksia vastaan heikkenee. Antitromboottisen hoidon aikana ilmenneen vuodon hoito on haasteellista.

19 Hyytymisenestohoito Antikoagulaatiohoidolla pyritään estämään sydämensisäisen hyytymän muodostumista ja erityisesti aivoembolisaatiota sekä laskimonsisäisen hyytymän muodostumista sekä sen hyytymän embolisoiminen esim, keuhkoihin. Kaksi suurinta varfariinia käyttävää sydänpotilasryhmää ovat eteisvärinäpotilaat, riippumatta on kohtauksittainen tai jatkuva, ja ne potilaat, joilla on mekaaninen tekoläppä. Varfariinihoidon aiheisiin kuuluvat lisäksi laajan sydäninfarktin jälkitila ja sydämen vasemman kammion muusta sairaudesta johtuva lisääntynyt hyytymäalttius. Niillä jolla on suuri tromboosiriski tarvitsevat varfariinitauon ajaksi siltahoidon(bridging therapy) pienimolekyylisellä(lmwh) tai fraktioimattomalla hepariinilla. Suuri tromboosiriski on niillä eteisvärinäpotilailla, joilla on vastikään ollut TIA, aivohalvaus tai muu valtimoembolia, samoin niillä, joiden riskitekijäsumma on CHADS2-pisteiden mukaan suuri(>/= 3) tai joilla on eteisvärinän lisäksi reumaattinen mitraalistenoosi ja niillä kaikilla, joilla tekoläppä sekä niillä joilla vastikään tromboembolia, keuhkoembolia jne(taul.).

20

21 embolinen aivohalvaus aiheuttaa kuoleman tai merkittävän invaliditeetin 70 %:ssa tapauksista

22

23

24 Perioperatiivisen lääkehoidon valinta käytännössä Varfariinihoitoa käyttävän potilaan elektiivisissä toimenpiteissä mahdollinen antikoagulaation tauotus suunnitellaan hyvissä ajoin. INR määritetään noin viikkoa ennen toimenpidettä, ja jatketaan keskeytyksettä, jos toimenpiteeseen liittyvä verenvuotovaara on vähäinen(esim, hampaanpoisto, kaihileikkaus) ja kun INR ei ylitä arvoa 2-2,5(Taul.).

25 Perioperatiivisen lääkehoidon valinta käytännössä Jos toimenpiteeseen sen sijaan liittyy selkeä verenvuodon vaara, varfariinin käyttö keskeytetään noin 4-5 vuorokautta ennen toimenpiteitä ja arvioidaan, tarvitseeko potilas siltahoitoa vai ei. Varfariinia käyttävälle suuren tukosriskin potilaalle aloitetaan kahden päivän kuluttua varfariinilääkityksen lopetuksesta LMWH hoitoannoksilla(siltahoito)(taul.).

26

27

28 Laskimotukosprofylaksia Jos siltahoitoa ei aloiteta, ei tavanomaista toimenpiteen edellyttämää laskimotukosprofylaksia tule kuitenkaan unohtaa(taul.)

29 E rila is iin k irurg is iin to im enpiteis iin liittyvä la s k im o tuk ok s en ja k euhk o em bo lia n va a ra. Jos vaara on suuri, potilas tarvitsee las kimotukoksen es tohoidon, jolloin annoks et ovat proflylaks iannoks ia. Jos vaara on kohtalainen tai pieni, es im. aikaisempi las kimotukos tai keuhkoembolia, perinnölinen tukos taipumus vaikuttavat s iihen, tarvitaanko tukos profylaksia vai ei. Lääkkeellinen tukos profylaks i toteutetetaan nykyisin joko pienimolekyylis ella hepariinilla (daltepariini IU x 1 ihon alle tai enoksapariini 40 mg x 1 ihon alle) tai fondaparinuks illa (2,5 mg x 1 ihon alle) R is k i T o im enpiteet S uuri P olven tai lonkan tekonivelleikkaus, lonkkamurtuma, monivamma, s elkäydinvamma, s uuret vats an tai lantion alueen leikkauks et, keuhkoresektio, vats a-aortan kirurgia, endovas kulaarinen aortta-aneurys man korjaus, alaraajojen veris uonikirurgis et toimenpiteet, ohitus leikkaus K o hta la inen Alaraajan murtuma, reis iluun diafyys in murtuma, vaginaalinen hys terektomia, eks ploratiivinen laparotomia, rintas yöpäleikkaus P ieni P olven artros opia, ligamenttivamma, s uonikohjuleikkaus, umpilis äkkeen tai tulehtumattoman s appirakon pois to, peräsuolitoimenpiteet, perkutaaninen munuais kirurgia, lisämunuais leikkaus, ureteros kopia, virts arakon ja eturauhas en endoskooppinen kirurgia, perineaalinen inkontinens sileikkaus, kives - ja virs aputkileikkaus, abortti, konis aatio, kirurginen hys teros kopia, munas olukeräys

30 Päivystysleikkaus. Päivystysleikkauksen yhteydessä siltahoito aloitetaan leikkauksen jälkeen hemostaasin varmistuttua, tavallisimmin tuntia leikkauksen päättymistä. Päivystys- ja hätäleikkauksen yhteydessä voidaan varfariinin antikoagulaatiovaikutus kumota nopeasti tarpeen mukaan jääplasmalla(octaplas), protrombiinikompleksivalmisteella(pcc)(cofact, Octaplex), laskimoon tai suun kautta annettavalla Kvitamiinilla(annos on 1-3mg INR-arvon mukaan) tai näiden yhdistelmällä.

31

32 K

33 Verihiutaleiden estäjien käyttö leikkausten yhteydessä Verihiutaleiden estäjien käytön rutiinimaista tauottamista pitää välttää! Nykykäsityksen mukaan ASA-lääkitystä ei tulisi tauottaa, koska se ei oleellisesti lisää vaarallisia vuotokomplikaatioita. Poikkeuksena tästä säännöstä voidaan pitää hyvin vuotovaarallisia toimenpiteitä, kuten kallonsisäistä neurokirurgiaa ja sellaisille potilaille tehtäviä toimenpiteitä, joilla on muita vuotovaaraa lisääviä tekijöitä kuten uremia tai trombostyopenia(mahd, alle 100x109/l). Oma-aloitteisesti ASA-lääkityksen aloittaneet potilaat ovat eri asia: heille lääkityksen keskeyttäminen toimenpiteen ajaksi on perusteltua. Myös lääkärin aloittamaan primaaripreventioon tarkoitetun ASAn merkitys on vähäinen, että lääkitys voidaan yleensä silloin tauottaa jos valtimotauti on vakaa ja leikkaukseen liittyy ilmeinen verenvuodon vaara. ASAn vaikutus on usein hävinnyt riittävästi(noin 50-prosenttisesti) viiden vuorokauden kuluessa hoidon lopetuksesta.

34 Verihiutaleiden estäjien käyttö leikkausten yhteydessä ASA-klopidogreeliyhdistelmä käytetään vain suuren valtimotukosriskin vuoksi. Hoidon keskeyttämiselle pitää siis olla perusteet. Käytännössä oleellista on välttää kiireettömiä toimenpiteitä sepelvaltimotautipotilaan määräaikaisen ASA-klopidogreeliyhdistelmähoidon aikana. Jos toimenpide kuitenkin on välttämätön yhdistelmähoidon aikana, on punnittava tarkkaan, jatketaanko hoitoa myös toimenpiteen aikana lisääntyneestä vuotoriskistä huolimatta vai keskeytetäänkö klopidogreelin käyttö ja tehdään toimenpide pelkän ASA-lääkityksen aikana. Neurologisille potilaille voi tehdä väliaikainen vaihto(clopidogreeli->asa). Verenvuotoriski kasvaa sydänkirurgisissa leikkauksissa yhdistelmähoitoa saavilla 10-30%,,muissa luult, vähemmän. Hoidon äkillinen lopettaminen aiheuttaa rebound-ilmiön ja verihiutaleiden estäjien käytön ennenaikainen keskeyttäminen on tärkein itsenäinen stenttitromboosille altista tekijä. Jos sepelvaltimotoimenpidettä suunniteltaessa ja aloitettaessa tiedetään, että potilaalle tehdään lähiaikoina suuri leikkaus, tulee toimenpidekardiologin mahdollisuuksien mukaan pyrkiä hoitamaan sepelvaltimoahtauma metallistentillä tai pelkällä pallolaajennuksella perioperatiivisen antitromboottisen hoidon yksinkertaistamiseksi. Myös ohitusleikkaus saatta tällaisissa tilanteessa olla hyvä vaihtoehto. Klopidogreelin estävä vaikutus on usein hävinnyt riittävästi viiden vuorokauden kuluessa ja vaikutus voidaan äkillisissä hätätilanteissa kumota trombosyyttisiirroilla(terveillä noin 12 yks.)

35

36

37 Anestesiamuodon valinta Sentraalisia ja laajoja johtopuudutuksia ei tule tehdä, jos potilaalla on verenvuototaipumus joko lääkehoidon tai sairauden vuoksi. Mikäli spinaali- tai epiduraalipuudutusta suunnitellaan antitromboottista lääkitystä saavalle potilaalle, puudutus tulee tehdä vain silloin, kun lääkkeen vaikutusta ei enää ole tai se on hyvin vähäinen. ASAn ei tarvitse tauottaa nykykäsityksen mukaan, Clopidogreelin kohdalla tauotetaan yleensä 7 vuorokautta,jos suositeltuja varoaikoja ei voida huomioida ja leikkaus päätetään suorittaa, käytetään yleisanestesiaa. LMWH tauotetaan 12-24tuntia. Jos yleisanestesiaan arvioidaan liityvän suuri riski(esim, merkittävästi heikentynyt keuhkojen toiminta) ja potilas tarvitsee puudutuksen leikkausta tai leikkauksenjälkeistä kivunhoitoa varten, puudutuksen ajankohta ja antitromboottisen lääkityksen tauko päätetään potilaskohtaisesti(yleisanestiariski, spinaali- tai epiduraalipuudutuksen liityvä spinaali hemtaooman riski ja antitromboottisen lääkityksen tauotuksesta aiheutuva tromboosiriski)(taul.)

38

39 Tulehduskipulääkkeet NSAID-lääkkeet käytetään yleisesti leikkauspotilaiden kivun hoitoon. Niiden käytöstä kirurgiassa antitromboottisina lääkkeinä on vähän tutkimuksia, ja niiden sydäntä suojaavista vaikutuksista on saatu ristiriitaisia tuloksia. Tulehduskipulääkkeethän estävät reversiibelisti syklooksigenaasia, ja vaikutus kestää vain niin kauan kuin lääkeainetta on riittävä pitoisuus veressä. Siten käytännössä ibuprofeeni estääkin ASAn edullista vaikutusta verenhiutaleisiin. Uusilla selektiivisillä syklo-oksigenaasi 2:n estäjillä ei ole merkittäviä vaikutuksia verihiutaleisiin, mutta niiden käyttö vaatii vielä lisäselvityksiä. Suhtaudutaan toistaiseksi niihin kuin ASAn osalta, siis niiden käytön ja mahdollisen tauottamisen osalta mahd. neurokirurgisissa leikkauksissa.

40 Yhteenveto Verisuonitukosriski Verenvuotoriski Leikkaus ollenkaan? Onko leikkaus nyt välttämätön vai voiko odottaa? Miten leikataan, pienempi toimeenpide, epiduraali- tai spinaalipuudutuksessa? Voidaanko käyttää hyytymä moduloivia aineita paikallisesti, haavan kompressio? Muutetaanko antitromboottinen lääkitys perioperatiivisena aikana? Uudet lääkkeet tekevät tuloaan.(prasugreeli, dabigatraani, fondaparinuksi, lepirudiini(tromboembolian ehkäisy), ksimelagatraani(ortopedisissa leikkauksissa), glykoproteiini IIb/IIIa:n salpaajat

41 Hyvää päivän- ja syksyn jatkoa! Kiitos

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Yleistä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat erittäin yleisiä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat yleensä potilaalle tarpeen Päivystysaikana

Lisätiedot

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla HYKS Oper ty, ATEK Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla Laatineet: Edward Munsterhjelm, Tuula Kurki, Juha Virolainen, Elina

Lisätiedot

SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ

SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ Johdanto Antitromboottisen hoidon (antikoagulantit ja trombosyyttiestäjät) tauotus ja profylaksi tulee suunnitella hyvissä ajoin ennen toimenpidettä

Lisätiedot

Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla. 8.5.2006 el Hannele Rintala

Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla. 8.5.2006 el Hannele Rintala Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla 8.5.2006 el Hannele Rintala Laskimotukoksen epidemiologia Ilmaantuvuus 1/1000 hv Miehillä yleisempiä Yleisyys lisääntyy 40 v jälkeen 10 v lisäys iässä kaksinkertaistaa

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI

LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI THORAXKIRURGIAN ALKU RINTAONTELON AVAUS ENSIMMÄINEN INEN PERFUUSIO ENSIMMÄINEN INEN KONE -55 SYDÄNSIIRTO lion heart HEART

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

ELIQUIS (apiksabaani) Määrääjän opas

ELIQUIS (apiksabaani) Määrääjän opas On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

Lisätiedot

Lääkkeen määrääjän opas

Lääkkeen määrääjän opas ks i Lääkkeen määrääjän opas LIXIANA (edoksabaani) YLEISKATSAUS TÄMÄ LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LIITTYY ERITYISESTI LIXIANAN (EDOKSABAANIN) KÄYTTÖÖN. SE SISÄLTÄÄ TIETOJA SEURAAVISTA: Käyttöaiheet Annostusohjeet

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

Luentomateriaali Laskimotukos ja keuhkoembolia Mitä uutta? Julkaistu 30.3.2016 Perustuu 4.3.2016 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Laskimotukos ja keuhkoembolia Mitä uutta? Julkaistu 30.3.2016 Perustuu 4.3.2016 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Laskimotukos ja keuhkoembolia Mitä uutta? Julkaistu 30.3.2016 Perustuu 4.3.2016 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Miksi tämä aihe? N. 1-2/1000 sairastuu vuosittain KE:an/SLT:een (Suomi:10000)

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Ehkäisee tutkitusti sydänkohtauksen ja aivoinfarktin riskiä Mikä valtimotauti on? Elimistömme mm. sydän ja aivot tarvitsevat toimiakseen happea, jota kuljettaa

Lisätiedot

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Ehkäisee tutkitusti sydänkohtauksen ja aivoinfarktin riskiä Mikä valtimotauti on? Elimistömme mm. sydän ja aivot tarvitsevat toimiakseen happea, jota kuljettaa

Lisätiedot

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

FRAKTIOIMATON HEPARIINI (UFH) INFUUSIO - OHJE

FRAKTIOIMATON HEPARIINI (UFH) INFUUSIO - OHJE FRAKTIOIMATON HEPARIINI (UFH) INFUUSIO - OHJE *Fraktioimaton hepariini UFH (Heparin Leo ) antikoagulaatiovaikutus perustuu antitrombiinista riippuvaan hyytymistekijä Xa:n estoon, lisäksi se estää tehokkaasti

Lisätiedot

SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN HOITO

SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN HOITO 24.9.2015 SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN HOITO Ohjeistus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle sepelvaltimotautikohtauspotilaan riskinarviosta, invasiivisen tutkimuksen tarpeellisuudesta, antitromboottisesta

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Uudet antikoagulantit

Uudet antikoagulantit Suorat (=uudet) antikoagulantit ja niiden seuranta Antikoagulaatiohoitajat 30.3.2016 Pirjo Mustonen, kardiologi Keski-Suomen keskussairaala Uudet antikoagulantit Dabigatraani (Pradaxa ) Rivaroksabaanin

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA. 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila

ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA. 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila TAUSTAA -Suomessa yli 2% väestöstä on antikoagulaatiohoidon piirissä, yli 120 000 varfariinireseptiä - Useamman

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan

Lisätiedot

Aivokasvainkoulutus Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä

Aivokasvainkoulutus Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä Aivokasvainkoulutus 8.3.16 Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä Pre.oper. kirjallinen info / ohjausmateriaali: Polilta ns. jonokirje (sisältää yleistä tietoa / ohjeita leikkausjonoon asetetulle potilaalle)

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fragmin 2 500 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin 10 000 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin cum conservans 10 000 IU anti-xa/ml injektioneste,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fragmin 12 500 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin 25 000 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fragmin 12 500 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin 25 000 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fragmin 12 500 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin 25 000 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 12 500 IU anti-xa/ml

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito LT Antti Liukas Lähtökohta Sairaalaan tultu kipujen vuoksi Kipujen taustalta löydetty vaiva, johonka operatiivisella hoidolla odotettavissa apua. Tavoite

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 4/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Taru Kuittinen / Kirjoitettu 20.10.2015 / Julkaistu 20.1.2016 Lixiana 15 mg, 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen,

Lisätiedot

ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE

ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE Argatrobaani (Novastan ) on suora trombiinin estäjä, joka sitoutuu palautuvasti trombiiniin. Argatrobaani pystyy estämään sekä vapaan että hyytymiin kiinnittyneen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN?

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? Riitta Lassila, oyl, Hematologia Hyytymishäiriöt, HYKS Lotta Joutsi-Korhonen, oyl Hyytymishäiriöt, HUSLAB LYHENTEITÄ DVT = deep vein thrombosis

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Mihin INR-vieritestiä tarvitaan?

Mihin INR-vieritestiä tarvitaan? Mihin INR-vieritestiä tarvitaan? OYS Pitkäkestoinen antikoagulanttihoito (varfariini) noin 1 % väestöstä saa suun kautta otettavaa antikoagulanttihoitoa eteisvärinä laskimoveritulppa tekoläppäleikkauksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Erivedge 150 mg kovat kapselit RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lokakuu 2013, v. 8.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ihon tyvisolusyöpä on yleisin

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta. Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016

Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta. Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016 Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016 Vastaväitteisiin reagoiminen ohjauksessa Pyri ennakoimaan ja valmistautumaan vetoa

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info 28.09.2016 1 Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausjono Kutsu leikkaukseen Esikäynti 28.09.2016 2 Ennen tekonivelleikkausta Kartoitetaan terveydentila,

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

ZAVEDOS , versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

ZAVEDOS , versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 1 (6) ZAVEDOS 9.6.2016, versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akuuttia lymfaattista leukemiaa (ALL) esiintyy

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Ohjeita eturauhasen liikakasvun avoimeen poistoon tulevalle potilaalle

Ohjeita eturauhasen liikakasvun avoimeen poistoon tulevalle potilaalle 1(5) Ohjeita eturauhasen liikakasvun avoimeen poistoon tulevalle potilaalle Näiden ohjeiden tarkoituksena on antaa teille tietoa tulevasta toimenpiteestä ja siihen liittyvästä hoidosta sekä sairaalassa

Lisätiedot

Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito

Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito LUKU 2 Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito MIKA LEHTO AINO LEPÄNTALO Tiivistelmä Antikoaguloidun potilaan toimenpiteeseen valmistautuessa on arvioitava sekä toimenpiteeseen

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset 39 VALMISTEYHTEENVETO 40 Kohta 4.1 Käyttöaiheet [Tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet poistetaan ja korvataan seuraavasti:] Keskivaikean

Lisätiedot

Veripalvelun ja suomalaisten sairaaloiden

Veripalvelun ja suomalaisten sairaaloiden Riikka Palo LT, erikoislääkäri Hyks, ATEK, Lasten- ja nuorten sairaala riikka.palo[a]hus.fi Verivalmisteiden käyttö Suomessa Punasoluja on Suomessa käytetty kansainvälisesti verrattuna paljon, mutta verivalmisteiden

Lisätiedot

ANTIKO-hoitajan työ ja sen haasteet

ANTIKO-hoitajan työ ja sen haasteet ANTIKO-hoitajan työ ja sen haasteet LMEP sh Fariba Pishehgar Palokan ta-vo /JYTE 30.3.2016 31.03.2016 Sairaanhoitajan tehtävät, Marevan hoidossa Potilaan Marevan hoidon ohjaus hoidon tarkoitus, yhteistietojen

Lisätiedot

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 1 Fysiologiaa Fysiologiaa Proliferaatiovaiheessa endometrium paksuuntuu Sekreetiovaiheessa progesteroni saa endometriumin

Lisätiedot

Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa

Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa Ohje henkilökunnalle KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1(5) Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa Terveyskeskus voi valita toteutetaanko antikoagulanttihoidon seuranta hoitaja- vai lääkärivetoisesti.

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

Leikkausasennot. Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito

Leikkausasennot. Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito Leikkausasennot Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito Leikkausasento ja anestesia Kirurgille mieleinen asento tuottaa epäsuotuisia fysiologisia seuraamuksia hypotensio

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Epilepsia ja ajokyky. Sirpa Rainesalo

Epilepsia ja ajokyky. Sirpa Rainesalo Epilepsia ja ajokyky Sirpa Rainesalo 24.4.2014 Ajoterveysdirektiivi 2009/113/EY STM ajoterveys asetus 2011 Ajoterveysohjeet (viimeksi 10.6.2013) 2 Ajo-oikeus ajokorttiluokissa, RI ja RII Luokka Ajo-oikeus

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Tukoksille altistavat tekijät Laskimotukoksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Raplixan (ihmisen fibrinogeeni / ihmisen trombiini) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Raplixan (ihmisen fibrinogeeni / ihmisen trombiini) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/66782/2015 Raplixan (ihmisen fibrinogeeni / ihmisen trombiini) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä asiakirja on Raplixa-lääkevalmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto. Siinä esitetään

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Varfariinihoidon hyvään toteutukseen kannattaa edelleen panostaa

Varfariinihoidon hyvään toteutukseen kannattaa edelleen panostaa Mitä on hyvä tietää varfariinihoidosta? 30.3.2016 Lahti 10.112010 Dos, LT, kardiologi Pirjo Pirjo Mustonen, KSKS KSKS 1 Varfariinihoidon hyvään toteutukseen kannattaa edelleen panostaa 1 Eteisvärinään

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 1 ml sisältää hepariininatriumia vastaten hepariinia 25000

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. ST-nousuinfarkti

Käypä hoito -suositus. ST-nousuinfarkti Käypä hoito -suositus Julkaistu 26.9.2011 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Paminject 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten 25.2.2016, Versio V3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Paminject 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti,

Lisätiedot